Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:960
 
Αριθμός τόμων:2ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Νομοθεσία
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 26.12 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 561-580 από: 962
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/561.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

26

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ 1918

(Β, Διάταγμα / 7 Σεπτεμβριου 1918)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Δ. Δίγκας

Περί οργανισμού της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ .

Σκοπός και διοίκησις της Σχολής.

Άρθρον 1. Η εν Αθήναις από του έτους 1843 ιδρυθείσα υπό των αειμνήστων Μάνθου και Γεωργίου Ριζάρη και από του 1844 λειτουργούσα Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή, διοικούμενη κατά τας διατάξεις της διαθήκης, των προσθηκών αυτής και του κωδικέλλου της, έχει αποκλειστικόν και μόνον σκοπόν την προπαρασκευήν των εφιεμένων να προσέλθωσιν εις τας τάξεις του κλήρου και εν γένει την επιστημονικήν εκπαίδευσιν κληρικών της Ορθοδόξου Εκκλησίας.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ

Εκπαίδευσις εν τη Σχολή

Άρθρον 24, Ουδείς απολύτως εκπαιδεύεται εν τη Ριζαρείω Εκκλησιαστική Σχολή μη έχων σκοπόν και υποχρέωσιν να προσέλθη εις τας τάξεις του κλήρου,

Άρθρον 25. Πάντες οι εις την σχολήν εισερχόμενοι μαθηταί πρέπει να έχωσι τουλάχιστον απολυτήριον ελληνικού σχολείου μετά βαθμού τουλάχιστον "καλώς" και μετά διαγωγής τουλάχιστον "κοσμίας" και ηλικίαν ουχί μείζονα των 18 ετών ουδ" ελάσσονα.: των 13 ετών, συμπεπληρωμένων η συμπληρουμένων κατά την 31 Δεκε'μβρίου του έτους της εισαγωγής των εις την Σχολήν,

Άρθρον 26, 1.  Η εν τη σχολή εκπαίδευσις είναι πενταετής.

2. Διδάσκονται δ' εν αυτή, εκτός των προς γενικήν μόρφωσιν χρησίμων μαθημάτων, πάντα τα θεολογικά μαθήματα, τα απαιτούμενα προς μόρφωσιν

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 195, τχ. A'/8 Σεπτεμβρίου 1918. 36

Σελ. 561
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/562.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

δημοδιδασκάλων παιδαγωγικά και τεχνικά μαθήματα, την γαλλικήν γλώσσαν, την εκκλησιαστικήν μουσικήν και ωδικήν και γίνονται αι δέουσαι διά την αρτίαν ιερατικήν και παιδαγωγικήν κατάρτισιν σχετικαί πρακτικαί ασκήσεις.

3. Το πρόγραμμα των μαθημάτων, ως και πάσα εν τω μέλλοντι μεταβολή αυτού κανονισθήσεται διά Β. διατάγματος, μετά γνωμοδότησιν του συλλόγου των καθηγητών της σχολής και της Ιεράς Συνόδου, διά του προέδρου αυτής.

4. Την ακριβή τήρησιν του προγράμματος και την κανονικήν λειτουργίαν της σχολής, όσον αφορά εις την διδασκαλίαν των εγκυκλίων και παιδαγωγικών μαθημάτων αυτής, εξελέγχει, ο Υπουργός των Εκκλησιαστικών εκάστοτε διά του προς επιθεώρησιν των διδασκαλείων αρμοδίου επιθεωρητού όσον αφορά δε εις τα θεολογικά μαθήματα διά της Ιεράς Συνόδου από του προέδρου αυτής εκπροσωπούμενης.

Άρθρον 28. Όπως γείνη τις δεκτός εν τη σχολή οφείλει:

α') Να είνε χριστιανός ορθόδοξος. Επί πλέον δε οφείλουν να είνε πολίται Έλληνες οι εκ της ελευθέρας Ελλάδος υπότροφοι της Ριζαρείου περιουσίας, ως και οΐ υπότροφοι κληρονομιών κληροδοτημάτων, δωρεών και μονών, ρητώς απαιτουσών την ελληνικήν ιθαγένειαν.

β') Να έχη ηλικίαν ουχί κατωτέραν των 13 ετών, ουδέ ανωτέραν των 18 ετών, συμπεπληρωμένων η συμπληρουμένων κατά την 31 Δεκεμβρίου του έτους της εισαγωγής του εις την σχολήν. Εξαιρέσει των κληρικών, οίτινες δύνανται να είνε και πρεσβύτεροι την ηλικίαν μέχρι του εικοστού πέμπτου το πολύ της ηλικίας, συμπεπληρωμένου.

Η ηλικία πιστοποιείται, ως προς μεν τους Έλληνας πολίτας διά της ληξιαρχικής πράξεως η διά του μητρώου των αρρένων, ως προς δε τους μη τοιούτους διά πιστοποιητικού υπό του οικείου ιερέως και της οικείας δημογεροντίας, αρμοδίως κεκυρωμένου υπό της εκκλησιαστικής η πολιτικής αρχής.

Και ως προς εκείνους δε και ως προς τούτους προσεπιβεβαιούται η ηλικία δι' εξετάσεως, γενομένης υπό του Ιατρού της σχολής.

γ') Να είνε υγιής και αρτιμελής, επιβεβαιουμένου τούτου δι' εξετάσεως υπό του Ιατρού της σχολής.

Εν η περιπτώσει ο Ιατρός της σχολής, γνωματεύων περί της ηλικίας, της υγείας και αρτιμελείας των μαθητών έχει αμφιβολ'ιαν τινά, αιτείται δι' αναφοράς του παρά του διοικητικού συμβουλίου την εξέτάσιν των μαθητών και παρ' άλλων δύο ιατρών, οριζομένων υπό του συμβουλίου.

δ') Νά προσαγάγη πνευματικήν συμμαρτυρίαν, δηλούσαν ότι δεν έχει υποπέσει εις εκκλησιαστικόν παράπτωμα αποκλείον αυτόν, κατά τους Ιερούς κανόνας της Ιερωσύνης.

ε') Να προσαγάγη τουλάχιστον απολυτήριον Ελληνικού σχολείου.

Σελ. 562
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/563.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Άρθρον 52. Πάντες οι προηγούμενοι οργανισμοί και κανονισμοί της Ριζαρείου Σχολής καταργούνται,

Εις τον αυτόν Ημέτερον των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος,

Εν Αθήναις τη 7 Σεπτεμβρίου 1918

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ο επί των Εκκλησιαστικών κλπ. Υπουργός

Δ. ΔΙΓΚΑΣ

Σελ. 563
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/564.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

27 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ 1918

(Β. Διάταγμα / 19 Οκτωβρίου 1918)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Α. Δίγκας

Περί προγράμματος των μαθημάτων της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει τον νόμον 1432 και το από 7 Σεπτεμβρίου ε.έ. Ημέτεpov Διάταγμα "περί οργανισμού της Ριζαρείου Σχολής", προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, διατάσσομεν τάδε:

Το πρόγραμμα των εν τη Ριζαρείω Εκκλησιαστική Σχολή διδακτέων μαθημάτων κανονίζεται από του σχολικού έτους 1918-1919, ως εξής:

1) θεολογικά.

Τάξις A'-Ιερά ιστορία της Π.Δ. μεθ' ερμηνευτικής αναγνώσεως ιστορικών περικοπών εκ της Π.Δ. Ώραι 2.

Τάξις Β'.- α') Ιερά ιστορία της Κ.Δ, μεθ' ερμηνευτικής αναγνώσεως ιστορικών περικοπών εκ της Κ.Δ, Ώραι 3. β') Ιερά κατήχησις. Ώραι 2.

Τάξις Γ'.- a') Εισαγωγή και ερμηνεία Π,Δ. Ώραι 3. β') Εισαγωγή και ερμηνεία Κ.Δ, Ώραι 3. γ') Λειτουργική. Ώραι 2,

Τάξις Δ'.- α) Εκκλησιαστική ιστορία. Ώραι 2. β') Ερμηνεία Π.Δ. Ώραι 2. γ') Ερμηνεία Κ,Δ. Ώραι 2, δ') Χριστιανική ήθική. Ώραι 2. ε') Εκκλησιαστική ρητορική. Ώραι 2,

Τάξις E'.- α') Εν αμφοτέροις τοις τμήμασι: 1) Εκκλησιαστική ιστορία. Ώραι 2. 2) Δογματική. Ώραι 3. 3) Εκκλησιαστική ρητορική μετά πρακτικής εφαρμογής. Ώραι 2, 4) Τελετουργική. Ώραι 2. 5) Ποιμαντική και Κανονικόν

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 231, τχ. Α'/5 Νοεμβρίου 1918.

