Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:960
 
Αριθμός τόμων:2ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Νομοθεσία
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 26.12 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 406-425 από: 962
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/406.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

96

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Δ' ΤΑΞΕΩΣ

ΠΕΝΤΑΤΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΤΑΞΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΩΝ

(Π. Διάταγμα / 27 Σεπτεμβρίου 1927)

Κυβέρνηση Α. Ζαΐμη

Υπουργός θ. Νικολούδης

Περί καθορισμού διδακτέας νλης εις την τετάρτην τάξιν των πενταταξίων διδασκαλείων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Έχοντες υπ' όψει τον νόμον 3182 (άρθρ. 2) προτάσει του επί της Παιδείας και Θρησκευμάτων Υπουργού, στηριζομένη εις την υπ' αριθ. 190 έ.έ, πράξιν του εκπαιδευτικού συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν.

Άρθρον 1. Τα εν τη τετάρτη τάξει των πενταταξίων Διδασκαλείων της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως διδασκόμενα μαθήματα, η εξ εκάστου μαθήματος διδακτέα εν τη τάξει ταύτη ύλη και αι ώραι της διδασκαλίας αυτής καθορίζονται ως εξής:

1) Θρησκευτικά:

Χριστιανική Ηθική μετά παραδειγμάτων εκ της κοινωνικής ζωής, ώρα 1.

2) Ελληνικά:

A') Αρχαία Ελληνικά:

Ανάγνωσις και Ερμηνεία, α') Εκλογών εκ της Πολιτείας του Πλάτωνος, β') εκ του Μάρκου Αυρηλίου, των εις Εαυτόν, γ') Εκλεκτών λυρικών ποιημάτων (Σόλωνος, Τυρταίου κλπ.), δ') Ενός δράματος του Ευριπίδου (Ιφιγένεια η εν Αυλίδι, Ιφιγένεια η εν Ταύροις, Μήδεια, Εκάβη, Φοίνισσαι, Ιππόλυτος),

Ελληνικά Νέα: α') Ανάγνωσις εν ποιητική μεταφράσει εις την δημώδη ενός δράματος του Ευριπίδου, εκ των ανωτέρω, μη διδαχθέντος εις την αρχαίαν, β') Ανάγνωσις εκλεκτών έργων νέων Ελλήνων των ποιητών και

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 208, τχ. A'/30 Σεπτεμβρίου 1927.

Σελ. 406
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/407.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

λογογράφων και ξένων εν καταλλήλω μεταφράσει, γ') Συνθέσεις ποικίλου περιεχομένου. Μικραΐ πραγματείαι.

Γ'. Γραμματολογία. Γραμματολογικαί γνώσεις σχετικαί προς τα διδασκόμενα αρχαία και νέα Ελληνικά κείμενα, ώραι 6.

3) Ξέναι γλώσσαι.

Γαλλικά.

Ασκήσεις εις το ομιλείν και γράφειν ελεύθερα., η και βασιζόμεναι επί βιβλίων Μεθόδου εγκεκριμένων διά τα γυμνάσια.

Σχετικά διδάγματα εκ της γραμματικής και του Συντακτικού.

Ανάγνωσις και ερμηνεία εκλεκτών πεζών και ποιητικών έργων Γάλλων λογοτεχνών εκ Γαλλικής Χρηστομάθειας εγκεκριμένης διά την δ' τάξιν. των γυμνασίων, ώραι 2.

Γερμανικά η Αγγλικά. Προαιρετικά.

Ασκήσεις των μαθητών εις το ομιλείν, γράφειν και αναγινώσκειν επί τη βάσει αμέσου εποπτικής διδασκαλίας η και καταλλήλων βιβλίων μεθόδων,

Σχετικά διδάγματα εκ της γραμματικής και του Συντακτικού, ώραι 2.

4) Ιστορία: ; Γενική επισκόπησις της εξελίξεως των διαφόρων στοιχείων του Ελληνικού πολιτισμού και των συναφών προς αυτόν ξένων πολιτισμών., ώραι 2;

5) Μαθηματικά:

Κοσμογραφία. Σκοπός της κοσμογραφίας, ουρανός και σχήμα αυτού"· προσδιορισμός της θέσεως των ουρανίων σωμάτων εν τη χώρα, φαινόμενη κίνησις της ουράνιας σφαίρας. Γη. Ήλιος, Σελήνη και οι κυριώτεροι άλλοι πλανήται του ηλιακού πλανητικού συστήματος, εξέτασις του σχήματος, του: μεγέθους και της κινήσεως αυτών, των φαινομένων, τα οποία προκαλούνται εκ της κινήσεων των' προσδιορισμός της Θέσεως ,σημείου τινός επί της επιφανείας της γης· μέτησις του χρόνου' ημερολόγια, κομήται, βολίδες, διάττοντες αστέρες, απλανείς αστέρες, νεφελώματα, διαλυτά και αδιάλυτα. Κοσμογονική Θεωρία του Λαπλάς, ώραι 2.

6) Φυσιογνωστικά :

A'. Βιολογία.

Συστηματική Ζωολογία και Φυτολογία.

Περιγραφή της συνομοταξίας των σπονδυλωτών και εξεύρεσις διά συγκρίσεως των γνωρισμάτων των ομοταξιών και των τάξεων αυτής. Περιγραφή αντιπροσώπων εκ των άλλων συνομοταξιών και διά συγκρίσεως, εύρεσις των γνωρισμάτων αυτών. Μνεία εν εκάστη εξεταζόμενη κατηγορία των σπουδαιότατων 'διά τας χρείας του ανθρώπου ζώων και διαγραφή της γεωγραφικής δια' δόσεως αυτών. Συντομωτάτη επιθεώρησις του συστήματος της ταξινομήσεως επί τη" βάσει των ανθέων και αδρότατη περιγραφή εγχωρίων τινών φανερογάμων φυτών και σποριοφύτων, .

