Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:960
 
Αριθμός τόμων:2ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Νομοθεσία
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 26.12 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 449-468 από: 962
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/449.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

8

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1867

(Απόφαση 8054/9 Οκτωβρίου 1867)

Κυβέρνηση Α. Κουμουνδούρου

Υπουργός Χ, Χριστόπουλος

Αριθ. 8054.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

TO ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ

KΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ.

Έχοντες υπ' όψιν το κατά την 7 μηνός ισταμένου εκδοθέν Βασιλικόν Διάταγμα περί του οργανισμού της εν Αθήναις Ριζαρείου Εκκλησιαστικής σχολής, και ιδίως το άρθρον 27 αυτού, προς ακριβή εκτέλεσιν των εν τω Διατάγματι οριζομένων, μετά γνωμοδότησιν του συμβουλίου των εκτελεστών της διαθήκης του αοιδίμου Γεωργίου Ριζάρη καθιδρυτού αυτής της σχολής, ορίζομεν τα εξής:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ.

ΚΕΦ. Α'. Περί της εις την σχολήν εισδοχής και της δοκιμασίας των μαθητών

1. Ο θέλων να καταταχθή εις τους υποτρόφους της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής σχολής οφείλει· α) να έχη όσα κατά την διαθήκην του καθιδρυτού της σχολής και κατά τον οργανισμόν αυτής (Κεφάλαιον Β', άρθρον 4) απαιτούνται εις παραδοχήν εκάστου· διό και εξετάζεται ιδίως υπό του Ιατρού κατά την υγείαν και αρτιμέλειαν προ της εις την σχολήν εισελεύσεως, και η τοιαύτη εξέτασις επαναλαμβάνεται περί το τέλος της α', τριμηνίας μετά την εισέλευσίν του' β) να φέρη εις τον διευθυντήν της σχολής, 1) μαρτυρικον του πνευματικού αυτού πατρός περί τε της ευσέβειας του και περί του ότι δεν έχει πνευματικόν τι κώλυμα να ιερωθή εν καιρώ και 2) πιστοποιητικόν ιατρού, ότι. είναι εμβολιασμένος.

2. Οι κατά το 5 άρθρον του οργανισμού προσλαμβανόμενοι εις την σχολήν,

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 68/18 Νοεμβρίου 1867.

29

Σελ. 449
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/450.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ίνα εκπαιδευθώσιν ιδία δαπάνη, παρέχουσιν εν Αθήναις εγγυητήν αξιόχρεων, ότι η ωρισμένη συμβολή των δραχμών 70 κατά μήνα θέλει προκαταβάλλεσθαι κατά τριμηνίαν τακτικώς εις το ταμείον της σχολής- και ότι θέλουσι πληρόνει προσέτι εις την σχολήν και 300 κατ' έτος δραχμάς εάν εν καιρώ μη ιερωθώσι. Ταύτην δε την ποσότητα δύνανται να πληρώσω", κατ' απόφασιν του συμβουλίου των εκτελεστών της Ριζαρείου διαθήκης και ίγκρισιν ήμετέραν, εφάπαξ η κατά δόσεις ετησίως· και αν οι περί âv ο λόγος μαθηταί ιερωθώσιν εν καιρώ ήτοι μέχρι του. τριακοστού έτους της ηλικίας των, τότε η χρηματική αυτή καταβολή τοις επιστρέφεται άτόκως· οι δε κατά το άρθρον 101 της διαθήκης εκλεγόμενοι, και οι κατά την δευτέραν παράγραφον του 2 άρθρου του οργανισμού της σχολής εκπαιδευόμενοι, παρέχουσιν εγγυητήν αξιόχρεων εν Αθήναις και υποθήκην, οι μεν εις το συμβρύλιον των εκτελεστών της Ριζαρείου διαθήκης, οι δε εις το επί των Εκκλησιαστικών και της δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργείον, προς εξασφάλισιν των απαιτήσεων της σχολής και του δημοσίου εν ταις περιπτώσεσι των άρθρων 3, 41, 75, 76 και 77 του παρόντος κανονισμού.

Η υποθήκη θέλει εγγράφεσθαι επί κτημάτων κειμένων εν τη έδρα Επαρχείου η Νομαρχείου. Επτακόσιαι δε δραχμαί θέλουσι κατατίθεσθαι απέναντι της εγγυήσεως εις την Εθνικήν Τράπεζαν, παρ' ης θέλουσ., λαμβάνει οι καταθέτοντες αύτας τον τόκον - αλλά το ποσόν αυτό των δραχμών 700 θέλει παραδίδοσθαί, εις το ταμείον της σχολής, όταν δεν ιερωθή ο υπότροφος μέχρι του τριακοστού έτους της ηλικίας του.

3. Η πρώτη τριμηνία από της εισελεύσεως εκάστου εις την σχολήν λογίζεται Hat χρόνος δοκιμασίας του ήθους και της περί τα μαθήματα δεξιότητος και επιμελείας αυτού. Και ο μεν εν τω χρόνω τούτω δους δείγματα ήθους χρηστού, επιμελείας και φύσεως δεξιάς, εγγράφεται οριστικώς εις τον κατάλογον των "μαθητών, και τότε ενδύεται την στολήν αυτών· ο δε αδόκιμος δειχθείς αποπέμπεται· και, εάν τύχη ων εκ του αριθμού των κατά το άρθρον 101 της διαθήκης εκλεγομένων, η εκ των κατά την δευτέραν παράγραφον του 2 άρθρου του οργανισμού της σχολής δαπάνη του δημοσίου εκπαιδευομένων, υποχρεούται, να απότιση την γενομένην δι' αυτόν δαπάνην καθά ορίζουσι και το 106 άρθρον της διαθήκης και ο στ' § του 4 άρθρου του οργανισμού. Γίνεται δε η απότισις υπό του μαθητού η υπό του εγγυητού αυτού εις το της σχολής μεν ταμείον, εάν ο .μαθητής ήναι εκ των υποτρόφων της Ριζαρείου περιουσίας· εις το κεντρικόν δε ταμείον, εάν ούτος ήναι εκ των υποτρόφων του δημοσίου.

4) Η σχολή έχει ίδιον βιβλίον, καλούμενον Μαθητολόγιον το οποίον κρατεί ο Διευθυντής - εγγράφεται δ' εις αυτό ακριβώς το όνομα και το επωνύμιον, η ηλικία, η πατρίς και ο χρόνος της εισόδου εκάστου μαθητού - προσέτι δε και το όνομα και επωνύμιον και ο τόπος της διαμονής του εγγυητού αυτού- εν τω αυτώ βιβλίω σημειούται συντόμως το εξαγόμενον των καθ' εξαμηνίαν σημειώσεων της διαγωγής και επιμελείας εκάστου μαθητού· επί τέλους δε, σημειούται ο χρόνος

Σελ. 450
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/451.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

της εξελεύσεως εκάστου μαθητού, προσδηλουμένης της εν τη σχόλη, καθ' όλον το διάστημα της μαθητείας του, δειχθείσης επιμελείας και διαγωγής και της εν τη απολυτηρίω εξετάσει, αποδειχθείσης επιδόσεως, καθ' ά συντάσσεται το διδόμενον εις αυτόν απολυτήριον η αποφοιτήριον.

ΚΕΦ. Β' Περί των εν τη σχολή διδασκομένων μαθημάτων

5) Των εν τω οργανισμώ της σχολής (Κεφ. Γ'.) οριζομένων μαθημάτων η περίοδος συμπληρούται εις πενταετίαν, κατά την εξής τάξιν και διαίρεσιν,

Η πρώτη, ήτοι κατωτάτη, τάξις διδάσκεται.:

A'. Ιεράν Ιστορίαν εκ της Παλαιάς Διαθήκης και Καινής κατ' έκτασιν· καθ' εβδομάδα ώρας 3.

Β'. Την Ελληνικήν γλώσσαν δέκα ώρας καθ' εβδομάδα, ήτοι,

α'.) το ετυμολογικόν της Γραμματικής ακριβέστερον και λεπτομερέστερον η όσον διδάσκεται εις τα Ελληνικά σχολεία, ΐδίως δε το περί παραγωγής και συνθέσεως των λέξεων και της δυνάμεως εκάστου τύπου αυτών· έτι δε και το περί προτάσεων, συμφωνίας και εξαρτήσεως των λέξεων ακροθιγώς, καθ' εβδομάδα ώρας 4.