Σελ. 564
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/565.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

δίκαιον, Ώραι 2. β') Εν τω προπαρασκευαστικά) τμήματι: 1) Ερμηνεία Π.Δ. Ώραι 3. 2) Ερμηνεία Πατέρων. Ώραι 3.

2) Ελληνικά.

τάξις Α'.

α') Αρχαία Ελληνικά: Κατά το α' τρίμηνον' Ερμηνεία μερών κατ' εκλογήν εκ της των Αθηναίων Πολιτείας του Αριστοτέλους η εκ της Αρριανού αναβάσεως (από του 11ου κεφ. του α' βιβλίου και εξής). Κατά δε το β' τρίμηνον· Ερμηνεία δύο εκ των μικρότερων λόγων του Λυσίου (υπέρ Μαντιθέου, υπέρ του αδυνάτου, δήμου καταλύσεως απολογίας κατά Φίλωνος, κατά σιτοπωλών) η του Αρεοπαγιτικού η του Ευαγόρου του Ισοκράτους. Κατά δε το τρίτον τρίμηνον Ερμηνεία μερών κατ' εκλογήν εκ των τα Ελληνικά πράγματα πραγματευομένων βιβλίων του Ηροδότου. Ώραι 3 καθ' εβδομάδα.

Ανάγνωσις μετά των αναγκαιοτάτων διασαφήσεων μιάς η δύο εκ των ομιλιών του Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα καθ' όλον το σχολικόν έτος,

Όμοια ανάγνωσις μερών κατ' εκλογήν εκ των παραλλήλων βίων του Πλουτάρχου, των σχετιζομένων προς την εν τη τάξει διδασκομένην ιστορίαν, ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα καθ' όλον το σχολικον έτος,

Συντομωτάτη επανάληψις του τυπικού και ετυμολογικού της γραμματικής της αρχαίας Ελληνικής γλώσσης και μάλιστα του Αττικού πεζού λόγου, από δε της ενάρξεως της ερμηνείας του Ηροδότου, πρακτική όλως διδασκαλία των γραμματικών φαινομένων της Ιονικής διαλέκτου, εν αντιπαραβολή προς την Αττικήν.

Εκ του συντακτικού της αρχαίας Ελληνικής γλώσσης τα περί προτάσεως, κρίσεως και επιθυμίας, ερωτηματικών προτάσεων, ονοματικών και επιρρηματικών διορισμών, αντωνυμιών, διαθέσεων του ρήματος σημασίας των χρόνων και των εγκλίσεων, απροσώπων ρημάτων, ρηματικών επιθέτων και προθέσεων. Γραπτή και προφορική άσκησις των μαθητών εις τα εκάστοτε διδασκόμενα μέρη του συντακτικού διά καταλλήλων θεμάτων και εν τη παραδόσει και κατ' ιδίαν. Ώραι εν όλω 2.

β') Νέα Ελληνικά: Ανάγνωσις περικοπών νεωτέρων πεζογράφων και ποιητών (εκ της διά την A' τάξιν των γυμνασίων εγκεκριμένης συλλογής νεοελληνικών αναγνωσμάτων). Απομνημόνευσις και απαγγελία εξαιρέτων ποιημάτων εκ των εν τη τάξει αναγινωσκομένων. Συνθέσεις δύο τουλάχιστον κατά μήνα (διηγήσεις και περιγραφαί γεγονότων του καθ' ημέραν βίου, εορτών, εκδρομών κλπ. η επί τη βάσει εικόνων, περιλήψεις ερμηνευθέντων μερών των εν τη τάξει διδασκομένων συγγραφέων). Ώραι εν όλω 2.

Τάξις Β'.

α') Αρχαία Ελληνικά: Κατά το πρώτον τρίμηνον· Ερμηνεία κατ' εκλογήν

Σελ. 565
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/566.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ιστορικών μερών του Θουκυδίδου. Κατά το β' τίμηνον Ερμηνεία δύο εκ των Ολυνθιακών του Δημοσθένους η του κατά Λεωκράτους λόγου του Λυσίου (κατ' εκλογήν). Κατά το γ' τρίμηνον. Ερμηνεία απομνημονευμάτων του Ξενοφώντος (κατ' εκλογήν), Ώραι 3 καθ' εβδομάδα.

Ερμηνεία μερών κατ' εκλογήν (1000 τουλ. στίχ.) εκ των 12 πρώτων ραψωδιών της Ομήρου Οδύσσειας κατά δε την ερμηνείαν πρακτική διδασκαλία των γραμματικών φαινομένων της Ομηρικής γλώσσης εν αντιπαραβολή προς το πεζόν Αττικόν ιδίωμα, σύντομος διδασκαλία του δακτυλικού εξαμέτρου και έμμετρος ανάγνωσις του εκάστοτε ερμηνευομένου μέρους επί μίαν ώραν καθ' εβδομάδα καθ' όλον το σχολικόν έτος.

Ανάγνωσις μερών κατ' εκλογήν εκ των παραλλήλων βίων του Πλουτάρχου, των σχετιζομένων προς την εν τη τάξει διδασκομένην ιστορίαν ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα καθ' όλον το σχολικόν έτος.

Ανάγνωσις μιας ομιλίας του Χρυσοστόμου και μιας του Μ. Βασιλείου, ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα καθ' όλον το σχολικόν έτος,

Συμπλήρωσις του συντακτικού της αρχαίας Ελληνικής γλώσσης και μάλιστα του Αττικού πεζού λόγου μετά των καταλλήλων προφορικών και γραπτών γλωσσικών ασκήσεων, ως και εν τη A' τάξει. Ώραι 2.

β') Νέα Ελληνικά: Ανάγνωσις περικοπών νεωτέρων πεζογράφων και ποιητών (εκ της διά την Β' τάξιν των γυμνασίων εγκεκριμένης συλλογής νεοελληνικών αναγνωσμάτων), Ωρα 1,

Συνθέσεις: (Περιγραφαί τοπίων η γεγονότων του καθ' ημέραν βίου, περιλήψεις η αναλύσεις ερμηνευθέντων μερών των αναγινωσκομένων συγγραφέων η μικραί διατριβαί, ων επίσης η Όλη λαμβάνεται εκ των ερμηνευομένων συγγραφέων), δις του μηνός κατά τας ώρας των γλωσσικών ασκήσεων.

Τάξις Γ,

α') Αρχαία Ελληνικά: Κατά το πρώτον τρίμηνον· Ερμηνεία ενός η δύο εκ των εξής λόγων του Δημοσθένους· των Φιλιππικών, του περί ειρήνης, του περί των εν Χερσονήσω, του περί στεφάνου (κατ' εκλογήν). Κατά το β' τρίμηνον ερμηνεία δημηγοριών του Θουκυδίδου σχετικών προς τα εν τη προηγουμένη τάξει διδαχθέντα ιστορικά μέρη του συγγραφέως. Κατά δε το τρίτον τρίμηνον, ερμηνεία ενός των μικρότερων διαλόγων του Πλάτωνος (του Κρίτωνος η Λάχητος η της απολογίας του Σωκράτους). Ώραι 3 καθ' εβδομάδα.

Ερμηνεία μερών κατ' εκλογήν εκ των 12 πρώτων ραψωδιών της Ομήρου Ιλιάδος, απομνημόνευσις και έμμετρος απαγγελία εξαιρέτων μερών εκ των ερμηνευομένων ραψωδιών ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα καθ' όλον το σχολικόν έτος.

α') Ανάγνωσις μιας ομιλίας του Χρυσοστόμου και μιας του Γρηγορίου του Ναζιανζηνού ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα καθ' όλον το σχολικόν έτος.

Θεματογραφία επί του πίνακος. Άσκησις εις το μεταφέρειν τεμάχια εκ

Σελ. 566
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/567.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

του νέου ιδιώματος εις το αρχαίον και τανάπαλιν εναλλάξ καθ' εβδομάδα. Ώρα 1.

