Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:960
 
Αριθμός τόμων:2ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Νομοθεσία
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 26.12 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 684-703 από: 962
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/684.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

39 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

(Εγκύκλιος 6726/20 Φεβρουαρίου 1922)

Κυβέρνηση Δ. Γούναρη

Υπουργός Ι. Ράλλης

Υπ.. αριθ. 6726

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΈΥΣΕΩΣ

Ο Υπουργός της Εθνικής Οικονομίας

Έχοντες υπ' όψει το άρθρ, 7 του από 15 Αυγούστου 1921 Β, Διατάγματος "περί οργανισμού των Δημοσίων εμπορικών σχολών" εγκρίνομεν το υπό της διά της υπ' αριθ. 64682 διαταγής ημών συγκροτηθείσης επιτροπής καταρτισθέν αναλυτικόν πρόγραμμα μετά των σχετικών οδηγιών διά την μεθοδικήν δί,δασκαλίαν των μαθημάτων εν ταις εμπορικαίς σχολαίς και παραγγέλλομεν την εκτύπωσιν αυτού εις ίδιον τεύχος.

Εν Αθήναις τη 20 Φεβρουαρίου 1922 Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΡΑΛΛΗΣ

ANAΛΥΤΙKON ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΝ ΤΑΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙΣ

ΣΧΟΛΑΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

1) ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α' Σκοπός

Η διδασκαλία των Θρησκευτικών εν ταις Εμπορικαίς Σχολαίς σκοπόν έχει:

Την μόρφωσιν του Θρησκευτικού συναισθήματος των μαθητών και διάπλασιν

Αναδημοσιεύεται από το αυτοτελές τεύχος: Αναλυτικόν πρόγραμμα των εν ταις Εμπορικαίς Σχολαίς διδασκομένων μαθημάτων, Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Αθήνα 1922.

Σελ. 684
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/685.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

της ψυχής αυτών κατά τα διδάγματα της Θρησκείας και της ορθοδόξου Εκκλησίας,

Β' διδακτέα ύλη

Τάξις A' (1 ώρα καθ' εβδομάδα)

1) Ερμηνεία της επί του ορούς ηθικής διδασκαλίας του Χριστού, απομνημόνευσις πολλών ρητών του Ιερού Ευαγγελίου και ερμηνεία διαφόρων τροπαρίων.

2) Περί προσευχής, Γενικαί γνώσεις περί των καθηκόντων του ανθρώπου. "3) Σύντομος ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας,..,

Γ. Μεθοδολογικοί οδηγίαι

Ο διδάσκων δέον κατά την ανάλυσιν των σπουδαιότερων θεμάτων να προσελκύη το διαφέρον και την προσοχήν των μαθητών επί της σημασίας των διδαγμάτων της θρησκείας διά παραδειγμάτων εκ του καθημερινού βίου λαμβανομένων και να τονίζη, ότι εν παντί και πάντοτε πρέπει προ οφθαλμών να έχωσι εις τον βίον αυτών τους λέγοντας και πράττοντας την σωφροσύνην και ευσέβειαν ως και την δικαιοσύνην κατά την Εμπορικήν σταδιοδρομίαν των.

2) ΕΜΠΟΡΙΚΑ

Ι. ΕΜΠΟΡΙΟΛΟΓΙΑ Α' διδακτέα ύλη

Τάξις Α'. (3 ώραι καθ' εβδομάδα κατά το α' εξάμηνον και 1 ώρα κατά το β')

Α' Γενεσις του εμπορίου 1. Σκοπός της Εμποριολογίας. Ανάγκαι του ανθρώπου και μέσα θεραπείας αυτών. Παραγωγή των μέσων τούτων. Καταμερισμός των έργων. Ανταλλαγη εις είδος.

2. Αξία. Δυσχέρειαι της εις είδος ανταλλαγής. Άρσις τούτων διά του νομίσματος. Ιδιότητες του νομίσματος, αντικείμενα χρησιμεύσαντα ως νομίσματα. Νομισματική μονάς. Τιμή. Ανταλλαγή τη μεσολαβήσει του νομίσματος (αγορά, πώλησις).

3. Νομισματικαί μονάδες της Ελλάδος και των κυριοτέρων Κρατών.

4. Εμπόριον. Έμπορος. Εμπορεύματα. Κέρδος η ζημία.

Β' Επίδρασις του εμπορίου .

Ευεργετική επίδρασις του εμπορίου επί των κλάδων της παραγωγής, της συγκοινωνίας, της αναπτύξεως του πολιτισμού και της κοινωνικής καθόλου προόδου.

Σελ. 685
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/686.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Γ' Διαίρεσις του εμπορίου

1) Από της απόψεως του αντικειμένου με το οποίον ασχολείται.

2) Από οικονομικής απόψεως,

3) Από απόψεως της εγκαταστάσεως.

4) " " οδού μεταφοράς,

5) " " των ενεργούντων αυτό.

6) " " της ευθύνης του διενεργούντος αυτό.

7) " " πληρωμής.

8) " " γεωγραφικής (εσωτερικόν, ,εξωτερικόν, εισαγωγή, εξαγωγή, διαμετακόμισις. Εμπορικόν ισοζύγιον).

9) " " στατιστικής (γενικόν εμπόριον, ειδικόν).

Α' Ελευθερία, Περιορισμός του εμπορίου

(Μονοπώλια, Επιτάξεις, Φαρμακεία, εμπόριον - Οινοπνευμάτων, εκρηκτικών υλών κλπ).

Ε' Περί εμπόρων από νομικής απόψεως

1. Τι καλείται κατά τον Εμπορικόν Νόμον έμπορος και τίνες πράξεις θεωρούνται εμπορικαί.

2. Υποχρεώσεις του Εμπόρου.

3. Κατοικία του εμπόρου. Εμπορική Επωνυμία.

4. Κεφάλαιον Επιχειρήσεως. Επιχείρησις ατομική. Επιχείρησις Εταιρική.

ΣΤ' Κυριότερα εμπορικά επαγγέλματα. Υπάλληλοι καταστημάτων.

1. Κυρίως Έμποροι. 2. Βιομήχανοι. 3. Τραπεζίται.

4. Μεσάζοντα πρόσωπα εν τω εμπορίω, α') αγωγιάτης η εργολάβος μεταφορας, β') παραγγελιοδόχος μεταφοράς, γ') παραγγελιοδόχος 'εμπορευμάτων, δ') αντιπρόσωπος η πράκτωρ, ε') μεσίται, διάφοροι κατηγορίαι τοιούτων., ζ') χρηματισταί και μεσίται χρηματιστηρίου. .η') ασφαλισταί, 5) Εφοπλισταί, πλοίαρχοι, 6) υπάλληλοι καταστημάτων: Διευθυντής, ταμίας, λογιστής, αλληλογράφος, πωλητής, αποθηκάριος, εισπράκτωρ, περιοδεύοντες υπάλληλοι κλ.π.

Ζ'. Περί αγοραπωλησιών

1. Εμπορική αγοραπωλησία.' Στοιχεία' της συμβάσεως ταύτης / Υποχρεώσεις και δικαιώματα του αγοραστού και του πωλητού,

2. Αγοραπωλησία άμεσος. Αγοραπωλησία έμμεσος.

3. Δημοπρασίαι α') εκούσιαι, β',αναγκαστικαί.

Η'. Όροι αγοραπωλησιών. Διαιρεσις των αγοραπωλησιών επί τη βάσει τούτων.

Σελ. 686
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/687.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

1. Ως προς την εποχήν της παραδόσεως και τα έξοδα της μεταφοράς.

2. Ως προς τον τρόπον της πληρωμής.

θ.'.Περί της τιμής της πωλήσεως

1. Μονάς πωλήσεως. 2. Τιμή πωλήσεως. Τιμή ωρισμένη. Συμβολική γραφή ταύτης. Τιμοκατάλογοι. Εκπτώσεις επί της τιμής τής. πωλήσεως.

