Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:960
 
Αριθμός τόμων:2ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Νομοθεσία
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 26.12 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 661-680 από: 962
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/661.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

31

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ

(Β, Διάταγμα / 16 Σεπτεμβρίου 1916)

Κυβέρνηση Ν. Καλογερόπουλου

Υπουργός Α. Μπασιάς

Περί μεταρρυθμίσεως της διδασκαλίας μαθημάτων εν τη Εμπορική Σχολή Αθηνών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει τα άρθρα 2 (εδάφ. γ') και 8 του νόμου ,Β'^Α' της 18 Ιουλίου 1903 "περί συστάσεως Εμπορικών σχολών", προτάσει του Ημετέρου επί της Εθνικής Οικονομίας Υπουργού, διατάσσομεν τάδε:

Άρθρ. 1. Καταργείται η εν τη Εμπορική" Σχολή Αθηνών διδασκαλία του μαθήματος της νομισματικής και μετρολογίας,

Άρθρ. 2. Εισάγεται εν τη Εμπορική Σχολή Αθηνών ως υποχρεωτικόν το μάθημα "αρχαί του ισχύοντος εν Ελλάδι δικαίου". Ορίζονται δε ώραι διδασκαλίας του μαθήματος τούτου ανά μία καθ' εβδομάδα εν εκάστη τάξει της Σχολής και προσδίδεται αυτώ εν τω υπολογισμώ του ολικού βαθμού ο συντελεστής 4, '

Άρθρ. 3, Η διδασκαλία του μαθήματος τούτου ανατίθεται εις διδάκτορας της νομικής, κεκτημένους προσόντα διδασκαλίας του μαθήματος του εμπορικού δικαίου και της πολιτικής οικονομίας εν ταις Εμπορικαίς Σχολαίς.

Εις τον αυτόν Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του διατάγματος τούτου.

Εν Αθήναις τη" 16 Σεπτεμβρίου 1916

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β,

Ο επί της Εθνικής Οικονομίας Υπουργός

 Α. Τ. ΜΠΑΣΙΑΣ

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 171, τχ. Α'/19 Σεπτεμβρίου 1916.

Σελ. 661
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/662.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

32

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1916

(Β, Διάταγμα / 21 Σεπτεμβρίου 1916)

Κυβέρνηση Α. Ζαΐμη

Υπουργός Α. Μπασιάς

Περί εκτελέσεως τον νόμον "περί συστάσεως Εμπορικών σχολών"

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψιν:

1) Τον νόμον ΙΒ^Α' της 18 Ιουλίου 1903 "περί συστάσεως εμπορικών σχολών".

2) Τα άρθρα 140 και 189 του νόμου 241 "περί οργανισμού της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου της Εθνικής Οικονομίας", ως εκωδικοποιήθη διά του από 20 Σεπτεμβρίου 1916 Β. διατάγματος,

3) Τα άρθρα 23 και 183 του νόμου 241, ως εκωδικοποιήθησαν διά του από 20 Σεπτεμβρίου 1916 Β, διατάγματος, εν συνδυασμώ προς τον νόμον 240 "περί διοικήσεως της δημοτικής και μέσης εκπαιδεύσεως", και

4) Τον νόμον 671 της 16 Σεπτεμβρίου 1915 "περί αφομοιώσεως της εν Χίω Κοινοτικής και Εμπορικής σχολής προς τας δημοσίας εμπορικάς του Κράτους και της διαχειρίσεως της περιουσίας αυτής".

Προτάσει του Ημετέρου επί της Εθνικής Οικονομίας Υπουργού, αποφασίζομεν και διατάσσομεν.

Περί συστάσεως εμπορικών σχολών.

Άρθρ. 1. Προκειμένου να συσταθή εμπορική σχολή, ο επί της Εθνικής Οικονομίας Υπουργός ζητεί, συμφώνως προς το άρθρον 140 του οργανισμού του Υπουργείου της Εθνικής Οικονομίας, την γνώμην του Διοικητικού Συμβουλίου του Υπουργείου τούτου περί τε της ανάγκης της ιδρύσεως και της έδρας της συσταθησομένης σχολής.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 191, τχ. Α'/1Ο Οκτωβρίου 1916.

Σελ. 662
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/663.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Η γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου ζητείται επίσης και διά την προσθήκην η κατάργησιν μαθημάτων, εκτός των εν άρθρω 2 του ΙΒ^Α' νόμου ως υποχρεωτικών αναγραφομένων.

Περί προγράμματος των μαθημάτων.

Άρθρον 8, Η κατά τάξεις χρονική διανομή των μαθημάτων κανονίζεται ως εξής:

Μαθήματα

Ώραι καθ' εβδομάδα

Σύνολον ωρών

Υποχρεωτικά

A',

B'.

Γ',

Δ'.

Θρησκευτικά .....................

1

1

Ελληνικά ........................

5

5

3

3

16

Μαθηματικά ..........

4

3

3

3

13

Φυσική (Φυσική, Χημεία, Φυσ. Ιστορία)

2

2

2

6

Έμπορευματολογία ................

2

2

4

Γαλλικά ....

5

4

3

4

16

Αγγλικά ........................

5

5

4

14

Γερμανικά .......................

3

4

4

4

15

Γενική Ιστορία ...................

3

3

Ιστορία του Εμπορίου .............

1

1

Γεωγραφία ......................

2

2

2

1

7

Εμπορικά (Εμποριολογία, λογιστική αλληλογραφία, ασκήσεις) ....

3

4

5

6

18

Στοιχεία πολιτικής οικονομίας και δημοσιονομίας (και ιδία φορολογικά και τελωνειακά) ..................

2

2

4

Στοιχεία Εμπορ. Δικαίου και του αποτελούντος την βασιν αυτού μέρους του Αστικού Δικαίου .............

2

2

4

Καλλιγραφία .....................

2

2

1

1

6

Γυμναστική ......................

3

2

2

2

9

Δακτυλογραφία ....................

