Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:960
 
Αριθμός τόμων:2ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Νομοθεσία
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 26.12 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 600-619 από: 962
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/600.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

33 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

(Ν. Διάταγμα / 22 Μαρτίου 1929)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

 Υπουργός Κ. Γόντικας

[Βλ. το κείμενο του διατάγματος A112]

Σελ. 600
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/601.gif&w=600&h=915 17_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Σελ. 601
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/602.gif&w=600&h=915 17_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 602
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/603.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

l

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΡΟΥ

(Β. Διάταγμα / 18 Ιουνίου 1856)

Κυβέρνηση Δ. Βούλγαρη

Υπουργός Χ. Χριστόπουλος

ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Περί εμπορικών μαθημάτων

ΟΘΩΝ

ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Επιθυμούντες μέχρι της συστάσεως ειδικών εμπορικών εκπαιδευτηρίων, ίνα οι επιδιδόμενοι εις το εμπόριον αποκτώσι συστηματικώτερον τας αναγκαιοτέρας τουλάχιστον εις το επιτήδευμα τούτο γνώσεις.

Προτείνοντος του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Παιδείας Υπουργού, αποφασίσαντες διατάττομεν.

Άρθρον 1. Προστίθενται, παρά τω εν Σύρω Γυμνασίω,

α'.) Μαθήματα στοιχειώδους εμπορικού δικαίου, ων η διδασκαλία θέλει γίνεσθαι επί το πρακτικώτερον και περιλαμβάνει τας απαραιτήτως αναγκαίας γνώσεις εις τους ασπαζομένους το εμπόριον β') Μαθήματα διπλογραφίας και εμπορικής γεωγραφίας.

Άρθρον 2. Τον κατάλληλον σύνδεσμον των ρηθέντων μαθημάτων προς τα γυμνασιακά επιτρέπομεν να κανονίση ο Ημέτερος επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Παιδείας Υπουργός.

Του παρόντος Διατάγματος η εκτέλεσις ανατίθεται εις αυτόν τούτον τον Υπουργόν.

Αθήνησι τη 18 Ιουνίου 1856

Εν ονόματι του Βασιλέως Η Βασίλισσα

ΑΜΑΛΙΑ

X. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 32/23 Ιουνίου 1856.

Σελ. 603
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/604.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

(Απόφαση 2541,3168, 3535/10 'Ιουλίου 1856)

Κυβέρνηση Δ. Βούλγαρη

Υπουργός Χ. Χριστόπουλος

Αρ. 2541,3168,3535.

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Του επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Παιδείας

Υπουργείου, αφορώσαι την εκτέλεσιν του Β. Διατάγματος

της 18 Ιουνίου ενεστώτας έτους περί διδασκαλίας

εν τω Γυμνασίω Σύρου εμπορικών μαθημάτων

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΟ ΥΠΟΓΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ.

Έχοντες υπ' όψιν το δεύτερον άρθρον του κατά την 18 Ιουνίου ενεστώτος έτους., εκδοθέντος Βασιλικού Διατάγματος, περί διδασκαλίας εμπορικών μαθημάτων παρά τω εν Σύρω Γυμνασίω,

Και θεωρούντες, προ της εις αυτά φοιτήσεως, απαραίτητον προπαιδείαν τινά των μαθητών, εκτεινομένην τουλάχιστον άχρι της πρώτης γυμνασιακής τάξεως εμπεριλαμβανομένης.

Μετά γνωμοδότησιν και του συλλόγου των καθηγητών του εν Σύρω Γυμνασίου,

Ορίζομεν τα εξής·

Άρθρον 1, Διδάσκονται,

Η μεν Εμπορική Γεωγραφία εν τη δευτέρα του Γυμνασίου τάξει,

Η δε Διπλογραφία εν τη τρίτη,

Τα δε Στοιχεία του Εμπορικού Δικαίου επί το πρακτικώτερον ερμηνευόμενα εν τη τετάρτη, ήτοι τη ανωτέρα.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 34/30 Ιουλίου 1856· βλ. και Παρίσης, τ. Α', σ. 283-284· βλ. και Κλάδος, τ. Α', σ. 411-412.

