Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:960
 
Αριθμός τόμων:2ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Νομοθεσία
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 26.12 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 412-431 από: 962
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/412.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

97

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε' ΤΑΞΕΩΣ ΠΕΝΤΑΤΑΞΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΩΝ

(Π. Διάταγμα/25'Ιανουαρίου 1929)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Κ. Γόντικας

Περί καθορισμού των διδακτέων μαθημάτων εις τα πεντατάξια διδασκαλεία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Έχοντες υπ' όψει τον νόμον 3182 (αρθρ. 2) προτάσει του επί της Παιδείας και Θρησκευμάτων Υπουργού, στηριζομένην εις την υπ' αριθ. 24 πράξιν του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

Άρθρον 1, Τα εν τη πέμπτη τάξει των πενταταξίων και τη έκτη των εξαταξίων διδακτέα μαθήματα καθορίζονται ως εξής:

1. Θρησκευτικά. Ανάγνωσις περικοπών εκ προφητικών βιβλίων της Π. Διαθήκης. Ο Χριστιανικός πολιτισμός. Ωρα 1.

2. Ελληνικά. A') Αρχαία Ελληνικά. Ανάγνωσις και ερμηνεία εκ των Πλάτωνος νόμων η του Γοργίου η Πρωταγόρα, Ώραι 2,

Β') Νέα Ελληνικά. Ανάγνωσις εν καλή Νεοελληνική εμμέτρω κατά προτίμησιν μεταφράσει δύο τουλάχιστον τραγωδιών του Σοφοκλέους και μιας του Αισχύλου.

Ανάγνωσις και ερμηνεία έκ του Ερωτοκρίτου και της θυσίας του Αβραάμ.

Ανάγνωσις έργων νεωτέρων Ελλήνων πεζογράφων και ποιητών και ξένων εν μεταφράσει.

Εκθέσεις ιδεών ποικίλα!, (περιγραφαί, πραγματείαι, αναλύσεις έργων κτλ.).

Ώραι 4.

Γραμματολογία αναλόγως προς τα διδασκόμενα κείμενα.

3. Γενική Παιδαγωγική. Έννοια της Παιδαγωγικής επιστήμης. Έννοια της Γενικής Παιδαγωγικής. Η αγωγή. Ο σκοπός της αγωγής καθόλου. Ο σκοπός της αγωγής των Ελληνοπαίδων. Το δυνατόν και τα όρια της αγωγής,

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 33, τχ. Α'/29 Ιανουαρίου 1929.

Σελ. 412
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/413.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Αι βοηθητικαί επιστήμαι της παιδαγωγικής. Οι .τόποι και η διάρκεια της αγωγής (Οικογένεια, σχολείον, είδη και βαθμίδες σχολείων κ.τ,λ.). Η σωματική αγωγή. Έννοια, σκοπός και αξία της σωματικής αγωγής, Η σωματική αγωγή εν τω δημοτικώ σχολείω, πρακτικαί εφαρμογαί. Η ψυχική αγωγή, έννοια, σκοπός και αξία της ψυχικής αγωγής. Η σχέσις της σωματικής αγωγής προς την ψυχικήν, Η ανάπτυξις της γνώσεως ως μέσου αγωγής, Χαρακτήρ, αξία και κύριοι όροι αναπτύξεως της γνώσεως. Εφαρμογαί εις το δημοτικόν σχολείον. Η μόρφωσις του συναισθήματος ως μέσου αγωγής. Χαρακτήρ, αξία και κύριοι όροι μορφώσεως του συναισθήματος, Έφαρμογαί εις το δημοτικον σχολείον. Η μόρφωσις της βουλήσεως ως μέσον αγωγής. Χαρακτήρ, σκοπός και αξία της μορφώσεως της βουλήσεως. Τρόποι μορφώσεως της βουλήσεως. Η άσκησις και ο εθισμός. Η ενασχόλησις. Η διά της χειρός εργασία. Η επιτήρησις. Η διαταγή. Η τιμωρία. Η αμοιβή. Το κύρος του Παιδαγωγού. Η προς τον παιδαγωγόν αγάπη του τροφίμου. Το παράδειγμα του παιδαγωγού, Η ανατροφή του τροφίμου, Η καλλιέργεια αρετών και η καταπολέμησις αντιστοίχων ελαττωμάτων των τροφίμων, Ο σχολικός βίος και η οργάνωσις αυτού, Η ελευθερία και αυτοτελής εργασία του τροφίμου.

(Σημ, Ευθύς μετά την εξέτασιν εκάστου μορφωτικού της βουλήσεως μέτρου, δέον να ζητώνται αι προσήκουσαι εις το δημοτικον σχολείον εφαρμογαί, να πραγματοποιώνται υπό των δοκίμων εν τοις προτύποις, να παρακολουθώνται τα αποτελέσματα και να συζητώνται εν ταις φροντιστηριακαίς άσκήσεσιν), Ώραι 3.

4. Γενική Διδακτική. Η διδασκαλία της Γενικής Διδακτικής θα αρχίση, αφού προηγουμένως διδαχθώσι τα θεμελιώδη της Γενικής Παιδαγωγικής και δη ευθύς μετά την εξέτασιν του ζητήματος "η ανάπτυξις της γνώσεως ως μέσου αγωγής". Τα κύρια σημεία της Γενικής Διδακτικής θα είνε τα εξής:

Έννοια της Διδακτικής. Βοηθητικαί επιστήμαι της διδακτικής. Η Γερμανική και η Ειδική Διδακτική. Η Παιδαγωγική Διδασκαλία, έννοια και σκοπός αυτής ως μέσου της αγωγής.

Όροι υφ' ους είνε δυνατόν να πραγματοποιηθή ο σκοπός της παιδαγωγικής διδασκαλίας. Η ύλη της διδασκαλίας, ήτοι τα μαθήματα. Η παιδαγωγική αξία εκάστου μαθήματος. Η εκλογή της ύλης. Η διάταξις της ύλης. Το πρόγραμμα της καθ' εκάστην εν τω σχολείω εργασίας. Η μεθοδική ενότης. Η μάθησις από ψυχολογικής και λογικής απόψεως και η διδακτική επεξεργασία της διδακτέας ολης. Μέθοδος της εν τω σχολείω μαθήσεως. Η αξία της μεθόδου. Αι διάφοροι μέθοδοι. Αι μορφαί της διδασκαλίας. Η διδασκαλία εν τοις ολιγοταξίοις και τοις μονοταξίοις δημοτικοίς σχολείοις. Aï σιωπηλαί εν τω σχολείω εργασίαι του μαθητού. Αι κατ' οίκον εργασίαι του μαθητού. Ώραι 2-3.

