Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:960
 
Αριθμός τόμων:2ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Νομοθεσία
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 26.12 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 327-346 από: 962
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/327.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

78

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

(Νόμος 2242/24 Ιουνίου 1920)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Α. Δίγκας

Περί τροποποιήσεως διατάξεων τίνων τον νόμου 572 "περί Διδασκαλείου της Τεχνικής Εκπαιδεύσεως

ΝΟΜΟΣ 2242

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν· Άρθρον 1. Το άρθρον 2 του νόμου 572 τροποποιείται ως έπεται :

1.) Το διδασκαλείον της τεχνικής εκπαιδεύσεως έχει τέσσαρας ενιαυσίους τάξεις.

2.) Τα εν τω διδασκαλείω τούτω διδασκόμενα μαθήματα είναι γενικά και ειδικά. Και γενικά μεν είναι τα εξής α') Ελληνικά και ιστορία, β') φυσικομαθηματικά και υγιεινή, γ') ωδική και δ') γυμναστική. Ειδικά δε α') ιχνογραφία ελευθέρα, γεωμετρική και προβολική μετά προοπτικής, β') (ϊχεδιογραφία,) γ') ζωγραφική, ο) καλλιγραφία, ε') πλαστική και γυψουργία, στ') χειροτεχνία, ζ') ιστορία των τεχνών, η') στοιχειώδεις παιδαγωγίκαί γνώσεις και μεθοδική της διδασκαλίας των τεχνικών μαθημάτων μετά πρακτικών ασκήσεων, θ') στενογραφία και ι') κοπτική και εν γένει γυναικεία χειροτεχνία διά τας μαθήτριας μόνον.

3) Δια Β. Διατάγματος κατά πρότασιν του εκπαιδευτικού συμβουλίου δύνανται να προστεθώσι και άλλα μαθήματα η και ν' αφαιρεθώσι τινά των ανωτέρω.

Άρθρον 3. Το άρθρον 4 του αυτού νόμου 572 τροποποιείται ως εξής. 1, Εις την α' τάξιν του διδασκαλείου εγγράφονται μετ' ευδόκιμον εισιτήριον

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 144, τχ. Α'/30 Ιουνίου 1920.

Σελ. 327
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/328.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

εξέτασιν και κατά σειράν επιτυχίας, οι έχοντες ενδεικτικόν προαγωγής εκ της Β' τάξεως τετραταξίου γυμνασίου η λυκείου η αντιστοίχου εις ταύτην άλλου σχολείου της Μέσης Εκπαιδεύσεως,

2. Έπιτρέπεται μετ' ευδόκιμόν κατατακτήριον εξέτασιν η απ' ευθείας κατάταξις εις την γ' και την δ' τάξιν του διδασκαλείου, αποφοίτων του σχολείου των καλών τεχνών, αν κέκτηνται και ενδεικτικόν προαγωγής εκ της δευτέρας τάξεως τετραταξίου γυμνασίου.

3. Τα καθέκαστα των εισιτηρίων και κατατακτηρίων τούτων εξετάσεων θέλουσι κανονισθή διά B. Διατάγματος.

Άρθρον 4. Το άρθρον 7 του αυτού νόμου 572 τροποποιείται ως εξής.

1. Εις το διδασκαλεϊον προσαρτώνται εν έργαστήριον φυσικής και χημείας, εν πλαστικής και γυψουργίας και εν χειροτεχνίας. Εν εκάστω δε τούτων διορίζεται εις επιμελητής, βοηθός του οικείου καθηγητού.

2. Επιμεληταί επί βαθμώ και μισθώ πρωτοβαθμίου διδασκάλου διορίζονται μετά διαγωνισμόν, εν μεν τω φυσικοχημικώ εργαστηρίω, απόφοιτοι του Βαρβακείου Λυκείου η άλλων σχολείων της Μέσης εκπαιδεύσεως, των τεχνικών εργαστηρίων, απόφοιτοι του διδασκαλείου τούτου η του σχολείου των καλών τεχνών.

3. Τα καθ' έκαστα των διαγωνισμών τούτων θέλουσι κανονισθή διά Β. Διατάγματος.

Άρθρον 5. Το άρθρον 9 του αυτού νόμου 572, ως τούτο μετερρυθμίσθη διά του νόμου 940, τροποποιείται ως έπεται:

1. Δύναται ο Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, μετά γνωμοδότησιν του εκπαιδευτικού συμβουλίου, να προσαρτά εις το διδασκαλείον της τεχνικής εκπαιδεύσεως ιδίαν τάξιν προς τελειότερον καταρτισμόν των διδασκόντων τα τεχνικά μαθήματα εν τοις σχολείοις της Μέσης Εκπαιδεύσεως η των εκτός υπηρεσίας τοιούτων.

2. Εν τη τάξει ταύτη διδάσκονται τα εξής μαθήματα α) ιχνογραφία ελευθέρα, γεωμετρική και προβολική μετά προοπτικής, β) σχεδιογραφία, η ζωγραφική, ο) καλλιγραφία, ε) χειροτεχνία, στ) ιστορία των τεχνών και ζ) στοιχειώδεις παιδαγωγικαί γνώσεις και μεθοδική της διδασκαλίας των τεχνικών μαθημάτων μετά πρακτικών ασκήσεων. Το δε αναλυτικόν και το ωρολόγιον πρόγραμμα των μαθημάτων τούτων θέλουσι κανονισθή διά πράξεως του Υπουργού των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, δημοσιευομένης εν τη Εφημερίδι της Κυβερνήσεως, μετά γνωμοδότησιν του συλλόγου των διδασκόντων.

3. Τα εν τη τάξει ταύτη τεχνικά μαθήματα διδάσκει το μόνιμον προσωπικόν του διδασκαλείου μέχρι μεν συμπληρώσεως του αριθμού των ωρών της καθ' εβδομάδα υποχρεωτικής δι' έκαστον διδασκαλίας, άνευ ουδεμιάς προσθέτου αμοιβής, πέραν δε τούτου, επί μηνιαίω επιμισθίω δραχ. 15 δι' εκάστην

Σελ. 328
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/329.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ώραν καθ' εβδομάδα διδασκαλίας, η αλλοδαποί καθηγηταί άλλων εν Αθήναις δημοσίων σχολείων επί τω δι' ιδιαιτέρας συμβάσεως κεκανονισμένω επιμισθίω αυτών, τα δε παιδαγωγικά ειδικός τούτων καθηγητής επί μηνιαία αποζημιώσει δρχ. 25 δι' εκάστην ώραν καθ' εβδομάδα διδασκαλίας.

