Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:960
 
Αριθμός τόμων:2ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Νομοθεσία
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 26.12 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 337-356 από: 962
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/337.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

8l "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ" ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

(Β, Διάταγμα / 24 Ιουνίου 1920)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Δ. Δίγκας

Περί του τρόπον προαγωγής των μαθητών της Α και Β' τάξεως τον τμήματος των αρρένων του Διδασκαλείου, της Γυμναστικής

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει το εδάφιον α' του άρθρου 5 του νόμου 1406, προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, αποφασίζομεν και διατάσσομεν·

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.

Περί προαγωγής των μαθητών της A' και B' τάξεως του τμήματος των αρρένων, του Διδασκαλείου της Γυμναστικής,

Άρθρον 1. 1. Οι μαθηταί των δύο κατωτέρων τάξεων του τμήματος των αρρένων προάγονται αν ο τε γενικός βαθμός της επιδόσεως αυτών και οι δύο μερικοί εξ ων ούτος εξάγεται είναι τουλάχιστον καλώς.

2. Ο γενικός βαθμός της επιδόσεως συνάγεται εκ δύο μερικών βαθμών, ενός των θεωρητικών μαθημάτων έχοντος συντελεστήν 3 και ετέρου των πρακτικών έχοντος συντελεστήν 5.

3. Εκάτερος των δύο τούτων μερικών βαθμών συνάγεται εκ των εν εκάστω μαθήματι βαθμών, ο δ' εν εκάστω μαθήματι βαθμός συνάγεται εκ του ετησίου βαθμού του μαθήματος και του των προαγωγικών εξετάσεων.

4. Ο ετήσιος βαθμός εκάστου μαθήματος καθορίζεται ευθύς προ των προαγωγικών εξετάσεων εν συνεδρία του συλλόγου των διδαξάντων ούτινος προεδρεύει ο διευθύνων το διδασκαλείον.

Άρθρον 2. 1. Τα θεωρητικά μαθήματα, εν οις βαθμολογείται η επίδοσις των μαθητών της A' τάξεως, είναι τα εξής:

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 172, τχ. Α'/1 Αυγούστου 1920.

22

Σελ. 337
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/338.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

α') Ανατομική

β') Μηχανική των ασκήσεων

γ') Ιστορία της γυμναστικής

δ') Ορθοπεδική και θεραπευτική γυμναστική τρίψις και κινησιοθεραπεία. Τα δε πρακτικά : α') Παιδαγωγική γυμναστική β') Αγωνιστική και παιδιαί γ') Στρατιωτική προπαίδευσις και σκοποβολία δ') Οπλομαχητική και ε') Ωδική και χορός.

2. Τα θεωρητικά μαθήματα, εν οις βαθμολογείται η επίδοσις των μαθητών της Β' τάξεως, είναι τα εξής: :

α') Ανατομική

β') Φυσιολογία :

γ') Μηχανική και φυσιολογία των ασκήσεων

δ') Ιστορία της γυμναστικής και

ε'} Ορθοπεδική και θεραπευτική γυμναστική τρίψις και κινησιοθεραπεία.

Τα δε πρακτικά:

α') Παιδαγωγική γυμναστική

β') Αγωνιστική και παιδιαί

γ')' Στρατιωτική προπαίδευσις και σκοποβολία

δ') Οπλομαχητική

ε') Προσκοπισμός και στ') Ωδική και χορός.

3. Βαθμοί χαρακτηριστικοί της προόδου των μαθητών είναι οι εξής: Άριστα 10=10-9, 01, λίαν καλώς 9-7, 01, καλώς 7-5, 01, σχεδόν καλώς 5-4, 01, μετρίως 4-2, 01, μετριώτατα 2-0, 01, και κακώς 0,

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β' Περί απολύσεως των μαθητών του Διδασκαλείου

Άρθρον 9. 1; Οι μαθηταί της Γ' τάξεως του τμήματος των αρρένων απολύονται, αν ο τε γενικός αυτών [βαθμός] και οι δύο μερικοί εξ ων ούτος εξάγεται.; είναι, τουλάχιστον "καλώς".

2. Ο τε γενικός βαθμός της επιδόσεως και εκάτερος των δύο μερικών βαθμών και ο ετήσιος βαθμός εκάστου μαθήματος καθορίζεται καθ' δν τρόπον και οι αυτοί των δύο κατωτέρων τάξεων,

3. Ο ετήσιος, βαθμός εν εκάστω μαθήματι καθορίζεται ευθύς προ των

Σελ. 338
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/339.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

απολυτηρίων εξετάσεων εν συνεδρίαις του συλλόγου των διδαξάντων, καθ' ας προεδρεύει ο διευθύνων το διδασκαλείον.

'Άρθρον 10. 1, Τα θεωρητικά μαθήματα, εν οις βαθμολογείται η επίδοσις, είναι τα εξής:

α') 'Ανατομική

β') Φυσιολογία

γ') Μηχανική και φυσιολογία των ασκήσεων δ') Ιστορία της γυμναστικής , και

ε') Ορθοπεδική και θεραπευτική γυμναστική, τρίψις και κινησιοθεραπεία.

Τάδε πρακτικά:

α') Παιδαγωγική γυμναστική

β') Αγωνιστική και παιδ,,αι

γ') Στρατιωτική προπαίδευσις, σκοποβολία και οπλομαχητική

δ') Προσκοπισμός, και

ε') 'Ωδική και χορός.

2. Βαθμοί χαρακτηριστικοί της προόδου των μαθητών είναι οι εν τω εδαφ.

3 του άρθρου 2, ·

Εν Αθήναις τη 24 Ιουνίου 1920.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο Υπουργός των Εκκλησιαστικών κτλ.

ΔΗΜ. ΔΙΓΚΑΣ

[1]

Περί κανονισμού της προαγωγής και απολύσεως των μαθητών

αμφοτέρων των τμημάτων τον διδασκαλείου της γυμναστικής

κατά το σχολικόν έτος 1918-1919

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει το εδάφιον α' του άρθρου 5 του νόμου 1406, προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, αποφασίζομεν και διατάσσομεν:

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 143, τχ. Α'/27 Ιουνίου 1919.

Σελ. 339
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/340.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.