Σελ. 413
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/414.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

5. Ειδική Διδακτική και' Πρακτικαί Ασκήσεις.

Ανασκόπησες εφ' όσον είνε ανάγκη των εν τη δ' τάξει εκ της Ειδικής Διδακτικής διδαχθέντων εξ αφορμής των εν τη Γενική Παιδαγωγική και τη Γενική Διδακτικη διδασκομένων.

Υποδειγματικαί διδασκαλίαι υπό του διδάσκοντος την διδακτικήν, ευθύς μετά το πέρας της περί ε'καστον μάθημα διατριβής. Συζήτησις επί εκάστης των υποδειγματικών διδασκαλιών και συναγωγή πορισμάτων. Άφθονοι έπειτα δοκιμαστικαί διδασκαλίαι των μαθητών επί της ύλης του αυτού μαθήματος. Συζητήσεις επί εκάστης διδασκαλίας και συναγωγή πορισμάτων.

Άφθονοι δοκιμαστικαί διδασκαλίαι των μαθητών εις πάντα τα μαθήματα πρώτον εν τω πολυταξίω προτύπω και είτα εν τω. μονοταξίω. Συζητήσεις σχετικαί κατά τα ανωτέρω.

Κατά το τελευταϊον δεκαπενθήμερον του σχολικού έτους οι μαθηταί της τελευταίας τάξεως των πολυταξίων διδασκαλείων εργάζονται ως εάν ήσαν τακτικοί διδάσκαλοι πάσας τας εργασίμους ώρας εν τω μονοταξίω προτύπω και εν πλείοσι μονοταξίοις δημοτικοίς σχολείοις σχηματιζομένοις διά τας ημέρας ταύτας εκ του πολυταξίου προτύπου διακοπτόμενης της διδασκαλίας των άλλων μαθημάτων, Ώραι 10,

6. Ιστορία της Παιδαγωγικής.

Αι περί αγωγής αντιλήψεις και η παιδαγωγική πράξις παρά τοις αρχαίοις Έλλησι και Ρωμαίοις, Αι κυριώτεραι περί αγωγής αντιλήψεις και παιδαγωγικαί ενέργειαι εν τη Δυτική Ευρώπη και τω Έλληνισμώ κατά το μέσον αιώνα. Αι κυριώταται των νεωτέρων παιδαγωγικών αντιλήψεων και προσπαθειών. Ωρα 1,

7. Φροντιστηριακαί Ασκήσεις.

Αύται θα αναφέρωνται εις ζητήματα παιδαγωγικά, διδακτικά και σχετικά προς την εν τω σχολείω δράσιν και τον εν τη κοινωνία βίον του διδασκάλου, θα είνε κατ' εξοχήν συζητήσεις περί του τρόπου καθ' ον πρέπει η θα έπρεπε να διδαχθή μάθημα τι, θα σκοπώσι την άσκησιν των μαθητών εις τον καταρτισμόν μεθοδικών ενοτήτων ωρισμένου εκάστοτε μαθήματος, εις την προσήκουσαν διάταξιν της ύλης, εις την κατανόησιν και εφαρμογήν του επισήμου προγράμματος της διδακτέας ύλης, εις  τον καταρτισμόν προγραμμάτων εβδομαδιαίας εργασίας· διά τα διάφορα δημοτικά σχολεία, μάλιστα δε τα μονοτάξια θα είνε κρίσεις βιβλίων και γνωμών παιδαγωγικών, κοινωνικών η ψυχολογικών. θα αναφέρωνται εις όργάνωσιν σχολικών κοινοτήτων, καταρτισμόν και ο(,ατήρησ..ν σχολικών μουσείων, σχολικών συλλογών, σχολικών κήπων κ.τ.λ., εις πορίσματα μελέτης των μαθητών'επί ώρισμένών ζητημάτων η φαινομένων του σχολικού βίου, της διδασκαλίας κ.τ.λ., της παρακολουθήσεως των αποτελεσμάτων ωρισμένων παιδαγωγικών η διδακτικών μέτρων κ.τ.λ.

Αι διά τας φροντιστηριακάς ασκήσεις ώραι θα λαμβάνωνται εκ των διά

Σελ. 414
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/415.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

τας πρακτικάς ασκήσεις ωρισμένων δέκα και θα είνε πλείονες των δύο καθ' εβδομάδα.

8. Ιστορία της παρ' ημίν Δημοτικής Εκπαιδεύσεως και η ισχύουσα Νομοθεσία.

Η εκπαίδευσις κατά τους χρόνους της δουλείας., Η εκπαίδευσις του Ελληνικού Κράτους επί Καποδιστρίου. Η δημοτική εκπαίδευσις. και η μόρφώφωσις δημοδιδασκαλων επί Όθωνος και Γεωργίου A'. Ο Νόμος ;ΒΤΜΘ' και οι τροποποιήσαντες αυτόν νόμοι. Η μόρφωσις δημοδιδασκάλων κατά τους νυν ισχύοντας νόμους. Οι ισχύοντες νόμοι περί διοικήσεως της εκπαιδεύσεως (νόμοι 1242 κ,τ.λ.) Ώρα 1, από του Φεβρουαρίου μέχρι τέλους του σχολικού έτους,

9. Πολιτειακή Αγωγή, Ωρα 1.

10. Φυσιογνωστικά. Ποικίλαι πρακτικαί εφαρμογαί των εν ταις προηγουμέναις τάξεσι διδαχθέντων, ιδία άσκησις εις το εκτελείν πειράματα φυσικής και χημείας δι' όσον οίον τε απλουστάτων οργάνων και προχειροτάτων υλικών, Ώρα 1.

11. Γεωπονικά, Καλλιέργεια και διατήρησις του σχολικού κήπου. Ώραι κατά τας εκασταχού ανάγκας.

