Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:960
 
Αριθμός τόμων:2ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Νομοθεσία
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 26.12 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 522-541 από: 962
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/522.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

18

ΝΕΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ

ΣΧΟΛΗΣ 1900

(Β, Διάταγμα / 2 Σεπτεμβρίου 1900)

Κυβέρνηση Γ. Θεοτόκη

Υπουργός Σ. Στάης

Περί οργανισμού της Εκκλησιαστικής Ριζαρείου Σχολής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει την από 1 Ιανουαρίου 1840 διαθήκην του αοιδίμου Γ, Ριζάρη, ιδρυτού της εν Αθήναις Εκκλησιαστικής Ριζαρείου Σχολής και τας από 10 Ιανουαρίου, 25 Απριλίου και 1 Ιουνίου, του αυτού έτους, προσθήκας αυτής, ομού μετά του από 21 Μαΐου 1841 κωδικέλλου, Προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού απεφασίσαμεν και διατάσσομεν τάδε:

Εγκρίνομεν, ίνα από τούδε ισχύη ο επόμενος εκ 43 άρθρων συγκείμενος οργανισμός της Εκκλησιαστικής Σχολής.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Περί της Σχολής.

Άρθρον 1. Η εν Αθήναις από του έτους 1843 ιδρυμένη "Μάνθου και Γεωργίου των Ριζάριδων Εκκλησιαστική Σχολή" σκοπόν προτίθεται κατά το άρθρ. 72 της Ριζαρείου Διαθήκης, νάχορηγή εις νέους έχοντας τας απαιτουμένας προπαιδευτικας γνώσεις τοιαύτα διδακτικά μέσα, ώστε εις διάστημα πέντε ετών να είναι εις θέσιν να ενδυθώσι το ιερόν σχήμα της ιερωσύνης, γινόμενοι ιερείς μετά την αποπεράτωσιν της πενταετούς σπουδής, ήτις πρέπει να είναι προ πάντων τοιαύτη, ώστε να συντελή και εις την επιστημονικήν μόρφωσιν της νεολαίας διά των εν 76ω άρθρω της Διαθήκης οριζομένων μαθημάτων.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, άρ 210, τχ. A'/6 Σεπτεμβρίου 1900.

Σελ. 522
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/523.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Άρθρον 2, Η Σχολή αυτή διοικούμενη κατά τας διατάξεις της διαθήκης και του Κωδικέλλου αυτής, διατελεί κατά την έφεσιν του αοιδίμου αυτής ιδρυτού υπό την εν γένει εφορείαν της Κυβερνήσεως και κέκτηται ιδίαν σφραγίδα, φέρουσαν πέριξ σταυρού την επιγραφήν "Εκκλησιαστική Ριζάρειος Σχολή".

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Άρθρον 3. Οι μαθηταί της Σχολής είναι είτε εσωτερικοί είτε εξωτερικοί, οι μεν πρώτοι ενδιαιτώμενοι εν αυτή, ως εν κοινοβίω, και όντες υπότροφοι της Ριζαρείου περιουσίας, ων ο αριθμός δεν δύναται να ήναι κατώτερος των είκοσιν, η υπότροφοι άλλων ειδικών κληροδοτημάτων, η και μονών, η και ιδιοσυντήρητοι, οι δε δεύτεροι, έξωθεν φοιτώντες, απολαύουσι των αυτών μαθητικών δικαιωμάτων προς τους εσωτερικούς, υποβαλλόμενοι και εις τας αυτάς προς τούτους υποχρεώσεις, ως προς την περιβολήν, την εν τη Σχολή φοίτησιν και αναστροφήν αυτών. Ο αριθμός δε των εξωτερικών ορίζεται κατ' έτος υπό του πολυμελούς Συμβουλίου της Σχολής αναλόγως του χώρου των αιθουσών των παραδόσεων αυτής [1].

Άρθρον 4. Όπως γείνη τις δεκτός ως μαθητής εν τη Σχολή οφείλει α') να είναι χριστιανός ορθόδοξος. Πολίται δε Έλληνες οφείλουσι να είναι οι κατά το αρθρ. 101 της Ριζαρείου Διαθήκης εισαγόμενοι υπότροφοι εξ οικογενειών της ελευθέρας Ελλάδος, ως και οι άλλοι εκ της ελευθέρας Ελλάδος υπότροφοι εκ κληροδοτημάτων ρητώς απαιτούτων τούτο β') να έχη συμπεπληρωμένον το δέκατον πέμπτον και να μη έχη υπερβή το εικοστόν έτος της ηλικίας του εξαιρέσει των κληρικών, οίτινες δύνανται να ώσι και πρεσβύτεροι την ηλικίαν μέχρι του τριακοστού το πολύ έτους. Η ηλικία του μη κληρικού πιστούται, ως προς μεν τους εκ γενετής Έλληνας πολίτας, είτε διά ληξιαρχικής πράξεως, είτε διά του μητρώου των αρρένων, ως προς δε τους μη τοιούτους, διά πρωτοκόλλου ενώπιον του αρμοδίου Ελληνικού Προξενείου συνταττομένου και καθ' ο δύο συμπολίται του υποψηφίου μαθητού της Σχολής, ων ο έτερος ιερεύς, θα εμαρτύρουν ενόρκως περί της ηλικίας αυτού, και ως προς εκείνους δε και ως προς τούτους προσεπιβεβαιούται η ηλικία και δι' ιατρικής εξετάσεως γενομένης ενταύθα.

γ') Να είναι υγιής και αρτιμελής το σώμα, επιβεβαιουμένου τούτου διά ιατρικής εξετάσεως.

δ') Νά προσαγάγη πνευματικήν συμμαρτυρίαν εξ ης θα απεδεικνύετο, ότι δεν έχει ήδη υποπέσει εις εκκλησιαστικόν παράπτωμα, αποκλείον αυτόν κατά τους Ιερούς κανόνας εκ του ιερατικού αξιώματος.

ε') Να προσαγάγη τουλάχιστον απολυτήριον Ελληνικού Σχολείου και να υποστή εισιτήριον εξέτασιν ελέγχουσαν την ικανότητα αυτού ίνα καταταχθή εις την α' τουλάχιστον τάξιν της Σχολής. Περί δε των εκ Ζαγορίου υποτρόφων ισχύει το 110 άρθρον της Ριζαρείου Διαθήκης, Ι

Σελ. 523
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/524.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

στ') Να ομολογήση ενώπιον του επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας εκπαιδεύσεως Υπουργού, παρισταμένων και του Τμηματάρχου του επί των Εκκλησιαστικών τμήματος του Υπουργείου και του διευθυντού της Σχολής, αφού ο τελευταίος ούτος τω παραστήση το μέγεθος και τα βαρέα της εερωσύνης καθήκοντα, ότι αναδέχεται οικεία βουλήσει την υποχρέωσιν να ιερωθή, άμα τη συμπληρώσει της υπό των κανόνων της εκκλησίας οριζόμενης ηλικίας, συνταττομένου επί τούτω πρωτοκόλλου και καταχωριζομένου εν ιδίω βιβλίω, εν ώ προσυπογράφονται ότε ποιούμενος την ομολογίαν και εκείνοι ενώπιον των οποίων γίνεται.

