Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:960
 
Αριθμός τόμων:2ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Νομοθεσία
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 26.12 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 427-446 από: 962
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/427.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Ε'. Καλλιγραφίαν και Ιχνογραφίαν, καθ'εβδομάδα ώρας 4. ΣΤ'. Αριθμητικήν, καθ' εβδομάδα ώρας 3. Ζ'. Εκκλησιαστικήν μουσικήν, καθ' εβδομάδα ώρας 4.

το όλον καθ' εβδομάδα ώρας 29.

Η δευτέρα τάξις κατά το δεύτερον έτος διδάσκεται

Α'. Εις την Ελληνικήν.- καθ'εβδομάδα ώρας 10, ήτοι: α') To Συντακτικόν της Γραμματικής, ότε και άσκησις εις Θεματογραφίαν γίνεται, καθ' εβδομάδα ώρας 5,

β') Εξήγησιν λόγων εκ των Αγίων μεν Πατέρων κατ'·εκλογήν, οίον της περί ιερωσύνης του Χρυσοστόμου του λθ' εις τα Φώτα, και του Συντακτηρίου και του περί της εν ταις διαλέξεσιν ευταξίας και άλλων του Αγίου Γρηγορίου του Ναζιανζηνού - του κατά μεθυόντων και του προς τους νέους παραινετικού και άλλων του Μεγάλου Βασιλείου, Εκ 'των Ελλήνων δε συγγραφέων, επίσης κατ' εκλογήν εκ της Κύρου Παιδείας και εκ του Οικονομικού του Ξενοφώντος, και εκ των του Πλουτάρχου Ηθικών και των παραλλήλων βίων καθ' εβδομάδα ώρας 5.

Β'. Κατήχησιν εις πλάτος καθ' εβδομάδα ώρας 3, Γ', Γενικήν Ιστορίαν των αρχαίων εθνών καθ' εβδομάδα ώρας 2. Δ', Πολιτικήν Γεωγραφίαν της μεν Ελλάδος ακριβέστερον και λεπτομερέστερον, των δε άλλων της Ευρώπης επικρατειών συνοπτικώτερον, ίνα τελειόνη εις το έτος. Παρατίθενται δε πάντα τα νεώτερα προς τα αρχαία Ονόματα, και μάλιστα τα Ελληνικά· καθ' εβδομάδα ώρας 2.

Ε'. Άλγεβραν καθ' εβδομάδα ώρας 3.

ΣΤ'. Τής Λατινικής γλώσσης το τεχνολογικόν ακριβέστερον, και ερμηνείαν εκ των του Ιουλίου Καίσαρος απομνημονευμάτων και εκ του Λαχτεντίου και του Σαλλουστίου' καθ' εβδομάδα ώρας 4.

Ζ'. Ιχνογραφίαν καθ' εβδομάδα ώρας 3.

H'. Εκκλησιαστικήν μουσικήν καθ' εβδομάδα ώρας 3.

Το όλον καθ' εβδομάδα ώρας 30.

Η τρίτη τάξις διδάσκεται κατά το τρίτον έτος

Α', τα Ελληνικά ώρας 12 της εβδομάδος, ήτοι:

α') Ασκείται εις το Συντακτικόν, θεματογραφούσα και εφαρμόζουσα πρακτικώς τους κανόνας της θεωρίας, διά να απόκτηση έκαστος μαθητής την έξιν του γράφειν, όσον το δυνατόν ορθώς και κανονικώς, την αρχαίαν γλώσσαν. Διδάσκεται δε και το περί ιδιωμάτων των τριών διαλέκτων, ήτοι της Ιωνικής, της Δωρικής και της Αιολικής· καθ' εβδομάδα ώρας 6.

β') Εν τη αυτή τάξει ερμηνεύονται τινές εκ των λόγων του Ισοκράτους, του Δημοσθένους, του Αισχίνου - εκ των διαλόγων του Πλάτωνος - εκ

Σελ. 427
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/428.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

του Θουκυδίδου μέρος ικανόν μετά των δημηγοριών, και εκ του Ηροδότου τα Περσικά μάλιστα, και εκ των Πυθαγορικών αποσπασμάτων· καθ' εβδομάδα ώρας 6.

Β'. Ρητορικήν τέχνην, χωρίς πολλάς λεπτολογίας, εφαρμοζομένην μάλιστα εις τους όποιους η τάξις αυτή έχει ανά χείρας λόγους των Εκκλησιαστικών ρητόρων- καθ' εβδομάδα ώρας 3.

Γ'. Γυμνάζονται εις την κατ' ήθος απαγγελίαν οι μαθηταί, αποστοματίζονται τα κάλλιστα των κλασικών συγγραφέων τεμάχια, και εις την ομιλουμένην δε γλώσσαν συντάττουσι προς γύμνασιν μύθους, διηγήματα, επιστολάς, λογίδρια και θέματα ηθικά άπαξ της εβδομάδας το σάββατον.

Δ'. Της Λατινικής το συντακτικόν και Θεματογραφίαν. Ερμηνεύονται, δε και λόγοι εκ του Ιερού Αυγουστίνου, εκ του Κικέρωνος και εκ της Ιστορίας του Τίτου Λιβίου' καθ' εβδομάδα ώρας 5.

E'. Γεωγραφίαν των λοιπών μερών της γης' καθ' εβδομάδα ώρας 2, ΣΤ', Γενικήν ιστορίαν του μεσαιώνος' καθ' εβδομάδα ώρας 2.

Ζ', Ηθικήν του Ευαγγελίου κατ' επιτομήν· καθ' εβδομάδα ώρας 3.

Η', Γαλλικήν γλώσσαν· καθ' εβδομάδα ώρας 3.

Θ'. Εκκλησιαστικήν μουσικήν· καθ' εβδομάδα ώρας 4,

το όλον καθ' εβδομάδα ώρας 33,

Η τετάρτη τάξις διδάσκεται κατά το τέταρτον έτος

Α'. Ποιητάς, οίον Όμηρον, Ησίοδον και λοιπούς εκ των γνωμικών, των οποίων αποστοματίζουσι και τεμάχια τίνα, τα ώφελιμώτατα. 'Έτι εν η δύο των ποιημάτων του Θεολόγου Γρηγορίου, τινάς εκ των κανόνων των μεγάλων εορτών, ύμνους του Συνεσίου, μετά δε τούτο τραγωδίας τινάς εκ των του Αισχύλου, του Σοφοκλέους και του Ευριπίδου, επιγράμματα τινα κατ' εκλογήν, και εκ των Πινδαρικών ύμνων τινάς' καθ' εβδομάδα ώρας 6.

Β', Την ποιητικήν τέχνην και την μετρικήν μετά παρατηρήσεων περί της αρχαίας μουσικής και ρυθμικής· καθ' εβδομάδα ώρας 3,

Γ', Οι της τάξεως ταύτης μαθηταί συνθέτουσι και ποιημάτια εις διάφορα μέτρα, εις τε την αρχαίαν και εις την ομιλουμένην γλώσσαν, μιμούμενοι τα καλά και παθητικά χωρία των ενδόξων ποιητών, και μάλιστα τα του Ψαλμωδού και των άλλων θεοπνεύστων συγγραφέων. Εις επιθεώρησιν και διόρθωσιν των τοιούτων ποιηματίων ορίζονται καθ' εβδομάδα ώραι 3.

Δ'. Εκ της Λατινικής γλώσσης διδάσκονται ωσαύτως ποιητάς, οίον Ουιργίλιον, Οράτιον και λοιπούς κατά την ανωτέρω τάξιν, μεθερμηνευομένους εις την Ελληνικήν παρατηρείται δε πάντοτε η διαφορά και η συγγένεια των δύο τούτων γλωσσών' καθ' εβδομάδα ώρας 6.

Ε'. Εβραϊκήν γλώσσαν· καθ' εβδομάδα ώρας 4. ΣΤ'. Εις την κατ' ήθος απαγγελίαν ασκούνται καθ' εβδομάδα ώρας 2.

