Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:960
 
Αριθμός τόμων:2ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Νομοθεσία
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 26.12 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 627-646 από: 962
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/627.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

13

ΙΔΡΥΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

(Β, Διάταγμα / 8 Ιουνίου 1901)

Κυβέρνηση Γ. Θεοτόκη

Υπουργός Σ. Στάης

Περί Ιδρύσεως εν Αθήναις Εμπορικής Σχολής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'. ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, διατάσσομεν τάδε:

Άρθρον 1. Ιδρύομεν εν Αθήναις Εμπορικήν Σχολήν σκοπόν έχουσαν την εις τα του εμπορίου παίδευσιν και κατάρτισιν των εις αυτήν φοιτώντων.

Άρθρον 2. Η Εμπορική Σχολή σύγκειται εκ τριών τάξεων, εν αις η διδασκαλία των μαθημάτων είνε ενιαύσιος· είνε δε τα διδακόμενα μαθήματα η νέα Ελληνική γλώσσα, τα Φυσικά και τα Μαθηματικά, η Γαλλική, η Αγγλική και η Γερμανική γλώσσα, η Λογιστική, η Γεωγραφία, η Ελληνική Ιστορία και η του Εμπορίου, τα στοιχεία του Εμπορικού Δικαίου και της Πολιτικής η Δημοσίας Οικονομίας, η Έμπορευματολογία, η Εμπορική Αλληλογραφία, Διπλογραφία και Καταστιχογραφία, η Καλλιγραφία και η Γυμναστική.

Άρθρον 3. Εις την πρώτην και κάτωτάτην τάξιν της Εμπορικής Σχολής εγγράφονται μαθηταί φέροντες απολυτήριον ελληνικού σχολείου, υποστάντες δ' ευδόκιμον εν αυτή εισιτήριον δοκιμασίαν.

Τής δοκιμασίας ταύτης απαλλάσσονται οι φέροντες ενδεικτικόν Γυμνασίου η ισοτίμου Λυκείου[1]

Άρθρον 4. Οι εν τη Εμπορική Σχολή διδάσκοντες διορίζονται και απολύονται διά Βασιλικού Διατάγματος προτάσει του οικείου Υπουργού, βαθμός δε και μισθός αυτών ορίζονται κατά τα εν τοις Γυμνασίοις και Ελλην. σχολείοις νενομισμένα.

Άρθρον 5. Την Εμπορικήν Σχολήν διευθύνει εις των εν αυτή διδασκόντων

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 123, τχ. A'/8 Ιουνίου 1901.

Σελ. 627
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/628.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

καθηγητών έχων δίπλωμα διδάκτορος φυσικών επιστημών, ή πτυχίον Εμπορικής Σχολής της Εσπερίας, η αποδείξεις, ότι εσπούδασεν εν τοιούτω εκπαιδευτηρίω τουλάχιστον επί τριετίαν· ούτος έχων μισθόν Γυμνασιάρχου, επιβλέπει την εν τη Σχολή διδασκαλίαν και την διαγωγήν των μαθητών, προΐσταται του συλλόγου των διδασκόντων, φροντίζει περί της ακριβούς εκπληρώσεως των καθηκόντων αυτών, περί εκτελέσεως των διατεταγμένων και περί εκπληρώσεως πάσης χρείας της σχολής, είνε δε υπεύθυνος διά την φύλαξιν και την συντήρησιν των σκευών και επίπλων, των διδακτικών οργάνων και των συλλογών της Σχολής.

Άρθρον 6. Ο εσωτερικός κανονισμός των Γυμνασίων και αι διατάξεις περί εξετάσεων και περί πειθαρχικών ποινών των μαθητών των Ελλην. σχολείων και Γυμνασίων εφαρμόζονται και εν τη Εμπορική Σχολή.

Άρθρον 7. Εν τω ισταμένω έτει Ιδρύεται μία μόνον τάξις της Εμπορικής Σχολής, η πρώτη, και από του επιόντος μηνός Σεπτεμβρίου, το δε πρόγραμμα των μαθημάτων αυτής θα εκδοθή ένα μήνα πρότερον.

Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργόν ανατίθεται η δημοσίευσις και εκτέλεσις του Διατάγματος τούτου.

Εν Αθήναις τη 8 Ιουνίου 1901

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο επί των Εκκλησιαστικών κλπ. Υπουργός Σ. Ε. ΣΤΑΗΣ .

[1]

Περί μεταρρυθμίσεως και προσθήκης άρθρων τον Β. διατάγματος της 8 Ιουνίου ε. ε. περί ιδρύσεως εν Αθήναις Εμπορικής σχολής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, διατάσσομεν τάδε'

Το εδάφιον του 3 άρθρου του Ημετέρου διατάγματος της 8 Ιουνίου ισταμένου έτους περί ιδρύσεως εν Αθήναις Εμπορικής Σχολής, μεταρρυθμίζεται ούτω:

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 154, τχ. Α'/23 Ιουλίου 1901.

Σελ. 628
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/629.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Τής δοκιμασίας ταύτης δεν απαλλάσσονται ουδέ οι φέροντες ενδεικτικόν Γυμνασίου η ισοτίμου Λυκείου.

Εις δε το άρθρον 5 του αυτού διατάγματος προστίθεται το εδάφιον τόδε:

Η διεύθυνσις της Εμπορικής Σχολής δύναται ν' ανατεθή και εις καθηγητήν του φυσικού η του μαθηματικού τμήματος της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού Πανεπιστημίου, επί επιμισθίω.

