Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:960
 
Αριθμός τόμων:2ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Νομοθεσία
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 26.12 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 40-59 από: 962
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/40.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

6

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ ΤΗΣ Φ.Ε.

(Β, Διάταγμα / 13 Οκτωβρίου 1861)

Κυβέρνηση Α. Μιαούλη

Υπουργός Μ. Ποτλής

ΔΙΑΤΑΓΜΑ Περί των εξετάσεων των υποψηφίων διδασκαλισσών.

ΟΘΩΝ ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Έχοντες υπ' όψιν το άρθρον 66 § 1 και 2 του περί δημοδιδασκαλίας Νόμου 6 Φεβρουαρίου 1834, καθ' ο σκοπός του διδασκαλείου είναι προς τοις άλλοις ο σχηματισμός ικανών διδασκαλισσών, η εξέτασις και η κατάταξις του βαθμού αυτών κατά τα άρθρα 13 και 14 του ίδιου Νόμου,

Θεωρήσαντες, ότι το υπάρχον διδασκαλείον, ως έχει μέχρι τούδε, εκπληροί μόνον τον σκοπόν της εξετάσεως και της βαθμολογήσεως των διδασκαλισσών ουχί δε και τον της μορφώσεως αυτών.

Θεωρούντες, ότι το προς μόρφωσιν διδασκαλισσών εγκρίσει Ημετέρα συσταθέν και υπό της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας συντηρούμενον σχολείον παρέχει πλήρη εχέγγυα της εντελούς εκπληρώσεως του σκοπού του Νόμου καθόσον αφορά τας μέλλουσας ν' αναλάβωσι την εκπαίδευσιν του γυναικείου φύλου διδασκαλίσσας.

Κατά πρότασιν του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, απεφασίσαμεν και διατάττομεν τα εξής·

A'. Το σχολείον της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας αναγνωρίζεται ως συμπληρούν το Διδασκαλείον καθ' όσον αφορά την μόρφωσιν και εξέτασιν των διδασκαλισσών.

B'. H κατάταξις εις το σχολείον τούτο θέλει γίνεσθαι συμφώνως προς τον ισχύοντα οργανισμόν αυτού.

Γ'. Αι εξετάσεις των υποψηφίων διδασκαλισσών κατά τα άρθρα 13 και

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 66/1 Νοεμβρίου 1861.

Σελ. 40
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/41.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

14 του ειρημένου Νόμου θέλουσι γίνεσθαι υπό επιτροπής, συγκειμένης από τον Διευθυντήν του Διδασκαλείου ως Πρόεδρον, και τους εν τω σχολείω διδασκάλους της ανωτάτης τάξεως, όσοι έχουσι παρά της Κυβερνήσεως την προς το διδάσκειν άδειαν και έδοσαν, η δώσουσι, τον νενομισμενον όρκον κατά το άρθρον 77 συνδυασμένον μέ το 17 του ιδίου Νόμου, άλλως αναπληρούνται υπό των ιδίως καθηγητών του Διδασκαλείου.

Η αναπλήρωσις αύτη λαμβάνει χώραν και εν περιπτώσει απουσίας η άλλου κωλύματος.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αι περί των εξετάσεων κείμεναι διατάξεις του Νόμου,

Εις τον προμνησθέντα Ημέτερον Υπουργόν ανατίθεται η εκτέλεσις του παρόντος Διατάγματος,

Εν Αθήναις, την 13 Οκτωβρίου 1861.

Εν ονόματι του Βασιλέως Η Βασίλισσα

ΑΜΑΛΙΑ

Μ. ΠΟΤΛΗΣ

Σελ. 41
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/42.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

7

ΤΟ ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΣΣΩΝ

(Β. Διάταγμα / 11 Μαΐου 1867)

Κυβέρνηση Α. Κουμουνδούρου

Υπουργός Χ. Χριστόπουλος

ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Περί τον Αρσακείου, ως διδασκαλείου διδασκαλισσών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'. ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψιν τα άρθρα 66 § 1 και 68 του περί δημοτικών σχολείων Νόμου, και θεωρούντες, ότι το Διδασκαλείον κατηργήθη από του 1864, ανάγκη δε παρίσταται ν' αντικατασταθή ως προς τας εξετάσεις των δημοδιδασκαλισσών υπό ετέρου καταλλήλου εκπαιδευτικού καθιδρύματος, μέχρις ου ληφθή εν δέοντι οριστική πρόνοια περί αναδιοργανώσεως αυτού,

Θεωρούντες, ότι το εν Αθήναις Αρσάκειον Παρθεναγωγείον σκοπόν κύριον έχει κατά τον Κανονισμόν αυτού την μόρφωσιν διδασκαλισσών,

Προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της δημοσίας εκπαιδεύσεως Υπουργού, απεφασίσαμεν και διατάττομεν.

Άρθρον 1, Το εν Αθήναις Αρσάκειον Παρθεναγωγείον αναπληροί επί του παρόντος το πρώην Διδασκαλείον, όσον αφορά εις την μόρφωσιν και εξέτασιν των διδασκαλισσών.

Άρθρον 2. Εις το επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργείον θέλει υποβάλλεσθαι καθ' έκαστον σχολικόν έτος δύο μήνας προ της ενάρξεως αυτού το πρόγραμμα των εν τω Παρθεναγωγείω διδαχθησομένων μαθημάτων προς εξέτασιν. Ουδέν δε μάθημα και ουδέν βιβλίον δύναται να διδαχθή εν αυτώ χωρίς προηγουμένης του Υπουργείου εγκρίσεως.

Άρθρον 3. Η εποχή των πτυχιακών εξετάσεων ορίζεται εκάστοτε υπό του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως μετά

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 33/26 Μαΐου 1867.

Σελ. 42
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/43.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

προηγουμένην πρότασιν του διοικητικού συμβουλίου του Αρσακείου Παρθεναγωγείου.

Άρθρον 4. Αι κατά το προηγούμενον άρθρον εξετάσεις ενεργούνται υπό του συλλόγου των διδασκάλων της ανωτάτης τάξεως του Παρθεναγωγείου, προεδρευομένου υπό του Διευθυντού των δημοτικών σχολείων, και, τούτου κωλυομένου η απόντος, υπό του παρά του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως διορισθησομένου αναπληρωτού αυτού.

Εφαρμόζονται δε επί των εξετάσεων τούτων .κατά τα λοιπά αι περί αυτών κείμεναι διατάξεις του περί Δημοτικών σχολείων νόμου.

Εις τον αυτόν Υπουργόν ανατίθεται η εκτέλεσις του Διατάγματος τούτου.

Εν Αθήναις, την 11 Μαΐου 1867.

Εν ονόματι  του Βασιλέως

Ο Αντιβασιλεύς

ΙΩΑΝΝΗΣ

Χ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Σελ. 43
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/44.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

8

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ Φ.Ε. 1870

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'. Περί Διδασκαλίας.

Άρθρον 5. Το Διδασκαλείον, διαιρούμενον εις εσωτερικόν και εξωτερικόν, ως ανωτέρω, απαρτίζεται εκ πέντε τάξεων, εν αις διδάσκονται τα εξής μαθήματα διά πενταετίας.