3. Μεταβολή της τιμής της πωλήσεως. Νόμος της προσφοράς και της ζητήσεως. Ανταγωνισμός η συναγωνισμός. Αθέμιστος ανταγωνισμός.

Γ. Περί της ποιότητος τον εμπορεύματος

Τρόποι.- καθ' ους ορίζεται η ποιότης του εμπορεύματος εν ταις αγοραπωλησίαις. Δείγματα, Δειγματολόγια.

ΙΑ'. Περί της ποσότητος του εμπορεύματος

1. Μονάδες πωλήσεως εις ας αναφέρεται η τιμή του εμπορεύματος εν ταις αγοραπωλησίαις. (Μέτρα βάρους, μήκους, όγκου η χωρητικότητος, τεμάχια, ζεύγος, δωδεκάς, δώδεκα δωδεκάδες, εκατοντάς, χιλιάς, κ.λ,π,).'

2. Συσκευασία. Δέμα, Σημεία. Μικτόν βάρος. Απόβαρον και άλλαι εκπτώσεις επί του βάρους. Καθαρόν βάρος.

IB'. Οικονομικον αποτέλεσμα αγοραπωλησιών

1. Αρχική τιμή του εμπορεύματος, (Prix de revient Γαλλ., Cost Αγγλ.) Διαφορά μεταξύ αρχικής τιμής και τιμής πωλήσεως (κέρδος η ζημία η ουδέτερον τούτων).

2. Στοιχεία της αρχικής τιμής των εμπορευμάτων.

ΙΓ'. Εμπορικοί Βραχυλογίαι ΙΑ'. Εμπορικά έγγραφα σχετιζόμενα προς τας αγοραπωλησίας

1. Παραγγελία προς αγοράν εμπορεύματος,

2. Διαβίβασις ταύτης, προφορικώς αμέσως η διά του τηλεφώνου 3. Διαβίβασις αυτής γραπτώς α) διά τηλεγραφήματος και επιστολής η μόνης επιστολής β) διά δελτίου παραγγελίας η διά σημειώματος,

4, Εκτέλεσις της παραγγελίας. Τιμολόγιον. Διάφορα είδη τιμολογίων (επιτόπιον, τιμολόγιον αποστολής, τιμολόγιον προξενικόν τιμολόγιον αγοράς επί προμήθεια, τιμολογιον πωλήσεως επί προμηθεία (η εκκαθάρισις).

Ασκήσεις επί όλων των άνω κατηγοριών των τιμολογίων μέχρι πλήρους εμπεδώσεως των διδαχθέντων.

ΙΕ΄Αποτελέσματα της αγοραπωλησίας από απόψεως ευθύνης

1. Χρεώστης, χρέος 2) Πιστωτής, πίστις 3. Εγγυητής, εγγύησις.

Σελ. 687
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/688.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΙΣΤ'. Διακανόνησις αγοραπωλησιών

Ι, Των πωλήσεων τοις μετρητοίς.- α') διά χρήματος (πληρωμή ολοκλήρου του πόσου, πληρωμή απέναντι λογαριασμού). Αποδείξεις πληρωμής β') δι' επιταγής γ') δι' επιταγής αλληλοχρεωπιστώσεως (Virement), εξόφλησις.

II. Των πωλήσεων επί πιστώσει α) διά γραμματίου εις διαταγήν, β) διά Συναλλαγματικής και η δι' εγγραφής εις λογαριασμον.

Ασκήσεις επί των άνω εγγράφων.

ΙΖ'. Ταχυδρομεία, Τηλέγραφοι. Τηλέφωνα.

1. Σκοπός τούτων και σημασία διά το καθόλου εμπόριον και την όλην κοινωνικήν δρασιν. Βραχεία εξέτασις της ιστορικής τούτων εξελίξεως.

Διεθνείς συμβάσεις. Ταχυδρομικά τέλη διά την διαβίβασιν επιστολών, δεμάτων και επιταγών. Σχετικαί διατάξεις ενδιαφερουσαι τον εμπορικόν κόσμον. Άλλαι υπηρεσίαι παρεχόμεναι εις το κοινόν υπό των ταχυδρομείων. (Ταμιευτήρια, εισπράξεις και πληρωμαί διά λογαριασμόν τρίτων κ.λ.π.) τηλεγραφικά τέλη διά τηλεγραφήματα και τηλεγραφικάς επιταγάς.

Κρυπτογραφικά τηλεγραφήματα. Βραχυλογίαι συμβολικαί. Τηλέφωνα και τηλεφωνικά τέλη.

Τάξις Β'. (2 ώραι καθ' εβδομάδα)

III'. Περί πίστεως

1. Πίστις - πίστωσις 2. Είδη πιστώσεως. Πιστωτικά όργανα

α') Επιταγή β) Γραμμάτιον εις διαταγήν. Στοιχεία αυτού. Διατάξεις διέπουσαι τα κατ' αυτό. η Συναλλαγματική και στοιχεία αυτής. Τέλη χαρτοσήμου. Πρόβλεψις. Αποδοχή. Οπισθογράφησις, προσάρτημα. Πληρωμή. Εξόφλησις. Δικαιώματα και υποχρεώσεις του.χομιστού. Διαμαρτυρικόν. Επισυναλλαγματική και σημείωμα εξόδων επιστροφής. Αποδοχή, κατά παρέμβασιν. Ειδοποίησις, Ανέξοδος επιστροφή. Συναλλαγματική εις .διαταγήν του εκδότου. Συναλλαγματική πληρωτέα εις την κατοικίαν τρίτου. Πληρωμή κατά παρέμβασιν. Εγγύησις. Συναλλαγματική εις πλείονα αντίτυπα. Συναλλαγματική αρεσκείας; Προεξόφλησις συναλλαγματικής και πινάκιον προεξοφλήσεως- δ') έτερα πιστωτικά όργανα.

Ασκήσεις σχετικαί προς πάσας τας περιπτώσεις των άνω εγγράφων.

Σελ. 688
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/689.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΙΘ', Περί Εμπορικών συνήθειων Κ'. Περί συγκοινωνίας

1. Μεταφοραί. Γενικά περί μεταφορών.

Σύμβασις μετακομίσεως, αγωγιαστήριον, Νομικαί συνέπειαι άπορρέουσαι εξ αυτής διά τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα, 2, Μεταφορά δι' αμαξών και διά πλοίων εν ποταμώ και διά διωρύγων. Σχετικοί όροι και έγγραφα. 3, Μεταφορά διά σιδηροδρόμων, Όροι των σιδηροδρομικών μεταφορών (τιμολόγια σιδηροδρομικά και έγγραφα σχετικά δι' εκάστην αποστολήν). 4. Μεταφορά διά θαλάσσης α) "Οργανα των τοιούτων μεταφορών (Πλοία διάφορα), β) Εθνικότης του πλοίου, γ) Ναυτιλιακά έγγραφα, δ) Ναύλωσις, ναυλωτικόν, ναύλος, ε) Περί φορτώσεως, φορτωτού, παραλήπτου, αδείας φορτώσεως, αποδείξεως παραλαβής και φορτωτικής, ζ') Περί δηλωτικού εισαγωγής εμπορευμάτων.

ΚΔ.', Περί τελωνείων

Σκοπός των τελωνείων. Οργάνωσις τούτων εν Ελλάδι, Δασμολόγιον και αρχαί εφ' ων τούτο στηρίζεται το εν Ελλάδι ισχύον δασμολόγιον. Δασμολογικαί κατηγορίαι των εμπορευμάτων. Εκτελωνισμός εμπορεύματος και σχετικαί διατυπώσεις. Δηλωτικόν. Διασάφησις. Αζήτητα εμπορεύματα. Αποταμίευσις. Διαμετακόμισις και σχετικαί αποθήκαι. Ελευθέρα ζώνη. Ελεύθερος λιμήν. Δημοτικός φόρος. Λιμενικός φόρος. Εξαγωγή Εμπορευμάτων. Τελωνειακή Στατιστική. Λαθρεμπόριον.

Ασκήσεις επί των Τελωνειακών εγγράφων.

