Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:960
 
Αριθμός τόμων:2ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Νομοθεσία
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 26.12 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 321-340 από: 962
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/321.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

α') Απολυτήριον γυμνασίου η εμπορικής σχολής θηλέων η διδασκαλείου της δημοτικής εκπαιδεύσεως των θηλέων η διδασκαλείου νηπιαγωγών η αλλού ομοταγούς προς ταύτα εκπαιδευτηρίου,

β') Ηλικίαν ουχί ανωτέραν των 25 ετών.

γ') Ανάστημα ουχί μικρότερον των 1,55 μ, και

δ') Υγείαν και σωματικήν διάπλασιν τελείαν και τελειότητα των αισθήσεων βέβαιουμένην υφ΄ ολοκλήρου του συλλόγου των καθηγητών και διδασκαλισσών του τμήματος, (ν. 1406, άρθρ. 3, έδαφ. 2),

[.....................]

Άρθρον 27

[.....................]

5) Καταργούνται τα άρθρα 16-26 καθώς και τα άρθρα 46-54 του BXKA' νόμου "περί γυμναστικής", το άρθρον 1 του ,ΓΥΛΗ' νόμου "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του ,ΒΧΚΑ' νόμου "περί γυμναστικής", ο νόμος ,ΓΥΟΗ' "περί επόπτου της σχολικής, σκοποβολίας", καθώς και τα εκτελεστικά τούτων Β. διατάγματα.

[......................]

ΝΟΜΟΣ 1242Β'

Περί Δημοτικής Εκπαιδεύσεως

ΜΕΡΟΣ III. Διδασκαλεία και υποδιδασκαλεία δημοτικής εκπαιδεύσεως

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.

Διδασκαλεία δημοτικής εκπαιδεύσεως

Άρθρον 49. 1) Προς μόρφωσιν διδασκάλων της δημοτικής εκπαιδεύσεως λειτουργούσιν εν τω Κράτει διδασκαλεία δημόσια η ανεγνωρισμένα κατ' ανώτατον όρον επτά εκατέρου των φύλων. (Β. Ν. Διάταγμα 26 Αύγ. 1914, αρθρ. 1, εδαφ. 1).

2) Τα διδασκαλεία ιδρύονται, αναγνωρίζονται και καταργούνται διά Β. διατάγματος, προτάσει του εκπαιδευτικού - συμβουλίου, ορίζοντος εκάστοτε τον αριθμόν των αναγκαίων εις το Κράτος διδασκαλείων εκάτέρου των φύλων, την έδραν αυτών και τον αριθμόν των εισακτέων κατ' έτος μαθητών και μαθητριών. (Β. N. Διάταγμα 26 Αυγ. 1914, άρθρ. 1, εδ. 2). 21

Σελ. 321
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/322.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

3) Καθ' υπέρβασιν του ως ανωτέρω οριζομένου αριθμού διδασκαλείων ιδρύεται εν  Κοζάνη  διδασκαλείον θηλέων προς μόρφωσιν διδασκαλισσών της δημοτικής εκπαιδεύσεως. Κατά το σχολικον έτος 1918 -1919 θέλει λειτουργήση μόνον η πρώτη τάξις αυτού. Ο τρόπος της προαγωγής των μαθητριών της τάξεως ταύτης κανονισθήσεται διά Β. διατάγματος, (ν. 1614, αρθρ. μόνον).

4) Τα υπό της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας Αθηνών η υπό δήμων και κοινοτήτων η εξ άλλων ειδικών πόρων συντηρούμενα διδασκαλεία θηλέων, μετασχηματιζόμενα και λειτουργούντα κατά τας διατάξεις του παρόντος νόμου, δύνανται ν' αναγνώρισθώσιν ως ισότιμα προς τα του Κράτους. (Β. Ν. Διάταγμα 26 Αυγ. 1914, άρθρ. 1, εδ. 4).

5) Επιτρέπεται εις τον Υπουργόν των Εσωτερικών ν' άναγράφη. ετησίως εν τω προϋπολογισμώ του Υπουργείου τούτου πίστωσιν διά συνδρομήν του Κράτους, υπέρ της Φιλεκπαιδευτικής1 Εταιρείας Αθηνών προς συντήρησιν διδασκαλείων θηλέων εν Πάτραις, Αθήναις, Κέρκυρα και Λαρίση δραχ. 50000. (ν. ,ΓΨΚ', αρθρ. 1),

Άρθρον 50. 1) Τα διδασκαλεία εκατέρου των φύλων απαρτίζονται εκ τριών ενιαυσίων τάξεων, εν αις διδάσκονται·

α') Θρησκευτικά.

β') Φιλοσοφικά και παιδαγωγικά.

γ') Η ιστορία και η ισχύουσα νομοθεσία της παρ' ημίν δημοτικής εκπαιδεύσεως.

δ') Νέα και αρχαία ελληνική γλώσσα.

ε') Γαλλική γλώσσα.

στ') Ιστορία και ιδία του Ελληνικού Έθνους.

ζ') Γεωγραφία.

η') Μαθηματικά.

θ') Φυσιογνωστικά.

ι' ) Υγιεινή και νοσηλευτική.

ία΄) Στοιχεία του ισχύοντος δικαίου και της πολιτικής οικονομίας, εν τοις των αρρένων, οικιακή δ' οικονομία εν τοις των Θηλέων.

ιβ') Στοιχεία γεωπονίας, κηπουρικής, δενδροκομίας, ζωοτεχνίας, μελισσοκομίας και σηροτροφίας,

ιγ') Ωδική και τετράχορδον η κλειδοκύμβαλον η μανδολίνον, εν δε τοις των, αρρένων και εκκλησιαστική μουσική.

ιδ') Ιχνογραφία και καλλιγραφια.

ιε') Χειροτεχνία, εν δε τοις των Θηλέων και οικιακά έργα. ιστ') Γυμναστική, εν δε τοις των αρρένων και στρατιωτικαί ασκήσεις και σκοποβολία. (Β. Ν, Δ. 26 Αύγ. 1914, αρθρ. 2, έδ. 1 και ν. 381, άρθρ. 2, εδ. 1),

2) Το πρόγραμμα των μαθημάτων κανονίζεται :διά Β. Διατάγματος, προτάσει του εκπαιδευτικού συμβουλίου. (Β. N. Δ. 26 Αύγ. 1914, άρθρ. 2, εδ. 2).

Σελ. 322
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/323.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

'Άρθρον 51, 1) Δεκτοί εις εισιτήριον εξέτασιν διά την α' τάξιν των διδασκαλείων γίνονται οι έχοντες·

α') Σωματικήν αρτιμέλειαν και ευεξίαν βεβαιουμένην υπό του σχολικού ιατρού της περιφερείας, η τούτου ελλείποντος η κωλυομένου, υπό τινός των βοηθών αυτού και ηλικίαν 15 έως 20 ετών και

β') Απολυτήριον αστικού σχολείου η ενδεικτικόν προαγωγής εκ της β' τάξεως του γυμνασίου των τεσσάρων τάξεων η της γ' του γυμνασίου των εξ τάξεων η αντιστοίχου τάξεως ανεγνωρισμένου παρθεναγωγείου η απολυτήριον υποδιδασκαλείου. (Β. Ν. Δ. 26 Αυγ. 1914 αρθρ. 3 εδ. 1 και ν. 794 αρθρ. μόνον έδ. 1).

