Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:960
 
Αριθμός τόμων:2ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Νομοθεσία
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 26.12 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 591-610 από: 962
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/591.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

30

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ (ΤΕΤΡΑΕΤΟΥΣ) ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 1921

(Β. Διάταγμα / 23 Σεπτεμβρίου 1921)

Κυβέρνηση Δ. Γούναρη

Υπουργός Θ. Ζαΐμης

Περί Ιερατικών Σχολών και προγράμματος των εν αυταίς διδασκομένων μαθημάτων

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει το 13 άρθρον του από 21 Νοεμβρίου 1919 Ημετέρου: διατάγματος προτάσει, του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών κλπ. Υπουργού, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν'

Άρθρον 1. Τίθεται από του προσεχούς σχολικού έτους εις εφάρμόγήν η λειτουργία του δευτέρου (τετραετούς) τμήματος των κατά το διαληφθέν διάταγμα λειτουργουσών Ιερατικών Σχολών, καταργουμένου του πρώτου (διετούς) τοιούτου. Οι μαθηταί της δευτέρας τάξεως του καταργουμένου τμήματος θέλουσι περατώσει τας σπουδάς αυτών επί τη βάσει του νυν ισχύοντος προγράμματος.

Άρθρον 2. Εν τω 7 άρθρω του ανωτέρω Β. διατάγματος μεταξύ 4 και 5 παραγράφου προστίθενται τάδε' "Να προσαγάγη πιστοποιητικόν του οικείου εφημερίου, κεκυρωμένου υπό του αρμοδίου Επισκόπου, περί της χρηστότητας και κλίσεως αυτού προς το ίερατικόν επάγγελμα".-

Άρθρον 3. Εις το τετραετές τμήμα των Ιερατικών Σχολών διδάσκοντ.αι τα εξής μαθήματα:

τάξις A'

Ιερά Ιστορία της Π. Διαθήκης ώραι 3

Ιερά Γεωγραφία " 1

Ανάγνωσις Ελλήνων πατέρων " 1

Ελληνικά " 10

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 182, τχ. A-'/28 Σεπτεμβρίου 1921.''

Σελ. 591
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/592.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Θεωρητική αριθμητική

ώραι 3

Γεωγραφία

" 2

Ιστορία των Ανατολικών Εθνών και της Αρχαίας Ελλάδος

 " 3

Εκκλησιαστική Μουσική

" 3

Καλλιγραφία και Ιχνογραφία

" 2

Γυμναστική

" 1

Το όλον

 29

Τάξις Β',

Ιερά Ιστορία της Καινής Διαθήκης

ώραι 3

Ιερά Κατήχησις

" 2

Εκκλησιαστική Ιστορία

" 3

Ανάγνωσις Ελλήνων πατέρων

" 1

Ελληνικά

" 9

Φυσική Πειραματική

" 2

Έπιπεδομετρία

" 2

Γεωγραφία της Ευρώπης

" 2

Ιστορία Ρωμαϊκή

" 2

Εκκλησιαστική Μουσική

" 3

Καλλιγραφία και Ιχνογραφία

" 1

Γυμναστική

" 1

Το όλον

31

Τάξις Γ'.

Εκκλησιαστική Ιστορία

ώραι 3

Δογματική

" 2

Ερμηνεία Παλαιάς Διαθήκης μετ' εισαγωγής

" 3

Ανάγνωσις Ελλήνων πατέρων

" 2

Ελληνικά

" 9

Ψυχολογία

" 1

Ιστορία Βυζαντινή και Νέας Ελλάδος

" 3

Κοσμογραφία

" 2

Φυτολογία

" 2

Εκκλησιαστική Μουσική

" 3

Γυμναστική

" 1

το όλον

31

τάξις Δ',

Χριστιανική Ηθική

ώραι 2

Ποιμαντική και Κανονικον Δίκαιον

" 3

Ερμηνεία Κ.Δ. μετ' εισαγωγής

" 3

Σελ. 592
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/593.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Ομιλητική και Ομιλητικά Φροντιστήρια ώραι 3

Λειτουργική " 2

Τελετουργική " 2

Απολογητική " 2

Ελληνικά " 8

Λογική " 1

Εκκλησιαστική Μουσική " 2

Το όλον 28

Εις τον αυτόν Ημέτερον επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος. '

Εν Αθήναις τη 23 Σεπτεμβρίου 1921

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β.

Ο επί των Εκκλησιαστικών κλπ. Υπουργός Θ. ΖΑΪΜΗΣ

38

Σελ. 593
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/594.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

31

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

(N Διάταγμα / 17 Οκτωβρίου 1927)

Κυβέρνηση Α. Ζαΐμη

Υπουργός Θ. Νικολούδης

Περί κυρώσεως τον από 10 Μαρτίου 1926 Ν.Δ. "περί καταργήσεως Ιερατικών Σχολών κλπ."

