Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:960
 
Αριθμός τόμων:2ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Νομοθεσία
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 26.12 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 651-670 από: 962
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/651.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

25

Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

(Β, Διάταγμα / 11 Οκτωβρίου 1911)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου Υπουργός Ε. Μπενάκης

Περί διδαχής εν τη Εμπορική Σχολή Κερκύρας της Ιταλικής γλώσσης ως προαιρετικού μαθήματος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ A' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψιν το άρθρον 2 εδ, 3 του ,Β^Α' νόμου της 18 Ιουλίου 1903, περί συστάσεως Εμπορικών Σχολών, προτάσει του Ημετέρου επί της Εθνικής Οικονομίας Υπουργού, ορίζομεν όπως διδάσκηται εν τη Εμπορική Σχολή Κερκύρας η Ιταλική γλώσσα ως μάθημα προαιρετικόν.

Εις τον αυτόν Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του διατάγματος τούτου.

Εν Αθήναις τη 11 Οκτωβρίου 1911

Εν ονόματι του Βασιλέως Ο Αντιβασιλεύς

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΔΟΧΟΣ

Ο επί της Εθνικής Οικονομίας Υπουργός

ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗΣ

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 286, τχ Α'/12 Οκτωβρίου 1911.

Σελ. 651
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/652.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

26

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

(Β. Διάταγμα / 14 Ιουνίου 1912)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Α. Μιχαλακόπουλος

Περί εισαγωγής εν τη εν Αθήναις Εμπορική Σχολή τον μαθήματος της Νομισματικής και Μετρολογίας κλπ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψιν τα άρθρα 2, 4 και 8 του ,Β"^ Α' περί Εμπορικών. Σχολών νόμου της 18 Ιουλίου 1903, προτάσει του Ημετέρου επί της Εθνικής Οικονομίας Υπουργού, αποφασίζομεν και διατάσσομεν.

Άρθρον 1. Εν τη εν Αθήναις Εμπορική Σχολή εισάγεται ως υποχρεωτικόν το μάθημα της Νομισματικής και Μετρολογίας, όπερ θα διδάσκηται εν ταις δυσίν ανωτέραις τάξεσι και εν εκάστη αυτών δύο καθ' εβδομάδα ώρας, λαμβανομένας εκ των ήδη ωρισμένων διά τε την Καλλιγραφίαν και τα Ελληνικά και εν τω υπολογισμώ του ολικού βαθμού προσδίδεται αυτώ ως συντελεστής ο αριθμός 4.

Άρθρον 2. Του μαθήματος της Νομισματικής και Μετρολογίας διορίζεται καθηγητής διδάκτωρ της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου, κεκτημένος τα προς διορισμόν προσόντα καθηγητού του Γυμνασίου και σπουδάσας εν τη Εσπερία Ευρώπη ειδικώς την Νομισματικήν υπέρ την διετίαν τουλάχιστον.

Επιτρέπεται ωσαύτως ν' ανατεθή η διδασκαλία του μαθήματος τούτου επί επιμισθίω και εις υπηρετούντας εν άλλω δημοσίω διδακτηρίω, κεκτημένους όμως πάντα τα ανωτέρω Οριζόμενα προσόντα.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 186, τχ. Α'/16 Ιουνίου 1912.

Σελ. 652
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/653.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Εις τον αυτόν Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος,

Εν Αθήναις τη 14η Ιουνίου 1912

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο Υπουργός της Εθνικής Οικονομίας

ΑΝΔΡ. ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Σελ. 653
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/654.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

27

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

(Β. Διάταγμα / 13 'Απριλίου 1915)

Κυβέρνηση Δ. Γούναρη

Υπουργός Α. Ευταξίας

Περί κανονισμού της κατά τάξεις χρονικής διανομής

του μαθήματος των ελληνικών εν ταις Εμπορικαίς σχολαίς

και του μαθήματος της νομισματικής και μετρολογίας

εν τη Εμπορική Σχολή Αθηνών και περί ορισμού

του επιμισθίου του διδάσκοντος νομισματικήν και μετρολογίαν

εν τη Εμπορική Σχολή Αθηνών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει τα άρθρα 2, 4 και 8 του νόμου IB^A' "περί συστάσεως Εμπορικών Σχολών", προτάσει του Ημετέρου επί της Εθνικής Οικονομίας Υπουργού διατάσσομεν τάδε:

Άρθρον 1. Η κατά τάξεις χρονική διανομή του μαθήματος των ελληνικών εν ταις Εμπορικαίς Σχολαίς και του μαθήματος της νομισματικής και μετρολογίας εν τη Εμπορική Σχολή Αθηνών, κανονίζεται εφεξής, ως έπεται:

Ώραι καθ' εβδομάδα     Σύνολον

τάξ. τάξ, τάξ. τάξ,             ωρών

A' Β' Γ' Δ'

Ελληνικά 6 6 3 3 18

Νομισματική και μετρολογία 1 1 2

Άρθρον 2, Το επιμίσθιον του διδάσκοντος εν τη Εμπορική Σχολή Αθηνών

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 140, τχ. Α'/15 Απριλίου 1915.

