Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:960
 
Αριθμός τόμων:2ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Νομοθεσία
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 26.12 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 533-552 από: 962
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/533.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

[3] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 1902-1903

"Πρόγραμμα των εν τη Εκκλησιαστική Ριζαρείω Σχολή κατά το σχολικον έτος 1902-1903 διδαχθέντων μαθημάτων":

Τάξις Α'.

Αναδημοσιεύεται από το: Ράδος [ο.π., Δ2 ], Μέρος Δέκατον Τρίτον. Πρόγραμμα των μαθημάτων διά το σχολικόν έτος 1902-1903 (μετά τη σ. 510).

Μαθήματα

Ώραι καθ' εβδομάδα

Θεολογικά

Ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης και ανάγνωσις περικοπών εξ αυτής ........................................

2 '

"

Ιερά Γεωγραφία. .................................

1

"

Ανάγνωσις εκ του Χρυσοστόμου του περί προσευχής και του εις Εύτρόπιον. ................................

2

Ελληνικά

Εκ των Ελληνικών του Ξενοφώντος εκ της Κύρου Αναβάσεως και εκ της Κύρου παιδείας κατ' εκλογήν Συντακτικού αρχαί. Θέματα και συνθέσεις. ...................

9

Λατινικά

Γραμματικής το ομαλον τυπικόν. Θέματα. Δέφνερ τεύχος Α'. Συντακτικού τα περί αφαιρετικής. Ερμηνεία εκ του Lhomond .......................................

2

Γαλλικά

Ανάγνωσις και Ερμηνεία. Γραμματική μέχρι, των ανωμάλων ρημάτων. Θέματα εκ της μεθόδου του Ahn .....

3

Μαθηματικά

Σύντομος επανάληψις της Πρακτικής Αριθμητικής. Θεωρητική Αριθμητική ...............................

3

Ιστορία

Η των Ανατολικών Εθνών σύντομος και η αρχαία Ελληνική κατ' έκτασιν ...............................

2

Γεωγραφία

Η της Ελλάδος και της λοιπής Ευρώπης ...........

2

Φυσικά

Ζωολογία .......................................

1

Εκκλησ. μουσική

Ερμηνεία των σημείων. Άσκησις επί της κλίμακος και παραλλαγή ψάλλειν. Εκμάθησις της Λειτουργίας, Απολυτικίων, Κοντακίων Κυριακών και πασών των εορτών κατά παραλλαγ. και μέλας .........................

2

Καλλιγραφία

Καλλιγραφία και Ιχνογραφία .......................

2

Γυμναστική

Ελεύθεραι ασκήσεις. Ασκήσεις διά κινητών οργάνων . .

3

34

Σελ. 533
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/534.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Τάξις Β'.

Μαθήματα

Ώραι καθ' εβδομάδα

Θεολογικά

Ιστορία της Καινής Διαθήκης και ανάγνωσις περικοπών εξ αυτής ........................................

3

"

Ανάγνωσις κατηχήσεων Κυρίλλου ............. .....

2

Ελληνικά

Ξενοφώντος Απομνημονεύματα κατ' εκλογήν. Θουκυδίδου Β' και Γ' Βιβλίων. Πλάτωνος απολογία Σωκράτους. Συν-τακτικού συνέχεια, θέματα και συνθέσεις ............

9

Λατινικά

Καίσαρος Γαλ. πολ. Βιβλ. A'. Κορνηλίου Νέπωτος Ευμέ-νης. Γραμματικής συνέχεια. Συντακτικού περί πτώσεων, αντωνυμιών και χρόνων. Θέματα Δέφνερ τεύχος Β' ....

2

Γαλλικά

Ερμηνεία εκ του Τηλεμάχου. Επανάληψις και τέλος της Γραμματικής. Θέματα εκ της μεθόδου του Ahn .....

3

Μαθηματικά

Άλγεβρας και Επιπεδομετρίας τα δύο πρώτα βιβλία . .

3

Ιστορία

Η Ρωμαϊκή και τα κυριώτερα της των Ευρωπαϊκών Εθνών

2

Γεωγραφία

Η της Ασίας, Αφρικής, Αμερικής και Αυστραλίας . .

1

Φυσικά

Φυτολογίας, ορυκτολογίας και γεωλογίας τα στοιχειωδέστατα ..........................................

2

Εκκλησ. μουσική

Εκμάθησις των ασμάτων των οκτώ ήχων, των προσομ. και των καταβασιών κατά Λαραλλαγήν και μέλος .....

2

καλλιγραφία

Καλλιγραφία και Ίχνογραφια .......................

2

Γυμναστική

Ασκήσεις έλεύθεραι. Ασκήσεις επί κινητών και ακινήτων οργάνων .................... ...................

3

34

Τάξις Γ'.

Θεολογικά

Εγκυκλοπαιδεία της Θεολογίας . . ..............

1

"

Εισαγωγή εις την Πάλαιαν Διαθήκην ........ .......

2

"

Είσαγωγή εις την Καινήν Διαθήκην .................

2

"

Ερμηνεία της επί του όρους Ομιλίας και άλλων περικοπών της Καινής Διαθήκης. Ερμηνεία εις αναγινωσκομένους Αποστόλους ........... ....................

3

"

Ανάγνωσις πατέρων της Εκκλησίας ...... ..........

2

"

Ιερά Κατήχησις κατ' ϊκτασιν ..... ................

2

Ελληνικά

Δημοσθένους Φιλιππικοι. Ηροδότου H'. Ομήρου Οδ. Ζ' και Ιλιάδος. θέματα και συνθέσεις .................