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Έχοντες υπ' όψει την από 27 Αυγούστου 1927 απόφασιν της Βουλής "περί των Νομοθετικών διαταγμάτων της δικτατορικής περιόδου κλπ"., την από 4 Οκτωβρίου 1927 σύμφωνον γνωμοδότησιν της επί της Παιδείας και Θρησκευμάτων Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν·

Κυρούμεν το από 10 Μαρτίου 1926 Νομοθετικόν Διάταγμα "περί καταργήσεως Ιερατικών σχολών κλπ.", ως τούτο ετροποποιήθη υπό της επί της Παιδείας κλπ. Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, έχον ούτω:

Άρθρον 1. Από της ενάρξεως του οικονομικού έτους 1926-1927 άπαντες οι κείμενοι νόμοι οι επιτρέποντες την αναγραφήν πιστώσεων εν τω προϋπολογισμώ του Κράτους υπέρ του Γενικού Εκκλησιαστικού Ταμείου καταργούνται.

Άρθρον 2. Δια διατάγματος, εφ' άπαξ έκδοθησομένου, θέλει καθορισθή μετά σύμφωνον γνώμην της Ιεράς Συνόδου, ο αριθμός και αι έδραι των Ιερατικών Σχολών, ως και ο Οργανισμός αυτών περιλαμβάνων τα της διοικήσεως αυτών αφορώντα την σύστασιν Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικών, εφ' ο θα υπάγωνται αι Ιερατικαί Σχολαί, τα της Εφορείας αυτών, τα προσόντα του τε διδακτικού και κατωτέρου προσωπικού, τον τρόπον του διορισμού, της προαγωγής, μεταθέσεως και απολύσεως αυτού, τα περί των καθηγητών των παιδαγωγικών, δι' ους ατονεί η διάταξις του άρθρου 14 του Ν.Δ. της 13 Οκτωβρίου 1923, το πρόγραμμα της διδασκαλίας, την λειτουργίαν εν αυτοίς προτύπου δημοτικού σχολείου και ει τι άλλο εξυπηρετικόν της κανονικής λειτουργίας των Ιερατικών Σχολών.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 223, τχ. Α'/17 Οκτωβρίου 1927.

Σελ. 594
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/595.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Οι απολυόμενοι μαθηταί των καταργουμένων Ιερατικών Σχολών εγγράφονται άνευ εξετάσεων εις αντιστοίχους τάξεις των λοιπών Ιερατικών Σχολών, οι δε μεταβαίνοντες εις τετρατάξια γυμνάσια κατατάσσονται άνευ δοκιμασίας εις την αμέσως κατωτέραν τάξιν εκείνης εξ ης προέρχονται.

Το παρόν N. Διάταγμα, ούτινος η ισχύς άρχεται από της δημοσιεύσεως του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δημοσιευθήσεται καΙ εκτελεσθήσεται υπό του Υπουργού των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως.

Εν Αθήναις τη 17 Οκτωβρίου 1927

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ

Το Υπουργικόν Συμβούλιον

Ο πρόεδρος

ΑΛ. ΖΑΪΜΗΣ

Τα Μέλη Θ. ΤΟΥΡΚΟΒΑΣΙΛΗΣ, Θ. ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ, Ν. ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ, Ι. ΜΕΤΑΞΑΣ, Α. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Α. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ, Π. ΜΕΡΛΟΠΟΥΑΟΣ, Μ. ΚΙΡΚΟΣ

Σελ. 595
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/596.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

32 ΝΕΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

(π, Διάταγμα / 11 Νοεμβρίου 1927)

Κυβέρνηση Α. Ζαΐμη

Υπουργός Θ. Νικολούδης

Περί οργανισμού των Δημοσίων Ιερατικών Σχολών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Έχοντες υπ' όψει το 2ov άρθρον του Ν.Δ, της 17 Οκτωβρίου 1927 "περί κυρώσεως και τροποποιήσεως του Ν.Δ. της 10 Μαρτίου 1926 "περί καταργήσεως Ιερατικών Σχολών", μετά σύμφωνον γνώμην της Ιεράς Συνόδου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν·

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'. Σκοπός -- Μαθήματα

Άρθρον 1. Σκοπός των Ιερατικών Σχολών είναι, η προπαρασκευή των μελλόντων να καταταχθώσιν εις τας τάξεις του κλήρου και η συμπλήρωσις των σπουδών κληρικών της ορθοδόξου Εκκλησίας.

Άρθρον 2. 1. Η εν ταις ιερατικαίς Σχολαίς εκπαίδευσις είναι πενταετής.