Άρθρον 5, Προκειμένου περί διορισμού υποτρόφων μεταξύ των κεκτημένων ίσα προσόντα και τυχόντων του αυτού βαθμού κατά την εισιτήριον εξέτασιν, προτιμώνται οι ιερόπαιδες και οι ανήκοντες εις οικογενείας παρασχούσας ιδιαιτέρας προς την πατρίδα εκδουλεύσεις.

'Άρθρον 6, Όσοι έκ της ελευθέρας Ελλάδος μέλλουσι να διορισθώσιν υπότροφοι, είτε της Ριζαρείου περιουσίας, είτε ειδικού κληροδοτήματος, είτε μονής τινός του Κράτους, οφείλουσι να παράσχωσι προηγουμένως εγγυησιν διά του νομίμου αντιπροσώπου, καθ' ην αναλαμβάνουσι την υποχρέωσιν, ίνα άποβαλλόμενοι της Σχολής, η αποδεικνυόμενοι άλλως ανίκανοι διά το ιερατικόν αξίωμα, η αποδυόμενοι μετά την αποφοίτησιν εξ αυτής εις αλλότριον του προορισμού αυτής στάδιον, η εν περιπτώσει μη χειροτονίας μέχρι του τριακοστού πέμπτου της ηλικίας αυτών έτους, άποτίσωσι την δι' αυτούς γενομένην δαπάνην, λογιζομένην εις δραχμάς ογδοήκοντα κατά μήνα μετά του νομίμου αυτών τόκου μέχρις εξοφλήσεως. Η υποχρέωσις αύτη αίρεται εξ αιτίας θανάτου, η νόσου η άλλης τινός σωματικής άνικανότητος, ενόρκως πιστοποιουμένης υπό ιατρών. Οι απαρτίζοντες το τριμελές διοικητικόν συμβούλιον της Σχολής κατά την διάρκειαν της υπηρεσίας του όποιου θα εβεβαιούτο η αθέτησις της υποχρεώσεως ταύτης του υποτρόφου, ολιγωρούντες να επιδιώξωσι την είσπραξιν της οφειλής τούτου καθίστανται αυτοί προσωπικώς υπόλογοι κατά το άρθρον 1 του από 20 Δεκεμβρίου 1887 ΑΧΘ' νόμου.

Άρθρον 7, Οι ιδιοσυντήρητοι εσωτερικοί της Σχολής μαθηταί προπληρόνουσι κατά πάσαν τριμηνίαν δρ. 210 εις το ταμείον της Σχολής και προκαταβάλλουσιν εν αρχή εκάστου έτους δραχμάς τριακοσίας ως εγγύησιν του ότι, άμα τη συμπληρώσει της υπό των ιερών κανόνων οριζόμενης ηλικίας, θα ιερωθώσι. Το ολικόν ποσόν των ετησίων τούτων καταβολών επιστρέφεται προς εκείνους των ιδιοσυντηρήτων, οίτινες ήθελον ιερωθή.

Άρθρον 8 [2]. Πάντες οι της Σχολής μαθηταί, οι τε εσωτερικοί και εξωτερικοί, φέρουσι στολήν όμοιόμορφον, ήτοι κάλυμμα της κεφαλής, επιχιτώνιον ποδήρες, ζώνην, περιπόδια, εμβάδας και επενδύτην, τα πάντα μέλανος χρώματος. Επί του περιλαιμίου του επενδύτου αυτών φέρεται ένθεν και ένθεν το στοιχείον Ρ διά μετάξης κυανής κεντημένον.

Σελ. 524
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/525.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Άρθρον 9. Η διαμονή και διατήρησις εκάστου μαθητού εν τη Σχολή είναι κυρίως πενταετής. Αλλ' επί μεν των υποτρόφων επιτρέπεται εν μια και μόνη τάξει, να μείνωσιν ούτοι άπροβίβαστοι,, οπότε η μαθητεία αυτών καθίσταται εξαετής, επί δε των ιδιοσυντηρήτων και των εξωτερικών μαθητών επιτρέπεται και η εις πλείονας τάξεις παραμονή αυτών επί δύο το πολύ έτη. Πάς υπότροφος μένων απροβιβαστος και εν άλλη τάξει, αποβάλλεται της Σχολής και υποχρεούται εις την απότισιν της δι' αυτόν γενομένης δαπάνης, αν ούτος έχη παράσχει εγγύησιν. Όστις δε των ιδιοσυντηρήτων και εξωτερικών μαθητών δεν ήθελε προβιβασθή μετά διετή φοίτησιν εν μια τάξει, και ούτος αποβάλλεται και κηρύττεται έκπτωτος παντός δικαιώματος απέναντι της Σχολής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'

Μαθήματα διδασκόμενα εν τη Ριζαρείω Σχολή.

Άρθρον 10.

Α' θεολογικά.

α') Ιερά Ιστορία της Π. και Κ. Διαθήκης,

β') Ανάγνωσις Π, και Κ. Διαθήκης,

γ') Ιερά Κατήχησις κατ' εκτασιν,

δ') Εγκυκλοπαιδεία της Θεολογίας,

ε') Εισαγωγή εις την Π. και Κ. Διαθήκην.

στ') Ερμηνεία της Π, Διαθήκης επί του πρωτοτύπου κειμένου εν αντιβολή προς την μετάφρασιν των Ο'.

ζ') Ερμηνεία της Κ. Διαθήκης,

η') Εβραϊκή Αρχαιολογία,

θ') Εκκλησιαστική Ιστορία,

ι') Πατρολογία,

ια') Ανάγνωσις Πατέρων,

ιβ') Δογματική,

ιγ') Χριστιανική Ηθική,

ιδ') Εκκλησιαστική Ρητορική και τα κυριώτατα της Κατηχητικής,

ιε') Ποιμαντική.

ιστ') Λειτουργική,

ιζ') Ιερά Γεωγραφία.

Β' Εγκυκλοπαιδικά.

1. Φιλολογικά

α') Ελληνική γλώσσα,

β') Λατινική "

γ') Εβραϊκή "

Σελ. 525
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/526.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

δ') Γαλλική γλώσσα.

2. Φιλοσοφικά

α') Ψυχολογία,

β') Λογική.

3. Πραγματικά

α') Θεωρητική Αριθμητική,

β') Γεωμετρία.

γ') Άλγεβρα.

δ') Φυσική Ιστορία

ε') Πειραματική Φυσική και στοιχεία χημείας,

στ') Κοσμογραφία,

ζ') Γενική Ιστορία,

η') Γεωγραφία.

Γ' Τεχνικά

α') Εκκλησιαστική Μουσική,

β') Γυμναστική.

γ') 'ιχνογραφία.

Άρθρον 11, Γενικόν Πρόγραμμα των μαθημάτων της Εκκλησιαστικής Ριζαρείου Σχολής.