8

Εβραϊκά

Γραμματική, Ανάγνωσις, Μετάφρασις και τεχνολόγησις του Έβραικου κειμένου της Παλαιάς Διαθήκης .......

2

Λατινικά .

Λίβιος βιβλ. 21 και 22. Κικέρωνος pro Ligario. Συντακτικού τα περί χρήσεως των εγκλίσεων, θέματα Δέφνερ, τεύχος Γ' .......................................

2

Γαλλικά

Ερμηνεία εκ της Χρηστομάθειας. Αρχαί Συντακτικού μετ' εφαρμογής διά γραπτών θεμάτων. Αποστήθισις εκλεκτών τεμαχίων ........................................

2

Σελ. 534
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/535.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Μαθήματα

Ώραι καθ' εβδομάδα

Ιστορία

Η Βυζαντινή και η νεωτέρα Ελληνική ..............

2

Μαθηματικά

Συνέχεια Άλγεβρας και Επιπεδομετρίας .............

2

Φυσικά

Φυσική πειραματική ..............................

2

Εκκλησ. μουσική

Εκμάθησις των ασμάτων της Μεγ. εβδομάδος και του Τριωδίου μετά θεωρίας των περί το μέλος συμβαινόντων . . .

1

Ιχνογραφία

1

Γυμναστική

Ασκήσεις ελεύθεραι. Ασκήσεις επί κινητών και ακινήτων οργάνων ........................................

2

Τάξις Δ'.

36

θεολογικά

Εβραϊκή 'Αρχαιολογία. ............................

2

"

Ερμηνεία της Γενέσεως εκ του Εβραϊκού κειμένου εν άντιβολη προς το των Ο' ..........................

3

"

Ερμηνεία του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου και του κατά Ματθαίον ....:............... s. .... , ............

.2

"

Εκκλησιαστική Ρητορική και τα κυριώτερα της Κατηχητικής .............................:............

3

"

Εκκλησιαστική Ιστορία μέχρι του Σχίσματος ........

2

"

Ανάγνωσις Βασιλείου του Μεγάλου παραίνεσις προς τους νέους και ομιλία εν λιμώ και αυχμώ.................

2

Ελληνικά

Πλάτωνος Φαίδων και Θουκυδίδου το προοίμιον (Ερμηνεία). Ομήρου Οδυσσείας το Ζ' και εξής (ανάγνωσις). . .

8

Λατινικά

Κικέρωνος Τουσκουλανικών εκ IV και V, Οβιδιου μεταμορφώσεις κατ' εκλογήν θέματα, ανάγνωσις εκ του Κυπριανού και Αμβροσίου ...........................

, -3-,

Γαλλικά

Ερμηνεία εκ της Χρηστομάθειας, επανάληψις και τέλος του Συντακτικού μετά γραπτών ασκήσεων. Διαλεκτικαί ασκήσεις ............................................

2

Μαθηματικά

Στερεομετρία και Κοσμογραφία .....................

2

Φυσικά

Φυσική Πειραματική. Στοιχεία Χημείας .............

2

Φιλοσοφικά

Εμπειρική Ψυχολογία ............................

1

Εκκλησ. μουσική

Εκμάθησις των ασμάτων του Εορτολογίου και Πεντηκοσταρίου μετ' ασκήσεων περί την μουσικήν σύνθεσιν και μετρικήν και ρυθμικήν. Ιστορία Υμνογράφων ..........

1

Ιχνογραφία

1

Γυμναστική

Έλεύθεραι ασκήσεις. Ασκήσεις επί κινητών και ακινήτων οργάνων . ......................................

2

36

Σελ. 535
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/536.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Ο Διευθυντής

Αθήναι, τη 10 Σεπτεμβρίου 1902.   ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Μαθήματα

'Ώραι καθ' εβδομάδ.

Τάξις Ε'.

Θεολογικά

Ερμηνεία του Ησαΐου εκ του Εβραϊκού κειμένου εν αντιβολή προς το των Ο' .............................

2

"

Ερμηνεία των ποιμαντορικών επιστολών του Αποστ. Παύλου και ηθικών διδασκαλιών του αυτού Αποστόλου ......

2

"

Εκκλησιαστική ιστορία από του Σχίσματος μέχρι σήμερον

3

"

Πατρολογία .....................................

2

"

Δογματική ......................................

3

"

Χριστιανική Ηθική ...............................

2

"

Λειτουργική .....................................

2

"

Όμιλητικόν φροντιστήριον ανάγνωσις Εκκλ. ρητόρων εκ της συλλογής Βενιαμίν και Ιωαννίδου ................

3

"

Ποιμαντική ................ .....................

2

"

Ανάγνωσις δογματικών πατέρων ....................

2

Ελληνικά

Ερμηνεία Σοφοκλέους Αντιγόνης, ανάγνωσις Ομήρου, Ιλιάδος το Χ ...................... ............

6

Λατινικά

Βιργιλίου Αινειάδος Β'. Οράτιου ωδαί κατ' εκλογήν, ανάγνωσις εκ του Αυγουστίνου και Λακταντίου ...........

3

Γαλλικά

Ερμηνεία εκ των επικηδείων του Βοσσυέτου, μετάφρασις εκ του Ελληνικού, Διαλεκτικαί ασκήσεις ......... .

2

Φιλοσοφία

Λογική ......................................

1

Γυμναστιή

Ασκήσεις έλεύθεραι, και ασκήσεις επί κινητών και ακινήτων οργάνων ....................................

