Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:960
 
Αριθμός τόμων:2ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Νομοθεσία
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 26.12 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 675-694 από: 962
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/675.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

36

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1920

(Β. ·Διάταγμα/16 Αυγούστου 1920)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Κ. Σπυρίδης

Περί εκτελέσεως τον νόμου 2261 "περί Μέσης Εμπορικής Εκπαιδεύσεως"

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει το άρθρον 17 του νόμου 2261 "περί μέσης εμπορικής εκπαιδεύσεως" και το άρθρον 2 § γ' του νόμοι" ,Β'^Α' του 1903, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν·

Άρθρον 1. To σχολικόν έτος της μέσης εμπορικής εκπαιδεύσεως άρχεται από 1 Σεπτεμβρίου και λήγει την 30 Ιουνίου εκάστου έτους.

'Άρθρον 2. 1. Εις τας κατωτέρω αναφερομένας δημοσίας εμπορικάς σχολάς προστίθονται τα ακόλουθα μαθήματα:

α') Η Γερμανική γλωσσά, ως προαιρετικόν, εις τας σχολάς Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Πατρών, Κερκύρας, Σύρου, Ηρακλείου και Πύργου.

β') Η Ιταλική γλώσσα, ως προαιρετικόν, εις τας σχολάς Αθηνών, Πειραιώς, Πατρών, Κερκύρας, Πύργου και Ηρακλείου.

γ') Η Τουρκική γλώσσα, ως προαιρετικόν, εις τας σχολάς Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου.

δ') Η στενογραφία, ως προαιρετικόν, εις πάσας τας σχολάς, και

ε') Η υγιεινή εις πάσας τας σχολάς, ως υποχρεωτικόν μάθημα, αλλά μη βαθμολογούμενον. '

2, Συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 2 § 8 του νόμου 2261 δι' έκαστον των υπό στοιχείον α'-γ' προστιθεμένων μαθημάτων συνιστάται ανά μία έδρα διδασκάλου. Δι' αμφότερα δε τα υπό στοιχείον δ' και ε' συνιστάται μία μόνον έδραν διδασκάλου.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 189, τχ. Α'/21 Αυγούστου 1920.

Σελ. 675
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/676.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Άρθρον 3, 1. Τα μαθήματα κατανέμονται κατά τάξεις και εβδομαδιαίας ώρας ως εξής:

Μαθήματα

Ώραι καθ' εβδομάδα

Σύνολον

καί

τάξεις

ωρών

α') Υποχρεωτικά·

A'

Β'

Γ'

Δ'

Θρησκευτικά

1

-

-

-

1

Ελληνικά

6

5

4

3

18

Μαθηματικά

4

4

4

4

16

Έμπορευματολογία (μετά των στοιχείων της Φυσικής Ιστορίας και Χημείας)

2

2

2

2

8

Φυσική Πειραματική

1

1

-

-

2

Γαλλικά

6

5

5

5

21

Αγγλικά

-

6

6

6

18

Γενική Ιστορία

2

2

-

-

4

Ιστορία του Εμπορίου

-

-

-

1

1

Γεωγραφία .

2

2

2

,1

7

Έμπορευματολογία

2

2

1

1

6

Εμπορικά Λογιστική και ασκήσ.

2

2

3

4

11

Αλληλογραφία

-

-

1

1

2

Έμπορικον δίκαιον

·-

--

2

2

4

Πολιτική Οικονομία

-

--

1

2

3

Καλλιγραφία και Δακτυλογραφία

3

2

2

1

8

Γυμναστική

Υγιεινή [2 ωραι]}

3

2

2

2

9

34

35

35

35

Ασκήσεις εργαστηρίου

1

1

2

34

35

36

36

β') Προαιρετικά.

Γερμανικά

3

3

3

3

12

Ιταλικά

3

3

3

3

12

Τουρκικά

3

3

3

3

12

Στενογραφία

-

-

3

3

6

2. Όσον αφορά τας ασκήσεις εργαστηρίου εν τη τρίτη τάξει., η έναρξις τούτων θα γίνηται από της 1 Δεκεμβρίου, του πρώτου τριμήνου χρησιμοποιουμένου διά την συμπλήρωσιν του τυχόν μη διδαχθέντος εν τη β' τάξει μέρους της Φυσικής Πειραματικής.

3. Η υγιεινή διδάσκεται εν τη πρώτη και δευτέρα τάξει ανά μίαν ώραν

Σελ. 676
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/677.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

καθ' εβδομάδα, λαμβανομένην εκ των ωρών της γυμναστικής, καθ' δν τρόπον θέλει ορίσει ειδική απόφασις του Υπουργού. Εν τη πρώτη τάξει δύναται διά της αυτής αποφάσεως να προστεθή και Ιδιαιτέρα ώρα διά την διδασκαλίαν του μαθήματος τούτου.

Άρθρον 4. Εκ των προαιρετικών μαθημάτων δεν επιτρέπεται έκαστος μαθητής να παρακολουθή διδασκαλίαν πλέον των τριών ωρών καθ' εβδομάδα. Εγγραφόμενος δε εις αυτά, υποχρεούται να φοιτά καθ' όλον το σχολικόν έτος, δυνάμενος να απαλλαγή της φοιτήσεως μόνον κατόπιν αποφάσεως του συλλόγου των καθηγητών.

Άρθρον 5. 1. Η διδασκαλία της Τουρκικής γλώσσης ανατίθεται εις πρόσωπα επαρκώς κατέχοντα την γλώσσαν ταύτην, μετά γνωμοδότησιν της εν τη έδρα της Σχόλής υφισταμένης Οθωμανικής κοινότητος.

2. Η διδασκαλία της υγιεινής ανατίθεται εις τους εν τη έδρα της Σχολής υπηρετούντας ιατρούς των σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως, υποχρεούμενους εκτός της διδασκαλίας να επιβλέπωσι και την υγιεινήν της Σχολής, καθ' όν τρόπον και εις τα σχολεία της Μέσης Εκπαιδεύσεως.

Άρθρον 6. Το αναλυτικόν πρόγραμμα των μαθημάτων και η μέθοδος διδασκαλίας αυτής ορίζονται δι' αποφάσεως του Υπουργού της Εθνικής Οικονομίας.

Άρθρον 7. Η εισιτήριος εις τας Σχολάς δοκιμασία γίνεται 'γραπτώς και προφορικώς επί των διδασκομένων εν τοις ελληνικοίς σχολείοις ελληνικών (ιδία εκθέσεως ιδεών) και μαθηματικών,

Οι κατά την δοκιμασίαν ταύτην λαμβάνοντες εις εν εκ των ως άνω μαθημάτων βαθμόν κατώτερον του 6 απορρίπτονται.

Άρθρον 10. Μέχρις εκδόσεως νεωτέρου Β, διατάγματος όσον αφορά τα προσόντα των διδασκόντων, τα των εξετάσεων κλπ. ισχύουσιν αι διατάξεις του από 31 Οκτωβρίου του 1919 Β. διατάγματος, εφόσον δεν αντίκεινται εις το παρόν διάταγμα και εις τας διατάξεις του νόμου 2261.

