Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:960
 
Αριθμός τόμων:2ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Νομοθεσία
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 26.12 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 640-659 από: 962
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/640.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

18

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΑΧΙΛΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ

(Β. Διάταγμα / 7 Νοεμβρίου 1903)

Κυβέρνηση Δ. Ράλλη

Υπουργός Θ. Φαρμακόπουλος

Περί συστάσεως Αχιλλοπουλείου εμπορικής Σχολής εν Τσαγκαράδα τον δήμον Μυρεσίου τον Νόμου Μαγνησίας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει τον περί συστάσεως εμπορικών σχολών ,Β^Α' νόμον, την από 15 Μαρτίου 1900 διαθήκην του Ευαγγέλου Κ, Αχιλλοπούλου και την από 3 Μαΐου 1902 αίτησιν του Σοφοκλέους Κ, Αχιλλοπούλου, συμπληρωθείσαν διά της από 25 Οκτωβρίου 1903 αιτήσεως του αυτού περί συστάσεως ιδία αυτών δαπάνη, εμπορικής Σχολής εν Τσαγκαράδα του δήμου Μυρεσίου του νόμου Μαγνησίας·

Προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργών διατάσσομεν τάδε:

Άρθρον 1, Συνιστώμεν εμπορικήν Σχολήν εν Τσαγκαράδα του δήμου Μυρεσίου του νομού Μαγνησίας υπό την επωνυμίαν "Αχιλλοπούλειος Εμπορική Σχολή", εγκατασταθησομένην εν τω ιδιοκτήτω οικήματι των αδελφών Αχιλλοπούλων, εν ω ελειτούργει η τέως υπ' αυτών συντηρούμενη Σχολή.

Άρθρον 2. Η δαπάνη του προσωπικού, διδακτικού και υπηρετικού και εν γένει της συντηρήσεως της Σχολής θα καταβάλληται το μεν εκ των πόρων του κληροδοτήματος Ευαγγέλου Κ. Αχιλλοπούλου, το δε εξ ειδικής ετησίας χορηγίας του αυταδέλφου αυτού Σοφοκλέους Κ. Αχιλλοπούλου.

Άρθρον 3. Της Σχολής ταύτης συσταθήσεται επί του παρόντος η πρώτη τάξις, βραδύτερον και δε δευτέρα.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 268, τχ. A'/13 Νοεμβρίου 1903.

 

Σελ. 640
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/641.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

'Άρθρον 6, Η λειτουργία της Σχολής ταύτης διαρρυθμισθήσεται. συνωδά τω από 11 Σεπτεμβρίου ε. έτους "περί εκτελέσεως του περί εμπορικών Σχολών, IB^A' νόμου" Β. διατάγματι τροτιοποιουμένω ειδικώς ως προς την συνισταμένην Σχολήν μόνον καθ' α εν τοις επομένοις άρθροις ορίζεται.

'Άρθρον 8. Η εν ταις δυσί ταξεσι της Σχολής χρονική διανομή των μαθημάτων γενήσεται κατά τον εξής πίνακα:

Μαθήματα

"Ώραι καθ'

εβδομάδα

Το όλον

Α'

Β'

Θρησκευτικά

.......... 1

4 5 3 6 5 2 2

3 4 2 3

1

8

10 6 12 10 4 5

5

7

4 6

Ελληνικά ....................................

.......... 4

Μαθηματικά

.......... 5

Φυσικά

.......... 3

Γαλλικά .....................................

.......... 6

Αγγλικά

.......... 5

Γενική Ιστορία

.......... 2

Γεωγραφία

.......... 3

Εμπορικά

Εμποριολογία και Λογιστική

.......... 2

Αλληλογραφία και Πρακτικαί Ασκήσεις

.......... 3

Καλλιγραφία

.......... 2

Γυμναστική

.......... 3

39

39

Άρθρον 9, Οι εκ της Σχολής ταύτης προερχόμενοι μαθηταί δύνανται va καταταχθώσιν εις αντίστοιχον τάξιν δημοσίας τινός εμπορικής Σχολής, εν η διδάσκονται τα γερμανικά από των δύο κατωτέρων τάξεων, μετά προηγουμένην ευδόκιμον εξέτασιν εις τα γερμανικά.

Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργόν ανατίθεται η δημοσίευσις και εκτέλεσις του διατάγματος τούτου.

Εν 'Αθήναις τη 7 Νοεμβρίου 1903

Εν ονόματι του Βασιλέως

Ο Αντιβασιλεύς ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΔΟΧΟΣ

Ο Υπουργός Θ. Κ. ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

41

Σελ. 641
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/642.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

19

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.1906

(Β, Διάταγμα / 7 Σεπτεμβρίου 1906)

Κυβέρνηση Γ. Θεοτόκη Υπουργός Α. Στεφανόπουλος

Περί της κατά τάξεις χρονικής διανομής των μαθημάτων εν ταις εμπορικαίς σχολαίς

ΓΕΩΡΓΙΟΣ A' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, διατάσσομεν τάδε:

Η κατά τάξεις χρονική διανομή των μαθημάτων εν ταις εμπορικαίς σχολαίς κανονίζεται, από του σχολικού έτους 1906-1907 ως εξής.

Μαθήματα

Ώραι καθ΄ εβδομάδα    
Α΄ Β΄ Γ΄ Δ΄ Σύνολ. ωρών

Θρησκευτικά ................................

1       1

Ελληνικά ..................................

5 4 2 2 13

Μαθηματικά ................................

3 3 3 3 12

Φυσικά (φυσική, χημεία, φυσική ιστορία) .........

2 2 2   6

Εμπορευματολογία

  2 2 4

Γαλλικά ...................................

5 4 3 4 16

Αγγλικά

5 5 4 14

Γερμανικά

4 4 4 4 16

Γενική Ιστορία

3       3

Ιστορία του Εμπορίου

    1 1

Γεωγραφία

2 2 2 1 7

Εμπορικά (εμποριολογία, λογιστική, αλληλογραφία και πρακτικαί ασκήσεις)

3 4 5 6 18

Στοιχεία Πολιτικής Οικονομίας, Δημοσιονομίας, φορολογικής νομοθεσίας και ιδία τελωνειακής νομοθεσίας

       

3 3

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 214, τχ. A'/13 Σεπτεμβρίου 1906.

Σελ. 642
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/643.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Ώραι καθ' εβδομάδα

Σύνολ. ωρών

Μαθήματα

Α'

Β'

Γ'

Δ'

Έμπορικόν δίκαιον

3

3

Καλλιγραφία ........................

........ 3

3

3

1

10

Γυμναστική ........................

........ 3

3

3

3

12

Προαιρετικόν

34

34

34

37

139

Στενογραφία ..

2

2

4

Εις τον αυτόν Ημέτερον επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργον ανατίθεται η δημοσίευσις και εκτέλεσις του διατάγματος τουτου.

Εν Αθήναις τη 7 Σεπτεμβρίου 1906

Εν ονόματι του Βασιλέως

Ο Αντιβασιλεύς ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΔΟΧΟΣ

Υπουργός Α. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Σελ. 643
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/644.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

20

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

(Β, Διάταγμα / 16 Σεπτεμβρίου 1908)

Κυβέρνηση Γ. Θεοτόκη

Υπουργός Σ. Στάης

Περί μεταρρυθμίσεως του από 7 Νοεμβρίου 1903 Β. διατάγματος

περί συστάσεως Αχιλλοπουλείου εμπορικής σχολής εν Τσαγκαράδα

του δήμου Μυρεσίου του νόμου Μαγνησίας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, διατάσσομεν τάδε:

Το άρθρον 2ον του από 7 Νοεμβρίου 1903 Βασιλικού διατάγματος μεταρρυθμίζεται ως εξής:

Άρθρον 2ον. Προς συντήρησιν των τριών τάξεων της Αχιλλοπουλείου Εμπορικής Σχολής διατίθενται ετησίως παρά του Σοφ. Κ. Αχιλλοπούλου, προκαταβαλλόμεναι παρ' αυτού τω δημοσίω ταμείω εις τρεις τετραμήνους δόσεις: δραχμαί 15000 προερχόμενα., το μεν εκ κληροδοτήματος του Ευαγγέλου K. Αχιλλοπούλου, το δε εκ χορηγίας του Σοφ. K. Αχιλλοπούλου, συμπληρούντος εξ ίδιων το ύπολειπόμενον μέχρι συμπληρώσεως των 15000 ποσόν.

