Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:960
 
Αριθμός τόμων:2ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Νομοθεσία
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 26.12 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 382-401 από: 962
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/382.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

92 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Α' ΤΑΞΕΩΣ

ΠΕΝΤΑΤΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΤΑΞΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΩΝ

(Π, Διάταγμα / 16 Οκτωβρίου 1924)

Κυβέρνηση Α. Μιχαλακόπουλου

Υπουργός Κ. Σπυρίδης

Περί καθορισμού τον προγράμματος των εν τη πρώτη τάξει

των πενταταξίων και εξαταξίων Διδασκαλείων της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως διδασκομένων μαθημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Έχοντες υπ' όψει το άρθρον 2 του νόμου 3182 "περί Διδασκαλείων της Δημοτ, Εκπαιδεύσεως, προτάσει του Υπουργού των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, λαβοντος προ οφθαλμών και την υπ' αριθ. 699 πράξιν του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, αποφασίζομεν και διατάσσομεν τάδε:

Άρθρον 1. Τα εν τη πρώτη τάξει των πενταταξίων Διδασκαλείων της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως διδασκόμενα μαθήματα, η εξ εκάστου μαθήματος διδακτέα εν τη τάξει ταύτη ολη και αι ώραι της διδασκαλίας αυτής καθορίζονται ως εξής:

1, Θρησκευτικά.

Σύντομος Ιστορία της θρησκείας και του καθόλου πολιτισμού του Ιουδαϊκού λαού, βασιζόμενη κατά το δυνατόν επί της αναγνώσεως σχετικών περικοπών της Παλαιάς Διαθήκης, Έξαρσις ιδία του έργου του Μωϋσέως και των Προφητών, ως προδρόμων του Σωτήρος.

Ο βίος και το έργον του Σωτήρος εξ αναγνώσεως σχετικών περικοπών εκ των τεσσάρων Ευαγγελίων,

Ανάγνωσις και ερμηνεία των εν τω δημοτικώ σχολείω διδασκομένων Απολυτίκιων των δεσποτικών και θεομητορικών εορτών. Ώραι 2.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 265, τχ. Α'/24 Οκτωβρίου 1924.

Σελ. 382
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/383.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

2. Ελληνικά.

Α') Αρχαία Ελληνικά.

Ανάγνωσις και ερμηνεία α') εκλογών εκ του ιστορικού μέρους της Αθηναίων Πολιτείας του Αριστοτέλους, β') εκλογών εκ των τα Ελληνικά πραγματευομένων βιβλίων του Ηροδότου, γ') ενός εκ των μικρών λόγων του Λυσίου και δ') εκλογών εκ της Ομήρου Οδύσσειας.

Τα κυριώτερα εκ του Συντακτικού της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσης, ιδία δε του Αττικού πεζού λογού, διδασκόμενα επί τη βάσει των αναγιγνωσκομένων αρχαίων κειμένων και εν αντιπαραβολή προς το Συντακτικόν της δημοτικής γλώσσης. Γραπταί συντακτικαί ασκήσεις των μαθητών κατ' οίκον και εν τω σχολείω και προφορικαί εν τω σχολείω,

Στοιχειώδης διδασκαλία της γλώσσης του Ηροδότου και του Ομήρου εν αντιπαραβολή προς τον πεζόν Αττικόν λόγον.

Σύντομος διδασκαλία του δακτυλικού εξαμέτρου.

Β') Νέα Ελληνικά.

Ανάγνωσις εν νεοελληνική μεταφράσει τινών εκ των παραλλήλων βίων του Πλούταρχου των σχετιζομένων προς την εν τη τάξει διδασκομένην Ιστορίαν.

Ανάγνωσις εν εμμέτρω μεταφράσει εις την δημοτικήν γλώσσαν εκλεκτών μερών εκ της Ομήρου Οδύσσειας, μη αναγνωσθέντων εν τω πρωτοτύπω.

Ανάγνωσις εκλεκτών νεοελληνικών πεζογραφημάτων και ποιημάτων, γε7 γραμμένων εις την δημοτικήν γλώσσαν και αναφερομένων ιδία εις την αρχαίαν Ελλάδα.

Τα κυριώτερα εκ της Γραμματικής και του Συντακτικού της δημοτικής γλώσσης, διδασκόμενα επί τη βάσει της ανωτέρω αναγνώσεως.

Σύντομος διδασκαλία της τονικής ρυθμοποιίας και των νέων Ελληνικών μέτρων επί τη βάσει των αναγιγνωσκομένων νεοελληνικών ποιημάτων.

Αυτοτελείς συνθέσεις υπό των μαθητών περιγραφών και διηγήσεων, ως και σύνθεσις μικρών ποιημάτων.

Β') Γραμματολογία.

Γραμματολογικαί γνώσεις αι σχετικαί προς τα διδασκόμενα αρχαία και νέα κείμενα. Ώραι 9.

3. Γαλλικά η Γερμανικά η Αγγλικά.

Γαλλικά.

Ασκήσεις εις το ομιλείν και γράφειν ελεύθεραι η και βασιζόμεναι επί βιβλίου Μεθόδου, εγκεκριμένου διά τα Γυμνάσια. Σχετικά διδάγματα εκ της Γραμματικής και του Συντακτικού. Ανάγνωσις και ερμηνεία εκλεκτών τεμαχίων Γάλλων λογογράφων εκ Γαλλικής Χρηστομάθειας εγκεκριμένης διά την A' τάξιν των Γυμνασίων.

Γερμανικά η Αγγλικά.

Σελ. 383
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/384.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Ασκήσεις των μαθητών εις το ομιλείν, γράφειν και αναγιγνώσκειν επί τη βάσει αμέσου εποπτικής διδασκαλίας. Ανάγνωσις και ερμηνεία απλών αναγνωσμάτων εκ καταλλήλου Αναγνωσματαρίου η βιβλίου Μεθόδου, Στοιχειώδη διδάγματα εκ της Γραμματικής και του Συντακτικου.

4. Ιστορία.

Ιστορία της αρχαίας Ελλάδος μέχρι της υποταγής αυτής εις τους Ρωμαίους, εξαιρομένων ιδία των διαφόρων στοιχείων του Ελληνικού πολιτισμού (πολιτικής καταστάσεως η δημοσίου βίου, ιδιωτικού και οικογενειακού βίου. Θρησκευτικού βίου, ηθικών ιδεών, επιστημών, καλών τεχνών και βιοτεχνιών) κατά τας διαφόρους περιόδους αυτής, ήτοι την προϊστορικήν, την ηρωϊκήν, την των μεγάλων νομοθετών, την των Μηδικών πολέμων, την του Περικλέους, την της καταπτώσεως και την Μακεδονικήν, Ώραι 2.

5. Μαθηματικά.