Εις τον αυτόν Ημέτερον επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργόν ανατίθεται η δημοσίευσις και εκτέλεσις του Διατάγματος τούτου.

Εν Αθήναις τη 20 Ιουλίου 1901

Εν ονόματι του .Βασιλέως Το Υπουργικόν Συμβούλιον

Γ. Ν. ΘΕΟΤΟΚΗΣ, A. ΡΩΜΑΝΟΣ, Α. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ

Σ. Ε. ΣΤΑΗΣ, Β. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ, Ν. ΤΣΑΜΑΔΟΣ,

N. ΚΑΡΑΠΑΥΛΟΣ Ο επί των Εκκλησιαστικών κλπ.

Υπουργός Σ. Ε. ΣΤΑΗΣ

Σελ. 629
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/630.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

14

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ 1ης ΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

(Β. Διάταγμα / 27 Ιουλίου 1901)

Κυβέρνηση Γ. Θεοτόκη

Υπουργός Σ. Στάης

Περί του προγράμματος των μαθημάτων της 1ης τάξεως της εν Αθήναις ιδρυθείσης Εμπορικής σχολής [1]

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'. ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει το Ημέτερον διάταγμα της 8 Ιουνίου ισταμένου έτους περί της εν Αθήναις Εμπορικής σχολής,

Προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού διατάσσομεν τάδε:

Το πρόγραμμα των μαθημάτων της πρώτης τάξεως της σχολής ταύτης ορίζεται ωδε:

1. Ελληνική γλώσσα (ανάγνωσις και ερμηνεία νέου Ελληνικού κειμένου), ορθογραφικαί και συντακτικαί ασκήσεις κλπ, καθ' εβδομάδα ................................................... ώραι 5

2. Εμπορικά μαθήματα ............................... " 3

3. Φυσική και Χημεία ................................. " 2

4. Αριθμητική (πρακτική και εμπορική) και στοιχεία Αλγέβρας " 4

5. Γαλλική γλώσσα ................................... " 4

6. Αγγλική γλώσσα ................................. " 4

7. Γερμανική γλώσσα .................................. " 4

8. Γεωγραφία ....................................... " 2

9. Ιστορία (Ελληνική) .. " 2

10. Καλλιγραφία και Ιχνογραφία ........................ " 3

11. Γυμναστική ....................................... "3

36

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 159, τχ. Α' / 28 Ιουλίου 1901.

Σελ. 630
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/631.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργόν ανατίθεται η δημοσίευσις, και εκτέλεσις του Διατάγματος τούτου.

Εν Αθήναις τη 27 Ιουλίου 1901 Εν Ονόματι του Βασιλέως Το Υπουργικόν Συμβούλιον

Γ. ΘΕΟΤΟΚΗΣ, Α. ΡΩΜΑΝΟΣ, Α. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ν. ΣΤΑΗΣ, Ν. ΤΣΑΜΑΔΟΣ, Β. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ

Ο επί των Εκκλησιαστικών κλπ.

Υπουργός Σ. Ε. ΣΤΑΗΣ

[1]

Περί συστάσεως εν Πάτραις εμπορικής σχολής εκ τριών τάξεων κλπ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'. ΒΑΣΙΛΕΥΣ TΩN ΕΛΛΗΝΩΝ

Προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού διατάσσομεν τάδε.

Συνιστάται εν Πάτραις εμπορική σχολή εκ τριών τάξεων, ων η πρώτη άρχεται από του μηνός Σεπτεμβρίου του ισταμένου έτους.

Εν τη σχολή ταύτη ισχύουσι τα διατεταγμένα υπό των Ημετέρων διαταγμάτων της 8 Ιουνίου "περί ιδρύσεως εν Αθήναις εμπορικής σχολής", και της 20 και 27 Ιουλίου, περί του προγράμματος των εν αυτή διδασκομένων μαθημάτων.

Ε'ις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργόν ανατίθεται η δημοσίευσις και εκτέλεσις του διατάγματος τούτου. :

Εν Αθήναις τη 10 Αυγούστου 1901 Εν ονόματι του Βασιλέως

Το Υπουργικόν Συμβούλιον

Γ. Ν. ΘΕΟΤΟΚΗΣ, Α. ΡΩΜΑΝΟΣ, Α. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ, Σ. ΣΤΑΗΣ, Ν. ΤΣΑΜΑΔΟΣ, Β. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ Ο επί των Εκκλησιαστικών κλπ. Ο Υπουργός Σ. ΣΤΑΗΣ

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 187, τχ. A'/l Σεπτεμβρίου 1901,

Σελ. 631
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/632.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

15 ΙΔΡΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

(Νόμος ,ΒA'/22 'Ιουλίου 1903)

Κυβέρνηση Δ. Ράλλη

Υπουργός θ. Φαρμακόπουλος

ΝΟΜΟΣ Β^Α" (υπ' αριθ. 2991)

Περί συστάσεως εμπορικών σχολών [1] ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'.:

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν

Άρθρον 1. Συνιστώνται δαπάναις του Κράτους, ων η έδρα ορίζεται διά Β. διατάγματος, εμπορικαί σχολαί, ανήκουσαι εις την τάξιν των εκπαιδευτηρίων της μέσης εκπαιδεύσεως, σκοπούσαι την διά καταλλήλου θεωρητικής και πρακτικής διδασκαλίας προπαρασκευην των εις αυτάς φοιτώντων εις το εμπορικόν στάδιον.