Τάξις .Δ'.

α) Ιερά Ιστορία (Π. Διαθήκη) καθ' εβδομάδα  ώρας 2

β) Ελληνικά, ήτοι εξήγησις, διδασκαλία της Γραμματικής μέχρι τέλους των εις μι ρημάτων, τεχνολογία, όρθογρ. γυμνάσματα επί του πίνακος, και έκθεσις ιδεών επί του χάρτου   9

η Αριθμητική. Επανάληψις των τεσσάρων πράξεων και τα περί κλασμάτων μετά προβλημάτων και γυμνασμάτων  3

ο) Γενική εισαγωγή εις την Γεωγραφίαν και η Γεωγραφία της Ελληνικής Χερσονήσου  2

ε) Σύνοψις ιστορίας των αρχαίων εθνών 2

στ) Γαλλικά  5

ζ) Γυμναστική  2

η) Καλλιγραφία  2

θ) Ωδική  3

Εργόχειρα και ραπτική κατά τας λοιπάς εργασίμους ώρας. 30

Τάξις Β'.

α.) Ιερά Ιστορία (Κ. Διαθήκη)   ώρας 3

β) Ελληνικά· εξήγησις κειμένου. Γραμματική μέχρι τέλους του ετυμολογικού, τεχνολογία, ορθογραφικαί ασκήσεις επί του πίνακος και έκθεσις ιδεών επί του χάρτου 9

Αναδημοσιεύεται από το: Κανονισμός των Παρθεναγωγείων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας (Αθήνα 1870), σ. 2-7.

Σελ. 44
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/45.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

η Αριθμητικής συνέχεια μετά προβλημάτων και γυμνασμάτων ώρας 2

δ) Γεωγραφία της Ευρώπης μετά γυμνασμάτων και πινακογραφίας  2

ε) Ιστορία· Σύνοψις της αρχαίας Ελλ. Ιστορίας   3

στ) Γαλλικά.  5

ζ) Καλλιγραφία   2

η) Γυμναστική   2

θ) Ωδική  3

30

Εργόχειρα και ραπτική τας λοιπάς εργασίμους ώρας.

Τάξις Γ.

α) Κατηχήσεως A', μέρος,  ώρας 2

β) Ελληνικά' εξήγησις, τεχνολογία και τα κυριώτερα του συντακτικού μετ' αναλύσεως του λόγου, Θεματογραφία και έκθεσις ιδεών, εκστήθισις ποιητικών περικοπών και αποφθεγμάτων   9

γ) Γαλλικά   5

δ) Έπανάληψις αριθμητικής μετά γυμνασμ. 2

ε) Γεωγραφία, Ασία, Αφρική, Αμερική και Αυστραλία  2

στ) Σύνοψις της Ρωμαϊκής και μέσης Ιστορίας  3

ζ) 'Ιχνογραφία   2

η) Ωδική  2

θ) Γυμναστική  2

29

Εργόχειρα και ραπτική κατά τας λοιπάς εργασίμους ώρας.

Τάξις Δ'.

α) Κατηχήσεως τέλος  ώρας 1

β) Ελληνικά, εξήγησις, τεχνολογία και συντακτικόν, Θεματογραφία, και έκθεσις ιδεών  9

γ) Γαλλικά   5

δ) Φυσική Ιστορία  2

ε) Ιστορία νεωτέρα, και ιδίως της Ελλάδος   2

στ) Γενικαί γνώσεις της Γεωμετρίας  2

ζ) Ωδική  2

η) Σκιαγραφία 2

θ) Γυμναστική  1

26

Χειροτεχνήματα τας λοιπάς εργασίμους ώρας.

Σελ. 45
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/46.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Τάξις Ε'.

α) Χριστιανική Ηθική  ώρας 1

β) Ελληνικά· εξήγησις πεζογράφων και Ομήρου. Εξακολούθησις του συντακτικού μετά Θεματογραφίας. Γύμνασις εις έκθεσιν ιδεών, και συνοπτική Γραμματολογία  5

γ) Γαλλικά   5

δ) Οικιακή οικονομία.   1

ε) Παιδαγωγία 1

στ) Φυσική πειραματική 3

ζ) Κοσμογραφία 1

η) Ωδική 2

θ) Διδακτική μετ' εφαρμογής εν τοις προκαταρκτικοίς. 3

ι) Μέθοδος της νηπιαγωγίας Θεωρητικώς και πρακτικώς 2

25

Χειροτεχνήματα και άσκησις εις τα της οικιακής οικονομίας, κατά τας λοιπάς εργασίμους ώρας.

Άρθρον 6, Κατά παν σάββατον ερμηνεύεται το ιερόν Ευαγγέλιον της επιούσης Κυριακής.

'Άρθρον 7. Η διδασκαλία των τε εσωτερικών και των εξωτερικών είναι η αυτή, εξαιρουμένων των Γαλλικών και της Ωδικής, τα οποία άρχονται εν τω εξωτερικώ τμήματι επί του παρόντος από της τρίτης τάξεως.

Ο χορός διδάσκεται μόνον εις τας μαθήτριας του Αρσακείου ανεξαιρέτως, από του Νοεμβρίου μέχρι της Απόκρεω.

Άρθρον 8. Διδάσκονται προς τούτοις αι βουλόμεναι μαθήτριαι του Αρσακείου οργανικήν διά κυμβάλου μουσικήν. Πιάνο, επί ιδίοις διδάκτροις.

Άρθρον 9. Άπαντα τα μαθήματα θέλουσι διδάσκεσθαι κατά εγκεκριμένα υπό της Κυβερνήσεως βιβλία και υπό δοκίμων και ανεγνωρισμένων διδασκάλων και διδασκαλισσών.

Άρθρον 10. Περί το τέλος του Ιουνίου συντάσσεται το πρόγραμμα των μαθημάτων του επιόντος σχολικού έτους, του όποιου αντίγραφον στέλλεται εις το Υπουργείον, και δημοσιεύεται.

Άρθρον 11. Τα μαθήματα άρχονται την πρώτην εβδομάδα του Σεπτεμβρίου και λήγουσι περί το τέλος Μαΐου' η δε διδασκαλία από της 8 πρωινής ώρας μέχρι μεσημβρίας, και από της 2ας μέχρι της 4ης· αι από της 12-2 μ,μ. ώραι ορίζονται εις το γεύμα και την άνεσιν των κορασιών.