ΚΒ'. Περί Γενικών αποθηκών

Σκοπός των Γενικών Αποθηκών. Γενικαί Αποθήκαι εν Ελλάδι και σχετικός Νόμος. Καθήκοντα και δικαιώματα των Γενικών Αποθηκών και των αποθετών. Τίτλοι αποθηκεύσεως. Δάνεια επί ενεχύρω εμπορευμάτων. Διαπραγμάτευσις ενεχυρογράφου.

Πώλησις των εν ταις Γενικαίς Αποθήκαις εμπορευμάτων, μεταβίβασις αποδείξεως αποθηκεύσεως.

Ασκήσεις σχετικαί.

Τάξις Γ'.

(1 ώραν καθ' εβδομάδα) ΚΓ'. Οργάνωσις εμπορικής επιχειρήσεως

1. Εκλογή της έδρας του καταστήματος. Μελέτη των οικονομικών συνθηκών της περιφερείας εις ην η έδρα υπάγεται και ανάλογος προσαρμογή της επιχειρήσεως 2. Εσωτερική του Οίκου οργάνωσις. Ανάγκαι του καταστήματος και συγκρότησις του προσωπικού.

44

Σελ. 689
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/690.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Ανάλυσις του έργου των διαφόρων μελών του προσωπικού. Ηθικαί αρχαί, αίτινες δέον να τηρώνται εν τω καταστήματι, Διαφήμισις 3, Πρόσωπα τρίτα μεθ' ων συναλλάσσεται το κατάστημα 4. Ταξινόμησις των εμπορικών εγγράφων,

Οργάνωσις αρχείου εμπορικού καταστήματος.

ΚΑ'. Εταιρικαί επιχειρήσεις

1. Γενικαί περί Εταιρειών. Εμπορικαί Εταιρείαι, σκοπός και είδη αυτών. Περί ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταιρειών. Περί Συμμετοχικών επιχειρήσεων. 2, Ανώνυμοι Έταιρείαι και οικονομική σημασία τούτων. Σύστασις, διοίκησις και διάλυσις ανωνύμου Εταιρείας.

Μετοχαί και όμολογίαι, Συγχώνευσις Οίκων προς συγκρότησιν ανωνύμου εταιρείας. Συγχώνευσις ανωνύμων εταιρειών. Νέος Νόμος περί ανωνύμων εταιρειών εν Ελλάδι. 3. Εταιρείαι μετά μεταβλητού κεφαλαίου.

Συνεργατικαί εταιρείαι εν γένει. Σκοπός και κυριώτερα είδη τούτων.

Περί των εν Ελλάδι λειτουργούντων τοιούτων ιδρυμάτων.

ΚΕ'. Δάνεια Κρατών και Κοινοτήτων

1. Δημόσιο, Δάνεια. Διάφοροι τύποι τοιούτων δανείων (κυμαινόμενον, πάγιον, χρεωλυτικόν κ.λ.π.). Απόσβεσις Δανείου. Μετατροπή Δανείου. Ιστορία των Εθνικών Δανείων της Ελλάδος. 2. Όμολογίαι Δημοσίων Δανείων. Αγορά και πώλησις τίτλων.

ΚΣΤ''. Αγοραί και χρηματιστήρια

Αίθουσα Πλειστηριασμού. Αγοραί. Εμπορικαί πανηγύρεις. Χρηματιστήρια. Σκοπός και κατηγορίαι τούτων. Χρηματιστήρια εμπορευμάτων. Δελτίον Χρηματιστηρίου. Πράξεις ενεργούμεναι εν τω Χρηματιστηρίω, Μηχανισμός των πράξεων εκάστης κατηγορίας, Παράδοσις του εμπορεύματος κατά τας πωλήσεις επί προθεσμία.

Ιδρύματα Συμψηφισμού των τοιούτων πράξεων και λειτουργία αυτών (Clearing house). Πρόκρισις επί εμπορευμάτων.

Διεξαγωγή των πράξεων του μεγάλου Εμπορίου.

Τάξις Δ'. (1 ώρα καθ' εβδομάδα)

ΚΖ'. Περί νομίσματος

1. Γενικά περί νομίσματος, Μεταλλικόν νόμισμα. Μονομεταλλισμός και διμεταλλισμός. Χαρτονομίσματα και Τραπεζογραμμάτια και είδη κυκλοφορίας τούτων. (Ταύτα πάντα συνοπτικώς).

Σελ. 690
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/691.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΚΗ'. Περί τραπεζών

1. Αντικείμενον των Τραπεζιτικών επιχειρήσεων και οικονομική σημασία αυτών. Λεπτομερής εξέτασις των συνηθέστερων και σπουδαιότερων εργασιών των Τραπεζών. Καταθέσεις, Ταμιευτήριον. Άνοιγμα τρεχούμενων λογαριασμών, ηγγυημένων, σχετική προμήθεια και μικροέξοδα. Επιταγαί και Βιβλιάρια επιταγών. Επιταγαί Αλληλοχρεωπιστώσεως (Bons de virement). Προεξόφλησις εμπορικών γραμματίων, σχετικοί όροι. Έκδοσις πιστωτικών επιστολών. Άνοιγμα πιστώσεως άνευ εγγυήσεως.

Αποδοχή και πληρωμή συναλλαγματικών διά λογαριασμόν τρίτων. Δάνεια επί ενεχύρω εμπορευμάτων η τίτλων. Δάνεια ενυπόθηκα. Δάνεια άπλα. Δάνεια Χρεωλυτικά. Δάνεια εις ανωνύμους εταιρείας, κοινότητας και Κράτη. Συμμετοχή εις εταιρικάς επιχειρήσεις. Αγορά και πώλησις εξωτερικού Συναλλάγματος. Αγορά και πώλησις εξωτερικών νομισμάτων και πολυτίμων μετάλλων. Αγορά και πώλησις τίτλων κατά διαταγήν και διά λογαριασμόν τρίτων. Εισπράξεις εμπορικών γραμματίων τιμολογίων και λοιπών τίτλων διά λογαριασμόν τρίτων. Πληρωμαί διά λογαριασμόν τρίτων, Φύλαξις τίτλων και τιμαλφών αντικειμένων. Εκμίσθωσις χρηματοκιβωτίων. Ασφάλισις κατά της εις το άρτιον κληρώσεως ομολογιών. Παροχή πληροφοριών.

2. Περί της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος, Ιστορικόν και οικονομική ταύτης σημασία. Μελέτη συνοπτική των κυριωτέρων αυτής εργασιών. Μελέτη επί του ισολογισμού ταύτης και σχετικά συμπεράσματα.

4. Περί των άλλων εν Ελλάδι Τραπεζών,

5. Περί των Συμψηφιστηρίων Τραπεζιτικών ιδρυμάτων (Cham bres de compensation) εν Λονδίνω και Παρισίοις. Σκοπός και λειτουργία αυτών.

6. Υποκαταστήματα και ανταποκριταί Τραπεζών.

7. Όροι, ους δέον να λαμβάνη υπ' όψει ο μελετών την ίδρυσιν τραπεζιτικής επιχειρήσεως.

ΚΘ. Χρηματιστήρια αξίων

1, Αντικείμενον των χρηματιστηρίων τούτων. Πράξεις ενεργούμεναι εν αυτοίς. 2. Χρηματιστήριον Αθηνών, ιστορικόν τούτου και συνοπτική εξήγησις του οργανισμού αυτού. Εξέτασις των εν αυτώ ενεργουμένων διαπραγματεύσεων. 3, Ξένα Χρηματιστήρια του είδους τούτου εν γένει. Συνοπτική αλλά σαφής εξήγησις των εν αυτοίς εφαρμοζομένων διατάξεων και συνηθειών (ιδία εν Λονδίνω και Παρισίοις),

Λ'. Περί βιομηχανικών επιχειρήσεων

1, Βιομηχανία εν γένει, Κυριώτατοι Βιομηχανικοί κλάδοι της Ελλάδος. 2. Οργάνωσις Βιομηχανικής επιχειρήσεως, Όροι σχετικοί και ανάλογον προσωπικόν.