Άρθρον 2. Αι εμπορικαί αύται σχολαί αποτελούνται εκ τεσσάρων τάξεων, εν εκάστη των οποίων η διδασκαλία είναι μονοετής.

Διδάσκονται δ' εν αυταίς υποχρεωτικώς τα εξής μαθήματα· α') τα Θρησκευτικά, β'} η ελληνική γλώσσα, γ') έκ των ξένων γλωσσών η γαλλική, η αγγλική και η γερμανική, δ') έκ των μαθηματικών η αριθμητική, και ιδία η εμπορική, μετά των στοιχείων της γεωμετρίας και της άλγεβρας, ε') στοιχεία φυσικής, χημείας και φυσικής ιστορίας, μετά της εμπορευματολογίας, στ') η ιστορία (γενική και εμπορική), ζ') η γεωγραφία (γενική και εμπορική,) η') γενικαί γνώσεις του εμπορίου (εμποριολογία), η λογιστική (καταστιχογραφία και η εμπορική αλληλογραφία μετά πρακτικών ασκήσεων. Θ') στοιχεία πολιτικής οικονομίας και στοιχεία του εμπορικού δικαίου, ι') η καλλιγραφία και ία') η γυμναστική.

Διά Β. διατάγματος δύνανται να προστεθώσι και άλλα μαθήματα, συμφώνως

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 169, τχ. Α'/23 Ιουλίου 1903.

Σελ. 632
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/633.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

προς τας τοπικάς ανάγκας, οίον ιταλική γλώσσα, ιχνογραφία, στενογραφία κλπ., είτε ως υποχρεωτικά, είτε ως προαιρετικά,

Άρθρον 3. Εν τη πρώτη και κατωτάτη τάξει των σχολών τούτων κατατάσσονται, μετά ευδόκιμον εισιτήριον δοκιμασίαν, μαθηταί φέροντες απολυτήριον ελληνικού σχολείου η ενδεικτικόν της τρίτης τάξεως του Βαρβακείου Λυκείου.

[..........] ,

Άρθρον 7. Ο εσωτερικός κανονισμός των γυμνασίων ισχύει και διά τας εμπορικάς σχολάς.

Άρθρον 8. Τα προσόντα των διδασκόντων εν ταις εμπορικαίς σχολαίς, τα του προγράμματος των μαθημάτων και τα της λειτουργίας αυτών καθόλου, ορισθήσονται διά Β. διαταγμάτων.

Άρθρον 9. Οι μαθηταί άλλων ιδιωτικών εμπορικών σχολών δύνανται να εγγραφώσιν εις ισόβαθμον τάξιν δημοο-ίας εμπορικής σχολής, αν κριθώσιν άξιοι μετά έξέτασιν.

Άρθρον 10. Οι αποφοιτώντες ευδοκίμως εκ της τετάρτης τάξεως των σχολών τούτων λαμβάνουσι πτυχίον επί εικοσιπενταδράχμου χαρτοσήμου.

Άρθρον 11. Εν εκάστη των εμπορικών σχολών συσταθήσεται, πλην βιβλιοθήκης, εργαστήριον φυσικής και χημείας και εμπορευματολογικόν μουσείον, χάριν τελειοτέρας διδασκαλίας των σχετικών μαθημάτων.

Άρθρον 12. Διά Β. διατάγματος ορισθήσεται η αποζημίωσις των κατά το παρελθόν παρασχόντων τας υπηρεσίας των εις τας μη αναγνωρισθείσας Εμπορικάς Σχολάς, επιτρέπεται δε ίνα διά του αυτού διατάγματος χορηγηθή η αναγκαία προς τούτο πίστωσις.

Ο παρών νόμος, ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 18 Ιουλίου 1903

Εν ονόματι του Βασιλέως Ο Αντιβασιλεύς

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΔΟΧΟΣ

Ο επί των Εκκλησιαστικών κλπ. Υπουργός

Θ. Κ. ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Σελ. 633
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/634.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

[1]

Περί επεκτάσεως εις τας Γενικάς Διοικήσεις, Μακεδονίας,

'Ηπείρου, νήσων Αιγαίον Πελάγους, Κρήτης

και την Διοίκησιν Σάμου της εν τη πάλαια Ελλάδι

υφισταμένης νομοθεσίας περί εμπορικών σχολών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει 1) τον νόμον ,ΔΡΛΔ' της 28 Φεβρουαρίου 1913 "περί διοικήσεως των στρατιωτικών κατεχομένων χωρών", 2) τον νόμον 80 (άρθρ. 2 έδάφ. β') της 16 Νοεμβρίου 1913 "περί τροποποιήσεως του ,ΔΡΛΔ' νόμου" και 3) το άρθρον 36 εδάφ. β' του νόμου 147 της 5 Ιανουαρίου 1914 "περί της εν ταις προσαρτωμέναις χώραις εφαρμοστέας νομοθεσίας και της δικαστικής αυτών οργανώσεως", προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

Άρθρον μόνον.

Από της δημοσιεύσεως του διατάγματος τούτου επεκτείνεται εις τας Γενικάς Διοικήσεις Μακεδονίας, Ηπείρου, νήσων Αιγαίου πελάγους, Κρήτης και την Διοίκησιν Σάμου, η ισχύς της εν τη παλαιά Ελλάδι υφισταμένης νομοθεσίας περί εμπορικών σχολών, ήτοι του νόμου ,Β^Α' της 18 Ιουλίου 1903 "περί συστάσεως εμπορικών σχολών" και των εκτελεστικών αυτού Βασιλικών διαταγμάτων.