Σελ. 604
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/605.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Άρθρον 2, Και τα γυμνασιακά δε μαθήματα, τα εις τας ρηθείσας τάξεις διδασκόμενα, υποχρεωτικά εισίν εις τους, όσοι, σκοπούντες να επιδοθώσιν εις το εμπόριον αναλαμβάνουσι την σπουδήν των εμπορικών μαθημάτων, ως γνώσεις λίαν αναγκαία., ίνα μορφωθώσι δεξιώτεροι εις το επάγγελμα' πλην των Λατινικών, ων η έξακολούθησις η μη αφίνεται εις την θέλησιν αυτών.

Άρθρον 3. Η περίοδος, εκάστου εμπορικού μαθήματος, τρις η τετράκις της εβδομάδος διδασκομένου, επί μόνον σχολαστικόν έτος διαρκεί.

Άρθρον. 4. Αι προς διδασκαλίαν αυτών ώραι λαμβάνονται εκ των όλως διαθεσίμων,1 ίνα μη κωλύωνται της ακροάσεως των Λατινικών οι βουλεμένοι και ταύτα τακτικώς να διδαχθώσιν.

Άρθρον 5. Ο άπαξ εγγραφείς μαθητής των εμπορικών μαθημάτων, εάν δι' οιονδήποτε λόγον θέληση μετά ταύτα να διακόψη την εξακολούθησιν αυτών, διαγράφεται του καταλόγου των μαθητών του γυμνασίου, εκτός μόνον αν ούτος τύχη ανήκων εις τους και τα Λατινικά διδασκόμενους.

Άρθρον 6. Το διδόμενον απολυτήριον εις τους γυμνασιακούς μαθητάς του εμπορικού τμήματος συντάσσεται κατά τον τύπον του συνήθους γυμνασιακού απολυτηρίου, μετά μόνης της προσθήκης, εν αυτώ των τριών εμπορικών μαθημάτων κατ' όνομα, και προς διάκρισιν ονομάζεται εμπορικόν πτυχίον.

Άρθρον 7. Το εμπορικόν δε πτυχίον δεν παρέχει δικαίωμα εγγραφής εις το Πανεπιστήμιον, παρ' 8τκν ο φέρων αυτό ανήκεν εις τους και τα Λατινικά διδαχθέντας, περί ου, υπάρχοντος, πρέπει διά τούτο ρητώς να γίνηται μνεία εν τω πτυχίω.

Άρθρον 8. Η φοίτησις ακροατών εις τα εμπορικά μαθήματα απαγορεύεται.

Άρθρον 9. Η εκτέλεσις των διατάξεων τούτων ανατίθεται εις τον Γυμνασιάρχην του εν Σύρω Γυμνασίου.

Αθήνησι τη 10 Ιουλίου 1856

Ο επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Παιδείας Υπουργός

Χ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

1. Από εκείνες δηλ. που είναι τελείως ελεύθερες.

Σελ. 605
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/606.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

3

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

(Β. Διάταγμα / 3 Αυγούστου 1857)

Κυβέρνηση Δ. Βούλγαρη

Υπουργός Χ. Χριστόπουλος

ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Περί εισαγωγής εμπορικών μαθημάτων εν τω Γυμνασίω Πατρών

ΟΘΩΝ

ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Επιθυμούντες ίνα, μέχρι της συστάσεως ειδικών εμπορικών εκπαιδευτηρίων, οι μέλλοντες ν' ακολουθήσωσι το εμπορικόν στάδιον αποκτώσι συστηματικώτερον τας αναγκαιοτέρας προς επιτυχή εξάσκησιν αυτού γνώσεις.

Επί τη προτάσει του Ημετέρου των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού απεφασίσαμεν και διατάσσομεν.

Άρθρον 1. Προστίθενται εις την διδασκαλίαν του εν Πάτραις Γυμνασίου α) Μαθήματα Στοιχειώδους Εμπορικού Δικαίου επί το πρακτικώτερον διδασκόμενα διά τους εφιεμένους ν' ασπασθώσι το εμποριον, β') Μαθήματα Εμπορικής Γεωγραφίας και Διπλογραφίας διά τους αυτούς μαθητάς.

Άρθρον 2. Εις τον προμνησθέντα Ημέτερον Υπουργόν ανατιθέμενοι την εκτέλεσιν του παρόντος, έπιτρέπομεν συγχρόνως να κανονίση τα του καταλλήλου συνδέσμου των ανωτέρω μαθημάτων προς τα λοιπά γυμνασιακά μαθήματα.