Σελ. 654
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/655.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

το μάθημα της νομισματικής και μετρολογίας καθηγητού ορίζεται εφεξής εις δραχμάς ογδοήκοντα κατά μήνα.

Ο αυτός Υπουργός δημοσιεύσει και εκτελέσει το διάταγμα τούτο.

Εν Αθήναις τη 13 Απριλίου 1915 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β.

Ο επί της Εθνικής Οικονομίας Υπουργός

ΑΘΑΝ. ΕΥΤΑΞΙΑΣ

Σελ. 655
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/656.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

28

Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΧΙΟΥ

ΙΣΟΤΙΜΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ

(Νόμος 671/16 Σεπτεμβρίου 1915)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργοί Γ. Καφαντάρης, Α. Μιχαλακόπουλος

Περί αφομοιώσεως της εν Χίω Κοινοτικής Εμπορικής Σχολής

προς τας δημοσίας εμπορικάς σχολάς του Κράτους

και διαχειρίσεως της περιουσίας αυτής·

ΝΟΜΟΣ 671

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν

Άρθρον 1. Η εν Χίω κοινοτική εμπορική σχολή αφομοιούται προς τας δημοσίας εμπορικάς σχολάς.

Άρθρον 8, Το πρόγραμμα των διδακτέων μαθημάτων, αι ώραι διδασκαλίας, τα προσόντα του διδακτικού προσωπικού και λοιπαί λεπτομέρειαι της λειτουργίας της σχολής, και της εκτελέσεως του παρόντος νόμου, κανονισθήσονται διά Β. διατάγματος,

Άρθρον 9. Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται από της δημοσιεύσεως αυτού εν τη Εφημερίδι της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος, ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ' Ημών σήμερον

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 324, τχ. Α'/21 Σεπτεμβρίου 1915.

Σελ. 656
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/657.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Τατοΐω τη 16 Σεπτεμβρίου 1915

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β.

Ο επί των Εσωτερικών Υπουργός

Γ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ

Ο επί της Εθνικής Οικονομίας Υπουργός

ΑΝΔΡ. ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

42

Σελ. 657
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/658.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

29

Η ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

(Β. Διάταγμα / 7 Απριλίου 1916)

Κυβέρνηση Σ. Σκουλούδη

Υπουργός Δ. Γούναρης

Περί διδασκαλίας εν ταις εμπορικαίς σχολαίς της στενογραφίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει τον νόμον ,Β^Α' "περί συστάσεως εμπορικών σχολών", προτάσει του Ημετέρου επί της Εθνικής Οικονομίας Υπουργού, ορίζομεν όπως διδάσκηται εν ταις εμπορικαίς σχολαίς ως μάθημα υποχρεωτικόν και η στενογραφία ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα εν εκάστη των τελευταίων τάξεων, τρίτη και τετάρτη,

Ο αυτός Υπουργός δημοσιεύσει και εκτελέσει το διάταγμα τούτο.

Εν, Αθήναις τη 7 Απριλίου 1916

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β.

Ο επί της Εθνικής Οικονομίας Υπουργός

Δ. Π. ΓΟΥΝΑΡΗΣ

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 73, τχ. Α'/13 Απριλίου 1916.

Σελ. 658
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/659.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

30

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΧΙΟΥ

(Β, Διάταγμα / 21 Αυγούστου 1916)

Κυβέρνηση Α. Ζαΐμη

Υπουργός Π. Καλλιγάς

Περί των προσόντων των εν τη κοινοτική εμπορική σχολή Χίου διδασκόντων και κανονισμού των μαθημάτων αυτής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει το άρθρον 8 του νόμου 671 "περί αφομοιώσεως της εν Χίω Κοινοτικής Εμπορικής σχολής προς τας δημοσίας εμπορικάς σχολάς του Κράτους και της διαχειρίσεως της περιουσίας αυτής", προτάσει του Ημετέρου επί της Εθνικής' Οικονομίας Υπουργού, αποφασίζομεν και διατάσσομεν.

Άρθρον 2. Η κατά τάξεις διανομή των μαθημάτων εν τη σχολή ταύτη κανονίζεται από του σχολικού έτους 1916-1917 ως εξής:

Ώραι καθ' εβδομάδα

Μαθήματα

A'

Β'

Γ'

Δ'

Σύν.