2. Διδάσκονται δ' εν αυταϊς, εκτός των προς γενικήν μόρφωσιν εγκυκλίων μαθημάτων, τα αναγκαιούντα θεολογικά μαθήματα, τα απαιτούμενα προς μόρφωσιν δημοδιδασκάλων παιδαγωγικά και τεχνικά μαθήματα, η γαλλική γλώσσα, η εκκλησιαστική μουσική και ωδική, η γεωπονία και η γυμναστική και γίνονται αι δέουσαι διά τον άρτιον ιερατικόν και παιδαγωγικόν καταρτισμόν σχετικαί πρακτικαί ασκήσεις και εφαρμογαί.

3. Το πρόγραμμα των μαθημάτων καθορισθήσεται διά Διατάγματος μετά γνώμην του εποπτικού συμβουλίου της εκκλησ. εκπαιδεύσεως. Μέχρι του καθορισμού αυτού ισχύει διά τας Ιερατικάς Σχολάς το πρόγραμμα των μαθημάτων της Ριζαρείου Σχολής.

4. Εις το κοινώς ισχύον πρόγραμμα των ιερατικών σχολών δύναται να προστίθενται υποδείξει των εφορειών και αποφάσει του εποπτικού συμβουλίου

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 251, τχ. A'/12 Νοεμβρίου 1927.

Σελ. 596
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/597.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

τής εκκλησ. εκπαιδεύσεως και αλλά μαθήματα αναλόγως των εκασταχού τοπικών συνθηκών,

5. Ως διδακτικά βιβλία εν ταις Ιερ, Σχολαίς χρησιμεύουσι τα εκάστοτε κατά τας ισχύουσας διατάξεις εγκεκριμένα διά τα πολυτάξια διδασκαλεία και τα λοιπά σχολεία της Μέσης Εκπαιδεύσεως.

6. Τα δύο υφιστάμενα τμήματα της πέμπτης τάξεως συγχωνεύονται εις εν, το δε πτυχίον των Ιερατικών Σχολών παρέχει δικαίωμα διορισμού εις θέσιν δημοδιδασκάλου και εγγραφής εις μόνην την θεολογικήν σχολήν του Πανεπιστημίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.

Μαθηταί - Εξετάσεις

Άρθρον 3. 1, Όπως γίνη τις δεκτός εν ταις Ιερατικαίς Σχολαίς οφείλει:

α') Να είναι χριστιανός ορθόδοξος, να είναι δε εγγεγραμμένος εις μητρώον των αρρένων, εφ' όσον κατάγεται εκ της ελευθέρας Ελλάδος.

β') Νά είναι υγιής και αρτιμελής επιβεβαιουμένου τούτου διά πιστοποιήσεως του ιατρού της Σχολής.

γ') Να φέρη πιστοποιητικόν του εφημερίου της ενορίας αυτού περί της χρηστοηθείας και του ιερατικού ζήλου του, επικεκυρωμένον παρά του οικείου Επισκόπου και κατά το περιεχόμενον.

δ') Να έχη απολυτήριον ελληνικού σχολείου μετά του βαθμού τουλάχιστον "Καλώς" και διαγωγής τουλάχιστον "κοσμίας".

2. Η εισαγωγή εις τας Ιερατικάς Σχολάς γίνεται διά διαγωνισμού, διενεργουμένου εν ώρισμένη ημέρα του β' δεκαπενθημέρου του Σεπτεμβρίου εκάστου έτους κατόπιν σχετικής προκηρύξεως υπό της οικείας εφορείας, δημοσιευομένης εν τω επισήμω δελτίω της Εκκλησίας και εν μια τουλάχιστον των ημερησίων εφημερίδων κατά μήνα Ιούνιον. Αι κατατακτήριοι εξετάσεις απαγορεύονται.

3. Ο διαγωνισμός διενεργείται επί πάντων των μαθημάτων των διδασκομένων εν τη γ' τάξει του Ελληνικού σχολείου.

Άρθρον 4. 1. Αι περί των πολυταξίων διδασκαλείων ισχύουσαι διατάξεις ως προς τας εισιτήριους, προαγωγικάς και απολυτηρίους εξετάσεις, την βαθμολογίαν, τας απουσίας και τας ποινάς ισχύουσι και διά τας Ιερατικάς Σχολάς, θεωρουμένων ως κυρίων μαθημάτων των Θρησκευτικών και των παιδαγωγικών.

2. Μαθητής απορριφθείς δις κατά το διάστημα της εν τη σχολή φοιτήσεως του, αποβάλλεται της σχολής, μη δυνάμενος να εγγραφή εις οιανδήποτε ιερατικήν σχολήν. Εις την διάταξιν ταύτην δεν υπάγονται οι δι' ασθένειαν πιστοποιουμένην υπό του ιατρού- της σχολής μη ακροασθέντος επί ένα τουλάχιστον μήνα τα μαθήματα.