Περί προαγωγής των μαθητών της Α' και Β' τάξεως τον τμήματος των αρρένων τον διδασκαλείου της γυμναστικής

Άρθρον 1. 1. Οι μαθηταί των δύο κατωτέρων τάξεων του τμήματος των αρρένων προάγονται αν ο τε γενικός βαθμός της επιδόσεως αυτών και οι δύο μερικοί εξ ων ούτος εξάγεται είνε τουλάχιστον καλώς.

2. Ο γενικός βαθμός της επιδόσεως συνάγεται εκ δύο μερικών βαθμών, ενός των θεωρητικών μαθημάτων έχοντος συντελεστήν 3 και ετέρου των πρακτικών έχοντος συντελεστήν 5,

3. Έκάτερος των δύο τούτων μερικών βαθμών συνάγεται εκ των εν εκάστω μαθήματι βαθμών, ο δ' εν εκάστω μαθήματι βαθμός συνάγεται εκ του ετησίου βαθμού του μαθήματος και του των προαγωγικών εξετάσεων,

4. Ο ετήσιος βαθμός εκάστου μαθήματος καθορίζεται, ευθύς προ των προαγωγικών εξετάσεων εν συνεδρίαις του συλλόγου των διδαξάντων, ούτινος προεδρεύει ο διευθύνων το διδασκαλείον.

Άρθρον 2. 1. Τα θεωρητικά μαθήματα, εν οις βαθμολογείται η επίδοσις των μαθητών της A' τάξεως, είνε τα εξής:

α') Ανατομική

β') Μηχανική των ασκήσεων

γ') Ιστορία της γυμναστικής

Τα δε πρακτικά:

α') Παιδαγωγική γυμναστική

β') Αγωνιστική και παιδιαί

γ') Στρατιωτική προπαίδευσις και σκοποβολία

δ') Οπλομαχητική, και

ε') Ωδική και χορός.

2. Τα θεωρητικά μαθήματα, εν οις βαθμολογείται η επίδοσις των μαθητών της Β' τάξεως, είνε τα εξής: α') Ανατομική β') Φυσιολογία

γ') Μηχανική και φυσιολογία των ασκήσεων, και δ') Ιστορία της γυμναστικής. Τα δε πρακτικά: α') Παιδαγωγική γυμναστική β') Αγωνιστική και παιδιαί γ') Στρατιωτική προπαίδευσις και σκοποβολία δ') Οπλομαχητική, και ε') Ωδική και χορός.

3. Βαθμοί χαρακτηριστικοί της προόδου των μαθητών είνε οι εξής:

Σελ. 340
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/341.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Άριστα 10-9,01, λίαν καλώς 9-7,01, καλώς 7-5,01, σχεδόν καλώς 5-4,01, μετρίως 4-2,01, μετριώτατα 2-0,01 και κακώς 0.

Άρθρον 3. Αι προαγωγικαί εξετάσεις, ούσαι θεωρητικαί (γραπταί και προφορικαί) και πρακτικαί, γίνονται εντός του πρώτου οκταημέρου του Ιουλίου, ενεργούνται δε ενώπιον επιτροπείας αποτελουμένης εκ των διδαξάντων και προεδρευομένης υπό του διευθύνοντος το διδασκαλείον.

Άρθρον 4, 1. Αι γραπταί θεωρητικαί εξετάσεις, ενεργούμεναι προ των προφορικών, γίνονται εις πάντα τα διδαχθέντα εν τη τάξει θεωρητικά μαθήματα.

2. Οι εξεταζόμενοι γράφουσιν επί χάρτου φέροντος εν αρχή την σφραγίδα του διδασκαλείου και την υπογραφήν του προέδρου της επιτροπείας.

3. To προς έγγραφον ανάπτυξιν διδομενον εν εκάστω μαθήματι εις τους μαθητάς θέμα ορίζεται διά κληρώσεως εξ 20 τουλάχιστον ζητημάτων, εις α διαιρείται υπό του διδάξαντος η υπ' αυτού διδαχθείσα υλη.

4. Υπό του προέδρου της επιτροπείας ορίζεται εις τους εξεταζομένους ο προς επεξεργασίαν εκάστου των θεμάτών επιτρεπόμενος χρόνος.

5. Τα παραδιδόμενα υπό των εξεταζομένων γραπτά παραλαμβάνει ο πρόεδρος της επιτροπείας, βαθμολογεί δε ο διδάξας εν τω καταστήματι του διδασκαλείου, εξ ου δεν επιτρέπεται να έξαχθώσιν.

Άρθρον 5. 1. Προφορικώς εξετάζονται οι μαθηταί εις πάντα τα διδαχθέντα εν τη τάξει θεωρητικά μαθήματα. Η εξέτασις γίνεται υπό του διδάξαντος το μάθημα, εκάστου των εξεταζομένων αναπτύσσοντος ζήτημα οριζόμενον διά κληρώσεως του ιδίου, εκ του αριθμού των ζητημάτων, εις ά έχει διαιρεθή η ύλη του μαθήματος.

Άρθρον 6, 1, Πρακτικώς εξετάζονται οι μαθηταί εις πάντα τα εν τη τάξει διδαχθέντα πρακτικά μαθήματα.

2. Εν τη εξετάσει της παιδαγωγικής γυμναστικής εκτελεί έκαστος των εξεταζομένων δύο τουλάχιστον ασκήσεις, επεξηγών αυτάς περιγραφικώς και αναλύων ανατομικώς, έτι δε, αν είνε της β' τάξεως, και φυσιολογικώς.

3. Εν τι) εξετάσει της αγωνιστικής και των παιδιών διδάσκει μίαν αγωνιστικήν άσκησιν και μίαν παιδιάν εν τάξει αρρένων.

4. Εν τη στρατιωτική προπαιδεύσει και τη σκοποβολία εξετάζεται προφορικώς και πρακτικώς εις εν θέμα διδόμενον αυτώ διά κλήρου, εκ των ζητημάτων εις άτινα έχει διαιρεθή η Όλη των μαθημάτων τούτων.

5. Εν τη ωδική άδει εν των διδαχθέντων εν τη τάξει ασμάτων, εν δε τω χορώ εκτελεί ένα των διδαχθέντων ελληνικών χορών εν τάξει αρρένων.