Εν Κηφισία, τη 3 Αυγούστου 1857

ΟΘΩΝ

Χ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 26/27 Αυγούστου 1857.

Σελ. 606
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/607.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

4

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

(Απόφαση 4781/27 Αυγούστου 1857)

Κυβέρνηση Δ. Βούλγαρη

Υπουργός Χ. Χριστόπουλος

Αριθ. πρωτ. 4781.

Περί εισαγωγής εμπορικών μαθημάτων εν τω Γυμνασίω Πατρών

TO ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΚΚΛ. ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

αφορώσαι την εκτέλεσιν του από 3 Αυγούστου ε.ε. Β. Διατάγματος περί προσθήκης εμπορικών μαθημάτων εν τω Γυμνασίω Πατρών

Έχοντες υπ' όψιν το άρθρ, 2 του από 3 του ήδη λήγοντος μηνός Β. Διατάγματος περί προσθήκης μαθημάτων εμπορικού δικαίου, εμπορικής γεωγραφίας και διπλογραφίας εν τω γυμνασίω Πατρών.

Ορίζομεν τα εξής:

A'. Αι υπό ημερομηνίαν 10 Ιουλίου π.έ. διατάξεις ημών, αι αφορώσαι την εκτέλεσιν του B, Διατάγματος της 18 Ιουνίου π,έ. περί διδασκαλίας εν τω γυμνασίω Σύρου εμπορικών μαθημάτων και δημοσιευμέναι εν τω 34ω αριθμώ της εφημερίδος της Κυβερνήσεως του αυτού έτους, θέλουσιν ισχύει και διά την διδασκαλίαν των αυτών μαθημάτων εν τω γυμνασίω Πατρών.

B', Η εκτέλεσις της παρούσης διατάξεως ανατίθεται εις τον γυμνασιάρχην του εν Πάτραις γυμνασίου.

Εν Αθήναις τη 27 Αυγούστου 1857

Ο Υπουργός

Χ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Αναδημοσιεύεται από το: Παρίσης, τ. A', σ. 302' βλ. και Κλάδος, τ. A', σ. 473-474.

Σελ. 607
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/608.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΗΝ Α' ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΥΡΟΥ

(Απόφαση 5761/9 Οκτωβρίου 1859)

Κυβέρνηση Α. Μιαούλη

Υπουργός θ. Ζαΐμης

Αριθ. πρωτ. 5761.

Περί διδασκαλίας του εμπορικού δικαίου εν τη πρώτη τάξει του Γυμνασίου Σύρου

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ EKKΛ. KΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Λαβόντες υπ' όψιν την υπ' αριθ. 906 υπό χρονολογίαν 3 Οκτωβρίου ε,ε. αναφοράν του γυμνασιάρχου Σύρου μετά της εις αυτήν επισυνημμένης του παρά τω αυτώ γυμνασίω καθηγητού των εμπορικών μαθημάτων, περί της ενάρξεως των μαθημάτων αυτών από της A' γυμνασιακής τάξεως,

Ιδόντες τον υπό χρονολογίαν -10 Ιουλίου 1856 κανονισμόν του επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού περί της ακροάσεως των ως είρηται μαθημάτων, εκδοθέντα επί τη βάσει του από 18 Ιουνίου 1856 Βασιλικού διατάγματος περί εμπορικών μαθημάτων,

Και πειθόμενοι εντελώς εκ των εν τοις μνησθείσιν εγγράφοις του γυμνασιάρχου και του καθηγητού των εμπορικών μαθημάτων εκτιθεμένων, ότι ίνα αποβαίνη λυσιτελής η γόνιμος των περί ων ο λόγος εμπορικών μαθημάτων διδασκαλία, η μέχρι τούδε από της δευτέρας τάξεως του γυμνασίου αρχομένη απαιτείται, η υπό των εις την τάξιν ταύτην προσερχόμενων μαθητών προηγουμένη γνώσις των προκαταρκτικών περί εμπορίου και εμπορευμάτων αρχών, τα δε περί των αρχών τούτων δύνανται να διδάσκωνται οι μαθηταί δις της εβδομάδος εις την πρώτην τάξιν του γυμνασίου διατελούντες, απαλλαττόμενοι της υποχρεώσεως προς ακρόασιν των Λατινικών μαθημάτων, καθ' ον τρόπον τούτο επιτρέπεται και εις τας λοιπάς ανωτέρας τάξεις.