A'. Τάξις.

1) Θρησκευτικά,

α') Ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης και ανάγνωσις περικοπών Π. Διαθήκης ώραι καθ' εβδομάδα ...................... 2

β') Ιερά Γεωγραφία ................................... 1

γ') Ανάγνωσις Ελλήνων Πατέρων ....................... 2

2) Ελληνικά- Ξενοφώντος Κύρου Ανάβασις, Κύρου Παιδεία, Ελληνικά, Συντακτικόν (αρχή), θέματα, συνθέσεις ..................... 9

3) Λατινικά. Αναγνωστικόν και θεματικόν Λατινικόν εκ του Lhomond, γραμματική και συντακτικόν ............................. 2

4) Γαλλικά ............................................. 3

5) Μαθηματικά. Σύντομος επανάληψις της Πρακτικής Αριθμητικής και Θεωρητική Αριθμητική ................. . ............. 3

6) Ιστορία. Η των Ανατολικών Εθνών συντόμως και η Αρχαία Ελληνική εκτενής ........................................... 2

7) Γεωγραφία. Η της Ελλάδος και της λοιπής Ευρώπης ....... 2

8) Φυσικά, Ζωολογία ................................... 1

27

9) Μουσική Εκκλησιαστική. ............................. 2

10) Καλλιγραφία και ιχνογραφία ........................... 2

11) Γυμναστική. ........................................ 3

Το όλον ............ 34

Σελ. 526
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/527.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Β', Τάξις

1) Θρησκευτικά, α') Ιστορία της Κ. Διαθήκης και ανάγνωσις περικοπών εξ αυτής, ώραι καθ' εβδομάδα ............................. 3

β') Ανάγνωσις Ελλήνων Πατέρων ........................ 2

2) Ελληνικά, Λυσίας, Ισοκράτους μικροί λόγοι, Πλουτάρχου βίοι, Ξενοφώντος Απομνημονεύματα, Θουκυδίδου Ιστορικά, Πλάτωνος Κρίτων και Απολογία, Συντακτικόν (τέλος), θέματα, συνθέσεις .......... 9,

3) Λατινικά. Θεματικόν Λατινικόν περί την σύνταξιν, εκ του Γαλατικού πολέμου του Καίσαρος, Κορνήλιος Νέπως, Κικέρωνος Κατιλινιακός. Γραμματική και Συντακτικόν ........................... 2

4) Γαλλικά ............................................ 3

5) Μαθηματικά, Άλγεβρα και Επιπεδομετρία .............. 3

6) Ιστορία. Η Ρωμαϊκή και τα κυριώτατα της Ιστορίας των Ευρωπαϊκών Εθνών ............................................ 2

7) Γεωγραφία. Η των λοιπών Ηπείρων .................... 1

8) Φυσικά. Φυτολογία και Ορυκτολογία και Γεωλογία ......... 2

27

9) Μουσική. Εκκλησιαστική ............................. 2

10) Καλλιγραφία και Ιχνογραφία .......................... 2

11) Γυμναστική ........................................ 3

το όλον ............. 34

Γ', τάξις

1) Εγκυκλοπαιδείας της Θεολογίας, ώραι καθ' εβδομάδα ....... 1

2) Εισαγωγή εις την Π, Διαθήκην .......................... 2

3) Εισαγωγή εις την Κ, Διαθήκην .......................... 2

4) Ερμηνεία της Κ, Διαθήκης ............................. 3

5) Ιερά Κατήχησις κατ' έκτασιν ........................... 2

6) Ανάγνωσις Ελλήνων Πατέρων .......................... 2

7) Ελληνικά. Ισοκράτους μεγάλοι λόγοι, Λυκούργος, Δημοσθένους Φιλιππικός, Ηρόδοτος, Όμηρος. Θέματα, συνθέσεις ............... 8

8) Εβραϊκά ........................................... 2

9) Λατινικά, Λίβιος, Κικέρωνος μεγάλοι λόγοι Συντακτικόν. Θέματα ...................................................... 2

10) Γαλλικά ............................................ 2

11) Μαθηματικά, Άλγεβρα και Επιπεδομετρία ................ 2

12) Ιστορία. Η Βυζαντιακή και η Νεωτέρα Ελληνική ........... 2

13) Φυσικά, Φυσική Πειραματική ........................... 2

32

Σελ. 527
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/528.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

14) Μουσική. Εκκλησιαστική. .............................. 1

15) Ιχνογραφία ......................................... 1

16) Γυμναστική .......................................... 2

Το όλον ............... 36

Δ', τάξις

1) Εβραϊκή 'Αρχαιολογία, ώραι καθ' εβδομάδα ................ 2

2) Ερμηνεία της Π. Διαθήκης εκ του Εβραϊκού κειμένου εν αντιβολή προς το των Ο' ....................................... 3

3) Ερμηνεία της Κ. Διαθήκης ............................... 2

4) Εκκλησιαστική Ιστορία ............................. 2

5) Εκκλησιαστική Ρητορική και τα κυριώτατα της Κατηχητικής 3

6) Ανάγνωσις Ελλήνων Πατέρων .......................... 2

7) Ελληνικά. Δημοσθένους μεγάλοι λόγοι, Πλάτωνος μεγάλοι διάλογοι, Θουκυδίδου δημηγορίαι, Όμηρος (ανάγνωσις), θέματα, συνθέσεις ....................................................... 8

8) Λατινικά. Κικέρωνος, Τουσκουλανικά, Τάκιτος, Οβίδιος, Θέματα, Λατίνων Πατέρων ανάγνωσις ............................... 3

9) Γαλλικά ............................................. 2

10) Μαθηματικά. Στερεομετρία και Κοσμογραφία .............. 2

11) Φυσικά. Φυσική πειραματική και στοιχεία χημείας .......... 2

12) Ψυχολογία. Εμπειρική ............................... 1

32

13) Μουσική Εκκλησιαστική .............................. 1

14) Καλλιγραφία και Ιχνογραφία ........................... 1

15) Γυμναστική .........................................__2

Το όλον ............ .36

Ε', τάξις

ώραι καθ' εβδομάδα 1) Ερμηνεία Π, Διαθήκης εκ του εβρ. κτλ. ως εν τη Δ', τάξει, .... 2

2) Ερμηνεία Κ. Διαθήκης ................................. 2

3) Εκκλησιαστική Ιστορία ................................ 3

ΣΙΙΜ. Ι. Προ της ερμηνείας εκάστου είδους συγγραφέων η ποιητών η μετ' αυτήν διδάσκονται τα προσήκοντα γραμματολογικά.

ΣΗΜ. 2. Αι ώραι της διδασκαλίας των άνω μαθημάτων φαίνονται και εν τω προσηρτημένω τω παρόντι Διατάγματι ωρολογίω.