β') Νέα Ελληνικά: Ανάγνωσις περικοπών δοκίμων έργων νεωτέρων πεζογράφων και ποιητών. Ώρα 1,

Συνθέσεις ως και εν τη προηγουμένη τάξει, έτι δε και ανάπτυξις παροιμιών, αποφθεγμάτων και ρητών, δις κατά μήνα κατά τας ώρας της Θεματογραφίας. Τάξις Δ',

α') Αρχαία Ελληνικά: Κατά το α' τρίμηνον ερμηνεία μερών κατ' εκλογήν εκ του Φαίδωνος η του Πρωταγόρου του Πλάτωνος. Κατά το β' τρίμηνον ερμηνεία του επιταφίου του Περικλέους εκ του β' βιβλίου του Θουκυδίδου και εκλεκτών μερών εκ των ηθικών του Πλουτάρχου, Κατά το γ' τρίμηνον ερμηνεία ενός εκ των δραμάτων του Σοφοκλέους. Ώραι 3.

Ανάγνωσις μερών κατ' εκλογήν α' τρίμηνον εκ των 12 τελευταίων ραψωδιών της Ομήρου Ίλιάδος.

β') τρίμηνον, εκ της αρχαίας λυρικής ποιήσεως (Σόλωνος Θεόγνιδος).

γ') τρίμηνον, εκ της Χριστιανικής λυρικής ποιήσεως (Γρηγορίου Ναζιανζηνού, Ρωμανού, Κόσμα, Δαμασκηνού, Κασσιανής κλπ.) Ώρα 1 καθ' εβδομάδα,

Ανάγνωσις πατέρων της Εκκλησίας (Γρηγορίου Νύσσης και Αθανασίου), καθ' όλον το σχολικον έτος 1 ώρα καθ' εβδομάδα.

δ') Θεματογραφία, ως και εν τη προηγουμένη τάξει 1 ώρα καθ' εβδομάδα.

β') Νέα Ελληνικά: Ανάγνωσις εκλεκτών έργων της νεωτέρας Ελληνικής λογοτεχνίας. Ωρα 1.

Συνθέσεις: Περιγραφαί ως και εν τη προηγουμένη τάξει, χαρακτηρισμοί προσώπων, ανάπτυξις παροιμιών, αποφθεγμάτων και ρητών, περίληψις ή ανάλυσις όλων έργων, διαφόρων ρητορικών λόγων, μικραί διατριβαί. Δις του μηνός εν τη παραδόσει και κατ' ιδίαν εναλλάξ.

Σημ. Η εν τη παραδόσει σύνθεσις γράφεται εν μια ώρα λαμβανομένη εκ της αναγνώσεως των πατέρων της Εκκλησίας, ο δε έλεγχος αυτής γίνεται εν ετέρα ώρα εκ της αυτής αναγνώσεως λαμβανομένη. Τής δε κατ' ιδίαν συνθέσεως ο έλεγχος γίνεται εν μιά ώρα λαμβανομένη εκ της αναγνώσεως του Ομήρου και των λυρικών ποιημάτων.

Τάξις Ε' (εν αμφοτέροις τοις τμήμασι).

α') Αρχαία Ελληνικά: α') τρίμηνον: Ερμηνεία εκλεκτών μερών εκ της Πολιτείας του Πλάτωνος, β') τρίμηνον· Ερμηνεία εκ των Πολιτικώγ του Αριστοτέλους, γ') τρίμηνον Ερμηνεία ένος δράματος του Ευριπίδου (Ιφιγένειας εν Αυλίδι, Ιφιγ. εν Ταύροις, Εκάβης Ιππολύτου) η ενός δράματος του Αισχύλου (Περσών, Προμηθέως δεσμώτου). Ώραι 3,

Ανάγνωσις μερών κατ' εκλογήν εκ των ηθικών του Πλουτάρχου, από δε του Μαρτίου εκ των χαρακτήρων του Θεοφράστου η εκ του εγχειριδίου του Επικτήτου, 1 ώρα καθ' εβδομάδα καθ' όλον το σχολικόν έτος,

Θεματογραφία ως και εν τη προηγουμένη τάξει. Ωρα 1.

Σελ. 567
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/568.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

β') Νέα Ελληνικά: Ανάγνωσις εκλεκτών έργων πεζών και ποιητικών της Νέας Ελληνικής και ξένης (εν μεταφράσει) λογοτεχνίας. Ωρα 1.

Συνθέσεις· (Χαρακτηρισμοί ομάδων, ανάλυσις όλων έργων (δραμάτων), διάλογοι διηγηματικοί, πραγματείαι και λόγοι πανηγυρικοί). Δις του μηνός. Η γραφή και 6 έλεγχος των συνθέσεων ως και εν τη προηγουμένη τάξει.

Σημ. Κατά την ερμηνείαν εκάστου συγγραφέως πεζού η ποιητού, αρχαίου η νέου, γίνεται συντόμως κατάλληλος εισαγωγή, και διδάσκονται τα απολύτως αναγκαία σχετικά γραμματολογικά στοιχεία.

3. Λατινικά.

τάξις A'. Ώραι 3.

α') Από της αρχής του σχολικού έτους μέχρι τέλους Φεβρουαρίου·

1) Ανάγνωσις και ερμηνεία προτάσεων και διηγημάτων έκ του διά την A' τάξιν των γυμνασίων εγκεκριμένου αναγνωσματαρίου. Απομνημόνευσις λέξεων μετά της σημασίας και ορθογραφίας αυτών. Ωρα 1 καθ' εβδομάδα.

2) Γραμματική Λατινική. Ώραι δύο.

β') Από Μαρτίου και επ.

Ανάγνωσις εκ του Lhomond μετά απομνημονεύσεως λέξεων και φράσεων. Ώραι 2.

Γραμματική Λατινική. Ώρα 1.

Σημ. Έκ της Λατινικής Γραμματικής θα διδαχθώσιν εν τη τάξει ταύτη το φθογγολογικόν και το ομαλόν τυπικόν μετά των απολύτως αναγκαίων κανόνων και καταλλήλων προφορικών και γραπτών ασκήσεων, εκ δε του συντακτικού έμπειρικώς τα περί χρονικών και τοπικών διορισμών, αφαιρετικής όργανικής και των συνηθεστάτων προθέσεων και συνδέσμων. Cum, postquan, ut, ne.

Τάξις Β'.

1) Ερμηνεία βίων του Κορνηλίου Νέπωτος σχετιζομένων προς την εν τη τάξει διδασκομένην ιστορίαν, από δε του Φεβρουαρίου μερών κατ' εκλογήν εκ του de bello civili η του de bello gallico του Καίσαρος.

Απομνημόνευσις φράσεων και λέξεων, ως και εν τη προηγουμένη τάξει.

Ώρα 1.

2) Γραμματικής συμπλήρωσις και του συντακτικού τα περί πτώσεων, αντωνυμιών, χρόνων εγκλίσεων, υπτίου, γερουνδίου, και γερουνδιακού, εν αντιπαραβολή προς τα αντίστοιχα της Ελληνικής γλώσσης, μετά καταλλήλων προφορικών και γραπτών ασκήσεων, Ωρα 1. Τάξις Γ'. Ώραι 2.

Ερμηνεία ενός εκ των εξής λόγων του Κικέρωνος του III η του IV εκ Catilinam του pro Archia poeta de imperio cai pompei η ενός των κατά του Αντωνίου Φιλιππικών (η του Ι η III η του V η XIV).

Σελ. 568
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/569.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Συμπλήρωσις του συντακτικού μετά καταλλήλων προφορικών και γραπτών ασκήσεων, Ώραι εν όλω 2,

Τάξις Δ'. Ωρα 1.

Ερμηνεία μερών κατ' εκλογήν εκ της Αινειάδος του Βιργιλίου, άπαξ δε του μηνός Θεματογραφία γραπτών. Ωρα 1.

Τάξις E'. (Τμήμα προπαρασκευαστικόν). Ώραι 4.

Ερμηνεία μερών κατ' εκλογήν εκ του officies και το Sommi Scipionis του Κικέρωνος. Ώραι 2.

Ανάγνωσις λατίνων Εκκλησιαστικών Πατέρων κατ' εκλογήν, Ώραι 2.

Θεματογραφία δις του μηνός ανά μίαν ώραν λαμβανομένην εκ της αναγνώσεως,

4. Γαλλικά.

Τάξις A' Ώραι καθ' εβδομάδα 3.