Άρθρον 7. Βαθμός εξετάσεως λογίζεται εν μεν τοις πρακτικοίς μαθήμασιν ο βαθμός της πρακτικής εξετάσεως, εν δε τοις θεωρητικοίς ο μέσος όρος των βαθμών της γραπτής και προφορικής εξετάσεως.

Άρθρον 8. 1. Τα κατά την προαγωγήν των μαθητών της A' και B' τάξεως

Σελ. 341
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/342.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

καθορίζονται μέχρι της 10 Ιουλίου εν συνεδρίαις της εξεταστικής επιτροπείας, καθ' ας ο πρόεδρος αυτής πρώτον μεν αναγράφει εν τω ειδικώ ελέγχω της τάξεως τον εκ της εξετάσεως βαθμόν εκάστου μαθήματος παρά τον ετήσιον βαθμόν αυτού, μετ' αμφότερους δε τον μέσον όρον αυτών, τον πάριστώντα τον εν εκάστω μαθήματι βαθμόν των εξετασθέντων, είτα δε καταρτίζει τον γενικον έλεγχον της επιδόσεως αυτών, εν ω αναγράφονται αριθμητικώς οι δύο μερικοί βαθμοί, ο των θεωρητικών και ο των πρακτικών μαθημάτων, παρ' αυτούς δε ο, εξ αυτών συναγόμενος γενικός βαθμός της επιδόσεως εκάστου μαθητού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Περί απολύσεως των μαθητριών του τμήματος των θηλέων τον διδασκαλείου της γυμναστικής

Άρθρον 9. 1. Αι μαθήτριαι της β' τάξεως του τμήματος των θηλέων απολύονται, αν ο τε γενικός βαθμός της επιδόσεως αυτών και οι δύο μερικοί, εξ ων ούτος εξάγεται, είναι τουλάχιστον "καλώς".

2. Ο τε γενικός βαθμός της επιδόσεως και εκάτερος των δύο μερικών βαθμών και ο ετήσιος βαθμός εκάστου μαθήματος των μαθητριών καθορίζεται καθ' ον τρόπον και οι αυτοί βαθμοί των μαθητών των δύο κατωτέρων τάξεων του τμήματος των αρρένων.

3. Ο. ετήσιος βαθμός των μαθητριών εν εκάστω μαθήματι καθορίζεται ευθύς προ των απολυτηρίων εξετάσεων εν συνεδρίαις του συλλόγου των διδαξάντων, καθ' ας προεδρεύει ο διευθύνων το διδασκαλείον.

Άρθρον 10. 1. Τα θεωρητικά μαθήματα, εν οις βαθμολογείται η επίδοσις των μαθητριών, είνε τα εξής·

α') Ανατομική.

β') Φυσιολογία.

γ') Μηχανική και φυσιολογία των ασκήσεων, και

δ') Ιστορία της γυμναστικής.

Τα δε πρακτικά·

α') Παιδαγωγική γυμναστική;

β') Παιδιαί, και

γ') Ωδική και χορός.

2. Βαθμοί χαρακτηριστικοί της προόδου των μαθητριών είναι οι εν τω εδαφ. 3 του άρθρου 2.

Άρθρον 11. 1. Αι απολυτήριοι εξετάσεις, ούσαι θεωρητικαί (γραπταί και προφορικαί) και πρακτικαί, γίνονται εντός του τρίτου δεκαημέρου του Ιουνίου, ενεργούνται, δε ενώπιον επιτροπείας, αποτελούμενης εκ των διδαξάντων και προεδρευομένης υπό του διευθύνοντος το διδασκαλείον,

2. Εις τας εξετάσεις δύναται να παρίσταται ως επόπτης, οριζόμενος υπό

Σελ. 342
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/343.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

του Υπουργείου μετά γνωμοδότησιν του εκπαιδευτικού συμβουλίου, εις εκπαιδευτικός σύμβουλος.

Άρθρον 12. 1. Αι γραπταί θεωρητικαί εξετάσεις, ενεργούμεναι. προ των προφορικών, γίνονται εις πάντα τα διδαχθέντα εν τη τάξει θεωρητικά μαθήματα και ενεργούνται κατά τον εν τοις εδαφίοις 2,3, 4 και 5 του άρθρου 4 καθοριζόμενον τρόπον,

2. Προφορικώς εξετάζονται αι μαθήτριαι εις πάντα τα διδαχθέντα εν τη τάξει θεωρητικά μαθήματα κατά τον εν τω άρθρω 5 καθοριζόμενον τρόπον.

3. Πρακτικώς εξετάζονται αι μαθήτριαι εις πάντα τα εν τη τάξει διδαχθέντα πρακτικά μαθήματα. Εν μεν τη εξετάσει της παιδαγωγικής γυμναστικής εκτελεί εκάστη των εξεταζομένων 3 τουλάχιστον ασκήσεις, επεξηγούσα αυτάς περιγραφικώς και άναλύουσα ανατομικώς και φυσιολογικώς, έτι δε σύνθεσιν μιας ημερησίας γυμνάσεως, ην και διδάσκει εν τάξει κορασιών. Εν τη εξετάσει των παιδιών διδάσκει ομοίως δύο παιδιάς, εν δε τη εξετάσει της ωδικής και του χορού διδάσκει ένα ελληνικον χορόν και το συναφές άσμα.

4. Βαθμός εξετάσεως λογίζεται εν μεν τοις πρακτικοίς μαθήμασιν ο βαθμός της πρακτικής εξετάσεως, εν δε τοις θεωρητικοίς 6 μέσος όρος των βαθμών της γραπτής και προφορικής εξετάσεως,

Άρθρον 13, Τα κατά την απολυσιν των μαθητριών καθορίζονται μέχρι της 5 Ιουλίου εν συνεδρία της εξεταστικής επιτροπείας, κατά τον εν τοις εδαφίοις 1 και 2 του άρθρου 8 καθοριζόμενον τρόπον.

