Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:960
 
Αριθμός τόμων:2ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Νομοθεσία
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 26.12 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 546-565 από: 962
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/546.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

22 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ 1910

(Β, Διάταγμα / 9 Δεκεμβρίου 1910)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Α. Αλεξανδρής

Περί αντικαταστάσεως των άρθρων 10 και 11 τον εν ισχύι οργανισμού της Εκκλησιαστικής Ριζαρείου Σχολής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, διατάσσομεν τάδε:

Τα άρθρα 10 και 11 του εν ισχυι οργανισμού της Εκκλησιαστικής Ριζαρείου Σχολής μετά των επενεχθεισών αυτοίς τροποποιήσεων αντικαθίστανται διά των εξής:

Άρθρον 10.

Α', Θεολογικά

α' Ιερά ιστορία

β' Εισαγωγή εις την Παλαιάν και Καινήν Διαθήκην

γ' Ερμηνεία Παλαιάς και Καινής Διαθήκης

δ' Ιερά γεωγραφία

ε' Εκκλησιαστική ιστορία

στ' Πατρολογία

ζ' Ανάγνωσις εκκλησιαστικών πατέρων

η' Ιερά κατήχησις

θ' Δογματική

ι' Χριστιανική ηθική

ια' Λειτουργική

ιβ' Ομιλητική

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 373, τχ. Λ'/16 Δεκεμβρίου 1910

Σελ. 546
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/547.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Β'. Εγκυκλοπαιδικά 1ον Φιλολογικά

α' Ελληνική γλώσσα

β' Λατινική γλώσσα

γ' Εβραϊκή γλώσσα

δ' Γαλλική γλώσσα

2ον Φιλοσοφικά

α' Ψυχολογία

β' Λογική

3ον Πραγματικά

α' Ιστορία

β' Γεωγραφία

γ' Γεωμετρία

δ' Άλγεβρα

ε' Αριθμητική

στ' Τριγωνομετρία

ζ' Κοσμογραφία

η' Πειραματική φυσική

θ' Χημεία

ι' Φυσική ιστορία

Γ. Τεχνικά

α! Εκκλησιαστική μουσική

β' Καλλιγραφία

γ' Ιχνογραφία

δ' Γυμναστική

ΓΕΝΙΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ

Άρθρον 11,

Τάξις Α

Ώραι καθ' εβδομάδα

1) Ιστορία της Π. Διαθήκης 1

2) Ανάγνωσις Ελλήνων Εκκλ. πατέρων 1

3) Ιερά γεωγραφία 1

4) Ελληνικά, Ξενοφών, 'Ισοκράτης, Λυσίας, επανάληψις της γραμματικής, συντακτικόν, θέματα, συνθέσεις 9

Σελ. 547
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/548.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

5) Λατινικά, άναγνωσματάριον Lhomond, γραμματική 2

6) Γαλλικά, εκ της εγκεκριμένης μεθόδου 4

7) Ιστορία από των Ρωμαίων μέχρι Μ. Κωνστ, 2

8) Γεωγραφία, η της Ελλάδος και της λοιπής Ευρώπης 2

9) Μαθηματικά, επανάληψις της πρακτικής αριθμητικής, θεωρητική αριθμητική 3

10) Φυσικά, ζωολογία 1

11) Εκκλησιαστική μουσική 2

12) Καλλιγραφία 1

13) Ιχνογραφία 1

14) Γυμναστική 2

To όλον ώραι 32

Τάξις Β'

Ώραι καθ' εβδομάδα

1) Ιστορία της Κ. Διαθήκης 2

2) Ανάγνωσις Ελλήνων Εκκλ, πατέρων 1

3) Ελληνικά, Ξενοφώντος απομνημονεύματα, Θουκυδίδου ιστορικά, Δημοσθένης, Ισοκράτης, Πλουτάρχου βίοι. Ομήρου Οδύσσεια, συντακτικόν, θέματα συνθέσεις 9

4) Λατινικά, εκ του Γαλατικού πολέμου του Καίσαρος, Κορνήλιος Νέπως, Κικέρων, γραμματική, συντακτικόν, θέματα 3

5) Γαλλικά, εκ της εγκεκριμένης μεθόδου 4

6) Ιστορία από του Μ, Κωνσταντίνου μέχρι του έτους 1453 μετά των κυρίων γεγονότων της δύσεως κατά τον μέσον αιώνα 2

7) Μαθηματικά, Άλγεβρα, γεωμετρία 3

8) Φυσικά, Φυτολογία, στοιχεία γεωλογίας 2

9) Εκκλησιαστική μουσική 2

10) Ιχνογραφία · 2

11) Γυμναστική 2

Το όλον ώραι 32

Τάξις Γ΄

Ώραι καθ' εβδομάδα

1) Εισαγωγή εις την Π. Διαθήκην 1

2) Εισαγωγή εις την Κ. Διαθήκην 1

3) Ερμηνεία K. Διαθήκης 2

4) Ανάγνωσις Ελλήνων Εκκλ. πατέρων 1

5) Ιερά κατήχησις 2

6) Ελληνικά, Δημοσθένης, Θουκυδίδου δημηγορίαι, Πλάτωνος Κρίτων

Σελ. 548
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/549.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

και απολογία. Ομήρου Ιλιάς, θέματα, συνθέσεις 8

7) Λατινικά, Κικέρων, Σαλλούστιος, συντακτικον και γραμματική 2

8) Εβραϊκά, αναγνωσματάριον, γραμματική, θέματα 2

9) Γαλλικά, ερμηνεία εκ του Biographies des hommes illustres des temps anciens et modernes, γραμματική συντακτικόν 2

10) Φιλοσοφικά, ψυχολογία 1

11) Ιστορία, η της Ελλάδος μέχρι του έτους 146 π,Χ. 2

12) Μαθηματικά, Άλγεβρα, γεωμετρία 2

13) Φυσικά, πειραματική φυσική 2

14) Εκκλησιαστική Μουσική 2

15) 'Ιχνογραφία 2

16) Γυμναστική 2

Το όλον ώραι 34

Τάξις Δ'