Εις τον αυτόν Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος,

Εν Αθήναις τη 16 Αυγούστου 1920.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ο επί της Εθνικής Οικονομίας Υπουργός Κ. ΣΠΥΡΙΔΗΣ

Σελ. 677
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/678.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΧΑΝΙΩΝ

(Β, Διάταγμα / 1 Φεβρουαρίου 1921)

Κυβέρνηση Ν. Καλογερόπουλου

Υπουργός Π. Μαυρομιχάλης

Περί προσθέσέως του μαθήματος της Ιταλικής γλώσσης ως προαιρετικού εις την Εμπορικήν Σχολήν Χανίων

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει το άρθρον 2 του νόμου ,Β^Α' του 1903 "περί' συστάσεως εμπορικών σχολών", προτάσει του Ημετέρου επί της Εθνικής Οικονομίας Υπουργού, προστίθεμεν το μάθημα της ιταλικής γλώσσης ως προαιρετικόν εις την εμπορικήν σχολήν Χανίων.

Ο αυτός Υπουργός δημοσιεύσει και εκτελέσει το παρόν διάταγμα,

Εν Αθήναις τη 1 Φεβρουαρίου 1921

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β.

Ο επί της Εθνικής Οικονομίας Υπουργός

Π. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 20, τχ Α'/8 Φεβρουαρίου 1921.

Σελ. 678
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/679.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

38

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1921

(Β. Διάταγμα / 15 Αυγούστου 1921)

Κυβέρνηση Δ. Γούναρη

Υπουργός Ι. Ράλλης

Περί οργανισμού των Δημοσίων Εμπορικών Σχολών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει το άρθρον 17 του νόμου 2261 "περί μέσης εμπορικής εκπαιδεύσεως" και το άρθρον 2 § γ' του νόμου ,Β^Α' του 1903, προτασει, του Ημετέρου επί της Εθνικής Οικονομίας Υπουργού, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν·

Άρθρον 1. Το σχολικόν έτος της μέσης εμπορικής εκπαιδεύσεως άρχεται από 1 Σεπτεμβρίου και λήγει την 30 Ιουνίου εκάστου έτους.

Άρθρον 3. 1. Εις τας κατωτέρω αναφερομένας δημοσίας εμπορικάς σχολάς προστίθενται τα ακόλουθα μαθήματα:

α') Η Γερμανική γλώσσα ως προαιρετικόν εις τας σχολάς Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Πατρών, Κερκύρας, Σύρου, Ηρακλείου και Πύργου.

β') Η Ιταλική γλώσσα ως προαιρετικόν εις τας σχολάς Αθηνών, Πειραιώς, Πατρών, Κερκύρας, Πύργου, Ηρακλείου και Χανίων,

γ') Η Τουρκική γλώσσα ως προαιρετικόν εις τας σχολάς Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου.

δ') Η Στενογραφία ως προαιρετικόν εις πάσας τας σχολάς.

ε') Η Υγιεινή (καί Νοσηλευτική εις τας σχολάς θηλέων) εις πάσας τας σχολάς ως υποχρεωτικόν μάθημα, αλλά μη βαθμολογούμενον εις τας σχολάς αρρένων.

στ') Η Χειροτεχνία (κοπτική και ραπτική) εις τας σχολάς θηλέων ως υποχρεωτικόν μάθημα.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 154, τχ. A'/26 Αυγούστου 1921.

Σελ. 679
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/680.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ζ') Η Οικιακή παιδαγωγική και οικιακή οικονομία εις τας σχολάς θηλέων ως υποχρεωτικόν μάθημα,

1. Συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 2 § 8 του νόμου 2261 δι' έκαστον των υπό στοιχείον α-γ προστιθεμένων μαθημάτων συνίσταται ανά μία έδρα διδασκάλου, διά δε τα υπό στοιχείον ο-ζ ομού μία έδρα διδασκάλου, Άρθρον 4. Ι,.Τα μαθήματα κατανέμονται κατά τάξεις και εβδομαδιαίας ώρας εν ταις σχολαίς αρρένων ως εξής:

Μαθήματα

Ώραι καθ' εβδομάδα και τάξεις

Σύνολον ωρών

Υποχρεωτικά

A'

Β'

Γ'

Δ'

Θρησκευτικά

1

-

-

-

1

Ελληνικά

6

6

5

4

21

Μαθηματικά

4

4

4

3

15

Εμπορευματολογία (μετά των στοιχ. της Φυσικής Ιστορίας και Χημείας)

2

2

2

2

8

Φυσική Πειραματική

1

1

-

-

: 2

Γαλλικά

6

5

5

5

21

Αγγλικά

-

5

6

6

17

Γενική Ιστορία

2

2

-

-

4

Ιστορία του Εμπορίου

-

-

-

1

1

Γεωγραφία

2

2

2

1

Ί

Εμπορικά (Εμποριολογία

2

2

1

1

6

(Λογιστική και ασκήσεις

2

2

3

4

11

(Αλληλογραφία

-

-

1

1

.2

Έμπορικον Δίκαιον

-

-

2

2

4

Πολιτική Οικονομία

-

-

. 1

2

3

Καλλιγραφία και δακτυλογραφία

3

2

1

1

1

Γυμναστική και Υγιεινή (2 ώρας)

3

2

2

2

9

34

35

35

35

Ασκήσεις εργαστηρίου

-

-

1

1

2

Σύνολον

34

35

36

36

2. Η Υγιεινή διδάσκεται εν τη πρώτη και δευτέρα τάξει ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα, λαμβανομένην εκ των ωρών της γυμναστικής, καθ' ον τρόπον θέλει ορίσει ειδική απόφασις του Υπουργού. Εν τη πρώτη τάξει δύναται διά

Σελ. 680
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/681.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

της αυτής αποφάσεως να προστεθή και ιδιαιτέρα ώρα διά την διδασκαλίαν του μαθήματος τούτου. 3. Εν δε ταις σχολαίς θηλέων τα μαθήματα κατανέμονται ως εξής:

Μαθήματα

Ώραι καθ' εβδομάδα και τάξεις Σύνολον ωρών

Υποχρεωτικά

A'

Β'

Γ'

Δ'

Θρησκευτικά

1

-

-

-

1

Ελληνικά

6

6

5

4

21

Μαθηματικά

4

4

3

3

14

Εμπορευματολογία (μετατών στοιχ. της Φυσικής Ιστορίας και Χημείας)

2

.2

2

2

8

Φυσική Πειραματική

1

1

-

-

2

Γαλλικά

6

5

5

5

21

Αγγλικά

-

5

6

6

17

Γενική Ιστορία

2

1

1

-

4

Ιστορία του Εμπορίου

-

-

; -

1

1

Γεωγραφία

2

2

2

1

7

(Έμποριολογία

2

2

2

2

8

Εμπορικά (Λογιστική και

(ασκήσεις

2

2

2

2 ..