Σελ. 407
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/408.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Γεωγραφική διάδοσις των φυτών, ιδία δε των ωφελίμων εγχωρίων και ξένων. Αι εν τω οργανισμω των ζώων και των φυτών τελούμενα., χημικαί διεργασίαι. Φυσιολογία του ανθρώπου, ώραι 2.

Β'. Φυσική.

Ατμομηχαναί. Μηχαναί δι' εκρήξεως. Μαγνητοηλεκτρικαί και Δυναμοηλεκτρικαί μηχαναί. Ηλεκτρικός φωτισμός και κίνησις.

Ηλεκτρικαί εκκενώσεις, σωλήνες Geissler y Croohus. Καθοδικαί ακτίνες, ακτίνες Χ η Boëntgan. Ασύρματος, τηλεγραφία, ώρα 1.

7) Παιδαγωγικά:

α') Ψυχολογία. Το συναισθανεσθαι. Το βούλεσθαι. Εκ δε της παιδαγωγικής ψυχολογίας το εξής: Αρχική φύσις του ατόμου. Ένστικτα. Αξία τούτων εις την σχολικήν ζωήν. Το παιγνίδιον. Νοημοσύνη. Πορεία της πνευματικής αναπτύξεως του παιδός. Παράγοντες έπιδρώντες εις την πνευματικήν ανάπτυξιν του παιδός. Μάθησις και χαρακτηριστικά αυτής- Πνευματική κόπώσις. Πνευματικαί διαφοραί των φύλων. Ατομικότης. Προσωπικότης. Ευφυή και Ανώμαλα παιδία. Κληρονομικότης. Υποβολή και αυθυποβολή. Μέτρησις νοημοσύνης. Κλίμαξ Einet Limor. Σημασία της μετρήσεως νοημοσύνης των μαθητών εις την σχολικήν ζωήν. Αντικειμενική μέτρησις σχολικών ικανοτήτων του παιδός.

Πάντα τα κεφάλαια θα διδάσκωνται μετά παρατηρήσεων και εφαρμογών εις την ζωήν των προτύπων, ώραι 2,

β'); Διδακτική. 1) Ειδική διδακτική πάντων των εν τω δημοτικώ σχολείω διδασκομένων μαθημάτων μετ' άφθονων υποδειγματικών διδασκαλιών υπό του διδάσκοντος το μάθημα τούτο μετά το πέρας της ειδικής διδακτικής εκάστου μαθήματος και 2) Μετά το τέλος της ειδικής Διδακτικής των διαφόρων μαθημάτων, συγκρισις αυτών προς άλλην και συναγωγή του γεν. σκοπού όλων των μαθημάτων και του γενικού κανόνος περί της ύλης, του προγράμματος και της μεθόδου διδασκαλίας, ώραι 4.

8) Γεωπονία και Ζωοτεχνία:

Φυτοκομία, Διάκρισις γαιών, Λιπασματολογία. Φυτοπαθολογία. Πτηνοτροφία. Η διδασκαλία Θα γίνεται εποπτικώς και μετά πρακτικών εφαρμογών εντός και εκτός των Διδασκαλείων, ώραι 2.

9) Υγιεινή:

Σχολική υγιεινή ήτοι: Υγιεινή των διδακτηρίων, υγιεινή των μαθητών. Υγιεινή του διδασκάλου. Υγειονομική υπηρεσία των σχολείων. Σχολικά ύγειονολογικα ιδρύματα. Νοσηλευτική και πρόχειροι βοήθειαι. Πρόχειρον φαρμακείον. Αρχαί παιδοκομίας. Η διδασκαλία θα γίνεται εφ' όσον τούτο είνε δυνατόν, εποπτικώς και μετά πρακτικών ασκήσεων, ώρα 1.

10) Οικιακή Οικονομία:

Κοπτική και ραπτική εν τοις Διδασκαλείοις θηλέων, ώρα 1.

Σελ. 408
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/409.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

11) Ωδική, ώρα 1.

Εν δε τοις Διδασκαλείοις των αρρένων και εκκλησιαστική μουσική, ώρα 1.

12) Ενόργανος μουσική, ώραι 2.

13) Ιχνογραφία.

Ιχνογράφησις συνθέτων σωμάτων, φυτών και ζώων εκ των φυσικών μετ' εφαρμογής κατά την ιχνογράφησιν τούτων των κανόνων της .προοπτικής. Ιχνογράφησις από μνήμης των εκ του φυσικού ιχνογραφηθέντος επί του πίνακος και του χάρτου. Υδατογραφία, ώραι 2.

14) Χειροτεχνία.

Βιβλιοδετική, συρματοπλεκτική και συνέχισις ξυλοτεχνίας, εν δε τοις Διδασκαλείοις θηλέων ποικιλτική και κεντήματα εγχώρια, ώραι 2,

15) Γυμναστική:

Γυμναστικαί ασκήσεις. Παιδιαί. Αθλητικά αγωνίσματα, Κολύμβησις.

Εθνικοί χοροί. Προσκοπισμός, εν δε τοις Διδασκαλείοις αρρένων και σκοποβολία, ώραι 3.

Άρθρον 2, Τα εν τη τετάρτη τάξει των εξαταξίων Διδασκαλιών της Δημοτικής εκπαιδεύσεως διδασκόμενα μαθήματα, η εξ εκάστου μαθήματος διδακτέα εν τη τάξει ταύτη ύλη και ώραι της διδασκαλίας αυτής καθορίζονται ως εξής:

1) Θρησκευτικά.

Τα διδασκόμενα εν τη γ' τάξει των πενταταξίων Διδασκαλείων, ώραι 2.

2) Ελληνικά:

Τα διδασκόμενα μαθήματα εν τη γ' τάξει των πενταταξίων Διδασκαλείων, ώραι 7,

3) Ξέναι γλώσσαι.

Γαλλικά και προαιρετικώς Γερμανικά η Αγγλικά,

Ως εν τη γ' τάξει των πενταταξίων διδασκαλείων, ώραι 2.

