Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:960
 
Αριθμός τόμων:2ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Νομοθεσία
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 26.12 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 691-710 από: 962
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/691.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΚΗ'. Περί τραπεζών

1. Αντικείμενον των Τραπεζιτικών επιχειρήσεων και οικονομική σημασία αυτών. Λεπτομερής εξέτασις των συνηθέστερων και σπουδαιότερων εργασιών των Τραπεζών. Καταθέσεις, Ταμιευτήριον. Άνοιγμα τρεχούμενων λογαριασμών, ηγγυημένων, σχετική προμήθεια και μικροέξοδα. Επιταγαί και Βιβλιάρια επιταγών. Επιταγαί Αλληλοχρεωπιστώσεως (Bons de virement). Προεξόφλησις εμπορικών γραμματίων, σχετικοί όροι. Έκδοσις πιστωτικών επιστολών. Άνοιγμα πιστώσεως άνευ εγγυήσεως.

Αποδοχή και πληρωμή συναλλαγματικών διά λογαριασμόν τρίτων. Δάνεια επί ενεχύρω εμπορευμάτων η τίτλων. Δάνεια ενυπόθηκα. Δάνεια άπλα. Δάνεια Χρεωλυτικά. Δάνεια εις ανωνύμους εταιρείας, κοινότητας και Κράτη. Συμμετοχή εις εταιρικάς επιχειρήσεις. Αγορά και πώλησις εξωτερικού Συναλλάγματος. Αγορά και πώλησις εξωτερικών νομισμάτων και πολυτίμων μετάλλων. Αγορά και πώλησις τίτλων κατά διαταγήν και διά λογαριασμόν τρίτων. Εισπράξεις εμπορικών γραμματίων τιμολογίων και λοιπών τίτλων διά λογαριασμόν τρίτων. Πληρωμαί διά λογαριασμόν τρίτων, Φύλαξις τίτλων και τιμαλφών αντικειμένων. Εκμίσθωσις χρηματοκιβωτίων. Ασφάλισις κατά της εις το άρτιον κληρώσεως ομολογιών. Παροχή πληροφοριών.

2. Περί της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος, Ιστορικόν και οικονομική ταύτης σημασία. Μελέτη συνοπτική των κυριωτέρων αυτής εργασιών. Μελέτη επί του ισολογισμού ταύτης και σχετικά συμπεράσματα.

4. Περί των άλλων εν Ελλάδι Τραπεζών,

5. Περί των Συμψηφιστηρίων Τραπεζιτικών ιδρυμάτων (Cham bres de compensation) εν Λονδίνω και Παρισίοις. Σκοπός και λειτουργία αυτών.

6. Υποκαταστήματα και ανταποκριταί Τραπεζών.

7. Όροι, ους δέον να λαμβάνη υπ' όψει ο μελετών την ίδρυσιν τραπεζιτικής επιχειρήσεως.

ΚΘ. Χρηματιστήρια αξίων

1, Αντικείμενον των χρηματιστηρίων τούτων. Πράξεις ενεργούμεναι εν αυτοίς. 2. Χρηματιστήριον Αθηνών, ιστορικόν τούτου και συνοπτική εξήγησις του οργανισμού αυτού. Εξέτασις των εν αυτώ ενεργουμένων διαπραγματεύσεων. 3, Ξένα Χρηματιστήρια του είδους τούτου εν γένει. Συνοπτική αλλά σαφής εξήγησις των εν αυτοίς εφαρμοζομένων διατάξεων και συνηθειών (ιδία εν Λονδίνω και Παρισίοις),

Λ'. Περί βιομηχανικών επιχειρήσεων

1, Βιομηχανία εν γένει, Κυριώτατοι Βιομηχανικοί κλάδοι της Ελλάδος. 2. Οργάνωσις Βιομηχανικής επιχειρήσεως, Όροι σχετικοί και ανάλογον προσωπικόν.

Σελ. 691
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/692.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

3. Προστατευτικά μέτρα υπέρ της Βιομηχανίας και ιδία τα εν Ελλάδι ισχύοντα,

ΛΑ'. Περί ασφαλιστικών επιχειρήσεων

1. Σύμβασις ασφαλείας και στοιχεία ταύτης. Διάκρισις των ασφαλειών εις είδη, A'. Ασφάλειαι πραγμάτων. Οι κυριώτεροι κλάδοι αυτών. Διατυπώσεις σχετικαί προς την καταβολήν αποζημιώσεως εν περιπτώσει πραγματοποιήσεως του κινδύνου. Β'. Ασφάλειαι προσώπων. Σχετικοί Κλάδοι. Εξέτασις των κυριωτέρων περιπτώσεων.