8

(Αλληλογραφία

-

-

1

1

2

Εμπορικον Δίκαιον

-

-

-

2

2

Πολιτική και Οικιακή Οικονομία

-

-

1

2

3

Καλλιγραφία και δακτυλογραφία

3

2

2

-

7

Γυμναστική

2

2

2

2

8

Υγιεινή και Νοσηλευτική

-

1

1

-

2

Χειροτεχνία,

2

1

1

-

4

Οικιακή παιδαγωγική

-

-

-

2

2

35

36

36

35

Ασκήσεις εργαστηρίου

-

-

1

1

2

35

36

37

36 [144]

4. Τα προαιρετικά μαθήματα εις τε ταςσχολάς αρρένων καί θηλέων  κατανέμονται ως εξής:

Γερμανικά

3

3

3

3

12

Ιταλικά

3

3

3

3

12

Τουρκικά

3

3

3

3

12

Στενογραφία

-

-

3

3

6

Σελ. 681
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/682.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

5. Όσον αφορά τας ασκήσεις εργαστηρίου εν τη τρίτη τάξει εις αμφοτέρας τας σχολάς η έναρξις τούτων θα γίνηται από 1 Δεκεμβρίου του πρώτου τριμήνου χρησιμοποιουμένου διά την συμπλήρωσιν του τυχόν μη διδαχθέντος εν τη β' ..τάξει  μέρους της Φυσικής Πειραματικής.

Άρθρον 5. 1, Η φοιτησις εις τα προαιρετικά μαθήματα επιτρέπεται μόνον'εις τους μαθητάς οίτινες έχουσιν επαρκή επίδοσιν εις τα λοιπά μαθήματα και εφ' όσον κρίνονται υπό του συλλόγου των καθηγητών ικανοί να παρακολουθήσωσιν άνευ βλάβης της υγείας αυτών,

2. Εις έκαστον μαθητήν δεν επιτρέπεται φοίτησις εις προαιρετικά μαθήματα πλέον των τριών ωρών καθ' εβδομάδα.

3. Οι εγγεγραμμένοι εις τα προαιρετικά μαθήματα υποχρεούνται να ω'οιτώσιν εις αυτά καθ' όλον το σχολικον έτος, δυνάμενοι να απαλλαγώσι της φοιτήσεως μόνον κατόπιν αποφάσεως του συλλόγου των καθηγητών. Αι απουσίαι των εγγραφόμενων εις τα μαθήματα ταύτα λογίζονται ως απουσίαι εις υποχρεωτικά μαθήματα.

[..................]

Άρθρον 7. Το αναλυτικόν πρόγραμμα των μαθημάτων και η μέθοδος .διδασκαλίας αυτών ορίζονται δι' αποφάσεως του Υπουργού της Εθνικής Οικονομίας, εκδιδόμενα εις έντυπον τεύχος.

[..........]

Άρθρον 12, Εις εισιτήριον διά την πρώτην τάξιν της εμπορικής σχολής δοκιμασίαν υποβάλλονται οι φέροντες απολυτήριον δημοσίου η ιδιωτικού ελληνικού σχολείου η ενδεικτικόν της τρίτης τάξεως του Πρακτικού Λυκείου η ενδεικτικόν A' τάξεως της αστικής σχολής θηλέων (Αρσακείου).

Άρθρον 13. 1. Αι εισιτήριοι εξετάσεις ενεργούνται ενώπιον εξεταστικής επιτροπής, αποτελούμενης εκ του Διευθυντού της Σχολής και του εκ αρμοδίου καθηγητού, δικαιουμένου του Διευθυντού να ορίζη επιτηρητάς και εκ των άλλων καθηγητών η διδασκάλων της Σχολής.

2. Εξαιρετικώς ο Υπουργός δύναται να κατάρτιση την επιτροπήν και εξ άλλων καθηγητών της αυτής η άλλων σχολών,

Άρθρον 14. 1. Η εισιτήριος εις τας σχολάς δοκιμασία γίνεται γραπτώς μόνον επί των διδασκομένων εν τοις ελληνικοίς σχολείοις ελληνικών (α') ορθογραφία αδιδάκτου αρχαίου η νεοελληνικού κειμένου., β') ; ζήτημα γραμματικής, και γ') έκθεσις ιδεών) και μαθηματικών (τριών ζητημάτων εκ της όλης αριθμητικής της διδασκόμενης εν τοις ελληνικοίς σχολείοις, εξ ων λύονται υποχρεωτικώς τα δυο).

2. Τα ως άνω ζητήματα των τε ελληνικών και μαθηματικών εγκρίνονται υπό του διευθυντού της σχολής.

Σελ. 682
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/683.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

3. Βαθμός εκάστου των μαθημάτων τούτων λαμβάνεται ο μέσος όρος των δύο βαθμών των εξεταστών.

4. Οι κατά την δοκιμασίαν ταύτην λαμβάνοντες εις εν εκ των ως άνω μαθημάτων βαθμόν κατώτερον του πλήρους 6 απορρίπτονται.

5. Ολικός βαθμός των επιτυγχανόντων είνε ο μέσος όρος των επί των δύο ως άνω μαθημάτων βαθμών, λαμβανομένων ως συντελεστών του μεν 4 διά τα Ελληνικά, του 3 δε διά τα μαθηματικά. Τα κλάσματα λαμβάνονται υπ' όψιν.

6. Οι επιτυγχάνοντες εισέρχονται εις την σχολήν κατά σειράν επιτυχίας μέχρι συμπληρώσεως του ορισθέντος κατά το κατωτέρω άρθρον 15 αριθμού εισακτέων. Επί μαθητών τυχόντων ίσου βαθμού ενεργείται κλήρωσις,

7. Οι επιτυχόντες και μη δυνάμενοι να εισαχθώσιν εις την σχολήν λόγω συμπληρώσεως αριθμού εισακτέων δύνανται να εγγραφώσιν εις ετέραν σχολήν του Κράτους, εφ' όσον εν αυτή δεν συνεπληρώθη ο αριθμός των εισακτέων.

' Άρθρον 38; 1. Εκ του Β, διατάγματος της 31 Οκτωβρίου 1919 "περί εκτελέσεως του νόμου -"'.- Β^Α' του 1903" καταργούνται τα άρθρα 1-36, 73, 74, 82 και 84

2. Επίσης καταργείται ολόκληδδρον το Β/ Διάταγμα· της 16Αυγούστόυ 1920 "περί εκτελέσεως του νόμου 2261",

3. Διατηρούνται όμως εν ισχύϊ αι ως άνω καταργοώμεναι διατάξεις ειδικώς δε διά τους μαθητάς τους μέλλοντας να υποστώσι συμπληρωματικάς εξετάσεις κατά Σεπτέμβριον 1921.

4. Η ισχύς του διατάγματος τούτου άρχεται από 1 Σεπτεμβρίου 1921. Εις τον αυτόν Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

Εν Δορυλαίω τη 15 Αυγούστου 1921

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β.

