Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:960
 
Αριθμός τόμων:2ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Νομοθεσία
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 26.12 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 456-475 από: 962
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/456.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Τάξις Β'.

Μαθήματα

Ώραι διδασκαλίας

Ελληνικά

α') Έρμην. του κατά Λεωκρατους λόγου του Λυκούργου και μετ' αυτόν του Α' βιβλ. των Ξενοφ. Απομν. β') Ανάγν. του β' και γ' βιβλ. της Ξεν. Κύρου Αναβάσ. γ') Συντακτικόν. δ') Θεματ, ασκήσεις ..............

12

Λατινικά

α') Ερμηνεία του A' βιβλ. των περί Γαλατικού πολέμου Απομνημονευμάτων του Ιουλίου Καίσαρος. β') Συν-τακτικαί ασκήσεις επί παραδειγμάτων ..............

4

Θεολογικά

Κατήχησις και Λειτουργική ......................

3

Ιστορικά

Ρωμαϊκή Ιστορία ..............................

2

Μαθηματικά

Εισαγωγή Αλγέβρας και "Αλγεβρα Χατζιδάκη ......

3

Γεωγραφικά

Γεωγραφία της Ελλάδος λεπτομερής και της Ευρώπης

σύντομος ......................................

1

Ανάγν. πατέρων

Ανάγνωσις εκ των του Χρυσοστόμου και Βασιλείου κατ' εκλογήν .................................. ......

1

Γαλλικά

Άνάγνωσις. Ερμηνεία. Αποστοματισμός του αναγινωσκομένου κειμένου και εκμαθησις λέξεων και απλών φράσεων ......................................

3

Μουσικά

. Εξαγγελία εκ του άναστασιματαρίου και άλλων ασμάτων κατ' εκλογήν μετά θεωρητικής εισαγωγής ......

3

Γυμναστική

Γυμναστική .................................

2

Τάξις Γ'.

Ελληνικά

α') Ερμηνεία εις λόγους του Δημοσθένους κατ' έκλογήν. β') Ανάγνωσις εκ του Ηροδότου κοιτ' εκλογήν μετά μικράς εισαγ. της Ιων. διαλέκτου, γ') Ασκήσεις εις το Ελληνιστί γράφειν ..................................

12

Λατινικά

α') Εκ των του Κικέρωνος λόγων κατ' έκλογήν. β') Συντακτικόν μετά θεματογραφικών ασκήσεων ............

4

Θεολογικά

Εισαγωγή εις τας Αγίας Γραφας και ανάγνωσις εκλεκτών μερών αυτών ............................

2

Ιστορικά

Μεσαιωνική Ιστορία ............................

2

Μαθηματικά

Συνέχεια Αλγέβρας, και επιπεδομετρία Χατζιδάκη . .

3

Γεωγραφικά

Γεωγραφία της Ασίας, Αφρικής και Αμερικής ....

1

Ανάγν. πατέρων

Ανάγνωσις Κατηχήσεων Κυρίλλου, και εκ των ομιλιών του Χρυσοστόμου εις το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον .

1

Γαλλικά

α') Ερμηνεία περικοπών εκ της Χρηστομαθείας, β') Γραμματική μέχρι των ανωμ. ρημάτων., γ') Θεματογραφία .

3

Μουσικά

α') Συνέχεια εξαγγελίας εκ του Αναστασι. β') Εξαγγελία εκ του Δοξασταρίου και άλλων ασμάτων κατ' έκλογήν. γ') Θεωρία της Μουσικής .......................

2

Γυμναστική

Γυμναστική ... ............................... ,

2

Σελ. 456
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/457.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Τάξις Δ'.

Μα θή ματα

Ώραι διδασκαλίας

Ελληνικά

α') Ερμηνεία εις τινάς ραψωδίάς εκ τε της Ιλιάδος και Οδυσσείας του Ομήρου, β') Αίκήσεις εις το Ελληνιστί γράφειν .......................................

7

Λατινικά

α') Ερμηνεία εις το Η' βιβλ. της Αινηΐδος του Βιργιλίου, β') Περί Λατινικής προσωδίας και μετρικής, γ') Θεματογραφικαί ασκήσεις ..............................

4

Θεολογικά "

Ερμήνειά εις'το Άγιον Ευαγγέλιον' ............

Εκκλησιαστική Ιστορία απ' αρχής μέχρι του σχίσματος του Θ' αιώνος .................................

2

3

Φιλοσοφικά

Ανθρωπολογία και εμπειρική ψυχολογία ...........

3

Μαθηματικά ,

Συνέχεια Γεωμετρίας Χατζιδάκη ..................

3

Γαλλικά

α') Ερμηνεία εκ του Τηλεμάχου, β') Επανάληψις Γραμματικής και τα ανώμαλα, ρήματα, γ') Θεματογραφία και δ') ασκήσεις εις το Γαλλιστί διαλέγεσθαι ..............

3

Ανάγν. πατέρων

Ανάγνωσις ομιλιών του Χρυσοστόμου εις το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον (έκδ. Καρυοφύλλη) ..............

1

Μουσικά

α') Συνέχεια εξαγγελίας εκ του Αναστασιματαρ. β') εξαγγελία εκ του Δοξασταρίου και άλλων ασμάτων κατ' εκλογήν. γ') Θεωρία της Μουσικής .................

1

Γυμναστική

Γυμναστική ...................................

2:

Τάξις Ε'.

Ελληνικά

α').Ερμηνεία εις τον Αϊαντα του Σοφοκλέους. β') Ασκήσεις εις το Ελληνιστί γράφειν .. .................

3

Λατινικά

α') Ερμηνεία εις το IA' βιβλ. της Αινηΐδος του Βιργιλίου, β') Ασκήσεις θεματογραφικαί και Ερμηνευτικαί

2

Θεολογικά

" "

Ερμηνεία εις τας ποιμαντορικας επιστολάς του αποστόλου Παύλου . .............................. Δογματική .................................... Χριστιανική Ηθική ............................. Εκκλησιαστική Ιστορία από του σχίσματος μέχρι των καθ' ημάς χρόνων .............................. Ερμηνευτική ανάγνωσις Ιωάννου του Δαμασκηνού και Γρηγορίου του Νύσσης .......................... Ομιλητική μετ' ασκήσεων εις Εκκλησιαστικούς λόγους, και ανάγνωσις Πατέρων της Εκκλησίας ...........

2

3

2

3

2

3

Φιλοσοφικά

Λογική .......................................

2

Φυσικά

Φυσική Πειραματική ............................

3

Μαθηματικά

Κοσμογραφία και μαθηματικαί ασκήσεις Λάκωνος . . .

3

Γαλλικά

α') Ερμηνεία περικοπών έκ της Χρηστομαθείας. β') Συντα-κτικόν. γ') Θεματογραφία, και δ') Ασκήσεις εις το Γαλλιστί διαλέγεσθαι ............................

3

Γυμναστική

Γυμναστική ..................... .............

2

Σελ. 457
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/458.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

[β]

"Πρόγραμμα των εν τη Εκκλησιαστική Ριζαρείω Σχολή

κατά το θερινον εξάμηνον τον σχολικού έτους 1890 -1891

διδαχθησομένων μαθημάτων":

Τάξις Α'.

Μαθήματα

Ώραι δι-δασκαλιάς

Ελληνικά

α') Ερμηνεία του A' βιβλ. των Απομνημονευμάτων του Ξενοφ. β') Ανάγνωσις του α' και β' βιβλ. της Ξενοφ. Κύρου Αναβάσεως, γ') Ορθογραφικαί ασκήσεις και δ') Αρχαί Συντακτικού ............................

12

Λατινικά

α') Γραμματική Λατινική, β') Ερμηνεία του βίου του Μιλ-τιάδου κατά Κορνήλ. Νέπωτα και γ') Γραμματικαί ασκήσεις .......................................

4

Θεολογικά

Ιστορία της Καινής Διαθήκης ....................

2

Ιστορικά

Συνέχεια της Ελλ. Ιστορίας μέχρι του M. Αλεξάνδρου

3

Μαθηματικά

Συνέχεια και τέλος της Θεωρητικής Αριθμητικής . . .

3

Γεωγραφικά

Γεωγραφία της Αγίας Γης ......................

1

Άνάγν. πατέρων

Ανάγνωσις εκ των του Χρυσοστόμου και Βασιλείου κατ εκλογήν ............................. .....

1

Μουσικά

Συνέχεια εξαγγελίας εκ του Αναστασιμ. και άλλων ασμάτων κατ' εκλογήν, μετά συντόμου θεωρητικής εισαγωγής ......................................

3

καλλιγραφία

Καλλιγραφία ...................................

2

Γυμναστική

Σωματικαί ασκήσεις ............................

3

Σελ. 458
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/459.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Tάξις Β'.