Το άρθρον 3ον μεταρρυθμίζεται ως εξής:

Άρθρον 3ον. Τής Σχολής ταύτης θέλουσι λειτουργεί τρεις τάξεις, εάν υπάρχη επαρκής αριθμός μαθητών.

Το άρθρον 8ον μεταρρυθμίζεται ως εξής :

Άρθρον 8ον. Τα εν ταις τρισί τάξεσι της Σχολής διδασκόμενα μαθήματα και η χρονική τούτων καθ' εβδομάδα κατανομή ορίζονται ως εξής,

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 265, τχ. Α'/22 Οκτωβρίου 1908.

Σελ. 644
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/645.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Μαθήματα

Ώραι καθ' Τάξεις εβδομάδα

Το όλον

Α'

Β'

Γ'

Θρησκευτικά .....................................

. 1

-

-

1

Ελληνικά .......................................

. 4

4

2

10

Μαθηματικά .....................................

. 4

4

4

12

Φυσικά .........................................

. 3

3

2

8

Έμπορευματολογία ...............................

.

-

2

'2

Γεωγραφία ............................ .........

. 2

2

1

5

Ιστορία ........................................

. 2

2

-

4

Ιστορία εμπορίου ................................

. -

-

1

1

Εμπορικά (έμποριολογία, επιστολογραφία, λογιστική) ....

. 2

4

6

12

Γαλλικά ........................................

. 4

4

4

12

Αγγλικά .......................................

. 5

5

6

16

καλλιγραφία .....................................

. 3

2

2

7

30

30

30

90

Άρθρον 11ον. Το επί τη βάσει του Βασιλικού διατάγματος της 7 Νοεμβρίου 1903 καθεστώς θέλει παύσει από της 31 Αυγούστου 1908.

Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργόν ανατίθεται η δημοσίευσις και εκτέ-λεσις του διατάγματος τούτου.

Εν Αθήναις τη 16 Σεπτεμβρίου 1908

Εν ονόματι του Βασιλέως

Ο Αντιβασιλεύς

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΔΟΧΟΣ

Ο Υπουργός

Σ. Ε. ΣΤΑΗΣ

Σελ. 645
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/646.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

21

Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

(Β, Διάταγμα / 29 Οκτωβρίου 1908)

Κυβέρνηση Γ. Θεοτόκη

Υπουργός Σ. Στάης

Περί διδασκαλίας της Ιταλικής γλώσσης εν ταις εμπορικαίς σχολαίς

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'. ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει τον νόμον ,Β^Α' "περί συστάσεως Εμπορικών Σχολών", προτάσει του επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Ημετέρου Υπουργού, διατάσσομεν τάδε:

Ορίζομεν, ίνα εν ταις Εμπορικαίς Σχολαίς διδάσκηται και η Ιταλική γλώσσα ως μάθημα προαιρετικόν, ανά τρεις τουλάχιστον ώρας εν εκάστη τάξει καθ' εβδομάδα.

Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργόν ανατίθεται η δημοσίευσις και εκτέλεσις του διατάγματος τούτου,

Εν Αθήναις τη 29 Οκτωβρίου 1908

Εν ονόματι του Βασιλέως Ο Αντιβασιλεύς

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΔΟΧΟΣ

Ο Υπουργός

Σ. Ε. ΣΤΑΗΣ

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 276, τχ. A'/l Νοεμβρίου 1908.

Σελ. 646
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/647.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

22

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΛΛΙΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΪΚΗΣ

(Β. Διάταγμα / 15 Δεκεμβρίου 1909)

Κυβέρνηση Κ. Μαυρομιχάλη

Υπουργός Π. Ζαΐμης

Περί κανονισμού της κατατάξεις χρονικής διανομής

των μαθημάτων κάλλιγραφίας και γυμναστικής

εν ταις εμπορικαίς σχολαίς

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψιν τον νόμον IB^A' περί συστάσεως εμπορικών σχολών' Προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας

Εκπαιδεύσεως Υπουργού, διατάσσομεν τάδε:

Η κατά τάξεις χρονική διανομή των μαθημάτων καλλιγραφίας και γυμναστικής εν ταις εμπορικαίς σχολαίς, κανονίζεται από του σχολικού έτους

1909-1910 ως εξής:

7 Ωραι καθ' εβδομάδα.

