Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:960
 
Αριθμός τόμων:2ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Νομοθεσία
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 26.12 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 480-499 από: 962
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/480.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

12

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ

1893β

(Β. Διάταγμα / 3 Δεκεμβρίου 1893)

Κυβέρνηση Χ. Τρικούπη

Υπουργός Δ. Καλλιφρονάς

Περί οργανισμού της Εκκλησιαστικής Ριζαρείου Σχολής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει την από 1 'Ιανουαρίου 1840 διαθήκην του αοιδίμου Γ. Ριζάρη, ιδρυτού της εν Αθήναις Εκκλησιαστικής Ριζαρείου Σχολής, και τας από 10 Ιανουαρίου, 25 Απριλίου και 1 'Ιουνίου του αυτού έτους προσθήκας αυτής ομού μετά του από 21 Μαΐου 1841 Κωδικέλλου, προς δε τους από 25 Σεπτεμβρίου 1843 και 7 Οκτωβρίου 1867 διοργανισμούς της περί ης ο λόγος σχολής, αποβλέψαντες εις την μέχρι τούδε πείραν, εξ ης απεδείχθη, ότι οι διοργανισμοί ούτοι, χωρίς ν' ανταποκρίνωνται εν πάσι προς την θέλησιν του αειμνήστου διαθέτου, απέβησαν ανεπαρκείς προς πλήρωσιν των όρων, υφ' ους ηδύνατο να επιτευχθή ο ιερός της σχολής σκοπός, δν προέθετο ο ιδρυτής αυτής, καθόσον εν ώ κατά το άρθρον 72 εν συνδυασμώ προς το άρθρον 76 της διαθήκης προϋποτίθεται, ότι οι μέλλοντες να καταταχθώσιν εν τη σχολή κέκτηνται ήδη τας απαιτουμένας προπαιδευτικάς γνώσεις, η δε διδασκαλία εν τη σχολή οφείλει να συντελή εις την επιστημονικήν μόρφωσιν των μαθητών της επεκτεινομένη καθ' όλους τους κλάδους της θεολογίας, ούτως ώστε εν διαστήματι πενταετίας, διανυομένων των εν αυτή σπουδών, οι απόφοιτοι να ώσιν ικανοί, ίνα περιβληθώσιν το ιερόν της ιερωσύνης σχήμα, ουδέν ήττον κατά τους προμνημονευθέντας διοργανισμούς, ως μάλιστα ούτοι εν τη πράξει έφηρμοσθησαν, η εν τη σχολή παίδευσις περιωρίσθη κατά το πλείστον εις απλήν γυμναστικήν, ένεκα δε της επικρατήσεως των εγκυκλίων γυμνασιακών μαθημάτων ανέφικτος κατέστη η επιστημονική μόρφωσις των μαθητευομένων εν τη σχολή καθ' ολους τους κλάδους

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 234, τχ. Α'/14 Δεκεμβρίου 1893.

Σελ. 480
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/481.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

τής Θεολογίας, ούτω δε ανετράπη άρδην ο πρώτος και κύριος σκοπός της σχολής, ον προέθετο ο ιδρυτής αυτής,

Θέλοντες κατά ταύτα ν' αποκαταστήσωμεν την Εκκλησιαστικήν Ριζάρειον Σχολήν, εις τον αρχικόν αυτής προορισμόν, και

Λαβόντες υπ' όψει και το άρθρον 158 της. διαθήκης του αοιδίμου Ριζάρη, καθ' ο εις την σύνεσιν αυτής (τής Κυβερνήσεως) απόκειται να επιφέρη και άλλας βελτιώσεις, εφ' όσα σιωπά η παρούσα μου"· κατά πρότασιν του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν,

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.

Περί της Σχολής

Άρθρον 1. Η εν Αθήναις από του έτους 1843 ιδρυμένη Εκκλησιαστική Σχολή Μάνθου και Γεωργίου των Ριζάριδων η λειτουργούσα υπό το όνομα "Εκκλησιαστική Ριζάρειος Σχολή" προτίθεται την προς το ιερόν της ιερωσύνης αξίωμα εκπαίδευσιν, ήτις οφείλει να συντελή και εις την επιστημονικήν μόρφωσιν των μαθητών της επεκτεινομένη καθ'δλους τους κλάδους της θεολογίας.

Άρθρον 2. Η σχολή αυτή, διοικούμενη κατά τας διατάξεις της διαθήκης και του Κωδικέλλου αυτής, διατελεί κατά την έφεσιν του αοιδίμου αυτής ιδρυτού υπό την εν γένει εφορείαν της Κυβερνήσεως και κέκτηται ιδίαν σφραγίδα φέρουσαν πέριξ Σταυρού την επιγραφήν "Εκκλησιαστική Ριζάρειος Σχολή".

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'. Περί μαθητών

Άρθρον 3, Οι μαθηταί της σχολής είνε είτε εσωτερικοί, είτε εξωτερικοί εκ του κλήρου της ορθοδόξου ανατολικής εκκλησίας (πρεσβύτεροι, διάκονοι και μοναχοί), οι μεν πρώτοι ενδιαιτώμενοι εν αυτή ως εν κοινοβίω και όντες υπότροφοι της Ριζαρείου περιουσίας, ων ο αριθμός δεν δύναται να είνε κατώτερος των είκοσιν, η υπότροφοι άλλων ειδικών κληροδοτημάτων η και μονών, η και ίδιοσυντήρητοι, οι δε δεύτεροι έξωθεν φοιτώντες απολαύουσι των αυτών μαθητικών δικαιωμάτων προς τους εσωτερικούς υποβαλλόμενοι και εις τας αυτάς υποχρεώσεις ως προς την εν τη σχολή φοίτησιν και αναστροφήν αυτών.

Άρθρον 4. Όπως γείνη τις δεκτός ως μαθητής εν τη σχολή οφείλει.

α') Νά είνε έλλην πολίτης, πλην της περιπτώσεως της προβλεπομένης εν τω άρθρω 109 της διαθήκης· εξαιρούνται επίσης οι ιδιοσυντήρητοι και οι εκ κληροδοτημάτων υπότροφοι.