τάξ.

τάξ.

τάξ.

τάξ.

ωρών

Θρησκευτικά

1

-

-

-

1

Ελληνικά

5

5

4

4

18

Μαθηματικά

3

3

3

3

12

Φυσικά (Φυσική, Χημεία, Φυσική Ιστορία)

2

2

2

2

8

Έμπορευματολογία

- ,

-

2

2

4

Γαλλικά

5

5

5

5

20

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 159, τχ. Α'/26 Αυγούστου 1916.

Σελ. 659
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/660.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Ώραι καθ' εβδομάδα

Μαθήματα

A'

Β'

Γ'

Δ΄

Σύν.

Τάξ.

τάξ.

τάξ.

τάξ.

ωρών

Αγγλικά

5

5

4

4

18

Γενική Ιστορία

2

2

2

-

6

Ιστορία του Εμπορίου

-

-

-

2

2

Γεωγραφία

2

2

2

2

8

Εμπορικά (Έμποριολογία, Λογιστική, αλληλογραφία, ασκήσεις)

3

4

5

6

18

Στοιχεϊα Πολ. Οικονομίας και Δημοσιονομίας

_

_

_

_

_

Φορολ. νομοθεσία και ιδία τελών, νομοθεσία

2

2

4

Έμπορικον Δίκαιον

-

-

2

2

4

Καλλιγραφία

2

' 2

1

1

6

Δακτυλογραφία

-

1

1

1

3

Γυμναστική

3

3

2

2

10

33

34

37

38

142

[....................]

Άρθρον 4. Η σχολή αυτή θέλει λειτουργή συμφώνως προς τας διατάξεις του από 11 Σεπτεμβρίου 1903 Βασιλικού διατάγματος "περί εκτελέσεως του περί εμπορικών σχολών ,Β^Α' νόμου", τροποποιουμένου ειδικώς ως προς την ειρημένην σχολήν, καθ' α εν τοις προηγουμένοις οφθροις ορίζεται.

Εις τον αυτόν Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του διατάγματος τούτου.

Εν Αθήναις τη 21 Αυγούστου 1916

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β.

Ο επί της Εθνικής Οικονομίας Υπουργός

Π. ΚΑΛΛΙΓΑΣ

Σελ. 660
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/661.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

31

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ

(Β, Διάταγμα / 16 Σεπτεμβρίου 1916)

Κυβέρνηση Ν. Καλογερόπουλου

Υπουργός Α. Μπασιάς

Περί μεταρρυθμίσεως της διδασκαλίας μαθημάτων εν τη Εμπορική Σχολή Αθηνών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει τα άρθρα 2 (εδάφ. γ') και 8 του νόμου ,Β'^Α' της 18 Ιουλίου 1903 "περί συστάσεως Εμπορικών σχολών", προτάσει του Ημετέρου επί της Εθνικής Οικονομίας Υπουργού, διατάσσομεν τάδε:

Άρθρ. 1. Καταργείται η εν τη Εμπορική" Σχολή Αθηνών διδασκαλία του μαθήματος της νομισματικής και μετρολογίας,

Άρθρ. 2. Εισάγεται εν τη Εμπορική Σχολή Αθηνών ως υποχρεωτικόν το μάθημα "αρχαί του ισχύοντος εν Ελλάδι δικαίου". Ορίζονται δε ώραι διδασκαλίας του μαθήματος τούτου ανά μία καθ' εβδομάδα εν εκάστη τάξει της Σχολής και προσδίδεται αυτώ εν τω υπολογισμώ του ολικού βαθμού ο συντελεστής 4, '

Άρθρ. 3, Η διδασκαλία του μαθήματος τούτου ανατίθεται εις διδάκτορας της νομικής, κεκτημένους προσόντα διδασκαλίας του μαθήματος του εμπορικού δικαίου και της πολιτικής οικονομίας εν ταις Εμπορικαίς Σχολαίς.

Εις τον αυτόν Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του διατάγματος τούτου.

Εν Αθήναις τη" 16 Σεπτεμβρίου 1916

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β,

Ο επί της Εθνικής Οικονομίας Υπουργός

 Α. Τ. ΜΠΑΣΙΑΣ

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 171, τχ. Α'/19 Σεπτεμβρίου 1916.

Σελ. 661
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/662.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

32

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1916

(Β, Διάταγμα / 21 Σεπτεμβρίου 1916)

Κυβέρνηση Α. Ζαΐμη

Υπουργός Α. Μπασιάς

Περί εκτελέσεως τον νόμον "περί συστάσεως Εμπορικών σχολών"

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψιν:

1) Τον νόμον ΙΒ^Α' της 18 Ιουλίου 1903 "περί συστάσεως εμπορικών σχολών".

