Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:960
 
Αριθμός τόμων:2ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Νομοθεσία
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 26.12 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 584-603 από: 962
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/584.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

29

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΑΡΤΑΣ

(Β. Διάταγμα / 25 Ιουλίου 1920)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Δ. Δίγκας

Περί καθορισμού του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος των μαθημάτων των εν Τριπόλει και Άρτη ιερατικών σχολών

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει τον νόμον 1432, προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, διατάσσομεν τάδε:

Το ωρολόγιον και αναλυτικόν πρόγραμμα των μαθημάτων των εν Τριπόλει και Άρτη ιερατικών σχολών καθορίζεται ως εξής:

ΤΑΞΙΣ Α'

Θεολογικά

1) Ιερά Ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης μεθ' ερμηνευτικής αναγνώσεως ιστορικών περικοπών εκ της Παλαιάς Διαθήκης, ώραι 3. 2) Κατήχησις, ώραι 2. 3) Λειτουργική, ώραι 2, 4) Εκκλησιαστική Ιστορία, ώραι 3. Ελληνικά.

1) Αρχαία Ελληνικά. Κατά το α' τρίμηνον: Ερμηνεία μερών κατ' εκλογήν εκ της των Αθηναίων Πολιτείας του Αριστοτέλους η εκ της Αρριανού αναβάσεως (από του 11ου κεφ. του α' βιβλίου και εξής). Κατά το β' τρίμηνον ερμηνεία δύο εκ των μικρότερων λόγων του Λυσίου (υπέρ Μαντιθέου, υπέρ του αδυνάτου, δήμου καταλύσεως, απολογίας κατά Φίλωνος, κατά σιτοπωλών) η του Αρεοπαγιτικού η του Ευαγόρου του Ισοκράτους.

Κατά δε το γ' τρίμηνον: Ερμηνεία μερών κατ' εκλογήν εκ των τα Λατινικά πράγματα πραγματευομένων βιβλίων του Ηροδότου. Ώραι 3 καθ' εβδομάδα. Ανάγνωσις μετά των αναγκαιοτάτων διασαφήσεων μιάς η δύο εκ των

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 192, τχ. Α'/26 Αυγούστου 1920

Σελ. 584
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/585.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ομιλιών του Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα καθ' όλον το σχολικον έτος.

Ομοία ανάγνωσις μερών κατ' εκλογήν εκ των παραλλήλων βίων του Πλουτάρχου των σχετιζομένων προς την εν τη τάξει διδασκομένην ιστορίαν, ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα καθ' όλον το σχολικόν έτος.

Συντομωτάτη επανάληψις του τυπικού και ετυμολογικού, της γραμματικής της αρχαίας Ελληνικής γλώσσης και μάλιστα του Αττικού πεζού λόγου, από δε της ενάρξεως της ερμηνείας του Ηροδότου πρακτική όλως διδασκαλία των γραμματικών φαινομένων της Ιωνικής διαλέκτου εν αντιπαραβολή προς την Αττικήν.

Εκ του Συντακτικού της αρχαίας Ελληνικής γλώσσης τα περί προτάσεως, κρίσεως και επιθυμίας, ερωτηματικών προτάσεων, ονοματικών και επιρρηματικών διορισμών, αντωνυμιών, διαθέσεων του ρήματος', σημασίας των χρόνων και των εγκλίσεων, απρόσωπων ρημάτων, ρηματικών επιθέτων και προθέσεων. Γραπτή και προφορική άσκησις των μαθητών και τα εκάστοτε διδασκόμενα μέρη του συντακτικού διά καταλλήλων θεμάτων και εν τη παραδόσει και κατ' ιδίαν ώραι 2.

2) Νέα Ελληνικά: Ανάγνωσις περικοπών νεωτέρων πεζογράφων και ποιητών (εκ της διά την A' τάξιν των γυμνασίων εγκεκριμένης συλλογής νεοελληνικών αναγνωσμάτων). Απομνημόνευσις και απαγγελία εξαιρέτων ποιημάτων εκ των εν τη τάξει αναγινωσκομένων. Συνθέσεις δύο τουλάχιστον κατά μήνα (διηγήσεις και περιγραφαί γεγονότων του καθ' ημέραν βίου, εορτών, εκδρομών κλπ. η επί τη βάσει εικόνων, περιλήψεις ερμηνευθέντων μερών των εν τη τάξει διδασκομένων συγγραφέων). Ωρα 1. Ιστορία.

Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδος από των Περσικών πολέμων και των ανατολικών εθνών μέχρι της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως. Ώραι καθ' εβδομάδα 2.

Γεωγραφία.

Η της Ευρώπης και κυρίως της Ελλάδος. Ώραι καθ' εβδομάδα 2. Μαθηματικά'

1) Πρακτική Αριθμητική. Αι τέσσαρες πράξεις επί των ακεραίων, κλασματικών και δεκαδικών αριθμών. Διαιρετότης. Αριθμοί πρώτοι προς αλλήλους. Αριθμοί πρώτοι και σύνθετοι. Ανάλυσις συνθέτων αριθμών εις γινόμενα παραγόντων πρώτων. Μέγιστος κοινός διαιρέτης και ελάχιστον κοινόν πολλαπλάσιον. Μέτρα, σταθμά και νομίσματα. Συμμιγείς αριθμοί. Ποσά εξαρτώμενα απ' αλλήλων. Ποσά κατ' ευθείαν και αντιστρόφως ανάλογα. Λύσεις προβλημάτων διά της αναγωγής εις την μονάδα. Λόγοι μεγεθών ομοειδών και αριθμών. Αναλογίαι. Απλαί και σύνθετοι μέθοδοι των τριών. Προβλήματα υπολογισμού ποσοστών, απλού τόκου, υφαιρέσεως, μίξεως, μερισμού εις μέρη κατ' ευθείαν

Σελ. 585
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/586.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

και αντιστρόφως' ανάλογα, εταιρείας και μέσου ορού. Τετραγωνική ρίζα. του αριθμού. Στοιχεία Λογιστικής και καταστιχογραφίας. Προβλήματα απλά .καί σύνθετα. Ασκήσεις.