12. Ιχνογραφία. Εφαρμογή αυστηρά των κανόνων της προοπτικής, Ιχνογράφησις εκ του φυσικού άχρωμος. Ιχνογράφησις έργων χειροτεχνίας, Κρητιδογραφία, Υδατογραφία, Ελαιογραφία, Διακοσμητικόν σχέδιον (ως εφαρμογή, ουχί ως μέσον ιχνογραφικής διδασκαλίας), Ώραι 1.30 (συνεχής),

13. Χειροτεχνία. Συνέχισις των εν ταις προηγουμέναις τάξεσι. διδαχθέντων, ιδία πηλοπλαστική, χαρτοτεχνία αναφερομένη εις τα εκ της γεωμετρίας εν τω Διδασκαλείω και τω δημοτικώ σχολείω διδασκόμενα, ξυλοτεχνία, διά δε τα θήλεα, αντί της ξυλοτεχνίας κοπτική, ραπτική, μαντάρισμα, χειροτεχνήματα. Κατασκευή μέσων αισθητοποιήσεως των εν τω δημοτικώ σχολείω διδασκομένων,

Έκτυποι χάρται επί τη βάσει, τοπογραφικών χαρτών. Εργασίαι επί τη βάσει της Ελληνικής (αρχαίας, μεσαιωνικής και νεωτέρας τέχνης). Ώραι 1,30 (συνεχής):

14. Ωδική και Ενόργανος Μουσική, Η Διδασκαλία θα είναι συνέχισις των εν ταις προηγουμέναις τάξεσι διδαχθέντων, γενομένη πάντοτε επί τη βάσει εγκεκριμένου υπό του Υπουργείου της Παιδείας η των Ωδείων βιβλίου (μεθόδου) και των συναφών βιβλιαρίων ασκήσεως, μέχρι δε της τρίτης το πολύ Θέσεως, εφ' όσον το διδασκόμενον όργανον είνε το τετράχορδον. Άσκησις πολλή εις το έκτελείν και διδάσκειν εν τω δημοτικώ σχολείω και τω διδασκαλείω, άσματα εγκεκριμένα υπό του Υπουργείου της Παιδείας. Ώραι 2-3.

15. Γυμναστική, Γυμναστικαί Ασκήσεις. Παιδιαί, Αγωνιστική. Εθνικοί χοροί. Κολυμβητική. Εν τοις των αρρένων και σκοποβολία. Άσκησις

Σελ. 415
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/416.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

εις το καταρτίζειν προγράμματα ημερησίας γυμνάσεως διά πάσαν τάξιν δημοτικού σχολείου. Ώραι 3, διαιρούμενα., οπού δυνατόν εις 6 ημίωρα, ώστε να γυμναζωνται καθ' εκάστην οι μαθηταί ανά !ν ήμίωρον. To αυτό γίνεται και εις πάσας τας τάξεις των πολυταξίων διδασκαλείων.

Εις τον αυτόν Υπουργόν επί της Παιδείας κ.λ.π. ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος,

Εν Αθήναις τη 25 Ιανουαρίου 1929

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ

Ο επί της Παιδείας και Θρησκευμάτων Υπουργός

Κ. ΓΟΝΤΙΚΑΣ

Σελ. 416
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/417.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

98

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ

(N. Διάταγμα / 22 Μαρτίου 1929)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου Υπουργός Κ. Γόντικας

[Βλ. το κείμενο του διατάγματος στο A112],

27

Σελ. 417
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/418.gif&w=600&h=915 17_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 418
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/419.gif&w=600&h=915 17_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (ΣΧΟΛΩΝ)

Σελ. 419
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/420.gif&w=600&h=915 17_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 420
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/421.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

l

ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

(Β. Διάταγμα / 25 Ιανουαρίου (6 Φεβρουαρίου) 1843)

Κυβέρνηση Α. Κριεζή

Υπουργός Ι. Ρίζος

Αριθ. 213

ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Περί τον οργανισμού της εν Αθήναις Ριζαρείου Εκκλησιαστικής σχολής

ΟΘΩΝ

ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αφ' ου διά του Ημετέρου Διατάγματος 12 (24) Μαΐου 1841 υπ' αριθ. 1624 απεδέχθημεν ευμενώς την πρότασιν του αοιδίμου Γεωργίου Ραδιόνοφ Ριζάρη περί συστάσεως Εκκλησιαστικής σχολής εν Αθήναις, καθ' ον τρόπον ο ευγενής εκείνος ανήρ εξέθεσεν εις την Ημετέραν επί των Εκκλησιαστικών κτλ. Γραμματείαν διά της αναφοράς αυτού 25 Απριλίου 1840· ιδόντες τας διατάξεις της τε από 1 Ιανουαρίου 1840 διαθήκης του αοιδίμου εκείνου ανδρός και των εις αυτήν προσθηκών 10 Ιανουαρίου, 25 Απριλίου και 1 Ιουνίου 1840 των μετά της διαθήκης δημοσιευθεισών· και επιθυμούντες να επιταχύνωμεν την σύστασιν της Εκκλησιαστικής σχολής, επί τη υπ' αριθ. 17,865 εκθέσει της Ημετέρας επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Γραμματείας, απεφασίσαμεν να διατάξωμεν και διατάττομεν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.

1. Καθιδρύεται εν τη Πρωτευούση του Ημετέρου Βασιλείου Εκκλησιαστική σχολή υπό το όνομα "Εκκλησιαστική Σχολή Μάνθου

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 4/13 Φεβρουαρίου 1843.

Σελ. 421
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/422.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

καί Γεωργίου Ριζάριδων" σκοπόν έχουσα την προσήκουσαν εκπαίδευσιν και την ηθικήν μόρφωσιν των μελλόντων να ιερατεύσωσιν.

2. Η Κυβέρνησις αναδέχεται κατά την έφεσιν τους αοιδίμου Γεωργίου Ραδιόνοφ Ριζάρη την εν γένει εφορείαν επί της σχολής, διοικούμενης κατά τας διατάξεις της τε διαθήκης και των εις αυτήν προσθηκών του διαθέτου.

ΚΕΦΑΛ. Β'. Περί υποτρόφων.

3. Η σχολή αυτή έχει δαπάνη της Ριζαρείου περιουσίας είκοσι τουλάχιστον υποτρόφους.

Επιφυλαττομεθα δε να εκλέξωμεν, δαπάνη του δημοσίου ταμείου και έτερον υποτρόφων αριθμόν.

4. Άπαντες οι εν τη σχολή ταύτη μαθητεύοντες ζώσι κοινοβιακώς εν τω καταστήματι αυτής και υπόκεινται εις τας αυτάς διατάξεις.