'Άρθρον 12. Αι δημόσιαι εξετάσεις άρχονται την αην Κυριακήν του Ιουνίου, και εξακολουθούσι παρόντων πάντοτε τινών μελών του Συμβουλίου, και ιδίως της επί των σχολείων Επιτροπής,

Εις τας δημοσίας εξετάσεις η επί των Σχολείων Επιτροπή σημειοί την

Σελ. 46
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/47.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

εις έκαστον μάθημα ικανότητα των εξεταζομένων. Μετά δε το τέλος των εξετάσεων συνέρχονται οι διδάσκαλοι και συζητουσι τα περί των προβιβαστέων, παρούσης της Επιτροπής· είτα δε συντάσσεται υπό των διδασκάλων εκάστης τάξεως κατάλογος των τε προβιβαστέων και μη μαθητριών, υπογράφεται υπ' αυτών και παραδίδεται εις την Επιτροπήν, Αύτη δε εξελέγχουσα τας παρά των διδασκάλων προβιβασθείσας διά των ανωτέρω σημειώσεων της, παραδέχεται αυτάς όλας, η διαγράφει κατά την κρίσιν της τινάς εξ αυτών, και ούτω κατηρτισμένον και υπογεγραμμένον παρ' αυτής υποβάλλει εις το Συμβούλιον τον κατάλογον προς δημοσίευσιν.

'Άρθρον 13. Μετά την δημοσίευσιν του αποτελέσματος υπό του Συμβουλίου, ούτε μεταβολή τις επιτρέπεται, ούτε δεύτεραι εξετάσεις συγχωρούνται.

Την δε πρώτην μετά το τέλος των εξετάσεων Κυριακήν γίνεται δημοσία έκθεσις του πορίσματος αυτών υπό του Εισηγητού της επί των σχολείων Επιτροπής.

Άρθρον 14. Αι μαθήτριαι της πέμπτης τάξεως εξετάζονται υπό της διά Β. Διατάγματος ανεγνωρισμένης εξεταστικής Επιτροπής του Αρσακείου Διδασκαλείου, όπως λάβωσι. παρά της Κυβερνήσεως πτυχίον διδασκαλικόν όσαι δε δεν επιθυμούσι να λάβωσι πτυχίον διδασκαλικόν οφείλουσι να δηλώσωσι τούτο προ ενός μηνός, και τότε αύται δίδουσι τας τακτικάς αποφοιτηρίους εξετάσεις ενώπιον των τε διδασκάλων και της επί των σχολείων Επιτροπής, και λαμβάνουσιν απολυτήριον παρά του Συμβουλίου.

Άρθρον 15. Εκάστη τάξις του Διδασκαλείου, η έκαστον τμήμα αυτής, αν χρειασθή η διαίρεσις αυτής εις τμήματα, δεν δύναται να περιλάβη πλείονας των 45 μαθητριών.

Σελ. 47
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/48.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

9

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ Φ.Ε. ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 1876-1877

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

των επί το σχολικον έτος 1876-77 διδαχθησομένων

εν τω εσωτερικώ διδασκαλείω της ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ μαθημάτων.

ΤΑΞΙΣ ΠΡΩΤΗ

(Επιμελήτρια η κυρία Αίμιλ. Σμιτ.). Διδάσκεται :

Ιεράν ιστορίαν της Παλαιάς Διαθήκης, δις της εβδομάδος, τρίτην και πέμπτην, από ώρας 11ης-12ης, υπό της κυρίας επιμελήτριας της τάξεως,

Εξήγησιν τον Ευαγγελίου της Κυριακής, κατά παν σάββατον, από ώρας 11ης-12ης, υπό του κυρίου Κωνστ. Κοντογόνου.

Ελληνικά, εκ του πρώτου μέρους της Ελληνικής Χρηστομάθειας Ν. Φωσκίδου τους Αισωπείους μύθους, και γραμματικήν Γενναδίου μέχρι των εις μι ρημάτων, μετά τεχνολογικών και ορθογραφικών γυμνασμάτων, και εκθέσεως ιδεών, καθ' εκάστην, από ώρας 8ης-9 1/2ας, υπό του κ. Πέτρου Ραζέλου.

Γαλλικά, ανάγνωσιν και εξήγησιν εκ της Γαλλικής Χρηστομάθειας Γ. Ν. Οικονομίδου, και γραμματικήν Desrues, από των άρθρων μέχρι και των βοηθητικών ρημάτων, καθ' εκάστην, πλην του σαββάτου, από ώρας 10ης-11ης, υπό του κ, Γ.Ν. Οικονομίδου.

Ιστορίαν αρχαίαν, τρις της εβδομάδος, τρίτην και πέμπτην, από ώρας 2ας-3ης μ,μ·, και σάββατον, από ώρας 10ης-11ης π.μ., υπό της κυρίας επιμελήτριας.

Εισαγωγην εις την Γεωγραφίαν, και γεωγραφίαν της Ελλάδος, δις της

(α) Την εξήγησιν του Ευαγγελίου άκροώνται η τε α', και η β', και η γ' τάξις ομού, συνερχόμεναι εις το αυτό ακροατήριον.

Αναδημοσιεύεται από το: Πρόγραμμα των επί το σχολικον έτος 1876-1877 διδαχθησομένων εν τε τω εσωτερικώ και εξωτερικώ διδασκαλεία" της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας μαθημάτων (Αθήνα 1876), σ. 1-9 (Στις σ. 11-24 δημοσιεύεται το πρόγραμμα του εξωτερικού διδασκαλείου).

Σελ. 48
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/49.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

εβδομάδος, δευτέραν καί. τετάρτην, από ώρας 3ης-4ης μ. μ., υπό της κυρίας επιμελήτριας.

Αριθμητικήν, τας τέσσαρας πράξεις των ακεραίων αριθμών και τα κοινά κλάσματα μετά γυμνασμάτων και προβλημάτων, κατά το προ μικρού εκδοθέν εγχειρίδιον αριθμητικής Γ. Γεράκη, τρις της εβδομάδος, δευτέραν, τετάρτην και παρασκευήν.. από ώρας 11ης-12ης, υπό του κ. Λέων. Ράνδα.

Καλλιγραφίαν, δις της εβδομάδος, τρίτην και πέμπτην, από ώρας 3ης-4ης μ.μ., υπό του κυρίου Αθανασούλα.

Φωνητικήν μουσικήν, τρις της εβδομάδος, τρίτην, πέμπτην και παρασκευήν, από ώρας 4ης-5ης, υπό του κ. Φαβρικέζη (α).

Εργόχειρον, πεντάκις της εβδομάδος, δευτέραν από ώρας 1ης-3ης, και τετάρτην, πέμπτην και παρασκευήν από ώρας 1ης-2ας, υπό της κυρίας Haukol.

Γυμναστικήν, καθ' ορισθησομένας ημέρας και ώρας, υπό του κ. Έννιγκ.

ΤΑΞΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

(Επιμελήτρια η κυρία Ελίζα Δελενάρδου).

Διδάσκεται :

Ιεράν Ιστορίαν της Καινής Διαθήκης, δις της εβδομάδος, τρίτην και πέμπτην, από ώρας 3ης-4ης μ.μ., υπό του κυρίου Αρσενίου Γουμπούρου.

Εξήγησιν τον Ευαγγελίου της Κυριακής, κατά παν Σάββατον, από ώρας 11ης-12ης, υπό του Κυρίου Κ. Κοντογόνου.

