Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:960
 
Αριθμός τόμων:2ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Νομοθεσία
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 26.12 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 540-559 από: 962
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/540.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

20 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ 1906

(Β, Διάταγμα / 21 Ιανουαρίου 1906)

Κυβέρνηση Γ. Θεοτόκη

Υπουργός Α. Στεφανόπουλος

Περί τροποποιήσεως τον προγράμματος των μαθημάτων της Εκκλησιαστικής Ριζαρείου Σχολής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Κατά πρότασιν του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, διατάσσομεν τάδε'

Το πρόγραμμα των μαθημάτων της Εκκλησιαστικής Ριζαρείου Σχολής τροποποιείται εν τοις εξής:

Εν τη τρίτη τάξει

Ελαττούται κατά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα η διδασκαλία,

α') της εισαγωγής εις την Π. Διαθήκην,

β') της εισαγωγής εις την Καινήν Διαθήκην και

γ') της ερμηνείας της Κ. Διαθήκης.

Εν τη τετάρτη τάξει

Ελαττούται κατά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα η διδασκαλία,

α') της εβραϊκής αρχαιολογίας,

β) της Κατηχητικής (καταργουμένης ουτω) και

γ') των Ελληνικών.

Εν τη πέμπτη τάξει

Ελαττούται κατά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα, η διδασκαλία των Λατινικών. Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργόν ανατίθεται, η δημοσίευσις και εκτέλεσις του διατάγματος τούτου.

Εν Αθήναις τη 21 Ιανουαρίου 1906

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο Υπουργός

A. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 22, τχ. Α'/23 Ιανουαρίου 1906.

Σελ. 540
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/541.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

21

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ 1907

(Β. Διάταγμα / 7 Φεβρουαρίου 1907)

Κυβέρνηση Γ. Θεοτόκη

Υπουργός Α. Στεφανόπουλος

Περί τροποποιήσεως άρθρων τον εν ισχύι οργανισμού της Εκκλ. Ριζαρείου Σχολής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ A'

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΝΩΝ

Προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, διατάσσομεν τάδε:

A') Εκ του άρθρου 10ου του εν ισχύι οργανισμού της Εκκλ. Ριζαρείου Σχολής, περί των μαθημάτων των διδασκομένων εν αυτή, αφαιρείται μεν η Εγκυκλοπαιδεία της Θεολογίας (Κεφ. A', έδάφ. δ'), προστίθεται δε η Γεωπονία (πρακτική) εν κεφαλαίω Γ', ως εδάφιον δ'.

Β') To εν άρθρω 11ω Γενικόν πρόγραμμα των μαθημάτων της Εκκλησιαστικής Ριζαρείου Σχολής και το εν τέλει αυτού προσηρτημένον Ωρολόγιον κανονίζομεν ως εξής:

Άρθρον 11ον

Ταξις Α'

Ώραι καθ' εβδομάδα

1) Θρησκευτικά· α') Ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης ............... 1

β') Ιερά Γεωγραφία ...................................... 1

γ') Ανάγνωσις Ελλήνων Πατέρων .......................... 1

2) Ελληνικά. Ξενοφώντος Κύρου Ανάβασις, Κύρου Παιδεία, Ελληνικά, Συντακτικόν (αρχή), θέματα, συνθέσεις ...................... 9

3) Λατινικά. Αναγνωστικόν και θεματικόν Λατινικόν, εκ του Lhomond, Γραμματική και Συντακτικόν ............................ 2

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 29, τχ. Α'/14 Φεβρουαρίου 1907.

Σελ. 541
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/542.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

καθ' εβδομάδα

4) Γαλλικά ............................................... 3

5) Μαθηματικά. Σύντομος επανάληψις της πρακτικής Αριθμητικής και θεωρητική Αριθμητική ............................... 3

6) Ιστορία, Η των Ανατολικών Εθνών συντόμως, και η Αρχαία Ελληνική εκτενής . ....................................... 2

7) Γεωγραφία. Η της Ελλάδος και της λοιπής Ευρώπης ........... 2

8) Φυσικά, Ζωολογία .....................................1

25

9) Μουσική. Εκκλησιαστική ................................. 2

10) Καλλιγραφία και 'ιχνογραφία ............................. 1

11) Γυμναστική ......................................... " 2

Το όλον ώραι .......... 30

Τάξις Β'

1) Θρησκευτικά· α') Ιστορία της K, Διαθήκης και ανάγνωσις περικοπών εξ αυτής .............................................. 2

β') Ανάγνωσις Ελλήνων Πατέρων ......................... 1

2) Ελληνικά. Λυσίας, Ισοκράτους μικροί λόγοι, Πλουτάρχου βίοι και  Πλάτωνος Κρίτων και Απολογία, συντακτικόν (τέλος), θέματα, συνθέσεις . . . . ...................... 9

3) Λατινικά, Θεματικόν Λατινικόν περί την σύνταξιν εκ του Γαλατικού πολέμου του Καίσαρος, Κορνήλιος Νέπως, Κικέρωνος Κατιλινιακός, Γραμματική και Συντακτικόν ............................. 2

4) Γαλλικά ............................................... 3

5) Μαθηματικά. Άλγεβρα και Επιπεδομετρία ................... 3

6) Ιστορία, Η Ρωμαϊκή και τα κυριώτατα της Ιστορίας των Εύρωπαϊκ. Εθνών ............. 2

7) Γεωγραφία. Η των λοιπών Ηπείρων ...................... 1

8) Φυσικά. Φυτολογία, Ορυκτολογία και Γεωλογία .............. 2

... 25

9) Μουσική. Εκκλησιαστική ............. 2

10) Καλλιγραφία και Ιχνογραφία ............................... 1

11) Γυμναστική .................................... 2

To όλον ώραι .............. 30

Τάξις Γ΄

1) Εισαγωγή εις την Π. Διαθήκην .................1

2) Εισαγωγή εις την Κ. Διαθήκην ...................... 1

Σελ. 542
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/543.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