Άρθρον 14. 1. Εντός 8 ημερών από του πέρατος των απολυτηρίων εξετάσεων, ο μεν πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπείας υποβάλλει εις το Υπουργείον αντίγραφον του γενικού ελέγχου της επιδόσεως των εξετασθεισών, όπερ δημοσιεύεται εν τη Εφημερίδι. της Κυβερνήσεως, ο δε επόπτης των εξετάσεων, εις τε το Υπουργείον και το εκπαιδευτικόν συμβούλιον, έκθεσιν περί των εξετάσεων και της γενομένης καθ' όλου εργασίας εν τω τμήματι εις ούτινος τας εξετάσεις παρέστη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'

Γενικαί διατάξεις

Άρθρον 15, 1. Τα ενδεικτικά, απολυτήρια και πτυχία του διδασκαλείου της γυμναστικής εκδίδονται υπό τον τύπον υφ' ον τα των διδασκαλείων της δημοτικής εκπαιδεύσεως, αναγράφονται δε εν αυτοίς, αριθμητικώς και ολογράφως, ο τε γενικός βαθμός της επιδόσεως εκάστου μαθητού και οι δύο μερικοί βαθμοί, εξ ων ούτος συνάγεται,

2. Μαθητής δικαιούμενος να υποστή την προαγωγικήν η απολυτήριον εξέτασιν και αποχωρήσας η μη παρουσιασθείς κατ' αυτήν, υποχρεούται να επαναλάβη τα μαθήματα της αυτής τάξεως. Οι δε αποχωρήσαντες η μη προσελθόντες

Σελ. 343
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/344.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

διά λόγον αποχρώντα, κατά την κρίσιν του διευθύνοντος το διδασκαλείον, υποβάλλονται εις την κατά νόμον εξέτασιν εν χρόνω οριζομένω υπό του συλλόγου των καθηγητών του διδασκαλείου.

Εις τον αυτόν Ημέτερον των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 24 Ιουνίου 1919

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ο Υπουργός των Εκκλησιαστικών κτλ ΔΗΜ. ΔΙΓΚΑΣ

Σελ. 344
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/345.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

82

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

(Β. Διάταγμα / 10 Σεπτεμβρίου 1920)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Δ. Δίγκας

Περί προγράμματος των μαθημάτων τον κατωτέρου τμήματος των Διδασκαλείων Νηπιαγωγών

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει το άρθρον 59 του νόμου 1242β' και το άρθρον 3 του νόμου 2249, προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού απεφασίσαμεν και διατάσσομεν.

Άρθρον μόνον

Τα μαθήματα, ο δι' έκαστον τούτων προς διδασκαλίαν αναγκαίος χρόνος και η κατά τάξεις κατανομή της διδακτέας ύλης ορίζονται ως έπεται διά το κατώτερον τμήμα των Διδασκαλείων των Νηπιαγωγών.

Α) Θρησκευτικά. Α' Τάξις, ώραι 2.

Ο βίος και το έργον του Σωτήρος εξ αναγνώσεως των σχετικών περικοπών του Ιερού Ευαγγελίου. Ερμηνεία και απομνημόνευσις τροπαρίων των δεσποτικών και θεομητορικών εορτών.

Β' τάξις, ώραι 2.

Τα σπουδαιότατα της Εκκλησιαστικής Ιστορίας. Αι διακριθείσαι επί ευλάβεια και χριστιανικώ ζήλω γυναίκες, Ανάγνωσις και ερμηνεία σχετικών περικοπών εκ των πράξεων των Αποστόλων. Ερμηνεία και απομνημόνευσις τροπαρίων των Αγίων Μαρτύρων.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, άρ 214, τχ. A'/17 Σεπτεμβρίου 1920.

Σελ. 345
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/346.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Γ' τάξις, ώραι 2.

Εκ της Χριστιανικής Ηθικής τα προς τον Θεόν και τον πλησίον καθήκοντα, Ο κατά Χριστόν οικογενειακός βίος και ανάγνωσις και ερμηνεία σχετικών περικοπών εκ των επιστολών του Παύλου. Τα κυριώτατα της Κατηχήσεως. Εκ της Λειτουργικής τα σπουδαιότερα και ιδία ερμηνεία της ιεράς λειτουργίας.

Β') Ελληνικά,

A' Τάξις, ώραι 7,

α') Ανάγνωσις έκ του διά την τρίτην τάξιν των ελληνικών σχολείων εγκεκριμένου βιβλίου νεοελληνικών αναγνωσμάτων,.

Εξέτασις και εκλογή επιχωρίων μύθων και παιδικών ποιημάτων καταλλήλων διά το νηπιαγωγείον.

β') Συνθέσεις (μία καθ' εβδομάδα).

1) (Προφορικώς). Συχναί ασκήσεις αναλύσεως εποπτειών·

α') Αντικειμένων εις τα συστατικά αυτών μέρη.

β') Ενεργειών εις τας συστατικάς αυτών μερικωτέρας ενεργείας.

γ') Φαινομένων εις τα συστατικά αυτών .στοιχεία.

2) (Γραπτώς). Περιγραφαί αντικειμένων και εικόνων, εκθέσεις γεγονότων της αμέσου αντιλήψεως, ως και επεισοδίων της Ελληνικής Ιστορίας.

Β' Τάξις, ώραι 6.

α') Ανάγνωσις εκ του διά την πρώτην τάξιν του γυμνασίου εγκεκριμένου βιβλίου νεοελληνικών αναγνωσμάτων.

Ανάγνωσις κατ' οίκον νεοελληνικής λογοτεχνίας και αρχαίας Ελληνικής εν δοκίμω μεταφράσει, εξελεγχομένη καθ' εβδομάδα εν τω σχολείω.

Εξέτασις και εκλογή μύθων και παιδικών ποιημάτων κλπ. ως εν τη πρώτη τάξει,

β') Συνθέσεις (μία καθ' εβδομάδα).

1) (Προφορικώς). Συχναί ασκήσεις αναλύσεων, εποπτειών κλπ., ως εν τη πρώτη τάξει.·

2) (Γραπτώς). Περιγραφαί και εκθέσεις, ως εν τη πρώτη τάξει, αλλά συνθετώτεραι, έτι δε επιστολαί,

Γ' Τάξις, ώραι 4.

α') Ανάγνωσις εκ του διά την B' τάξιν του γυμνασίου εγκεκριμένου βιβλίου νεοελληνικών αναγνωσμάτων.

Ανάγνωσις κατ' οίκον ξένης λογοτεχνίας εν δοκίμω μεταφράσει, εξελεγχομένη καθ' εβδομάδα εν τω σχολείω.

β') Συνθέσεις (μία καθ' εβδομάδα).