Ο επί της Εθνικής Οικονομίας Υπουργός

Ι. Δ. ΡΑΛΛΗΣ

Σελ. 683
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/684.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

39 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

(Εγκύκλιος 6726/20 Φεβρουαρίου 1922)

Κυβέρνηση Δ. Γούναρη

Υπουργός Ι. Ράλλης

Υπ.. αριθ. 6726

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΈΥΣΕΩΣ

Ο Υπουργός της Εθνικής Οικονομίας

Έχοντες υπ' όψει το άρθρ, 7 του από 15 Αυγούστου 1921 Β, Διατάγματος "περί οργανισμού των Δημοσίων εμπορικών σχολών" εγκρίνομεν το υπό της διά της υπ' αριθ. 64682 διαταγής ημών συγκροτηθείσης επιτροπής καταρτισθέν αναλυτικόν πρόγραμμα μετά των σχετικών οδηγιών διά την μεθοδικήν δί,δασκαλίαν των μαθημάτων εν ταις εμπορικαίς σχολαίς και παραγγέλλομεν την εκτύπωσιν αυτού εις ίδιον τεύχος.

Εν Αθήναις τη 20 Φεβρουαρίου 1922 Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΡΑΛΛΗΣ

ANAΛΥΤΙKON ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΝ ΤΑΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙΣ

ΣΧΟΛΑΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

1) ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α' Σκοπός

Η διδασκαλία των Θρησκευτικών εν ταις Εμπορικαίς Σχολαίς σκοπόν έχει:

Την μόρφωσιν του Θρησκευτικού συναισθήματος των μαθητών και διάπλασιν

Αναδημοσιεύεται από το αυτοτελές τεύχος: Αναλυτικόν πρόγραμμα των εν ταις Εμπορικαίς Σχολαίς διδασκομένων μαθημάτων, Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Αθήνα 1922.

Σελ. 684
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/685.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

της ψυχής αυτών κατά τα διδάγματα της Θρησκείας και της ορθοδόξου Εκκλησίας,

Β' διδακτέα ύλη

Τάξις A' (1 ώρα καθ' εβδομάδα)

1) Ερμηνεία της επί του ορούς ηθικής διδασκαλίας του Χριστού, απομνημόνευσις πολλών ρητών του Ιερού Ευαγγελίου και ερμηνεία διαφόρων τροπαρίων.

2) Περί προσευχής, Γενικαί γνώσεις περί των καθηκόντων του ανθρώπου. "3) Σύντομος ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας,..,

Γ. Μεθοδολογικοί οδηγίαι

Ο διδάσκων δέον κατά την ανάλυσιν των σπουδαιότερων θεμάτων να προσελκύη το διαφέρον και την προσοχήν των μαθητών επί της σημασίας των διδαγμάτων της θρησκείας διά παραδειγμάτων εκ του καθημερινού βίου λαμβανομένων και να τονίζη, ότι εν παντί και πάντοτε πρέπει προ οφθαλμών να έχωσι εις τον βίον αυτών τους λέγοντας και πράττοντας την σωφροσύνην και ευσέβειαν ως και την δικαιοσύνην κατά την Εμπορικήν σταδιοδρομίαν των.

2) ΕΜΠΟΡΙΚΑ

Ι. ΕΜΠΟΡΙΟΛΟΓΙΑ Α' διδακτέα ύλη

Τάξις Α'. (3 ώραι καθ' εβδομάδα κατά το α' εξάμηνον και 1 ώρα κατά το β')

Α' Γενεσις του εμπορίου 1. Σκοπός της Εμποριολογίας. Ανάγκαι του ανθρώπου και μέσα θεραπείας αυτών. Παραγωγή των μέσων τούτων. Καταμερισμός των έργων. Ανταλλαγη εις είδος.

2. Αξία. Δυσχέρειαι της εις είδος ανταλλαγής. Άρσις τούτων διά του νομίσματος. Ιδιότητες του νομίσματος, αντικείμενα χρησιμεύσαντα ως νομίσματα. Νομισματική μονάς. Τιμή. Ανταλλαγή τη μεσολαβήσει του νομίσματος (αγορά, πώλησις).

3. Νομισματικαί μονάδες της Ελλάδος και των κυριοτέρων Κρατών.

4. Εμπόριον. Έμπορος. Εμπορεύματα. Κέρδος η ζημία.

Β' Επίδρασις του εμπορίου .

Ευεργετική επίδρασις του εμπορίου επί των κλάδων της παραγωγής, της συγκοινωνίας, της αναπτύξεως του πολιτισμού και της κοινωνικής καθόλου προόδου.

Σελ. 685
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/686.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Γ' Διαίρεσις του εμπορίου

1) Από της απόψεως του αντικειμένου με το οποίον ασχολείται.

2) Από οικονομικής απόψεως,

3) Από απόψεως της εγκαταστάσεως.

4) " " οδού μεταφοράς,

5) " " των ενεργούντων αυτό.

6) " " της ευθύνης του διενεργούντος αυτό.

7) " " πληρωμής.

8) " " γεωγραφικής (εσωτερικόν, ,εξωτερικόν, εισαγωγή, εξαγωγή, διαμετακόμισις. Εμπορικόν ισοζύγιον).

9) " " στατιστικής (γενικόν εμπόριον, ειδικόν).

Α' Ελευθερία, Περιορισμός του εμπορίου

(Μονοπώλια, Επιτάξεις, Φαρμακεία, εμπόριον - Οινοπνευμάτων, εκρηκτικών υλών κλπ).

Ε' Περί εμπόρων από νομικής απόψεως

1. Τι καλείται κατά τον Εμπορικόν Νόμον έμπορος και τίνες πράξεις θεωρούνται εμπορικαί.

2. Υποχρεώσεις του Εμπόρου.

3. Κατοικία του εμπόρου. Εμπορική Επωνυμία.

4. Κεφάλαιον Επιχειρήσεως. Επιχείρησις ατομική. Επιχείρησις Εταιρική.

ΣΤ' Κυριότερα εμπορικά επαγγέλματα. Υπάλληλοι καταστημάτων.

1. Κυρίως Έμποροι. 2. Βιομήχανοι. 3. Τραπεζίται.

4. Μεσάζοντα πρόσωπα εν τω εμπορίω, α') αγωγιάτης η εργολάβος μεταφορας, β') παραγγελιοδόχος μεταφοράς, γ') παραγγελιοδόχος 'εμπορευμάτων, δ') αντιπρόσωπος η πράκτωρ, ε') μεσίται, διάφοροι κατηγορίαι τοιούτων., ζ') χρηματισταί και μεσίται χρηματιστηρίου. .η') ασφαλισταί, 5) Εφοπλισταί, πλοίαρχοι, 6) υπάλληλοι καταστημάτων: Διευθυντής, ταμίας, λογιστής, αλληλογράφος, πωλητής, αποθηκάριος, εισπράκτωρ, περιοδεύοντες υπάλληλοι κλ.π.

Ζ'. Περί αγοραπωλησιών

1. Εμπορική αγοραπωλησία.' Στοιχεία' της συμβάσεως ταύτης / Υποχρεώσεις και δικαιώματα του αγοραστού και του πωλητού,

2. Αγοραπωλησία άμεσος. Αγοραπωλησία έμμεσος.