τάξις A' τάξις B' τάξις Γ' τάξις Δ'

Καλιγραφία. 3 3 2 1 Γυμναστική. 3 2 2 2

Ο αυτός Ημέτερος Υπουργός δημοσιεύσει και εκτελέσει το διάταγμα τούτο,

Εν Αθήναις τη 15 Δεκεμβρίου 1909

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓ. ΘΡ. ΖΑΪΜΗΣ

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 25, τχ. Α'/15 'Ιανουαρίου 1910.

Σελ. 647
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/648.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

23

Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΥΡΟΥ

(Β. Διάταγμα/15 Απριλίου 1911)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Ε. Μπενάκης

Περί ορισμόν ως υποχρεωτικού μαθήματος της Ιταλικής γλώσ&^ς εν τη Εμπορική Σχολή Σνρον

ΓΕΩΡΓΙΟΣ A' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ EΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψιν το άρθρον 2, έδ. 3, του νόμου ,Β^/Α' του 1903, περί συστάσεως εμπορικών σχολών, προτάσει του Ημετέρου επί της Γεωργίας, του Εμπορίου και της Βιομηχανίας Υπουργού, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν·

Ορίζομεν, ίνα η εν τη Εμπορική Σχολή Σύρου ως προαιρετικόν μάθημα διδασκόμενη μέχρι, τούδε Ιταλική γλώσσα, από του προσεχούς Σεπτεμβρίου διδάσκηται ως μάθημα υποχρεωτικόν.

Εις τον επί της Γεωργίας, του Εμπορίου και της Βιομηχανίας Υπουργόν ανατίθεμεν την  δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του διατάγματος τούτου.

Εν Κέρκυρα τη 15 Απριλίου 1911.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο επί της Γεωργίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Υπουργός EMM. A. ΜΠΕΝΑΚΗΣ

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 97, τχ. Α'/28 Απριλίου 1911.

Σελ. 648
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/649.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

24

Η ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

(Β. Διάταγμα / 22 Ιουλίου 1911)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Ε. Μπενάκης

Περί ορισμού ως προαιρετικών μαθημάτων της διδασκαλίας

της Αλβανικής και Τουρκικής γλώσσης [1]

εν τη Εμπορική Σχολή Κερκύρας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει το άρθρον 2 παραγρ. γ' του νόμου ,Β^Α' περί συστάσεως Εμπορικών Σχολών, προτάσει του Ημετέρου επί της Εθνικής Οικονομίας Υπουργού, διατάσσομεν τάδε'

Ορίζομεν ίνα εν τη Εμπορική Σχολή Κερκύρας διδάσκηται η Αλβανική και η Τουρκική γλώσσα ως μαθήματα προαιρετικά, εν μεν ταις A' και Β' τάξεσιν ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα εις εκάστην, εν δε ταις Γ' και Δ' ανά 2 ώρας κα9' εβδομάδα εις εκάστην.

Εις τον αυτόν Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του διατάγματος τούτου.

Εν Αθήναις τη 22 Ιουλίου 1911

Εν ονόματι του Βασιλέως

Ο Αντιβασιλεύς

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΔΟΧΟΣ

Ο Υπουργός της Εθνικής Οικονομίας

EMM. A. ΜΠΕΝΑΚΗΣ

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 197, τχ. A'/27 Ιουλίου 1911.

Σελ. 649
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/650.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

[1]

Περί προσθήκης της Τουρκικής γλώσσης

ως προαιρετικού μαθήματος εν τη Εμπορική Σχολή Ηρακλείου

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει το άρθρον 2 παράγρ. γ' του νόμου ,Β^Α' τον 1903, προτάσει του Ημετέρου επί της Εθνικής Οικονομίας Υπουργού·

Προστίθεμεν εν τη Εμπορική σχολή Ηρακλείου ως μάθημα προαιρετικόν την Τουρκικήν γλώσσαν επί εξ ώρας καθ' εβδομάδα.