Σελ. 428
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/429.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Ζ', Εκκλησιαστικήν μουσικήν· καθ' εβδομάδα ώρας 4,

το όλον ώραι 28 καθ' εβδομάδα,

Η πέμπτη τάξις σχηματίζεται διαρκούσα εν έ'τος χάριν των δι' εύλογους αιτίας αναγκαζομένων ν' απολαύσωσι της Σχολής, χωρίς να φοιτήσωσιν επί τριετίαν εις το Πανεπιστήμιον.

Εις ταύτην την τάξιν διδάσκεται συνοπτικώς

A'. Εισαγωγή εις τας Αγίας Γραφάς της Παλαιάς τε και Καινής Διαθήκης,

Β', Εκκλησιαστική ιστορία.

Γ'. Δογματική Θεολογία και Χριστιανική Ηθική.

Δ'. Ποιμαντορική, και το περί των ιερών κανόνων της Εκκλησίας.

E', Η περί τους Αγίους Πατέρας φιλολογία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.

Περί των εξετάσεων.

8) Εις όσους των υποτρόφων ήθελεν επιτρέψει η Κυβέρνησις, κατά το 9 άρθρον του γ' κεφαλαίου του οργανισμού της Σχολής, να φοιτώσιν εις το Πανεπιστήμιον, διά να διδαχθώσι τα υψηλότερα μαθήματα της θεολογίας και εκ των γενικών επιστημών, όσας συνήθως σπουδάζουσιν οι φοιτηταί πάσης σχολής, εις τούτους ορίζει καθ' εξαμηνίαν ο Διευθυντής συμφώνως μετά του Συμβουλίου των εκτελεστών της Διαθήκης κατά τους ορισμούς του 10 άρθρου του οργανισμού, τίνα μαθήματα πρέπει να σπουδάζωσιν, ίνα και η σπουδή κατά την τάξιν χωρή, και η των μαθητών προσοχή δίδηται εις τα προς το επάγγελμα του κληρικού μάλλον πρέποντα.

Εγκρίνομεν αυτόν, ον τρόπον ενταύθα εξετέθη, δυνάμει των άρθρ. 10 και 19 του περί οργανισμού της εν Αθήναις Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής Βασιλικού Διατάγματος, 25 Ιανουαρίου 1843.

Αθηνησιν, 29 Απριλίου 1844

Ο Υπουργός

Σ. ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ

Ο επί της Διεκ. Γραμματεύς

Μ. ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΣ

Σελ. 429
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/430.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

3

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ 1852

(Κανονισμός: "Εγγραφο 3896/2838 / 9 Σεπτεμβρίου 1852)

Κυβέρνηση Α. Κριεζή Υπουργός Σ. Βλάχος

Αριθ. πρωτ. 3896. Διεκπ. 2838.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Προς τους εκτελεστάς της Ριζαρείου διαθήκης.

Θεωρήσαντες τον διά της αναφοράς υμών 1 του παρόντος μηνός υποβληθέντα εις το υφ' Ημάς Υπουργείον κανονισμόν της Ριζαρείου εκκλησιαστικής σχολής, επί το βέλτιον μετερρυθμισμένον, μετά τινών προσθέτων διατάξεων, μη περιεχομένων μεν εις τον εκ της 29 απριλίου 1844 κατά πρώτον εγκριθέντα, αναγκαίων δε εκ της μέχρι τούδε πείρας γνωρισθεισών, δεν έχομεν να φέρωμεν επ' αυτού ειμή μόνον τας ακολούθους μικράς παρατηρήσεις,

α) Εις το άρθρον 44, αμέσως μετά τας λέξεις "να κείρη την κόμην", να προστεθώσι και αι εξής: ή τον πώγωνα.

β) Εις το άρθρον 69, αμέσως μετά τας τελευταίας λέξεις "παρά του τριμελούς συμβουλίου," να προστεθώσι και τα εξής: "Εάν ο ζητών την άδειαν ήναι εκ των υποτρόφων της Κυβερνήσεως η των μοναστηρίων, τότε ειδοποιείται και το υπουργείον παρά του συμβουλίου." Δυνάμει δε των άρθρων 10 και 19 του περί οργανισμού της εν Αθήναις Ριζαρείου εκκλησιαστικής σχολής βασιλικού διατάγματος 25 Ιανουαρίου 1843, εγκρίνομεν τον υποβληθέντα ημίν ως είρηται κανονισμόν αυτής της σχολής, συνισταμενον εις άρθρα 78, μετά των εν τοις άρθροις 44 και 69 γενομένων από ημάς δύο προσθηκών.

Εν Αθήναις τη 9 Σεπτεμβρίου 1852 Ο Υπουργός

ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

Έγκρισις του κανονισμού ' Ο διεκπεραιωτής

Μ. ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΣ

Αναδημοσιεύεται από το: Κλάδος, τ. A', σ. 118-133.

Σελ. 430
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/431.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'. Περί της εις την σχολήν εισδοχής και της δοκιμασίας των μαθητών.

1. Ο θέλων να καταταχθή εις τους υποτρόφους της Ριζαρείου εκκλησιαστικής σχολής οφείλει α') να έχη όσα κατά την διαθήκην του καθιδρυτού της σχολής και κατά τον οργανισμόν αυτής- (Κεφ, Β', 5) απαιτούνται εις παραδοχήν εκάστου· διό και εξετάζεται ιδίως υπό του ιατρού κατά την υγείαν και αρτιμέλειαν προ της εις την σχολήν εισελεύσεως, και η τοιαύτη εξέτασις επαναλαμβάνεται κατά την πρώτην τριμηνίαν μετά την εισέλευσίν του· β') να φέρη εις τον διευθυντήν της σχολής μαρτυρικόν του πνευματικού αυτού πατρός : περί τε της ευσέβειας του και περί του ότι δεν έχει πνευματικόν τι κώλυμα εις το να ιερωθή εν καιρώ,

2; Οι προσλαμβανόμενοι εις την σχολήν, ίνα εκπαιδευθώσιν ιδία δαπάνη, παρέχουσιν εγγυητήν αξιόχρεων, ότι η ωρισμένη συμβολή των δραχμών 50 κατά μήνα θέλει προκαταβάλλεσθαι κατά τριμηνίαν τακτικώς εις το ταμείον της σχολής. Οι δε κατά το άρθρον 101 της διαθήκης εκλεγόμενοι, και οι κατά τον δευτερον παράγραφον του 3 άρθρου του οργανισμού της σχολής εκπαιδευόμενοι παρέχουσιν εγγυητήν αξιόχρεων και υποθήκην, οι μεν εις το συμβούλιον των εκτελεστών της Ριζαρείου διαθήκης, οι δε εις το ύπουργείον των εκκλησιαστικών, προς έξασφάλισιν των απαιτήσεων της σχολής και του δημοσίου εν ταις περιπτώσεσι των άρθρων 3, 43, 74, 75, 76, του παρόντος κανονισμού.

3, Η πρώτη τριμηνία από της εισελεύσεως εκάστου εις την σχολήν λογίζεται ως χρόνος δοκιμασίας του ήθους και: της περί τα μαθήματα δεξιότητος και επιμελείας αυτού, Και ο μεν εν τω χρόνω τούτω δούς δείγματα ήθους χρηστού, επιμελείας και φύσεως δεξιάς εγγράφεται οριστικώς εις τον κατάλογον. των μαθητών, και τότε ενδύεται την στολήν αυτών" ο δε αδόκιμος δειχθείς αποπέμπεται' ,και εάν τύχη ων εκ'του αριθμού των κατά το άρθρον 101 της διαθήκης εκλεγομένων, η εκ των κατά τον δεύτερον παράγραφον του 3 άρθρου του οργανισμού της σχολής δημοσία δαπάνη εκπαιδευομένων, υποχρεούται να απότιση την γενομένην δι' αυτόν δαπάνην, καθά ορίζουσι και το 103 άρθρον της διαθήκης και ο στ' § του 5 άρθρου του οργανισμού. Γίνεται δε η απότισις υπό του μαθητού η υπό του εγγυητόύ αυτού εις το της σχολής μεν ταμείον, εάν ο μαθητής ήναι εκ των υποτρόφων της Ριζαρείου περιουσίας, εις το κεντρικόν δε ταμείον, εάν ούτος ήναι εκ των υποτρόφων της Κυβερνήσεως.