Ώραι καθ' εβδομάδα

1) Ερμηνεία Π. Διαθήκης 2

2) Ερμηνεία Κ. Διαθήκης 2

3) Εκκλησιαστική ιστορία 2

4) Ανάγνωσις Εκκλησιαστικών πατέρων 1

5) Ομιλητική 2

6) Ελληνικά, Πλάτων, Θουκυδίδου δημηγορίαι, Σοφοκλής, Ευριπίδης, Ομήρου Ιλιάς, θέματα, συνθέσεις 7

7) Λατινικά, Τάκιτος, Οράτιος θέματα 3

8) Γαλλικά, ερμηνεία εκ του Les enfants de Marced, συντακτικόν, διαλεκταί ασκήσεις  2

9) Φιλοσοφικά, Λογική 1

10) Ιστορία η της νέας Ευρώπης μέχρι του 1815 και η της Έλλην. επαναστάσεως 2

11) Μαθηματικά, και γεωμετρία, τριγωνομετρία, Κοσμογραφία 2

12) Φυσικά, φυσική πειραματική, στοιχεία χημείας 2

13) Εκκλησιαστική μουσική 2

14) Ιχνογραφία 1

15) Γυμναστική 2

Το όλον ώραι 33

Τάξις Ε΄

Ώραι καθ' εβδομάδα

1) Ερμηνεία Π. Διαθήκης 2

2) Ερμηνεία Κ. Διαθήκης 2

Σελ. 549
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/550.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

3) Εκκλησιαστική ιστορία 2

4) Ανάγνωσις Ελλήνων Εκκλ. πατέρων 2

5) Πατρολογία 2

6) Δογματική 3

7) Χριστιανική ηθική 2

8) Λειτουργική 1

9) Ομιλητικόν φροντιστήριον 3

10) Ελληνικά, ερμηνεία Ελλήνων συγγραφέων, θέματα 6

11) Λατινικά, ανάγνωσις Λατίνων Εκκλησιαστικών πατέρων 3

12) Γαλλικά, ερμηνεία εκ των επικήδειων λόγων του Bossuet, θέματα, διαλεκτικαί ασκήσεις 2

13) Ιχνογραφία 1

14) Γυμναστική 1

το όλον ώραι 32

Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 9 Δεκεμβρίου 1910

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο Υπουργός ΑΠ. Γ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

Σελ. 550
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/551.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

23 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ  1911

(Β. Διάταγμα / 8 Οκτωβρίου 1911)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Α. Αλεξανδρής

Περί των διδακτέων μαθημάτων εν ταις ιερατικαίς σχολαίς

ΓΕΩΡΓΙΟΣ A' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Προτάσει της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, διατάσσομεν τάδε:

Διδακτέα μαθήματα εν ταις ιερατικαίς σχολαίς είναι εν μεν τη Α' τάξει 1) Ιερά Ιστορία της Π. και Κ. Διαθήκης (ώραι 3). 2) Ιερά Γεωγραφία (ώρα 1). 3) Ανάγνωσις Ελλήνων Πατέρων (ώρα 1), 4) Ελληνικά (Πλούταρχος, Ξενοφών, Ισοκράτης, Γραμματική, Συντακτικόν, θέματα, εκθέσεις κλ,π. ώραι 10). 5) Θεωρητική αριθμητική (ώραι 3), 6) Ζωολογία (ώρα 1). 7) Ιστορία των ανατολικών Εθνών συντόμως και Αρχ. ελληνική εν εκτάσει (ώραι 3). 8) Γεωγραφία της Ελλάδος και λοιπής Ευρώπης (ώραι 2). 9) Καλλιγραφία και ιχνογραφία (ώρα 1), 10) Γυμναστική (ώραι 2), 11) Εκκλησιαστική μουσική (ώραι 3).

Εν όλω ώραι 30 καθ' εβδομάδα.

Εν δε τη Β' τάξει 1) Ιερά κατήχησις (ώραι 2). Εκκλησιαστική ιστορία (ώραι 3). 3) Εισαγωγή εις την Π. και Κ. Διαθήκην (ώραι 3). Ανάγνωσις Ελλήνων πατέρων (ώρα 1). 5) Ελληνικά Λυσίας, Λυκούργος, Ηρόδοτος, Δημοσθένης, συντακτικον εκθέσεις κλπ. (ώραι 9), 6) Επιπεδομετρία (ώραι 2). 7) Φυσική (φυσιολογία, ορυκτολογία, γεωλογία) (ώραι 2). 8) Γεωγραφία των λοιπών Ηπείρων (ώραι 2). 9) Ιστορία Ρωμαϊκή και τα κυριώτερα εκ της ιστορίας των Ευρωπαϊκών Εθνών (ώραι 2), 10) Γυμναστική (ώραι 2), 11) Εκκλησιαστική μουσική (ώραι 2). Εν όλω ώραι 30 καθ' εβδομάδα.

Εν δε τη Γ' τάξει 1) Εκκλησιαστική ιστορία (ώραι 2). 2) Δογματική (ώραι 2), 3) Ερμηνεία των Ιερών Γραφών (ώραι 3), 4) Ελληνικά Δημοσθένης,

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 287, τχ. Α'/13 Οκτωβρίου 1911.

Σελ. 551
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/552.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Πλάτων, Θουκυδίδης, Όμηρος, θέματα εκθέσεις κλπ. (ώραι 9). 5) Ψυχολογία (ώρα 1). 6) Ανάγνωσις Πατέρων (ώρα 1), 7) Ιστορία Βυζαντινή και νεωτέρα Ελληνική (ωραι 2). 8) Ιστορία της Παιδαγωγικής (ώραι 2). 9) Παιδαγωγική (ώραι 2). 10) Άλγεβρα και Τριγωνομετρία (ώραι 2). 11) Φυσική Πειραματική (ωραι 2). 12) Γυμναστική (ώραι 2). 13) Εκκλησιαστική μουσική (ώραι 2). Ήτοι εν όλω ώραι 32.

Και εν τη Δ' τάξει 1) Χριστιανική ηθική (ώραι 2). 2) Λογική (ώρα 1). 3) Κανονικόν Δίκαιον (ώρα 1). 4) Ερμηνεία Ιερών Γραφών (ώραι 3). 5) Ομιλητική (ωραι 2). 6) Ελληνικά (Όμηρος, και Δραματικοί συγγραφείς) (ώραι 9). 7) Διδακτική (ώραι 2). 8) Κοσμογραφία (ώρα 1). 9) Υγιεινή (ώρα 1), 10) Γυμναστική (ώρα 1). 11) Εκκλησιαστική μουσική (ώραι 2). Ήτοι εν όλω ώραι 25.