1

36

Σελ. 536
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/537.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

19

ΣΥΣΤΑΣΗ ΙΕΡΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΤΑ

(Β, Διάταγμα / 9 Ιουνίου 1903)

Κυβέρνηση Θ. Δηλιγιάννη

Υπουργός Κ. Μαυρομιχάλης

Περί συστάσεως Ιερατικής Σχολής εν Άρτη και περί οργανισμού αυτής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ όψει το 1 άρθρον του ,ΤΞΖ' νόμου περί Ιερατικών σχολείων, μετά γνωμοδότησιν της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και κατά πρότασιν του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού διατάσσομεν τάδε'

Συνιστάται Ιερατική Σχολή εν Άρτη, ης ο οργανισμός είνε ο επόμενος.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΤΗΣ

Περί της Σχολής

Άρθρον 1. Έδρα της σχολής ορίζεται η πόλις Άρτα και κατάστημα, εν ω θα λειτουργή αύτη, είνε το μέγαρον της Αρχιεπισκοπής μετά της περιοχής αυτής.

Άρθρον 2. Η σχολή αυτή διατελεί υπό την άμεσον διεύθυνσιν του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών κλπ, και υπό την επιτήρησιν της Ιεράς Συνόδου και του οικείου Αρχιεπισκόπου, κέκτηται δε σφραγίδα ιδίαν φέρουσαν πέριξ Σταυρού την επιγραφήν "Ιερατική Σχολή Άρτης".

Άρθρον 3, Οι μαθηταί. της Σχολής είνε εξωτερικοί, ο δε αριθμός αυτών ορίζεται κατ' έτος υπό της εφορευτικής Επιτροπής αναλόγως του χώρου των αιθουσών των παραδόσεων αυτής.

Άρθρον 4, Όπως γίνη τις δεκτός εν αυτή, απαιτείται να είνε·

α') Έλλην, τέκνον γονέων του ορθοδόξου ανατολικού δόγματος.

β') Να έχη ηλικιαν ούτε κατωτέραν των 28, ούτε ανωτέραν των 35 ετών.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, άρ 128, τχ A' /13 Ιουνίου 1903

Σελ. 537
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/538.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

γ') Να είνε υγιής και αρτιμελής το σώμα.

δ') Να έχη ενδεικτικόν μεν της β' τάξεως του γυμνασίου ο μέλλων να χειροτονηθή διά την πόλιν Άρτης η δι' άλλην πρωτεύουσαν Νομού, ατρολυτήριον δε σχολαρχείου ο διά πρωτεύουσαν επαρχίας η δήμου β' τάξεως και απολυτήριον δε του δημοτικού σχολείου ο δι' ενοριακήν εκκλησίαν κώμης η χωρίου, να ομολογήση δε ενώπιον του Αρχιεπισκόπου, του Νομάρχου και του Διευθυντού της σχολής, ότι αναδέχονται οικεία βουλήσει να ιερωθώσι, συντασσομένου επί τούτω πρωτοκόλλου προσυπογραφομένου υπό του ομολογούντος και εκείνων ενώπιον των οποίων γίνεται η ομολογία.

Άρθρον 5. Εν τη σχολή γίνονται δεκτοί και όσοι των ήδη τεταγμένων εις τον εκκλησιαστικόν κλήρον εισί δεκτοί μαθήσεως. Προσέτι δεκτοί γίνονται και οι έξωθεν ερχόμενοι προς φοίτησιν.

Άρθρον 6. Πάντες οι της σχολής μαθηταί φέρουσι στολήν όμοιόμορφον, ήτοι κάλυμμα της κεφαλής (σκουφάκι), ιμάτιον και επενδύτην μέλανος χρώματος και ποδήρεις. Επί του περιλαιμίου του επενδύτου αυτών φέρεται ένθεν μεν το στοιχείον "Ι", ένθεν δε το στοιχείον "Σ", διά μετάξης κυανής κεντημένα.

Άρθρον ,7. Η εν τη Σχολή εκπαίδευσις εκάστου; μαθητού είνε διετής. .Άρθρον 8, Μαθήματα διδασκόμενα. Η διδασκαλία των εν τη σχολή παιδευομένων διαιρείται εις εκκλησιαστικήν και κοσμικήν και την μεν εκλησιαστικήν διδασκαλίαν αποτελούσι

α') Η Ιερά Κατήχησις συντόμως και διεξοδικώς.

β') Η Ιερά Ιστορία ωσαύτως.

γ') Η Εκκλησιαστική Ιστορία.

δ') Η Ερμηνεία των θείων γραφών.

ε') Η γεωγραφία των αγίων τόπων, στ') Η Εκκλησιαστική μουσική.

Την δε κοσμικήν διδασκαλίαν αποτελούσιν

α') Η σπουδή της αρχαίας ελληνικής γλώσσης εκ των θείων πατέρων της Εκκλησίας και εξ ελλήνων συγγραφέων.

β') Η ιστορία της Ελλάδος και

γ') Η αριθμητική.

Άρθρον 9. Η έκτασις της διδακτέας ύλης και ο προσδιορισμός αυτής θα κανονίζηται εκάστοτε διά του ενιαυσίου προγράμματος υπό των διδασκόντων εν τη σχολή αναλόγως της κατηγορίας εις ην ανήκουσιν οι μαθηταί, οίτινες ανήκουσιν εις τρεις κατηγορίας, ως το από 15 Μαρτίου ε,έ. Β. διάταγμα διακελεύεται, πλην της πρώτης κατηγορίας, της αφορώσης τας πόλεις Αθηνών και Πειραιώς, μη περιλαμβανομένης ενταύθα.

Σελ. 538
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/539.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Εις τον αυτόν επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Ημέτερον Υπουργόν ανατίθεται η δημοσίευσις και εκτέλεσις του διατάγματος τούτου.