Σελ. 528
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/529.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

4) Πατρολογία ........................................... 2

5) Δογματική ..... 3

6) Χριστινική Ηθική .................................... 2

7) Λειτουργική ........................................ 2

8) Όμιλητικον Φροντιστήριον και Ανάγνωσις Εκκλησιαστικών

Ρητόρων .................................................. 3

9) Ποιμαντική .......................................... 2

10) Ανάγνωσις Δογματικών Πατέρων ....................... 2

11) Ελληνικά; Δραματικοί ποιηταί. Όμηρος (Ανάγνωσις) ...... 6

12) Λατινικά. Ουϊργίλιος και Οράτιος, Ανάγνωσις Λατίνων Πατέρων ......... 3

13) Γαλλικά ............................................ 2

14) Λογική ............................................. 1

15) Γυμναστική ......................................... 1

Το όλον ................ 36

'Άρθρον 12. Έδραι της Σχολής ορίζονται αι εξής:

α') η της Εισαγωγής εις την Π. Διαθήκην μετά της διδασκαλίας της Εβραϊκής γλώσσης, της ερμηνείας της Π. Διαθήκης και της Έβρα'ίκής Αρχαιολογίας και Ιεράς Γεωγραφίας·

β') η της Εισαγωγής εις την Κ. Διαθήκην και της Ερμηνείας ταύτης.

γ') η της Εκκλησιαστικής Ιστορίας και Πατρολογίας·

δ') η της Δογματικής και Ηθικής'

ε') η της Ιεράς Ιστορίας και της αναγνώσεως της Αγίας Γραφής, της Εγκυκλοπαίδειας της θεολογίας, της Εκκλησιαστικής Ρητορικής και Κατηχητικής και της Λειτουργικής'

στ') η της Ιεράς Κατηχήσεως και Ποιμαντικής, η ανατιθέμενη τω εκάστοτε Διευθυντή της Σχολής'

ζ'-ι') αι των Ελληνικών και Λατινικών, της ιστορίας των Ανατολικών Εθνών και των Ελλήνων, και των Φιλοσοφικών·

ια') η της Γαλλικής γλώσσης και της Ιστορίας των Ρωμαίων και των Ευρωπαϊκών Εθνών

ιβ') η των φυσικομαθηματικών·

ιγ') η της Εκκλησιαστικής Μουσικής

ιδ') η της Γυμναστικής, και

ιε') η της Ιχνογραφίας.

Άρθρον 13. Οι καθηγηταί της Σχολής διαιρούνται εις τακτικούς και επίτιμους και οι μεν τακτικοί διδάσκουσι 12-16 ώρας καθ' εβδομάδα οι δε επίτιμοι 7-11 ώρας. Εξαίρεσις γίνεται διά τους επίτιμους καθηγητάς των τεχνικών μαθημάτων, οίτινες δύνανται να διδάξωσι και έλαττον των ωρών τούτων

34

Σελ. 529
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/530.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

και δη και επί επιμισθίω. Των καθηγητών της Σχολής οι διδάσκοντες και εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω έχουσι βαθμόν και μισθόν επιτίμου καθηγητού,

Άρθρον 14. Από της πρώτης μέχρι της πέμπτης τάξεως οι μαθηταί οφείλουσι να αποστηθίζωσι εκλεκτά τεμάχια ελλήνων συγγραφέων, ιδία Πατέρων και Διδασκάλων της Εκκλησίας και κατ' εξοχήν ψαλμούς και προφητείας εκ των μάλλον εύχρηστων εν τη εκκλησία προς δε διάφορα μέρη της Καινής Διαθήκης.

Άρθρον 15. Τα καθέκαστα των ερμηνευτέων και αναγνωστέων βιβλίων της Παλαιάς και Κ. Διαθήκης, Ελλήνων και Λατίνων συγγραφέων και Πατέρων και Διδασκάλων της Εκκλησίας και Γάλλων συγγραφέων, εντός πάντοτε των ορίων του εν άρθρω 12 γενικού προγράμματος, θα κανονίζονται εκάστοτε διά του ενιαυσίου προγράμματος, όπερ συνταττόμενον υπό του 'συλλόγου των καθηγητών, θα υποβάλληται διά του Διοικητικού Συμβουλίου εις την έγκρισιν του επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Ημετέρου Υπουργού.

Άρθρα ακροτελεύτια

Άρθρον. 41, Τα καθέκαστα των αφορώντων εις την δίαιταν των υποτρόφων εν τη Σχολή εις την προς αλλήλους διαγωγήν των μαθητών και την πειθαρχίαν αυτών, ως και εις τα παραδοτέα καθ' εξαμηνίαν μαθήματα, ορίζονται δι' ιδιαιτέρου κανονισμού και διά των εκάστοτε προγραμμάτων υποβαλλομένων υπό των Εκτελεστών της διαθήκης του αειμνήστου Γ. Ριζάρη εις την έγκρισιν του επί των Εκκλησιαστικών Ημετέρου Υπουργού.

Άρθρον 42: Ο παρών οργανισμός τίθεται εν ισχύι από του ενεστώτος σχολικού έτους 1900-1901.

Άρθρον 43. Ανακαλούνται τα από 25 Ιανουαρίου 1843, 7 Οκτωβρίου 1867, 14 Σεπτεμβρίου 1883, 19 Μαρτίου 1886, 31 Αυγούστου 1891, 2 8βρίου 1893, 3 Δεκεμβρίου 1893, 21 Σεπτεμβρίου 1894, 9 Σεπτεμβρίου 1897, 20 8βρίου 1897, 13 Νβρίου 1897 και 30 Νοεμβρίου 1897 Βασιλικά Διατάγματα.

Εις τον Ημέτερον επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργόν ανατίθεται η δημοσίευσις και εκτέλεσις του Διατάγματος τούτου.

Εν Αθήναις τη 2 Σεπτεμβρίου 1900

Εν ονόματι του Βασιλέως Το Υπουργικόν Συμβούλιον Γ. Ν. ΘΕΟΤΟΚΗΣ, A, ΡΩΜΑΝΟΣ, Α. Ν. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ, Σ. Ε. ΣΤΑΗΣ, Ν. ΤΣΑΜΑΔΟΣ, Β. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ Ο επί των Εκκλησιαστικών κλπ. Υπουργός Σ. Ε. ΣΤΑΗΣ

Σελ. 530
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/531.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Ωρολόγιον μαθημάτων της Εκκλησιαστικής

Ριζαρείου

σχολής

Αυξ. αριθ_ Μαθήματα

Τάξις

A'.

Τάξις

Β'.

Τάξ",

Γ'.

Τάξις

Δ'.

Τάξις

Ε'.

1 Ιστορία της Π. Δ. και Γεωγραφία της Ιεράς Γης

3

2 Ιστορία της K. Διαθήκης .................

3

3 Ιερά Κατηχησις .....................

2

4 Εγκυκλοπαιδεία της Θεολογίας ......... ...

1

5 Εισαγωγή εις την Π. Διαθήκην .............

2

6 Εισαγωγή εις την Κ. Διαθήκην .............

2

7 Ερμηνεία Π. Διαθήκης εκ του εβρ. ... .....