Μαθήματα

Ώραι διδασκαλίας

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

α') Ερμηνεία των κατά Πλάταιαν του Θουκυδ. β') Ανάγνωσις του γ' και δ' βιβλ. της Ξενοφ. Κύρου Αναβάσεως και γ') Θεματογραφικαί ασκήσεις. ............

12

Λατινικά

α') Ερμηνία του de conjuratione Gatilinae κατά Σαλούστιον, και β') Συντακτικαί ασκήσεις ...............

4

Θεολογικά

Συνέχεια Ορθοδόξου Κατηχήσεως και Λειτουργικής .

3

Ιστορικά

Συνέχεια και τέλος της Ρωμαϊκής Ιστορίας .......

2

Μαθηματικά

Συνέχεια και τέλος Β' βιβλίου Άλγεβρας ..........

3

Γεωγραφικά

Γεωγραφία της Ελλάδος λεπτομερής και της Ευρώπης σύντομος ..................................

1

Άνάγν. πατέρων

Ανάγνωσις εκ των του Χρυσοστόμου και Βασιλείου κατ' εκλογήν .......................................

1

Γαλλικά

α') Ανάγνωσις. β') Ερμηνεία, γ') Αποστοματισμός του αναγινωσκομένου κειμένου, και δ') εκμάθησις λέξεων και απλών φράσεων ............................

3

Μουσικά

Συνέχεια εξαγγελίας εκ του άναστασιματαρίου και άλλων ασμάτων κατ' εκλογήν μετά συντόμου θεωρίας ......

3

Καλλιγραφία

Καλλιγραφία ...................................

1

Γυμναστική .

Σωματικαί ασκήσεις ............................

3

Τάξις Γ.

Ελληνικά

α') Ερμηνεία εις τον Κρίτωνα του Πλάτωνος και εις τον A' Όλυνθιακόν του Δημοσθένους, β') Ανάγνωσις εκ του Ηροδότου κατ' εκλογήν και γ') Ασκήσεις εις το Ελληνιστί γράφειν ................................

12

Λατινικά

α') Ερμηνεία εκ του Β' βιβλ. του Λιβίου και β') Συντακτι-κον μετά θεματογραφικων ασκήσεων ......... ....

4

Θεολογικά

Συνέχεια της εισαγωγής εις τας Αγίας Γραφάς και ανα-γνωσις εκλεκτών μερών της Αγίας Γραφής ........

3

Ιστορικά

Συνέχεια και τέλος της Ιστορίας των μέσων και νεωτέρων χρόνων ...................................

2

Μαθηματικά

Συνέχεια Αλγέβρας, και Γεωματρίας Χατζιδάκη ....

3

Γεωγραφικά

Γεωγραφία της Ασίας, Αφρικής και Αμερικής ....

1

Άνάγν. πατέρων

Ανάγνωσις εκ των Ομιλιών του Χρυσοστόμου εις το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον ................... .......

1

Γαλλικά

α') Ερμηνεία περικοπών εκ της Χρηστομαθείας. β') Έπα-νάληψις Γραμματικής μέχρι των ανωμ. ρημάτων και τούτων 'συμπεριλαμβανομένων και γ') Θεματογραφία . .

3

Μουσικά

α') Εξαγγελία εκ του Δοξασταρίου και της Ανθολογίας μετ' άλλων ασμάτων κατ' εκλογήν, και β') Θεωρία της Μουσικής .........................................

3

Καλλιγραφία

Καλλιγραφία ...................................

1

Γυμναστική

Σωματικαί ασκήσεις ............................

3

Σελ. 459
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/460.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Τάξις Δ'.

Μαθήματα

Ώραι διδασκαλίας

Ελληνικά

α') Ερμηνεία εις τον Οιδίποδα Τύραννον του Σοφοκλέους. β') Μετρικής τα κυριώτερα και γ') Ασκήσεις εις το Ελληνιστί γράφειν ................................

8

Λατινικά

α') Ερμηνεία εις το Γ' βιβλ. το υΟρατίου. β') Περί Λατινικής προσωδίας και μετρικής και γ') Θεματογραφικαί ασκήσεις ..........................................

4

Θεολ. ερμηνευτικά

5; Ερμηνεία εις το Άγιον Ευαγγέλιον ...............

2

Θεολ. έκκλ. ιστορία

Εκκλησιαστική Ιστορία απ' αρχής μέχρι του σχίσματος του Θ' αιώνος .............................

3

Φιλοσοφικά

Εμπειρική ψυχολογία . . .......................

3

Μαθηματικά

Συνέχεια και τέλος Γεωμετρίας ...................

3

Γαλλικά

α') Ερμηνεία εκ του Τηλεμάχου, β') Αρχαί Συντακτικού και γ') Θεματογραφία και ασκήσεις εις το Γαλλιστί

διαλέγεσθαι .....................................................................

3

Άνάγν. πατέρων

Ανάγνωσις εκ των ομιλιών του Χρυσοστόμου εις το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον ........................

1

Καλλιγραφία

Καλλιγραφία ...................................

1

Γυμναστική

Σωματικαί ασκήσεις .............................

3

Τάξις Ε'.

Ελληνικά

α') Ερμηνεία εις τον Α'ιαντα του Σοφοκλέους. β') Ασκήσεις εις το Ελληνιστί γράφειν ...................

3

Λατινικά

α') Ερμηνεία εις το A' βιβλ. της Αινηΐδος του Βιργιλίου και β') Ασκήσεις θεματογραφικαί και έρμηνευτικαί

2

Θεολογικά

" "

" "

Ερμηνεία εις τας ποιμαντορικάς επιστολάς του αποστόλου Παύλου ................ ..................

Δογματική.. , .

Χριστιανική Ηθική ........................... .

Εκκλησιαστική Ιστορία από του σχίσματος μέχρι των καθ' ημάς χρόνων ...... .......................

Ερμηνευτική ανάγνωσις Ιωάννου του Δαμασκηνού και Γρηγορίου του Νύσσης ..........................

Ομιλητική μετ' ασκήσεων εις Εκκλησιαστικούς λόγους

2

 

3

 2

 

3

3

Φιλοσοφικά

Λογική ......... ..............................

2

Φυσικά

Φυσική .......................................

3

Μαθηματικά

Συνέχεια και τέλος Κοσμογραφίας ................

2

Γαλλικά

, α') Ερμηνεία εκ των επικηδείων λόγων του Bossuet, β') Συνέχεια Συντακτικού, γ') Θεματογραφία και δ') Ασκήσεις εις το Γαλλιστί διαλέγεσθαι ..................

2

3

Γυμναστική

Σωματικαί ασκήσεις ............................

3

Σελ. 460
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/461.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

10

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 1891-1892

"Πρόγραμμα των εν τη Εκκλησιαστική Ριζαρείω Σχολή

κατά το χειμερινόν εξάμηνον του σχολικου έτους 1891 -1892

διδαχθησομένων μαθημάτων".

Τάξις Α'.

Μαθήματα

Ώραι διδασκαλίας

Ελληνικά

α') Ερμηνεία του Β' βιβλ. των Ελληνικών του Ξενοφώντος, β') Ανάγνωσις του α' βιβλίου της Ξενοφώντος Κύρου Αναβάσεως γ') Γραμματικής το τεχνολογικόν, δ') Ορθογραφικαί ασκήσεις ...... ..................

12

Λατινικά

α')Γραμματική Λατινική, β') Ερμηνεία της Λατινικής Χρη-στομαθείας, γ') Θεματογραφικαί ασκήσεις. ..........

4

Θεολογικά

Ιστορία της Παλαιας Διαθήκης μετά Εισαγωγής γεωγραφικής της Παλαιστίνης . . .......... ...... .

.2

Ιστορικά

Ιστορία των Ανατολικών Εθνών μέχρι του Μ. Αλεξάνδρου ....................... ............

3

Μαθηματικά

Πρακτική Αριθμητική και στοιχεία της Γεωμετρίας .

3

Γεωγραφικά

..........................................................

1

Γαλλικά

Ανάγνωσις και αποστήθισις λέξεων .......... ....

2

Μουσική

................................................................

4

Γυμναστική

Σωματικαί ασκήσεις ............................

2

Καλλιγρ. και Ιχνογρ.

Καλλιγραφία και Ιχνογραφία ............. . . ....

3

Αναδημοσιεύεται από το: Ράδος, ο.π. [Δ9].

Σελ. 461
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/462.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Τάξις Β'.

Μαθήματα

Ώραι διδασκαλίας

Ελληνικά

α') Ερμηνεία του κατά Άγοράτου λόγου του Λυσίου, β') Ά-νάγνωσις του γ' βιβλ. της Ξενοφ. Κύρου Αναβάσεως, γ') Γραμματικής το Συντακτικόν. δ') Θεματογραφικαί ασκήσεις .....................................