1

1

1

2

5

Άθροισμα ...................

34

34

37

37

142

Σελ. 663
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/664.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Προαιρετικά μαθήματα

Ιταλικά ........

................ 3 3

3

3 12

Στενογραφία

2

2 4

16

Άρθρον 9, Τα του αναλυτικού προγράμματος των μαθημάτων και της μεθόδου της διδασκαλίας θέλουσιν ορισθή δι' ιδιαιτέρου Β. διατάγματος.

[.,........]

Άρθρον 11. Εις εισιτήριον διά την πρώτην τάξιν της εμπορικής σχολής δοκιμασίαν υποβάλλονται; οι φέροντες απολυτήριον δημοσίου η ιδιωτικού1 έλ-ληνικού σχολείου η ενδεικτικόν της τρίτης τάξεως του πρακτικού Λυκείου.

[..........]

Άρθρον 13. Η εισιτήριος δοκιμασία γίνεται επί μαθημάτων διδασκομένων εν τοις ελληνικοίς σχολείοις, γραπτώς μεν εις τα ελληνικά (ιδία έκθεσιν ιδεών), μαθηματικά, γεωγραφίαν και καλλιγραφίαν, προφορικώς δ' εις τα ελληνικά, μαθηματικά, γαλλικά και φυσικήν.

Οι κατά την δοκιμασίαν ταύτην λαμβάνοντες εις τα ελληνικά η μαθηματικά βαθμόν κατώτερον του 6 απορρίπτονται.

Επίσης απορρίπτονται, και εκείνοι, όσων ο ολικός βαθμός είνε κατώτερος του 6 (άρθρον 19, εδάφ. α').

Εκ του υπολογισμού του ολικού τούτου βαθμού εις μεν τα ελληνικά μαθηματικά και καλλιγραφίαν λαμβάνεται ως συντελεστής 5, εις δε την γεωγραφίαν, γαλλικά και φυσικήν 4.

[..........]

Τελικαί διατάξεις.

Άρθρον 41. Περί παντός αντικειμένου, περί ου δεν λαμβάνεται πρόνοια εν τω διατάγματι τούτω, ισχύουσιν αι ανάλογοι περί γυμνασίων διατάξεις, εφ' όσον δεν αντίκεινται εις τον όλον οργανισμόν των εμπορικών σχολών και το διέπον αυτάς σύστημα.

Εν περιπτώσει αμφιβολίας αποφαίνεται το Υπουργείον της Εθνικής Οικονομίας.

Άρθρον 42. Μ διατάξεις του παρόντος διατάγματος επεκτείνονται και επί της εν Χίω κοινοτικής εμπορικής σχολής, εφ' όσον αύται δεν αντίκεινται εις τα άρθρα 1, 2 και 3 του από 21 Αυγούστου 1916 B. διατάγματος "περί των προσόντων των εν τη κοινοτική εμπορική σχολή Χίου διδασκόντων και κανονισμού μαθημάτων αυτής".

Άρθρον 43. Καταργούνται 1) το από 11 Σεπτεμβρίου 1903 Β. διάταγμα

Σελ. 664
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/665.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

"περί εκτελέσεως του περί εμπορικών σχολών ,Β^Α' νόμου" ως τούτο ετροποποιήθη διά των εξής Β. διαταγμάτων, συγκαταργουμένων α') του από 28 Απριλίου 1904 Β. διατάγματος, β') του από 7 Σεπτεμβρίου 1906 "περί της κατά τάξεις χρονικής διανομής των μαθημάτων εν ταις εμπορικαίς σχολαίς" Β. διατάγματος, γ') του από 16 Σεπτεμβρίου 1908 Β. διατάγματος, δ') του από 31 Οκτωβρίου 1912 Β. διατάγματος "περί παραδοχής ακροατών εις τας εμπορικάς σχολάς", ε') των από 24 Ιουλίου 1912 και από 7 Απριλίου 1916 Β. διαταγμάτων, στ') του από 15 Δεκεμβρίου 1909 Β. διατάγματος "περί κανονισμού της κατά τάξεις χρονικής διανομής των μαθημάτων, καλλιγραφίας και γυμναστικής εν ταις εμπορικαίς σχολαίς", ζ') του από 13 Απριλίου 1915 Β. διατάγματος και η') του από 7 Απριλίου 1916 Β. διατάγματος "περί διδασκαλίας της στενογραφίας ως μαθήματος υποχρεωτικού" και θ') του από 1 Σεπτεμβρίου 1916 Β, διατάγματος,

2) Το άρθρον 3 του από 11 Σεπτεμβρίου 1903 Β, διατάγματος, "περί συστάσεως εμπορικών σχολών εν Αθήναις και Πάτραις".

3) Το άρθρον 3 του από 9 Ιουλίου 1908 Β. διατάγματος, "περί ιδρύσεως εν Κέρκυρα εμπορικής σχολής".

4) Το από 29 Οκτωβρίου 1908 Β. διάταγμα, "περί διδασκαλίας της Ιταλικής γλώσσης εν ταις εμπορικαίς σχολαίς".

5) Το από 15 Απριλίου 1911 Β. διάταγμα "περί ορισμού ως υποχρεωτικού μαθήματος της Ιταλικής γλώσσης εν τη εμπορική σχολή Σύρου".

6) Το από 22 Ιουλίου 1911 Β. διάταγμα "περί ορισμού ως προαιρετικού μαθήματος της αλβανικής γλώσσης εν τη εμπορική σχολή Κερκύρας".

7) Το από 14 Ιουνίου 1912 Β. διάταγμα, "περί εισαγωγής εν τη εν Αθήναις Εμπορική σχολή του μαθήματος της νομισματικής και μετρολογίας", και

8) Το άρθρον 4 του από 21 Αυγούστου 1916 Β, διατάγματος "περί των προσόντων των εν τη κοινοτική εμπορική σχολή Χίου διδασκόντων και κανονισμού των μαθημάτων αυτής".