Σελ. 431
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/432.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.

Περί των εν τη σχολή διδασκομένων μαθημάτων.

5. Των εν τω οργανισμώ της σχολής (Κεφ. γ') οριζομένων μαθημάτων η περίοδος συμπληρούται εις πενταετίαν κατά την εξής τάξιν και διαίρεσιν.

Η πρώτη, ήτοι κατωτάτη τάξις, διδάσκεται.

Α'.- Την ελληνικήν γλώσσαν δέχα ώρας καθ' εβδομάδα· ήτοι α') το ετυμολογικόν της γραμματικής ακριβέστερον και λεπτομερέστερον η όσον διδάσκεται εις τας δύο κατωτέρας τάξεις των ελληνικών σχολείων, ιδίως δε το περί παραγωγής και συνθέσεως των λέξεων και της δυνάμεως εκάστου τύπου αυτών· έτι δε και το περί προτάσεων, συμφωνίας και εξαρτήσεως των λέξεων ακροθιγώς, καθ' εβδομάδα ώρας 4.

β') Εξήγησιν Ελλήνων τε και εκκλησιαστικών συγγραφέων· οίον των του Πλουτάρχου αποφθεγμάτων, των απομνημονευμάτων και της Κύρου παιδείας του Ξενοφώντος, του πίνακος του Κέβητος, των ηθικών παραγγελμάτων του Επικτήτου, του περί προσευχής και άλλων τινών λόγων του Χρυσοστόμου καθ' εβδομάδα ώρας 6,

Β'. Αρχάς της λατινικής γλώσσης· δηλονότι τους τύπους της γραμματικής και το τεχνολογικόν, και ερμηνείαν εκ της λατινικής χρηστομάθειας, η εκ του Κορνηλίου Νέπωτος, καθ' εβδομάδα ώρας 5.

Γ', Την γενικήν γεωγραφίαν και κατόπιν την της Αγίας Γραφής, καθ' εβδομάδα ώρας 2.

Δ'. Ιεράν ιστορίαν εκ της παλαιάς και καινής Διαθήκης καθ' εβδομάδα ώρας 2,

Ε', Αριθμητικήν, καθ' εβδομάδα ώρας 3.

ΣΤ'. Εκκλησιαστικήν μουσικήν, καθ' εβδομάδα ώρας 4.

Το όλον καθ' εβδομάδα ώρας 26.

Σημείωσις. Εάν μένη χρόνος ικανός, διδάσκεται προς τούτοις και την καλλιγραφίαν και ίχνογραφίαν ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα,

Η δε δευτέρα τάξις κατά το δεύτερον έτος διδάσκεται,

A'. Ελληνικήν γλώσσαν καθ' εβδομάδα ώρας 10· ήτοι:

α'). Το συντακτικόν της γραμματικής, μεθ' ου συνδέεται και άσκησις εις Θεματογραφίαν, καθ' εβδομάδα ώρας 4,

β'). Εξήγησιν· 1) εξ Ελλήνων συγγραφέων· οίον εκ της Κύρου αναβάσεως, των ελληνικών και των οικονομικών του Ξενοφώντος, εκ των ηθικών και των παραλλήλων βίων του Πλουτάρχου. 2) Εκ των αγίων Πατέρων κατ' εκλογήν' οίον εκ των περί ιερωσύνης λόγων του Χρυσοστόμου, του περί της εν ταις διαλέξεσιν ευταξίας και άλλων του αγίου Γρηγορίου του Ναζιανζηνού, του κατά μεθυόντων, του προς τους νέους παραινετικού και άλλων του μεγάλου Βασιλείου, καθ' εβδομάδα ώρας 6.

Σελ. 432
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/433.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Β'. Λατινικήν γλώσσαν· ήτοι το τεχνολογικόν πληρέστερον και ακριβέστερον και ερμηνείαν εκ των απομνημονευμάτων του Ιουλίου Καίσαρος, εκ του Σαλλουστίου και εκ του Λακταντίου, καθ' εβδομάδα ώρας 5.

Γ'. Ιεράν κατήχησιν εις πλάτος' καθ' εβδομάδα ώρας 3.

Δ'. Γενικήν Ιστορίαν των αρχαίων εθνών καθ' εβδομάδα ώρας 3.

Ε'. Πολιτικήν γεωγραφίαν, της μεν Ελλάδος λεπτομερέστερον, της δε λοιπής Ευρώπης συνοπτικώτερον, ίνα τελειώνη εις το έτος· (παρατίθενται δε εις τα νεώτερα τα αρχαία γεωγραφικά ονόματα και μάλιστα εις την γεωγραφίαν της Ελλάδος) καθ' εβδομάδα ώρας 3.

ΣΤ'. Άλγεβραν, καθ' εβδομάδα ώρας 3. Ζ'. Εκκλησιαστικήν μουσικήν, καθ' εβδομάδα ώρας 3.

TO όλον καθ' εβδομάδα ώρας 3ο.

Σημείωσις. Εάν μένη χρόνος ικανός, διδάσκεται, και αύτη ιχνογραφίαν.. ώρας καθ' εβδομάδα 3.

Η δε τρίτη τάξι,ς, διδάσκεται κατά το τρίτον έτος.

A'. Ελληνικήν γλώσσαν καθ' εβδομάδα ώρας 12, ήτοι,

α') ασκείται εις το συντακτικόν, θεματογραφούσα και εφαρμόζουσα πρακτικώς τους κανόνας της γραμματικής· διδάσκεται, δε και περί το διαλέκτων· καθ' εβδομάδα ώρας 4.

β') Ερμηνεύονται τίνες εκ των λόγων του Ισοκράτους, του Δημοσθένους, του Αισχίνου, εκ των διαλόγων του Πλάτωνος, εκ της ιστορίας του θουκυδίδου, εκ του Ηροδότου, εκ των Πυθαγορικών αποσπασμάτων, έτι δε και εκ των Πατέρων της εκκλησίας· καθ' εβδομάδα ώρας 8,

Β', Ρητορικήν τέχνην συνοπτικήν, εφαρμοζομένην εις τους εν τη αυτή τάξει διδασκομένους λόγους των Ελλήνων και των εκκλησιαστικών ρητόρων, ώρας καθ' εβδομάδα 2.

Γ'. Λατινικήν γλώσσαν' δηλονότι το συντακτικόν μετά Θεματογραφίας και ερμηνείαν εκ των του Κικέρωνος, της ιστορίας του Τίτου Λιβίου, των λόγων του Ιερού Αυγουστίνου, καθ' εβδομάδα ώρας 5.

Δ'. Γεωγραφίαν των λοιπών μερών της γης, ώρας 2.

Ε'. Γεωμετρίαν καθ' εβδομάδα ώρας 3. ΣΤ'. Γενικήν ιστορίαν έως τέλους, καθ' εβδομάδα ώρας 3.

Ζ'. Ηθικήν του Ευαγγελίου επίτομον, ώρας 2.

H'. Εκκλησιαστικήν Μουσικήν, καθ' εβδομάδα ώρας 3.

Το όλον καθ' εβδομάδα ώρας 32.

Σημείωσις. Εάν μένη χρόνος ικανός γυμνάζονται οι μαθηταί άπαξ της εβδομάδος και εις την κατ' ήθος απαγγελίαν, αποστοματίζοντες τα κάλλιστα των κλασσικών συγγραφέων τεμάχια, και εις την νεωτέραν δε γλώσσαν συντάσσουσιν εις γύμνασιν άπαξ της εβδομάδος, το σάββατον, μύθους, διηγήματα,

28

Σελ. 433
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/434.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

επιστολάς, λογίδρια και θέματα ηθικά, των οποίων η υπόθεσις δίδοται παρά του προσήκοντος καθηγητού.

Η δε τετάρτη τάξις διδάσκεται κατά το τέταρτον έτος.