12

Λατινικά

α') Ερμηνεία του β' βιβλίου των περί Γαλατικού πόλεμου Υπομνημάτων του Ιουλίου Καίσαρος, β') Θεματογραφικαί ασκήσεις ................... .............

4

Θεολογικά

Ορθόδοξος Χριστιανική Κατήχησις. .................

3

"

Λειτουργική ...................................

1

Ιστορικά

Ελληνική Ιστορία επί των διαδόχων του Μεγ. Αλεξάνδρου και Ρωμαϊκή Ιστορία. ......................

2

Μαθηματικά

Θεωρητική Αριθμητική .........................

3

Γεωγραφικά

Γεωγραφία εκτενεστέρα της Ελλάδος και συντομωτέρα της Ευρώπης. ..................................

2

Γαλλικά

Ανάγνωσις και Ερμηνεία. Αποστήθισις κειμένου. Προφορικαί γραμματικαί στοιχειώδεις γνώσεις .......... ·

3

Γυμναστική

Σωματικαί ασκήσεις ............................

2

Μουσική

..............................................

3

Καλλιγρ. και Ιχνογρ.

Καλλιγραφία και Ιχνογραφία .....................

2

Τάξις Γ΄

Ελληνικά

α') Ερμηνεία της Πλάτωνος απολ. του Σωκράτους. β') Ανάγνωσις εκ της του Ηροδ. Ιστορ. κατ' εκλογήν. γ') Τα κυριώτατα περί της του Ηροδότου διαλέκτου, δ') Ασκήσεις εις το Ελλην. γράφειν ......................

11

Αατινικά

Κικέρωνος λόγον pro Murena ....................

4

θεολογικά

Εισαγωγή εις την Αγίαν Γραφήν .................

2

"

Ερμηνεία εις την Καινήν Διαθήκην κατ' εκλογήν ....

2

Ιστορικά

Ιστορία των μέσων αιώνων και είδικώτερον η Βυζαντιακή ..........................................

2

Μαθηματικά

Επιπεδομετρία ............................. ...

3

Γεωγραφικά

Γεωγραφία Ασίας, Αφρικής και Αμερικής ........

1

Γαλλικά

Ερμηνεία εκ της Χρηστομάθειας. Γραμματική μέχρι των ανωμ. ρημάτων. Θεματογραφία. Διαλεκτικαί ασκήσεις ..........................................

3

Γυμναστική

Σωματικαι ασκήσεις ............................

2

Μουσική

..............................................

2

Ιχνογραφία

Ιχνογραφία ...................................

2

Φυσική Ιστορία

' ..............................................

2

Σελ. 462
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/463.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Τάξις Δ'.

Μαθήματα

Ώραι διδασκαλίας

Ελληνικά

Ερμηνεία εις τινάς ραψωδίας του Ομήρου. Μετρικής τα κυριώτερα ..................................

6

"

Εισαγωγή εις Θουκυδίδην. Θουκυδίδου δημηγορίαι. Θέματα. Συνθέσεις ................................

6

Λατινικά

Βιργιλίου Αινηΐδος βιβλίον IX'. Λατινική προσωδία και μετρική, Θεματογραφια ..........................

4

Θεολογικά

Εκκλησιαστική Ιστορία απ' αρχής μέχρι του Σχίσματος ................................. . ......

3

"

Χριστιανική Ηθική ........................ ....

2

Μαθηματικά

Εξακολούθησις άλγεβρας και γεωμετρίας ..........

3

Ιστορικά

Ιστορία των νεωτέρων χρόνων ...................

2

Φυσική

Φυσική .....................................

2

Ψυχολογία

Ψυχολογία ....... ............................

3

Γαλλικά

Ερμηνεία εκ του Τηλεμάχου. Επανάληψις και συμπλήρωσις της Γραμματικής, Θεματογραφία. Διαλεκτικαί ασκήσεις ................................... . .

3

Γυμναστική

Σωματικαί ασκήσεις ............................

2

Ιχνογραφία

............................................

2

Άνάγν. πατέρων

.............................................

1

Τάξις E'.

Ελληνικά

Εισαγωγή εις Πλάτωνα. Πλάτωνος Λάχης και Μένων.

5

"

Ερμηνεία εις την Αντιγόνην του Σοφοκλέους. Ασκήσεις εις το Ελληνιστί γράφειν. Μετρικής τα κυριώτερα. .

5

Λατινικά

Τακίτου Χρονικών βιβλίον A'. Θεματογραφικαί ασκήσεις ..........................................

3

Θεολογικά

Δογματική ....................................

3

"

Εκκλησιαστική Ιστορία από του Σχίσματος μέχρι των καθ' ημάς χρόνων ..............................

2

"

Ομιλητική .....................................

2

"

Ασκήσεις εις Εκκλησιαστικούς λόγους ............

1

Φιλοσοφικά

Λογική ....................................

2

Φυσική

Φυσική Λάκωνος ...............................

2

Ιστορικά

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους απ' αρχής μέχρι των καθ' ημάς χρόνων ..............................

2

Κοσμογραφία

Κοσμογραφία ..................................

1

Γαλλικά

Ερμηνεία εκ των επικηδείων του Bossuet. Συντακτικόν. Θεματογραφία. Διαλεκτικαί ασκήσεις ..........

3

Γυμναστική

Σωματικαί ασκήσεις ............................

2

Ιχνογραφία

Ιχνογραφία ............................ ......

1

Αναγν. πατέρων

..................................................

1

Εν Αθήναις τη 13η Ιουλίου 1891 Ο Διευθυντής

Ν. ΚΡΙΣΠΗΣ

Σελ. 463
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/464.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

11

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ

1893 α

(Β. Διάταγμα / 2 Οκτωβρίου 1893)

Κυβέρνηση Σ. Σωτηρόπουλου

Υπουργός Α. Ευταξίας

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ

Μεγαλειότατε !

Πάσα ειδική σχολή έχει λόγον υπάρξεως, μόνον καθ' όσον πληροί τον προορισμόν αυτής, καθ' όσον δηλαδή παιδεύει και παρασκευάζει τους μαθητευομένους εν αυτή, δι' ον ειδικόν σκοπόν έχει ιδρυθή. Ούτως αι Στρατιωτικαί, αι Ναυτικαί και αι Γεωργικαί σχολαί έχούσι λόγον υπάρξεως, μόνον καθ' όσον παιδεύουσι και παρασκευάζουσι τους εις το στρατιωτικόν, ναυτικόν και γεωργικόν στάδιον αποδυομένους. Εάν οι απόφοιτοι αυτών απεδεικνύοντο ικανοί εις παν άλλο στάδιον, πλην μόνου εκείνου, δι' o αι περί ων ο λόγος σχολαί είνε προωρισμέναι, έκαστος θα είχε βεβαίως το δικαίωμα να είπη ότι αυταί αστοχούσι τέλεον του προορισμού των, εις δε τους εντεταλμένους την εποπτείαν της κανονικής αυτών λειτουργίας θα επεβάλλετο το καθήκον η να μεριμνήσωσι συντόνως περί μεταρρυθμίσεως αυτών τοιαύτης, δι' ης θ' αποκαθιστώντο εις τον αρχικόν προορισμόν των και θ' απέφερον τους εξ αυτών προσδοκώμενους καρπούς, η να προβώοπν εις κατάργησιν αυτών.

Kαι αι μεν άλλαι ειδικαί εν Ελλάδι σχολαί πληρούσι κατά το μάλλον η ήττον τον προορισμόν αυτών, Ούτως αι Στρατιωτικαί σχολαί παιδεύουσι και παρέχουσιν εις το Κράτος στρατιωτικούς, η Ναυτική ναυτικούς και αι Γεωργικαί γεωργούς. Μόνον η Εκκλησιαστική Ριζάρειος Σχολή, διαψεύδουσα μέχρι τούδε και την πρόθεσιν του ιδρυτού της και τον ιδιαίτερον αυτής χαρακτηρισμόν, έχει από πολλού εκπέσει του προορισμού της και συντελεί εις παν άλλο η εις την μόρφωσιν λειτουργών της Εκκλησίας. Απόδειξις τούτου τρανή και αναντίλεκτος πρόκειται το γεγονός αυτό, καθ' ο οι απόφοιτοι αυτής παν άλλο γίνονται ή κληρικοί. Η κατάστασις αυτη της Ριζαρείου Σχολής επιβάλλει, νομίζω, εις τους τεταγμένους να μεριμνήσωσι. περί αυτής το καθήκον.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 199, τχ. Α'/6 Οκτωβρίου 1893.