Όρίζομεν να προστεθώσι τα επόμενα εις τα άρθρα 1 και 3 του εν αρχή μνησθέντος από 10 Ιουλίου 1856 κανονισμού, ήτοι

Αναδημοσιεύεται από το: Παρίσης, τ. A', σ. 315-316· βλ. και Κλάδος, τ. Α', σ. 522.

Σελ. 608
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/609.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

α') εις μεν το άρθρ, 1 ότι "διδάσκονται εις την πρώτην του γυμνασίου τάξιν αι προκαταρκτικαί αρχαί περί εμπορίου και εμπορευμάτων",

β) εις το αρθρ. 3 ότι "εις την πρώτην του γυμνασίου τάξιν διδάσκονται τα εμπορικά μαθήματα δις μόνον της εβδομάδος".

Κατά τα λοιπά διαμένει εν ισχυι ο καθ' α μέμνηται κανονισμός περί της διδασκαλίας των εμπορικών μαθημάτων εις το γυμνάσιον Σύρου.

Εν Αθήναις τη 9 Οκτωβρίου 1859

Ο Υπουργός Θ. A. ZAΪΜΗΣ

Σελ. 609
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/610.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

6

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΤΑΞΗ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

(Απόφαση 8398/10 Σεπτεμβρίου 1864)

Κυβέρνηση Κ. Κανάρη

Υπουργός Α. Λόντος

Αριθ. πρωτ. 8398.

Περί κανονισμού των εις τα γυμνάσια παραδιδομένων εμπορικών μαθημάτων

Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ EKKΛ. ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Έχοντες υπ' όψιν α) το 2 άρθρον του από του 18 Ιουνίου 1856 εκδοθέντος Β, Διατάγματος περί διδασκαλίας εμπορικών μαθημάτων εν τω γυμνασίω Σύρου, β) την από 18 Δεκεμβρίου 1863 γνωμοδότησιν του συλλόγου των εν Σύρω καθηγητών περί διαχωρισμού των εμπορικών μαθημάτων από των γυμνασιακών, και θεωρούντες, ότι προς αποτελεσματικωτέραν διδασκαλίαν των τε εμπορικών και γυμνασιακών μαθημάτων και επίδοσιν των μαθητών εις αυτά συμφέρει, ως η πείρα απέδειξεν, ο διαχωρισμός των εμπορικών μαθημάτων από των γυμνασιακών και η εν μια τάξει ετησία διδασκαλία αυτών εν ώραις, μη συμπιπτούσαις ταις των γυμνασιακών, μεταρρυθμίζομεν τον από 10 Ιουλίου 1856 κανονισμόν του υπουργείου τούτου περί της ακροάσεως των ειρημένων εμπορικών μαθημάτων ώδε,

Άρθρ. 1. Έν ιδιαιτέρα τάξει εν τω γυμνασίω Σύρου διδάσκονται τα επόμενα εμπορικά μαθήματα υπό των επί τούτω καθηγητών.

Στοιχεία του εμπορικού δικαίου επί το πρακτικώτερον ερμηνευόμενα.

Εμπορική Γεωγραφία.

Διπλογραφία,

Άρθρ. 2. Η περίοδος εκάστου των ειρημένων μαθημάτων διαρκεί επί §ν μόνον σχολικόν έτος.

Άρθρ. 3. Αι προς διδασκαλίαν αυτών ώραι κανονίζονται υπό των καθηγητών των ειρημένων μαθημάτων και του γυμνασιάρχου ούτως, ώστε οι βουλόμενοι

Αναδημοσιεύεται από το: Παρίσης, τ. Α', σ. 326-327.

Σελ. 610
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/611.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

των μαθητών των γυμνασίων ν' ακροώνται και τούτων χωρίς να κωλύωνται υπό της ακροάσεως των άλλων του γυμνασίου μαθημάτων,

Άρθρ. 4. Εις τα εμπορικά μαθήματα δύναται να εγγραφή πας ων μαθητής της Β', Γ', και Δ', τάξεως του γυμνασίου, η και υπάρξας μαθητής μιάς των ειρημένων τάξεων και φέρων ενδεικτικόν αυτής.