Πάσα διάταξις αντικείμενη εις το παρόν διάταγμα καταργείται.

Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και την εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 8 Οκτωβρίου 1911

Εν ονόματι του Βασιλέως Ο Αντιβασιλεύς

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΔΟΧΟΣ

Ο Υπουργός AΠ. Γ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

Σελ. 552
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/553.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

24

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ 1912

Επειδή δ' αι από του 1900 γενόμεναι εν τω Προγράμματι των μαθημάτων μεταβολαί είτε αφήρεσαν μαθήματα τίνα θεολογικά είτ' εμείωσαν τας ώρας της διδασκαλίας αυτών ανεθεωρήθη το Πρόγραμμα τω 1912, εισήχθησαν εις αυτό τα μαθήματα Εκκλησιαστικόν Δίκαιον, Ποιμαντική, Απολογητική, Συμβολική και ενισχύθη η ανάγνωσις των συγγραμμάτων των Πατέρων της Εκκλησίας, Ούτω δε το Πρόγραμμα αποκατασταθέν, εγκρίσει της Κυβερνήσεως, είχεν ως εξής.

Μαθήματα

Τάξις

A'.

Τάξις

Β'.

Τάξις Γ'.

Τάξις Δ'.

Τάξις

Ε'.

Ιστορία Π. Διαθ. και Γεωγρ. της Αγ. Γης ... ...

2

Ιστορία της Καινής Διαθήκης . . ...............

2

Ιερά Κατήχησις ............. .............

2

Εισαγωγή εις την Παλ. Διαθήκην ...............

1

Εισαγωγή εις την Κ. Διαθήκην . ..............

2

Ερμηνεία Π. Διαθήκης .... . . ..... . .... .

2

2

Ερμηνεία Κ. Διαθήκης ... . . .............

4

2

Εκκλησιαστικόν Δίκαιον . . . . ... .........

1

Εκκλησιαστική Ιστορία .... .................

2

2

Πατρολογία . . ... .... ....................

2

Δογματική, Απολογητική και Συμβολική . .......

4

Χριστιανική Ηθική ..........................

2

Ομιλητική ............ .... ..............

2

Ομιλητικόν Φροντιστήριον και ανάγν. εκκλησιαστικών ρητόρων ............. ..............

2

Ποιμαντική .................................

1

Λειτουργική ... ... . . ........ ...... ....

1

Ελληνική γλώσσα ... .......................

9

9

8

7

6

Ανάγνωσις Ελλ. και Λατ. Πατέρων ........ ...

2

2

2

2

2

Λατινική γλώσσα ............................

3

3

2

2

2

Γαλλική γλώσσα ....... ....................

4

4

3

3

2

Εβραϊκή γλώσσα ...... . ..... ..........

2

Ψυχολογία ..... ..... ................ . . .

2

Αναδημοσιεύεται από το: Χρυσοστόμου A Παπαδοπούλου, Ιστορία της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής επί τη εβδομηκονταπενταετηρίδι αυτής, Αθήνα 1919, σ. 184-185.

Σελ. 553
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/554.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Μαθήματα

Τάξις

A'.

Τάξις Β'.

Τάξις Γ'.

Τάξις

Δ'.

Τάξις Ε'·

Λογική .............. ...... ....... ......

1

Φυσική Ιστορία ........... ..... ...... . .

1

2

Φυσική Πειραμ. και στοιχεία χημείας .... .....

2

2

Θεωρητική Αριθμητική ..... ..... ..........

3

Επιπεδομετρία ..... ... ........... ....

3

Άλγεβρα .... Ι ..........................

2

Στερεομετρία και Κοσμογραφία .... . . . . . ...

2

Γεωγραφία .... .............. ........... .

2

Ιστορία ................ .................

3

3

3

Εκκλησιαστική Μουσική ......................

3

3

3

2

1

Γυμναστική ........... . . .................

2

2

2

2

1

Ιχνογραφία και καλλιγραφία ...................

2

2

2

2

Σελ. 554
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/555.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

25

Η ΡΙΖΑΡΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΠΕΝΤΑΤΑΞΙΟ

ΙΕΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΙΔΡΥΣΗ ΙΕΡΑΤΙΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

(Νόμος 1432/16 Απριλίου 1918)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Δ. Δίγκας

Περί οργανισμού της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής και ιερατικού φροντιστηρίου

ΝΟΜΟΣ 1432

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

Άρθρον 1. Η εν τη Ριζαρείω Εκκλησιαστική Σχολή εκπαίδευσις είνε πενταετής.

Εις την A' τάξιν αυτής εισάγονται οι έχοντες προσόντα εισαγωγής εις την A' τάξιν τετραταξίου Γυμνασίου, κατόπιν εισιτηρίων εξετάσεων. Διδάσκονται δ' εν αυτή πλην των γενικής μορφώσεως μαθημάτων και πάντα τα υπό των κειμένων νόμων προς μόρφωσιν διδασκάλων της δημοτικής εκπαιδεύσεως οριζόμενα ειδικά μαθήματα, ως και τα προς μόρφωσιν ιερέων απαιτούμενα τοιαύτα.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων, ως και o τρόπος της προαγωγής και απολύσεως των μαθητών κανονίζονται διά Βασ, Διαταγμάτων, μετά γνωμοδότησιν επιτροπής, απαρτιζόμενης εκ 4 μελών του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, του εν τω Υπουργείω Τμηματάρχου του Εκκλησιαστικού Τμήματος, του Διευθυντού της Σχολής και ενός καθηγητού της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου.

Την εποπτείαν της Σχολής εις ό,τι αφορά την διδασκαλικήν εν αυτή μόρφωσιν, ασκεί το Υπουργείον διά του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου και του αρμοδίου Γεν. Επιθεωρητού.

Άρθρον 2. Τα παιδαγωγικά και τεχνικά μαθήματα εν όλω η εν μέρει, ως

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 115, τχ. A'/26 Μαΐου 1918.