Σελ. 464
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/465.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

η να προβώσιν εις ριζικήν αυτής μεταρρυθμισιν, δι' ης θα επανέφερον την Σχολήν εις τον αρχικόν προορισμόν της, η να καταργήσωσιν αυτήν εντελώς ακολουθούντες εν τούτω το ευαγγελικόν παράγγελμα, καθ' o "παν δένδρον, μη ποιούν καρπόν καλόν, εκκόπτεται και εις πυρ βάλλεται".

To καθ' ημάς Υπουργείον ον της γνώμης, ότι, προ πάσης σκέψεως περί καταργήσεως της Ριζαρείου Σχολής έπρεπε να γίνη ειλικρινής τις απόπειρα προς αποκατάστασιν αυτής εις τον αρχικόν προορισμόν της, συνέταξε, καθ' ο έχει, δικαίωμα και καθήκον, τον εις την κύρωσιν της Υ. Μ. υποβαλλόμενον σήμερον νέον Όργανισμόν της. Δι' αυτού ουδέν άλλο επιδιώκεται η η ανάκλησις εις ενέργειαν πασών των εις αργίαν ήδη περιελθουσών θεμελιωδών διατάξεων της Διαθήκης του ιδρυτού της Ριζαρείου Σχολής, αποδεικνυομένης ταύτης, όντως Εκκλησιαστικής, της δε εν αυτή παιδευσεως διαρρυθμιζομένης ούτως, ώστε ο θέλων εφεξής να καταταχθή εις αυτήν να γινώσκη εκ του προτέρου ότι ουδέν άλλο στάδιον διανοίγεται προ αυτού η μόνον το έκκλησιιαστικόν, ως καταδειχθήσεται τούτο διά της προκειμένης αιτιολογικής εκθέσεως:

Β'·

α') Κυρία και θεμελιώδης μεταρρύθμισις είνε εκείνη, καθ' ην η Σχολή παύεται πλέον ούσα απλούν γυμνάσιον και αποκαθίσταται εις τον αρχικόν προορισμόν της, γινομένη καθαρώς Εκκλησιαστική Σχολή, μόνον και αποκλειστικόν σκοπόν έχουσα την αναγκαίαν επιστημονικήν παίδευσιν καθ' όλους τους κλάδους της Θεολογίας εις τους μέλλοντας να περιβληθώσι το ιερόν σχήμα, της ιερωσύνης. Εν τούτω ουδέν άλλο επιζητείται η η αυστηρά εφαρμογή του σαφούς και ανεπίδεκτου αμφιβολίας γράμματος και πνεύματος του άρθρου 72 εν συνδυασμώ προς το εδάφ. ζ' του άρθρ. 76, Απέναντι της σαφούς και αναντιλέκτου ταύτης θελήσεως του Διαθέτου ουδεμιάς βεβαίως προσοχής πρέπει να κριθή αξία η γνώμη εκείνων, οίτινες θέλουσι να ύποβιβάσωσι την Σχολήν εις απλήν Ιερατικήν, προορισμόν έχουσαν να παιδεύη στοιχειωδώς ιερείς διά τα χωρία. Τοιαύτας Ιερατικάς Σχολάς έχει ιδρύσει ήδη το Κράτος τρείς, ων επίσης σκέπτεται το καθ' ημάς Υπουργείον να επιδίωξη την ριζικήν μεταρρυθμισιν, αφού και αύται, ως έχουσι νυν, ήστόχησαν τέλεον του σκοπού των. Η Ριζάρειος Σχολή είχεν αρχήθεν υψηλότερον προορισμόν, ούσα παρεμφερής ουχί προς τα Σεμινάρια, αλλά προς τας Πνευματικάς Ακαδημίας της Ρωσσίας, Εν τοις Ιερατικοίς Σεμιναρίοις της ομόδοξου εκείνης χώρας ούτε η διδασκαλία των Εβραϊκών είνε απαραίτητος ουτέ η Θεολογία καθ' όλους τους κλάδους της διδάσκεται, ούτε είναι η παίδευσις εν αυτοίς τοιαύτη ώστε να συντελή και εις την επιστημονικήν μόρφωσιν της μαθητιώσης

30

Σελ. 465
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/466.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

εν αυτοίς νεολαίας, ως απαιτεί ο ιδρυτής της Ριζαρείου Σχολής διά των άρθρ. 72 και 76 της Διαθήκης του. Διάφερε., δε και ούτως η Σχολή αύτη της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου, ει και η παίδευσις πρέπει να είνε και εν εκείνη και εν ταύτη επιστημονική· διότι, εν μεν τη τελευταία Σχολή επιδιώκεται προ πάντων η προαγωγή της επιστήμης, ως και εν πάση άλλη Σχολή του Πανεπιστημίου, κατά δεύτερον δε λόγον επιζητείται η δι' αυτής πλήρωσις των πρακτικών επιστημονικών αναγκών της κοινωνίας, εν δε τη Ριζαρείω Σχολή η παίδευσις οφείλει ν' αποβλέπη αποκλειστικώς εις τον επιστημονικον καταρτισμόν εκείνων, οίτινες μέλλουσι ν' αφοσιωθώσιν εις την διακονίαν της Εκκλησίας και κέκληνται να πληρώσωσι τας πρακτικάς επιστημονικας αυτής ανάγκας, ως ίεροδιδάσκαλοι, ιεροκήρυκες και εφημέριοι των πόλεων και κωμοπόλεων. Ο ανίκανος να κάμη την τοιαύτην διάκρισιν δυνατόν μεν να επαγγέληται τον Θεολόγον, αλλ' ελέγχεται ούτως ως μη γευσάμενος άκρω καν δακτύλω της θεολογίας.

Υπάρχουσι και οι νομίζοντες ότι η Σχολή δεν έχει εκκλησιαστικόν προορισμόν, ως προς τους εκ Ζαγορίου υποτρόφους. Ούτοι έχουσι την παράδοξον αληθώς γνώμην ότι η Σχολή πρέπει να χρησιμεύη ως γυμνάσιον προπαρασκευαστικών εις την σπουδήν άλλων επιστημών. Αλλ' η διάκρισις αύτη δεν γίνεται εν τοις προμνημονευθείσιν άρθροις 72 και 76. Άν δε οι εκ Ζαγορίου υπότροφοι δεν υποβάλλωνται εις ην εγγύησιν και οι εκ της ελευθέρας Ελλάδος υπότροφοι, διά το δύσκολον, αν όχι πάντη αδύνατον του πράγματος, ουδέν ήττον υποχρεούνται και αυτοί, ως και οι λοιποί, προ της κατατάξεως των εις την Σχολήν να υποβάλωσιν έγγραφον δήλωσιν "δτι μετά την αποπεράτωσιν των μαθημάτων των θέλουν γίνει ιερείς" (άρθρ. 114). Κατωτέρω δε εν άρθρω 119 επιφέρει 6 Διαθέτης' "θέλω να αποβάλωσιν οι εκτελεστάι της παρούσης μου εκείνον εκ των δέκα αυτών νέων (των εκ Ζαγορίου), όστις, άποδειχθη ανάξιος του ιερού επαγγέλματος της ιερωσύνης". Δύναται λοιπόν να ύπαρξη κατά ταύτα η ελαχίστη αμφιβολία, ότι η Σχολή και διά τους εκ Ζαγορείου υποτρόφους ένα και μόνον προορισμόν έχει, το να τους προπαρασκευάζη δηλαδή διά το ίερατικόν στάδιον και να γίνωνται και αυτοί ιερείς μετά την αποφοίτησίν των και· ουχί Ιατροί, δικηγόροι και φιλόλογοι, ως μέχρι τούδε;

β') Όπως επιτευχθή η ανωτέρω κυρία και θεμελιώδης της Σχολής μεταρρύθμισις, εδέησε να τροποποιηθτί ριζικώς το πρόγραμμα των μαθημάτων της. Προς τούτο περιορίζεται η διδασκαλία των εγκυκλίων μαθημάτων και επεκτείνεται η της θεολογίας καθ' όλους αυτής τους κλάδους κατά την ρητήν απαίτησιν του ιδρυτού της Σχολής. Ούτω πως ανακτά αύτη τον ειδικόν προορισμόν της, τον εκκλησιαστικόν, πας δε o θέλων να φοίτηση εις αυτήν θα γινώσκη εκ του προτέρου ότι αδύνατον πλέον να καταδολιευθη' την Διαθήκην του ιδρυτού της και ν' αθέτηση είτα την οποίαν αναλαμβάνει κατά την κατάταξιν

Σελ. 466
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/467.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

του υποχρέωσιν, ίνα αφοσιωθή εις την διακονίαν της Εκκλησίας. Τουλάχιστον η Σχολή μη ούσα πλέον γυμνάσιον, μη προπαρασκευάζουσα δηλαδή αυτόν εις την περαιτέρω σπουδήν άλλης επιστήμης, αφού ούτε το απολυτήριόν της ούτε η εν αυτή μόρφωσις θα παρέχη εις τούτο το δικαίωμα, θα κλείση ούτως ερμητικώς τας πύλας της εις τους ασεβείς παραβάτας των υποχρεώσεων, τας οποίας προς αυτήν αναλαμβάνουσιν,

Όπως δε μη καταστρατηγηθή εν τη" εφαρμογή ο νέος Οργανισμός, εδέησε να περιληφθή εν αυτώ πλήρες πρόγραμμα των διδαχθησομένων εφεξής εν τη Σχολή μαθημάτων, κατανέμων μάλιστα αυτά κατά τάξιν και επισυνάπτων ωρολόγιον της διδασκαλίας αυτών, εξ ου καταφαίνεται και ότι οι μαθηταί δεν επιβαρύνονται δι' ωρών διδασκαλίας πέραν του δέοντος. Και εις τον καθορισμόν των εδρών ενόμισα επάναγκες να προβώ, όπως μη εφεξής τινά μεν αυτών έχωσιν υπεράριθμους, άλλα δε στερώνται και αυτών των απολύτως αναγκαίων καθηγητών, ως μέχρι τούδε.