Εν Αθήναις τη 9 Ιουνίου 1903

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο Υπουργός Κ. Π. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ

Σελ. 539
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/540.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

20 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ 1906

(Β, Διάταγμα / 21 Ιανουαρίου 1906)

Κυβέρνηση Γ. Θεοτόκη

Υπουργός Α. Στεφανόπουλος

Περί τροποποιήσεως τον προγράμματος των μαθημάτων της Εκκλησιαστικής Ριζαρείου Σχολής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Κατά πρότασιν του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, διατάσσομεν τάδε'

Το πρόγραμμα των μαθημάτων της Εκκλησιαστικής Ριζαρείου Σχολής τροποποιείται εν τοις εξής:

Εν τη τρίτη τάξει

Ελαττούται κατά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα η διδασκαλία,

α') της εισαγωγής εις την Π. Διαθήκην,

β') της εισαγωγής εις την Καινήν Διαθήκην και

γ') της ερμηνείας της Κ. Διαθήκης.

Εν τη τετάρτη τάξει

Ελαττούται κατά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα η διδασκαλία,

α') της εβραϊκής αρχαιολογίας,

β) της Κατηχητικής (καταργουμένης ουτω) και

γ') των Ελληνικών.

Εν τη πέμπτη τάξει

Ελαττούται κατά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα, η διδασκαλία των Λατινικών. Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργόν ανατίθεται, η δημοσίευσις και εκτέλεσις του διατάγματος τούτου.

Εν Αθήναις τη 21 Ιανουαρίου 1906

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο Υπουργός

A. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 22, τχ. Α'/23 Ιανουαρίου 1906.

Σελ. 540
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/541.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

21

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ 1907

(Β. Διάταγμα / 7 Φεβρουαρίου 1907)

Κυβέρνηση Γ. Θεοτόκη

Υπουργός Α. Στεφανόπουλος

Περί τροποποιήσεως άρθρων τον εν ισχύι οργανισμού της Εκκλ. Ριζαρείου Σχολής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ A'

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΝΩΝ

Προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, διατάσσομεν τάδε:

A') Εκ του άρθρου 10ου του εν ισχύι οργανισμού της Εκκλ. Ριζαρείου Σχολής, περί των μαθημάτων των διδασκομένων εν αυτή, αφαιρείται μεν η Εγκυκλοπαιδεία της Θεολογίας (Κεφ. A', έδάφ. δ'), προστίθεται δε η Γεωπονία (πρακτική) εν κεφαλαίω Γ', ως εδάφιον δ'.

Β') To εν άρθρω 11ω Γενικόν πρόγραμμα των μαθημάτων της Εκκλησιαστικής Ριζαρείου Σχολής και το εν τέλει αυτού προσηρτημένον Ωρολόγιον κανονίζομεν ως εξής:

Άρθρον 11ον

Ταξις Α'

Ώραι καθ' εβδομάδα

1) Θρησκευτικά· α') Ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης ............... 1

β') Ιερά Γεωγραφία ...................................... 1

γ') Ανάγνωσις Ελλήνων Πατέρων .......................... 1

2) Ελληνικά. Ξενοφώντος Κύρου Ανάβασις, Κύρου Παιδεία, Ελληνικά, Συντακτικόν (αρχή), θέματα, συνθέσεις ...................... 9

3) Λατινικά. Αναγνωστικόν και θεματικόν Λατινικόν, εκ του Lhomond, Γραμματική και Συντακτικόν ............................ 2

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 29, τχ. Α'/14 Φεβρουαρίου 1907.

Σελ. 541
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/542.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

καθ' εβδομάδα

4) Γαλλικά ............................................... 3

5) Μαθηματικά. Σύντομος επανάληψις της πρακτικής Αριθμητικής και θεωρητική Αριθμητική ............................... 3

6) Ιστορία, Η των Ανατολικών Εθνών συντόμως, και η Αρχαία Ελληνική εκτενής . ....................................... 2

7) Γεωγραφία. Η της Ελλάδος και της λοιπής Ευρώπης ........... 2

8) Φυσικά, Ζωολογία .....................................1

25

9) Μουσική. Εκκλησιαστική ................................. 2

10) Καλλιγραφία και 'ιχνογραφία ............................. 1

11) Γυμναστική ......................................... " 2

Το όλον ώραι .......... 30

Τάξις Β'

1) Θρησκευτικά· α') Ιστορία της K, Διαθήκης και ανάγνωσις περικοπών εξ αυτής .............................................. 2

β') Ανάγνωσις Ελλήνων Πατέρων ......................... 1

2) Ελληνικά. Λυσίας, Ισοκράτους μικροί λόγοι, Πλουτάρχου βίοι και  Πλάτωνος Κρίτων και Απολογία, συντακτικόν (τέλος), θέματα, συνθέσεις . . . . ...................... 9

3) Λατινικά, Θεματικόν Λατινικόν περί την σύνταξιν εκ του Γαλατικού πολέμου του Καίσαρος, Κορνήλιος Νέπως, Κικέρωνος Κατιλινιακός, Γραμματική και Συντακτικόν ............................. 2

4) Γαλλικά ............................................... 3

5) Μαθηματικά. Άλγεβρα και Επιπεδομετρία ................... 3

6) Ιστορία, Η Ρωμαϊκή και τα κυριώτατα της Ιστορίας των Εύρωπαϊκ. Εθνών ............. 2

7) Γεωγραφία. Η των λοιπών Ηπείρων ...................... 1

8) Φυσικά. Φυτολογία, Ορυκτολογία και Γεωλογία .............. 2

... 25

9) Μουσική. Εκκλησιαστική ............. 2

10) Καλλιγραφία και Ιχνογραφία ............................... 1

11) Γυμναστική .................................... 2

To όλον ώραι .............. 30

Τάξις Γ΄

1) Εισαγωγή εις την Π. Διαθήκην .................1

2) Εισαγωγή εις την Κ. Διαθήκην ...................... 1

Σελ. 542
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/543.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