Εις τον Υμέτερον επί της Εθνικής Οικονομίας Υπουργόν, ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του διατάγματος τούτου.

Εν Αθήναις τη 21 Σεπτεμβρίου 1916

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β.

Ο επί της Εθνικής Οικονομίας Υπουργός

Α. Τ. ΜΠΑΣΙΑΣ

Σελ. 665
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/666.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

33

Η ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

(Β, Διάταγμα / 16 Νοεμβρίου 1916)

Κυβέρνηση Σ. Λάμπρου

Υπουργός Ν. Αποστολίδης

Περί διδασκαλίας ως προαιρετικού μαθήματος της δακτυλογραφίας εν ταις δημοσίαις εμπορικαίς σχολαίς

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει τον νόμον ,Β^Α' της 18 Ιουλίου 1903 (αρθρ. 2, εδάφ. β'), προτάσε!, του Ημετέρου επί της "Εθνικής Οικονομίας Υπουργού, όρίζομεν όπως εν ταις δημοσίαις Εμπορικαίς σχολαίς η δακτυλογραφία διδάσκεται ως προαιρετικόν μάθημα.

Ο αυτός Υπουργός δημοσιεύσει και εκτελέσει το διάταγμα τούτο.

Εν Αθήναις τη 16 Νοεμβρίου 1916

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β.

Ο επί της Εθνικής Οικονομίας

Υπουργός Ν Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 212, τχ. A/22 Νοεμβρίου 1916.

Σελ. 666
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/667.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

34 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1919

(Β. Διάταγμα / 31 Οκτωβρίου 1919)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Κ. Σπυρίδης

Περί εκτελέσεως τον νόμου "περί συστάσεως εμπορικών σχολών"

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει τον νόμον ,Β^Α' της 18 Ιουλίου 1903 "περί συστάσεως εμπορικών σχολών", το άρθρον 23 του νόμου 241, ως εκωδικοποιήθη ούτος διά του από 20 Σεπτεμβρίου 1916 Β. διατάγματος, το άρθρον 1 § 27 του νόμου 780 του Οργανισμού του Υπουργείου της Εθνικής Οικονομίας, προτάσει του Ημετέρου επί της Εθνικής Οικονομίας Υπουργού, αποφασίζομεν και διατάσσομεν

Περί συστάσεως εμπορικών σχολών.

Άρθρον 1. Η έδρα των εφεξής συσταθησομένων, εμπορικών σχολών ορίζεται, αναλόγως των εκασταχού αναγκών, γνωμοδοτήσει του επιθεωρητού της Εμπορικής εκπαιδεύσεως.

Περί προσόντων των διδασκόντων.

Άρθρον 2. Η διδασκαλία των μαθημάτων ανατίθεται εφεξής:

α') Των θρησκευτικών, εις πτυχιούχους της Θεολογίας του ημετέρου Πανεπιστημίου η της εν Χάλκη Θεολογικής Σχολής η της Φιλολογικής σχολής ημετέρου η ξένου ομοταγούς Πανεπιστημίου.

β') Των Ελληνικών και της Γενικής Ιστορίας, εις πτυχιούχους της Φιλολογικής σχολής του ημετέρου η ξένου ομοταγούς Πανεπιστημίου.

γ') Των μαθηματικών, εις πτυχιούχους των μαθηματικών ημετέρου η ξένου ομοταγούς Πανεπιστημίου.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 241, τχ. Α'/5 Νοεμβρίου 1919.

Σελ. 667
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/668.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

δ') Των εμπορικών μαθημάτων, εις πτυχιούχους εμπορικών Πανεπιστημίων η ανωτέρων εμπορικών σχολών της Εσπερίας.

ε') Τής φυσικής ιστορίας, φυσικής, χημείας και εμπορευματολογίας, εις πτυχιούχους των φυσικών επιστημών ημετέρου η ξένου ομοταγούς Πανεπιστημίου η του χημικού τμήματος του ημετέρου η ξένου ομοταγούς Πολυτεχνείου.

στ') Τής γεωγραφίας, εις διδάκτορας των φυσικών η πολιτικών και οικονομικών επιστημών η της φιλοσοφίας ημετέρου η ξένου Πανεπιστημίου,

ζ') Των ξένων γλωσσών: 1) εις πτυχιούχους φιλολογικής σχολής ξένων Πανεπιστημίων, και 2) εις τους μετά την κεκανονισμένην δοκιμασίαν λαβόντας άδειαν παρά του Υπουργείου της Εθνικής Οικονομίας η του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως.

η') Τής δημοσιονομίας, πολιτικής οικονομίας και εμπορικού δικαίου, εις πτυχιούχους των νομικών η πολιτικών επιστημών ημετέρου η ξένου ομοταγούς Πανεπιστημίου,

θ') Τής καλλιγραφίας και γυμναστικής, εις τους μετά την κεκανονισμένην δοκιμασίαν λαβόντας άδειαν διδασκαλίας παρά του Υπουργείου της Εθνικής Οικονομίας η έχοντας τα προσόντα να διδάξωσι τα μαθήματα ταύτα εις τα δημόσια σχολεία της μέσης εκπαιδεύσεως.

ι') Της στενογραφίας, εις τους έχοντας απολυτήριον γυμνασίου η πρακτικού Λυκείου η πτυχίον εμπορικής σχολής και υπηρετήσαντας ευδοκίμως ως στενογράφους της Βουλής η τυχόντας σχετικού πτυχίου παρά του Υπουργείου της Εθνικής Οικονομίας μετά ειδικήν δοκιμασίαν η έχοντας πτυχίον στενογράφου και δακτυλογράφου παρ' ειδικής σχολής της Εσπερίας.

