Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:960
 
Αριθμός τόμων:2ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Νομοθεσία
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 26.12 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 360-379 από: 962
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/360.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

87

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ

ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΣΕ ΕΞΑΤΑΞΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ

(N. Διάταγμα / 2 Ιουνίου 1923)

Κυβέρνηση Σ. Γονατά Υπουργός Κ. Γόντικας

Περί καθορισμού της λειτουργίας τον εν Αθήναις Διδασκαλείου της Τεχνικής Εκπαιδεύσεως μετονομαζομένου εις Τεχνικόν Διδασκαλείον

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει την υπ' αριθ. 1 παράγραφον της από 15 Σεπτεμβρίου 1922 αποφάσεως της Επαναστατικής Επιτροπής, προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν·

Άρθρον 1. Το εν Αθήναις Διδασκαλείον της Τεχνικής Εκπαιδεύσεως, μετονομαζόμενον εις Τεχνικόν Διδασκαλείον, λειτουργεί κατά τα κατωτέρω οριζόμενα.

Άρθρον 2, Σκοπός του Τεχνικού Διδασκαλείου είνε α') Η μόρφωσις ειδικών διδασκάλων των τεχνικών μαθημάτων, καταλλήλων προς διδασκαλίαν των μαθημάτων τούτων εις δημοτικά σχολεία, εις τα σχολεία της μέσης εκπαιδεύσεως παντός βαθμού, ως και εις τα Διδασκαλεία, β') η μετεκπαίδευσις διδασκάλων των τεχνικών μαθημάτων, μη πτυχιούχων του διά του παρόντος νομοθετικού διατάγματος ιδρυομένου Τεχνικού Διδασκαλείου, διατελούντων η μη εν υπηρεσία, γ') η συμπλήρωσις της τεχνικής μορφώσεως των δημοδιδασκάλων αμφοτέρων των φίλων.

Άρθρον 3, 1. Το Τεχνικόν Διδασκαλείον αποτελείται από εξ τάξεις.

2, Διδάσκονται δε εν αυτώ τα εξής μαθήματα: α') Θρησκευτικά, β) Νέα Ελληνικά, γ') Ιστορία, δ') Γεωγραφία, ε') Μαθηματικά, στ') Φυσιογνωστικά και Υγιεινή, ζ') Γαλλικά, η') Παιδαγωγική και Μεθοδολογία των τεχνικών

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 182, τχ. Α'/4 Ιουλίου 1923.

Σελ. 360
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/361.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

μαθημάτων. Θ') Ιστορία των Καλών Τεχνών και Ρυθμολογία, ι') Πλαστική ανατομία, ία') Ελευθέρα Ιχνογραφία εκ του φυσικού, ιβ') Ζωγραφική και διακοσμητικαί συνθέσεις, ιγ') Γεωμετρικόν σχέδιον, ιδ') Χειροτεχνία (Χαρτοτεχνία, ξυλοτεχνία και μεταλλοτεχνία), ιέ') Πλαστική, ιστ') Γυναικεία χειροτεχνία, ιζ') Καλλιγραφία, ιη') Ωδική, ιθ') Γυμναστική,

3. Το αναλυτικόν πρόγραμμα της εξ εκάστου των ανωτέρω μαθημάτων διδακτέας Ολης και των σχετικών προς ταύτην πρακτικών ασκήσεων, η εις τας τάξει,ς κατανομή αυτών, ως καί. διά την διδασκαλίαν εκάστου μαθήματος και των σχετικών ασκήσεων διατιθέμενος εν εκάστη τάξει χρόνος κανονίζεται διά Β. Δ. μετά πρότασιν του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου. Δι' όμοιου διατάγματος, τη προτάσει του αυτού Συμβουλίου, δύνανται να προστεθώσιν η και να άφαιρεθώσι μαθήματα.

Άρθρον 4, 1. Εις την πρώτην τάξιν του Τεχνικού Διδασκαλείου εγγράφονται, μετά πιστοποίησιν της αρτιμελείας αυτών υπό του υγιειονομικού επιθεωρητού Αθηνών, μαθηταί αμφοτέρων των φύλων έχοντες απολυτήριον εξαετούς δημοτικού σχολείου η δευτέρας τάξεως του ελληνικού σχολείου, μαθηταί έχοντες ανωτέραν ταύτης γενικήν μόρφωσιν και ανάλογον ήλικίαν, δύνανται να καταταχθώσ.. μετ' ευδόκιμον εις τα τεχνικά μαθήματα δοκιμασίαν και εις την δευτέραν η και την τρίτην τάξιν του Τεχνικού Διδασκαλείου. Αι λεπτομέρεια., της κατατακτηρίου ταύτης δοκιμασίας κανονισθήσονται διά Β, διατάγματος,

2. Ομοίως διά Β. διατάγματος, μετά πρότασιν του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, κανονίζονται, τα της εγγραφής, φοιτήσεως, προαγωγής και απολυτηρίου δοκιμασίας των μαθητών του Τεχνικού Διδασκαλείου.

. Άρθρον 5. 1. Εις τους πρωτεύοντας μαθητάς του Τεχνικού Διδασκαλείου και μέχρι 10 εν εκάστη τάξει δύναται ν' απονέμηται, μετά πρότασιν του καθηγητικού συλλόγου του Διδασκαλείου εγκρινομένην, υπό του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, υποτροφία εκ δραχ. 150, δυναμένη και να ανασταλή κατά τον αυτόν τρόπον εφ' όσον ο έχων αυτήν ήθελεν επιδείξει αμέλειαν ώστε να μη ευρίσκεται μεταξύ των πρωτευόντων της τάξεως του. Η πρότασις προς απονομήν υποτροφιών γίνεται υπό του καθηγητικού συλλόγου διά μεν τους μαθητάς της πρώ της τάξεως του Διδασκαλείου μετά την πρώτην τριμηνίαν του σχολικού έτους, διά δε τας των λοιπών μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου εκάστου έτους.

2. Οι τυχόντες υποτροφίας υποχρεούνται, μετά το πέρας των σπουδών των να υπηρετήσωσιν εις δημόσια σχολεία, ως διδάσκαλοι των τεχνικών μαθημάτων επί χρόνον ίσον προς τα έτη της υποτροφίας των. Εφ' όσον δε δεν ήθελον συμμορφωθή προς την ανωτέρω διάταξιν, είνε υπόχρεοι αυτοί η οι γονείς και κηδεμόνες των να επιστρέψωσιν εις το Δημόσιον τα. λόγω υποτροφίας καταβληθέντα .εις αυτούς ποσά, εισπραττόμενα, κατά τον νόμον περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων, καθ' ά Β, διάταγμα θέλει ορίσει. Η διάταξις του παρόντος εδαφίου

Σελ. 361
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/362.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ισχύει και διά τους κατά το κατωτέρω 3 εδάφιον αποστελλόμενους εις Εσπερίαν.

3. Ο Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως αποφασίζει διά πράξεως αυτού, προ της ενάρξεως εκάστου σχολικού έτους, αν θα χορηγηθώσι κατ' αυτό αι ανωτέρω οριζόμεναι υποτροφία., και πόσαι.

4. Προς συμπλήρωσιν της μορφώσεως των δύνανται να αποστέλλωνται κατ' έτος εις Εσπερίαν, μετά διαγωνισμόν κανονισθησόμενον διά Β. διατάγματος, επί εκπαιδευτική' αδεία δώδεκα μηνών, δύο εκ των εν υπηρεσία πτυχιούχων Τεχνικού Διδασκαλείου μετά πλήρων αποδοχών και οδοιπορικών οριζομένων εκάστοτε διά πράξεως του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου.

