Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:960
 
Αριθμός τόμων:2ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Νομοθεσία
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 26.12 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 608-627 από: 962
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/608.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΗΝ Α' ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΥΡΟΥ

(Απόφαση 5761/9 Οκτωβρίου 1859)

Κυβέρνηση Α. Μιαούλη

Υπουργός θ. Ζαΐμης

Αριθ. πρωτ. 5761.

Περί διδασκαλίας του εμπορικού δικαίου εν τη πρώτη τάξει του Γυμνασίου Σύρου

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ EKKΛ. KΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Λαβόντες υπ' όψιν την υπ' αριθ. 906 υπό χρονολογίαν 3 Οκτωβρίου ε,ε. αναφοράν του γυμνασιάρχου Σύρου μετά της εις αυτήν επισυνημμένης του παρά τω αυτώ γυμνασίω καθηγητού των εμπορικών μαθημάτων, περί της ενάρξεως των μαθημάτων αυτών από της A' γυμνασιακής τάξεως,

Ιδόντες τον υπό χρονολογίαν -10 Ιουλίου 1856 κανονισμόν του επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού περί της ακροάσεως των ως είρηται μαθημάτων, εκδοθέντα επί τη βάσει του από 18 Ιουνίου 1856 Βασιλικού διατάγματος περί εμπορικών μαθημάτων,

Και πειθόμενοι εντελώς εκ των εν τοις μνησθείσιν εγγράφοις του γυμνασιάρχου και του καθηγητού των εμπορικών μαθημάτων εκτιθεμένων, ότι ίνα αποβαίνη λυσιτελής η γόνιμος των περί ων ο λόγος εμπορικών μαθημάτων διδασκαλία, η μέχρι τούδε από της δευτέρας τάξεως του γυμνασίου αρχομένη απαιτείται, η υπό των εις την τάξιν ταύτην προσερχόμενων μαθητών προηγουμένη γνώσις των προκαταρκτικών περί εμπορίου και εμπορευμάτων αρχών, τα δε περί των αρχών τούτων δύνανται να διδάσκωνται οι μαθηταί δις της εβδομάδος εις την πρώτην τάξιν του γυμνασίου διατελούντες, απαλλαττόμενοι της υποχρεώσεως προς ακρόασιν των Λατινικών μαθημάτων, καθ' ον τρόπον τούτο επιτρέπεται και εις τας λοιπάς ανωτέρας τάξεις.

Όρίζομεν να προστεθώσι τα επόμενα εις τα άρθρα 1 και 3 του εν αρχή μνησθέντος από 10 Ιουλίου 1856 κανονισμού, ήτοι

Αναδημοσιεύεται από το: Παρίσης, τ. A', σ. 315-316· βλ. και Κλάδος, τ. Α', σ. 522.

Σελ. 608
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/609.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

α') εις μεν το άρθρ, 1 ότι "διδάσκονται εις την πρώτην του γυμνασίου τάξιν αι προκαταρκτικαί αρχαί περί εμπορίου και εμπορευμάτων",

β) εις το αρθρ. 3 ότι "εις την πρώτην του γυμνασίου τάξιν διδάσκονται τα εμπορικά μαθήματα δις μόνον της εβδομάδος".

Κατά τα λοιπά διαμένει εν ισχυι ο καθ' α μέμνηται κανονισμός περί της διδασκαλίας των εμπορικών μαθημάτων εις το γυμνάσιον Σύρου.

Εν Αθήναις τη 9 Οκτωβρίου 1859

Ο Υπουργός Θ. A. ZAΪΜΗΣ

Σελ. 609
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/610.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

6

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΤΑΞΗ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

(Απόφαση 8398/10 Σεπτεμβρίου 1864)

Κυβέρνηση Κ. Κανάρη

Υπουργός Α. Λόντος

Αριθ. πρωτ. 8398.

Περί κανονισμού των εις τα γυμνάσια παραδιδομένων εμπορικών μαθημάτων

Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ EKKΛ. ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Έχοντες υπ' όψιν α) το 2 άρθρον του από του 18 Ιουνίου 1856 εκδοθέντος Β, Διατάγματος περί διδασκαλίας εμπορικών μαθημάτων εν τω γυμνασίω Σύρου, β) την από 18 Δεκεμβρίου 1863 γνωμοδότησιν του συλλόγου των εν Σύρω καθηγητών περί διαχωρισμού των εμπορικών μαθημάτων από των γυμνασιακών, και θεωρούντες, ότι προς αποτελεσματικωτέραν διδασκαλίαν των τε εμπορικών και γυμνασιακών μαθημάτων και επίδοσιν των μαθητών εις αυτά συμφέρει, ως η πείρα απέδειξεν, ο διαχωρισμός των εμπορικών μαθημάτων από των γυμνασιακών και η εν μια τάξει ετησία διδασκαλία αυτών εν ώραις, μη συμπιπτούσαις ταις των γυμνασιακών, μεταρρυθμίζομεν τον από 10 Ιουλίου 1856 κανονισμόν του υπουργείου τούτου περί της ακροάσεως των ειρημένων εμπορικών μαθημάτων ώδε,

Άρθρ. 1. Έν ιδιαιτέρα τάξει εν τω γυμνασίω Σύρου διδάσκονται τα επόμενα εμπορικά μαθήματα υπό των επί τούτω καθηγητών.