4) Ιστορία:

Ιστορία της Ελλάδος και του πολιτισμού αυτής από της Αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Τούρκων μέχρι των καθ' ημάς χρόνων. Εν γενικαίς γραμμαίς τα σπουδαιότερα της νεωτέρας Ευρωπαϊκής Ιστορίας, ήτοι η διαμόρφωσις της Νέας Ευρώπης 1453-1648, η απόλυτος μοναρχία εν Ευρώπη 1648-1789, η Αμερικανική και η Γαλλική επανάστασις, η συνταγματική βασιλεία και η αρχή των εθνικοτήτων κατά τον 19ον αιώνα, ο παγκόσμιος πόλεμος. Μείζων έμφασις και τα σχετιζόμενα προς την ιστορίαν του Ελληνικού Έθνους και την ανάπτυξιν του νεωτέρου πολιτισμού, ώραι 2.

5) Μαθηματικά:

Τα διδασκόμενα εν τη γ' τάξει των πενταταξίων διδασκαλείων, ώραι 2,

Σελ. 409
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/410.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

6) Φυσιογνωστικά :

Τα διδασκόμενα εν τη γ' τάξει των πενταταξίων διδασκαλείων, ώραι 3.

7) Γεωγραφία.

Τα διδασκόμενα εν τη γ' τάξει των πενταταξίων διδασκαλείων, ώραι 2,

8) Σωματολογία τον παιδός και Ψυχολογία.

Α'. Σωματολογία:

Το αναπνευστικόν, κυκλοφοριακόν, και νευρικόν σύστημα. Αισθητήρια ακοής και οράσεως. Πορεία της σωματικής εξελίξεως. Παράγοντες έπιδρώντες εις την σωματικήν εξέλιξιν. Σωματικαί μετρήσεις του παιδός. Γραφικαί παραστάσεις τούτων και ασκήσεις των μαθητών εις αυτάς,

Β') Εκ της ψυχολογίας τα σχετικά προς τα αισθήματα και εξ αυτών ανώτερα νοητικά φαινόμενα ήτοι, περί παραστάσεων, εννοιών, μνήμης, φαντασίας, κρίσεως, συλλογισμών, αφομοιώσεως προσδοκίας και προσοχής, ώραι 2,

9) Γεωπονία και Ζωοτεχνία.

Γενική και ειδική γεωργική, μελισσοκομία, σηροτροφία και οικιακή κτηνοτροφία, ώραι 2.

Εν τοις διδασκαλείοις των θηλέων μελισσοκομία, σηροτροφία και οικιακή κτηνοτροφία, ώρα 1,

Η διδασκαλία των μαθημάτων τούτων δέον να γίνεται εποπτικώς και . μετά σχετικών εφαρμογών εντός και εκτός των Διδασκαλείων.

10) Υγιεινή,

'Ως εν τη γ' τάξει των πενταταξίων Διδασκαλείων, ώρα 1.

11) Οικιακή Οικονομία:

Ως εν τη γ' τάξει των πενταταξίων Διδασκαλείων, ώρα 1.

12) Ωδική:

Εν δε τοις Διδασκαλείοις των αρρένων και εκκλησιαστική μουσική,

ώρα 1.

13. Ενόργανος μουσική, ώραι 2.

14) Ιχνογραφία:

Τα διδασκόμενα εν τη γ' τάξει των πενταταξίων διδασκαλείων, ώραι 2.

15) Χειροτεχνία :

Τα διδασκόμενα εν τη γ' τάξει των πενταταξίων Διδασκαλείων, ώραι 2.

16) Γυμναστική;

Γυμναστικαί ασκήσεις, Παιδιαί, Αθλητικά αγωνίσματα. Κολύμβησις (Volley Ball, Basket Ball, Tennis, Water Ball).

Εθνικοί χοροί. Προσκοπισμός, εν δε τοις Διδασκαλείοις αρρένων και Σκοποβολία, ώραι 3.

Σελ. 410
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/411.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Εις τον αυτόν επί της Παιδείαις και Θρησκευμάτων Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

Εν Ύδρα τη 27 Σεπτεμβρίου 1927 Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ

Ο επί της Παιδείας και των Θρησκευμάτων Υπουργός

Θ. ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ

Σελ. 411
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/412.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

97

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε' ΤΑΞΕΩΣ ΠΕΝΤΑΤΑΞΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΩΝ

(Π. Διάταγμα/25'Ιανουαρίου 1929)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Κ. Γόντικας

Περί καθορισμού των διδακτέων μαθημάτων εις τα πεντατάξια διδασκαλεία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Έχοντες υπ' όψει τον νόμον 3182 (αρθρ. 2) προτάσει του επί της Παιδείας και Θρησκευμάτων Υπουργού, στηριζομένην εις την υπ' αριθ. 24 πράξιν του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

Άρθρον 1, Τα εν τη πέμπτη τάξει των πενταταξίων και τη έκτη των εξαταξίων διδακτέα μαθήματα καθορίζονται ως εξής:

1. Θρησκευτικά. Ανάγνωσις περικοπών εκ προφητικών βιβλίων της Π. Διαθήκης. Ο Χριστιανικός πολιτισμός. Ωρα 1.

2. Ελληνικά. A') Αρχαία Ελληνικά. Ανάγνωσις και ερμηνεία εκ των Πλάτωνος νόμων η του Γοργίου η Πρωταγόρα, Ώραι 2,

Β') Νέα Ελληνικά. Ανάγνωσις εν καλή Νεοελληνική εμμέτρω κατά προτίμησιν μεταφράσει δύο τουλάχιστον τραγωδιών του Σοφοκλέους και μιας του Αισχύλου.

Ανάγνωσις και ερμηνεία έκ του Ερωτοκρίτου και της θυσίας του Αβραάμ.