Ελληνικά, εκ του δευτέρου μέρους της Ελληνικής Χρηστομάθειας N. Φωσκίδου, και γραμματικήν Γενναδίου μέχρι τέλους του ετυμολογικού, μετά τεχνολογικών και ορθογραφικών γυμνασμάτων και εκθέσεως ιδεών, καθ' έκάστην, από ώρας 8ης-9 1/2ας, υπό του κ. Θεμιστ. Ιωαννίδου.

Γαλλικά, εκ της Γαλλικής Χρηστομάθειας T.N. Οικονομίδου, και γραμματικήν Desrues, από των βοηθητικών μέχρι, τέλους του τεχνολογικού, μετά προηγουμένης επαναλήψεως του εν τη πρώτη τάξει διδαχθέντος μέρους, καθ' εκάστην πλην του σαββάτου, από ώρας 2ας-3ης, υπό του κ. Γ.Ν. Οικονομίδου.

Αρχαίαν ιστορίαν, τρις της εβδομάδος, δευτέραν, τετάρτην και παρασκευήν, από ώρας 11ης-12, υπό του κ. Γ. Βιώνη.

Γεωγραφίαν της Ευρώπης και Ασίας, δις της  εβδομάδος δευτέραν και τετάρτην, από ώρας 3ης-4ης, υπό του κ, Μαργαρ. Δήμιτσα.

Αριθμητικήν, επανάληψιν των κοινών [κλασμάτων], τα των δεκαδικών και τα των συμμιγών αριθμών, μετά προβλημάτων και γυμνασμάτων, κατά το προ μικρού εκδοθέν εγχειρίδιον αριθμητικής Γ. Γεράκη, δις της εβδομάδος, τρίτην και πέμπτην, από ώρας 11ης-12ης, υπό του κ. Λέων. Ράνδα.

(α) Την μουσικήν διδάσκονται ομού η τε α', και η β', και η γ', και η δ' τάξις.

Σελ. 49
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/50.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Καλλιγραφίαν, δις της εβδομάδος, δευτέραν και τετάρτην, από ώρας 1ης-2ας, υπό του κυρίου Αθανασούλα.

Ιχνογραφίαν, δις της εβδομάδος, δευτέραν από ώρας 10ης-11ης, και παρασκευήν από ώρας 3ης-4ης, υπό του κ, Αθανασούλα.

Φωνητικήν μουσικήν, τρις της εβδομάδος, τρίτην, πέμπτην και παρασκευήν, από ώρας 4ης-5ης, υπό του κ, Φαβρικέζη.

Εργόχειρον, πεντάκις της εβδομάδος, καθ' εκάστην, πλην της δευτέρας, από ώρας 10ης-12ης, υπό της κυρίας Haukol,

Γυμναστικήν, καθ' ορισθησομένας ημέρας και ώρας.

ΤΡΙΤΗ ΤΑΞΙΣ.

(Επιμελήτρια η κυρία ).

Διδάσκεται:

Κατήχησιν (α΄ μέρος), δις της εβδομάδος, δευτέραν και τετάρτην, από ώρας 3ης-4ης μ.μ., υπό του κ. Αρσεν. Γουμπούρου.

Εξήγησιν του Ευαγγελίου της κυριακής, κατά παν σάββατον, από ώρας -11ης-12ης, υπό του κ. Κ. Κοντογόνου.

Ελληνικά, εκ της Ξενοφώντος Αναβάσεως Κύρου, τεχνολογίαν, διδασκαλίαν συντακτικού (κατά το υπό Παπανικολάου εγχειρίδιον) μετ' αναλύσεως του λόγου έκθεσιν διανοημάτων, και εκστήθισιν περικοπών ποιητικών και αποφθεγμάτων, καθ' εκάστην, από ώρας 9 1/2-11ης, υπό του κ. Λέων. Ράνδα.

Γαλλικά, εκ της Χρηστομάθειας Γ.Ν. Οικονομίδου, εξ ης μεταφράζουσι πρώται αι μαθήτριαι, και έπειτα ο διδάσκαλος (δις δε της εβδομάδος μεταφράζουσιν αι μαθήτριαι και εκ του Ελληνικού εις το Γαλλικόν), επανάληψιν του τεχνολογικού της γραμματικής, συντακτικόν μέχρι των περί αμέσου συμπληρώ.ματος (régime direct), κατά την γραμματικήν του Desrues, καθ' εκάστην πλην του σαββάτου, από ώρας 8ης-9ης, υπό του κ. Γ, N, Οικονομίδου.

Ιστορίαν Ρωμαϊκήν και μεσαιωνικήν, τρις της εβδομάδος, τρίτην, πέμπτην και παρασκευήν, από ώρας 2ας-3ης, υπό του κ. Γ. Βιώνη.

Γεωγραφίαν Αφρικής, Αμερικής και Αυστραλίας, μετ' επαναλήψεως της της Ευρώπης και Ασίας, δις της εβδομάδος, δευτέραν και τετάρτην, από ώρας 2ας-3ης, υπό του κ. Μ. Δήμιτσα.

Αριθμητικήν, επανάληψιν των κοινών και των δεκαδικών κλασμάτων, και των συμμιγών αριθμών, και έπειτα τα των αναλογιών, κατά το προ μικρού εκδοθέν εγχειρίδιον αριθμητικής Γ. Γεράκη, δις της εβδομάδος, τετάρτην και παρασκευήν από ώρας 11ης-12ης, υπό του κ. Μ. Νικολαΐδου.

Καλλιγραφίαν, άπαξ της εβδομάδος, παρασκευήν, από ώρας 1ης-2ας, υπό του κ. Αθανασούλα.

Σελ. 50
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/51.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Ιχνογραφίαν, δις της εβδομάδος, τρίτην και πέμπτην, από ώρας 3ης-4ης, υπό του κ. Λάντσα.

Φωνητικήν μουσικήν, τρις της εβδομάδος, τρίτην, πέμπτην και παρασκευήν, από ώρας 4ης-5ης υπό του κ. Φαβρικέζη.

Εργόχειρον, πεντάκις της εβδομάδος, δευτέραν μεν και τρίτην και πέμπτην, από ώρας 11ης-12ης, παρασκευήν δε από 3ης-4ης, και σάββατον από 8ης-9ης π.μ.

Γυμναστικήν, καθ' ορισθησομένας ημέρας και ώρας,

ΤΑΞΙΣ ΤΕΤΑΡΤΗ

(Επιμελήτρια η κυρία Tramp)

Διδάσκεται :

Κατήχησιν (β' μέρος), άπαξ της εβδομάδος, τετάρτην, από ώρας 10ης-11ης, υπό του κ. Αναστ. Δ. Κυριακού.

Ελληνικά, Πλουτάρχου Τιμολέοντα, Ξενοφώντος Οικονομικόν, και Πλάτωνος Κρίτωνα, συντακτικού συνέχειαν και τέλος, κατά το εγχειρίδιον Παπανικολάου, θεματογραφικάς ασκήσεις επί του πίνακος, και έκθεσιν ιδεών, μη παραλειπόμενης της τεχνολογίας, καθ' έκάστην, από ώρας 8ης-9 1/2ας, υπό του κυρίου Λ. Ράνδα.