Άρθρον 6. 1. Οι πτυχιούχοι του Τεχνικού Διδασκαλείου διορίζονται α') εις πολυτάξια σχολεία της δημοτικής εκπαιδεύσεως, οριζόμενα εκάστοτε υπό του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, μετά γνώμην του αρμοδίου Εποπτικού Συμβουλίου, β') εις σχολεία της μέσης εκπαιδεύσεως και γ') εις διδασκαλεία,

2. ΟΙ πτυχιούχοι του Τεχνικού Διδασκαλείου, οπουδήποτε υπηρετούντες, έχουσι βαθμόν και μισθόν πρωτοβαθμίου διδασκάλου της μέσης εκπαιδεύσεως, Μετά πενταετή ευδόκιμον υπηρεσίαν, προτάσει του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, προάγονται εις δευτεροβαθμίους καθηγητάς, μετά δε πενταετή υπηρεσίαν, επιτυγχάνοντες εις προαγωγικήν δοκιμασίαν, κανονισθησομένην διά B. διατάγματος, δύνανται να προαχθώσιν εις πρωτοβαθμίους καθηγητάς, εφ' όσον ήθελον τοποθετηθή εις γυμνάσια, πρακτικά Λύκεια η Διδασκαλεία. Διδάσκαλοι τεχνικών μαθημάτων κατωτέρου βαθμού δεν δύνανται να υπηρετώσιν εις Γυμνάσια, Πρακτικά Λύκεια και Διδασκαλεία, εφ' όσον υπάρχουσιν οι κεκτημένοι το δικαίωμα της προαγωγής εις πρωτοβαθμίους καθηγητάς.

'Άρθρον 7. 1, Προς μετεκπαίδευσιν των διδασκάλων των τεχνικών μαθημάτων των μη κεκτημένων πτυχίον του διά του παρόντος νομοθετικού διατάγματος ιδρυομένου Τεχνικού Διδασκαλείου, ως και προς συμπλήρωσιν της τεχνικής μορφώσεως πτυχιούχων δημοδιδασκάλων μη υπερβάντων το 35ον έτος της ηλικίας των, λειτουργώσιν εν τω Τεχνικώ Διδασκαλείω δύο Ιδιαίτερα ενιαύσια τμήματα,

2. Οι φοιτώντες εις εκάτερον των τμημάτων δεν δύνανται να υπερβαίνωσι τους 25. Χορηγείται δε εις αυτούς, εάν διατελώσιν εν υπηρεσία, ετησία άδεια μετά πλήρων αποδοχών.

3. Διδάσκαλοι των τεχνικών μαθημάτων μη κεκτημένοι πτυχίον του Τεχνικού Διδασκαλείου, δεν δύνανται να μετάσχωσι της κατά το άρθρον 5 εδ. 2 προαγωγικής δοκιμασίας.

4. Οι φοιτήσαντες εις εκατερον των ανωτέρω τμημάτων υφίστανται μετά το πέρας των μαθημάτων εξετάσεις. Και οι μεν του πρώτου τμήματος, ευδοκιμούντες εις αυτάς, λαμβάνουσι πτυχίον του Τεχνικού Διδασκαλείου και αφομοιούνται καθ' όλα προς τους αποφοίτους αυτού, συνυπολογιζομένων διά την

Σελ. 362
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/363.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

προαγωγήν των και των προ της φοιτήσεως εις το Διδασκαλείον ετών της υπηρεσίας των. Οι δε του δευτέρου τμήματος ο,ημοδιδάσκαλοι, επιτυγχάνοντες, λαμβάνουσι πιστοποιητικόν τεχνικής μορφώσεως και έχουσιν, οπουδήποτε υπηρετούντες, ως ειδικόν επιμίσθιον το 1/5 του αρχικού μηνιαίου μισθού των, ως δημοδιδασκάλων,

5. Ο τρόπος της παροχής των εκπαιδευτικών αδειών εις τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς, το πρόγραμμα των μαθημάτων των τμημάτων τούτων, ως και αι λεπτομέρεια., της φοιτήσεως και των εξετάσεων των εις αυτά φοιτώντων κανονίζονται διά Β. διαταγμάτων εκδιδομένων μετά πρότασιν του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου.

Άρθρον 13. Αι διδακτικαί ασκήσεις των μαθητών του Τεχνικού Διδασκαλείου και των εν αυτώ μετεκπαιδευομένων διδασκάλων διεξάγονται εις εν η περισσότερα εκ των εν 'Αθήναις σχολείων της Δημοτικής η της Μέσης Εκπαιδεύσεως, οριζόμενα υπό του Υπουργού.

'Άρθρον 14. Διά Β. διατάγματος, εκδιδομένου μετά πρότασιν του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, δύναται, να ανασταλή η λειτουργία του Τεχνικού Διδασκαλείου εν όλω η εν μέρει η και να επαναληφθη κατά τον αυτόν τρόπον.

Άρθρον 15. Η λειτουργία του κατά τους νόμους 572 και 940 και 2242 υφισταμένου Διδασκαλείου της Τεχνικής Εκπαιδεύσεως παρατείνεται μέχρι 30 Ιουνίου ε. έτους, οπότε οι εις αυτό νυν φοιτώντες μαθηταί, υφίστανται απολυτήριον έξέτασιν.

Από 1ης Ιουλίου 1923 κατργείται το Διδασκαλείον της Τεχνικής Εκπαιδεύσεως. Ομοίως καταργούνται από του αυτού χρόνου οι νόμοι 572, 940 και 2242, ως και πάσα άλλη διάταξις αντικείμενη εις το παρόν νομοθετικον διάταγμα, ου η ισχύς άρχεται από της δημοσιεύσεως αυτού εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Εις τον Ημέτερον επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος νομοθετικού διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 2 Ιουλίου 1923. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β'

Το Υπουργικόν Συμβούλιον

Ο πρόεδρος Σ. ΓΟΝΑΤΑΣ

Τα Μέλη

Μ. ΜΙΣΙΟΣ, Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, Κ. ΓΟΝΤΙΚΑΣ,

Γ. ΚΟΦΙΝΑΣ, Α. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ, Λ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ,

Γ. ΣΙΔΕΡΗΣ, Α. ΔΟΞΙΑΔΗΣ, Κ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ.

Σελ. 363
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/364.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΟΤΑΞΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΩΝ

(N, Διάταγμα / 27 Ιουλίου 1923)

Κυβέρνηση Σ. Γονατά

Υπουργός Κ. Γόντικας

Περί ιδρύσεως μονοταξίων διδασκαλείων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει την παράγραφον 1 της από 15 Σεπτεμβρίου 1922 αποφάσεως της Επαναστατικής Επιτροπής, προτάσει του ΗμετέρουΥπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν·

Άρθρον 1. 1. Προς μόρφωσιν δημοδιδασκάλων αμφοτέρων των φύλων δύνανται να ιδρύωνται, προτάσει του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, μονοτάξια διδασκαλεία εις πόλεις ένθα λειτουργεί γυμνάσιον πλήρες η Πρακτικόν Λύκειον η Διδασκαλείον Δημοτικής Εκπαιδεύσεως.

2. Διά πράξεως του Υπουργού, εκδιδομένης μετά πρότασιν του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου και δημοσιευομένης εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως κατά μήνα Μάιον εκάστου έτους, ορίζεται ο αριθμός των μονοταξίων διδασκαλείων, ως και αι πόλεις, εις άς θα λειτουργήσωσι ταύτα κατά το επόμενον σχολικόν έτος. Η αυτή πόλις δεν δύναται να χρησιμεύση συνεχώς ως έδρα μονοταξίου διδασκαλείου επί πλείονα των πέντε ετών.

Κατά το έτος 1923, η ανωτέρω πράξις θέλει εκδοθή εντός 15 ημερών από της. δημοσιεύσεως του παρόντος.