4. Εις την τάξιν ταύτην φοιτώσιν, οπόταν κληθώσιν υπό του Υπουργού, υποχρεωτικώς μέν, οι άνευ πτυχίου του διδασκαλείου τούτου εν δημοσία υπηρεσία διδάσκαλοι των τεχνικών μαθημάτων, οι έχοντες μικροτέραν των 15 ετών διδασκαλικήν υπηρεσίαν, προαιρετικώς δε οι εκτός υπηρεσίας διατελούντες και οι υπερβάντες το 15ον έτος της υπηρεσίας των.

5. Η διδασκαλία των εν τη τάξει ταυτη μαθημάτων διαπεραίνεται εντός ενός σχολικού έτους. Μετά δε την λήξιν των μαθημάτων υφίστανται οι δόκιμοι θεωρητικήν τε τεχνικήν και πρακτική δοκιμασίαν, οι δε ευδοκιμούντες εις ταύτην λαμβάνουσι πτυχίον του διδασκαλείου, εξομοιούμενοι προς τους αποφοίτους αυτού.

Άρθρον 6, Οι πτυχιούχοι του διδασκαλείου της τεχνικής εκπαιδεύσεως διορίζονται εν τοις σχολείοις της Μέσης Εκπαιδεύσεως, εν τοις διδασκαλείοις της δημοτικής και εν άλλαις τεχνικαίς σχολαίς επί βαθμώ και μισθώ πρωτοβαθμίου διδασκάλου, δυνάμενον να προαχθώσιν και εις δευτεροβαθμίους καθηγητάς κατά πρότασιν του εκπαιδευτικού συμβουλίου μετά πενταετή ευδόκιμον υπηρεσίαν. Εις τον χρόνον τούτον συνυπολογίζεται και η κατά τον τελευταίον πόλεμον στρατιωτική υπηρεσία των τε πτυχιούχων της σχολής ταύτης ως και των ως μαθητών αυτής διανυσάντων την στρατιωτικήν των υπηρεσίαν.

Άρθρον 7. 1. Οι μέχρι τούδε μαθητεύσαντες εν τω Διδασκαλείω της Τεχνικής εκπαιδεύσεως και μη τυχόντες πτυχίου αυτού δύνανται κατ' απόφασιν του συλλόγου των εν τω διδασκαλείω διαδασκόντων η να τύχωσι μετ' εξέτασιν πτυχίου του διδασκαλείου η και να καταταχθώσιν αναλόγως της ικανότητος αυτών εις την γ', η δ', τάξιν του διδασκαλείου, ως τούτο μεταρρυθμίζεται διά του παρόντος νόμου,

2. Η ισχύς των διατάξεων του προηγουμένου εδαφίου ως και των άρθρων 1 και 3 του παρόντος νόμου λογίζεται αρχομένη αναδρομικώς από της ενάρξεως του σχολικού έτους 1919-1920.

3. Άπαν το προσωπικόν εν γένει το υπηρετούν κατά την δημοσίευσιν του παρόντος νόμου εν τω Διδασκαλείω της Τεχνικής Εκπαιδεύσεως θεωρείται ως κεκτημένον τα υπό του παρόντος νόμου απαιτούμενα προσόντα και διατηρείται εις τας θέσεις του άνευ άλλης τινός διατυπώσεως.

4. Τα καθέκαστα της εφαρμογής των διατάξεων του νόμου τούτου θέλουσι κανονισθή διά Β. Διατάγματος.

5. Καταργείται πάσα διάταξις αντικείμενη εις τας του παρόντος νόμου, του όποιου η ισχύς άρχεται από της δημοσιεύσεως αυτού εν τη Εφημερίδι της Κυβερνήσεως.

Σελ. 329
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/330.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Ο παρών νόμος, ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 24 Ιουνίου 1920.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ο Υπουργός των Εκκλησιαστικών κλπ.

ΔΗΜ. ΔΙΓΚΑΣ

Σελ. 330
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/331.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

79

ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ TH ΜΟΡΦΩΣΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

(Νόμος 2246/24 Ιουνίου 1920)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Α: Δίγκας

Περί Ιδρύσεως διδασκαλείου προς μόρφωσιν καθηγητών της Γαλλικής γλώσσης

ΝΟΜΟΣ 2246

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ . ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν. Άρθρον 1.1. Ιδρύεται εν Αθήναις διδασκαλείον προς μόρφωσιν ειδικών καθηγητών της Γαλλικής γλώσσής.

2. Δύναται ο Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της -Δημοσίας Εκπαιδεύσεως διά Β. Διαταγμάτων να προσαρτά εις το διδασκαλείον κατά τα επόμενα έτη και άλλα τμήματα προς μόρφωσιν ειδικών καθηγητών και άλλων ξένων γλωσσών.

3. Το διδασκαλείον τούτο διατελεί υπό την εποπτείαν του Υπουργού των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως; ενασκουμένην, καθ' α Β. Διάταγμα θέλει ορίσει, διά του διευθυντού αυτού και του προέδρου του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου.

Άρθρον 2. 1. Το διδασκαλείον έχει τέσσαρας ένιαυσίους,.τάξεις.

2. Εις την πρώτην τάξιν αυτού εγγράφονται κατά σειράν επιτυχίας οι πρωτεύοντες εν διαγωνισμώ και οι ευδοκιμούντες εις εισιτηρίους εξετάσεις; Γίνονται δε δεκτοί εις διάγωνισμον η εισιτήριον εξέτασιν οι κεκτημένοι ενδεικτικόν προαγωγής εκ της δευτέρας τάξεως τετραταξίου γυμνασίου η αντιστοίχου εις ταύτην άλλου γυμνασίου η λυκείου δημοσίου η ιδιωτικού, μη υπερβάντες δε το 18ον έτος της ηλικίας των.

3. Απόφοιτοι γυμνασίου η λυκείου δύνανται μετ' ευδόκιμον κατατακτήριον έξέτασιν, αν χειρίζωνται ευχερώς την Γαλλικήν γλώσσαν εν τε τω γραπτώ

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ', αρ. 144, τχ. Α'/30 Ιουνίου 1920.

Σελ. 331
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/332.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

και τω προφορικώ λόγω, να εγγράφωνται εις την Β' η την Γ' τάξιν του διδασκαλείου.

4. Εκάστη τάξις δεν δύναται να περιλαμβάνη μαθητάς πλείονας των 30.

5. Αι εγγραφαί των μαθητών του διδασκαλείου είνε ατελείς. Τα δε ενδεικτικά προαγωγής αυτών και τα πτυχία εκδίδονται τα μεν πρώτα επί δεκαδράχμου, τα δε δεύτερα επί δεκαπενταδράχμου χαρτοσήμου εκπαιδευτικών τελών.