A') Πρακτική Αριθμητική, Ίδια η σχετική προς την εν τω δημοτικώ σχολείω διδασκομένην αριθμητικήν ολην,

Β') Πρακτική Γεωμετρία, Γεωμετρικά σώματα (πρίσματα, πυραμίδες, κύλινδρος, κώνος, σφαίρα) και διακριτικά γνωρίσματα εκάστου. Εφ'εκάστου των γεωμετρικών σωμάτων διδασκαλία γεωμετρικών στοιχείων, τα οποία παρουσιάζει. Μετρήσεις των επιπέδων τούτων στοιχείων και των σωμάτων. Λύσεις σχετικών προβλημάτων. Χρήσις γεωμετρικών και τοπογραφικών εργαλείων. Γεωμετρικαί κατασκευαί επί του πίνακος και του χάρτου. Κατασκευή γεωμετρικών σχημάτων και σωμάτων διά χαρτονίου και πηλού. Ώραι 2,

6, Φυσιογνωστικά.

A') Πειραματική Φυσική, Το θερμαντικόν μετά της Μετεωρολογίας, και η Ακουστική, Άσκησις των μαθητών εις την παρατήρησιν των σχετικών φαινομένων και εις την εκτέλεσιν απλών σχετικών πειραμάτων, Άσκησις αυτών εις τον καταρτισμόν συλλογών προχείρων φυσικών οργάνων. Ωρα 1,

Β') Χημεία και Ορυκτολογία, Τα κυριώτερα των χημικών φαινομένων, ιδία δε τα αναφερόμενα εις τον βίον των ζώων και των φυτών και εις τας καθημερινάς ανάγκας της ζωής του ανθρώπου. Τα σπουδαιότερα των ορυκτών. Άσκησις των μαθητών εις την εκτέλεσιν απλών χημικών πειραμάτων και εις τον καταρτισμόν συλλογών προχείρων χημικών οργάνων και άλλων ορυκτολογικών συλλογών, Ώραι 2.

Γ') Βιολογία, Βιολογική εξέτασις κοινοτήτων ζώων και φυτών της Ελλάδος, Άσκησις των μαθητών εις βιολογικάς παρατηρήσεις και εις την εκτέλεσιν απλών βιολογικών πειραμάτων, ως και εις τον καταρτισμόν σχολικού κήπου και συλλογών εποπτικών μέσων χρησίμων εις την δασκαλίαν της Βιολογίας. Ώραι 2.

Σελ. 384
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/385.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

7. Ωδική, εν δε τοις των αρρένων και Εκκλησιαστική Μουσική. Ώραι 2.

8. Ενόργανος Μουσική. Ώραι 2. 9. Ιχνογραφία και Καλλιγραφία.

Α') Ιχνογραφία. Ιχνογράφησις εκ του φυσικού αντικειμένων επιπέδου επιφανείας, ως και απλών σωμάτων, ιδία εκ των παρουσιαζομένων κατά την διδασκαλίαν των φυσιογνωστικών μαθημάτων. Εφαρμογή κατά την ιχνογράφησιν των σωμάτων των στοιχειωδών κανόνων της προοπτικής.

Ιχνογράφησις από μνήμης των εκ του φυσικού ιχνογραφηθέντων επί του πίνακος και του χάρτου.

Β') Καλλιγραφία. τα διάφορα είδη της γραφής, ιδία δε η ελευθέρα γραφή και η στρογγύλη. Ώραι 2.

10. Χειροτεχνία.

Εργασίαι βελόνης επί χάρτου διά χρωματιστού νήματος. Χαρτοπλεκτική και Ψαθοπλεκτική. Πηλοπλαστική και Στοιχεία Χαρτοτεχνίας. Ώραι 2.

11. Γυμναστική.

Γυμναστικαί ασκήσεις και παιδιαί, εν δε τοις των αρρένων και αθλητικαί παιδιαί, προσκοπισμός και σκοποβολία. Ώραι 3.

(Διαιρούμεναι εις 6 ημιώρια).

Άρθρον 2. Τα εν τη πρώτη τάξει, των εξαταξίων Διδασκαλείων της δημοτικής εκπαιδεύσεως διδασκόμενα μαθήματα, η εξ εκάστου μαθήματος διδακτέα εν τη τάξει ταύτη ύλη και αι ώραι της διδασκαλίας αυτής καθορίζονται ως εξής:

1. Θρησκευτικά.

Σύντομος ιστορία της θρησκείας και του καθόλου πολιτισμού του Ιουδαϊκού λαού, βασιζόμενη κατά το δυνατόν επί της αναγνώσεως σχετικών περικοπών της Παλαιάς Διαθήκης εν μεταφράσει παρασκευαζόμενη υπό του διδάσκοντος. Ώραι 2,

2, Ελληνικά.

A') Νέα Ελληνικά,

Ανάγνωσις νεοελληνικών πεζογραφημάτων, και ποιημάτων, γεγραμμένων εις την δημοτικήν γλώσσαν και αναφερομένων ίδια εις την αρχαίαν Ελλάδα.

Τα στοιχειωδέστερα εκ της Γραμματικής και του Συντακτικού της δημοτικής γλώσσης, διδασκόμενα επί τη βάσει της ανωτέρω αναγνώσεως.

Στοιχειώδης διδασκαλία της τονικής ρυθμοποιΐας και των νέων Ελληνικών μέτρων επί τη βάσει των αναγιγνωσκομένων νεοελληνικών ποιημάτων,

25

Σελ. 385
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/386.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Αυτοτελείς συνθέσεις υπό των μαθητών περιγραφών και μικρών διηγήσεων,

Β') Αρχαία Ελληνικά.

Ανάγνωσις και ερμηνεία α') εκλογών εκ της Βιβλιοθήκης του Απολλοδώρου και β') εκλογών εκ της Κύρου Αναβάσεως του Ξενοφώντος.

Εκ της Γραμματικής του Αττικού πεζού λόγου τα μέχρι των εις- μι, διδασκόμενα ιδία επί τη βάσει, των αναγιγνωσκομένων αρχαίων κειμένων και εν αντιπαραβολή προς την Γραμματικήν της δημοτικής γλώσσης. Γραπταί γραμματικαί ασκήσεις των μαθητών κατ' οίκον και εν τω σχολείω και προφορικαί εν τω σχολείω.

Εκ του Συντακτικού της αρχαίας Ελληνικής γλώσσης, ιδία δε του Αττικού πεζού λόγου, τα στοιχειωδέστερα, διδασκόμενα επί τη βάσει των αναγιγνωσκομένων αρχαίων κειμένων και εν αντιπαραβολή προς το Συντακτικόν της δημοτικής γλώσσης. Γραπταί συντακτικαί ασκήσεις των μαθητών κατ' οίκον και εν τω σχολείω και προφορικαί εν τω σχολείω.

Γ' Γραμματολογία·

Γραμματολογικαί γνώσεις σχετικαί προς τα διδασκόμενα αρχαία και νέα κείμενα, Ώραι 9,

3. Γαλλικά η Γερμανικά η Αγγλικά. Ώραι 3.

Ασκήσεις των μαθητών εις το ομιλείν, γράφειν και ανάγιγνώσκειν επί τη" βάσει αμέσου εποπτικής διδασκαλίας. Ανάγνωσις και ερμηνεία απλών αναγνωσμάτων εκ καταλλήλου Αναγνωσματαρίου η βιβλίον Μεθόδου, Στοιχειώδη διδάγματα εκ της Γραμματικής και του Συντακτικού. Ώραι 3,

4. Ιστορία.