Σελ. 691
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/692.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

3. Προστατευτικά μέτρα υπέρ της Βιομηχανίας και ιδία τα εν Ελλάδι ισχύοντα,

ΛΑ'. Περί ασφαλιστικών επιχειρήσεων

1. Σύμβασις ασφαλείας και στοιχεία ταύτης. Διάκρισις των ασφαλειών εις είδη, A'. Ασφάλειαι πραγμάτων. Οι κυριώτεροι κλάδοι αυτών. Διατυπώσεις σχετικαί προς την καταβολήν αποζημιώσεως εν περιπτώσει πραγματοποιήσεως του κινδύνου. Β'. Ασφάλειαι προσώπων. Σχετικοί Κλάδοι. Εξέτασις των κυριωτέρων περιπτώσεων.

2. Aι σπουδαιότεραι ασφαλιστικαί εταιρείαι εν Ελλάδι και σχετική περί τούτων νομοθεσία.

3. Περί αλλοδαπών τίνων ασφαλιστικών εταιριών και ιδία του Αγγλικού Lloyd και της Γαλλικής Verità.

4. Οργανωσις Ασφαλιστικής επιχειρήσεως. "Οροι αναγκαίοι,

AB'. Καθιδρύματα συμβάλλοντα εις την ενίσχυσιν των οικονομικών επιχειρήσεων

1. Διοίκησις εν γένει, Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας. Προξενεία. Τεχνική και Εμπορική Εκπαίδευσις, Επιμελητήρια. Εμπορευματολογικά Μουσεία. Παγκόσμιοι Εκθέσεις κ,λ.π,

ΛΓ'. Γενικοί γνώσεις εμπορικής στατιστικής B' Μεθοδολογικαί οδηγίαι.

Εκ της διδασκαλίας της Εμποριολογίας ο μαθητής διδάσκεται την οργάνωσιν του εμπορίου, τας πράξεις της εμπορικής ζωής, τα πρόσωπα, άτινα έκτελούσι τας πράξεις ταύτας και τα έγγραφα τα λαμβάνοντα Χώραν κατά την διεξαγωγήν αυτών.

Εν άλλαις λέξεσιν, η διδασκαλία αυτής εξετάζει λεπτομερώς και συστηματικώς τας πράξεις, αίτινες διέπουσι το εμπόριον και εισέρχεται εις όλας τας λεπτομέρειας τας αφορώσας τον εν γένει μηχανισμον του εμπορίου,

Ο καθηγητής κατά την διδασκαλίαν της Εμποριολογίας πρέπει να θέτη υπό τα όμματα των μαθητών και πραγματικά εμπορικά έγγραφα, δελτία εμπορικών αγορών, εμπορικούς οδηγούς, διαφημίσεις καταστημάτων, δασμολόγια, διατιμήσεις, κανονισμούς, εκθέσεις εμπορικών αγορών, εμπορικάς εφημερίδας, εμπορικά περιοδικά, τιμοκαταλόγους, δείγματα εμπορευμάτων κλπ.

Επιπροσθέτως δε πρέπει να γίνωνται και επισκέψεις εμπορικών καταστημάτων, εργοστασίων. Τραπεζών, Τελωνείων, Σιδηροδρόμων, Χρηματιστηρίων, Γενικών αποθηκών, κλπ.

Η διδασκαλία πρέπει να είναι θεωρητική και πρακτική, έκαστον δε κεφάλαιον να συνοδεύηται υπό γυμνασμάτων και ερωτημάτων.

Σελ. 692
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/693.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Σημείωσις. Κατά την διδασκαλίαν ο διδάσκων είνε ελεύθερος να ακολουθήση κατά την κρίσιν του διάφορον σειράν ταξινομήσεως της ύλης του προγράμματος εκάστης τάξεως,

Παρατηρήσεις διά τας Σχολάς θηλέων.

Κατά την διδασκαλίαν της Εμποριολογίας παραλείπονται εκ της ύλης του προγράμματος εν μεν τη Β' τάξει τα εξής: Περί Τελωνείων και Γενικών Αποθηκών, εν δε τη Γ' τάξει τα περί Αγορών και Εμπορικών Χρηματιστηρίων και εν τη Δ' τάξει τα περί Χρηματιστηρίου αξιών και βιομηχανικών επιχειρήσεων, το δε περί ασφαλειών διδάσκεται εν συνόψει,

II. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Α' Διδακτέα ύλη.

τάξις A',

(2 ώραι καθ' εβδομάδα κατά το β' εξάμηνον).

Αντικείμενον και σκοπός της Λογιστικής. Σημασία της λογιστικής τάξεως εν τω Εμπορίω. Τα δικαιολογητικά έγγραφα εν τη Λογιστική. Όργανα της Λογιστικής: τα λογιστικά βιβλία και οι λογαριασμοί.

Τι είναι λογαριασμός, χρέωσις, πίστωσις, δούναι, λαβείν, υπόλοιπον χρεωστικόν, η πιστωτικόν.

Λειτουργία μεμονωμένων λογριασμών (μεθ' υποδειγμάτων και εφαρμογών)

α') Χρεωστών η πελατών.

β') Πιστωτών,

γ') Τραπέζης.

δ') Ταμείου.

ε') Εμπορεύματος κλ.π.

Κλείσιμον και άνοιγμα των λογαριασμών.

Κανόνες χρεώσεως και πιστώσεως των άνω λογαριασμών.

Τι σημαίνουσιν οι όροι ενεργητικόν, παθητικόν και καθαρά περιουσία. Κατάστασις οικονομική.

Τάξις Β',

(2 ώραι καθ' εβδομάδα)

Εις τι συνίσταται το απλογραφικόν σύστημα, ιστορικόν αυτού. Ατέλεια., του απλογραφικού συστήματος. Ασκήσεις απλογραφικαί.

Α'. Γενική θεωρία της Διπλογραφικής Λογιστικής. Εργασία, παραγωγή, οικονομία, σύστασις περιουσίας.

Σελ. 693
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/694.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Η περιουσία ως αντικείμενον εκμεταλλεύσεως, στοιχεία της περιουσίας.

Ενεργητικόν, παθητικόν, καθαρά περιουσία η κεφάλαιον.

'Ισολογισμός. Αποστολή της Λογιστικής. Όργανα της Λογιστικής: οι λογαριασμοί και τα λογιστικά βιβλία.

Ορισμός του λογαριασμού, θεωρία της χρεώσεως και της πιστώσεως των λογαριασμών.

Διπλογραφική εγγραφή η διατύπωσις των οικονομικών πράξεων.

Λειτουργία των συνηθέστερων εν τη Εμπορική Λογιστική λογαριασμών·

Ισοζύγιον λογαριασμών.

Σχηματισμός του ισολογισμού1 εκ των λογαριασμών. Ανάλυσις του λογαριασμού καθαράς περιουσίας εις απλούς λογαριασμούς (Κεφαλαίου, Ζημιών και Κερδών και Γενικών Εξόδων).

Προσδιορισμός των αποτελεσμάτων της πωλήσεως: άμεσος και έμμεσος διά της απογραφής των εμπορευμάτων.

Πράξεις απογραφής (τέλους της χρήσεως).

Ισοζύγιον οριστικόν.

Ισολογισμός μετά ταξινομήσεως των λογαριασμών εις λογαριασμούς, 1) ενεργητικού 2) παθητικού και 3) καθαράς περιουσίας.

Ανάλυσις του λογαριασμού ζημιών και κερδών και του λογαριασμού των γενικών εξόδων.

Κατάστασις κερδών και ζημιών.

Μεταφορά από σελίδος εις σελίδα και από λογαριασμού εις λογαριασμόν.

Κλείσιμον και άνοιγμα των λογαριασμών.

Εφαρμογαί επί της λειτουργίας των λογαριασμών. Λύσις ποικίλων γυμνασμάτων αυτοτελών κατά την ανάπτυξιν της γενικής θεωρίας.

Β'. Λογιστικά βιβλία

Νομικαι διατυπώσεις περί των Εμπορικών Βιβλίων.