β') Να έχη συμπεπληρωμένον το δέκατον πέμπτον και να μη έχη υπερβή το δέκατον ένατον έτος της ηλικίας του, εξαιρέσει των ειρημένων εν τω ανωτέρω άρθρω κληρικών, οίτινες δύνανται να είναι και πρεσβύτεροι την ηλικίαν μέχρι

31

Σελ. 481
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/482.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

του τριακοστού πέμπτου το πολύ έτους, Η ηλικία των μη κληρικών πιστούται ως προς μεν τους εκ γενετής έλληνας πολίτας, είτε διά ληξιαρχικής πράξεως, είτε διά του μητρώου των αρρένων, ως προς δε τους μη τοιούτους, διά πρωτοκόλλου, ενώπιον του αρμοδίου ελληνικού προξενείου συντασσομένου και καθ' ο δύο συμπατριώται του υποψηφίου μαθητού της σχολής, ων ο έτερος ιερεύς, μαρτυρούσιν ενόρκως περί της ηλικίας αυτού,

γ') Να είνε υγιής και αρτιμελής το σώμα κατά βεβαίωσιν ιατρικήν.

δ') Να προσαγάγη πνευματικήν συμμαρτυρίαν βεβαιούσαν ότι δεν υπέπεσεν εις εκκλησιαστικόν παράπτωμα, αποκλείον αυτόν κατά τους Ιερούς Κανόνας εκ του ιερατικού αξιώματος.

ε') Να προσαγάγη τουλάχιστον απολυτήριον ελληνικού σχολείου και να υποστή την εν τοις δημοσίοις γυμνασίοις νενομισμένην δοκιμασίαν.

Τα αποτελέσματα των εισιτηρίων εξετάσεων συνυποβάλλονται ομού μετά των γραπτών των υποψηφίων εις το Υπουργείον των Εκκλησιαστικών, όπερ εγκρίνει τους μέλλοντας να καταταχθώσιν εν τη σχολή μετά προηγούμενον έλεγχον των γραπτών αυτών. Τής ειρημένης δοκιμασίας εξαιρούνται οι εκ Ζαγορίου υπότροφοι κατά τα άρθρα 108-114 της Ριζαρείου διαθήκης.

στ') Να ομολογήση ενώπιον του επί των Εκκλησιαστικών Υπουργού, παρισταμένου και του τμηματάρχου του επί του Εκκλησιαστικού τμήματος του Υπουργείου και του Διευθυντού της σχολής, αφού ο τελευταίος ούτος τω παραστήση το μέγεθος και τα βαρέα της ιερωσύνης καθήκοντα, ότι αποδέχεται οικεία βουλήσει την υποχρέωσιν να ιερωθή άμα τη συμπληρώσει της υπό των Κανόνων οριζόμενης ηλικίας, συντασσομένου επί τούτω πρωτοκόλλου και καταχωριζομένου εν οικείω βιβλίω, εν ω προσυπογράφονται 8 τε ποιούμενος την ομολογίαν και εκείνοι, ενώπιον των οποίων γίνεται αύτη.

Άρθρον 5. Προκειμένου περί διορισμού υποτρόφων μεταξύ των κεκτημένων ίσα προσόντα και τυχόντων του αυτού βαθμού κατά την εισιτήριον εξέτασιν προτιμώνται οι ιερόπαιδες και οι ανήκοντες εις οικογενείας παρασχούσας ιδιαιτέρας προς την πατρίδα εκδουλεύσεις.

Άρθρον 6. Όσοι εκ της ελευθέρας Ελλάδος μέλλουσι να διορισθώσιν υπότροφοι είτε της Ριζαρείου περιουσίας, είτε ειδικού κληροδοτήματος, είτε μονής τίνος του κράτους, οφείλουσι να παράσχωσι προηγουμένως εγγύησιν και να αναλάβωσιν την υποχρέωσιν ίνα αποβαλλόμενοι της σχολής, η αποδεικνυόμενοι αλλως ανίκανοι προς το ιερατικον αξίωμα, η αποδυόμενοι μετά την αποφοίτησιν εξ αυτής εις αλλότριον του προορισμού αυτής στάδιον, η εν περιπτώσει μη χειροτονίας μέχρι του τριακοστού πέμπτου, της ηλικίας αυτών έτους, αποτίωσι την δι' αυτούς γενομένην δαπάνην, λογιζομένην εις δραχμάς ογδοήκοντα κατά μήνα μετά του νομίμου αυτών τόκου μέχρις εξοφλήσεως, Η υποχρέωσις αυτή αίρεται εξ αιτίας θανάτου η νόσου η άλλης τίνος σωματικής ανικανότητος ενόρκως πιστοτϊοιουμένης υπό ιατρών. Οι απαρτίζοντες το τριμελές διοικητικόν 

Σελ. 482
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/483.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

συμβούλιον της σχολής, κατά την διάρκειαν της υπηρεσίας του όποιου βεβαιούται η αθέτησις της υποχρεώσεως ταύτης του υποτρόφου, ολιγωρούντες να επιδιώξωσι την είσπραξιν της οφειλής τούτου καθίστανται αυτοί προσωπικώς υπόλογοι κατά το αρθρ. 1 του από 20 Δεκεμβρίου 1887 ΑΧΘ' νόμου.

Άρθρον 7. Οι ιδιοσυντήρητοι εσωτερικοί της σχολής μαθηταί καταβάλλουσι κατά πάσαν τριμηνίαν δραχμάς 210 εις το ταμείον της σχολής και εν αρχή" εκάστου έτους δραχμάς τριακοσίας ως εγγύησιν, ότι άμα τη συμπληρώσει της υπό των Κανόνων οριζόμενης ηλικίας θα ιερωθώσι. Το ολικόν ποσόν των ετησίων τούτων καταβολών επιστρέφεται προς τους ιεροθησομένους ιδιοσυντηρήτους.

'Άρθρον 8. Πάντες οι της σχολής μαθηταί φέρουσι στολήν όμοιόμορφον, ήτοι κάλυμμα της κεφαλής, επιχιτώνιον ποδήρες, ζώνην, περιπόδια, εμβάδας και επενδύτην, πάντα μέλανος χρώματος. Επί του περιλαιμίου του επενδύτου αυτών φέρεται ένθεν και ένθεν το στο,ιχείον P, διά μετάξης κυανής κεκεντημένον.