Σελ. 555
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/556.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

και τας διδακτικάς ασκήσεις δύνανται οι μαθηταί της Ριζαρείου Σχολής να παρακολουθώσιν εν τω Μαρασλείω Διδασκαλείω ομού μετά των μαθητών αυτού η και ιδιαιτέρως διδασκόμενοι υπό του προσωπικού αυτού, τα της κοινής ταύτης φοιτήσεως, διδασκαλίας και του τρόπου των σχετικών εξετάσεων κανονίζονται διά Β. Διαταγμάτων, κατά πρότασιν του αρμοδίου Τμήματος του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, μετά γνώμην της Διευθύνσεως εκατέρας των Σχολών.

Διά την πρόσθετον ως άνω διδασκαλίαν το προσωπικόν του Μαρασλείου Διδασκαλείου αμείβεται κατά τας περί τούτου διατάξεις των κειμένων νόμων.

Άρθρον 3. Το πτυχίον της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής παρέχει δικαίωμα διορισμού εις θέσιν δημοδιδασκάλου μόνον επί μίαν δεκαπενταετίαν από της εκδόσεως αυτού. Πέραν ταύτης μόνον οι ιερούμενοι εκ των πτυχιούχων δύνανται να διορίζωνται δημοδιδάσκαλοι εις χωρία έχοντα πληθυσμόν μικρότερον των 1000 κατοίκων, δυνάμενοι να διορίζωνται συγχρόνως κατά τους κειμένους νόμους και εφημέριοι εν αυτοίς.

Άρθρον 4, Συνιστάται εν τη Ριζαρείω Σχολή τάξις προπαρασκευαστική διά την εις την Θεολογικήν Σχολήν του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου φοίτησιν εις ην δύνανται να καταταχθώσιν οι έχοντες ενδεικτικόν της τετάρτης τάξεως της Ριζαρείου Σχολής διδασκόμενοι επί εν έτος μαθήματα, απαιτούμενα προς απόκτησιν των διά την εις την ειρημένην Σχολήν του Πανεπιστημίου φοίτησιν αναγκαιουσών συμπληρωτικών γνώσεων.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων της μονοετούς ταύτης φοιτήσεως θέλει καθορισθή διά Β,. Διατάγματος.

Το εις τους αποφοίτους της τάξεως ταύτης μετά εξετάσεις απονεμόμενον πτυχίον παρέχει το δικαίωμα εγγραφής εις μόνην την Θεολογικήν Σχολήν του ημετέρου Πανεπιστημίου, μη επιτρεπομένης της εκ ταύτης μετεγγραφής εις ετέραν τούτου Σχολήν.

Άρθρον 5. Προς ιερατικήν μόρφωσιν των αποφοίτων των γυμνασίων και διδασκαλείων, των εφιεμένων να ιερωθώσιν, ως και προς συμπλήρωσιν των αναγκαίων γνώσεων των ήδη κληρικών, των εχόντων τα ανωτέρω προσόντα και πρακτικήν εκκλησιαστικήν μόρφωσιν των λαϊκών τελειοφοίτων της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου η της Ριζαρείου Σχολής, κατά τον παλαιόν οργανισμόν, ιδρύεται ως παράρτημα της Ριζαρείου Σχολής μονοτάξιον ιερατικον φροντιστήριον, εν τω οποίω διδάσκονται ούτοι ως εξωτερικοί μαθηταί τα απαραίτητα ιερατικά μαθήματα και υποβάλλονται εις τας συναφείς πρακτικάς του ιερατικού σταδίου ασκήσεις κατά πρόγραμμα εκδοθησομένον διά B. Διατάγματος.

Άρθρον 6. Διά Β. Διατάγματος επιτρέπεται η μετατροπή των εν τω Κράτει λειτουργουσών ιερατικών σχολών, συμφώνως προς την διά του παρόντος νόμου καθοριζομένην μορφήν της Ριζαρείου Σχολής η η ίδρυσις όμοίων ταύτη νέων ιερατικών σχολών εις βάρος του Γενικού Εκκλησιαστικού Ταμείου, εφ' όσον

Σελ. 556
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/557.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

επαρκούσιν οι πόροι αυτού και μετά πρότασιν του Διοικητικού Συμβουλίου, Επίσης επιτρέπεται η δια Β. Διαταγμάτων ίδρυσις μονοταξίων ιερατικών φροντιστηρίων κατά το άρθρον 5 του παρόντος νόμου παρ' άλλαις του Κράτους ιερατικαίς Σχολαίς, η μεταβολή του προγράμματος και της μορφής των εν τω Κράτει ιεροδιδασκαλείων ως και η κατάργησις υφισταμένων ιεροδιδασκαλείων και ιερατικών Σχολών.

Άρθρον 7. Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται από της δημοσιεύσεως αυτού εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αι δε λεπτομέρειαι αυτού κανονισθήσονται διά Β, Διατάγματος.,

Ο παρών νόμος, ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 16 Απριλίου 1918.

Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ο Υπουργός των Εκκλησιαστικών κλπ.

ΔΗΜ. ΔΙΓΚΑΣ

[1]

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

(Νόμος 1242A'/24 Ιουνίου 1919) [βλ. και A108]

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Α. Δίγκας

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ

Ριζάρειος και Ιερατικαί σχολαί

Άρθρον 28. 1) Η εν Ριζαρείω Εκκλησιαστική σχολή εκπαίδευσις είνε πενταετής. Εις την α' τάξιν αυτής εισάγονται οι έχοντες προσόντα εισαγωγής εις την α' τάξιν τετραταξίου γυμνασίου, κατόπιν εισιτηρίων εξετάσεων. Διδάσκονται δ' εν αυτή πλην των γενικής μορφώσεως μαθημάτων και πάντα τα υπό των κειμένων νόμων προς μόρφωσιν διδασκάλων της δημοτικής εκπαιδεύσεως οριζόμενα μαθήματα ειδικά, ως και τα προς μόρφωσιν ιερέων απαιτούμενα τοιαύτα (ν. 1432, αρθρ. 1, εδαφ, 1 και 2).

2) Το πρόγραμμα των μαθημάτων, ως και ο τρόπος της προαγωγής και

Σελ. 557
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/558.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

απολύσεως των μαθητών κανονίζονται διά Β. Διατάγματος, μετά γνωμοδότησιν επιτροπής, απαρτιζόμενης εκ 4 μελών του εκπαιδευτικού συμβουλίου, του εν τω Υπουργείω τμηματάρχου του Εκκλησιαστικού τμήματος, του διευθυντού της σχολής και ενός καθηγητού της Θεολογικής σχολής του Πανεπιστημίου (ν. 1432, άρθρ, 1, εδάφ. 3).