Σελ. 597
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/598.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

3. Μαθητής μη επιδεικνύμενος ζήλον ιερατικόν και βίον καθόλου σύμφωνον προς τον σκοπόν της σχολής, αποφάσει του συλλόγου των καθηγητών και εγκρίσει της εφορείας, αποβάλλεται της σχολής οριστικώς. Ο ούτως αποβληθείς δεν δύναται να γείνη δεκτός εις άλλην ιερατικήν σχολήν.

4. Το σχολικόν έτος άρχεται και λήγει κατά τα διατεταγμένα περί των σχολείων της μέσης εκπαιδεύσεως.

5. Οι μετά τας διακοπάς επανερχόμενοι εις τας σχολάς μαθηταί, οφείλουσι να προσαγάγωσι εις τον διευθυντήν πιστοποιητικών του οικείου ιερέως περί της εκτός της σχολής διαγωγής αυτών.

6. Aι εορταί καθ' ας τυχόν αργούσιν αι σχολαί εκτός των διά τα σχολεία της Μέσης Εκπαιδεύσεως ως ημερών αργίας καθωρισμένων, ορίζονται προτάσει του E, Σ. E. εκπαιδεύσεως διά Διατάγματος.

7. Αι σχολαί έχουσι ιδίαν σφραγίδα του καθωρισμένου ήδη τύπου. Αι δε εφορείαι έχουσι σφραγίδα φέρουσαν' εν τω μέσω τον τύπον του Σταυρού μετά περιγραφής "Εφορεία της Ιερατικής Σχολής...".

8. Αι Ιερατικαί σχολαί αποτελούσι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου εκπροσωπούμενα υπό των οικείων εφορειών.

9. Προς πρακτικήν άσκησιν των μαθητών των ιερατικών σχολών ορίζεται διά πράξεως του Υπουργού, δημοτικόν σχολείον, εν ω υπό την οδηγίαν του καθηγητού των παιδαγωγικών ασκούνται οι μαθηταί,

10. Τα περί της εσωτερικής καθόλου ζωής των μαθητών θέλει ορίσει εσωτερικός κανονισμός συνταχθησόμενος υπό της Εφορείας της Σχολής μετά γνωμοδότησιν του συλλόγου των καθηγητών και έγκρισιν του Εποπτικού Συμβουλίου της Εκκλησ. Εκπαιδεύσεως.

11. Ο αριθμός των Ιερατικών Σχολών μετά των νυν λειτουργουσών δεν δύναται να υπερβή τας δέκα πέντε,

12. Aι Ιερατικαί Σχολαί ιδρύονται, καταργούνται η μετατίθενται εις ετέραν έδραν διά Διατάγματος, προτάσει του Εποπτικού Συμβουλίου της Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως.

13. Οι μαθηταί των ιερατικών σχολών υποχρεωτικώς φέρουσι την συνήθη των ιεροσπουδαστών ενδυμασίαν, διαιτώνται δε εν τω οικοτροφείω της Σχολής.

14. Ιερατική σχολή εν η δεν ήθελε καταστή δυνατόν εντός διετίας από της ισχύος του παρόντος να λειτουργήση οικοτροφείον καταργείται,

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'

ΙΙροπαρασκευαστικαί Σχολαί

Άρθρον 13. 1. Παρ' εκάστη ιερατική σχολή εν η υπηρετούσι πλην του

Σελ. 598
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/599.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Διευθυντού δύο θεολόγοι καθηγηταί προτάσει της εφορείας και αποφάσει του εποπτικού συμβουλίου της Εκκλησιαστικής εκπαιδεύσεως δύναται να ιδρυθή Προπαρασκευαστική σχολή, ης οι πτυχιούχοι χειροτονούνται εφημέριοι μόνον εις χωρία αριθμούντα κάτω των χιλίων κατοίκων και εφ' όσον δεν υπάρχουσι υποψήφιοι πτυχιούχοι των πενταταξίων ιερατικών σχολών.

2. Εις τας προπαρασκευαστικάς σχολάς εγγράφονται οι έχοντες απολυτήριον γ' τάξεως του ελληνικού σχολείου, μετά την κατά νόμον εκλογήν αυτών υπό των ενοριτών και την έγκρισιν της εκλογής αυτών υπό του οικείου Αρχιερέως.

3. Δεν δύναται να ιδρυθή προπαρασκευαστική σχολή εφ' όσον δεν υπάρχουσι προς εγγραφήν εις αυτήν πέντε τουλάχιστον έχοντες τα προς τούτο προσόντα.

4. Τα διδακτέα μαθήματα, το πρόγραμμα αυτών και την διάρκειαν των σπουδών, ήτις δεν δύναται να είναι μικρότερα του ενός έτους, καθορίζει το εποπτικόν συμβούλιον της Εκκλησ. Εκπαιδεύσεως.