β'.) εξήγησιν Ελλήνων τε και Εκκλησιαστικών συγγραφέων· οίον, των του Πλουτάρχου αποφθεγμάτων, των απομνημονευμάτων, της Κύρου Παιδείας η Αναβάσεως και έτι των Ελληνικών του Ξενοφώντος, του Αιλιανού, του Πίνακος του Κέβητος, του περί προσευχής και άλλων τινών λόγων του Θείου Χρυσοστόμου· καθ' εβδομάδα ώρας 6.

Γ'. Αρχάς της Λατινικής γλώσσης· δηλονότι τους τύπους της γραμματικής και το τεχνολογικον, και ερμηνείαν εκ της Λατινικής Χρηστομάθειας, εκ του.Κορνηλίου Νέπωτος η του Ίουστίνου, καθ' εβδομάδα ώρας 5.

Δ': Την γενικήν Γεωγραφίαν. και κατόπιν την της Αγίας Γραφής- καθ' εβδομάδα ώρας 2.

E', Αριθμητικήν, καθ' εβδομάδα, ώρας 3. ΣΤ'. Εκκλησιαστικήν μουσικήν, καθ' εβδομάδα ώρας 5.

Το όλον, καθ' εβδομάδα ώρας 28.

Εάν μένη χρόνος ικανός, διδάσκεται προς τούτοις και την καλλιγραφίαν και ιχνογραφίαν ανά δύω ώρας καθ' εβδομάδα.

Η δευτέρα τάξις κατά το δεύτερον έτος διδάσκεται.

A'. Ιεράν Κατήχησιν - εις πλάτος, καθ' εβδομάδα ώρας 3.

Β'. Ελληνικήν γλώσσαν, καθ' εβδομάδα ώρας 10· ήτοι,

α'.) Το συντακτικόν της Γραμματικής, μεθ' ου συνδέεται η άσκησις εις Θεματογραφίαν καθ' εβδομάδα ώρας 4.

β'.) Εξήγησιν,

Σελ. 451
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/452.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

1. Εξ Ελλήνων συγγραφέων, οίον εκ των ηθικών και των παραλλήλων βίων του Πλουτάρχου, εκ των απλούστερων λόγων του Ισοκράτους, Λυσίου και των λοιπών ρητόρων.

2. Εκ των αγίων πατέρων κατ' έκλογήν· οίον εκ των περί ιερωσύνης λόγων του Θειου Χρυσοστόμου, του περί της εν ταις διαλέξεσιν ευταξίας και άλλων του αγίου Γρηγορίου του Ναζιανζηνού, του κατά μεθυόντων και του προς τους νέους παραινετικού και άλλων του μεγάλου Βασιλείου· καθ' εβδομάδα ώρας 6.

Γ'. Πολιτικήν γλώσσαν- ήτοι, το τεχνολογικον πληρέστερον και ακριβέστερον, και ερμηνείαν εκ των απομνημονευμάτων του Ιουλίου Καίσαρος, εκ του Σαλλουστίου, του Λιβίου, εκ των λόγων του ιερού Αμβροσίου και του Λακταντίου, και αρχάς του Συντακτικου· καθ' εβδομάδα ώρας 5,

Δ'. Γενικήν ιστορίαν των αρχαίων εθνών, καθ' εβδομάδα ώρας 3,

E'. Πολιτικήν γεωγραφίαν· της μεν Ελλάδος λεπτομερέστερον, της δε λοιπής Ευρώπης συνοπτικώτερον, ίνα τελειώνη εντός του έτους· (παρατίθενται δε εις τα νεώτερα, τα αρχαία γεωγραφικά ονόματα και μάλιστα εις την γεωγραφίαν της Ελλάδος)· καθ' εβδομάδα ώρας 3.

ΣΤ'. Άλγεβραν· καθ' εβδομάδα ώρας 3.

Ζ'. Εκκλησιαστικήν μουσικήν' καθ' εβδομάδα ώρας 3.

Το όλον καθ' εβδομάδα ώρας 30.

Εάν μένη χρόνος ικανός, διδάσκεται και αυτή ιχνογραφίαν, ώρας καθ' εβδομάδα 2.

Η τρίτη τάξις διδάσκεται κατά το τρίτον έτος.

A'. Ε'ισαγωγήν εις τας αγίας Γραφάς και ερμηνείαν εις την Πάλαιαν Διαθήκην - καθ' εβδομάδα ώρας 3,

Β'. Ελληνικήν γλώσσαν, καθ' εβδομάδα ώρας 10· ήτοι:

α'.) ασκείται εις το Συντακτικόν, θεματογραφούσα και εφαρμόζουσα πρακτικώς τους κανόνας της Γραμματικής· διδάσκεται δε και το περί διαλέκτων, καθ' εβδομάδα ώρας 4,

β'.) Ερμηνεύονται τίνες εκ των λόγων του Δημοσθένους, του Αισχίνου, εκ των διαλόγων του Πλάτωνος, εκ της ιστορίας του Θουκυδίδου, εκ του Ηροδότου, έτι δε και εκ των Πατέρων της Εκκλησίας, καθ' εβδομάδα ώρας 6.

Γ'. Ρητορικήν τέχνην συνοπτικήν, εφαρμοζομένην εις τους εν τη αυτή τάξει διδασκόμενους λόγους των Ελλήνων και των Εκκλησιαστικών ρητόρων, ώρας καθ' εβδομάδα 2.

Δ'. Λατινικήν γλώσσαν, δηλονότι το συντακτικόν μετά Θεματογραφίας και ερμηνείαν εκ των του Κικέρωνος, της ιστορίας Τίτου Λιβίου, των λόγων του ιερού Αυγουστίνου· καθ' εβδομάδα ώρας 5.

E'. Γεωγραφίαν των λοιπών μερών της γης, ώρας 2. ΣΤ'. Γεωμετρίαν, καθ' εβδομάδα ώρας 3.

Σελ. 452
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/453.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Ζ'. Γενικήν ιστορίαν έως τέλους, καθ' εβδομάδα ώρας 3.

Η'. Εκκλησιαστικήν μουσικήν, καθ' εβδομάδα ώρας 3.

Θ'. Ανάγνωσιν πατέρων, καθ' εβδομάδα ώρα 1.

Το όλον, καθ' εβδομάδα ώρας 32.

Εάν μένη χρόνος ικανός, γυμνάζονται οι μαθηταί άπαξ της εβδομάδος και εις την κατ' ήθος απαγγελίαν, αποστοματίζοντες τα κάλλιστα των δοκίμων συγγραφέων τεμάχια· και εις την νεωτέραν δε γλώσσαν συντάσσουσιν εις γύμνασιν άπαξ της εβδομάδος, το Σάββατον, μύθους, διηγήματα, έπιστολάς, λογίδρια και θέματα ηθικά, των οποίων η υπόθεσις δίδοται παρά του προσήκοντος καθηγητού.

Η τετάρτη τάξις διδάσκεται κατά το τέταρτον έτος:

A'. Εκκλησιαστικήν ιστορίαν, καθ' εβδομάδα ώρας 3.

Β'. Ερμηνείαν εις το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, ώρας 3.

Γ'. Ελληνικήν γλώσσαν, ώρας, καθ' εβδομάδα 10· ήτοι,

α'.) Ποιητικήν τέχνην και μετρικής τα κυριότερα' ώρας 2.

β'.) Ερμηνείαν ποιητών, οίον Ομήρου, Ησιόδου, των ύμνων Καλλιμάχου των γνωμικών, των οποίων τεμάχια τινά, τα κάλλιστα, αποστοματίζουσιν οι μαθηταί· συν τούτοις, ποιημάτων τινών Γρηγορίου του Θεολόγου, ύμνων του Συνεσίου· έπειτα δε τραγωδίας τινάς του Ευριπίδου, του Σοφοκλέους, του Αισχύλου, επιγραμμάτων τινών κατ' εκλογήν, και τίνων ύμνων του Πινδάρου, καθ' εβδομάδα ώρας 8.

γ'.) Η τάξις αυτή συνθέτει και ποιημάτιά τίνα εις διάφορα μέτρα εις τε την αρχαίαν και την νεωτέραν γλώσσαν, μιμούμενη τα καλά και υψηλά χωρία των ενδόξων ποιητών και τα του ψαλμωδού,

Δ', Λατινικήν γλώσσαν· ήτοι,

α'.) Ερμηνείαν Τακίτου και ποιητών- οίον του Ουϊργιλίου, του Ορατίου και άλλων κατ' εκλογήν, παραδεικνυομένης εκάστοτε της διαφοράς και της συγγενείας της Λατινικής γλώσσης προς την Ελληνικήν.