3

2

8 Ερμηνεία Κ. Διαθήκης ............. .....

3

2

2

9 Εβραϊκή Αρχαιολογία ....... ...........

2

10 Εκκλησιαστική Ιστορία ..................

2

3

11 Πατρολογία ............................

2

12 Δογματική .............................

3

13 Χριστιανική Ηθική ......................

2

14 Ομιλητική και τα κυριώτατα της Κατηχητικής

3

15 Ομιλητικον φροντιστήριον και ανάγνωσις εκκ. ρητόρων . . .................... .......

3

16 Ποιμαντική .............................

2

17 Λειτουργική ........ ...................

2

18 Ελληνική γλώσσα ................. .....

9

9

8

8

6

19 Ανάγνωσις Ελλήνων Πατέρων ............

2

2

2

2

2

20 Λατινική γλώσσα ........................

2

2

2

2

2

21 Ανάγνωσις Λατίνων Πατέρων ..............

1

1

22 Γαλλική γλώσσα ....... .................

3

3

2

2

2

23 Εβραϊκή γλώσσα ..... ..................

2

24 Ψυχολογία .............................

1

25 Λογική ................................

1

26 Φυσική Ιστορία .........................

1

2

27 Φυσική Πειραματική και στοιχεία χημείας . . .

2

2

28 Θεωρητική Αριθμητική ...................

3

29 Επιπεδομετρία ..........................

3ο Άλγεβρα ..............................

3

2

31 Στερεομετρία και Κοσμογραφία .............

2

32 Γεωγραφία .............................

2

1

33 Ιστορία ...............................

2

2

2

34 Εκκλησιαστική Μουσική ..................

2

2

1

1

35 Γυμναστική ............................

3

3

2

2

36 Ιχνογραφία ............................

2

2

1

1

1

 

34

34

36

36

36

Ακριβές αντίγραφον Αθήναι 14 Αυγούστου 1900.

Ο Γραμματεύς του Συμβουλίου και α.α.

(υπογραφή)

Σελ. 531
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/532.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

[1]

Άρθρον 3, Οι μαθηταί της Σχολής είναι είτε εσωτερικοί, είτε εξωτερικοί, αλλ' ούτοι εκ του κλήρου της ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας (πρεσβύτεροι, διάκονοι και μοναχοί), οι μεν πρώτοι ενδιαιτώμενοι εν αύτη ως εν κοινοβίω και όντες υπότροφοι της Ριζαρείου περιουσίας, ων ο αριθμός δεν δύναται να είναι, κατά την Ριζάρειον διαθήκην, κατώτερος των είκοσιν, η υπότροφοι άλλων ειδικών κληροδοτημάτων η και μονών, η και ιδιοσυντήρητοι, οι δε δεύτεροι, εκ του κλήρου, έξωθεν φοιτώντες απολαύουσι των αυτών μαθητικών δικαιωμάτων προς τους εσωτερικούς, υποβαλλόμενοι και εις τας αυτάς προς τούτους υποχρεώσεις ως προς την εν τη Σχολή φοίτησιν και αναστροφήν αυτών. Ο αριθμός δε των εξωτερικών κληρικών τούτων μαθητών ορίζεται κατ' έτος υπό του Πολυμελούς συμβουλίου της Σχολής, αναλόγως του χώρου των αιθουσών των παραδόσεων.

[Β. Διάταγμα / 12 Ιουλίου 1903, ΕτΚ, αρ. 163, τχ. A'/15 Ιουλίου 1903]

Άρθρον 3. Οι μαθηταί της σχολής είτε είνε εσωτερικοί, είτε εξωτερικοί, αλλ' ούτοι εκ του κλήρου της ορθοδόξου ανατολικής εκκλησίας (πρεσβύτεροι, διάκονοι, μοναχοί) η τέκνα συμβούλων και καθηγητών της σχολής, οι μεν πρώτοι (οι εσωτερικοί) ενδιαιτώμενοι εν αυτή ως εν κοινοβίω και όντες υπότροφοι της Ριζαρείου περιουσίας, ων ο αριθμός δεν δύναται να είνε κατά την Ριζάρειον διαθήκην κατώτερος των είκοσιν, η υπότροφοι άλλων ειδικών κληροδοτημάτων η και ιδιοσυντήρητοι, οι δε δεύτεροι έξωθεν φοιτώντες, απολαύουσι των αυτών μαθητικών δικαιωμάτων προς τους εσωτερικούς., υποβαλλόμενοι και εις τας αυτάς προς τούτους υποχρεώσεις ως προς την εν τη σχολή φοίτησιν και ανατροφήν αυτών. Ο αριθμός των εξωτερικών τούτων μαθητών ορίζεται κατ' έτος υπό του πολυμελούς συμβουλίου της σχολής, αναλόγως του χώρου των αιθουσών των παραδόσεων.

[Β. Διάταγμα / 21 Ιανουαρίου 1906, ΕτΚ, αρ. 22, τχ. Α'/23 Ιανουαρίου 1906]

[2]

Άρθρον 8. Οι μαθηταί της Σχολής φέρουσι στολήν όμοιόμορφον, ήτοι κάλυμμα της κεφαλής, επιχιτώνιον ποδήρες, ζώνην, περιπόδια, εμβάδας, και επενδύτην, τα πάντα μέλανος χρώματος. Επί του περιλαιμίου του επενδύτου αυτών φέρεται ένθεν και ένθεν το στοιχ. Ρ διά μετάξης κυανής κεντημένον.

[B. Διάταγμα / 12 Ιουλίου 1903, ΕτΚ, αρ. ι63, τχ. Α'/ι5 Ιουλίου 1903]

Σελ. 532
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/533.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

[3] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 1902-1903

"Πρόγραμμα των εν τη Εκκλησιαστική Ριζαρείω Σχολή κατά το σχολικον έτος 1902-1903 διδαχθέντων μαθημάτων":

Τάξις Α'.

Αναδημοσιεύεται από το: Ράδος [ο.π., Δ2 ], Μέρος Δέκατον Τρίτον. Πρόγραμμα των μαθημάτων διά το σχολικόν έτος 1902-1903 (μετά τη σ. 510).

Μαθήματα

Ώραι καθ' εβδομάδα

Θεολογικά

Ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης και ανάγνωσις περικοπών εξ αυτής ........................................

2 '

"

Ιερά Γεωγραφία. .................................

1

"

Ανάγνωσις εκ του Χρυσοστόμου του περί προσευχής και του εις Εύτρόπιον. ................................

2

Ελληνικά

Εκ των Ελληνικών του Ξενοφώντος εκ της Κύρου Αναβάσεως και εκ της Κύρου παιδείας κατ' εκλογήν Συντακτικού αρχαί. Θέματα και συνθέσεις. ...................

9

Λατινικά

Γραμματικής το ομαλον τυπικόν. Θέματα. Δέφνερ τεύχος Α'. Συντακτικού τα περί αφαιρετικής. Ερμηνεία εκ του Lhomond .......................................