5. Έκαστος των μαθητών υποχρεούται να καταβάλλη εκατόν πεντήκοντα δραχμάς μηνιαίως εφ' όσον χρόνον διαρκούσι τα μαθήματα. To ούτω δε συγκεντρούμενον μηνιαίως ποσόν διανέμεται αναλόγως των ωρών της διδασκαλίας εις τους εκ των καθηγητών της σχολής διδάσκοντας εν τη Προπαρασκευαστική Σχολή.

Άρθρον 14. Πάσα διάταξις αντικείμενη εις το παρόν του όποιου η ισχύς άρχεται από της δημοσιεύσεως αυτού εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταργείται.

Εις τον αυτόν ημέτερον Υπουργόν τής' Παιδείας και των Θρησκευμάτων ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 11 Νοεμβρίου 1927

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ

Ο επί της Παιδείας και Θρησκευμάτων Υπουργός

Θ. ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ

Σελ. 599
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/600.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

33 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

(Ν. Διάταγμα / 22 Μαρτίου 1929)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

 Υπουργός Κ. Γόντικας

[Βλ. το κείμενο του διατάγματος A112]

Σελ. 600
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/601.gif&w=600&h=915 17_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Σελ. 601
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/602.gif&w=600&h=915 17_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 602
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/603.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

l

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΡΟΥ

(Β. Διάταγμα / 18 Ιουνίου 1856)

Κυβέρνηση Δ. Βούλγαρη

Υπουργός Χ. Χριστόπουλος

ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Περί εμπορικών μαθημάτων

ΟΘΩΝ

ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Επιθυμούντες μέχρι της συστάσεως ειδικών εμπορικών εκπαιδευτηρίων, ίνα οι επιδιδόμενοι εις το εμπόριον αποκτώσι συστηματικώτερον τας αναγκαιοτέρας τουλάχιστον εις το επιτήδευμα τούτο γνώσεις.

Προτείνοντος του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Παιδείας Υπουργού, αποφασίσαντες διατάττομεν.

Άρθρον 1. Προστίθενται, παρά τω εν Σύρω Γυμνασίω,

α'.) Μαθήματα στοιχειώδους εμπορικού δικαίου, ων η διδασκαλία θέλει γίνεσθαι επί το πρακτικώτερον και περιλαμβάνει τας απαραιτήτως αναγκαίας γνώσεις εις τους ασπαζομένους το εμπόριον β') Μαθήματα διπλογραφίας και εμπορικής γεωγραφίας.

Άρθρον 2. Τον κατάλληλον σύνδεσμον των ρηθέντων μαθημάτων προς τα γυμνασιακά επιτρέπομεν να κανονίση ο Ημέτερος επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Παιδείας Υπουργός.

Του παρόντος Διατάγματος η εκτέλεσις ανατίθεται εις αυτόν τούτον τον Υπουργόν.

Αθήνησι τη 18 Ιουνίου 1856

Εν ονόματι του Βασιλέως Η Βασίλισσα

ΑΜΑΛΙΑ

X. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 32/23 Ιουνίου 1856.

Σελ. 603
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/604.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

(Απόφαση 2541,3168, 3535/10 'Ιουλίου 1856)

Κυβέρνηση Δ. Βούλγαρη

Υπουργός Χ. Χριστόπουλος

Αρ. 2541,3168,3535.

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Του επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Παιδείας

Υπουργείου, αφορώσαι την εκτέλεσιν του Β. Διατάγματος

της 18 Ιουνίου ενεστώτας έτους περί διδασκαλίας

εν τω Γυμνασίω Σύρου εμπορικών μαθημάτων

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΟ ΥΠΟΓΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ.

Έχοντες υπ' όψιν το δεύτερον άρθρον του κατά την 18 Ιουνίου ενεστώτος έτους., εκδοθέντος Βασιλικού Διατάγματος, περί διδασκαλίας εμπορικών μαθημάτων παρά τω εν Σύρω Γυμνασίω,

Και θεωρούντες, προ της εις αυτά φοιτήσεως, απαραίτητον προπαιδείαν τινά των μαθητών, εκτεινομένην τουλάχιστον άχρι της πρώτης γυμνασιακής τάξεως εμπεριλαμβανομένης.

Μετά γνωμοδότησιν και του συλλόγου των καθηγητών του εν Σύρω Γυμνασίου,

Ορίζομεν τα εξής·

Άρθρον 1, Διδάσκονται,

Η μεν Εμπορική Γεωγραφία εν τη δευτέρα του Γυμνασίου τάξει,

Η δε Διπλογραφία εν τη τρίτη,

Τα δε Στοιχεία του Εμπορικού Δικαίου επί το πρακτικώτερον ερμηνευόμενα εν τη τετάρτη, ήτοι τη ανωτέρα.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 34/30 Ιουλίου 1856· βλ. και Παρίσης, τ. Α', σ. 283-284· βλ. και Κλάδος, τ. Α', σ. 411-412.