Σελ. 346
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/347.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Περιγραφαί και εκθέσεις επί τη βάσει αναγνωσθέντων νεοελληνικών κειμένων, έγγραφα κοινωνικά -και υπηρεσιακά.

Γ') Νηπιαγωγικά.

Ε' τάξις, ωραί 6.

α') Στοιχειώδης και επί συγκεκριμένων παραδειγμάτων, στηριζομένη ανάπτυξις των κυριωτάτων ψυχικών φαινομένων.

β') Στοιχειώδης εξέτασις της βαθμιαίας αναπτύξεως του ψυχικού βίου του παιδός· λεπτομερέστερον τα περί ορμών και γλώσσης.

γ') Ο βίος και το έργον του Froebel, Φρεβελιανά δώρα και παίγνια.

Γ' τάξις, ώραι 12.

α') Η εξέλιξις του Φρεβελιανού συστήματος και τα νεώτερα νηπιαγωγικά συστήματα (Montessori κ.άλ.).

β') Διδακτική του νηπιαγωγείου· λεπτομερέστερον τα περί της πρώτης γλωσσικής διδασκαλίας ξενόφωνων.

γ') Υποδειγματικαί διδασκαλίαι, ακροάσεις και ασκήσεις εν τω προτύπω νηπιαγωγείω.

Δ') Φυσιογνωστικά. A' Τάξις, ώραι 4.

α') Εποπτική ανάπτυξις των σπουδαιότατων φυσικών και χημικών φαινομένων των σχετικών προς τον βίον των ζώων και των φυτών και τας ανάγκας της ζωής και της εργασίας του ανθρώπου.

β') Τα σπουδαιότατα των κατοικιδίων ζώων μετά σχετικών γνώσεων ζωοτεχνίας.

Β; τάξις, ώραι 4.

α') Τα σπουδαιότερα των κηπευτικών και καλλωπιστικών φυτών μετά γνώσεων ανθοκομίας, λαχανοκομίας, δενδροκομίας και οπωροκομίας. β') Τα χρήσιμα εις τον βίον ορυκτά.

Ε') Οικιακά έργα και οικιακή οικονομία.

A' Τάξις, ώραι 4.

Οικιακά έργα: Απλούν κέντημα και πλέξιμον. Επιδιορθώσεις φορεμάτων (μοντάρισμα και εμβάλωμα). Στοιχεία μαγειρικής.

Β' τάξις, ώραι 4.

Οικιακά έργα: Κοπτική και ραπτική απλών ασπρορρούχων. Στοιχεία μαγειρικής, διατήρησις τροφίμων και εδεσμάτων. Πλύσις, σιδέρωμα, κολλάρισμα.

Σελ. 347
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/348.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Γ' τάξις, ώραι 3.

α') Οικιακά έργα: Κοπτική και ραπτική απλών εξωτερικών ενδυμάτων.

Υφαντική- η απαραίτητος εις την οικοδέσποιναν του χωρίου.

β') Οικιακή οικονομία· Γνώσεις οικιακής οικονομίας, αι απαραίτητοι εις την οικοδέσποιναν. Οικιακή λογιστική,

Σημ, Η προκειμένη διδασκαλία θα περιορίζεται εις απλά οικιακά έργα, προσιδιάζοντα εις λιτόν βίον, θα αποφεύγη δε την μετάδοσιν έργων πολυτελείας.

Σ Τ') Υγιεινή και νοσηλευτική.

Γ' Τάξις, ώραι 3.

Ανθρωπολογία, υγιεινή και νοσηλευτική, ιδία των νηπίων. Οικιακόν φαρμακείον.

Ζ') Χειροτεχνία.

A' Τάξις, ώραι 4.

Εργασίαι βελόνης επί χάρτου, διά χρωματιστού νήματος, χαρτοπλεκτική, ψαθοπλεκτική, αρχαί πλαστικής.

Β' Τάξις, ώραι 4.

Ως εν τη πρώτη τάξει, έτι δε εργασίαι διά χαρτονιού και πλαστική.

Γ' Τάξις, ώραι 3.

Πλαστική, πυρογραφία.

Η') Καλλιγραφία και Ιχνογραφία. Α.' Τάξις, ώραι 4.

α') Καλλιγραφία, ώρα 1.

β') Ιχνογραφία, Ιχνογράφησις εκ του φυσικού και από μνήμης επί του χάρτου και του πίνακος και κρητιδογραφία, ώραι 3.

Β' τάξις, ώραι 3.

Ιχνογραφία. Ιχνογράφησις, όπως και εν τη πρώτη τάξει και υδατογραφία.

Γ' τάξις, ώραι 3.

Ιχνογραφία, Ιχνογράφησις, όπως και εν τη δευτέρα τάξει.

θ') 'Ωδική. Α' Τάξις, ώραι 4.

α') Θεωρία και ασκήσεις ωδικής. Άσματα μονόφωνα, ιδία τα κατάλληλα διά το νηπιαγωγείον εκ μουσικής αναγνώσεως.

β') Δημώδη άσματα, πατριωτικά και χορευτικά.

Σελ. 348
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/349.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Β' Τάξις, ώραι 4.

α') Θεωρία και ασκήσεις ωδικής. Άσματα ποικίλα, μονόφωνα και δίφωνα εκ μουσικής αναγνώσεως.

β') Δημώδη άσματα, πατριωτικά και χορευτικά.

Γ' τάξις, ώραι 4,

α') Θεωρία και ασκήσεις ωδικής. Άσματα ποικίλα, μονόφωνα και πολύφωνα εκ μουσικής αναγνώσεως.

β') Δημώδη άσματα, πατριωτικά και χορευτικά.

η Γυμναστική.

A' Τάξις, ώραι 3. Γυμναστική, παιδιαί και Ελληνικοί χοροί.

Β' Τάξις, ώραι 3. Γυμναστική κλπ., ως και εν τη πρώτη τάξει.

Γ' τάξις, ώραι 3,

Γυμναστική, παιδιαί, ιδία αι κατάλληλοι διά το νηπιαγωγείον και ελλην, χοροί.