Η απαιτουμένη διά την αμοιβήν του διδασκάλου δαπάνη θα καταβάλληται παρά της Οθωμανικής Δημογεροντίας Ηρακλείου.

Ο αυτός Ημέτερος Υπουργός δημοσιεύσει και εκτελέσει το διάταγμα τούτο.

Εν Αθήναις τη 4 Μαΐου 1920

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ο επί της Εθνικής Οικονομίας Υπουργός

Κ. ΣΠΥΡΙΔΗΣ

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 109, τχ. Α'/14 Μαΐου 1920,

Σελ. 650
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/651.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

25

Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

(Β, Διάταγμα / 11 Οκτωβρίου 1911)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου Υπουργός Ε. Μπενάκης

Περί διδαχής εν τη Εμπορική Σχολή Κερκύρας της Ιταλικής γλώσσης ως προαιρετικού μαθήματος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ A' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψιν το άρθρον 2 εδ, 3 του ,Β^Α' νόμου της 18 Ιουλίου 1903, περί συστάσεως Εμπορικών Σχολών, προτάσει του Ημετέρου επί της Εθνικής Οικονομίας Υπουργού, ορίζομεν όπως διδάσκηται εν τη Εμπορική Σχολή Κερκύρας η Ιταλική γλώσσα ως μάθημα προαιρετικόν.

Εις τον αυτόν Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του διατάγματος τούτου.

Εν Αθήναις τη 11 Οκτωβρίου 1911

Εν ονόματι του Βασιλέως Ο Αντιβασιλεύς

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΔΟΧΟΣ

Ο επί της Εθνικής Οικονομίας Υπουργός

ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗΣ

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 286, τχ Α'/12 Οκτωβρίου 1911.

Σελ. 651
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/652.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

26

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

(Β. Διάταγμα / 14 Ιουνίου 1912)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Α. Μιχαλακόπουλος

Περί εισαγωγής εν τη εν Αθήναις Εμπορική Σχολή τον μαθήματος της Νομισματικής και Μετρολογίας κλπ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψιν τα άρθρα 2, 4 και 8 του ,Β"^ Α' περί Εμπορικών. Σχολών νόμου της 18 Ιουλίου 1903, προτάσει του Ημετέρου επί της Εθνικής Οικονομίας Υπουργού, αποφασίζομεν και διατάσσομεν.

Άρθρον 1. Εν τη εν Αθήναις Εμπορική Σχολή εισάγεται ως υποχρεωτικόν το μάθημα της Νομισματικής και Μετρολογίας, όπερ θα διδάσκηται εν ταις δυσίν ανωτέραις τάξεσι και εν εκάστη αυτών δύο καθ' εβδομάδα ώρας, λαμβανομένας εκ των ήδη ωρισμένων διά τε την Καλλιγραφίαν και τα Ελληνικά και εν τω υπολογισμώ του ολικού βαθμού προσδίδεται αυτώ ως συντελεστής ο αριθμός 4.

Άρθρον 2. Του μαθήματος της Νομισματικής και Μετρολογίας διορίζεται καθηγητής διδάκτωρ της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου, κεκτημένος τα προς διορισμόν προσόντα καθηγητού του Γυμνασίου και σπουδάσας εν τη Εσπερία Ευρώπη ειδικώς την Νομισματικήν υπέρ την διετίαν τουλάχιστον.

Επιτρέπεται ωσαύτως ν' ανατεθή η διδασκαλία του μαθήματος τούτου επί επιμισθίω και εις υπηρετούντας εν άλλω δημοσίω διδακτηρίω, κεκτημένους όμως πάντα τα ανωτέρω Οριζόμενα προσόντα.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 186, τχ. Α'/16 Ιουνίου 1912.