β'.) Τας κυριωτέρας διαφοράς της Λατινικής μετρικής προς την Ελληνικήν· καθ' εβδομάδα ώρας 5.

E'. Τριγωνομετρίαν επίπεδον και Μαθηματικήν Γεωγραφίαν, καθ' εβδομάδα ώρας 2.

ΣΤ'. Στοιχειώδη φιλοσοφίαν επίτομον, καθ' εβδομάδα ώρας 3. Ζ'. Στοιχειώδη φυσικήν, καθ' εβδομάδα ώρας 3. H'. Ανάγνωσιν πατέρων, καθ' εβδομάδα ώραν 1. Θ'. Γαλλικήν γλώσσαν, ώρας 3 καθ' εβδομάδα. Το όλον, καθ' εβδομάδα ώρας 33.

Η δε πέμπτη τάξις διδάσκεται κατά το πέμπτον έτος τα εξής: A'. Εκκλησιαστικήν - ιστορίαν (συνέχειαν και τέλος), ώρας καθ' εβδομάδα 3,

Σελ. 453
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/454.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Β'. Δογματικήν, ώρας 4,

Γ'. Ερμηνείαν εις τας Γραφάς, μάλιστα δε εις το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον και εις τας του Αποστόλου Παύλου επιστολάς, καθ' εβδομάδα ώρας 4.

Δ'. Ομιλητικήν, μετ' ασκήσεων εις εκκλησιαστικούς λόγους, ώρας 4,

Ε'. Χριστιανικήν Ηθικήν μετά της Λειτουργικής, καθ' εβδομάδα ώρας 3, ΣΤ'. Ανάγνωσιν πατέρων, καθ' εβδομάδα ώραν 1.

Το όλον, καθ' εβδομάδα ώρας 19.

Προσέτι ασκείται υπό του αρμοδίου καθηγητού εις την Ελληνικήν και Λατινικήν, δις της εβδομάδας ανά μίαν τουλάχιστον ώραν, θεματογραφούσα και μεταφράζουσα.

Διδάσκεται έτι και την Γαλλικήν γλώσσαν, τρις της εβδομάδος.

6. Πάντα πασών των τάξεων τα μαθήματα εισίν υποχρεωτικά δι' ολους τους μαθητάς, μηδαμώς εξαιρουμένης της Εκκλησιαστικής μουσικής.

Εν Αθήναις την 9 Οκτωβρίου 1867.

O Ύπουργός Χ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΛΕΞ. Ι. ΒΛΑΧΟΣ

Σελ. 454
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/455.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

9

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 1890-1891

[α]

"Πρόγραμμα των εν τη Εκκλησιαστική Ριζαρείω Σχολή

κατά το χειμερινόν εξάμηνον τον σχολικού έτους 1890-1891

διδαχθησομένων μαθημάτων":

Τάξις Α'.

Μαθήματα Ώραι διδασκαλίας

Ελληνικά α') Ερμηνεία του Α' βιβλ. των Ξενοφ. Έλλην. β') Ανάγνωσις του A' βιβλ. της Ξενοφ. Κύρου Αναβάσεως, γ') Γραμματική, δ') Όρθογραφικαί ασκήσεις ........... 12

Λατινικά α') Γραμματική Λατινική, β') Ερμηνεία εκ της Λατινικής Χρηστομαθείας. γ') Γραμματικαί ασκήσεις ......... 4

Θεολογικά Ιστορία της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης ........ 2

Ιστορικά  Ιστορία των Ανατολικών εθνών μέχρι του M. Αλεξάνδρου ....................................... 2

Μαθηματικά Αριθμητική Θεωρητική Χατζιδάκη ................ 3

Γεωγραφικά Εισαγωγή εις την Γεωγραφίαν και δη εις την της Αγίας Γης .......................................... 1

Ανάγν. πατέρων Ανάγνωσις εκ του των Χρυσοστόμου και Βασιλείου κατ' εκλογήν ................................... 1

Μουσικά Προκαταρκτικά γυμνάσματα εξαγγελίας μετά συντόμου θεωρητικής εισαγωγής .......................... 3

Γυμναστική Γυμναστική ................................... 2

Αναδημοσιεύεται από το: Ράδος, Μέρος Έκτον: Προγράμματα μαθημάτων χειμερινής και θερινής εξαμηνίας 1890-1891 και χειμερινής 1891 (μετά τη σ. 156).

Σελ. 455
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/456.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Τάξις Β'.

Μαθήματα

Ώραι διδασκαλίας

Ελληνικά

α') Έρμην. του κατά Λεωκρατους λόγου του Λυκούργου και μετ' αυτόν του Α' βιβλ. των Ξενοφ. Απομν. β') Ανάγν. του β' και γ' βιβλ. της Ξεν. Κύρου Αναβάσ. γ') Συντακτικόν. δ') Θεματ, ασκήσεις ..............

12

Λατινικά

α') Ερμηνεία του A' βιβλ. των περί Γαλατικού πολέμου Απομνημονευμάτων του Ιουλίου Καίσαρος. β') Συν-τακτικαί ασκήσεις επί παραδειγμάτων ..............

4

Θεολογικά

Κατήχησις και Λειτουργική ......................

3

Ιστορικά

Ρωμαϊκή Ιστορία ..............................

2

Μαθηματικά

Εισαγωγή Αλγέβρας και "Αλγεβρα Χατζιδάκη ......

3

Γεωγραφικά

Γεωγραφία της Ελλάδος λεπτομερής και της Ευρώπης

σύντομος ......................................

1

Ανάγν. πατέρων

Ανάγνωσις εκ των του Χρυσοστόμου και Βασιλείου κατ' εκλογήν .................................. ......

1

Γαλλικά

Άνάγνωσις. Ερμηνεία. Αποστοματισμός του αναγινωσκομένου κειμένου και εκμαθησις λέξεων και απλών φράσεων ......................................

3

Μουσικά

. Εξαγγελία εκ του άναστασιματαρίου και άλλων ασμάτων κατ' εκλογήν μετά θεωρητικής εισαγωγής ......

3

Γυμναστική

Γυμναστική .................................

2

Τάξις Γ'.

Ελληνικά

α') Ερμηνεία εις λόγους του Δημοσθένους κατ' έκλογήν. β') Ανάγνωσις εκ του Ηροδότου κοιτ' εκλογήν μετά μικράς εισαγ. της Ιων. διαλέκτου, γ') Ασκήσεις εις το Ελληνιστί γράφειν ..................................

12

Λατινικά

α') Εκ των του Κικέρωνος λόγων κατ' έκλογήν. β') Συντακτικόν μετά θεματογραφικών ασκήσεων ............

4

Θεολογικά

Εισαγωγή εις τας Αγίας Γραφας και ανάγνωσις εκλεκτών μερών αυτών ............................

2

Ιστορικά

Μεσαιωνική Ιστορία ............................

2

Μαθηματικά

Συνέχεια Αλγέβρας, και επιπεδομετρία Χατζιδάκη . .

3

Γεωγραφικά

Γεωγραφία της Ασίας, Αφρικής και Αμερικής ....

1

Ανάγν. πατέρων

Ανάγνωσις Κατηχήσεων Κυρίλλου, και εκ των ομιλιών του Χρυσοστόμου εις το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον .

1

Γαλλικά

α') Ερμηνεία περικοπών εκ της Χρηστομαθείας, β') Γραμματική μέχρι των ανωμ. ρημάτων., γ') Θεματογραφία .

3

Μουσικά

α') Συνέχεια εξαγγελίας εκ του Αναστασι. β') Εξαγγελία εκ του Δοξασταρίου και άλλων ασμάτων κατ' έκλογήν. γ') Θεωρία της Μουσικής .......................

2

Γυμναστική

Γυμναστική ... ............................... ,

2

Σελ. 456
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/457.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Τάξις Δ'.

Μα θή ματα

Ώραι διδασκαλίας

Ελληνικά

α') Ερμηνεία εις τινάς ραψωδίάς εκ τε της Ιλιάδος και Οδυσσείας του Ομήρου, β') Αίκήσεις εις το Ελληνιστί γράφειν .......................................