Ημερολόγιον πρόχειρον και διπλογραφικόν.

Καθολικόν (Γενικόν)

Καθολικόν Αποθήκης, καθολικόν χρεωστών, καθολικόν πιστωτών μετά των αντιστοίχων περιληπτικών λογαριασμών εν τω Γενικώ Καθολικώ.

Βιβλίον ισοζυγίων. Βιβλίον απογραφών και ισολογισμών.

Βιβλία τάξεως: βιβλίον λήξεως γραμματίων εισπρακτέων, βιβλίον λήξεως γραμματίων πληρωτέων.

Κλείσιμον και άνοιγμα των βιβλίων.

Εφαρμογαί επί των Λογιστικών βιβλίων. Λύσις διαφόρων γυμνασμάτων ποικίλης συνθέσεως. Χρήσις δικαιολογητικών εγγράφων (επί εντύπων) εις τίνα των γυμνασμάτων τούτων.

Μικρά μονογραφία μεθ' όλων των Βιβλίων.

Σελ. 694
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/695.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Τάξις Γ',

(3 ώραι καθ' εβδομάδα).

Α'. Συγκεντρωτικόν σύστημα εγγραφών

Αναλυτικά Ημερολόγια: Ταμείου, Αγορών, Πωλήσεων, Διαφόρων πράξεων.

Αναλυτικά Καθολικά: Χρεωστών, Πιστωτών, 'Αποθήκης,

Συνθετικόν Ημερολόγιον. Συνθετικόν Καθολικόν.

Βιβλίον Ισοζυγίων. Βιβλίον Απογραφών και Ισολογισμών.

Βιβλία τάξεως.

Κλείσιμον και άνοιγμα των Βιβλίων,

Β'. Εφαρμογαί

Μονογραφία εμπορικού καταστήματος χονδρικής πωλήσεως κατά το συγκεντρωτικόν σύστημα μεθ' όλης της σειράς των βιβλίων και μετά δικαιολογητικών εγγράφων.

Εν τη Μονογραφία ταύτη δέον να περιληφθώσι και αι σπανιώτεραι περιπτώσεις των οικονομικών πράξεων ενός εμπορικού καταστήματος, μεταξύ δε αυτών αι αποσβέσεις, των οποίων αναπτύσσεται ενταύθα η θεωρία, επιστροφαί εμπορευμάτων, εκπτώσεις, τόκοι, αγοραί εκ του εξωτερικού και διακανόνισις εξωτερικού συναλλάγματος, πράξεις επί γραμματίων εισπρακτέων και πληρωτέων, διαπραγμάτευσις συναλλαγματικών κλπ.

Στατιστικαί πληροφορίαι εκ των λογαριασμών,1

Μικρά Μονογραφία καταστήματος λιανικής πωλήσεως μετ' ανοίγματος διπλογραφικών βιβλίων εξ απογραφής.

Διόρθωσις των λογιστικών σφαλμάτων.

Τι ορίζει ο νόμος επί του ζητήματος τούτου.

Λογιστική Συμμετοχικών επιχειρήσεων εξ 1)2 εξ 1)3 κλ.π.

Εγγραφαί εις τα βιβλία των ενδιαφερομένων.

Λύσις σχετικών αυτοτελών γυμνασμάτων κατά τους δύο τρόπους αμέσου και τελικού χωρισμού και μετά τοκοφόρων λογαριασμών.

Γ'. Λογιστική Εταιρειών α') Ομορρύθμων, β') Ετερορρύθμων, γ') Ανωνύμων δ') Συνεταιρισμών.

Εγγραφαί:

α') Σχηματισμού κεφαλαίου.

β') Απολήψεων συνεταίρων.

γ') Διανομής κερδών και ζημιών.

δ') Φορολογίας καθαράς προσόδου.

ε') Αυξήσεως η ελαττώσεως κεφαλαίου.

Σελ. 695
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/696.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

στ') Συγχωνεύσεως εταιρειών. ζ') Διαλύσεως.

η') Εκκαθαρίσεως α') υπό ξένου εκκαθαριστού και β') υπό των ιδίων συνεταίρων.

θ') Εκδόσεως μετοχών, ομολογιών, ιδρυτικών τίτλων. ι') Μετατροπής μιάς εταιρείας από ενός είδους εις έτερον. Λύσις διαφόρων αυτοτελών γυμνασμάτων. Σύνταξις και ανάλυσις ισολογισμών ανωνύμων εταιρειών,

Δ'. Λογιστική παραγγελιοδοχικών επιχειρήσεων

Παραγγελιοδοχικαί επιχειρήσεις αγοράς και πωλήσεως εμπορευμάτων διά λογαριασμόν τρίτων,

Εφαρμογαί επί διάφορων γυμνασμάτων,

Τήρησις λογαριασμού εις δύο νομίσματα, το εθνικόν και το ξένον. Τήρησις των βιβλίων του τε παραγγελιοδότου και παραγγελιοδόχου. Λειτουργία Ημερολογίου Καθολικού.

Τάξις Δ', (3 ώραι καθ' εβδομάδα) Α'. Λογιστική Τραπεζιτικών Επιχειρήσεων.

Λογιστική οργάνωσις των Τραπεζιτικών επιχειρήσεων. Καταμερισμός της εργασίας. Τμήματα.

Διπλογραφική διατύπωσις των διαφόρων τραπεζιτικών πράξεων.

Λογιστική Μονογραφία Τραπέζης μετά τρεχούμενων τοκοφόρων λ/σμών και των κυριωτέρων δικαιολογητικών εγγράφων.

Λογιστική υποκαταστημάτων.

Ανάλυσις Ισολογισμών Τραπεζών.

Β'. Λογιστική Βιομηχανικών Επιχειρήσεων

Σκοπός της βιομηχανικής Λογιστικής.

Σκόπιμος οργάνωσις της Λογιστικής εκάστης βιομηχανικής επιχειρήσεως.

Μελέτη των ειδικών λογαριασμών της Βιομηχανικής Λογιστικής και προσδιορισμός του αρχικού τιμήματος των βιομηχανικών προϊόντων δι' αυτών.

Μικραί Μονογραφίαι Βιομηχανικών επιχειρήσεων και γυμνάσματα Βιομηχανικής Λογιστικής.

Γ'. Διάφοροι εφαρμογαί της Λογιστικής.

Γενικαί γραμμαί της Λογιστικής: α') Γεωργικών επιχειρήσεων.

Σελ. 696
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/697.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

β') Ασφαλειών.

γ') Ατμοπλοϊκών εταιρειών.

δ') Σιδηροδρόμων.

Αναλυσις των Ισολογισμών των επιχειρήσεων τούτων, ε') Οικιακή Λογιστική. Χρήσις Ημερολογίου-Καθολικού, στ') Λογιστική Συλλόγων. ζ') Στοιχεία Δημοσίου Λογιστικού.

Α'. Πρακτικόν Γραφείον

Κατά τους τελευταίους μήνας του σχολικού έτους λειτουργεί εφ' όσον έχει συμπληρωθή η ύλη του προγράμματος, συστηματικόν πρακτικόν γραφείον, αφιερουμένων προς τούτο και των ωρών της αλληλογραφίας και εμποριολογίας.

Οι μαθηταί κατατάσσονται εις ομάδας. Εκάστη ομάς αντιπροσωπεύει μίαν επιχείρησιν, ης τηρεί την λογιστικήν. Κατά περιόδους, καταλλήλως οριζομένας, γίνεται μετάθεσις των μαθητών από τμήματος εις τμήμα της ιδίας επιχειρήσεως η και από οίκου εις οίκον. Ο καθηγητής προτείνει κατάλληλα θέματα εις τας ομάδας ταύτας.

Οι μαθηταί εκάστης ομάδος προβαίνουσιν εις πλήρη λογιστικήν επεξεργασίαν των θεμάτων υπό την επίβλεψιν και οδηγίαν του καθηγητού.