Εις τον αυτόν επί της Εθνικής Οικονομίας Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του διατάγματος τούτου.

Εν Αθήναις τη 11 Μαρτίου 1915

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β

Το Υπουργικόν Συμβουλιον

Ο Πρόεδρος Δ ΓΟΥΝΑΡΗΣ

Τα μέλη Γ. ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΖΩΓΡΑΦΟΣ, Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ,

Ν. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΟΣ, Χ. Κ. ΒΟΖΙΚΗΣ,

Π. Ε. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ, ΑΘ. ΕΥΤΑΞΙΑΣ,

Γ. ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ, Ν. Α. ΣΤΡΑΤΟΣ

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 97, τχ. Α'/13 Μαρτίου 1915

Σελ. 634
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/635.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

16 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1903

(Β. Διάταγμα / 11 Σεπτεμβρίου 1903)

Κυβέρνηση Δ. Ράλλη

Υπουργός Θ. Φαρμακόπουλος

Περί εκτελέσεως των περί εμπορικών σχολών Β^Α νόμου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'. ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει τον περί συστάσεως εμπορικών σχολών ,Β^Α' νόμον της 18 Ιουλίου 1903.

Προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστί,κών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού αποφασίζομεν και διατάσσομεν.

[.........]:

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ' Περί προγράμματος των μαθημάτων

Άρθρον 4. Η κατά τάξεις χρονική διανομή των μαθημάτων γενήσεται κατά τον εξής πίνακα:

Μαθήματα

Ώραι καθ' εβδομάδα Τάξεις

Το όλον

A'

B'

Γ'

Δ'

.  1

1

-

-

2

Ελληνικά ...............................

4

4

3

-

11

... 5

5

4

4

18

2

2

2

-

6

-

2

2

4

Γαλλικά ................................

... 5

5

4

4

18

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 216, τχ. Α'/16 Σεπτεμβρίου 1903. Ας σημειωθεί ότι κατά καιρούς δημοσιεύτηκαν διάφορα διατάγματα που αφορούσαν τα προσόντα των διδασκόντων, τα οποία όμως δεν συμπεριλαμβάνονται στη συλλογή αύτή.

Σελ. 635
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/636.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Μαθήματα

Ώραι καθ' εβδομάδα Τάξεις

το

ολον

A'

Β'

Γ'

Δ'

Αγγλικά ..............................

4

4

5

5

18

Γερμανικά .................. .............

4

4

5

5

18

Γενική Ιστορία .............. ...... ....

2

2

2

-

6

Ιστορία του Εμπορίου ......... . .........

. . -

-

-

2

2

Γεωγραφία ...............................

2

2

2

- 1

7

Εμπορικά (Εμπορευματολογία και Λογιστική) . .

2

2

2

3

9

Αλληλογραφία και πρακτικαί ασκήσεις .·........

. . - -

-2

2

5

9

Πολιτική Οικονομία ........... ..... . . . .

. . -

-

-

2

2

Εμπορικόν Δίκαιον ................... . . . .

. . -

-

-

3

3

Καλλιγραφία ................ .............

2

2

-

-

4

Στενογραφία ... . . .......... . .....

. . -

-

2

1

3

Γυμναστική ....................... ....

3

3

3

3

12

Το όλον ................ 36 38 38 40

Άρθρον 5. Τα του προγράμματος και τα της μεθόδου, διδασκαλίας των μαθημάτων Θέλουσιν ορισθή λεπτομερέστερον διά Β. διατάγματος, εκδοθησομένου εν αρχή του σχολικού έτους 1903-1904.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ' Περί εξετάσεων.

Άρθρον 6. Αι εισιτήριοι εξετάσεις των επιθυμούντων να καταταχθώσιν εις την πρώτην τάξιν των εμπορικών σχολών περατούνται εντός των δύο πρώτων δεκαημέρων του μηνός Σεπτεμβρίου.

Μόνον διά μαθητάς προσερχόμενους εκ του εξωτερικού επιτρέπεται να επεκταθή η προθεσμία αύτη μέχρι της 10ης Οκτωβρίου.

Άρθρον 7. Η εισιτήριος δοκιμασία γίνεται επί μαθημάτων διδασκομένων εν τοις ελληνικοίς σχολείοις, γραπτώς μεν εις τα ελληνικά, μαθηματικά, γεωγραφίαν και καλλιγραφίαν, προφορικώς δ' εις τα ελληνικά, μαθηματικά, γαλλικά και φυσικήν.

Οι κατά την δοκιμασίαν ταύτην λαμβάνοντες εις τα ελληνικά η μαθηματικά βαθμόν κατώτερον του 6 απορρίπτονται. Επίσης απορρίπτονται και εκείνοι όσων ο γενικός βαθμός είναι κατώτερος του 6.

Εν τω υπολογισμώ του γενικού τούτου βαθμού εις μεν τα ελληνικά, μαθηματικά και καλλιγραφίαν προστίθεται ο συντελεστής 5, εις δε την γεωγραφίαν, γαλλικά και φυσικήν ο συντελεστής 4.

Σελ. 636
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/637.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Άρθρον 8. Αι ετήσιοι εξετάσεις, αι τε προαγωγικαί και αι απολυτήριοι, γίνονται κατά Ιούνιον, οριζομένης της ενάρξεως δι' Υπουργικής διαταγής, προτάσει του διευθυντού,

Άρθρον 9. Ουδείς μαθητής γίνεται δεκτός εις τας ετησίους εξετάσεις, αν κατά το ετήσιον διάστημα των μαθημάτων εποιήσατο είκοσιν απουσίας μη δικαιολογηθείσας.