3) Ερμηνεία της Κ. Διαθήκης ................................ 2

4) Ιερά Κατήχησις κατ' έκτασιν .............................. 2

5) Ανάγνωσις Ελλήνων Πατέρων ............................. 1

6) Ελληνικά. Ισοκράτους μεγάλοι λόγοι, Λυκούργος, Δημοσθένους Φιλιππικός, Ηρόδοτος, Όμηρος, θέματα, συνθέσεις ........... 9

7) Εβραϊκά .............................................. 1

8) Λατινικά. Λίβιος, Κικέρωνος μεγάλοι λόγοι, Συντακτικόν, θέματα 2

9) Ψυχολογία ............................................ 1

10) Γαλλικά ................................................ 2

11) Μαθηματικά, Άλγεβρα και Επιπεδομετρία .................. 2

12) Ιστορία. Η Βυζαντιακή και η Νεωτέρα Ελληνική ............. 2

13) Φυσικά. Φυσική Πειραματική ........2

28

14) Μουσική. Εκκλησιαστική ................................. 1

15) Ιχνογραφία ............................................ 1

16) Γυμναστική ........................................... 2

το όλον ώραι..." 32

Τάξις Δ' 1) Εβραική Αρχαιολογία ................................... 1

2) Ερμηνεία της Π, Διαθήκης εκ του Εβραϊκού κειμένου εν αντιβολή προς το των Ο' ......................................... 2

3) Ερμηνεία της Κ. Διαθήκης ............................... 2

4) Εκκλησιαστική Ιστορία ................................. 2

5) Εκκλησιαστική Ρητορική ................................. 2

6) Ανάγνωσις Ελλήνων Πατέρων ............................ 2

7) Ελληνικά. Δημοσθένους μεγάλοι λόγοι, Πλάτωνος μεγάλοι διάλογοι, Θουκυδίδου δημηγορία, Όμηρος (ανάγνωσις), θέματα συνθέσεις ... 7

8) Λατινικά. Κικέρωνος Τουσκουλανικά, Τάκιτος, Οβίδιος θέματα, Λατίνων Πατέρων ανάγνωσις ................................ 3

9) Γαλλικά ............................................... 2

10) Μαθηματικά, Στερεομετρία και Κοσμογραφία ................. 2

11) Φυσικά. Φυσική Πειραματική και στοιχεία χημείας ............. 2

12) Λογική ................................................1

28

13) Μουσική. Εκκλησιαστική ................................ 1

14) Καλλιγραφία και Ιχνογραφία .............................. 1

15) Γυμναστική ......................................... 2

Το όλον ώραι .......  32

Σελ. 543
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/544.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Τάξις Ε'.

1)

Ερμηνεία Π. Διαθήκης έκ του Εβραϊκού κλπ. ως εν τη Δ' τάξει . . .

1

2)

Ερμηνεία Κ. Διαθήκης ...................................

2

3)

Εκκλησιαστική Ιστορία .................................

2

4)

Πατρολογία ......

2

5)

Δογματική .............................................

3

6)

Χριστιανική Ηθική .....................................

2

7)

Λειτουργική .....................................

2

8)

Όμιλητικόν φροντιστήριον και ανάγνωσις Εκκλησιαστικών ρητόρων

3

9)

Ποιμαντική ............................................

1

10)

Ανάγνωσις δογματικών Πατέρων ...........................

2

11)

Ελληνικά. Δραματικοί ποιηται. Όμηρος (ανάγνωσις) ...........

6

12)

Λατινικά. Ουιργίλιος και Οράτιος, ανάγνωσις Λατίνων Πατέρων

2

13)

Γαλλικά .............

2

14)

Ιχνογραφία ......... ..........................

1

15)

Γυμναστική ......................................

1

Το όλον ώραι ..........

32

To δε ωρολόγιον των μαθημάτων τροποποιείται, ως εξής: Ωρολόγιον μαθημάτων της Εκκλησιαστικής Ριζαρείου σχολής.

Αύξ

άριθ

Μαθήματα

Τάξις

Α'.

Τάξις

Β'.

Τάξις Γ.

Τάξις Δ'.

Τάξις

Ε'.

1

Ιστορία της Π. Διαθήκης και Γεωγραφίας της Ίερας Γης ...............................

2

2

Ιστορία της Κ. Διαθήκης και Γεωγραφία της Ιεράς Γης ......................... ....

2

3

Ιερά Κατήχησις ............. ..........

2

4

Εισαγωγή εις την Π. Διαθήκην ............

1

5

" " " Κ. " .............

1

6

Ερμηνεία Π. Διαθήκης εκ του Εβραϊκού .....

2

1

7

" Κ. " " " ........

2

2

2

8

Εβραϊκή Αρχαιολογία ....................

1

9

Εκκλησιαστική Ιστορία ..................

2

2

10

Πατρολογία ............................

2

11

Δογματική ..........................

3

12

Χριστιανική Ηθική ......................

2

13

Ομιλητική .............................

2

14

Όμιλητικον Φροντιστήριον και ανάγνωσις Εκκλ. Ρητόρων ...............................

3

Σελ. 544
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/545.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Τάξις Α'.

Τάξις Β'.

Τάξις Γ".

Τάξις

Δ'.

Τάξις Ε'.

15

Ποιμαντική

1

16

Λειτουργική ......................

1

17

Ελληνική Γλώσσα .......................