3) Την εποπτείαν της σχολής εις ό,τι αφορά την διδασκαλικήν εν αυτή μόρφωσιν ασκεί το Υπουργείον διά του Εκπαιδευτικού συμβουλίου και του αρμοδίου Γεν, Επιθεωρητού (ν. 1432, άρθρ. 1, εδάφ. 4),

4) Τα παιδαγωγικά και τεχνικά μαθήματα εν όλω η εν μέρει ως και τας διδακτικάς ασκήσεις δύνανται οι μαθηταί της Ριζαρείου σχολής να παρακολουθώσιν εν τω Μαρασλείω διδασκαλείω ομού μετά των μαθητών αυτού η και ιδιαιτέρως διδασκόμενα υπό του προσωπικού αυτού, Τα της κοινής ταύτης φοιτήσεως, διδασκαλίας και του τρόπου των σχετικών εξετάσεων κανονίζονται διά Β. Διαταγμάτων κατά πρότασιν του αρμοδίου τμήματος του εκπαιδευτικού συμβουλίου μετά γνώμην της διευθύνσεως εκατέρας των σχολών (ν. 1432, άρθρ. 2, εδάφ, 1).

5) Διά την πρόσθετον ως άνω διδασκαλίαν το προσωπικόν του Μαρασλείου διδασκαλείου αμείβεται κατά τας περί τούτου διατάξεις του παρόντος νόμου (ν. 1432, αρθρ. 2, εδάφ. 2).

6) Το πτυχίον της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής σχολής παρέχει δικαίωμα διορισμού εις θέσιν δημοδιδασκάλου μόνον επί μίαν δεκαπενταετίαν από της εκδόσεως αυτού. Πέραν ταύτης μόνον οι ιερούμενοι εκ των πτυχιούχων δύνανται να διορίζωνται δημοδιδάσκαλοι εις χωρία έχοντα πληθυσμόν μικρότερον των 1000 κατοίκων, δυνάμενοι να διορίζωνται συγχρόνως κατά τους κείμενους νόμους και εφημέριοι εν αυτοίς (ν. 1432, άρθρ. 3).

Άρθρον 29, 1) Συνιστάται εν τη Ριζαρείω σχολή τάξις προπαρασκευαστική διά την εις την Θεολογικήν σχολήν του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου φοίτησιν, εις ην δύνανται να καταταχθώσιν οι έχοντες ενδεικτικόν της τετάρτης τάξεως της Ριζαρείου σχολής, διδασκόμενοι επί εν έτος μαθήματα, απαιτούμενα προς απόκτησιν των διά την εις την ειρημένην σχολήν του Πανεπιστημίου φοίτησιν αναγκαιουσών συμπληρωματικών γνώσεων (ν. 1432, άρθρ. 4, εδάφ, 1).

2) Το πρόγραμμα των μαθημάτων της μονοετούς τούτης φοιτήσεως θέλει καθορισθή διά Β. διατάγματος (ν. 1452, άρθρ. 4, εδάφ. 2).

3) Το εις τους αποφοίτους της τάξεως ταύτης μετά εξετάσεις απονεμόμενον πτυχίον παρέχει δικαίωμα εγγραφής εις μόνην την Θεολογικήν σχολήν του ημετέρου Πανεπιστημίου, μη επιτρεπομένης της εκ ταύτης μεταγραφής εις ετέραν τούτου σχολήν (ν. 1432, άρθρ. 4, εδάφ. 3).

Άρθρον 30. 1) Προς ιερατικήν μόρφωσιν των αποφοίτων των γυμνασίων και διδασκαλείων, των εφιεμένων να ιερωθώσιν, ως και προς συμπλήρωσιν

Σελ. 558
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/559.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

των αναγκαίων γνώσεων των ήδη κληρικών, των εχόντων τα ανωτέρω προσόνντα και πρακτικήν εκκλησιαστικήν μόρφωσιν των λαϊκών τελειοφοίτων της Θεολογικής σχολής του Πανεπιστημίου η τής,Ριζαρείου σχολής, κατά τον παλαιόν Οργανισμόν, Ιδρύεται ως παράρτημα της Ριζαρείου σχολής μονοτάξιον ιερατικόν φροντιστήριον, εν τω οποίω διδάσκονται ούτοι ως εξωτερικοί μαθηταί τα απαραίτητα ιερατικά μαθήματα και υποβάλλονται εις τας συναφείς πρακτικάς του ιερατικού σταδίου ασκήσεις κατά πρόγραμμα εκδοθησόμενον διά Β. διατάγματος (ν. 1432, άρθρ. 5).

2) Εις το φροντιστήριον τούτο δύνανται να φοιτώσι και οι υποδιδάσκαλοι οι κατά τον νόμον ΒΟΘ' τυχόντες πτυχίου υποδιδασκάλου, ως και οι έχοντες τοιούτο εκ των υποδιδασκαλείων Μοναστηρίου και Θεσσαλονίκης· ούτοι δύνανται να διορισθώσιν ιερείς εις χωρία ων οι κάτοικοι δεν υπερβαίνουσι τους τριακόσιους, δυνάμενοι συγχρόνως να διορισθώσιν εν αυτοίς και ως υποδιδάσκαλοι (ν. 1432, άρθρ. 1, εδ, 1).

Άρθρον 31, 1) Συνιστώνται σχολεία ιερατικά εντός των οποίων εκπαιδεύονται οι προπαρασκευαζόμενοι διά την διακονίαν της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας, Εν αυτοίς γίνονται δεκτοί και όσοι των ήδη τεταγμένων εις τον εκκλησιαστικόν κλήρον εισί δεκτικοί μαθήσεως, Ο αριθμός και αι έδραι των σχολείων τούτων προσδιορισθήσονται διά B, διατάγματος, μετά γνωμοδότησιν της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος (ν. /ΓΞΖ', αρθρ. 1).