Γαλλικά, Τηλέμαχον Φενελώνος, εξακολούθησιν του συντακτικού κατά την γραμματικήν Desrues, και Θεματογραφίαν κατά το δεύτερον μέρος της σειράς θεμάτων γαλλικών υπό Καμβιόλου, καθ' έκάστην, πλην του σαββάτου, από ώρας 1ης-2ας, υπό του κ. Pottin.

Ιστορίαν νεωτέραν, δις της εβδομάδος, δευτέραν και τετάρτην, από ώρας 2άς-3ης, υπό του κ. Γ. Βιώνη.

Γεωγραφίαν, επαναλήψεις αυτής, άπαξ της εβδομάδος, παρασκευήν, από ώρας 2ας-3ης, υπό του κ. Μαργαρ. Δήμιτσα.

Γεωμετρίαν, κατά το στοιχειώδες εγχειρίδιον Γεωμετρίας Γ. Γεράκη, δις της εβδομάδος, τρίτην και πέμπτην, από ώρας 2ας-3ης, υπό του κ. Μιχ. Νικολαΐδου.

Ζωολογίαν, δις της εβδομάδος, δευτέραν και τρίτην, από ώρας 11ης-12ης, υπό του κ. Ηρ. Μητσοπούλου.

Καλλιγραφίαν, άπαξ της εβδομάδος, πέμπτην, από ώρας 11ης-12ης, υπό του κ. Αθανασούλα.

Ιχνογραφίαν, δις της εβδομάδος, τρίτην και πέμπτην, από ώρας 10ης-11ής, υπό του κ. Λάντσα.

Φωνητικήν μουσικήν, τρις της εβδομάδος, τρίτην, πέμπτην και παρασκευήν, από ώρας 4ης-5ης, υπό του κ. Φαβρικέζη.

Σελ. 51
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/52.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Εργόχειρον, καθ' εκάστην, πλην του σαββάτου, από ώρας 3ης-4ης, υπό της κυρίας Haukol.

Γυμναστικήν, καθ' ορισθησομένας ημέρας και ώρας.

ΤΑΞΙΣ ΠΕΜΠΤΗ. (Επιμελήτρια η κυρία Vomier).

Η τάξις αύτη κατά πάσαν δευτέραν της εβδομάδος, από ώρας 8ης-12ης, π.μ., και από 1ης-4ης μ.μ., ασκείται εις τα της αλληλοδιδακτικής και συνδιδακτικής μεθόδου εν τω προτύπω Τοσιτσείω σχολείω, διδασκόμενη και τον δηγόν της μεθόδου επί μίαν ώραν της ημέρας ταύτης υπό του κ. Γ. Κωνσταντινίδου. Κατά δε τας λοιπάς ημέρας διδάσκεται η τάξις αυτή :

Χριστιανικών ηθικήν, άπαξ της εβδομάδος, σάββατον, από ώρας 11ης12ης, υπό του κ. Αναστ. Δ. Κυριάκου.

Ελληνικά, εκ των ιστορικών Θουκυδίδου, και Ηρόδοτον, κατ' εκλογήν Ομήρου Ιλιάδος το Ζ', σύντομον γραμματικήν της Ομηρικής διαλέκτου, ασκήσεις εις την ορθογραφίας, και εκθέσεις ιδεών, καθ' εκάστην πλην της δευτέρας, από ώρας 10ης-11ης, υπό του κ. Εμμ. Γαλάνη.

Γαλλικά, εξήγησιν του υπό Βολταίρου αιώνος Λουδοβίκου του ΙΔ', συνέχειαν και τέλος του συντακτικού, και Θεματογραφίαν εκ των υπό Δέφνερ εκδοθέντων ανεκδότων, καθ' εκάστην πλην της δευτέρας, από ώρας 9ης- 10ης, υπό του κ. Pottin.

Φυσικήν πειραματικήν, τρις της εβδομάδος, τετάρτην, πέμπτην και παρασκευήν, από ώρας 11ης-12ης, υπό του κ. Ηρ. Μητσοπούλου.

Μαθηματικήν γεωγραψίαν, άπαξ της εβδομάδος, τρίτην, από ώρας 11ης12ης, υπό του κ. Μ. Νικολαΐδου.

Παιδαγωγικήν, δις της εβδομάδος, τρίτην και πέμπτην, από ώρας 3ης4ης, υπό του κ. Σπαθάκη.

Οικιακήν οίκονομίαν, δις της εβδομάδος, τετάρτην και παρασκευήν, από ώρας 1ης-2ας, υπό της κυρίας Vanier.

Ιχνογραφίαν, δις της εβδομάδος, τρίτην και παρασκευήν, από ώρας 2ας-3ης, υπό του κ. Λάντσα.

Μουσικήν, τρις της εβδομάδος, τρίτην και παρασκευήν, από ώρας 4ης-5ης, υπό του κ. Φαβρικέζη.

Εργόχειρον, τρις της εβδομάδος, τρίτην από ώρας 1ης-2ας, τετάρτην από 2ας-4ης και πέμπτην από 1ης-3ης μ.μ., υπό της κυρίας Haukol.

ΣΗΜ. Τινές των συσσίτων μαθητριών του εσωτερικού διδασκαλείου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας, πλην των μαθημάτων των εν αις είναι κατατεταγμέναι τάξεων, διδάσκονται επί ιδιαιτέροις διδάκτροις και κλειδοκύμβαλον υπό των μουσικών διδασκάλων του καταστήματος.

Σελ. 52
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/53.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

10

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ Φ.Ε. 1877

ΤΜΗΜΑ A'.

Περί των εν Αθήναις Παρθεναγωγείων

ΚΕΦΑΛ. Α'.

Άρθρ. 1. Τα υπό της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας συντηρούμενα Παρθεναγωγεία είναι

α) Το Διδασκαλείον, διαιρούμενον εις το Αρσάκειον, περιέχον ίδιον Προκαταρκτικόν Σχολείον, και εις το εξωτερικόν μετά του Τοσιτσείου Προκαταρκτικού προτύπου Σχολείου. [...].

ΚΕΦΑΛ. Β'. Περί διδασκαλίας

Άρθρ. 6. Το Διδασκαλείον διαιρούμενον εις εσωτερικόν και εξωτερικόν. ως ανωτέρω, απαρτίζεται, εκ πέντε τάξεων, εν αις διδάσκοντα., τα εξής μαθήματα επί πενταετίαν.

ΤΑΞΙΣ Α'

α) Ιερά Ιστορία (Π. Διαθήκη) καθ' εβδομάδα ............ ώρας 2

β) Ελληνικά, ήτοι εξήγησις, διδασκαλία της Γραμματικής μέχρι, τέλους των εις μι ρημάτων, τεχνολογία, ορθογραφ. γυμνάσματα επί του πίνακος, και έκθεσις ιδεών επί του χάρτου ............. " 9

γ) Αριθμητική, επανάληψις των τεσσάρων πράξεων των ακεραίων αριθμών μετά προβλημάτων και γυμνασμάτων ι ........... " 2

δ) Γενική εισαγωγή εις την Γεωγραφίαν και Γεωγραφία της Ελληνικής Χερσονήσου ................................... " 2

ε) Σύνοψις ιστορίας των αρχαίων εθνών . : ... .............. " 2

στ) Γαλλικά .......................................... " 5

Αναδημοσιεύεται από το: Κανονισμός των Παρθεναγωγείων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας, Αθήνα 1877, σ. 1-7.

