Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:960
 
Αριθμός τόμων:2ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Νομοθεσία
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 26.12 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 394-413 από: 962
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/394.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

94

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ' ΤΑΞΕΩΣ

ΠΕΝΤΑΤΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΤΑΞΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΩΝ

(Π. Διάταγμα / 3 Φεβρουαρίου 1927)

Κυβέρνηση Α. Ζαΐμη

Υπουργός Α. Αργυρός

Περί καθορισμού του προγράμματος των εν τη τρίτη τάξει

των πενταταξίων και εξαταξίων. Διδασκαλείων της δημοτικής εκπαιδεύσεως διδασκομένων μαθημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Έχοντες υπ' όψει το άρθρον 2 του νόμου 3182 "περί Διδασκαλείων της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως", προτάσει του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, λαβόντες προ οφθαλμών και την υπ' αριθ. 16 πράξιν του Εκπαιδευτικού Σύμβουλίου, αποφασίζομεν και διατάσσομεν τα εξής:

Άρθρον 1. Τα εν τη τρίτη τάξει των πενταταξίων Διδασκαλείων της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως διδασκόμενα μαθήματα, η εξ εκάστου μαθήματος διδακτέα εν τη τάξει ταύτη ύλη και αι ώραι της διδασκαλίας αυτής, καθορίζονται ως εξής:

1. Θρησκευτικά.

Τα κυριώτερα της Κατηχήσεως Στοιχεία Λειτουργικής, ερμηνεία εκκλησιαστικών ύμνων και τροπαρίων εκ των αναγινωσκομένων εν ταις Εκκλησίαις κατά τας Κυριακάς και άλλας εορτάς. Ώραι 2.

2) Ελληνικά.

A') Αρχαία Ελληνικά.

Ανάγνωσις ,καί ερμηνεία: α') Εκλογών εκ της Πολιτείας του Πλάτωνος, β') Εκλογών εκ της Όμήρου Ιλιάδος, γ') ενός εκ των Ολυνθιακών του Δημοσθένους.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 22, τχ. Α'/11 Φεβρουαρίου 1927.

I ι

Σελ. 394
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/395.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Ανάγνωσις μετά των αναγκαιοτάτων μόνον διασαφήσεών ανά μίαν ώραν κατά δεκαπενθήμερον εκλογών εκ των χαρακτήρων του Θεοφράστου.

Β') Νέα Ελληνικά.

Ανάγνωσις εν εμμέτρω μεταφράσει, εις δημοτικήν γλώσσαν εκλεκτών μερών εκ της Ιλιάδος μη διδαχθέντων εν πρωτοτύπω.

Ανάγνωσις εκλεκτών αποσπασμάτων εκ του έπους του Διγενή Ακρίτα και του Ερωτοκρίτου.

Ανάγνωσις εκλεκτών έργων νέων Ελλήνων ποιητών και λογογράφων.

Συνθέσεις υπό των μαθητών ποικίλης μορφής και περιεχομένου.

Γ') Γραμματολογία.

Γραμματολογικαί γνώσεις σχετικαί προς τα διδασκόμενα αρχαία και νέα κείμενα. Ώραι 7.

3) Ξέναι Γλώσσαι.

Γαλλικά.

Ασκήσεις εις το ομιλείν και γράφειν ελευθεραι η και βασιζόμεναι επί βιβλίου Μεθόδου, εγκεκριμένου διά τα Γυμνάσια.

Σχετικά Διδάγματα εκ της γραμματικής και του Συντακτικού.

Ανάγνωσις και ερμηνεία εκλεκτών πεζών και ποιητικών έργων Γάλλων λογοτεχνών εκ Γαλλικής Χρηστομάθειας,εγκεκριμένης διά την γ' τάξιν των Γυμνασίων. Ώραι 2.

Γερμανικά η Αγγλικά. (Προαιρετικά).

Ασκήσεις των μαθητών εις το ομιλείν, γράφειν και αναγιγνώσκειν επί τη βάσει αμέσου εποπτικής διδασκαλίας η και καταλλήλου βιβλίου μεθόδου.

Ανάγνωσις και ερμηνεία αναγνωσμάτων εκ καταλλήλου Χρηστομάθειας η.·βιβλίου: μεθόδου.

Σχετικά διδάγματα'εκ της γραμματικής και του Συντακτικού. Ώραι 2.

4) Ιστορία.

Η ιστορία της Ελλάδος και του πολιτισμού αυτής από της Αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Τούρκων, μέχρι του τέλους της Ελληνικής Επαναστάσεως. Τα σπουδαιότερα της νεωτέρας Ευρωπαϊκής ιστορίας και ιδία τα σχετιζόμενα προς την ιστορίαν του Ελληνικού Έθνους και την ανάπτυξιν του νεωτέρου πολιτισμού. Ώραι 2.

5) Μαθηματικά.

Άλγεβρα.

Συστήματα πρωτοβαθμίων εξισώσεων, λύσις δευτεροβαθμίων εξισώσεων, λογάριθμοι, χρήσις λογαριθμικών πινάκων, πρόοδοι αριθμητικαί και γεωμετρικαί, προβλήματα ανατοκισμού, ίσων καταθέσεων και χρεωλυσίας.

Σελ. 395
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/396.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Θεωρητική Γεωμετρία, Εκ της επιπέδου γεωμετρίας και της στερεομετρίας τα σχετικά προς τα διδαχθέντα εκ της πρακτικής γεωμετρίας εις την πρώτην τάξιν. Ώραι 2.

6) Φυσιογνωστικά.

A'. Πειραματική Φυσική.

Στατικός και δυναμικός ηλεκτρισμός μετά των ποικίλων αυτού εφαρμογών εις την τέχνην και βιομηχανίαν. Ωρα 1.

Β') Οργανική Χημεία.

Αι συνηθέστεραι και σπουδαιότερα., εν τω καθ' ημέραν βίω εκ των, οργανικών ενώσεων. Ασκήσεις των μαθητών, ως εις τας προηγουμένας τάξεις. Κατά το πρώτον εξάμηνον ώραι 2, κατά δε το δεύτερον ώρα 1.

Γ') Γεωλογία.

Η γεωλογική εξέλιξις του Πλανήτου ημών το παρελθόν και πιθανόν μέλλον αυτού. Από του δευτέρου εξαμήνου. Ωρα 1.

7) Γεωγραφία.

Γεωγραφία των λοιπών Ηπείρων, εξεταζομένων Ιδία των αιτιωδών σχέσεων των γεωγραφικών στοιχείων εκάστης Ηπείρου.

Στοιχεία εκ της φυσικής και μαθηματικής γεωγραφίας.

Ανεύρεσις γεωγραφικών νόμων εκ των δεδομένων της πολιτικής και φυσικής γεωγραφίας, . Ώραι 2.

8) Σωματολογία τον παιδός και Ψυχολογία.