Σελ. 604
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/605.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Άρθρον 2, Και τα γυμνασιακά δε μαθήματα, τα εις τας ρηθείσας τάξεις διδασκόμενα, υποχρεωτικά εισίν εις τους, όσοι, σκοπούντες να επιδοθώσιν εις το εμπόριον αναλαμβάνουσι την σπουδήν των εμπορικών μαθημάτων, ως γνώσεις λίαν αναγκαία., ίνα μορφωθώσι δεξιώτεροι εις το επάγγελμα' πλην των Λατινικών, ων η έξακολούθησις η μη αφίνεται εις την θέλησιν αυτών.

Άρθρον 3. Η περίοδος, εκάστου εμπορικού μαθήματος, τρις η τετράκις της εβδομάδος διδασκομένου, επί μόνον σχολαστικόν έτος διαρκεί.

Άρθρον. 4. Αι προς διδασκαλίαν αυτών ώραι λαμβάνονται εκ των όλως διαθεσίμων,1 ίνα μη κωλύωνται της ακροάσεως των Λατινικών οι βουλεμένοι και ταύτα τακτικώς να διδαχθώσιν.

Άρθρον 5. Ο άπαξ εγγραφείς μαθητής των εμπορικών μαθημάτων, εάν δι' οιονδήποτε λόγον θέληση μετά ταύτα να διακόψη την εξακολούθησιν αυτών, διαγράφεται του καταλόγου των μαθητών του γυμνασίου, εκτός μόνον αν ούτος τύχη ανήκων εις τους και τα Λατινικά διδασκόμενους.

Άρθρον 6. Το διδόμενον απολυτήριον εις τους γυμνασιακούς μαθητάς του εμπορικού τμήματος συντάσσεται κατά τον τύπον του συνήθους γυμνασιακού απολυτηρίου, μετά μόνης της προσθήκης, εν αυτώ των τριών εμπορικών μαθημάτων κατ' όνομα, και προς διάκρισιν ονομάζεται εμπορικόν πτυχίον.

Άρθρον 7. Το εμπορικόν δε πτυχίον δεν παρέχει δικαίωμα εγγραφής εις το Πανεπιστήμιον, παρ' 8τκν ο φέρων αυτό ανήκεν εις τους και τα Λατινικά διδαχθέντας, περί ου, υπάρχοντος, πρέπει διά τούτο ρητώς να γίνηται μνεία εν τω πτυχίω.

Άρθρον 8. Η φοίτησις ακροατών εις τα εμπορικά μαθήματα απαγορεύεται.

Άρθρον 9. Η εκτέλεσις των διατάξεων τούτων ανατίθεται εις τον Γυμνασιάρχην του εν Σύρω Γυμνασίου.

Αθήνησι τη 10 Ιουλίου 1856

Ο επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Παιδείας Υπουργός

Χ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

1. Από εκείνες δηλ. που είναι τελείως ελεύθερες.

Σελ. 605
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/606.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

3

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

(Β. Διάταγμα / 3 Αυγούστου 1857)

Κυβέρνηση Δ. Βούλγαρη

Υπουργός Χ. Χριστόπουλος

ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Περί εισαγωγής εμπορικών μαθημάτων εν τω Γυμνασίω Πατρών

ΟΘΩΝ

ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Επιθυμούντες ίνα, μέχρι της συστάσεως ειδικών εμπορικών εκπαιδευτηρίων, οι μέλλοντες ν' ακολουθήσωσι το εμπορικόν στάδιον αποκτώσι συστηματικώτερον τας αναγκαιοτέρας προς επιτυχή εξάσκησιν αυτού γνώσεις.

Επί τη προτάσει του Ημετέρου των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού απεφασίσαμεν και διατάσσομεν.

Άρθρον 1. Προστίθενται εις την διδασκαλίαν του εν Πάτραις Γυμνασίου α) Μαθήματα Στοιχειώδους Εμπορικού Δικαίου επί το πρακτικώτερον διδασκόμενα διά τους εφιεμένους ν' ασπασθώσι το εμποριον, β') Μαθήματα Εμπορικής Γεωγραφίας και Διπλογραφίας διά τους αυτούς μαθητάς.

Άρθρον 2. Εις τον προμνησθέντα Ημέτερον Υπουργόν ανατιθέμενοι την εκτέλεσιν του παρόντος, έπιτρέπομεν συγχρόνως να κανονίση τα του καταλλήλου συνδέσμου των ανωτέρω μαθημάτων προς τα λοιπά γυμνασιακά μαθήματα.

Εν Κηφισία, τη 3 Αυγούστου 1857

ΟΘΩΝ

Χ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 26/27 Αυγούστου 1857.

Σελ. 606
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/607.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

4

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

(Απόφαση 4781/27 Αυγούστου 1857)

Κυβέρνηση Δ. Βούλγαρη

Υπουργός Χ. Χριστόπουλος

Αριθ. πρωτ. 4781.