2

Γαλλικά

Ανάγνωσις και Ερμηνεία. Γραμματική μέχρι, των ανωμάλων ρημάτων. Θέματα εκ της μεθόδου του Ahn .....

3

Μαθηματικά

Σύντομος επανάληψις της Πρακτικής Αριθμητικής. Θεωρητική Αριθμητική ...............................

3

Ιστορία

Η των Ανατολικών Εθνών σύντομος και η αρχαία Ελληνική κατ' έκτασιν ...............................

2

Γεωγραφία

Η της Ελλάδος και της λοιπής Ευρώπης ...........

2

Φυσικά

Ζωολογία .......................................

1

Εκκλησ. μουσική

Ερμηνεία των σημείων. Άσκησις επί της κλίμακος και παραλλαγή ψάλλειν. Εκμάθησις της Λειτουργίας, Απολυτικίων, Κοντακίων Κυριακών και πασών των εορτών κατά παραλλαγ. και μέλας .........................

2

Καλλιγραφία

Καλλιγραφία και Ιχνογραφία .......................

2

Γυμναστική

Ελεύθεραι ασκήσεις. Ασκήσεις διά κινητών οργάνων . .

3

34

Σελ. 533
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/534.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Τάξις Β'.

Μαθήματα

Ώραι καθ' εβδομάδα

Θεολογικά

Ιστορία της Καινής Διαθήκης και ανάγνωσις περικοπών εξ αυτής ........................................

3

"

Ανάγνωσις κατηχήσεων Κυρίλλου ............. .....

2

Ελληνικά

Ξενοφώντος Απομνημονεύματα κατ' εκλογήν. Θουκυδίδου Β' και Γ' Βιβλίων. Πλάτωνος απολογία Σωκράτους. Συν-τακτικού συνέχεια, θέματα και συνθέσεις ............

9

Λατινικά

Καίσαρος Γαλ. πολ. Βιβλ. A'. Κορνηλίου Νέπωτος Ευμέ-νης. Γραμματικής συνέχεια. Συντακτικού περί πτώσεων, αντωνυμιών και χρόνων. Θέματα Δέφνερ τεύχος Β' ....

2

Γαλλικά

Ερμηνεία εκ του Τηλεμάχου. Επανάληψις και τέλος της Γραμματικής. Θέματα εκ της μεθόδου του Ahn .....

3

Μαθηματικά

Άλγεβρας και Επιπεδομετρίας τα δύο πρώτα βιβλία . .

3

Ιστορία

Η Ρωμαϊκή και τα κυριώτερα της των Ευρωπαϊκών Εθνών

2

Γεωγραφία

Η της Ασίας, Αφρικής, Αμερικής και Αυστραλίας . .

1

Φυσικά

Φυτολογίας, ορυκτολογίας και γεωλογίας τα στοιχειωδέστατα ..........................................

2

Εκκλησ. μουσική

Εκμάθησις των ασμάτων των οκτώ ήχων, των προσομ. και των καταβασιών κατά Λαραλλαγήν και μέλος .....

2

καλλιγραφία

Καλλιγραφία και Ίχνογραφια .......................

2

Γυμναστική

Ασκήσεις έλεύθεραι. Ασκήσεις επί κινητών και ακινήτων οργάνων .................... ...................

3

34

Τάξις Γ'.

Θεολογικά

Εγκυκλοπαιδεία της Θεολογίας . . ..............

1

"

Εισαγωγή εις την Πάλαιαν Διαθήκην ........ .......

2

"

Είσαγωγή εις την Καινήν Διαθήκην .................

2

"

Ερμηνεία της επί του όρους Ομιλίας και άλλων περικοπών της Καινής Διαθήκης. Ερμηνεία εις αναγινωσκομένους Αποστόλους ........... ....................

3

"

Ανάγνωσις πατέρων της Εκκλησίας ...... ..........

2

"

Ιερά Κατήχησις κατ' ϊκτασιν ..... ................

2

Ελληνικά

Δημοσθένους Φιλιππικοι. Ηροδότου H'. Ομήρου Οδ. Ζ' και Ιλιάδος. θέματα και συνθέσεις .................

8

Εβραϊκά

Γραμματική, Ανάγνωσις, Μετάφρασις και τεχνολόγησις του Έβραικου κειμένου της Παλαιάς Διαθήκης .......

2

Λατινικά .

Λίβιος βιβλ. 21 και 22. Κικέρωνος pro Ligario. Συντακτικού τα περί χρήσεως των εγκλίσεων, θέματα Δέφνερ, τεύχος Γ' .......................................

2

Γαλλικά

Ερμηνεία εκ της Χρηστομάθειας. Αρχαί Συντακτικού μετ' εφαρμογής διά γραπτών θεμάτων. Αποστήθισις εκλεκτών τεμαχίων ........................................

2

Σελ. 534
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/535.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Μαθήματα

Ώραι καθ' εβδομάδα

Ιστορία

Η Βυζαντινή και η νεωτέρα Ελληνική ..............

2

Μαθηματικά

Συνέχεια Άλγεβρας και Επιπεδομετρίας .............

2

Φυσικά

Φυσική πειραματική ..............................

2

Εκκλησ. μουσική

Εκμάθησις των ασμάτων της Μεγ. εβδομάδος και του Τριωδίου μετά θεωρίας των περί το μέλος συμβαινόντων . . .

1

Ιχνογραφία

1

Γυμναστική

Ασκήσεις ελεύθεραι. Ασκήσεις επί κινητών και ακινήτων οργάνων ........................................

2

Τάξις Δ'.

36

θεολογικά

Εβραϊκή 'Αρχαιολογία. ............................

2

"

Ερμηνεία της Γενέσεως εκ του Εβραϊκού κειμένου εν άντιβολη προς το των Ο' ..........................

3

"

Ερμηνεία του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου και του κατά Ματθαίον ....:............... s. .... , ............

.2

"

Εκκλησιαστική Ρητορική και τα κυριώτερα της Κατηχητικής .............................:............

3

"

Εκκλησιαστική Ιστορία μέχρι του Σχίσματος ........

2

"

Ανάγνωσις Βασιλείου του Μεγάλου παραίνεσις προς τους νέους και ομιλία εν λιμώ και αυχμώ.................

2

Ελληνικά

Πλάτωνος Φαίδων και Θουκυδίδου το προοίμιον (Ερμηνεία). Ομήρου Οδυσσείας το Ζ' και εξής (ανάγνωσις). . .

8

Λατινικά

Κικέρωνος Τουσκουλανικών εκ IV και V, Οβιδιου μεταμορφώσεις κατ' εκλογήν θέματα, ανάγνωσις εκ του Κυπριανού και Αμβροσίου ...........................

, -3-,

Γαλλικά

Ερμηνεία εκ της Χρηστομάθειας, επανάληψις και τέλος του Συντακτικού μετά γραπτών ασκήσεων. Διαλεκτικαί ασκήσεις ............................................

2

Μαθηματικά

Στερεομετρία και Κοσμογραφία .....................