Σελ. 53
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/54.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ζ) Καλλιγραφία  ώρας 2

η) Ιχνογραφία και σχηματογραφία   2

θ) Ωδική 3

ι) Γυμναστική  (1/2+1/2)= " 1

30

Εργόχειρα και ραπτική κατά τας λοιπάς εργασίμους ώρας.

ΤΑΞΙΣ Β'

α) Ιερά Ιστορία (Κ. Διαθήκη) ......................... ώρας 2

β) Ελληνικά, έξήγησις κειμένου. Γραμματική μέχρι τέλους του Ετυμολογικού, τεχνολογία, ορθογραφικαί ασκήσεις επί πίνακος, και έκθεσις Ιδεών επί χάρτου .............................. " 9

γ)  Αριθμητικής τα κοινά και δεκαδικά κλάσματα μετά προβλημάτων και γυμνασμάτων ........................... " 2

δ) Γεωγραφία της Ευρώπης μετά γυμνασμάτων και πινακογραφίας ................................................. " 2

ε) Ιστορία, σύνοψις της αρχαίας Ελλ. ιστορίας  ...... " 3

στ) Ιχνογραφία και ζωγραφική .......................... " 2

ζ) Γαλλικά .......................................... " 5

η) Καλλιγραφία ...................................... " 2

θ) Γυμναστική . ............................... . " 1

ι) Ωδική ............................... " 2

30

Εργόχειρα και ραπτική τας λοιπάς εργασίμους ώρας,

ΤΑΞΙΣ Γ'

α) Κατηχήσεως πρώτον μέρος ................. ώρας 2

β) Ελληνικά· εξήγησις, τεχνολογία και τα κυριώτερα του συντακτικού μετά αναλύσεως του λόγου, έκθεσις ιδεών, εκστήθησις ποιητικών περικοπών και αποφθεγμάτων ................ " 9

γ) Γαλλίκα  .. " 5

δ) Αριθμητική· αναλογίαι   " 2

ε) Γεωγραφία, Ασία, Αφρική, Αμερική και Αυστραλία ... " 2

στ) Σύνοψις της Ρωμαϊκής και μέσης ιστορίας ............ " 3

ζ) Ιχνογραφία  .. " 2

η) Ωδική ........................................... " 2

θ) Γυμναστική ....... (1/2 +1/2) ..... " 1

ι) Καλλιγραφία  ........... " 2

30

Εργόχειρα και ραπτική κατά τας λοιπάς εργασίμους ώρας.

Σελ. 54
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/55.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΤΑΞΙΣ Δ-

α) Κατηχήσεως τέλος 

β) Ελληνικά· έξήγησις, τεχνολογία, συντακτικόν, και έκθεσις ιδεών ................................................... " 9

γ) Γαλλικά ............  " 5

δ) Φυσική ιστορία. Ζωολογία και Φυτολογία (2+2) ....... " 4

ε) Ιστορία νεωτέρα, και ιδίως, της Ελλάδος .............. " 2

στ) Γενικαί γνώσεις της Γεωμετρίας .................... " 3

ζ) Αριθμητική' επανάληψις των της Γ' τάξεως, σύνθετοι αναλογίαι, είτα δε αι λοιπαί μέθοδοι μετά γυμνασμάτων ................ " 2

θ) Ωδική ............................................ " 2

ι) Ιχνογραφία  ......................... " 2

ια) Γυμναστική ...................................... " 1

ιβ) Καλλιγραφία .......................................... " 1

32

Χειροτεχνήματα τας λοιπάς εργασίμους ώρας

ΤΑΞΙΣ E'

α) Χριστιανική Ηθική ................................ ώρας "1

β) Ελληνικά' εξήγησις πεζογράφων και Ομήρου, 1 εξακολούθησις του συντακτικού, Γύμνασις εις έκθεσιν ιδεών 1

γ) Γαλλικά .......................................... " 5

δ) Οικιακή Οικονομία ................................... " 1

ε) Παιδαγωγία, ................................ " 2

στ) Φυσική Πειραματική .............................. " 3

ζ) Κοσμογραφία ...................................... " 1

η) Ωδική, .......................................... " 2

θ) Ιχνογραφία και ζωγραφική ................................. " '2

ι) Καλλιγραφία ............................. " 1

ια) Γυμναστική ............................. " 1

ιβ) Διδακτική μετ' εφαρμογής εν τοις προκαταρκτικοίς μίαν ολόκληρον ημέραν ήτοι ...................................... " __ 7

31

Χειροτεχνήματα και άσκησις εις τα της οικιακής οικονομίας, κατά τας λοιπάς εργασίμους ώρας.

Άρθρ. 7, Εις τας πέντε τάξεις των Γαλλικών αι μαθήτριαι θέλουν κατατάττεσθαι αναλόγως των δυνάμεων αυτών.

Άρθρ. 8. Κατά παν σάββατον ερμηνεύεται το ιερόν Ευαγγέλιον της επιούσης Κυριακής.

Άρθρ. 9. Η διδασκαλία των τε εσωτερικών και των εξωτερικών είναι η αυτή.

Σελ. 55
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/56.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Ο χορός διδάσκεται μόνον εις τας συσσίτους και ημισυσσίτους μαθήτριας του Αρσακείου ανεξαιρέτως, από του Νοεμβρίου μέχρι της Απόκρεω,

Άρθρ. 10. Διδάσκονται προς τούτοις αι βουλομεναι μαθήτριαι του Αρσακείου οργανικήν διά κυμβάλου μουσικήν, επί ιδίοις διδάκτροις.

Άρθρ. 11. Άπαντα τα μαθήματα θέλουσι διδάσκεσθαι κατά βιβλία εγκεκριμένα υπό της Κυβερνήσεως και κατ' εκλογήν του Συμβουλίου,

Άρθρ. 12. Προ του τέλους του Αυγούστου μηνός συντάσσεται το πρόγραμμα των μαθημάτων του επιόντος σχολικού έτους, του οποίου αντίγραφον στέλλεται εις το Υπουργείον της Δημοσ. Εκπαιδεύσεως, και δημοσιεύεται.

Άρθρ. 13. Τα μαθήματα άρχονται την πρώτην εβδομάδα του Σεπτεμβρίου και λήγουσι περί το τέλος Μαΐου· η δε διδασκαλία από της 8ης πρωινής ώρας μέχρι μεσημβρίας, και από της 2ας μέχρι της 4ης· αι από της 12-2 μ,μ, ώραι ορίζονται εις το γεύμα και την άνεσιν των κορασιών.

Άρθρ. 14, Αι δημόσιαι εξετάσεις άρχονται την 1ην Κυριακήν του Ιουνίου, και εξακολουθούσι παρόντων πάντοτε τινών μελών του Συμβουλίου, και ιδίως της επί των σχολείων Επιτροπής.