Ιστορία της αρχαίας Ελλάδος μέχρι του θανάτου Φιλίππου του Μακεδόνος, εξαιρομένων ιδία των διαφόρων στοιχείων του Ελληνικού πολιτισμού (πολιτικής καταστάσεως και δημοσίου βίου, ιδιωτικού και οικογενειακού βίου, θρησκευτικού βίου, ηθικών ιδεών, επιστημών, καλών τεχνών και βιοτεχνιών) κατά τας διαφόρους περιόδους αυτής, ήτοι την προϊστορικήν, την ηρωϊκήν, την των μεγάλων νομοθετών, την των Μηδικών πολέμων, την του Περικλέους και την της καταπτώσεως. Ώραι 2,

5. Μαθηματικά.

Πρακτική Αριθμητική, ιδία η σχετική προς την εν τω δημοτικώ σχολείω διδασκομένην αριθμητικήν ύλην. Ώραι 2.

6. Φυσιογνωστικά.

Α' Πειραματική φυσική.

Το θερμαντικόν πλην της Μετεωρολογίας. Άσκησις των μαθητών εις την παρατήρησιν των σχετικών φαινομένων και εις την εκτέλεσιν απλών σχετικών

Σελ. 386
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/387.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

πειραμάτων, Άσκησις αυτών εις τον καταρτισμόν προχείρων φυσικών οργάνων, Ωρα 1.

Β') Χημεία και Όρυκτολογία.

Τα απλούστερα εκ των χημικών φαινομένων, των αναφερομένων εις τον βίον των ζώων και φυτών και εις τας καθημερινάςανάγκαςτήςζωής του ανθρώπου. Τα ευχρηστότερα των εν Ελλάδι υπαρχόντων όρυκτών. Άσκησιςτών μαθητών εις την εκτέλεσιν απλών χημικών πειραμάτων και εις τον καταρτισμόν συλλογών προχείρων χημικών οργάνων και απλών ορυκτολογικών συλλογών. Ώραι 2.

Β') Βιολογία

Βιολογική εξέτασις των εξής κοινοτήτων ζωών και φυτών της Ελλάδος, της οικίας και της αυλής, του κήπου, και του αγρού. Άσκησις των μαθητών εις βιολογικάς παρατηρήσεις και εις την εκτέλεσιν απλών βιολογικών πειραμάτων, ως και εις τον καταρτισμόν σχολικού κήπου και συλλογών, εποπτικών μέσων χρησίμων εις την διδασκαλίαν της Βιολογίας. Ώραι 2.

7. Ωδική, εν δε τοις των αρρένων και Εκκλησιαστική Μουσική. Ώραι 2. 8, Ενόργανος Μουσική. Ώραι 2. 9. Ιχνογραφία και Καλλιγραφία.

Α') Ιχνογραφία.

Ιχνογράφησις εκ του φυσικού αντικειμένων, επιπέδου επιφανείας, ιδία εκ των παρουσιαζομένων κατά την διδασκαλίαν των φυσιογνωστικών μαθημάτων. Ιχνογράφησις από μνήμης των εκ του φυσικού ιχνογραφηθέντων επί του πίνακος και του χάρτου,

Β') Καλλιγραφία.

Η ελευθέρα γραφή. Ώραι 2.

10. Χειροτεχνία.

Εργασία βελόνης επί χάρτου διά χρωματιστού νήματος. Χαρτοπλεκτική και ψαθοπλεκτική, Στοιχεία πηλοπλαστικής, Ώραι 2.

11. Γυμναστική.

Γυμναστικαί ασκήσεις και παιδιαί, εν δε τοις των αρρένων και αθλητικαί παιδιαί, προσκοπισμός και σκοποβολία. Ώραι 3, διαιρούμεναι εις 6 ημιώρια.

Εις τον αυτόν επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος,

Εν Ύδρα τη 16 Οκτωβρίου 1924.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ

Ο επί των Εκκλησιαστικών κλ.π Υπουργός

Κ: ΣΠΥΡΙΔΗΣ

Σελ. 387
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/388.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

93

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Β' ΤΑΞΗΣ

ΠΕΝΤΑΤΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΤΑΞΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΩΝ

(Π, Διάταγμα / 13 Σεπτεμβρίου 1925)

Κυβέρνηση Θ. Πάγκαλου

Υπουργός Ι. Τσιριμώκος

Περί καθορισμού τον προγράμματος των εν τη δευτέρα τάξει

των πενταταξίων και εξαταξίων Διδασκαλείων της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως διδασκομένων μαθημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Έχοντες υπ' όψει το άρθρον 2 του νόμου 3182 "περί Διδασκαλείων της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως", προτάσει του Υπουργού των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, λαβόντος προ οφθαλμών και την υπ' αριθ. 746 πράξιν του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, αποφασίζομεν και διατάσσομεν τα εξής:

Άρθρον 1. Τα εν τη δευτέρα τάξει των πενταταξίων Διδασκαλείων της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως διδασκόμενα μαθήματα, η εξ εκάστου μαθήματος διδακτέα εν τη τάξει ταύτη ολη και αι ώραι της διδασκαλίας αυτής καθορίζονται ως εξής:

A'. Θρησκευτικά.

Ο βίος και το έργον των Αποστόλων και τα κυριώτατα της Εκκλησιαστικής Ιστορίας εξ αναγνώσεων σχετικών περικοπών εκ των πράξεων των Αποστόλων και των έργων του Βασιλείου, του Χρυσοστόμου και άλλων Πατέρων της Εκκλησίας.

Ανάγνωσις και ερμηνεία των εν τω δημοτικώ σχολείω διδασκομένων απολυτικίων των εορτών των Αγίων.

2. Ελληνικά.

A') Αρχαία Ελληνικά.

Ανάγνωσις και ερμηνεία εκλογών: α') εκ των Απομνημονευμάτων του

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 267, τχ. Α'/24 Σεπτεμβρίου Ì925.

Σελ. 388
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/389.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Ξενοφώντος, β') εκ των διαλόγων του Πλάτωνος, γ') εκ των Ηθικών του Πλουτάρχου, και δ') εκ της Ομήρου Οδύσσειας και Ιλιάδος,

Συμπλήρωσις του Συντακτικού της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσης, ιδία δε του 'Αττικού πεζού λόγου, επί τη βάσει, των αναγιγνωσκομένων αρχαίων κειμένων και εν αντιπαραβολή προς το Συντακτικόν της δημοτικής γλώσσης, Γραπταί συντακτικαί ασκήσεις των μαθητών κατ' οϊκον και εν τω σχολείω και προφορικαί εν τω σχολείω,

Έπανάληψις και συμπλήρωσις της -διδασκαλίας της γλώσσης του Ομήρου και του δακτυλικού εξαμέτρου.

Ανάγνωσις μετά των αναγκαιοτάτων μόνον διασαφήσεων ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα εκλογών εκ της Κύρου Παιδείας του Ξενοφώντος, εκ των Χαρακτήρων του Θεοφράστου και του Αναχάρσιδος του Λουκιανού.

Β') Νέα Ελληνικά.

Ανάγνωσις εν νεοελληνική μεταφράσει τινών εκ των Παραλλήλων βίων του Πλουτάρχου, των σχετιζομένων προς την εν τη τάξει διδασκομένην Ιστορίαν.