γ') Αι προπαιδευτικού γνώσεις, αι απαιτούμενα., κατά τον νέον Οργανισμόν παρά των μελλόντων να εισαχθώσιν εις την Σχολήν, είνε το ελάχιστον μέτρον εκείνου, όπερ κατά το πνεύμα της Διαθήκης και τον σκοπόν της Σχολής οφείλει ν' απαίτηση τις. Ο θόρυβος, ον ήγειραν, ως προς τούτο, οι ενδιαφερόμενοι υπέρ της διαιωνίσεως της νυν θλιβεράς αυτής καταστάσεως, ελέγχεται υπό των πραγμάτων αυτών πάντη μάταιος. Και ο Ριζάρης εν τη Διαθήκη αυτού και οι μέχρι τούδε εφαρμοσθέντες Διοργανισμοί απήτησαν γνώσεις ελληνικού σχολείου παρά των θελόντων να καταταχθώσιν εις την Σχολήν. Οι υφιστάμενοι τας εισιτηρίους των εξετάσεις ενταύθα οφείλουσι να προσαγάγωσιν απολυτήριον ελληνικού σχολείου, όπως γείνωσι δεκτοί εις αύτάς. Τί άλλο απαιτείται και νυν διά του νέου Οργανισμού; Και επέρχεται ζημία τις εις την Σχολήν, εάν αναγράφηται εν αυτώ ότι πρέπει να προσαγάγωσι τουλάχιστον απολυτήριον ελληνικού σχολείου; Ποία διάταξις της Διαθήκης, ποία λογική απαγορεύει να γείνωσι δεκτοί εις την Σχολήν και μαθηταί, κεκτημένοι ανωτέρας του ελληνικού σχολείου γνώσεις;

Αλλ' οι κύριοι αυτοί, οι τον μάταιον θόρυβον εγείραντες, είχον κατορθώσει μέχρι τούδε, ως πάσας τας αλλάς, και τας περί εισιτηρίων εξετάσεων διατάξεις της Διαθήκης και των Διοργανισμών της Σχολής να καταστρατηγήσωσι και αθετήσωσιν, εισάγοντες εις αυτήν μαθητάς κεκτημένους μόλις τας γνώσεις του δημοτικού σχολείου. Βεβαίως η θυρίς της τοιαύτης καταστρατηγήσεως κλείεται πλέον διά των διατάξεων του νέου Οργανισμού, αφού οι μέλλοντες να καταταχθώσιν εις την Σχολήν θα υποβάλλωνται εφεξής εις εξετάσεις γραπτάς καί. προφορικάς, αίτινες πάλιν θα υπόκεινται εις τον έλεγχον του Υπουργείου.

Παρερμηνεύουσι την σχετικήν διάταξιν του άρθρου 110 της διαθήκης, καθ' ην οι εκ Ζαγορίου υπότροφοι οφείλουσι να γινώσκωσι τουλάχιστον τα δύο μέρη του λόγου και ισχυρίζονται ότι τα μέρη ταύτα του λόγου είνε το άρθρον και το

Σελ. 467
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/468.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

όνομα. Αλλά τότε πως σχετίζουσι προς την διάταξιν αυτήν το άρθρον 102, καθ' ο οι υπότροφοι της Σχολής οφείλουσι να έχωσι διανύσει το Ελληνικόν Σχολείον; Και μόνον το άρθρον και το όνομα διδάσκονται εν τω Ελληνικώ Σχολείω η το ετυμολογικόν και συντακτικον μέρος της Γραμματικής; Τι δε άλλο επιζητείται διά της σχετικής διατάξεως του νέου Οργανισμού;

δ') Ως προς την ηλικίαν των μελλόντων να καταταχθώσιν εις την Σχολήν μαθητών, αντεγράφη σχεδόν αυτολεξεί η υφισταμένη διάταξις του εν ισχύι Διοργανισμού. Δια του νέου Οργανισμού επιζητούνται μόνον μείζονες εγγυήσεις προς αποφυγήν της μέχρι τούδε καταστρατηγήσεώς της. Βεβαίως δεν θα επιτραπή εφεξής η εισαγωγή εις την Σχολήν παίδων 12, 11 και 10 ετών τη ηλικίαν, ως νυν, εξ ου έχουσι προκύψει μύρια όσα άτοπα εν αυτή. Η Σχολή έχει μεταβληθή ως εκ τούτου εις απλούν παιδαγωγείον, χρήζον παιδονόμων αν όχι και τροφών !

ε') Δια του νέου Οργανισμού καθιερούνται και πάσαι αι προληπτικαί διατάξεις, δι' ων ματαιούται εφεξής η καταδολίευσις του στρατολογικού νόμου υπό πολλών, κατατασσομένων μέχρι τούδε εις την Σχολήν μόνον επί τω σκοπώ της απαλλαγής εκ της εν τω στρατώ Θητείας. Ούτω πως η απαλαγή θα περιορισθή εις μόνους εκείνους, οίτινες πράγματι προαλείφονται διά το ιερατικόν αξίωμα.

στ') Η διδασκαλία της Εβραϊκής γλώσσης, ως ενός των πρωτευόντων μαθημάτων από της πρώτης της Σχολής τάξεως, υπαγορεύεται ήδη υπό κατηγορηματικής της Διαθήκης διατάξεως (εδ. θ' άρθρ. 76). Επειδή δε η ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης θα γίνηται, ως τούτο συμβαίνει εν παντί τω θεολογικώ κοσμώ, επί του Εβραϊκού πρωτοτύπου εν αντιπαραβολή προς την μετάφρασιν των Ο' και την Βουλγάταν και θα διαρκή επί τέσσαρα σχεδόν έτη έπρεπεν η διδασκαλία της Εβραϊκής εξ ανάγκης να καθιερωθή από της πρώτης τάξεως. Τούτο βεβαίως θα συντέλεση συν τοις άλλοις και εις την απόκρουσιν ευθύς εν αρχή έκ της Σχολής παντός μαθητού, κατατασσόμενου εις αυτήν μεν την πρόθεσιν του ν' ασεβήση εις την Ιεράν θέλησιν του ιδρυτού αυτής και ν' αποδοθή είτα εις άλλο στάδιον.

ζ') Επί του Διευθυντού και του Οικονόμου της Σχολής καθιερούνται διά του εν σχεδίω Οργανισμού προσόντα, εν οις το πρώτον είνε το ιερατικόν αυτών αξίωμα. Όπως δε μη επαναληφθή εν τω μέλλοντι το εν τω παρελθόντι παρατηρηθέν άτοπον, καθ' ο επί έτη πολλάκις προς χλευασμόν και της θελήσεως του ιδρυτού και του σκοπού της Σχολής παρέμενον λαϊκοί Διευθυνταί και Οικονόμοι, λαμβάνονται νυν πάντα τα δυνατά μέτρα, δι' ων θα καταστή εφεξής αδύνατος η τοιαύτη καταστρατήγησις της Διαθήκης και του προορισμού της Σχολής. Επίσης προσόντα καθιερούνται και επί των καθηγητών της Σχολής. Τοιούτοι θα γίνωνται εφεξής μόνοι, όσοι κατά το αρθρ. 74 της Διαθήκης "διαπρέπουν διά την παιδείαν αυτών και διά την ηθικήν των".

Σελ. 468
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/469.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Περιττή κρίνεται η αιτιολόγησις ενταύθα των λοιπών διατάξεων του προκειμένου Οργανισμού, καθ' όσον έπ' αυτών ουδεμία δυνατά., να εγερθή αντίρρησις.

Μεγαλειότατε !