'Άρθρον 9. Η διαμονή και δικτήρησις εκάστου μαθητού εν τη σχολή είνε κυρίως πενταετής. Αλλ' επί μεν των υποτρόφων επιτρέπεται εν μια και μόνη τάξει να μείνωσιν ούτοι απροβίβαστοι, όποτε η μαθητεία αυτών καθίσταται εξαετής, επί δε των ιδίοσυντηρήτων και εξωτερικών μαθητών επιτρέπεται και η εις πλείονας τάξεις παραμονή αυτών επί δύο το πολυ έτη. Πας υπότροφος μένων απροβίβαστος και εν άλλη τάξει αποβάλλεται της σχολής και υποχρεούται εις την αποτίσω της δι' αυτόν γενομένης δαπάνης, αν ούτος παρέσχεν εγγύησιν, Όστις δε των ιδιοσυντηρήτων και εξωτερικών μαθητών δεν προβιβάζεται μετά διετή φοίτησιν εν μια τάξει, αποβάλλεται και κηρύττεται έκπτωτος παντός δικαιώματος προς την σχολήν. '

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.

Περί των μαθημάτων.

Άρθρον 10. Εν τη σχολή διδάσκονται τα εξής μαθήματα.

A') Θεολογικά

1. Ιερά Ιστορία.

2. Ιερά Κατήχησις,

3. Εγκυκλοπαιδεία της Θεολογίας.

4. Εισαγωγή εις την Παλαιάν και Καινήν Διαθήκην.

5. Ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης επί του Εβραϊκού κειμένου εν αντιπαραβολή προς την μετάφρασιν των εβδομήκοντα.

6. Ερμηνεία της Καινής Διαθήκης,

7. Εκκλησιαστική Ιστορίαι.

8. Πατρολογία,

9. Απολογητική.

Σελ. 483
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/484.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

10. Δογματική.

11. Ομιλητική,

12. Λειτουργική.

13. Χριστιανική Ηθική.

14. Ποιμαντική,

Β' Εγκύκλια.

1. Ελληνική γλώσσα.

2. Τα στοιχεία της Λατινικής γλώσσης.

3. Τα στοιχεία της Εβραϊκής γλώσσης.

4. Γαλλική γλώσσα.

5. Ιστορία.

6. Γεωγραφία.

7. Μαθηματικά.

8. Φυσική, Φυσική Ιστορία και Κοσμογραφία.

9. Εκκλησιαστική μουσική.

10. Γυμναστική.

11. Ιχνογραφία και Καλλιγραφία.

12. Ψυχολογία και Λογική.

Άρθρον 11. Η Σχολή έχει πέντε τάξεις, εν αις διδάσκονται:

Εν μεν τη A'.

1. Ιερά Ιστορία της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης και απομνημόνευσις περικοπών τίνων του Ευαγγελίου.

2. Ερμηνεία Ξενοφώντος και Λυσίου η Ισοκράτους. Ελληνική Γραμματική και Συντακτικόν μέχρι του περί λόγων μέρους.

3. Ερμηνεία εκ της Λατινικής Χρηστομάθειας και Λατινική γραμματική.

4. Στοιχειώδης γεωμετρία. Ασκήσεις αριθμητικής.

5. Ιστορία των εθνών της Ασίας και της Αιγύπτου και της Ελλάδος μέχρι τέλους του Πελοποννησιακού πολέμου.

6. Γεωγραφία της Ελλάδος και της Παλαιστίνης.

7. Ανάγνωσις Ελλήνων πατέρων (Κυρίλλου κατηχήσεων και Χρυσοστόμου).

8. Γαλλική γλώσσα. Γραμματική και ανάγνωσις και ερμηνεία εκ της γαλλικής Χρηστομάθειας.

9. Εκκλησιαστική μουσική.

10. Φυσική Ιστορία.

11. Καλλιγραφία και Ιχνογραφία.

12. Γυμναστική.

Εν δε τη Β'.

1. Ιερά Κατήχησις (εν πλάτει), εν η διδάσκονται και αι κυριώταται διαφοραί

Σελ. 484
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/485.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

της Εκκλησίας ημών από της των Λατίνων και των αξιολογωτέρων Εκκλησιών των διαμαρτυρομένων,

2. Εισαγωγή της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης.

3. Ερμηνεία απομνημονευμάτων του Ξενοφώντος και εκ του ιστορικού μέρους του Θουκυδίδου. Διδασκαλία και εφαρμογή του Συντακτικού.

4. Ερμηνεία εκ του Κορνηλίου Νέπωτος και του Καίσαρος,

5. Θεωρητική αριθμητική πλην του περί πρώτων αριθμών και της τετραγωνικής και κυβικής ρίζης μέρους.

6. Φυσική Ιστορία.

7. Ιστορία της αρχαίας Ελλάδος από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι της αλώσεως της Κορίνθου υπό των Ρωμαίων.

8. Γεωγραφία της Ευρώπης,

9. Ανάγνωσις και Ερμηνεία των Πατέρων (εκ των λόγων του Χρυσοστόμου).

10. Γαλλικά, Ερμηνεία και Θεματογραφία.

11. Εκκλησιαστική μουσική.

12. Ιχνογραφία και Καλλιγραφία,

13. Γυμναστική.

Εν δε τη Γ',

1. Ερμηνεία της εν τω Όρει διδασκαλίας και παραβολών εκ των Ευαγγελίων.

2. Εκκλησιαστική Ιστορία μέχρι του σχίσματος.

3. Στοιχειώδης Εγκυκλοπαιδεία της Θεολογίας.

4. Ερμηνεία Δημοσθένους και Πλάτωνος.

5. Στοιχειώδης Άλγεβρα (μέχρι της επιλύσεως των συστημάτων εξισώσεων συγκαταλαμβανομένων).

6. Φυσική,

7. Γαλλική γλώσσα. Συντακτικόν, Ερμηνεία, Ασκήσεις.

8. Ιστορία των Ρωμαίων και του Βυζαντιακού Κράτους μέχρι της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως.