5. Διά να γένη τις δεκτός ως υπότροφος της Εκκλησιαστικής σχολής απαιτείται να είναι:

α') Έλλην, υπήκοος Ημών εξαιρούνται δε της διατάξεως ταύτης οι περί ων γίνεται λόγος εις το άρθρον 109 της διαθήκης και εις το άρθρον 6 του παρόντος Οργανισμού.

β') Όχι νεώτερος των δεκαπέντε ετών, η πρεσβύτερος των δεκαοκτώ.

Κατά τα πρώτα πέντε έτη γίνονται δεκτοί κατ' εξαίρεσιν και πρεσβύτεροι των δεκαοκτώ ετών.

γ') Υγιής και αρτιμελής το σώμα, ευφυής δε τον νουν και χρηστοήθης.

δ') Τέκνον γονέων εγνωσμένων, χριστιανών της ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας. Εάν δε είναι Ίερόπαις, η τέκνον εχόντων Ιδιαιτέρας προς την πατρίδα εκδουλεύσεις, εν ίσότητι των λοιπών περιστάσεων, προτιμάται.

ε') Διδαγμένος τα εν τοις Ελληνικοίς σχολείοις τταραδιδόμενα μαθήματα.

στ') Να ομολογήση πρώτον ενώπιον του διευθυντού της σχολής και του αρμοδίου υπουργικού Συμβουλίου της επί των εκκλησιαστικών κτλ. Γραμματείας της Επικρατείας, αφ' ου ούτοι τω παραστήσωσιν εξ ενός μεν την ιερότητα των καθηκόντων, εξ ετέρου δε και τα βάρη του Εκκλησιαστικού επαγγέλματος, ότι εμμένει εκουσίως εις την πρόθεσίν του' και έπειτα ν' αναφέρη εις την επί των Εκκλησιαστικών Ημετέραν Γραμματείαν, ότι μετά την αποπεράτωσιν των μαθημάτων του και όταν φθάση εις την υπό των ιερών κανόνων οριζομένην ήλικίαν, θέλει δεχθή το της ιερωσύνης επάγγελμα, παρέχων εγγύησιν αξιόχρεων, ότι εάν εν καιρώ δεν θελήση να χειροτονηθή ιερεύς έγγαμος, η άγαμος, η εάν διά κακοήθειαν η έλλειψιν προόδων εις τας σπουδάς αποβληθή της σχολής, θέλει αποδίδει πάσαν την δι' αυτόν γενομένην δαπάνην.

Σελ. 422
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/423.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Εξαιρούνται δε οι εξ ασθενείας η άλλης φυσικής τινός, επελθούσης ελλείψεως κωλυόμενοι.

6. Προσλαμβάνονται ως υπότροφοι καθ' Ημετέραν έγκρισιν και όσοι ιδία δαπάνη αφίενται να εισέλθωσιν εις το κατάστημα της Εκκλησιαστικής σχολής, προπληρόνοντες κατά πάσαν τριμηνίαν 150 δραχμάς' υπόκεινται δε και ούτοι εις τας ανωτέρω 4 και 5 εδ. β'-στ' διατάξεις,

ΚΕΦΑΛ. Γ'. Περί των μαθημάτων.

7. Οι υπότροφοι θέλουν διδάσκεσθαι.

α') Άπαν, εν γένει το σύστημα των εξ Αποκαλύψεως δογματικών και των ηθικών της πίστεως αληθειών, οίον την ιεράν και την Εκκλησιαστικήν ιστορίαν.

Την κατήχησιν της ορθοδόξου Πίστεως,

Την περί τους Θείους πατέρας της Εκκλησίας φιλολογίαν.

Την ερμηνευτικήν των αγίων Γραφών.

Την δογματικήν Θεολογίαν,

Την ηθικήν του Ευαγγελίου.

Την ρητορικήν και μάλιστα την του ιερού Άμβονος.

Την ποιμαντικήν και την κατηχητικήν,

Την Εκκλησιαστικήν μουσικήν,

β') Την Ελληνικήν γλώσσαν και την Λατινικήν, όσον ένεστιν εντελώς, εις τους κλασσικούς συγγραφείς και τους αγίους πατέρας αμφοτέρων.

γ') Την γενικήν ιστορίαν και την γεωγραφίαν.

δ') Τα στοιχειώδη μαθηματικά,

ε') Την στοιχειώδη φιλοσοφίαν.

στ') Μίαν ξένην γλώσσαν εκ των νεωτέρων, οίον την Γαλλικήν, ως κοινοτέραν.

8. Η σχολή έχει πέντε τάξεις, εκάστης δε τούτων η διάρκεια είναι ενιαύσιος, Και η μεν πρώτη είναι προπαρασκευαστική διά τους μη διδαχθέντας πάντα τα του Ελληνικού σχολείου μαθήματα· αι δε ανώτεραι τρείς, αντιστοιχούσι προς τας τρεις τάξεις του γυμνασίου μέ την διαφοράν, ότι η ιερά κατήχησις και η ιερά ιστορία θέλουν διδάσκεσθαι εν αυτή πλατύτερον. Παραλλήλως δε μέ τους κλασσικούς Έλληνας και Λατίνους θέλουν εξηγείσθαι. αρμόδια μέρη εκ των πατέρων της Εκκλησιάς· εις δε την πέμπτην τάξιν θέλουν διδάσκεσθαι συνοπτικώς α') η εισαγωγή εις τας θείας Γραφάς και β') η δογματική και ηθική Θεολογία,

9. Καθ' όσον δεν ήθελεν εμποδισθή η τοποθέτησις των εκ της Ριζαρείου περιουσίας υποτρόφων, και ήθελε δοθή ρητή άδεια παρά της Κυβερνήσεως,

Σελ. 423
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/424.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

οι διάφοροι, υπότροφοι, αποπερατώσαντες τας τέσσαρας τάξεις αυτής, δύνανται, αντί να μεταβαίνωσιν εις την πέμπτην, να φοιτωσιν εις το Βασιλικόν Πανεπιστήμιον, οπού διδάσκονται επί τριετίαν τα γενικά λεγόμενα μαθήματα εκ της φιλοσοφικής σχολής, και τα ωρισμένα μαθήματα της Θεολογικής, εν οις συμπεριλαμβάνεται και το μάθημα της Εβραϊκής, εξακολουθούντες να διαμένωσιν εν τη σχολή και να θεωρώνται ως οι λοιποί υπότροφοι.

Η δε χορήγησις της εκ της Ριζαρείου περιουσίας συντάξεως εις εν και το αυτό άτομον, δεν δύναται να παρεκταθή υπέρ τα πέντα έτη.