Ανάγνωσις έργων νεωτέρων Ελλήνων πεζογράφων και ποιητών και ξένων εν μεταφράσει.

Εκθέσεις ιδεών ποικίλα!, (περιγραφαί, πραγματείαι, αναλύσεις έργων κτλ.).

Ώραι 4.

Γραμματολογία αναλόγως προς τα διδασκόμενα κείμενα.

3. Γενική Παιδαγωγική. Έννοια της Παιδαγωγικής επιστήμης. Έννοια της Γενικής Παιδαγωγικής. Η αγωγή. Ο σκοπός της αγωγής καθόλου. Ο σκοπός της αγωγής των Ελληνοπαίδων. Το δυνατόν και τα όρια της αγωγής,

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 33, τχ. Α'/29 Ιανουαρίου 1929.

Σελ. 412
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/413.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Αι βοηθητικαί επιστήμαι της παιδαγωγικής. Οι .τόποι και η διάρκεια της αγωγής (Οικογένεια, σχολείον, είδη και βαθμίδες σχολείων κ.τ,λ.). Η σωματική αγωγή. Έννοια, σκοπός και αξία της σωματικής αγωγής, Η σωματική αγωγή εν τω δημοτικώ σχολείω, πρακτικαί εφαρμογαί. Η ψυχική αγωγή, έννοια, σκοπός και αξία της ψυχικής αγωγής. Η σχέσις της σωματικής αγωγής προς την ψυχικήν, Η ανάπτυξις της γνώσεως ως μέσου αγωγής, Χαρακτήρ, αξία και κύριοι όροι αναπτύξεως της γνώσεως. Εφαρμογαί εις το δημοτικόν σχολείον. Η μόρφωσις του συναισθήματος ως μέσου αγωγής. Χαρακτήρ, αξία και κύριοι όροι μορφώσεως του συναισθήματος, Έφαρμογαί εις το δημοτικον σχολείον. Η μόρφωσις της βουλήσεως ως μέσον αγωγής. Χαρακτήρ, σκοπός και αξία της μορφώσεως της βουλήσεως. Τρόποι μορφώσεως της βουλήσεως. Η άσκησις και ο εθισμός. Η ενασχόλησις. Η διά της χειρός εργασία. Η επιτήρησις. Η διαταγή. Η τιμωρία. Η αμοιβή. Το κύρος του Παιδαγωγού. Η προς τον παιδαγωγόν αγάπη του τροφίμου. Το παράδειγμα του παιδαγωγού, Η ανατροφή του τροφίμου, Η καλλιέργεια αρετών και η καταπολέμησις αντιστοίχων ελαττωμάτων των τροφίμων, Ο σχολικός βίος και η οργάνωσις αυτού, Η ελευθερία και αυτοτελής εργασία του τροφίμου.

(Σημ, Ευθύς μετά την εξέτασιν εκάστου μορφωτικού της βουλήσεως μέτρου, δέον να ζητώνται αι προσήκουσαι εις το δημοτικον σχολείον εφαρμογαί, να πραγματοποιώνται υπό των δοκίμων εν τοις προτύποις, να παρακολουθώνται τα αποτελέσματα και να συζητώνται εν ταις φροντιστηριακαίς άσκήσεσιν), Ώραι 3.

4. Γενική Διδακτική. Η διδασκαλία της Γενικής Διδακτικής θα αρχίση, αφού προηγουμένως διδαχθώσι τα θεμελιώδη της Γενικής Παιδαγωγικής και δη ευθύς μετά την εξέτασιν του ζητήματος "η ανάπτυξις της γνώσεως ως μέσου αγωγής". Τα κύρια σημεία της Γενικής Διδακτικής θα είνε τα εξής:

Έννοια της Διδακτικής. Βοηθητικαί επιστήμαι της διδακτικής. Η Γερμανική και η Ειδική Διδακτική. Η Παιδαγωγική Διδασκαλία, έννοια και σκοπός αυτής ως μέσου της αγωγής.

Όροι υφ' ους είνε δυνατόν να πραγματοποιηθή ο σκοπός της παιδαγωγικής διδασκαλίας. Η ύλη της διδασκαλίας, ήτοι τα μαθήματα. Η παιδαγωγική αξία εκάστου μαθήματος. Η εκλογή της ύλης. Η διάταξις της ύλης. Το πρόγραμμα της καθ' εκάστην εν τω σχολείω εργασίας. Η μεθοδική ενότης. Η μάθησις από ψυχολογικής και λογικής απόψεως και η διδακτική επεξεργασία της διδακτέας ολης. Μέθοδος της εν τω σχολείω μαθήσεως. Η αξία της μεθόδου. Αι διάφοροι μέθοδοι. Αι μορφαί της διδασκαλίας. Η διδασκαλία εν τοις ολιγοταξίοις και τοις μονοταξίοις δημοτικοίς σχολείοις. Aï σιωπηλαί εν τω σχολείω εργασίαι του μαθητού. Αι κατ' οίκον εργασίαι του μαθητού. Ώραι 2-3.

Σελ. 413
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/414.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

5. Ειδική Διδακτική και' Πρακτικαί Ασκήσεις.

Ανασκόπησες εφ' όσον είνε ανάγκη των εν τη δ' τάξει εκ της Ειδικής Διδακτικής διδαχθέντων εξ αφορμής των εν τη Γενική Παιδαγωγική και τη Γενική Διδακτικη διδασκομένων.

Υποδειγματικαί διδασκαλίαι υπό του διδάσκοντος την διδακτικήν, ευθύς μετά το πέρας της περί ε'καστον μάθημα διατριβής. Συζήτησις επί εκάστης των υποδειγματικών διδασκαλιών και συναγωγή πορισμάτων. Άφθονοι έπειτα δοκιμαστικαί διδασκαλίαι των μαθητών επί της ύλης του αυτού μαθήματος. Συζητήσεις επί εκάστης διδασκαλίας και συναγωγή πορισμάτων.