Άρθρον 10, Εκ των μη προσελθόντων εις τας κατά Ιούνιον εξετάσεις μαθητών, μόνον οι δικαιολογήσαντες επαρκώς και προ της ενάρξεως των εξετάσεων η κατ' αυτάς την μη προσέλευσιν ταύτην επιτρέπεται να εξετασθώσι κατά Σεπτέμβριον.

Άρθρον 11. Αι προαγωγικαί εξετάσεις και αι απολυτήριοι γίνονται επί πάντων των μαθημάτων της αντιστοίχου τάξεως γραπτώς και προφορικώς, καθ' όσον επιτρέπει τούτο η φύσις του μαθήματος,

Άρθρον 12. Εν τη βαθμολογία εκάστου μαθήματος λαμβάνεται ως τελικός βαθμός ο μέσος όρος της ετησίας προόδου (δηλ. του μέσου όρου των βαθμών προόδου των δύο εξαμήνων) και του βαθμού του κατά τας εξετάσεις δοθέντος (δηλ. του μέσου όρου των βαθμών των προφορικών και γραπτών εξετάσεων).

Άρθρον 13. Ουδείς προβιβάζεται από τάξεως εις τάξιν, ουδέ απολύεται, αν μη τύχη εν μεν τοις μαθηματικοίς και εμπορικοίς του τελικού βαθμού 6 τουλάχιστον, εν δε τοις λοιποίς μαθήμασι του βαθμού 5, και εν γένει του ολικού βαθμού 6 τουλάχιστον,

Οι δε τυχόντες μεν εν ταις κατά Ιούνιον εξετάσεσιν ολικού βαθμού 6 τουλάχιστον, υπολειφθέντες δ' εν ενί η δυσί μαθήμασι του άνω ορισθέντος βαθμού, οφείλουσι να εξετασθώσι και πάλιν εις τα μαθήματα ταύτα κατά Σεπτέμβριον.

Άρθρον 14. Εν τω υπολογισμώ του ολικού βαθμού εις μεν τα μαθηματικά, τα εμπορικά και την καλλιγραφίαν προστίθενται ο συντελεστής 5, εις δε τα λοιπά μαθήματα ο συντελεστής 4.

Άρθρον 5. Aι εξετάσεις των εξ ιδιωτικών εμπορικών σχολών προσερχόμενων και επιθυμούντων να καταταχθώσιν εις άλλην τινά τάξιν των εμπορικών σχολών πλην της πρώτης, γίνονται μόνον κατά Σεπτέμβριον, ως και αι εισιτήριοι.

Οι τοιούτοι κατατάσσονται μετά προφορικήν και γραπτήν εξέτασιν εις οίαν τάξιν κρίνη αυτούς αξίους ο σύλλογος των καθηγητών της Σχολής, τηρουμένων κατά τας εξετάσεις ταύτας των άνω ορισθέντων εν τοις άρθροις 13, 15και 16. . .......

Άρθρον 16. "Η τε προφορική και η γραπτή εξέτασις παντός μαθήματος κατά τας εισιτήριους, προαγωγικάς, κατατακτήριους και απολυτηρίους εξετάσεις γίνεται ενώπιον τριμελούς επιτροπείας, αποτελούμενης υπό του καθηγητού του διδάσκοντος το μάθημα και ετέρων δύο καθηγητών της Σχολής.

Σελ. 637
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/638.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Ο βαθμός o διδόμενος εις έκαστον μαθητήν επί τη προφορική η εγγράφω δοκιμασία εκάστου μαθήματος είναι ο μέσος όρος των βαθμών των διδομένων υτύό των τριών μελών της εξεταστικής επιτροπείας,

Άρθρον 17. Τα γραπτά των εγγράφων εξετάσεων γίνονται επί φύλλων χάρτου φερόντων προσκεκολλημένον τεμάχιον αμαυρού χάρτου προς κάλυψιν του ονόματος του εξεταζομένου.

Άρθρον 18, Προς βαθμολογίαν της προόδου των μαθητών χρησιμεύουσιν οι αριθμοί από 0 έως 10

καί το μεν 0 δηλοί το κάκιστα

το δε 1 - 2 " το κακώς

το δε 3-4 " το μετρίως

το δε 5 " το σχεδόν καλώς

το δε 6 - 7 " το καλώς

το δε 8 - 9 " το λίαν καλώς

το δε 10 " το άριστα ;

'Άρθρον 19, Προς ένδειξιν της διαγωγής των μαθητών χρησιμεύουσιν οίοι και εν τοις γυμνασίοις όροι,

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε' Συμπληρωματικαί διατάξεις

Άρθρον. 22. Περί παντός αντικειμένου περί ου δεν λαμβάνεται πρόνοια εν τω παρόντι Διατάγματι, ισχύουσιν αι ανάλογοι περί των γυμνασίων διατάξεις.

Εν περιπτώσει αμφιβολίας ζητείται η γνώμη του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως.

Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργόν ανατίθεται η δημοσίευσις και εκτέλεσις του διατάγματος τούτου.