Στοιχεία του εμπορικού δικαίου επί το πρακτικώτερον ερμηνευόμενα.

Εμπορική Γεωγραφία.

Διπλογραφία,

Άρθρ. 2. Η περίοδος εκάστου των ειρημένων μαθημάτων διαρκεί επί §ν μόνον σχολικόν έτος.

Άρθρ. 3. Αι προς διδασκαλίαν αυτών ώραι κανονίζονται υπό των καθηγητών των ειρημένων μαθημάτων και του γυμνασιάρχου ούτως, ώστε οι βουλόμενοι

Αναδημοσιεύεται από το: Παρίσης, τ. Α', σ. 326-327.

Σελ. 610
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/611.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

των μαθητών των γυμνασίων ν' ακροώνται και τούτων χωρίς να κωλύωνται υπό της ακροάσεως των άλλων του γυμνασίου μαθημάτων,

Άρθρ. 4. Εις τα εμπορικά μαθήματα δύναται να εγγραφή πας ων μαθητής της Β', Γ', και Δ', τάξεως του γυμνασίου, η και υπάρξας μαθητής μιάς των ειρημένων τάξεων και φέρων ενδεικτικόν αυτής.

Άρθρ. 5. Μαθητής του γυμνασίου εγγραφείς άπαξ κα| μαθητής των εμπορικών μαθημάτων, εάν δι' οιονδήποτε λόγον διακόψη μετά ταύτα την ακρόασιν αυτών, διαγράφεται του καταλόγου των μαθητών του γυμνασίου, εκτός μόνον αν ούτος ήναι εκ των διδασκομένων και τα λατινικά.

Άρθρ. 6, Κατ' έτος μετά το τέλος των εξετάσεων των γυμνασιακών μαθημάτων άρχονται αμέσως και αι των εμπορικών μαθημάτων και δίδοται τω εξετασθέντι και ενδεικτικόν, καλούμενον "εμπορικόν πτυχίον", όπερ όμως ουδέν δικαίωμα εγγραφής εις το πανεπιστήμιον παρέχει,

Άρθρ. 7, Εις τους μαθητάς του γυμνασίου τους έγγραφέντας και μαθητάς εις τα εμπορικά μαθήματα επιτρέπεται η μη ακρόασις του λατινικού μαθήματος, εάν αιτήσωσι αυτό.

'Αρθρ. 8. Η φοίτησις ακροατών εις τα εμπορικά μαθήματα επιτρέπεται αδεία του γυμνασιάρχου η του αρμοδίου καθηγητού,

Άρθρ. 9, Η εκτέλεσις τούτων ανατίθεται εις τον γυμνασιάρχην του εν Σύρω γυμνασίου.

Εν Αθήναις τη 10 Σεπτεμβρίου 1864 Ο Υπουργός

A. Χ. ΛΟΝΤΟΣ

Σελ. 611
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/612.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΕΠΤΑΝΗΣΑ

(Νόμος ΡΗ'/20 Δεκεμβρίου 1865)

Κυβέρνηση Μπ. Ρούφου

Υπουργός Κ. Δαρειώτης

Άρθρον 4 [§ 2]. Εις το εν Κερκύρα Γυμνάσιον θέλουσι προς τοις άλλοις διδάσκεσθαι η Αγγλική και Ιταλική γλώσσα και το Εμπορικόν δίκαιον κατά τους περί τούτων οργανισμούς. [βλ. το κείμενο του νόμου στο A19],

Σελ. 612
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/613.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

7β ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΕΠΤΑΝΗΣΑ

[Βλ, σχετικά μέ τα εμπορικά μαθήματα στα κείμενα A20-21]

Σελ. 613
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/614.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

8

ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΣΥΝΤΗΡΗΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

(Νόμος ΑΙΔ'/16 Ιουνίου 1882)

Κυβέρνηση Χ. Τρικούπη

Υπουργός Κ. Λομβάρδος

ΝΟΜΟΣ ΑΙΔ',

Περί συστάσεως εν Πειραιεί δημοσυντηρήτου γυμνασίου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ A'.

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, έγνωμεν να διατάξωμεν και διατάσσομεν τάδε.

Άρθρον 1. Συνιστάται εν Πειραιεί δημοσυντήρητον πλήρες γυμνάσιον, περιλαμβάνον και τμήμα εμπορικών μαθημάτων. Και το μεν γυμνάσιον θέλει είναι διωργανωμένον όπως και τα δημόσια, τα δε του εμπορικού τμήματος κανονισθήσονται διά Βασιλικού Διατάγματος.