Άφθονοι δοκιμαστικαί διδασκαλίαι των μαθητών εις πάντα τα μαθήματα πρώτον εν τω πολυταξίω προτύπω και είτα εν τω. μονοταξίω. Συζητήσεις σχετικαί κατά τα ανωτέρω.

Κατά το τελευταϊον δεκαπενθήμερον του σχολικού έτους οι μαθηταί της τελευταίας τάξεως των πολυταξίων διδασκαλείων εργάζονται ως εάν ήσαν τακτικοί διδάσκαλοι πάσας τας εργασίμους ώρας εν τω μονοταξίω προτύπω και εν πλείοσι μονοταξίοις δημοτικοίς σχολείοις σχηματιζομένοις διά τας ημέρας ταύτας εκ του πολυταξίου προτύπου διακοπτόμενης της διδασκαλίας των άλλων μαθημάτων, Ώραι 10,

6. Ιστορία της Παιδαγωγικής.

Αι περί αγωγής αντιλήψεις και η παιδαγωγική πράξις παρά τοις αρχαίοις Έλλησι και Ρωμαίοις, Αι κυριώτεραι περί αγωγής αντιλήψεις και παιδαγωγικαί ενέργειαι εν τη Δυτική Ευρώπη και τω Έλληνισμώ κατά το μέσον αιώνα. Αι κυριώταται των νεωτέρων παιδαγωγικών αντιλήψεων και προσπαθειών. Ωρα 1,

7. Φροντιστηριακαί Ασκήσεις.

Αύται θα αναφέρωνται εις ζητήματα παιδαγωγικά, διδακτικά και σχετικά προς την εν τω σχολείω δράσιν και τον εν τη κοινωνία βίον του διδασκάλου, θα είνε κατ' εξοχήν συζητήσεις περί του τρόπου καθ' ον πρέπει η θα έπρεπε να διδαχθή μάθημα τι, θα σκοπώσι την άσκησιν των μαθητών εις τον καταρτισμόν μεθοδικών ενοτήτων ωρισμένου εκάστοτε μαθήματος, εις την προσήκουσαν διάταξιν της ύλης, εις την κατανόησιν και εφαρμογήν του επισήμου προγράμματος της διδακτέας ύλης, εις  τον καταρτισμόν προγραμμάτων εβδομαδιαίας εργασίας· διά τα διάφορα δημοτικά σχολεία, μάλιστα δε τα μονοτάξια θα είνε κρίσεις βιβλίων και γνωμών παιδαγωγικών, κοινωνικών η ψυχολογικών. θα αναφέρωνται εις όργάνωσιν σχολικών κοινοτήτων, καταρτισμόν και ο(,ατήρησ..ν σχολικών μουσείων, σχολικών συλλογών, σχολικών κήπων κ.τ.λ., εις πορίσματα μελέτης των μαθητών'επί ώρισμένών ζητημάτων η φαινομένων του σχολικού βίου, της διδασκαλίας κ.τ.λ., της παρακολουθήσεως των αποτελεσμάτων ωρισμένων παιδαγωγικών η διδακτικών μέτρων κ.τ.λ.

Αι διά τας φροντιστηριακάς ασκήσεις ώραι θα λαμβάνωνται εκ των διά

Σελ. 414
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/415.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

τας πρακτικάς ασκήσεις ωρισμένων δέκα και θα είνε πλείονες των δύο καθ' εβδομάδα.

8. Ιστορία της παρ' ημίν Δημοτικής Εκπαιδεύσεως και η ισχύουσα Νομοθεσία.

Η εκπαίδευσις κατά τους χρόνους της δουλείας., Η εκπαίδευσις του Ελληνικού Κράτους επί Καποδιστρίου. Η δημοτική εκπαίδευσις. και η μόρφώφωσις δημοδιδασκαλων επί Όθωνος και Γεωργίου A'. Ο Νόμος ;ΒΤΜΘ' και οι τροποποιήσαντες αυτόν νόμοι. Η μόρφωσις δημοδιδασκάλων κατά τους νυν ισχύοντας νόμους. Οι ισχύοντες νόμοι περί διοικήσεως της εκπαιδεύσεως (νόμοι 1242 κ,τ.λ.) Ώρα 1, από του Φεβρουαρίου μέχρι τέλους του σχολικού έτους,

9. Πολιτειακή Αγωγή, Ωρα 1.

10. Φυσιογνωστικά. Ποικίλαι πρακτικαί εφαρμογαί των εν ταις προηγουμέναις τάξεσι διδαχθέντων, ιδία άσκησις εις το εκτελείν πειράματα φυσικής και χημείας δι' όσον οίον τε απλουστάτων οργάνων και προχειροτάτων υλικών, Ώρα 1.

11. Γεωπονικά, Καλλιέργεια και διατήρησις του σχολικού κήπου. Ώραι κατά τας εκασταχού ανάγκας.

12. Ιχνογραφία. Εφαρμογή αυστηρά των κανόνων της προοπτικής, Ιχνογράφησις εκ του φυσικού άχρωμος. Ιχνογράφησις έργων χειροτεχνίας, Κρητιδογραφία, Υδατογραφία, Ελαιογραφία, Διακοσμητικόν σχέδιον (ως εφαρμογή, ουχί ως μέσον ιχνογραφικής διδασκαλίας), Ώραι 1.30 (συνεχής),

13. Χειροτεχνία. Συνέχισις των εν ταις προηγουμέναις τάξεσι. διδαχθέντων, ιδία πηλοπλαστική, χαρτοτεχνία αναφερομένη εις τα εκ της γεωμετρίας εν τω Διδασκαλείω και τω δημοτικώ σχολείω διδασκόμενα, ξυλοτεχνία, διά δε τα θήλεα, αντί της ξυλοτεχνίας κοπτική, ραπτική, μαντάρισμα, χειροτεχνήματα. Κατασκευή μέσων αισθητοποιήσεως των εν τω δημοτικώ σχολείω διδασκομένων,