3. Δημοπρασίαι α') εκούσιαι, β',αναγκαστικαί.

Η'. Όροι αγοραπωλησιών. Διαιρεσις των αγοραπωλησιών επί τη βάσει τούτων.

Σελ. 686
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/687.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

1. Ως προς την εποχήν της παραδόσεως και τα έξοδα της μεταφοράς.

2. Ως προς τον τρόπον της πληρωμής.

θ.'.Περί της τιμής της πωλήσεως

1. Μονάς πωλήσεως. 2. Τιμή πωλήσεως. Τιμή ωρισμένη. Συμβολική γραφή ταύτης. Τιμοκατάλογοι. Εκπτώσεις επί της τιμής τής. πωλήσεως.

3. Μεταβολή της τιμής της πωλήσεως. Νόμος της προσφοράς και της ζητήσεως. Ανταγωνισμός η συναγωνισμός. Αθέμιστος ανταγωνισμός.

Γ. Περί της ποιότητος τον εμπορεύματος

Τρόποι.- καθ' ους ορίζεται η ποιότης του εμπορεύματος εν ταις αγοραπωλησίαις. Δείγματα, Δειγματολόγια.

ΙΑ'. Περί της ποσότητος του εμπορεύματος

1. Μονάδες πωλήσεως εις ας αναφέρεται η τιμή του εμπορεύματος εν ταις αγοραπωλησίαις. (Μέτρα βάρους, μήκους, όγκου η χωρητικότητος, τεμάχια, ζεύγος, δωδεκάς, δώδεκα δωδεκάδες, εκατοντάς, χιλιάς, κ.λ,π,).'

2. Συσκευασία. Δέμα, Σημεία. Μικτόν βάρος. Απόβαρον και άλλαι εκπτώσεις επί του βάρους. Καθαρόν βάρος.

IB'. Οικονομικον αποτέλεσμα αγοραπωλησιών

1. Αρχική τιμή του εμπορεύματος, (Prix de revient Γαλλ., Cost Αγγλ.) Διαφορά μεταξύ αρχικής τιμής και τιμής πωλήσεως (κέρδος η ζημία η ουδέτερον τούτων).

2. Στοιχεία της αρχικής τιμής των εμπορευμάτων.

ΙΓ'. Εμπορικοί Βραχυλογίαι ΙΑ'. Εμπορικά έγγραφα σχετιζόμενα προς τας αγοραπωλησίας

1. Παραγγελία προς αγοράν εμπορεύματος,

2. Διαβίβασις ταύτης, προφορικώς αμέσως η διά του τηλεφώνου 3. Διαβίβασις αυτής γραπτώς α) διά τηλεγραφήματος και επιστολής η μόνης επιστολής β) διά δελτίου παραγγελίας η διά σημειώματος,

4, Εκτέλεσις της παραγγελίας. Τιμολόγιον. Διάφορα είδη τιμολογίων (επιτόπιον, τιμολόγιον αποστολής, τιμολόγιον προξενικόν τιμολόγιον αγοράς επί προμήθεια, τιμολογιον πωλήσεως επί προμηθεία (η εκκαθάρισις).

Ασκήσεις επί όλων των άνω κατηγοριών των τιμολογίων μέχρι πλήρους εμπεδώσεως των διδαχθέντων.

ΙΕ΄Αποτελέσματα της αγοραπωλησίας από απόψεως ευθύνης

1. Χρεώστης, χρέος 2) Πιστωτής, πίστις 3. Εγγυητής, εγγύησις.

Σελ. 687
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/688.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΙΣΤ'. Διακανόνησις αγοραπωλησιών

Ι, Των πωλήσεων τοις μετρητοίς.- α') διά χρήματος (πληρωμή ολοκλήρου του πόσου, πληρωμή απέναντι λογαριασμού). Αποδείξεις πληρωμής β') δι' επιταγής γ') δι' επιταγής αλληλοχρεωπιστώσεως (Virement), εξόφλησις.

II. Των πωλήσεων επί πιστώσει α) διά γραμματίου εις διαταγήν, β) διά Συναλλαγματικής και η δι' εγγραφής εις λογαριασμον.

Ασκήσεις επί των άνω εγγράφων.

ΙΖ'. Ταχυδρομεία, Τηλέγραφοι. Τηλέφωνα.

1. Σκοπός τούτων και σημασία διά το καθόλου εμπόριον και την όλην κοινωνικήν δρασιν. Βραχεία εξέτασις της ιστορικής τούτων εξελίξεως.

Διεθνείς συμβάσεις. Ταχυδρομικά τέλη διά την διαβίβασιν επιστολών, δεμάτων και επιταγών. Σχετικαί διατάξεις ενδιαφερουσαι τον εμπορικόν κόσμον. Άλλαι υπηρεσίαι παρεχόμεναι εις το κοινόν υπό των ταχυδρομείων. (Ταμιευτήρια, εισπράξεις και πληρωμαί διά λογαριασμόν τρίτων κ.λ.π.) τηλεγραφικά τέλη διά τηλεγραφήματα και τηλεγραφικάς επιταγάς.

Κρυπτογραφικά τηλεγραφήματα. Βραχυλογίαι συμβολικαί. Τηλέφωνα και τηλεφωνικά τέλη.

Τάξις Β'. (2 ώραι καθ' εβδομάδα)

III'. Περί πίστεως

1. Πίστις - πίστωσις 2. Είδη πιστώσεως. Πιστωτικά όργανα

α') Επιταγή β) Γραμμάτιον εις διαταγήν. Στοιχεία αυτού. Διατάξεις διέπουσαι τα κατ' αυτό. η Συναλλαγματική και στοιχεία αυτής. Τέλη χαρτοσήμου. Πρόβλεψις. Αποδοχή. Οπισθογράφησις, προσάρτημα. Πληρωμή. Εξόφλησις. Δικαιώματα και υποχρεώσεις του.χομιστού. Διαμαρτυρικόν. Επισυναλλαγματική και σημείωμα εξόδων επιστροφής. Αποδοχή, κατά παρέμβασιν. Ειδοποίησις, Ανέξοδος επιστροφή. Συναλλαγματική εις .διαταγήν του εκδότου. Συναλλαγματική πληρωτέα εις την κατοικίαν τρίτου. Πληρωμή κατά παρέμβασιν. Εγγύησις. Συναλλαγματική εις πλείονα αντίτυπα. Συναλλαγματική αρεσκείας; Προεξόφλησις συναλλαγματικής και πινάκιον προεξοφλήσεως- δ') έτερα πιστωτικά όργανα.

Ασκήσεις σχετικαί προς πάσας τας περιπτώσεις των άνω εγγράφων.

Σελ. 688
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/689.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΙΘ', Περί Εμπορικών συνήθειων Κ'. Περί συγκοινωνίας

1. Μεταφοραί. Γενικά περί μεταφορών.