7

Λατινικά

α') Ερμηνεία εις το Η' βιβλ. της Αινηΐδος του Βιργιλίου, β') Περί Λατινικής προσωδίας και μετρικής, γ') Θεματογραφικαί ασκήσεις ..............................

4

Θεολογικά "

Ερμήνειά εις'το Άγιον Ευαγγέλιον' ............

Εκκλησιαστική Ιστορία απ' αρχής μέχρι του σχίσματος του Θ' αιώνος .................................

2

3

Φιλοσοφικά

Ανθρωπολογία και εμπειρική ψυχολογία ...........

3

Μαθηματικά ,

Συνέχεια Γεωμετρίας Χατζιδάκη ..................

3

Γαλλικά

α') Ερμηνεία εκ του Τηλεμάχου, β') Επανάληψις Γραμματικής και τα ανώμαλα, ρήματα, γ') Θεματογραφία και δ') ασκήσεις εις το Γαλλιστί διαλέγεσθαι ..............

3

Ανάγν. πατέρων

Ανάγνωσις ομιλιών του Χρυσοστόμου εις το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον (έκδ. Καρυοφύλλη) ..............

1

Μουσικά

α') Συνέχεια εξαγγελίας εκ του Αναστασιματαρ. β') εξαγγελία εκ του Δοξασταρίου και άλλων ασμάτων κατ' εκλογήν. γ') Θεωρία της Μουσικής .................

1

Γυμναστική

Γυμναστική ...................................

2:

Τάξις Ε'.

Ελληνικά

α').Ερμηνεία εις τον Αϊαντα του Σοφοκλέους. β') Ασκήσεις εις το Ελληνιστί γράφειν .. .................

3

Λατινικά

α') Ερμηνεία εις το IA' βιβλ. της Αινηΐδος του Βιργιλίου, β') Ασκήσεις θεματογραφικαί και Ερμηνευτικαί

2

Θεολογικά

" "

Ερμηνεία εις τας ποιμαντορικας επιστολάς του αποστόλου Παύλου . .............................. Δογματική .................................... Χριστιανική Ηθική ............................. Εκκλησιαστική Ιστορία από του σχίσματος μέχρι των καθ' ημάς χρόνων .............................. Ερμηνευτική ανάγνωσις Ιωάννου του Δαμασκηνού και Γρηγορίου του Νύσσης .......................... Ομιλητική μετ' ασκήσεων εις Εκκλησιαστικούς λόγους, και ανάγνωσις Πατέρων της Εκκλησίας ...........

2

3

2

3

2

3

Φιλοσοφικά

Λογική .......................................

2

Φυσικά

Φυσική Πειραματική ............................

3

Μαθηματικά

Κοσμογραφία και μαθηματικαί ασκήσεις Λάκωνος . . .

3

Γαλλικά

α') Ερμηνεία περικοπών έκ της Χρηστομαθείας. β') Συντα-κτικόν. γ') Θεματογραφία, και δ') Ασκήσεις εις το Γαλλιστί διαλέγεσθαι ............................

3

Γυμναστική

Γυμναστική ..................... .............

2

Σελ. 457
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/458.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

[β]

"Πρόγραμμα των εν τη Εκκλησιαστική Ριζαρείω Σχολή

κατά το θερινον εξάμηνον τον σχολικού έτους 1890 -1891

διδαχθησομένων μαθημάτων":

Τάξις Α'.

Μαθήματα

Ώραι δι-δασκαλιάς

Ελληνικά

α') Ερμηνεία του A' βιβλ. των Απομνημονευμάτων του Ξενοφ. β') Ανάγνωσις του α' και β' βιβλ. της Ξενοφ. Κύρου Αναβάσεως, γ') Ορθογραφικαί ασκήσεις και δ') Αρχαί Συντακτικού ............................

12

Λατινικά

α') Γραμματική Λατινική, β') Ερμηνεία του βίου του Μιλ-τιάδου κατά Κορνήλ. Νέπωτα και γ') Γραμματικαί ασκήσεις .......................................

4

Θεολογικά

Ιστορία της Καινής Διαθήκης ....................

2

Ιστορικά

Συνέχεια της Ελλ. Ιστορίας μέχρι του M. Αλεξάνδρου

3

Μαθηματικά

Συνέχεια και τέλος της Θεωρητικής Αριθμητικής . . .

3

Γεωγραφικά

Γεωγραφία της Αγίας Γης ......................

1

Άνάγν. πατέρων

Ανάγνωσις εκ των του Χρυσοστόμου και Βασιλείου κατ εκλογήν ............................. .....

1

Μουσικά

Συνέχεια εξαγγελίας εκ του Αναστασιμ. και άλλων ασμάτων κατ' εκλογήν, μετά συντόμου θεωρητικής εισαγωγής ......................................

3

καλλιγραφία

Καλλιγραφία ...................................

2

Γυμναστική

Σωματικαί ασκήσεις ............................

3

Σελ. 458
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/459.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Tάξις Β'.

Μαθήματα

Ώραι διδασκαλίας

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

α') Ερμηνεία των κατά Πλάταιαν του Θουκυδ. β') Ανάγνωσις του γ' και δ' βιβλ. της Ξενοφ. Κύρου Αναβάσεως και γ') Θεματογραφικαί ασκήσεις. ............

12

Λατινικά

α') Ερμηνία του de conjuratione Gatilinae κατά Σαλούστιον, και β') Συντακτικαί ασκήσεις ...............

4

Θεολογικά

Συνέχεια Ορθοδόξου Κατηχήσεως και Λειτουργικής .

3

Ιστορικά

Συνέχεια και τέλος της Ρωμαϊκής Ιστορίας .......

2

Μαθηματικά

Συνέχεια και τέλος Β' βιβλίου Άλγεβρας ..........

3

Γεωγραφικά

Γεωγραφία της Ελλάδος λεπτομερής και της Ευρώπης σύντομος ..................................

1

Άνάγν. πατέρων

Ανάγνωσις εκ των του Χρυσοστόμου και Βασιλείου κατ' εκλογήν .......................................

1

Γαλλικά

α') Ανάγνωσις. β') Ερμηνεία, γ') Αποστοματισμός του αναγινωσκομένου κειμένου, και δ') εκμάθησις λέξεων και απλών φράσεων ............................

3

Μουσικά

Συνέχεια εξαγγελίας εκ του άναστασιματαρίου και άλλων ασμάτων κατ' εκλογήν μετά συντόμου θεωρίας ......

3

Καλλιγραφία

Καλλιγραφία ...................................

1

Γυμναστική .

Σωματικαί ασκήσεις ............................

3

Τάξις Γ.

Ελληνικά

α') Ερμηνεία εις τον Κρίτωνα του Πλάτωνος και εις τον A' Όλυνθιακόν του Δημοσθένους, β') Ανάγνωσις εκ του Ηροδότου κατ' εκλογήν και γ') Ασκήσεις εις το Ελληνιστί γράφειν ................................

12

Λατινικά

α') Ερμηνεία εκ του Β' βιβλ. του Λιβίου και β') Συντακτι-κον μετά θεματογραφικων ασκήσεων ......... ....

4

Θεολογικά

Συνέχεια της εισαγωγής εις τας Αγίας Γραφάς και ανα-γνωσις εκλεκτών μερών της Αγίας Γραφής ........

3

Ιστορικά

Συνέχεια και τέλος της Ιστορίας των μέσων και νεωτέρων χρόνων ...................................

2

Μαθηματικά

Συνέχεια Αλγέβρας, και Γεωματρίας Χατζιδάκη ....

3

Γεωγραφικά

Γεωγραφία της Ασίας, Αφρικής και Αμερικής ....

1

Άνάγν. πατέρων

Ανάγνωσις εκ των Ομιλιών του Χρυσοστόμου εις το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον ................... .......

1

Γαλλικά

α') Ερμηνεία περικοπών εκ της Χρηστομαθείας. β') Έπα-νάληψις Γραμματικής μέχρι των ανωμ. ρημάτων και τούτων 'συμπεριλαμβανομένων και γ') Θεματογραφία . .

3

Μουσικά

α') Εξαγγελία εκ του Δοξασταρίου και της Ανθολογίας μετ' άλλων ασμάτων κατ' εκλογήν, και β') Θεωρία της Μουσικής .........................................

3

Καλλιγραφία

Καλλιγραφία ...................................