Έκτυποι χάρται επί τη βάσει, τοπογραφικών χαρτών. Εργασίαι επί τη βάσει της Ελληνικής (αρχαίας, μεσαιωνικής και νεωτέρας τέχνης). Ώραι 1,30 (συνεχής):

14. Ωδική και Ενόργανος Μουσική, Η Διδασκαλία θα είναι συνέχισις των εν ταις προηγουμέναις τάξεσι διδαχθέντων, γενομένη πάντοτε επί τη βάσει εγκεκριμένου υπό του Υπουργείου της Παιδείας η των Ωδείων βιβλίου (μεθόδου) και των συναφών βιβλιαρίων ασκήσεως, μέχρι δε της τρίτης το πολύ Θέσεως, εφ' όσον το διδασκόμενον όργανον είνε το τετράχορδον. Άσκησις πολλή εις το έκτελείν και διδάσκειν εν τω δημοτικώ σχολείω και τω διδασκαλείω, άσματα εγκεκριμένα υπό του Υπουργείου της Παιδείας. Ώραι 2-3.

15. Γυμναστική, Γυμναστικαί Ασκήσεις. Παιδιαί, Αγωνιστική. Εθνικοί χοροί. Κολυμβητική. Εν τοις των αρρένων και σκοποβολία. Άσκησις

Σελ. 415
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/416.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

εις το καταρτίζειν προγράμματα ημερησίας γυμνάσεως διά πάσαν τάξιν δημοτικού σχολείου. Ώραι 3, διαιρούμενα., οπού δυνατόν εις 6 ημίωρα, ώστε να γυμναζωνται καθ' εκάστην οι μαθηταί ανά !ν ήμίωρον. To αυτό γίνεται και εις πάσας τας τάξεις των πολυταξίων διδασκαλείων.

Εις τον αυτόν Υπουργόν επί της Παιδείας κ.λ.π. ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος,

Εν Αθήναις τη 25 Ιανουαρίου 1929

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ

Ο επί της Παιδείας και Θρησκευμάτων Υπουργός

Κ. ΓΟΝΤΙΚΑΣ

Σελ. 416
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/417.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

98

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ

(N. Διάταγμα / 22 Μαρτίου 1929)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου Υπουργός Κ. Γόντικας

[Βλ. το κείμενο του διατάγματος στο A112],

27

Σελ. 417
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/418.gif&w=600&h=915 17_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 418
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/419.gif&w=600&h=915 17_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (ΣΧΟΛΩΝ)

Σελ. 419
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/420.gif&w=600&h=915 17_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 420
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/421.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

l

ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

(Β. Διάταγμα / 25 Ιανουαρίου (6 Φεβρουαρίου) 1843)

Κυβέρνηση Α. Κριεζή

Υπουργός Ι. Ρίζος

Αριθ. 213

ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Περί τον οργανισμού της εν Αθήναις Ριζαρείου Εκκλησιαστικής σχολής

ΟΘΩΝ

ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αφ' ου διά του Ημετέρου Διατάγματος 12 (24) Μαΐου 1841 υπ' αριθ. 1624 απεδέχθημεν ευμενώς την πρότασιν του αοιδίμου Γεωργίου Ραδιόνοφ Ριζάρη περί συστάσεως Εκκλησιαστικής σχολής εν Αθήναις, καθ' ον τρόπον ο ευγενής εκείνος ανήρ εξέθεσεν εις την Ημετέραν επί των Εκκλησιαστικών κτλ. Γραμματείαν διά της αναφοράς αυτού 25 Απριλίου 1840· ιδόντες τας διατάξεις της τε από 1 Ιανουαρίου 1840 διαθήκης του αοιδίμου εκείνου ανδρός και των εις αυτήν προσθηκών 10 Ιανουαρίου, 25 Απριλίου και 1 Ιουνίου 1840 των μετά της διαθήκης δημοσιευθεισών· και επιθυμούντες να επιταχύνωμεν την σύστασιν της Εκκλησιαστικής σχολής, επί τη υπ' αριθ. 17,865 εκθέσει της Ημετέρας επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Γραμματείας, απεφασίσαμεν να διατάξωμεν και διατάττομεν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.

1. Καθιδρύεται εν τη Πρωτευούση του Ημετέρου Βασιλείου Εκκλησιαστική σχολή υπό το όνομα "Εκκλησιαστική Σχολή Μάνθου

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 4/13 Φεβρουαρίου 1843.

Σελ. 421
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/422.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

καί Γεωργίου Ριζάριδων" σκοπόν έχουσα την προσήκουσαν εκπαίδευσιν και την ηθικήν μόρφωσιν των μελλόντων να ιερατεύσωσιν.

2. Η Κυβέρνησις αναδέχεται κατά την έφεσιν τους αοιδίμου Γεωργίου Ραδιόνοφ Ριζάρη την εν γένει εφορείαν επί της σχολής, διοικούμενης κατά τας διατάξεις της τε διαθήκης και των εις αυτήν προσθηκών του διαθέτου.

ΚΕΦΑΛ. Β'. Περί υποτρόφων.

3. Η σχολή αυτή έχει δαπάνη της Ριζαρείου περιουσίας είκοσι τουλάχιστον υποτρόφους.

Επιφυλαττομεθα δε να εκλέξωμεν, δαπάνη του δημοσίου ταμείου και έτερον υποτρόφων αριθμόν.

4. Άπαντες οι εν τη σχολή ταύτη μαθητεύοντες ζώσι κοινοβιακώς εν τω καταστήματι αυτής και υπόκεινται εις τας αυτάς διατάξεις.

5. Διά να γένη τις δεκτός ως υπότροφος της Εκκλησιαστικής σχολής απαιτείται να είναι:

α') Έλλην, υπήκοος Ημών εξαιρούνται δε της διατάξεως ταύτης οι περί ων γίνεται λόγος εις το άρθρον 109 της διαθήκης και εις το άρθρον 6 του παρόντος Οργανισμού.