Άρθρον 2. 1. Η φοίτησις εις το μονοτάξιον διδασκαλείον διαρκεί επί εν έτος, και αι μεν εγγραφαί άρχονται, από 1 Σεπτεμβρίου και λήγουσι την 15 του αυτού, τα δε μαθήματα διαρκούσιν από 15 Σεπτεμβρίου μέχρι της 20 'Ιουνίου, αι δε εξετάσεις των μαθητών διεξάγονται κατά το τελευταίον δεκαήμερον του Ιουνίου,

2. Παρελθούσης της 15 Σεπτεμβρίου εγγραφή μαθητού επιτρέπεται μόνον κατόπιν ητιολογημένης πράξεως του Διευθυντού του Διδασκαλείου, αλλ' εν ουδεμιά περιπτώσει πέραν της 15 Οκτωβρίου,

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 217, τχ. Α'/6 Αυγούστου 1923.

Σελ. 364
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/365.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

3. Διά πράξεως του Υπουργού, μετά πρότασιν του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, δύνανται να παραταθώσιν τα μαθήματα μονοταξίου διδασκαλείου, αλλ' ουχί πέραν της 10 Αυγούστου, αι δε εξετάσεις των μαθητών διεξάγονται εν τοιαύτη περιπτώσει ευθύς μετά την λήξιν των μαθημάτων.

4. Η παράτασις αυτή των μαθημάτων είνε υποχρεωτική, εφ' όσον πάντες οι μαθηταί του μονοταξίου δεν ήθελον διδάξει δις τουλάχιστον εν τω προτύπω προτύπω δημοτικώ σχολείω έκαστον των εν αυτώ διδασκομένων μαθημάτων.

Εν τη περιπτώσει ταύτη την σχετικήν πρότασιν οφείλει να υποβάλη ο Διευθυντής του Διδασκαλείου εις το Υπουργείον εντός του δευτέρου δεκαημέρου του 'Ιουνίου.

Άρθρον 3. 1. Εις το μονοτάξιον διδασκαλείον εγγράφονται, μετά. πιστοποίησιν του αρμοδίου σχολικού ιατρού περί της αρτιμελείας των και μετά ευδόκιμον εισιτήριον δοκιμασίαν: α') δημοδιδάσκαλοι διωρισμένοι ως προσωρινοί επί τη βάσει απολυτηρίου γυμνασίου, οίτινες, επιτυγχάνοντες εις την εισιτήριον δοκιμασίαν, λαμβάνουσιν ετησιαν εκπαιδευτικήν άδειαν μετά πλήρων αποδοχών, αναπληρούνται δε διά διορισμού προσωρινών αναπληρωτών, β') απόφοιτοι γυμνασίου η Πρακτικού Λυκείου, αμφοτέρων των φύλων, μη υπερβάντες το εικοστόν πέμπτον έτος της ηλικίας των, και έχοντες εν τω απολυτηρίω των βαθμόν εις τα ελληνικά και μαθηματικά τουλάχιστον 5 και διαγωγήν κοσμίαν.

Τη αιτήσει των ενδιαφερομένων οι γυμνασιάρχαι οφείλουσι να σημειώνωσιν ιδιαιτέρως επί των απολυτηρίων τον βαθμόν, ον έλαβον οι απόφοιτοι του γυμνασίου εις τα ελληνικά και μαθηματικά κατά την εξαγωγήν του γενικού βαθμού του απολυτηρίου των.

2. Εις έκαστον μονοτάξιον διδασκαλείον δεν δύνανται να εγγράφωντάι ετησίως πλείονες των τριάκοντα μαθητών και δέκα μαθητριών. Εγγράφονται δε οι πρώτοι επιτυγχάνοντες εκ των υφισταμένων την εισιτήριον δοκιμασίαν, οι δε λοιποί εκ των επιτυχόντων μετά την συμπλήρωσιν των ανωτέρω αριθμών δύνανται να εγγραφώσιν εις έτερα διδασκαλεία έχοντα ολιγωτέρους των τεσσαράκοντα μαθητών, διατηρούσι δε και το δικαίωμα της εγγραφής των κατά το επόμενον έτος. Η εγγραφή εις ουδέν υπόκειται τέλος.

Εφ' όσον κατά την ενεργουμένην εν τινί μονοταξίω διδασκαλείω εισιτήριον δοκιμασίαν δεν καλύπτεται εκ των επιτυχόντων μαθητών ο αριθμός 30 η εκ των επιτυχουσών μαθητριών ο αριθμός 10 δύνανται να συμπληρωθώσιν αι παραμένουσαι εξ εκατέρου των αριθμών τούτων κεναί θέσεις διά των επιτυχόντων εκ του ετέρου φύλου.

3. Η εισιτήριος δοκιμασία συνίσταται εις την σύνταξιν εκθέσεως εις την νέαν Ελληνικήν γλώσσαν και ανάγνωσιν και προφορικών ανάλυσιν νεοελληνικού κειμένου, Αι λεπτομέρεια., της δοκιμασίας ταύτης κανονισθήσονται διά Β. Δ.

4. Η εγγραφή των μαθητών της δευτέρας κατηγορίας του εδ. 1 του παρόντος

Σελ. 365
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/366.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

άρθρου εις το μονοτάξιον διδασκαλείον ισχύει ως διορισμός αυτών εις θέσιν προσωρινού δημοδιδασκάλου, λαμβάνουσι δ' ούτοι από την επομένην της ορκωμοσίας των αποδοχας προσωρινού δημοδιδασκάλου.

Η ορκωμοσία αυτών διεξάγεται ενώπιον του Διευθυντού του Διδασκαλείου,

5. Πάντες οι μαθηταί του μονοταξίου διδασκαλείου υπόκεινται εις πάσας τας υποχρεώσεις των δημοσίων υπαλλήλων και εις την δοσιδικίαν των δημοδιδασκάλων του Διευθυντού του Διδασκαλείου ασκούντος επ' αυτών δικαιώματα επιθεωρητού των δημοτικών σχολείων.

6. Το διά τους μαθητάς τούτους εποπτικόν συμβούλιον απαρτίζεται εκ του Διευθυντού του Διδασκαλείου ως εισηγητού και ως προέδρου, εκ του γυμνασιάρχου του εν τη πόλει γυμνασίου και ενός των πρωτοβαθμίων καθηγητών του γυμνασίου η του Λυκείου, οριζομένου υπό του Γενικού Επιθεωρητού, ως τρίτου μέλους,

7. Εάν εν τη αυτή πόλει λειτουργούσι πλείονα γυμνάσια ο μετέχων του Συμβουλίου γυμνασιάρχης και πρωτοβάθμιος καθηγητής ορίζονται υπό του Γενικού Επιθεωρητού της περιφερείας. Εάν το Διδασκαλείον λειτουργή εις έδραν επιθεωρητού των δημοτικών σχολείων, τρίτον μέλος του Συμβουλίου είνε ο επιθεωρητής,

8. Την 30 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους ο Διευθυντής του μονοταξίου διδασκαλείου οφείλει να αναφέρη τηλεγραφικώς εις τον πρόεδρον του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου τον αριθμόν των εγγραφέντων μαθητών.

9. Εάν μέχρι της 30 Σεπτεμβρίου έχωσιν εγγραφή εις μονοτάξιόν τι διδασκαλείον ολιγώτεροι των δέκα μαθητών, το διδασκαλείον διά πράξεως του Υπουργού, μετά πρότασιν του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, καταργείται η συγχωνεύεται προς έτερον τοιούτον,

10. Εν περιπτώσει καταργήσεως η συγχωνεύσεως, το προσωπικόν του Διδασκαλείου, τιθέμενον εις την διάθεσιν του Υπουργείου, τοποθετείται εις άλλην θέσιν ανάλογον προς τα προσόντα του, οι δε μαθηταί του συγχωνευομένου η καταργουμένου διδασκαλείου εγγράφονται αυτοδικαίως εις έτερα μονοτάξια διδασκαλεία.