1

Γυμναστική

Σωματικαί ασκήσεις ............................

3

Σελ. 459
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/460.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Τάξις Δ'.

Μαθήματα

Ώραι διδασκαλίας

Ελληνικά

α') Ερμηνεία εις τον Οιδίποδα Τύραννον του Σοφοκλέους. β') Μετρικής τα κυριώτερα και γ') Ασκήσεις εις το Ελληνιστί γράφειν ................................

8

Λατινικά

α') Ερμηνεία εις το Γ' βιβλ. το υΟρατίου. β') Περί Λατινικής προσωδίας και μετρικής και γ') Θεματογραφικαί ασκήσεις ..........................................

4

Θεολ. ερμηνευτικά

5; Ερμηνεία εις το Άγιον Ευαγγέλιον ...............

2

Θεολ. έκκλ. ιστορία

Εκκλησιαστική Ιστορία απ' αρχής μέχρι του σχίσματος του Θ' αιώνος .............................

3

Φιλοσοφικά

Εμπειρική ψυχολογία . . .......................

3

Μαθηματικά

Συνέχεια και τέλος Γεωμετρίας ...................

3

Γαλλικά

α') Ερμηνεία εκ του Τηλεμάχου, β') Αρχαί Συντακτικού και γ') Θεματογραφία και ασκήσεις εις το Γαλλιστί

διαλέγεσθαι .....................................................................

3

Άνάγν. πατέρων

Ανάγνωσις εκ των ομιλιών του Χρυσοστόμου εις το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον ........................

1

Καλλιγραφία

Καλλιγραφία ...................................

1

Γυμναστική

Σωματικαί ασκήσεις .............................

3

Τάξις Ε'.

Ελληνικά

α') Ερμηνεία εις τον Α'ιαντα του Σοφοκλέους. β') Ασκήσεις εις το Ελληνιστί γράφειν ...................

3

Λατινικά

α') Ερμηνεία εις το A' βιβλ. της Αινηΐδος του Βιργιλίου και β') Ασκήσεις θεματογραφικαί και έρμηνευτικαί

2

Θεολογικά

" "

" "

Ερμηνεία εις τας ποιμαντορικάς επιστολάς του αποστόλου Παύλου ................ ..................

Δογματική.. , .

Χριστιανική Ηθική ........................... .

Εκκλησιαστική Ιστορία από του σχίσματος μέχρι των καθ' ημάς χρόνων ...... .......................

Ερμηνευτική ανάγνωσις Ιωάννου του Δαμασκηνού και Γρηγορίου του Νύσσης ..........................

Ομιλητική μετ' ασκήσεων εις Εκκλησιαστικούς λόγους

2

 

3

 2

 

3

3

Φιλοσοφικά

Λογική ......... ..............................

2

Φυσικά

Φυσική .......................................

3

Μαθηματικά

Συνέχεια και τέλος Κοσμογραφίας ................

2

Γαλλικά

, α') Ερμηνεία εκ των επικηδείων λόγων του Bossuet, β') Συνέχεια Συντακτικού, γ') Θεματογραφία και δ') Ασκήσεις εις το Γαλλιστί διαλέγεσθαι ..................

2

3

Γυμναστική

Σωματικαί ασκήσεις ............................

3

Σελ. 460
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/461.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

10

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 1891-1892

"Πρόγραμμα των εν τη Εκκλησιαστική Ριζαρείω Σχολή

κατά το χειμερινόν εξάμηνον του σχολικου έτους 1891 -1892

διδαχθησομένων μαθημάτων".

Τάξις Α'.

Μαθήματα

Ώραι διδασκαλίας

Ελληνικά

α') Ερμηνεία του Β' βιβλ. των Ελληνικών του Ξενοφώντος, β') Ανάγνωσις του α' βιβλίου της Ξενοφώντος Κύρου Αναβάσεως γ') Γραμματικής το τεχνολογικόν, δ') Ορθογραφικαί ασκήσεις ...... ..................

12

Λατινικά

α')Γραμματική Λατινική, β') Ερμηνεία της Λατινικής Χρη-στομαθείας, γ') Θεματογραφικαί ασκήσεις. ..........

4

Θεολογικά

Ιστορία της Παλαιας Διαθήκης μετά Εισαγωγής γεωγραφικής της Παλαιστίνης . . .......... ...... .

.2

Ιστορικά

Ιστορία των Ανατολικών Εθνών μέχρι του Μ. Αλεξάνδρου ....................... ............

3

Μαθηματικά

Πρακτική Αριθμητική και στοιχεία της Γεωμετρίας .

3

Γεωγραφικά

..........................................................

1

Γαλλικά

Ανάγνωσις και αποστήθισις λέξεων .......... ....

2

Μουσική

................................................................

4

Γυμναστική

Σωματικαί ασκήσεις ............................

2

Καλλιγρ. και Ιχνογρ.

Καλλιγραφία και Ιχνογραφία ............. . . ....

3

Αναδημοσιεύεται από το: Ράδος, ο.π. [Δ9].

Σελ. 461
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/462.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Τάξις Β'.

Μαθήματα

Ώραι διδασκαλίας

Ελληνικά

α') Ερμηνεία του κατά Άγοράτου λόγου του Λυσίου, β') Ά-νάγνωσις του γ' βιβλ. της Ξενοφ. Κύρου Αναβάσεως, γ') Γραμματικής το Συντακτικόν. δ') Θεματογραφικαί ασκήσεις .....................................

12

Λατινικά

α') Ερμηνεία του β' βιβλίου των περί Γαλατικού πόλεμου Υπομνημάτων του Ιουλίου Καίσαρος, β') Θεματογραφικαί ασκήσεις ................... .............

4

Θεολογικά

Ορθόδοξος Χριστιανική Κατήχησις. .................

3

"

Λειτουργική ...................................

1

Ιστορικά

Ελληνική Ιστορία επί των διαδόχων του Μεγ. Αλεξάνδρου και Ρωμαϊκή Ιστορία. ......................

2

Μαθηματικά

Θεωρητική Αριθμητική .........................

3

Γεωγραφικά

Γεωγραφία εκτενεστέρα της Ελλάδος και συντομωτέρα της Ευρώπης. ..................................

2

Γαλλικά

Ανάγνωσις και Ερμηνεία. Αποστήθισις κειμένου. Προφορικαί γραμματικαί στοιχειώδεις γνώσεις .......... ·

3

Γυμναστική

Σωματικαί ασκήσεις ............................

2

Μουσική

..............................................

3

Καλλιγρ. και Ιχνογρ.

Καλλιγραφία και Ιχνογραφία .....................

2

Τάξις Γ΄

Ελληνικά

α') Ερμηνεία της Πλάτωνος απολ. του Σωκράτους. β') Ανάγνωσις εκ της του Ηροδ. Ιστορ. κατ' εκλογήν. γ') Τα κυριώτατα περί της του Ηροδότου διαλέκτου, δ') Ασκήσεις εις το Ελλην. γράφειν ......................

11

Αατινικά

Κικέρωνος λόγον pro Murena ....................

4

θεολογικά

Εισαγωγή εις την Αγίαν Γραφήν .................

2

"

Ερμηνεία εις την Καινήν Διαθήκην κατ' εκλογήν ....

2

Ιστορικά

Ιστορία των μέσων αιώνων και είδικώτερον η Βυζαντιακή ..........................................

2

Μαθηματικά

Επιπεδομετρία ............................. ...

3

Γεωγραφικά

Γεωγραφία Ασίας, Αφρικής και Αμερικής ........

1

Γαλλικά

Ερμηνεία εκ της Χρηστομάθειας. Γραμματική μέχρι των ανωμ. ρημάτων. Θεματογραφία. Διαλεκτικαί ασκήσεις ..........................................

3

Γυμναστική

Σωματικαι ασκήσεις ............................

2

Μουσική

..............................................

2

Ιχνογραφία

Ιχνογραφία ...................................

2

Φυσική Ιστορία

' ..............................................

2

Σελ. 462
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/463.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Τάξις Δ'.

Μαθήματα

Ώραι διδασκαλίας

Ελληνικά

Ερμηνεία εις τινάς ραψωδίας του Ομήρου. Μετρικής τα κυριώτερα ..................................

6

"

Εισαγωγή εις Θουκυδίδην. Θουκυδίδου δημηγορίαι. Θέματα. Συνθέσεις ................................