A'. Ελληνικήν γλώσσαν, ώρας καθ' εβδομάδα 12, ήτοι;

α') Ποιητικήν τέχνην και μετρικής τα κυριώτερα ώρας 2

β') Ερμηνείαν ποιητών, οίον Ομήρου, Ησιόδου, των ύμνων Καλλιμάχου, των γνωμικών, των οποίων τεμάχια τίνα, τα κάλλιστα, αποστοματίζουσιν ot μαθηται. Συν τούτοις ποιημάτων τινών Γρηγορίου του θεολόγου, ύμνων του Συνεσίου, έμμετρων τινών κανόνων των μεγάλων εορτών ."Επειτα δε τραγωδίας τινός του Ευριπίδου, του Σοφοκλέους, του Αισχύλου, επιγραμμάτων τινών κατ' εκλογήν και τίνων ύμνων του Πινδάρου, καθ' εβδομάδα ώρας 7,

γ') Η τάξις αύτη συνθέτει και ποιημάτιά τίνα εις διάφορα μέτρα εις τε την αρχαίαν και εις την νεωτέραν γλώσσαν, μιμούμενη τα καλά και υψηλά χωρία των ενδόξων ποιητών και τα του Ψαλμωδού, Όθεν ορίζονται εις επιθεώρησιν και διόρθωσιν των τοιούτων γυμνασμάτων, καθ' εβδομάδα ώραι 3.

Β', Λατινικήν γλώσσαν ήτοι α') ερμηνείαν ποιητών οίον του Ουιργιλίου, των Μεταμορφώσεων του Οβιδίου, του Ορατίου και άλλων κατ' εκλογήν, παρατηρουμένης εκάστοτε της διαφοράς και της συγγενείας της λατινικής γλώσσης προς την ελληνικήν· β') τας κυριωτέρας διαφοράς της λατινικής μετρικής προς την ελληνικήν· ώρας καθ' εβδομάδα 6,

Γ', Τριγωνομετρίαν επίπεδον, ώρας καθ' εβδομάδα 2.

Δ', Στοιχειώδη φιλοσοφίαν έπίτομον, ώρας καθ' εβδομάδα 4,

Ε'. Εκκλησιαστικήν ιστορίαν, ώρας καθ' εβδομάδα 2-3. ΣΤ'. Εκκλησιαστικήν μουσικήν, ώρας καθ' εβδομάδα 3.

Ζ', Εισαγωγήν εις τας άγιας Γραφάς, ώρας καθ' εβδομάδα 2.

το όλον καθ' εβδομάδα ώρας 31-32,

Σημείωσις. Εάν μένη ικανός χρόνος, θέλει διδάσκεσθαι η παρούσα και η επομένη πέμπτη τάξις και την γαλλικήν γλώσσαν, τρις καθ' εβδομάδα.

Η δε πέμπτη τάξις διδάσκεται κατά το πέμπτον έτος συνοπτικώς τα εξής:

A'. Εκκλησιαστικής ιστορίας εξακολούθησιν, ώρας καθ' εβδομάδα 2.

Β', Ερμηνευτικήν και ερμηνείαν των Γραφών, ώρας 4,

Γ'. Δογματικήν θεολογίαν, ώρας 4.

Δ'. Ποιμαντορικήν και το περί των ιερών κανόνων της εκκλησίας, ώρας 3.

Ε', Την περί τους αγίους Πατέρας φιλολογίαν, ώρας 3. ΣΤ'. Εκκλησιαστικήν μουσικήν, ώρας 4.

Σημείωσις. Εις την τάξιν ταύτην γυμνάζονται οι μαθηταί και εις την σύνταξιν εκκλησιαστικών λόγων.

Σελ. 434
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/435.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

4

ΙΔΡΥΣΗ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

(Νόμος ,ΤΞΖ'/27 Σεπτεμβρίου 1856)

Κυβέρνηση Δ. Βούλγαρη

Υπουργός Χ. Χριστόπουλος

ΝΟΜΟΣ ,ΤΞΖ' Περί Ιερατικών Σχολείων

ΟΘΩΝ

ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής και της Γερουσίας απεφασίσαμεν και διατάσσομεν.

Άρθρ. 1. Συνιστώνται σχολεία ιερατικά, εντός των οποίων εκπαιδεύονται οι προπαρασκευαζόμενοι διά την διακονίαν της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας. Εν αυτοίς γίνονται δεκτοί και όσοι των ήδη τεταγμένων εις τον εκκλησιαστικόν Κλήρον εισί δεκτικοί μαθήσεως.

Ο αριθμός και αι έδραι των σχολείων τούτων προσδιορισθήσονται διά Βασιλικού διατάγματος, μετά γνωμοδότησιν της Ιεράς Συνόδου της εκκλησίας της Ελλάδος.

Άρθρ. 2. Τα σχολεία ταύτα τίθενται υπό την άμεσον διεύθυνσιν του υπουργείου των εκκλησιαστικών και της δημοσίας εκπαιδεύσεως, και υπό την επιτήρησιν της Ιεράς Συνόδου.

Άρθρ. 3. Έκαστον των σχολείων τούτων έχει μαθητάς, ούτε των δέκα ελάττους, ούτε των τεσσαράκοντα πλείους, εντός αυτού κατοικούντας και κοινοβιακώς ζώντας.

Καθόσον δε υπάρχουσιν εις αυτά τα σχολεία θέσεις κεναί, προτιμώνται οι ιερόπαιδες εν ισότητι των λοιπών περιστάσεων.

'Αρθρ. 4. Ίνα γένη τις δεκτός εν αυτοίς τοις σχολείοις απαιτείται, να ήναι:

α') Έλλην, τέκνον γονέων του ορθοδόξου Ανατολικού δόγματος.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 54/5 Οκτωβρίου 1856.

Σελ. 435
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/436.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

β') Έχων ηλικίαν ούτε κατωτέραν των δεκαπέντε ούτε ανωτέραν των δεκαοκτώ ετών.

Κατά τα πρώτα πέντε έτη γίνονται, δεκτοί κατ' εξαίρεσιν και μαθηταί υπερβάντες το δέκατον όγδοον έτος της ηλικίας των.

γ') Υγιής και αρτιμελής το σώμα, ευφυής δε τον νουν και χρηστοήθης.

δ') Να φέρη απολυτήριον του δημοτικού σχολείου της πατρίδος του, η εάν εκεί δεν υπάρχη τοιούτον σχολείον, να γνωρίζη τουλάχιστον ν' αναγινώσκη ελευθέρως και να γράφη [1] και

ε') Να παράσχη διά των γονέων η των κηδεμόνων αυτού εγγύησιν αξιόχρεων ότι εάν μετά την εκπαίδευσίν του, και όταν φθάση εις την υπό των ιερών κανόνων οριζομένην ηλικίαν, μεταμεληθείς, δεν θέληση να χειροτονηθή ιερεύς έγγαμος η άγαμος, η εάν αποβληθή του σχολείου θέλει αποδίδει πάσαν την διά τα δίδακτρα αυτού γενομένην δαπάνην, προς απότισιν της οποίας εφαρμόζονται, κατ' αυτού αι διατάξεις του νόμου περί καθυστερούντων οφειλετών του δημοσίου.

Κατ' αμφοτέρας τας προμνησθείσας περιπτώσεις, ήτοι την της μεταμέλειας η την της αποβολής, υπόκειται και εις τας υποχρεώσεις του στρατευσίμου κατά τον νόμον.

Εξαιρούνται δε οι εξ ασθενείας επαγούσης ανικανότητα, η εξ άλλης τινός, αίφνης επελθούσης, φυσικής ελλείψεως κωλυόμενοι:

Άρθρ. 5. Εις έκαστον των Ιερατικών σχολείων διορίζονται διά Βασιλικού διατάγματος, δύω η και πλείονες διδάσκαλοι εκ της τάξεως των ιερωμένων, εν δε ανάγκη, δύνανται να ώσιν οι διδάσκαλοι και μοναχοί η λαϊκοί, μεμαρτυρημένοι επί αρετή και ικανότητι.

Διορίζοντα., προσέτι υπό του υπουργείου των εκκλησιαστικών εις έκαστον σχολείον εις επιστάτης και εις η πλείονες, κατά την ανάγκην, υπηρέται.

Και οι διδάσκαλοι, και οι επιστάται και οι υπηρέται λαμβάνουσι, τον διά τους ομοιοβαθμίους αυτών νεονομισμένον μισθόν κατά μήνα, εκ των πόρων των εν τω 7 άρθρω του παρόντος νόμου οριζομένων.