β') Όχι νεώτερος των δεκαπέντε ετών, η πρεσβύτερος των δεκαοκτώ.

Κατά τα πρώτα πέντε έτη γίνονται δεκτοί κατ' εξαίρεσιν και πρεσβύτεροι των δεκαοκτώ ετών.

γ') Υγιής και αρτιμελής το σώμα, ευφυής δε τον νουν και χρηστοήθης.

δ') Τέκνον γονέων εγνωσμένων, χριστιανών της ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας. Εάν δε είναι Ίερόπαις, η τέκνον εχόντων Ιδιαιτέρας προς την πατρίδα εκδουλεύσεις, εν ίσότητι των λοιπών περιστάσεων, προτιμάται.

ε') Διδαγμένος τα εν τοις Ελληνικοίς σχολείοις τταραδιδόμενα μαθήματα.

στ') Να ομολογήση πρώτον ενώπιον του διευθυντού της σχολής και του αρμοδίου υπουργικού Συμβουλίου της επί των εκκλησιαστικών κτλ. Γραμματείας της Επικρατείας, αφ' ου ούτοι τω παραστήσωσιν εξ ενός μεν την ιερότητα των καθηκόντων, εξ ετέρου δε και τα βάρη του Εκκλησιαστικού επαγγέλματος, ότι εμμένει εκουσίως εις την πρόθεσίν του' και έπειτα ν' αναφέρη εις την επί των Εκκλησιαστικών Ημετέραν Γραμματείαν, ότι μετά την αποπεράτωσιν των μαθημάτων του και όταν φθάση εις την υπό των ιερών κανόνων οριζομένην ήλικίαν, θέλει δεχθή το της ιερωσύνης επάγγελμα, παρέχων εγγύησιν αξιόχρεων, ότι εάν εν καιρώ δεν θελήση να χειροτονηθή ιερεύς έγγαμος, η άγαμος, η εάν διά κακοήθειαν η έλλειψιν προόδων εις τας σπουδάς αποβληθή της σχολής, θέλει αποδίδει πάσαν την δι' αυτόν γενομένην δαπάνην.

Σελ. 422
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/423.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Εξαιρούνται δε οι εξ ασθενείας η άλλης φυσικής τινός, επελθούσης ελλείψεως κωλυόμενοι.

6. Προσλαμβάνονται ως υπότροφοι καθ' Ημετέραν έγκρισιν και όσοι ιδία δαπάνη αφίενται να εισέλθωσιν εις το κατάστημα της Εκκλησιαστικής σχολής, προπληρόνοντες κατά πάσαν τριμηνίαν 150 δραχμάς' υπόκεινται δε και ούτοι εις τας ανωτέρω 4 και 5 εδ. β'-στ' διατάξεις,

ΚΕΦΑΛ. Γ'. Περί των μαθημάτων.

7. Οι υπότροφοι θέλουν διδάσκεσθαι.

α') Άπαν, εν γένει το σύστημα των εξ Αποκαλύψεως δογματικών και των ηθικών της πίστεως αληθειών, οίον την ιεράν και την Εκκλησιαστικήν ιστορίαν.

Την κατήχησιν της ορθοδόξου Πίστεως,

Την περί τους Θείους πατέρας της Εκκλησίας φιλολογίαν.

Την ερμηνευτικήν των αγίων Γραφών.

Την δογματικήν Θεολογίαν,

Την ηθικήν του Ευαγγελίου.

Την ρητορικήν και μάλιστα την του ιερού Άμβονος.

Την ποιμαντικήν και την κατηχητικήν,

Την Εκκλησιαστικήν μουσικήν,

β') Την Ελληνικήν γλώσσαν και την Λατινικήν, όσον ένεστιν εντελώς, εις τους κλασσικούς συγγραφείς και τους αγίους πατέρας αμφοτέρων.

γ') Την γενικήν ιστορίαν και την γεωγραφίαν.

δ') Τα στοιχειώδη μαθηματικά,

ε') Την στοιχειώδη φιλοσοφίαν.

στ') Μίαν ξένην γλώσσαν εκ των νεωτέρων, οίον την Γαλλικήν, ως κοινοτέραν.

8. Η σχολή έχει πέντε τάξεις, εκάστης δε τούτων η διάρκεια είναι ενιαύσιος, Και η μεν πρώτη είναι προπαρασκευαστική διά τους μη διδαχθέντας πάντα τα του Ελληνικού σχολείου μαθήματα· αι δε ανώτεραι τρείς, αντιστοιχούσι προς τας τρεις τάξεις του γυμνασίου μέ την διαφοράν, ότι η ιερά κατήχησις και η ιερά ιστορία θέλουν διδάσκεσθαι εν αυτή πλατύτερον. Παραλλήλως δε μέ τους κλασσικούς Έλληνας και Λατίνους θέλουν εξηγείσθαι. αρμόδια μέρη εκ των πατέρων της Εκκλησιάς· εις δε την πέμπτην τάξιν θέλουν διδάσκεσθαι συνοπτικώς α') η εισαγωγή εις τας θείας Γραφάς και β') η δογματική και ηθική Θεολογία,

9. Καθ' όσον δεν ήθελεν εμποδισθή η τοποθέτησις των εκ της Ριζαρείου περιουσίας υποτρόφων, και ήθελε δοθή ρητή άδεια παρά της Κυβερνήσεως,

Σελ. 423
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/424.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

οι διάφοροι, υπότροφοι, αποπερατώσαντες τας τέσσαρας τάξεις αυτής, δύνανται, αντί να μεταβαίνωσιν εις την πέμπτην, να φοιτωσιν εις το Βασιλικόν Πανεπιστήμιον, οπού διδάσκονται επί τριετίαν τα γενικά λεγόμενα μαθήματα εκ της φιλοσοφικής σχολής, και τα ωρισμένα μαθήματα της Θεολογικής, εν οις συμπεριλαμβάνεται και το μάθημα της Εβραϊκής, εξακολουθούντες να διαμένωσιν εν τη σχολή και να θεωρώνται ως οι λοιποί υπότροφοι.