2) Τα άρθρα 140 και 189 του νόμου 241 "περί οργανισμού της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου της Εθνικής Οικονομίας", ως εκωδικοποιήθη διά του από 20 Σεπτεμβρίου 1916 Β. διατάγματος,

3) Τα άρθρα 23 και 183 του νόμου 241, ως εκωδικοποιήθησαν διά του από 20 Σεπτεμβρίου 1916 Β, διατάγματος, εν συνδυασμώ προς τον νόμον 240 "περί διοικήσεως της δημοτικής και μέσης εκπαιδεύσεως", και

4) Τον νόμον 671 της 16 Σεπτεμβρίου 1915 "περί αφομοιώσεως της εν Χίω Κοινοτικής και Εμπορικής σχολής προς τας δημοσίας εμπορικάς του Κράτους και της διαχειρίσεως της περιουσίας αυτής".

Προτάσει του Ημετέρου επί της Εθνικής Οικονομίας Υπουργού, αποφασίζομεν και διατάσσομεν.

Περί συστάσεως εμπορικών σχολών.

Άρθρ. 1. Προκειμένου να συσταθή εμπορική σχολή, ο επί της Εθνικής Οικονομίας Υπουργός ζητεί, συμφώνως προς το άρθρον 140 του οργανισμού του Υπουργείου της Εθνικής Οικονομίας, την γνώμην του Διοικητικού Συμβουλίου του Υπουργείου τούτου περί τε της ανάγκης της ιδρύσεως και της έδρας της συσταθησομένης σχολής.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 191, τχ. Α'/1Ο Οκτωβρίου 1916.

Σελ. 662
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/663.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Η γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου ζητείται επίσης και διά την προσθήκην η κατάργησιν μαθημάτων, εκτός των εν άρθρω 2 του ΙΒ^Α' νόμου ως υποχρεωτικών αναγραφομένων.

Περί προγράμματος των μαθημάτων.

Άρθρον 8, Η κατά τάξεις χρονική διανομή των μαθημάτων κανονίζεται ως εξής:

Μαθήματα

Ώραι καθ' εβδομάδα

Σύνολον ωρών

Υποχρεωτικά

A',

B'.

Γ',

Δ'.

Θρησκευτικά .....................

1

1

Ελληνικά ........................

5

5

3

3

16

Μαθηματικά ..........

4

3

3

3

13

Φυσική (Φυσική, Χημεία, Φυσ. Ιστορία)

2

2

2

6

Έμπορευματολογία ................

2

2

4

Γαλλικά ....

5

4

3

4

16

Αγγλικά ........................

5

5

4

14

Γερμανικά .......................

3

4

4

4

15

Γενική Ιστορία ...................

3

3

Ιστορία του Εμπορίου .............

1

1

Γεωγραφία ......................

2

2

2

1

7

Εμπορικά (Εμποριολογία, λογιστική αλληλογραφία, ασκήσεις) ....

3

4

5

6

18

Στοιχεία πολιτικής οικονομίας και δημοσιονομίας (και ιδία φορολογικά και τελωνειακά) ..................

2

2

4

Στοιχεία Εμπορ. Δικαίου και του αποτελούντος την βασιν αυτού μέρους του Αστικού Δικαίου .............

2

2

4

Καλλιγραφία .....................

2

2

1

1

6

Γυμναστική ......................

3

2

2

2

9

Δακτυλογραφία ....................

1

1

1

2

5

Άθροισμα ...................

34

34

37

37

142

Σελ. 663
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/664.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Προαιρετικά μαθήματα

Ιταλικά ........

................ 3 3

3

3 12

Στενογραφία

2

2 4

16

Άρθρον 9, Τα του αναλυτικού προγράμματος των μαθημάτων και της μεθόδου της διδασκαλίας θέλουσιν ορισθή δι' ιδιαιτέρου Β. διατάγματος.

[.,........]

Άρθρον 11. Εις εισιτήριον διά την πρώτην τάξιν της εμπορικής σχολής δοκιμασίαν υποβάλλονται; οι φέροντες απολυτήριον δημοσίου η ιδιωτικού1 έλ-ληνικού σχολείου η ενδεικτικόν της τρίτης τάξεως του πρακτικού Λυκείου.

[..........]

Άρθρον 13. Η εισιτήριος δοκιμασία γίνεται επί μαθημάτων διδασκομένων εν τοις ελληνικοίς σχολείοις, γραπτώς μεν εις τα ελληνικά (ιδία έκθεσιν ιδεών), μαθηματικά, γεωγραφίαν και καλλιγραφίαν, προφορικώς δ' εις τα ελληνικά, μαθηματικά, γαλλικά και φυσικήν.