Β'. Μεθοδολογικαί οδηγίαι

Οι μαθηταί γινώσκοντες τας εμπορικάς πράξεις καταλλήλως εκ της διδασκαλίας της Εμποριολογίας θα είναι εις θέσιν να κατανοήσωσι την Λογιστικήν, ήτις αντικείμενον έχει την εγγραφήν των πράξεων τούτων εν τοις βιβλίοις και τοις λογαριασμοίς.

Η διδασκαλία της Λογιστικής πρέπει να γίνηται θεωρητικώς και πρακτικώς μετά πολλών γυμνασμάτων επί ενός εκάστου θέματος.

Εν εκάστη τάξει η διδασκαλία της Λογιστικής συμβαδίζει, κατά το μάλλον και ήττον προς τα μαθήματα της Εμποριολογίας και των Μαθηματικών, άτινα κατά φυσικόν λόγον πρέπει να προηγώνται αυτής.

Από της ενάρξεως της διδασκαλίας της Λογιστικής ο Καθηγητής οφείλει να επιστήση την προσοχήν αυτού εις το καλλιτεχνικόν μέρος της Λογιστικής (καλλιγραφίαν εν γένει, κανονικήν θέσιν και γραφήν των αριθμών, των τίτλων των λογαριασμών και των επεξηγήσεων, κλείσιμον και άνοιγμα των λογαριασμών κλπ.).

Εν 'εκάστη τάξει η διδασκαλία της Λογιστικής ανακεφαλαιούται εις μίαν η περισσοτέρας συντόμους λογιστικάς μονογραφίας μετά των απαιτουμένων λογιστικών βιβλίων, λογαριασμών και δικαιολογητικών εγγράφων,

Η όλη δε διδασκαλία της Λογιστικής οφείλει να καταστήση τον απόφοιτον

Σελ. 697
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/698.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

της Εμπορικής Σχολής ικανόν να οργάνωση και τηρήση τα βιβλία και τους λογαριασμούς μιάς επιχειρήσεως κατά το νεώτερον της εποχής πνεύμα, καθ' ο επιδιώκεται το μέγιστον όριον της λογιστικής εν γένει τάξεως διά του ελαχίστου ορίου χρόνου τε και χρήματος.

Σημείωσις. Κατά την διδασκαλίαν ο διδάσκων είνε ελεύθερος να ακολουθήση κατά την κρίσιν του διάφορον σειράν ταξινομήσεως της όλης του προγράμματος εκάστης τάξεως.

Παρατηρήσεις διά τας σχολάς θηλέων

Κατά την διδασκαλίαν της Λογιστικής παραλείπονται εκ της όλης του προγράμματος εν τη Δ' Τάξει τα της Βιομηχανικής Λογιστικής και των διαφορών εφαρμογών της Λογιστικής, διδάσκεται όμως εν ταις Σχολαίς Θηλέων αναλυτικώτερον η Οικιακή Λογιστική. Εν τη Γ' δε τάξει τα της Λογιστικής των Συμμετοχικών Επιχειρήσεων.

III. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Διδακτέα ύλη,

Τάξις Γ.

(1 ώρα καθ' εβδομάδα)

1) Σκοπός της εμπορικής αλληλογραφίας. Νομική ταύτης σημασία.

2) Ταξινόμησις και φύλαξις των λαμβανομένων επιστολών και τηλεγραφημάτων.

3) Λήψις αντιγράφου των αποστελλομένων επιστολών και τηλεγραφημάτων. Τρόποι αντιγραφής.

4) Διάταξις της εμπορικής επιστολής. Κύρια μέρη του όλου περιεχομένου αυτής.

5) Αρεταί, ας δέον να παρουσιάζη εκάστη εμπορική επιστολή (τάξις, σαφήνεια, συντομία, καλλιγραφικός χαρακτήρ), υποδείγματα καλών επιστολών.

Προεισαγωγικαί ασκήσεις εις την εμπορικήν αλληλογραφίαν.

α') Φράσεις συνηθιζόμεναι εν τω προλόγω.

β') " " " " κυρίω σώματι του κειμένου.

γ') " " " " επιλόγω.

δ') Μετά επαρκή άσκησιν περί τας τοιαύτας φράσεις γίνεται έναρξις του συντακτικού συνδυασμού αυτών προς σύνταξιν πλήρους επιστολής, προηγουμένης εκάστοτε της λογικής κατατάξεως των διανοημάτων !

Η σύνταξις πλήρους επιστολής γίνεται επί τη βάσει του αντικειμένου αυτής. Διαδοχικώς δε εξετάζονται υποδείγματα επιστολών εκάστης κατηγορίας καταλλήλως εκλεγομένων, ώστε και ανάλογοι προς τας γνώσεις των μαθητών της τάξεως να είναι και σχετικαί πως προς τα διδασκόμενα μέρη της εμποριολογίας και της λογιστικής εν τη τάξει ταύτη.

Σελ. 698
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/699.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Εφαρμογαί :

Διάφοροι κατηγορίαι επιστολών: εγκυκλίων, προσφοράς εμπορευμάτων και υπηρεσιών κλπ.

Τάξις Δ',

(1 ώραν καθ' εβδομάδα)

Αλληλογραφία σχετική προς την παραγγελίαν και την εκτέλεσιν αυτής, προς το εισαγωγικόν και εξαγωγικόν εμπόριον, προς τας τραπεζιτικάς και βιομηχανικάς εργασίας.

Σύνταξις της ύλης σειράς της διαμειβομένης αλληλογραφίας μεταξύ δύο η περισσοτέρων εμπορικών οίκων επί μιας και της αυτής υποθέσεως (συναλλαγής) μετά των σχετικών εμπορικών εγγράφων.

Ασκήσεις επί διαφόρων συναλλαγών.

3. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙA

Α' Σκοπός της διδασκαλίας,

1) Γνώσις των γενικών γνωρισμάτων των πρωτευόντων εμπορευμάτων, ήτοι των αποτελούντων αντικείμενον παγκοσμίου εμπορίας φυσικών και τεχνικών προϊόντων διά συντόμου περιγραφής των ουσιωδεστέρων στοιχείων τούτων και δη των σχετικών προς τας νοθείας και παραποιήσεις.

2) Γνώσις των Ελλην. Εμπορευμάτων, ήτοι των γεωργικών και Βιομηχανικών προϊόντων της χώρας ημών των αποτελούντων αντικείμενον εξαγωγικού εμπορίου.

B', Διδακτέα ύλη,

τάξις Γ', (2 ώραι καθ' εβδομάδα)

Εισαγωγή.

1) Ορισμός του Εμπορεύματος και Σκοπός της Εμπορευματολογίας.

2) Στοιχεία περιγραφής και εξεταζόμενοι όροι των Εμπορευμάτων (Εμπορευματογνωσία). Χρησιμότης τούτων προς σπουδήν των Εμπορευμάτων,

Διαίρεσις των Εμπορευμάτων:

α') Εις άμεσα Εμπορεύματα (πρώται ύλαι) φυσικά η παραγωγικά προϊόντα φερόμενα αμέσως εις το εμπόριον και έμμεσα εμπορεύματα (Βιομηχ. προϊόντα).- Προϊόντα μετά κατεργασίαν φερόμενα εις το εμπόριον.

β') Ως προς την προέλευσιν, ήτοι Ορυκτά, φυτικά και Ζωικά.

γ') Γενικώς κατά κόσμον της φύσεως, ήτοι ανόργανα, και οργανικά,

Μέρος Α',

Περιεχόμενα. Μέταλλα και Κράματα. Χημικά προϊόντα, χρώματα, λιπάσματα

Σελ. 699
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/700.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

και εκρηκτικαί ύλαι. Οικοδομικαί ύλαι. Βιομηχανικοί λίθοι. Αγγειοπλαστική και Υαλουργία. Πολύτιμοι λίθοι.