Τάξις Β', " " " 3,

Τάξις Γ'. " " " 2.

Τάξις Δ'. " " " 2,

Τάξις Ε'.

Εν τω προπαρασκευαστικώ τμήματι, Ώραι 2,

5. Ιστορία.

Τάξις A'.

Ιστορία της αρχαίας Ελλάδος μέχρι των Περσικών πολέμων και των ανατολικών εθνών. Ώραι καθ' εβδομάδα 2.

τάξις Β'.

Ιστορία της αρχαίας Ελλάδος, του πολιτισμού αυτής από των Περσικών πολέμων και εξής, Ώραι καθ' εβδομάδα 2.

τάξις Γ'.

Ιστορία της Ελλάδος από του Μ. Κωνσταντίνου μέχρι της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Τούρκων και του πολιτισμού του μεσαιωνικού Ελληνισμού μετά των συναφών γεγονότων της άλλης μεσαιωνικής ιστορίας, Ώραι καθ' εβδομάδα 2. Τάξις Δ'.

Ιστορία της Ελλάδος από της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Τούρκων μέχρι των ημερών ημών και του πολιτισμού αυτής, έτι δε τα σπουδαιότερα της νέας Ευρωπαϊκής ιστορίας, ιδία τα σχετιζόμενα προς την ιστορίαν του Ελληνικού έθνους και τον νεώτερον πολιτισμόν. Γενική επισκόπησις της εξελίξεως του Ελληνικού πολιτισμού και των συναφών προς αυτόν ξένων πολιτισμών. Ώραι καθ' εβδομάδα 2.

Σελ. 569
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/570.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

6. Γεωγραφία.

Τάξις Α'. Η της Ευρώπης και κυρίως της Ελλάδος, Ώραι καθ' εβδομάδα 2.

" Τάξις Β'.

Η των λοιπών Ηπείρων. Ώραι καθ' εβδομάδα 2.

7. Μαθηματικά.

Τάξις Α'. Ώραι καθ' εβδομάδα 3.

Αριθμητική.

Ονοματολογία και γραφή των ακεραίων αριθμών. Δεκαδικόν αριθμητικόν σύστημα, ισότης και ανισότης των αριθμών, Αριθμητικαί πράξεις - πρόσθεσις, αφαίρεσις, πολλαπλασιασμός και διαίρεσις.- θεμελιώδεις ιδιότητες τούτων.- Δυνάμεις των αριθμών.- Ασκήσεις και προβλήματα.

Πρώτοι αριθμοί και πρώτοι προς αλλήλους, θεμελιώδεις ιδιότητες αυτών. Σύνθετοι αριθμοί, διαιρετότης και ανάλυσις τούτων εις τους πρώτους αυτών παράγοντας. Εφαρμογή της αναλύσεως των συνθέτων αριθμών. Μέγιστος κοινός διαιρέτης ελάχιστον κοινόν πολλαπλάσιον, θεμελιώδεις ιδιότητες αυτών. Ασκήσεις,

Κοινά κλάσματα, θεμελιώδεις ιδιότητες αυτών. Πράξεις επί των κοινών κλασμάτων, λύσεις σχετικών προβλημάτων.

Δεκαδικοί αριθμοί, ιδιότητες αυτών. Πράξεις επί των δεκαδικών αριθμών. Περιοδικά δεκαδικά κλάσματα, τροπή τούτων εις ισοδύναμα κοινά και τανάπαλιν. Ασκήσεις και λύσεις σχετικών προβλημάτων.

Δυνάμεις εν γένει και ρίζαι των αριθμών. Τετραγωνική ρίζα, εξαγωγή ταύτης. Ασκήσεις,

Μέτρα, σταθμά και νομίσματα, Σχέσεις προς αλλήλας των μονάδων, μετρήσεις του αυτού ποσού. Συμμιγείς αριθμοί, πράξεις επ' αυτών, λύσεις σχετικών προβλημάτων.

Ποσά κατ' ευθείαν και αντιστρόφως ανάλογα. Αναλογίαι, αι κυριώτεραι τούτων ιδιότητες λίαν συντόμως. Προβλήματα απλού τόκου, υφαιρέσεως, μερισμού εις μέρη ανάλογα, εταιρείας, μίξεως, μέσου όρου.

Ασκήσεις. Ασκήσεις και λύσεις συνθέτων προβλημάτων αναφερομένων εις πλείονα του ενός κεφάλαια της Αριθμητικής.

τάξις Β'. Ώραι καθ' εβδομάδα 3.

A΄. Άλγεβρα.

Περί του 0 ως αριθμού. Θετικοί και αρνητικοί αριθμοί. Αλγεβρικαί παραστάσεις, πράξεις επ' αυτών πρόσθεσις, αφαίρεσις, πολλαπλασιασμός και διαίρεσις. Ασκήσεις.

Εξισώσεις του πρώτου βαθμού, λύσεις αυτών. Συστήματα εξισώσεων

Σελ. 570
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/571.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

του πρώτου βαθμού, λύσεις αυτών, λύσεις σχετικών αλγεβρικών προβλημάτων. Τύποι εξισώσεων δευτέρου βαθμού, λύσεις τούτων όλως πρακτικώς, Πρόοδοι .αριθμητικοί και γεωμετρικαί. Λύσεις σχετικών προβλημάτων. Λογάριθμοι, ιδιότητες αυτών, Χρήσις των λογαριθμητικών πινάκων. Προβλήματα συνθέτου τόκου, ίσων καταθέσεων και χρεωλυσίας. Ασκήσεις,

Β'. Γεωμετρία.

Ορισμοί και θεμελιώδεις ιδιότητες των επιπέδων γεωμετρικών σχήμάτων. Τα συνηθέστερα και απλούστερα προβλήματα γεωμετρικών κατασκευών. Χρήσις του κανόνος, του γνώμονος, του μοιρογνωμονίου και του διαβήτου. Τάξις Γ'. Ώραι καθ' εβδομάδα 2.

Γεωμετρία.

Μέτρησις ευθυγράμμων σχημάτων.

Ανάλογα γεωμετρικά μεγέθη, εφαρμογή.

Όμοια ευθύγραμμα σχήματα, ιδιότητες αυτών. Μέτρησις κύκλου Χωρομετρία.

Θέσεις επιπέδων προς άλληλα και ευθειών γραμμών προς επίπεδα. Δίεδροι και στερεαί γωνίαι, θεμελιώδεις ιδιότητες αυτών.

Στερεά, εποπτική εξέτασις αυτών. Κύβος, παραλληλεπίπεδα, πρίσματα, εν γένει πυραμίδες, διακριτικά γνωρίσματα και στοιχειώδεις ιδιότητες αυτών.

Ίχνογράφησις των στερεών τούτων και κατασκευή αυτών διά χαρτονίου και σύρματος.

Τάξις Δ', Ώραι καθ' εβδομάδα 2.

A'. Γεωμετρία.

Σύντομος επανάληψις των εν τη τρίτη τάξει διδαχθέντων μερών της στερεομετρίας. Κύλινδρος, κώνος, σφαίρα, διακριτικά γνωρίσματα και στοιχειώδεις ιδιότητες αυτών.

Κύκλοι σφαίρας, ζώναι, άτρακτοι, όνυχες, σφαιρικά τμήματα και σφαιρικοί τομείς, Μέτρησις στερεών (κύβων, παραλληλεπιπέδων, πρισμάτων, πυραμίδων, κυλίνδρου, κώνων, σφαίρας). Κωνικαί τομαί. Κατασκευή των γεωμετρικών στερεών διά χαρτονιού και πηλού.

Β'. Κοσμογραφία.

Ουράνιος σφαίρα και περιστροφή ταύτης περί άξονα. Οριζόντιοι, ισημεριναί και ούρανογραφικαί συντεταγμέναι. Αστερισμοί και μεγέθη αστέρων. Αναγνωρισις επί της ουρανίου σφαίρας των κυριωτέρων αστερισμών και αστέρων.

Γη. Σχήμα, κινήσεις ταύτης και μέγεθος αυτής. Ατμόσφαιρα, αποτελέσματα ταύτης.

Γεωγραφικαί συντεταγμέναι (πλάτος και μήκος). Αστρονομικά όργανα. Προσδιορισμός του γεωγραφικού πλάτους και του γεωγραφικού μήκους, χρήσις του γεωγραφικού χάρτου.