2) Πρακτική γεωμετρία, Επίπεδα σχήματα,.,γραμμαί, γωνίαι, ευθύγραμμα σχήματα, κύκλοι. Γνωρίσματα και πρακτικαί αποδείξεις των ιδιοτήτων αυτών.,Γεωμετρικαί κατασκευαί τη. βοήθεια κανόνος, διαβήτου, γνώμονος και μοιρογνωμονίου. Κανονικά και όμοια γεωμετρικά σχήματα, γνωρίσματα και καταΐτκευή και ιδιότητες αυτών, όλως πρακτικώς αποδεικνυό-μενρι; Μέτρησις. ευθειών γραμμών, γωνιών, ευθυγράμμων σχημάτων και του κύκλου; Χάραξις ευθειών επί του εδάφους, καθέτων, και παραλλήλων προς αλλήλας, Χωρομετρία, Σχεδιαγράφησις ευθυγράμμων σχημάτων υπό κλίμακα,. Ώραι 4 καθ' εβδομάδα,

-Φυσική.

1) Φυσικά, Ιδιότητες,των σωμάτων .καί φυσικαί καταστάσεις αυτών. Ύλη, κενόν, ατμόσφαιρα. Βαρύτης. Κατακόρυφον και οριζόντιον έπίπεδον. Βάρος, κέντρον αυτού. Ισορροπία σώματος στερεού επί οριζοντίου επιπέδου και οριζοντίου άξονος. Δύναμις και αντίστασις. Αδράνεια. Σύνθεσις και ανάλυσις δυνάμεων. .Μηχαναί. Μοχλός, τροχαλίαι; πολύσπαστον, βαρ,ούλκον, 'κεκλιμένον έπίπεδον.. Ζυγός, στατήρ, πλάστιγξ. Μεταβόλαί του - βάρους μετά του τόπου. Μάζα- Υδροστατική. Ελευθέρα επιφάνεια των υγρών. Πίεσις αυτών επί των παρειών και του πυθ-μένοςτών .περιεχόντων: ταύτα -δοχείων. Αρχαί του Πασκάλ: και του Αρχιμήδους, συνέπειαι και εφαρμογαί - των αρχών τούτων. Υδραυλικόν πιεστήριον, συγκοινωνούντα δοχεία.

Ειδικόν βάρος των σωμάτων, μέτρησις αυτών, Αραιόμετρα. Τριχοειδή φαινόμενα.

Αεροστατική. Αέρια, μετάδοσις των. πιέσεων αυτών. Ατμόσφαιρα και πίεσις αυτής·. Βαρόμετρα. Μεταβολαί της ατμοσφαιρικής πιέσεως. Χρήσις του βαρομέτρου. Έλαστικότης των αερίων. Μανόμετρα. Αρχή του Αρχιμήδους. Αερόστατον. Αντλίαι. Σίφων,

Θερμότης. Πηγαί της θερμοτητος, τρόπος μεταδόσεως αυτής: Εκπομπή και απορρόφησις της θερμότητος. Διαστολή των στερεών, υγρών και αερίων. Θερμοκρασία. Θερμόμετρα. Θερμιδομετρία. Τήξις και Πήξις. Ψυκτικά μίγματα. Διάλυσις και κρυστάλλωσις, έξαέρωσις και υγροποίησις. Εξάτμισις. Ψύξις δι' εξατμίσεως..Βρασμός. Απόσταξις. Υδρατμοί της ατμοσφαίρας. Υγρομετρία. Ομίχλη, νέφη, βροχή, βροχόμετρον, χιών, δρόσος, πάχνη, καταιγίδες Θερμοκρασίατής ατμοσφαίρας και αίτια επιδρώντα επ' αυτής. Μέσαι θερμοκρασίαι.. 'Ισόθερμοι. Θερμοκρασία των θαλασσών, λιμνών και πηγών. Ατμοσφαιρική πίεσις. Ισοβαρείς. Άνεμοι.διηνεκείς και περιοδικοί. Κυκλώνες·; Μετεωρολογίαι Κλίμα, είδος και σταθερότης αυτού..Πρόγνωσις του καιρού. Επίδρασις  του κλίματος επί των φυτών. Γεωργικά μέτρα, προφυλακτικά κατά των

Σελ. 586
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/587.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

μετεώρων. 2) Χημεία. Ύδωρ φυσικόν και καθαρόν, Σύνθεσις, ανάλυσις και ιδιότητες του ύδατος. Υδρογόνον και όξυγόνον. Παρασκευή και ιδιότητες αυτού. Ατμοσφαιρικός αήρ, σύστασις αύτού, Διοξείδιον του άνθρακος και υδρατμοί του αέρος. Άζωτον και ιδιότητες αυτού. Παρουσία τούτου εις το ζωικόν και φυτικόν Βασίλειον. Καύσις και αναπνοή. Σωματα απλά και σύνθετα. Μίγμα και χημική ένωσις. Ανάλυσις και συνθεσις. Αντιδράσεις και χημική συγγένεια. Μέσα προκαλούντα τας αντιδράσεις. Οξέα, βάσεις, άλατα, κράμματα. Συμβολική παράστασις των στοιχείων. Ατομικόν βάρος. Τύποι. Υπόθεσις των ατόμων και των μορίων. Αμμωνία και αμμωνιακά άλατα, θείον και θειικόν όξύ. Χρήσις αυτού, Υδρόθειον. Χλωριούχον νάτριον. Εξαγωγή και ιδιότητες αυτού, Νιτρικόν νάτριον, νιτρικόν όξύ. Παρασκευή, ιδιότητες και χρήσις αυτών. Φωσφορικόν ασβέστιον, φωσφορικόν όξύ, φώσφορος. Ιδιότητες τούτων. Άνθραξ, διάφοροι ποικιλίαι αυτού. Φυσικαί και χημικαί ιδιότητες του άνθρακος. Ανθρακικόν ασβέστιον, διοξείδιον και μονοξείδιον του άνθρακος. Ώραι καθ' εβδομάδα 4.

Μουσική. Ώραι καθ' εβδομάδα 3.