2

Φυσικά

Φυσική Πειραματική. Στοιχεία Χημείας .............

2

Φιλοσοφικά

Εμπειρική Ψυχολογία ............................

1

Εκκλησ. μουσική

Εκμάθησις των ασμάτων του Εορτολογίου και Πεντηκοσταρίου μετ' ασκήσεων περί την μουσικήν σύνθεσιν και μετρικήν και ρυθμικήν. Ιστορία Υμνογράφων ..........

1

Ιχνογραφία

1

Γυμναστική

Έλεύθεραι ασκήσεις. Ασκήσεις επί κινητών και ακινήτων οργάνων . ......................................

2

36

Σελ. 535
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/536.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Ο Διευθυντής

Αθήναι, τη 10 Σεπτεμβρίου 1902.   ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Μαθήματα

'Ώραι καθ' εβδομάδ.

Τάξις Ε'.

Θεολογικά

Ερμηνεία του Ησαΐου εκ του Εβραϊκού κειμένου εν αντιβολή προς το των Ο' .............................

2

"

Ερμηνεία των ποιμαντορικών επιστολών του Αποστ. Παύλου και ηθικών διδασκαλιών του αυτού Αποστόλου ......

2

"

Εκκλησιαστική ιστορία από του Σχίσματος μέχρι σήμερον

3

"

Πατρολογία .....................................

2

"

Δογματική ......................................

3

"

Χριστιανική Ηθική ...............................

2

"

Λειτουργική .....................................

2

"

Όμιλητικόν φροντιστήριον ανάγνωσις Εκκλ. ρητόρων εκ της συλλογής Βενιαμίν και Ιωαννίδου ................

3

"

Ποιμαντική ................ .....................

2

"

Ανάγνωσις δογματικών πατέρων ....................

2

Ελληνικά

Ερμηνεία Σοφοκλέους Αντιγόνης, ανάγνωσις Ομήρου, Ιλιάδος το Χ ...................... ............

6

Λατινικά

Βιργιλίου Αινειάδος Β'. Οράτιου ωδαί κατ' εκλογήν, ανάγνωσις εκ του Αυγουστίνου και Λακταντίου ...........

3

Γαλλικά

Ερμηνεία εκ των επικηδείων του Βοσσυέτου, μετάφρασις εκ του Ελληνικού, Διαλεκτικαί ασκήσεις ......... .

2

Φιλοσοφία

Λογική ......................................

1

Γυμναστιή

Ασκήσεις έλεύθεραι, και ασκήσεις επί κινητών και ακινήτων οργάνων ....................................

1

36

Σελ. 536
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/537.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

19

ΣΥΣΤΑΣΗ ΙΕΡΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΤΑ

(Β, Διάταγμα / 9 Ιουνίου 1903)

Κυβέρνηση Θ. Δηλιγιάννη

Υπουργός Κ. Μαυρομιχάλης

Περί συστάσεως Ιερατικής Σχολής εν Άρτη και περί οργανισμού αυτής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ όψει το 1 άρθρον του ,ΤΞΖ' νόμου περί Ιερατικών σχολείων, μετά γνωμοδότησιν της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και κατά πρότασιν του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού διατάσσομεν τάδε'

Συνιστάται Ιερατική Σχολή εν Άρτη, ης ο οργανισμός είνε ο επόμενος.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΤΗΣ

Περί της Σχολής

Άρθρον 1. Έδρα της σχολής ορίζεται η πόλις Άρτα και κατάστημα, εν ω θα λειτουργή αύτη, είνε το μέγαρον της Αρχιεπισκοπής μετά της περιοχής αυτής.

Άρθρον 2. Η σχολή αυτή διατελεί υπό την άμεσον διεύθυνσιν του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών κλπ, και υπό την επιτήρησιν της Ιεράς Συνόδου και του οικείου Αρχιεπισκόπου, κέκτηται δε σφραγίδα ιδίαν φέρουσαν πέριξ Σταυρού την επιγραφήν "Ιερατική Σχολή Άρτης".

Άρθρον 3, Οι μαθηταί. της Σχολής είνε εξωτερικοί, ο δε αριθμός αυτών ορίζεται κατ' έτος υπό της εφορευτικής Επιτροπής αναλόγως του χώρου των αιθουσών των παραδόσεων αυτής.

Άρθρον 4, Όπως γίνη τις δεκτός εν αυτή, απαιτείται να είνε·

α') Έλλην, τέκνον γονέων του ορθοδόξου ανατολικού δόγματος.

β') Να έχη ηλικιαν ούτε κατωτέραν των 28, ούτε ανωτέραν των 35 ετών.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, άρ 128, τχ A' /13 Ιουνίου 1903

Σελ. 537
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/538.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

γ') Να είνε υγιής και αρτιμελής το σώμα.

δ') Να έχη ενδεικτικόν μεν της β' τάξεως του γυμνασίου ο μέλλων να χειροτονηθή διά την πόλιν Άρτης η δι' άλλην πρωτεύουσαν Νομού, ατρολυτήριον δε σχολαρχείου ο διά πρωτεύουσαν επαρχίας η δήμου β' τάξεως και απολυτήριον δε του δημοτικού σχολείου ο δι' ενοριακήν εκκλησίαν κώμης η χωρίου, να ομολογήση δε ενώπιον του Αρχιεπισκόπου, του Νομάρχου και του Διευθυντού της σχολής, ότι αναδέχονται οικεία βουλήσει να ιερωθώσι, συντασσομένου επί τούτω πρωτοκόλλου προσυπογραφομένου υπό του ομολογούντος και εκείνων ενώπιον των οποίων γίνεται η ομολογία.

Άρθρον 5. Εν τη σχολή γίνονται δεκτοί και όσοι των ήδη τεταγμένων εις τον εκκλησιαστικόν κλήρον εισί δεκτοί μαθήσεως. Προσέτι δεκτοί γίνονται και οι έξωθεν ερχόμενοι προς φοίτησιν.

Άρθρον 6. Πάντες οι της σχολής μαθηταί φέρουσι στολήν όμοιόμορφον, ήτοι κάλυμμα της κεφαλής (σκουφάκι), ιμάτιον και επενδύτην μέλανος χρώματος και ποδήρεις. Επί του περιλαιμίου του επενδύτου αυτών φέρεται ένθεν μεν το στοιχείον "Ι", ένθεν δε το στοιχείον "Σ", διά μετάξης κυανής κεντημένα.

Άρθρον ,7. Η εν τη Σχολή εκπαίδευσις εκάστου; μαθητού είνε διετής. .Άρθρον 8, Μαθήματα διδασκόμενα. Η διδασκαλία των εν τη σχολή παιδευομένων διαιρείται εις εκκλησιαστικήν και κοσμικήν και την μεν εκλησιαστικήν διδασκαλίαν αποτελούσι

α') Η Ιερά Κατήχησις συντόμως και διεξοδικώς.

β') Η Ιερά Ιστορία ωσαύτως.

γ') Η Εκκλησιαστική Ιστορία.