Η δε χορήγησις της εκ της Ριζαρείου περιουσίας συντάξεως εις εν και το αυτό άτομον, δεν δύναται να παρεκταθή υπέρ τα πέντα έτη.

10. Την τάξιν των μαθημάτων και τας ώρας διδασκαλίας εκάστου, θέλει διαγράψει ιδιαίτερος περί τούτων κανονισμός, υποβαλλόμενος παρά του πρώτου συμβουλίου των εκτελεστών της Ριζαρείου διαθήκης εις την έγκρισιν της Ημετέρας επί των Εκκλησιαστικών κτλ. Γραμματείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ΄. Περί στολής των μαθητών.

16. Η στολή όλων εν γένει των υποτρόφων , της σχολής είναι ομοιόμορφος και σεμνή, φορούσι δε σκούφον μαύρον, χιτώνα ποδήρη μαύρον, ζώνην κυανήν βαθείαν, περίποδα μαύρα, η ; υποδήματα τον χειμώνα και επενδύτην του αυτού χρώματος.

Εν Αθήναις την 25 Ιανουαρίου (6 Φεβρ.) 1843

ΟΘΩΝ

Ο επί των Εκκλησιαστικών κτλ. Γραμματεύς Ι. ΡΙΖΟΣ

Σελ. 424
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/425.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

2

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ 1844

(Κανονισμός: Έγγραφο 25604/902 / 29 Απριλίου 1844)

Κυβέρνηση Α. Μαυροκορδάτου

Υπουργός Σπ. Τρικούπης

25604 Αριθ. 902

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Προς τους εκτελεστάς της διαθήκης του μακαρίτου Γ. Ριζάρη.

Θεωρήσαντες τον διά της αναφοράς υμών 15 του παρόντος μηνός υποβληθέντα εις το Υπουργείον Κανονισμόν της Ριζαρείου Σχολής έχοντα ως \έπεται:

Κανονισμός της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής σχολής.

"Τύπος γίνου των Πιστών, εν λόγω, εν αναστροφή, εν αγάπη, εν πίστει, εν αγνεία",

Α. Τιμόθ. Κεφ. Δ' 12. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

Περί της εν τη Σχολή κατατάξεως και περί της δοκιμασίας των μαθητών.

1) Οι θέλοντες να καταταχθώσιν εις τους υποτρόφους της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής, οφείλουσι, προς τοις άλλοις, όσα κατά την διαθήκην του καθιδρυτού της Σχολής και κατά τον οργανισμόν αυτής απαιτούνται διά την παραδοχήν εκάστου, να φέρωσιν ιδίως εις τον Διευθυντήν και μαρτυρικόν του πνευματικού πατρός αυτών περί της ευσέβειας των και περί του ότι δεν έχουν πνευματικόν τι κώλυμα εις το να ιερωθώσιν εν καιρώ,

Αναδημοσιεύεται από τον τόμο: Τα κατά την Ριζάρειον Εκκλησιαστικήν Σχολήν από της συστάσεως αυτής μετά της εικόνος τον Ιδρυτού, δαπάνη της Ριζαρείου περιουσίας κατ' έγκρισιν του επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργείου και επιμέλεια Νικολάου Ράδου, εκτελεστού της Ριζαρείου Διαθήκης. Έκδοσις Β' μετά προσθηκών μέχρι τέλους τον έτους 1902, Αθήνα 1903, σ. 109-124.

Σελ. 425
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 406
  17_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

  96

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Δ' ΤΑΞΕΩΣ

  ΠΕΝΤΑΤΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΤΑΞΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΩΝ

  (Π. Διάταγμα / 27 Σεπτεμβρίου 1927)

  Κυβέρνηση Α. Ζαΐμη

  Υπουργός θ. Νικολούδης

  Περί καθορισμού διδακτέας νλης εις την τετάρτην τάξιν των πενταταξίων διδασκαλείων

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

  Έχοντες υπ' όψει τον νόμον 3182 (άρθρ. 2) προτάσει του επί της Παιδείας και Θρησκευμάτων Υπουργού, στηριζομένη εις την υπ' αριθ. 190 έ.έ, πράξιν του εκπαιδευτικού συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν.

  Άρθρον 1. Τα εν τη τετάρτη τάξει των πενταταξίων Διδασκαλείων της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως διδασκόμενα μαθήματα, η εξ εκάστου μαθήματος διδακτέα εν τη τάξει ταύτη ύλη και αι ώραι της διδασκαλίας αυτής καθορίζονται ως εξής:

  1) Θρησκευτικά:

  Χριστιανική Ηθική μετά παραδειγμάτων εκ της κοινωνικής ζωής, ώρα 1.

  2) Ελληνικά:

  A') Αρχαία Ελληνικά:

  Ανάγνωσις και Ερμηνεία, α') Εκλογών εκ της Πολιτείας του Πλάτωνος, β') εκ του Μάρκου Αυρηλίου, των εις Εαυτόν, γ') Εκλεκτών λυρικών ποιημάτων (Σόλωνος, Τυρταίου κλπ.), δ') Ενός δράματος του Ευριπίδου (Ιφιγένεια η εν Αυλίδι, Ιφιγένεια η εν Ταύροις, Μήδεια, Εκάβη, Φοίνισσαι, Ιππόλυτος),

  Ελληνικά Νέα: α') Ανάγνωσις εν ποιητική μεταφράσει εις την δημώδη ενός δράματος του Ευριπίδου, εκ των ανωτέρω, μη διδαχθέντος εις την αρχαίαν, β') Ανάγνωσις εκλεκτών έργων νέων Ελλήνων των ποιητών και

  Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 208, τχ. A'/30 Σεπτεμβρίου 1927.