Το προκείμενον σχέδιον Οργανισμού είνε προϊόν μακράς και συντόνου μελέτης τόσον των αφορώντων εις την Εκκλησιαστικήν Ριζάρειον Σχολήν, όσον και των αναγομένων καθόλου εις την μόρφωσιν του Κλήρου, κατά τας σημερινάς ανάγκας της Εκκλησίας και κοινωνίας ημών και κατά τα κρατούντα εν άλλαις χριστιανικαίς και ιδία ορθοδόξοις χώραις, μάλλον της ημετέρας προηγουμέναις, τουλάχιστον ώς πρός τήν εκκλησιαστικήν παίδευσιν. Τα πορίσματα της τοιαύτης μελέτης υπεβλήθησαν εις επιτροπήν εξ ειδικών περί τα τοιαύτα ανδρών, οίοι ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αθηνών κ. Γερμανός, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Μαντινείας κ. Θεόκλητος. ο αντιπρύτανις του Έθν. Πανεπιστημίου κ. Ι. Πανταζίδης, ο τέως καθηγητής του Εκκλησιαστικού και νυν του Ρωμαϊκού Δικαίου εν τω Πανεπιστημίω κ. Ιωάννης Ευταξίας, ο Νομικός Σύμβουλος του Κράτους κ. Χρ. Πετρόπουλος και ο τμηματάρχης του τμήματος των Εκκλησιαστικών εν τω καθ' ημάς Υπουργείω κ. Κ. Φρειδερίκος. Η πεποίθσις και τούτων πάντων και εμού αυτού εϊνε, ότι μόνον διά του προκειμένου οργανισμού είνε δυνατόν ν' ανορθωθή η Ριζάρειος Σχολή, ν' αποκατασταθή εις τον αρχικον προορισμόν της, να γείνη πράγματι Εκκλησιαστική Σχολή και ν' αποφέρη τους αγλαούς καρπούς υπέρ της Εκκλησίας και του Έθνους, ους απεξεδέχετο εξ αυτής ο αείμνηστος ιδρυτής της.

Εν τη πεποιθήσει ταύτη λαμβάνω την υψηλήν τιμήν να υποβάλω ευλαβώς εις την κύρωσιν της Υμετέρας Μεγαλειότητος το προκείμενον σχέδιον Οργανισμού της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής.

Υποσημειούμαι μετά βαθύτατου σεβασμού της Υ.Μ. πιστός υπήκοος και ταπεινός θεράπων.

Ο επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως

Υπουργός ΑΘ. ΕΥΤΑΞΙΑΣ

Περί οργανισμού της Εκκλησιαστικής Ριζαρείου Σχολής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ A' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει την από 1 Ιανουαρίου 1840 Διαθήκην του αοιδίμου Γ. Ριζάρη, ιδρυτού της εν Αθήναις Εκκλησιαστικής Ριζαρείου Σχολής, και τας από 10 Ιανουαρίου, 25 Απριλίου και 1 Ιουνίου του αυτού έτους προσθήκης

Σελ. 469
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/470.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

αυτής, ομού μετά του από 21 Μαΐου 1841 Κωδικέλλου, προς δε τους από 25 Σεπτεμβρίου 1843 και 7 Οκτωβρίου 1867 Διοργανισμούς της περί ης ο λόγος της σχολής, αποβλέψαντες εις την μέχρι τούδε πείραν, εξ ης απεδείχθη ότι οι Διοργανισμοί ούτοι, χωρίς ν' ανταποκρίνωνται εν πάσι προς την θέλησιν του αειμνήστου Διαθέτου, απέβησαν ανεπαρκείς προς πλήρωσιν των όρων, υφ΄ ους ηδύνατο να επιτευχθή ο ιερός της Σχολής σκοπός, ον προέθετο ο ιδρυτής αυτής, καθόσον, εν ω κατά το άρθρον 72 εν συνδυασμώ προς το άρθρον 76 της Διαθήκης προϋποτίθεται ότι οι μέλλοντες να καταταχθώσιν εν τη Σχολή κέκτηνται ήδη τας απαιτουμένας προπαιδευτικάς γνώσεις η δε μόρφωσις αυτών εν τη σχολή οφείλει να είνε επιστημονική και να επεκτείνηται καθ' όλους τους κλάδους της Θεολογίας, ούτως ώστε εν διαστήματι. πενταετίας, διανυομένων των εν αυτή σπουδών, οι απόφοιτοι να ώσιν ικανοί, ίνα περιβληθώσι το ιερόν της ιερωσύνης σχήμα, ουδέν ήττον, κατά τους προμνημονευθέντας Διοργανισμούς, ως μάλιστα ούτοι εν τη πράξει εφηρμόσθησαν, η εν τη Σχολή παίδευσις περιωρίσθη κατά το πλείστον εις απλήν γυμνασιακήν, και ταύτην ουχί πλήρη και τελείαν, ένεκα δε της επικρατήσεως των εγκυκλίων γυμνασιακών μαθημάτων ανέφικτος κατέστη η επιστημονική μόρφωσις των μαθητευομένων εν τη σχολή καθ' όλους τους κλάδους της Θεολογίας, ούτω δε ανετράπη άρδην ο πρώτος και κύριος σκοπός της Σχολής, ον προέθετο ο ιδρυτής αυτής·

Θέλοντες κατά ταύτα ν' αποκαταστήσωμεν την Εκκλησιαστικών Ριζάρειον Σχολήν εις τον αρχικόν αυτής προορισμόν, και

Λαβόντες υπ' όψιν και το άρθρον 158 της διαθήκης του αοιδίμου Ριζάρη, καθ' ο "εις την συνεσιν αυτής (της Κυβερνήσεως) απόκειται να επιφέρη και άλλας βελτιώσεις, εφ' όσα σιωπά η παρούσα μου", κατά πρότασιν του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού απεφασίσαμεν και διατάσσομεν·

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

Περί της Σχολής

Άρθρον 1. Η εν Αθήναις από του έτους 1843 ιδρυμένη Εκκλησιαστική Σχολή Μάνθου και Γεωργίου των Ριζάριδων η λειτουργούσα υπό το όνομα "Εκκλησιαστική Ριζάρειος Σχολή" προτίθεται την διά το ιερόν της ιερωσύνης αξίωμα εκπαίδευσιν, ήτις επιστημονική ούσα περιλαμβάνει όλους τους κλάδους της Θεολογίας.

Άρθρον 2. Η Σχολή αυτή, διοικούμενη κατά τας διατάξεις της Διαθήκης και του Κωδικέλλου αυτής, διατελεί κατά την έφεσιν του αοιδίμου αυτής ιδρυτού υπό την εν γένει εφορείαν της Κυβερνήσεως και κέκτηται ιδίαν σφραγίδα φέρουσα πέριξ Σταυρού την επιγραφήν "Εκκλησιαστική Ριζάρειος Σχολή".

Σελ. 470
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/471.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Περί μαθητών.

Άρθρον 3, Οι μαθηταί της Σχολής είνε είτε εσωτερικοί, είτε εξωτερικοί, οι μεν πρώτοι ενδιαιτώμενοι εν αυτή ως εν κοινοβίω και όντες υπότροφοι της Ριζαρείου περιουσίας, ων ο αριθμός δεν δύναται να είνε κατώτερος των είκοσιν, η υπότροφοι άλλων ειδικών κληροδοτημάτων η και μονών, η και ίδιοσυντήρητοι, οι δε δεύτεροι, έξωθεν φοιτώντες, απολαύουσι των αυτών μαθητικών δικαιωμάτων προς τους εσωτερικούς, υποβαλλόμενοι και εις τας αυτάς προς τούτους υποχρεώσεις, ως προς την εν τη Σχολή φοίτησιν και άναστροφήν αυτών. Άρθρον 4. Όπως γίνη τις δεκτός ως μαθητής εν τη Σχολή, οφείλει' α') Να είνε Έλλην πολίτης, πλην της περιπτώσεως της προβλεπομένης εν τω άρθρω 109 της διαθήκης.

β') Να έχη συμπεπληρωμένον το δέκατον πέμπτον και να μη έχη υπερβή το δέκατον ένατον έτος της ηλικίας του, εξαιρέσει των κληρικών, οίτινες δύνανται να ώσι και πρεσβύτεροι την ηλικίαν μέχρι του τριακοστού πέμπτου το πολύ έτους. Η ηλικία των μη κληρικών πιστούται, ως προς μεν τους εκ γενετής Έλληνας πολίτας, είτε διά ληξιαρχικής πράξεως, είτε διά του μητρώου των αρρένων, ως προς δε τους μη τοιούτους, διά πρωτοκόλλου, ενώπιον του αρμοδίου ελληνικού προξενείου συντασσομένου και καθ' ο δύο συμπολίται του υποψηφίου μαθητού της σχολής, ων ο έτερος ιερεύς, θα εμαρτύρουν ενόρκως περί της ηλικίας αυτού· και ως προς εκείνους δε και ως προς τούτους προσεπιβεβαιούται η ηλικία και δι' ιατρικής εξετάσεως, γινομένης ενταύθα εν Αθήναις.