ια') Τής δακτυλογραφίας, εις τους έχοντας απολυτήριον γυμνασίου η πρακτικού Λυκείου η πτυχίου εμπορικής σχολής η δίπλωμα Αρσακείου η πτυχίον καλλιγράφου και λαβόντας άδειαν διδασκαλίας παρά του Υπουργείου της Εθνικής Οικονομίας, μετά ειδικήν δοκιμασίαν η έχοντας πτυχίον στενογράφου και δακτυλογράφου παρ' ειδικής σχολής της Εσπερίας.

Άρθρον 3, Διά τον διορισμόν εφεξής καθηγητού η διδασκάλου εν εμπορικαίς σχολαίς απαιτείται, πλην των εν άρθρω 2 του παρόντος οριζομένων τυπικών προσόντων, και γνωμοδότησιν του επιθεωρητού της Εμπορικής εκπαιδεύσεως.

Τον επιθεωρητήν της Εμπορικής εκπαιδεύσεως ελλείποντα, απόντα η κωλυόμενον αναπληροί εις την προβλεπομένην κατά τας διατάξεις του άρθρου τούτου και των άρθρων 1 και 6 γνωμοδότησιν περί ορισμού της έδρας των συνιστώμενων εμπορικών σχολών και περί διορισμού εν αυταίς καθηγητών και διδασκάλων ο τμηματάρχης του τμήματος Επαγγελματικής εκπαιδεύσεως.

Σελ. 668
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/669.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Περί προγράμματος των μαθημάτων. Άρθρον 8. Η κατά τάξεις χρονική διανομή των μαθημάτων κανονίζεται ως εξής:

Ώραι καθ' εβδομάδα και τάξεις

Σύνολον

Μαθήματα

 

 

ωρών

A'

Β'

Γ'

Δ'

α') Υποχρεωτικά·

Θρησκευτικά

1

-

-

-

1

Ελληνικά

5

5

3

3

16

Μαθηματικά

4

3

3

3

13

Φυσικά (φυσ. ιστορία, φυσ. πειραμ., χημεία)

2

2

2

-

6

Έμπορευματολογία

-

-

2

2

4

Γαλλικά

5

4

4

4

17

Αγγλικά

-

5

5

4

14

Γερμανικά

3

4

3

4

14

Γενική ιστορία

2

2

-

-

4

Ιστορία του Εμπορίου

-

-

-

1

1

Γεωγραφία

2

2

2

1

7

Εμπορικά (εμποριολογία, λογιστική, αλληλογραφία, ασκήσεις)

4

4

5

6

19

Στοιχεία πολιτικής οικονομίας και δημοσιονομίας (και ιδία φορολογικά και τελωνειακά)

-

-

2

2

4

Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου και του αποτελούντος την βάσιν αυτού μέρους του αστικού δικαίου

-

-

2

2

4

Καλλιγραφία

3

2

1

1

7

Δακτυλογραφία

-

1

1

2

4

Γυμναστική

3

2

2

2

9

Άθροισμα

34

36

37

37

β') Προαιρετικά μαθήματα·

Ιταλικά

3

3

3

3

12

Στενογραφία

-

-

2

2

4

Όταν δι' έλλειψιν καθηγητού δεν διδάσκήται μία των υποχρεωτικών ξένων γλωσσών, τότε αι αντίστοιχοι ώραι διδασκαλίας της γλώσσης ταύτης καταμερίζονται

Σελ. 669
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/670.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

υπό του διευθυντού της Σχολής μετά γνωμοδότησιν του επιθεωρητού της Εμπορικής εκπαιδεύσεως προς όφελος μαθημάτων, εις α οι μαθηταί φαίνονται χωλαίνοντες, ιδία δε των ελληνικών και μαθηματικών και κατά δεύτερον λόγον των δύο άλλων ξένων γλωσσών και των εμπορικών, υπό τον όρον όπως ο συνολικός αριθμός εβδομαδιαίων ωρών εκάστης των δύο μεν κατωτέρων τάξεων μη υπερβαίνη τας 35 των δε λοιπών τας 36.

Άρθρον 9. Τα του αναλυτικού προγράμματος των μαθημάτων και της μεθόδου της διδασκαλίας θέλουσιν ορισθή δι' ιδιαιτέρου Β. διατάγματος.

Άρθρον 11, Εις εισιτήριον διά την πρώτην τάξιν της εμπορικής σχολής δοκιμασίαν υποβάλλονται οι φέροντες απολυτήριον δημοσίου η ιδιωτικού ελληνικού σχολείου η ενδεικτικόν της τρίτης τάξεως του πρακτικού Λυκείου η ενδεικτικόν A' τάξεως της αστικής σχολής θηλέων (Αρσακείου).

Άρθρον 13, Η εισιτήριος δοκιμασία γίνεται επί μαθημάτων διδασκομένων εν τοις ελληνικοίς σχολείοις, γραπτώς μεν εις τα ελληνικά (ιδία έκθεσιν ιδεών), μαθηματικά, γεωγραφίαν και καλλιγραφίαν, προφορικώς δε εις τα ελληνικά, μαθηματικά, γαλλικά και φυσικήν.

Οι κατά την δοκιμασίαν ταύτην λαμβάνοντες εις τα ελληνικά η μαθηματικά βαθμόν κατώτερον του 6 απορρίπτονται,

Επίσης απορρίπτονται και εκείνοι, όσων ο ολικός βαθμός είνε κατώτερος του 6 (άρθρ, 19, εδ. α).

Επί του υπολογισμού του ολικού τούτου βαθμού εις μεν τα ελληνικά, μαθηματικά και καλλιγραφίαν λαμβάνεται ως συντελεστής 5, εις δε την γεωγραφίαν, γαλλικά και φυσικήν 4.

Άρθρον 83. Αι διατάξεις του παρόντος διατάγματος επεκτείνονται και επί της εν Χίω κοινοτικής εμπορικής σχολής, εφ' όσον αύται δεν αντίκεινται εις τα άρθρα 1, 2 και 3 του από 21 Αυγούστου 1916 B, διατάγματος "περί των προσόντων των εν τη κοινοτική εμπορική σχολή Χίου διδασκόντων και κανονισμού μαθημάτων αυτής".