3) Ερμηνεία της Κ. Διαθήκης ................................ 2

4) Ιερά Κατήχησις κατ' έκτασιν .............................. 2

5) Ανάγνωσις Ελλήνων Πατέρων ............................. 1

6) Ελληνικά. Ισοκράτους μεγάλοι λόγοι, Λυκούργος, Δημοσθένους Φιλιππικός, Ηρόδοτος, Όμηρος, θέματα, συνθέσεις ........... 9

7) Εβραϊκά .............................................. 1

8) Λατινικά. Λίβιος, Κικέρωνος μεγάλοι λόγοι, Συντακτικόν, θέματα 2

9) Ψυχολογία ............................................ 1

10) Γαλλικά ................................................ 2

11) Μαθηματικά, Άλγεβρα και Επιπεδομετρία .................. 2

12) Ιστορία. Η Βυζαντιακή και η Νεωτέρα Ελληνική ............. 2

13) Φυσικά. Φυσική Πειραματική ........2

28

14) Μουσική. Εκκλησιαστική ................................. 1

15) Ιχνογραφία ............................................ 1

16) Γυμναστική ........................................... 2

το όλον ώραι..." 32

Τάξις Δ' 1) Εβραική Αρχαιολογία ................................... 1

2) Ερμηνεία της Π, Διαθήκης εκ του Εβραϊκού κειμένου εν αντιβολή προς το των Ο' ......................................... 2

3) Ερμηνεία της Κ. Διαθήκης ............................... 2

4) Εκκλησιαστική Ιστορία ................................. 2

5) Εκκλησιαστική Ρητορική ................................. 2

6) Ανάγνωσις Ελλήνων Πατέρων ............................ 2

7) Ελληνικά. Δημοσθένους μεγάλοι λόγοι, Πλάτωνος μεγάλοι διάλογοι, Θουκυδίδου δημηγορία, Όμηρος (ανάγνωσις), θέματα συνθέσεις ... 7

8) Λατινικά. Κικέρωνος Τουσκουλανικά, Τάκιτος, Οβίδιος θέματα, Λατίνων Πατέρων ανάγνωσις ................................ 3

9) Γαλλικά ............................................... 2

10) Μαθηματικά, Στερεομετρία και Κοσμογραφία ................. 2

11) Φυσικά. Φυσική Πειραματική και στοιχεία χημείας ............. 2

12) Λογική ................................................1

28

13) Μουσική. Εκκλησιαστική ................................ 1

14) Καλλιγραφία και Ιχνογραφία .............................. 1

15) Γυμναστική ......................................... 2

Το όλον ώραι .......  32

Σελ. 543
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/544.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Τάξις Ε'.

1)

Ερμηνεία Π. Διαθήκης έκ του Εβραϊκού κλπ. ως εν τη Δ' τάξει . . .

1

2)

Ερμηνεία Κ. Διαθήκης ...................................

2

3)

Εκκλησιαστική Ιστορία .................................

2

4)

Πατρολογία ......

2

5)

Δογματική .............................................

3

6)

Χριστιανική Ηθική .....................................

2

7)

Λειτουργική .....................................

2

8)

Όμιλητικόν φροντιστήριον και ανάγνωσις Εκκλησιαστικών ρητόρων

3

9)

Ποιμαντική ............................................

1

10)

Ανάγνωσις δογματικών Πατέρων ...........................

2

11)

Ελληνικά. Δραματικοί ποιηται. Όμηρος (ανάγνωσις) ...........

6

12)

Λατινικά. Ουιργίλιος και Οράτιος, ανάγνωσις Λατίνων Πατέρων

2

13)

Γαλλικά .............

2

14)

Ιχνογραφία ......... ..........................

1

15)

Γυμναστική ......................................

1

Το όλον ώραι ..........

32

To δε ωρολόγιον των μαθημάτων τροποποιείται, ως εξής: Ωρολόγιον μαθημάτων της Εκκλησιαστικής Ριζαρείου σχολής.

Αύξ

άριθ

Μαθήματα

Τάξις

Α'.

Τάξις

Β'.

Τάξις Γ.

Τάξις Δ'.

Τάξις

Ε'.

1

Ιστορία της Π. Διαθήκης και Γεωγραφίας της Ίερας Γης ...............................

2

2

Ιστορία της Κ. Διαθήκης και Γεωγραφία της Ιεράς Γης ......................... ....

2

3

Ιερά Κατήχησις ............. ..........

2

4

Εισαγωγή εις την Π. Διαθήκην ............

1

5

" " " Κ. " .............

1

6

Ερμηνεία Π. Διαθήκης εκ του Εβραϊκού .....

2

1

7

" Κ. " " " ........

2

2

2

8

Εβραϊκή Αρχαιολογία ....................

1

9

Εκκλησιαστική Ιστορία ..................

2

2

10

Πατρολογία ............................

2

11

Δογματική ..........................

3

12

Χριστιανική Ηθική ......................

2

13

Ομιλητική .............................

2

14

Όμιλητικον Φροντιστήριον και ανάγνωσις Εκκλ. Ρητόρων ...............................

3

Σελ. 544
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/545.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Τάξις Α'.

Τάξις Β'.

Τάξις Γ".

Τάξις

Δ'.

Τάξις Ε'.

15

Ποιμαντική

1

16

Λειτουργική ......................

1

17

Ελληνική Γλώσσα .......................

9

9

9

7

6

18

Ανάγνωσις Ελλήνων Πατέρων ............

1

1

1

2

2

19

Λατινική Γλώσσα ........................

2

2

2

2

2

20

Ανάγνωσις Λατίνων Πατέρων ..............

1

1

21

Γαλλική Γλώσσα ........................

3

3

2

2

2

22

Εβραϊκή Γλώσσα ........................

1

23

Ψυχολογία

1

24

Λογική ..........................