δ') Η Ερμηνεία των θείων γραφών.

ε') Η γεωγραφία των αγίων τόπων, στ') Η Εκκλησιαστική μουσική.

Την δε κοσμικήν διδασκαλίαν αποτελούσιν

α') Η σπουδή της αρχαίας ελληνικής γλώσσης εκ των θείων πατέρων της Εκκλησίας και εξ ελλήνων συγγραφέων.

β') Η ιστορία της Ελλάδος και

γ') Η αριθμητική.

Άρθρον 9. Η έκτασις της διδακτέας ύλης και ο προσδιορισμός αυτής θα κανονίζηται εκάστοτε διά του ενιαυσίου προγράμματος υπό των διδασκόντων εν τη σχολή αναλόγως της κατηγορίας εις ην ανήκουσιν οι μαθηταί, οίτινες ανήκουσιν εις τρεις κατηγορίας, ως το από 15 Μαρτίου ε,έ. Β. διάταγμα διακελεύεται, πλην της πρώτης κατηγορίας, της αφορώσης τας πόλεις Αθηνών και Πειραιώς, μη περιλαμβανομένης ενταύθα.

Σελ. 538
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/539.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Εις τον αυτόν επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Ημέτερον Υπουργόν ανατίθεται η δημοσίευσις και εκτέλεσις του διατάγματος τούτου.

Εν Αθήναις τη 9 Ιουνίου 1903

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο Υπουργός Κ. Π. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ

Σελ. 539
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/540.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

20 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ 1906

(Β, Διάταγμα / 21 Ιανουαρίου 1906)

Κυβέρνηση Γ. Θεοτόκη

Υπουργός Α. Στεφανόπουλος

Περί τροποποιήσεως τον προγράμματος των μαθημάτων της Εκκλησιαστικής Ριζαρείου Σχολής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Κατά πρότασιν του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, διατάσσομεν τάδε'

Το πρόγραμμα των μαθημάτων της Εκκλησιαστικής Ριζαρείου Σχολής τροποποιείται εν τοις εξής:

Εν τη τρίτη τάξει

Ελαττούται κατά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα η διδασκαλία,

α') της εισαγωγής εις την Π. Διαθήκην,

β') της εισαγωγής εις την Καινήν Διαθήκην και

γ') της ερμηνείας της Κ. Διαθήκης.

Εν τη τετάρτη τάξει

Ελαττούται κατά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα η διδασκαλία,

α') της εβραϊκής αρχαιολογίας,

β) της Κατηχητικής (καταργουμένης ουτω) και

γ') των Ελληνικών.

Εν τη πέμπτη τάξει

Ελαττούται κατά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα, η διδασκαλία των Λατινικών. Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργόν ανατίθεται, η δημοσίευσις και εκτέλεσις του διατάγματος τούτου.

Εν Αθήναις τη 21 Ιανουαρίου 1906

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο Υπουργός

A. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 22, τχ. Α'/23 Ιανουαρίου 1906.

Σελ. 540
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/541.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

21

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ 1907

(Β. Διάταγμα / 7 Φεβρουαρίου 1907)

Κυβέρνηση Γ. Θεοτόκη

Υπουργός Α. Στεφανόπουλος

Περί τροποποιήσεως άρθρων τον εν ισχύι οργανισμού της Εκκλ. Ριζαρείου Σχολής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ A'

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΝΩΝ

Προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, διατάσσομεν τάδε:

A') Εκ του άρθρου 10ου του εν ισχύι οργανισμού της Εκκλ. Ριζαρείου Σχολής, περί των μαθημάτων των διδασκομένων εν αυτή, αφαιρείται μεν η Εγκυκλοπαιδεία της Θεολογίας (Κεφ. A', έδάφ. δ'), προστίθεται δε η Γεωπονία (πρακτική) εν κεφαλαίω Γ', ως εδάφιον δ'.

Β') To εν άρθρω 11ω Γενικόν πρόγραμμα των μαθημάτων της Εκκλησιαστικής Ριζαρείου Σχολής και το εν τέλει αυτού προσηρτημένον Ωρολόγιον κανονίζομεν ως εξής:

Άρθρον 11ον

Ταξις Α'

Ώραι καθ' εβδομάδα

1) Θρησκευτικά· α') Ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης ............... 1

β') Ιερά Γεωγραφία ...................................... 1

γ') Ανάγνωσις Ελλήνων Πατέρων .......................... 1

2) Ελληνικά. Ξενοφώντος Κύρου Ανάβασις, Κύρου Παιδεία, Ελληνικά, Συντακτικόν (αρχή), θέματα, συνθέσεις ...................... 9

3) Λατινικά. Αναγνωστικόν και θεματικόν Λατινικόν, εκ του Lhomond, Γραμματική και Συντακτικόν ............................ 2

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 29, τχ. Α'/14 Φεβρουαρίου 1907.

Σελ. 541
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 522
  17_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

  18

  ΝΕΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ

  ΣΧΟΛΗΣ 1900

  (Β, Διάταγμα / 2 Σεπτεμβρίου 1900)

  Κυβέρνηση Γ. Θεοτόκη

  Υπουργός Σ. Στάης

  Περί οργανισμού της Εκκλησιαστικής Ριζαρείου Σχολής

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

  Έχοντες υπ' όψει την από 1 Ιανουαρίου 1840 διαθήκην του αοιδίμου Γ, Ριζάρη, ιδρυτού της εν Αθήναις Εκκλησιαστικής Ριζαρείου Σχολής και τας από 10 Ιανουαρίου, 25 Απριλίου και 1 Ιουνίου, του αυτού έτους, προσθήκας αυτής, ομού μετά του από 21 Μαΐου 1841 κωδικέλλου, Προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού απεφασίσαμεν και διατάσσομεν τάδε:

  Εγκρίνομεν, ίνα από τούδε ισχύη ο επόμενος εκ 43 άρθρων συγκείμενος οργανισμός της Εκκλησιαστικής Σχολής.

  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ

  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Περί της Σχολής.

  Άρθρον 1. Η εν Αθήναις από του έτους 1843 ιδρυμένη "Μάνθου και Γεωργίου των Ριζάριδων Εκκλησιαστική Σχολή" σκοπόν προτίθεται κατά το άρθρ. 72 της Ριζαρείου Διαθήκης, νάχορηγή εις νέους έχοντας τας απαιτουμένας προπαιδευτικας γνώσεις τοιαύτα διδακτικά μέσα, ώστε εις διάστημα πέντε ετών να είναι εις θέσιν να ενδυθώσι το ιερόν σχήμα της ιερωσύνης, γινόμενοι ιερείς μετά την αποπεράτωσιν της πενταετούς σπουδής, ήτις πρέπει να είναι προ πάντων τοιαύτη, ώστε να συντελή και εις την επιστημονικήν μόρφωσιν της νεολαίας διά των εν 76ω άρθρω της Διαθήκης οριζομένων μαθημάτων.

  Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, άρ 210, τχ. A'/6 Σεπτεμβρίου 1900.