6. Οι πτυχιούχοι του διδασκαλείου διορίζονται εν τοις σχολείοις της μέσης εκπαιδεύσεως επί βαθμώ και μισθώ δευτεροβαθμίου καθηγητού δυνάμενοι να προαχθώσιν εις πρωτοβαθμίους μετά πενταετή ευδόκιμον υπηρεσίαν εις τον βαθμόν του δευτεροβαθμίου καθηγητού.

7. Τα καθ' έκαστα των διαγωνισμών και των εισιτηρίων και κατατακτηρίων εξετάσεων, των εγγραφών, της ενάρξεως και λήξεως των μαθημάτων, της από τάξεως εις τάξιν προαγωγής των μαθητών και των επί πτυχίω εξετάσεων αυτών και ο τύπος των πτυχίων τούτων θέλουσι κανονισθή διά Β, Διατάγματος.

Άρθρον 3, 1. Τα εν τω διδασκαλείω προς μόρφωσιν καθηγητών της Γαλλικής γλώσσης διδασκόμενα μαθήματα είνε γενικά και ειδικά,

2. Γενικά μαθήματα είνε τα εξής: α') Ελληνικά νέα και αρχαία, β') λατινικά, γ') στοιχειώδη μαθηματικά και φυσικά, δ') γενική ιστορία, ε) γαλλικά, στ') γεωγραφία και κοσμογραφία και ζ') γυμναστική, ειδικά δε α') Γαλλική γλώσσα και λογοτεχνία, β') ιστορία της τέχνης και του νεωτέρου πολιτισμού, ιδία του γαλλικού και γ') παιδαγωγικά μετά φιλοσοφικής προπαιδείας και πρακτικών ασκήσεων.

3. Επιτρέπεται διά Β, Διαταγμάτων, προτάσει· του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, να προστεθώσι και άλλα μαθήματα η και ν' αφαιρεθώσί τινα των ανωτέρω.

4) Αι επί πτυχίω εξετάσεις των μαθητών του διδασκαλείου, θεωρητικαί και πρακτικαί ούσαι, διενεργούνται εντός του δευτέρου δεκαπενθημέρου του Απριλίου, μετά δε την λήξιν τούτων, οι αξιούμενοι πτυχίου υπότροφοι του Κράτους δύνανται αποφάσει του Υπουργού των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως να μεταβαίνωσι δημοσία δαπάνη, οι δε λοιποί ιδίαις αυτών δαπάναις και υπό την οδηγίαν του διευθυντού η του υποδιευθυντού η ενός αλλοδαπού καθηγητού του διδασκαλείου, υπό του Υπουργού οριζομένου, εις Γαλλίαν προς επίσκεψιν εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και άσκησιν εις τον χειρισμόν της γαλλικής γλώσσης εν τω προφορικώ λόγω. Η αποδημία αύτη δεν δύναται να διαρκέση πέραν των πέντε μηνών. Αναγράφεται δε προς τον σκοπόν τούτον κατ' έτος εν τω προϋπολογισμώ του Υπουργείου της Παιδείας πίστωσις ουχί ανωτέρα των 60,000 δραχμών διατιθεμένη καθ' α Β. Διάταγμα θέλει ορίσει.

5. Το αναλυτικόν και το ωρολόγιον πρόγραμμα των μαθημάτων και τα

Σελ. 332
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/333.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

της πρακτικής ασκήσεως των μαθητών θέλουσι κανονισθή διά πράξεως του Υπουργού, δημοσιευομένης εν τη Εφημερίδι της Κυβερνήσεως μετά γνωμοδότησιν του Συλλόγου των διδασκόντων,

Άρθρον 4. 1. Προτάσει του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, επιτρέπεται να προσαρτάται εις το διδασκαλείον διά Β. Διατάγματος ίδια τάξις προς αρτιωτέταν επιστημονικήν και διδακτικήν μόρφωσιν των μέχρι τούδε η και εν τοις εξής, άνευ φοιτήσεως εις το διδασκαλείον της Γαλλικής γλώσσης, τυχόντων πτυχίου καθηγητού της Γαλλικής γλώσσης, ως και των αναγνωρισθέντων ως τοιούτων.

2. Εν τη τάξει ταύτη διδάσκονται υπό των οικείων καθηγητών του διδασκαλείου τα εξής μαθήματα: α') Γαλλική γλώσσα και λογοτεχνία, β') Ιστορία της τέχνης και του γαλλικού πολιτισμού, και γ') παιδαγωγικά και μεθοδική της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών.

Προτάσει του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, δύνανται να προστεθώσι και άλλα μαθήματα διά Β. Διατάγματος. Το δε αναλυτικόν και το ωρολόγιον πρόγραμμα των μαθημάτων τούτων θέλουσι κανονισθή διά πράξεως του Υπουργού, δημοσιευομένης εν τη Εφημερίδι της Κυβερνήσεως, μετά γνωμοδότησιν των διδασκόντων.

4. Η διδασκαλία των μαθημάτων τούτων και η πρακτική άσκησις των δοκίμων δύνανται να διαπεραίνωνται εις δύο η πλείονα πεντάμηνα εντός δύο η πλειόνων διαδοχικών σχολικών ετών.

5. Εις την τάξιν ταύτην φοιτώσιν, οπόταν κληθώσι υπό του Υπουργού, οι εν δημοσία υπηρεσία η εκτός ταύτης διατελούντες καθηγηταί της Γαλλικής γλώσσης. Είνε δε η φοίτησις αύτη υποχρεωτική διά τους μη κεκτημένους πτυχίον Πανεπιστημίου η του διά του παρόντος νόμου Ιδρυομένου διδασκαλείου, τους έχοντας καθηγητικήν υπηρεσίαν ολιγωτέραν των 10 ετών.

6. Οι τυχόντες τοιαύτης μετεκπαιδεύσεως υφίστανται θεωρητικήν και πρακτικήν εξέτασιν, οι δε εύδοκιμούντες εκ τούτων λαμβάνουσι πτυχίον του Διδασκαλείου δυνάμενοι να προαχθωσιν και εις πρωτοβαθμίους καθηγητάς, αν έχωσιν απολυτήριον γυμνασίου και πενταετή ευδόκιμον υπηρεσίαν δευτεροβαθμίου καθηγητού της γαλλικής.

7. Τα καθ' έκαστα της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου τούτου θέλουσι κανονισθή διά Β. Διατάγματος.