10. Την τάξιν των μαθημάτων και τας ώρας διδασκαλίας εκάστου, θέλει διαγράψει ιδιαίτερος περί τούτων κανονισμός, υποβαλλόμενος παρά του πρώτου συμβουλίου των εκτελεστών της Ριζαρείου διαθήκης εις την έγκρισιν της Ημετέρας επί των Εκκλησιαστικών κτλ. Γραμματείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ΄. Περί στολής των μαθητών.

16. Η στολή όλων εν γένει των υποτρόφων , της σχολής είναι ομοιόμορφος και σεμνή, φορούσι δε σκούφον μαύρον, χιτώνα ποδήρη μαύρον, ζώνην κυανήν βαθείαν, περίποδα μαύρα, η ; υποδήματα τον χειμώνα και επενδύτην του αυτού χρώματος.

Εν Αθήναις την 25 Ιανουαρίου (6 Φεβρ.) 1843

ΟΘΩΝ

Ο επί των Εκκλησιαστικών κτλ. Γραμματεύς Ι. ΡΙΖΟΣ

Σελ. 424
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/425.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

2

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ 1844

(Κανονισμός: Έγγραφο 25604/902 / 29 Απριλίου 1844)

Κυβέρνηση Α. Μαυροκορδάτου

Υπουργός Σπ. Τρικούπης

25604 Αριθ. 902

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Προς τους εκτελεστάς της διαθήκης του μακαρίτου Γ. Ριζάρη.

Θεωρήσαντες τον διά της αναφοράς υμών 15 του παρόντος μηνός υποβληθέντα εις το Υπουργείον Κανονισμόν της Ριζαρείου Σχολής έχοντα ως \έπεται:

Κανονισμός της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής σχολής.

"Τύπος γίνου των Πιστών, εν λόγω, εν αναστροφή, εν αγάπη, εν πίστει, εν αγνεία",

Α. Τιμόθ. Κεφ. Δ' 12. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

Περί της εν τη Σχολή κατατάξεως και περί της δοκιμασίας των μαθητών.

1) Οι θέλοντες να καταταχθώσιν εις τους υποτρόφους της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής, οφείλουσι, προς τοις άλλοις, όσα κατά την διαθήκην του καθιδρυτού της Σχολής και κατά τον οργανισμόν αυτής απαιτούνται διά την παραδοχήν εκάστου, να φέρωσιν ιδίως εις τον Διευθυντήν και μαρτυρικόν του πνευματικού πατρός αυτών περί της ευσέβειας των και περί του ότι δεν έχουν πνευματικόν τι κώλυμα εις το να ιερωθώσιν εν καιρώ,

Αναδημοσιεύεται από τον τόμο: Τα κατά την Ριζάρειον Εκκλησιαστικήν Σχολήν από της συστάσεως αυτής μετά της εικόνος τον Ιδρυτού, δαπάνη της Ριζαρείου περιουσίας κατ' έγκρισιν του επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργείου και επιμέλεια Νικολάου Ράδου, εκτελεστού της Ριζαρείου Διαθήκης. Έκδοσις Β' μετά προσθηκών μέχρι τέλους τον έτους 1902, Αθήνα 1903, σ. 109-124.

Σελ. 425
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/426.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

2) Η πρώτη τριμηνία από της εισαγωγής εκάστου εις την Σχολήν λογίζεται ως χρόνος δοκιμασίας του ήθους και της περί την σπουδήν επιμελείας και δεξιότητός του, Και ot μεν εν τω διαστήματ.. τούτω δόντες δείγματα φύσεως δεξιάς, ήθους χρηστού και επιμελείας, εγγράφονται οριστικώς εις τον κατάλογον των μαθητών, και τότε ενδύονται και την στολήν αυτών. Ο δε αδόκιμος φανείς, οποίος και αν είναι, αποπέμπεται, και εάν τύχη ων εκ του αριθμού των κατά το άρθρον 101 της Διαθήκης εκλελεγμένων, η εκ των κατά τον δεύτερον παράγραφον του 3 άρθρου του οργανισμού της Σχολής δημοσία δαπάνη εκπαιδευομένων, ούτος υποβάλλεται εις την απότισιν της τριμηνιαίας δαπάνης εκατόν πεντήκοντα δραχμών, καθά ορίζουσι και το 103 άρθρον της διαθήκης, και ο στ' § του 5 άρθρου του όργανισμού· η δε απότισις γίνεται υπό του μαθητού η υπό του εγγυητού αυτού, εις το της Σχολής μεν Ταμείον, εάν ο μαθητής ήναι εκ της τάξεως των πρώτων, τουτέστιν εκ των υποτρόφων της Ριζαρείου περιουσίας, εις δε το Κεντρικόν Ταμείον, εάν ούτος ήνε εκ της τάξεως των δευτέρων, τουτέστι των υποτρόφων της Κυβερνήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.

Περί των μαθημάτων.

3) Των εν τω οργανισμώ της Σχολής (Κεφ. γ') διαγεγραμμένων μαθημάτων η περίοδος συμπληρούται εις πενταετίαν κατά την εξής τάξιν και διαίρεσιν.

Η πρώτη τάξις διδάσκεται.

A') Εις την Ελληνικήν γλώσσαν δέκα ώρας της εβδομάδος, ήτοι:

α') Το ετυμολογικόν της Γραμματικής .ακριβέστερον και λεπτομερέστερον η όσον διδάσκεται εις τας δύο κατωτέρας τάξεις των Ελληνικών Σχολείων. Ιδίως δε το περί παραγωγής και συνθέσεως των λέξεων και της δυνάμεως εκάστου τύπου αυτών, έτι δε και το περί προτάσεων, συμφωνίας και εξαρτήσεως των λέξεων, ακροθιγώς καθ' εκάστην εβδομάδα ώρας 5.

β') Εξήγησιν λόγων εξ Ελλήνων τε και Εκκλησιαστικών συγγραφέων, οίον του περί προσευχής και άλλων εκ των του Αγίου Ιωάννου του Χρυσόστομου κατ' εκλογήν εκ των του Πλουτάρχου αποφθεγμάτων και των του Επικτήτου ηθικών παραγγελμάτων καθ' εβδομάδα ώρας 5.