Άρθρ. 6. Εις έκαστον των σχολείων τούτων διορίζεται εφορευτική επιτροπή, συγκροτουμένη εκ 5 μελών, και έχουσα καθήκον να φροντίζη περί πάντων όσα τείνουσιν εις την συντήρησιν του σχολείου και εις την πρόοδον των εν αυτώ μαθητευομένων.

Τής επιτροπής ταύτης προέδρευε., διαρκώς ο αρμόδιος επίσκοπος· τα λοιπά τέσσερα μέλη λαμβάνονται, κατά το ήμισυ εκ των μάλλον ευμαθών κληρικών και εξ ενάρετων λαϊκών, προτεινόμενα μεν υπό του αρμοδίου επισκόπου συνεννοουμένου μετά του αρμοδίου νομάρχου, εγκρινόμενα δε υπό του υπουργείου των Εκκλησιαστικών.

Σελ. 436
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/437.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Ο παρών νόμος ψηφισθείς παρά της Βουλής και της Γερουσίας και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς, θέλει δημοσιευθή διά της εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθή ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις, την 27 Σεπτεμβρίου 1856

Εν ονόματι του Βασιλέως Η Βασίλισσα AMAΛΙA

Χ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

[1]

Περί τροποποιήσεως των εδαφίων β' και δ' του 1ου άρθρου του ,ΤΞΖ' νόμου περί ιερατικών σχολείων

ΝΟΜΟΣ ,ΓΥΛΕ' (υπ' αριθ. 3435)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ A' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν·

Άρθρον 1ον

Το εδάφιον β' του άρθρου 1 του ,ΤΞΖ' νόμου τροποποιείται, ως εξής: "'Έχων ηλικίαν ούτε κατωτέραν του 14 έτους, ούτε ανωτέρα του 21 έτους της ηλικίας".

Το εδάφιον δ' του αυτού άρθρου τροποποιείται ως εξής:

"Να κέκτηται απολυτήριον ελληνικού σχολείου".

Ο παρών νόμος, ψηφισθείς παρά της Βουλής και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 27 Νοεμβρίου 1909

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο επί των Εκκλησιαστικών κλπ.

Υπουργός ΠΑΝΑΓ. ΘΡ. ΖΑΪΜΗΣ

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 282, τχ. Α'/4 Δεκεμβρίου 1909.

Σελ. 437
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/438.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

(Β. Διάταγμα / 27 Οκτωβρίου 1856)

Κυβέρνηση Δ. Βούλγαρη

Υπουργός Χ. Χριστόπουλος

ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Περί του Κανονισμού των Ιερατικών Σχολείων

ΟΘΩΝ

ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Προς εκτέλεσιν του ΤΞΖ' Νόμου Μετά γνωμοδότησιν της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος· Και κατά πρότασιν του Ημετέρου Υπουργού των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, απεφασίσαμεν και διατάττομεν τα εξής

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

Περί των μαθητών.

Άρθρ. 1. Ο θέλων να εισαγάγη εις Ιερατικόν Σχολείον τον εαυτού υιόν η τον κηδεμονευόμενον απ' αυτόν, ίνα τύχη καταλλήλου και πρεπούσης εις μέλλοντα λειτουργόν του Θεού αγωγής και παιδευσεως, οφείλει, τρεις μήνας προ της ενάρξεως του σχολειακού έτους, να επιδώση την περί τούτου αναφοράν μετά των απαιτουμένων πιστοποιητικών, εις τον προεδρεύοντα της κατά το 6 άρθρον του Νόμου Εφορευτικής Επιτροπής Επίσκοπον, εν τη Επισκοπή του οποίου υφίσταται το Σχολείον.

Άρθρ. 2. Ο Επίσκοπος μετά των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής εξετάζει περί των προσώπων του νέου κατά το 4 άρθρον αυτού του Νόμου, και αποφαίνεται επί της αναφοράς διά πράξεως ητιολογημένης, την οποίαν υποβάλλει

Αναδημοσιευεται από την ΕτΚ, αρ. 79/24 Νοεμβρίου 1856.

Σελ. 438
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/439.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

προς έγκρισιν εις το Υπουργείον των Εκκλησιαστικών, ένα τουλάχιστον μήνα προ της ενάρξεως του σχολειακού έτους,

Άρθρ. 3, Η έγκρισις του Υπουργείου κοινοποιείται εις τον Επίσκοπον, ο οποίος εκδίδει και χορηγεί εις τον νέον το εισιτήριον, αφού εις επίτηδες εν τη Επισκοπή κρατούμενον βιβλίον σημειώσει υπό αύξοντα αριθμόν τ' όνομα, το έπωνύμιον, την πατρίδα και την ηλικίαν του νέου, προς δε και τ' όνομα και το επάγγελμα των γονέων η του κηδεμόνος του. Εν ιδιαιτέρα δε στήλη και τ' όνομα του αξιοχρέου εγγυητού, και το είδος της δοθείσης εγγυήσεως. To εισιτήριον φέρει την αυτήν χρονολογίαν και τον αύξοντα αριθμόν της εις το βιβλίον εγγραφής· επιθεωρείται δε και προσυπογράφεται, υπό του αρμοδίου Νομάρχου άνευ τινός άλλης διατυπώσεως.

Άρθρ. 4. Εν εκάστω ίερατικώ Σχολείω κρατείταΐι υπό του Σχολάρχου βιβλίον, όμοιον κατά πάντα προς το παρά τη Επισκοπή τηρούμενον. Και ο μεν νέος, άμα εισερχόμενος εις το Σχολείον, επιδίδει το εισιτήριόν του εις τον Σχολάρχην - ούτος δε το εγγράφει απαραλλάκτως, εν αυτή τη ημέρα της εις το Σχολείον εισελεύσεως του μαθητού.

ΚΕΦΑΛ. Β'.

ΙΙερί των μαθημάτων.

Άρθρ. 5, Η διδασκαλία των εν τοις Ιερατικοίς Σχολείοις παιδευομένων νέων διαιρείται εις δύο·

Εις Εκκλησιαστικήν και

Εις Κοσμικήν,

Και την μεν Εκκλησιαστικήν διδασκαλίαν αποτελούσι,·

α') Η Ιερά Κατήχησις, διαιρούμενη εις δύο μέρη, εις σύντομον και εις διεξοδικήν. Τούτων η πρώτη διδάσκεται κατά το πρώτον και δεύτερον έτος, και η δευτέρα κατά το επόμενον.

β') Η Ιερά Ιστορία, ωσαύτως.

γ') Η Εκκλησιαστική Ιστορία, πλήρης μέν, αλλά κατ' επιτομήν.

δ') Η ερμηνεία των Θείων Γραφών,

ε') Η γεωγραφία των Αγίων Τόπων, στ') Η Χριστιανική ηθική· και

ζ') Εκκλησιαστική μουσική.

Την δε Κοσμικήν διδασκαλίαν αποτελούσι·

α') Η σπουδή της αρχαίας Ελληνικής γλώσσης εκ των θείων Πατέρων της Εκκλησίας και εξ Ελλήνων συγγραφέων.

β') Η πολιτική Ιστορία, καθολική τε και ιδιαιτέρα, η της Ελλάδος,

γ') Η Γεωγραφία ωσαύτως.

δ') Η Αριθμητική.

Σελ. 439
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/440.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ε') Στοιχειώδεις γνώσεις, της Φυσικής· και στ') Στοιχειώδης Γεωπονία.

Παρεκτός των ανωτέρω, οι μαθηταί ασκούνται και εις την Καλλιγραφίαν.

Όλη η σειρά των μαθημάτων εις τα Ιερατικά Σχολεία διανύεται εν τω διαστήματι τεσσάρων ετών. Εάν αι περιστάσεις το επιτρέψωσι, δύναται να προστεθή εις την Εκκλησιαστικήν διδασκαλίαν η Δογματική εν επιτομή, και η Ποιμαντική, εν η και κανόνες τινές της Ομιλητικής μετά παραδειγμάτων εξ ομιλιών των θείων Πατέρων, αλλά τότε θέλει προστεθή και πέμπτον έτος διδασκαλίας.