2. Aι σπουδαιότεραι ασφαλιστικαί εταιρείαι εν Ελλάδι και σχετική περί τούτων νομοθεσία.

3. Περί αλλοδαπών τίνων ασφαλιστικών εταιριών και ιδία του Αγγλικού Lloyd και της Γαλλικής Verità.

4. Οργανωσις Ασφαλιστικής επιχειρήσεως. "Οροι αναγκαίοι,

AB'. Καθιδρύματα συμβάλλοντα εις την ενίσχυσιν των οικονομικών επιχειρήσεων

1. Διοίκησις εν γένει, Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας. Προξενεία. Τεχνική και Εμπορική Εκπαίδευσις, Επιμελητήρια. Εμπορευματολογικά Μουσεία. Παγκόσμιοι Εκθέσεις κ,λ.π,

ΛΓ'. Γενικοί γνώσεις εμπορικής στατιστικής B' Μεθοδολογικαί οδηγίαι.

Εκ της διδασκαλίας της Εμποριολογίας ο μαθητής διδάσκεται την οργάνωσιν του εμπορίου, τας πράξεις της εμπορικής ζωής, τα πρόσωπα, άτινα έκτελούσι τας πράξεις ταύτας και τα έγγραφα τα λαμβάνοντα Χώραν κατά την διεξαγωγήν αυτών.

Εν άλλαις λέξεσιν, η διδασκαλία αυτής εξετάζει λεπτομερώς και συστηματικώς τας πράξεις, αίτινες διέπουσι το εμπόριον και εισέρχεται εις όλας τας λεπτομέρειας τας αφορώσας τον εν γένει μηχανισμον του εμπορίου,

Ο καθηγητής κατά την διδασκαλίαν της Εμποριολογίας πρέπει να θέτη υπό τα όμματα των μαθητών και πραγματικά εμπορικά έγγραφα, δελτία εμπορικών αγορών, εμπορικούς οδηγούς, διαφημίσεις καταστημάτων, δασμολόγια, διατιμήσεις, κανονισμούς, εκθέσεις εμπορικών αγορών, εμπορικάς εφημερίδας, εμπορικά περιοδικά, τιμοκαταλόγους, δείγματα εμπορευμάτων κλπ.

Επιπροσθέτως δε πρέπει να γίνωνται και επισκέψεις εμπορικών καταστημάτων, εργοστασίων. Τραπεζών, Τελωνείων, Σιδηροδρόμων, Χρηματιστηρίων, Γενικών αποθηκών, κλπ.

Η διδασκαλία πρέπει να είναι θεωρητική και πρακτική, έκαστον δε κεφάλαιον να συνοδεύηται υπό γυμνασμάτων και ερωτημάτων.

Σελ. 692
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/693.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Σημείωσις. Κατά την διδασκαλίαν ο διδάσκων είνε ελεύθερος να ακολουθήση κατά την κρίσιν του διάφορον σειράν ταξινομήσεως της ύλης του προγράμματος εκάστης τάξεως,

Παρατηρήσεις διά τας Σχολάς θηλέων.

Κατά την διδασκαλίαν της Εμποριολογίας παραλείπονται εκ της ύλης του προγράμματος εν μεν τη Β' τάξει τα εξής: Περί Τελωνείων και Γενικών Αποθηκών, εν δε τη Γ' τάξει τα περί Αγορών και Εμπορικών Χρηματιστηρίων και εν τη Δ' τάξει τα περί Χρηματιστηρίου αξιών και βιομηχανικών επιχειρήσεων, το δε περί ασφαλειών διδάσκεται εν συνόψει,

II. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Α' Διδακτέα ύλη.

τάξις A',

(2 ώραι καθ' εβδομάδα κατά το β' εξάμηνον).

Αντικείμενον και σκοπός της Λογιστικής. Σημασία της λογιστικής τάξεως εν τω Εμπορίω. Τα δικαιολογητικά έγγραφα εν τη Λογιστική. Όργανα της Λογιστικής: τα λογιστικά βιβλία και οι λογαριασμοί.