Άρθρον 84. Καταργείται το από 21 Σεπτεμβρίου 1916 Β, διάταγμα "περί εκτελέσεως του νόμου BπςA' περί εμπορικών σχολών" ως τούτο ετροποποιήθη διά των α') από 16 Νοεμβρίου 1916, β') 2 Νοεμβρίου 1917, γ') 5 Σεπτεμβρίου 1918 Β, διαταγμάτων συγκαταργουμένων, ως και πάσα ετέρα διάταξις αντικείμενη εις τας του παρόντος.

Σελ. 670
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/671.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Εις τον Ημέτερον επί της Εθνικής Οικονομίας Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του διατάγματος τούτου.

Εν Αθήναις τη 31 Οκτωβρίου 1919

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ο επί της Εθνικής Οικονομίας Υπουργός

Κ. ΣΠΥΡΙΔΗΣ

Σελ. 671
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/672.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

δ35

ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

(Νόμος 2261/25 Ιουνίου 1920)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλον

Υπουργοί Κ. Σπυρίδης, Μ. Νεγροπόντης

Περί Μέσης Εμπορικής Εκπαιδεύσεως

ΝΟΜΟΣ 2261

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν Άρθρον 1. Σύστασις νέας εμπορικής σχολής η μεταφορά έδρας συσταθείσης, γίνεται διά B. διατάγματος, μετά σύμφωνον γνωμοδότησιντού συμβουλίου της επαγγελματικής εκπαιδεύσεως.

Άρθρον 2. 1, To διδακτικόν προσωπικόν των δημοσίων εμπορικών σχολών διαιρείται εις τακτικόν και έκτακτον.

2. Tò τακτικόν εν εκάστη σχολή αποτελείται α') από ένα διευθυντήν, ένα υποδιευθυντήν και τέσσαρας καθηγητάς, πρωτοβαθμίους η δευτεροβαθμίους, και β') εκ δύο πρωτοβαθμίων η δευτεροβαθμίων διδασκάλων.

3. To προσωπικόν της α' κατηγορίας καταλαμβάνει τας εξής εξ έδρας μαθημάτων·

1) Ελληνικών, ιστορίας και θρησκευτικών, 2) μαθηματικών, 3)εμπορευματολογίας, φυσικών και γεωγραφίας, 4) Γαλλικών, 5) Αγγλικών, 6) εμπορικών (Λογιστικής, εμποριολογίας και εμπορικής αλληλογραφίας). Tò δε προσωπικόν της β' κατηγορίας καταλαμβάνει τας εξής έδρας· 1) καλλιγραφίας και δακτυλογραφίας, και 2) γυμναστικής.

4, Εάν χηρεύη έδρα καθηγητού, τα μαθήματα αυτής ανατίθενται διά πράξεως του Υπουργού εις ένα η πλείονας εκτάκτους καθηγητάς, δημοσίους υπαλλήλους η ιδιώτας, των οποίων το μηνιαίον επίδομα ορίζεται διά της αυτής πράξεως η άλλης μετεγενεστέρας, αναλόγως των ανατιθεμένων αυτοίς ωρών διδασκαλίας, υπολογιζόμενης εκάστης εβδομαδιαίας ώρας προς 25-40 δραχμάς.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 144, τχ. Α'/3Ο Ιουνίου 1920.

Σελ. 672
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/673.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Εις έκτακτον καθηγητήν επίσης ανατίθεται υπό τους αυτούς όρους το μάθημα των νομικών.

5. Εάν χηρεύη έδρα διδα'σκάλου, τα μαθήματα, αυτής ανατίθενται εις εκτάκτους διδασκάλους, δημοσίους υπαλλήλους1 η ιδιώτας, κατά.τόν αυτόν ως άνω τρόπον, μέ την διαφοράν ότι δι' αυτούς εκάστη εβδομαδιαία ώρα υπολογίζεται προς 20-30 δραχ,

6. Ύποχρεωτικαί ώραι διδασκαλίας καθ' εβδομάδα διά μεν τους τακτικούς καθήγητάς και διδασκάλους ορίζονται εις 18 διά τον υποδιευθυντήν εις 16, και διά τον διευθυντήν εις 14. Προς συμπλήρωσιν δε του ορίου τούτου δύναται να ανατεθή η διδασκαλία και άλλων μαθημάτων έκτος' των μαθη'μάτων της έδρας, εις ην διορίζεται τις, εάν κατά την κρίσιν του επιθεωρητού της εμπορικής εκπαιδεύσεως έχη ούτος την απαιτουμένην ειδικότητα, Άιά τας πέραν των υποχρεωτικών τούτων ωρών διδασκαλίας, αίτινες δύνανται να ανατεθώσιν αυτοίς είτε διά το μάθημα της έδρας αυτώ.ν.,είτε δι' άλλο, λαμβάνουσι μην ιαίον, επίδομα· καθ' εβδομαδιαίαν ωραν απο.δραχ.- 15-30. Το σύνολον -των ωρών τούτων δεν επιτρέπεται να υπερβή τας 12.

7. Εν σχολαίς ένθα προστίθενται λόγω διαιρέσεως τάξεων τρία τουλάχιστον τμήματα, δύναται να διορισθή και δεύτερος τα^τρίος καθηγητής εν εκάστη των εν τω εδαφίω 3 οριζομένων εδρών, εφόσον δεν είναι δυνατή :η εφαρμογή των διατάξεων των εδαφίων 4 και 6,

8. Διά την διδασκαλίαν των προστιθεμένων μαθημάτων είτε υποχρεωτικών είτε προαιρετικών; εφόσον αι ώραι διδασκαλίας αυτών ορίζονται από 8 και άνω δύναται να διορίζωνται διδάσκαλοι, προστιθεμένων και νέων τοιούτων εδρών.

9. Τα ως άνώ· επιδόματα παρέχονται και κατά τον χρόνον της διακοπής των μαθημάτων.