Άρθρ. 6. Την τάξιν, έκτασιν και μέθοδον, και τας ώρας της διδασκαλίας εκάστου μαθήματος θέλει διαγράψει ιδιαίτερος κανονισμός, εκδοθησόμενος υπό του Ημετέρου Υπουργού των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως.

Άρθρ. 7. Οι ορισμοί των άρθρων 17 και 18 του περί Ελληνικών Σχολείων και Γυμνασίων Ημετέρου Διατάγματος, εισί κοινοί και διά τα Ιερατικά Σχολεία.

Αθήνησι, τη 27 Οκτωβρίου 1856

Εν Ονόματι του Βασιλέως Η Βασίλισσα AMAΛΙA

Χ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Σελ. 440
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/441.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

6

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 1857

(Απόφαση 2689/30 Απριλίου 1857)

Κυβέρνηση Δ. Βούλγαρη

Υπουργός Χ. Χριστόπουλος

Αριθ. Πρωτ. 2689.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Έχοντες υπ' όψιν το κατά την 27 Οκτωβρίου 1856 εκδοθέν Βασιλικόν Διάταγμα περί κανονισμού των ιερατικών σχολείων, και ιδίως τα άρθρ. 5, 6 και 27 αυτού προς ακριβή εκτέλεσιν των εν τω Διατάγματι· διατασσομένων· μετά γνωμοδότησιν της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, ορίζομεν τα εξής.

Περί διατάξεως της εν τοις ιερατικοίς σχολείοις διδασκαλίας.

Άρθρ. 1. "Εκαστον ιερατικόν σχολείον εκ τεσσάρων προς το παρόν σύγκειται τάξεων, και ενιαύσιος εν εκάστη αυτών η των μαθημάτων περίοδος ορίζεται.

Άρθρ. 2. Αι τάξεις αύται διδάσκονται τα εν τω μνησθέντι διατάγματι ωρισμένα μαθήματα, κατά την εξής σειράν. - Η πρώτη τάξις, ήτοι κατωτάτη, διδάσκεται. -A'. Ελληνικήν γλώσσαν, ώρας καθ' εβδομάδα 13· ήτοι γραμματικήν, το τυπικόν αυτής μέρος μετά των κυριωτέρων κανόνων και μετά γραπτών, εις αυτό ασκήσεων, ώρας καθ' εβδομάδα 4. Εξήγησιν εκ των πατέρων της εκκλησίας και μάλιστα του Χρυσοστόμου εκ της Αιλιανού ποικίλης ιστορίας, εκ των αποφθεγμάτων του Πλουτάρχου και εκ των γνωμικών κατ' εκλογήν εξ αυτών ηθικών γνωμών, ώρας καθ' εβδομάδα 9. Η εξήγησις δε αρχομένη το πρώτον εξ απλών προτάσεων και περιόδων, προβαίνει εις συνθετώτερον βαθμηδόν

______

Αναδημοσιεύεται από το: Κλάδος, τ. Α', σ. 192-202· βλ. και Δεληγιάννης - Ζηνόπουλος, τ. ΣΤ', σ. 396-415 (μαζί με τον "Κανονισμό"). Πβ. και Π. Κλάδου, Ο περί ιερατικών σχολείων νόμος και τα προς εκτέλεσιν αυτού Β. Διατάγματα και Κανονισμοί κτλ., Αθήνα 1857, σ. 22-33.

Σελ. 441
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/442.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

λόγον, καθ' όσον οι μαθηταί προχωρούσι και επί τέλους γίνεται εις ακέραια κεφάλαια, βιβλία η λόγους, αλλ' ευλήπτους και κατάλληλον διά παίδας ύλην περιέχοντας. - Β'. Σύντομον ιεράν ιστορίαν, διαρκούσαν καθ' όλην την χειμερινήν εξαμηνίαν, δεικνυομένων συγρόνως εν πίνακι των εν αυτή μνημονευομένων τόπων - την δε θερινήν εξαμηνίαν, σύντομον ιεράν κατήχησιν, εκατέραν ώρας καθ' εβδομάδα 6, - Γ', Πολιτικήν γεωγραφίαν, την της Ελλάδος δε λεπτομερέστερον, ώρας καθ' εβδομάδα 3. - Εκ της αριθμητικής τας τέσσαρας πράξεις των απλών και μικτών αριθμών και τα κοινά κλάσματα, ώρας καθ' εβδομάδα 2. - Ε'. Εκκλησιαστικήν μουσικήν, ώρας καθ' εβδομάδα 3. - Η δε δευτέρα τάξις διδάσκεται· - A', Ελληνικήν γλώσσαν, ώρας καθ' εβδομάδα 13, ούτω· τους λοιπούς της γραμματικής κανόνας μετά των εξαιρέσεων και ανωμαλιών, και το περί παραγωγής και συνθέσεως λέξεων, μετά γραπτών ώσαυτως ασκήσεων εις τα μέρη ταύτα της γραμματικής, ώρας καθ' εβδομάδα 4. Εξήγησιν εκ των πατέρων της εκκλησίας, Χρυσοστόμου και Βασιλείου, εκ της Κύρου αναβάσεως του Ξενοφώντος, εκ των γεωγραφικών του Στράβωνος και εκ του Διόδωρου, κατά πρόσφορον εξ αυτών εκλογήν κεφαλαίων, βιβλίων η λόγων, ώρας καθ' εβδομάδα 9. - Β', Ίεράν, ήτοι των αγίων τόπων, γεωγραφίαν, ώρας καθ' εβδομάδα 5. - Γ'. Καθολικήν Ιστορίαν, πραγματευομένην περί μεν των άλλων εθνών συνοπτικώτερον, περί δε της Ελλάδος εκτενέστερον, ώρας καθ' εβδομάδα 4.- Δ'. Το υπόλοιπον της αριθμητικής έως τέλους, και κατόπιν προβλήματα προς επανάληψιν και εφαρμογήν των αριθμητικών κανόνων απ' αρχής, ώρας καθ' εβδομάδα 2. - Ε'. Εκκλησιαστικήν μουσικήν, ώρας καθ' εβδομάδα 3. - Η δε τρίτη τάξις διδάσκεται· - Α'. Ελληνικήν γλώσσαν, ώρας καθ' εβδομάδα 13, ούτω- στοιχειώδες συντακτικόν μετά συντόμου Θεματογραφίας, προς εφαρμογήν των συντακτικών κανόνων, ώρας καθ' εβδομάδα 4. Εξήγησιν εκ των πατέρων της εκκλησίας Χρυσοστόμου, Βασιλείου και Γρηγορίου, εκ του Ξενοφώντος, εκ του Ισοκράτους και του Επικτήτου, εκλεγομένων εξ αυτών λόγων, βιβλίων και κεφαλαίων αρμοδίων εις τας δυνάμεις και την κλήσιν των μαθητών, ώρας καθ' εβδομάδα 9. - B', Διεξοδικήν ιεράν ιστορίαν, ώρας καθ' εβδομάδα 5, - Γ'. Διεξοδικήν ίεράν κατήχησιν, ώρας καθ' εβδομάδα 5. - Δ', Τας αναγκαιοτέρας γνώσεις εκ της μαθηματικής και φυσικής γεωγραφίας,, ώραν καθ' εβδομάδα 1, - E'. Στοιχειωδώς τας αναγκαιοτέρας ωσαύτως της φυσικής γνώσεις, ώρας καθ' εβδομάδα 2. - ΣΤ'. Εκκλησιαστικήν μουσικήν, ώρας καθ' εβδομάδα 3, - Η δε τετάρτη τάξις, ούσα και η ανωτέρα προς το παρόν, διδάσκεται. - Α'. Εξήγησιν εκ των πατέρων της εκκλησίας, Χρυσοστόμου, Βασιλείου και Γρηγορίου, εκ του Ισοκράτους, εκ των παραλλήλων του Πλουτάρχου και εκ του Ηροδότου, ώρας καθ' εβδομάδα 9. - Β'. Πλήρη αλλ' ευσύνοπτον εκκλησιαστικήν ιστορίαν, εν η λαμβάνων ο διδάσκαλος αφορμήν εκ των διαφόρων αιρέσεων, θέλει εκθέτει συντόμως, αλλά σαφώς, τα ιερά εκείνα της εκκλησίας δόγματα, προς α αι ιστορούμεναι αιρέσεις αντιβαίνουσιν, ώρας

Σελ. 442
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/443.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

καθ' εβδομάδα 6, - Γ', Έρμηνειαν των θείων γραφών μετά σύντομον εις αυτάς εισαγωγήν, ώρας καθ' εβδομάδα 3. - Δ'. Κατά Χριστόν ήθικήν, ώρας καθ' εβδομάδα 3. - Ε'. Τελετουργικόν, ώρας καθ' εβδομάδα 2, -: ΣΤ'. Στοιχειώδη γεωπονίαν, ώρας καθ' εβδομάδα 2. - Ζ', Εκκλησιαστικήν μουσικήν, ώρας καθ' εβδομάδα 3.