1

25

Φυσική Ιστορία

1

2

26

" Πειραματική και στοιχεία χημείας

2

2

27

Θεωρητική Αριθμητική

3

28

Επιπεδομετρία

8

29

Άλγεβρα ..............................

 

2

30

Στερεομετρία και Κοσμογραφία ............

2

31

Γεωγραφία

9

. 1

32

Ιστορία

2

2

2

33

Εκκλησιαστική Μουσική ...... ...........

2

2

1

1

34

Γυμναστική .... ......................

2

2

2

2

1

35

Ιχνογραφία ............................

1

1

1

1

1

Το όλον ώραι . . ...

30

30

32

32

32

Γεωπονία εις τα διαλείμματα.

Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του διατάγματος τούτου.

Εν Αθήναις τη 7 Φεβρουαρίου 1907

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο Υπουργός

A. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

35

Σελ. 545
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/546.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

22 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ 1910

(Β, Διάταγμα / 9 Δεκεμβρίου 1910)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Α. Αλεξανδρής

Περί αντικαταστάσεως των άρθρων 10 και 11 τον εν ισχύι οργανισμού της Εκκλησιαστικής Ριζαρείου Σχολής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, διατάσσομεν τάδε:

Τα άρθρα 10 και 11 του εν ισχυι οργανισμού της Εκκλησιαστικής Ριζαρείου Σχολής μετά των επενεχθεισών αυτοίς τροποποιήσεων αντικαθίστανται διά των εξής:

Άρθρον 10.

Α', Θεολογικά

α' Ιερά ιστορία

β' Εισαγωγή εις την Παλαιάν και Καινήν Διαθήκην

γ' Ερμηνεία Παλαιάς και Καινής Διαθήκης

δ' Ιερά γεωγραφία

ε' Εκκλησιαστική ιστορία

στ' Πατρολογία

ζ' Ανάγνωσις εκκλησιαστικών πατέρων

η' Ιερά κατήχησις

θ' Δογματική

ι' Χριστιανική ηθική

ια' Λειτουργική

ιβ' Ομιλητική

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 373, τχ. Λ'/16 Δεκεμβρίου 1910

Σελ. 546
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/547.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Β'. Εγκυκλοπαιδικά 1ον Φιλολογικά

α' Ελληνική γλώσσα

β' Λατινική γλώσσα

γ' Εβραϊκή γλώσσα

δ' Γαλλική γλώσσα

2ον Φιλοσοφικά

α' Ψυχολογία

β' Λογική

3ον Πραγματικά

α' Ιστορία

β' Γεωγραφία

γ' Γεωμετρία

δ' Άλγεβρα

ε' Αριθμητική

στ' Τριγωνομετρία

ζ' Κοσμογραφία

η' Πειραματική φυσική

θ' Χημεία

ι' Φυσική ιστορία

Γ. Τεχνικά

α! Εκκλησιαστική μουσική

β' Καλλιγραφία

γ' Ιχνογραφία

δ' Γυμναστική

ΓΕΝΙΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ

Άρθρον 11,

Τάξις Α

Ώραι καθ' εβδομάδα

1) Ιστορία της Π. Διαθήκης 1

2) Ανάγνωσις Ελλήνων Εκκλ. πατέρων 1

3) Ιερά γεωγραφία 1

4) Ελληνικά, Ξενοφών, 'Ισοκράτης, Λυσίας, επανάληψις της γραμματικής, συντακτικόν, θέματα, συνθέσεις 9

Σελ. 547
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/548.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

5) Λατινικά, άναγνωσματάριον Lhomond, γραμματική 2

6) Γαλλικά, εκ της εγκεκριμένης μεθόδου 4

7) Ιστορία από των Ρωμαίων μέχρι Μ. Κωνστ, 2

8) Γεωγραφία, η της Ελλάδος και της λοιπής Ευρώπης 2

9) Μαθηματικά, επανάληψις της πρακτικής αριθμητικής, θεωρητική αριθμητική 3

10) Φυσικά, ζωολογία 1

11) Εκκλησιαστική μουσική 2

12) Καλλιγραφία 1

13) Ιχνογραφία 1

14) Γυμναστική 2

To όλον ώραι 32

Τάξις Β'

Ώραι καθ' εβδομάδα

1) Ιστορία της Κ. Διαθήκης 2

2) Ανάγνωσις Ελλήνων Εκκλ, πατέρων 1

3) Ελληνικά, Ξενοφώντος απομνημονεύματα, Θουκυδίδου ιστορικά, Δημοσθένης, Ισοκράτης, Πλουτάρχου βίοι. Ομήρου Οδύσσεια, συντακτικόν, θέματα συνθέσεις 9

4) Λατινικά, εκ του Γαλατικού πολέμου του Καίσαρος, Κορνήλιος Νέπως, Κικέρων, γραμματική, συντακτικόν, θέματα 3

5) Γαλλικά, εκ της εγκεκριμένης μεθόδου 4

6) Ιστορία από του Μ, Κωνσταντίνου μέχρι του έτους 1453 μετά των κυρίων γεγονότων της δύσεως κατά τον μέσον αιώνα 2

7) Μαθηματικά, Άλγεβρα, γεωμετρία 3

8) Φυσικά, Φυτολογία, στοιχεία γεωλογίας 2

9) Εκκλησιαστική μουσική 2

10) Ιχνογραφία · 2

11) Γυμναστική 2

Το όλον ώραι 32

Τάξις Γ΄

Ώραι καθ' εβδομάδα

1) Εισαγωγή εις την Π. Διαθήκην 1

2) Εισαγωγή εις την Κ. Διαθήκην 1

3) Ερμηνεία K. Διαθήκης 2

4) Ανάγνωσις Ελλήνων Εκκλ. πατέρων 1

5) Ιερά κατήχησις 2

6) Ελληνικά, Δημοσθένης, Θουκυδίδου δημηγορίαι, Πλάτωνος Κρίτων

Σελ. 548
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/549.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