Ανάγνωσις εν εμμέτρω μεταφράσει, εις την δημοτικήν γλώσσαν εκλεκτών μερών εκ της Ομήρου Ιλιάδος, μη αναγνωσθέντων εν τω πρωτοτύπω.

Ανάγνωσις εκλεκτών νεοελληνικών πεζογραφημάτων και ποιημάτων, γεγραμμένων εις την δημοτικήν γλώσσαν και αναφερομένων ιδία εις την Ελλάδα- των εν τη Ιστορία εξεταζομένων χρόνων.

Συνέχισις της Γραμματικής και του Συντακτικού της Δημοτικής γλώσσης, διδασκομένων επί τη βάσει της ανωτέρω αναγνώσεως.

Συνέχισις της διδασκαλίας της νέας Ελληνικής Μετρικής επί τη βάσει των αναγιγνωσκομένων νεοελληνικών ποιημάτων.

Αυτοτελείς συνθέσεις υπό των μαθητών περιγραφών μετά διηγήσεων, επιστολών, έτι δε περιλήψεων και αναλύσεων δεδιδαγμένης ύλης.

Γ') Γραμματολογία.

Γραμματολογικαί γνώσεις σχετικαί προς τα διδασκόμενα αρχαία και νέα κείμενα. Ώραι 8.

3. Γαλλικά η Γερμανικά η Αγγλικά.

Γαλλικά. Ώραι 2.

Ασκήσεις εις το ομιλείν και γράφειν ελεύθεραι η και βασιζόμεναι επί βιβλίου Μεθόδου, εγκεκριμένου διά τα Γυμνάσια. Σχετικά διδάγματα εκ της Γραμματικής και του Σύντακτικού. Ανάγνωσις και ερμηνεία εκλεκτών τεμαχίων Γάλλων λογογράφων εκ Γαλλικής Χρηστομάθειας, εγκεκριμένης διά την Β' τάξιν των Γυμνασίων.

Γερμανικά η Αγγλικά. . Ώραι 2,

Ασκήσεις των μαθητών εις το ομιλείν, γράφειν και αναγιγνώσκειν επί τη βάσει, αμέσου εποπτικής διδασκαλίας η και καταλλήλου βιβλίου μεθόδου. Ανάγνωσις

Σελ. 389
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/390.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

και ερμηνεία αναγνωσμάτων εκ καταλλήλου Χρηστομάθειας η βιβλίου μεθόδου, Σχετικά διδάγματα εκ της Γραμματικής και του Συντακτικού.

4. Ιστορία,

Ιστορία της Ελλάδος και του πολιτισμού αυτής από της υποταγής αυτής εις τους Ρωμαίους μέχρι της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Τούρκων μετά των συναφών γεγονότων της άλλης Μεσαιωνικής Ιστορίας. Ώραι 2,

5. Μαθηματικά.

Στοιχεία Θεωρητικής Αριθμητικής και Αλγέβρας. Συνθεσις απλών αλγεβρικών προβλημάτων, καταλλήλων διά το δημοτικόν σχολείον, Ώραι 2.

6. Φυσιογνωστικά.

A') Πειραματική Φυσική. Μαγνητισμός. Οπτική και Μηχανική των. στερεών, υγρών και αερίων, Άσκησις των μαθητών εις την παρατήρησιν των σχετικών φαινομένων και εις την εκτέλεσιν απλών σχετικών πειραμάτων, Άσκησις αυτών εις τον καταρτισμόν συλλογών προχείρων, φυσικών οργάνων.

Ώραι 2.

Β') Βιολογία. Βιολογική εξέτασις κοινοτήτων ζώων και φυτών τής. ξένης. Βιολογική εξέτασις του ανθρώπου. Άσκησις των μαθητών εις βιολογικάς παρατηρήσεις, και εις την εκτέλεσιν απλών βιολογικών πειραμάτων, ως και εις τον καταρτισμόν σχολικού κήπου και συλλογών εποπτικών μέσων, χρησίμων εις την διδασκαλία της Βιολογίας. , Ώραι 2.

Γ') Γεωλογία, ιδία της Ελλάδος. Άσκησις των μαθητών εις γεωλογικάς  παρατηρήσεις και εις την εκτέλεσιν απλών γεωλογικών πειραμάτων. Ωρα 1,

7. Γεωγραφία.

Η Ελλάς και η λοιπή Ευρώπη, εξεταζομένων ίδια των αιτιωδών σχέσεων των γεωγραφικών στοιχείων εκάστης χώρας, Ώραι 2.

8. Γεωπονία και Ζωοτεχνία. Ανθοκομία. Λαχανοκομία και οικιακή Κτηνοτροφία μετά πρακτικών εφαρμογών εν τω σχολικώ κήπω. Ώραι 2.

9. Ωδική, εν δε τοις των αρρένων και Εκκλησιαστική Μουσική. Ώραι 2.

10. Ενόργανος Μουσική. Ώραι 2.

11. Ιχνογραφία.

Ιχνογράφησις εκ του φυσικού συνθετωτέρων σωμάτων, ιδία εκ. των παρουσιαζομένων κατά την διδασκαλίαν των φυσιογνωστικών μαθημάτων. Εφαρμογή κατά την ιχνογράφησιν των στοιχειωδών κανόνων της προοπτικής,

Ιχνογράφησις από μνήμης των εκ του φυσικού, ιχνογραφηθέντων επί του πίνακος και του χάρτου.

12. Χειροτεχνία, Πηλοπλαστική, Γυψουργία και Χαρτοτεχνία, Ώραι 2.

13. Γυμναστική.

Γυμναστικαί ασκήσεις και παιδιαί, εν δε τοις των αρρένων και αθλητικαί

Σελ. 390
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/391.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

παιδιαί, προσκαπισμός και σκοποβολία. Ώραι 2, διαιρούμεναι εις 4 ημιώρια.

Άρθρον 2. Τα εν τη δευτέρα τάξει των εξαταξίων Διδασκαλείων της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως διδακόμενα μαθήματα, η εξ εκάστου μαθήματος διδακτέα εν τη τάξει ταύτη ύλη και αι ώραι της διδασκαλίας αυτής καθορίζονται, ως εξής:

1. Θρησκευτικά.

Ο βίος και το έργον του Σωτήρος εξ αναγνώσεως σχετικών περικοπών εκ των τεσσάρων Ευαγγελίων.

Ανάγνωσις και ερμηνεία των εν τω δημοτικώ σχολείω διδασκομένων απολυτικίων των δεσποτικών και θεομητορικών εορτών. Ώραι 2.

2. Ελληνικά.

A') Αρχαία Ελληνικά..

Ανάγνωσις και ερμηνεία α') εκλογών εκ του ιστορικού μέρους της Αθηναίων πολιτείας του Αριστοτέλους, β') εκλογών εκ της Αρριανού Αναβάσεως, γ') ενός εκ των μικρών λόγων του Λυσίου.