2) Οι δυνάμει απολυτηρίου υποδιδασκαλείου γινόμενοι δεκτοί εις εισιτήριον εξέτασιν δύνανται να έχωσιν ηλικίαν και μέχρι 30 ετών εισαγόμενοι δε εις τα διδασκαλεία θεωρούνται ως εν εκπαιδευτική αδεία διατελούντες και λαμβάνουσι το ήμισυ του μισθού των. (Β. Ν. Δ. 26 Αύγ. 1914 άρθρ. ·3 εδ. 2 και ν. 381 άρθρ. 3 εδ. 1).

3) Εις τας λοιπάς τάξεις των διδασκαλείων εγγράφονται οι προαγόμενοι, εκ της αμέσως κατωτέρας τάξεως του αυτού διδασκαλείου. Οι εξ άλλων διδασκαλείων προερχόμενοι εγγράφονται, τη αδεία του γενικού επιθεωρητού της περιφερείας, επί τη βάσει των ενδεικτικών η αποδεικτικών της σπουδής, (Β. Ν. Δ. 26 Αύγ. 1914 αρθρ. 3 εδ. 3).

4) Η κατάταξις εις τα διδασκαλεία της δημοτικής εκπαιδεύσεως των μαθητών του ιεροδιδασκαλείου Σάμου και των μαθητριών των γυμνασιακών τμημάτων των ανωτέρων παρθεναγωγείων των νέων χωρών θέλει κανονισθή δι' αποφάσεως του Υπουργού των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, μετά γνωμοδότησιν του εκπαιδευτικού συμβουλίου, (ν. 381 αρθρ. 8 εδ. 3).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'. Διδασκαλεία νηπιαγωγών

Άρθρον 59. 1) Δύναται το Υπουργείον κατά γνωμοδότησιν του εκπαιδευτικού συμβουλίου να προσαρτά εις τα διδασκαλεία των θηλέων και διδασκαλείον νηπιαγωγών, αποτελούμενον εκ δύο τάξεων ενιαυσίων, εν αις διδάσκονται:

α') Θρησκευτικά.

β') Νηπιαγωγικά μαθήματα.

γ') Ελληνική γλώσσα.

δ') Φυσιογνωστικά μετά πρακτικών εφαρμογών.

ε') Οικιακή οικονομία και οικιακά έργα. στ') Υγιεινή και νοσηλευτική και

ζ') Τεχνικά μαθήματα. (Β.Ν.Δ, 26 Αύγ. 1914, άρθρον 9, εδαφ. 1).

Σελ. 323
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/324.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

2) To διδασκαλείον των νηπιαγωγών, έχει την αυτήν και το εις ô προσαρτάται διδασκαλείον διεύθυνσιν' τα δε μαθήματα αυτού διδάσκει το προσωπικόν του διδασκαλείου των θηλέων η και άλλων σχολείων της μέσης εκπαιδεύσεως, κατά τας διατάξεις του άρθρου 57, εδάφια 4, 5 και 6 του νόμου 1242 α' "περί μέσης εκπαιδεύσεως", πλην των νηπιαγωγικών μαθημάτων, άτινα διδάσκει καθηγήτρια των νηπιαγωγικών μαθημάτων η πτυχιούχος νηπιαγωγός έχουσα τριετή υπηρεσίαν διδασκαλίσσης νηπιαγωγικών, μαθημάτων εν διδασκαλείω νηπιαγωγών. (Β.Ν.Δ. 26 Αυγ. 1914, αρθρ. 9, εδάφ. 2).

3) Δεκτοί εις το διδασκαλείον των νηπιαγωγών γίνονται μετά δοκιμασίαν απόφοιτοι αστικών σχολείων θηλέων η απόφοιτοι ανωτέρων παρθεναγωγείων οκτώ τουλάχιστον τάξεων η έχουσαι ενδεικτικόν της α' τάξεως του γυμνασίου των τεσσάρων τάξεων η της β' τάξεως του γυμνασίου των εξ τάξεων. Αι ευδοκιμούσαι εις την απολυτήριον εξέτασιν λαμβάνουσι πτυχίον νηπιαγωγού. (Β. Ν. Δ. 26 Αύγ. 1914, άρθρ. 9, έδ. 3, και ν. 794, άρθρ. μόνον).

4) Tο εν Θεσσαλονίκη λειτουργούν διδασκαλείον των νηπιαγωγών διατηρείται μετασχηματιζόμενον κατά τας διατάξεις του παρόντος. (Β.Ν.Δ. 26 Αυγ. 1914, άρθρ. 9, έδ. 5).

5) Το υπό της Ενώσεως των Ελληνίδων συντηρούμενον διδασκαλείον των νηπιαγωγών μετασχηματιζόμενον και λειτουργούν κατά τας διατάξεις του παρόντος νόμου αναγνωρίζεται ως ίσότιμον προς τα του Κράτους. (Β.Ν.Δ. 26 Αυγ. 1914, άρθρον 10, εδαφ. 1).

6) Τα διδασκαλεία νηπιαγωγών δύνανται να λειτουργήσωσι και μη προσηρτημένα εις διδασκαλεία θηλέων, υπό ιδίαν διεύθυνσιν, καθ' ά Β. διάταγμα θέλει κανονίση. (Β.Ν.Δ. 26 Αυγ. 1914, άρθρ. 9, εδαφ, 6),

7) Το προσωπικόν των αυτοτελών διδασκαλείων των νηπιαγωγών αποτελείται εκ της διευθύντριας και καθηγητών και διδασκάλων, οίτινες δύνανται να είνε πρώτου η δευτέρου βαθμού, (ν, 1422, αρθρ. 3, εδ, 6).

8) Δια Β. Διατάγματος θα κανονισθή το ώρολόγιον και αναλυτικόν πρόγραμμα των μαθημάτων και τα των εισιτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων κατά τα λοιπά Ίσχύουσιν αι διατάξεις του παρόντος. (Β.Ν,Δ, 26 Αύγ. 1914, άρθρ. 9 έδ. 4).

Άρθρον 60. 1) Εις το υπό της ενώσεως των Ελληνίδων συντηρούμενον εν Καλλιθέα διδασκαλείον των νηπιαγωγών, δύναται να λειτουργήση και ανώτερον τμήμα, αποτελούμενον εκ δύο ενιαυσίων τάξεων, εν αις διδάσκονται:

α') Χειροτεχνία και οικιακά έργα.

β') Καλλιγραφία, ιχνογραφία και ζωγραφική.

γ') Μουσική.

δ') Νηπιαγωγικά μαθήματα μετά της αναγκαίας φιλοσοφικής προπαιδείας, και Ελληνική και γαλλική γλώσσα. (Β.Ν,Δ, 26 Αυγ. 1914 άρθρ, 10 εδ. 2).