Περί εισαγωγής εμπορικών μαθημάτων εν τω Γυμνασίω Πατρών

TO ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΚΚΛ. ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

αφορώσαι την εκτέλεσιν του από 3 Αυγούστου ε.ε. Β. Διατάγματος περί προσθήκης εμπορικών μαθημάτων εν τω Γυμνασίω Πατρών

Έχοντες υπ' όψιν το άρθρ, 2 του από 3 του ήδη λήγοντος μηνός Β. Διατάγματος περί προσθήκης μαθημάτων εμπορικού δικαίου, εμπορικής γεωγραφίας και διπλογραφίας εν τω γυμνασίω Πατρών.

Ορίζομεν τα εξής:

A'. Αι υπό ημερομηνίαν 10 Ιουλίου π.έ. διατάξεις ημών, αι αφορώσαι την εκτέλεσιν του B, Διατάγματος της 18 Ιουνίου π,έ. περί διδασκαλίας εν τω γυμνασίω Σύρου εμπορικών μαθημάτων και δημοσιευμέναι εν τω 34ω αριθμώ της εφημερίδος της Κυβερνήσεως του αυτού έτους, θέλουσιν ισχύει και διά την διδασκαλίαν των αυτών μαθημάτων εν τω γυμνασίω Πατρών.

B', Η εκτέλεσις της παρούσης διατάξεως ανατίθεται εις τον γυμνασιάρχην του εν Πάτραις γυμνασίου.

Εν Αθήναις τη 27 Αυγούστου 1857

Ο Υπουργός

Χ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Αναδημοσιεύεται από το: Παρίσης, τ. A', σ. 302' βλ. και Κλάδος, τ. A', σ. 473-474.

Σελ. 607
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/608.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΗΝ Α' ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΥΡΟΥ

(Απόφαση 5761/9 Οκτωβρίου 1859)

Κυβέρνηση Α. Μιαούλη

Υπουργός θ. Ζαΐμης

Αριθ. πρωτ. 5761.

Περί διδασκαλίας του εμπορικού δικαίου εν τη πρώτη τάξει του Γυμνασίου Σύρου

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ EKKΛ. KΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Λαβόντες υπ' όψιν την υπ' αριθ. 906 υπό χρονολογίαν 3 Οκτωβρίου ε,ε. αναφοράν του γυμνασιάρχου Σύρου μετά της εις αυτήν επισυνημμένης του παρά τω αυτώ γυμνασίω καθηγητού των εμπορικών μαθημάτων, περί της ενάρξεως των μαθημάτων αυτών από της A' γυμνασιακής τάξεως,

Ιδόντες τον υπό χρονολογίαν -10 Ιουλίου 1856 κανονισμόν του επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού περί της ακροάσεως των ως είρηται μαθημάτων, εκδοθέντα επί τη βάσει του από 18 Ιουνίου 1856 Βασιλικού διατάγματος περί εμπορικών μαθημάτων,

Και πειθόμενοι εντελώς εκ των εν τοις μνησθείσιν εγγράφοις του γυμνασιάρχου και του καθηγητού των εμπορικών μαθημάτων εκτιθεμένων, ότι ίνα αποβαίνη λυσιτελής η γόνιμος των περί ων ο λόγος εμπορικών μαθημάτων διδασκαλία, η μέχρι τούδε από της δευτέρας τάξεως του γυμνασίου αρχομένη απαιτείται, η υπό των εις την τάξιν ταύτην προσερχόμενων μαθητών προηγουμένη γνώσις των προκαταρκτικών περί εμπορίου και εμπορευμάτων αρχών, τα δε περί των αρχών τούτων δύνανται να διδάσκωνται οι μαθηταί δις της εβδομάδος εις την πρώτην τάξιν του γυμνασίου διατελούντες, απαλλαττόμενοι της υποχρεώσεως προς ακρόασιν των Λατινικών μαθημάτων, καθ' ον τρόπον τούτο επιτρέπεται και εις τας λοιπάς ανωτέρας τάξεις.

Όρίζομεν να προστεθώσι τα επόμενα εις τα άρθρα 1 και 3 του εν αρχή μνησθέντος από 10 Ιουλίου 1856 κανονισμού, ήτοι

Αναδημοσιεύεται από το: Παρίσης, τ. A', σ. 315-316· βλ. και Κλάδος, τ. Α', σ. 522.

Σελ. 608
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/609.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

α') εις μεν το άρθρ, 1 ότι "διδάσκονται εις την πρώτην του γυμνασίου τάξιν αι προκαταρκτικαί αρχαί περί εμπορίου και εμπορευμάτων",

β) εις το αρθρ. 3 ότι "εις την πρώτην του γυμνασίου τάξιν διδάσκονται τα εμπορικά μαθήματα δις μόνον της εβδομάδος".