Άρθρον 2. Ο γυμνασιάρχης, οι καθηγηταί και διδάσκαλοι του συγκροτηθησομένου γυμνασίου, έχοντες τα υπό του νόμου και των σχετικών Διαταγμάτων απαιτούμενα προσόντα, διορίζονται και παύονται διά Β. Διατάγματος, προ τάσει του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως και μετά προηγουμένην γνωμοδότησιν του δημάρχου Πειραιέων, στηριζομένην εις πράξιν του δημοτικού συμβουλίου.

Άρθρον 3, Οι καθηγηταί και διδάσκαλοι του γυμνασίου τούτου απολαύουσι των ευεργετημάτων των άρθρων 41 και 107 του κανονισμού των Ελληνικών σχολείων και γυμνασίων του 1836 και της κατά πενταετίαν αυξήσεως του μισθού του βαθμού των και των περί συντάξεως των πολιτικών υπαλλήλων νόμων, υποβαλλόμενοι διά τούτο εις τας δι' αυτών κεκανονισμένας υποχρεώσεις, επί τη βάσει του μισθού της αντιστοίχου ομοιοβάθμου θέσεως των.

Άρθρον 4. Τα περί διδασκαλίας, ενδεικτικών και απολυτηρίων των γυμνασίων, ισχύουσι και ως προς το γυμνάσιον Πειραιώς.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 53/23 Ιουνίου 1882.

Σελ. 614
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/615.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Πάσα μεταρρύθμισις, επενεχθησομένη εις τε το σύνολον και τα καθέκαστα των δημοσίων γυμνασίων, θέλει εφαρμόζεσθαι και εις το του Πειραιώς.

Άρθρον 5. To απολυτήριον του εμπορικού τμήματος δεν χορηγεί δικαίωμα εγγραφής εις τινά των σχολών του Πανεπιστημίου.

Ο νόμος ούτος, ψηφισθείς υπό της Βουλής, και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 16 Ιουνίου 1882.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κ. ΛΟΜΒΑΡΔΟΣ

Σελ. 615
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/616.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

9

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

(Β. Διάταγμα / 18 'Ιανουαρίου 1883)

Κυβέρνηση Χ. Τρικούπη

Υπουργός Κ. Λομβάρδος

ΔΙΑΤΑΓΜΑ Περί καταρτίσεως τον γυμνασίου Πειραιώς κάπα τον ΑΙΔ' νόμον

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'. ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Λαβοντες υπ' όψιν τον περί δημοσυντηρήτου γυμνασίου εν Πειραιεί ΑΙΔ' νόμον της 16 Ιουνίου 1882.

Προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, διατάσσομεν τάδε"

Το εν Πειραιεί δημοσυντήρητον γυμνάσιον υποβάλλεται τούντεύθεν εις τας διατάξεις του ειρημένου νόμου και διέπεται κατ' αύτάς. Προστίθεται δε εις αυτό και τμήμα έμπορικόν, κανονισθησόμενον ακολούθως.

Τηρούνται, συμφώνως τη αποφάσει του δημοτικού Συμβουλίου Πειραιώς και τη γνωμοδοτήσει του δημάρχου Πειραιέων, εις τας θέσεις των οι και νυν εν τω αυτώ γυμνασίω διδάσκοντες, ήτοι ο Γ, Κρέμος γυμνασιάρχης, οι καθηγηταί Ιάκωβος Δραγάτσης, Χρ. Γιαννόπουλος, Γ. Ανδριάς, Αθ. Κρητικός, Φ. Δημακόπουλος, Ιω. Μεσολωράς και ο την χημείαν εν αυτώ διδάσκων Ευστ. Πονηρόπουλος.

Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 18 Ιανουαρίου 1883

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο επί των Εκκλησιαστικών και της Δ. Εκπαιδεύσεως Υπουργός Κ. ΛΟΜΒΑΡΔΟΣ

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 24/21 Ιανουαρίου 1883.

Σελ. 616
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/617.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

10

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

(Έγγραφο 13376/29 Σεπτεμβρίου 1884)

Κυβέρνηση Χ. Τρικούπη

Υπουργός Δ. Βουλπιώτης

Αριθ. πρωτ. 13376

Περί εμπορικών μαθημάτων

Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ EKKΛ. KΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Τώ γυμνασιάρχη του εν Τρικκάλοις γυμνασίου.