Α'. Μέταλλα

Φυσικαί και χημικαί ιδιότητες των μετάλλων. Μεταλλεύματα, διαίρεσις τούτων και κατεργασία. (Μεταλλουργία), Μέθοδοι και είδη καμίνων. Διαίρεσις των μετάλλων εις α') κοινά, β') ελαφρά και γ') πολύτιμα,

Κοινά μέταλλα.- Σίδηρος και ορυκτά τούτου. Μεταλλουργία σιδήρου και είδη τούτου εν τω εμπορίω. Χαλκός, Κασσίτερος και Ψευδάργυρος. Μόλυβδος, ορυκτά τούτου. Έκκαμίνευσις τούτων εν Λαυρίω. Νικέλιον και Μαγγάνιον.

Ελαφρά μέταλλα.- Κάλιον και Νάτριον. Μαγνήσιον και Αργίλλιον.

Πολύτιμα μέταλλα.- Υδράργυρος, ορυκτά, αμαλγάματα και χρήσιμα τούτου άλατα. Άργυρος - ορυκτά τούτου. Ο Αργυρούχος Γαληνίτης της Ελλάδος. Χρυσός και Λευκόχρυσος. Νομίσματα και κοσμήματα, τίτλοι αυτών και έλεγχος διά Λυδίας λίθου.

Κράματα, παρασκευή και χρήσις τούτων.

Β'. Χημικά Προϊόντα

Διαίρεσις τούτων χημικώς εις Στοιχεία, Οξέα, Βάσεις και Άλατα.

Στοιχεία.- Βρώμιον και Ιώδιον. Θείον και Φώσφορος. Αρσενικόν. Ανίχνευσις φωσφόρου και Αρσενικού κατά τας δηλητηριάσεις.

Οξέα.- Θειϊκόν, νιτρικόν και υδροχλωρικόν. Βιομηχ. παρασκευή τούτων και είδη εν τω εμπορίω. Εκ των οργανικών οξέων, τα πξεικόν, τρυγικόν και οξαλλικόν.

Βάσεις.- Καυστικά (Κάλι και Νάτριον). Άσβεστος και Αμμωνία.

Άλατα.- Μαγειρικόν άλας, Σόδα, Ποτάσσα, Βοραξ και Νίτρα, Χλωρικόν κάλι. Πυρεία και είδη τούτων. Αμμωνιακόν άλας και Χλωριούχος άσβεστος. Στυπτηρία. Θειϊκά (Σίδηρος και Χαλκός), Νιτρικός Άργυρος. Σιδηροκυανιούχον Κάλλιον, είδη τούτου. Χλωριούχος Ψευδάργυρος.

Χημ. Χρώματα.- Υδατοχρώματα και έλαιοχρώματα. Κυριώτερα τούτων εξ όλων των ειδών. Λευκά, Ερυθρά, Κίτρινα και Πράσινα. Κυανά και Μέλανα.

Λιπάσματα.- Είδη του εδάφους και ανάγκη των λιπασμάτων. Είδη τούτων. Απλά και σύνθετα. Φυτικά και Ζωϊκά, Χημ. λιπάσματα, (Φωσφορούχα, Αζωτούχα και Καλιούχα). Βιομηχ. παρασκευή και εμπόριον τούτων.

Εκρηκτικαί ύλαι.- Κοινή πυρίτις, σύστασις και εμπόριον αυτής. Είδη πυρίτιδος. Πυροτεχνία και βεγγαλικά φώτα.

Γ'. Οικοδομικαί ύλαι Ασβεστόλιθος και μάρμαρα. Πυριτικοί λίθοι. Άμμος και Αμμοκονία.

Σελ. 700
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/701.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Είδη αμμοκονιών. Φυσικαί αμμοκονίαι. Θηραϊκή γη. Τσιμέντα εν τω εμπορίω. Γύψος και είδη αυτής. Άσφαλτος, είδη αυτής και σφαλτώσεις.

Δ'. Βιομηχανικοί λίθοι.

Τάλκης και μαρμαγυρίας. Σμύρις και λιθογραφικαί πλάκες. Κιμωλία. Ε'. Αγγειοπλαστική και Υαλουργία.

Άργιλλος.- Είδη αυτής. Παρασκευή της ζύμης. Σκευη και είδη τούτων. Ύαλος.- Χημική σύστασις της υάλου και ιδιότητες αυτής. Είδη υάλων. Κατασκευή υάλινων σκευών και μέθοδοι κατ' αυτήν.

ΣΤ'. Πολύτιμοι λίθοι.

Διαίρεσις των πολυτίμων λίθων. Αδάμας, Εξαγωγή και κατεργασία τούτου. Εμπόριον του αδάμαντος. Σάπφειρος και Σμάραγδος. Ημιπολύτιμοι λίθοι. Καλλαΐτης και Αμέθυστος.

Μέρος Β'.

Περιεχόμενα.- Ξυλεία και Καύσιμοι ύλαι.

Α'. Ξυλεία.

Δάση και Δασικά προϊόντα. Είδη ξυλείας, υλοτομία εν Ελλάδι: Ιδιότητες και κατηγορίαι ξύλων. Περί της εγχωρίου ξυλείας, Εμπόριον της οικοδομησ'ιμου και ναυπηγησίμου ξυλείας. Περί του φελού. Παραγωγή και χρήσις τούτου.

Β'. Καύσιμοι ύλαι.

Περί καύσεως και καυσιμότητος. Θερμαντικαί μονάδες. Κατάταξις των καυσίμων υλών.

α') Στερεαί.- (φυσικαί, ορυκταί και τεχνικαί) Ξύλα και είδη ανθράκων. β') Ρευσταί.- Πετρέλαιον, έλαια και οινόπνευμα, γ') Αερώδεις.- Φωταέριον, ασετυλίνη.

τάξις Δ'.

(3 ώραι καθ' εβδομάδα και διά τας Σχολάς των θηλέων 2 ώραι). Περιεχόμενα.- Οργανικά Εμπορεύματα (Φυτικά και Ζωϊκά).

Μέρος A'.

Φυτικά Εμπορεύματα.- Σιτηρά και Όσπρια. Αποικιακά. Οίνος και οινοπνευματώδη ποτά. Έλαια και ρητίναι, Οπώραι και ξηροί καρποί. Φυτικαί, βαφικαί και υφαντικαί ύλαι. Καπνός, Χάρτης, Φαρμακευτικά φυτ. Εμπορεύματα. Κόμμεα,

Σιτηρά.- Τροφαί λευκής φυλής και δημητριακοί καρποί. Αμυλώδεις τροφαί και σίτος. Καλλιέργεια και τόποι παραγωγής. Αρτοποιία και φυραματοποιΐα.

Σελ. 701
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/702.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Άλλα σιτηρά, αραβόσιτος, σίκαλις, κριθή και βρώμη. Κονδυλώδη (Γεώμηλα και Μανιόκα). Όσπρια, Θρεπτική τούτων δύναμις και εμπόριον των κυριωτέρων (φασίολοι, ερέβινθοι και πίσα).

Αποικιακά.- Τροφαί κιτρίνης φυλής και Όρυζα, Παραγωγή και μεταφορά ορύζης. Εμπόριον ορύζης και ποιότητας. Κακάον και Σοκολάτα. Καφές και Τέϊον. Ζάκχαρις και παρασκευή ταύτης εκ Σακχαροκαλάμου και τεύτλων, Το μέγα εμπόριον της Ζακχάρεως. Άλλα είδη σακχάρου, γλύκωμα και Σακχαρίνη. ;Οίνος-οινόπνευμα και συναφή οινοπνευματώδη ποτά. Ζύθος, Έλαια, Έλαιον ελαίας και ελαιουργία. Σάπων και σαπωνοποΐα εκ φυτικών ελαίων. Σησαμέλαιον, λινέλαιον και σαπωνοποια εκ φυτικών ελαίων. Σησαμέλαιον, λινέλαιον και βαμβακέλαιον. Φαρμακευτικά και αιθέρια έλαια. Αμυγδαλέλαιον, κιτρέλαιον και ροδέλαιον, Τερεβινθέλαιον και Καφουρά. Ήλεκτρον. Οπώραι. Σταφίς και Σύκα, Αμύγδαλα. Κάρυα ' και Κάστανα, Κεράτια (χαρούπια). Βάλανοι και Φοίνικες. Εσπεριδοειδή, Πορτοκάλια, Λεμόνια και Κίτρα.