Εν περιπτώσει συγχωνεύσεως διδασκαλείων επιτρέπεται υπέρβασις του ανωτάτου ορίου των εγγραφόμενων μαθητών,

11. Μαθητής, λόγω απουσιών η αμελείας περί την εκπλήρωσιν των καθηκόντων του η λόγω ασυμβιβάστου διαγωγής απολυθείς της Θέσεως του η μετά την αποφοίτησίν του εκ του διδασκαλείου μη αποδεχθείς την θέσιν, εις ην ήθελε διορισθή η μη υπηρετήσας επί τριετίαν τουλάχιστον πραγματικήν υπηρεσίαν δημοδιδασκάλου εν δημοσίω δημοτικώ σχολείω, υποχρεούται να αποδώση εις το Δημόσιον Ταμείον τους μισθούς, ους έλαβεν ως μαθητής του διδασκαλείου, εισπραττομένους κατά τον νόμον περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων.

Σελ. 366
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/367.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

του υπόχρεου εις απόδοσιν τιμωρουμένου και κατά το περί απιστίας άρθρον 402 του ποινικού νόμου, απαλλασσομένου δε των συνεπειών μόνον επί τη καταβολή του ως άνω οφειλομένου ποσού.

12, Εφ' όσον οι εις το μονοτάξιον διδασκαλείον εγγραφόμενοι μαθηταί είναι δυνατόν κατά την γνώμην του οικείου Γενικού Επιθεωρητού να διαιτώνται εις οικοτροφεία συντηρούμενα υπό του Κράτους, λαμβάνουσι μόνον τον κατά τας κειμένας διατάξεις μισθόν, ουχί δε και τας λοιπάς άποδοχάς των ομοιοβάθμων διδασκάλων.

Άρθρον 4. 1. Εις τα μονοτάξια διδασκαλεία διδάσκονται τα εξής μαθήματα: 1) Ψυχολογία, 2) Γενική παιδαγωγική, 3) Γενική και ειδική διδακτική, 4) Υγιεινή και πρώτα!, βοήθειαι, 5) Ιχνογραφία και Καλλιγραφία, 6) Χειροτεχνία, 7) Γεωπονία και Ζωοτεχνία, 8) 'Ωδική και Εκκλησιαστική Μουσική, 9) Γυμναστική.

2. Δια Β. Δ, εκδιδομένου μετά πρότασιν του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου δύναται να γίνη τροποποίησις εις τα διδασκόμενα μαθήματα.

Ομοίως διά Β. Δ, κανονίζεται η ολη και ο χρόνος της διδασκαλίας των ανωτέρω μαθημάτων, ως και των διδακτικών ασκήσεων,

[...................]

Άρθρον 14. Καταργείται η περί προσηρτημένης τάξεως διάταξις του άρθρου 54 του νόμου 1242β', ως και πάσα διάταξις αντικείμενη εις τας του παρόντος νομοθετικού διατάγματος, ούτινος η ισχύς άρχεται από της δημοσιεύσεως αυτού εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Εις τον αυτόν Ημέτερον επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος νομοθετικού διατάγματος,

Εν Αθήναις τη 27 Ιουλίου 1923.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β'

Το Υπουργικόν Συμβούλιον

Ο πρόεδρος

Σ. ΓΟΝΑΤΑΣ

τα Μέλη

Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ, Μ. ΜΙΣΙΟΣ, Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, Κ. ΓΟΝΤΙΚΑΣ, Γ. ΚΟΦΙΝΑΣ, Α. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ,

A. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. ΣΙΔΕΡΗΣ.

Σελ. 367
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/368.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

89 ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ

(Ν. Διάταγμα / 11 Οκτωβρίου 1923)

Κυβέρνηση Σ. Γονατά

Υπουργός Κ. Γόντικας

Περί του εν Αθήναις Μαρασλείον Διδασκαλείου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει την παράγρ. 1 της από 15 Σεπτεμβρίου 1922 αποφάσεως της Επαναστατικής Επιτροπής, πρρτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου αποφασίσαμεν και διατάσσομεν'

Άρθρον 1, Από του σχολικού έτους 1923-24 το εν Αθήναις Μαράσλειον Διδασκαλείον, προσαρτώμενον εις την Παιδαγωγικήν Ακαδημίαν ως πρότυπον αυτής, λειτουργεί κατά τας επομένας διατάξεις.

Άρθρον 2. Το Διδασκαλείον .τούτο διατελεί υπό την εποπτείαν του επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, ενασκουμένην ως προς μεν τον Διευθυντήν αυτού υπό του Προέδρου του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου η του νομίμου αυτού αναπληρωτού, ως προς δε το λοιπόν προσωπικόν του τε Διδασκαλείου και των προσηρτημένων εις αυτό προτύπων υπό του Διευθυντού του Διδασκαλείου, ασκούντος καθήκοντα και έχοντας δικαιώματα ως προς τούτο Γενικού Επιθεωρητού της Μέσης Εκπαιδεύσεως, εφ' όσον δε διευθύνει το Διδασκαλείον εκπαιδευτικός Σύμβουλος η ανώτερος επόπτης, εισηγείται αυτοπροσώπως και μετά δικαιώματος ψήφου εις το Εκπαιδευτικόν Συμβούλιον τας περί του προσωπικού του Διδασκαλείου και των προτύπων προτάσεις του ουδεμιάς μεταβολής γιγνομένης εις το προσωπικόν άνευ προτάσεως του.

Άρθρον 3, Το Μαράσλειον Διδασκαλείον αποτελείται εκ τεσσάρων ενιαυσίων τάξεων, διδάσκονται δ' εν αυτώ τα αυτά μαθήματα, άτινα διδάσκονται και εις τα λοιπά Διδασκαλεία της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως,

Είνε δυνατόν διά B. διατάγματος, εκδιδομένου μετά γνωμοδότησιν του

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 292, τχ. Α'/15 Οκτωβρίου 1923.

Σελ. 368
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/369.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

συλλόγου των εν τω Διδασκαλείω τούτω διδασκόντων και πρότασιν του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, να προστεθώσι και άλλα μαθήματα η ν' αφαιρεθώσι τινα των εν τοις λοιποίς Διδασκαλείοις διδασκομένων.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων, ως και η έκτασις και η κατανομή αυτών εις τας διαφόρους τάξεις του Διδασκαλείου τούτου κανονίζεται διά Β. διατάγματος μετ' εισήγησιν του Διευθύνοντος το Διδασκαλείον, εφ' όσον ούτος είναι εκπαιδευτικός Σύμβουλος η ανώτερος επόπτης, προτάσει του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου.

Άρθρον 4. 1, Δεκτοί εις εισιτήριον εξέτασιν διά την A' τάξιν του Μαρασλείου Διδασκαλείου γίνονται οι έχοντες'

α') Σωματικήν αρτιμέλειαν και ευεξίαν βεβαιουμένην υπό του εν τω Διδασκαλείω τούτω διδάσκοντος την σχολικήν υγιεινήν και τούτου ελλείποντος υπό του Υγειονομικού Επιθεωρητού της A' εκπαιδευτικής περιφερείας η τινός των εν αυτή σχολικών ιατρών.

β') Ηλικίαν δέκα και τεσσάρων ετών συμπεπληρωμένων, ουχί δ' ανωτέραν των δέκα και εξ ετών.

γ') Ενδεικτικον προαγωγής από της πρώτης τάξεως του τετραταξίου γυμνασίου η αντιστοίχου τάξεως πενταταξίου η εξαταξίου γυμνασίου η Πρακτικού Λυκείου.

2. Εγγραφή μαθητριών εις το Διδασκαλείον επιτρέπεται μόνον ως εξωτερικών.

3. Εις τας λοιπάς τάξεις του Διδασκαλείου τούτου εγγράφονται οι εκ της αμέσως κατωτέρας τάξεως αυτού προαγόμενοι. Οι εξ άλλων Διδασκαλείων προερχόμενοι εγγράφονται εις τας αντιστοίχους τάξεις αυτού, της πρώτης τάξεως των άλλων Διδασκαλείων αντιστοιχούσης προς την δευτέραν του Μαρασλείου Διδασκαλείου και ούτω καθεξής, άλλα μόνον κατά την αρχήν του σχολικού έτους, επί τη βάσει των ενδεικτικών αυτών.