Οι κατά την δοκιμασίαν ταύτην λαμβάνοντες εις τα ελληνικά η μαθηματικά βαθμόν κατώτερον του 6 απορρίπτονται.

Επίσης απορρίπτονται, και εκείνοι, όσων ο ολικός βαθμός είνε κατώτερος του 6 (άρθρον 19, εδάφ. α').

Εκ του υπολογισμού του ολικού τούτου βαθμού εις μεν τα ελληνικά μαθηματικά και καλλιγραφίαν λαμβάνεται ως συντελεστής 5, εις δε την γεωγραφίαν, γαλλικά και φυσικήν 4.

[..........]

Τελικαί διατάξεις.

Άρθρον 41. Περί παντός αντικειμένου, περί ου δεν λαμβάνεται πρόνοια εν τω διατάγματι τούτω, ισχύουσιν αι ανάλογοι περί γυμνασίων διατάξεις, εφ' όσον δεν αντίκεινται εις τον όλον οργανισμόν των εμπορικών σχολών και το διέπον αυτάς σύστημα.

Εν περιπτώσει αμφιβολίας αποφαίνεται το Υπουργείον της Εθνικής Οικονομίας.

Άρθρον 42. Μ διατάξεις του παρόντος διατάγματος επεκτείνονται και επί της εν Χίω κοινοτικής εμπορικής σχολής, εφ' όσον αύται δεν αντίκεινται εις τα άρθρα 1, 2 και 3 του από 21 Αυγούστου 1916 B. διατάγματος "περί των προσόντων των εν τη κοινοτική εμπορική σχολή Χίου διδασκόντων και κανονισμού μαθημάτων αυτής".

Άρθρον 43. Καταργούνται 1) το από 11 Σεπτεμβρίου 1903 Β. διάταγμα

Σελ. 664
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/665.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

"περί εκτελέσεως του περί εμπορικών σχολών ,Β^Α' νόμου" ως τούτο ετροποποιήθη διά των εξής Β. διαταγμάτων, συγκαταργουμένων α') του από 28 Απριλίου 1904 Β. διατάγματος, β') του από 7 Σεπτεμβρίου 1906 "περί της κατά τάξεις χρονικής διανομής των μαθημάτων εν ταις εμπορικαίς σχολαίς" Β. διατάγματος, γ') του από 16 Σεπτεμβρίου 1908 Β. διατάγματος, δ') του από 31 Οκτωβρίου 1912 Β. διατάγματος "περί παραδοχής ακροατών εις τας εμπορικάς σχολάς", ε') των από 24 Ιουλίου 1912 και από 7 Απριλίου 1916 Β. διαταγμάτων, στ') του από 15 Δεκεμβρίου 1909 Β. διατάγματος "περί κανονισμού της κατά τάξεις χρονικής διανομής των μαθημάτων, καλλιγραφίας και γυμναστικής εν ταις εμπορικαίς σχολαίς", ζ') του από 13 Απριλίου 1915 Β. διατάγματος και η') του από 7 Απριλίου 1916 Β. διατάγματος "περί διδασκαλίας της στενογραφίας ως μαθήματος υποχρεωτικού" και θ') του από 1 Σεπτεμβρίου 1916 Β, διατάγματος,

2) Το άρθρον 3 του από 11 Σεπτεμβρίου 1903 Β, διατάγματος, "περί συστάσεως εμπορικών σχολών εν Αθήναις και Πάτραις".

3) Το άρθρον 3 του από 9 Ιουλίου 1908 Β. διατάγματος, "περί ιδρύσεως εν Κέρκυρα εμπορικής σχολής".

4) Το από 29 Οκτωβρίου 1908 Β. διάταγμα, "περί διδασκαλίας της Ιταλικής γλώσσης εν ταις εμπορικαίς σχολαίς".

5) Το από 15 Απριλίου 1911 Β. διάταγμα "περί ορισμού ως υποχρεωτικού μαθήματος της Ιταλικής γλώσσης εν τη εμπορική σχολή Σύρου".

6) Το από 22 Ιουλίου 1911 Β. διάταγμα "περί ορισμού ως προαιρετικού μαθήματος της αλβανικής γλώσσης εν τη εμπορική σχολή Κερκύρας".