7. Ο εσωτερικός κανονισμός του οικοτροφείου, τα καθ' έκαστα της λειτουργίας αυτού και τα καθήκοντα και δικαιώματα των εποπτών, του ιατρού και των εν αυτώ υπηρετούντων θέλουσι κανονισθή διά Β. Διατάγματος.

Ο παρών νόμος, ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς

Σελ. 333
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/334.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν. Αθήναις τη 24 Ιουνίου 1920.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ο Υπουργός των Εκκλησιαστικων κτλ.

ΔΗΜ. ΔΙΓΚΑΣ

Σελ. 334
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/335.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

80

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ

(Νόμος 2249/24 Ιουνίου 1920)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Δ. Δίγκας

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τίνων των νόμων 2145 και 1242β' "περί δημοτικής εκπαιδεύσεως".

ΝΟΜΟΣ 2249

[.........,]

Άρθρον 3. Το α' εδαφ. του αρθρ. 49 του νόμου 1242β' τροποποιείται ως εξής.

"Προς μόρφωσιν διδασκάλων της δημοτικής εκπαιδεύσεως λειτουργούσιν εν τω Κράτει Διδασκαλεία αμφοτέρων των φύλων δημόσια'η ανεγνωρισμένα κατ' ανώτατον όρον είκοσι".

Η πρώτη περίοδος του εδ. 1 του άρθρου 50 του αυτού νόμου τροποποιείται ως εξής

"Τα Διδασκαλεία εκατέρου των φύλων απαρτίζονται εκ τριών η πέντε ενιαυσίων τάξεων εις τας όποιας διδάσκονται." : Το β' εδάφιον του αυτού άρθρου αντικαθίσταται διά του εξής:

Δια Β. διατάγματος εκδιδομένου μετά γνώμην του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου δύνανται να προστεθώσι μαθήματα εις τινά η πάντα τα Διδασκαλεία του Κράτους η να αφαιρεθώσι τοιαύτα.

Πεντατάξια Διδασκαλεία ιδρύονται ιδία μεταξύ αγροτικών πληθυσμών, διδάσκονται δ' εις αυτά τα υπό το στοιχείον ιβ' μαθήματα εν μείζονι εκτάσει και μετά πολλών πρακτικών εφαρμογών και ασκήσεων των μαθητών.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων, ως και η έκτασις και η κατανομή αυτών εις τας τάξεις των Διδασκαλείων εκατέρου των τύπων κανονίζεται, διά Β. διατάγματος μετά γνώμην του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου· των δε υπό το στοιχείον ιβ' μαθημάτων και μετά γνώμην της αρμοδίας υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας."

Αναδημοσιεύεται από την Ετ-Κ, αρ. 142, τχ. Α'/29 Ιουνίου 1920.

Σελ. 335
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/336.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Η υπό στοιχείον β' παράγράφος του εδαφίου 1 του άρθρου 51 του αυτού νόμου αντικαθίσταται διά της εξής.

β') Εις μεν τα τριτάξια Διδασκαλεία απολυτήριον αστικού σχολείου η ενδεικτικόν προαγωγής εκ της β' τάξεως του γυμνασίου των τεσσάρων τάξεων η της γ' του γυμνασίου των εξ τάξεων η αντιστοίχου τα έως ανεγνωρισμένου παρθεναγωγείου η απολυτήριον υποδιδασκαλείου.

Εις δε τα πεντατάξια απολυτήριον ελληνικού σχολείου η ενδεικτικόν αντιστοίχου τάξεως εξαταξίου η πενταταξίου γυμνασίου η ημιγυμνασίου η απολυτήριον έπταταξίου δημοτικού σχολείου, η προκαταρκτικής τάξεως συνιστώμενης παρά τοις Διδασκαλείο τούτοις.

Εις το αυτό άρθρον 51 προστίθενται 5 και 6 εδάφια τα εξής

5. Επτατάξια δημοτικά σχολεία συνιστώνται διά πράξεως του Υπουργού εις αγροτικούς συνοικισμούς. Ομοίως δύναται να συστηθή" προκαταρκτική τάξις παρ' εκάστω πενταταξίω Διδασκαλείω, εις ην φοιτώσιν απόφοιτοι εξαταξίων δημοτικών σχολείων. To πρόγραμμα των μαθημάτων των τοιούτων σχολείων και της προκαταρκτικής τάξεως κανονίζεται διά Β. διατάγματος προτάσει του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου.

6. Διά Β. διατάγματος εκδιδομένου μετά γνώμην του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, δύναται να έπιτραπη όπως εις τα πεντατάξια αγροτικά Διδασκαλεία εισάγωνται απόφοιτοι των εξαταξίων δημοτικών σχολείων μετά εισιτήριον δοκιμασίαν, μεταρρυθμιζομένου αναλόγως εν τοιαύτη περιπτώσει του προγράμματος των μαθημάτων εν τοις Διδασκαλείοις τούτοις.

Η φάσις του εδαφ. 1 του άρθρου 59 του νόμου 1242β' "αποτελούμενον εκ δύο τάξεων ενιαυσίων" τροποποιείται ως εξής· "αποτελούμενον εκ τριών τάξεων ενιαυσίων". Η δε πρώτη περίοδος του έδαφ. 3 του αυτού άρθρου τροποποιείται ως εξής· "Δεκταί εις το Διδασκαλείον των νηπιαγωγών γίνονται μετά δοκιμασίαν απόφοιτοι δημοτικών σχολείων των εξ τάξεων".

Προς συντήρησιν οικοτροφείων παρά τοις Διδασκαλείοις των νηπιαγωγών αναγράφεται κατ' έτος πίστωσις εν τω προϋπολογισμώ του Κράτους εκ δραχ. 90 χιλιάδων δι' εκαστον τούτων.

Τα καθέκαστα της λειτουργίας των οικοτροφείων τούτων κανονισθήσονται διά Β. διατάγματος.

Ο παρών νόμος, ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 24 Ιουνίου 1920

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ο επί των Εκκλησιαστικών κλπ. Υπουργός ΔΗΜ. ΔΙΓΚΑΣ

Σελ. 336
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/337.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

8l "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ" ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

(Β, Διάταγμα / 24 Ιουνίου 1920)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Δ. Δίγκας

Περί του τρόπον προαγωγής των μαθητών της Α και Β' τάξεως τον τμήματος των αρρένων του Διδασκαλείου, της Γυμναστικής

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει το εδάφιον α' του άρθρου 5 του νόμου 1406, προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, αποφασίζομεν και διατάσσομεν·

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.