Εις τας δημοσίας εξετάσεις η επί των Σχολείων Επιτροπή σημειοί την εις έκαστον μάθημα ικανότητα των εξεταζομένων· όμοιας σημειώσεις κρατεί και ο επόπτης. Μετά δε το τέλος των εξετάσεων τη προσκλήσει της Επιτροπής και του Επόπτου, συνέρχονται οι διδάσκαλοι και συζητούσι τα περί των προβιβαστέων· είτα δε συντάσσεται υπό των διδασκάλων εκάστης τάξεως κατάλογος των τε προβιβαστέων και μη μαθητριών, υπογράφεται υπ' αυτών και παραδίδεται εις την Επιτροπήν, Αύτη δε ούτω κατηρτισμένον και υπογεγραμμένον παρ' αυτής υποβάλλει εις το Συμβούλιον τον κατάλογον προς δημοσίευσιν,

Άρθρ. 15. Μετά την υπό του Συμβουλίου δημοσίευσιν του αποτελέσματος, ούτε μεταβολή τις επιτρέπεται, ούτε δεύτεραι εξετάσεις συγχωρούνται, εκτός όσαι των μαθητριών ένεκα κωλύματος αποχρώντως δεδικαιολογημένου δεν εμφανισθώσιν εις τας γενικάς εξετάσεις, αύται εξετάζονται την 25ην Αυγούστου μέχρι 5ης Σεπτεμβρίου.

Την δε πρώτην μετά το τέλος των εξετάσεων Κυριακήν γίνεται δημοσία έκθεσις του πορίσματος αυτών υπό του Εισηγητού της επί των σχολείων Επιτροπής,

Άρθρ. 16, Αι μαθήτριαι της πέμπτης τάξεως εξετάζονται υπό της διά Β. Διατάγματος ανεγνωρισμένης εξεταστικής Επιτροπής του Αρσακείου Διδασκαλείου, όπως λάβωσι παρά της Κυβερνήσεως πτυχίον διδασκαλικόν, οφείλουσι να δηλώσωσι τούτο προ ενός μηνός, και τότε δίδουσι τας τακτικάς αποφοιτηρίους εξετάσεις εν τοις μαθήμασι του 5ου έτους ενώπιον των τε διδασκάλων και της επί των σχολείων Επιτροπής, και λαμβάνουσι απολυτήριον παρά του Συμβουλίου, [...............]

Αθήναι, την 11 Μαΐου 1877.

Σελ. 56
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/57.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

11

ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

(Νόμος ΧΘ'/11 'Ιανουαρίου 1878)

Κυβέρνηση Α. Κουμουνδούρου

Υπουργός Θ. Δηλιγιάννης

ΝΟΜΟΣ ΧΘ΄.

Περί συστάσεως τον Διδασκαλείου εν Αθήναις.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν.

Άρθρον 1. Η στοιχειώδης εκπαίδευσις αποτελείται από την διδασκαλίαν των εξής γνώσεων

α'.) Της ιεράς ιστορίας και της κατηχήσεως·

β'.) Της αναγνώσεως και της γραφής της νέας Ελλ. γλώσσης·

γ'.) Της αριθμητικής και των αναγκαίων ειδήσεων περί των εν χρήσει μέτρων, σταθμών και νομισμάτων·

δ',) Των πρακτικών ορισμών των γεωμετρικών σχημάτων'

ε',) Της στοιχειώδους γεωγραφίας (φυσικής, μαθηματικής και πολιτικής) και ακριβέστερον της γεωγραφίας της Ελλάδος και των Ελληνικών χωρών· στ'.) Τής στοιχειώδους ιστορίας, και ιδίως της ελληνικής·

ζ',) Της στοιχειώδους ζωολογίας, της ορυκτολογίας και της στοιχειώδους βοτανικής·

η'.) Της στοιχειώδους ανθρωπολογίας·

θ'.) Της στοιχειώδους φυσικής και των αναγκαίων πρακτικών οδηγιών γεωργίας και δενδροκομίας·

ι'.) Της γραμμικής ιχνογραφίας·

ια'.) Τής φωνητικής μουσικής και της ωδικής·

ιβ'.) Τής γυμναστικής.

Άρθρον 2. Προς παρασκευήν και προς αναγνώρισιν διδασκάλων, δυναμένων

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 7/24 Ιανουαρίου 1878.

Σελ. 57
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/58.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

να διδάξωσιν εν τοις σχολείοις της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως τας ανωτέρω γνώσεις, εκμεμαθηκότων δε την παιδαγωγικήν και την διδακτικήν, καθιδρύεται εν Αθήναις Διδασκαλείον.

Άρθρον 3. Εν τω Διδασκαλείω διδάσκονται τα εξής μαθήματα.

1. Θρησκευτικά. A'. Ιερά ιστορία της παλαιάς και της νέας διαθήκης. Β'. Εισαγωγή εις τας ιεράς Γραφάς. Γ'. Κατήχησις. Δ'. Εκκλησιαστική ιστορία. E'. Ανάγνωσις και ερμηνεία περικοπών της ιερας Γραφής. ΣΤ'. Περιληπτική λειτουργική Ζ'. Στοιχεία της κατά Χριστόν ηθικής.

2. Παιδαγωγικά. A'. Θεωρία της παιδαγωγικής και της διδακτικής. Β'. Ιστορία της παιδαγωγικής. Γ'. Ανθρωπολογία. Δ'. Ψυχολογία και Λογική. E'. Μεθοδική, διδασκαλικαί ασκήσεις.

3. Ελληνικά. A'. Ερμηνεία Ελλήνων συγγραφέων και εκκλησιαστικών πατέρων. Β'. Γραμματική της αρχαίας Ελληνικής γλώσσης. Γ'. Ανάγνωσις και ερμηνεία εκλεκτών συγγραφέων της καθομιλουμένης γλώσσης. Δ'. Συνθέσεις εν αυτή.

4. Ιστορία.

5. Αριθμητική και γεωμετρία.

6. Γεωγραφία.

7. Φυσική και μηχανική.

8. "  Ιστορία περιληπτική.

9. Χημεία.

10. Πρακτικαί γνώσεις γεωργίας και δενδροκομίας.

11. Ιχνογραφία και καλλιγραφία.

12. Μουσική, φωνητική και οργανική.

13. Γυμναστική.

14. Υγιεινή.

Άρθρον 4. Το Διδασκαλείον διαιρείται εις εκπαιδευτήριον και εις πρότυπον. Και εν μεν τω πρώτω γίγνεται η διδασκαλία, εν δε τω προτύπω αι πρακτικαί ασκήσεις.

Άρθρον 5. Εν τω Διδασκαλείω υπάρχουσι τρεις τάζεις και επομένως τριετίαν διαρκεί η εν αυτώ μαθητεία.

Κατά το πρώτον όμως, έτος κατ' εξαίρεσιν θέλουσι συσταθή αι δύω πρώται τάξεις αυτού.