Σελ. 571
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/572.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Ήλιος. Φαινομενική και εκλειπτική κίνησις του ήλιου, απόστασις τούτου από της γης και μέγεθος αυτού, φυσική: σύστασις του ήλιου.

Μέτρα του χρόνου. Αληθής και μέση ηλιακή ήμερα. Αρχή της ημέρας.

Έτος και ώραι αυτού. Ζώναι της γης. Ηλιακά ωρολόγια. Ημερολόγια, (Ιουλιανόν και Γρηγοριανόν).

Σελήνη.- Φαινομενική και ελλειπτική τροχιά της Σελήνης. Αστρικός και συνοδικός μην. Απόστασις από της γης, και μέγεθος και φυσική σύστασις της Σελήνης, Φάσεις αυτής. Εκλείψεις του ήλιου και της σελήνης.

Πλανήται.- Φαινομενική, πραγματική κίνησις αυτών. Διάκρισις τούτων εις ανωτέρους και κατωτέρους και περιγραφή αυτών.

Κομήται και μετέωρα. Μορφή και φυσική σύστασις των κομητών.

Περιοδικοί κομήται. Διάττοντες αστέρες, τροχιά αυτών.

Απλανείς αστέρες. Φυσική τούτων σύστασις. Μέγεθος των απλανών και απόστασις τούτων από της γης, Ίδιαι κινήσεις των απλανών αστέρων και του ήλιου. Μεταβλητοί αστέρες. Νεφελοειδείς, Κοσμογονία.

Σημ. A', Εν τη Β' τάξει προτάσσεται η διδασκαλία της άλγεβρας και επιτάσσεται η της γεωμετρίας, εν δε τη A' η κοσμογραφία διδάσκεται μετά την διδασκαλίαν της γεωμετρίας,

Σημ, B'. Εν τη διδασκαλία της αριθμητικής, άλγεβρας και γεωμετρίας πρέπει αι θεωρητικαί αποδείξεις να είναι όσω το δυνατόν απλούστεραι και να περιορίζωνται εις τας απολύτως αναγκαίας. Ο διδάσκων τα μαθήματα ταύτα οφείλει, έχων προ οφθαλμών τον διπλούν σκοπόν της Ριζαρειου Σχολής, να καθοδηγή τους μαθητάς διά πολλών ασκήσεων εις την κατανόησιν του εκάστοτε διδασκομένου και εις την άμεσον εφαρμογήν τούτων εν τη πράξει και τω καθ' ημέραν βίω και ν' αναπτύσση την αυτενέργειαν αυτών, να εμφανίζή δε την διδασκαλίαν του ως υπόδειγμα μεθοδικής εν τω δημοτικώ σχολείω διδασκαλίας της πρακτικής αριθμητικής και της πρακτικής γεωμετρίας.

8, Φυσικά, γεωπονικά και υγιεινή.

τάξις A'. Ώραι καθ' εβδομάδα 3.

A'. Φυσικά.

Ιδιότητες των σωμάτων και φυσικαί καταστάσεις αυτών, ύλη, κενόν, ατμόσφαιρα,

Βαρύτης. Κατακόρυφον και οριζόντιον επίπεδον. Βάρος, κέντρον αυτού.

Ισορροπία σώματος στερεού επί οριζοντίου επιπέδου και οριζοντίου άξονος. Δύναμις και άντίστασις. Αδράνεια, Σύνθεσις και άνάλυσις δυνάμεων. Μηχαναί.- Μοχλός, τροχαλίαι, πολύσπαστον, βαρούλκον, κεκλιμένον επίπεδον. Ζυγός, στατήρ, πλάστιγξ, Μεταβολαί του βάρους μετά του τόπου. Μάζα.

Υδροστατική. Ελευθέρα επιφάνεια των υγρών. Πίεσις αυτών επί των

Σελ. 572
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/573.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

παρειών και του πυθμένος των περιεχόντων ταύτα δοχείων. Αρχαί του Πασκάλ και του Αρχιμήδους, συνέπειαι και εφαρμογαί των αρχών τούτων. Υδραυλικόν πιεστήριον, συγκοινωνούντα δοχεία.

Ειδικον βάρος των σωμάτων, μέτρησις αυτών. Αραιόμετρα. Τριχοειδή φαινόμενα.

Αεροστατική.- Αέρια, μετάδοσις των πιέσεων αυτών. Ατμόσφαιρα και πίεσις αυτής.

Βαρόμετρα. Μεταβολαί της ατμοσφαιρικής πιέσεως. Χρήσις του βαρομέτρου. Ελαστικότης των αερίων. Μανόμετρα. Αρχή του Αρχιμήδους. Αερόστατα, Αντλίαι. Σίφων.

Θερμότης.- Πηγαί της Θερμότητος· τρόπος μεταδόσεως αυτής. Εκπομπή και απορρόφησις της θερμότητος. Διαστολή των στερεών, υγρών και αερίων, θερμοκρασία. Θερμόμετρα, θερμιδομετρία. Τήξις και πήξις. Ψυκτικά μίγματα. Διάλυσις και κρυστάλλωσις, εξαέρωσις και υγροποίησις, Εξάτμησις. Ψύξις δι' εξατμίσεως. Βρασμός; Απόσταξις. Υδρατμοί της ατμοσφαίρας. Υγρομετρία. Ομίχλη, νέφη, βροχή, βροχόμετρον, χιών, δρόσος, πάχνη, καταιγίδες. Θερμοκρασία της ατμοσφαίρας και αίτια έπιδρώντα έπ' αυτής. Μέσαι θερμοκρασίαι. Ισόθερμοι. Θερμοκρασία των θαλασσών, λιμνών και πηγών. Ατμοσφαιρική πίεσις. Ισοβαρείς. Άνεμοι και χαρακτήρες αυτών. Ανεμοδείκται. Άνεμοι διηνεκείς και περιοδικοί. Κυκλώνες. Μετεωρολογία. Κλίμα, είδος και σταθεροτης αυτού. Πρόγνωσις του καιρού. Επίδρασις του κλίματος επί των φυτών. Γεωγραφικά μέτρα προφυλακτικά κατά των μετεώρων.

Β'. Χημεία.

Ύδωρ, φυσικόν και καθαρόν, σύνθεσις, άνάλυσις και ιδιότητες του ύδατος. Υδρογόνον και όξυγόνον, παρασκευή και ιδιότητες αυτού.

Ατμοσφαιρικός αήρ, σύστασις αύτού. Πείραμα του [κενό], Διοξείδιον του άνθρακος και υδρατμοί του αέρος. Άζωτον και ιδιότητες αυτού. Παρουσία τούτου εις το ζωϊκόν και φυτικόν βασίλειον. Καύσις και αναπνοή.

Σώματα απλά και σύνθετα. Μίγμα και χημική ένωσις. Ανάλυσις και σύνθεσις. Αντιδράσεις και χημική συγγένεια. Μέσα προκαλούντα τας αντιδράσεις.

Οξέα, βάσεις, άλατα, κράματα. Συμβολική παράστασις των στοιχείων.

Ατομικά βάρη. Τύποι. Υπόθεσις των ατόμων και των μορίων.

Αμμωνία και άμμωνικά άλατα. Θείον και θειικόν όξύ. Χρήσις αυτών, Υδρόθειον. Χλωριούχον νάτριον, εξαγωγή και ιδιότητες αυτού. Νιτρικόν νάτριον, νιτρικον όξύ. Παρασκευή, ιδιότητες και χρήσις αυτών. Φωσφορικόν άσβέστιον, φωσφορικόν οξύ, φώσφορος, ιδιότητες τούτων. Άνθραξ, διάφοροι ποικιλίάι αυτών. Φυσικαί και χημικαί ιδιότητες του άνθρακος. Ανθρακικόν ασβέστιον, διοξείδιον και μονοξείδιον του άνθρακος. Τάξις Β'. Ώραι καθ' εβδομάδα 3.

A'. Φυσική.

Σελ. 573
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/574.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Ηλεκτρισμός.- Ηλέκτρησις των σωμάτων διά της τριβής και εξ επιδράσεως. Ηλεκτροσκόπια, καλοί και κακοί αγωγοί του ηλεκτρισμού. Θετικός και αρνητικός ηλεκτρισμός. Πυκνωταί.