Άρθρ. 5. Μαθητής του γυμνασίου εγγραφείς άπαξ κα| μαθητής των εμπορικών μαθημάτων, εάν δι' οιονδήποτε λόγον διακόψη μετά ταύτα την ακρόασιν αυτών, διαγράφεται του καταλόγου των μαθητών του γυμνασίου, εκτός μόνον αν ούτος ήναι εκ των διδασκομένων και τα λατινικά.

Άρθρ. 6, Κατ' έτος μετά το τέλος των εξετάσεων των γυμνασιακών μαθημάτων άρχονται αμέσως και αι των εμπορικών μαθημάτων και δίδοται τω εξετασθέντι και ενδεικτικόν, καλούμενον "εμπορικόν πτυχίον", όπερ όμως ουδέν δικαίωμα εγγραφής εις το πανεπιστήμιον παρέχει,

Άρθρ. 7, Εις τους μαθητάς του γυμνασίου τους έγγραφέντας και μαθητάς εις τα εμπορικά μαθήματα επιτρέπεται η μη ακρόασις του λατινικού μαθήματος, εάν αιτήσωσι αυτό.

'Αρθρ. 8. Η φοίτησις ακροατών εις τα εμπορικά μαθήματα επιτρέπεται αδεία του γυμνασιάρχου η του αρμοδίου καθηγητού,

Άρθρ. 9, Η εκτέλεσις τούτων ανατίθεται εις τον γυμνασιάρχην του εν Σύρω γυμνασίου.

Εν Αθήναις τη 10 Σεπτεμβρίου 1864 Ο Υπουργός

A. Χ. ΛΟΝΤΟΣ

Σελ. 611
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/612.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΕΠΤΑΝΗΣΑ

(Νόμος ΡΗ'/20 Δεκεμβρίου 1865)

Κυβέρνηση Μπ. Ρούφου

Υπουργός Κ. Δαρειώτης

Άρθρον 4 [§ 2]. Εις το εν Κερκύρα Γυμνάσιον θέλουσι προς τοις άλλοις διδάσκεσθαι η Αγγλική και Ιταλική γλώσσα και το Εμπορικόν δίκαιον κατά τους περί τούτων οργανισμούς. [βλ. το κείμενο του νόμου στο A19],

Σελ. 612
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/613.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

7β ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΕΠΤΑΝΗΣΑ

[Βλ, σχετικά μέ τα εμπορικά μαθήματα στα κείμενα A20-21]

Σελ. 613
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/614.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

8

ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΣΥΝΤΗΡΗΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

(Νόμος ΑΙΔ'/16 Ιουνίου 1882)

Κυβέρνηση Χ. Τρικούπη

Υπουργός Κ. Λομβάρδος

ΝΟΜΟΣ ΑΙΔ',

Περί συστάσεως εν Πειραιεί δημοσυντηρήτου γυμνασίου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ A'.

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, έγνωμεν να διατάξωμεν και διατάσσομεν τάδε.

Άρθρον 1. Συνιστάται εν Πειραιεί δημοσυντήρητον πλήρες γυμνάσιον, περιλαμβάνον και τμήμα εμπορικών μαθημάτων. Και το μεν γυμνάσιον θέλει είναι διωργανωμένον όπως και τα δημόσια, τα δε του εμπορικού τμήματος κανονισθήσονται διά Βασιλικού Διατάγματος.

Άρθρον 2. Ο γυμνασιάρχης, οι καθηγηταί και διδάσκαλοι του συγκροτηθησομένου γυμνασίου, έχοντες τα υπό του νόμου και των σχετικών Διαταγμάτων απαιτούμενα προσόντα, διορίζονται και παύονται διά Β. Διατάγματος, προ τάσει του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως και μετά προηγουμένην γνωμοδότησιν του δημάρχου Πειραιέων, στηριζομένην εις πράξιν του δημοτικού συμβουλίου.

Άρθρον 3, Οι καθηγηταί και διδάσκαλοι του γυμνασίου τούτου απολαύουσι των ευεργετημάτων των άρθρων 41 και 107 του κανονισμού των Ελληνικών σχολείων και γυμνασίων του 1836 και της κατά πενταετίαν αυξήσεως του μισθού του βαθμού των και των περί συντάξεως των πολιτικών υπαλλήλων νόμων, υποβαλλόμενοι διά τούτο εις τας δι' αυτών κεκανονισμένας υποχρεώσεις, επί τη βάσει του μισθού της αντιστοίχου ομοιοβάθμου θέσεως των.