9. Γεωγραφία Ασίας, Αφρικής, Αμερικής και Αυστραλίας. 10. Ανάγνωσις και ερμηνεία Ελλήνων Πατέρων (εκ των Λόγων του Γρηγορίου και Βασιλείου).

11. Ψυχολογία.

12. Εκκλησιαστική μουσική.

13. Γυμναστική.

14. Στοιχεία Εβραϊκής.

15. Ιχνογραφία.

Εν δε τη Δ'.

1. Εκκλησιαστική Ιστορία (από του σχίσματος μέχρι τέλους).

Σελ. 485
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/486.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

2. Πατρολογία.

3. Ερμηνεία εκ των Ευαγγελίων και των Πράξεων.

4. Δογματική,

5. Ομιλητική.

6. Στοιχεία της Εβραϊκής γλώσσης. Γραμματική, Ανάγνωσις.

7. Ερμηνεία του Ομήρου και δράματος τίνος του Σοφοκλέους, ασκήσεις εις την σύνταξιν εκθέσεων εν τη καθωμιλημένη.

8. Επιπεδομετρία, Κοσμογραφία.

9. Γαλλικά, Ερμηνεία Γάλλων εκκλησιαστικών ρητόρων και διάλογος,

10. Εκκλησιαστική μουσική,

11. Γυμναστική.

12. Ιστορία των μέσων και των νεωτέρων χρόνων.

13. Λογική,

14. ψυχολογία.

15. Ιχνογραφία.

Εν δε τη E'.

1. Λειτουργική,

2. Απολογητική.

3. Δογματικόν φροντιστήριον.

4. Ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης και ερμηνευτικόν φροντιστήριον.

5. Ερμηνεία της Καινής Διαθήκης και ερμηνευτικόν φροντιστήριον,

6. Χριστιανική Ηθική.

7. Ομιλητικαί γραπταί ασκήσεις και ασκήσεις εις την απαγγελίαν.

8. Ασκήσεις εις το γράφειν την καθωμιλημένην γλώσσαν,

9. Γαλλική γλώσσα. Ερμηνεία Γάλλων εκκλησιαστικών ρητόρων και διάλογος.

Άρθρον 12. Έδραι εν τη σχολή ορίζονται αι εξής ένδεκα.

1. Η της Ιστορίας της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, εισαγωγής και ερμηνείας της Καινής Διαθήκης,

2. Η της Κατηχήσεως, Ομιλητικής, Λειτουργικής και Ποιμαντικής.

3,

4.

5,

 

Τρεις της Ελληνικής Φιλολογίας και των στοιχείων της Λατινικής.

6. Η της Ιστορίας και Γεωγραφίας.

7. Η των Μαθηματικών, της Φυσικής, της Φυσικής Ιστορίας και Κοσμογραφίας,

8, Η της Γαλλικής γλώσσης,

9. Η της Εκκλησιαστικής Ιστορίας και Πατρολογίας.

10. Η της Απολογητικής, της Δογματικής και της Χριστιανικής Ηθικής.

Σελ. 486
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/487.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

11. Η της Ερμηνείας της Παλαιάς, Διαθήκης μετά των στοιχείων της Εβραϊκής γλώσσης και της εγκυκλοπαίδειας της Θεολογίας,

Άρθρον 13. Οι καθηγηταί της σχολής διαιρούνται εις τακτικούς και επίτιμους, Και οι μεν τακτικοί διδάσκουσιν έως 15 ωρών καθ' εβδομάδα, οι δ' επίτιμοι έως 10.

Άρθρον 14. Αι ώραι της διδασκαλίας των άνω μαθημάτων ορίζονται διά του προσηρτημένου τω παρόντι διατάγματι ωρολογίου αυτών.

Άρθρον 15. Μία των καθ' εβδομάδα ωρών, των ωρισμένων προς διδασκαλίαν της Ελληνικής, αφιερούται εις εκθέσεις ιδεών και εις συγγραφικάς ασκήσεις, αίτινες από τάξεως εις τάξιν, βαίνουσιν εκ των απλούστερων έως τα συνθετώτερα, έως ου εν τη πέμπτη τάξει καταλήξωσιν εις τας διαφόρους φροντιστηριακάς ασκήσεις και ιδία εις τας ομιλητικάς.

Άρθρον 16, Από της πρώτης μέχρι της πέμπτης τάξεως οι μαθηταί οφείλουσι ν' αποστηθίζωσι διάφορα εκλεκτά τεμάχια Ελλήνων συγγραφέων ιδία Πατέρων και διδασκάλων της Εκκλησίας και κατ' εξοχήν ψαλμούς και προφητείας εκ των μάλλον εύχρηστων εν τη Εκκλησία, προς δε διάφορα μέρη της Καινής Διαθήκης, ως την επί του όρους διδασκαλίαν, τας κυριωτέρας παραβολάς, την τελευταίαν διδασκαλίαν του Ιησού προς τους μαθητάς αυτού (Ιωάνν. ιγ', 31-38 ιδ', ιε', ιστ' και ιζ') και τας κατά τας Κυριακάς και Δεσποτικάς και Θεομητορικάς εορτάς αναγινωσκομένας περικοπάς των Ευαγγελίων, Πράξεων των 'Αποστόλων και των επιστολών αυτών.

Άρθρον 17. Τα καθέκαστα των ερμηνευτέων και αναγνωστέων βιβλίων της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, Ελλήνων και Λατίνων συγγραφέων και Πατέρων και διδασκάλων της Εκκλησίας, Γάλλων και Γερμανών συγγραφέων, εντός των ορίων των.διαγραφομένων εν τοις αρθροις 10, 11 και 12, ως και των αφορώντων εις τας εκθέσεις ιδεών, συγγραφικάς και φροντιστηριακάς ασκήσεις και αποστηθίσεις χωρίων και περικοπών, θα κανονίζωνται εκάστοτε διά του προγράμματος, όπερ συντασσόμενον υπό του συλλόγου των καθηγητών, θα υποβάλληται διά του διοικητικού συμβουλίου εις την έγκρισιν του επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Ημετέρου Υπουργού.