7) Το από 14 Ιουνίου 1912 Β. διάταγμα, "περί εισαγωγής εν τη εν Αθήναις Εμπορική σχολή του μαθήματος της νομισματικής και μετρολογίας", και

8) Το άρθρον 4 του από 21 Αυγούστου 1916 Β, διατάγματος "περί των προσόντων των εν τη κοινοτική εμπορική σχολή Χίου διδασκόντων και κανονισμού των μαθημάτων αυτής".

Εις τον Υμέτερον επί της Εθνικής Οικονομίας Υπουργόν, ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του διατάγματος τούτου.

Εν Αθήναις τη 21 Σεπτεμβρίου 1916

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β.

Ο επί της Εθνικής Οικονομίας Υπουργός

Α. Τ. ΜΠΑΣΙΑΣ

Σελ. 665
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/666.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

33

Η ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

(Β, Διάταγμα / 16 Νοεμβρίου 1916)

Κυβέρνηση Σ. Λάμπρου

Υπουργός Ν. Αποστολίδης

Περί διδασκαλίας ως προαιρετικού μαθήματος της δακτυλογραφίας εν ταις δημοσίαις εμπορικαίς σχολαίς

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει τον νόμον ,Β^Α' της 18 Ιουλίου 1903 (αρθρ. 2, εδάφ. β'), προτάσε!, του Ημετέρου επί της "Εθνικής Οικονομίας Υπουργού, όρίζομεν όπως εν ταις δημοσίαις Εμπορικαίς σχολαίς η δακτυλογραφία διδάσκεται ως προαιρετικόν μάθημα.

Ο αυτός Υπουργός δημοσιεύσει και εκτελέσει το διάταγμα τούτο.

Εν Αθήναις τη 16 Νοεμβρίου 1916

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β.

Ο επί της Εθνικής Οικονομίας

Υπουργός Ν Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 212, τχ. A/22 Νοεμβρίου 1916.

Σελ. 666
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/667.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

34 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1919

(Β. Διάταγμα / 31 Οκτωβρίου 1919)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Κ. Σπυρίδης

Περί εκτελέσεως τον νόμου "περί συστάσεως εμπορικών σχολών"

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει τον νόμον ,Β^Α' της 18 Ιουλίου 1903 "περί συστάσεως εμπορικών σχολών", το άρθρον 23 του νόμου 241, ως εκωδικοποιήθη ούτος διά του από 20 Σεπτεμβρίου 1916 Β. διατάγματος, το άρθρον 1 § 27 του νόμου 780 του Οργανισμού του Υπουργείου της Εθνικής Οικονομίας, προτάσει του Ημετέρου επί της Εθνικής Οικονομίας Υπουργού, αποφασίζομεν και διατάσσομεν

Περί συστάσεως εμπορικών σχολών.

Άρθρον 1. Η έδρα των εφεξής συσταθησομένων, εμπορικών σχολών ορίζεται, αναλόγως των εκασταχού αναγκών, γνωμοδοτήσει του επιθεωρητού της Εμπορικής εκπαιδεύσεως.

Περί προσόντων των διδασκόντων.

Άρθρον 2. Η διδασκαλία των μαθημάτων ανατίθεται εφεξής:

α') Των θρησκευτικών, εις πτυχιούχους της Θεολογίας του ημετέρου Πανεπιστημίου η της εν Χάλκη Θεολογικής Σχολής η της Φιλολογικής σχολής ημετέρου η ξένου ομοταγούς Πανεπιστημίου.

β') Των Ελληνικών και της Γενικής Ιστορίας, εις πτυχιούχους της Φιλολογικής σχολής του ημετέρου η ξένου ομοταγούς Πανεπιστημίου.

γ') Των μαθηματικών, εις πτυχιούχους των μαθηματικών ημετέρου η ξένου ομοταγούς Πανεπιστημίου.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 241, τχ. Α'/5 Νοεμβρίου 1919.

Σελ. 667
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/668.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

δ') Των εμπορικών μαθημάτων, εις πτυχιούχους εμπορικών Πανεπιστημίων η ανωτέρων εμπορικών σχολών της Εσπερίας.

ε') Τής φυσικής ιστορίας, φυσικής, χημείας και εμπορευματολογίας, εις πτυχιούχους των φυσικών επιστημών ημετέρου η ξένου ομοταγούς Πανεπιστημίου η του χημικού τμήματος του ημετέρου η ξένου ομοταγούς Πολυτεχνείου.

στ') Τής γεωγραφίας, εις διδάκτορας των φυσικών η πολιτικών και οικονομικών επιστημών η της φιλοσοφίας ημετέρου η ξένου Πανεπιστημίου,

ζ') Των ξένων γλωσσών: 1) εις πτυχιούχους φιλολογικής σχολής ξένων Πανεπιστημίων, και 2) εις τους μετά την κεκανονισμένην δοκιμασίαν λαβόντας άδειαν παρά του Υπουργείου της Εθνικής Οικονομίας η του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως.