Άρθρον 4. Τα περί διδασκαλίας, ενδεικτικών και απολυτηρίων των γυμνασίων, ισχύουσι και ως προς το γυμνάσιον Πειραιώς.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 53/23 Ιουνίου 1882.

Σελ. 614
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/615.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Πάσα μεταρρύθμισις, επενεχθησομένη εις τε το σύνολον και τα καθέκαστα των δημοσίων γυμνασίων, θέλει εφαρμόζεσθαι και εις το του Πειραιώς.

Άρθρον 5. To απολυτήριον του εμπορικού τμήματος δεν χορηγεί δικαίωμα εγγραφής εις τινά των σχολών του Πανεπιστημίου.

Ο νόμος ούτος, ψηφισθείς υπό της Βουλής, και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 16 Ιουνίου 1882.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κ. ΛΟΜΒΑΡΔΟΣ

Σελ. 615
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/616.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

9

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

(Β. Διάταγμα / 18 'Ιανουαρίου 1883)

Κυβέρνηση Χ. Τρικούπη

Υπουργός Κ. Λομβάρδος

ΔΙΑΤΑΓΜΑ Περί καταρτίσεως τον γυμνασίου Πειραιώς κάπα τον ΑΙΔ' νόμον

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'. ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Λαβοντες υπ' όψιν τον περί δημοσυντηρήτου γυμνασίου εν Πειραιεί ΑΙΔ' νόμον της 16 Ιουνίου 1882.

Προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, διατάσσομεν τάδε"

Το εν Πειραιεί δημοσυντήρητον γυμνάσιον υποβάλλεται τούντεύθεν εις τας διατάξεις του ειρημένου νόμου και διέπεται κατ' αύτάς. Προστίθεται δε εις αυτό και τμήμα έμπορικόν, κανονισθησόμενον ακολούθως.

Τηρούνται, συμφώνως τη αποφάσει του δημοτικού Συμβουλίου Πειραιώς και τη γνωμοδοτήσει του δημάρχου Πειραιέων, εις τας θέσεις των οι και νυν εν τω αυτώ γυμνασίω διδάσκοντες, ήτοι ο Γ, Κρέμος γυμνασιάρχης, οι καθηγηταί Ιάκωβος Δραγάτσης, Χρ. Γιαννόπουλος, Γ. Ανδριάς, Αθ. Κρητικός, Φ. Δημακόπουλος, Ιω. Μεσολωράς και ο την χημείαν εν αυτώ διδάσκων Ευστ. Πονηρόπουλος.

Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 18 Ιανουαρίου 1883

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο επί των Εκκλησιαστικών και της Δ. Εκπαιδεύσεως Υπουργός Κ. ΛΟΜΒΑΡΔΟΣ

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 24/21 Ιανουαρίου 1883.

Σελ. 616
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/617.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

10

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

(Έγγραφο 13376/29 Σεπτεμβρίου 1884)

Κυβέρνηση Χ. Τρικούπη

Υπουργός Δ. Βουλπιώτης

Αριθ. πρωτ. 13376

Περί εμπορικών μαθημάτων

Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ EKKΛ. KΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Τώ γυμνασιάρχη του εν Τρικκάλοις γυμνασίου.