Το αναπνευστικόν, κυκλοφοριακόν και νευρικόν σύστημα. Αισθητήρια ακοής και οράσεως. Πορεία της σωματικής εξελίξεως. Παράγοντες επιδρώντες εις την σωματικήν εξέλιξιν. Σωματικαί διαφοραί του γένους. Σωματικαί μετρήσεις του παιδός, Γραφικαί παραστάσεις τούτων και ασκήσεις των μαθητών εις αυτάς· εκ της ψυχολογίας τα σχετικά προς τα αισθήματα και τα εξ αυτών ανώτερα νοητικά φαινόμενα. Ώραι 2.

9) Γεωπονία και Ζωοτεχνία.

Γενική και ειδική γεωργική, μελισσοκομία, σηροτροφία και οικιακή κτηνοτροφία. Ώραι 2.

Εν τοις Διδασκαλείοις των θηλέων μελισσοκομία, σηροτροφία και οικιακή κτηνοτροφία. Ωρα 1.

10) Υγιεινή.

Στοιχεία γενικής υγιεινής. Ωρα 1.

Σελ. 396
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/397.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

11) Οικιακή Οικονομία.

Οικιακά έργα μετά πρακτικών εφαρμογών εν τοις Διδασκαλείοις των θηλέων. Ωρα 1,

12) Ωδική,

Εν δε τοις των αρρένων και Εκκλησιαστ. μουσική, Ώραι 2.

13) Ενόργανος Μουσική. Ώραι 2.

14) Ιχνογραφία.

Ιχνογράφησις εκ του φυσικού συνθέτων σωμάτων ίδια εκ των παρουσιαζομένων κατά την διδασκαλίαν των λοιπών μαθημάτων. Εφαρμογή κατά την ιχνογράφησιν των κανόνων της προοπτικής. Ιχνογράφησις από μνήμης των εκ του φυσικού ιχνογραφηθέντων επί του πίνακος και του χάρτου, Ώραι 2.

Κρητιδογραφία,

15) Χειροτεχνία.

Πηλοπλαστική, γύψουργία, πλεκτική και χαρτοτεχνία, έτι εν τοις των αρρένων και στοιχεία ξυλοτεχνίας, εν δε τοις των Θηλέων κοπτική και ραπτική, Κατασκευή διαφόρων αντικειμένων και εποπτικών μέσων διδασκαλίας,

Ώραι 2,

17) Γυμναστική.

Γυμναστικαί ασκήσεις, Παιδιαί, Αθλητικά αγωνίσματα. Εθνικοί χοροί, Προσκοπισμός και Σκοποβολία. Ώραι 3.

Άρθρον 2. Τα εν τη τρίτη τάξει των εξαταξίων Διδασκαλείων της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως διδασκόμενα μαθήματα, η εξ εκάστου μαθήματος διδακτέα εν τη τάξει ταύτη ολη και αι ώραι της διδασκαλίας αυτής καθορίζονται ως

1) Θρησκευτικά.

Τα διδασκόμενα εν τη β' τάξει του πενταταξίου Διδασκαλείου. Ώραι 2.

2) Ελληνικά.

Α') Αρχαία Ελληνικά.

Ανάγνωσις και ερμηνεία εκλογών: α') εκ των απομνημονευμάτων του Ξενοφώντος, β') εκ του "περί παίδων αγωγής" του Πλουτάρχου και γ') εκ της Ομήρου Οδύσσειας.

Συμπλήρωσις της διδασκαλίας του συντακτικού της αρχαίας Ελληνικής γλώσσης, ιδία δε του Αττικού πεζού λόγου επί τη βάσει των αναγινωσκομένων

Σελ. 397
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/398.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

αρχαίων κειμένων και εν αντιπαραβολή προς το συντακτικόν της δημοτικής γλώσσης.

Γραπταί και προφορικαί συντακτικαί ασκήσεις των μαθητών κατ' οίκον και προφορικαί εν τω σχολείω,

Σύντομος διδασκαλία του δακτυλικού εξαμέτρου,

Ανάγνωσις μετά των αναγκαιοτάτων μόνον διασαφήσεων ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα εκλογών εκ της Κύρου Παιδείας του Ξενοφώντος και του Αναχάρσιδος του Λουκιανού.

Β') Νέα Ελληνικά.

Ανάγνωσις εν εμμέτρω μεταφράσει εις την δημοτικήν γλώσσαν εκλεκτών μερών εκ της Ομήρου Οδύσσειας μη αναγνωσθέντων εν τω πρωτοτυπώ.

Ανάγνωσις εκλεκτών νεοελληνικών πεζογραφημάτων και ποιημάτων, γεγραμμένων εις την δημοτικήν γλώσσαν και αναφερομένων ιδία εις την εν τη τάξει ταύτη διδασκομένην Ιστορίαν,

Συμπλήρωσις και συστηματοποίησις της διδασκαλίας της Γραμματικής και του Συντακτικού της Δημοτικής γλώσσης.

Συνέχισις της διδασκαλίας της νεοελληνικής Μετρικής επί τη" βάσει των αναγινωσκομένων νεοελληνικών ποιημάτων.

Συνθέσεις υπό των μαθητών ποικίλης μορφής και περιεχομένου,

Γ') Γραμματολογία,

Γραμματολογικαί γνώσεις σχετικαί προς τα διδασκόμενα αρχαία και νέα κείμενα. Ώραι 8.

3) Ξεναι Γλώσσαι.

Γαλλικά και προαιρετικώς Γερμανικά η Αγγλικά,

Ως εν τη β' τάξει των πενταταξίων Διδασκαλείων. Ώραι 2.

4) Ιστορία.

Ιστορία της Ελλάδος και του πολιτισμού αυτής από του Μεγάλου Κωνσταντίνου μέχρι της Αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Τούρκων μετά των συναφών γεγονότων της άλλης Μεσαιωνικής Ιστορίας. Ώραι 2.

5) Μαθηματικά. Τα διδασκόμενα εν τη" β' τάξει των πενταταξίων διδασκαλείων. Ώραι 2.

6) Φυσιογνωστικά.

Α') Πειραματική Φυσική.

Μηχανική των στερεών, υγρών και αερίων. Οπτική. Ασκήσεις των μαθητών ως εις την προηγουμένην τάξιν, Ώραι 2.

Σελ. 398
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/399.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Β') Βιολογία.

Βιολογική εξέτασις ζώων και φυτών των ξένων χωρών, ταξινόμησις των ζώων και φυτών, γενικώτατα το συστηματικον μέρος της ζωολογίας και φυτολογίας. Ώραι 2.

Γ') Χημεία.

Στοιχεία και σύνθετα σώματα, μηχανικόν μίγμα και χημική ένωσις. Νόμοι των χημικών ενώσεων, σύμβολα των στοιχείων, χημικοί τύποι, ονοματοθεσία, οξέα, βάσεις, άλατα. Τα συνηθέστερα μέταλλα και τα εξ αυτών σπουδαιότερα προϊόντα.

Ασκήσεις των μαθητών ως εις τας προηγουμένας τάξεις ώρα 1, διά το εξάμηνον.

Δ') Γεωλογία.