Εκ της γραμματικής του αττικού πεζού λόγου τα εις τμι ρήματα, οι άόριστοι των εις -ω κατά τα εις -μι, κλίσις των ρημάτων ειμί, είμι, φημί, κείμαι, κάθήμάι, οίδα, δέδοκα, τέθηκα και χρή, τα συνηθέστερα ανώμαλα ρήματα, τα άκλιτα μέρη του λόγου και τα περί παραγωγής και συνθέσεως συντόμως, διδασκόμενα ιδία επί τη βάσει των αναγιγνωσκομένων αρχαίων κειμένών και εν τη αντιπαραβολή προς την γραμματικήν της δημοτικής γλώσσης. Γραπταί γραμματικαί ασκήσεις των μαθητών κατ' οίκον και εν τω σχολείω και προφορικαί εν τω σχολείω,

Συνέχισις της διδασκαλίας του Συντακτικού της αρχαίας Ελληνικής γλώσσης, ιδία δε. του αττικού πεζού λόγου, γινομένης επί τη βάσει των αναγιγνωσκομένων αρχαίων κειμένων και εν αντιπαραβολή προς το Συντακτικον της δημοτικής γλώσσης. Γραπταί συντακτικαΐ ασκήσεις των μαθητών κατ' οίκον και εν τω σχολείω και προφορικαί εν τω σχολείω.

Β') Νέα Ελληνικά.

Ανάγνωσις εν νεοελληνική μεταφράσει τινών εκ των Παραλλήλων βίων του Πλουτάρχου, των σχετιζομένων προς την εν τη τάξει διδασκομένην Ιστορίαν.

Ανάγνωσις εν εμμέτρω μεταφράσει εις την δημοτικήν γλώσσαν εκλεκτών μερών εκ της Ομήρου Οδύσσειας.

Ανάγνωσις εκλεκτών νεοελληνικών πεζογραφημάτων και ποιημάτων, γεγραμμένων εις την δημοτικήν γλώσσαν και αναφερομένων ιδία εις την Ελλάδα της αρχαίας, της Αλεξανδρινής και της Ρωμαϊκής εποχής.

Τα κυριώτερα εκ τής. Γραμματικής και του Συντακτικού της δημοτικής γλώσσης, διδασκόμενα επί τη βάσει της ανωτέρω αναγνώσεως.

Σύντομος διδασκαλία της τονικής ρυθμοποιίας και των νέων Ελληνικών

Σελ. 391
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/392.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

μέτρων επί τη βάσει των αναγιγνωσκομένων νεοελληνικών ποιημάτων.

Αυτοτελείς συνθέσεις υπό των μαθητών περιγραφών, και διηγήσεων, ως και σύνθεσις μικρών ποιημάτων. Γ') Γραμματολογία. Γραμματολογικαί γνώσεις σχετικαί προς τα διδασκόμενα αρχαία και νέα κείμενα. Ώραι 9.

3. Γαλλικά η Γερμανικά η Αγγλικά, Γαλλικά. Ώραι 3,

Ασκήσεις εις το δμιλείν και γράφειν ελεύθεραι η και βασιζόμεναι επί βιβλίου μεθόδου, εγκεκριμένου διά τα Γυμνάσια. Σχετικά διδάγματα εκ της Γραμματικής και του Συντακτικού, Ανάγνωσις και ερμηνεία εκλεκτών τεμαχίων Γάλλων λογογράφων εκ Γαλλικής Χρηστομάθειας εγκεκριμένης διά την A' τάξιν των Γυμνασίων.

Γερμανικά η Αγγλικά. Ώραι 3.

Ασκήσεις των μαθητών εις το ομιλείν, γράφειν και αναγιγνώσκειν επί τη βάσει αμέσου εποπτικής διδασκαλίας, Ανάγνωσις και ερμηνεία απλών αναγνωσμάτων εκ καταλλήλου Αναγνωσματαρίου η βιβλίου μεθόδου. Σχετικά διδάγματα εκ της Γραμματικής και του Συντακτικού.

4. Ιστορία,

Ιστορία της Ελλάδος και του πολιτισμού αυτής από Φιλίππου του Μακεδόνος μέχρι του Μεγάλου Κωνσταντίνου, εξαιρομένης ιδία της επιδράσεως του πολιτισμού των Ελλήνων επί τους λοιπούς λαούς, μεθ' ων ήλθον ούτοι κατά την περίοδον ταύτην εις ιστορικάς σχέσεις. Ώραι 2,

5. Μαθηματικά.

Πρακτική Γεωμετρία. Γεωμετρικά σώματα (πρίσματα, πυραμίδες, κύλινδρος, κώνος, σφαίρα) και διακριτικά γνωρίσματα εκάστου. Εφ' εκάστου των γεωμετρικών σωμάτων διδασκαλία των επιπέδων γεωμετρικών στοιχείων, τα όποια παρουσιάζει. Μετρήσεις των επιπέδων τούτων στοιχείων και των σωμάτων. Λύσεις σχετικών προβλημάτων. Χρήσις γεωμετρικών και τοπογραφικών εργαλείών. Γεωμετρικαί κατασκευαί επί του πίνακος και του χάρτου. Κατασκευή γεωμετρικών σχημάτων και σωμάτων διά χαρτονίου και πηλού.

Ώραι 2.

6. Φυσιογνωστικά.

A') Πειραματική Φυσική. Η Μετεωρολογία και η Ακουστική. Άσκησις των μαθητών εις την παρατήρησιν των σχετικών φαινομένων και εις την εκτέλεσιν απλών σχετικών πειραμάτων. Άσκησις αυτών εις τον καταρτισμόν συλλογών προχείρων φυσικών οργάνων. Ωρα 1.

Β') Χημεία και Ορυκτολογία. Συνέχισις της εξετάσεως των κυριωτέρων χημικών φαινομένων. Ιδία δε των αναφερομένων εις τον βίον των ζώων και των φυτών και εις τας καθημερινάς ανάγκας της ζωής του ανθρώπου.

Σελ. 392
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/393.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Τα λοιπά εκ των σπουδαιότερων ορυκτών. Άσκησις των μαθητών εις την εκτέλεσιν απλών χημικών πειραμάτων και εις τον καταρτισμόν συλλογών προχείρων χημικών Οργάνων και απλών ορυκτολογικών συλλογών, Ώραι 2, Γ') Βιολογία. Βιολογική εξέτασις των λοιπών κοινοτήτων ζώων και φυτών της Ελλάδος, Άσκησις των μαθητών εις βιολογικάς παρατηρήσεις και εις την εκτέλεσιν απλών βιολογικών πειραμάτων, ως και εις τον καταρτισμόν σχολικού κήπου και συλλογών εποπτικών μέσων χρησίμων εις την διδασκαλίαν της Βιολογίας. Ώραι 2.

7. Ωδική, εν δε τοις των αρρένων και Εκκλησιαστική Μουσική, Ώραι 2.

8. Ενόργανος Μουσική. Ώραι 2,

9. Ιχνογραφία και Καλλιγραφία.

A') Ιχνογραφία. Ιχνογράφησις εκ του φυσικού αντικειμένων επιπέδου επιφανείας και απλών σωμάτων, ιδία εκ των παρουσιαζομένων κατά την διδασκαλίαν των φυσιογνωστικών μαθημάτων. Εφαρμογή κατά την ίχνογράφησιν των σωμάτων των στοιχειωδών κανόνων της προοπτικής. Ιχνογράφησις από μνήμης των εκ του φυσικού ιχνογραφηθέντων επί του πίνακος και του χάρτου.