Β'. Αρχάς της Λατινικής γλώσσης, οίον τους τύπους της Γραμματικής και το τεχνολογικόν και ερμηνείαν εκ της Λατινικής Χρηστομάθειας η εκ του Κορνηλίου Νέπωτος καθ' εβδομάδα ώρας 4.

Γ, Εισαγωγήν εις την γενικήν Γεωγραφίαν και εις την της Αγίας Γραφής, καθ' εβδομάδα ώρας 2. ;

Δ'. Ιεράν ιστορίαν εκ της παλαιάς τε και Καινής Διαθήκης, καθ' εβδομάδα ώρας 2.

Σελ. 426
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/427.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Ε'. Καλλιγραφίαν και Ιχνογραφίαν, καθ'εβδομάδα ώρας 4. ΣΤ'. Αριθμητικήν, καθ' εβδομάδα ώρας 3. Ζ'. Εκκλησιαστικήν μουσικήν, καθ' εβδομάδα ώρας 4.

το όλον καθ' εβδομάδα ώρας 29.

Η δευτέρα τάξις κατά το δεύτερον έτος διδάσκεται

Α'. Εις την Ελληνικήν.- καθ'εβδομάδα ώρας 10, ήτοι: α') To Συντακτικόν της Γραμματικής, ότε και άσκησις εις Θεματογραφίαν γίνεται, καθ' εβδομάδα ώρας 5,

β') Εξήγησιν λόγων εκ των Αγίων μεν Πατέρων κατ'·εκλογήν, οίον της περί ιερωσύνης του Χρυσοστόμου του λθ' εις τα Φώτα, και του Συντακτηρίου και του περί της εν ταις διαλέξεσιν ευταξίας και άλλων του Αγίου Γρηγορίου του Ναζιανζηνού - του κατά μεθυόντων και του προς τους νέους παραινετικού και άλλων του Μεγάλου Βασιλείου, Εκ 'των Ελλήνων δε συγγραφέων, επίσης κατ' εκλογήν εκ της Κύρου Παιδείας και εκ του Οικονομικού του Ξενοφώντος, και εκ των του Πλουτάρχου Ηθικών και των παραλλήλων βίων καθ' εβδομάδα ώρας 5.

Β'. Κατήχησιν εις πλάτος καθ' εβδομάδα ώρας 3, Γ', Γενικήν Ιστορίαν των αρχαίων εθνών καθ' εβδομάδα ώρας 2. Δ', Πολιτικήν Γεωγραφίαν της μεν Ελλάδος ακριβέστερον και λεπτομερέστερον, των δε άλλων της Ευρώπης επικρατειών συνοπτικώτερον, ίνα τελειόνη εις το έτος. Παρατίθενται δε πάντα τα νεώτερα προς τα αρχαία Ονόματα, και μάλιστα τα Ελληνικά· καθ' εβδομάδα ώρας 2.

Ε'. Άλγεβραν καθ' εβδομάδα ώρας 3.

ΣΤ'. Τής Λατινικής γλώσσης το τεχνολογικόν ακριβέστερον, και ερμηνείαν εκ των του Ιουλίου Καίσαρος απομνημονευμάτων και εκ του Λαχτεντίου και του Σαλλουστίου' καθ' εβδομάδα ώρας 4.

Ζ'. Ιχνογραφίαν καθ' εβδομάδα ώρας 3.

H'. Εκκλησιαστικήν μουσικήν καθ' εβδομάδα ώρας 3.

Το όλον καθ' εβδομάδα ώρας 30.

Η τρίτη τάξις διδάσκεται κατά το τρίτον έτος

Α', τα Ελληνικά ώρας 12 της εβδομάδος, ήτοι:

α') Ασκείται εις το Συντακτικόν, θεματογραφούσα και εφαρμόζουσα πρακτικώς τους κανόνας της θεωρίας, διά να απόκτηση έκαστος μαθητής την έξιν του γράφειν, όσον το δυνατόν ορθώς και κανονικώς, την αρχαίαν γλώσσαν. Διδάσκεται δε και το περί ιδιωμάτων των τριών διαλέκτων, ήτοι της Ιωνικής, της Δωρικής και της Αιολικής· καθ' εβδομάδα ώρας 6.

β') Εν τη αυτή τάξει ερμηνεύονται τινές εκ των λόγων του Ισοκράτους, του Δημοσθένους, του Αισχίνου - εκ των διαλόγων του Πλάτωνος - εκ

Σελ. 427
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/428.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

του Θουκυδίδου μέρος ικανόν μετά των δημηγοριών, και εκ του Ηροδότου τα Περσικά μάλιστα, και εκ των Πυθαγορικών αποσπασμάτων· καθ' εβδομάδα ώρας 6.

Β'. Ρητορικήν τέχνην, χωρίς πολλάς λεπτολογίας, εφαρμοζομένην μάλιστα εις τους όποιους η τάξις αυτή έχει ανά χείρας λόγους των Εκκλησιαστικών ρητόρων- καθ' εβδομάδα ώρας 3.

Γ'. Γυμνάζονται εις την κατ' ήθος απαγγελίαν οι μαθηταί, αποστοματίζονται τα κάλλιστα των κλασικών συγγραφέων τεμάχια, και εις την ομιλουμένην δε γλώσσαν συντάττουσι προς γύμνασιν μύθους, διηγήματα, επιστολάς, λογίδρια και θέματα ηθικά άπαξ της εβδομάδας το σάββατον.

Δ'. Της Λατινικής το συντακτικόν και Θεματογραφίαν. Ερμηνεύονται, δε και λόγοι εκ του Ιερού Αυγουστίνου, εκ του Κικέρωνος και εκ της Ιστορίας του Τίτου Λιβίου' καθ' εβδομάδα ώρας 5.

E'. Γεωγραφίαν των λοιπών μερών της γης' καθ' εβδομάδα ώρας 2, ΣΤ', Γενικήν ιστορίαν του μεσαιώνος' καθ' εβδομάδα ώρας 2.

Ζ', Ηθικήν του Ευαγγελίου κατ' επιτομήν· καθ' εβδομάδα ώρας 3.

Η', Γαλλικήν γλώσσαν· καθ' εβδομάδα ώρας 3.