4. Τα των εγγραφών, μετεγγραφών, εισιτηρίων και απολυτηρίων εξετάσεων, τα κατά την διάρκειαν του σχολικού1 έτους και τα περί απουσιών και ποινών των μαθητών κανονισθήσονται διά Β. διατάγματος, μετά πρότασιν του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου εκδιδομένου.

5. Εις εκάστην τάξιν του Διδασκαλείου τούτου εγγράφονται κατ' ανώτατον όρον 40 μαθηταί. Όταν δε το σύνολον των εν αυτώ εγγεγραμμένων και φοιτώντων μαθητών είναι κατωτερον των 40 επί τρία συνεχή έτη, το Διδασκαλείον τούτο καταργείται μετά πρότασιν του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, το δε προσωπικόν αυτού μετατίθεται αναλόγως των προσόντων αυτού εις άλλα σχολεία του Κράτους,

Άρθρον 12, Καταργείται πάσα διάταξις αντικείμενη εις τας του παρόντος

Σελ. 369
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/370.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

N. διατάγματος, ούτινος η ισχύς άρχεται από της δημοσιεύσεως αυτού εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Εις τον Ημέτερον επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργον ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος νομοθετικού διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 11 Οκτωβρίου 1923.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β'

Το Υπουργικόν Συμβούλιον

Ο πρόεδρος

Σ. ΓΟΝΑΤΑΣ

Τα Μέλη

Μ. ΜΙΣΙΟΣ, Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, Κ. ΓΟΝΤΙΚΑΣ, Γ. ΚΟΦΙΝΑΣ, Α. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ, Λ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, Α. ΔΟΞΙΑΔΗΣ,Π. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ, Κ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ.

Σελ. 370
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/371.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

90

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΜΟΝΟΤΑΞΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΩΝ

(Β. Διάταγμα / 2 Φεβρουαρίου 1924)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Ι. Βαλαλάς

Περί του προγράμματος των μονοταξίων Διδασκαλείων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει το άρθρον 4 του νομοθετικού διατάγματος της 27 Ιουλίου 1923 "περί ιδρύσεως Μονοταξίων Διδασκαλείων", προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν.

Άρθρον μόνον.

Η ύλη και ο χρόνος της διδασκαλίας των εν τοις Μονοταξίοις Διδασκαλείοις διδασκομένων μαθημάτων, ορίζονται κατά τα εξής:

1) Ψυχολογία (κατά τους μήνας Όκτώβριον, Νοέμβριον και Δεκέμβριον. Ώραι 6 καθ' εβδομάδα). Τα κυριώτερα κεφάλαια της ψυχολογίας και ιδία της ψυχολογίας του παιδός, ήτοι τα περί εξελίξεως του ψυχικού βίου του παιδός εκ παραλλήλου προς την σωματικήν του ανάπτυξιν, τα περί αίσθημάτων, εποπτειών, παραστάσεων και παραστατικών τύπων, τα περί μνήμης, απομνημονεύσεως και μνημονικών τύπων, τα περί φαντασίας και προσοχής, τα περί νοήσεως και των μορφών αυτής (εννοίας, κρίσεως, συλλογισμού), τα περί ιδιοφυΐας, τα περί των συναισθημάτων και των διαφόρων ειδών αυτών, τα περί βουλήσεως και χαρακτήρος, τα περί υποβολής, υποβλητικότητος και αυθυποβολής, και τα περί ιδεώδους και περί της προσωπικότητος.

2) Γενική και Ειδική Διδακτική (κατά τους μήνας Όκτώβριον, Νοέμβριον και Δεκέμβριον ώραι 6 καθ' εβδομάδα, είτα δε μέχρι τέλους του έτους ώραι 3 καθ' εβδομάδα). Εισαγωγή εις την Διδακτικήν εκ της Γενικής Παιδαγωγικής: Η έννοια και το περιεχόμενον της Παιδαγωγικής Επιστήμης, Η αγωγή, Η έννοια της αγωγής. Ο σκοπός της αγωγής και ιδία του δημοτικού

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 26, τχ. Α'/7 Φεβρουαρίου 1924.

Σελ. 371
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/372.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

σχολείου. Τα μέσα της αγωγής, η κυρίως αγωγή η οδηγία και η διδασκαλία, Οι κλάδοι της Παιδαγωγικής. Η Διδακτική Γενική και Ειδική Διδακτική. Η Γενική Διδακτική. Η έννοια της διδασκαλίας. Ο σκοπός της διδασκαλίας και η σχέσις αυτής προς τον σκοπόν της αγωγής, Η όλη της διδασκαλίας. Ο σκοπός της διδασκαλίας του δημοτικού σχολείου και τα εν αυτώ διδακτέα μαθήματα. To πρόγραμμα του δημοτικού σχολείου, Η εκλογή της ύλης, Η διάταξις αυτής, Η διδακτική επεξεργασία της ύλης και η μέθοδος της διδασκαλίας. Η σημασία της μεθόδου, Η Ειδική Διδακτική. Ο σκοπός, η εκλογή και η διάταξις της ύλης και η μέθοδος της διδασκαλίας των διαφόρων μαθημάτων εις πάντα τα είδη του δημοτικού σχολείου, ιδία δε εις τα ολιγοτάξια και μονοτάξια δημοτικά σχολεία. Η διδακτική καθόλου εργασία εις τα ολιγοτάξια και μονοτάξια δημοτικά σχολεία.

3) Γενική Παιδαγωγική και Οδηγητική μετά στοιχείων εκ της Ιστορίας και της Νομοθεσίας της παρ' ημίν Δημοτικής Εκπαιδεύσεως (από του Ιανουαρίου μέχρι τέλους του έτους, ώραι 3 καθ' εβδομάδα). Γενική Παιδαγωγική. Σύντομος επανάληψις των κεφαλαίων αυτής των διδαχθέντων εν τη Εισαγωγή εις την Διδακτικήν και συνέχισις αυτής. Η παιδαγωγική επιστήμη. Η αγωγή. Η έννοια της αγωγής. Ο σκοπός της αγωγής και ιδία του δημοτικού σχολείου. Το δυνατόν της αγωγής. Η κληρονομικότης. Η μέθοδος της Παιδαγωγικής. Αι βοηθητικαί αυτής επιστήμαι. Τα μέσα της αγωγής και οι κύριοι, κλάδο-, της Παιδαγωγικής. Η κυρίως Παιδαγωγική η Όδηγητική. Η κυρίως αγωγή η οδηγία. Τα μέσα αυτής. Η διδασκαλία, η υποβολή, το παράδειγμα, η άσκησις και ο εθισμός, η εργασία και αι παιδιαί, η εποπτεία. Η προσταγή, η ποινή και η αμοιβή. Το ηθικόν κύρος του διδασκάλου. Η αγάπη του διδασκάλου. Ο σχολικός βίος. Η ανατροφή. Η εργατική κοινότης. Η καλλιέργεια των αρετών και η καταπολέμησις των αντιστοίχων ελαττωμάτων των παίδων. Στοιχεία εκ της Ιστορίας και της Νομοθεσίας της παρ' ημίν δημοτικής εκπαιδεύσεως. Τα εξ αυτών προκύπτοντα σημερινά προβλήματα του παρ' ημίν δημοτικού σχολείου και αι περί αυτών σύγχρονοι παιδαγωγικαί ιδέαι.

4) Υγιεινή και Πρώται Βοήθειαι (ώρα μία καθ' εβδομάδα). Υγιεινή του διδακτηρίου. Υγιεινή του μαθητού. Υγιεινή της διδασκαλίας, ίδια δε περί της κοπώσεως και της προλήψεως αυτής. Περί καταρτισμού του ωρολογίου προγράμματος από υγιεινής απόψεως. Περί ανωμάλων και αρρώστων μαθητών. Υγιεινή του διδασκάλου. Περί υπαιθρίων σχολείων. Περί ηλιοθεραπείας. Περί ειδικών σχολείων. Περί σχολικών λουτρών και παιδικών εξοχών.