'Άρθρον 18. Τα μαθήματα της σχολής διαιρούνται εις πρωτεύοντα και δευτερεύοντα. Και δευτερεύοντα μεν είνε τα φυσικομαθηματικά, η Γεν. Ιστορία, τα Λατινικά, τα Εβραϊκά, τα Φιλοσοφικά, η Εκκλησιαστική μουσική και η Γυμναστική' πρωτεύοντα δε τα Θεολογικά, τα Ελληνικά, και η Γαλλική γλώσσα. Ο εν ενί των τελευταίων τούτων μαθημάτων μη λαβών κατά τας ετησίας εξετάσεις τουλάχιστον τον βαθμόν "καλώς" οιονδήποτε βαθμόν και αν λάβη εν τοις λοιποίς μαθήμασι, δεν προάγεται από τάξεως εις τάξιν. Επίσης δεν προάγεται ο εις πλείονα των δύο εκ των δευτερευόντων μαθημάτων μη λαβών βαθμόν προβιβάσιμον.

Σελ. 487
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/488.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Άρθρον 43. Καταργούνται τα από 25 Ιανουαρίου ,1843, 7 Οκτωβρίου 1867, 14 Σεπτεμβρίου 1883, 19 Μαρτίου 1886, 31 Αυγούστου 1891 και 2 Οκτωβρίου 1893, Βασιλικά διατάγματα.

Εις τον Ημέτερον επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργόν ανατίθεται η δημοσίευσις και εκτέλεσις του διατάγματος τούτου.

Εν Αθήναις τη 3 Δβρίου 1893.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργός Δ. Μ. ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΣ

Ωρολόγιον μαθημάτων Εκκλησιαστικής Ριζαρείου Σχολής

Αύξ.αριθ.  Μαθήματα

Τάξις

Τάξις

Τάξις

Τάξις

Τάξις

 

Α'.

Β'.

Γ'.

Δ'.

Ε'.

1 Ιερά Ιστορία ................

3

....

2 Ιερά Κατήχησις .............

. ....

3

3 Εγκυκλοπαιδεία Θεολογίας ....

2

4 Εισαγωγή κλπ. εις Γραφάς .....

. ....

2

5 Ερμηνεία Παλ. Διαθήκης ......

3

6 Ερμηνεία Καινής Διαθήκης ....

2

3

3

7 Εκκλησιαστική Ιστορία .......

3

3

8 Πατρολογία .................

2

9 Δογματικόν Φροντιστήριον ......

2

10 Απολογητική ...............

2

11 Δογματική ... ..............

3

12 Ανάγνωσις Ελλήνων Πατέρων .

2

2

2

13 Ηθική Χριστιανική ...........

2

14 Ομιλητική ..................

3

3

15 Ποιμαντική ..................

1

16 Λειτουργική .................

2

17 Καλλιγραφία και Ιχνογραφία . . .

1

1

1

1

18 Λογική .....................

1

19 Ελληνικά ...................

10

10

8

6

2

20 Λατινικά ...................

3

3

21 Εβραϊκά ....................

1

2

22 Γαλλικά ....................

3

3

3

3'

3

23 Ψυχολογία ..................

1

1

24 Μαθηματικά ................

3

2

2

3

25 Φυσική .....................

2

Σελ. 488
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/489.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Αυξ. αριθ. Μαθήματα .

Τάξις Α',

τάξις

Β'.

τάξις

Γ'.

Τάξις Δ'.

Τάξις

Ε'.

26

Γεωγραφία ..................

2

2

2

27

Φυσική Ιστορία ..............

2

28

Ιστορία ....................

3

3

3

3

29

Εκκλησιαστική Μουσική .......

1

1

1

1

30

Γυμναστική .................

1

1

1

1

1

32

35

34

36

24

Σελ. 489
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/490.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

13

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ 1894 (Β. Διάταγμα / 21 Σεπτεμβρίου 1894)

Κυβέρνηση Χ. Τρικούπη

Υπουργός Δ. Καλλιφρονάς

Περί τροποποιήσεως του 11ου άρθρου του από 3 Δεκεμβρίου 1893

Β. διατάγματος περί οργανισμού της Εκκλησιαστικής Ριζαρείου

Σχολής και του προσηρτημένου ωρολογίου των μαθημάτων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Κατά πρότασιν του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, διατάσσομεν τάδε'

Το άρθρον 11 του από 3 Δεκεμβρίου 1893 Ημετέρου διατάγματος περί οργανισμού της Εκκλησιαστικής Ριζαρείου Σχολής και το προσηρτημένον ώρολόγιον των μαθημάτων τροποποιούνται ως εξής.

Άρθρον 11. Η σχολή έχει πέντε τάξεις, εν αις διδάσκονται:

Εν μεν τη A',

1. Ιερά Ιστορία της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης και απομνημόνευσις περικοπών τινών του Ευαγγελίου.

2. Ερμηνεία Ξενοφώντος και Λυσίου η 'Ισοκράτους-Ελληνική Γραμματική και Συντακτικόν μέχρι του περί λόγων μέρους,

3) Ερμηνεία εκ της Λατινικής Χρηστομάθειας και Λατινική γραμματική,

4) Στοιχειώδης γεωμετρία. Ασκήσεις αριθμητικής.

5) Ιστορία των Εθνών της Ασίας και της Αιγύπτου και της Ελλάδος μέχρι της υποταγής αυτής υπό τους Ρωμαίους.

6) Ιερά Γεωγραφία.

7) Ανάγνωσις Ελλήνων πατέρων (Κυρίλλου κατηχήσεων και Χρυσοστόμου),

8) Γαλλική γλώσσα. Γραμματική και ανάγνωσις και ερμηνεία εκ της Γαλλικής Χρηστομαθείας,

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 104, τχ Β'/26 Σεπτεμβρίου 1894

Σελ. 490
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/491.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

9) Εκκλησιαστική μουσική.

10) Φυσική Ιστορία.

11) Καλλιγραφία και Ιχνογραφία.

12) Γυμναστική,

Εν δε τη Β'.

1) Ιερά Κατήχησις (εν πλάτει εν η διδάσκονται και αι κυριώταται διαφοραί της Εκκλησίας ημών από της των Λατίνων και των αξιολογωτέρων Εκκλησιών των διαμαρτυρομένων).

2) Εισαγωγή της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης.