Σύμβασις μετακομίσεως, αγωγιαστήριον, Νομικαί συνέπειαι άπορρέουσαι εξ αυτής διά τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα, 2, Μεταφορά δι' αμαξών και διά πλοίων εν ποταμώ και διά διωρύγων. Σχετικοί όροι και έγγραφα. 3, Μεταφορά διά σιδηροδρόμων, Όροι των σιδηροδρομικών μεταφορών (τιμολόγια σιδηροδρομικά και έγγραφα σχετικά δι' εκάστην αποστολήν). 4. Μεταφορά διά θαλάσσης α) "Οργανα των τοιούτων μεταφορών (Πλοία διάφορα), β) Εθνικότης του πλοίου, γ) Ναυτιλιακά έγγραφα, δ) Ναύλωσις, ναυλωτικόν, ναύλος, ε) Περί φορτώσεως, φορτωτού, παραλήπτου, αδείας φορτώσεως, αποδείξεως παραλαβής και φορτωτικής, ζ') Περί δηλωτικού εισαγωγής εμπορευμάτων.

ΚΔ.', Περί τελωνείων

Σκοπός των τελωνείων. Οργάνωσις τούτων εν Ελλάδι, Δασμολόγιον και αρχαί εφ' ων τούτο στηρίζεται το εν Ελλάδι ισχύον δασμολόγιον. Δασμολογικαί κατηγορίαι των εμπορευμάτων. Εκτελωνισμός εμπορεύματος και σχετικαί διατυπώσεις. Δηλωτικόν. Διασάφησις. Αζήτητα εμπορεύματα. Αποταμίευσις. Διαμετακόμισις και σχετικαί αποθήκαι. Ελευθέρα ζώνη. Ελεύθερος λιμήν. Δημοτικός φόρος. Λιμενικός φόρος. Εξαγωγή Εμπορευμάτων. Τελωνειακή Στατιστική. Λαθρεμπόριον.

Ασκήσεις επί των Τελωνειακών εγγράφων.

ΚΒ'. Περί Γενικών αποθηκών

Σκοπός των Γενικών Αποθηκών. Γενικαί Αποθήκαι εν Ελλάδι και σχετικός Νόμος. Καθήκοντα και δικαιώματα των Γενικών Αποθηκών και των αποθετών. Τίτλοι αποθηκεύσεως. Δάνεια επί ενεχύρω εμπορευμάτων. Διαπραγμάτευσις ενεχυρογράφου.

Πώλησις των εν ταις Γενικαίς Αποθήκαις εμπορευμάτων, μεταβίβασις αποδείξεως αποθηκεύσεως.

Ασκήσεις σχετικαί.

Τάξις Γ'.

(1 ώραν καθ' εβδομάδα) ΚΓ'. Οργάνωσις εμπορικής επιχειρήσεως

1. Εκλογή της έδρας του καταστήματος. Μελέτη των οικονομικών συνθηκών της περιφερείας εις ην η έδρα υπάγεται και ανάλογος προσαρμογή της επιχειρήσεως 2. Εσωτερική του Οίκου οργάνωσις. Ανάγκαι του καταστήματος και συγκρότησις του προσωπικού.

44

Σελ. 689
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/690.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Ανάλυσις του έργου των διαφόρων μελών του προσωπικού. Ηθικαί αρχαί, αίτινες δέον να τηρώνται εν τω καταστήματι, Διαφήμισις 3, Πρόσωπα τρίτα μεθ' ων συναλλάσσεται το κατάστημα 4. Ταξινόμησις των εμπορικών εγγράφων,

Οργάνωσις αρχείου εμπορικού καταστήματος.

ΚΑ'. Εταιρικαί επιχειρήσεις

1. Γενικαί περί Εταιρειών. Εμπορικαί Εταιρείαι, σκοπός και είδη αυτών. Περί ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταιρειών. Περί Συμμετοχικών επιχειρήσεων. 2, Ανώνυμοι Έταιρείαι και οικονομική σημασία τούτων. Σύστασις, διοίκησις και διάλυσις ανωνύμου Εταιρείας.

Μετοχαί και όμολογίαι, Συγχώνευσις Οίκων προς συγκρότησιν ανωνύμου εταιρείας. Συγχώνευσις ανωνύμων εταιρειών. Νέος Νόμος περί ανωνύμων εταιρειών εν Ελλάδι. 3. Εταιρείαι μετά μεταβλητού κεφαλαίου.

Συνεργατικαί εταιρείαι εν γένει. Σκοπός και κυριώτερα είδη τούτων.

Περί των εν Ελλάδι λειτουργούντων τοιούτων ιδρυμάτων.

ΚΕ'. Δάνεια Κρατών και Κοινοτήτων

1. Δημόσιο, Δάνεια. Διάφοροι τύποι τοιούτων δανείων (κυμαινόμενον, πάγιον, χρεωλυτικόν κ.λ.π.). Απόσβεσις Δανείου. Μετατροπή Δανείου. Ιστορία των Εθνικών Δανείων της Ελλάδος. 2. Όμολογίαι Δημοσίων Δανείων. Αγορά και πώλησις τίτλων.

ΚΣΤ''. Αγοραί και χρηματιστήρια

Αίθουσα Πλειστηριασμού. Αγοραί. Εμπορικαί πανηγύρεις. Χρηματιστήρια. Σκοπός και κατηγορίαι τούτων. Χρηματιστήρια εμπορευμάτων. Δελτίον Χρηματιστηρίου. Πράξεις ενεργούμεναι εν τω Χρηματιστηρίω, Μηχανισμός των πράξεων εκάστης κατηγορίας, Παράδοσις του εμπορεύματος κατά τας πωλήσεις επί προθεσμία.

Ιδρύματα Συμψηφισμού των τοιούτων πράξεων και λειτουργία αυτών (Clearing house). Πρόκρισις επί εμπορευμάτων.

Διεξαγωγή των πράξεων του μεγάλου Εμπορίου.

Τάξις Δ'. (1 ώρα καθ' εβδομάδα)

ΚΖ'. Περί νομίσματος

1. Γενικά περί νομίσματος, Μεταλλικόν νόμισμα. Μονομεταλλισμός και διμεταλλισμός. Χαρτονομίσματα και Τραπεζογραμμάτια και είδη κυκλοφορίας τούτων. (Ταύτα πάντα συνοπτικώς).

Σελ. 690
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/691.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΚΗ'. Περί τραπεζών

1. Αντικείμενον των Τραπεζιτικών επιχειρήσεων και οικονομική σημασία αυτών. Λεπτομερής εξέτασις των συνηθέστερων και σπουδαιότερων εργασιών των Τραπεζών. Καταθέσεις, Ταμιευτήριον. Άνοιγμα τρεχούμενων λογαριασμών, ηγγυημένων, σχετική προμήθεια και μικροέξοδα. Επιταγαί και Βιβλιάρια επιταγών. Επιταγαί Αλληλοχρεωπιστώσεως (Bons de virement). Προεξόφλησις εμπορικών γραμματίων, σχετικοί όροι. Έκδοσις πιστωτικών επιστολών. Άνοιγμα πιστώσεως άνευ εγγυήσεως.