Σελ. 324
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/325.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

2) Το ανώτερον τμήμα του διδασκαλείου τούτου θέλει λειτουργή όταν αι εν εκάστη τάξει αυτού εγγραφόμεναι μαθήτριαι δεν είνε ολιγώτεραι των δέκα (10) και εν όσω αι εκπαιδευτικαί ανάγκαι αι δι' αυτού θεραπευόμεναι υφίστανται, άλλως διαλύεται. Επανιδρύεται δε όταν αι αύται ανάγκαι άπαιτήσωσι τούτο. Όμοιον τμήμα δύναται να λειτουργήση και εν άλλω διδασκαλείω νηπιαγωγών. (ν. 1612 άρθρ. 1 εδ. 1),

3) Η έναρξις της λειτουργίας του ανωτέρου τούτου τμήματος του διδασκαλείου νηπιαγωγών Καλλιθέας και η ίδρυσις όμοιου τμήματος εν άλλω διδασκαλείω νηπιαγωγών, ως και η διάλυσις αυτών γίνεται διά Β. διατάγματος, προτάσει του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, Το Έκπαιδευτίκον Συμβούλιον ορίζει και το ανώτερον όριον του αριθμού των εισακτέων κατ' έτός μαθητριών, (ν. 1612 αρθρ. 1 εδ. 2).

4) Δεκταί προς φοίτησιν εις την α' τάξιν αυτού γίνονται μετά ευδόκιμον έξάτασιν αι φέρουσαι πτυχίον .νηπιαγωγού η διδασκαλίσσης. Προσλαμβάνονται όμως κατά προτίμησιν εκ της τάξεως των πτυχιούχων νηπιαγωγών, εφ' όσον προσέρχονται εκ τούτων προς εξέτασιν και επιτυγχάνουσι κατ' αύτάς. (ν. 1612 άρθρ. 2 εδ. 1).

5) Τα των εισιτηρίων εξετάσεων κανονισθήσονται διά B. Διατάγματος. (ν. 1612 άρθρ. 2, εδ. 2).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.

Υποδιδάσκαλε ία προς μόρφωσιν Ελλήνων υποδιδασκάλων Άρθρον 63. 1) Ιδρύεται εις έκαστον νομόν ανά εν ύποδιδασκαλείον. (ν. ,ΒΟΘ' άρθρ, 1),

2) Τα υποδιδασκαλεία λειτουργούσιν όταν οι μαθηταί αυτών δεν είνε ολιγώτεροι των 15 και εν όσω αι εκπαιδευτικαί ανάγκαι 'oil δι' αυτών θεραπευόμεναι υφίστανται, άλλως διαλύονται, ανιδρύονται δε πάλιν, όταν αι αύται ανάγκαι απαιτήσωσι τούτο. (ν. ,ΒΟΘ' άρθρ. 24),

3) Η διάρκεια της εν τοις υποδιδασκαλείοις μαθητείας είνε μονοετής. (ν, ,ΒΟΘ' άρθρ. 2),

4) Οι θέλοντες να σπουδάσωσιν εις τα υποδιδασκαλεία πρέπει να έχωσιν·

α') Απολυτήριον σχολαρχείου.

β') Διαγωγήν άμεμπτον μαρτυρουμένην είτε υπό των δημοτικών αρχών είτε υπό των διευθυντών και των διδασκάλων των σχολείων, εις α εφοίτησαν.

γ') Ηλικίαν ουχί μικρότέραν των 16 ούτε μεγαλειτέραν των 30 ετών, μαρτυρουμένην υπό των επιτοπίων αρχών.

Σελ. 325
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/326.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

δ'-) Υγείαν στερεάν και σώμα αρτιμελές υπό δύο ιατρών πιστούμενα, (ν. ,ΒΟθ', άρθρ. 10).

5) Μόνον μετά ευδόκιμον εισιτήριον δοκιμασίαν καταγράφονται εν τοις μαθηταίς των υποδιδασκαλείων οι εις αυτά προσερχόμενοι, (ν. ,ΒΟΘ', άρθρ, H).

6) Οι φοιτώντες κατ' έτος εις τα Υποδιδασκαλεία δεν επιτρέπεται να υπερβαίνωσι τους 50. (ν. ,ΒΟΘ', άρθρ. 25).

Άρθρον 64. 1) Μαθήματα διδάσκονται εν τοις Υποδιδασκαλείοις:

α') Θρησκευτικά, Ευαγγέλιον εν μεταφράσει. Ιερά ιστορία και κατήχησις,

β') Παιδαγωγικά.

γ') Ανάγνωσις και ερμηνεία κειμένων νεοελληνικών, εκθέσεις ιδεών και γραμματικής της νεοελληνικής γλώσσης.

δ') Ιστορία Ελληνική και ιδίως της Ελληνικής Επαναστάσεως,

ε') Γεωγραφία της Ευρώπης και ιδίως της Ελλάδος.

στ') Πρακτική αριθμητική και ιδίως προβλήματα,

ζ') Άσματα εκκλησιαστικά και λαϊκά,

η') Καλλιγραφία.

θ') Ιχνογραφία, και

ι') Γυμναστική, (ν. ,ΒΟΘ', άρθρ. 12).

2) Μετά του Υποδιδασκαλειου συνημμένον υπάρχει και πρότυπον κοινόν δημοτικόν σχολείον έχον ουχί πλειοτέρους των 40 μαθητών (ν. ,ΒΟΘ', άρθρ, 14).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'. Υποδιδασκαλεία προς μόρφωσιν μουσουλμάνων υποδιδασκάλων

Άρθρον 67. 1) Δύναται ο Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, προτάσει του εκπαιδευτικού συμβουλίου, να ιδρύση διά B. Δ. μέχρι δύο Υποδιδασκαλεία εκ τριών ενιαυσίων τάξεων αποτελούμενα, προς μόρφωσιν διδασκάλων διά τα στοιχειώδη Μουσουλμανικά σχολεία. Τα Υποδιδασκαλεία ταύτα ιδρύονται ένθα λειτουργεί διδασκαλείον δημοτικής εκπαιδεύσεως καταργούνται δε καθ' ον ιδρύονται τρόπον, (ν, 1627, άρθρ. 1).

2) Δεκτοί εις την πρώτην τάξιν των υποδιδασκαλείων τούτων γίνονται μετά ευδόκιμον εισιτήριον εξέτασιν Μουσουλμανόπαιδες απόφοιτοι στοιχειωδών σχολείων εξ τουλάχιστον τάξεων, έχοντες ηλικίαν ουχί μικροτέραν των 12 ετών συμπεπληρωμένων, ουδέ μεγαλειτέραν των 20 και σωματικήν αρτιμέλειαν. (ν. 1627, αρθρ. 2, εδ. 1).

3) Απόφοιτοι ανωτέρων σχολείων δύνανται να φοιτήσωσιν αμέσως εις την β' τάξιν μετά ευδόκιμον κατατακτήριον εξέτασιν. (ν. 1627, άρθρ, 2, εδαφ, 3),

Σελ. 326
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/327.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

78

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

(Νόμος 2242/24 Ιουνίου 1920)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Α. Δίγκας

Περί τροποποιήσεως διατάξεων τίνων τον νόμου 572 "περί Διδασκαλείου της Τεχνικής Εκπαιδεύσεως

ΝΟΜΟΣ 2242

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν· Άρθρον 1. Το άρθρον 2 του νόμου 572 τροποποιείται ως έπεται :

1.) Το διδασκαλείον της τεχνικής εκπαιδεύσεως έχει τέσσαρας ενιαυσίους τάξεις.