3) Ερμηνεία απομνημονευμάτων του Ξενοφώντος και εκ του ιστορικού μέρους του Θουκυδίδου. Διδασκαλία και εφαρμογή του Συντακτικού.

4) Ερμηνεία εκ του Κορνηλίου Νέπωτος και του Καίσαρος.

5) Θεωρητική αριθμητική πλην του περί πρώτών αριθμών και της τετραγωνικής και κυβικής ρίζης μέρους.

6) Φυσική Ιστορία.

7) Ιστορία των Ρωμαίων και του Βυζαντινού Κράτους μέχρι της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως.

8) Γεωγραφία της Ευρώπης και εκτενέστερον της Ελλάδος.

9) Ανάγνωσις και ερμηνεία των Ελλήνων Πατέρων (εκ των λόγων του Χρυσοστόμου).

10) Γαλλικά, ερμηνεία και Θεματογραφία.

11) Εκκλησιαστική μουσική.

12) Ιχνογραφία και Καλλιγραφία.

13) Γυμναστική.

Εν δε τη Γ'.

1) Ερμηνεία της εν τω Όρει διδασκαλίας και παραβολών εκ των Ευαγγελίων.

2) Εκκλησιαστική Ιστορία μέχρι του σχίσματος.

3) Στοιχειώδης Εγκυκλοπαιδεία της Θεολογίας.

4)- Ερμηνεία Δημοσθένους και Πλάτωνος.

5) Στοιχειώδης Άλγεβρα (μέχρι της επιλύσεως των συστημάτων εξισώσεων, συγκαταλαμβανομένων).

6) Φυσική

7) Γαλλική γλώσσα, συντακτικόν, ερμηνεία, ασκήσεις

8) Ιστορία των μέσων και των νεωτέρων χρόνων και της Ελληνικής επαναστάσεως.

9) Γεωγραφία Ασίας,; Αφρικής, Αμερικής και Αυστραλίας.

10) Ανάγνωσις και ερμηνεία Ελλήνων Πατέρων (εκ των λόγων του Γρηγορίου και Βασιλείου).

Σελ. 491
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/492.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

11) Ανάγνωσις και ερμηνεία Λατίνων Πατέρων εκ των λόγων Λακταντίου και Τερτουλιανού.

2) Ψυχολογία.

13) Εκκλησιαστική μουσική.

14) Γυμναστική.

15) Στοιχεία Εβραϊκής.

16) Ιχνογραφία.

Εν δε τη Δ'

1) Εκκλησιαστική ιστορία (από του σχίσματος μέχρι τέλους).

2) Ερμηνεία εκ των Ευαγγελίων και των πράξεων.

3) Δογματική,

4) Ομιλητική,

5) Στοιχεία της Εβραϊκής γλώσσης, γραμματική, ανάγνωσις,

6) Ερμηνεία του Ομήρου και δράματος τινός του Σοφοκλέους, ασκήσεις εις την σύνταξιν εκθέσεων εν τη καθωμιλημένη.

7) Επιπεδομετρία, Κοσμογραφία.

8) Γαλλικά, Ερμηνεία Γάλλων εκκλησιαστικών ρητόρων και διάλογος.

9) Ανάγνωσις Ελλήνων Πατέρων (εκ των λόγων περί Ιερωσύνης του Χρυσοστόμου).

10) Ανάγνωσις Λατίνων Πατέρων (ιδία εκ των λόγων του Κυπριανού).

11) Εκκλησιαστική μουσική.

12) Γυμναστική.

13) Λογική.

14) Ψυχολογία.

15) Ιχνογραφία.

Εν δε τη E'.

1) Λειτουργική.

2) Απολογητική.

3) Δογματικόν φροντιστήριον.

4) Πατρολογία.

5) Ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης και ερμηνευτικόν φροντιστήριον.

6) Ερμηνεία της Καινής Διαθήκης και ερμηνευτικόν φροντιστήριον.

7) Χριστιανική Ηθική,

8) Ομιλητικαί γραπταί ασκήσεις και ασκήσεις εις την απαγγελίαν.

9) Ασκήσεις εις το γράφειν την καθωμιλημένην γλώσσαν.

10) Γαλλική γλώσσα. Ερμηνεία γάλλων εκκλησιαστικών ρητόρων και διάλογος.

11) Ανάγνωσις Ελλήνων και Λατίνων Πατέρων (εκ των λόγων Γρηγορίου του Νύσσης και Ιερού Αυγουστίνου),

12) Εκκλησιαστική μουσική.

Σελ. 492
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/493.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

13) Γυμναστική.

Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργόν ανατίθεται η δημοσίευσις και εκτέλεσις του διατάγματος τούτου,

Εν Αθήναις τη 21 Σεπτεμβρίου 1894

Εν ονόματι του Βασιλέως

Ο Αντιβασιλεύς ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΔΟΧΟΣ

Ο Υπουργός Δ. Μ. ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΣ

Ωρολόγιον μαθημάτων Εκκλησιαστικής Ριζαρείου Σχολής

Αύξ.αρ. Μαθήματα

τάξις

Α'.

Τάξις

Β'.

Τάξις Γ'.

Τάξις Δ'.

Τάξις E'.

1

Ιερά Ιστορία .................

3

2.

Ιερά Κατήχησις ..............

-

3

3

Εγκυκλοπαιδεία Θεολογίας .....

1

4

Εισαγωγή κλπ. εις Γραφάς . ....

2

5

Ερμηνεία Παλ. Διαθήκης .......

3

6

Ερμηνεία Καινής Διαθήκης .....

2

3

3

7

Εκκλησιαστική Ιστορία ...... .

3

3

8

Πατρολογία ............... . .

2

9

Δογματικόν Φροντιστήριον .......

2

ΙΟ

Απολογητική ................

2

11

Δογματική ...................

3

12

Ανάγνωσις Ελλήνων Πατέρων . .

2

2

2

2

2

18

Ανάγνωσις Λατίνων Πατέρων ....

2

2

2

14

Ηθική Χριστιανική ... .........

2

15

Ομιλητική ...................

3

3

16

Ποιμαντική ...................

1

17

Λειτουργική ..................

2

18

Καλλιγραφία και Ιχνογραφία ....