Αποδοχή και πληρωμή συναλλαγματικών διά λογαριασμόν τρίτων. Δάνεια επί ενεχύρω εμπορευμάτων η τίτλων. Δάνεια ενυπόθηκα. Δάνεια άπλα. Δάνεια Χρεωλυτικά. Δάνεια εις ανωνύμους εταιρείας, κοινότητας και Κράτη. Συμμετοχή εις εταιρικάς επιχειρήσεις. Αγορά και πώλησις εξωτερικού Συναλλάγματος. Αγορά και πώλησις εξωτερικών νομισμάτων και πολυτίμων μετάλλων. Αγορά και πώλησις τίτλων κατά διαταγήν και διά λογαριασμόν τρίτων. Εισπράξεις εμπορικών γραμματίων τιμολογίων και λοιπών τίτλων διά λογαριασμόν τρίτων. Πληρωμαί διά λογαριασμόν τρίτων, Φύλαξις τίτλων και τιμαλφών αντικειμένων. Εκμίσθωσις χρηματοκιβωτίων. Ασφάλισις κατά της εις το άρτιον κληρώσεως ομολογιών. Παροχή πληροφοριών.

2. Περί της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος, Ιστορικόν και οικονομική ταύτης σημασία. Μελέτη συνοπτική των κυριωτέρων αυτής εργασιών. Μελέτη επί του ισολογισμού ταύτης και σχετικά συμπεράσματα.

4. Περί των άλλων εν Ελλάδι Τραπεζών,

5. Περί των Συμψηφιστηρίων Τραπεζιτικών ιδρυμάτων (Cham bres de compensation) εν Λονδίνω και Παρισίοις. Σκοπός και λειτουργία αυτών.

6. Υποκαταστήματα και ανταποκριταί Τραπεζών.

7. Όροι, ους δέον να λαμβάνη υπ' όψει ο μελετών την ίδρυσιν τραπεζιτικής επιχειρήσεως.

ΚΘ. Χρηματιστήρια αξίων

1, Αντικείμενον των χρηματιστηρίων τούτων. Πράξεις ενεργούμεναι εν αυτοίς. 2. Χρηματιστήριον Αθηνών, ιστορικόν τούτου και συνοπτική εξήγησις του οργανισμού αυτού. Εξέτασις των εν αυτώ ενεργουμένων διαπραγματεύσεων. 3, Ξένα Χρηματιστήρια του είδους τούτου εν γένει. Συνοπτική αλλά σαφής εξήγησις των εν αυτοίς εφαρμοζομένων διατάξεων και συνηθειών (ιδία εν Λονδίνω και Παρισίοις),

Λ'. Περί βιομηχανικών επιχειρήσεων

1, Βιομηχανία εν γένει, Κυριώτατοι Βιομηχανικοί κλάδοι της Ελλάδος. 2. Οργάνωσις Βιομηχανικής επιχειρήσεως, Όροι σχετικοί και ανάλογον προσωπικόν.

Σελ. 691
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/692.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

3. Προστατευτικά μέτρα υπέρ της Βιομηχανίας και ιδία τα εν Ελλάδι ισχύοντα,

ΛΑ'. Περί ασφαλιστικών επιχειρήσεων

1. Σύμβασις ασφαλείας και στοιχεία ταύτης. Διάκρισις των ασφαλειών εις είδη, A'. Ασφάλειαι πραγμάτων. Οι κυριώτεροι κλάδοι αυτών. Διατυπώσεις σχετικαί προς την καταβολήν αποζημιώσεως εν περιπτώσει πραγματοποιήσεως του κινδύνου. Β'. Ασφάλειαι προσώπων. Σχετικοί Κλάδοι. Εξέτασις των κυριωτέρων περιπτώσεων.

2. Aι σπουδαιότεραι ασφαλιστικαί εταιρείαι εν Ελλάδι και σχετική περί τούτων νομοθεσία.

3. Περί αλλοδαπών τίνων ασφαλιστικών εταιριών και ιδία του Αγγλικού Lloyd και της Γαλλικής Verità.

4. Οργανωσις Ασφαλιστικής επιχειρήσεως. "Οροι αναγκαίοι,

AB'. Καθιδρύματα συμβάλλοντα εις την ενίσχυσιν των οικονομικών επιχειρήσεων

1. Διοίκησις εν γένει, Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας. Προξενεία. Τεχνική και Εμπορική Εκπαίδευσις, Επιμελητήρια. Εμπορευματολογικά Μουσεία. Παγκόσμιοι Εκθέσεις κ,λ.π,

ΛΓ'. Γενικοί γνώσεις εμπορικής στατιστικής B' Μεθοδολογικαί οδηγίαι.

Εκ της διδασκαλίας της Εμποριολογίας ο μαθητής διδάσκεται την οργάνωσιν του εμπορίου, τας πράξεις της εμπορικής ζωής, τα πρόσωπα, άτινα έκτελούσι τας πράξεις ταύτας και τα έγγραφα τα λαμβάνοντα Χώραν κατά την διεξαγωγήν αυτών.

Εν άλλαις λέξεσιν, η διδασκαλία αυτής εξετάζει λεπτομερώς και συστηματικώς τας πράξεις, αίτινες διέπουσι το εμπόριον και εισέρχεται εις όλας τας λεπτομέρειας τας αφορώσας τον εν γένει μηχανισμον του εμπορίου,

Ο καθηγητής κατά την διδασκαλίαν της Εμποριολογίας πρέπει να θέτη υπό τα όμματα των μαθητών και πραγματικά εμπορικά έγγραφα, δελτία εμπορικών αγορών, εμπορικούς οδηγούς, διαφημίσεις καταστημάτων, δασμολόγια, διατιμήσεις, κανονισμούς, εκθέσεις εμπορικών αγορών, εμπορικάς εφημερίδας, εμπορικά περιοδικά, τιμοκαταλόγους, δείγματα εμπορευμάτων κλπ.

Επιπροσθέτως δε πρέπει να γίνωνται και επισκέψεις εμπορικών καταστημάτων, εργοστασίων. Τραπεζών, Τελωνείων, Σιδηροδρόμων, Χρηματιστηρίων, Γενικών αποθηκών, κλπ.

Η διδασκαλία πρέπει να είναι θεωρητική και πρακτική, έκαστον δε κεφάλαιον να συνοδεύηται υπό γυμνασμάτων και ερωτημάτων.

Σελ. 692
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/693.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Σημείωσις. Κατά την διδασκαλίαν ο διδάσκων είνε ελεύθερος να ακολουθήση κατά την κρίσιν του διάφορον σειράν ταξινομήσεως της ύλης του προγράμματος εκάστης τάξεως,

Παρατηρήσεις διά τας Σχολάς θηλέων.

Κατά την διδασκαλίαν της Εμποριολογίας παραλείπονται εκ της ύλης του προγράμματος εν μεν τη Β' τάξει τα εξής: Περί Τελωνείων και Γενικών Αποθηκών, εν δε τη Γ' τάξει τα περί Αγορών και Εμπορικών Χρηματιστηρίων και εν τη Δ' τάξει τα περί Χρηματιστηρίου αξιών και βιομηχανικών επιχειρήσεων, το δε περί ασφαλειών διδάσκεται εν συνόψει,

II. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Α' Διδακτέα ύλη.