2) Τα σχολεία ταύτα τίθεντα υπό την άμεσον διεύθυνσιν του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως και υπό την επιτήρησιν της Ιεράς Σύνόδου (ν. /ΓΞΖ', άρθρ. 2),

Άρθρον 32. 1) Έκαστον των σχολείων τούτων έχει μαθητάς, ούτε των δέκα ελάττους, ούτε των τεσσαράκοντα πλείους, εντός αυτού κατοικούντας και κοινοβιακώς ζώντας. Καθόσον δε υπάρχουσιν εις αυτά τα σχολεία θέσεις κεναί, προτιμώνται οι ιερόπαιδες εν ισότητι των λοιπών περιστάσεων (ν. ,ΤΞΖ'.- άρθρ. 3).

2) Ίνα γίνη τις δεκτός εν αυτοίς τοις σχολείοις, απαιτείται να είνε: α') Έλλην, τέκνον γονέων του Ορθοδόξου Ανατολικού δόγματος, β') Έχων ηλικίαν ούτε κατωτέραν των δεκαπέντε, ούτε ανωτέραν των δέκα οκτώ ετών.

γ') Υγιής και αρτιμελής το σώμα, ευφυής δε τον νουν και χρηστοήθης. δ') Να φέρη απολυτήριον του δημοτικού σχολείου της πατρίδος του, η εάν εκεί δεν υπάρχει τοιούτο σχολείον, να γνωρίζη τουλάχιστον ν' αναγινώσκη ελευθέρως και να γράφη, και

ε') Να παράσχη διά των γονέων η των κηδεμόνων αυτού εγγύησιν αξιόχρεων, ότι εάν μετά την εκπαίδευσίν του, και όταν φθάση εις την υπό των ιερών κανόνων οριζομένην ήλικίαν, μεταμεληθείς, δεν θέληση να χειροτονηθή ιερεύς έγγαμος η άγαμος, η εάν αποβληθή του σχολείου, θέλει αποδίδη πάσαν την διά

Σελ. 559
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/560.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

τα δίδακτρα αυτού γενομένην δαπάνην, προς απότισιν της όποιας εφαρμόζονται κατ' αυτού αι διατάξεις του νόμου περί καθυστερούντων οφειλετών του δημοσίου. Κατ' αμφοτέρας τας προμνησθείσας περιπτώσεις, ήτοι την της μεταμέλειας η την της αποβολής, υπόκειται και εις τας υποχρεώσεις του στρατευσίμου κατά τον νόμον. Εξαιρούνται, δε οι εξ ασθενείας επαγούσης ανικανότητα, η εξ άλλης τινός, αίφνης επελθούσης, φυσικής ελλείψεως κωλυόμενοι (ν. /ΓΞΖ', άρθρ. 4).

Άρθρον 36. 1) Διά Β. διαταγμάτων επιτρέπεται η μετατροπή των εν τω Κράτει λειτουργουσών ιερατικών σχολών, συμφώνως προς την διά των άρθρων 28-29 του παρόντος καθοριζομένην μορφήν της Ριζαρείου σχολής η η ίδρυσις ομοίων ταύτη νέων ιερατικών σχολών εις βάρος του Γενικού Εκκλησιαστικού Ταμείου, εφ' όσον επαρκούσιν οι πόροι αυτού και μετά πρότασιν του διοικητικού συμβουλίου. Επίσης επιτρέπεται η διά Β. διαταγμάτων ίδρυσις μονοταξίων ιερατικών φροντιστηρίων κατά το άρθρον 30 του παρόντος παρ' άλλαις του Κράτους ιερατικαίς σχολαίς, η μεταβολή του προγράμματος και της μορφής των εν τω Κρατεί ιεροδιδασκαλείων ως και η κατάργησις υφισταμένων ιεροδιδασκαλείων και ιερατικών σχολών (ν, 1432, άρθρ. 6),

2) Από της 26 Μαΐου 1918 απαγορεύεται εν πάσαις ταις επισκοπαίς του Κράτους η χειροτονία εις εφημερίους η διακόνους των μη κεκτημένων πτυχίων της θεολογικής σχολής του Πανεπιστημίου η της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής σχολής η άλλων ανεγνωρισμένων εν τω Κρατεί ιερατικών σχολών η αποφοιτήριον του μονοταξίου ιερατικού φροντιστηρίου (ν. 1433, άρθρ. 1, εδάφ. 1).

3) Η ανωτέρω απαγόρευσις δεν αφορά τους κεχειροτονημένους τη" 26 Μαΐου 1918 διακόνους, ως και τους διά τας Μονάς ιερομόναχους, μη επιτρεπομένης της μεταθέσεως των τελευταίων τούτων εις πόλεις η χωρία (ν, 1433, άρθρ. 1, εδάφ. 2).

4) Αι διατάξεις του δευτέρου εδαφίου του παρόντος άρθρου δύνανται να τεθώσιν εις εφαρμογήν και εις ωρισμένας περιφερείας των Νέων Χωρών διά Β. Διαταγμάτων, μετά γνώμην του Εκκλησιαστικού Αρχιερατικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης (ν, 1433, άρθρ. 1, έδαφ. 2).

5) Αι λεπτομέρειαι του παρόντος άρθρου κανονισθήσονται διά Β, διατάγματος (ν, 1452, άρθρ. 7 και ν. 1433, άρθρ. 3, εδάφ. 3).

Σελ. 560
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/561.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

26

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ 1918

(Β, Διάταγμα / 7 Σεπτεμβριου 1918)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Δ. Δίγκας

Περί οργανισμού της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ .

Σκοπός και διοίκησις της Σχολής.

Άρθρον 1. Η εν Αθήναις από του έτους 1843 ιδρυθείσα υπό των αειμνήστων Μάνθου και Γεωργίου Ριζάρη και από του 1844 λειτουργούσα Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή, διοικούμενη κατά τας διατάξεις της διαθήκης, των προσθηκών αυτής και του κωδικέλλου της, έχει αποκλειστικόν και μόνον σκοπόν την προπαρασκευήν των εφιεμένων να προσέλθωσιν εις τας τάξεις του κλήρου και εν γένει την επιστημονικήν εκπαίδευσιν κληρικών της Ορθοδόξου Εκκλησίας.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ

Εκπαίδευσις εν τη Σχολή

Άρθρον 24, Ουδείς απολύτως εκπαιδεύεται εν τη Ριζαρείω Εκκλησιαστική Σχολή μη έχων σκοπόν και υποχρέωσιν να προσέλθη εις τας τάξεις του κλήρου,

Άρθρον 25. Πάντες οι εις την σχολήν εισερχόμενοι μαθηταί πρέπει να έχωσι τουλάχιστον απολυτήριον ελληνικού σχολείου μετά βαθμού τουλάχιστον "καλώς" και μετά διαγωγής τουλάχιστον "κοσμίας" και ηλικίαν ουχί μείζονα των 18 ετών ουδ" ελάσσονα.: των 13 ετών, συμπεπληρωμένων η συμπληρουμένων κατά την 31 Δεκε'μβρίου του έτους της εισαγωγής των εις την Σχολήν,

Άρθρον 26, 1.  Η εν τη σχολή εκπαίδευσις είναι πενταετής.