γ') Να είνε υγιής και αρτιμελής το σώμα, έπιβεβαιουμένου τούτου δι' ιατρικής εξετάσεως.

δ') Να προσαγάγη πνευματικήν συμμαρτυρίαν, εξ ης θ' απεδεικνύετο ότι δεν έχει ήδη υποπέσει εις εκκλησιαστικόν παράπτωμα, αποκλείον αυτόν κατά τους Ι. Κανόνας εκ του ιερατικού αξιώματος.

ε') Να προσαγάγη τουλάχιστον απολυτήριον ελληνικού σχολείου και υποστή την εξής εισιτήριον εξέτασιν' ως προς μεν την ελληνικήν γλώσσαν εν τω ετυμολογικώ και συντακτικώ αυτής διά γραπτής και προφορικής δοκιμασίας, καθ' ην θα ήρμήνευε χωρίον τι, διά κλήρου όριζόμενον, είτε εκ του Ξενοφώντος, είτε εκ του Ισοκράτους, τεχνολογών και συντακτών αυτό· ως προς δε την λατινικήν γλώσσαν εν τη γραμματική μέχρι των ρημάτων, και εν τη αναγνώσει· ως προς δε τα ιερά μαθήματα εν τη ιερά Ιστορία και τη ιερά Κατηχήσει, άποδεικνύων εν εκείνη μεν ότι είναι εις θέσιν ν' αφηγηθή' γραπτώς τε και προφορικώς εν εκ των κυριωτέρων ιστορικών γεγονότων της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, διά κλήρου οριζόμενον, εν δε ταύτη επίσης γραπτώς τε και προφορικώς να ερμηνεύση στοιχειωδώς το Σύμβολον της πίστεως, τα μυστήρια και τας εντολάς, του θέματος οριζομένου ωσαύτως διά κλήρου· ως προς δε την ιστορίαν εν τοις

Σελ. 471
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/472.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

κυριωτάτοις της αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας, ως προς δε τα μαθηματικά εν τη αριθμητική. Τα αποτελέσματα των εισιτηρίων εξετάσεων συνυποβάλλονται ομού μετά των γραπτών των υποψηφίων εις το Υπουργείον των Εκκλησιαστικών, όπερ εγκρίνει τους μέλλοντας να καταταχθώσιν εν τη σχολή μετά προηγούμενον έλεγχον των γραπτών αυτών.

στ') Να ομολογήση ενώπιον του επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, παρισταμένων και του τμηματάρχου του επί του εκκλησιαστικού τμήματος του Υπουργείου και του διευθυντού της σχολής, αφού ο τελευταίος όδτος τω παραστήση το μέγεθος και τα βαρέα της ιερωσύνης καθήκοντα, ότι αναδέχεται οικεία βουλήσει την υποχρέωσιν του να ιερωθή· άμα τη συμπληρώσει της υπό των Κανόνων οριζόμενης ηλικίας, συντασσομένου επί τούτω πρωτοκόλλου και καταχωριζομένου εν ιδίω βιβλίω, εν ώ προσυπογράφονται ο τε ποιούμενος την ομολογίαν και εκείνοι, ενώπιον των οποίων γίνεται αύτη.

Άρθρον 5. Προκειμένου περί διορισμού υποτρόφων μεταξύ των κεκτημένων ίσα προσόντα και τυχόντων του αυτού βαθμού κατά την εισιτήριον εξέτασιν προτιμώνται οι ιερόπαιδες και οι ανήκοντες εις οικογενείας, παρασχούσας ιδιαιτέρας προς την πατρίδα εκδουλεύσεις.

Άρθρον 6. Όσοι εκ της ελευθέρας Ελλάδος μέλλουσι να διορισθώσιν υπότροφοι είτε της Ριζαρείου περιουσίας, είτε ειδικού κληροδοτήματος, είτε μονής τινός του Κράτους, οφείλουσι να παράσχωσι προηγουμένως εγγύησιν, καθ' ην αναλαμβάνουσι την υποχρέωσιν ίνα, αποβαλλόμενοι της σχολής, η αποδεικνυόμενοι άλλως ανίκανοι διά τό ιερατικόν αξίωμα, η αποδυόμενοι μετά την αποφοίτησιν εξ αυτής εις αλλότριον του προορισμού αυτής στάδιον, η εν περιπτώσει μη χειροτονίας μέχρι του τριακοστού πέμπτου της ηλικίας αυτών έτους, άποτίσωσι την δι' αυτούς γενομένην δαπάνην, λογιζομένην εις δραχμάς ογδοήκοντα κατά μήνα μετά του νομίμου αυτών τόκου μέχρις εξοφλήσεως. Η υποχρέωσις αυτή αίρεται εξ αιτίας θανάτου η νόσου η άλλης τίνος σωματικής ανικανότητος, ενόρκως πιστοποιουμενης υπ' ιατρών. Οι απαρτίζοντες το τριμελές διοικητικόν συμβούλιον της Σχολής, κατά την διάρκειαν της υπηρεσίας του όποίου' θα εβεβαιούτο η αθέτησις της υποχρεώσεως ταύτης του υποτρόφου, ολιγωρούντες να επιδιώξωσι την είσπραξιν της οφειλής τούτου, καθίστανται αυτοί προσωπικώς υπόλογοι κατά το άρθρον 1 του από 20 Δεκεμβρίου 1887 ΑΧΘ' νόμου.

Άρθρον 7. Οι ιδιοσυντήρητοι εσωτερικοί της σχολής μαθηταί προπληρόνουσι κατά πάσαν τριμηνίαν δραχμάς 210 εις το ταμείον της Σχολής και προκαταβάλλουσιν εν αρχή εκάστου έτους δραχμάς τριακοσίας, ως εγγύησιν του ότι άμα τη συμπληρώσει της υπό των κανόνων οριζόμενης ηλικίας θα ιερωθώσι. Το ολικόν ποσόν των ετησίων τούτων καταβολών επιστρέφεται προς εκείνους τους ιδιοσυντηρήτους, οίτινες ήθελον ιερωθή.

Σελ. 472
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/473.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Άρθρον 8, Πάντες οι της Σχολής μαθηταί οι τε εσωτερικοί και οι εξωτερικοί φέρουσι στολήν ομοιόμορφον, ήτοι κάλυμμα της κεφαλής, επιχιτώνιον ποδήρες, ζώνην, περιπόδια, εμβάδας και επενδύτην, τα πάντα μέλανος χρώματος. Επί του περιλαιμίου του επενδύτου αυτών φέρεται ένθεν και ένθεν το στοιχείον P, διά μετάξης κυανής κεντημένον,

Άρθρον 9, Η διαμονή και διατήρησις εκάστου μαθητού εν τη Σχολή είναι κυρίως πενταετής. Αλλ' επί μεν των υποτρόφων επιτρέπεται εν μια και μόνη τάξει να μείνωσιν ούτοι απροβίβαστοι, οπότε η μαθητεία αυτών καθίσταται εξαετής, επί δε των ιδιοσυντηρήτων και των εξωτερικών μαθητών, επιτρέπεται και η εις πλείονας τάξεις παραμονή αυτών επί δύο το πολύ έτη. Πάς υπότροφος μένων απροβίβαστος και εν άλλη τάξει, αποβάλλεται της Σχολής και υποχρεούται εις την απότισιν της δι' αυτόν γενομένης δαπάνης, αν ούτος έχη παράσχει εγγύησιν. Όστις δε των ιδιοσυντηρήτων και εξωτερικών μαθητών δεν ήθελε προβιβασθή μετά διετή φοίτησιν εν μια τάξει, και ούτος αποβάλλεται και κηρύττεται έκπτωτος παντός δικαιώματος απέναντι της σχολής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.

Περί των μαθημάτων. Άρθρον 10. Εν τη σχολή διδάσκονται τα εξής μαθήματα'

A' Θεολογικά,

α') Ιερά Ιστορία

β') Ιερά Κατήχησις κατ' έκτασιν

γ') Εγκυκλοπαιδεία της Θεολογίας.

δ') Εισαγωγή, Ερμηνευτική και Κριτική των Ιερών Γραφών,

ε') Ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης επί του Εβραϊκού κειμένου εν αντιπαραβολή προς την μετάφρασιν των εβδομήκοντα και την Βουλγάταν.

στ') Ερμηνεία της Καινής. Διαθήκης.

ζ') Γραφική αρχαιολογία.

η') Εκκλησιαστική Ιστορία, θ') Ιστορία των Δογμάτων.