η') Τής δημοσιονομίας, πολιτικής οικονομίας και εμπορικού δικαίου, εις πτυχιούχους των νομικών η πολιτικών επιστημών ημετέρου η ξένου ομοταγούς Πανεπιστημίου,

θ') Τής καλλιγραφίας και γυμναστικής, εις τους μετά την κεκανονισμένην δοκιμασίαν λαβόντας άδειαν διδασκαλίας παρά του Υπουργείου της Εθνικής Οικονομίας η έχοντας τα προσόντα να διδάξωσι τα μαθήματα ταύτα εις τα δημόσια σχολεία της μέσης εκπαιδεύσεως.

ι') Της στενογραφίας, εις τους έχοντας απολυτήριον γυμνασίου η πρακτικού Λυκείου η πτυχίον εμπορικής σχολής και υπηρετήσαντας ευδοκίμως ως στενογράφους της Βουλής η τυχόντας σχετικού πτυχίου παρά του Υπουργείου της Εθνικής Οικονομίας μετά ειδικήν δοκιμασίαν η έχοντας πτυχίον στενογράφου και δακτυλογράφου παρ' ειδικής σχολής της Εσπερίας.

ια') Τής δακτυλογραφίας, εις τους έχοντας απολυτήριον γυμνασίου η πρακτικού Λυκείου η πτυχίου εμπορικής σχολής η δίπλωμα Αρσακείου η πτυχίον καλλιγράφου και λαβόντας άδειαν διδασκαλίας παρά του Υπουργείου της Εθνικής Οικονομίας, μετά ειδικήν δοκιμασίαν η έχοντας πτυχίον στενογράφου και δακτυλογράφου παρ' ειδικής σχολής της Εσπερίας.

Άρθρον 3, Διά τον διορισμόν εφεξής καθηγητού η διδασκάλου εν εμπορικαίς σχολαίς απαιτείται, πλην των εν άρθρω 2 του παρόντος οριζομένων τυπικών προσόντων, και γνωμοδότησιν του επιθεωρητού της Εμπορικής εκπαιδεύσεως.

Τον επιθεωρητήν της Εμπορικής εκπαιδεύσεως ελλείποντα, απόντα η κωλυόμενον αναπληροί εις την προβλεπομένην κατά τας διατάξεις του άρθρου τούτου και των άρθρων 1 και 6 γνωμοδότησιν περί ορισμού της έδρας των συνιστώμενων εμπορικών σχολών και περί διορισμού εν αυταίς καθηγητών και διδασκάλων ο τμηματάρχης του τμήματος Επαγγελματικής εκπαιδεύσεως.

Σελ. 668
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/669.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Περί προγράμματος των μαθημάτων. Άρθρον 8. Η κατά τάξεις χρονική διανομή των μαθημάτων κανονίζεται ως εξής:

Ώραι καθ' εβδομάδα και τάξεις

Σύνολον

Μαθήματα

 

 

ωρών

A'

Β'

Γ'

Δ'

α') Υποχρεωτικά·

Θρησκευτικά

1

-

-

-

1

Ελληνικά

5

5

3

3

16

Μαθηματικά

4

3

3

3

13

Φυσικά (φυσ. ιστορία, φυσ. πειραμ., χημεία)

2

2

2

-

6

Έμπορευματολογία

-

-

2

2

4

Γαλλικά

5

4

4

4

17

Αγγλικά

-

5

5

4

14

Γερμανικά

3

4

3

4

14

Γενική ιστορία

2

2

-

-

4

Ιστορία του Εμπορίου

-

-

-

1

1

Γεωγραφία

2

2

2

1

7

Εμπορικά (εμποριολογία, λογιστική, αλληλογραφία, ασκήσεις)

4

4

5

6

19

Στοιχεία πολιτικής οικονομίας και δημοσιονομίας (και ιδία φορολογικά και τελωνειακά)

-

-

2

2

4

Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου και του αποτελούντος την βάσιν αυτού μέρους του αστικού δικαίου

-

-

2

2

4

Καλλιγραφία

3

2

1

1

7

Δακτυλογραφία

-

1

1

2

4

Γυμναστική

3

2

2

2

9

Άθροισμα

34

36

37

37

β') Προαιρετικά μαθήματα·

Ιταλικά

3

3

3

3

12

Στενογραφία

-

-

2

2

4

Όταν δι' έλλειψιν καθηγητού δεν διδάσκήται μία των υποχρεωτικών ξένων γλωσσών, τότε αι αντίστοιχοι ώραι διδασκαλίας της γλώσσης ταύτης καταμερίζονται