Η των εμπορικών μαθημάτων διδασκαλία, ης ουδεμίαν ποιείται μνείαν το B. διάταγμα περί κανονισμού των ελληνικών σχολείων και γυμνασίων της 31 Δεκεμβρίου 1836, εισήχθη μέχρι τούδε κατ' εξαίρεσιν διά μεταγενεστέρων Β. διαταγμάτων εις τα γυμνάσια Σύρου και Πατρών, θεωρηθέν ως χρήσιμον συμπλήρωμα της γυμνασιακής παιδεύσεως εν ταις κατ' εξοχήν εμπορικαίς πόλεσι ταύταις και εις το Αθήνησι Βαρβάκειον Λύκειον, όπου διά το πολυάριθμον των εις τα γυμνάσια της πρωτευούσης φοιτώντων μαθητών εκρίθη αναγκαίον να ληφθή τις μέριμνα περί πρακτικής προπαρασκευής των εφιεμένων εκ τούτων να επιδοθώσιν εις το εμπόριον. Όθεν απαραίτητον είναι, κύριε γυμνασιάρχα, όπως αποφασισθή η αναγραφή εν τω προγράμματι νέου μαθήματος, επιφέρουσα καταβάρησίν τινων μαθητών διά προσθέτων ωρών διδασκαλίας, να συντρέχωσιν εις τούτο λόγοι κοινωνικοί, εν τοιαύτη δε περιπτώσει δέον και να κανονισθή ως διαρκές και ουχί προσωρινόν το μάθημα τούτο, μη εξαρτώμενης της αναγραφής αυτού εν τω προγράμματι εκ της φιλόμουσου και επαινετής προθυμίας ενός μόνου ανδρός, αλλ' ασφαλιζόμενης της διδασκαλίας αυτού καθ' όλον τον χρόνον, καθ' ον θα υφίσταται η ανάγκη ταυτης και ουχί εφ' όσον μόνον θα διαμένη εν η το γυμνάσιον πόλει ο προσφερόμενος ν' αναλάβη την διδασκαλίαν ταυτην.

Διά τους λόγους τούτους λυπούμεθα μη δυνάμενοι ν' αποδεχθώμεν την φιλότιμον και αφιλοκερδή πρότασιν του προέδρου των Πρωτοδικών κ. A. Πεταλά

Αναδημοσιεύεται από το: Παρίσης, τ. A', σ 521-522

Σελ. 617
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/618.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

την ανακοινωθείσαν ημίν διά της υπ' αριθ. 196 ημετέρας αναφοράς της 14 φθίνοντος. Αλλ' επιτρέπομεν υμίν να χορηγήσητε αυτώ πάσαν δυνατήν ευκολίαν, παρέχοντες αίθουσάν τινά εν τω γυμνασίω, αν ο κ. Πεταλάς εγκρίνη διά νυκτερινών μαθημάτων να συντέλεση εις την εμπορικήν μόρφωσιν των βουλομένων.

Εν Αθήναις τη 29 Σεπτεμβρίου 1884

Ο Υπουργός

Δ. Σ. ΒΟΥΛΠΙΩΤΗΣ

Σελ. 618
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/619.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

11

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

(Νόμος ΑΣΞΒ'/ 30 Ιουλίου 1885)

Κυβέρνηση θ. Δηλιγιάννη

Υπουργός Α. Ζυγομαλάς

Περί τον δημοσυντηρήτου γυμνασίου Πειραιώς ΝΟΜΟΣ ΑΣΞΒ'

ΓΕΩΡΓΙΟΣ A'. ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν τάδε"

Άρθρον 1. Ο νόμος ΑΙΔ' της 16 Ιουνίου 1882 περί συστάσεως εν Πειραιεί δημοσυντηρήτου γυμνασίου καταργείται. Διατηρείται δε το δυνάμει αυτού συσταθέν γυμνάσιον πλήρες και ισότιμον τοις δημοσίοις γυμνασίοις, υπό των αυτών διεπόμενον νόμων, Β. διαταγμάτων και κανονισμών.

Άρθρον 2, Αι δαπάναι του γυμνασίου Πειραιώς καταβάλλονται υπό του ομωνύμου δήμου· δύναται δ' εν ανάγκη να επικουρήση και το δημόσιον μέχρι του ποσού δεκακισχιλίων δραχμών, αναγραφομένων εν τω προϋπολογισμώ του επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργείου.

Άρθρον 3. Οι καθηγηταί και διδάσκαλοι του γυμνασίου Πειραιώς διορίζονται όπως και οι των δημοσίων γυμνασίων. Ίσχύουσι δε περί των προσόντων, των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων τούτων τε και εκείνων οι αυτοί νόμοι και τα αυτά Β. διατάγματα οι τε άλλοι και οι περί της συντάξεως.

Μόνον το υπηρετικόν του γυμνασίου προσωπικόν διορίζεται υπό του δημάρχου Πειραιώς προτάσει του γυμνασιάρχου.

Ο παρών νόμος, ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ' Ημών σήμερον

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 87/31 Ιουλίου 1885.

Σελ. 619
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/620.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη  30 Ιουλίου 1885

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

A. A. ΖΥΓΟΜΑΛΑΣ

Σελ. 620
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/621.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

11α

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

(Σχέδιο νόμου/22 Ιουλίου 1892)

Κυβέρνηση Χ. Τρικούπη

Υπουργός Κ. Κοσσονάκος

Αριθ. 312.

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ

Περί συστάσεως εμπορικής σχολής εν Πειραιεί και περί καταργήσεως τον αυτόθι γυμνασίου

Άρθρον 1, Ιδρύεται εν Πειραιεί σχολή εμπορική, σκοπόν έχουσα την διά της διδασκαλίας ειδικών μαθημάτων εμπορικήν παίδευσιν και κατάρτισιν των εις αυτήν φοιτώντων.