ι') Πατρολογία μετ' αναγνώσεως των εκλεκτότερων έργων των Ελλήνων και Λατίνων Πατέρων και Διδασκάλων της Εκκλησίας,

ια') Συμβολική.

ιβ') Χριστιανική Αρχαιολογία,

ιγ') Απολογητική.

ιδ') Δογματική,

ιε') Αντιρρητική,

ιστ') Ομιλητική,

ιζ') Ποιμαντική.

Σελ. 473
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/474.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ιη') Λειτουργική.

θ') Κατηχητική.

κ') Παιδαγωγική. κα') Κανονικόν δίκαιον.

ΙΙ, Εγκύκλια.

α') Ελληνική γλώσσα.

β') Λατινική γλώσσα.

γ') Εβραϊκή γλώσσα,

δ') Γαλλική γλώσσα.

ε') Γερμανική γλώσσα. στ') Γενική και δεξοδικώτερον Ελληνική Ιστορία.

ζ') Γεωγραφία.

η') Στοιχειώδη Φυσικομαθηματικά,

θ') Φιλοσοφία.

ι') Εκκλησιαστική μουσική.

ια') Γυμναστική.

Άρθρον 11. Η σχολή έχει πέντε τάξεις, εν αις διδάσκονται εν μεν τη A'

α') Ιερά ιστορία κατ' έκτασιν

β') Εισαγωγή εις τας Γραφάς.

γ') Ερμηνεία Θουκυδίδου, πλ.ην των δημηγοριών, Πλάτωνος και Ομήρου μετ' αναγνώσεως των περί ιερωσύνης λόγων Ιωάννου του Χρυσοστόμου,

δ') Ερμηνεία Σαλλουστίου, Κικέρωνος και Οβιδίου μετ' αναγνώσεως του Λακταντίου.

ε') Στοιχειώδης γεωμετρία.

στ') Ιστορία των αρχαίων χρόνων κατ' επιτομήν και περιεκτικώτερον η της αρχαίας Ελλάδος,

ζ') Στοιχειώδης φυσική.

η') Στοιχειώδης ζωολογία και ιδία ανθρωπολογία.

θ') Εβραϊκή γλώσσα μεθ' ερμηνείας ιστορικού τινός βιβλίου της Παλαιάς Διαθήκης.

ι') Γαλλική γλώσσα,

ια') Εκκλησιαστική μουσική.

ιβ') Γυμναστική.

Εν δε τη Β'

α') Ιερά Κατήχησις κατ' έκτασιν. β') Εγκυκλοπαιδεία της Θεολογίας.

γ') Εβραϊκή αρχαιολογία.

δ') Ερμηνεία της Καινής Διαθήκης,

ε') Ερμηνεία δημηγοριών του Θουκυδίδου, Πλάτωνος, και Σοφοκλέους μετ' αναγνώσεως λόγων Γρηγορίου του Θεολόγου και Βασιλείου του Μεγάλου.

Σελ. 474
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/475.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

στ') Ερμηνεία Τακίτου και Οράτιου μετ' αναγνώσεως του de civitate Dei του ιερού Αυγουστίνου.

ζ') Στοιχειώδης Άλγεβρα.

η') Στοιχειώδης μαθηματική και φυσική Γεωγραφία,

θ') Στοιχειώδης Ψυχολογία.

ι') Γενική Ιστορία των μέσων χρόνων και ιδία κατ' έκτασιν του Βυζαντιακού Ελληνισμού.

ια') Εβραϊκή γλώσσα μεθ' ερμηνείας ιστορικού τινός βιβλίου της Παλαιάς Διαθήκης.

ιβ') Γαλλική γλώσσα.

ιγ') Εκκλησιαστική μουσική.

Εν δε τη Γ'

α') Ανάγνωσις ελλήνων συγγραφέων ιδίως Πατέρων και Διδασκάλων της Εκκλησίας,

β') Ανάγνωσις Λατίνων συγγραφέων ιδίως Πατέρων και Διδασκάλων της Εκκλησίας.

γ') Ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης.

δ') Ερμηνεία της Καινής Διαθήκης.

ε') Εκκλησιαστική Ιστορία μέχρι του σχίσματος των Εκκλησιών, στ') Πατρολογία. ,

ζ') Απολογητική.

η') Χριστιανική αρχαιολογία.

θ') Λογική,

ι') Γενική ιστορία.

ια') Γαλλική γλώσσα,

ιβ') Γερμανική γλώσσα,

ιγ') Στοιχειώδης πολιτική Γεωγραφία,

ιδ') Εκκλησιαστική Μουσική,

ιέ') Γυμναστική.

Εν δε τη Δ'

α') Ανάγνωσις Ελλήνων συγγραφέων ιδία Πατέρων και Διδασκάλων της Εκκλησίας.

β') Ανάγνωσις Λατίνων συγγραφέων ιδία Πατέρων και Διδασκάλων της Εκκλησίας.

γ') Ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης.

δ') Ερμηνεία της Καινής Διαθήκης.

ε') Εκκλησιαστική Ιστορία από του Σχίσματος μέχρι των καθ' ημάς χρόνων.

στ') Ιστορία των Δογμάτων,

ζ') Συμβολική.

Σελ. 475
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 456
  17_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

  Τάξις Β'.

  Μαθήματα

  Ώραι διδασκαλίας

  Ελληνικά

  α') Έρμην. του κατά Λεωκρατους λόγου του Λυκούργου και μετ' αυτόν του Α' βιβλ. των Ξενοφ. Απομν. β') Ανάγν. του β' και γ' βιβλ. της Ξεν. Κύρου Αναβάσ. γ') Συντακτικόν. δ') Θεματ, ασκήσεις ..............

  12

  Λατινικά

  α') Ερμηνεία του A' βιβλ. των περί Γαλατικού πολέμου Απομνημονευμάτων του Ιουλίου Καίσαρος. β') Συν-τακτικαί ασκήσεις επί παραδειγμάτων ..............

  4

  Θεολογικά

  Κατήχησις και Λειτουργική ......................

  3

  Ιστορικά

  Ρωμαϊκή Ιστορία ..............................

  2

  Μαθηματικά

  Εισαγωγή Αλγέβρας και "Αλγεβρα Χατζιδάκη ......

  3

  Γεωγραφικά

  Γεωγραφία της Ελλάδος λεπτομερής και της Ευρώπης

  σύντομος ......................................

  1

  Ανάγν. πατέρων

  Ανάγνωσις εκ των του Χρυσοστόμου και Βασιλείου κατ' εκλογήν .................................. ......

  1

  Γαλλικά

  Άνάγνωσις. Ερμηνεία. Αποστοματισμός του αναγινωσκομένου κειμένου και εκμαθησις λέξεων και απλών φράσεων ......................................

  3

  Μουσικά

  . Εξαγγελία εκ του άναστασιματαρίου και άλλων ασμάτων κατ' εκλογήν μετά θεωρητικής εισαγωγής ......

  3

  Γυμναστική

  Γυμναστική .................................

  2

  Τάξις Γ'.

  Ελληνικά

  α') Ερμηνεία εις λόγους του Δημοσθένους κατ' έκλογήν. β') Ανάγνωσις εκ του Ηροδότου κοιτ' εκλογήν μετά μικράς εισαγ. της Ιων. διαλέκτου, γ') Ασκήσεις εις το Ελληνιστί γράφειν ..................................

  12

  Λατινικά

  α') Εκ των του Κικέρωνος λόγων κατ' έκλογήν. β') Συντακτικόν μετά θεματογραφικών ασκήσεων ............

  4

  Θεολογικά

  Εισαγωγή εις τας Αγίας Γραφας και ανάγνωσις εκλεκτών μερών αυτών ............................

  2

  Ιστορικά

  Μεσαιωνική Ιστορία ............................

  2

  Μαθηματικά

  Συνέχεια Αλγέβρας, και επιπεδομετρία Χατζιδάκη . .

  3

  Γεωγραφικά

  Γεωγραφία της Ασίας, Αφρικής και Αμερικής ....

  1

  Ανάγν. πατέρων

  Ανάγνωσις Κατηχήσεων Κυρίλλου, και εκ των ομιλιών του Χρυσοστόμου εις το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον .

  1

  Γαλλικά

  α') Ερμηνεία περικοπών εκ της Χρηστομαθείας, β') Γραμματική μέχρι των ανωμ. ρημάτων., γ') Θεματογραφία .

  3

  Μουσικά

  α') Συνέχεια εξαγγελίας εκ του Αναστασι. β') Εξαγγελία εκ του Δοξασταρίου και άλλων ασμάτων κατ' έκλογήν. γ') Θεωρία της Μουσικής .......................

  2

  Γυμναστική

  Γυμναστική ... ............................... ,

  2