6

Λατινικά

Βιργιλίου Αινηΐδος βιβλίον IX'. Λατινική προσωδία και μετρική, Θεματογραφια ..........................

4

Θεολογικά

Εκκλησιαστική Ιστορία απ' αρχής μέχρι του Σχίσματος ................................. . ......

3

"

Χριστιανική Ηθική ........................ ....

2

Μαθηματικά

Εξακολούθησις άλγεβρας και γεωμετρίας ..........

3

Ιστορικά

Ιστορία των νεωτέρων χρόνων ...................

2

Φυσική

Φυσική .....................................

2

Ψυχολογία

Ψυχολογία ....... ............................

3

Γαλλικά

Ερμηνεία εκ του Τηλεμάχου. Επανάληψις και συμπλήρωσις της Γραμματικής, Θεματογραφία. Διαλεκτικαί ασκήσεις ................................... . .

3

Γυμναστική

Σωματικαί ασκήσεις ............................

2

Ιχνογραφία

............................................

2

Άνάγν. πατέρων

.............................................

1

Τάξις E'.

Ελληνικά

Εισαγωγή εις Πλάτωνα. Πλάτωνος Λάχης και Μένων.

5

"

Ερμηνεία εις την Αντιγόνην του Σοφοκλέους. Ασκήσεις εις το Ελληνιστί γράφειν. Μετρικής τα κυριώτερα. .

5

Λατινικά

Τακίτου Χρονικών βιβλίον A'. Θεματογραφικαί ασκήσεις ..........................................

3

Θεολογικά

Δογματική ....................................

3

"

Εκκλησιαστική Ιστορία από του Σχίσματος μέχρι των καθ' ημάς χρόνων ..............................

2

"

Ομιλητική .....................................

2

"

Ασκήσεις εις Εκκλησιαστικούς λόγους ............

1

Φιλοσοφικά

Λογική ....................................

2

Φυσική

Φυσική Λάκωνος ...............................

2

Ιστορικά

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους απ' αρχής μέχρι των καθ' ημάς χρόνων ..............................

2

Κοσμογραφία

Κοσμογραφία ..................................

1

Γαλλικά

Ερμηνεία εκ των επικηδείων του Bossuet. Συντακτικόν. Θεματογραφία. Διαλεκτικαί ασκήσεις ..........

3

Γυμναστική

Σωματικαί ασκήσεις ............................

2

Ιχνογραφία

Ιχνογραφία ............................ ......

1

Αναγν. πατέρων

..................................................

1

Εν Αθήναις τη 13η Ιουλίου 1891 Ο Διευθυντής

Ν. ΚΡΙΣΠΗΣ

Σελ. 463
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/464.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

11

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ

1893 α

(Β. Διάταγμα / 2 Οκτωβρίου 1893)

Κυβέρνηση Σ. Σωτηρόπουλου

Υπουργός Α. Ευταξίας

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ

Μεγαλειότατε !

Πάσα ειδική σχολή έχει λόγον υπάρξεως, μόνον καθ' όσον πληροί τον προορισμόν αυτής, καθ' όσον δηλαδή παιδεύει και παρασκευάζει τους μαθητευομένους εν αυτή, δι' ον ειδικόν σκοπόν έχει ιδρυθή. Ούτως αι Στρατιωτικαί, αι Ναυτικαί και αι Γεωργικαί σχολαί έχούσι λόγον υπάρξεως, μόνον καθ' όσον παιδεύουσι και παρασκευάζουσι τους εις το στρατιωτικόν, ναυτικόν και γεωργικόν στάδιον αποδυομένους. Εάν οι απόφοιτοι αυτών απεδεικνύοντο ικανοί εις παν άλλο στάδιον, πλην μόνου εκείνου, δι' o αι περί ων ο λόγος σχολαί είνε προωρισμέναι, έκαστος θα είχε βεβαίως το δικαίωμα να είπη ότι αυταί αστοχούσι τέλεον του προορισμού των, εις δε τους εντεταλμένους την εποπτείαν της κανονικής αυτών λειτουργίας θα επεβάλλετο το καθήκον η να μεριμνήσωσι συντόνως περί μεταρρυθμίσεως αυτών τοιαύτης, δι' ης θ' αποκαθιστώντο εις τον αρχικόν προορισμόν των και θ' απέφερον τους εξ αυτών προσδοκώμενους καρπούς, η να προβώοπν εις κατάργησιν αυτών.

Kαι αι μεν άλλαι ειδικαί εν Ελλάδι σχολαί πληρούσι κατά το μάλλον η ήττον τον προορισμόν αυτών, Ούτως αι Στρατιωτικαί σχολαί παιδεύουσι και παρέχουσιν εις το Κράτος στρατιωτικούς, η Ναυτική ναυτικούς και αι Γεωργικαί γεωργούς. Μόνον η Εκκλησιαστική Ριζάρειος Σχολή, διαψεύδουσα μέχρι τούδε και την πρόθεσιν του ιδρυτού της και τον ιδιαίτερον αυτής χαρακτηρισμόν, έχει από πολλού εκπέσει του προορισμού της και συντελεί εις παν άλλο η εις την μόρφωσιν λειτουργών της Εκκλησίας. Απόδειξις τούτου τρανή και αναντίλεκτος πρόκειται το γεγονός αυτό, καθ' ο οι απόφοιτοι αυτής παν άλλο γίνονται ή κληρικοί. Η κατάστασις αυτη της Ριζαρείου Σχολής επιβάλλει, νομίζω, εις τους τεταγμένους να μεριμνήσωσι. περί αυτής το καθήκον.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 199, τχ. Α'/6 Οκτωβρίου 1893.

Σελ. 464
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/465.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

η να προβώσιν εις ριζικήν αυτής μεταρρυθμισιν, δι' ης θα επανέφερον την Σχολήν εις τον αρχικόν προορισμόν της, η να καταργήσωσιν αυτήν εντελώς ακολουθούντες εν τούτω το ευαγγελικόν παράγγελμα, καθ' o "παν δένδρον, μη ποιούν καρπόν καλόν, εκκόπτεται και εις πυρ βάλλεται".

To καθ' ημάς Υπουργείον ον της γνώμης, ότι, προ πάσης σκέψεως περί καταργήσεως της Ριζαρείου Σχολής έπρεπε να γίνη ειλικρινής τις απόπειρα προς αποκατάστασιν αυτής εις τον αρχικόν προορισμόν της, συνέταξε, καθ' ο έχει, δικαίωμα και καθήκον, τον εις την κύρωσιν της Υ. Μ. υποβαλλόμενον σήμερον νέον Όργανισμόν της. Δι' αυτού ουδέν άλλο επιδιώκεται η η ανάκλησις εις ενέργειαν πασών των εις αργίαν ήδη περιελθουσών θεμελιωδών διατάξεων της Διαθήκης του ιδρυτού της Ριζαρείου Σχολής, αποδεικνυομένης ταύτης, όντως Εκκλησιαστικής, της δε εν αυτή παιδευσεως διαρρυθμιζομένης ούτως, ώστε ο θέλων εφεξής να καταταχθή εις αυτήν να γινώσκη εκ του προτέρου ότι ουδέν άλλο στάδιον διανοίγεται προ αυτού η μόνον το έκκλησιιαστικόν, ως καταδειχθήσεται τούτο διά της προκειμένης αιτιολογικής εκθέσεως:

Β'·

α') Κυρία και θεμελιώδης μεταρρύθμισις είνε εκείνη, καθ' ην η Σχολή παύεται πλέον ούσα απλούν γυμνάσιον και αποκαθίσταται εις τον αρχικόν προορισμόν της, γινομένη καθαρώς Εκκλησιαστική Σχολή, μόνον και αποκλειστικόν σκοπόν έχουσα την αναγκαίαν επιστημονικήν παίδευσιν καθ' όλους τους κλάδους της Θεολογίας εις τους μέλλοντας να περιβληθώσι το ιερόν σχήμα, της ιερωσύνης. Εν τούτω ουδέν άλλο επιζητείται η η αυστηρά εφαρμογή του σαφούς και ανεπίδεκτου αμφιβολίας γράμματος και πνεύματος του άρθρου 72 εν συνδυασμώ προς το εδάφ. ζ' του άρθρ. 76, Απέναντι της σαφούς και αναντιλέκτου ταύτης θελήσεως του Διαθέτου ουδεμιάς βεβαίως προσοχής πρέπει να κριθή αξία η γνώμη εκείνων, οίτινες θέλουσι να ύποβιβάσωσι την Σχολήν εις απλήν Ιερατικήν, προορισμόν έχουσαν να παιδεύη στοιχειωδώς ιερείς διά τα χωρία. Τοιαύτας Ιερατικάς Σχολάς έχει ιδρύσει ήδη το Κράτος τρείς, ων επίσης σκέπτεται το καθ' ημάς Υπουργείον να επιδίωξη την ριζικήν μεταρρυθμισιν, αφού και αύται, ως έχουσι νυν, ήστόχησαν τέλεον του σκοπού των. Η Ριζάρειος Σχολή είχεν αρχήθεν υψηλότερον προορισμόν, ούσα παρεμφερής ουχί προς τα Σεμινάρια, αλλά προς τας Πνευματικάς Ακαδημίας της Ρωσσίας, Εν τοις Ιερατικοίς Σεμιναρίοις της ομόδοξου εκείνης χώρας ούτε η διδασκαλία των Εβραϊκών είνε απαραίτητος ουτέ η Θεολογία καθ' όλους τους κλάδους της διδάσκεται, ούτε είναι η παίδευσις εν αυτοίς τοιαύτη ώστε να συντελή και εις την επιστημονικήν μόρφωσιν της μαθητιώσης

30

Σελ. 465
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/466.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

εν αυτοίς νεολαίας, ως απαιτεί ο ιδρυτής της Ριζαρείου Σχολής διά των άρθρ. 72 και 76 της Διαθήκης του. Διάφερε., δε και ούτως η Σχολή αύτη της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου, ει και η παίδευσις πρέπει να είνε και εν εκείνη και εν ταύτη επιστημονική· διότι, εν μεν τη τελευταία Σχολή επιδιώκεται προ πάντων η προαγωγή της επιστήμης, ως και εν πάση άλλη Σχολή του Πανεπιστημίου, κατά δεύτερον δε λόγον επιζητείται η δι' αυτής πλήρωσις των πρακτικών επιστημονικών αναγκών της κοινωνίας, εν δε τη Ριζαρείω Σχολή η παίδευσις οφείλει ν' αποβλέπη αποκλειστικώς εις τον επιστημονικον καταρτισμόν εκείνων, οίτινες μέλλουσι ν' αφοσιωθώσιν εις την διακονίαν της Εκκλησίας και κέκληνται να πληρώσωσι τας πρακτικάς επιστημονικας αυτής ανάγκας, ως ίεροδιδάσκαλοι, ιεροκήρυκες και εφημέριοι των πόλεων και κωμοπόλεων. Ο ανίκανος να κάμη την τοιαύτην διάκρισιν δυνατόν μεν να επαγγέληται τον Θεολόγον, αλλ' ελέγχεται ούτως ως μη γευσάμενος άκρω καν δακτύλω της θεολογίας.

Υπάρχουσι και οι νομίζοντες ότι η Σχολή δεν έχει εκκλησιαστικόν προορισμόν, ως προς τους εκ Ζαγορίου υποτρόφους. Ούτοι έχουσι την παράδοξον αληθώς γνώμην ότι η Σχολή πρέπει να χρησιμεύη ως γυμνάσιον προπαρασκευαστικών εις την σπουδήν άλλων επιστημών. Αλλ' η διάκρισις αύτη δεν γίνεται εν τοις προμνημονευθείσιν άρθροις 72 και 76. Άν δε οι εκ Ζαγορίου υπότροφοι δεν υποβάλλωνται εις ην εγγύησιν και οι εκ της ελευθέρας Ελλάδος υπότροφοι, διά το δύσκολον, αν όχι πάντη αδύνατον του πράγματος, ουδέν ήττον υποχρεούνται και αυτοί, ως και οι λοιποί, προ της κατατάξεως των εις την Σχολήν να υποβάλωσιν έγγραφον δήλωσιν "δτι μετά την αποπεράτωσιν των μαθημάτων των θέλουν γίνει ιερείς" (άρθρ. 114). Κατωτέρω δε εν άρθρω 119 επιφέρει 6 Διαθέτης' "θέλω να αποβάλωσιν οι εκτελεστάι της παρούσης μου εκείνον εκ των δέκα αυτών νέων (των εκ Ζαγορίου), όστις, άποδειχθη ανάξιος του ιερού επαγγέλματος της ιερωσύνης". Δύναται λοιπόν να ύπαρξη κατά ταύτα η ελαχίστη αμφιβολία, ότι η Σχολή και διά τους εκ Ζαγορείου υποτρόφους ένα και μόνον προορισμόν έχει, το να τους προπαρασκευάζη δηλαδή διά το ίερατικόν στάδιον και να γίνωνται και αυτοί ιερείς μετά την αποφοίτησίν των και· ουχί Ιατροί, δικηγόροι και φιλόλογοι, ως μέχρι τούδε;

β') Όπως επιτευχθή η ανωτέρω κυρία και θεμελιώδης της Σχολής μεταρρύθμισις, εδέησε να τροποποιηθτί ριζικώς το πρόγραμμα των μαθημάτων της. Προς τούτο περιορίζεται η διδασκαλία των εγκυκλίων μαθημάτων και επεκτείνεται η της θεολογίας καθ' όλους αυτής τους κλάδους κατά την ρητήν απαίτησιν του ιδρυτού της Σχολής. Ούτω πως ανακτά αύτη τον ειδικόν προορισμόν της, τον εκκλησιαστικόν, πας δε o θέλων να φοίτηση εις αυτήν θα γινώσκη εκ του προτέρου ότι αδύνατον πλέον να καταδολιευθη' την Διαθήκην του ιδρυτού της και ν' αθέτηση είτα την οποίαν αναλαμβάνει κατά την κατάταξιν

Σελ. 466
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/467.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

του υποχρέωσιν, ίνα αφοσιωθή εις την διακονίαν της Εκκλησίας. Τουλάχιστον η Σχολή μη ούσα πλέον γυμνάσιον, μη προπαρασκευάζουσα δηλαδή αυτόν εις την περαιτέρω σπουδήν άλλης επιστήμης, αφού ούτε το απολυτήριόν της ούτε η εν αυτή μόρφωσις θα παρέχη εις τούτο το δικαίωμα, θα κλείση ούτως ερμητικώς τας πύλας της εις τους ασεβείς παραβάτας των υποχρεώσεων, τας οποίας προς αυτήν αναλαμβάνουσιν,

Όπως δε μη καταστρατηγηθή εν τη" εφαρμογή ο νέος Οργανισμός, εδέησε να περιληφθή εν αυτώ πλήρες πρόγραμμα των διδαχθησομένων εφεξής εν τη Σχολή μαθημάτων, κατανέμων μάλιστα αυτά κατά τάξιν και επισυνάπτων ωρολόγιον της διδασκαλίας αυτών, εξ ου καταφαίνεται και ότι οι μαθηταί δεν επιβαρύνονται δι' ωρών διδασκαλίας πέραν του δέοντος. Και εις τον καθορισμόν των εδρών ενόμισα επάναγκες να προβώ, όπως μη εφεξής τινά μεν αυτών έχωσιν υπεράριθμους, άλλα δε στερώνται και αυτών των απολύτως αναγκαίων καθηγητών, ως μέχρι τούδε.