1

1

1

1

19

Λογική ......................

1

20

Ελληνικά ....................

10

ίο

8

6

2

21

Λατινικά ....................

3

3

22

Εβραϊκά .....................

2

2

23

Γαλλικά .....................

3

3

3

3

3

24

Ψυχολογία ...................

1

1

25

Μαθηματικά ...................

3

2

2

2

26

Φυσική ......................

2

27

Γεωγραφία ...................

2

2

2

Σελ. 493
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/494.gif&w=600&h=915 17_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Αύξ. αρ. Μαθήματα

τάξις

Α'.

τάξις

Ε'.

Τάξις Γ'.

Τάξις

Δ'.

Τάξις

Ε'.

28

Φυσική Ιστορία ...............

2

1

29

Κοσμογραφία .................

1

30

Ιστορία ......................

3

3

3

31

Εκκλησιαστική μουσική ........

1

1

1

1

1

32

Γυμναστική ..................

1

1

1

1

1

34

36

36

35

31

Σελ. 494
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/495.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

14 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΔΡΩΝ ΤΗΣ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ

(Β. Διάταγμα / 13 Νοεμβρίου 1895)

Κυβέρνηση  Θ. Δηλιγιάννη

Υπουργός Δ. Πετρίδης

Περί ορισμού των εδρών των μαθημάτων της Εκκλησιαστικής Ριζαρείου Σχολής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'. ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Λαβόντες υπ' όψει το 158 άρθρον της διαθήκης του αοιδίμου Ριζάρη, καθ' ο "εις την σύνεσιν αυτής (της Κυβερνήσεως) απόκειται να επιφέρη και άλλας βελτιώσεις, εφ' όσα σιωπά η παρούσα μου", και το από 3 Δεκεμβρίου 1893 Ημέτερον διάταγμα "περί οργανισμού της Ριζαρείου Σχολής". Επειδή ο κατά το άρθρον 12 του ανωτέρου διατάγματος ορισμός των εδρών εφανη επιδεής των παιδευτικών αναγκών του ιδρύματος τούτου'

Προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, αποφασίζομεν και διατάσσομεν τάδε"

Άρθρον μόνον.

Το άρθρον 12 του διατάγματος της 3 Δεκεμβρίου 1893 "περί οργανισμού της Ριζαρείου σχολής" τροποποιείται ως εξής:

Άρθρον 12, Έδραι εν τη σχολή ορίζονται αι ακόλουθοι δώδεκα:

α') Η της Ιστορίας της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης και εισαγωγής και ερμηνείας της Καινής Διαθήκης,

β') Η της Λειτουργικής, Κατηχήσεως, Ομιλητικής και Ποιμαντικής,

γ)

δ') Τρεις της Ελληνικής Φιλολογίας και των στοιχείων της Λατινικής.

ε')

στ') Η της Ιστορίας και Γεωγραφίας,

ζ') Η των μαθηματικών μετά της Κοσμογραφίας.

η') Η της Φυσικής, Φυσικής ιστορίας. Λογικής και Ψυχολογίας.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 138, τχ. Β'/14 Νοεμβρίου 1895.

Σελ. 495
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/496.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

θ') Η της Γαλλικής γλώσσης,

ι') Η της Εκκλησιαστικής Ιστορίας και Πατρολογίας, ια') Η της Απολογητικής της Δογματικής και της χριστιανικής ηθικής. ιβ') Η της ερμηνείας της Παλαιάς Διαθήκης μετά των στοιχείων της Εβραϊκής γλώσσης και της εγκυκλοπαιδείας της Θεολογίας.

Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργόν ανατίθεται η δημοσίευσις και εκτέλεσις του διατάγματος τούτου.

Εν Αθήναις τη 13 Νοεμβρίου 1895.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο Υπουργός

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ

Σελ. 496
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/497.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

15

ΝΕΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PIZAPEIOY ΣΧΟΛΗΣ

1895

(Β. Διάταγμα / 15 Δεκεμβρίου 1895)

Κυβέρνηση Θ. Δηλιγιάννη

Υπουργός Δ. Πετρίδης

Περί τροποποιήσεως τον ωρολογίου των εδρών της Ριζαρείου εκκλησ. σχολής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'. ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει το από 13 του παρελθόντος μηνός Νοεμβρίου Ημέτερον διάταγμα, το τροποποιήσαν το 12 άρθρον του από 3 Δεκεμβρίου 1893 Ημετέρου διατάγματος περί του νέου οργανισμού' της Εκκλησιαστικής Ριζαρείου Σχολής, και κατά πρότασιν του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, διατάσσομεν τάδε'

Τοοποποιούμεν το ωρολόγιον των διά του Ημετέρου διατάγματος της 13 Νοεμβρίου 1895 κανονισθεισών εδρών της Ριζαρείου Σχολής, ορίζοντες τούτο ως εξής,

Την διδασκαλίαν της Φυσικής Ιστορίας επεκτείνομεν από τριών ωρών εις πέντε, ορίζοντες τρεις μεν ώρας διά την A' τάξιν, εξ δν δύο διά την Ζωολογίαν και μίαν διά την Ορυκτολογίαν, δύο δε διά την Βοτανικήν της Β' τάξεως,

Την διδασκαλίαν της Φυσικής ορίζομεν εις πέντε ώρας, ων τρεις μεν διά την Γ' τάξιν και ανά μίαν διά την Δ' και Ε',

Την διδασκαλίαν των Φιλοσοφικών ορίζομεν εις τέσσαρας ώρας, τρεις μεν διά την Ψυχολογίαν, ων δύο διά την Δ' τάξιν και μίαν διάτήν Ε', μίαν δε διά την Λογικην διδασκομένην εν τη Ε'-τάξει,

Την διδασκαλίαν των Μαθηματικών ορίζομεν εις ώρας ένδεκα, ων ανά τρεις διά την Α', Β' και Δ' τάξιν και δύο διά την Γ.

Την διδασκαλίαν της Κοσμογραφίας ορίζομεν εις μίαν ώραν διά την Ε' τάξιν.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 159, τχ. Α'/21 Δεκεμβρίου 1895.

32

Σελ. 497
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/498.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργόν ανατίθεται η δημοσίευσις και εκτέλεσις του διατάγματος τούτου.