Περί προαγωγής των μαθητών της A' και B' τάξεως του τμήματος των αρρένων, του Διδασκαλείου της Γυμναστικής,

Άρθρον 1. 1. Οι μαθηταί των δύο κατωτέρων τάξεων του τμήματος των αρρένων προάγονται αν ο τε γενικός βαθμός της επιδόσεως αυτών και οι δύο μερικοί εξ ων ούτος εξάγεται είναι τουλάχιστον καλώς.

2. Ο γενικός βαθμός της επιδόσεως συνάγεται εκ δύο μερικών βαθμών, ενός των θεωρητικών μαθημάτων έχοντος συντελεστήν 3 και ετέρου των πρακτικών έχοντος συντελεστήν 5.

3. Εκάτερος των δύο τούτων μερικών βαθμών συνάγεται εκ των εν εκάστω μαθήματι βαθμών, ο δ' εν εκάστω μαθήματι βαθμός συνάγεται εκ του ετησίου βαθμού του μαθήματος και του των προαγωγικών εξετάσεων.

4. Ο ετήσιος βαθμός εκάστου μαθήματος καθορίζεται ευθύς προ των προαγωγικών εξετάσεων εν συνεδρία του συλλόγου των διδαξάντων ούτινος προεδρεύει ο διευθύνων το διδασκαλείον.

Άρθρον 2. 1. Τα θεωρητικά μαθήματα, εν οις βαθμολογείται η επίδοσις των μαθητών της A' τάξεως, είναι τα εξής:

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 172, τχ. Α'/1 Αυγούστου 1920.

22

Σελ. 337
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/338.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

α') Ανατομική

β') Μηχανική των ασκήσεων

γ') Ιστορία της γυμναστικής

δ') Ορθοπεδική και θεραπευτική γυμναστική τρίψις και κινησιοθεραπεία. Τα δε πρακτικά : α') Παιδαγωγική γυμναστική β') Αγωνιστική και παιδιαί γ') Στρατιωτική προπαίδευσις και σκοποβολία δ') Οπλομαχητική και ε') Ωδική και χορός.

2. Τα θεωρητικά μαθήματα, εν οις βαθμολογείται η επίδοσις των μαθητών της Β' τάξεως, είναι τα εξής: :

α') Ανατομική

β') Φυσιολογία :

γ') Μηχανική και φυσιολογία των ασκήσεων

δ') Ιστορία της γυμναστικής και

ε'} Ορθοπεδική και θεραπευτική γυμναστική τρίψις και κινησιοθεραπεία.

Τα δε πρακτικά:

α') Παιδαγωγική γυμναστική

β') Αγωνιστική και παιδιαί

γ')' Στρατιωτική προπαίδευσις και σκοποβολία

δ') Οπλομαχητική

ε') Προσκοπισμός και στ') Ωδική και χορός.

3. Βαθμοί χαρακτηριστικοί της προόδου των μαθητών είναι οι εξής: Άριστα 10=10-9, 01, λίαν καλώς 9-7, 01, καλώς 7-5, 01, σχεδόν καλώς 5-4, 01, μετρίως 4-2, 01, μετριώτατα 2-0, 01, και κακώς 0,

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β' Περί απολύσεως των μαθητών του Διδασκαλείου

Άρθρον 9. 1; Οι μαθηταί της Γ' τάξεως του τμήματος των αρρένων απολύονται, αν ο τε γενικός αυτών [βαθμός] και οι δύο μερικοί εξ ων ούτος εξάγεται.; είναι, τουλάχιστον "καλώς".

2. Ο τε γενικός βαθμός της επιδόσεως και εκάτερος των δύο μερικών βαθμών και ο ετήσιος βαθμός εκάστου μαθήματος καθορίζεται καθ' δν τρόπον και οι αυτοί των δύο κατωτέρων τάξεων,

3. Ο ετήσιος, βαθμός εν εκάστω μαθήματι καθορίζεται ευθύς προ των

Σελ. 338
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/339.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

απολυτηρίων εξετάσεων εν συνεδρίαις του συλλόγου των διδαξάντων, καθ' ας προεδρεύει ο διευθύνων το διδασκαλείον.

'Άρθρον 10. 1, Τα θεωρητικά μαθήματα, εν οις βαθμολογείται η επίδοσις, είναι τα εξής:

α') 'Ανατομική

β') Φυσιολογία

γ') Μηχανική και φυσιολογία των ασκήσεων δ') Ιστορία της γυμναστικής , και

ε') Ορθοπεδική και θεραπευτική γυμναστική, τρίψις και κινησιοθεραπεία.

Τάδε πρακτικά:

α') Παιδαγωγική γυμναστική

β') Αγωνιστική και παιδ,,αι

γ') Στρατιωτική προπαίδευσις, σκοποβολία και οπλομαχητική

δ') Προσκοπισμός, και

ε') 'Ωδική και χορός.

2. Βαθμοί χαρακτηριστικοί της προόδου των μαθητών είναι οι εν τω εδαφ.

3 του άρθρου 2, ·

Εν Αθήναις τη 24 Ιουνίου 1920.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο Υπουργός των Εκκλησιαστικών κτλ.

ΔΗΜ. ΔΙΓΚΑΣ

[1]

Περί κανονισμού της προαγωγής και απολύσεως των μαθητών

αμφοτέρων των τμημάτων τον διδασκαλείου της γυμναστικής

κατά το σχολικόν έτος 1918-1919

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει το εδάφιον α' του άρθρου 5 του νόμου 1406, προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, αποφασίζομεν και διατάσσομεν:

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 143, τχ. Α'/27 Ιουνίου 1919.

Σελ. 339
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/340.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.

Περί προαγωγής των μαθητών της Α' και Β' τάξεως τον τμήματος των αρρένων τον διδασκαλείου της γυμναστικής

Άρθρον 1. 1. Οι μαθηταί των δύο κατωτέρων τάξεων του τμήματος των αρρένων προάγονται αν ο τε γενικός βαθμός της επιδόσεως αυτών και οι δύο μερικοί εξ ων ούτος εξάγεται είνε τουλάχιστον καλώς.

2. Ο γενικός βαθμός της επιδόσεως συνάγεται εκ δύο μερικών βαθμών, ενός των θεωρητικών μαθημάτων έχοντος συντελεστήν 3 και ετέρου των πρακτικών έχοντος συντελεστήν 5,

3. Έκάτερος των δύο τούτων μερικών βαθμών συνάγεται εκ των εν εκάστω μαθήματι βαθμών, ο δ' εν εκάστω μαθήματι βαθμός συνάγεται εκ του ετησίου βαθμού του μαθήματος και του των προαγωγικών εξετάσεων,

4. Ο ετήσιος βαθμός εκάστου μαθήματος καθορίζεται, ευθύς προ των προαγωγικών εξετάσεων εν συνεδρίαις του συλλόγου των διδαξάντων, ούτινος προεδρεύει ο διευθύνων το διδασκαλείον.