Β), Καλλιγραφία. τα διάφορα είδη της γραφής, ιδία δε η ελευθέρα και η στρογγύλη. Ταχυγραφική καλλιγραφία, Ώραι 2.

10.Χειροτεχνία, Πηλοπλαστική και στοιχεία Χαρτοτεχνίας. Ώραι 2

11,. Γυμναστική. Γυμναστικαί ασκήσεις και παιδιαί, εν δε τοις των αρρένων και αθλητικαί παιδιαί, προσκοπισμός καΐ.σκοποβολία. Ώραι, 3, διαιρούμεναι εις 6 ημιώρια.

Εις τον αυτόν επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

Εν Ύδρα τη 13 Σεπτεμβρίου 1925 . Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ :

Ο επί των Εκκλησιαστικών κλπ. Υπουργός

Ι. Δ. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ

Σελ. 393
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/394.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

94

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ' ΤΑΞΕΩΣ

ΠΕΝΤΑΤΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΤΑΞΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΩΝ

(Π. Διάταγμα / 3 Φεβρουαρίου 1927)

Κυβέρνηση Α. Ζαΐμη

Υπουργός Α. Αργυρός

Περί καθορισμού του προγράμματος των εν τη τρίτη τάξει

των πενταταξίων και εξαταξίων. Διδασκαλείων της δημοτικής εκπαιδεύσεως διδασκομένων μαθημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Έχοντες υπ' όψει το άρθρον 2 του νόμου 3182 "περί Διδασκαλείων της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως", προτάσει του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, λαβόντες προ οφθαλμών και την υπ' αριθ. 16 πράξιν του Εκπαιδευτικού Σύμβουλίου, αποφασίζομεν και διατάσσομεν τα εξής:

Άρθρον 1. Τα εν τη τρίτη τάξει των πενταταξίων Διδασκαλείων της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως διδασκόμενα μαθήματα, η εξ εκάστου μαθήματος διδακτέα εν τη τάξει ταύτη ύλη και αι ώραι της διδασκαλίας αυτής, καθορίζονται ως εξής:

1. Θρησκευτικά.

Τα κυριώτερα της Κατηχήσεως Στοιχεία Λειτουργικής, ερμηνεία εκκλησιαστικών ύμνων και τροπαρίων εκ των αναγινωσκομένων εν ταις Εκκλησίαις κατά τας Κυριακάς και άλλας εορτάς. Ώραι 2.

2) Ελληνικά.

A') Αρχαία Ελληνικά.

Ανάγνωσις ,καί ερμηνεία: α') Εκλογών εκ της Πολιτείας του Πλάτωνος, β') Εκλογών εκ της Όμήρου Ιλιάδος, γ') ενός εκ των Ολυνθιακών του Δημοσθένους.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 22, τχ. Α'/11 Φεβρουαρίου 1927.

I ι

Σελ. 394
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/395.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Ανάγνωσις μετά των αναγκαιοτάτων μόνον διασαφήσεών ανά μίαν ώραν κατά δεκαπενθήμερον εκλογών εκ των χαρακτήρων του Θεοφράστου.

Β') Νέα Ελληνικά.

Ανάγνωσις εν εμμέτρω μεταφράσει, εις δημοτικήν γλώσσαν εκλεκτών μερών εκ της Ιλιάδος μη διδαχθέντων εν πρωτοτύπω.

Ανάγνωσις εκλεκτών αποσπασμάτων εκ του έπους του Διγενή Ακρίτα και του Ερωτοκρίτου.

Ανάγνωσις εκλεκτών έργων νέων Ελλήνων ποιητών και λογογράφων.

Συνθέσεις υπό των μαθητών ποικίλης μορφής και περιεχομένου.

Γ') Γραμματολογία.

Γραμματολογικαί γνώσεις σχετικαί προς τα διδασκόμενα αρχαία και νέα κείμενα. Ώραι 7.

3) Ξέναι Γλώσσαι.

Γαλλικά.

Ασκήσεις εις το ομιλείν και γράφειν ελευθεραι η και βασιζόμεναι επί βιβλίου Μεθόδου, εγκεκριμένου διά τα Γυμνάσια.

Σχετικά Διδάγματα εκ της γραμματικής και του Συντακτικού.

Ανάγνωσις και ερμηνεία εκλεκτών πεζών και ποιητικών έργων Γάλλων λογοτεχνών εκ Γαλλικής Χρηστομάθειας,εγκεκριμένης διά την γ' τάξιν των Γυμνασίων. Ώραι 2.

Γερμανικά η Αγγλικά. (Προαιρετικά).

Ασκήσεις των μαθητών εις το ομιλείν, γράφειν και αναγιγνώσκειν επί τη βάσει αμέσου εποπτικής διδασκαλίας η και καταλλήλου βιβλίου μεθόδου.

Ανάγνωσις και ερμηνεία αναγνωσμάτων εκ καταλλήλου Χρηστομάθειας η.·βιβλίου: μεθόδου.

Σχετικά διδάγματα'εκ της γραμματικής και του Συντακτικού. Ώραι 2.

4) Ιστορία.

Η ιστορία της Ελλάδος και του πολιτισμού αυτής από της Αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Τούρκων, μέχρι του τέλους της Ελληνικής Επαναστάσεως. Τα σπουδαιότερα της νεωτέρας Ευρωπαϊκής ιστορίας και ιδία τα σχετιζόμενα προς την ιστορίαν του Ελληνικού Έθνους και την ανάπτυξιν του νεωτέρου πολιτισμού. Ώραι 2.

5) Μαθηματικά.

Άλγεβρα.

Συστήματα πρωτοβαθμίων εξισώσεων, λύσις δευτεροβαθμίων εξισώσεων, λογάριθμοι, χρήσις λογαριθμικών πινάκων, πρόοδοι αριθμητικαί και γεωμετρικαί, προβλήματα ανατοκισμού, ίσων καταθέσεων και χρεωλυσίας.

Σελ. 395
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/396.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Θεωρητική Γεωμετρία, Εκ της επιπέδου γεωμετρίας και της στερεομετρίας τα σχετικά προς τα διδαχθέντα εκ της πρακτικής γεωμετρίας εις την πρώτην τάξιν. Ώραι 2.

6) Φυσιογνωστικά.

A'. Πειραματική Φυσική.

Στατικός και δυναμικός ηλεκτρισμός μετά των ποικίλων αυτού εφαρμογών εις την τέχνην και βιομηχανίαν. Ωρα 1.

Β') Οργανική Χημεία.

Αι συνηθέστεραι και σπουδαιότερα., εν τω καθ' ημέραν βίω εκ των, οργανικών ενώσεων. Ασκήσεις των μαθητών, ως εις τας προηγουμένας τάξεις. Κατά το πρώτον εξάμηνον ώραι 2, κατά δε το δεύτερον ώρα 1.

Γ') Γεωλογία.

Η γεωλογική εξέλιξις του Πλανήτου ημών το παρελθόν και πιθανόν μέλλον αυτού. Από του δευτέρου εξαμήνου. Ωρα 1.

7) Γεωγραφία.

Γεωγραφία των λοιπών Ηπείρων, εξεταζομένων Ιδία των αιτιωδών σχέσεων των γεωγραφικών στοιχείων εκάστης Ηπείρου.

Στοιχεία εκ της φυσικής και μαθηματικής γεωγραφίας.