2.) Τα εν τω διδασκαλείω τούτω διδασκόμενα μαθήματα είναι γενικά και ειδικά. Και γενικά μεν είναι τα εξής α') Ελληνικά και ιστορία, β') φυσικομαθηματικά και υγιεινή, γ') ωδική και δ') γυμναστική. Ειδικά δε α') ιχνογραφία ελευθέρα, γεωμετρική και προβολική μετά προοπτικής, β') (ϊχεδιογραφία,) γ') ζωγραφική, ο) καλλιγραφία, ε') πλαστική και γυψουργία, στ') χειροτεχνία, ζ') ιστορία των τεχνών, η') στοιχειώδεις παιδαγωγίκαί γνώσεις και μεθοδική της διδασκαλίας των τεχνικών μαθημάτων μετά πρακτικών ασκήσεων, θ') στενογραφία και ι') κοπτική και εν γένει γυναικεία χειροτεχνία διά τας μαθήτριας μόνον.

3) Δια Β. Διατάγματος κατά πρότασιν του εκπαιδευτικού συμβουλίου δύνανται να προστεθώσι και άλλα μαθήματα η και ν' αφαιρεθώσι τινά των ανωτέρω.

Άρθρον 3. Το άρθρον 4 του αυτού νόμου 572 τροποποιείται ως εξής. 1, Εις την α' τάξιν του διδασκαλείου εγγράφονται μετ' ευδόκιμον εισιτήριον

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 144, τχ. Α'/30 Ιουνίου 1920.

Σελ. 327
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/328.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

εξέτασιν και κατά σειράν επιτυχίας, οι έχοντες ενδεικτικόν προαγωγής εκ της Β' τάξεως τετραταξίου γυμνασίου η λυκείου η αντιστοίχου εις ταύτην άλλου σχολείου της Μέσης Εκπαιδεύσεως,

2. Έπιτρέπεται μετ' ευδόκιμόν κατατακτήριον εξέτασιν η απ' ευθείας κατάταξις εις την γ' και την δ' τάξιν του διδασκαλείου, αποφοίτων του σχολείου των καλών τεχνών, αν κέκτηνται και ενδεικτικόν προαγωγής εκ της δευτέρας τάξεως τετραταξίου γυμνασίου.

3. Τα καθέκαστα των εισιτηρίων και κατατακτηρίων τούτων εξετάσεων θέλουσι κανονισθή διά B. Διατάγματος.

Άρθρον 4. Το άρθρον 7 του αυτού νόμου 572 τροποποιείται ως εξής.

1. Εις το διδασκαλεϊον προσαρτώνται εν έργαστήριον φυσικής και χημείας, εν πλαστικής και γυψουργίας και εν χειροτεχνίας. Εν εκάστω δε τούτων διορίζεται εις επιμελητής, βοηθός του οικείου καθηγητού.

2. Επιμεληταί επί βαθμώ και μισθώ πρωτοβαθμίου διδασκάλου διορίζονται μετά διαγωνισμόν, εν μεν τω φυσικοχημικώ εργαστηρίω, απόφοιτοι του Βαρβακείου Λυκείου η άλλων σχολείων της Μέσης εκπαιδεύσεως, των τεχνικών εργαστηρίων, απόφοιτοι του διδασκαλείου τούτου η του σχολείου των καλών τεχνών.

3. Τα καθ' έκαστα των διαγωνισμών τούτων θέλουσι κανονισθή διά Β. Διατάγματος.

Άρθρον 5. Το άρθρον 9 του αυτού νόμου 572, ως τούτο μετερρυθμίσθη διά του νόμου 940, τροποποιείται ως έπεται:

1. Δύναται ο Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, μετά γνωμοδότησιν του εκπαιδευτικού συμβουλίου, να προσαρτά εις το διδασκαλείον της τεχνικής εκπαιδεύσεως ιδίαν τάξιν προς τελειότερον καταρτισμόν των διδασκόντων τα τεχνικά μαθήματα εν τοις σχολείοις της Μέσης Εκπαιδεύσεως η των εκτός υπηρεσίας τοιούτων.

2. Εν τη τάξει ταύτη διδάσκονται τα εξής μαθήματα α) ιχνογραφία ελευθέρα, γεωμετρική και προβολική μετά προοπτικής, β) σχεδιογραφία, η ζωγραφική, ο) καλλιγραφία, ε) χειροτεχνία, στ) ιστορία των τεχνών και ζ) στοιχειώδεις παιδαγωγικαί γνώσεις και μεθοδική της διδασκαλίας των τεχνικών μαθημάτων μετά πρακτικών ασκήσεων. Το δε αναλυτικόν και το ωρολόγιον πρόγραμμα των μαθημάτων τούτων θέλουσι κανονισθή διά πράξεως του Υπουργού των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, δημοσιευομένης εν τη Εφημερίδι της Κυβερνήσεως, μετά γνωμοδότησιν του συλλόγου των διδασκόντων.

3. Τα εν τη τάξει ταύτη τεχνικά μαθήματα διδάσκει το μόνιμον προσωπικόν του διδασκαλείου μέχρι μεν συμπληρώσεως του αριθμού των ωρών της καθ' εβδομάδα υποχρεωτικής δι' έκαστον διδασκαλίας, άνευ ουδεμιάς προσθέτου αμοιβής, πέραν δε τούτου, επί μηνιαίω επιμισθίω δραχ. 15 δι' εκάστην

Σελ. 328
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/329.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ώραν καθ' εβδομάδα διδασκαλίας, η αλλοδαποί καθηγηταί άλλων εν Αθήναις δημοσίων σχολείων επί τω δι' ιδιαιτέρας συμβάσεως κεκανονισμένω επιμισθίω αυτών, τα δε παιδαγωγικά ειδικός τούτων καθηγητής επί μηνιαία αποζημιώσει δρχ. 25 δι' εκάστην ώραν καθ' εβδομάδα διδασκαλίας.

4. Εις την τάξιν ταύτην φοιτώσιν, οπόταν κληθώσιν υπό του Υπουργού, υποχρεωτικώς μέν, οι άνευ πτυχίου του διδασκαλείου τούτου εν δημοσία υπηρεσία διδάσκαλοι των τεχνικών μαθημάτων, οι έχοντες μικροτέραν των 15 ετών διδασκαλικήν υπηρεσίαν, προαιρετικώς δε οι εκτός υπηρεσίας διατελούντες και οι υπερβάντες το 15ον έτος της υπηρεσίας των.

5. Η διδασκαλία των εν τη τάξει ταυτη μαθημάτων διαπεραίνεται εντός ενός σχολικού έτους. Μετά δε την λήξιν των μαθημάτων υφίστανται οι δόκιμοι θεωρητικήν τε τεχνικήν και πρακτική δοκιμασίαν, οι δε ευδοκιμούντες εις ταύτην λαμβάνουσι πτυχίον του διδασκαλείου, εξομοιούμενοι προς τους αποφοίτους αυτού.