Άρθρον 2. 1. Τα θεωρητικά μαθήματα, εν οις βαθμολογείται η επίδοσις των μαθητών της A' τάξεως, είνε τα εξής:

α') Ανατομική

β') Μηχανική των ασκήσεων

γ') Ιστορία της γυμναστικής

Τα δε πρακτικά:

α') Παιδαγωγική γυμναστική

β') Αγωνιστική και παιδιαί

γ') Στρατιωτική προπαίδευσις και σκοποβολία

δ') Οπλομαχητική, και

ε') Ωδική και χορός.

2. Τα θεωρητικά μαθήματα, εν οις βαθμολογείται η επίδοσις των μαθητών της Β' τάξεως, είνε τα εξής: α') Ανατομική β') Φυσιολογία

γ') Μηχανική και φυσιολογία των ασκήσεων, και δ') Ιστορία της γυμναστικής. Τα δε πρακτικά: α') Παιδαγωγική γυμναστική β') Αγωνιστική και παιδιαί γ') Στρατιωτική προπαίδευσις και σκοποβολία δ') Οπλομαχητική, και ε') Ωδική και χορός.

3. Βαθμοί χαρακτηριστικοί της προόδου των μαθητών είνε οι εξής:

Σελ. 340
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/341.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Άριστα 10-9,01, λίαν καλώς 9-7,01, καλώς 7-5,01, σχεδόν καλώς 5-4,01, μετρίως 4-2,01, μετριώτατα 2-0,01 και κακώς 0.

Άρθρον 3. Αι προαγωγικαί εξετάσεις, ούσαι θεωρητικαί (γραπταί και προφορικαί) και πρακτικαί, γίνονται εντός του πρώτου οκταημέρου του Ιουλίου, ενεργούνται δε ενώπιον επιτροπείας αποτελουμένης εκ των διδαξάντων και προεδρευομένης υπό του διευθύνοντος το διδασκαλείον.

Άρθρον 4, 1. Αι γραπταί θεωρητικαί εξετάσεις, ενεργούμεναι προ των προφορικών, γίνονται εις πάντα τα διδαχθέντα εν τη τάξει θεωρητικά μαθήματα.

2. Οι εξεταζόμενοι γράφουσιν επί χάρτου φέροντος εν αρχή την σφραγίδα του διδασκαλείου και την υπογραφήν του προέδρου της επιτροπείας.

3. To προς έγγραφον ανάπτυξιν διδομενον εν εκάστω μαθήματι εις τους μαθητάς θέμα ορίζεται διά κληρώσεως εξ 20 τουλάχιστον ζητημάτων, εις α διαιρείται υπό του διδάξαντος η υπ' αυτού διδαχθείσα υλη.

4. Υπό του προέδρου της επιτροπείας ορίζεται εις τους εξεταζομένους ο προς επεξεργασίαν εκάστου των θεμάτών επιτρεπόμενος χρόνος.

5. Τα παραδιδόμενα υπό των εξεταζομένων γραπτά παραλαμβάνει ο πρόεδρος της επιτροπείας, βαθμολογεί δε ο διδάξας εν τω καταστήματι του διδασκαλείου, εξ ου δεν επιτρέπεται να έξαχθώσιν.

Άρθρον 5. 1. Προφορικώς εξετάζονται οι μαθηταί εις πάντα τα διδαχθέντα εν τη τάξει θεωρητικά μαθήματα. Η εξέτασις γίνεται υπό του διδάξαντος το μάθημα, εκάστου των εξεταζομένων αναπτύσσοντος ζήτημα οριζόμενον διά κληρώσεως του ιδίου, εκ του αριθμού των ζητημάτων, εις ά έχει διαιρεθή η ύλη του μαθήματος.

Άρθρον 6, 1, Πρακτικώς εξετάζονται οι μαθηταί εις πάντα τα εν τη τάξει διδαχθέντα πρακτικά μαθήματα.

2. Εν τη εξετάσει της παιδαγωγικής γυμναστικής εκτελεί έκαστος των εξεταζομένων δύο τουλάχιστον ασκήσεις, επεξηγών αυτάς περιγραφικώς και αναλύων ανατομικώς, έτι δε, αν είνε της β' τάξεως, και φυσιολογικώς.

3. Εν τι) εξετάσει της αγωνιστικής και των παιδιών διδάσκει μίαν αγωνιστικήν άσκησιν και μίαν παιδιάν εν τάξει αρρένων.

4. Εν τη στρατιωτική προπαιδεύσει και τη σκοποβολία εξετάζεται προφορικώς και πρακτικώς εις εν θέμα διδόμενον αυτώ διά κλήρου, εκ των ζητημάτων εις άτινα έχει διαιρεθή η Όλη των μαθημάτων τούτων.

5. Εν τη ωδική άδει εν των διδαχθέντων εν τη τάξει ασμάτων, εν δε τω χορώ εκτελεί ένα των διδαχθέντων ελληνικών χορών εν τάξει αρρένων.

Άρθρον 7. Βαθμός εξετάσεως λογίζεται εν μεν τοις πρακτικοίς μαθήμασιν ο βαθμός της πρακτικής εξετάσεως, εν δε τοις θεωρητικοίς ο μέσος όρος των βαθμών της γραπτής και προφορικής εξετάσεως.

Άρθρον 8. 1. Τα κατά την προαγωγήν των μαθητών της A' και B' τάξεως

Σελ. 341
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/342.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

καθορίζονται μέχρι της 10 Ιουλίου εν συνεδρίαις της εξεταστικής επιτροπείας, καθ' ας ο πρόεδρος αυτής πρώτον μεν αναγράφει εν τω ειδικώ ελέγχω της τάξεως τον εκ της εξετάσεως βαθμόν εκάστου μαθήματος παρά τον ετήσιον βαθμόν αυτού, μετ' αμφότερους δε τον μέσον όρον αυτών, τον πάριστώντα τον εν εκάστω μαθήματι βαθμόν των εξετασθέντων, είτα δε καταρτίζει τον γενικον έλεγχον της επιδόσεως αυτών, εν ω αναγράφονται αριθμητικώς οι δύο μερικοί βαθμοί, ο των θεωρητικών και ο των πρακτικών μαθημάτων, παρ' αυτούς δε ο, εξ αυτών συναγόμενος γενικός βαθμός της επιδόσεως εκάστου μαθητού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Περί απολύσεως των μαθητριών του τμήματος των θηλέων τον διδασκαλείου της γυμναστικής

Άρθρον 9. 1. Αι μαθήτριαι της β' τάξεως του τμήματος των θηλέων απολύονται, αν ο τε γενικός βαθμός της επιδόσεως αυτών και οι δύο μερικοί, εξ ων ούτος εξάγεται, είναι τουλάχιστον "καλώς".