Ως εν τη β' τάξει των πενταταξίων Διδασκαλείων, ώρα 1, διά το α' εξάμηνον.

7) Γεωγραφία.

Ως εν τη β' τάξει των πενταταξίων Διδασκαλείων, ώραι 2.

8) Γεωπονία και Ζωοτεχνία. Ομοίως, Ώραι 2,

9) Ωδική.

Εν δε τοις των αρρένων και εκκλησιαστική μουσική, Ώραι 2.

10) Ενόργανος Μουσική. Ώραι 2.

11) Ιχνογραφία. Η διδασκόμενη εν τη β' τάξει των πενταταξίων Διδασκαλείων. Ώραι 1.

12) Χειροτεχνία.

Ομοίως. Ώραι 2.

13) Γυμναστική.

Ομοίως. Ώραι 3,

Εις τον αυτόν επί της Παιδείας και θρησκευμάτων Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 3 Φεβρουαρίου 1927

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ

Ο επί της Παιδείας και θρησκευμάτων Υπουργός Α. ΑΡΓΥΡΟΣ

Σελ. 399
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/400.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

95

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ

(π. Διάταγμα / 12 Απριλίου 1927)

Κυβέρνηση Α. Ζαΐμη

Υπουργός Α. Αργυρός

Περί διδασκαλίας εις τα διδασκαλεία τον κωδικός στρατιωτικών και ναυτικών εισφορών και ανλώσεων κλπ.[1,2]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Έχοντες υπ' όψει το αρθρ. 188 του κωδικός "περί στρατιωτικών και ναυτικών εισφορών και ναυλώσεων", προτάσει του επί της Παιδείας και Θρησκευμάτων Υπουργού, λαβόντος προ οφθαλμών και την υπ' αριθ. 69 πράξιν του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν.

Άρθρον 1. 1. Εις άπαντα τα διδασκαλεία του Κράτους εισάγεται από του παρόντος σχολικού έτους η διδασκαλία του κώδικος των στρατιωτικών, και ναυτικών εισφορών και ναυλώσεων, ως και των συναφών διαταγμάτων και εγκυκλίων διαταγών του Υπουργείου των Στρατιωτικών. : 2. Η διδασκαλία αύτη γενήσεται εις την τελευταίαν τάξιν των πολυταξίων διδασκαλείων και εις τα μονοτάξια τοιαύτα επί 1 ώραν καθ' εβδομάδα, υπό αξιωματικών οριζομένων υπό των διοικητών των Σωμάτων Στρατού, εις την περιοχήν των οποίων ευρίσκονται τα διδασκαλεία.

Άρθρον 2, Χαρακτηριστικοί βαθμοί της επιδόσεως των μαθητών εις το μάθημα τούτο είνε οι βαθμοί των άλλων μαθημάτων των διδασκαλείων.

'Άρθρον 3. 1. Οι μαθηταί των διδασκαλείων βαθμολογούνται καθ' έκαστον τρίμηνον εις το εν λόγω μάθημα, του τριμηνιαίου αυτού βαθμού παριστώντος το αποτέλεσμα της καθ' ημέραν εξετάσεως και των δοκιμασιών εκάστου τρίμηνου,

2. Ο ολικός βαθμός της επιδόσεως και εις το μάθημα τούτο: συνάγεται, καθ' όν τρόπον και ο ολικός βαθμός των άλλων μαθημάτων,

3. Ο γενικός βαθμός της επιδόσεως των απολυομένων μαθητών εξάγεται διά συνυπολογισμού και του ολικού βαθμού του εν λόγω μαθήματος.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ. αρ. 69, τχ. Α'/27 Απριλίου 1927.

Σελ. 400
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/401.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Εις τον αυτόν επί της Παιδείας και Θρησκευμάτων Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 12 Απριλίου 1927

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ

Ο επί της Παιδείας και των Θρησκευμάτων Υπουργός

Α. ΑΡΓΥΡΟΣ

[1] Κώδιξ περί στρατιωτικών και ναυτικών εισφορών και ναυλώσεων

(N. Διάταγμα / 16 Σεπτεμβρίου 1926)

Άρθρον 188. Ι. Εις απαντά τα διδασκαλεία του Κράτους εισάγεται από της δημοσιεύσεως του κωδικός η διδασκαλία της ερμηνείας του, ως και των συναφών διαταγμάτων και εγκυκλίων διαταγών του Υπουργείου των Στρατιωτικών.

2. Γενήσεται αύτη εις τα μονοτάξια και εις την τελευταία τάξιν,των λοιπών 4 ώρας κατά μήνα υπό αξιωματικών οριζομένων υπό των διοικητών των σωμάτων στρατού, εις την περιοχήν των, οποίων υπάγονται κατόπιν συνεννοήσεως μετά του Υπουργείου των Θρησκευμάτων και Παιδείας.

3. Εξομοιούνται δε προς διδασκαλίαν εν ανεγνωρισμένη στρατιωτική σχολή. [...]

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 324, τχ. Α'/21 Σεπτεμβρίου 1926.

26

Σελ. 401
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/402.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

[2]

Ο "Κώδιξ περί εισφορών" εις τα διδασκαλεία και Ιεροδιδασκαλεία του Κράτους

Ι. Σκοπός της εισαγωγής της διδασκαλίας τούτου.

Π. Μέθοδος διδασκαλίας αυτού.

III. Αντικείμενον του Νόμου,

Ι

ΕΙναι δεδικαιολογημένη ίσως ποια τις απορία διά την καινοτομίαν της εισαγωγής μαθήματος στρατιωτικού εις τα Διδασκαλεία και Ιεροδιδασκαλεία του Κράτους.

Και όντως η γνώσις του "Κώδικος περί στρατιωτικών και Ναυτικών εισφορών και Ναυλώσεων" δεν είναι προφανώς απαραίτητος διά την γενικήν μόρφωσι.ν των μαθητών, δεν πρόκειται δ' εξ αλλού να προαγάγη την καθαρώς επαγγελματικήν των κατάρτησιν. Δεν δύναται τις επίσης να ισχυρισθή ότι προσετέθη εν μάθημα τερπνόν. Οι Νόμοι είναι πάντοτε ξηροί η δ' έπ" αυτών μελέτη ανιαρά και διά τους εξ επαγγέλματος ακόμη ασχολούμενους: με τούτους. Αλλά τότε διατί εισήχθη; Η εισαγωγή του Νόμου εις τα Διδασκαλεία 'υπήρξε διά το Κράτος κατάστασι ανάγκης και εξηγούμαι:

Η πολιτεία, επιθυμούσα να ωθήση την Χώραν προς τον πολιτισμόν και να βελτιώση την Διοίκησιν, εθέσπισε μεταξύ άλλων και τον Νόμον περί Δήμων και Κοινοτήτων, σκοποδντα την αποκέντωσι,ν της Διοικήσεως.

Παρηκολούθησε και κατά τούτο άλλας μάλλον προηγμένας χώρας εις άς είχεν εφαρμοσθή από πολλού με άριστα αποτελέσματα.