Η σχόλη αύτη συντηρείται δαπάνη του δήμου Πειραιέων και υπάγεται εις την εποπτείαν του επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού,

Άρθρον 2. Η εμπορική σχολή σύγκειται εκ τεσσάρων τάξεων, εν αις η διδασκαλία των μαθημάτων είνε ενιαύσιος. ΕΙνε δε τα διδασκόμενα μαθήματα κυρίως η αριθμητική, η λογιστική, τα στοιχεία των φυσικών επιστημών, η νέα ελληνική γλώσσα, η γαλλική, γερμανική και αγγλική γλώσσα, η γεωγραφία και ιδία η εμπορική, η ιστορία και ιδία του εμπορίου, τα ιερά μαθήματα, τα στοιχεία του δικαίου και ιδία του εμπορικού και της πολιτικής η δημοσίας οικονομίας, αι εν τω εμπορίω και ταις τέχναις εφηρμοσμέναι φυσικαί επιστήμαι, η εμπορευματολογία, η εμπορική αλληλογραφία και διπλογραφία, η τεχνολογία, η ιχνογραφία και η καλλιγραφία.

Ο χρόνος της διδασκαλίας των μαθημάτων εν εκάστη τάξει δεν δύναται να είνε μακρότερος των 33 ωρών, ουδέ βραχύτερος των 24 καθ' εβδομάδα.

Άρθρον 3. Εν τη πρώτη και κατωτάτη τάξει της εμπορικής Σχολής εγγράφονται μαθηταί έχοντες απολυτήριον Ελληνικού σχολείου, υποστάντες δ' ευδόκιμον εν αυτή εισιτήριον δοκιμασίαν.

Άρθρον 4, Οι εν τη Εμπορική Σχολή διδάσκοντες διορίζονται και απολύονται

Αναδημοσιεύεται από τον τόμο: Παράρτημα της Εφημερίδος της Βουλής της Α' Συνόδου της ΙΓ Βουλευτικής Περιόδου, Αθήνα 1893, σ. 394-395 (αριθ. εγγράφου 312).

Σελ. 621
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/622.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

διά Β, Διατάγματος προτάσει του επί των Εκκλησιαστικών και της δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, εκ των υπό του δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Πειραιέων υποδεικνυομένων. Εκ τούτων οι διδάσκοντες μαθήματα, ων η διδασκαλία απαιτεί τουλάχιστον 18 ώρας καθ' εβδομάδα αφομοιουνται κατά τε τον βαθμόν και τον μισθόν προς καθηγητάς γυμνασίου, οι δε βραχύτερον χρόνον διδάσκοντες έχουσι μεν τον αυτόν βαθμον, λαμβάνουσι δε μισθόν ολιγώτερον οριζόμενον υπό του δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Πειραιέων, εγκρίσει του επί των Εκκλησιαστικών και της δημοσίας Εκπαιδεύσεως · Υπουργού· ο δε μισθός του διδασκάλου της ιχνογραφίας και καλλιγραφίας δύναται να ορισθή ανώτερος του νενομισμένου διά τους διδάσκοντας τα αυτά μαθήματα εν τοις Ελληνικοίς σχολείοις αναλόγως του επί πλέον χρόνου της διδασκαλίας αυτού, ουδέποτε όμως δύναται να υπερβή τας 200 δραχμάς κατά μήνα.

Άρθρον 5. Την Εμπορικήν Σχολήν διευθύνει εις των εν αυτή διδασκόντων καθηγητών διοριζόμενος διά B. Διατάγματος κατά τα εν τω προηγουμένω άρθρω οριζόμενα· ούτος έχων βαθμόν και μισθόν γυμνασιάρχου επιβλέπει την εν τη Σχολή διδασκαλίαν και την διαγωγήν των μαθητών, προΐσταται του συλλόγου των καθηγητών, φροντίζει περί της ακριβούς εκπληρώσεως των καθηκόντων των εν τη σχολή διδασκόντων και περί εκτελέσεως των διατεταγμένων και μερίμνα περί της Θεραπείας των αναγκών της Σχολής· είνε δε υπεύθυνος διά την φύλαξιν και συντήρησιν των σκευών και επίπλων, των διδακτικών οργάνων και συλλογών της Σχολής,

Άρθρον 6. Ο εσωτερικός κανονισμός των γυμνασίων και αι διατάξεις περί πειθαρχικών ποινών των μαθητών των Ελληνικών Σχολείων και γυμνασίων, εφαρμόζονται και εν τη εμπορική Σχολή.

Άρθρον 7. Το εν Πειραιεί υπό του δήμου συντηρούμενον Γυμνάσιον καταργείται, διαλυομένης της μεν πρώτης αυτού τάξεως κατά το σχολικον έτος 1892-93, της δε δευτέρας και των λοιπών κατά τα επόμενα έτη εφεξής.