Άρθρ. 3. Όταν, προϊόντος του χρόνου, οριστικώς κριθή αναγκαία η εισαγωγή και ανωτέρων έτι μαθημάτων εν τοις ιερατικοίς σχολείοις, και η προσθήκη επομένως εν αυτοίς πέμπτης τάξεως, κατά την έννοιαν του τελευταίου εδαφίου του 5 άρθρου του ανωτέρω μνημονευθέντος βασ. διατάγματος, τότε διαταχθήσονται της τάξεως ταύτης τα μαθήματα και αι προς διδασκαλίαν αυτών ώραι.

Άρθρ. 4. Καθ' όλας τας τάξεις, η των ιερών μαθημάτων διδασκαλία δεν πρέπει να προτίθεται απλώς την ανάπτυξιν προς τους μαθητάς των θείων αληθειών, αλλά συνάμα το βαθέως εγκολάπτειν εις τας ψυχάς αυτών την ευσέβειαν και τας αλλας χριστιανικάς αρετάς· διότι εκ θρησκευτικής εκπαιδεύσεως τοιτ αύτης προσδοκάται η μόρφωσις αξίων της εκκλησίας λειτουργών και ηθικών του λαού διδασκάλων. - Η δε της ελληνικής γλώσσης διδασκαλία γίνεται μετά παραλληλισμού πάντοτε προς την καθ' ημάς, το μεν ίνα ευκολώτερον τα εκείνης κατανοώνται, το δε ίνα πλουτίζηται και επί το πλειότερον βαθμηδόν διαπλάσσηται η ημετέρα' οι δε εν εκάστη τάξει οριζόμενοι προς ερμηνείαν συγγραφείς, οι τε θύραθεν και εκκλησιαστικοί, εναλλάσσονται κατ' έτος. - Εκ δε των μαθημάτων τα τε διηγηματικά, και όσα άλλα από μνήμης λέγονται, δεν πρέπει να αποστηθίζωνται παρά των μαθητών κατά λέξιν, εις τας ανωτέρας μάλιστα τάξεις, αλλ' οι διδάσκοντες, εξετάζοντες εις αυτά τους μαθητάς, οφείλουσι να συνειθίζωσιν αυτούς, εις το άποκρίνεσθαι κατ' έννοιαν διά φράσεων ιδίων· διότι ούτω πραγματικώς βεβαιούται, αν το διδαχθέν μάθημα ενοήθη υπ' αυτών, η ου· γυμνάζεται δε ο νους και αποκτάται κατά μικρόν η τόσον αναγκαία έξις της ελευθέρας των ιδεών εκθέσεως. - Προσέτι, επειδή η ορθή, καθαρά και ελευθέρα ανάγνωσις και απαγγελία είναι εις ιερείς απαραίτητος, οι διδάσκοντες οφείλουσι πολλήν επιμέλειαν, όπως οι μαθηταί αποκτήσωσι βαθμηδόν τοιαύτης αναγνώσεως και απαγγελίας έξιν. Όθεν οφείλουσι να προσέχωσιν εις τούτο κατά τε τα καθημερινά μαθήματα, και οπόταν άλλοτε οι μαθηταί αναγιγνώσκωσιν η απαγγέλλωσιν.

Άρθρ. 5. Καθ' ώρας υπό του σχολάρχου όριζομένας, αι μεν τρεις κατώτεραι τάξεις γυμνάζονται δις της εβδομάδος εις την καλλιγραφίαν, η δε ανωτέρα εις το συνθέτειν εν τη καθ' ημάς γλωσση, συντάττουσα διηγήματα, επιστολάς η λόγίδρια, ων το θέμα, εκκλησιαστικήν η ηθικήν πάντοτε υπόθεσιν έχον, δίδεται υπό του σχολάρχου. Ταύτα δε τα γυμνάσματα, καλώς εξετασθέντα και διορθωθέντα, αναγιγνώσκονται η απαγγέλλονται ενώπιον των διδασκάλων εν τη του σχολείου αιθούση, εν κατά κυριακήν η άλλην τινα εορτήν, μετά την λει-

Σελ. 443
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/444.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

τουργίαν, υπό του συντάξαντος αυτό οριζομένου διά κλήρου. Μετά δε την ανάγνωσιν η απαγγελίαν του γυμνάσματος, οι συνταξιώταί του κάμνουσιν επ' αυτού παρατηρήσεις προς ας o μαθητής αποκρίνεται, σπουδάζων να λύση τας ενστάσεις. Η περί τούτου συζήτησις γίνεται μετά πάσης της ευσχημοσύνης, οι δε διδάσκαλοι αποφασίζουσιν επί τέλους τις ο το δίκαιον έχων.

Άρθρ. 6. Πάντων εν γένει των μαθημάτων η διδασκαλία γίνεται κατά τα υπό του υπουργείου, μετά γνωμοδότησιν της ιεράς συνόδου της εκκλησίας της Ελλάδος εγκρινόμενα ειδικώς διά τα σχολεία ταύτα διδακτικά βιβλία.

Άρθρ. 16. Κατά πάσαν κυριακήν και εορτήν από της δεκάτης πρωινής μέχρι της δωδέκατης ώρας, οι μαθηταί της μεν ανωτέρας τάξεως μελετώσιν εκ των αγίων γραφών μέρη, οριζόμενα αυτοίς υπό του σχολάρχου, κατά χρονολογικήν σειράν των δε κατωτέρων τάξεων εις αλλά ιερά, η απλώς ηθικά αναγνώσματα ενασχολούνται, υπό των αρμοδίων διδασκάλων αυτοίς οριζόμενα ωσαύτως. Τα απαντώμενα εν τη μελέτη περίεργα σημειούσιν, ως και τας απορίας αυτών, ων την λύσιν ζητούσιν έπειτα εν ευκαιρία παρά του ανήκοντος διδασκάλου.

Εν Αθήναις, την 30 Απριλίου 1857

Ο Υπουργός

Χ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Σελ. 444
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/445.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

7

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ 1867 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

(Β. Διάταγμα / 7 Οκτωβρίου 1867)

Κυβέρνηση Α. Κουμουνδούρου

Υπουργός Χ. Χριστόπουλος

ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Οργανισμός της εν Αθήναις Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'. ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Λαβόντες υπ' όψιν τον κατά την 25 Ιανουαρίου 1813 εκδοθέντα διοργανισμόν της εν Αθήναις Ριζαρείου εκκλησιαστικής σχολής και τας διατάξεις της τε από 1 Ιανουαρίου 1840 διαθήκης του αοιδίμου Γεωργίου Ριζάρη, καθιδρυτού αυτής της σχολής και των κωδηκέλλων 10 Ιανουαρίου, 25 Απριλίου και 1 Ιουνίου 1840 των μετά της διαθήκης δημοσιευθέντων, και θεωρήσαντες ότι η πείρα κατέδειξε την ανάγκην να τροπολογηθώσιν επί το βέλτιον και συμφώνως προς τον προορισμόν της σχολής διατάξεις τινές του ειρημένου διοργανισμού. Ίδόντες και τα άρθρα 157 και 158 της διαθήκης έχοντα ούτως αυτολεξεί, 157 "Εις την παρούσαν διέταξα όσα έκρινα αναγκαία περί του προϋπολογισμού και απολογισμού. Απόκειται όμως εις την σύνεσιν της Ελληνικής Κυβερνήσεως να τροποποιήση τα περί τούτου, αν το κρίνη αναγκαίον, θέλω όμως να ακολουθώνται αι διατάξεις μου μέχρις εκδόσεως Υψηλού Βασιλικού Διατάγματος τροπολογούντος τα περί τούτου"' και 158 "Εις την σύνεσιν της Κυβερνήσεως απόκειται να επιφέρη και άλλας βελτιώσεις επί αντικειμένων εφ' όσα σιωπά η παρούσα μου".