Καλλιγραφία. Ώραι καθ' εβδομάδα 2.

Ιχνογραφία. Ώραι καθ' εβδομάδα 2.

Γυμναστική. Ώραι καθ' εβδομάδα 1.

ΤΑΞΙΣ Β'

Θεολογικά.

1) Ιερά Ιστορία της Καινής Διαθήκης μεθ' ερμηνευτικής αναγνώσεως ιστορικών περικοπών εκ της Καινής Διαθήκης. Ώραι 3. 2) Διοίκησις της Εκκλησίας. Ώραι 2. 3) Λειτουργική. Ώραι 2. 4) Εκκλησιαστική Ιστορία. Ώραι 3. 5) Χριστιανική Ηθική. Ώραι 2. Ελληνικά'

1) Αρχαία Ελληνικά. Κατά το α' τρίμηνον: Ερμηνεία κατ' εκλογήν ιστορικών μερών του Θουκυδίδου.

Κατά το β' τρίμηνον: Ερμηνεία δύο εκ των Ολυνθιακών του Δημοσθένους η του κατά Λεωκράτους λόγους του Λυσίου (κατ' εκλογήν), κατά δε το γ' τρίμηνον: Ερμηνεία απομνημονευμάτων του Ξενοφώντος (κατ' εκλογήν). Ώραι 2 καθ' εβδομάδα.

Ερμηνεία μερών κατ' εκλογήν (1000 τουλάχιστον στίχων) εκ των 12 πρώτων ραψωδιών της Ομήρου Οδύσσειας κατά δε την ερμηνείαν πρακτική διδασκαλία των γραμματικών φαινομένων της Ομηρικής γλώσσης εν αντιπαραβολή προς το πεζόν Αττικόν ιδίωμα, σύντομος διδασκαλία του δακτυλικού εξαμέτρου και έμμετρος ανάγνωσις του εκάστοτε ερμηνευομένου μέρους επί μίαν ώραν καθ' εβδομάδα καθ' όλον το σχολικόν έτος.

Σελ. 587
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/588.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Ανάγνωσις μιας ομιλίας του Χρυσοστόμου και μιάς του Μ. Βασιλείου, ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα, καθ' όλον το σχολικόν έτος,

Συμπλήρωσις του συντακτικού της αρχαίας Ελληνικής γλώσσης και μάλιστα του Αττικού πεζού λόγου μετά των καταλλήλων προφορικών και γραπτών γλωσσιχών ασκήσεων ως και εν τη α' τάξει. Ώραι καθ' εβδομάδα 2,

2) Νέα Ελληνικά. Ανάγνωσις περικοπών νεωτέρων πεζογράφων και ποιητών (εκ της διά την β' τάξιν των γυμνασίων εγκεκριμένης συλλογής νεοελληνικών αναγνωσμάτων), ώρα 1.

3) Συνθέσεις. Περιγραφαί τοπίων η γεγονότων του καθ' ημέραν βίου, περιλήψεις η αναλύσεις ερμηνευθέντων μερών των αναγινωσκομένων συγγραφέων η μικραί διατριβαί, ων επίσης η ύλη λαμβάνεται εκ των ερμηνευρμένων συγγραφέων, Δις του μηνός κατά τας ώρας των γλωσσικών ασκήσεων.

Ιστορία·

Η ιστορία της Ελλάδος από της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως μέχρι, των καθ' ημάς χρόνων. Ώραι καθ' εβδομάδα. 2.

Γεωγραφία·

Η των λοιπών Ηπείρων. Ώραι καθ' εβδομάδα 2. Μαθηματικά·

1) Στοιχεία Αλγέβρας. Ποσά αντίθετα. Θετικοί αρνητικοί και αντίθετοι αριθμοί. Αι τέσσαρες επί των αριθμών τούτων πράξεις. Γενικοί αριθμοί. Ρηταί παραστάσεις. Μετασχηματισμοί, απλοποιήσεις. Βαθμός και αριθμητικαί τιμαί των ρητών παραστάσεων. Αι τέσσαρες έπ' αυτών πράξεις. Εξισώσεις του πρώτου βαθμού μέ ένα και περισσοτέρους αγνώστους. Μετασχηματισμοί και λύσεις αυτών.. Μέθοδος της διά των εξισώσεων λύσεως προβλημάτων. Πρόοδοι αριθμητικαί και γεωμετρικαί, Λογάριθμοι, ιδιότητες αυτών. Χρήσις των λογαριθμικών πινάκων. Προβλήματα συνθέτου τόκου, ίσων καταθέσεων και ανατοκισμού.

2) Πρακτική γεωμετρία. Στερεά σχήματα. Κύβος, παραλληλεπίπεδα, πρίσματα, πυραμίδες, δίεδρα, στερεά, γωνίαι, δίεδρα, γνωρίσματα και ιδιότητες αυτών. Θέσεις ευθείας και επιπέδου προς έτερον επίπεδον. Κύλινδρος και κώνος. Σφαίρα. Τομαί αυτής, μέγιστοι και μικροί κύκλοι της σφαίρας. Σφαιρικαί ζώναι, τομείς, τμήμα, όνυξ και άτρακτος. Εύρεσις της ακτίνος δεδομένης σφαίρας, Μέτρησις των πολυέδρων, του κυλίνδρου, του κώνου και της σφαίρας. Σημ. α') "Εκαστον των μαθημάτων (αριθμητική, άλγεβρα και γεωμετρία) διδάσκονται εν τη οικεία τάξει ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα απ' αρχής του σχολικού έτους. Σημ. β') Η διδασκαλία της αριθμητικής γίνεται υπό τρόπον επαναλήψεως διά της λύσεως σχετικών προβλημάτων, μετά δε την διδασκαλίαν εκάστου κεφαλαίου γίνονται πολλαπλαί ασκήσεις εις λύσεις συνθέτων προβλημάτων αναφερομένων εις διάφορα προδιδαχθέντα κεφάλαια. Σημ. γ'). Η διδασκαλία της αλγέβρας δέον να έχη όλως πρακτικόν χαρακτήρα. Σημ. δ'). Η διδασκαλία της

Σελ. 588
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/589.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