Η εφαρμογή του νέου Συστήματος Διοικήσως προσέκρουσεν, ως ανεμένετο αλλως τε, εις το απαράσκευον των πολιτών όπως ανταποκριθώσιν εις ωρισμένα καθήκοντα επιβαλλόμενα από τα αξιώματα, άτινα κατελάμβανον δυνάμει τούτου' η μεγίστη δε των δυσχερειών οφείλεται εις την πολύ μικράν δυστυχώς αναλογίαν των εγγραμμάτων παρ' ήμίν, αποτέλεσμα της όποιας είναι ότι τα ως άνω αξιώματα εις τα χωρία κατέχονται παρ' ατόμων μικράς μορφώσεως, πολλάκις δε και εντελώς αγραμμάτων.

Η παρά τοιούτων ατόμων ερμηνεία και εφαρμογή των νόμων φυσικόν είναι να αποβαίνη ελλιπής και να συνεπάγεται ζημίας, προκειμένου μάλιστα περί νόμων, οίος ο περί εισφορών, ως εκ της φύσεως αυτών αυστηρών και συνεπαγομένων

Αναδημοσιεύεται από τον τόμο: Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή, Επετηρίς του σχολικού έτους 1927-1928, Αθήνα 1928, σ. 37-40.

Σελ. 402
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/403.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

σχετικώς βαρείας ιδία δε χρηματικάς πρινάς διά τους μη συμμορφουμένους. Αι τοιαύται παραλείψεις, μη όφειλόμεναι πολλάκις εις κακήν πρόθεσιν των ιδιωτών η των δημοτικών και κοινοτικών οργάνων, επιφέρουσα δε παινάς ανέκκλητους, προυκάλουν συχνάς διαμαρτυρίας των πολιτών. Ιδού διατί το Κράτος ηναγκάσθη ν' αναθέση εις ωρισμένους εκπαιδευτικούς λειτουργούς του όπως παρέχωσι την αρωγήν των εις δημοτικούς και κοινοτικούς τοιούτους, καθοδηγούντες αυτούς εν τη εκτελέσει ωρισμένων καθηκόντων των. Τής τοιαύτης αποφάσεως αποτέλεσμα υπήρξεν η εισαγωγή του νόμου περί εισφορών ως μαθήματος εις τα διδασκαλεία. Οι μέλλοντες διδάσκαλοι διά να είναι εις θέσιν να παράσχωσι την συνδρομήν των πρέπει να εχωσι προσανατολισθώ προηγουμένως προς ωρισμένας διατάξεις του Κωδικός, επί των οποίων ίσως κληθώσι βραδύτερον ν' ασχοληθώσιν,

II

Η διδασκαλία δεν αποβλέπει βεβαίως εις άποστήθησιν των διατάξεων τούτων τας όποιας δυνάμεθα εις πάσαν στιγμήν να μελετήσωμεν., αλλά: 1) Εις το να παράσχη γενικήν γνώσιν και αντίληψιν των διατάξεων τούτων, ώστε να γνωρίζωμεν εις ποίαν τοιαύτην δέον να αναγάγωμεν εκάστην παρουσιαζοτ μένην περίπτωσιν και εις ποίαν συνεπώς δέον ν' ανατρέξωμεν προς μελέτην και καθοδήγησιν και

2) Νά εξετάσωμεν εκάστην των διατάξεων τούτων, ίνα κατανοήσωμεν το πνεύμα του νομοθέτου και καθορίσωμεν σύστημα εφαρμογής εν τη πράξει,, αίροντες πάσαν τυχόν αμφιβολίαν ως προς την έννοιαν εκάστου άρθρου και τον σκοπόν εις ον αποβλέπει.

Το β' τούτο θα επιτευχθή διά της από κοινού μελέτης εκάστου άρθρου και της ερμηνείας αυτού.

Προς επίτευξιν του πρώτου θα προσπαθήσωμεν να καθορίσωμεν λεπτομερεστέραν κατανομήν του νόμου εις κεφάλαια περισσότερα και αποκλειστικώτερα ούτως ειπείν εκείνων των γενικών, εις ά είναι κατανεμημένος, ήτοι εις κεφάλαια, έκαστον των οποίων θα περιλαμβάνη τα το αυτό ακτικέίμενον καθορίζοντα άρθρα και θα προκύπτη εκ της αναζητήσεως, διακρίσεως και συνδυασμού των άρθρων τούτων, εις οιονδήποτε μέρος και γενικόν κεφάλαιον του νόμου και αν εύρίσκωνται.

Τα ειδικά ταύτα κεφάλαια εις τα οποία θα κατανέμωμεν τον νόμον 1) θα έχωσιν έκαστον ίδιον τίτλον, 2) θα αναγράφωσιν αριθμητικώς τα άρθρα άτινα θα το απαρτίζωσι, και 3) θα περιλαμβάνωσι τας σημειώσεις τας όποιας κατά την ερμηνείαν εκάστου άρθρου θα καταρτίσωμεν.

Η κατανομή συνεπώς αυτή θα μας χρησιμεύση όχι μόνον προς διευκόλυνσιν της μελέτης μας τώρα, αλλά και ως βοήθημα διά την εφαρμογήν του νόμου εν τω μέλλοντι.

Σελ. 403
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/404.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Ώρισμένα επίσης γενικά μέρη του νόμου θα προσπαθήσωμεν να τα συμπτύξωμεν εις ολίγας λέξεις, τας οποίας και θα σημειωσωμεν, ίνα αποφύγωμεν υπερβολικήν εργασίαν την οποίαν θα απήτει η μελέτη των εκ του νόμου, εις δν διεξοδικώς εκτίθενται.

III

Στρατός εστί το σύνολον του εμψύχου και αψύχου υλικού του αναγκαιούντος διά την άμυναν της χώρας.

Σκοπός του Στρατού εν ειρήνη είναι η προς πόλεμον παρασκευή της χώρας.

Εις τους εθνικούς στρατούς, οίος ο ιδικός μας, τουτέστιν εις τους στρατούς οι οποίοι δεν αποτελούνται από εθελοντικάς μάζας, αλλά τους οποίους συγκεντρούσιν εν ειρήνη μεν ωρισμέναι κτηγορίαι πολιτών έκτελούντων την θητείαν των επί τη βάσει ωρισμένων νόμων, εν πολέμω δε ολόκληρον το έθνος ένοπλον, η εν λόγω προπαρασκευή εις δύο τινά κυρίως στρέφεται:

1) Εις την εξασφάλισιν και την εκπαίδευσιν από του καιρού, της ειρήνης του αναγκαιούντος διά την άμυναν της χώρας ανθρωπίνου υλικού ως και του αριθμού κτηνών, ων η από του καιρού της ειρήνης προμήθεια και εκπαίδευσις κρίνονται απαραίτητοι.

2) Εις την εξασφάλισιν εν πολέμω του λοιπού παντοειδούς υλικού και των απαιτουμένων μέσων διά την πλήρη εμπόλεμον συγκρότησιν, στέγασιν, διατροφήν, κίνησιν κλπ. του στρατεύματος.