5) Ιχνογραφία (ώραι 6 καθ' εβδομάδα). Ιχνογράφησις από μνήμης. Ιχνογράφησις απλών αντικειμένων της φύσεως. Ιχνογράφησις ζωντανών προτύπων. Ιχνογράφησίς αντικειμένων των διαφόρων μαθημάτων. Επί του χάρτου και του πίνακος. Ιχνογραφικαί συνθέσεις και καλλιτεχνικά σχέδια. Διακοσμητικαί

Σελ. 372
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/373.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

συνθέσεις. Κρητιδογραφία, υδατογραφία. Γραμμική ιχνογραφία και προοπτική.

6) Καλλιγραφία (ώρα μία-καθ' εβδομάδα). Τα διάφορα είδη της γραφής, ιδία δε η ελευθέρα και η στρόγγυλη. Ταχυγραφική καλλιγραφία.

7) Χειροτεχνία (ώραι 6 καθ' εβδομάδα), α') Πλαστική. Πλαστική αντικειμένων της φύσεως. Πλαστική υλικών λαμβανομένων εκ των διαφόρων μαθημάτων. Ανάγλυφα. Διακοσμητικαί πλαστικαί συνθέσεις. Αμμοπλαστική. Γυψοτεχνία. β') Χαρτοτεχνία. Κοπή και συγκόλλησες χάρτου και χαρτονιού. Βιβλιοδετική, γ') Σχολική ξυλοτεχνία και συρματολογία.

8) Γεωπονία και ζωοτεχνία (ώραι 3 καθ' εβδομάδα). Σχολικός κήπος. Ανθόκηπος και Λαχανόκηπος. Τα συνηθέστερα Οπωροφόρα δένδρα. Τα δημητριακά, η ελαία και η άμπελος. Οικιακή ζωοκομία. Γαλακτοφόρα ζώα και γαλακτοκομία, μέλισσαι και μελισσοκομία, σηροτροφία.

9) Ωδική και Εκκλησιαστική Μουσική (ώραι 6 καθ' εβδομάδα). Θεωρία της Ευρωπαϊκής Μουσικής. Μελωδικαί ασκήσεις. Άσματα μονόφωνα και δίφωνα. Σχολικά και δημώδη άσματα. (Τα συνηθέστερα εκκλησιαστικά τροπάρια διά της Ευρωπαϊκής παρασημαντικής).

10) Γυμναστική (ωραι 3 καθ' εβδομάδα). Παιδαγωγική γυμναστική. Πάσαι αι κατά το Σουηδικόν σύστημα ελεύθεραι ανόργανοι ασκήσεις. Παιδιαί. Αγωνιστική. Τακτικαι ασκήσεις και σκοποβολία. Άσκησις των μαθητών εις την σύνθεσιν ημερησίας γυμνάσεως. Περί εκδρομών και οργανώσεως αυτών.

11) Διδακτικαί ασκήσεις (κατά μεν το πρώτον τρίμηνον 4 κατά δε το λοιπόν έτος ώραι 10 καθ' εκάστην εβδομάδα).

Γενικαί οδηγίαι.

1) Το ωρολόγιον πρόγραμμα του Διδασκαλείου καταρτίζεται κατά το δυνατόν ούτως, ώστε τα μεν θεωρητικά μαθήματα να διδάσκωνται κατά τας πρώτας ώρας της πρωίας, όλη δε η λοιπή ημέρα να διατίθεται διά τα πρακτικά μαθήματα.

2) Η Γυμναστική διδάσκεται, ει δυνατόν, κατά την τελευταίαν πρωινήν ώραν,

3) Διά τας τρεις ώρας της Γεωπονίας και Ζωοτεχνίας δέον να διατίθεται, ει δυνατόν, εν απόγευμα εν συνεχεία, συνδυαζόμενης της Θεωρητικής διδασκαλίας μετά των πρακτικών εργασιών εν τω κήπω κλπ.

4) Επίσης πρέπει να μένη ελεύθερον μαθημάτων το απόγευμα του Σαββάτου, διατιθέμενον εις συζητήσεις φροντιστηριακάς επί των διδακτικών ασκήσεων η άλλων θεμάτων, οριζομένων υπό του διευθυντού και εις ψυχαγωγικάς συγκεντρώσεις των μαθητών μετά των διδασκόντων.

5) Αι διδακτικαί ασκήσεις πρέπει να αρχίζουν από της αρχής του σχολικού έτους. Κατά το πρώτον τρίμηνον, καθ' ο δεν θα διδάσκουν αυτοί οι μαθηταί

Σελ. 373
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/374.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

θα παρίστανται εις διδασκαλίας γινομένας εν τω προτύπω δημοτικώ σχολείω υπό του Διευθυντού του Διδασκαλείου και των διδασκάλων του προτύπου και θα παρακολουθούν πάσαν την διδακτικήν και παιδαγωγικήν εν τω προτύπω εργασίαν.

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος άρχεται από της δημοσιεύσεως αυτού εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,

Εις τον αυτόν Ημέτερον επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργον ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 2 Φεβρουαρίου 1924.

Εν ονόματι του Βασιλέως Ο Αντιβασιλεύς

Π. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ

Ο επί των Εκκλησιαστικών κλπ. Υπουργός Ι. ΒΑΛΑΛΑΣ

Σελ. 374
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/375.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

91

ΠΟΛΥΤΑΞΙΑ (ΠΕΝΤΑΤΑΞΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΤΑΞΙΑ) ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ

(Νόμος 3182/5 Αυγούστου 1924)

Κυβέρνηση θ. Σοφούλη

Υπουργός Θ. Βελλιανίτης

Περί Διδασκαλείων της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως

ΝΟΜΟΣ 3182

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Δ' εν Αθήναις Συντακτικής Συνελεύσεως, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν'

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Σκοπός, μαθήματα

Άρθρον 1,1. Προς μόρφωσιν διδασκάλων της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως λειτουργούσιν εν τω Κράτει και πολυτάξια διδασκαλεία εκατέρου των φύλων η μικτά δημοσιά η ανεγνωρισμένα, Πλην των πολυταξίων Διδασκαλείων διατηρούνται και τα κατά το Νομοθετικόν Διάταγμα της 27 Ιουλίου 1923 λειτουργούντα η ιδρυόμενα μονοτάξια.

2. Τα πολυτάξια Διδασκαλεία ιδρύονται, αναγνωρίζονται και καταργούνται διά Διατάγματος, προτάσει του Έκπαιδευτικού Συμβουλίου, ορίζοντος εκάστοτε τον αριθμόν των αναγκαίων εις το Κράτος Διδασκαλείων, τον τύπον αυτών, την έδραν, το αναγκαίον προσωπικόν και τον αριθμόν των εισακτέων κατ' έτος μαθητών και μαθητριών, Ομοίως διά Διατάγματος προτάσει του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου δύναται να μετατεθή η έδρα του Διδασκαλείου η να μεταβληθή ο τύπος αυτού.

3. Τα υπό της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας η υπό δήμων η κοινοτήτων η εξ άλλων ειδικών πόρων συντηρούμενα Διδασκαλεία θηλέων μετασχηματιζόμενα και λειτουργούντα κατά τας διατάξεις του παρόντος νόμου δύνανται προτάσει του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου να αναγνωρισθώσιν ως ισότιμα προς τα του Κράτους, Η αναγνώρισις αύτη δύναται ομοίως μετά πρότασιν του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου να αρθή.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 187, τχ. Α'/7 Αυγούστου 1924,

Σελ. 375
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/376.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Άρθρον 2. 1. Τα Διδασκαλεία εκατέρου των φύλων απαρτίζονται εκ πέντε η εξ ενιαυσίων τάξεων εις τας όποιας διδάσκονται:

α') Θρησκευτικά.