Ανεύρεσις γεωγραφικών νόμων εκ των δεδομένων της πολιτικής και φυσικής γεωγραφίας, . Ώραι 2.

8) Σωματολογία τον παιδός και Ψυχολογία.

Το αναπνευστικόν, κυκλοφοριακόν και νευρικόν σύστημα. Αισθητήρια ακοής και οράσεως. Πορεία της σωματικής εξελίξεως. Παράγοντες επιδρώντες εις την σωματικήν εξέλιξιν. Σωματικαί διαφοραί του γένους. Σωματικαί μετρήσεις του παιδός, Γραφικαί παραστάσεις τούτων και ασκήσεις των μαθητών εις αυτάς· εκ της ψυχολογίας τα σχετικά προς τα αισθήματα και τα εξ αυτών ανώτερα νοητικά φαινόμενα. Ώραι 2.

9) Γεωπονία και Ζωοτεχνία.

Γενική και ειδική γεωργική, μελισσοκομία, σηροτροφία και οικιακή κτηνοτροφία. Ώραι 2.

Εν τοις Διδασκαλείοις των θηλέων μελισσοκομία, σηροτροφία και οικιακή κτηνοτροφία. Ωρα 1.

10) Υγιεινή.

Στοιχεία γενικής υγιεινής. Ωρα 1.

Σελ. 396
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/397.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

11) Οικιακή Οικονομία.

Οικιακά έργα μετά πρακτικών εφαρμογών εν τοις Διδασκαλείοις των θηλέων. Ωρα 1,

12) Ωδική,

Εν δε τοις των αρρένων και Εκκλησιαστ. μουσική, Ώραι 2.

13) Ενόργανος Μουσική. Ώραι 2.

14) Ιχνογραφία.

Ιχνογράφησις εκ του φυσικού συνθέτων σωμάτων ίδια εκ των παρουσιαζομένων κατά την διδασκαλίαν των λοιπών μαθημάτων. Εφαρμογή κατά την ιχνογράφησιν των κανόνων της προοπτικής. Ιχνογράφησις από μνήμης των εκ του φυσικού ιχνογραφηθέντων επί του πίνακος και του χάρτου, Ώραι 2.

Κρητιδογραφία,

15) Χειροτεχνία.

Πηλοπλαστική, γύψουργία, πλεκτική και χαρτοτεχνία, έτι εν τοις των αρρένων και στοιχεία ξυλοτεχνίας, εν δε τοις των Θηλέων κοπτική και ραπτική, Κατασκευή διαφόρων αντικειμένων και εποπτικών μέσων διδασκαλίας,

Ώραι 2,

17) Γυμναστική.

Γυμναστικαί ασκήσεις, Παιδιαί, Αθλητικά αγωνίσματα. Εθνικοί χοροί, Προσκοπισμός και Σκοποβολία. Ώραι 3.

Άρθρον 2. Τα εν τη τρίτη τάξει των εξαταξίων Διδασκαλείων της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως διδασκόμενα μαθήματα, η εξ εκάστου μαθήματος διδακτέα εν τη τάξει ταύτη ολη και αι ώραι της διδασκαλίας αυτής καθορίζονται ως

1) Θρησκευτικά.

Τα διδασκόμενα εν τη β' τάξει του πενταταξίου Διδασκαλείου. Ώραι 2.

2) Ελληνικά.

Α') Αρχαία Ελληνικά.

Ανάγνωσις και ερμηνεία εκλογών: α') εκ των απομνημονευμάτων του Ξενοφώντος, β') εκ του "περί παίδων αγωγής" του Πλουτάρχου και γ') εκ της Ομήρου Οδύσσειας.

Συμπλήρωσις της διδασκαλίας του συντακτικού της αρχαίας Ελληνικής γλώσσης, ιδία δε του Αττικού πεζού λόγου επί τη βάσει των αναγινωσκομένων

Σελ. 397
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/398.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

αρχαίων κειμένων και εν αντιπαραβολή προς το συντακτικόν της δημοτικής γλώσσης.

Γραπταί και προφορικαί συντακτικαί ασκήσεις των μαθητών κατ' οίκον και προφορικαί εν τω σχολείω,

Σύντομος διδασκαλία του δακτυλικού εξαμέτρου,

Ανάγνωσις μετά των αναγκαιοτάτων μόνον διασαφήσεων ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα εκλογών εκ της Κύρου Παιδείας του Ξενοφώντος και του Αναχάρσιδος του Λουκιανού.

Β') Νέα Ελληνικά.

Ανάγνωσις εν εμμέτρω μεταφράσει εις την δημοτικήν γλώσσαν εκλεκτών μερών εκ της Ομήρου Οδύσσειας μη αναγνωσθέντων εν τω πρωτοτυπώ.

Ανάγνωσις εκλεκτών νεοελληνικών πεζογραφημάτων και ποιημάτων, γεγραμμένων εις την δημοτικήν γλώσσαν και αναφερομένων ιδία εις την εν τη τάξει ταύτη διδασκομένην Ιστορίαν,

Συμπλήρωσις και συστηματοποίησις της διδασκαλίας της Γραμματικής και του Συντακτικού της Δημοτικής γλώσσης.

Συνέχισις της διδασκαλίας της νεοελληνικής Μετρικής επί τη" βάσει των αναγινωσκομένων νεοελληνικών ποιημάτων.

Συνθέσεις υπό των μαθητών ποικίλης μορφής και περιεχομένου,

Γ') Γραμματολογία,

Γραμματολογικαί γνώσεις σχετικαί προς τα διδασκόμενα αρχαία και νέα κείμενα. Ώραι 8.

3) Ξεναι Γλώσσαι.

Γαλλικά και προαιρετικώς Γερμανικά η Αγγλικά,

Ως εν τη β' τάξει των πενταταξίων Διδασκαλείων. Ώραι 2.

4) Ιστορία.

Ιστορία της Ελλάδος και του πολιτισμού αυτής από του Μεγάλου Κωνσταντίνου μέχρι της Αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Τούρκων μετά των συναφών γεγονότων της άλλης Μεσαιωνικής Ιστορίας. Ώραι 2.

5) Μαθηματικά. Τα διδασκόμενα εν τη" β' τάξει των πενταταξίων διδασκαλείων. Ώραι 2.

6) Φυσιογνωστικά.

Α') Πειραματική Φυσική.

Μηχανική των στερεών, υγρών και αερίων. Οπτική. Ασκήσεις των μαθητών ως εις την προηγουμένην τάξιν, Ώραι 2.

Σελ. 398
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/399.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Β') Βιολογία.

Βιολογική εξέτασις ζώων και φυτών των ξένων χωρών, ταξινόμησις των ζώων και φυτών, γενικώτατα το συστηματικον μέρος της ζωολογίας και φυτολογίας. Ώραι 2.

Γ') Χημεία.

Στοιχεία και σύνθετα σώματα, μηχανικόν μίγμα και χημική ένωσις. Νόμοι των χημικών ενώσεων, σύμβολα των στοιχείων, χημικοί τύποι, ονοματοθεσία, οξέα, βάσεις, άλατα. Τα συνηθέστερα μέταλλα και τα εξ αυτών σπουδαιότερα προϊόντα.