γεωμετρίας δέον ν' άρχεται πάντοτε από της εποπτείας σχετικού γεωμετρικού στερεού. Αι αποδείξεις των ιδιοτήτων των γεωμετρικών σχημάτων να περιορίζωνται εις τας κυριωτέρας εξ αυτών, να γίνωνται δε όλως πρακτικώς δι' επιδείξεως. Σημ. ε'). Να ασκώνται οι μαθηταί α') εις την χρήσιν του κανόνος του διαβήτου, του γνώμονος και του μοιρογνωμονίου προς κατασκευήν κανονικών γεωμετρικών σχημάτων και την λύσιν των απλούστερων γεωμετρικών προβλημάτων, και β') εις την κατασκευήν γεωμετρικών στερεών εκ χαρτονιού.- γ') εις την επί του εδάφους χάραξιν ευθειών γραμμών (καθέτων και παραλλήλων προς αλλήλας), δ') εις την μέτρησιν γηπέδων και την επί του χάρτου μεταφοράν του σχήματος αυτού υπό κλίμακα, και ε') εις την μέτρησιν γεωμετρικών στερεών και την εύρεσιν του βάρους αυτών εκ του δγκου και του ειδικού βάρους της ύλης των, έτι δε της χωρητικότητος δοχείων. Ώραι καθ' εβδομάδα 2. Φυσικά·

α') Φυσική. Ηλεκτρισμός. Ηλέκτρισις των σωμάτων διά της τριβής και εξ επιδράσεως. Ηλεκτροσκόπια, καλοί και κακοί αγωγοί του ήλεκτρισμού. θετικός και αρνητικός ηλεκτρισμός, Ηλέκτρισις των νεφών, αστραπή, βροντή, κεραυνός, αλεξικέραυνον. Πολικόν σέλας. Μαγνητισμός, Φυσικοί και τεχνητοί μαγνήται. Πόλοι των μαγνητών. Άλλη επίδρασις τούτων. Μαγνητική βελόνη, Ναυτική πυξίς,

Ηλεκτρικαί μηχαναί. Ηλεκτρικόν ρεύμα, Γένεσις και αποτελέσματα τούτου. Ρεύματα εξ επαγωγής. Ηλεκτρομαγνήται. Γαλβανόμετρον, Ηλεκτρικός κώδων. Ηλεκτρικός τηλέγραφος. Εναλλασσόμενα ρεύματα, εφαρμογή αυτών. Ακτίνες του Roentgen. Πειράματα. Τηλέγραφος άνευ σύρματος.

Μηχανική. Κινητόν. Κίνησις ομαλή και γραφική παράστασις ταύτης. Αρχή της αδρανείας. Κίνησις μεταβολλομένη. Αίτια, νόμοι και γραφική παράστασις ταύτης. Κίνησις κυκλική, φυγόκεντρος δύναμις, νόμοι και εφαρμογή ταύτης. Βαρύτης και παγκόσμιος ελξις. Νόμος των έλξεων. Εκκρεμές. Νόμοι, εφαρμογαί και χρήσις αύτού. Πτώσις των σωμάτων, νόμος ταύτης. Αντίστασις των ρευστών, αεροπλάνα, υποβρύχια.

β') Χημεία: Μέταλλα και κράματα. Επίδρασις του δδατος και του αέρος επ' αυτών. Μεταλλουργία. Ορυκτά και γενικαί μέθοδοι της κατεργασίας αυτών. Μεταλλουργία του σιδήρου, χαλκού, ψευδαργύρου, μολύβδου, αργύρου, χρυσού, λευκοχρύσου, νικελίου κλπ. Χημικαί ιδιότητες, κυριώτεραι ενώσεις και χρήσις αυτών. Αργίλλιον. Οξείδιον του αργιλλίου κρυσταλλικόν. Άργιλλος και αγγειοπλαστική, θειικόν άργίλλιον. Κοβάλτιον. Αντιμόνιον. Μαγνήσιον, ασβέστιον, υδράργυρος.

Καυστικόν νάτριον και καυστικον κάλι. Τα κυριώτερα των αλάτων του καλίου.

Πετρώματα ασβεστολιθικά. Άσβεστος. Γύψος, τσιμέντα, ύαλος υελουργία. Γ') Φυσική Ιστορία·

Σελ. 589
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/590.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

α') Ζωολογία: Διακριτικοί χαρακτήρες των οργανικών από των ανόργανων σωμάτων και των ζώων από των φυτών. Ορισμός των ζώων; Ειδική περιγραφή." Φυσιολογία και ανατομία εκ των αντιπροσώπων του ζωϊκου Βασιλείου και ιδία των εν Ελλάδι απαντώντων ζώων. Ταξινόμησις αυτών. .Θεμελιώδεις τύποι των μορφών των ζώων, σημασία του: χρώματος και του σχήματος αυτών διά την διαβίωσιν των. Μετανάστευσις και τεχνηταί, δεξιότητες των ζώων. Σπουδαιότης του ζωικού κόσμου διά τον άνθρωπον. Ωφέλιμα και επιβλαβή ζώα;

β')· Φυτολογία: Ορισμός του φυτού, εξωτερική μορφή και όργανα αυτού. Ταξινόμησις των φυτών εις θαλλόφυτα, βρυόφυτα, αγγειοκρυπτόγαμα, γυμνόσπερμα και αγγειόσπερμα, Ειδικωτέρα εξέτασις γυμνοσπέρμων και αγγειοσσπέρμων και ιδία των δένδρων τα οποία αποτελούσι δάση της Ελλάδος. Σύλληψις, θανάτωσις και παρασκευή εν ξηρώ η εν οινοπνευματι προς καταρτισμόν διδακτικών συλλογών ζώων-, και ιδία πτηνών, εντόμων και ενύδρων. Συλλογή και διατήρησις διά τον αυτόν σκοπόν διαφόρων ανθέων, φυλλων.- καρπών, σπόρων κλπ.: Ώραι καθ' εβδομάδα 3.

Μουσική: Ώραι καθ' εβδομάδα 4..

Καλλιγραφία και Ιχνογραφία. Ώραι καθ' εβδομάδα 2.