Εν Αθήναις τη 15 Δεκεμβρίου 1895

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο Υπουργός

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ

Σελ. 498
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/499.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

16

ΝΕΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ 1897

(Β. Διάταγμα / 9 Σεπτεμβρίου 1897)

Κυβέρνηση Δ. Ράλλη

Υπουργός Α. Ευταξίας

Μεγαλειότατε !

Αρχομένου του Οκτωβρίου του 1893, εγένετο τη προτάσει μου η πρώτη απόπειρα, όπως η Ριζάρειος Σχολή αποδοθή εις τον πρώτον και κύριον προορισμόν της, ον αρχήθεν προέθετο ο αοίδιμος αυτής ιδρυτής, αποκαθισταμένη πράγματι Εκκλησιαστική Σχολή, εν η αποκλειστικώς να διδάσκωνται όσοι σκοπούσι να ενδυθώσιν ιερωσύνης ένδυμα (Διαθήκης αρθρ. 71 και 78), να είνε δ' επιστημονική η μόρφωσις τούτων (άρθρ, 72) και να επεκτείνηται καθ' όλούς τους κλάδους της θεολογίας (αρθρ. 76),

Παρεξηγήσεις όμως αναφυείσαι τότε, ως μη ώφειλε, μεταξύ του Υπουργείου και του Συμβουλίου της Σχολής, προεκάλεσαν αντίδρασιν σφοδράν κατά της πρώτης εκείνης απόπειρας, αγαγούσαν εις μεταρρυθμίσεις του Οργανισμού της 2 Οκτωβρίου 1893 διά των Διαταγμάτων της 3 Δεκεμβρίου του αυτού έτους και της 21 Σεπτεμβρίου 1894. Οφείλω να ομολογήσω ότι αι μεταρρυθμίσεις αύται δεν επανήγαγον την Σχολήν εις ο σημείον διετέλει, αυτή μέχρι του Οκτωβρίου του 1893, ούσα μέχρι της εποχής εκείνης κυρίως ειπείν εν των πληρέστερων και τελειότερων ημών γυμνασίων, οδοί απόφοιτοι επιδίδοντες εις πάσαν επιστήμην διεκρινοντο και ως νομικοί και ως ιατροί, πλην ευάριθμων τροφίμων της Σχολής, οίτινες θεολογίαν σπουδάσαντες έγνωσαν να εξυπηρετήσωσι την Εκκλησίαν, ως διδάσκαλοι και καθηγηταί της θεολογίας και ως κληρικοί. Και διά του Οργανισμού της 3 Δεκεμβρίου 1893 και διά του Διατάγματος της 21 Σεπτεμβρίου 1894 η Ριζάρειος επαύσατο ούσα απλούν γυμνάσιον χωρίς όμως ν' αποβή και πλήρης και τελεία Εκκλησιαστική Σχολή, δυναμένη να παιδεύη ιερείς τοιούτους, οίων έχει ανάγκην κατ' εξοχήν την σήμερον η Εκκλησία και το έθνος ημών.

Δυστυχώς δεν απητήθησαν παρά των θελόντων να καταταχθώσιν εν αυτή γνώσεις ανώτεραι των του ελληνικού σχολείου, ως δε η έκτοτε πείρα απέδειξεν,

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 129, τχ. Α'/11 Σεπτεμβρίου 1897.

Σελ. 499
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 480
  17_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

  12

  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ

  1893β

  (Β. Διάταγμα / 3 Δεκεμβρίου 1893)

  Κυβέρνηση Χ. Τρικούπη

  Υπουργός Δ. Καλλιφρονάς

  Περί οργανισμού της Εκκλησιαστικής Ριζαρείου Σχολής

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'

  ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

  Έχοντες υπ' όψει την από 1 'Ιανουαρίου 1840 διαθήκην του αοιδίμου Γ. Ριζάρη, ιδρυτού της εν Αθήναις Εκκλησιαστικής Ριζαρείου Σχολής, και τας από 10 Ιανουαρίου, 25 Απριλίου και 1 'Ιουνίου του αυτού έτους προσθήκας αυτής ομού μετά του από 21 Μαΐου 1841 Κωδικέλλου, προς δε τους από 25 Σεπτεμβρίου 1843 και 7 Οκτωβρίου 1867 διοργανισμούς της περί ης ο λόγος σχολής, αποβλέψαντες εις την μέχρι τούδε πείραν, εξ ης απεδείχθη, ότι οι διοργανισμοί ούτοι, χωρίς ν' ανταποκρίνωνται εν πάσι προς την θέλησιν του αειμνήστου διαθέτου, απέβησαν ανεπαρκείς προς πλήρωσιν των όρων, υφ' ους ηδύνατο να επιτευχθή ο ιερός της σχολής σκοπός, δν προέθετο ο ιδρυτής αυτής, καθόσον εν ώ κατά το άρθρον 72 εν συνδυασμώ προς το άρθρον 76 της διαθήκης προϋποτίθεται, ότι οι μέλλοντες να καταταχθώσιν εν τη σχολή κέκτηνται ήδη τας απαιτουμένας προπαιδευτικάς γνώσεις, η δε διδασκαλία εν τη σχολή οφείλει να συντελή εις την επιστημονικήν μόρφωσιν των μαθητών της επεκτεινομένη καθ' όλους τους κλάδους της θεολογίας, ούτως ώστε εν διαστήματι πενταετίας, διανυομένων των εν αυτή σπουδών, οι απόφοιτοι να ώσιν ικανοί, ίνα περιβληθώσιν το ιερόν της ιερωσύνης σχήμα, ουδέν ήττον κατά τους προμνημονευθέντας διοργανισμούς, ως μάλιστα ούτοι εν τη πράξει έφηρμοσθησαν, η εν τη σχολή παίδευσις περιωρίσθη κατά το πλείστον εις απλήν γυμναστικήν, ένεκα δε της επικρατήσεως των εγκυκλίων γυμνασιακών μαθημάτων ανέφικτος κατέστη η επιστημονική μόρφωσις των μαθητευομένων εν τη σχολή καθ' ολους τους κλάδους

  Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 234, τχ. Α'/14 Δεκεμβρίου 1893.