Άρθρον 6. Γίνονται δεκτοί εις το Διδασκαλείον ως μαθηταί μόνον οι έχοντες τα εξής γενικά προσόντα·

α'.) Την ελληνικήν ιθαγένειαν, η πιστοποίησιν ελληνικής κοινότητος, βεβαιούσαν ότι ο κομιστής είναι μέλος αυτής·

β'.) Ηλικίαν μηδέ νεωτέραν των δέκα και εξ ετών, μηδέ πρεσβυτέραν των είκοσι και πέντε' -

γ'.) Σώμα αρτιμελές.

Σελ. 58
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/59.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Αλλ' ίνα τις καταταχθή εις την α', τάξιν αυτού, απαιτείται προσέτι να έχη ενδεικτικόν προβιβασμού από της α', εις την β', τάξιν Γυμνασίου. Ίνα δε καταταχθή εις την β', τάξιν του Διδασκαλείου, να έχη ενδεικτικόν προβιβασμού από της β', εις την γ', τάξιν Γυμνάσιου.

Εν εκατέρα δε των περιπτώσεων τούτων απαιτείται προσέτι να υποβληθή και εις τινά εξέτασιν επί μαθημάτων, υπό του συλλόγου των εν τω Διδασκαλείω διδασκόντων καθηγητών προσδιωρισμένων.

Άρθρον 7. Αλλ' οι ανεγνωρισμένοι ήδη δημοδιδάσκαλοι δύνανται να γίνωνται δεκτοί ως μαθηταί του Διδασκαλείου και άνευ των εν τω ανωτέρω άρθρω προσόντων· κατατάσσονται δ' εν τοιαύτη περιπτώσει οι μεν τριτοβάθμιοι εις την α', τάξιν, οι δε δευτεροβάθμιοι εις την δευτέραν.

Άρθρον 8, Δια Β, Διατάγματος θέλουσι κανονισθή α') η εσωτερική τάξις του τε εκπαιδευτηρίου και του προτύπου· β') τατών προς αποδοχήν των μαθητών επιβληθεισών διά της τελευταίας διατάξεως του άρθρου 6 εξετάσεων· γ') η κατανομή των μαθημάτων' δ') τα καθ' έκαστον της διδασκαλίας· ε') τα των περιοδικών εξετάσεων, στ') τα των απολυτηρίων και τα περί των διπλωμάτων, δι' ων θέλουσιν αναγνωρίζεσθαι εις το μέλλον οι δυνάμενοι να εκπληρώσωσι το έργον του δημοδιδασκάλου.

Άρθρον 9. Δεν επιτρέπεται όμως να δοθή δίπλωμα δημοδιδασκάλου α', τάξεως, ειμή εις τους κατά τας απολυτηρίους εξετάσεις τυχόντας του βαθμού άριστα· ουδέ δίπλωμα δημοδιδασκάλου β', τάξεως ειμή εις τους κατά τας ειρημένας εξετάσεις τυχόντας του βαθμού πάνυ καλώς' ωσαύτως ουδέ δίπλωμα δημοδιδασκάλου γ', τάξεως, ειμή εις τους τυχόντας του βαθμού καλώς.

Άρθρον 10, Οι δημοδιδάσκαλοι γ', τάξεως διορίζονται εν τοις σχολείοις των χωρίων και εν τοις των πρωτευουσών των δήμων, ΟΙ δημοδιδάσκαλοι β', τάξεως, εν τοις σχολείοις των πρωτευουσών των Επαρχιών, και εν ελλείψει δημοδιδασκάλων α', τάξεως και εν τοις των πρωτευουσών των Νομών, οι δε της α', τάξεως, εν τοις των πρωτευουσών των Νομών.

Εάν όμως εν τινί των δημοτικών σχολείων υπάρχωσι δημοδιδάσκαλοι πλείους του ενός, επιτρέπεται να μη τηρήται η τάξις αύτη επί των πλέον του ενός διδασκόντων, οίτινες έχουσι πάντοτε υποδεέστερον αυτού βαθμόν.

, Άρθρον 11. Οι εφωδιασμένοι διά διπλώματος του Διδασκαλείου τούτου δημοδιδάσκαλοι διορίζονται αμέσως εις θέσιν ανάλογον του βαθμού αυτών, οι δε ανεγνωρισμένοι τανύν δημοδιδάσκαλοι διορίζονται μόνον, εάν μετά την εξάντλησιν του αριθμού των ανωτέρω υπάρχωσι θέσεις χηρεύουσαι.

Άρθρον 12. Ο μηνιαίος μισθός των διά διπλωμάτων του κατά τον νόμον τούτον καθιδρυομένου Διδασκαλείου εφοδιασμένων προσδιορίζεται ως έπεται' των δημοδιδασκάλων γ', τάξεως, εις δραχμάς ογδοήκοντα· των της β', εκατόν και των της πρώτης εις δραχμάς εκατόν τεσσαράκοντα, πλην των προϊσταμένων

Σελ. 59
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 40
  17_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

  6

  ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ ΤΗΣ Φ.Ε.

  (Β, Διάταγμα / 13 Οκτωβρίου 1861)

  Κυβέρνηση Α. Μιαούλη

  Υπουργός Μ. Ποτλής

  ΔΙΑΤΑΓΜΑ Περί των εξετάσεων των υποψηφίων διδασκαλισσών.

  ΟΘΩΝ ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ

  ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Έχοντες υπ' όψιν το άρθρον 66 § 1 και 2 του περί δημοδιδασκαλίας Νόμου 6 Φεβρουαρίου 1834, καθ' ο σκοπός του διδασκαλείου είναι προς τοις άλλοις ο σχηματισμός ικανών διδασκαλισσών, η εξέτασις και η κατάταξις του βαθμού αυτών κατά τα άρθρα 13 και 14 του ίδιου Νόμου,

  Θεωρήσαντες, ότι το υπάρχον διδασκαλείον, ως έχει μέχρι τούδε, εκπληροί μόνον τον σκοπόν της εξετάσεως και της βαθμολογήσεως των διδασκαλισσών ουχί δε και τον της μορφώσεως αυτών.

  Θεωρούντες, ότι το προς μόρφωσιν διδασκαλισσών εγκρίσει Ημετέρα συσταθέν και υπό της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας συντηρούμενον σχολείον παρέχει πλήρη εχέγγυα της εντελούς εκπληρώσεως του σκοπού του Νόμου καθόσον αφορά τας μέλλουσας ν' αναλάβωσι την εκπαίδευσιν του γυναικείου φύλου διδασκαλίσσας.

  Κατά πρότασιν του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, απεφασίσαμεν και διατάττομεν τα εξής·

  A'. Το σχολείον της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας αναγνωρίζεται ως συμπληρούν το Διδασκαλείον καθ' όσον αφορά την μόρφωσιν και εξέτασιν των διδασκαλισσών.

  B'. H κατάταξις εις το σχολείον τούτο θέλει γίνεσθαι συμφώνως προς τον ισχύοντα οργανισμόν αυτού.

  Γ'. Αι εξετάσεις των υποψηφίων διδασκαλισσών κατά τα άρθρα 13 και

  Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 66/1 Νοεμβρίου 1861.