Άρθρον 6, Οι πτυχιούχοι του διδασκαλείου της τεχνικής εκπαιδεύσεως διορίζονται εν τοις σχολείοις της Μέσης Εκπαιδεύσεως, εν τοις διδασκαλείοις της δημοτικής και εν άλλαις τεχνικαίς σχολαίς επί βαθμώ και μισθώ πρωτοβαθμίου διδασκάλου, δυνάμενον να προαχθώσιν και εις δευτεροβαθμίους καθηγητάς κατά πρότασιν του εκπαιδευτικού συμβουλίου μετά πενταετή ευδόκιμον υπηρεσίαν. Εις τον χρόνον τούτον συνυπολογίζεται και η κατά τον τελευταίον πόλεμον στρατιωτική υπηρεσία των τε πτυχιούχων της σχολής ταύτης ως και των ως μαθητών αυτής διανυσάντων την στρατιωτικήν των υπηρεσίαν.

Άρθρον 7. 1. Οι μέχρι τούδε μαθητεύσαντες εν τω Διδασκαλείω της Τεχνικής εκπαιδεύσεως και μη τυχόντες πτυχίου αυτού δύνανται κατ' απόφασιν του συλλόγου των εν τω διδασκαλείω διαδασκόντων η να τύχωσι μετ' εξέτασιν πτυχίου του διδασκαλείου η και να καταταχθώσιν αναλόγως της ικανότητος αυτών εις την γ', η δ', τάξιν του διδασκαλείου, ως τούτο μεταρρυθμίζεται διά του παρόντος νόμου,

2. Η ισχύς των διατάξεων του προηγουμένου εδαφίου ως και των άρθρων 1 και 3 του παρόντος νόμου λογίζεται αρχομένη αναδρομικώς από της ενάρξεως του σχολικού έτους 1919-1920.

3. Άπαν το προσωπικόν εν γένει το υπηρετούν κατά την δημοσίευσιν του παρόντος νόμου εν τω Διδασκαλείω της Τεχνικής Εκπαιδεύσεως θεωρείται ως κεκτημένον τα υπό του παρόντος νόμου απαιτούμενα προσόντα και διατηρείται εις τας θέσεις του άνευ άλλης τινός διατυπώσεως.

4. Τα καθέκαστα της εφαρμογής των διατάξεων του νόμου τούτου θέλουσι κανονισθή διά Β. Διατάγματος.

5. Καταργείται πάσα διάταξις αντικείμενη εις τας του παρόντος νόμου, του όποιου η ισχύς άρχεται από της δημοσιεύσεως αυτού εν τη Εφημερίδι της Κυβερνήσεως.

Σελ. 329
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/330.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Ο παρών νόμος, ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 24 Ιουνίου 1920.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ο Υπουργός των Εκκλησιαστικών κλπ.

ΔΗΜ. ΔΙΓΚΑΣ

Σελ. 330
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/331.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

79

ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ TH ΜΟΡΦΩΣΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

(Νόμος 2246/24 Ιουνίου 1920)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Α: Δίγκας

Περί Ιδρύσεως διδασκαλείου προς μόρφωσιν καθηγητών της Γαλλικής γλώσσης

ΝΟΜΟΣ 2246

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ . ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν. Άρθρον 1.1. Ιδρύεται εν Αθήναις διδασκαλείον προς μόρφωσιν ειδικών καθηγητών της Γαλλικής γλώσσής.

2. Δύναται ο Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της -Δημοσίας Εκπαιδεύσεως διά Β. Διαταγμάτων να προσαρτά εις το διδασκαλείον κατά τα επόμενα έτη και άλλα τμήματα προς μόρφωσιν ειδικών καθηγητών και άλλων ξένων γλωσσών.

3. Το διδασκαλείον τούτο διατελεί υπό την εποπτείαν του Υπουργού των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως; ενασκουμένην, καθ' α Β. Διάταγμα θέλει ορίσει, διά του διευθυντού αυτού και του προέδρου του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου.

Άρθρον 2. 1. Το διδασκαλείον έχει τέσσαρας ένιαυσίους,.τάξεις.

2. Εις την πρώτην τάξιν αυτού εγγράφονται κατά σειράν επιτυχίας οι πρωτεύοντες εν διαγωνισμώ και οι ευδοκιμούντες εις εισιτηρίους εξετάσεις; Γίνονται δε δεκτοί εις διάγωνισμον η εισιτήριον εξέτασιν οι κεκτημένοι ενδεικτικόν προαγωγής εκ της δευτέρας τάξεως τετραταξίου γυμνασίου η αντιστοίχου εις ταύτην άλλου γυμνασίου η λυκείου δημοσίου η ιδιωτικού, μη υπερβάντες δε το 18ον έτος της ηλικίας των.

3. Απόφοιτοι γυμνασίου η λυκείου δύνανται μετ' ευδόκιμον κατατακτήριον έξέτασιν, αν χειρίζωνται ευχερώς την Γαλλικήν γλώσσαν εν τε τω γραπτώ

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ', αρ. 144, τχ. Α'/30 Ιουνίου 1920.

Σελ. 331
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/332.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

και τω προφορικώ λόγω, να εγγράφωνται εις την Β' η την Γ' τάξιν του διδασκαλείου.

4. Εκάστη τάξις δεν δύναται να περιλαμβάνη μαθητάς πλείονας των 30.

5. Αι εγγραφαί των μαθητών του διδασκαλείου είνε ατελείς. Τα δε ενδεικτικά προαγωγής αυτών και τα πτυχία εκδίδονται τα μεν πρώτα επί δεκαδράχμου, τα δε δεύτερα επί δεκαπενταδράχμου χαρτοσήμου εκπαιδευτικών τελών.

6. Οι πτυχιούχοι του διδασκαλείου διορίζονται εν τοις σχολείοις της μέσης εκπαιδεύσεως επί βαθμώ και μισθώ δευτεροβαθμίου καθηγητού δυνάμενοι να προαχθώσιν εις πρωτοβαθμίους μετά πενταετή ευδόκιμον υπηρεσίαν εις τον βαθμόν του δευτεροβαθμίου καθηγητού.

7. Τα καθ' έκαστα των διαγωνισμών και των εισιτηρίων και κατατακτηρίων εξετάσεων, των εγγραφών, της ενάρξεως και λήξεως των μαθημάτων, της από τάξεως εις τάξιν προαγωγής των μαθητών και των επί πτυχίω εξετάσεων αυτών και ο τύπος των πτυχίων τούτων θέλουσι κανονισθή διά Β, Διατάγματος.

Άρθρον 3, 1. Τα εν τω διδασκαλείω προς μόρφωσιν καθηγητών της Γαλλικής γλώσσης διδασκόμενα μαθήματα είνε γενικά και ειδικά,

2. Γενικά μαθήματα είνε τα εξής: α') Ελληνικά νέα και αρχαία, β') λατινικά, γ') στοιχειώδη μαθηματικά και φυσικά, δ') γενική ιστορία, ε) γαλλικά, στ') γεωγραφία και κοσμογραφία και ζ') γυμναστική, ειδικά δε α') Γαλλική γλώσσα και λογοτεχνία, β') ιστορία της τέχνης και του νεωτέρου πολιτισμού, ιδία του γαλλικού και γ') παιδαγωγικά μετά φιλοσοφικής προπαιδείας και πρακτικών ασκήσεων.

3. Επιτρέπεται διά Β, Διαταγμάτων, προτάσει· του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, να προστεθώσι και άλλα μαθήματα η και ν' αφαιρεθώσί τινα των ανωτέρω.