9

9

9

7

6

18

Ανάγνωσις Ελλήνων Πατέρων ............

1

1

1

2

2

19

Λατινική Γλώσσα ........................

2

2

2

2

2

20

Ανάγνωσις Λατίνων Πατέρων ..............

1

1

21

Γαλλική Γλώσσα ........................

3

3

2

2

2

22

Εβραϊκή Γλώσσα ........................

1

23

Ψυχολογία

1

24

Λογική ..........................

1

25

Φυσική Ιστορία

1

2

26

" Πειραματική και στοιχεία χημείας

2

2

27

Θεωρητική Αριθμητική

3

28

Επιπεδομετρία

8

29

Άλγεβρα ..............................

 

2

30

Στερεομετρία και Κοσμογραφία ............

2

31

Γεωγραφία

9

. 1

32

Ιστορία

2

2

2

33

Εκκλησιαστική Μουσική ...... ...........

2

2

1

1

34

Γυμναστική .... ......................

2

2

2

2

1

35

Ιχνογραφία ............................

1

1

1

1

1

Το όλον ώραι . . ...

30

30

32

32

32

Γεωπονία εις τα διαλείμματα.

Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του διατάγματος τούτου.

Εν Αθήναις τη 7 Φεβρουαρίου 1907

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο Υπουργός

A. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

35

Σελ. 545
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/546.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

22 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ 1910

(Β, Διάταγμα / 9 Δεκεμβρίου 1910)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Α. Αλεξανδρής

Περί αντικαταστάσεως των άρθρων 10 και 11 τον εν ισχύι οργανισμού της Εκκλησιαστικής Ριζαρείου Σχολής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, διατάσσομεν τάδε:

Τα άρθρα 10 και 11 του εν ισχυι οργανισμού της Εκκλησιαστικής Ριζαρείου Σχολής μετά των επενεχθεισών αυτοίς τροποποιήσεων αντικαθίστανται διά των εξής:

Άρθρον 10.

Α', Θεολογικά

α' Ιερά ιστορία

β' Εισαγωγή εις την Παλαιάν και Καινήν Διαθήκην

γ' Ερμηνεία Παλαιάς και Καινής Διαθήκης

δ' Ιερά γεωγραφία

ε' Εκκλησιαστική ιστορία

στ' Πατρολογία

ζ' Ανάγνωσις εκκλησιαστικών πατέρων

η' Ιερά κατήχησις

θ' Δογματική

ι' Χριστιανική ηθική

ια' Λειτουργική

ιβ' Ομιλητική

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 373, τχ. Λ'/16 Δεκεμβρίου 1910

Σελ. 546
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/547.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Β'. Εγκυκλοπαιδικά 1ον Φιλολογικά

α' Ελληνική γλώσσα

β' Λατινική γλώσσα

γ' Εβραϊκή γλώσσα

δ' Γαλλική γλώσσα

2ον Φιλοσοφικά

α' Ψυχολογία

β' Λογική

3ον Πραγματικά

α' Ιστορία

β' Γεωγραφία

γ' Γεωμετρία

δ' Άλγεβρα

ε' Αριθμητική

στ' Τριγωνομετρία

ζ' Κοσμογραφία

η' Πειραματική φυσική

θ' Χημεία

ι' Φυσική ιστορία

Γ. Τεχνικά

α! Εκκλησιαστική μουσική

β' Καλλιγραφία

γ' Ιχνογραφία

δ' Γυμναστική

ΓΕΝΙΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ

Άρθρον 11,

Τάξις Α

Ώραι καθ' εβδομάδα

1) Ιστορία της Π. Διαθήκης 1

2) Ανάγνωσις Ελλήνων Εκκλ. πατέρων 1

3) Ιερά γεωγραφία 1

4) Ελληνικά, Ξενοφών, 'Ισοκράτης, Λυσίας, επανάληψις της γραμματικής, συντακτικόν, θέματα, συνθέσεις 9

Σελ. 547
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/548.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

5) Λατινικά, άναγνωσματάριον Lhomond, γραμματική 2

6) Γαλλικά, εκ της εγκεκριμένης μεθόδου 4

7) Ιστορία από των Ρωμαίων μέχρι Μ. Κωνστ, 2

8) Γεωγραφία, η της Ελλάδος και της λοιπής Ευρώπης 2

9) Μαθηματικά, επανάληψις της πρακτικής αριθμητικής, θεωρητική αριθμητική 3

10) Φυσικά, ζωολογία 1

11) Εκκλησιαστική μουσική 2

12) Καλλιγραφία 1

13) Ιχνογραφία 1

14) Γυμναστική 2

To όλον ώραι 32

Τάξις Β'

Ώραι καθ' εβδομάδα

1) Ιστορία της Κ. Διαθήκης 2

2) Ανάγνωσις Ελλήνων Εκκλ, πατέρων 1

3) Ελληνικά, Ξενοφώντος απομνημονεύματα, Θουκυδίδου ιστορικά, Δημοσθένης, Ισοκράτης, Πλουτάρχου βίοι. Ομήρου Οδύσσεια, συντακτικόν, θέματα συνθέσεις 9

4) Λατινικά, εκ του Γαλατικού πολέμου του Καίσαρος, Κορνήλιος Νέπως, Κικέρων, γραμματική, συντακτικόν, θέματα 3

5) Γαλλικά, εκ της εγκεκριμένης μεθόδου 4

6) Ιστορία από του Μ, Κωνσταντίνου μέχρι του έτους 1453 μετά των κυρίων γεγονότων της δύσεως κατά τον μέσον αιώνα 2