και απολογία. Ομήρου Ιλιάς, θέματα, συνθέσεις 8

7) Λατινικά, Κικέρων, Σαλλούστιος, συντακτικον και γραμματική 2

8) Εβραϊκά, αναγνωσματάριον, γραμματική, θέματα 2

9) Γαλλικά, ερμηνεία εκ του Biographies des hommes illustres des temps anciens et modernes, γραμματική συντακτικόν 2

10) Φιλοσοφικά, ψυχολογία 1

11) Ιστορία, η της Ελλάδος μέχρι του έτους 146 π,Χ. 2

12) Μαθηματικά, Άλγεβρα, γεωμετρία 2

13) Φυσικά, πειραματική φυσική 2

14) Εκκλησιαστική Μουσική 2

15) 'Ιχνογραφία 2

16) Γυμναστική 2

Το όλον ώραι 34

Τάξις Δ'

Ώραι καθ' εβδομάδα

1) Ερμηνεία Π. Διαθήκης 2

2) Ερμηνεία Κ. Διαθήκης 2

3) Εκκλησιαστική ιστορία 2

4) Ανάγνωσις Εκκλησιαστικών πατέρων 1

5) Ομιλητική 2

6) Ελληνικά, Πλάτων, Θουκυδίδου δημηγορίαι, Σοφοκλής, Ευριπίδης, Ομήρου Ιλιάς, θέματα, συνθέσεις 7

7) Λατινικά, Τάκιτος, Οράτιος θέματα 3

8) Γαλλικά, ερμηνεία εκ του Les enfants de Marced, συντακτικόν, διαλεκταί ασκήσεις  2

9) Φιλοσοφικά, Λογική 1

10) Ιστορία η της νέας Ευρώπης μέχρι του 1815 και η της Έλλην. επαναστάσεως 2

11) Μαθηματικά, και γεωμετρία, τριγωνομετρία, Κοσμογραφία 2

12) Φυσικά, φυσική πειραματική, στοιχεία χημείας 2

13) Εκκλησιαστική μουσική 2

14) Ιχνογραφία 1

15) Γυμναστική 2

Το όλον ώραι 33

Τάξις Ε΄

Ώραι καθ' εβδομάδα

1) Ερμηνεία Π. Διαθήκης 2

2) Ερμηνεία Κ. Διαθήκης 2

Σελ. 549
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/550.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

3) Εκκλησιαστική ιστορία 2

4) Ανάγνωσις Ελλήνων Εκκλ. πατέρων 2

5) Πατρολογία 2

6) Δογματική 3

7) Χριστιανική ηθική 2

8) Λειτουργική 1

9) Ομιλητικόν φροντιστήριον 3

10) Ελληνικά, ερμηνεία Ελλήνων συγγραφέων, θέματα 6

11) Λατινικά, ανάγνωσις Λατίνων Εκκλησιαστικών πατέρων 3

12) Γαλλικά, ερμηνεία εκ των επικήδειων λόγων του Bossuet, θέματα, διαλεκτικαί ασκήσεις 2

13) Ιχνογραφία 1

14) Γυμναστική 1

το όλον ώραι 32

Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 9 Δεκεμβρίου 1910

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο Υπουργός ΑΠ. Γ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

Σελ. 550
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/551.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

23 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ  1911

(Β. Διάταγμα / 8 Οκτωβρίου 1911)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Α. Αλεξανδρής

Περί των διδακτέων μαθημάτων εν ταις ιερατικαίς σχολαίς

ΓΕΩΡΓΙΟΣ A' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Προτάσει της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, διατάσσομεν τάδε:

Διδακτέα μαθήματα εν ταις ιερατικαίς σχολαίς είναι εν μεν τη Α' τάξει 1) Ιερά Ιστορία της Π. και Κ. Διαθήκης (ώραι 3). 2) Ιερά Γεωγραφία (ώρα 1). 3) Ανάγνωσις Ελλήνων Πατέρων (ώρα 1), 4) Ελληνικά (Πλούταρχος, Ξενοφών, Ισοκράτης, Γραμματική, Συντακτικόν, θέματα, εκθέσεις κλ,π. ώραι 10). 5) Θεωρητική αριθμητική (ώραι 3), 6) Ζωολογία (ώρα 1). 7) Ιστορία των ανατολικών Εθνών συντόμως και Αρχ. ελληνική εν εκτάσει (ώραι 3). 8) Γεωγραφία της Ελλάδος και λοιπής Ευρώπης (ώραι 2). 9) Καλλιγραφία και ιχνογραφία (ώρα 1), 10) Γυμναστική (ώραι 2), 11) Εκκλησιαστική μουσική (ώραι 3).

Εν όλω ώραι 30 καθ' εβδομάδα.

Εν δε τη Β' τάξει 1) Ιερά κατήχησις (ώραι 2). Εκκλησιαστική ιστορία (ώραι 3). 3) Εισαγωγή εις την Π. και Κ. Διαθήκην (ώραι 3). Ανάγνωσις Ελλήνων πατέρων (ώρα 1). 5) Ελληνικά Λυσίας, Λυκούργος, Ηρόδοτος, Δημοσθένης, συντακτικον εκθέσεις κλπ. (ώραι 9), 6) Επιπεδομετρία (ώραι 2). 7) Φυσική (φυσιολογία, ορυκτολογία, γεωλογία) (ώραι 2). 8) Γεωγραφία των λοιπών Ηπείρων (ώραι 2). 9) Ιστορία Ρωμαϊκή και τα κυριώτερα εκ της ιστορίας των Ευρωπαϊκών Εθνών (ώραι 2), 10) Γυμναστική (ώραι 2), 11) Εκκλησιαστική μουσική (ώραι 2). Εν όλω ώραι 30 καθ' εβδομάδα.

Εν δε τη Γ' τάξει 1) Εκκλησιαστική ιστορία (ώραι 2). 2) Δογματική (ώραι 2), 3) Ερμηνεία των Ιερών Γραφών (ώραι 3), 4) Ελληνικά Δημοσθένης,

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 287, τχ. Α'/13 Οκτωβρίου 1911.