Και εις την πρώτην μεν περίπτωσιν, ως είπομεν, υπάγεται το ανθρώπινον υλικόν και μέρος των κτηνών του στρατού, ων η εκπαίδευσις καθίσταται ωσαύτως απαραίτητος από του καιρού της ειρήνης, εις την δευτέραν δε τα υπόλοιπα κτήνη και πάντα τα λοιπά μέσα και υλικά, από της στέγης μέχρι του άχυρου, από του αυτοκινήτου μέχρι του ημιόνου και από του αεροπλάνου μέχρι της μαχαίρας χαρακωμάτων.

Ως προς το ανθρώπινον υλικόν η έξασφάλισίς του προβλέπεται παρά των ισχυόντων στρατολογικών νόμων και η εκπαίδευσις του παρά των νόμων περί Σχολών και των διαφόρων κανονισμών, ασκήσεων, συγκεντρώσεων κλπ.

To δε εις κτήνη, και λοιπόν παντοειδές υλικόν εξασφαλίζεται α) διά προμηθειών ενεργουμένων από του καιρού της ειρήνης και β) διά συμπληρώσεως ταχείας εκ των πόρων της χώρας, των ελλιπόντων εν τω στρατώ της ξηράς και της Θαλάσσης μέσων και υλικών εν επιστρατεύσει, και εν ετέραις επειγούσαις περιστάσεσιν.

Ο εκ των πόρων της χώρας όμως προσπορισμός των αναγκαιούντων εις το στράτευμα δεν δύναται να διενεργήται εική και ως έτυχεν, αλλ' επί τη βάσει εκ των προτέρων ωρισμένων κανόνων, οίτινες, παρέχοντες πλήρη και ακριβή στοιχεία εις το κράτος περί των πόρων αυτού από των καιρών της ειρήνης, και την συμπλήρωσιν των ελλείψεων θα εξασφαλίζωσιν και εις τους ιδιοκτήτας θα

Σελ. 404
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/405.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

παρέχωσι δικαίαν και άμεσον αποζημίωσιν, ώστε και αι εισφοραί να μη έχωσι δημευτικόν χαρακτήρα, άλλα και το δημόσιον να προασπίζηται από πάσης έλευθεριότητος των εκτιμητών.

Τούτο ακριβώς αποτελεί το αντικείμενον του Κωδικός περί στρατιωτικών και ναυτικών εισφορών και ναυλώσεων του έτους 1926, έχοντος ούχ' ήττον και γενικωτέραν σημασίαν, ως παρέχοντος ακριβή στατιστικά στοιχεία προς γενικωτέρας κριτικάς μελετάς, και ως παρακωλύοντος αποτελεσματικώς την ζωοκλοπήν κτλ.

Αι εισφοραί ερρυθμίζοντο μέχρι τούδε παρά παλαιών νόμων, μη προσαρμοζόμενων τελείως προς τας κρατούσας παρ' ημίν συνθήκας και δη τας μεταπολεμικάς. Παρέστη συνεπώς ανάγκη νέας νομοθεσίας καταρτισθείσης παρά του Γεν. Επιτελείου του Στρατού, εν συνεργασία μετά του Ναυτικού Γενικού Επιτελείου, ήτις απετέλεσε κυρωθείσα τον ανωτέρω κώδικα.

Εν Αθήναις τη 12 Ιουνίου 1928

NIK. Α. ΜΠΙΖΑΝΗΣ

Ταγματάρχης Πεζικού παρά τω Γεν. Επιτελείω Στρατού

Σελ. 405
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/406.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

96

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Δ' ΤΑΞΕΩΣ

ΠΕΝΤΑΤΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΤΑΞΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΩΝ

(Π. Διάταγμα / 27 Σεπτεμβρίου 1927)

Κυβέρνηση Α. Ζαΐμη

Υπουργός θ. Νικολούδης

Περί καθορισμού διδακτέας νλης εις την τετάρτην τάξιν των πενταταξίων διδασκαλείων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Έχοντες υπ' όψει τον νόμον 3182 (άρθρ. 2) προτάσει του επί της Παιδείας και Θρησκευμάτων Υπουργού, στηριζομένη εις την υπ' αριθ. 190 έ.έ, πράξιν του εκπαιδευτικού συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν.

Άρθρον 1. Τα εν τη τετάρτη τάξει των πενταταξίων Διδασκαλείων της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως διδασκόμενα μαθήματα, η εξ εκάστου μαθήματος διδακτέα εν τη τάξει ταύτη ύλη και αι ώραι της διδασκαλίας αυτής καθορίζονται ως εξής:

1) Θρησκευτικά:

Χριστιανική Ηθική μετά παραδειγμάτων εκ της κοινωνικής ζωής, ώρα 1.

2) Ελληνικά:

A') Αρχαία Ελληνικά:

Ανάγνωσις και Ερμηνεία, α') Εκλογών εκ της Πολιτείας του Πλάτωνος, β') εκ του Μάρκου Αυρηλίου, των εις Εαυτόν, γ') Εκλεκτών λυρικών ποιημάτων (Σόλωνος, Τυρταίου κλπ.), δ') Ενός δράματος του Ευριπίδου (Ιφιγένεια η εν Αυλίδι, Ιφιγένεια η εν Ταύροις, Μήδεια, Εκάβη, Φοίνισσαι, Ιππόλυτος),

Ελληνικά Νέα: α') Ανάγνωσις εν ποιητική μεταφράσει εις την δημώδη ενός δράματος του Ευριπίδου, εκ των ανωτέρω, μη διδαχθέντος εις την αρχαίαν, β') Ανάγνωσις εκλεκτών έργων νέων Ελλήνων των ποιητών και

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 208, τχ. A'/30 Σεπτεμβρίου 1927.

Σελ. 406
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/407.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

λογογράφων και ξένων εν καταλλήλω μεταφράσει, γ') Συνθέσεις ποικίλου περιεχομένου. Μικραΐ πραγματείαι.

Γ'. Γραμματολογία. Γραμματολογικαί γνώσεις σχετικαί προς τα διδασκόμενα αρχαία και νέα Ελληνικά κείμενα, ώραι 6.

3) Ξέναι γλώσσαι.

Γαλλικά.

Ασκήσεις εις το ομιλείν και γράφειν ελεύθερα., η και βασιζόμεναι επί βιβλίων Μεθόδου εγκεκριμένων διά τα γυμνάσια.

Σχετικά διδάγματα εκ της γραμματικής και του Συντακτικού.

Ανάγνωσις και ερμηνεία εκλεκτών πεζών και ποιητικών έργων Γάλλων λογοτεχνών εκ Γαλλικής Χρηστομάθειας εγκεκριμένης διά την δ' τάξιν. των γυμνασίων, ώραι 2.

Γερμανικά η Αγγλικά. Προαιρετικά.