Σελ. 652
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/653.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Εις τον αυτόν Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος,

Εν Αθήναις τη 14η Ιουνίου 1912

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο Υπουργός της Εθνικής Οικονομίας

ΑΝΔΡ. ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Σελ. 653
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/654.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

27

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

(Β. Διάταγμα / 13 'Απριλίου 1915)

Κυβέρνηση Δ. Γούναρη

Υπουργός Α. Ευταξίας

Περί κανονισμού της κατά τάξεις χρονικής διανομής

του μαθήματος των ελληνικών εν ταις Εμπορικαίς σχολαίς

και του μαθήματος της νομισματικής και μετρολογίας

εν τη Εμπορική Σχολή Αθηνών και περί ορισμού

του επιμισθίου του διδάσκοντος νομισματικήν και μετρολογίαν

εν τη Εμπορική Σχολή Αθηνών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει τα άρθρα 2, 4 και 8 του νόμου IB^A' "περί συστάσεως Εμπορικών Σχολών", προτάσει του Ημετέρου επί της Εθνικής Οικονομίας Υπουργού διατάσσομεν τάδε:

Άρθρον 1. Η κατά τάξεις χρονική διανομή του μαθήματος των ελληνικών εν ταις Εμπορικαίς Σχολαίς και του μαθήματος της νομισματικής και μετρολογίας εν τη Εμπορική Σχολή Αθηνών, κανονίζεται εφεξής, ως έπεται:

Ώραι καθ' εβδομάδα     Σύνολον

τάξ. τάξ, τάξ. τάξ,             ωρών

A' Β' Γ' Δ'

Ελληνικά 6 6 3 3 18

Νομισματική και μετρολογία 1 1 2

Άρθρον 2, Το επιμίσθιον του διδάσκοντος εν τη Εμπορική Σχολή Αθηνών

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 140, τχ. Α'/15 Απριλίου 1915.

Σελ. 654
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/655.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

το μάθημα της νομισματικής και μετρολογίας καθηγητού ορίζεται εφεξής εις δραχμάς ογδοήκοντα κατά μήνα.

Ο αυτός Υπουργός δημοσιεύσει και εκτελέσει το διάταγμα τούτο.

Εν Αθήναις τη 13 Απριλίου 1915 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β.

Ο επί της Εθνικής Οικονομίας Υπουργός

ΑΘΑΝ. ΕΥΤΑΞΙΑΣ

Σελ. 655
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/656.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

28

Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΧΙΟΥ

ΙΣΟΤΙΜΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ

(Νόμος 671/16 Σεπτεμβρίου 1915)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργοί Γ. Καφαντάρης, Α. Μιχαλακόπουλος

Περί αφομοιώσεως της εν Χίω Κοινοτικής Εμπορικής Σχολής

προς τας δημοσίας εμπορικάς σχολάς του Κράτους

και διαχειρίσεως της περιουσίας αυτής·

ΝΟΜΟΣ 671

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν

Άρθρον 1. Η εν Χίω κοινοτική εμπορική σχολή αφομοιούται προς τας δημοσίας εμπορικάς σχολάς.

Άρθρον 8, Το πρόγραμμα των διδακτέων μαθημάτων, αι ώραι διδασκαλίας, τα προσόντα του διδακτικού προσωπικού και λοιπαί λεπτομέρειαι της λειτουργίας της σχολής, και της εκτελέσεως του παρόντος νόμου, κανονισθήσονται διά Β. διατάγματος,

Άρθρον 9. Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται από της δημοσιεύσεως αυτού εν τη Εφημερίδι της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος, ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ' Ημών σήμερον

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 324, τχ. Α'/21 Σεπτεμβρίου 1915.

Σελ. 656
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/657.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Τατοΐω τη 16 Σεπτεμβρίου 1915

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β.

Ο επί των Εσωτερικών Υπουργός

Γ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ

Ο επί της Εθνικής Οικονομίας Υπουργός

ΑΝΔΡ. ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

42

Σελ. 657
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/658.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

29

Η ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

(Β. Διάταγμα / 7 Απριλίου 1916)

Κυβέρνηση Σ. Σκουλούδη

Υπουργός Δ. Γούναρης

Περί διδασκαλίας εν ταις εμπορικαίς σχολαίς της στενογραφίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει τον νόμον ,Β^Α' "περί συστάσεως εμπορικών σχολών", προτάσει του Ημετέρου επί της Εθνικής Οικονομίας Υπουργού, ορίζομεν όπως διδάσκηται εν ταις εμπορικαίς σχολαίς ως μάθημα υποχρεωτικόν και η στενογραφία ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα εν εκάστη των τελευταίων τάξεων, τρίτη και τετάρτη,

Ο αυτός Υπουργός δημοσιεύσει και εκτελέσει το διάταγμα τούτο.