Ατμοσφαιρικός ηλεκτρισμός.- Ηλέκτρησις των νεφών, αστραπή, βροντή, κεραυνός, αλεξικέραυνον, Πολικόν σέλας.

Μαγνητισμός.- Φυσικοί και τεχνητοί μαγνήται. Πόλοι των μαγνητών.

Άλλη επίδρασις τούτων. Μαγνητική βελόνη. Ναυτική πυξίς,

Ηλεκτρικαί μηχαναί.- Ηλεκτρικόν ρεύμα, γένεσις και αποτελέσματα τούτου. Ρεύματα εξ επαγωγής. Ηλεκτρομαγνήται. Γαλβανόμετρον. Ηλεκτρικός κώδων. Ηλεκτρικός τηλέγραφος. Εναλλασσόμενα ρεύματα, εφαρμογαί αυτών. Ακτίνες του [κενό]. Πειράματα [κενό]. Τηλέγραφος άνευ σύρματος.

Μηχανική. Κινητόν, Κίνησις ομαλή, γραφική παράστασις ταύτης. Αρχή της αδρανείας. Κίνησις μεταβαλλόμενη, αίτια, νόμοι και γραφική παράστασις ταύτης, Κίνησις κυκλική, φυγόκεντρος δυναμις, νόμοι και εφαρμογαί ταύτης. Βαρύτης και παγκόσμιος έλξις. Νόμος των έλξεων. Εκκρεμές, νόμοι, εφαρμογαί και χρήσις αυτού. Πτώσις των σωμάτων, νόμος ταύτης. Αντίστασις των ρευστών, αεροπλάνα, υποβρύχια.

Β'. Χημεία.

Μέταλλα και κράματα. Επίδρασις του ύδατος και του αέρος επ' αυτών. Μεταλλουργία. Ορυκτά και γενικαί μέθοδοι κατεργασίας αυτών. Μεταλλουργία του σιδηρού, χαλκού, ψευδαργύρου, μολύβδου, αργύρου, χρυσού, λευκοχρύσου, νικελίου κλπ. χημικαί ιδιότητες, κυριώτεραι ενώσεις και χρήσις αυτών. Αργίλλιον, οξείδιον του άργιλλίου κρυσταλλικόν. Άργιλλος και αγγειοπλαστική. Θειϊκόν αργίλλιον. Στυπτήρια. Κοβάλτιον, άντιμόνιον, μαγνήσιον, ασβέστιον, υδράργυρος.

Καυστικόν νάτριον και καυστικόν κάλι,

Τα κυριώτερα των αλάτων του καλίου.

Πετρώματα ασβεστολιθικά. Άσβεστος, γύψος, τσιμέντα, ύαλος, υαλουργία.

Γ', Φυσική ιστορία.

α') Ζωολογία. Διακριτικοί χαρακτήρες των οργανικών από των ανόργανων σωμάτων και των ζώων από των φυτών, Ορισμός των ζώων. Ειδική περιγραφή, φυσιολογία και ανατομία των κυριωτέρων εκ των αντιπροσώπων του ζωικού βασιλείου και ιδία των εν Ελλάδι απαντώντων ζώων. Ταξινόμησις αυτών. Θεμελιώδεις τύποι των μορφών των ζώων, σημασία του χρώματος και του: σχήματος αυτών διά τήν.διαβίωσίν των, Μετανάστευσις και τεχνικαί δεξιότητες των ζώων. Σπουδαιότης του ζωϊκού κόσμου διά τον άνθρωπον. Ωφέλιμα και επιβλαβή ζωα, .

β') Φυτολογία. Ορισμός του φυτού, εξωτερική μορφή και όργανα αυτού, Ταξινόμησις των φυτών εις θαλλόφυτα, βρυόφυτα, αγγειοκρυπτόγαμα, γυμνόσπερμα

Σελ. 574
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/575.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

και αγγειόσπερμα. Ειδικωτέρα εξέτασις γυμνοσπέρμων και αγγειοσπέρμων και ιδία των δένδρων, τα οποία αποτελούσι δάση της Ελλάδος,

Σύλληψις, θανάτωσις και παρασκευή εν ξηρώ η εν οινοπνεύματι προς καταρτισμόν διδακτικών συλλογών, διαφόρων ζώων και ιδία πτηνών, εντόμων και ένυδρων, Συλλογή και διατήρησις διά τον αυτόν σκοπόν διαφόρων ανθέων, φύλλων, καρπών, σπόρων κλπ.

τάξις Γ'. Ώραι καθ' εβδομάδα 3.

A') Χημεία οργανική.

Οργανικά και ανόργανα σώματα. Συστατικά αυτών. Ποιοτική και ποσοτική ανάλυσις των οργανικών σωμάτων.

Υδρογονάνθρακες, Μεθάνια, ανθυλένιον, όξυλένιον, πετρέλαιον, προϊόντα δι' αποστάξεως, φωταέριον, βενζόλιον, τυλονόη, ναφθαλίνη, νιτροβενζόλη, ανιλίνη, φαινόλη. Παρασκευή, ιδιότητες και χρήσις αυτών. Κυτταρίνη, νιτροκυτταρίνη, κολλόδιον. Χάρτης. Χάρτης περγαμηνός.

Άλευρα, άμυλον, γλοίνη, άμυλον γεωμήλων. Δεξτρίνη, γλυκόζη, σάκχαρον κοινόν, υδατάνθρακες εν γένει.

Ζύμωσις και φυράματα. Οινόπνευμα, οίνος, ζύθος, και άλλα οινοπνευματώδη ποτά. Αρτοποιία. Αίθυλικόν πνεύμα, Αίθεροποίησις και σαπωνοποίησις. Οξείδωσις, Κοινός αίθήρ, μεθυλικόν πνεύμα. Πνεύματα εν γένει και αιθέρες,

Οξική ζύμωσις, όξος, όξικον όξύ. Οργανικά όξέα, οξαλικόν, τρυγικόν, νιτρικόν, γαλακτικόν, τανίνη,

Λίπη, προέλευσις, εξαγωγή και ιδιότητες αυτών, Σαπωνοποίησις, έλαια, βούτυρον, μαργαρίνη, τυρός-

Στεατικά κηρία. Σάπωνες. Γλυκερίνη, νιτρογλυκερίνη, δυναμίτις.

Λεύκωμα, λευκωματώδεις ουσ'ιαι, Θρεπτικαί ουσίαι, σήψις και συντήρησις αυτών.

Αιθέρια έλαια και ρητίναι. Αλκαλοειδή. Υφαντικαί ύλαι. Στοιχεία βαφικής.

Β') Φυσική ιστορία.

α') Ζωολογία. Σύντομος επανάληψις των εν τη προηγουμένη τάξει διδαχθέντων εκ της ζωολογίας, όργανα των ζώων, κύτταρα και ιστοί. Γενική επισκόπησις του ανθρωπίνου σώματος, περιγραφή των αποτελούντων αυτό οργάνων. Οστά, σκελετός, αρθρώσεις, μύες, κίνησις, νευρικόν σύστημα εν γένει. Αίσθησις και αισθητήρια όργανα. Θρέψις του σώματος, όργανα πέψεως, απομυζήσεως, κυκλοφορίας του αίματος και εκκρίσεων. Φωνητικά όργανα του ανθρώπου.

β') Φυτολογία. Σύντομος επανάληψις των εν τη προηγουμένη τάξει διδαχθέντων εκ της φυτολογίας.

Φυσιολογία των φυτών, θρέψις, αύξησις και φαινόμενα ερεθιστικά αυτών. Γονιμοποίησις και διάδοσις των σπερμάτων και καρπών. Ενοφθαλμιασμός και

Σελ. 575
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/576.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

εμβολιασμός. Ασθένεια των φυτών. Φυσικά και τεχνικά λιπάσματα. Φαινόμενα της ζωής κοινά εις τε, τα ζώα και τα φυτά. Βιολογική εξέτασις ζώων και φυτών, κατά συμβιωτικάς κοινότητας.

Γ') Φυσική.

α') Ακουστική. Ήχος, παραγωγή, μετάδοσις, ταχύτης και χαρακτήρες αυτού. Μετάδοσις των παλμικών κινήσεων. Φωνογράφος. Ανάκλασις του ήχου, ηχώ, αντήχησις. Μουσική κλίμαξ, όρια μουσικών ήχων. Παλλόμεναι χορδαί, ηχητικοί σωλήνες, αντηχεία.