2. Διδάσκονται δ' εν αυτή, εκτός των προς γενικήν μόρφωσιν χρησίμων μαθημάτων, πάντα τα θεολογικά μαθήματα, τα απαιτούμενα προς μόρφωσιν

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 195, τχ. A'/8 Σεπτεμβρίου 1918. 36

Σελ. 561
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/562.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

δημοδιδασκάλων παιδαγωγικά και τεχνικά μαθήματα, την γαλλικήν γλώσσαν, την εκκλησιαστικήν μουσικήν και ωδικήν και γίνονται αι δέουσαι διά την αρτίαν ιερατικήν και παιδαγωγικήν κατάρτισιν σχετικαί πρακτικαί ασκήσεις.

3. Το πρόγραμμα των μαθημάτων, ως και πάσα εν τω μέλλοντι μεταβολή αυτού κανονισθήσεται διά Β. διατάγματος, μετά γνωμοδότησιν του συλλόγου των καθηγητών της σχολής και της Ιεράς Συνόδου, διά του προέδρου αυτής.

4. Την ακριβή τήρησιν του προγράμματος και την κανονικήν λειτουργίαν της σχολής, όσον αφορά εις την διδασκαλίαν των εγκυκλίων και παιδαγωγικών μαθημάτων αυτής, εξελέγχει, ο Υπουργός των Εκκλησιαστικών εκάστοτε διά του προς επιθεώρησιν των διδασκαλείων αρμοδίου επιθεωρητού όσον αφορά δε εις τα θεολογικά μαθήματα διά της Ιεράς Συνόδου από του προέδρου αυτής εκπροσωπούμενης.

Άρθρον 28. Όπως γείνη τις δεκτός εν τη σχολή οφείλει:

α') Να είνε χριστιανός ορθόδοξος. Επί πλέον δε οφείλουν να είνε πολίται Έλληνες οι εκ της ελευθέρας Ελλάδος υπότροφοι της Ριζαρείου περιουσίας, ως και οΐ υπότροφοι κληρονομιών κληροδοτημάτων, δωρεών και μονών, ρητώς απαιτουσών την ελληνικήν ιθαγένειαν.

β') Να έχη ηλικίαν ουχί κατωτέραν των 13 ετών, ουδέ ανωτέραν των 18 ετών, συμπεπληρωμένων η συμπληρουμένων κατά την 31 Δεκεμβρίου του έτους της εισαγωγής του εις την σχολήν. Εξαιρέσει των κληρικών, οίτινες δύνανται να είνε και πρεσβύτεροι την ηλικίαν μέχρι του εικοστού πέμπτου το πολύ της ηλικίας, συμπεπληρωμένου.

Η ηλικία πιστοποιείται, ως προς μεν τους Έλληνας πολίτας διά της ληξιαρχικής πράξεως η διά του μητρώου των αρρένων, ως προς δε τους μη τοιούτους διά πιστοποιητικού υπό του οικείου ιερέως και της οικείας δημογεροντίας, αρμοδίως κεκυρωμένου υπό της εκκλησιαστικής η πολιτικής αρχής.

Και ως προς εκείνους δε και ως προς τούτους προσεπιβεβαιούται η ηλικία δι' εξετάσεως, γενομένης υπό του Ιατρού της σχολής.

γ') Να είνε υγιής και αρτιμελής, επιβεβαιουμένου τούτου δι' εξετάσεως υπό του Ιατρού της σχολής.

Εν η περιπτώσει ο Ιατρός της σχολής, γνωματεύων περί της ηλικίας, της υγείας και αρτιμελείας των μαθητών έχει αμφιβολ'ιαν τινά, αιτείται δι' αναφοράς του παρά του διοικητικού συμβουλίου την εξέτάσιν των μαθητών και παρ' άλλων δύο ιατρών, οριζομένων υπό του συμβουλίου.

δ') Νά προσαγάγη πνευματικήν συμμαρτυρίαν, δηλούσαν ότι δεν έχει υποπέσει εις εκκλησιαστικόν παράπτωμα αποκλείον αυτόν, κατά τους Ιερούς κανόνας της Ιερωσύνης.

ε') Να προσαγάγη τουλάχιστον απολυτήριον Ελληνικού σχολείου.

Σελ. 562
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/563.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Άρθρον 52. Πάντες οι προηγούμενοι οργανισμοί και κανονισμοί της Ριζαρείου Σχολής καταργούνται,

Εις τον αυτόν Ημέτερον των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος,

Εν Αθήναις τη 7 Σεπτεμβρίου 1918

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ο επί των Εκκλησιαστικών κλπ. Υπουργός

Δ. ΔΙΓΚΑΣ

Σελ. 563
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/564.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

27 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ 1918

(Β. Διάταγμα / 19 Οκτωβρίου 1918)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Α. Δίγκας

Περί προγράμματος των μαθημάτων της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει τον νόμον 1432 και το από 7 Σεπτεμβρίου ε.έ. Ημέτεpov Διάταγμα "περί οργανισμού της Ριζαρείου Σχολής", προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, διατάσσομεν τάδε:

Το πρόγραμμα των εν τη Ριζαρείω Εκκλησιαστική Σχολή διδακτέων μαθημάτων κανονίζεται από του σχολικού έτους 1918-1919, ως εξής:

1) θεολογικά.

Τάξις A'-Ιερά ιστορία της Π.Δ. μεθ' ερμηνευτικής αναγνώσεως ιστορικών περικοπών εκ της Π.Δ. Ώραι 2.

Τάξις Β'.- α') Ιερά ιστορία της Κ.Δ, μεθ' ερμηνευτικής αναγνώσεως ιστορικών περικοπών εκ της Κ.Δ, Ώραι 3. β') Ιερά κατήχησις. Ώραι 2.