Θ'. Εκκλησιαστικήν μουσικήν· καθ' εβδομάδα ώρας 4,

το όλον καθ' εβδομάδα ώρας 33,

Η τετάρτη τάξις διδάσκεται κατά το τέταρτον έτος

Α'. Ποιητάς, οίον Όμηρον, Ησίοδον και λοιπούς εκ των γνωμικών, των οποίων αποστοματίζουσι και τεμάχια τίνα, τα ώφελιμώτατα. 'Έτι εν η δύο των ποιημάτων του Θεολόγου Γρηγορίου, τινάς εκ των κανόνων των μεγάλων εορτών, ύμνους του Συνεσίου, μετά δε τούτο τραγωδίας τινάς εκ των του Αισχύλου, του Σοφοκλέους και του Ευριπίδου, επιγράμματα τινα κατ' εκλογήν, και εκ των Πινδαρικών ύμνων τινάς' καθ' εβδομάδα ώρας 6.

Β', Την ποιητικήν τέχνην και την μετρικήν μετά παρατηρήσεων περί της αρχαίας μουσικής και ρυθμικής· καθ' εβδομάδα ώρας 3,

Γ', Οι της τάξεως ταύτης μαθηταί συνθέτουσι και ποιημάτια εις διάφορα μέτρα, εις τε την αρχαίαν και εις την ομιλουμένην γλώσσαν, μιμούμενοι τα καλά και παθητικά χωρία των ενδόξων ποιητών, και μάλιστα τα του Ψαλμωδού και των άλλων θεοπνεύστων συγγραφέων. Εις επιθεώρησιν και διόρθωσιν των τοιούτων ποιηματίων ορίζονται καθ' εβδομάδα ώραι 3.

Δ'. Εκ της Λατινικής γλώσσης διδάσκονται ωσαύτως ποιητάς, οίον Ουιργίλιον, Οράτιον και λοιπούς κατά την ανωτέρω τάξιν, μεθερμηνευομένους εις την Ελληνικήν παρατηρείται δε πάντοτε η διαφορά και η συγγένεια των δύο τούτων γλωσσών' καθ' εβδομάδα ώρας 6.

Ε'. Εβραϊκήν γλώσσαν· καθ' εβδομάδα ώρας 4. ΣΤ'. Εις την κατ' ήθος απαγγελίαν ασκούνται καθ' εβδομάδα ώρας 2.

Σελ. 428
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/429.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Ζ', Εκκλησιαστικήν μουσικήν· καθ' εβδομάδα ώρας 4,

το όλον ώραι 28 καθ' εβδομάδα,

Η πέμπτη τάξις σχηματίζεται διαρκούσα εν έ'τος χάριν των δι' εύλογους αιτίας αναγκαζομένων ν' απολαύσωσι της Σχολής, χωρίς να φοιτήσωσιν επί τριετίαν εις το Πανεπιστήμιον.

Εις ταύτην την τάξιν διδάσκεται συνοπτικώς

A'. Εισαγωγή εις τας Αγίας Γραφάς της Παλαιάς τε και Καινής Διαθήκης,

Β', Εκκλησιαστική ιστορία.

Γ'. Δογματική Θεολογία και Χριστιανική Ηθική.

Δ'. Ποιμαντορική, και το περί των ιερών κανόνων της Εκκλησίας.

E', Η περί τους Αγίους Πατέρας φιλολογία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.

Περί των εξετάσεων.

8) Εις όσους των υποτρόφων ήθελεν επιτρέψει η Κυβέρνησις, κατά το 9 άρθρον του γ' κεφαλαίου του οργανισμού της Σχολής, να φοιτώσιν εις το Πανεπιστήμιον, διά να διδαχθώσι τα υψηλότερα μαθήματα της θεολογίας και εκ των γενικών επιστημών, όσας συνήθως σπουδάζουσιν οι φοιτηταί πάσης σχολής, εις τούτους ορίζει καθ' εξαμηνίαν ο Διευθυντής συμφώνως μετά του Συμβουλίου των εκτελεστών της Διαθήκης κατά τους ορισμούς του 10 άρθρου του οργανισμού, τίνα μαθήματα πρέπει να σπουδάζωσιν, ίνα και η σπουδή κατά την τάξιν χωρή, και η των μαθητών προσοχή δίδηται εις τα προς το επάγγελμα του κληρικού μάλλον πρέποντα.

Εγκρίνομεν αυτόν, ον τρόπον ενταύθα εξετέθη, δυνάμει των άρθρ. 10 και 19 του περί οργανισμού της εν Αθήναις Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής Βασιλικού Διατάγματος, 25 Ιανουαρίου 1843.

Αθηνησιν, 29 Απριλίου 1844

Ο Υπουργός

Σ. ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ

Ο επί της Διεκ. Γραμματεύς

Μ. ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΣ

Σελ. 429
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/430.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

3

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ 1852

(Κανονισμός: "Εγγραφο 3896/2838 / 9 Σεπτεμβρίου 1852)

Κυβέρνηση Α. Κριεζή Υπουργός Σ. Βλάχος

Αριθ. πρωτ. 3896. Διεκπ. 2838.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Προς τους εκτελεστάς της Ριζαρείου διαθήκης.

Θεωρήσαντες τον διά της αναφοράς υμών 1 του παρόντος μηνός υποβληθέντα εις το υφ' Ημάς Υπουργείον κανονισμόν της Ριζαρείου εκκλησιαστικής σχολής, επί το βέλτιον μετερρυθμισμένον, μετά τινών προσθέτων διατάξεων, μη περιεχομένων μεν εις τον εκ της 29 απριλίου 1844 κατά πρώτον εγκριθέντα, αναγκαίων δε εκ της μέχρι τούδε πείρας γνωρισθεισών, δεν έχομεν να φέρωμεν επ' αυτού ειμή μόνον τας ακολούθους μικράς παρατηρήσεις,

α) Εις το άρθρον 44, αμέσως μετά τας λέξεις "να κείρη την κόμην", να προστεθώσι και αι εξής: ή τον πώγωνα.

β) Εις το άρθρον 69, αμέσως μετά τας τελευταίας λέξεις "παρά του τριμελούς συμβουλίου," να προστεθώσι και τα εξής: "Εάν ο ζητών την άδειαν ήναι εκ των υποτρόφων της Κυβερνήσεως η των μοναστηρίων, τότε ειδοποιείται και το υπουργείον παρά του συμβουλίου." Δυνάμει δε των άρθρων 10 και 19 του περί οργανισμού της εν Αθήναις Ριζαρείου εκκλησιαστικής σχολής βασιλικού διατάγματος 25 Ιανουαρίου 1843, εγκρίνομεν τον υποβληθέντα ημίν ως είρηται κανονισμόν αυτής της σχολής, συνισταμενον εις άρθρα 78, μετά των εν τοις άρθροις 44 και 69 γενομένων από ημάς δύο προσθηκών.