Κατά πρότασιν του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, απεφασίσαμεν και διατάττομεν.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 68/18 Νοεμβρίου 1867.

Σελ. 445
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/446.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'. Περί της Σχολής.

1. Η εν Αθήναις εκ του έτους 1843 καθιδρυμένη Εκκλησιαστική Σχολή, υπό το όνομα Εκκλησιαστική σχολή Μάνθου και Γεωργίου των Ριζαρών, σκοπόν έχουσα την προσήκουσαν εκπαίδευσιν και την ηθικήν μόρφωσιν των. μελλόντων να ιερατευσωσι, διατελεί ούσα, κατά την έφεσιν του αοιδίμου ιδρυτού αυτής Γεωργίου Ριζάρη, υπό την εν γένει εφορείαν της Κυβερνήσεως, διοικούμενη κατά τας διατάξεις της τε διαθήκης και των κωδηκέλλων του διαθέτου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.

Περί υποτρόφων,

2. Η σχολή έχει δαπάνη της Ριζαρείου περιουσίας είκοσι τουλάχιστον υποτρόφους.

Επιφυλαττόμεθα δε να εισαγάγωμεν εν αυτή δαπάνη του δημοσίου, λογιζόμενη εις δραχ. 60 κατά μήνα, και έτερον υποτρόφων αριθμόν,

3. "Απαντες οι εν τη σχολή μαθητεύοντες ζώσι κοινοβιακώς εν τω καταστήματι αυτής, και υπόκεινται εις τας αυτάς διατάξεις.

4. Ίνα γένηταί τις δεκτός ως υπότροφος της εκκλησιαστικής σχολής δαπάνη αυτής ταύτης η του δημοσίου, απαιτείται να ήναι:

α'.) Πολίτης Έλλην. Εξαιρούνται δε της διατάξεως ταύτης οι περί ων γίνεται λόγος εις το άρθρον 109 της διαθήκης, και εις το άρθρον 5 του παρόντος οργανισμού,

β'.) "Οχι νεώτερος των δεκαπέντε ετών, η πρεσβύτερος των δεκαοκτώ.

γ'.) Υγιής και αρτιμελής το σώμα, ευφυής δε τον νουν και χρηστοήθης.

δ'.) Τέκνον γονέων εγνωσμένων 'χριστιανών της ορθοδόξου ανατολικής εκκλησίας. Εάν δε ήναι ίερόπαις η τέκνον εχόντων ιδιαιτέρας προς την πατρίδα εκδουλεύσεις εν ισότητι των λοιπών 'περιστάσεων προτιμάται.

ε'.) Δεδιδαγμένος τα εν τοις ελληνικοίς σχολείοις παραδιδόμενα μαθήματα, στ'.) Νά ομολογήση πρώτον ενώπιον του αρμοδίου ανωτέρου υπαλλήλου του επί των Εκκλησιαστικών και της δημοσίας εκπαιδεύσεως Υπουργείου και του Διευθυντού της εκκλησιαστικής σχολής, αφ' ου ούτοι τω παραστήσωσι το τε μέγεθος και τα βαρέα της ιερωσύνης καθήκοντα, ότι αναδέχεται αυτοθελώς και προθύμως την υποχρέωσιν να ιερωθή, όταν φθάση εις την υπό των ιερών κανόνων οριζομένην ηλικίαν της ομολογίας ταύτης συντάσσεται εις επί τούτω βιβλίον έκθεσις υπογραφομένη υπό των ανωτέρω τριών προσώπων, Αυτό δε τούτο δηλοί και δι' εγγράφου αυτού αναφοράς προς το Ημέτερον επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργείον, παρέχων άμα εγγύησιν αξιόχρεων μεθ' υποθήκης, ότι, εάν εν καιρώ δεν θελήση να χειροτονηθή

Σελ. 446
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 427
  17_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

  Ε'. Καλλιγραφίαν και Ιχνογραφίαν, καθ'εβδομάδα ώρας 4. ΣΤ'. Αριθμητικήν, καθ' εβδομάδα ώρας 3. Ζ'. Εκκλησιαστικήν μουσικήν, καθ' εβδομάδα ώρας 4.

  το όλον καθ' εβδομάδα ώρας 29.

  Η δευτέρα τάξις κατά το δεύτερον έτος διδάσκεται

  Α'. Εις την Ελληνικήν.- καθ'εβδομάδα ώρας 10, ήτοι: α') To Συντακτικόν της Γραμματικής, ότε και άσκησις εις Θεματογραφίαν γίνεται, καθ' εβδομάδα ώρας 5,

  β') Εξήγησιν λόγων εκ των Αγίων μεν Πατέρων κατ'·εκλογήν, οίον της περί ιερωσύνης του Χρυσοστόμου του λθ' εις τα Φώτα, και του Συντακτηρίου και του περί της εν ταις διαλέξεσιν ευταξίας και άλλων του Αγίου Γρηγορίου του Ναζιανζηνού - του κατά μεθυόντων και του προς τους νέους παραινετικού και άλλων του Μεγάλου Βασιλείου, Εκ 'των Ελλήνων δε συγγραφέων, επίσης κατ' εκλογήν εκ της Κύρου Παιδείας και εκ του Οικονομικού του Ξενοφώντος, και εκ των του Πλουτάρχου Ηθικών και των παραλλήλων βίων καθ' εβδομάδα ώρας 5.

  Β'. Κατήχησιν εις πλάτος καθ' εβδομάδα ώρας 3, Γ', Γενικήν Ιστορίαν των αρχαίων εθνών καθ' εβδομάδα ώρας 2. Δ', Πολιτικήν Γεωγραφίαν της μεν Ελλάδος ακριβέστερον και λεπτομερέστερον, των δε άλλων της Ευρώπης επικρατειών συνοπτικώτερον, ίνα τελειόνη εις το έτος. Παρατίθενται δε πάντα τα νεώτερα προς τα αρχαία Ονόματα, και μάλιστα τα Ελληνικά· καθ' εβδομάδα ώρας 2.

  Ε'. Άλγεβραν καθ' εβδομάδα ώρας 3.

  ΣΤ'. Τής Λατινικής γλώσσης το τεχνολογικόν ακριβέστερον, και ερμηνείαν εκ των του Ιουλίου Καίσαρος απομνημονευμάτων και εκ του Λαχτεντίου και του Σαλλουστίου' καθ' εβδομάδα ώρας 4.

  Ζ'. Ιχνογραφίαν καθ' εβδομάδα ώρας 3.

  H'. Εκκλησιαστικήν μουσικήν καθ' εβδομάδα ώρας 3.

  Το όλον καθ' εβδομάδα ώρας 30.

  Η τρίτη τάξις διδάσκεται κατά το τρίτον έτος

  Α', τα Ελληνικά ώρας 12 της εβδομάδος, ήτοι:

  α') Ασκείται εις το Συντακτικόν, θεματογραφούσα και εφαρμόζουσα πρακτικώς τους κανόνας της θεωρίας, διά να απόκτηση έκαστος μαθητής την έξιν του γράφειν, όσον το δυνατόν ορθώς και κανονικώς, την αρχαίαν γλώσσαν. Διδάσκεται δε και το περί ιδιωμάτων των τριών διαλέκτων, ήτοι της Ιωνικής, της Δωρικής και της Αιολικής· καθ' εβδομάδα ώρας 6.

  β') Εν τη αυτή τάξει ερμηνεύονται τινές εκ των λόγων του Ισοκράτους, του Δημοσθένους, του Αισχίνου - εκ των διαλόγων του Πλάτωνος - εκ