Ασκήσεις των μαθητών εις το ομιλείν, γράφειν και αναγινώσκειν επί τη βάσει αμέσου εποπτικής διδασκαλίας η και καταλλήλων βιβλίων μεθόδων,

Σχετικά διδάγματα εκ της γραμματικής και του Συντακτικού, ώραι 2.

4) Ιστορία: ; Γενική επισκόπησις της εξελίξεως των διαφόρων στοιχείων του Ελληνικού πολιτισμού και των συναφών προς αυτόν ξένων πολιτισμών., ώραι 2;

5) Μαθηματικά:

Κοσμογραφία. Σκοπός της κοσμογραφίας, ουρανός και σχήμα αυτού"· προσδιορισμός της θέσεως των ουρανίων σωμάτων εν τη χώρα, φαινόμενη κίνησις της ουράνιας σφαίρας. Γη. Ήλιος, Σελήνη και οι κυριώτεροι άλλοι πλανήται του ηλιακού πλανητικού συστήματος, εξέτασις του σχήματος, του: μεγέθους και της κινήσεως αυτών, των φαινομένων, τα οποία προκαλούνται εκ της κινήσεων των' προσδιορισμός της Θέσεως ,σημείου τινός επί της επιφανείας της γης· μέτησις του χρόνου' ημερολόγια, κομήται, βολίδες, διάττοντες αστέρες, απλανείς αστέρες, νεφελώματα, διαλυτά και αδιάλυτα. Κοσμογονική Θεωρία του Λαπλάς, ώραι 2.

6) Φυσιογνωστικά :

A'. Βιολογία.

Συστηματική Ζωολογία και Φυτολογία.

Περιγραφή της συνομοταξίας των σπονδυλωτών και εξεύρεσις διά συγκρίσεως των γνωρισμάτων των ομοταξιών και των τάξεων αυτής. Περιγραφή αντιπροσώπων εκ των άλλων συνομοταξιών και διά συγκρίσεως, εύρεσις των γνωρισμάτων αυτών. Μνεία εν εκάστη εξεταζόμενη κατηγορία των σπουδαιότατων 'διά τας χρείας του ανθρώπου ζώων και διαγραφή της γεωγραφικής δια' δόσεως αυτών. Συντομωτάτη επιθεώρησις του συστήματος της ταξινομήσεως επί τη" βάσει των ανθέων και αδρότατη περιγραφή εγχωρίων τινών φανερογάμων φυτών και σποριοφύτων, .

Σελ. 407
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/408.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Γεωγραφική διάδοσις των φυτών, ιδία δε των ωφελίμων εγχωρίων και ξένων. Αι εν τω οργανισμω των ζώων και των φυτών τελούμενα., χημικαί διεργασίαι. Φυσιολογία του ανθρώπου, ώραι 2.

Β'. Φυσική.

Ατμομηχαναί. Μηχαναί δι' εκρήξεως. Μαγνητοηλεκτρικαί και Δυναμοηλεκτρικαί μηχαναί. Ηλεκτρικός φωτισμός και κίνησις.

Ηλεκτρικαί εκκενώσεις, σωλήνες Geissler y Croohus. Καθοδικαί ακτίνες, ακτίνες Χ η Boëntgan. Ασύρματος, τηλεγραφία, ώρα 1.

7) Παιδαγωγικά:

α') Ψυχολογία. Το συναισθανεσθαι. Το βούλεσθαι. Εκ δε της παιδαγωγικής ψυχολογίας το εξής: Αρχική φύσις του ατόμου. Ένστικτα. Αξία τούτων εις την σχολικήν ζωήν. Το παιγνίδιον. Νοημοσύνη. Πορεία της πνευματικής αναπτύξεως του παιδός. Παράγοντες έπιδρώντες εις την πνευματικήν ανάπτυξιν του παιδός. Μάθησις και χαρακτηριστικά αυτής- Πνευματική κόπώσις. Πνευματικαί διαφοραί των φύλων. Ατομικότης. Προσωπικότης. Ευφυή και Ανώμαλα παιδία. Κληρονομικότης. Υποβολή και αυθυποβολή. Μέτρησις νοημοσύνης. Κλίμαξ Einet Limor. Σημασία της μετρήσεως νοημοσύνης των μαθητών εις την σχολικήν ζωήν. Αντικειμενική μέτρησις σχολικών ικανοτήτων του παιδός.

Πάντα τα κεφάλαια θα διδάσκωνται μετά παρατηρήσεων και εφαρμογών εις την ζωήν των προτύπων, ώραι 2,

β'); Διδακτική. 1) Ειδική διδακτική πάντων των εν τω δημοτικώ σχολείω διδασκομένων μαθημάτων μετ' άφθονων υποδειγματικών διδασκαλιών υπό του διδάσκοντος το μάθημα τούτο μετά το πέρας της ειδικής διδακτικής εκάστου μαθήματος και 2) Μετά το τέλος της ειδικής Διδακτικής των διαφόρων μαθημάτων, συγκρισις αυτών προς άλλην και συναγωγή του γεν. σκοπού όλων των μαθημάτων και του γενικού κανόνος περί της ύλης, του προγράμματος και της μεθόδου διδασκαλίας, ώραι 4.

8) Γεωπονία και Ζωοτεχνία:

Φυτοκομία, Διάκρισις γαιών, Λιπασματολογία. Φυτοπαθολογία. Πτηνοτροφία. Η διδασκαλία Θα γίνεται εποπτικώς και μετά πρακτικών εφαρμογών εντός και εκτός των Διδασκαλείων, ώραι 2.

9) Υγιεινή:

Σχολική υγιεινή ήτοι: Υγιεινή των διδακτηρίων, υγιεινή των μαθητών. Υγιεινή του διδασκάλου. Υγειονομική υπηρεσία των σχολείων. Σχολικά ύγειονολογικα ιδρύματα. Νοσηλευτική και πρόχειροι βοήθειαι. Πρόχειρον φαρμακείον. Αρχαί παιδοκομίας. Η διδασκαλία θα γίνεται εφ' όσον τούτο είνε δυνατόν, εποπτικώς και μετά πρακτικών ασκήσεων, ώρα 1.

10) Οικιακή Οικονομία:

Κοπτική και ραπτική εν τοις Διδασκαλείοις θηλέων, ώρα 1.

Σελ. 408
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/409.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

11) Ωδική, ώρα 1.

Εν δε τοις Διδασκαλείοις των αρρένων και εκκλησιαστική μουσική, ώρα 1.

12) Ενόργανος μουσική, ώραι 2.

13) Ιχνογραφία.

Ιχνογράφησις συνθέτων σωμάτων, φυτών και ζώων εκ των φυσικών μετ' εφαρμογής κατά την ιχνογράφησιν τούτων των κανόνων της .προοπτικής. Ιχνογράφησις από μνήμης των εκ του φυσικού ιχνογραφηθέντος επί του πίνακος και του χάρτου. Υδατογραφία, ώραι 2.

14) Χειροτεχνία.