Η των εμπορικών μαθημάτων διδασκαλία, ης ουδεμίαν ποιείται μνείαν το B. διάταγμα περί κανονισμού των ελληνικών σχολείων και γυμνασίων της 31 Δεκεμβρίου 1836, εισήχθη μέχρι τούδε κατ' εξαίρεσιν διά μεταγενεστέρων Β. διαταγμάτων εις τα γυμνάσια Σύρου και Πατρών, θεωρηθέν ως χρήσιμον συμπλήρωμα της γυμνασιακής παιδεύσεως εν ταις κατ' εξοχήν εμπορικαίς πόλεσι ταύταις και εις το Αθήνησι Βαρβάκειον Λύκειον, όπου διά το πολυάριθμον των εις τα γυμνάσια της πρωτευούσης φοιτώντων μαθητών εκρίθη αναγκαίον να ληφθή τις μέριμνα περί πρακτικής προπαρασκευής των εφιεμένων εκ τούτων να επιδοθώσιν εις το εμπόριον. Όθεν απαραίτητον είναι, κύριε γυμνασιάρχα, όπως αποφασισθή η αναγραφή εν τω προγράμματι νέου μαθήματος, επιφέρουσα καταβάρησίν τινων μαθητών διά προσθέτων ωρών διδασκαλίας, να συντρέχωσιν εις τούτο λόγοι κοινωνικοί, εν τοιαύτη δε περιπτώσει δέον και να κανονισθή ως διαρκές και ουχί προσωρινόν το μάθημα τούτο, μη εξαρτώμενης της αναγραφής αυτού εν τω προγράμματι εκ της φιλόμουσου και επαινετής προθυμίας ενός μόνου ανδρός, αλλ' ασφαλιζόμενης της διδασκαλίας αυτού καθ' όλον τον χρόνον, καθ' ον θα υφίσταται η ανάγκη ταυτης και ουχί εφ' όσον μόνον θα διαμένη εν η το γυμνάσιον πόλει ο προσφερόμενος ν' αναλάβη την διδασκαλίαν ταυτην.

Διά τους λόγους τούτους λυπούμεθα μη δυνάμενοι ν' αποδεχθώμεν την φιλότιμον και αφιλοκερδή πρότασιν του προέδρου των Πρωτοδικών κ. A. Πεταλά

Αναδημοσιεύεται από το: Παρίσης, τ. A', σ 521-522

Σελ. 617
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/618.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

την ανακοινωθείσαν ημίν διά της υπ' αριθ. 196 ημετέρας αναφοράς της 14 φθίνοντος. Αλλ' επιτρέπομεν υμίν να χορηγήσητε αυτώ πάσαν δυνατήν ευκολίαν, παρέχοντες αίθουσάν τινά εν τω γυμνασίω, αν ο κ. Πεταλάς εγκρίνη διά νυκτερινών μαθημάτων να συντέλεση εις την εμπορικήν μόρφωσιν των βουλομένων.

Εν Αθήναις τη 29 Σεπτεμβρίου 1884

Ο Υπουργός

Δ. Σ. ΒΟΥΛΠΙΩΤΗΣ

Σελ. 618
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/619.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

11

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

(Νόμος ΑΣΞΒ'/ 30 Ιουλίου 1885)

Κυβέρνηση θ. Δηλιγιάννη

Υπουργός Α. Ζυγομαλάς

Περί τον δημοσυντηρήτου γυμνασίου Πειραιώς ΝΟΜΟΣ ΑΣΞΒ'

ΓΕΩΡΓΙΟΣ A'. ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν τάδε"

Άρθρον 1. Ο νόμος ΑΙΔ' της 16 Ιουνίου 1882 περί συστάσεως εν Πειραιεί δημοσυντηρήτου γυμνασίου καταργείται. Διατηρείται δε το δυνάμει αυτού συσταθέν γυμνάσιον πλήρες και ισότιμον τοις δημοσίοις γυμνασίοις, υπό των αυτών διεπόμενον νόμων, Β. διαταγμάτων και κανονισμών.

Άρθρον 2, Αι δαπάναι του γυμνασίου Πειραιώς καταβάλλονται υπό του ομωνύμου δήμου· δύναται δ' εν ανάγκη να επικουρήση και το δημόσιον μέχρι του ποσού δεκακισχιλίων δραχμών, αναγραφομένων εν τω προϋπολογισμώ του επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργείου.

Άρθρον 3. Οι καθηγηταί και διδάσκαλοι του γυμνασίου Πειραιώς διορίζονται όπως και οι των δημοσίων γυμνασίων. Ίσχύουσι δε περί των προσόντων, των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων τούτων τε και εκείνων οι αυτοί νόμοι και τα αυτά Β. διατάγματα οι τε άλλοι και οι περί της συντάξεως.

Μόνον το υπηρετικόν του γυμνασίου προσωπικόν διορίζεται υπό του δημάρχου Πειραιώς προτάσει του γυμνασιάρχου.

Ο παρών νόμος, ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ' Ημών σήμερον

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 87/31 Ιουλίου 1885.

Σελ. 619
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 600
  17_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

  33 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

  (Ν. Διάταγμα / 22 Μαρτίου 1929)

  Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

   Υπουργός Κ. Γόντικας

  [Βλ. το κείμενο του διατάγματος A112]