Χειροτεχνία. Ώραι καθ' εβδομάδα 2. Γυμναστική, Ώραι καθ' εβδομάδα 1.

Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 25 Ιουλίου 1920

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ο Υπουργός των Εκκλησιαστικών κλπ. ΔΗΜ. ΔΙΓΚΑΣ;

Σελ. 590
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/591.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

30

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ (ΤΕΤΡΑΕΤΟΥΣ) ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 1921

(Β. Διάταγμα / 23 Σεπτεμβρίου 1921)

Κυβέρνηση Δ. Γούναρη

Υπουργός Θ. Ζαΐμης

Περί Ιερατικών Σχολών και προγράμματος των εν αυταίς διδασκομένων μαθημάτων

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει το 13 άρθρον του από 21 Νοεμβρίου 1919 Ημετέρου: διατάγματος προτάσει, του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών κλπ. Υπουργού, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν'

Άρθρον 1. Τίθεται από του προσεχούς σχολικού έτους εις εφάρμόγήν η λειτουργία του δευτέρου (τετραετούς) τμήματος των κατά το διαληφθέν διάταγμα λειτουργουσών Ιερατικών Σχολών, καταργουμένου του πρώτου (διετούς) τοιούτου. Οι μαθηταί της δευτέρας τάξεως του καταργουμένου τμήματος θέλουσι περατώσει τας σπουδάς αυτών επί τη βάσει του νυν ισχύοντος προγράμματος.

Άρθρον 2. Εν τω 7 άρθρω του ανωτέρω Β. διατάγματος μεταξύ 4 και 5 παραγράφου προστίθενται τάδε' "Να προσαγάγη πιστοποιητικόν του οικείου εφημερίου, κεκυρωμένου υπό του αρμοδίου Επισκόπου, περί της χρηστότητας και κλίσεως αυτού προς το ίερατικόν επάγγελμα".-

Άρθρον 3. Εις το τετραετές τμήμα των Ιερατικών Σχολών διδάσκοντ.αι τα εξής μαθήματα:

τάξις A'

Ιερά Ιστορία της Π. Διαθήκης ώραι 3

Ιερά Γεωγραφία " 1

Ανάγνωσις Ελλήνων πατέρων " 1

Ελληνικά " 10

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 182, τχ. A-'/28 Σεπτεμβρίου 1921.''

Σελ. 591
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/592.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Θεωρητική αριθμητική

ώραι 3

Γεωγραφία

" 2

Ιστορία των Ανατολικών Εθνών και της Αρχαίας Ελλάδος

 " 3

Εκκλησιαστική Μουσική

" 3

Καλλιγραφία και Ιχνογραφία

" 2

Γυμναστική

" 1

Το όλον

 29

Τάξις Β',

Ιερά Ιστορία της Καινής Διαθήκης

ώραι 3

Ιερά Κατήχησις

" 2

Εκκλησιαστική Ιστορία

" 3

Ανάγνωσις Ελλήνων πατέρων

" 1

Ελληνικά

" 9

Φυσική Πειραματική

" 2

Έπιπεδομετρία

" 2

Γεωγραφία της Ευρώπης

" 2

Ιστορία Ρωμαϊκή

" 2

Εκκλησιαστική Μουσική

" 3

Καλλιγραφία και Ιχνογραφία

" 1

Γυμναστική

" 1

Το όλον

31

Τάξις Γ'.

Εκκλησιαστική Ιστορία

ώραι 3

Δογματική

" 2

Ερμηνεία Παλαιάς Διαθήκης μετ' εισαγωγής

" 3

Ανάγνωσις Ελλήνων πατέρων

" 2

Ελληνικά

" 9

Ψυχολογία

" 1

Ιστορία Βυζαντινή και Νέας Ελλάδος

" 3

Κοσμογραφία

" 2

Φυτολογία

" 2

Εκκλησιαστική Μουσική

" 3

Γυμναστική

" 1

το όλον

31

τάξις Δ',

Χριστιανική Ηθική

ώραι 2

Ποιμαντική και Κανονικον Δίκαιον

" 3

Ερμηνεία Κ.Δ. μετ' εισαγωγής

" 3

Σελ. 592
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/593.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Ομιλητική και Ομιλητικά Φροντιστήρια ώραι 3

Λειτουργική " 2

Τελετουργική " 2

Απολογητική " 2

Ελληνικά " 8

Λογική " 1

Εκκλησιαστική Μουσική " 2

Το όλον 28

Εις τον αυτόν Ημέτερον επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος. '

Εν Αθήναις τη 23 Σεπτεμβρίου 1921

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β.

Ο επί των Εκκλησιαστικών κλπ. Υπουργός Θ. ΖΑΪΜΗΣ

38

Σελ. 593
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/594.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

31

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

(N Διάταγμα / 17 Οκτωβρίου 1927)

Κυβέρνηση Α. Ζαΐμη

Υπουργός Θ. Νικολούδης

Περί κυρώσεως τον από 10 Μαρτίου 1926 Ν.Δ. "περί καταργήσεως Ιερατικών Σχολών κλπ."

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Έχοντες υπ' όψει την από 27 Αυγούστου 1927 απόφασιν της Βουλής "περί των Νομοθετικών διαταγμάτων της δικτατορικής περιόδου κλπ"., την από 4 Οκτωβρίου 1927 σύμφωνον γνωμοδότησιν της επί της Παιδείας και Θρησκευμάτων Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν·

Κυρούμεν το από 10 Μαρτίου 1926 Νομοθετικόν Διάταγμα "περί καταργήσεως Ιερατικών σχολών κλπ.", ως τούτο ετροποποιήθη υπό της επί της Παιδείας κλπ. Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, έχον ούτω:

Άρθρον 1. Από της ενάρξεως του οικονομικού έτους 1926-1927 άπαντες οι κείμενοι νόμοι οι επιτρέποντες την αναγραφήν πιστώσεων εν τω προϋπολογισμώ του Κράτους υπέρ του Γενικού Εκκλησιαστικού Ταμείου καταργούνται.