Εν Αθήναις τη 11 Σεπτεμβρίου 1903

Εν ονόματι του Βασιλέως Ο Αντιβασιλεύς

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΔΟΧΟΣ

Ο Υπουργός

Θ. Κ. ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Σελ. 638
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/639.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

17

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΠΑΤΡΑ

(Β, Διάταγμα / 11 Σεπτεμβρίου 1903)

Κυβέρνηση Δ. Ράλλη

Υπουργός θ. Φαρμακόπουλος

Περί σνστάσεως εμπορικών σχολών εν Αθήναις και Πάτραις

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'.

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει τον περί συστάσεως εμπορικών σχολών ,Β^Α' νόμον και το υπό σημερινήν ημερομηνίαν Ημέτερον διάταγμα περί εκτελέσεως του νόμου τούτου.

Προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού διατάσσομεν τάδε:

Άρθρον 1. Συνιστώνται μία εν Αθήναις και ετέρα εν Πάτραις εμπορικαί σχολαί, ανήκουσαι εις την τάξιν των εκπαιδευτηρίων Μέσης εκπαιδεύσεως.

Άρθρον 2, Εν ταις σχολαίς ταύταις συσταθήσεται επί του παρόντος η πρώτη τάξις. Δύνανται κατά το παρόν σχολικόν έτος να συσταθώσιν και δευτέρα και τρίτη τάξις, εάν προσέλθωσιν εξ ιδιωτικών εμπορικών σχολών επαρκείς μαθηταί και μετά την προσήκουσαν δοκιμασίαν κριθώσιν ικανοί προς κατάταξιν εν τη οικεία τάξει,

Άρθρον 3. Εν ταις σχολαίς ταύταις διδαχθήσονται προς τοις εν τω έδαφ, β' του αρθρ. 2 του ,Β^Α' νόμου μνημονευομένοις μαθήμασι και η στενογραφία ως υποχρεωτικόν μάθημα.

Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργόν ανατίθεται η δημοσίευσις και εκτέλεσις του διατάγματος τούτου,

Εν Αθήναις τη 11 Σειττεμβρίου 1903

Εν ονόματι του Βασιλέως

Ο Αντιβασιλεύς ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΔΟΧΟΣ

Ο επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργός

Θ. κ. ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 216, τ.χ. Λ'/16 Σεπτεμβρίου 1903.

Σελ. 639
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/640.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

18

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΑΧΙΛΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ

(Β. Διάταγμα / 7 Νοεμβρίου 1903)

Κυβέρνηση Δ. Ράλλη

Υπουργός Θ. Φαρμακόπουλος

Περί συστάσεως Αχιλλοπουλείου εμπορικής Σχολής εν Τσαγκαράδα τον δήμον Μυρεσίου τον Νόμου Μαγνησίας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει τον περί συστάσεως εμπορικών σχολών ,Β^Α' νόμον, την από 15 Μαρτίου 1900 διαθήκην του Ευαγγέλου Κ, Αχιλλοπούλου και την από 3 Μαΐου 1902 αίτησιν του Σοφοκλέους Κ, Αχιλλοπούλου, συμπληρωθείσαν διά της από 25 Οκτωβρίου 1903 αιτήσεως του αυτού περί συστάσεως ιδία αυτών δαπάνη, εμπορικής Σχολής εν Τσαγκαράδα του δήμου Μυρεσίου του νόμου Μαγνησίας·

Προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργών διατάσσομεν τάδε:

Άρθρον 1, Συνιστώμεν εμπορικήν Σχολήν εν Τσαγκαράδα του δήμου Μυρεσίου του νομού Μαγνησίας υπό την επωνυμίαν "Αχιλλοπούλειος Εμπορική Σχολή", εγκατασταθησομένην εν τω ιδιοκτήτω οικήματι των αδελφών Αχιλλοπούλων, εν ω ελειτούργει η τέως υπ' αυτών συντηρούμενη Σχολή.

Άρθρον 2. Η δαπάνη του προσωπικού, διδακτικού και υπηρετικού και εν γένει της συντηρήσεως της Σχολής θα καταβάλληται το μεν εκ των πόρων του κληροδοτήματος Ευαγγέλου Κ. Αχιλλοπούλου, το δε εξ ειδικής ετησίας χορηγίας του αυταδέλφου αυτού Σοφοκλέους Κ. Αχιλλοπούλου.

Άρθρον 3. Της Σχολής ταύτης συσταθήσεται επί του παρόντος η πρώτη τάξις, βραδύτερον και δε δευτέρα.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 268, τχ. A'/13 Νοεμβρίου 1903.

 

Σελ. 640
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/641.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

'Άρθρον 6, Η λειτουργία της Σχολής ταύτης διαρρυθμισθήσεται. συνωδά τω από 11 Σεπτεμβρίου ε. έτους "περί εκτελέσεως του περί εμπορικών Σχολών, IB^A' νόμου" Β. διατάγματι τροτιοποιουμένω ειδικώς ως προς την συνισταμένην Σχολήν μόνον καθ' α εν τοις επομένοις άρθροις ορίζεται.

'Άρθρον 8. Η εν ταις δυσί ταξεσι της Σχολής χρονική διανομή των μαθημάτων γενήσεται κατά τον εξής πίνακα:

Μαθήματα

"Ώραι καθ'

εβδομάδα

Το όλον

Α'

Β'

Θρησκευτικά

.......... 1

4 5 3 6 5 2 2

3 4 2 3

1

8

10 6 12 10 4 5

5

7

4 6

Ελληνικά ....................................

.......... 4

Μαθηματικά

.......... 5

Φυσικά

.......... 3

Γαλλικά .....................................