4) Αι επί πτυχίω εξετάσεις των μαθητών του διδασκαλείου, θεωρητικαί και πρακτικαί ούσαι, διενεργούνται εντός του δευτέρου δεκαπενθημέρου του Απριλίου, μετά δε την λήξιν τούτων, οι αξιούμενοι πτυχίου υπότροφοι του Κράτους δύνανται αποφάσει του Υπουργού των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως να μεταβαίνωσι δημοσία δαπάνη, οι δε λοιποί ιδίαις αυτών δαπάναις και υπό την οδηγίαν του διευθυντού η του υποδιευθυντού η ενός αλλοδαπού καθηγητού του διδασκαλείου, υπό του Υπουργού οριζομένου, εις Γαλλίαν προς επίσκεψιν εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και άσκησιν εις τον χειρισμόν της γαλλικής γλώσσης εν τω προφορικώ λόγω. Η αποδημία αύτη δεν δύναται να διαρκέση πέραν των πέντε μηνών. Αναγράφεται δε προς τον σκοπόν τούτον κατ' έτος εν τω προϋπολογισμώ του Υπουργείου της Παιδείας πίστωσις ουχί ανωτέρα των 60,000 δραχμών διατιθεμένη καθ' α Β. Διάταγμα θέλει ορίσει.

5. Το αναλυτικόν και το ωρολόγιον πρόγραμμα των μαθημάτων και τα

Σελ. 332
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/333.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

της πρακτικής ασκήσεως των μαθητών θέλουσι κανονισθή διά πράξεως του Υπουργού, δημοσιευομένης εν τη Εφημερίδι της Κυβερνήσεως μετά γνωμοδότησιν του Συλλόγου των διδασκόντων,

Άρθρον 4. 1. Προτάσει του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, επιτρέπεται να προσαρτάται εις το διδασκαλείον διά Β. Διατάγματος ίδια τάξις προς αρτιωτέταν επιστημονικήν και διδακτικήν μόρφωσιν των μέχρι τούδε η και εν τοις εξής, άνευ φοιτήσεως εις το διδασκαλείον της Γαλλικής γλώσσης, τυχόντων πτυχίου καθηγητού της Γαλλικής γλώσσης, ως και των αναγνωρισθέντων ως τοιούτων.

2. Εν τη τάξει ταύτη διδάσκονται υπό των οικείων καθηγητών του διδασκαλείου τα εξής μαθήματα: α') Γαλλική γλώσσα και λογοτεχνία, β') Ιστορία της τέχνης και του γαλλικού πολιτισμού, και γ') παιδαγωγικά και μεθοδική της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών.

Προτάσει του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, δύνανται να προστεθώσι και άλλα μαθήματα διά Β. Διατάγματος. Το δε αναλυτικόν και το ωρολόγιον πρόγραμμα των μαθημάτων τούτων θέλουσι κανονισθή διά πράξεως του Υπουργού, δημοσιευομένης εν τη Εφημερίδι της Κυβερνήσεως, μετά γνωμοδότησιν των διδασκόντων.

4. Η διδασκαλία των μαθημάτων τούτων και η πρακτική άσκησις των δοκίμων δύνανται να διαπεραίνωνται εις δύο η πλείονα πεντάμηνα εντός δύο η πλειόνων διαδοχικών σχολικών ετών.

5. Εις την τάξιν ταύτην φοιτώσιν, οπόταν κληθώσι υπό του Υπουργού, οι εν δημοσία υπηρεσία η εκτός ταύτης διατελούντες καθηγηταί της Γαλλικής γλώσσης. Είνε δε η φοίτησις αύτη υποχρεωτική διά τους μη κεκτημένους πτυχίον Πανεπιστημίου η του διά του παρόντος νόμου Ιδρυομένου διδασκαλείου, τους έχοντας καθηγητικήν υπηρεσίαν ολιγωτέραν των 10 ετών.

6. Οι τυχόντες τοιαύτης μετεκπαιδεύσεως υφίστανται θεωρητικήν και πρακτικήν εξέτασιν, οι δε εύδοκιμούντες εκ τούτων λαμβάνουσι πτυχίον του Διδασκαλείου δυνάμενοι να προαχθωσιν και εις πρωτοβαθμίους καθηγητάς, αν έχωσιν απολυτήριον γυμνασίου και πενταετή ευδόκιμον υπηρεσίαν δευτεροβαθμίου καθηγητού της γαλλικής.

7. Τα καθ' έκαστα της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου τούτου θέλουσι κανονισθή διά Β. Διατάγματος.

7. Ο εσωτερικός κανονισμός του οικοτροφείου, τα καθ' έκαστα της λειτουργίας αυτού και τα καθήκοντα και δικαιώματα των εποπτών, του ιατρού και των εν αυτώ υπηρετούντων θέλουσι κανονισθή διά Β. Διατάγματος.

Ο παρών νόμος, ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς

Σελ. 333
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/334.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν. Αθήναις τη 24 Ιουνίου 1920.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ο Υπουργός των Εκκλησιαστικων κτλ.

ΔΗΜ. ΔΙΓΚΑΣ

Σελ. 334
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/335.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

80

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ

(Νόμος 2249/24 Ιουνίου 1920)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Δ. Δίγκας

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τίνων των νόμων 2145 και 1242β' "περί δημοτικής εκπαιδεύσεως".

ΝΟΜΟΣ 2249

[.........,]

Άρθρον 3. Το α' εδαφ. του αρθρ. 49 του νόμου 1242β' τροποποιείται ως εξής.

"Προς μόρφωσιν διδασκάλων της δημοτικής εκπαιδεύσεως λειτουργούσιν εν τω Κράτει Διδασκαλεία αμφοτέρων των φύλων δημόσια'η ανεγνωρισμένα κατ' ανώτατον όρον είκοσι".

Η πρώτη περίοδος του εδ. 1 του άρθρου 50 του αυτού νόμου τροποποιείται ως εξής

"Τα Διδασκαλεία εκατέρου των φύλων απαρτίζονται εκ τριών η πέντε ενιαυσίων τάξεων εις τας όποιας διδάσκονται." : Το β' εδάφιον του αυτού άρθρου αντικαθίσταται διά του εξής:

Δια Β. διατάγματος εκδιδομένου μετά γνώμην του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου δύνανται να προστεθώσι μαθήματα εις τινά η πάντα τα Διδασκαλεία του Κράτους η να αφαιρεθώσι τοιαύτα.

Πεντατάξια Διδασκαλεία ιδρύονται ιδία μεταξύ αγροτικών πληθυσμών, διδάσκονται δ' εις αυτά τα υπό το στοιχείον ιβ' μαθήματα εν μείζονι εκτάσει και μετά πολλών πρακτικών εφαρμογών και ασκήσεων των μαθητών.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων, ως και η έκτασις και η κατανομή αυτών εις τας τάξεις των Διδασκαλείων εκατέρου των τύπων κανονίζεται, διά Β. διατάγματος μετά γνώμην του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου· των δε υπό το στοιχείον ιβ' μαθημάτων και μετά γνώμην της αρμοδίας υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας."

Αναδημοσιεύεται από την Ετ-Κ, αρ. 142, τχ. Α'/29 Ιουνίου 1920.

Σελ. 335
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/336.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Η υπό στοιχείον β' παράγράφος του εδαφίου 1 του άρθρου 51 του αυτού νόμου αντικαθίσταται διά της εξής.