Άρθρον 2. Δια διατάγματος, εφ' άπαξ έκδοθησομένου, θέλει καθορισθή μετά σύμφωνον γνώμην της Ιεράς Συνόδου, ο αριθμός και αι έδραι των Ιερατικών Σχολών, ως και ο Οργανισμός αυτών περιλαμβάνων τα της διοικήσεως αυτών αφορώντα την σύστασιν Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικών, εφ' ο θα υπάγωνται αι Ιερατικαί Σχολαί, τα της Εφορείας αυτών, τα προσόντα του τε διδακτικού και κατωτέρου προσωπικού, τον τρόπον του διορισμού, της προαγωγής, μεταθέσεως και απολύσεως αυτού, τα περί των καθηγητών των παιδαγωγικών, δι' ους ατονεί η διάταξις του άρθρου 14 του Ν.Δ. της 13 Οκτωβρίου 1923, το πρόγραμμα της διδασκαλίας, την λειτουργίαν εν αυτοίς προτύπου δημοτικού σχολείου και ει τι άλλο εξυπηρετικόν της κανονικής λειτουργίας των Ιερατικών Σχολών.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 223, τχ. Α'/17 Οκτωβρίου 1927.

Σελ. 594
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/595.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Οι απολυόμενοι μαθηταί των καταργουμένων Ιερατικών Σχολών εγγράφονται άνευ εξετάσεων εις αντιστοίχους τάξεις των λοιπών Ιερατικών Σχολών, οι δε μεταβαίνοντες εις τετρατάξια γυμνάσια κατατάσσονται άνευ δοκιμασίας εις την αμέσως κατωτέραν τάξιν εκείνης εξ ης προέρχονται.

Το παρόν N. Διάταγμα, ούτινος η ισχύς άρχεται από της δημοσιεύσεως του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δημοσιευθήσεται καΙ εκτελεσθήσεται υπό του Υπουργού των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως.

Εν Αθήναις τη 17 Οκτωβρίου 1927

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ

Το Υπουργικόν Συμβούλιον

Ο πρόεδρος

ΑΛ. ΖΑΪΜΗΣ

Τα Μέλη Θ. ΤΟΥΡΚΟΒΑΣΙΛΗΣ, Θ. ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ, Ν. ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ, Ι. ΜΕΤΑΞΑΣ, Α. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Α. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ, Π. ΜΕΡΛΟΠΟΥΑΟΣ, Μ. ΚΙΡΚΟΣ

Σελ. 595
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/596.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

32 ΝΕΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

(π, Διάταγμα / 11 Νοεμβρίου 1927)

Κυβέρνηση Α. Ζαΐμη

Υπουργός Θ. Νικολούδης

Περί οργανισμού των Δημοσίων Ιερατικών Σχολών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Έχοντες υπ' όψει το 2ov άρθρον του Ν.Δ, της 17 Οκτωβρίου 1927 "περί κυρώσεως και τροποποιήσεως του Ν.Δ. της 10 Μαρτίου 1926 "περί καταργήσεως Ιερατικών Σχολών", μετά σύμφωνον γνώμην της Ιεράς Συνόδου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν·

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'. Σκοπός -- Μαθήματα

Άρθρον 1. Σκοπός των Ιερατικών Σχολών είναι, η προπαρασκευή των μελλόντων να καταταχθώσιν εις τας τάξεις του κλήρου και η συμπλήρωσις των σπουδών κληρικών της ορθοδόξου Εκκλησίας.

Άρθρον 2. 1. Η εν ταις ιερατικαίς Σχολαίς εκπαίδευσις είναι πενταετής.

2. Διδάσκονται δ' εν αυταϊς, εκτός των προς γενικήν μόρφωσιν εγκυκλίων μαθημάτων, τα αναγκαιούντα θεολογικά μαθήματα, τα απαιτούμενα προς μόρφωσιν δημοδιδασκάλων παιδαγωγικά και τεχνικά μαθήματα, η γαλλική γλώσσα, η εκκλησιαστική μουσική και ωδική, η γεωπονία και η γυμναστική και γίνονται αι δέουσαι διά τον άρτιον ιερατικόν και παιδαγωγικόν καταρτισμόν σχετικαί πρακτικαί ασκήσεις και εφαρμογαί.

3. Το πρόγραμμα των μαθημάτων καθορισθήσεται διά Διατάγματος μετά γνώμην του εποπτικού συμβουλίου της εκκλησ. εκπαιδεύσεως. Μέχρι του καθορισμού αυτού ισχύει διά τας Ιερατικάς Σχολάς το πρόγραμμα των μαθημάτων της Ριζαρείου Σχολής.

4. Εις το κοινώς ισχύον πρόγραμμα των ιερατικών σχολών δύναται να προστίθενται υποδείξει των εφορειών και αποφάσει του εποπτικού συμβουλίου

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 251, τχ. A'/12 Νοεμβρίου 1927.

Σελ. 596
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/597.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

τής εκκλησ. εκπαιδεύσεως και αλλά μαθήματα αναλόγως των εκασταχού τοπικών συνθηκών,

5. Ως διδακτικά βιβλία εν ταις Ιερ, Σχολαίς χρησιμεύουσι τα εκάστοτε κατά τας ισχύουσας διατάξεις εγκεκριμένα διά τα πολυτάξια διδασκαλεία και τα λοιπά σχολεία της Μέσης Εκπαιδεύσεως.

6. Τα δύο υφιστάμενα τμήματα της πέμπτης τάξεως συγχωνεύονται εις εν, το δε πτυχίον των Ιερατικών Σχολών παρέχει δικαίωμα διορισμού εις θέσιν δημοδιδασκάλου και εγγραφής εις μόνην την θεολογικήν σχολήν του Πανεπιστημίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.

Μαθηταί - Εξετάσεις

Άρθρον 3. 1, Όπως γίνη τις δεκτός εν ταις Ιερατικαίς Σχολαίς οφείλει:

α') Να είναι χριστιανός ορθόδοξος, να είναι δε εγγεγραμμένος εις μητρώον των αρρένων, εφ' όσον κατάγεται εκ της ελευθέρας Ελλάδος.