Βιβλιοδετική, συρματοπλεκτική και συνέχισις ξυλοτεχνίας, εν δε τοις Διδασκαλείοις θηλέων ποικιλτική και κεντήματα εγχώρια, ώραι 2,

15) Γυμναστική:

Γυμναστικαί ασκήσεις. Παιδιαί. Αθλητικά αγωνίσματα, Κολύμβησις.

Εθνικοί χοροί. Προσκοπισμός, εν δε τοις Διδασκαλείοις αρρένων και σκοποβολία, ώραι 3.

Άρθρον 2, Τα εν τη τετάρτη τάξει των εξαταξίων Διδασκαλιών της Δημοτικής εκπαιδεύσεως διδασκόμενα μαθήματα, η εξ εκάστου μαθήματος διδακτέα εν τη τάξει ταύτη ύλη και ώραι της διδασκαλίας αυτής καθορίζονται ως εξής:

1) Θρησκευτικά.

Τα διδασκόμενα εν τη γ' τάξει των πενταταξίων Διδασκαλείων, ώραι 2.

2) Ελληνικά:

Τα διδασκόμενα μαθήματα εν τη γ' τάξει των πενταταξίων Διδασκαλείων, ώραι 7,

3) Ξέναι γλώσσαι.

Γαλλικά και προαιρετικώς Γερμανικά η Αγγλικά,

Ως εν τη γ' τάξει των πενταταξίων διδασκαλείων, ώραι 2.

4) Ιστορία:

Ιστορία της Ελλάδος και του πολιτισμού αυτής από της Αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Τούρκων μέχρι των καθ' ημάς χρόνων. Εν γενικαίς γραμμαίς τα σπουδαιότερα της νεωτέρας Ευρωπαϊκής Ιστορίας, ήτοι η διαμόρφωσις της Νέας Ευρώπης 1453-1648, η απόλυτος μοναρχία εν Ευρώπη 1648-1789, η Αμερικανική και η Γαλλική επανάστασις, η συνταγματική βασιλεία και η αρχή των εθνικοτήτων κατά τον 19ον αιώνα, ο παγκόσμιος πόλεμος. Μείζων έμφασις και τα σχετιζόμενα προς την ιστορίαν του Ελληνικού Έθνους και την ανάπτυξιν του νεωτέρου πολιτισμού, ώραι 2.

5) Μαθηματικά:

Τα διδασκόμενα εν τη γ' τάξει των πενταταξίων διδασκαλείων, ώραι 2,

Σελ. 409
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/410.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

6) Φυσιογνωστικά :

Τα διδασκόμενα εν τη γ' τάξει των πενταταξίων διδασκαλείων, ώραι 3.

7) Γεωγραφία.

Τα διδασκόμενα εν τη γ' τάξει των πενταταξίων διδασκαλείων, ώραι 2,

8) Σωματολογία τον παιδός και Ψυχολογία.

Α'. Σωματολογία:

Το αναπνευστικόν, κυκλοφοριακόν, και νευρικόν σύστημα. Αισθητήρια ακοής και οράσεως. Πορεία της σωματικής εξελίξεως. Παράγοντες έπιδρώντες εις την σωματικήν εξέλιξιν. Σωματικαί μετρήσεις του παιδός. Γραφικαί παραστάσεις τούτων και ασκήσεις των μαθητών εις αυτάς,

Β') Εκ της ψυχολογίας τα σχετικά προς τα αισθήματα και εξ αυτών ανώτερα νοητικά φαινόμενα ήτοι, περί παραστάσεων, εννοιών, μνήμης, φαντασίας, κρίσεως, συλλογισμών, αφομοιώσεως προσδοκίας και προσοχής, ώραι 2,

9) Γεωπονία και Ζωοτεχνία.

Γενική και ειδική γεωργική, μελισσοκομία, σηροτροφία και οικιακή κτηνοτροφία, ώραι 2.

Εν τοις διδασκαλείοις των θηλέων μελισσοκομία, σηροτροφία και οικιακή κτηνοτροφία, ώρα 1,

Η διδασκαλία των μαθημάτων τούτων δέον να γίνεται εποπτικώς και . μετά σχετικών εφαρμογών εντός και εκτός των Διδασκαλείων.

10) Υγιεινή,

'Ως εν τη γ' τάξει των πενταταξίων Διδασκαλείων, ώρα 1.

11) Οικιακή Οικονομία:

Ως εν τη γ' τάξει των πενταταξίων Διδασκαλείων, ώρα 1.

12) Ωδική:

Εν δε τοις Διδασκαλείοις των αρρένων και εκκλησιαστική μουσική,

ώρα 1.

13. Ενόργανος μουσική, ώραι 2.

14) Ιχνογραφία:

Τα διδασκόμενα εν τη γ' τάξει των πενταταξίων διδασκαλείων, ώραι 2.

15) Χειροτεχνία :

Τα διδασκόμενα εν τη γ' τάξει των πενταταξίων Διδασκαλείων, ώραι 2.

16) Γυμναστική;

Γυμναστικαί ασκήσεις, Παιδιαί, Αθλητικά αγωνίσματα. Κολύμβησις (Volley Ball, Basket Ball, Tennis, Water Ball).

Εθνικοί χοροί. Προσκοπισμός, εν δε τοις Διδασκαλείοις αρρένων και Σκοποβολία, ώραι 3.

Σελ. 410
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/411.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Εις τον αυτόν επί της Παιδείαις και Θρησκευμάτων Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

Εν Ύδρα τη 27 Σεπτεμβρίου 1927 Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ

Ο επί της Παιδείας και των Θρησκευμάτων Υπουργός

Θ. ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ

Σελ. 411
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/412.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

97

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε' ΤΑΞΕΩΣ ΠΕΝΤΑΤΑΞΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΩΝ

(Π. Διάταγμα/25'Ιανουαρίου 1929)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Κ. Γόντικας

Περί καθορισμού των διδακτέων μαθημάτων εις τα πεντατάξια διδασκαλεία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Έχοντες υπ' όψει τον νόμον 3182 (αρθρ. 2) προτάσει του επί της Παιδείας και Θρησκευμάτων Υπουργού, στηριζομένην εις την υπ' αριθ. 24 πράξιν του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

Άρθρον 1, Τα εν τη πέμπτη τάξει των πενταταξίων και τη έκτη των εξαταξίων διδακτέα μαθήματα καθορίζονται ως εξής:

1. Θρησκευτικά. Ανάγνωσις περικοπών εκ προφητικών βιβλίων της Π. Διαθήκης. Ο Χριστιανικός πολιτισμός. Ωρα 1.

2. Ελληνικά. A') Αρχαία Ελληνικά. Ανάγνωσις και ερμηνεία εκ των Πλάτωνος νόμων η του Γοργίου η Πρωταγόρα, Ώραι 2,

Β') Νέα Ελληνικά. Ανάγνωσις εν καλή Νεοελληνική εμμέτρω κατά προτίμησιν μεταφράσει δύο τουλάχιστον τραγωδιών του Σοφοκλέους και μιας του Αισχύλου.

Ανάγνωσις και ερμηνεία έκ του Ερωτοκρίτου και της θυσίας του Αβραάμ.