Εις τον αυτόν Ημέτερον επί των Εκκλησιαστικών κλπ. Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 10 Σεπτεμβρίου 1920

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ο Υπουργός των Εκκλησιαστικών κ.τ.λ, ΔΗΜ. ΔΙΓΚΑΣ

Σελ. 349
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/350.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

83

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ

ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

(Β, Διάταγμα / 21 Σεπτεμβρίου 1920)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Δ. Δίγκας

Περί λειτουργίας τον Διδασκαλείου της Τεχνικής Εκπαιδεύσεως και περί εισιτηρίων και επί πτυχία) εξετάσεων, προαγωγών κλπ. των μαθητών αυτού

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ .ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει τον νόμον 2242, δι' ου ετροποποιήθη ο περί Διδασκαλείου της Τέχνης Εκπαιδεύσεως νόμος 572, προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν

Άρθρον 1, 1, Συνιστάται από του σχολικού έτους 1920-1921 και η B' τάξις του τετραταξίου διδασκαλείου της Τεχνικής Εκπαιδεύσεως, της λειτουργίας της A' τάξεως αυτού αρξαμένης από του λήξαντος έτους 1919-1920,

2. Η Γ' τάξις του τετραταξίου τούτου διδασκαλείου θέλει λειτουργήσει από του σχολικού έτους 1921-1922, η δε Δ' από του 1922-1923.

3. Κατά το σχολικόν έτος 1920-1921 Θέλει λειτουργήσει παραλλήλως προς τας δύο κατωτέρας τάξεις του τετραταξίου διδασκαλείου και η Γ' τάξις του διά του νόμου 572 ιδρυθέντος τριταξίου τοιούτου, προς συμπλήρωσιν των σπουδών των μέχρι τούδε μαθητευσάντων εν τούτω και μη τυχόντων πτυχίου αυτού. Το πρόγραμμα των μαθημάτων της τάξεως ταύτης θέλει καταρτισθή ανάλογον προς το της Δ' τάξεως του τετραταξίου διδασκαλείου.

Άρθρον 2. 1. Το σχολικόν έτος του διδασκαλείου της Τεχνικής Εκπαιδεύσεως άρχεται την 1 Σεπτεμβρίου και λήγει την 30 Ιουνίου,

2. Αι εγγραφαί των μαθητών του διδασκαλείου είνε ατελείς· γίνονται δε εντός του πρώτου εικοσαημέρου του Σεπτεμβρίου, δυνάμεναι να παραταθώσιν

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 228, τχ. Α'/5 Οκτωβρίου 1920.

Σελ. 350
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/351.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

μέχρι της 10 Οκτωβρίου, αποφάσει του Υπουργού των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, μετ' έκθεσιν του διευθυντού του διδασκαλείου, επαρκώς ήτιολογημένη.

3. Τα μαθήματα του διδασκαλείου άρχονται άμα τη λήξει των εγγραφών και λήγουσι τα μεν της ανώτατης τάξεως αυτού την 20 Μαΐου, τα δε των τριών κατωτέρων τάξεων την 15 'Ιουνίου,

Άρθρον 3. 1. Εις την A' τάξιν του τετραταξίου διδασκαλείου της Τεχνικής Εκπαιδεύσεως εγγράφονται μετ' εύδοκιμον εισιτήριον εξέτασιν και κατά σειράν επιτυχίας, οι έχοντες ενδεικτικόν προαγωγής εκ της Β' τάξεως τετραταξίου η της Γ' πενταταξίου η της Δ' εξαταξίου γυμνασίου η Λυκείου, έτι δε και αι κεκτημέναι απολυτήριον αστικού σχολείου των θηλέων η ανωτέρου η γυμνασιακού παρθεναγωγείου δημοσίου η ιδιωτικού,

2. Οι απόφοιτοι του σχολείου των Καλών Τεχνών, οι κεκτημένοι και πιστοποιητικόν σπουδής των εν τω προηγουμένω εδαφίω αναφερομένων τάξεων των σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως, δύνανται να καταταχθώσι μετ' ευδόκιμον κατατακτήριον εξέτασιν εις την Γ' η την Δ' τάξιν του διδασκαλείου, αναλόγως της ικανότητος αυτών.

3. Αι εισιτήριοι και αι κατατακτήριοι εξετάσεις διενεργούνται ενώπιον του συλλόγου των διδασκόντων εν τω διδασκαλείω, εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Σεπτεμβρίου, Δύνανται δε να παραταθώσιν αύται μέχρι της 5 Οκτωβρίου αποφάσει του Υπουργού, μετ' έκθεσιν του διευθυντού του διδασκαλείου, επαρκώς ητιολογημένην.

Άρθρον 4. 1. Αι εισιτήριοι και αι κατατακτήριοι εξετάσεις του διδασκαλείου γίνονται γραπτώς· συνίστανται δε, αι μεν εισιτήριοι:

α') Εις σύνθεσιν κατά το επίσημον πρόγραμμα των εν τη B' τάξει των τετραταξίων γυμνασίων διδασκομένων μαθημάτων, β') εις την λύσιν δύο εκ τριών αριθμητικών και δύο εκ τριών γεωμετρικών προβλημάτων, σχετικών προς τα εν τη A' και τη B' γυμνασιακή τάξει διδασκόμενα μαθηματικά, και γ') εις ιχνογράφησιν εκ του φυσικού δι' ελευθέρας χειρός απλού τίνος αντικειμένου. Αι δε κατατακτήριο ι: α') Εις καλλιγραφίαν καθ' υπαγόρευσιν 8 μέχρι 10 στίχων νεοελληνικού κειμένου, άμα δε και των αριθμητικών συμβόλων και 10 μικρών και 10 κεφαλαίων γραμμάτων της ελληνικής αλφαβήτου, β') εις ελευθέραν εκ του φυσικού ιχνογράφησιν αντικειμένου τινός, γ') εις την γεωμετρικήν, και παραβολικήν ιχνογραφίαν και την σχεδιογραφίαν, και δ') εις την ζωγραφικήν,

2. Τα προς εξέτασιν θέματα ορίζονται ολίγον προ της εν εκάστω μαθήματι δοκιμασίας υπό του οικείου καθηγητού και του διευθυντού του διδασκαλείου. Τα δε δοκίμια των εξετασθέντων ελέγχονται και βαθμολογούνται υφ' εκάστου των διδασκόντων εν τω διδασκαλείω.

3. Εκ των γραπτών δοκιμίων της συνθέσεως και των λύσεων των μαθηματικών

Σελ. 351
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/352.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

προβλημάτων ελέγχεται προς τοις άλλοις και η περί το καλλιγραφείν δεξιότης των υποστάντων την εισιτήριον εξέτασιν.