Ασκήσεις των μαθητών ως εις τας προηγουμένας τάξεις ώρα 1, διά το εξάμηνον.

Δ') Γεωλογία.

Ως εν τη β' τάξει των πενταταξίων Διδασκαλείων, ώρα 1, διά το α' εξάμηνον.

7) Γεωγραφία.

Ως εν τη β' τάξει των πενταταξίων Διδασκαλείων, ώραι 2.

8) Γεωπονία και Ζωοτεχνία. Ομοίως, Ώραι 2,

9) Ωδική.

Εν δε τοις των αρρένων και εκκλησιαστική μουσική, Ώραι 2.

10) Ενόργανος Μουσική. Ώραι 2.

11) Ιχνογραφία. Η διδασκόμενη εν τη β' τάξει των πενταταξίων Διδασκαλείων. Ώραι 1.

12) Χειροτεχνία.

Ομοίως. Ώραι 2.

13) Γυμναστική.

Ομοίως. Ώραι 3,

Εις τον αυτόν επί της Παιδείας και θρησκευμάτων Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 3 Φεβρουαρίου 1927

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ

Ο επί της Παιδείας και θρησκευμάτων Υπουργός Α. ΑΡΓΥΡΟΣ

Σελ. 399
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/400.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

95

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ

(π. Διάταγμα / 12 Απριλίου 1927)

Κυβέρνηση Α. Ζαΐμη

Υπουργός Α. Αργυρός

Περί διδασκαλίας εις τα διδασκαλεία τον κωδικός στρατιωτικών και ναυτικών εισφορών και ανλώσεων κλπ.[1,2]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Έχοντες υπ' όψει το αρθρ. 188 του κωδικός "περί στρατιωτικών και ναυτικών εισφορών και ναυλώσεων", προτάσει του επί της Παιδείας και Θρησκευμάτων Υπουργού, λαβόντος προ οφθαλμών και την υπ' αριθ. 69 πράξιν του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν.

Άρθρον 1. 1. Εις άπαντα τα διδασκαλεία του Κράτους εισάγεται από του παρόντος σχολικού έτους η διδασκαλία του κώδικος των στρατιωτικών, και ναυτικών εισφορών και ναυλώσεων, ως και των συναφών διαταγμάτων και εγκυκλίων διαταγών του Υπουργείου των Στρατιωτικών. : 2. Η διδασκαλία αύτη γενήσεται εις την τελευταίαν τάξιν των πολυταξίων διδασκαλείων και εις τα μονοτάξια τοιαύτα επί 1 ώραν καθ' εβδομάδα, υπό αξιωματικών οριζομένων υπό των διοικητών των Σωμάτων Στρατού, εις την περιοχήν των οποίων ευρίσκονται τα διδασκαλεία.

Άρθρον 2, Χαρακτηριστικοί βαθμοί της επιδόσεως των μαθητών εις το μάθημα τούτο είνε οι βαθμοί των άλλων μαθημάτων των διδασκαλείων.

'Άρθρον 3. 1. Οι μαθηταί των διδασκαλείων βαθμολογούνται καθ' έκαστον τρίμηνον εις το εν λόγω μάθημα, του τριμηνιαίου αυτού βαθμού παριστώντος το αποτέλεσμα της καθ' ημέραν εξετάσεως και των δοκιμασιών εκάστου τρίμηνου,

2. Ο ολικός βαθμός της επιδόσεως και εις το μάθημα τούτο: συνάγεται, καθ' όν τρόπον και ο ολικός βαθμός των άλλων μαθημάτων,

3. Ο γενικός βαθμός της επιδόσεως των απολυομένων μαθητών εξάγεται διά συνυπολογισμού και του ολικού βαθμού του εν λόγω μαθήματος.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ. αρ. 69, τχ. Α'/27 Απριλίου 1927.

Σελ. 400
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/401.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Εις τον αυτόν επί της Παιδείας και Θρησκευμάτων Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 12 Απριλίου 1927

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ

Ο επί της Παιδείας και των Θρησκευμάτων Υπουργός

Α. ΑΡΓΥΡΟΣ

[1] Κώδιξ περί στρατιωτικών και ναυτικών εισφορών και ναυλώσεων

(N. Διάταγμα / 16 Σεπτεμβρίου 1926)

Άρθρον 188. Ι. Εις απαντά τα διδασκαλεία του Κράτους εισάγεται από της δημοσιεύσεως του κωδικός η διδασκαλία της ερμηνείας του, ως και των συναφών διαταγμάτων και εγκυκλίων διαταγών του Υπουργείου των Στρατιωτικών.

2. Γενήσεται αύτη εις τα μονοτάξια και εις την τελευταία τάξιν,των λοιπών 4 ώρας κατά μήνα υπό αξιωματικών οριζομένων υπό των διοικητών των σωμάτων στρατού, εις την περιοχήν των, οποίων υπάγονται κατόπιν συνεννοήσεως μετά του Υπουργείου των Θρησκευμάτων και Παιδείας.

3. Εξομοιούνται δε προς διδασκαλίαν εν ανεγνωρισμένη στρατιωτική σχολή. [...]

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 324, τχ. Α'/21 Σεπτεμβρίου 1926.

26

Σελ. 401
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 382
  17_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

  92 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Α' ΤΑΞΕΩΣ

  ΠΕΝΤΑΤΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΤΑΞΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΩΝ

  (Π, Διάταγμα / 16 Οκτωβρίου 1924)

  Κυβέρνηση Α. Μιχαλακόπουλου

  Υπουργός Κ. Σπυρίδης

  Περί καθορισμού τον προγράμματος των εν τη πρώτη τάξει

  των πενταταξίων και εξαταξίων Διδασκαλείων της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως διδασκομένων μαθημάτων

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

  Έχοντες υπ' όψει το άρθρον 2 του νόμου 3182 "περί Διδασκαλείων της Δημοτ, Εκπαιδεύσεως, προτάσει του Υπουργού των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, λαβοντος προ οφθαλμών και την υπ' αριθ. 699 πράξιν του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, αποφασίζομεν και διατάσσομεν τάδε:

  Άρθρον 1. Τα εν τη πρώτη τάξει των πενταταξίων Διδασκαλείων της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως διδασκόμενα μαθήματα, η εξ εκάστου μαθήματος διδακτέα εν τη τάξει ταύτη ολη και αι ώραι της διδασκαλίας αυτής καθορίζονται ως εξής:

  1, Θρησκευτικά.

  Σύντομος Ιστορία της θρησκείας και του καθόλου πολιτισμού του Ιουδαϊκού λαού, βασιζόμενη κατά το δυνατόν επί της αναγνώσεως σχετικών περικοπών της Παλαιάς Διαθήκης, Έξαρσις ιδία του έργου του Μωϋσέως και των Προφητών, ως προδρόμων του Σωτήρος.

  Ο βίος και το έργον του Σωτήρος εξ αναγνώσεως σχετικών περικοπών εκ των τεσσάρων Ευαγγελίων,

  Ανάγνωσις και ερμηνεία των εν τω δημοτικώ σχολείω διδασκομένων Απολυτίκιων των δεσποτικών και θεομητορικών εορτών. Ώραι 2.

  Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 265, τχ. Α'/24 Οκτωβρίου 1924.