10. Διά -Β. διατάγματος δύνανται αι υποχρεωτικαί ώραι διδασκαλίας να αυξηθώσιν,

Άρθρον 3. Οι διατελούντες εν υπηρεσία κατά την δημοσίευσιν του παρόντος νόμου υπέρ τον αριθμόν των κανονιζομένων κατά το άρθρον 2 εδρών, τακτικοί καθηγηταί και διδάσκαλοι διατηρούσι τας θέσεις αυτών και τους βαθμούς των προσωπικώς,

Άρθρον 12. 1. Διά την συγγραφήν διδακτικών βιβλίων των εμπορικών σχολών προκηρύσσεται διαγωνισμός. Το εγκρινόμενον βιβλίον εκτυπούται δαπάναις του Κράτους, εισάγεται δε υποχρεωτικώς εις τας σχολάς και πωλείται εις τιμήν καλύπτουσαν τα έξοδα της εκτυπώσεως και αφίνουσαν υπέρ του συγγραφέως ανάλογον κέρδος.

2. Διά την εκτέλεσιν των διατάξεων του προηγουμένου εδαφίου εγγράφεται εν τω προϋπολογισμώ του Υπουργείου της Εθνικής Οικονομίας, κατά το

43

Σελ. 673
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/674.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

τρέχον έτος και τα δύο επόμενα αυτού έτη ετησία πίστωσις εκ δραχμών 30.000. 3. Ο τρόπος του διαγωνισμού και της εγκρίσεως των βιβλίων, ο τρόπος της εκτυπώσεως και πωλήσεως αυτών και αι λοιπαί λεπτομέρειαι του παρόντος άρθρου κανονισθήσονται διά Β, διατάγματος.

Άρθρον 17. Τα προσόντα των διδασκόντων εν ταις δημοσίαις εμπορικαίς σχολαίς, το πρόγραμμα μαθημάτων αυτών, τα των εξετάσεων εν γένει, τα καθήκοντα του προσωπικού και τα της πειθαρχικής εξουσίας αυτού επί των μαθητών, τα της εσωτερικής λειτουργίας των σχολών και πασά λεπτομέρεια του παρόντος νόμου, ως και των διατηρουμένων εν ισχύι διατάξεων του νόμου ,Β^Α' του 1903 κανονίζονται διά Β. διαταγμάτων.

Άρθρον 19. Πάσα διάταξις αντικείμενη εις τον παρόντα νόμον, καταργείται, τον δε χρόνον αφ' ου άρξεται η ισχύς του παρόντος νόμου είτε εν όλω είτε εν μέρει θέλει ορίσει Β, διάταγμα.

Ο παρών νόμος, ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 24 Ιουνίου 192Ο.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Οι Υπουργοί Επί της Εθνικής Οικονομίας

Κ. ΣΠΥΡΙΔΗΣ

Επί των Οικονομικών

Μ. ΝΕΓΡΟΠΟΝΤΗΣ

Σελ. 674
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/675.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

36

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1920

(Β. ·Διάταγμα/16 Αυγούστου 1920)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Κ. Σπυρίδης

Περί εκτελέσεως τον νόμου 2261 "περί Μέσης Εμπορικής Εκπαιδεύσεως"

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει το άρθρον 17 του νόμου 2261 "περί μέσης εμπορικής εκπαιδεύσεως" και το άρθρον 2 § γ' του νόμοι" ,Β'^Α' του 1903, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν·

Άρθρον 1. To σχολικόν έτος της μέσης εμπορικής εκπαιδεύσεως άρχεται από 1 Σεπτεμβρίου και λήγει την 30 Ιουνίου εκάστου έτους.

'Άρθρον 2. 1. Εις τας κατωτέρω αναφερομένας δημοσίας εμπορικάς σχολάς προστίθονται τα ακόλουθα μαθήματα:

α') Η Γερμανική γλωσσά, ως προαιρετικόν, εις τας σχολάς Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Πατρών, Κερκύρας, Σύρου, Ηρακλείου και Πύργου.

β') Η Ιταλική γλώσσα, ως προαιρετικόν, εις τας σχολάς Αθηνών, Πειραιώς, Πατρών, Κερκύρας, Πύργου και Ηρακλείου.

γ') Η Τουρκική γλώσσα, ως προαιρετικόν, εις τας σχολάς Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου.

δ') Η στενογραφία, ως προαιρετικόν, εις πάσας τας σχολάς, και

ε') Η υγιεινή εις πάσας τας σχολάς, ως υποχρεωτικόν μάθημα, αλλά μη βαθμολογούμενον. '

2, Συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 2 § 8 του νόμου 2261 δι' έκαστον των υπό στοιχείον α'-γ' προστιθεμένων μαθημάτων συνιστάται ανά μία έδρα διδασκάλου. Δι' αμφότερα δε τα υπό στοιχείον δ' και ε' συνιστάται μία μόνον έδραν διδασκάλου.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 189, τχ. Α'/21 Αυγούστου 1920.

Σελ. 675
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/676.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Άρθρον 3, 1. Τα μαθήματα κατανέμονται κατά τάξεις και εβδομαδιαίας ώρας ως εξής:

Μαθήματα

Ώραι καθ' εβδομάδα

Σύνολον

καί

τάξεις

ωρών

α') Υποχρεωτικά·

A'

Β'

Γ'

Δ'

Θρησκευτικά

1

-

-

-

1

Ελληνικά

6

5

4

3

18

Μαθηματικά

4

4

4

4

16

Έμπορευματολογία (μετά των στοιχείων της Φυσικής Ιστορίας και Χημείας)

2

2

2

2

8

Φυσική Πειραματική

1

1

-

-

2

Γαλλικά

6

5

5

5

21

Αγγλικά

-

6

6

6

18

Γενική Ιστορία

2

2

-

-

4

Ιστορία του Εμπορίου

-

-

-

1

1

Γεωγραφία .