Άρθρον 8. Διά B. διατάγματος θα ορισθώσι τα του προγράμματος της Σχολής, τα των προσόντων του Διευθυντού και των εν αυτή διδασκόντων, τα της λειτουργίας εκάστης τάξεως, τα της καταργήσεως του εν Πειραιεί Γυμνασίου και πάντα τα προς εκτέλεσιν του παρόντος νόμου.

Άρθρον 9. Πάσα διάταξις αντικείμενη εις τον παρόντα νόμον καταργείται.

Εν Αθήναις τη 22 Ιουλίου 1892.

Ο επί των Εκκλησιαστικών και της δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργός

Κ. ΚΟΣΣΟΝΑΚΟΣ

Σελ. 622
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/623.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

12 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΤΟ ΛΗΞΟΥΡΙ

(Β. Διάταγμα / 21 Σεπτεμβρίου 1900)

Κυβέρνηση Γ. Θεοτόκη

Υπουργός Σ. Στάης

Περί συστάσεως εμπορικής Σχολής εν Ληξουρίω

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'. ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστι,κών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού διατάσσομεν τάδε:

'Άρθρον 1. Λαβόντες υπ' όψιν την διαθήκην του αειμνήστου Στάμου Πετρίτση της 19ης Νοεμβρίου 1832, ιδρυομεν εν Ληξουρίω εμπορικήν Σχολήν φέρουσαν το όνομα "Πετρίτσειος Εμπορική Σχολή" και σκοπόν έχουσαν την εμπορικήν κατάρτισιν και παίδευσιν των εις αυτήν φοιτώντων. Η Σχολή αύτη συντηρείται εκ των προσόδων του κληροδοτήματος του Σ. Πετρίτση και εκ των πόρων των οριζομένων υπό των Νόμων ΑΣΠΕ' της 11 Νοεμβρίου 1885 και ,ΒΤΠΒ' της 20 Μαρτίου 1896, δι' ων συντηρείται μέχρι τούδε το εν Ληξουρίω φερώνυμον Γυμνάσιον.

Άρθρον 2. Η Εμπορική Πετρίτσειος Σχολή σύγκειται εκ τριών τάξεων, εν αις η διδασκαλία των μαθημάτων είνε ενιαύσιος. ΕΙνε δε τα διδασκόμενα μαθήματα, κυρίως τα μαθηματικά, η λογιστική, η νέα Ελληνική γλώσσα, η Γαλλική και η Αγγλική γλώσσα, η γεωγραφία και ιδία η Εμπορική, η ιστορία και μάλιστα η Ελληνική, και η του εμπορίου, τα στοιχεία του εμπορικού δικαίου και της πολιτικής η δημοσίας οικονομίας, η εμπορευματολογία, η εμπορική αλληλογραφία και διπλογραφία η καταστιχογραφία, η ιχνογραφία, η καλλιγραφία και η γυμναστική.

Άρθρον 3. Εν τη πρώτη και κατωτάτη τάξει της Πετριτσείου Εμπορικής Σχολής εγγράφονται μαθηταί έχοντες απολυτήριον Ελληνικού σχολείου, υποστάντες δ' ευδόκιμον εν αυτή εισιτήριον δοκιμασίαν.

Τής δοκιμασίας ταύτης απαλλάσσονται οι φέροντες ενδεικτικόν Γυμνασίου η ισοτίμου Λυκείου,

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 228, τχ. Α'/23 Σεπτεμβρίου 1900.

Σελ. 623
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/624.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Άρθρον 4. Οι εν τη Πετριτσείω Εμπορική Σχολή διδάσκοντες διορίζονται και απολύονται διά βασιλικού διατάγματος προτάσει του οικείου Υπουργού, Εκ τούτων οι διδάσκοντες μαθήματα ανωτέρα αφομοιούνται κατά τον μισθόν προς καθηγητάς γυμνασίου, οι δε κατώτερα διδάσκοντες λαμβάνουσι μισθόν ολιγώτερον οριζόμενον υπό της επιτροπής επί της διαχειρίσεως του Πετριτσείου κληροδοτήματος.

Ο δε μισθός του διδασκάλου της ιχνογραφίας και καλλιγραφίας δύναται να ορισθή ανώτερος του νενομισμένου διά τους διδάσκοντας τα μαθήματα ταύτα εν ταις Ελληνικοίς σχολείοις, ουδέποτε όμως δύναται να υπερβή τας 200 δραχμάς κατά μήνα.

Άρθρον 5. Την Πετρίτσειον Εμπορικήν Σχολήν διευθύνει εις των εν αυτή διδασκόντων καθηγητών διοριζόμενος διά Β. Διατάγματος και έχων δίπλωμα διδάκτορος των μαθηματικών η φυσικών επιστημών. Ούτος έχων μισθόν Γυμνασιάρχου επιβλέπει την εν τη σχολή διδασκαλίαν και την διαγωγήν των μαθητών, προΐσταται του συλλόγου των διδασκόντων, φροντίζει περί της ακριβούς εκπληρώσεως των καθηκόντων αυτών, περί εκτελέσεως των διατεταγμένων και περί της αναπληρώσεως πάσης χρείας της Σχολής, είναι δε υπεύθυνος διά την φύλαξιν και την συντήρησιν των σκευών και επίπλων, των διδακτικών οργάνων και Συλλογών της Σχολής.