Σελ. 551
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/552.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Πλάτων, Θουκυδίδης, Όμηρος, θέματα εκθέσεις κλπ. (ώραι 9). 5) Ψυχολογία (ώρα 1). 6) Ανάγνωσις Πατέρων (ώρα 1), 7) Ιστορία Βυζαντινή και νεωτέρα Ελληνική (ωραι 2). 8) Ιστορία της Παιδαγωγικής (ώραι 2). 9) Παιδαγωγική (ώραι 2). 10) Άλγεβρα και Τριγωνομετρία (ώραι 2). 11) Φυσική Πειραματική (ωραι 2). 12) Γυμναστική (ώραι 2). 13) Εκκλησιαστική μουσική (ώραι 2). Ήτοι εν όλω ώραι 32.

Και εν τη Δ' τάξει 1) Χριστιανική ηθική (ώραι 2). 2) Λογική (ώρα 1). 3) Κανονικόν Δίκαιον (ώρα 1). 4) Ερμηνεία Ιερών Γραφών (ώραι 3). 5) Ομιλητική (ωραι 2). 6) Ελληνικά (Όμηρος, και Δραματικοί συγγραφείς) (ώραι 9). 7) Διδακτική (ώραι 2). 8) Κοσμογραφία (ώρα 1). 9) Υγιεινή (ώρα 1), 10) Γυμναστική (ώρα 1). 11) Εκκλησιαστική μουσική (ώραι 2). Ήτοι εν όλω ώραι 25.

Πάσα διάταξις αντικείμενη εις το παρόν διάταγμα καταργείται.

Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και την εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 8 Οκτωβρίου 1911

Εν ονόματι του Βασιλέως Ο Αντιβασιλεύς

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΔΟΧΟΣ

Ο Υπουργός AΠ. Γ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

Σελ. 552
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/553.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

24

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ 1912

Επειδή δ' αι από του 1900 γενόμεναι εν τω Προγράμματι των μαθημάτων μεταβολαί είτε αφήρεσαν μαθήματα τίνα θεολογικά είτ' εμείωσαν τας ώρας της διδασκαλίας αυτών ανεθεωρήθη το Πρόγραμμα τω 1912, εισήχθησαν εις αυτό τα μαθήματα Εκκλησιαστικόν Δίκαιον, Ποιμαντική, Απολογητική, Συμβολική και ενισχύθη η ανάγνωσις των συγγραμμάτων των Πατέρων της Εκκλησίας, Ούτω δε το Πρόγραμμα αποκατασταθέν, εγκρίσει της Κυβερνήσεως, είχεν ως εξής.

Μαθήματα

Τάξις

A'.

Τάξις

Β'.

Τάξις Γ'.

Τάξις Δ'.

Τάξις

Ε'.

Ιστορία Π. Διαθ. και Γεωγρ. της Αγ. Γης ... ...

2

Ιστορία της Καινής Διαθήκης . . ...............

2

Ιερά Κατήχησις ............. .............

2

Εισαγωγή εις την Παλ. Διαθήκην ...............

1

Εισαγωγή εις την Κ. Διαθήκην . ..............

2

Ερμηνεία Π. Διαθήκης .... . . ..... . .... .

2

2

Ερμηνεία Κ. Διαθήκης ... . . .............

4

2

Εκκλησιαστικόν Δίκαιον . . . . ... .........

1

Εκκλησιαστική Ιστορία .... .................

2

2

Πατρολογία . . ... .... ....................

2

Δογματική, Απολογητική και Συμβολική . .......

4

Χριστιανική Ηθική ..........................

2

Ομιλητική ............ .... ..............

2

Ομιλητικόν Φροντιστήριον και ανάγν. εκκλησιαστικών ρητόρων ............. ..............

2

Ποιμαντική .................................

1

Λειτουργική ... ... . . ........ ...... ....

1

Ελληνική γλώσσα ... .......................

9

9

8

7

6

Ανάγνωσις Ελλ. και Λατ. Πατέρων ........ ...

2

2

2

2

2

Λατινική γλώσσα ............................

3

3

2

2

2

Γαλλική γλώσσα ....... ....................

4

4

3

3

2

Εβραϊκή γλώσσα ...... . ..... ..........

2

Ψυχολογία ..... ..... ................ . . .

2

Αναδημοσιεύεται από το: Χρυσοστόμου A Παπαδοπούλου, Ιστορία της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής επί τη εβδομηκονταπενταετηρίδι αυτής, Αθήνα 1919, σ. 184-185.

Σελ. 553
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/554.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Μαθήματα

Τάξις

A'.

Τάξις Β'.

Τάξις Γ'.

Τάξις

Δ'.

Τάξις Ε'·

Λογική .............. ...... ....... ......

1

Φυσική Ιστορία ........... ..... ...... . .

1

2

Φυσική Πειραμ. και στοιχεία χημείας .... .....

2

2

Θεωρητική Αριθμητική ..... ..... ..........

3

Επιπεδομετρία ..... ... ........... ....

3

Άλγεβρα .... Ι ..........................

2

Στερεομετρία και Κοσμογραφία .... . . . . . ...

2

Γεωγραφία .... .............. ........... .

2

Ιστορία ................ .................

3

3

3

Εκκλησιαστική Μουσική ......................

3

3

3

2

1

Γυμναστική ........... . . .................

2

2

2

2

1

Ιχνογραφία και καλλιγραφία ...................

2

2

2

2

Σελ. 554
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/555.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

25

Η ΡΙΖΑΡΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΠΕΝΤΑΤΑΞΙΟ

ΙΕΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΙΔΡΥΣΗ ΙΕΡΑΤΙΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

(Νόμος 1432/16 Απριλίου 1918)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Δ. Δίγκας

Περί οργανισμού της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής και ιερατικού φροντιστηρίου

ΝΟΜΟΣ 1432

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

Άρθρον 1. Η εν τη Ριζαρείω Εκκλησιαστική Σχολή εκπαίδευσις είνε πενταετής.