Βαφικά.- Ερυθρόδανον (ριζάρι), Καμπεχιανόν ξύλον και Ίνδικόν.

Υφαντικά.- Βάμβαξ, Λίνον, και Κάνναβις, Κλωστικά και οφανσις. Διάκρισις των υφασμάτων. Καπνός. Καλλιέργεια και βιομηχανία τούτου. Χάρτης. Χαρτοττοιητικαΐ ύλαι και. είδη του χάρτου. Φαρμακευτικά. Γλυκόρρυζα και Κροκόρριζα, Κανέλλα και Κίνα. Όπιον και Χασίς. Κόμμεα διάφορα. Αραβικόν και ελαστικον. Χρήσις και εμπόριον του ελαστικού κόμμεος.

Μέρος B'.

Ζωϊκά εμπορεύματα.- Τρόφιμα Ζωικής προελεύσεως, Ζωϊκών Βιομηχανιών προϊόντα. Δέρματα. Ζωικαί ύλαι. Πολυτελείας εμπορεύματα.

Τρόφιμα.- Γάλα και προϊόντα γαλακτοκομίας. Βούτυρον και μαργαρίνη Τυρός. Ωά. Κρέας. Ιχθύες και Χαβιάρι. Μέλι και Κηρός. Δέρματα. Σισυρουργία και Βυρσοδεψία. Προϊόντα και εμπόριον τούτων.

Υφαντικά.- Έριον και Μέταξα. Τεχνητά είδη τούτων. Προϊόντα εριουργίας και Μεταξουργίας. Στεατοποιΐα και Σαπωνοποιΐα εκ ζωϊκής ύλης. Γλυκερίνη Ζωϊκή Κόλλα και είδη αυτής. Ελεφαντόδους και Μαργαρίται. Κοράλλιον και Σπόγγοι. Τρίχες και Πιλοποιΐα. Πτερά.

B'. Μεθοδολογικοί οδηγίαι

Κατά την διδασκαλίαν τρύ μαθήματος τούτου δέον ο διδάσκων να κατατάσση το εκάστοτε διδασκόμενον Θέμα δεόντως και εν πάση λεπτομερεία· να εκθέτη επιγραφικώς τα τε στοιχεία της περιγραφής του εμπορεύματος και τους απαραιτήτους εξεταζομένους όρους τούτου. Εάν το εμπόρευμα τυγχάνη παραγωγικον προϊόν συντόμως εκτίθενται τα στάδια της καλλιέργειας, αν όμως βιομηχανικόν προϊόν, δέον εν λεπτομέρεια να περιγράφωνται τα στάδια της βιομηχανικής

Σελ. 702
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/703.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

μηχανικής αυτού παρασκευής και αι λαμβάνουσαι χώραν κατά τα διάφορα στάδια χημικαί αντιδράσεις, να παραλείπωνται δε αι πολύπλοκοι μηχανικού κατεργασία., των πρώτων υλών. Προς τούτο ο διδάσκων όπως καθιστά όσο ένεστι εύληπτα τα διάφορα εξεταζόμενα αντικείμενα δέον να προσαγάγη κατά την διδασκαλίαν είδη εκ του Εμπορευματολογικού Μουσείου η είκόνας καλλιεργειών, μηχανικών εγκαταστάσεων και εξελίξεων βιομηχανικής παρασκευής, αν δε τούτο δυσχερές και αδύνατον αποβαίνη, δύναται μετά την θεωρητικήν και ακριβή εν τη αιθούση της διδασκαλίας ανάπτυξιν, να προβαίνη εις την εποπτικήν διδασκαλίαν προς συμπλήρωσιν του όλου διδακτικού έργου μεταβαίνων εις εργοστάσια της περιφερείας της σχολής μετά των μαθητών. Διά τας νοθείας των εμπορευμάτων, δέον να παρέχωνται στοιχειώδεις περί τούτων γνώσεις ως και οι πρακτικώτερο.. τρόποι της εξελέγξεως.

Προκειμένου δε περί της διδασκαλίας του μαθήματος τούτου εν τη Δ' τάξει εις τας Σχολάς των Θηλέων, ο διδάσκων δύναται συντομώτερον να διεξέλθη την ως άνω καθοριζομένην ύλην.

4) ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Α' Σκοπός.

Η διδασκαλία των Ελληνικών εν ταις Εμπ. σχολαίς σκοπόν έχει.

ί) Να καταστήση τους μαθητάς αυτών ικανούς αφ' ενός μεν να κατανοώσιν ευχερώς, αφ' ετέρου δ' ομιλούντες η γράφοντες να μεταχειρίζωνται ορθώς και καλλιεπώς την νεωτέραν δόκιμον Ελληνικήν γλώσσαν προς έκφρασιν των εαυτών διανοημάτων και

2) Να οξύνη τον νουν, να ευρύνη την διάνοιαν, ν' ανάπτυξη την καλαισθησίαν και την ηθικήν ως και την εθνικήν συνείδησιν αυτών διά μελέτης και καταλλήλου ερμηνείας των προϊόντων της τε αρχαίας και νέας Ελληνικής και ξένης λογοτεχνίας.

Β' Διδακτέα ύλη.

Tάξις A'.

(ώραι 6 εβδομαδιαίως.)

1) Νέα Ελληνικά.- (ώραι 2 καθ' εβδομάδα). Ανάγνωσις και ερμηνεία μικρών διατριβών, ων η ύλη λαμβάνεται εκ των εν τη τάξει ταύτη διδασκομένων μαθημάτων και περικοπών επικού και ιστορικού ιδία περιεχομένου προσαρμοζόμενου με τας εμπορικάς σπουδάς εκ της νέας Ελληνικής πεζογραφίας και ποιήσεως ως και εκ της αρχαίας Ελληνικής και ξένης λογοτεχνίας εν δοκίμω νεοελληνική μεταφράσει (π.χ. διηγήσεων εν στενωτέρα εννοία ιστορικών διηγήσεων, περιλήψεων ποικίλου περιεχομένου μικρών διατριβών εκ του κύκλου των εν ταις εμπορικαίς σχολαίς διδασκομένων μαθημάτων εκλεκτών περικοπών

Σελ. 703
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 684
  17_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

  39 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  (Εγκύκλιος 6726/20 Φεβρουαρίου 1922)

  Κυβέρνηση Δ. Γούναρη

  Υπουργός Ι. Ράλλης

  Υπ.. αριθ. 6726

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

  ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΈΥΣΕΩΣ

  Ο Υπουργός της Εθνικής Οικονομίας

  Έχοντες υπ' όψει το άρθρ, 7 του από 15 Αυγούστου 1921 Β, Διατάγματος "περί οργανισμού των Δημοσίων εμπορικών σχολών" εγκρίνομεν το υπό της διά της υπ' αριθ. 64682 διαταγής ημών συγκροτηθείσης επιτροπής καταρτισθέν αναλυτικόν πρόγραμμα μετά των σχετικών οδηγιών διά την μεθοδικήν δί,δασκαλίαν των μαθημάτων εν ταις εμπορικαίς σχολαίς και παραγγέλλομεν την εκτύπωσιν αυτού εις ίδιον τεύχος.

  Εν Αθήναις τη 20 Φεβρουαρίου 1922 Ο Υπουργός

  ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΡΑΛΛΗΣ

  ANAΛΥΤΙKON ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΝ ΤΑΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙΣ

  ΣΧΟΛΑΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

  1) ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α' Σκοπός

  Η διδασκαλία των Θρησκευτικών εν ταις Εμπορικαίς Σχολαίς σκοπόν έχει:

  Την μόρφωσιν του Θρησκευτικού συναισθήματος των μαθητών και διάπλασιν

  Αναδημοσιεύεται από το αυτοτελές τεύχος: Αναλυτικόν πρόγραμμα των εν ταις Εμπορικαίς Σχολαίς διδασκομένων μαθημάτων, Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Αθήνα 1922.