β') Οπτική. Φως, σώματα φωτεινά, σκοτεινά, διαφανή, σκιερά, διαφώτιστα. Ευθύγραμμος μετάδοσις του φωτός. Σκιά, σκοτεινός θάλαμος. Περίθλασις του φωτός, ταχύτης αυτού.

Φωτομετρία. Ίσότης εντάσεων και φωτισμού, μονάδες φωτός. Νόμος φωτομετρίας. Φωτόμετρα, περιγραφή και χρήσις αυτών.

Ανάκλασις του φωτός, επίπεδα και σφαιρικά κάτοπτρα. Διάθλασις του φωτός, νόμοι αυτής. Ολική ανάκλασις. Πρίσμα: Φακοί και ιδιότητες αυτών, οπτικά όργανα, μικροσκόπια, τηλεσκόπια. Φωτογραφία. Προβολείς, κινηματογράφος.

Οφθαλμός, σχηματισμός του ειδώλου,

Προσαρμοστία. Οφθαλμός κανονικός,, μύωψ, υπερμέτρωψ, πρεσβύωψ.

Διόφθαλμος δράσις, στερεοσκόπιον.

Ανάλυσις του φωτός, φάσμα ήλιακόν, σύνθεσις του φωτός. Φωτεινά μετέωρα. Φασματοσκοπία, φασματοσκόπιον. Χρώμα των σωμάτων. Ακτινοβολία φωτογόνων σωμάτων. Ιδιότητες του φωτός θερμαντικαί και χημικαί.

Τάξις Δ', Ώραι καθ' εβδομάδα 3.

A') Φυσική ιστορία.

α') Γεωλογία. Σκοπός της γεωλογίας. Επίδρασις του αέρος, του ύδατος, των πάγων και του ενόργανου κόσμου επί της επιφανείας της γής. Εσωτερική Θερμότης και θερμοκρασία της γής. Υπόθεσις επί της ηφαιστειότητος της γης, Ηφαίστεια, θερμαί πηγαί. Κινήσεις του εδάφους, σεισμοί.

Πετρώματα, διακριτικά γνωρίσματα αυτών,

Μεταμόρφωσις και σχηματισμός των πετρωμάτων δι' επιδράσεων χημικών μηχανικών και του ενόργανου κόσμου. Στολιδώσειις και ρήγματα του φλοιού της γης.

Διπλασιογνωσία. Απολιθώματα. Γεωλογικοί αιώνες, χαρακτηριστικά τούτων απολιθώματα εκ του ενόργανου κόσμου.

β') Ορυκτολογία. Σκοπός ταύτης. Ορισμός του ορυκτού. Άμορφα και έμμορφα ορυκτά. Κρύσταλλα. Σχηματισμός εμμόρφων ορυκτών.

Σχισμός, θραύσις, σκληρότης, ανθεκτικότης, ειδικόν βάρος, χρώμα, λάμψις και διαφάνεια των ορυκτών, μαγνητοηλεκτρικαί ιδιότητες και φυσιολογικά γνωρίσματα αυτών.

Σελ. 576
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/577.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Περιγραφή των εξής ορυκτών:

Αδάμαντος, γραφίτου, αυτοφυσηθείου, χρυσού, αργύρου, υδραργύρου, χαλκού και σιδήρου, σιδηροπυρίτου, χαλκοπυρίτου, γαληνίτου, αντιμονίου, σφαλερίτου, κορονδίου, σμύριδος, χαλαζίου, οπαλλίου, αιματίτου, λειμονίτου, πυρολουσίτου, μαλαχίτου, αζουρίτου, ασβεστίτου, μαγνησίτου, δολομίτου, σιδηρίτου, αστρίων, τοπαζίου, τουρμαλίνης, ανθρακίων, σμαραγδου, όφείτου, σηπίου, χλωρίτου, μαρμαριγίνης, απατίτου, γύψου, μαγειρικού άλλατος, αργυροδάμου, οργανικών ορυκτών.

Β') Γεωπονικά,

Όργανα του φυτού, οροί. αναπτύξεως αυτού. Σπόρος και αναπαραγωγή των φυτών, θρέψις αυτών, απορρόφησις του αζώτου.

Σύστασις του εδάφους, ιδιότητες φυσικαί και χημικαί και σχηματισμός αυτού. Όροι επιδρώντες επί της παραγωγής. Λιπάσματα, διορθωτικαί όυσίαι, ποτισμός, αποστράγγισις, εκχέρσωσις και ανασκαφή.

Ανθοκομία, λαχανοκομία και δενδροκομία.

Γ') Υγιεινή,

Ορισμός, σκοπός και κυριώτεραι. υποδιαιρέσεις αυτής.

Το ύδωρ και ,η χρησίμοτης ,αυτου; Πόσιμον ύδωρ, μεμολυσμένα ύδατα, καθαρισμός αυτών. Ο αήρ απαραίτητος εις την ζωήν. Ασφυξία. Αήρ ακάθαρτος, κίνδυνοι εκ τούτου. Αερισμός, κονιορτός, μικρόβια του αέρος. ·

Μόλυνσις του οργανισμού διά του αέρος.

Εξάσκησις των αναπνευστικών οργάνων.

Τροφαί.- Τροφαί φυτικαί. Άρτος, νοθεία αυτού, λάχανα, όσπρια, καρποί.

Τροφαί ζωικαί. Κρέατα, ιχθύες, όστρακα, γάλα, βούτυρον, τυρός, ωά, κλπ.

Εξάσκησις των πεπτικών οργάνων. Όροι αναγκαίοι καλής πέψεως. Κανονικότης γεύματος και λειτουργιών, λαιμαργία, εκλογή των τροφών. Δηλητηρίασις του οργανισμού διά των τροφών (νοθείαι, σήψις κλπ.) Διατήρησις των τροφών. Αντισηπτικά. Ποτά αρωματικά (καφές, τέιον κλπ.) διά ζυμώσεως, δι' αποστάξεως και μετ' αιθέριων ελαίων. Μέθη. Αλκοολισμός, οι εκ τούτου κίνδυνοι.

Οίκος.- Κατασκευή. Θέρμανσις, αερισμός, φωτισμός και καθαρισμός αυτού.

Παράσιτα.- Επιμέλεια του σώματος, λουτρά, καθαριότης, σωμασκία, περίπατος, ανάπαυσις.Υγιεινή των αισθητηρίων οργάνων, ενδυμασία. Μεταδοτικαί άσθένειαι, μικρόβια, κυριώτερα είδη μεταδόσεως αυτών. Άνθραξ, διφθερίτις, ελώδεις πυρετοί, τύφος, χολέρα, φυματίωσις [κενό] κλπ. Μέσα προφυλακτικά κατ' αυτών. Νόσοι μεταδιδόμεναι εκ των ζώων. Αιφνίδια δυστυχήματα.

Τάξις Ε'.

α') Εν αμφοτέροις τοις τμήμασιν. Ώραι καθ' εβδομάδα 2.

Ασκήσεις και εφαρμογαί επί των κυριωτέρων εκ των εν ταις κατωτέραις

37

Σελ. 577
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/578.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

τάξεσι διδαχθέντων μερών της φυσικής, της χημείας και της φυσικής ιστορίας.

β') Εν τω δημοδιδασκαλικώ τμήματα Ώραι καθ' εβδομάδα 2

1) Γεωπονικά.

Οινοποιΐα.- Άμπελος (κλίμα, έδαφος, ποικιλίαι,1 πολλαπλασιασμός αυτής, φύτευμα, εγκεντρισμός, κλάδευμα και εν γένει καλλιέργεια της αμπέλου. Ασθένειαι αυτής. Σταφυλαί, γλεύκος, οινοπνευματική ζύμωσις, χημικά φαινόμενα, εξωτερικαί επιδράσεις, δοκιμή και διόρθωσις της οξύτητος του γλεύκους, οινοποιεία, οιναποθήκη, περιποίησις του οίνου μετά βελτιώσεως αυτού. Ποικιλίαι οίνου. Κυριώτεραι ασθένειαι αυτού.