2

2

2

,1

7

Έμπορευματολογία

2

2

1

1

6

Εμπορικά Λογιστική και ασκήσ.

2

2

3

4

11

Αλληλογραφία

-

-

1

1

2

Έμπορικον δίκαιον

·-

--

2

2

4

Πολιτική Οικονομία

-

--

1

2

3

Καλλιγραφία και Δακτυλογραφία

3

2

2

1

8

Γυμναστική

Υγιεινή [2 ωραι]}

3

2

2

2

9

34

35

35

35

Ασκήσεις εργαστηρίου

1

1

2

34

35

36

36

β') Προαιρετικά.

Γερμανικά

3

3

3

3

12

Ιταλικά

3

3

3

3

12

Τουρκικά

3

3

3

3

12

Στενογραφία

-

-

3

3

6

2. Όσον αφορά τας ασκήσεις εργαστηρίου εν τη τρίτη τάξει., η έναρξις τούτων θα γίνηται από της 1 Δεκεμβρίου, του πρώτου τριμήνου χρησιμοποιουμένου διά την συμπλήρωσιν του τυχόν μη διδαχθέντος εν τη β' τάξει μέρους της Φυσικής Πειραματικής.

3. Η υγιεινή διδάσκεται εν τη πρώτη και δευτέρα τάξει ανά μίαν ώραν

Σελ. 676
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/677.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

καθ' εβδομάδα, λαμβανομένην εκ των ωρών της γυμναστικής, καθ' δν τρόπον θέλει ορίσει ειδική απόφασις του Υπουργού. Εν τη πρώτη τάξει δύναται διά της αυτής αποφάσεως να προστεθή και Ιδιαιτέρα ώρα διά την διδασκαλίαν του μαθήματος τούτου.

Άρθρον 4. Εκ των προαιρετικών μαθημάτων δεν επιτρέπεται έκαστος μαθητής να παρακολουθή διδασκαλίαν πλέον των τριών ωρών καθ' εβδομάδα. Εγγραφόμενος δε εις αυτά, υποχρεούται να φοιτά καθ' όλον το σχολικόν έτος, δυνάμενος να απαλλαγή της φοιτήσεως μόνον κατόπιν αποφάσεως του συλλόγου των καθηγητών.

Άρθρον 5. 1. Η διδασκαλία της Τουρκικής γλώσσης ανατίθεται εις πρόσωπα επαρκώς κατέχοντα την γλώσσαν ταύτην, μετά γνωμοδότησιν της εν τη έδρα της Σχόλής υφισταμένης Οθωμανικής κοινότητος.

2. Η διδασκαλία της υγιεινής ανατίθεται εις τους εν τη έδρα της Σχολής υπηρετούντας ιατρούς των σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως, υποχρεούμενους εκτός της διδασκαλίας να επιβλέπωσι και την υγιεινήν της Σχολής, καθ' όν τρόπον και εις τα σχολεία της Μέσης Εκπαιδεύσεως.

Άρθρον 6. Το αναλυτικόν πρόγραμμα των μαθημάτων και η μέθοδος διδασκαλίας αυτής ορίζονται δι' αποφάσεως του Υπουργού της Εθνικής Οικονομίας.

Άρθρον 7. Η εισιτήριος εις τας Σχολάς δοκιμασία γίνεται 'γραπτώς και προφορικώς επί των διδασκομένων εν τοις ελληνικοίς σχολείοις ελληνικών (ιδία εκθέσεως ιδεών) και μαθηματικών,

Οι κατά την δοκιμασίαν ταύτην λαμβάνοντες εις εν εκ των ως άνω μαθημάτων βαθμόν κατώτερον του 6 απορρίπτονται.

Άρθρον 10. Μέχρις εκδόσεως νεωτέρου Β, διατάγματος όσον αφορά τα προσόντα των διδασκόντων, τα των εξετάσεων κλπ. ισχύουσιν αι διατάξεις του από 31 Οκτωβρίου του 1919 Β. διατάγματος, εφόσον δεν αντίκεινται εις το παρόν διάταγμα και εις τας διατάξεις του νόμου 2261.

Εις τον αυτόν Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος,

Εν Αθήναις τη 16 Αυγούστου 1920.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ο επί της Εθνικής Οικονομίας Υπουργός Κ. ΣΠΥΡΙΔΗΣ

Σελ. 677
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/678.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΧΑΝΙΩΝ

(Β, Διάταγμα / 1 Φεβρουαρίου 1921)

Κυβέρνηση Ν. Καλογερόπουλου

Υπουργός Π. Μαυρομιχάλης

Περί προσθέσέως του μαθήματος της Ιταλικής γλώσσης ως προαιρετικού εις την Εμπορικήν Σχολήν Χανίων

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει το άρθρον 2 του νόμου ,Β^Α' του 1903 "περί' συστάσεως εμπορικών σχολών", προτάσει του Ημετέρου επί της Εθνικής Οικονομίας Υπουργού, προστίθεμεν το μάθημα της ιταλικής γλώσσης ως προαιρετικόν εις την εμπορικήν σχολήν Χανίων.

Ο αυτός Υπουργός δημοσιεύσει και εκτελέσει το παρόν διάταγμα,

Εν Αθήναις τη 1 Φεβρουαρίου 1921

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β.

Ο επί της Εθνικής Οικονομίας Υπουργός

Π. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 20, τχ Α'/8 Φεβρουαρίου 1921.

Σελ. 678
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/679.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

38

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1921

(Β. Διάταγμα / 15 Αυγούστου 1921)

Κυβέρνηση Δ. Γούναρη

Υπουργός Ι. Ράλλης

Περί οργανισμού των Δημοσίων Εμπορικών Σχολών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει το άρθρον 17 του νόμου 2261 "περί μέσης εμπορικής εκπαιδεύσεως" και το άρθρον 2 § γ' του νόμου ,Β^Α' του 1903, προτασει, του Ημετέρου επί της Εθνικής Οικονομίας Υπουργού, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν·

Άρθρον 1. Το σχολικόν έτος της μέσης εμπορικής εκπαιδεύσεως άρχεται από 1 Σεπτεμβρίου και λήγει την 30 Ιουνίου εκάστου έτους.