Εις την A' τάξιν αυτής εισάγονται οι έχοντες προσόντα εισαγωγής εις την A' τάξιν τετραταξίου Γυμνασίου, κατόπιν εισιτηρίων εξετάσεων. Διδάσκονται δ' εν αυτή πλην των γενικής μορφώσεως μαθημάτων και πάντα τα υπό των κειμένων νόμων προς μόρφωσιν διδασκάλων της δημοτικής εκπαιδεύσεως οριζόμενα ειδικά μαθήματα, ως και τα προς μόρφωσιν ιερέων απαιτούμενα τοιαύτα.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων, ως και o τρόπος της προαγωγής και απολύσεως των μαθητών κανονίζονται διά Βασ, Διαταγμάτων, μετά γνωμοδότησιν επιτροπής, απαρτιζόμενης εκ 4 μελών του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, του εν τω Υπουργείω Τμηματάρχου του Εκκλησιαστικού Τμήματος, του Διευθυντού της Σχολής και ενός καθηγητού της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου.

Την εποπτείαν της Σχολής εις ό,τι αφορά την διδασκαλικήν εν αυτή μόρφωσιν, ασκεί το Υπουργείον διά του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου και του αρμοδίου Γεν. Επιθεωρητού.

Άρθρον 2. Τα παιδαγωγικά και τεχνικά μαθήματα εν όλω η εν μέρει, ως

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 115, τχ. A'/26 Μαΐου 1918.

Σελ. 555
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/556.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

και τας διδακτικάς ασκήσεις δύνανται οι μαθηταί της Ριζαρείου Σχολής να παρακολουθώσιν εν τω Μαρασλείω Διδασκαλείω ομού μετά των μαθητών αυτού η και ιδιαιτέρως διδασκόμενοι υπό του προσωπικού αυτού, τα της κοινής ταύτης φοιτήσεως, διδασκαλίας και του τρόπου των σχετικών εξετάσεων κανονίζονται διά Β. Διαταγμάτων, κατά πρότασιν του αρμοδίου Τμήματος του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, μετά γνώμην της Διευθύνσεως εκατέρας των Σχολών.

Διά την πρόσθετον ως άνω διδασκαλίαν το προσωπικόν του Μαρασλείου Διδασκαλείου αμείβεται κατά τας περί τούτου διατάξεις των κειμένων νόμων.

Άρθρον 3. Το πτυχίον της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής παρέχει δικαίωμα διορισμού εις θέσιν δημοδιδασκάλου μόνον επί μίαν δεκαπενταετίαν από της εκδόσεως αυτού. Πέραν ταύτης μόνον οι ιερούμενοι εκ των πτυχιούχων δύνανται να διορίζωνται δημοδιδάσκαλοι εις χωρία έχοντα πληθυσμόν μικρότερον των 1000 κατοίκων, δυνάμενοι να διορίζωνται συγχρόνως κατά τους κειμένους νόμους και εφημέριοι εν αυτοίς.

Άρθρον 4, Συνιστάται εν τη Ριζαρείω Σχολή τάξις προπαρασκευαστική διά την εις την Θεολογικήν Σχολήν του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου φοίτησιν εις ην δύνανται να καταταχθώσιν οι έχοντες ενδεικτικόν της τετάρτης τάξεως της Ριζαρείου Σχολής διδασκόμενοι επί εν έτος μαθήματα, απαιτούμενα προς απόκτησιν των διά την εις την ειρημένην Σχολήν του Πανεπιστημίου φοίτησιν αναγκαιουσών συμπληρωτικών γνώσεων.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων της μονοετούς ταύτης φοιτήσεως θέλει καθορισθή διά Β,. Διατάγματος.

Το εις τους αποφοίτους της τάξεως ταύτης μετά εξετάσεις απονεμόμενον πτυχίον παρέχει το δικαίωμα εγγραφής εις μόνην την Θεολογικήν Σχολήν του ημετέρου Πανεπιστημίου, μη επιτρεπομένης της εκ ταύτης μετεγγραφής εις ετέραν τούτου Σχολήν.

Άρθρον 5. Προς ιερατικήν μόρφωσιν των αποφοίτων των γυμνασίων και διδασκαλείων, των εφιεμένων να ιερωθώσιν, ως και προς συμπλήρωσιν των αναγκαίων γνώσεων των ήδη κληρικών, των εχόντων τα ανωτέρω προσόντα και πρακτικήν εκκλησιαστικήν μόρφωσιν των λαϊκών τελειοφοίτων της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου η της Ριζαρείου Σχολής, κατά τον παλαιόν οργανισμόν, ιδρύεται ως παράρτημα της Ριζαρείου Σχολής μονοτάξιον ιερατικον φροντιστήριον, εν τω οποίω διδάσκονται ούτοι ως εξωτερικοί μαθηταί τα απαραίτητα ιερατικά μαθήματα και υποβάλλονται εις τας συναφείς πρακτικάς του ιερατικού σταδίου ασκήσεις κατά πρόγραμμα εκδοθησομένον διά B. Διατάγματος.

Άρθρον 6. Διά Β. Διατάγματος επιτρέπεται η μετατροπή των εν τω Κράτει λειτουργουσών ιερατικών σχολών, συμφώνως προς την διά του παρόντος νόμου καθοριζομένην μορφήν της Ριζαρείου Σχολής η η ίδρυσις όμοίων ταύτη νέων ιερατικών σχολών εις βάρος του Γενικού Εκκλησιαστικού Ταμείου, εφ' όσον

Σελ. 556
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/557.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

επαρκούσιν οι πόροι αυτού και μετά πρότασιν του Διοικητικού Συμβουλίου, Επίσης επιτρέπεται η δια Β. Διαταγμάτων ίδρυσις μονοταξίων ιερατικών φροντιστηρίων κατά το άρθρον 5 του παρόντος νόμου παρ' άλλαις του Κράτους ιερατικαίς Σχολαίς, η μεταβολή του προγράμματος και της μορφής των εν τω Κράτει ιεροδιδασκαλείων ως και η κατάργησις υφισταμένων ιεροδιδασκαλείων και ιερατικών Σχολών.