7) Μαθηματικά, Άλγεβρα, γεωμετρία 3

8) Φυσικά, Φυτολογία, στοιχεία γεωλογίας 2

9) Εκκλησιαστική μουσική 2

10) Ιχνογραφία · 2

11) Γυμναστική 2

Το όλον ώραι 32

Τάξις Γ΄

Ώραι καθ' εβδομάδα

1) Εισαγωγή εις την Π. Διαθήκην 1

2) Εισαγωγή εις την Κ. Διαθήκην 1

3) Ερμηνεία K. Διαθήκης 2

4) Ανάγνωσις Ελλήνων Εκκλ. πατέρων 1

5) Ιερά κατήχησις 2

6) Ελληνικά, Δημοσθένης, Θουκυδίδου δημηγορίαι, Πλάτωνος Κρίτων

Σελ. 548
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/549.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

και απολογία. Ομήρου Ιλιάς, θέματα, συνθέσεις 8

7) Λατινικά, Κικέρων, Σαλλούστιος, συντακτικον και γραμματική 2

8) Εβραϊκά, αναγνωσματάριον, γραμματική, θέματα 2

9) Γαλλικά, ερμηνεία εκ του Biographies des hommes illustres des temps anciens et modernes, γραμματική συντακτικόν 2

10) Φιλοσοφικά, ψυχολογία 1

11) Ιστορία, η της Ελλάδος μέχρι του έτους 146 π,Χ. 2

12) Μαθηματικά, Άλγεβρα, γεωμετρία 2

13) Φυσικά, πειραματική φυσική 2

14) Εκκλησιαστική Μουσική 2

15) 'Ιχνογραφία 2

16) Γυμναστική 2

Το όλον ώραι 34

Τάξις Δ'

Ώραι καθ' εβδομάδα

1) Ερμηνεία Π. Διαθήκης 2

2) Ερμηνεία Κ. Διαθήκης 2

3) Εκκλησιαστική ιστορία 2

4) Ανάγνωσις Εκκλησιαστικών πατέρων 1

5) Ομιλητική 2

6) Ελληνικά, Πλάτων, Θουκυδίδου δημηγορίαι, Σοφοκλής, Ευριπίδης, Ομήρου Ιλιάς, θέματα, συνθέσεις 7

7) Λατινικά, Τάκιτος, Οράτιος θέματα 3

8) Γαλλικά, ερμηνεία εκ του Les enfants de Marced, συντακτικόν, διαλεκταί ασκήσεις  2

9) Φιλοσοφικά, Λογική 1

10) Ιστορία η της νέας Ευρώπης μέχρι του 1815 και η της Έλλην. επαναστάσεως 2

11) Μαθηματικά, και γεωμετρία, τριγωνομετρία, Κοσμογραφία 2

12) Φυσικά, φυσική πειραματική, στοιχεία χημείας 2

13) Εκκλησιαστική μουσική 2

14) Ιχνογραφία 1

15) Γυμναστική 2

Το όλον ώραι 33

Τάξις Ε΄

Ώραι καθ' εβδομάδα

1) Ερμηνεία Π. Διαθήκης 2

2) Ερμηνεία Κ. Διαθήκης 2

Σελ. 549
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/550.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

3) Εκκλησιαστική ιστορία 2

4) Ανάγνωσις Ελλήνων Εκκλ. πατέρων 2

5) Πατρολογία 2

6) Δογματική 3

7) Χριστιανική ηθική 2

8) Λειτουργική 1

9) Ομιλητικόν φροντιστήριον 3

10) Ελληνικά, ερμηνεία Ελλήνων συγγραφέων, θέματα 6

11) Λατινικά, ανάγνωσις Λατίνων Εκκλησιαστικών πατέρων 3

12) Γαλλικά, ερμηνεία εκ των επικήδειων λόγων του Bossuet, θέματα, διαλεκτικαί ασκήσεις 2

13) Ιχνογραφία 1

14) Γυμναστική 1

το όλον ώραι 32

Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 9 Δεκεμβρίου 1910

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο Υπουργός ΑΠ. Γ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

Σελ. 550
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/551.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

23 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ  1911

(Β. Διάταγμα / 8 Οκτωβρίου 1911)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Α. Αλεξανδρής

Περί των διδακτέων μαθημάτων εν ταις ιερατικαίς σχολαίς

ΓΕΩΡΓΙΟΣ A' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Προτάσει της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, διατάσσομεν τάδε:

Διδακτέα μαθήματα εν ταις ιερατικαίς σχολαίς είναι εν μεν τη Α' τάξει 1) Ιερά Ιστορία της Π. και Κ. Διαθήκης (ώραι 3). 2) Ιερά Γεωγραφία (ώρα 1). 3) Ανάγνωσις Ελλήνων Πατέρων (ώρα 1), 4) Ελληνικά (Πλούταρχος, Ξενοφών, Ισοκράτης, Γραμματική, Συντακτικόν, θέματα, εκθέσεις κλ,π. ώραι 10). 5) Θεωρητική αριθμητική (ώραι 3), 6) Ζωολογία (ώρα 1). 7) Ιστορία των ανατολικών Εθνών συντόμως και Αρχ. ελληνική εν εκτάσει (ώραι 3). 8) Γεωγραφία της Ελλάδος και λοιπής Ευρώπης (ώραι 2). 9) Καλλιγραφία και ιχνογραφία (ώρα 1), 10) Γυμναστική (ώραι 2), 11) Εκκλησιαστική μουσική (ώραι 3).

Εν όλω ώραι 30 καθ' εβδομάδα.