2. Ο τε γενικός βαθμός της επιδόσεως και εκάτερος των δύο μερικών βαθμών και ο ετήσιος βαθμός εκάστου μαθήματος των μαθητριών καθορίζεται καθ' ον τρόπον και οι αυτοί βαθμοί των μαθητών των δύο κατωτέρων τάξεων του τμήματος των αρρένων.

3. Ο. ετήσιος βαθμός των μαθητριών εν εκάστω μαθήματι καθορίζεται ευθύς προ των απολυτηρίων εξετάσεων εν συνεδρίαις του συλλόγου των διδαξάντων, καθ' ας προεδρεύει ο διευθύνων το διδασκαλείον.

Άρθρον 10. 1. Τα θεωρητικά μαθήματα, εν οις βαθμολογείται η επίδοσις των μαθητριών, είνε τα εξής·

α') Ανατομική.

β') Φυσιολογία.

γ') Μηχανική και φυσιολογία των ασκήσεων, και

δ') Ιστορία της γυμναστικής.

Τα δε πρακτικά·

α') Παιδαγωγική γυμναστική;

β') Παιδιαί, και

γ') Ωδική και χορός.

2. Βαθμοί χαρακτηριστικοί της προόδου των μαθητριών είναι οι εν τω εδαφ. 3 του άρθρου 2.

Άρθρον 11. 1. Αι απολυτήριοι εξετάσεις, ούσαι θεωρητικαί (γραπταί και προφορικαί) και πρακτικαί, γίνονται εντός του τρίτου δεκαημέρου του Ιουνίου, ενεργούνται, δε ενώπιον επιτροπείας, αποτελούμενης εκ των διδαξάντων και προεδρευομένης υπό του διευθύνοντος το διδασκαλείον,

2. Εις τας εξετάσεις δύναται να παρίσταται ως επόπτης, οριζόμενος υπό

Σελ. 342
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/343.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

του Υπουργείου μετά γνωμοδότησιν του εκπαιδευτικού συμβουλίου, εις εκπαιδευτικός σύμβουλος.

Άρθρον 12. 1. Αι γραπταί θεωρητικαί εξετάσεις, ενεργούμεναι. προ των προφορικών, γίνονται εις πάντα τα διδαχθέντα εν τη τάξει θεωρητικά μαθήματα και ενεργούνται κατά τον εν τοις εδαφίοις 2,3, 4 και 5 του άρθρου 4 καθοριζόμενον τρόπον,

2. Προφορικώς εξετάζονται αι μαθήτριαι εις πάντα τα διδαχθέντα εν τη τάξει θεωρητικά μαθήματα κατά τον εν τω άρθρω 5 καθοριζόμενον τρόπον.

3. Πρακτικώς εξετάζονται αι μαθήτριαι εις πάντα τα εν τη τάξει διδαχθέντα πρακτικά μαθήματα. Εν μεν τη εξετάσει της παιδαγωγικής γυμναστικής εκτελεί εκάστη των εξεταζομένων 3 τουλάχιστον ασκήσεις, επεξηγούσα αυτάς περιγραφικώς και άναλύουσα ανατομικώς και φυσιολογικώς, έτι δε σύνθεσιν μιας ημερησίας γυμνάσεως, ην και διδάσκει εν τάξει κορασιών. Εν τη εξετάσει των παιδιών διδάσκει ομοίως δύο παιδιάς, εν δε τη εξετάσει της ωδικής και του χορού διδάσκει ένα ελληνικον χορόν και το συναφές άσμα.

4. Βαθμός εξετάσεως λογίζεται εν μεν τοις πρακτικοίς μαθήμασιν ο βαθμός της πρακτικής εξετάσεως, εν δε τοις θεωρητικοίς 6 μέσος όρος των βαθμών της γραπτής και προφορικής εξετάσεως,

Άρθρον 13, Τα κατά την απολυσιν των μαθητριών καθορίζονται μέχρι της 5 Ιουλίου εν συνεδρία της εξεταστικής επιτροπείας, κατά τον εν τοις εδαφίοις 1 και 2 του άρθρου 8 καθοριζόμενον τρόπον.

Άρθρον 14. 1. Εντός 8 ημερών από του πέρατος των απολυτηρίων εξετάσεων, ο μεν πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπείας υποβάλλει εις το Υπουργείον αντίγραφον του γενικού ελέγχου της επιδόσεως των εξετασθεισών, όπερ δημοσιεύεται εν τη Εφημερίδι. της Κυβερνήσεως, ο δε επόπτης των εξετάσεων, εις τε το Υπουργείον και το εκπαιδευτικόν συμβούλιον, έκθεσιν περί των εξετάσεων και της γενομένης καθ' όλου εργασίας εν τω τμήματι εις ούτινος τας εξετάσεις παρέστη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'

Γενικαί διατάξεις

Άρθρον 15, 1. Τα ενδεικτικά, απολυτήρια και πτυχία του διδασκαλείου της γυμναστικής εκδίδονται υπό τον τύπον υφ' ον τα των διδασκαλείων της δημοτικής εκπαιδεύσεως, αναγράφονται δε εν αυτοίς, αριθμητικώς και ολογράφως, ο τε γενικός βαθμός της επιδόσεως εκάστου μαθητού και οι δύο μερικοί βαθμοί, εξ ων ούτος συνάγεται,

2. Μαθητής δικαιούμενος να υποστή την προαγωγικήν η απολυτήριον εξέτασιν και αποχωρήσας η μη παρουσιασθείς κατ' αυτήν, υποχρεούται να επαναλάβη τα μαθήματα της αυτής τάξεως. Οι δε αποχωρήσαντες η μη προσελθόντες

Σελ. 343
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/344.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

διά λόγον αποχρώντα, κατά την κρίσιν του διευθύνοντος το διδασκαλείον, υποβάλλονται εις την κατά νόμον εξέτασιν εν χρόνω οριζομένω υπό του συλλόγου των καθηγητών του διδασκαλείου.

Εις τον αυτόν Ημέτερον των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 24 Ιουνίου 1919

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ο Υπουργός των Εκκλησιαστικών κτλ ΔΗΜ. ΔΙΓΚΑΣ

Σελ. 344
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/345.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

82

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

(Β. Διάταγμα / 10 Σεπτεμβρίου 1920)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Δ. Δίγκας

Περί προγράμματος των μαθημάτων τον κατωτέρου τμήματος των Διδασκαλείων Νηπιαγωγών

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει το άρθρον 59 του νόμου 1242β' και το άρθρον 3 του νόμου 2249, προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού απεφασίσαμεν και διατάσσομεν.