β') Νά είναι υγιής και αρτιμελής επιβεβαιουμένου τούτου διά πιστοποιήσεως του ιατρού της Σχολής.

γ') Να φέρη πιστοποιητικόν του εφημερίου της ενορίας αυτού περί της χρηστοηθείας και του ιερατικού ζήλου του, επικεκυρωμένον παρά του οικείου Επισκόπου και κατά το περιεχόμενον.

δ') Να έχη απολυτήριον ελληνικού σχολείου μετά του βαθμού τουλάχιστον "Καλώς" και διαγωγής τουλάχιστον "κοσμίας".

2. Η εισαγωγή εις τας Ιερατικάς Σχολάς γίνεται διά διαγωνισμού, διενεργουμένου εν ώρισμένη ημέρα του β' δεκαπενθημέρου του Σεπτεμβρίου εκάστου έτους κατόπιν σχετικής προκηρύξεως υπό της οικείας εφορείας, δημοσιευομένης εν τω επισήμω δελτίω της Εκκλησίας και εν μια τουλάχιστον των ημερησίων εφημερίδων κατά μήνα Ιούνιον. Αι κατατακτήριοι εξετάσεις απαγορεύονται.

3. Ο διαγωνισμός διενεργείται επί πάντων των μαθημάτων των διδασκομένων εν τη γ' τάξει του Ελληνικού σχολείου.

Άρθρον 4. 1. Αι περί των πολυταξίων διδασκαλείων ισχύουσαι διατάξεις ως προς τας εισιτήριους, προαγωγικάς και απολυτηρίους εξετάσεις, την βαθμολογίαν, τας απουσίας και τας ποινάς ισχύουσι και διά τας Ιερατικάς Σχολάς, θεωρουμένων ως κυρίων μαθημάτων των Θρησκευτικών και των παιδαγωγικών.

2. Μαθητής απορριφθείς δις κατά το διάστημα της εν τη σχολή φοιτήσεως του, αποβάλλεται της σχολής, μη δυνάμενος να εγγραφή εις οιανδήποτε ιερατικήν σχολήν. Εις την διάταξιν ταύτην δεν υπάγονται οι δι' ασθένειαν πιστοποιουμένην υπό του ιατρού- της σχολής μη ακροασθέντος επί ένα τουλάχιστον μήνα τα μαθήματα.

Σελ. 597
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/598.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

3. Μαθητής μη επιδεικνύμενος ζήλον ιερατικόν και βίον καθόλου σύμφωνον προς τον σκοπόν της σχολής, αποφάσει του συλλόγου των καθηγητών και εγκρίσει της εφορείας, αποβάλλεται της σχολής οριστικώς. Ο ούτως αποβληθείς δεν δύναται να γείνη δεκτός εις άλλην ιερατικήν σχολήν.

4. Το σχολικόν έτος άρχεται και λήγει κατά τα διατεταγμένα περί των σχολείων της μέσης εκπαιδεύσεως.

5. Οι μετά τας διακοπάς επανερχόμενοι εις τας σχολάς μαθηταί, οφείλουσι να προσαγάγωσι εις τον διευθυντήν πιστοποιητικών του οικείου ιερέως περί της εκτός της σχολής διαγωγής αυτών.

6. Aι εορταί καθ' ας τυχόν αργούσιν αι σχολαί εκτός των διά τα σχολεία της Μέσης Εκπαιδεύσεως ως ημερών αργίας καθωρισμένων, ορίζονται προτάσει του E, Σ. E. εκπαιδεύσεως διά Διατάγματος.

7. Αι σχολαί έχουσι ιδίαν σφραγίδα του καθωρισμένου ήδη τύπου. Αι δε εφορείαι έχουσι σφραγίδα φέρουσαν' εν τω μέσω τον τύπον του Σταυρού μετά περιγραφής "Εφορεία της Ιερατικής Σχολής...".

8. Αι Ιερατικαί σχολαί αποτελούσι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου εκπροσωπούμενα υπό των οικείων εφορειών.

9. Προς πρακτικήν άσκησιν των μαθητών των ιερατικών σχολών ορίζεται διά πράξεως του Υπουργού, δημοτικόν σχολείον, εν ω υπό την οδηγίαν του καθηγητού των παιδαγωγικών ασκούνται οι μαθηταί,

10. Τα περί της εσωτερικής καθόλου ζωής των μαθητών θέλει ορίσει εσωτερικός κανονισμός συνταχθησόμενος υπό της Εφορείας της Σχολής μετά γνωμοδότησιν του συλλόγου των καθηγητών και έγκρισιν του Εποπτικού Συμβουλίου της Εκκλησ. Εκπαιδεύσεως.

11. Ο αριθμός των Ιερατικών Σχολών μετά των νυν λειτουργουσών δεν δύναται να υπερβή τας δέκα πέντε,

12. Aι Ιερατικαί Σχολαί ιδρύονται, καταργούνται η μετατίθενται εις ετέραν έδραν διά Διατάγματος, προτάσει του Εποπτικού Συμβουλίου της Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως.

13. Οι μαθηταί των ιερατικών σχολών υποχρεωτικώς φέρουσι την συνήθη των ιεροσπουδαστών ενδυμασίαν, διαιτώνται δε εν τω οικοτροφείω της Σχολής.

14. Ιερατική σχολή εν η δεν ήθελε καταστή δυνατόν εντός διετίας από της ισχύος του παρόντος να λειτουργήση οικοτροφείον καταργείται,

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'

ΙΙροπαρασκευαστικαί Σχολαί

Άρθρον 13. 1. Παρ' εκάστη ιερατική σχολή εν η υπηρετούσι πλην του

Σελ. 598
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/599.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Διευθυντού δύο θεολόγοι καθηγηταί προτάσει της εφορείας και αποφάσει του εποπτικού συμβουλίου της Εκκλησιαστικής εκπαιδεύσεως δύναται να ιδρυθή Προπαρασκευαστική σχολή, ης οι πτυχιούχοι χειροτονούνται εφημέριοι μόνον εις χωρία αριθμούντα κάτω των χιλίων κατοίκων και εφ' όσον δεν υπάρχουσι υποψήφιοι πτυχιούχοι των πενταταξίων ιερατικών σχολών.