.......... 6

Αγγλικά

.......... 5

Γενική Ιστορία

.......... 2

Γεωγραφία

.......... 3

Εμπορικά

Εμποριολογία και Λογιστική

.......... 2

Αλληλογραφία και Πρακτικαί Ασκήσεις

.......... 3

Καλλιγραφία

.......... 2

Γυμναστική

.......... 3

39

39

Άρθρον 9, Οι εκ της Σχολής ταύτης προερχόμενοι μαθηταί δύνανται va καταταχθώσιν εις αντίστοιχον τάξιν δημοσίας τινός εμπορικής Σχολής, εν η διδάσκονται τα γερμανικά από των δύο κατωτέρων τάξεων, μετά προηγουμένην ευδόκιμον εξέτασιν εις τα γερμανικά.

Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργόν ανατίθεται η δημοσίευσις και εκτέλεσις του διατάγματος τούτου.

Εν 'Αθήναις τη 7 Νοεμβρίου 1903

Εν ονόματι του Βασιλέως

Ο Αντιβασιλεύς ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΔΟΧΟΣ

Ο Υπουργός Θ. Κ. ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

41

Σελ. 641
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/642.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

19

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.1906

(Β, Διάταγμα / 7 Σεπτεμβρίου 1906)

Κυβέρνηση Γ. Θεοτόκη Υπουργός Α. Στεφανόπουλος

Περί της κατά τάξεις χρονικής διανομής των μαθημάτων εν ταις εμπορικαίς σχολαίς

ΓΕΩΡΓΙΟΣ A' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, διατάσσομεν τάδε:

Η κατά τάξεις χρονική διανομή των μαθημάτων εν ταις εμπορικαίς σχολαίς κανονίζεται, από του σχολικού έτους 1906-1907 ως εξής.

Μαθήματα

Ώραι καθ΄ εβδομάδα    
Α΄ Β΄ Γ΄ Δ΄ Σύνολ. ωρών

Θρησκευτικά ................................

1       1

Ελληνικά ..................................

5 4 2 2 13

Μαθηματικά ................................

3 3 3 3 12

Φυσικά (φυσική, χημεία, φυσική ιστορία) .........

2 2 2   6

Εμπορευματολογία

  2 2 4

Γαλλικά ...................................

5 4 3 4 16

Αγγλικά

5 5 4 14

Γερμανικά

4 4 4 4 16

Γενική Ιστορία

3       3

Ιστορία του Εμπορίου

    1 1

Γεωγραφία

2 2 2 1 7

Εμπορικά (εμποριολογία, λογιστική, αλληλογραφία και πρακτικαί ασκήσεις)

3 4 5 6 18

Στοιχεία Πολιτικής Οικονομίας, Δημοσιονομίας, φορολογικής νομοθεσίας και ιδία τελωνειακής νομοθεσίας

       

3 3

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 214, τχ. A'/13 Σεπτεμβρίου 1906.

Σελ. 642
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/643.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Ώραι καθ' εβδομάδα

Σύνολ. ωρών

Μαθήματα

Α'

Β'

Γ'

Δ'

Έμπορικόν δίκαιον

3

3

Καλλιγραφία ........................

........ 3

3

3

1

10

Γυμναστική ........................

........ 3

3

3

3

12

Προαιρετικόν

34

34

34

37

139

Στενογραφία ..

2

2

4

Εις τον αυτόν Ημέτερον επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργον ανατίθεται η δημοσίευσις και εκτέλεσις του διατάγματος τουτου.

Εν Αθήναις τη 7 Σεπτεμβρίου 1906

Εν ονόματι του Βασιλέως

Ο Αντιβασιλεύς ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΔΟΧΟΣ

Υπουργός Α. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Σελ. 643
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/644.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

20

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

(Β, Διάταγμα / 16 Σεπτεμβρίου 1908)

Κυβέρνηση Γ. Θεοτόκη

Υπουργός Σ. Στάης

Περί μεταρρυθμίσεως του από 7 Νοεμβρίου 1903 Β. διατάγματος

περί συστάσεως Αχιλλοπουλείου εμπορικής σχολής εν Τσαγκαράδα

του δήμου Μυρεσίου του νόμου Μαγνησίας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, διατάσσομεν τάδε:

Το άρθρον 2ον του από 7 Νοεμβρίου 1903 Βασιλικού διατάγματος μεταρρυθμίζεται ως εξής:

Άρθρον 2ον. Προς συντήρησιν των τριών τάξεων της Αχιλλοπουλείου Εμπορικής Σχολής διατίθενται ετησίως παρά του Σοφ. Κ. Αχιλλοπούλου, προκαταβαλλόμεναι παρ' αυτού τω δημοσίω ταμείω εις τρεις τετραμήνους δόσεις: δραχμαί 15000 προερχόμενα., το μεν εκ κληροδοτήματος του Ευαγγέλου K. Αχιλλοπούλου, το δε εκ χορηγίας του Σοφ. K. Αχιλλοπούλου, συμπληρούντος εξ ίδιων το ύπολειπόμενον μέχρι συμπληρώσεως των 15000 ποσόν.

Το άρθρον 3ον μεταρρυθμίζεται ως εξής:

Άρθρον 3ον. Τής Σχολής ταύτης θέλουσι λειτουργεί τρεις τάξεις, εάν υπάρχη επαρκής αριθμός μαθητών.