Ανάγνωσις έργων νεωτέρων Ελλήνων πεζογράφων και ποιητών και ξένων εν μεταφράσει.

Εκθέσεις ιδεών ποικίλα!, (περιγραφαί, πραγματείαι, αναλύσεις έργων κτλ.).

Ώραι 4.

Γραμματολογία αναλόγως προς τα διδασκόμενα κείμενα.

3. Γενική Παιδαγωγική. Έννοια της Παιδαγωγικής επιστήμης. Έννοια της Γενικής Παιδαγωγικής. Η αγωγή. Ο σκοπός της αγωγής καθόλου. Ο σκοπός της αγωγής των Ελληνοπαίδων. Το δυνατόν και τα όρια της αγωγής,

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 33, τχ. Α'/29 Ιανουαρίου 1929.

Σελ. 412
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/413.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Αι βοηθητικαί επιστήμαι της παιδαγωγικής. Οι .τόποι και η διάρκεια της αγωγής (Οικογένεια, σχολείον, είδη και βαθμίδες σχολείων κ.τ,λ.). Η σωματική αγωγή. Έννοια, σκοπός και αξία της σωματικής αγωγής, Η σωματική αγωγή εν τω δημοτικώ σχολείω, πρακτικαί εφαρμογαί. Η ψυχική αγωγή, έννοια, σκοπός και αξία της ψυχικής αγωγής. Η σχέσις της σωματικής αγωγής προς την ψυχικήν, Η ανάπτυξις της γνώσεως ως μέσου αγωγής, Χαρακτήρ, αξία και κύριοι όροι αναπτύξεως της γνώσεως. Εφαρμογαί εις το δημοτικόν σχολείον. Η μόρφωσις του συναισθήματος ως μέσου αγωγής. Χαρακτήρ, αξία και κύριοι όροι μορφώσεως του συναισθήματος, Έφαρμογαί εις το δημοτικον σχολείον. Η μόρφωσις της βουλήσεως ως μέσον αγωγής. Χαρακτήρ, σκοπός και αξία της μορφώσεως της βουλήσεως. Τρόποι μορφώσεως της βουλήσεως. Η άσκησις και ο εθισμός. Η ενασχόλησις. Η διά της χειρός εργασία. Η επιτήρησις. Η διαταγή. Η τιμωρία. Η αμοιβή. Το κύρος του Παιδαγωγού. Η προς τον παιδαγωγόν αγάπη του τροφίμου. Το παράδειγμα του παιδαγωγού, Η ανατροφή του τροφίμου, Η καλλιέργεια αρετών και η καταπολέμησις αντιστοίχων ελαττωμάτων των τροφίμων, Ο σχολικός βίος και η οργάνωσις αυτού, Η ελευθερία και αυτοτελής εργασία του τροφίμου.

(Σημ, Ευθύς μετά την εξέτασιν εκάστου μορφωτικού της βουλήσεως μέτρου, δέον να ζητώνται αι προσήκουσαι εις το δημοτικον σχολείον εφαρμογαί, να πραγματοποιώνται υπό των δοκίμων εν τοις προτύποις, να παρακολουθώνται τα αποτελέσματα και να συζητώνται εν ταις φροντιστηριακαίς άσκήσεσιν), Ώραι 3.

4. Γενική Διδακτική. Η διδασκαλία της Γενικής Διδακτικής θα αρχίση, αφού προηγουμένως διδαχθώσι τα θεμελιώδη της Γενικής Παιδαγωγικής και δη ευθύς μετά την εξέτασιν του ζητήματος "η ανάπτυξις της γνώσεως ως μέσου αγωγής". Τα κύρια σημεία της Γενικής Διδακτικής θα είνε τα εξής:

Έννοια της Διδακτικής. Βοηθητικαί επιστήμαι της διδακτικής. Η Γερμανική και η Ειδική Διδακτική. Η Παιδαγωγική Διδασκαλία, έννοια και σκοπός αυτής ως μέσου της αγωγής.

Όροι υφ' ους είνε δυνατόν να πραγματοποιηθή ο σκοπός της παιδαγωγικής διδασκαλίας. Η ύλη της διδασκαλίας, ήτοι τα μαθήματα. Η παιδαγωγική αξία εκάστου μαθήματος. Η εκλογή της ύλης. Η διάταξις της ύλης. Το πρόγραμμα της καθ' εκάστην εν τω σχολείω εργασίας. Η μεθοδική ενότης. Η μάθησις από ψυχολογικής και λογικής απόψεως και η διδακτική επεξεργασία της διδακτέας ολης. Μέθοδος της εν τω σχολείω μαθήσεως. Η αξία της μεθόδου. Αι διάφοροι μέθοδοι. Αι μορφαί της διδασκαλίας. Η διδασκαλία εν τοις ολιγοταξίοις και τοις μονοταξίοις δημοτικοίς σχολείοις. Aï σιωπηλαί εν τω σχολείω εργασίαι του μαθητού. Αι κατ' οίκον εργασίαι του μαθητού. Ώραι 2-3.

Σελ. 413
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 394
  17_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

  94

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ' ΤΑΞΕΩΣ

  ΠΕΝΤΑΤΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΤΑΞΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΩΝ

  (Π. Διάταγμα / 3 Φεβρουαρίου 1927)

  Κυβέρνηση Α. Ζαΐμη

  Υπουργός Α. Αργυρός

  Περί καθορισμού του προγράμματος των εν τη τρίτη τάξει

  των πενταταξίων και εξαταξίων. Διδασκαλείων της δημοτικής εκπαιδεύσεως διδασκομένων μαθημάτων

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

  Έχοντες υπ' όψει το άρθρον 2 του νόμου 3182 "περί Διδασκαλείων της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως", προτάσει του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, λαβόντες προ οφθαλμών και την υπ' αριθ. 16 πράξιν του Εκπαιδευτικού Σύμβουλίου, αποφασίζομεν και διατάσσομεν τα εξής:

  Άρθρον 1. Τα εν τη τρίτη τάξει των πενταταξίων Διδασκαλείων της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως διδασκόμενα μαθήματα, η εξ εκάστου μαθήματος διδακτέα εν τη τάξει ταύτη ύλη και αι ώραι της διδασκαλίας αυτής, καθορίζονται ως εξής:

  1. Θρησκευτικά.

  Τα κυριώτερα της Κατηχήσεως Στοιχεία Λειτουργικής, ερμηνεία εκκλησιαστικών ύμνων και τροπαρίων εκ των αναγινωσκομένων εν ταις Εκκλησίαις κατά τας Κυριακάς και άλλας εορτάς. Ώραι 2.

  2) Ελληνικά.

  A') Αρχαία Ελληνικά.

  Ανάγνωσις ,καί ερμηνεία: α') Εκλογών εκ της Πολιτείας του Πλάτωνος, β') Εκλογών εκ της Όμήρου Ιλιάδος, γ') ενός εκ των Ολυνθιακών του Δημοσθένους.

  Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 22, τχ. Α'/11 Φεβρουαρίου 1927.

  I ι