Άρθρον 3. 1. Εις τας κατωτέρω αναφερομένας δημοσίας εμπορικάς σχολάς προστίθενται τα ακόλουθα μαθήματα:

α') Η Γερμανική γλώσσα ως προαιρετικόν εις τας σχολάς Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Πατρών, Κερκύρας, Σύρου, Ηρακλείου και Πύργου.

β') Η Ιταλική γλώσσα ως προαιρετικόν εις τας σχολάς Αθηνών, Πειραιώς, Πατρών, Κερκύρας, Πύργου, Ηρακλείου και Χανίων,

γ') Η Τουρκική γλώσσα ως προαιρετικόν εις τας σχολάς Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου.

δ') Η Στενογραφία ως προαιρετικόν εις πάσας τας σχολάς.

ε') Η Υγιεινή (καί Νοσηλευτική εις τας σχολάς θηλέων) εις πάσας τας σχολάς ως υποχρεωτικόν μάθημα, αλλά μη βαθμολογούμενον εις τας σχολάς αρρένων.

στ') Η Χειροτεχνία (κοπτική και ραπτική) εις τας σχολάς θηλέων ως υποχρεωτικόν μάθημα.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 154, τχ. A'/26 Αυγούστου 1921.

Σελ. 679
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/680.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ζ') Η Οικιακή παιδαγωγική και οικιακή οικονομία εις τας σχολάς θηλέων ως υποχρεωτικόν μάθημα,

1. Συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 2 § 8 του νόμου 2261 δι' έκαστον των υπό στοιχείον α-γ προστιθεμένων μαθημάτων συνίσταται ανά μία έδρα διδασκάλου, διά δε τα υπό στοιχείον ο-ζ ομού μία έδρα διδασκάλου, Άρθρον 4. Ι,.Τα μαθήματα κατανέμονται κατά τάξεις και εβδομαδιαίας ώρας εν ταις σχολαίς αρρένων ως εξής:

Μαθήματα

Ώραι καθ' εβδομάδα και τάξεις

Σύνολον ωρών

Υποχρεωτικά

A'

Β'

Γ'

Δ'

Θρησκευτικά

1

-

-

-

1

Ελληνικά

6

6

5

4

21

Μαθηματικά

4

4

4

3

15

Εμπορευματολογία (μετά των στοιχ. της Φυσικής Ιστορίας και Χημείας)

2

2

2

2

8

Φυσική Πειραματική

1

1

-

-

: 2

Γαλλικά

6

5

5

5

21

Αγγλικά

-

5

6

6

17

Γενική Ιστορία

2

2

-

-

4

Ιστορία του Εμπορίου

-

-

-

1

1

Γεωγραφία

2

2

2

1

Ί

Εμπορικά (Εμποριολογία

2

2

1

1

6

(Λογιστική και ασκήσεις

2

2

3

4

11

(Αλληλογραφία

-

-

1

1

.2

Έμπορικον Δίκαιον

-

-

2

2

4

Πολιτική Οικονομία

-

-

. 1

2

3

Καλλιγραφία και δακτυλογραφία

3

2

1

1

1

Γυμναστική και Υγιεινή (2 ώρας)

3

2

2

2

9

34

35

35

35

Ασκήσεις εργαστηρίου

-

-

1

1

2

Σύνολον

34

35

36

36

2. Η Υγιεινή διδάσκεται εν τη πρώτη και δευτέρα τάξει ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα, λαμβανομένην εκ των ωρών της γυμναστικής, καθ' ον τρόπον θέλει ορίσει ειδική απόφασις του Υπουργού. Εν τη πρώτη τάξει δύναται διά

Σελ. 680
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 661
  17_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

  31

  ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ

  (Β, Διάταγμα / 16 Σεπτεμβρίου 1916)

  Κυβέρνηση Ν. Καλογερόπουλου

  Υπουργός Α. Μπασιάς

  Περί μεταρρυθμίσεως της διδασκαλίας μαθημάτων εν τη Εμπορική Σχολή Αθηνών

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

  Έχοντες υπ' όψει τα άρθρα 2 (εδάφ. γ') και 8 του νόμου ,Β'^Α' της 18 Ιουλίου 1903 "περί συστάσεως Εμπορικών σχολών", προτάσει του Ημετέρου επί της Εθνικής Οικονομίας Υπουργού, διατάσσομεν τάδε:

  Άρθρ. 1. Καταργείται η εν τη Εμπορική" Σχολή Αθηνών διδασκαλία του μαθήματος της νομισματικής και μετρολογίας,

  Άρθρ. 2. Εισάγεται εν τη Εμπορική Σχολή Αθηνών ως υποχρεωτικόν το μάθημα "αρχαί του ισχύοντος εν Ελλάδι δικαίου". Ορίζονται δε ώραι διδασκαλίας του μαθήματος τούτου ανά μία καθ' εβδομάδα εν εκάστη τάξει της Σχολής και προσδίδεται αυτώ εν τω υπολογισμώ του ολικού βαθμού ο συντελεστής 4, '

  Άρθρ. 3, Η διδασκαλία του μαθήματος τούτου ανατίθεται εις διδάκτορας της νομικής, κεκτημένους προσόντα διδασκαλίας του μαθήματος του εμπορικού δικαίου και της πολιτικής οικονομίας εν ταις Εμπορικαίς Σχολαίς.

  Εις τον αυτόν Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του διατάγματος τούτου.

  Εν Αθήναις τη" 16 Σεπτεμβρίου 1916

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β,

  Ο επί της Εθνικής Οικονομίας Υπουργός

   Α. Τ. ΜΠΑΣΙΑΣ

  Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 171, τχ. Α'/19 Σεπτεμβρίου 1916.