Άρθρον 7. Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται από της δημοσιεύσεως αυτού εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αι δε λεπτομέρειαι αυτού κανονισθήσονται διά Β, Διατάγματος.,

Ο παρών νόμος, ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 16 Απριλίου 1918.

Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ο Υπουργός των Εκκλησιαστικών κλπ.

ΔΗΜ. ΔΙΓΚΑΣ

[1]

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

(Νόμος 1242A'/24 Ιουνίου 1919) [βλ. και A108]

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Α. Δίγκας

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ

Ριζάρειος και Ιερατικαί σχολαί

Άρθρον 28. 1) Η εν Ριζαρείω Εκκλησιαστική σχολή εκπαίδευσις είνε πενταετής. Εις την α' τάξιν αυτής εισάγονται οι έχοντες προσόντα εισαγωγής εις την α' τάξιν τετραταξίου γυμνασίου, κατόπιν εισιτηρίων εξετάσεων. Διδάσκονται δ' εν αυτή πλην των γενικής μορφώσεως μαθημάτων και πάντα τα υπό των κειμένων νόμων προς μόρφωσιν διδασκάλων της δημοτικής εκπαιδεύσεως οριζόμενα μαθήματα ειδικά, ως και τα προς μόρφωσιν ιερέων απαιτούμενα τοιαύτα (ν. 1432, αρθρ. 1, εδαφ, 1 και 2).

2) Το πρόγραμμα των μαθημάτων, ως και ο τρόπος της προαγωγής και

Σελ. 557
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/558.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

απολύσεως των μαθητών κανονίζονται διά Β. Διατάγματος, μετά γνωμοδότησιν επιτροπής, απαρτιζόμενης εκ 4 μελών του εκπαιδευτικού συμβουλίου, του εν τω Υπουργείω τμηματάρχου του Εκκλησιαστικού τμήματος, του διευθυντού της σχολής και ενός καθηγητού της Θεολογικής σχολής του Πανεπιστημίου (ν. 1432, άρθρ, 1, εδάφ. 3).

3) Την εποπτείαν της σχολής εις ό,τι αφορά την διδασκαλικήν εν αυτή μόρφωσιν ασκεί το Υπουργείον διά του Εκπαιδευτικού συμβουλίου και του αρμοδίου Γεν, Επιθεωρητού (ν. 1432, άρθρ. 1, εδάφ. 4),

4) Τα παιδαγωγικά και τεχνικά μαθήματα εν όλω η εν μέρει ως και τας διδακτικάς ασκήσεις δύνανται οι μαθηταί της Ριζαρείου σχολής να παρακολουθώσιν εν τω Μαρασλείω διδασκαλείω ομού μετά των μαθητών αυτού η και ιδιαιτέρως διδασκόμενα υπό του προσωπικού αυτού, Τα της κοινής ταύτης φοιτήσεως, διδασκαλίας και του τρόπου των σχετικών εξετάσεων κανονίζονται διά Β. Διαταγμάτων κατά πρότασιν του αρμοδίου τμήματος του εκπαιδευτικού συμβουλίου μετά γνώμην της διευθύνσεως εκατέρας των σχολών (ν. 1432, άρθρ. 2, εδάφ, 1).

5) Διά την πρόσθετον ως άνω διδασκαλίαν το προσωπικόν του Μαρασλείου διδασκαλείου αμείβεται κατά τας περί τούτου διατάξεις του παρόντος νόμου (ν. 1432, αρθρ. 2, εδάφ. 2).

6) Το πτυχίον της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής σχολής παρέχει δικαίωμα διορισμού εις θέσιν δημοδιδασκάλου μόνον επί μίαν δεκαπενταετίαν από της εκδόσεως αυτού. Πέραν ταύτης μόνον οι ιερούμενοι εκ των πτυχιούχων δύνανται να διορίζωνται δημοδιδάσκαλοι εις χωρία έχοντα πληθυσμόν μικρότερον των 1000 κατοίκων, δυνάμενοι να διορίζωνται συγχρόνως κατά τους κείμενους νόμους και εφημέριοι εν αυτοίς (ν. 1432, άρθρ. 3).

Άρθρον 29, 1) Συνιστάται εν τη Ριζαρείω σχολή τάξις προπαρασκευαστική διά την εις την Θεολογικήν σχολήν του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου φοίτησιν, εις ην δύνανται να καταταχθώσιν οι έχοντες ενδεικτικόν της τετάρτης τάξεως της Ριζαρείου σχολής, διδασκόμενοι επί εν έτος μαθήματα, απαιτούμενα προς απόκτησιν των διά την εις την ειρημένην σχολήν του Πανεπιστημίου φοίτησιν αναγκαιουσών συμπληρωματικών γνώσεων (ν. 1432, άρθρ. 4, εδάφ, 1).

2) Το πρόγραμμα των μαθημάτων της μονοετούς τούτης φοιτήσεως θέλει καθορισθή διά Β. διατάγματος (ν. 1452, άρθρ. 4, εδάφ. 2).

3) Το εις τους αποφοίτους της τάξεως ταύτης μετά εξετάσεις απονεμόμενον πτυχίον παρέχει δικαίωμα εγγραφής εις μόνην την Θεολογικήν σχολήν του ημετέρου Πανεπιστημίου, μη επιτρεπομένης της εκ ταύτης μεταγραφής εις ετέραν τούτου σχολήν (ν. 1432, άρθρ. 4, εδάφ. 3).