Εν δε τη Β' τάξει 1) Ιερά κατήχησις (ώραι 2). Εκκλησιαστική ιστορία (ώραι 3). 3) Εισαγωγή εις την Π. και Κ. Διαθήκην (ώραι 3). Ανάγνωσις Ελλήνων πατέρων (ώρα 1). 5) Ελληνικά Λυσίας, Λυκούργος, Ηρόδοτος, Δημοσθένης, συντακτικον εκθέσεις κλπ. (ώραι 9), 6) Επιπεδομετρία (ώραι 2). 7) Φυσική (φυσιολογία, ορυκτολογία, γεωλογία) (ώραι 2). 8) Γεωγραφία των λοιπών Ηπείρων (ώραι 2). 9) Ιστορία Ρωμαϊκή και τα κυριώτερα εκ της ιστορίας των Ευρωπαϊκών Εθνών (ώραι 2), 10) Γυμναστική (ώραι 2), 11) Εκκλησιαστική μουσική (ώραι 2). Εν όλω ώραι 30 καθ' εβδομάδα.

Εν δε τη Γ' τάξει 1) Εκκλησιαστική ιστορία (ώραι 2). 2) Δογματική (ώραι 2), 3) Ερμηνεία των Ιερών Γραφών (ώραι 3), 4) Ελληνικά Δημοσθένης,

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 287, τχ. Α'/13 Οκτωβρίου 1911.

Σελ. 551
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/552.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Πλάτων, Θουκυδίδης, Όμηρος, θέματα εκθέσεις κλπ. (ώραι 9). 5) Ψυχολογία (ώρα 1). 6) Ανάγνωσις Πατέρων (ώρα 1), 7) Ιστορία Βυζαντινή και νεωτέρα Ελληνική (ωραι 2). 8) Ιστορία της Παιδαγωγικής (ώραι 2). 9) Παιδαγωγική (ώραι 2). 10) Άλγεβρα και Τριγωνομετρία (ώραι 2). 11) Φυσική Πειραματική (ωραι 2). 12) Γυμναστική (ώραι 2). 13) Εκκλησιαστική μουσική (ώραι 2). Ήτοι εν όλω ώραι 32.

Και εν τη Δ' τάξει 1) Χριστιανική ηθική (ώραι 2). 2) Λογική (ώρα 1). 3) Κανονικόν Δίκαιον (ώρα 1). 4) Ερμηνεία Ιερών Γραφών (ώραι 3). 5) Ομιλητική (ωραι 2). 6) Ελληνικά (Όμηρος, και Δραματικοί συγγραφείς) (ώραι 9). 7) Διδακτική (ώραι 2). 8) Κοσμογραφία (ώρα 1). 9) Υγιεινή (ώρα 1), 10) Γυμναστική (ώρα 1). 11) Εκκλησιαστική μουσική (ώραι 2). Ήτοι εν όλω ώραι 25.

Πάσα διάταξις αντικείμενη εις το παρόν διάταγμα καταργείται.

Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και την εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 8 Οκτωβρίου 1911

Εν ονόματι του Βασιλέως Ο Αντιβασιλεύς

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΔΟΧΟΣ

Ο Υπουργός AΠ. Γ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

Σελ. 552
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 533
  17_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

  [3] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 1902-1903

  "Πρόγραμμα των εν τη Εκκλησιαστική Ριζαρείω Σχολή κατά το σχολικον έτος 1902-1903 διδαχθέντων μαθημάτων":

  Τάξις Α'.

  Αναδημοσιεύεται από το: Ράδος [ο.π., Δ2 ], Μέρος Δέκατον Τρίτον. Πρόγραμμα των μαθημάτων διά το σχολικόν έτος 1902-1903 (μετά τη σ. 510).

  Μαθήματα

  Ώραι καθ' εβδομάδα

  Θεολογικά

  Ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης και ανάγνωσις περικοπών εξ αυτής ........................................

  2 '

  "

  Ιερά Γεωγραφία. .................................

  1

  "

  Ανάγνωσις εκ του Χρυσοστόμου του περί προσευχής και του εις Εύτρόπιον. ................................

  2

  Ελληνικά

  Εκ των Ελληνικών του Ξενοφώντος εκ της Κύρου Αναβάσεως και εκ της Κύρου παιδείας κατ' εκλογήν Συντακτικού αρχαί. Θέματα και συνθέσεις. ...................

  9

  Λατινικά

  Γραμματικής το ομαλον τυπικόν. Θέματα. Δέφνερ τεύχος Α'. Συντακτικού τα περί αφαιρετικής. Ερμηνεία εκ του Lhomond .......................................

  2

  Γαλλικά

  Ανάγνωσις και Ερμηνεία. Γραμματική μέχρι, των ανωμάλων ρημάτων. Θέματα εκ της μεθόδου του Ahn .....

  3

  Μαθηματικά

  Σύντομος επανάληψις της Πρακτικής Αριθμητικής. Θεωρητική Αριθμητική ...............................

  3

  Ιστορία

  Η των Ανατολικών Εθνών σύντομος και η αρχαία Ελληνική κατ' έκτασιν ...............................

  2

  Γεωγραφία

  Η της Ελλάδος και της λοιπής Ευρώπης ...........

  2

  Φυσικά

  Ζωολογία .......................................

  1

  Εκκλησ. μουσική

  Ερμηνεία των σημείων. Άσκησις επί της κλίμακος και παραλλαγή ψάλλειν. Εκμάθησις της Λειτουργίας, Απολυτικίων, Κοντακίων Κυριακών και πασών των εορτών κατά παραλλαγ. και μέλας .........................

  2

  Καλλιγραφία

  Καλλιγραφία και Ιχνογραφία .......................

  2

  Γυμναστική

  Ελεύθεραι ασκήσεις. Ασκήσεις διά κινητών οργάνων . .

  3

  34