Άρθρον μόνον

Τα μαθήματα, ο δι' έκαστον τούτων προς διδασκαλίαν αναγκαίος χρόνος και η κατά τάξεις κατανομή της διδακτέας ύλης ορίζονται ως έπεται διά το κατώτερον τμήμα των Διδασκαλείων των Νηπιαγωγών.

Α) Θρησκευτικά. Α' Τάξις, ώραι 2.

Ο βίος και το έργον του Σωτήρος εξ αναγνώσεως των σχετικών περικοπών του Ιερού Ευαγγελίου. Ερμηνεία και απομνημόνευσις τροπαρίων των δεσποτικών και θεομητορικών εορτών.

Β' τάξις, ώραι 2.

Τα σπουδαιότατα της Εκκλησιαστικής Ιστορίας. Αι διακριθείσαι επί ευλάβεια και χριστιανικώ ζήλω γυναίκες, Ανάγνωσις και ερμηνεία σχετικών περικοπών εκ των πράξεων των Αποστόλων. Ερμηνεία και απομνημόνευσις τροπαρίων των Αγίων Μαρτύρων.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, άρ 214, τχ. A'/17 Σεπτεμβρίου 1920.

Σελ. 345
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/346.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Γ' τάξις, ώραι 2.

Εκ της Χριστιανικής Ηθικής τα προς τον Θεόν και τον πλησίον καθήκοντα, Ο κατά Χριστόν οικογενειακός βίος και ανάγνωσις και ερμηνεία σχετικών περικοπών εκ των επιστολών του Παύλου. Τα κυριώτατα της Κατηχήσεως. Εκ της Λειτουργικής τα σπουδαιότερα και ιδία ερμηνεία της ιεράς λειτουργίας.

Β') Ελληνικά,

A' Τάξις, ώραι 7,

α') Ανάγνωσις έκ του διά την τρίτην τάξιν των ελληνικών σχολείων εγκεκριμένου βιβλίου νεοελληνικών αναγνωσμάτων,.

Εξέτασις και εκλογή επιχωρίων μύθων και παιδικών ποιημάτων καταλλήλων διά το νηπιαγωγείον.

β') Συνθέσεις (μία καθ' εβδομάδα).

1) (Προφορικώς). Συχναί ασκήσεις αναλύσεως εποπτειών·

α') Αντικειμένων εις τα συστατικά αυτών μέρη.

β') Ενεργειών εις τας συστατικάς αυτών μερικωτέρας ενεργείας.

γ') Φαινομένων εις τα συστατικά αυτών .στοιχεία.

2) (Γραπτώς). Περιγραφαί αντικειμένων και εικόνων, εκθέσεις γεγονότων της αμέσου αντιλήψεως, ως και επεισοδίων της Ελληνικής Ιστορίας.

Β' Τάξις, ώραι 6.

α') Ανάγνωσις εκ του διά την πρώτην τάξιν του γυμνασίου εγκεκριμένου βιβλίου νεοελληνικών αναγνωσμάτων.

Ανάγνωσις κατ' οίκον νεοελληνικής λογοτεχνίας και αρχαίας Ελληνικής εν δοκίμω μεταφράσει, εξελεγχομένη καθ' εβδομάδα εν τω σχολείω.

Εξέτασις και εκλογή μύθων και παιδικών ποιημάτων κλπ. ως εν τη πρώτη τάξει,

β') Συνθέσεις (μία καθ' εβδομάδα).

1) (Προφορικώς). Συχναί ασκήσεις αναλύσεων, εποπτειών κλπ., ως εν τη πρώτη τάξει.·

2) (Γραπτώς). Περιγραφαί και εκθέσεις, ως εν τη πρώτη τάξει, αλλά συνθετώτεραι, έτι δε επιστολαί,

Γ' Τάξις, ώραι 4.

α') Ανάγνωσις εκ του διά την B' τάξιν του γυμνασίου εγκεκριμένου βιβλίου νεοελληνικών αναγνωσμάτων.

Ανάγνωσις κατ' οίκον ξένης λογοτεχνίας εν δοκίμω μεταφράσει, εξελεγχομένη καθ' εβδομάδα εν τω σχολείω.

β') Συνθέσεις (μία καθ' εβδομάδα).

Σελ. 346
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 327
  17_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

  78

  ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

  (Νόμος 2242/24 Ιουνίου 1920)

  Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

  Υπουργός Α. Δίγκας

  Περί τροποποιήσεως διατάξεων τίνων τον νόμου 572 "περί Διδασκαλείου της Τεχνικής Εκπαιδεύσεως

  ΝΟΜΟΣ 2242

  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

  Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν· Άρθρον 1. Το άρθρον 2 του νόμου 572 τροποποιείται ως έπεται :

  1.) Το διδασκαλείον της τεχνικής εκπαιδεύσεως έχει τέσσαρας ενιαυσίους τάξεις.

  2.) Τα εν τω διδασκαλείω τούτω διδασκόμενα μαθήματα είναι γενικά και ειδικά. Και γενικά μεν είναι τα εξής α') Ελληνικά και ιστορία, β') φυσικομαθηματικά και υγιεινή, γ') ωδική και δ') γυμναστική. Ειδικά δε α') ιχνογραφία ελευθέρα, γεωμετρική και προβολική μετά προοπτικής, β') (ϊχεδιογραφία,) γ') ζωγραφική, ο) καλλιγραφία, ε') πλαστική και γυψουργία, στ') χειροτεχνία, ζ') ιστορία των τεχνών, η') στοιχειώδεις παιδαγωγίκαί γνώσεις και μεθοδική της διδασκαλίας των τεχνικών μαθημάτων μετά πρακτικών ασκήσεων, θ') στενογραφία και ι') κοπτική και εν γένει γυναικεία χειροτεχνία διά τας μαθήτριας μόνον.

  3) Δια Β. Διατάγματος κατά πρότασιν του εκπαιδευτικού συμβουλίου δύνανται να προστεθώσι και άλλα μαθήματα η και ν' αφαιρεθώσι τινά των ανωτέρω.

  Άρθρον 3. Το άρθρον 4 του αυτού νόμου 572 τροποποιείται ως εξής. 1, Εις την α' τάξιν του διδασκαλείου εγγράφονται μετ' ευδόκιμον εισιτήριον

  Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 144, τχ. Α'/30 Ιουνίου 1920.