Άρθρον 30. 1) Προς ιερατικήν μόρφωσιν των αποφοίτων των γυμνασίων και διδασκαλείων, των εφιεμένων να ιερωθώσιν, ως και προς συμπλήρωσιν

Σελ. 558
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/559.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

των αναγκαίων γνώσεων των ήδη κληρικών, των εχόντων τα ανωτέρω προσόνντα και πρακτικήν εκκλησιαστικήν μόρφωσιν των λαϊκών τελειοφοίτων της Θεολογικής σχολής του Πανεπιστημίου η τής,Ριζαρείου σχολής, κατά τον παλαιόν Οργανισμόν, Ιδρύεται ως παράρτημα της Ριζαρείου σχολής μονοτάξιον ιερατικόν φροντιστήριον, εν τω οποίω διδάσκονται ούτοι ως εξωτερικοί μαθηταί τα απαραίτητα ιερατικά μαθήματα και υποβάλλονται εις τας συναφείς πρακτικάς του ιερατικού σταδίου ασκήσεις κατά πρόγραμμα εκδοθησόμενον διά Β. διατάγματος (ν. 1432, άρθρ. 5).

2) Εις το φροντιστήριον τούτο δύνανται να φοιτώσι και οι υποδιδάσκαλοι οι κατά τον νόμον ΒΟΘ' τυχόντες πτυχίου υποδιδασκάλου, ως και οι έχοντες τοιούτο εκ των υποδιδασκαλείων Μοναστηρίου και Θεσσαλονίκης· ούτοι δύνανται να διορισθώσιν ιερείς εις χωρία ων οι κάτοικοι δεν υπερβαίνουσι τους τριακόσιους, δυνάμενοι συγχρόνως να διορισθώσιν εν αυτοίς και ως υποδιδάσκαλοι (ν. 1432, άρθρ. 1, εδ, 1).

Άρθρον 31, 1) Συνιστώνται σχολεία ιερατικά εντός των οποίων εκπαιδεύονται οι προπαρασκευαζόμενοι διά την διακονίαν της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας, Εν αυτοίς γίνονται δεκτοί και όσοι των ήδη τεταγμένων εις τον εκκλησιαστικόν κλήρον εισί δεκτικοί μαθήσεως, Ο αριθμός και αι έδραι των σχολείων τούτων προσδιορισθήσονται διά B, διατάγματος, μετά γνωμοδότησιν της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος (ν. /ΓΞΖ', αρθρ. 1).

2) Τα σχολεία ταύτα τίθεντα υπό την άμεσον διεύθυνσιν του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως και υπό την επιτήρησιν της Ιεράς Σύνόδου (ν. /ΓΞΖ', άρθρ. 2),

Άρθρον 32. 1) Έκαστον των σχολείων τούτων έχει μαθητάς, ούτε των δέκα ελάττους, ούτε των τεσσαράκοντα πλείους, εντός αυτού κατοικούντας και κοινοβιακώς ζώντας. Καθόσον δε υπάρχουσιν εις αυτά τα σχολεία θέσεις κεναί, προτιμώνται οι ιερόπαιδες εν ισότητι των λοιπών περιστάσεων (ν. ,ΤΞΖ'.- άρθρ. 3).

2) Ίνα γίνη τις δεκτός εν αυτοίς τοις σχολείοις, απαιτείται να είνε: α') Έλλην, τέκνον γονέων του Ορθοδόξου Ανατολικού δόγματος, β') Έχων ηλικίαν ούτε κατωτέραν των δεκαπέντε, ούτε ανωτέραν των δέκα οκτώ ετών.

γ') Υγιής και αρτιμελής το σώμα, ευφυής δε τον νουν και χρηστοήθης. δ') Να φέρη απολυτήριον του δημοτικού σχολείου της πατρίδος του, η εάν εκεί δεν υπάρχει τοιούτο σχολείον, να γνωρίζη τουλάχιστον ν' αναγινώσκη ελευθέρως και να γράφη, και

ε') Να παράσχη διά των γονέων η των κηδεμόνων αυτού εγγύησιν αξιόχρεων, ότι εάν μετά την εκπαίδευσίν του, και όταν φθάση εις την υπό των ιερών κανόνων οριζομένην ήλικίαν, μεταμεληθείς, δεν θέληση να χειροτονηθή ιερεύς έγγαμος η άγαμος, η εάν αποβληθή του σχολείου, θέλει αποδίδη πάσαν την διά

Σελ. 559
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 540
  17_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

  20 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ 1906

  (Β, Διάταγμα / 21 Ιανουαρίου 1906)

  Κυβέρνηση Γ. Θεοτόκη

  Υπουργός Α. Στεφανόπουλος

  Περί τροποποιήσεως τον προγράμματος των μαθημάτων της Εκκλησιαστικής Ριζαρείου Σχολής

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'

  ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

  Κατά πρότασιν του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, διατάσσομεν τάδε'

  Το πρόγραμμα των μαθημάτων της Εκκλησιαστικής Ριζαρείου Σχολής τροποποιείται εν τοις εξής:

  Εν τη τρίτη τάξει

  Ελαττούται κατά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα η διδασκαλία,

  α') της εισαγωγής εις την Π. Διαθήκην,

  β') της εισαγωγής εις την Καινήν Διαθήκην και

  γ') της ερμηνείας της Κ. Διαθήκης.

  Εν τη τετάρτη τάξει

  Ελαττούται κατά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα η διδασκαλία,

  α') της εβραϊκής αρχαιολογίας,

  β) της Κατηχητικής (καταργουμένης ουτω) και

  γ') των Ελληνικών.

  Εν τη πέμπτη τάξει

  Ελαττούται κατά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα, η διδασκαλία των Λατινικών. Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργόν ανατίθεται, η δημοσίευσις και εκτέλεσις του διατάγματος τούτου.

  Εν Αθήναις τη 21 Ιανουαρίου 1906

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Ο Υπουργός

  A. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

  Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 22, τχ. Α'/23 Ιανουαρίου 1906.