Άρθρον 6. Ο εσωτερικός κανονισμός των γυμνασίων και αι διατάξεις περί εξετάσεων και περί πειθαρχικών ποινών των μαθητών των Ελληνικών σχολείων και γυμνασίων εφαρμόζονται και εν τη Πετριτσειω Εμπορική Σχολή.

Άρθρον 7. Το εν Ληξουρίω Πετρίτσειον Γυμνάσιον καταργείται, της δε νυν ιδρυόμενης Εμπορικής Σχολής συνιστάται μόνον η πρώτη τάξις εν τω ισταμένω σχολικώ έτει.

Άρθρον 8, Καταργούνται τα Β. διατάγματα της 18 Ιανουαρίου 1873 και της 30 Δεκεμβρίου 1885 και πάσα άλλη διάταξις αντικειμένη εις τα ειρημένα,

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Της Πετριτσείου Εμπορικής Σχολής

Έτος Α'.

Ελληνική γλώσσα / ανάγνωσις και ερμηνεία νέου Ελληνικού κειμένου / ορθογραφικαί και συντακτικαί ασκήσεις ................ ώραι 6

Γαλλική γλώσσα, η Γαλλική και η Αγγλική γλώσσα διδάσκονται διά φρασεολογίας και Θεματογραφίας, ήτοι διά των καλουμένων μεθόδων, ούτως ώστε εκ των γραμματικών παρατηρήσεων να προβάλλωνται εις τους μαθητάς όσαι μόνον είνε αναγκαίαι εις την ορθογραφίαν και την

Σελ. 624
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/625.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

εφηρμοσμένην σύνταξιν. Ως κείμενα προτιμώνται μάλιστα τα περιέχοντα εμπορικήν ύλην και επιστολογραφίαν ώραι 5

Αγγλική γλώσσα. ..................................... " 4

Αριθμητική εμπορική. Επανάληψις και συμπλήρωσις της πρακτικής αριθμητικής .............. " 3

Εμπορική Γεωγραφία. Επανάληψις και συμπλήρωσις της πολιτικής Γεωγραφίας ..... " 3

Ιστορία. Ελληνική αρχαία και νεωτέρα .................. " 2

Καλλιγραφία και Ιχνογραφία "....................... " 4

Γυμναστική ................................. " 5

32

Έτος Β'

Νέα Ελληνική γλώσσα . ώραι 6

Γαλλική γλώσσα ......... " 5

Αγγλική γλώσσα  . " 4

Λογιστική και καταστιχογραφία ................ " 3

Εμπορική Γεωγραφία ...... ... " 2

Εμπορευματολογία, περί πρώτων υλών και περί φυσικής και χημικής συστάσεως αυτών, περί τύπων παραγωγής και αγορών καταναλώσεως. Περί τύπων εμπορικών εγγραφών, περί νομισμάτων, μέτρων κλπ. ............................................... " 4

Εμπορική Αριθμητική ............................ " 2

Καλλιγραφία ....................................... " 2

Ιστορία του εμπορίου ......................... " 2

Γυμναστική ........................................ " 5

35

Έτος Γ'

Ελληνική γλώσσα ............ ....................... ώραι 5

Γαλλική γλώσσα ....... ............................. " 4

Αγγλική γλώσσα .................................... " 3

Λογιστική, καταστιχογραφία, εμπορική αλληλογραφία ... " 3 Στοιχεία εμπορικού δικαίου (εν οις πάντα ταναγόμενα πρακτικώς εις το εμπόριον, περί τιμολογίων, ασφαλειών, συναλλαγματικών, χρηματιστικών πράξεων κλπ. )................................. " 6

Εμπορευματολογία ...................... ............ " 2

Στοιχεία πολιτικής, η δημοσίας Οικονομίας ............... " 2

Εμπορική Αλληλογραφία [Ελληνική, Γαλλική και Αγγλική] " 3 Καλλιγραφία ....................................... " 2

40

Σελ. 625
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/626.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Γυμναστική .... ώραι 4

34

Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργόν ανατίθεται η δημοσίευσις και εκτέλεσις του Διατάγματος τούτου.

Εν Αθήναις τη 21 Σεπτεμβρίου 1900

Εν Ονόματι του Βασιλέως Το Υπουργικόν Συμβούλιον

Γ. Ν. ΘΕΟΤΟΚΗΣ, Α. ΡΩΜΑΝΟΣ, Α. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ  Ν. ΚΑΡΑΠΑΥΛΟΣ, Σ. Ε. ΣΤΑΗΣ, Ν. ΤΣΑΜΑΔΟΣ,

Β. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ

Ο επί των Εκκλησιαστικών κλπ. Υπουργός Σ. Ε. ΣΤΑΗΣ

Σελ. 626
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/627.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

13

ΙΔΡΥΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

(Β, Διάταγμα / 8 Ιουνίου 1901)

Κυβέρνηση Γ. Θεοτόκη

Υπουργός Σ. Στάης

Περί Ιδρύσεως εν Αθήναις Εμπορικής Σχολής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'. ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, διατάσσομεν τάδε:

Άρθρον 1. Ιδρύομεν εν Αθήναις Εμπορικήν Σχολήν σκοπόν έχουσαν την εις τα του εμπορίου παίδευσιν και κατάρτισιν των εις αυτήν φοιτώντων.