β') Εις μεν τα τριτάξια Διδασκαλεία απολυτήριον αστικού σχολείου η ενδεικτικόν προαγωγής εκ της β' τάξεως του γυμνασίου των τεσσάρων τάξεων η της γ' του γυμνασίου των εξ τάξεων η αντιστοίχου τα έως ανεγνωρισμένου παρθεναγωγείου η απολυτήριον υποδιδασκαλείου.

Εις δε τα πεντατάξια απολυτήριον ελληνικού σχολείου η ενδεικτικόν αντιστοίχου τάξεως εξαταξίου η πενταταξίου γυμνασίου η ημιγυμνασίου η απολυτήριον έπταταξίου δημοτικού σχολείου, η προκαταρκτικής τάξεως συνιστώμενης παρά τοις Διδασκαλείο τούτοις.

Εις το αυτό άρθρον 51 προστίθενται 5 και 6 εδάφια τα εξής

5. Επτατάξια δημοτικά σχολεία συνιστώνται διά πράξεως του Υπουργού εις αγροτικούς συνοικισμούς. Ομοίως δύναται να συστηθή" προκαταρκτική τάξις παρ' εκάστω πενταταξίω Διδασκαλείω, εις ην φοιτώσιν απόφοιτοι εξαταξίων δημοτικών σχολείων. To πρόγραμμα των μαθημάτων των τοιούτων σχολείων και της προκαταρκτικής τάξεως κανονίζεται διά Β. διατάγματος προτάσει του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου.

6. Διά Β. διατάγματος εκδιδομένου μετά γνώμην του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, δύναται να έπιτραπη όπως εις τα πεντατάξια αγροτικά Διδασκαλεία εισάγωνται απόφοιτοι των εξαταξίων δημοτικών σχολείων μετά εισιτήριον δοκιμασίαν, μεταρρυθμιζομένου αναλόγως εν τοιαύτη περιπτώσει του προγράμματος των μαθημάτων εν τοις Διδασκαλείοις τούτοις.

Η φάσις του εδαφ. 1 του άρθρου 59 του νόμου 1242β' "αποτελούμενον εκ δύο τάξεων ενιαυσίων" τροποποιείται ως εξής· "αποτελούμενον εκ τριών τάξεων ενιαυσίων". Η δε πρώτη περίοδος του έδαφ. 3 του αυτού άρθρου τροποποιείται ως εξής· "Δεκταί εις το Διδασκαλείον των νηπιαγωγών γίνονται μετά δοκιμασίαν απόφοιτοι δημοτικών σχολείων των εξ τάξεων".

Προς συντήρησιν οικοτροφείων παρά τοις Διδασκαλείοις των νηπιαγωγών αναγράφεται κατ' έτος πίστωσις εν τω προϋπολογισμώ του Κράτους εκ δραχ. 90 χιλιάδων δι' εκαστον τούτων.

Τα καθέκαστα της λειτουργίας των οικοτροφείων τούτων κανονισθήσονται διά Β. διατάγματος.

Ο παρών νόμος, ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 24 Ιουνίου 1920

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ο επί των Εκκλησιαστικών κλπ. Υπουργός ΔΗΜ. ΔΙΓΚΑΣ

Σελ. 336
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/337.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

8l "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ" ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

(Β, Διάταγμα / 24 Ιουνίου 1920)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Δ. Δίγκας

Περί του τρόπον προαγωγής των μαθητών της Α και Β' τάξεως τον τμήματος των αρρένων του Διδασκαλείου, της Γυμναστικής

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει το εδάφιον α' του άρθρου 5 του νόμου 1406, προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, αποφασίζομεν και διατάσσομεν·

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.

Περί προαγωγής των μαθητών της A' και B' τάξεως του τμήματος των αρρένων, του Διδασκαλείου της Γυμναστικής,

Άρθρον 1. 1. Οι μαθηταί των δύο κατωτέρων τάξεων του τμήματος των αρρένων προάγονται αν ο τε γενικός βαθμός της επιδόσεως αυτών και οι δύο μερικοί εξ ων ούτος εξάγεται είναι τουλάχιστον καλώς.

2. Ο γενικός βαθμός της επιδόσεως συνάγεται εκ δύο μερικών βαθμών, ενός των θεωρητικών μαθημάτων έχοντος συντελεστήν 3 και ετέρου των πρακτικών έχοντος συντελεστήν 5.

3. Εκάτερος των δύο τούτων μερικών βαθμών συνάγεται εκ των εν εκάστω μαθήματι βαθμών, ο δ' εν εκάστω μαθήματι βαθμός συνάγεται εκ του ετησίου βαθμού του μαθήματος και του των προαγωγικών εξετάσεων.

4. Ο ετήσιος βαθμός εκάστου μαθήματος καθορίζεται ευθύς προ των προαγωγικών εξετάσεων εν συνεδρία του συλλόγου των διδαξάντων ούτινος προεδρεύει ο διευθύνων το διδασκαλείον.

Άρθρον 2. 1. Τα θεωρητικά μαθήματα, εν οις βαθμολογείται η επίδοσις των μαθητών της A' τάξεως, είναι τα εξής:

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 172, τχ. Α'/1 Αυγούστου 1920.

22

Σελ. 337
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/338.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

α') Ανατομική

β') Μηχανική των ασκήσεων

γ') Ιστορία της γυμναστικής

δ') Ορθοπεδική και θεραπευτική γυμναστική τρίψις και κινησιοθεραπεία. Τα δε πρακτικά : α') Παιδαγωγική γυμναστική β') Αγωνιστική και παιδιαί γ') Στρατιωτική προπαίδευσις και σκοποβολία δ') Οπλομαχητική και ε') Ωδική και χορός.

2. Τα θεωρητικά μαθήματα, εν οις βαθμολογείται η επίδοσις των μαθητών της Β' τάξεως, είναι τα εξής: :

α') Ανατομική

β') Φυσιολογία :

γ') Μηχανική και φυσιολογία των ασκήσεων

δ') Ιστορία της γυμναστικής και

ε'} Ορθοπεδική και θεραπευτική γυμναστική τρίψις και κινησιοθεραπεία.

Τα δε πρακτικά:

α') Παιδαγωγική γυμναστική

β') Αγωνιστική και παιδιαί

γ')' Στρατιωτική προπαίδευσις και σκοποβολία

δ') Οπλομαχητική

ε') Προσκοπισμός και στ') Ωδική και χορός.

3. Βαθμοί χαρακτηριστικοί της προόδου των μαθητών είναι οι εξής: Άριστα 10=10-9, 01, λίαν καλώς 9-7, 01, καλώς 7-5, 01, σχεδόν καλώς 5-4, 01, μετρίως 4-2, 01, μετριώτατα 2-0, 01, και κακώς 0,

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β' Περί απολύσεως των μαθητών του Διδασκαλείου

Άρθρον 9. 1; Οι μαθηταί της Γ' τάξεως του τμήματος των αρρένων απολύονται, αν ο τε γενικός αυτών [βαθμός] και οι δύο μερικοί εξ ων ούτος εξάγεται.; είναι, τουλάχιστον "καλώς".