Εν Αθήναις τη 9 Σεπτεμβρίου 1852 Ο Υπουργός

ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

Έγκρισις του κανονισμού ' Ο διεκπεραιωτής

Μ. ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΣ

Αναδημοσιεύεται από το: Κλάδος, τ. A', σ. 118-133.

Σελ. 430
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/431.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'. Περί της εις την σχολήν εισδοχής και της δοκιμασίας των μαθητών.

1. Ο θέλων να καταταχθή εις τους υποτρόφους της Ριζαρείου εκκλησιαστικής σχολής οφείλει α') να έχη όσα κατά την διαθήκην του καθιδρυτού της σχολής και κατά τον οργανισμόν αυτής- (Κεφ, Β', 5) απαιτούνται εις παραδοχήν εκάστου· διό και εξετάζεται ιδίως υπό του ιατρού κατά την υγείαν και αρτιμέλειαν προ της εις την σχολήν εισελεύσεως, και η τοιαύτη εξέτασις επαναλαμβάνεται κατά την πρώτην τριμηνίαν μετά την εισέλευσίν του· β') να φέρη εις τον διευθυντήν της σχολής μαρτυρικόν του πνευματικού αυτού πατρός : περί τε της ευσέβειας του και περί του ότι δεν έχει πνευματικόν τι κώλυμα εις το να ιερωθή εν καιρώ,

2; Οι προσλαμβανόμενοι εις την σχολήν, ίνα εκπαιδευθώσιν ιδία δαπάνη, παρέχουσιν εγγυητήν αξιόχρεων, ότι η ωρισμένη συμβολή των δραχμών 50 κατά μήνα θέλει προκαταβάλλεσθαι κατά τριμηνίαν τακτικώς εις το ταμείον της σχολής. Οι δε κατά το άρθρον 101 της διαθήκης εκλεγόμενοι, και οι κατά τον δευτερον παράγραφον του 3 άρθρου του οργανισμού της σχολής εκπαιδευόμενοι παρέχουσιν εγγυητήν αξιόχρεων και υποθήκην, οι μεν εις το συμβούλιον των εκτελεστών της Ριζαρείου διαθήκης, οι δε εις το ύπουργείον των εκκλησιαστικών, προς έξασφάλισιν των απαιτήσεων της σχολής και του δημοσίου εν ταις περιπτώσεσι των άρθρων 3, 43, 74, 75, 76, του παρόντος κανονισμού.

3, Η πρώτη τριμηνία από της εισελεύσεως εκάστου εις την σχολήν λογίζεται ως χρόνος δοκιμασίας του ήθους και: της περί τα μαθήματα δεξιότητος και επιμελείας αυτού, Και ο μεν εν τω χρόνω τούτω δούς δείγματα ήθους χρηστού, επιμελείας και φύσεως δεξιάς εγγράφεται οριστικώς εις τον κατάλογον. των μαθητών, και τότε ενδύεται την στολήν αυτών" ο δε αδόκιμος δειχθείς αποπέμπεται' ,και εάν τύχη ων εκ'του αριθμού των κατά το άρθρον 101 της διαθήκης εκλεγομένων, η εκ των κατά τον δεύτερον παράγραφον του 3 άρθρου του οργανισμού της σχολής δημοσία δαπάνη εκπαιδευομένων, υποχρεούται να απότιση την γενομένην δι' αυτόν δαπάνην, καθά ορίζουσι και το 103 άρθρον της διαθήκης και ο στ' § του 5 άρθρου του οργανισμού. Γίνεται δε η απότισις υπό του μαθητού η υπό του εγγυητόύ αυτού εις το της σχολής μεν ταμείον, εάν ο μαθητής ήναι εκ των υποτρόφων της Ριζαρείου περιουσίας, εις το κεντρικόν δε ταμείον, εάν ούτος ήναι εκ των υποτρόφων της Κυβερνήσεως.

Σελ. 431
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 412
  17_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

  97

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε' ΤΑΞΕΩΣ ΠΕΝΤΑΤΑΞΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΩΝ

  (Π. Διάταγμα/25'Ιανουαρίου 1929)

  Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

  Υπουργός Κ. Γόντικας

  Περί καθορισμού των διδακτέων μαθημάτων εις τα πεντατάξια διδασκαλεία

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

  Έχοντες υπ' όψει τον νόμον 3182 (αρθρ. 2) προτάσει του επί της Παιδείας και Θρησκευμάτων Υπουργού, στηριζομένην εις την υπ' αριθ. 24 πράξιν του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

  Άρθρον 1, Τα εν τη πέμπτη τάξει των πενταταξίων και τη έκτη των εξαταξίων διδακτέα μαθήματα καθορίζονται ως εξής:

  1. Θρησκευτικά. Ανάγνωσις περικοπών εκ προφητικών βιβλίων της Π. Διαθήκης. Ο Χριστιανικός πολιτισμός. Ωρα 1.

  2. Ελληνικά. A') Αρχαία Ελληνικά. Ανάγνωσις και ερμηνεία εκ των Πλάτωνος νόμων η του Γοργίου η Πρωταγόρα, Ώραι 2,

  Β') Νέα Ελληνικά. Ανάγνωσις εν καλή Νεοελληνική εμμέτρω κατά προτίμησιν μεταφράσει δύο τουλάχιστον τραγωδιών του Σοφοκλέους και μιας του Αισχύλου.

  Ανάγνωσις και ερμηνεία έκ του Ερωτοκρίτου και της θυσίας του Αβραάμ.

  Ανάγνωσις έργων νεωτέρων Ελλήνων πεζογράφων και ποιητών και ξένων εν μεταφράσει.

  Εκθέσεις ιδεών ποικίλα!, (περιγραφαί, πραγματείαι, αναλύσεις έργων κτλ.).

  Ώραι 4.

  Γραμματολογία αναλόγως προς τα διδασκόμενα κείμενα.

  3. Γενική Παιδαγωγική. Έννοια της Παιδαγωγικής επιστήμης. Έννοια της Γενικής Παιδαγωγικής. Η αγωγή. Ο σκοπός της αγωγής καθόλου. Ο σκοπός της αγωγής των Ελληνοπαίδων. Το δυνατόν και τα όρια της αγωγής,

  Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 33, τχ. Α'/29 Ιανουαρίου 1929.