4. Άμα τη λήξει των εισιτηρίων και των κατατακτηρίων εξετάσεων, ο σύλλογος των διδασκόντων εν τω διδασκαλείω συνερχόμενος εις συνεδρίαν καί. λαμβάνων υπ' όψει τα γραπτά δοκίμια των έξετασθέντων, αποφαίνεται, κατά πλειονοψηφίαν διά πράξεως αυτού υποβαλλομένης εις το Ύπουργείον, περί της εισαγωγής και κατατάξεως αυτών εις το διδασκαλείον,

5. Δεν επιτρέπεται η εγγραφή μαθητών εν εκάστη τάξει του διδασκαλείου πλειόνων των 30.

Άρθρον 5. 1. Εκ των εν τω διδασκαλείω διδασκομένων γενικών μαθημάτων, τα μεν Ελληνικά, η ιστορία, τα φυσικομαθηματικά και η υγιεινή διδάσκονται μόνον εις την A' και την Β' τάξιν αυτου, η δε ωδική και η γυμναστική και εις την Γ' και την Δ'. Εκ δε των ειδικών μαθημάτων, η καλλιγραφία και η στενογραφία διδάσκονται εις την A' και την B' τάξιν, της εις τα μαθήματα ταύτα ασκήσεως των μαθητών συνεχιζόμενης υπό την εποπτείαν των οικείων καθηγητών και εις την Γ' και την Δ' τάξιν, η ιστορία των τεχνών και τα στοιχειώδη παιδαγωγικά εις την Γ', η σχεδιογραφία, η ζωγραφική και η πρακτική άσκησις εις το μεθοδικώς διδάσκειν τα τεχνικά μαθήματα εις την Δ' καί.πάντα τα λοιπά εις πάσας τας τάξεις.

2. Η διδασκαλία εκάστου των ανωτέρω μαθημάτων και αι εις ταύτα ασκήσεις των μαθητών δεν επιτρέπεται να γίνωνται εν εκάστη τάξει, ούτε εις περισσοτέρας των έξ, ούτε εις ολιγωτέρας των δύο ωρών καθ' εβδομάδα.

3. Το αναλυτικόν και το ώρολόγιον πρόγραμμα των διδακτέων μαθημάτων και των ασκήσεων καταρτίζονται υπό του συλλόγου των διδασκόντων. Υπόκεινται, δε εις την έγκρισιν του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, όπερ δύναται και να τροποποιήση αυτό.

4. Η πρακτική περί το διδάσκειν άσκησις των μαθητών του διδασκαλείου γίνεται εις σχολεία της Μέσης Εκπαιδεύσεως, οριζόμενα υπό του Υπουργού,

Άρθρον 6. 1. Η από τάξεως εις τάξιν προαγωγή των μαθητών του διδασκαλείου εξαρτάται εκ της τακτικής εις αυτό φοιτήσεως και της καθ' άπαν το σχολικον έτος έπιδειξαμένης υπ' αυτών επιμελείας, της καθ' όλου εις τα τεχνικά μαθήματα επιδόσεως και της φυσικής και επικτήτου εις ταύτα δεξιότητος αυτών.

2. Όπως τύχη τις πτυχίου του διδασκαλείου οφείλει να φοιτήση επί εν σχολικόν έτος εις την ανωτάτην η την προσηρτημένην τάξιν αυτού και να υποστή ευδοκίμως θεωρητικήν και πρακτικήν επί πτυχίω εξέτασιν.

3. Aι επί πτυχίω εξετάσεις περιλαμβάνουσι πάντα τα εν τω διδασκαλείω διδασκόμενα μαθήματα- διενεργούνται δ' ενώπιον του συλλόγου των εν αυτώ διδασκόντων, εντός του πρώτου εικοσαημέρου από της λήξεως των μαθημάτων της ανωτάτης τάξεως και είνε θεώρητικαί και πρακτικαί. Τα καθ' έκαστα των

Σελ. 352
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/353.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

εξετάσεων τούτων κανονίζονται υπό του συλλόγου των καθηγητών και διδασκάλων του διδασκαλείου, οίτινες εν συσκέψει μετά του διευθυντού ορίζουσι και τα εν εκάστω μαθήματι προς εξέτασιν θέματα.

4. Από της 1 μέχρι της 15 'Ιουνίου γίνεται έκθεσις των έργων των μαθητών, ήτις είνε προσιτή εις πάντα επισκέπτην καθ' ώρας οριζομένας υποτού διευθυντού του διδασκαλείου.

5. Άμα τη λήξει των επί πτυχίω εξετάσεων, συνερχόμενος εις συνεδρίαν ο σύλλογος των καθηγητών και διδασκάλων του διδασκαλείου και λαμβάνων προ οφθαλμών, διά μεν τους μαθητάς των τριών κατωτέρων τάξεων, τα έργα αυτών και τα εν τω εδαφίω 1 του παρόντος άρθρου αναφερόμενα στοιχεία, διά δε τους υποστάντας την επί πτυχίω εξέτασιν και την κατά ταύτην επιδειχθείσαν ικανότητα αυτών, αποφαίνεται κατά πλειονοψηφίαν διά πράξεως αυτού τίνες των πρώτων είνε άξιοι προαγωγής και τίνες των τελευταίων άξιοι πτυχίου. Τής πράξεως ταύτης αντίγραφον υποβάλλεται αμέσως εις το Υπουργείον.

6. Οι μη κρινόμενοι άξιοι προαγωγής, δύνανται, ασκούμενοι κατά το Θέρος εις τα μαθήματα εις- τα οποία υστέρησαν, να προαχθώσι μετ' ευδόκιμον εις ταύτα κατά Σεπτέμβριον εξέτασιν. Οι δε μη κριθέντες άξιοι πτυχίου, δύνανται, ασκούμενοι κατ' ιδίαν η εν τω διδασκαλείω, να γίνωσι δεκτοί εις επανεξέτασιν μετά εξ μήνας η μετά εν έτος από της πρώτης εξετάσεως των, κατ' απόφασιν του συλλόγου, και να τύχωσι πτυχίου αν ευδοκιμήσωσι κατά την εξέτασιν ταυτην.