2. Εις τας προπαρασκευαστικάς σχολάς εγγράφονται οι έχοντες απολυτήριον γ' τάξεως του ελληνικού σχολείου, μετά την κατά νόμον εκλογήν αυτών υπό των ενοριτών και την έγκρισιν της εκλογής αυτών υπό του οικείου Αρχιερέως.

3. Δεν δύναται να ιδρυθή προπαρασκευαστική σχολή εφ' όσον δεν υπάρχουσι προς εγγραφήν εις αυτήν πέντε τουλάχιστον έχοντες τα προς τούτο προσόντα.

4. Τα διδακτέα μαθήματα, το πρόγραμμα αυτών και την διάρκειαν των σπουδών, ήτις δεν δύναται να είναι μικρότερα του ενός έτους, καθορίζει το εποπτικόν συμβούλιον της Εκκλησ. Εκπαιδεύσεως.

5. Έκαστος των μαθητών υποχρεούται να καταβάλλη εκατόν πεντήκοντα δραχμάς μηνιαίως εφ' όσον χρόνον διαρκούσι τα μαθήματα. To ούτω δε συγκεντρούμενον μηνιαίως ποσόν διανέμεται αναλόγως των ωρών της διδασκαλίας εις τους εκ των καθηγητών της σχολής διδάσκοντας εν τη Προπαρασκευαστική Σχολή.

Άρθρον 14. Πάσα διάταξις αντικείμενη εις το παρόν του όποιου η ισχύς άρχεται από της δημοσιεύσεως αυτού εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταργείται.

Εις τον αυτόν ημέτερον Υπουργόν τής' Παιδείας και των Θρησκευμάτων ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 11 Νοεμβρίου 1927

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ

Ο επί της Παιδείας και Θρησκευμάτων Υπουργός

Θ. ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ

Σελ. 599
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/600.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

33 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

(Ν. Διάταγμα / 22 Μαρτίου 1929)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

 Υπουργός Κ. Γόντικας

[Βλ. το κείμενο του διατάγματος A112]

Σελ. 600
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/601.gif&w=600&h=915 17_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Σελ. 601
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/602.gif&w=600&h=915 17_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 602
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/603.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

l

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΡΟΥ

(Β. Διάταγμα / 18 Ιουνίου 1856)

Κυβέρνηση Δ. Βούλγαρη

Υπουργός Χ. Χριστόπουλος

ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Περί εμπορικών μαθημάτων

ΟΘΩΝ

ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Επιθυμούντες μέχρι της συστάσεως ειδικών εμπορικών εκπαιδευτηρίων, ίνα οι επιδιδόμενοι εις το εμπόριον αποκτώσι συστηματικώτερον τας αναγκαιοτέρας τουλάχιστον εις το επιτήδευμα τούτο γνώσεις.

Προτείνοντος του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Παιδείας Υπουργού, αποφασίσαντες διατάττομεν.

Άρθρον 1. Προστίθενται, παρά τω εν Σύρω Γυμνασίω,

α'.) Μαθήματα στοιχειώδους εμπορικού δικαίου, ων η διδασκαλία θέλει γίνεσθαι επί το πρακτικώτερον και περιλαμβάνει τας απαραιτήτως αναγκαίας γνώσεις εις τους ασπαζομένους το εμπόριον β') Μαθήματα διπλογραφίας και εμπορικής γεωγραφίας.

Άρθρον 2. Τον κατάλληλον σύνδεσμον των ρηθέντων μαθημάτων προς τα γυμνασιακά επιτρέπομεν να κανονίση ο Ημέτερος επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Παιδείας Υπουργός.

Του παρόντος Διατάγματος η εκτέλεσις ανατίθεται εις αυτόν τούτον τον Υπουργόν.

Αθήνησι τη 18 Ιουνίου 1856

Εν ονόματι του Βασιλέως Η Βασίλισσα

ΑΜΑΛΙΑ

X. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 32/23 Ιουνίου 1856.

Σελ. 603
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 584
  17_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

  29

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΑΡΤΑΣ

  (Β. Διάταγμα / 25 Ιουλίου 1920)

  Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

  Υπουργός Δ. Δίγκας

  Περί καθορισμού του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος των μαθημάτων των εν Τριπόλει και Άρτη ιερατικών σχολών

  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

  Έχοντες υπ' όψει τον νόμον 1432, προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, διατάσσομεν τάδε:

  Το ωρολόγιον και αναλυτικόν πρόγραμμα των μαθημάτων των εν Τριπόλει και Άρτη ιερατικών σχολών καθορίζεται ως εξής:

  ΤΑΞΙΣ Α'

  Θεολογικά

  1) Ιερά Ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης μεθ' ερμηνευτικής αναγνώσεως ιστορικών περικοπών εκ της Παλαιάς Διαθήκης, ώραι 3. 2) Κατήχησις, ώραι 2. 3) Λειτουργική, ώραι 2, 4) Εκκλησιαστική Ιστορία, ώραι 3. Ελληνικά.

  1) Αρχαία Ελληνικά. Κατά το α' τρίμηνον: Ερμηνεία μερών κατ' εκλογήν εκ της των Αθηναίων Πολιτείας του Αριστοτέλους η εκ της Αρριανού αναβάσεως (από του 11ου κεφ. του α' βιβλίου και εξής). Κατά το β' τρίμηνον ερμηνεία δύο εκ των μικρότερων λόγων του Λυσίου (υπέρ Μαντιθέου, υπέρ του αδυνάτου, δήμου καταλύσεως, απολογίας κατά Φίλωνος, κατά σιτοπωλών) η του Αρεοπαγιτικού η του Ευαγόρου του Ισοκράτους.

  Κατά δε το γ' τρίμηνον: Ερμηνεία μερών κατ' εκλογήν εκ των τα Λατινικά πράγματα πραγματευομένων βιβλίων του Ηροδότου. Ώραι 3 καθ' εβδομάδα. Ανάγνωσις μετά των αναγκαιοτάτων διασαφήσεων μιάς η δύο εκ των

  Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 192, τχ. Α'/26 Αυγούστου 1920