γ') Αι προπαιδευτικού γνώσεις, αι απαιτούμενα., κατά τον νέον Οργανισμόν παρά των μελλόντων να εισαχθώσιν εις την Σχολήν, είνε το ελάχιστον μέτρον εκείνου, όπερ κατά το πνεύμα της Διαθήκης και τον σκοπόν της Σχολής οφείλει ν' απαίτηση τις. Ο θόρυβος, ον ήγειραν, ως προς τούτο, οι ενδιαφερόμενοι υπέρ της διαιωνίσεως της νυν θλιβεράς αυτής καταστάσεως, ελέγχεται υπό των πραγμάτων αυτών πάντη μάταιος. Και ο Ριζάρης εν τη Διαθήκη αυτού και οι μέχρι τούδε εφαρμοσθέντες Διοργανισμοί απήτησαν γνώσεις ελληνικού σχολείου παρά των θελόντων να καταταχθώσιν εις την Σχολήν. Οι υφιστάμενοι τας εισιτηρίους των εξετάσεις ενταύθα οφείλουσι να προσαγάγωσιν απολυτήριον ελληνικού σχολείου, όπως γείνωσι δεκτοί εις αύτάς. Τί άλλο απαιτείται και νυν διά του νέου Οργανισμού; Και επέρχεται ζημία τις εις την Σχολήν, εάν αναγράφηται εν αυτώ ότι πρέπει να προσαγάγωσι τουλάχιστον απολυτήριον ελληνικού σχολείου; Ποία διάταξις της Διαθήκης, ποία λογική απαγορεύει να γείνωσι δεκτοί εις την Σχολήν και μαθηταί, κεκτημένοι ανωτέρας του ελληνικού σχολείου γνώσεις;

Αλλ' οι κύριοι αυτοί, οι τον μάταιον θόρυβον εγείραντες, είχον κατορθώσει μέχρι τούδε, ως πάσας τας αλλάς, και τας περί εισιτηρίων εξετάσεων διατάξεις της Διαθήκης και των Διοργανισμών της Σχολής να καταστρατηγήσωσι και αθετήσωσιν, εισάγοντες εις αυτήν μαθητάς κεκτημένους μόλις τας γνώσεις του δημοτικού σχολείου. Βεβαίως η θυρίς της τοιαύτης καταστρατηγήσεως κλείεται πλέον διά των διατάξεων του νέου Οργανισμού, αφού οι μέλλοντες να καταταχθώσιν εις την Σχολήν θα υποβάλλωνται εφεξής εις εξετάσεις γραπτάς καί. προφορικάς, αίτινες πάλιν θα υπόκεινται εις τον έλεγχον του Υπουργείου.

Παρερμηνεύουσι την σχετικήν διάταξιν του άρθρου 110 της διαθήκης, καθ' ην οι εκ Ζαγορίου υπότροφοι οφείλουσι να γινώσκωσι τουλάχιστον τα δύο μέρη του λόγου και ισχυρίζονται ότι τα μέρη ταύτα του λόγου είνε το άρθρον και το

Σελ. 467
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/468.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

όνομα. Αλλά τότε πως σχετίζουσι προς την διάταξιν αυτήν το άρθρον 102, καθ' ο οι υπότροφοι της Σχολής οφείλουσι να έχωσι διανύσει το Ελληνικόν Σχολείον; Και μόνον το άρθρον και το όνομα διδάσκονται εν τω Ελληνικώ Σχολείω η το ετυμολογικόν και συντακτικον μέρος της Γραμματικής; Τι δε άλλο επιζητείται διά της σχετικής διατάξεως του νέου Οργανισμού;

δ') Ως προς την ηλικίαν των μελλόντων να καταταχθώσιν εις την Σχολήν μαθητών, αντεγράφη σχεδόν αυτολεξεί η υφισταμένη διάταξις του εν ισχύι Διοργανισμού. Δια του νέου Οργανισμού επιζητούνται μόνον μείζονες εγγυήσεις προς αποφυγήν της μέχρι τούδε καταστρατηγήσεώς της. Βεβαίως δεν θα επιτραπή εφεξής η εισαγωγή εις την Σχολήν παίδων 12, 11 και 10 ετών τη ηλικίαν, ως νυν, εξ ου έχουσι προκύψει μύρια όσα άτοπα εν αυτή. Η Σχολή έχει μεταβληθή ως εκ τούτου εις απλούν παιδαγωγείον, χρήζον παιδονόμων αν όχι και τροφών !

ε') Δια του νέου Οργανισμού καθιερούνται και πάσαι αι προληπτικαί διατάξεις, δι' ων ματαιούται εφεξής η καταδολίευσις του στρατολογικού νόμου υπό πολλών, κατατασσομένων μέχρι τούδε εις την Σχολήν μόνον επί τω σκοπώ της απαλλαγής εκ της εν τω στρατώ Θητείας. Ούτω πως η απαλαγή θα περιορισθή εις μόνους εκείνους, οίτινες πράγματι προαλείφονται διά το ιερατικόν αξίωμα.

στ') Η διδασκαλία της Εβραϊκής γλώσσης, ως ενός των πρωτευόντων μαθημάτων από της πρώτης της Σχολής τάξεως, υπαγορεύεται ήδη υπό κατηγορηματικής της Διαθήκης διατάξεως (εδ. θ' άρθρ. 76). Επειδή δε η ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης θα γίνηται, ως τούτο συμβαίνει εν παντί τω θεολογικώ κοσμώ, επί του Εβραϊκού πρωτοτύπου εν αντιπαραβολή προς την μετάφρασιν των Ο' και την Βουλγάταν και θα διαρκή επί τέσσαρα σχεδόν έτη έπρεπεν η διδασκαλία της Εβραϊκής εξ ανάγκης να καθιερωθή από της πρώτης τάξεως. Τούτο βεβαίως θα συντέλεση συν τοις άλλοις και εις την απόκρουσιν ευθύς εν αρχή έκ της Σχολής παντός μαθητού, κατατασσόμενου εις αυτήν μεν την πρόθεσιν του ν' ασεβήση εις την Ιεράν θέλησιν του ιδρυτού αυτής και ν' αποδοθή είτα εις άλλο στάδιον.

ζ') Επί του Διευθυντού και του Οικονόμου της Σχολής καθιερούνται διά του εν σχεδίω Οργανισμού προσόντα, εν οις το πρώτον είνε το ιερατικόν αυτών αξίωμα. Όπως δε μη επαναληφθή εν τω μέλλοντι το εν τω παρελθόντι παρατηρηθέν άτοπον, καθ' ο επί έτη πολλάκις προς χλευασμόν και της θελήσεως του ιδρυτού και του σκοπού της Σχολής παρέμενον λαϊκοί Διευθυνταί και Οικονόμοι, λαμβάνονται νυν πάντα τα δυνατά μέτρα, δι' ων θα καταστή εφεξής αδύνατος η τοιαύτη καταστρατήγησις της Διαθήκης και του προορισμού της Σχολής. Επίσης προσόντα καθιερούνται και επί των καθηγητών της Σχολής. Τοιούτοι θα γίνωνται εφεξής μόνοι, όσοι κατά το αρθρ. 74 της Διαθήκης "διαπρέπουν διά την παιδείαν αυτών και διά την ηθικήν των".

Σελ. 468
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 449
  17_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

  8

  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1867

  (Απόφαση 8054/9 Οκτωβρίου 1867)

  Κυβέρνηση Α. Κουμουνδούρου

  Υπουργός Χ, Χριστόπουλος

  Αριθ. 8054.

  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  TO ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ

  KΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ.

  Έχοντες υπ' όψιν το κατά την 7 μηνός ισταμένου εκδοθέν Βασιλικόν Διάταγμα περί του οργανισμού της εν Αθήναις Ριζαρείου Εκκλησιαστικής σχολής, και ιδίως το άρθρον 27 αυτού, προς ακριβή εκτέλεσιν των εν τω Διατάγματι οριζομένων, μετά γνωμοδότησιν του συμβουλίου των εκτελεστών της διαθήκης του αοιδίμου Γεωργίου Ριζάρη καθιδρυτού αυτής της σχολής, ορίζομεν τα εξής:

  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ.

  ΚΕΦ. Α'. Περί της εις την σχολήν εισδοχής και της δοκιμασίας των μαθητών

  1. Ο θέλων να καταταχθή εις τους υποτρόφους της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής σχολής οφείλει· α) να έχη όσα κατά την διαθήκην του καθιδρυτού της σχολής και κατά τον οργανισμόν αυτής (Κεφάλαιον Β', άρθρον 4) απαιτούνται εις παραδοχήν εκάστου· διό και εξετάζεται ιδίως υπό του Ιατρού κατά την υγείαν και αρτιμέλειαν προ της εις την σχολήν εισελεύσεως, και η τοιαύτη εξέτασις επαναλαμβάνεται περί το τέλος της α', τριμηνίας μετά την εισέλευσίν του' β) να φέρη εις τον διευθυντήν της σχολής, 1) μαρτυρικον του πνευματικού αυτού πατρός περί τε της ευσέβειας του και περί του ότι δεν έχει πνευματικόν τι κώλυμα να ιερωθή εν καιρώ και 2) πιστοποιητικόν ιατρού, ότι. είναι εμβολιασμένος.

  2. Οι κατά το 5 άρθρον του οργανισμού προσλαμβανόμενοι εις την σχολήν,

  Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 68/18 Νοεμβρίου 1867.

  29