Ελαιουργία. - Έλαια, πολλαπλασιασμός και καλλιέργεια αυτής. Συγκομιδή και παθολογία των έλαιών, διατήρησις αυτών, εξαγωγή ελαίου, καθαρισμός και διατήρησις αυτού, χρησιμοποίησις των πυρήνων,

Ζωοτεχνία. - Σκοπός ταύτης. Χρήσις των οικιακών ζώων, τροφαί αυτών, Υγιεινή των οικιακών ζώων. Μέθοδοι αναπαραγωγής. Ασθένειαι των ζώων. Γαλακτοκομία, βουτυροκομία, τυροκομία. Πτηνοτροφία. Μελισσοκομία. Σηροτροφία. Στοιχεία γεωργικής οικονομίας,

2) Σχολική υγιεινή

Διδακτήριον, φωτισμός, αερισμός, θέρμανσις' και καθαριότης αυτού, Παραρτήματα του διδακτηρίου. Έπιπλα, (σκευή αυτού, διδακτικά όργανα, Σωματική και πνευματική κοπωσις 'των μαθητών, σωμασκία και παιδιαί, μαθήματα εν υπαίθρω, περίπατοι κλπ.

9. Παιδαγωγικά.

τάξις Γ',

Παιδαγωγική ψυχολογία, Ώραι καθ' εβδομάδα 2. Λογική. Ώραι καθ' εβδομάδα 2. Τάξις Δ'.

Διδακτική. Ώραι καθ' εβδομάδα 5, ' Τάξις Ε',

Εν τω ιεροδιδασκαλικώ τμήματι παιδαγωγικά μετά διδακτικών ασκήσεων και φροντιστηρίου, Ώραι καθ' εβδομάδα 14.

10. Μουσική.

Τάξις Α'. Ώραι καθ' εβδομάδα 4. Τάξις Β'. . " " " 3. Τάξις Γ', " " - " 3, Τάξις Δ'. " " " 3. Τάξις E'. , Εν τω ιεροδιδασκαλικώ τμήματι. Ώραι καθ' εβδομάδα 2.

Σελ. 578
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/579.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

11, Καλλιγραφια και Ιχνογραφία.

τάξιςΑ;

Καλλιγραφία. Ώραι καθ' εβδομάδα 1. Ιχνογραφία Ώραι καθ' εβδομάδα 2.

τάξις Β'.

Ιχνογραφία, Ώραι καθ' εβδομάδα 2.

Τάξις Γ.

Ιχνογραφία. Ώραι καθ'εβδομάδα 4, Τάξις Δ'.

Ιχνογραφία, Ώραι καθ' εβδομάδα 1.

Τάξις Ε', Εν τω ιεροδιδασκαλικώ τμήματι ιχνογραφία ωραι.καθ' εβδομάδα 1

12. Χειροτεχνία.

Τάξις Α'. 'Ώραι καθ' εβδομάδα 2. Τάξις B'. " " " 2. Τάξις Γ'. " " . "·· 2. Τάξις Δ'. " " " 1. Τάξις Ε'. " " " Εν τω ιεροδιδασκαλικώ τμήματι ώραι καθ' εβδομάδα 1.

13. Γυμναστική.

τάξις Α'. Ώραι καθ' εβδομάδα 3.

τάξις Β'. " ". . " 3.

τάξις Γ'. " " " 3.

τάξις Δ'. " " " 3.

Τάξις Ε'.1

Εν αμφοτέροις τοις τμήμασιν. Ώραι καθ' εβδομάδα 3.

Σελ. 579
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/580.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Ωρολόγιον πρόγραμμα

'Ώραι καθ' εβδομάδα κατά τάξεις

Μαθήματα

Α'

Β΄

Γ'

Δ'

Ε'

ι)

Ιερά Ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης μεθ' ερμηνευτική αναγνώσεως ιστορικών περικοπών εκ της Π.Δ, ..................

2

2)

Ιερά ιστορία της Καινής Διαθήκης μεθ' ερμηνευτικής αναγνώσεως ιστορικών περικοπών εκ της Κ.Δ. ..................

3

3)

Ιερά κατήχησις .....................

2

-

-

-

-

-

-

4)

Εισαγωγή και ερμηνεία Παλαιάς Διαθήκης

-

-

3

2

-

-

3

5)

Εισαγωγή και ερμηνεία Καινής Διαθήκης

-

-

3

2

-

-

4

6)

Εκκλησιαστική Ιστορία .............

-

-

-

2-

2

-

-

"'}

Δογματική .........................

-

-

-

-

3

-

-

8)

Χριστιανική ηθική ...................

-

-

-

2

-

-

-

9)

Εκκλησιαστική ρητορική .............

-

-

- .

2

2

-

-

10)

Λειτουργική .......................

-

-

2

-

-

-

-

11)

Τελετουργική ......................

-

- ·

- -

-

2

-

-

12)

Ποιμαντική και κανονικόν δίκαιον ......

-

-

-

-

2

-

-

13)

Ερμηνεία Πατέρων .................

-

-

-

-

-

-

3

14)

Ελληνικά .........................

9

9

7

7

6

-

-

is)

Λατινικά ..........................

3

2

2

1

-

-

4

W)

Γαλλικά ...........................

3'

3

2

2

-

-

2

ι?)

Ιστορία ..........................

2

2

2

2

-

-

-

is)

Γεωγραφία ........................

2

2

-

-

-

-

-

ig)

Μαθηματικά .......................

3

3

2

2

-

-

_

20)

Φυσικά, Γεωπονικά και Υγιεινή .......

3

3

3

3

2

2

-

ai)

Παιδαγωγικά. Ψυχολογία και Λογική . . .

-

-

4

-

-

-

-

22)

Παιδαγωγικά ......................

-

-

-

-

-

14

-

23)

Διδακτική .........................

-

-

-

5

-

-

-

24)

Μουσική και Ωδική .................

4

8

3

3

-

2

-

25)

Καλλιγραφια και Ιχνογραφία .........

3

2

1

1

-

1

-

se)

Χειροτεχνία .......................

2

2

2

1

-

1

-

27)

Γυμναστική .......................

3

3

3

3

3

-

-

Εις τον αυτόν Ημέτερον των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσαν και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 19 Οκτωβρίου 1918 5

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ο Υπουργός των Εκκλησιαστικών κλπ. ΔΗΜ. ΔΙΓΚΑΣ

Σελ. 580
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 561
  17_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

  26

  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ 1918

  (Β, Διάταγμα / 7 Σεπτεμβριου 1918)

  Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

  Υπουργός Δ. Δίγκας

  Περί οργανισμού της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής

  ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ .

  Σκοπός και διοίκησις της Σχολής.

  Άρθρον 1. Η εν Αθήναις από του έτους 1843 ιδρυθείσα υπό των αειμνήστων Μάνθου και Γεωργίου Ριζάρη και από του 1844 λειτουργούσα Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή, διοικούμενη κατά τας διατάξεις της διαθήκης, των προσθηκών αυτής και του κωδικέλλου της, έχει αποκλειστικόν και μόνον σκοπόν την προπαρασκευήν των εφιεμένων να προσέλθωσιν εις τας τάξεις του κλήρου και εν γένει την επιστημονικήν εκπαίδευσιν κληρικών της Ορθοδόξου Εκκλησίας.

  ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ

  Εκπαίδευσις εν τη Σχολή

  Άρθρον 24, Ουδείς απολύτως εκπαιδεύεται εν τη Ριζαρείω Εκκλησιαστική Σχολή μη έχων σκοπόν και υποχρέωσιν να προσέλθη εις τας τάξεις του κλήρου,

  Άρθρον 25. Πάντες οι εις την σχολήν εισερχόμενοι μαθηταί πρέπει να έχωσι τουλάχιστον απολυτήριον ελληνικού σχολείου μετά βαθμού τουλάχιστον "καλώς" και μετά διαγωγής τουλάχιστον "κοσμίας" και ηλικίαν ουχί μείζονα των 18 ετών ουδ" ελάσσονα.: των 13 ετών, συμπεπληρωμένων η συμπληρουμένων κατά την 31 Δεκε'μβρίου του έτους της εισαγωγής των εις την Σχολήν,

  Άρθρον 26, 1.  Η εν τη σχολή εκπαίδευσις είναι πενταετής.

  2. Διδάσκονται δ' εν αυτή, εκτός των προς γενικήν μόρφωσιν χρησίμων μαθημάτων, πάντα τα θεολογικά μαθήματα, τα απαιτούμενα προς μόρφωσιν

  Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 195, τχ. A'/8 Σεπτεμβρίου 1918. 36