β') Φιλοσοφικά και παιδαγωγικά.

γ') Η ιστορία και η ισχύουσα νομοθεσία της παρ' ημίν Δημοτικής Εκπαιδεύσεως.

δ') Νέα και Αρχαία Ελληνικά.

ε') Γαλλική, Αγγλική η Γερμανική γλώσσα, στ') Ιστορία.

ζ') Γεωγραφία.

η') Μαθηματικά και Κοσμογραφία.

θ') Φυσιογνωστικά.

ι') Υγιεινή και νοσηλευτική.

ία') Πολιτειακή Αγωγή.

ιδ') Οικιακή οικονομία εν τοις των θηλέων.

ιγ') Γεωπονία και ζωοτεχνία.

ιδ') Ωδική και τετράχορδον, η αρμόνιον, η κλειδοκύμβαλον, η μανδολίνον, εν δε τοις των αρρένων και εκκλησιαστική μουσική.

ιέ') 'Ιχνογραφία και Καλλιγραφία.

ιστ') Χειροτεχνία.

ιζ') Γυμναστική, παιδιαί, αθλητικαί παιδιαί, και προσκοπισμός, εν δε τοις των αρρένων και σκοποβολία.

2. Διά Διατάγματος, εκδιδομένου μετά πρότασιν του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, δύνανται να προστεθώσι μαθήματα εις τίνα η πάντα τα Διδασκαλεία του Κράτους η να αφαιρεθώσιν η να συγχωνευθώσι τοιαύτα, προστιθεμένου εκάστοτε δι' αποφάσεως του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου του σχετικού προσωτακού και αναγραφομένης της σχετικής πιστώσεως εν τω προϋπολογισμώ του Υπουργείου.

3. Πεντατάξια Διδασκαλεία αρρένων ιδρύονται εν αις περιφερείαις του Κράτους λειτουργούσιν Ελληνικά σχολεία, εξατάξια δε εν αις δεν λειτουργούσι τοιαύτα,

4. Τα νυν υφιστάμενα τριτάξια Διδασκαλεία εξακολουθούσι λειτουργούντα επί τη βάσει των περί αυτών κειμένων διατάξεων μέχρις ου διά Διατάγματος, μετά πρότασιν του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου μεταρρυθμισθώσι κατά τας διατάξεις του παρόντος νόμου.

5. Το πρόγραμμα των μαθημάτων, ως και η έκτασις και η κατανομή αυτών εις τας τάξεις των πολυταξίων Διδασκαλείων εκατέρου των τύπων κανονίζεται διά Διατάγματος, προτάσει του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου.

6. Το πρόγραμμα των Διδασκαλείων δύναται να παραλλάσση αναλόγως των εκασταχού τοπικών συνθηκών.

Σελ. 376
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/377.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β' Μαθηταί, εξετάσεις

Άρθρον 3. 1. Δεκτοί εις εισιτήριον εξέτασιν διά την A' τάξιν των Διδασκαλείων γίνονται οι έχοντες:

α') Σωματικήν αρτιμέλειαν και ευεξίαν, βεβαιουμένην υπό του διδάσκοντος την σχολικήν υγιεινήν και τούτου ελλείποντος υπό του υγειονομικού επιθεωρητού της περιφερείας η τινός των σχολικών ιατρών.

β') Ηλικίαν δώδεκα ετών συμπεπληρωμένων διά τα εξατάξια και δέκα τριών ετών συμπεπληρωμένων διά τα πεντατάξια, ουχί δ' ανωτέραν των δέκα έξ ετών δι' αμφότερα.

γ') Δια μεν τα εξατάξια Διδασκαλεία απολυτήριον πλήρους δημοτικού σχολείου, διά δε τα πεντατάξια απολυτήριον της γ' τάξεως των ελληνικών σχολείων.

2. Μαθήτριαι γίνονται δεκταί εις τα Διδασκαλεία αρρένων μόνον ως εξωτερικαί,

3. Εις τας λοιπάς τάξεις των Διδασκαλείων εγγράφονται οι προαγόμενοι εκ της αμέσου κατωτέρας η αντιστοίχου τάξεως Διδασκαλείου. Οι εξ άλλων Διδασκαλείων του αυτού τύπου προερχόμενοι εγγράφονται επί τη βάσει των ενδεικτικών η αποδεικτικών της σπουδής.

4. Τα των εγγραφών, μετεγγραφών εισιτηρίων και απολυτηρίων εξετάσεων, τα περί προαγωγής των μαθητών, τα κατά την διάρκειαν του σχολικού έτους, ως και τα περί απουσιών και ποινών των μαθητών και τα περί ημερών αργίας κανονισθήσονται διά Διατάγματος κατά πρότασιν του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ' Επιμεληταί και υπηρέται

Άρθρον 6. 1, Εν τοις Δημοσίοις Διδασκαλείοις διορίζονται, εν μεν τοις των αρρένων εις επιμελητής, εν δε τοις των θηλέων επιμελήτρια επί βαθμώ και μισθώ γραφέως α' τάξεως, εις κηπουρός επί βαθμώ και μισθώ κλητήρος α' τάξεως και εις η δύο υπηρέται η υπηρέτριαι.

2, Επιμεληταί διορίζονται, οι έχοντες απολυτήριον ελληνικού σχολείου η ενδεικτικόν αντιστοίχου τάξεως άλλου σχολείου, πιστοποιητικόν ότι εξεπλήρωσαν την στρατιωτικήν των υποχρέωσιν η απηλλάγησαν ταύτης νομίμως και δεν κατεδικάσθησαν εις ποινήν στερούσαν αυτούς των πολιτικών δικαιωμάτων και ηλικίαν ανωτέραν των 30 ετών, επιμελήτριαι δε διορίζονται αι έχουσα., ηλικίαν ανωτέραν των 25 ετών και απολυτήριον ελληνικού σχολείου η αστικού σχολείου θηλέων, η εξαταξίων δημοτικών σχολείων. Συνταξιούχοι

Σελ. 377
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/378.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

εκπαιδευτικοί λειτουργοί διοριζόμενοι ως επιμεληταί Διδασκαλείων λαμβάνουσι προς τη συντάξει των 300 δραχμάς μηνιαίως, μη υποκειμένας εις κράτησιν.

3. Ο διορισμός και η απόλυσις του επιμελητού και του υπηρετικού προσωπικού γίνεται διά πράξεως του Διευθυντού του Διδασκαλείου, δημοσιευομένης εις την εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Ο Διευθυντής ασκεί έπ' αυτών και πειθαρχικήν εξουσίαν έχων δικαίωμα να τιμωρή αυτούς δι' επιπλήξεως και προστίμου μέχρι του ημίσεος του μηνιαίου μισθού αυτών.

Άρθρον 7. Εις τους Διευθυντάς των Διδασκαλείων,παντός τύπου παρέχονται δι' έξοδα γραφείου και καθαριότητος του Διδασκαλείου και των. προσηρτημένων σχολείων δραχμαί 150 κατά μήνα, της δαπάνης εγκρινομένης δι' αποφάσεως του Συλλόγου των Καθηγητών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε' Προσηρτημένα σχολεία

Άρθρον 8. 1. Εις έκαστον Διδασκαλείον προσαρτώνται ιδρυόμενα διά Διατάγματος δύο πρότυπα δημοτικά σχολεία, εν πολυτάξιον και εν μονοτάξιον. Τα πρότυπα των Διδασκαλείων δύνανται να είνε και μικτά.