Τάξις Γ'.- a') Εισαγωγή και ερμηνεία Π,Δ. Ώραι 3. β') Εισαγωγή και ερμηνεία Κ.Δ, Ώραι 3. γ') Λειτουργική. Ώραι 2,

Τάξις Δ'.- α) Εκκλησιαστική ιστορία. Ώραι 2. β') Ερμηνεία Π.Δ. Ώραι 2. γ') Ερμηνεία Κ,Δ. Ώραι 2, δ') Χριστιανική ήθική. Ώραι 2. ε') Εκκλησιαστική ρητορική. Ώραι 2,

Τάξις E'.- α') Εν αμφοτέροις τοις τμήμασι: 1) Εκκλησιαστική ιστορία. Ώραι 2. 2) Δογματική. Ώραι 3. 3) Εκκλησιαστική ρητορική μετά πρακτικής εφαρμογής. Ώραι 2, 4) Τελετουργική. Ώραι 2. 5) Ποιμαντική και Κανονικόν

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 231, τχ. Α'/5 Νοεμβρίου 1918.

Σελ. 564
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/565.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

δίκαιον, Ώραι 2. β') Εν τω προπαρασκευαστικά) τμήματι: 1) Ερμηνεία Π.Δ. Ώραι 3. 2) Ερμηνεία Πατέρων. Ώραι 3.

2) Ελληνικά.

τάξις Α'.

α') Αρχαία Ελληνικά: Κατά το α' τρίμηνον' Ερμηνεία μερών κατ' εκλογήν εκ της των Αθηναίων Πολιτείας του Αριστοτέλους η εκ της Αρριανού αναβάσεως (από του 11ου κεφ. του α' βιβλίου και εξής). Κατά δε το β' τρίμηνον· Ερμηνεία δύο εκ των μικρότερων λόγων του Λυσίου (υπέρ Μαντιθέου, υπέρ του αδυνάτου, δήμου καταλύσεως απολογίας κατά Φίλωνος, κατά σιτοπωλών) η του Αρεοπαγιτικού η του Ευαγόρου του Ισοκράτους. Κατά δε το τρίτον τρίμηνον Ερμηνεία μερών κατ' εκλογήν εκ των τα Ελληνικά πράγματα πραγματευομένων βιβλίων του Ηροδότου. Ώραι 3 καθ' εβδομάδα.

Ανάγνωσις μετά των αναγκαιοτάτων διασαφήσεων μιάς η δύο εκ των ομιλιών του Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα καθ' όλον το σχολικόν έτος,

Όμοια ανάγνωσις μερών κατ' εκλογήν εκ των παραλλήλων βίων του Πλουτάρχου, των σχετιζομένων προς την εν τη τάξει διδασκομένην ιστορίαν, ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα καθ' όλον το σχολικον έτος,

Συντομωτάτη επανάληψις του τυπικού και ετυμολογικού της γραμματικής της αρχαίας Ελληνικής γλώσσης και μάλιστα του Αττικού πεζού λόγου, από δε της ενάρξεως της ερμηνείας του Ηροδότου, πρακτική όλως διδασκαλία των γραμματικών φαινομένων της Ιονικής διαλέκτου, εν αντιπαραβολή προς την Αττικήν.

Εκ του συντακτικού της αρχαίας Ελληνικής γλώσσης τα περί προτάσεως, κρίσεως και επιθυμίας, ερωτηματικών προτάσεων, ονοματικών και επιρρηματικών διορισμών, αντωνυμιών, διαθέσεων του ρήματος σημασίας των χρόνων και των εγκλίσεων, απροσώπων ρημάτων, ρηματικών επιθέτων και προθέσεων. Γραπτή και προφορική άσκησις των μαθητών εις τα εκάστοτε διδασκόμενα μέρη του συντακτικού διά καταλλήλων θεμάτων και εν τη παραδόσει και κατ' ιδίαν. Ώραι εν όλω 2.

β') Νέα Ελληνικά: Ανάγνωσις περικοπών νεωτέρων πεζογράφων και ποιητών (εκ της διά την A' τάξιν των γυμνασίων εγκεκριμένης συλλογής νεοελληνικών αναγνωσμάτων). Απομνημόνευσις και απαγγελία εξαιρέτων ποιημάτων εκ των εν τη τάξει αναγινωσκομένων. Συνθέσεις δύο τουλάχιστον κατά μήνα (διηγήσεις και περιγραφαί γεγονότων του καθ' ημέραν βίου, εορτών, εκδρομών κλπ. η επί τη βάσει εικόνων, περιλήψεις ερμηνευθέντων μερών των εν τη τάξει διδασκομένων συγγραφέων). Ώραι εν όλω 2.

Τάξις Β'.

α') Αρχαία Ελληνικά: Κατά το πρώτον τρίμηνον· Ερμηνεία κατ' εκλογήν

Σελ. 565
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 546
  17_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

  22 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ 1910

  (Β, Διάταγμα / 9 Δεκεμβρίου 1910)

  Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

  Υπουργός Α. Αλεξανδρής

  Περί αντικαταστάσεως των άρθρων 10 και 11 τον εν ισχύι οργανισμού της Εκκλησιαστικής Ριζαρείου Σχολής

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

  Προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, διατάσσομεν τάδε:

  Τα άρθρα 10 και 11 του εν ισχυι οργανισμού της Εκκλησιαστικής Ριζαρείου Σχολής μετά των επενεχθεισών αυτοίς τροποποιήσεων αντικαθίστανται διά των εξής:

  Άρθρον 10.

  Α', Θεολογικά

  α' Ιερά ιστορία

  β' Εισαγωγή εις την Παλαιάν και Καινήν Διαθήκην

  γ' Ερμηνεία Παλαιάς και Καινής Διαθήκης

  δ' Ιερά γεωγραφία

  ε' Εκκλησιαστική ιστορία

  στ' Πατρολογία

  ζ' Ανάγνωσις εκκλησιαστικών πατέρων

  η' Ιερά κατήχησις

  θ' Δογματική

  ι' Χριστιανική ηθική

  ια' Λειτουργική

  ιβ' Ομιλητική

  Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 373, τχ. Λ'/16 Δεκεμβρίου 1910