Κατά τα λοιπά διαμένει εν ισχυι ο καθ' α μέμνηται κανονισμός περί της διδασκαλίας των εμπορικών μαθημάτων εις το γυμνάσιον Σύρου.

Εν Αθήναις τη 9 Οκτωβρίου 1859

Ο Υπουργός Θ. A. ZAΪΜΗΣ

Σελ. 609
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/610.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

6

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΤΑΞΗ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

(Απόφαση 8398/10 Σεπτεμβρίου 1864)

Κυβέρνηση Κ. Κανάρη

Υπουργός Α. Λόντος

Αριθ. πρωτ. 8398.

Περί κανονισμού των εις τα γυμνάσια παραδιδομένων εμπορικών μαθημάτων

Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ EKKΛ. ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Έχοντες υπ' όψιν α) το 2 άρθρον του από του 18 Ιουνίου 1856 εκδοθέντος Β, Διατάγματος περί διδασκαλίας εμπορικών μαθημάτων εν τω γυμνασίω Σύρου, β) την από 18 Δεκεμβρίου 1863 γνωμοδότησιν του συλλόγου των εν Σύρω καθηγητών περί διαχωρισμού των εμπορικών μαθημάτων από των γυμνασιακών, και θεωρούντες, ότι προς αποτελεσματικωτέραν διδασκαλίαν των τε εμπορικών και γυμνασιακών μαθημάτων και επίδοσιν των μαθητών εις αυτά συμφέρει, ως η πείρα απέδειξεν, ο διαχωρισμός των εμπορικών μαθημάτων από των γυμνασιακών και η εν μια τάξει ετησία διδασκαλία αυτών εν ώραις, μη συμπιπτούσαις ταις των γυμνασιακών, μεταρρυθμίζομεν τον από 10 Ιουλίου 1856 κανονισμόν του υπουργείου τούτου περί της ακροάσεως των ειρημένων εμπορικών μαθημάτων ώδε,

Άρθρ. 1. Έν ιδιαιτέρα τάξει εν τω γυμνασίω Σύρου διδάσκονται τα επόμενα εμπορικά μαθήματα υπό των επί τούτω καθηγητών.

Στοιχεία του εμπορικού δικαίου επί το πρακτικώτερον ερμηνευόμενα.

Εμπορική Γεωγραφία.

Διπλογραφία,

Άρθρ. 2. Η περίοδος εκάστου των ειρημένων μαθημάτων διαρκεί επί §ν μόνον σχολικόν έτος.

Άρθρ. 3. Αι προς διδασκαλίαν αυτών ώραι κανονίζονται υπό των καθηγητών των ειρημένων μαθημάτων και του γυμνασιάρχου ούτως, ώστε οι βουλόμενοι

Αναδημοσιεύεται από το: Παρίσης, τ. Α', σ. 326-327.

Σελ. 610
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 591
  17_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

  30

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ (ΤΕΤΡΑΕΤΟΥΣ) ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 1921

  (Β. Διάταγμα / 23 Σεπτεμβρίου 1921)

  Κυβέρνηση Δ. Γούναρη

  Υπουργός Θ. Ζαΐμης

  Περί Ιερατικών Σχολών και προγράμματος των εν αυταίς διδασκομένων μαθημάτων

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

  Έχοντες υπ' όψει το 13 άρθρον του από 21 Νοεμβρίου 1919 Ημετέρου: διατάγματος προτάσει, του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών κλπ. Υπουργού, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν'

  Άρθρον 1. Τίθεται από του προσεχούς σχολικού έτους εις εφάρμόγήν η λειτουργία του δευτέρου (τετραετούς) τμήματος των κατά το διαληφθέν διάταγμα λειτουργουσών Ιερατικών Σχολών, καταργουμένου του πρώτου (διετούς) τοιούτου. Οι μαθηταί της δευτέρας τάξεως του καταργουμένου τμήματος θέλουσι περατώσει τας σπουδάς αυτών επί τη βάσει του νυν ισχύοντος προγράμματος.

  Άρθρον 2. Εν τω 7 άρθρω του ανωτέρω Β. διατάγματος μεταξύ 4 και 5 παραγράφου προστίθενται τάδε' "Να προσαγάγη πιστοποιητικόν του οικείου εφημερίου, κεκυρωμένου υπό του αρμοδίου Επισκόπου, περί της χρηστότητας και κλίσεως αυτού προς το ίερατικόν επάγγελμα".-

  Άρθρον 3. Εις το τετραετές τμήμα των Ιερατικών Σχολών διδάσκοντ.αι τα εξής μαθήματα:

  τάξις A'

  Ιερά Ιστορία της Π. Διαθήκης ώραι 3

  Ιερά Γεωγραφία " 1

  Ανάγνωσις Ελλήνων πατέρων " 1

  Ελληνικά " 10

  Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 182, τχ. A-'/28 Σεπτεμβρίου 1921.''