2. Ο τε γενικός βαθμός της επιδόσεως και εκάτερος των δύο μερικών βαθμών και ο ετήσιος βαθμός εκάστου μαθήματος καθορίζεται καθ' δν τρόπον και οι αυτοί των δύο κατωτέρων τάξεων,

3. Ο ετήσιος, βαθμός εν εκάστω μαθήματι καθορίζεται ευθύς προ των

Σελ. 338
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/339.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

απολυτηρίων εξετάσεων εν συνεδρίαις του συλλόγου των διδαξάντων, καθ' ας προεδρεύει ο διευθύνων το διδασκαλείον.

'Άρθρον 10. 1, Τα θεωρητικά μαθήματα, εν οις βαθμολογείται η επίδοσις, είναι τα εξής:

α') 'Ανατομική

β') Φυσιολογία

γ') Μηχανική και φυσιολογία των ασκήσεων δ') Ιστορία της γυμναστικής , και

ε') Ορθοπεδική και θεραπευτική γυμναστική, τρίψις και κινησιοθεραπεία.

Τάδε πρακτικά:

α') Παιδαγωγική γυμναστική

β') Αγωνιστική και παιδ,,αι

γ') Στρατιωτική προπαίδευσις, σκοποβολία και οπλομαχητική

δ') Προσκοπισμός, και

ε') 'Ωδική και χορός.

2. Βαθμοί χαρακτηριστικοί της προόδου των μαθητών είναι οι εν τω εδαφ.

3 του άρθρου 2, ·

Εν Αθήναις τη 24 Ιουνίου 1920.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο Υπουργός των Εκκλησιαστικών κτλ.

ΔΗΜ. ΔΙΓΚΑΣ

[1]

Περί κανονισμού της προαγωγής και απολύσεως των μαθητών

αμφοτέρων των τμημάτων τον διδασκαλείου της γυμναστικής

κατά το σχολικόν έτος 1918-1919

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει το εδάφιον α' του άρθρου 5 του νόμου 1406, προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, αποφασίζομεν και διατάσσομεν:

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 143, τχ. Α'/27 Ιουνίου 1919.

Σελ. 339
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/340.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.

Περί προαγωγής των μαθητών της Α' και Β' τάξεως τον τμήματος των αρρένων τον διδασκαλείου της γυμναστικής

Άρθρον 1. 1. Οι μαθηταί των δύο κατωτέρων τάξεων του τμήματος των αρρένων προάγονται αν ο τε γενικός βαθμός της επιδόσεως αυτών και οι δύο μερικοί εξ ων ούτος εξάγεται είνε τουλάχιστον καλώς.

2. Ο γενικός βαθμός της επιδόσεως συνάγεται εκ δύο μερικών βαθμών, ενός των θεωρητικών μαθημάτων έχοντος συντελεστήν 3 και ετέρου των πρακτικών έχοντος συντελεστήν 5,

3. Έκάτερος των δύο τούτων μερικών βαθμών συνάγεται εκ των εν εκάστω μαθήματι βαθμών, ο δ' εν εκάστω μαθήματι βαθμός συνάγεται εκ του ετησίου βαθμού του μαθήματος και του των προαγωγικών εξετάσεων,

4. Ο ετήσιος βαθμός εκάστου μαθήματος καθορίζεται, ευθύς προ των προαγωγικών εξετάσεων εν συνεδρίαις του συλλόγου των διδαξάντων, ούτινος προεδρεύει ο διευθύνων το διδασκαλείον.

Άρθρον 2. 1. Τα θεωρητικά μαθήματα, εν οις βαθμολογείται η επίδοσις των μαθητών της A' τάξεως, είνε τα εξής:

α') Ανατομική

β') Μηχανική των ασκήσεων

γ') Ιστορία της γυμναστικής

Τα δε πρακτικά:

α') Παιδαγωγική γυμναστική

β') Αγωνιστική και παιδιαί

γ') Στρατιωτική προπαίδευσις και σκοποβολία

δ') Οπλομαχητική, και

ε') Ωδική και χορός.

2. Τα θεωρητικά μαθήματα, εν οις βαθμολογείται η επίδοσις των μαθητών της Β' τάξεως, είνε τα εξής: α') Ανατομική β') Φυσιολογία

γ') Μηχανική και φυσιολογία των ασκήσεων, και δ') Ιστορία της γυμναστικής. Τα δε πρακτικά: α') Παιδαγωγική γυμναστική β') Αγωνιστική και παιδιαί γ') Στρατιωτική προπαίδευσις και σκοποβολία δ') Οπλομαχητική, και ε') Ωδική και χορός.

3. Βαθμοί χαρακτηριστικοί της προόδου των μαθητών είνε οι εξής:

Σελ. 340
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 321
  17_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

  α') Απολυτήριον γυμνασίου η εμπορικής σχολής θηλέων η διδασκαλείου της δημοτικής εκπαιδεύσεως των θηλέων η διδασκαλείου νηπιαγωγών η αλλού ομοταγούς προς ταύτα εκπαιδευτηρίου,

  β') Ηλικίαν ουχί ανωτέραν των 25 ετών.

  γ') Ανάστημα ουχί μικρότερον των 1,55 μ, και

  δ') Υγείαν και σωματικήν διάπλασιν τελείαν και τελειότητα των αισθήσεων βέβαιουμένην υφ΄ ολοκλήρου του συλλόγου των καθηγητών και διδασκαλισσών του τμήματος, (ν. 1406, άρθρ. 3, έδαφ. 2),

  [.....................]

  Άρθρον 27

  [.....................]

  5) Καταργούνται τα άρθρα 16-26 καθώς και τα άρθρα 46-54 του BXKA' νόμου "περί γυμναστικής", το άρθρον 1 του ,ΓΥΛΗ' νόμου "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του ,ΒΧΚΑ' νόμου "περί γυμναστικής", ο νόμος ,ΓΥΟΗ' "περί επόπτου της σχολικής, σκοποβολίας", καθώς και τα εκτελεστικά τούτων Β. διατάγματα.

  [......................]

  ΝΟΜΟΣ 1242Β'

  Περί Δημοτικής Εκπαιδεύσεως

  ΜΕΡΟΣ III. Διδασκαλεία και υποδιδασκαλεία δημοτικής εκπαιδεύσεως

  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.

  Διδασκαλεία δημοτικής εκπαιδεύσεως

  Άρθρον 49. 1) Προς μόρφωσιν διδασκάλων της δημοτικής εκπαιδεύσεως λειτουργούσιν εν τω Κράτει διδασκαλεία δημόσια η ανεγνωρισμένα κατ' ανώτατον όρον επτά εκατέρου των φύλων. (Β. Ν. Διάταγμα 26 Αύγ. 1914, αρθρ. 1, εδαφ. 1).

  2) Τα διδασκαλεία ιδρύονται, αναγνωρίζονται και καταργούνται διά Β. διατάγματος, προτάσει του εκπαιδευτικού - συμβουλίου, ορίζοντος εκάστοτε τον αριθμόν των αναγκαίων εις το Κράτος διδασκαλείων εκάτέρου των φύλων, την έδραν αυτών και τον αριθμόν των εισακτέων κατ' έτος μαθητών και μαθητριών. (Β. N. Διάταγμα 26 Αυγ. 1914, άρθρ. 1, εδ. 2). 21