Τα καθ' έκαστα των εξετάσεων τούτων κανονίζονται υπό του συλλόγου των διδασκόντων εν τω διδασκαλείω.

7. Τα ενδεικτικά προαγωγής των μαθητών του διδασκαλείου εκδίδονται επί πενταδράχμου χαρτοσήμου εκπαιδευτικών τελών, τα δε πτυχία, επί δεκαπενταδράχμου.

Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργον των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του διατάγματος τούτου.

Εν Αθήναις τη 21 Σεπτεμβρίου 1920.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ο επί των Εκκλησιαστικών κλπ. Υπουργός

ΔΗΜ. ΔΙΓΚΑΣ

23

Σελ. 353
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/354.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

84 ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΤΑΞΙΟ

(Ν. Διάταγμα / 6 Οκτωβρίου 1922)

Κυβέρνηση Σ. Κροκίδα

Υπουργός Ι. Σιώτης

Περί παρατάσεως προθεσμίας προς επανεξετάσω

των κατά το τέλος τον λήξαντος σχολικού έτους

απορριφθέντων μαθητών μέχρι 15 Οκτωβρίου 1922

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β'. ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν·

Άρθρον 2. Η εν τω τμήματι των αρρένων του διδασκαλείου της γυμναστικής φοίτησις ορίζεται, από του σχολικού έτους 1920-1921 διετής.

Εις τον αυτόν Ημέτερον επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργον ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος νομοθετικού διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 6 Οκτωβρίου 1922.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ B'

Το Υπουργικόν Συμβούλιον.

Ο Πρόεδρος Σ. ΚΡΟΚΙΔΑΣ

Τα μέλη

ΕΥΘ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, Φ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Ι. ΣΙΩΤΗΣ,

Α. ΔΙΟΜΗΔΗΣ, Π. ΚΑΛΛΙΓΑΣ, Α. ΔΟΞΙΑΔΗΣ, Γ. ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ, Α. ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ, Δ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 196, τχ. Α'/1Ο Οκτωβρίου 1922.

Σελ. 354
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/355.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

85

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ

ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 1922-1923

(Β. Διάταγμα / 22 Οκτωβρίου 1922)

Κυβέρνηση Σ. Κροκίδα

Υπουργός Ι. Σιώτης

Περί των κατά το αρξάμενον σχολικον έτος εν τω Διδασκαλείω της Τεχνικής Εκπαιδεύσεως μαθημάτων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει τον νόμον 2242, προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικόν καί. της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, εκτελούντες την υπ' αριθ. 593 πράξιν του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν

1) Κατά το αρξάμενον σχολικόν έτος εκ των εν τω Διδασκαλείω της Τεχνικής Εκπαιδεύσεως διδασκομένων μαθημάτων αφαιρούνται πάντα τα γενικά μαθήματα, ήτοι.· α') τα ελληνικά και η ιστορία, β') τα φυσικομαθηματικά και, η υγιεινή, γ') η ωδική, και δ') η γυμναστική. Εκ δε των ειδικών μαθημάτων η στενογραφία και η κοπτική και η εν γένει γυναικεία χειροτεχνία, τα όποια διδαχθέντα άλλως εις τας δύο κατωτέρας τάξεις του Διδασκαλείου, δύνανται, λαμβανομένου υπ' όψιν του σκοπού του Διδασκαλείου, να χαρακτηρισθώσιν ως δευτερεύοντα μαθήματα, και

2) Το διδακτικόν προσωπικόν του ειρημένου Διδασκαλείου αποτελείται κατά το ενεστώς έτος εκ του Διευθυντού αυτού Γ. Γιαβάση, των καθηγητών Μ. Γεωργαντή και Κ. Τράκα και της εν τω τω ελληνικώ σχολείω θηλέων Αθηνών διδασκαλίσσης της καλλιγραφίας και ιχνογραφίας Μαρίας Παπανικολάου.

Εις τον αυτόν Ημέτερον επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 216, τχ. Α'/29 "Οκτωβρίου 1922.

Σελ. 355
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/356.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Εκπαιδεύσεως Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 22 Οκτωβρίου 1922

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β'

Ο επί των Εκκλησιαστικών κλπ. Υπουργός Ι. ΣΙΩΤΗΣ

Σελ. 356
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 337
  17_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

  8l "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ" ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

  (Β, Διάταγμα / 24 Ιουνίου 1920)

  Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

  Υπουργός Δ. Δίγκας

  Περί του τρόπον προαγωγής των μαθητών της Α και Β' τάξεως τον τμήματος των αρρένων του Διδασκαλείου, της Γυμναστικής

  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

  Έχοντες υπ' όψει το εδάφιον α' του άρθρου 5 του νόμου 1406, προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, αποφασίζομεν και διατάσσομεν·

  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.

  Περί προαγωγής των μαθητών της A' και B' τάξεως του τμήματος των αρρένων, του Διδασκαλείου της Γυμναστικής,

  Άρθρον 1. 1. Οι μαθηταί των δύο κατωτέρων τάξεων του τμήματος των αρρένων προάγονται αν ο τε γενικός βαθμός της επιδόσεως αυτών και οι δύο μερικοί εξ ων ούτος εξάγεται είναι τουλάχιστον καλώς.

  2. Ο γενικός βαθμός της επιδόσεως συνάγεται εκ δύο μερικών βαθμών, ενός των θεωρητικών μαθημάτων έχοντος συντελεστήν 3 και ετέρου των πρακτικών έχοντος συντελεστήν 5.

  3. Εκάτερος των δύο τούτων μερικών βαθμών συνάγεται εκ των εν εκάστω μαθήματι βαθμών, ο δ' εν εκάστω μαθήματι βαθμός συνάγεται εκ του ετησίου βαθμού του μαθήματος και του των προαγωγικών εξετάσεων.

  4. Ο ετήσιος βαθμός εκάστου μαθήματος καθορίζεται ευθύς προ των προαγωγικών εξετάσεων εν συνεδρία του συλλόγου των διδαξάντων ούτινος προεδρεύει ο διευθύνων το διδασκαλείον.

  Άρθρον 2. 1. Τα θεωρητικά μαθήματα, εν οις βαθμολογείται η επίδοσις των μαθητών της A' τάξεως, είναι τα εξής:

  Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 172, τχ. Α'/1 Αυγούστου 1920.

  22