Εν, Αθήναις τη 7 Απριλίου 1916

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β.

Ο επί της Εθνικής Οικονομίας Υπουργός

Δ. Π. ΓΟΥΝΑΡΗΣ

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 73, τχ. Α'/13 Απριλίου 1916.

Σελ. 658
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/659.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

30

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΧΙΟΥ

(Β, Διάταγμα / 21 Αυγούστου 1916)

Κυβέρνηση Α. Ζαΐμη

Υπουργός Π. Καλλιγάς

Περί των προσόντων των εν τη κοινοτική εμπορική σχολή Χίου διδασκόντων και κανονισμού των μαθημάτων αυτής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει το άρθρον 8 του νόμου 671 "περί αφομοιώσεως της εν Χίω Κοινοτικής Εμπορικής σχολής προς τας δημοσίας εμπορικάς σχολάς του Κράτους και της διαχειρίσεως της περιουσίας αυτής", προτάσει του Ημετέρου επί της Εθνικής' Οικονομίας Υπουργού, αποφασίζομεν και διατάσσομεν.

Άρθρον 2. Η κατά τάξεις διανομή των μαθημάτων εν τη σχολή ταύτη κανονίζεται από του σχολικού έτους 1916-1917 ως εξής:

Ώραι καθ' εβδομάδα

Μαθήματα

A'

Β'

Γ'

Δ'

Σύν.

τάξ.

τάξ.

τάξ.

τάξ.

ωρών

Θρησκευτικά

1

-

-

-

1

Ελληνικά

5

5

4

4

18

Μαθηματικά

3

3

3

3

12

Φυσικά (Φυσική, Χημεία, Φυσική Ιστορία)

2

2

2

2

8

Έμπορευματολογία

- ,

-

2

2

4

Γαλλικά

5

5

5

5

20

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 159, τχ. Α'/26 Αυγούστου 1916.

Σελ. 659
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 640
  17_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

  18

  ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΑΧΙΛΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

  ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ

  (Β. Διάταγμα / 7 Νοεμβρίου 1903)

  Κυβέρνηση Δ. Ράλλη

  Υπουργός Θ. Φαρμακόπουλος

  Περί συστάσεως Αχιλλοπουλείου εμπορικής Σχολής εν Τσαγκαράδα τον δήμον Μυρεσίου τον Νόμου Μαγνησίας

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

  Έχοντες υπ' όψει τον περί συστάσεως εμπορικών σχολών ,Β^Α' νόμον, την από 15 Μαρτίου 1900 διαθήκην του Ευαγγέλου Κ, Αχιλλοπούλου και την από 3 Μαΐου 1902 αίτησιν του Σοφοκλέους Κ, Αχιλλοπούλου, συμπληρωθείσαν διά της από 25 Οκτωβρίου 1903 αιτήσεως του αυτού περί συστάσεως ιδία αυτών δαπάνη, εμπορικής Σχολής εν Τσαγκαράδα του δήμου Μυρεσίου του νόμου Μαγνησίας·

  Προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργών διατάσσομεν τάδε:

  Άρθρον 1, Συνιστώμεν εμπορικήν Σχολήν εν Τσαγκαράδα του δήμου Μυρεσίου του νομού Μαγνησίας υπό την επωνυμίαν "Αχιλλοπούλειος Εμπορική Σχολή", εγκατασταθησομένην εν τω ιδιοκτήτω οικήματι των αδελφών Αχιλλοπούλων, εν ω ελειτούργει η τέως υπ' αυτών συντηρούμενη Σχολή.

  Άρθρον 2. Η δαπάνη του προσωπικού, διδακτικού και υπηρετικού και εν γένει της συντηρήσεως της Σχολής θα καταβάλληται το μεν εκ των πόρων του κληροδοτήματος Ευαγγέλου Κ. Αχιλλοπούλου, το δε εξ ειδικής ετησίας χορηγίας του αυταδέλφου αυτού Σοφοκλέους Κ. Αχιλλοπούλου.

  Άρθρον 3. Της Σχολής ταύτης συσταθήσεται επί του παρόντος η πρώτη τάξις, βραδύτερον και δε δευτέρα.

  Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 268, τχ. A'/13 Νοεμβρίου 1903.