2. Οι εν τοις σχολείοις τούτοις διδάσκοντες δημοδιδάσκαλοι και δημοδιδασκάλισσαι, διοριζόμενοι μετά πρότασιν του διευθυντού του Διδασκαλείου και έγκρισιν του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου δι' υπουργικής πράξεως, εκ των εχόντων τα αυτά μέ το προσωπικόν των άλλων δημοτικών σχολείων προσόντα, λαμβάνουσι πλην του κανονικού μισθού και ειδικόν επιμίσθιον δραχμών 250 κατά μήνα, ο δε διδάσκων εις το μονοτάξιον πρότυπον δραχ. 35Ο κατά μήνα, μη δικαιούμενοι να διδάσκωσιν εκτός του σχολείου, παραμένοντες εν τω προτύπω καθ' όλας τας εργασίμους ώρας και μετέχοντες της σχολικής ζωής των διδακτικών συνεδριών. Μετατίθενται δε εις άλλα σχολεία, τιμωρούνται και απολύονται κατ' απόφασιν του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου μετά γνωμοδότησιν του διευθυντού του Διδασκαλείου, όστις ασκεί έπ' αυτών και πειθαρχικήν εξουσίαν, δυνάμενος να επιβάλλη επίπληξιν και πρόστιμον μέχρι δραχμών 50, Διά το Μαράσλειον Διδασκαλείον ισχύει η διάταξις του άρθρου 7 του Νομοθ. Διατάγματος της 11 Οκτωβρίου 1923 διαγραφομένων εν αυτή των λέξεων "πέραν των εξ ωρών καθ' εβδομάδα" και αντικαθιστωμένων "του μηνιαίου αυτών μισθού" διά των λέξεων "των μηνιαίων αυτών αποδοχών".

3. Δημοδιδάσκαλοι εκ των εχόντων διετείς εν Εσπερία παιδαγωγικάς σπουδάς η πτυχίον παιδαγωγικής μορφώσεως εν τω Πανεπιστημίω και τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσίαν διορίζονται διευθυνταί των προτύπων κατά προτίμησιν και λαμβάνουσιν επιμίσθιον κατά μήνα δραχμάς 150 επί πλέον του εν εδαφίω 2 οριζομένου. Η διάταξις αυτή ισχύει και διά το Μαράσλειον

Σελ. 378
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/379.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Διδασκαλείον, εφ' όσον ελλείπουσιν η δεν κρίνονται ακατάλληλοι οι έχοντες τα προσόντα του εδ. 2 του άρθρου 9 του Νομοθ. Διατάγματος της 11 Οκτωβρίου 1923.

4. Τα μαθήματα των προσηρτημένων εις τα Διδασκαλεία προτύπων δημοτικών σχολείων παρατείνονται μέχρι της λήξεως των απολυτηρίων εξετάσεων των Διδασκαλείων.

Άρθρον 9. 1. Αι γεωπονικαί ασκήσεις των μαθητών των Διδασκαλείων διεξάγονται εν τω αγροκηπίω του εν τη έδρα του Διδασκαλείου Γεωργικού

Σταθμού.

2. Εν ελλείψει τοιούτου ιδρύεται παρ' εκάστω Διδασκαλείω ίδιον άγροκήπιον ου προΐσταται ο καθηγητής των γεωπονικών μαθημάτων. Προς καλλιέργειαν τούτου προσλαμβάνονται προτάσει του οικείου καθηγητού υπό του διευθυντού του Διδασκαλείου κηπουροί μέχρι τριών επί ήμερομισθίω, κανονιζομένω διά της πράξεως της προσλήψεως των η οριζομένω εκάστοτε δι' ιδίας πράξεως του διευθυντού του Διδασκαλείου, Πάσαι αι πράξεις αύται γνωστοποιούνται αμέσως εις τον οικείον Γενικόν Επιθεωρητήν.

3. Εν τω προϋπολογισμώ του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως αναγράφεται κατ' έτος η προς ίδρυσιν και συντήρησιν των αγροκηπίων απαιτουμένη πίστωσις, κατανεμομένη διά πράξεως του Υπουργού εις τα διάφορα Διδασκαλεία επί τη βάσει ητιολογημένων προτάσει των οικείων διευθυντών μετά γνώμην του καθηγητού των γεωπονικών μαθημάτων. Αι λεπτομέρειαι του παρόντος άρθρου κανονίζονται διά Διατάγματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'. Ποινικοί διατάξεις

Άρθρον 16. 1, Οι διευθυνταί, υποδιευθυνταί, καθηγηταί και διδάσκαλοι των μέχρι τούδε λειτουργούντων τριταξίων Διδασκαλείων της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως εκατέρου των φύλων ως και οι διευθυνταί και οι δημοδιδάσκαλοι των εις αυτά προσηρτημένων προτύπων διατηρούνται εν τη υπηρεσία άνευ άλλης τινός διατυπώσεως, Το προσωπικόν των κατά τας διατάξεις του παρόντος Νόμου μεταρρυθμιζομένων Διδασκαλείων διατηρείται εις άς θέσεις κατέχει, εφ' όσον αι θέσεις αύται δεν καταργούνται υπό του παρόντος νόμου και έχουσι τα διά ταύτας υπ' αυτού απαιτούμενα προσόντα.

2. Εάν εν τη έδρα του Διδασκαλείου υπάρχουσι δημόσια κτίρια δυνάμενα να χρησιμευσωσιν ως διδακτήρια του Διδασκαλείου, παραχωρούνται ταύτα κατά προτίμησιν προς εγκατάστασιν του Διδασκαλείου,

3. Εάν εις μονοτάξιον Διδασκαλείον επιτύχωσι κατά τας εισιτηρίους εξετάσεις ένενήκοντα η πλείονες μαθηταί, διαιρείται το Διδασκαλείον εις δύο

Σελ. 379
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 360
  17_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

  87

  ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ

  ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΣΕ ΕΞΑΤΑΞΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ

  (N. Διάταγμα / 2 Ιουνίου 1923)

  Κυβέρνηση Σ. Γονατά Υπουργός Κ. Γόντικας

  Περί καθορισμού της λειτουργίας τον εν Αθήναις Διδασκαλείου της Τεχνικής Εκπαιδεύσεως μετονομαζομένου εις Τεχνικόν Διδασκαλείον

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

  Έχοντες υπ' όψει την υπ' αριθ. 1 παράγραφον της από 15 Σεπτεμβρίου 1922 αποφάσεως της Επαναστατικής Επιτροπής, προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν·

  Άρθρον 1. Το εν Αθήναις Διδασκαλείον της Τεχνικής Εκπαιδεύσεως, μετονομαζόμενον εις Τεχνικόν Διδασκαλείον, λειτουργεί κατά τα κατωτέρω οριζόμενα.

  Άρθρον 2, Σκοπός του Τεχνικού Διδασκαλείου είνε α') Η μόρφωσις ειδικών διδασκάλων των τεχνικών μαθημάτων, καταλλήλων προς διδασκαλίαν των μαθημάτων τούτων εις δημοτικά σχολεία, εις τα σχολεία της μέσης εκπαιδεύσεως παντός βαθμού, ως και εις τα Διδασκαλεία, β') η μετεκπαίδευσις διδασκάλων των τεχνικών μαθημάτων, μη πτυχιούχων του διά του παρόντος νομοθετικού διατάγματος ιδρυομένου Τεχνικού Διδασκαλείου, διατελούντων η μη εν υπηρεσία, γ') η συμπλήρωσις της τεχνικής μορφώσεως των δημοδιδασκάλων αμφοτέρων των φίλων.

  Άρθρον 3, 1. Το Τεχνικόν Διδασκαλείον αποτελείται από εξ τάξεις.

  2, Διδάσκονται δε εν αυτώ τα εξής μαθήματα: α') Θρησκευτικά, β) Νέα Ελληνικά, γ') Ιστορία, δ') Γεωγραφία, ε') Μαθηματικά, στ') Φυσιογνωστικά και Υγιεινή, ζ') Γαλλικά, η') Παιδαγωγική και Μεθοδολογία των τεχνικών

  Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 182, τχ. Α'/4 Ιουλίου 1923.