Σελ. 669
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/670.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

υπό του διευθυντού της Σχολής μετά γνωμοδότησιν του επιθεωρητού της Εμπορικής εκπαιδεύσεως προς όφελος μαθημάτων, εις α οι μαθηταί φαίνονται χωλαίνοντες, ιδία δε των ελληνικών και μαθηματικών και κατά δεύτερον λόγον των δύο άλλων ξένων γλωσσών και των εμπορικών, υπό τον όρον όπως ο συνολικός αριθμός εβδομαδιαίων ωρών εκάστης των δύο μεν κατωτέρων τάξεων μη υπερβαίνη τας 35 των δε λοιπών τας 36.

Άρθρον 9. Τα του αναλυτικού προγράμματος των μαθημάτων και της μεθόδου της διδασκαλίας θέλουσιν ορισθή δι' ιδιαιτέρου Β. διατάγματος.

Άρθρον 11, Εις εισιτήριον διά την πρώτην τάξιν της εμπορικής σχολής δοκιμασίαν υποβάλλονται οι φέροντες απολυτήριον δημοσίου η ιδιωτικού ελληνικού σχολείου η ενδεικτικόν της τρίτης τάξεως του πρακτικού Λυκείου η ενδεικτικόν A' τάξεως της αστικής σχολής θηλέων (Αρσακείου).

Άρθρον 13, Η εισιτήριος δοκιμασία γίνεται επί μαθημάτων διδασκομένων εν τοις ελληνικοίς σχολείοις, γραπτώς μεν εις τα ελληνικά (ιδία έκθεσιν ιδεών), μαθηματικά, γεωγραφίαν και καλλιγραφίαν, προφορικώς δε εις τα ελληνικά, μαθηματικά, γαλλικά και φυσικήν.

Οι κατά την δοκιμασίαν ταύτην λαμβάνοντες εις τα ελληνικά η μαθηματικά βαθμόν κατώτερον του 6 απορρίπτονται,

Επίσης απορρίπτονται και εκείνοι, όσων ο ολικός βαθμός είνε κατώτερος του 6 (άρθρ, 19, εδ. α).

Επί του υπολογισμού του ολικού τούτου βαθμού εις μεν τα ελληνικά, μαθηματικά και καλλιγραφίαν λαμβάνεται ως συντελεστής 5, εις δε την γεωγραφίαν, γαλλικά και φυσικήν 4.

Άρθρον 83. Αι διατάξεις του παρόντος διατάγματος επεκτείνονται και επί της εν Χίω κοινοτικής εμπορικής σχολής, εφ' όσον αύται δεν αντίκεινται εις τα άρθρα 1, 2 και 3 του από 21 Αυγούστου 1916 B, διατάγματος "περί των προσόντων των εν τη κοινοτική εμπορική σχολή Χίου διδασκόντων και κανονισμού μαθημάτων αυτής".

Άρθρον 84. Καταργείται το από 21 Σεπτεμβρίου 1916 Β, διάταγμα "περί εκτελέσεως του νόμου BπςA' περί εμπορικών σχολών" ως τούτο ετροποποιήθη διά των α') από 16 Νοεμβρίου 1916, β') 2 Νοεμβρίου 1917, γ') 5 Σεπτεμβρίου 1918 Β, διαταγμάτων συγκαταργουμένων, ως και πάσα ετέρα διάταξις αντικείμενη εις τας του παρόντος.

Σελ. 670
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 651
  17_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

  25

  Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

  ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

  (Β, Διάταγμα / 11 Οκτωβρίου 1911)

  Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου Υπουργός Ε. Μπενάκης

  Περί διδαχής εν τη Εμπορική Σχολή Κερκύρας της Ιταλικής γλώσσης ως προαιρετικού μαθήματος

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ A' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

  Έχοντες υπ' όψιν το άρθρον 2 εδ, 3 του ,Β^Α' νόμου της 18 Ιουλίου 1903, περί συστάσεως Εμπορικών Σχολών, προτάσει του Ημετέρου επί της Εθνικής Οικονομίας Υπουργού, ορίζομεν όπως διδάσκηται εν τη Εμπορική Σχολή Κερκύρας η Ιταλική γλώσσα ως μάθημα προαιρετικόν.

  Εις τον αυτόν Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του διατάγματος τούτου.

  Εν Αθήναις τη 11 Οκτωβρίου 1911

  Εν ονόματι του Βασιλέως Ο Αντιβασιλεύς

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΔΟΧΟΣ

  Ο επί της Εθνικής Οικονομίας Υπουργός

  ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗΣ

  Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 286, τχ Α'/12 Οκτωβρίου 1911.