Το άρθρον 8ον μεταρρυθμίζεται ως εξής :

Άρθρον 8ον. Τα εν ταις τρισί τάξεσι της Σχολής διδασκόμενα μαθήματα και η χρονική τούτων καθ' εβδομάδα κατανομή ορίζονται ως εξής,

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 265, τχ. Α'/22 Οκτωβρίου 1908.

Σελ. 644
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/645.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Μαθήματα

Ώραι καθ' Τάξεις εβδομάδα

Το όλον

Α'

Β'

Γ'

Θρησκευτικά .....................................

. 1

-

-

1

Ελληνικά .......................................

. 4

4

2

10

Μαθηματικά .....................................

. 4

4

4

12

Φυσικά .........................................

. 3

3

2

8

Έμπορευματολογία ...............................

.

-

2

'2

Γεωγραφία ............................ .........

. 2

2

1

5

Ιστορία ........................................

. 2

2

-

4

Ιστορία εμπορίου ................................

. -

-

1

1

Εμπορικά (έμποριολογία, επιστολογραφία, λογιστική) ....

. 2

4

6

12

Γαλλικά ........................................

. 4

4

4

12

Αγγλικά .......................................

. 5

5

6

16

καλλιγραφία .....................................

. 3

2

2

7

30

30

30

90

Άρθρον 11ον. Το επί τη βάσει του Βασιλικού διατάγματος της 7 Νοεμβρίου 1903 καθεστώς θέλει παύσει από της 31 Αυγούστου 1908.

Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργόν ανατίθεται η δημοσίευσις και εκτέ-λεσις του διατάγματος τούτου.

Εν Αθήναις τη 16 Σεπτεμβρίου 1908

Εν ονόματι του Βασιλέως

Ο Αντιβασιλεύς

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΔΟΧΟΣ

Ο Υπουργός

Σ. Ε. ΣΤΑΗΣ

Σελ. 645
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/646.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

21

Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

(Β, Διάταγμα / 29 Οκτωβρίου 1908)

Κυβέρνηση Γ. Θεοτόκη

Υπουργός Σ. Στάης

Περί διδασκαλίας της Ιταλικής γλώσσης εν ταις εμπορικαίς σχολαίς

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'. ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει τον νόμον ,Β^Α' "περί συστάσεως Εμπορικών Σχολών", προτάσει του επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Ημετέρου Υπουργού, διατάσσομεν τάδε:

Ορίζομεν, ίνα εν ταις Εμπορικαίς Σχολαίς διδάσκηται και η Ιταλική γλώσσα ως μάθημα προαιρετικόν, ανά τρεις τουλάχιστον ώρας εν εκάστη τάξει καθ' εβδομάδα.

Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργόν ανατίθεται η δημοσίευσις και εκτέλεσις του διατάγματος τούτου,

Εν Αθήναις τη 29 Οκτωβρίου 1908

Εν ονόματι του Βασιλέως Ο Αντιβασιλεύς

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΔΟΧΟΣ

Ο Υπουργός

Σ. Ε. ΣΤΑΗΣ

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 276, τχ. A'/l Νοεμβρίου 1908.

Σελ. 646
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 627
  17_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

  13

  ΙΔΡΥΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

  (Β, Διάταγμα / 8 Ιουνίου 1901)

  Κυβέρνηση Γ. Θεοτόκη

  Υπουργός Σ. Στάης

  Περί Ιδρύσεως εν Αθήναις Εμπορικής Σχολής

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'. ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

  Προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, διατάσσομεν τάδε:

  Άρθρον 1. Ιδρύομεν εν Αθήναις Εμπορικήν Σχολήν σκοπόν έχουσαν την εις τα του εμπορίου παίδευσιν και κατάρτισιν των εις αυτήν φοιτώντων.

  Άρθρον 2. Η Εμπορική Σχολή σύγκειται εκ τριών τάξεων, εν αις η διδασκαλία των μαθημάτων είνε ενιαύσιος· είνε δε τα διδακόμενα μαθήματα η νέα Ελληνική γλώσσα, τα Φυσικά και τα Μαθηματικά, η Γαλλική, η Αγγλική και η Γερμανική γλώσσα, η Λογιστική, η Γεωγραφία, η Ελληνική Ιστορία και η του Εμπορίου, τα στοιχεία του Εμπορικού Δικαίου και της Πολιτικής η Δημοσίας Οικονομίας, η Έμπορευματολογία, η Εμπορική Αλληλογραφία, Διπλογραφία και Καταστιχογραφία, η Καλλιγραφία και η Γυμναστική.

  Άρθρον 3. Εις την πρώτην και κάτωτάτην τάξιν της Εμπορικής Σχολής εγγράφονται μαθηταί φέροντες απολυτήριον ελληνικού σχολείου, υποστάντες δ' ευδόκιμον εν αυτή εισιτήριον δοκιμασίαν.

  Τής δοκιμασίας ταύτης απαλλάσσονται οι φέροντες ενδεικτικόν Γυμνασίου η ισοτίμου Λυκείου[1]

  Άρθρον 4. Οι εν τη Εμπορική Σχολή διδάσκοντες διορίζονται και απολύονται διά Βασιλικού Διατάγματος προτάσει του οικείου Υπουργού, βαθμός δε και μισθός αυτών ορίζονται κατά τα εν τοις Γυμνασίοις και Ελλην. σχολείοις νενομισμένα.

  Άρθρον 5. Την Εμπορικήν Σχολήν διευθύνει εις των εν αυτή διδασκόντων

  Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 123, τχ. A'/8 Ιουνίου 1901.