Άρθρον 2. Η Εμπορική Σχολή σύγκειται εκ τριών τάξεων, εν αις η διδασκαλία των μαθημάτων είνε ενιαύσιος· είνε δε τα διδακόμενα μαθήματα η νέα Ελληνική γλώσσα, τα Φυσικά και τα Μαθηματικά, η Γαλλική, η Αγγλική και η Γερμανική γλώσσα, η Λογιστική, η Γεωγραφία, η Ελληνική Ιστορία και η του Εμπορίου, τα στοιχεία του Εμπορικού Δικαίου και της Πολιτικής η Δημοσίας Οικονομίας, η Έμπορευματολογία, η Εμπορική Αλληλογραφία, Διπλογραφία και Καταστιχογραφία, η Καλλιγραφία και η Γυμναστική.

Άρθρον 3. Εις την πρώτην και κάτωτάτην τάξιν της Εμπορικής Σχολής εγγράφονται μαθηταί φέροντες απολυτήριον ελληνικού σχολείου, υποστάντες δ' ευδόκιμον εν αυτή εισιτήριον δοκιμασίαν.

Τής δοκιμασίας ταύτης απαλλάσσονται οι φέροντες ενδεικτικόν Γυμνασίου η ισοτίμου Λυκείου[1]

Άρθρον 4. Οι εν τη Εμπορική Σχολή διδάσκοντες διορίζονται και απολύονται διά Βασιλικού Διατάγματος προτάσει του οικείου Υπουργού, βαθμός δε και μισθός αυτών ορίζονται κατά τα εν τοις Γυμνασίοις και Ελλην. σχολείοις νενομισμένα.

Άρθρον 5. Την Εμπορικήν Σχολήν διευθύνει εις των εν αυτή διδασκόντων

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 123, τχ. A'/8 Ιουνίου 1901.

Σελ. 627
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 608
  17_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΗΝ Α' ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΥΡΟΥ

  (Απόφαση 5761/9 Οκτωβρίου 1859)

  Κυβέρνηση Α. Μιαούλη

  Υπουργός θ. Ζαΐμης

  Αριθ. πρωτ. 5761.

  Περί διδασκαλίας του εμπορικού δικαίου εν τη πρώτη τάξει του Γυμνασίου Σύρου

  ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ EKKΛ. KΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

  Λαβόντες υπ' όψιν την υπ' αριθ. 906 υπό χρονολογίαν 3 Οκτωβρίου ε,ε. αναφοράν του γυμνασιάρχου Σύρου μετά της εις αυτήν επισυνημμένης του παρά τω αυτώ γυμνασίω καθηγητού των εμπορικών μαθημάτων, περί της ενάρξεως των μαθημάτων αυτών από της A' γυμνασιακής τάξεως,

  Ιδόντες τον υπό χρονολογίαν -10 Ιουλίου 1856 κανονισμόν του επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού περί της ακροάσεως των ως είρηται μαθημάτων, εκδοθέντα επί τη βάσει του από 18 Ιουνίου 1856 Βασιλικού διατάγματος περί εμπορικών μαθημάτων,

  Και πειθόμενοι εντελώς εκ των εν τοις μνησθείσιν εγγράφοις του γυμνασιάρχου και του καθηγητού των εμπορικών μαθημάτων εκτιθεμένων, ότι ίνα αποβαίνη λυσιτελής η γόνιμος των περί ων ο λόγος εμπορικών μαθημάτων διδασκαλία, η μέχρι τούδε από της δευτέρας τάξεως του γυμνασίου αρχομένη απαιτείται, η υπό των εις την τάξιν ταύτην προσερχόμενων μαθητών προηγουμένη γνώσις των προκαταρκτικών περί εμπορίου και εμπορευμάτων αρχών, τα δε περί των αρχών τούτων δύνανται να διδάσκωνται οι μαθηταί δις της εβδομάδος εις την πρώτην τάξιν του γυμνασίου διατελούντες, απαλλαττόμενοι της υποχρεώσεως προς ακρόασιν των Λατινικών μαθημάτων, καθ' ον τρόπον τούτο επιτρέπεται και εις τας λοιπάς ανωτέρας τάξεις.

  Όρίζομεν να προστεθώσι τα επόμενα εις τα άρθρα 1 και 3 του εν αρχή μνησθέντος από 10 Ιουλίου 1856 κανονισμού, ήτοι

  Αναδημοσιεύεται από το: Παρίσης, τ. A', σ. 315-316· βλ. και Κλάδος, τ. Α', σ. 522.