τάξις A',

(2 ώραι καθ' εβδομάδα κατά το β' εξάμηνον).

Αντικείμενον και σκοπός της Λογιστικής. Σημασία της λογιστικής τάξεως εν τω Εμπορίω. Τα δικαιολογητικά έγγραφα εν τη Λογιστική. Όργανα της Λογιστικής: τα λογιστικά βιβλία και οι λογαριασμοί.

Τι είναι λογαριασμός, χρέωσις, πίστωσις, δούναι, λαβείν, υπόλοιπον χρεωστικόν, η πιστωτικόν.

Λειτουργία μεμονωμένων λογριασμών (μεθ' υποδειγμάτων και εφαρμογών)

α') Χρεωστών η πελατών.

β') Πιστωτών,

γ') Τραπέζης.

δ') Ταμείου.

ε') Εμπορεύματος κλ.π.

Κλείσιμον και άνοιγμα των λογαριασμών.

Κανόνες χρεώσεως και πιστώσεως των άνω λογαριασμών.

Τι σημαίνουσιν οι όροι ενεργητικόν, παθητικόν και καθαρά περιουσία. Κατάστασις οικονομική.

Τάξις Β',

(2 ώραι καθ' εβδομάδα)

Εις τι συνίσταται το απλογραφικόν σύστημα, ιστορικόν αυτού. Ατέλεια., του απλογραφικού συστήματος. Ασκήσεις απλογραφικαί.

Α'. Γενική θεωρία της Διπλογραφικής Λογιστικής. Εργασία, παραγωγή, οικονομία, σύστασις περιουσίας.

Σελ. 693
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/694.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Η περιουσία ως αντικείμενον εκμεταλλεύσεως, στοιχεία της περιουσίας.

Ενεργητικόν, παθητικόν, καθαρά περιουσία η κεφάλαιον.

'Ισολογισμός. Αποστολή της Λογιστικής. Όργανα της Λογιστικής: οι λογαριασμοί και τα λογιστικά βιβλία.

Ορισμός του λογαριασμού, θεωρία της χρεώσεως και της πιστώσεως των λογαριασμών.

Διπλογραφική εγγραφή η διατύπωσις των οικονομικών πράξεων.

Λειτουργία των συνηθέστερων εν τη Εμπορική Λογιστική λογαριασμών·

Ισοζύγιον λογαριασμών.

Σχηματισμός του ισολογισμού1 εκ των λογαριασμών. Ανάλυσις του λογαριασμού καθαράς περιουσίας εις απλούς λογαριασμούς (Κεφαλαίου, Ζημιών και Κερδών και Γενικών Εξόδων).

Προσδιορισμός των αποτελεσμάτων της πωλήσεως: άμεσος και έμμεσος διά της απογραφής των εμπορευμάτων.

Πράξεις απογραφής (τέλους της χρήσεως).

Ισοζύγιον οριστικόν.

Ισολογισμός μετά ταξινομήσεως των λογαριασμών εις λογαριασμούς, 1) ενεργητικού 2) παθητικού και 3) καθαράς περιουσίας.

Ανάλυσις του λογαριασμού ζημιών και κερδών και του λογαριασμού των γενικών εξόδων.

Κατάστασις κερδών και ζημιών.

Μεταφορά από σελίδος εις σελίδα και από λογαριασμού εις λογαριασμόν.

Κλείσιμον και άνοιγμα των λογαριασμών.

Εφαρμογαί επί της λειτουργίας των λογαριασμών. Λύσις ποικίλων γυμνασμάτων αυτοτελών κατά την ανάπτυξιν της γενικής θεωρίας.

Β'. Λογιστικά βιβλία

Νομικαι διατυπώσεις περί των Εμπορικών Βιβλίων.

Ημερολόγιον πρόχειρον και διπλογραφικόν.

Καθολικόν (Γενικόν)

Καθολικόν Αποθήκης, καθολικόν χρεωστών, καθολικόν πιστωτών μετά των αντιστοίχων περιληπτικών λογαριασμών εν τω Γενικώ Καθολικώ.

Βιβλίον ισοζυγίων. Βιβλίον απογραφών και ισολογισμών.

Βιβλία τάξεως: βιβλίον λήξεως γραμματίων εισπρακτέων, βιβλίον λήξεως γραμματίων πληρωτέων.

Κλείσιμον και άνοιγμα των βιβλίων.

Εφαρμογαί επί των Λογιστικών βιβλίων. Λύσις διαφόρων γυμνασμάτων ποικίλης συνθέσεως. Χρήσις δικαιολογητικών εγγράφων (επί εντύπων) εις τίνα των γυμνασμάτων τούτων.

Μικρά μονογραφία μεθ' όλων των Βιβλίων.

Σελ. 694
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 675
  17_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

  36

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1920

  (Β. ·Διάταγμα/16 Αυγούστου 1920)

  Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

  Υπουργός Κ. Σπυρίδης

  Περί εκτελέσεως τον νόμου 2261 "περί Μέσης Εμπορικής Εκπαιδεύσεως"

  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

  Έχοντες υπ' όψει το άρθρον 17 του νόμου 2261 "περί μέσης εμπορικής εκπαιδεύσεως" και το άρθρον 2 § γ' του νόμοι" ,Β'^Α' του 1903, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν·

  Άρθρον 1. To σχολικόν έτος της μέσης εμπορικής εκπαιδεύσεως άρχεται από 1 Σεπτεμβρίου και λήγει την 30 Ιουνίου εκάστου έτους.

  'Άρθρον 2. 1. Εις τας κατωτέρω αναφερομένας δημοσίας εμπορικάς σχολάς προστίθονται τα ακόλουθα μαθήματα:

  α') Η Γερμανική γλωσσά, ως προαιρετικόν, εις τας σχολάς Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Πατρών, Κερκύρας, Σύρου, Ηρακλείου και Πύργου.

  β') Η Ιταλική γλώσσα, ως προαιρετικόν, εις τας σχολάς Αθηνών, Πειραιώς, Πατρών, Κερκύρας, Πύργου και Ηρακλείου.

  γ') Η Τουρκική γλώσσα, ως προαιρετικόν, εις τας σχολάς Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου.

  δ') Η στενογραφία, ως προαιρετικόν, εις πάσας τας σχολάς, και

  ε') Η υγιεινή εις πάσας τας σχολάς, ως υποχρεωτικόν μάθημα, αλλά μη βαθμολογούμενον. '

  2, Συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 2 § 8 του νόμου 2261 δι' έκαστον των υπό στοιχείον α'-γ' προστιθεμένων μαθημάτων συνιστάται ανά μία έδρα διδασκάλου. Δι' αμφότερα δε τα υπό στοιχείον δ' και ε' συνιστάται μία μόνον έδραν διδασκάλου.

  Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 189, τχ. Α'/21 Αυγούστου 1920.