Τι είναι λογαριασμός, χρέωσις, πίστωσις, δούναι, λαβείν, υπόλοιπον χρεωστικόν, η πιστωτικόν.

Λειτουργία μεμονωμένων λογριασμών (μεθ' υποδειγμάτων και εφαρμογών)

α') Χρεωστών η πελατών.

β') Πιστωτών,

γ') Τραπέζης.

δ') Ταμείου.

ε') Εμπορεύματος κλ.π.

Κλείσιμον και άνοιγμα των λογαριασμών.

Κανόνες χρεώσεως και πιστώσεως των άνω λογαριασμών.

Τι σημαίνουσιν οι όροι ενεργητικόν, παθητικόν και καθαρά περιουσία. Κατάστασις οικονομική.

Τάξις Β',

(2 ώραι καθ' εβδομάδα)

Εις τι συνίσταται το απλογραφικόν σύστημα, ιστορικόν αυτού. Ατέλεια., του απλογραφικού συστήματος. Ασκήσεις απλογραφικαί.

Α'. Γενική θεωρία της Διπλογραφικής Λογιστικής. Εργασία, παραγωγή, οικονομία, σύστασις περιουσίας.

Σελ. 693
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/694.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Η περιουσία ως αντικείμενον εκμεταλλεύσεως, στοιχεία της περιουσίας.

Ενεργητικόν, παθητικόν, καθαρά περιουσία η κεφάλαιον.

'Ισολογισμός. Αποστολή της Λογιστικής. Όργανα της Λογιστικής: οι λογαριασμοί και τα λογιστικά βιβλία.

Ορισμός του λογαριασμού, θεωρία της χρεώσεως και της πιστώσεως των λογαριασμών.

Διπλογραφική εγγραφή η διατύπωσις των οικονομικών πράξεων.

Λειτουργία των συνηθέστερων εν τη Εμπορική Λογιστική λογαριασμών·

Ισοζύγιον λογαριασμών.

Σχηματισμός του ισολογισμού1 εκ των λογαριασμών. Ανάλυσις του λογαριασμού καθαράς περιουσίας εις απλούς λογαριασμούς (Κεφαλαίου, Ζημιών και Κερδών και Γενικών Εξόδων).

Προσδιορισμός των αποτελεσμάτων της πωλήσεως: άμεσος και έμμεσος διά της απογραφής των εμπορευμάτων.

Πράξεις απογραφής (τέλους της χρήσεως).

Ισοζύγιον οριστικόν.

Ισολογισμός μετά ταξινομήσεως των λογαριασμών εις λογαριασμούς, 1) ενεργητικού 2) παθητικού και 3) καθαράς περιουσίας.

Ανάλυσις του λογαριασμού ζημιών και κερδών και του λογαριασμού των γενικών εξόδων.

Κατάστασις κερδών και ζημιών.

Μεταφορά από σελίδος εις σελίδα και από λογαριασμού εις λογαριασμόν.

Κλείσιμον και άνοιγμα των λογαριασμών.

Εφαρμογαί επί της λειτουργίας των λογαριασμών. Λύσις ποικίλων γυμνασμάτων αυτοτελών κατά την ανάπτυξιν της γενικής θεωρίας.

Β'. Λογιστικά βιβλία

Νομικαι διατυπώσεις περί των Εμπορικών Βιβλίων.

Ημερολόγιον πρόχειρον και διπλογραφικόν.

Καθολικόν (Γενικόν)

Καθολικόν Αποθήκης, καθολικόν χρεωστών, καθολικόν πιστωτών μετά των αντιστοίχων περιληπτικών λογαριασμών εν τω Γενικώ Καθολικώ.

Βιβλίον ισοζυγίων. Βιβλίον απογραφών και ισολογισμών.

Βιβλία τάξεως: βιβλίον λήξεως γραμματίων εισπρακτέων, βιβλίον λήξεως γραμματίων πληρωτέων.

Κλείσιμον και άνοιγμα των βιβλίων.

Εφαρμογαί επί των Λογιστικών βιβλίων. Λύσις διαφόρων γυμνασμάτων ποικίλης συνθέσεως. Χρήσις δικαιολογητικών εγγράφων (επί εντύπων) εις τίνα των γυμνασμάτων τούτων.

Μικρά μονογραφία μεθ' όλων των Βιβλίων.

Σελ. 694
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/695.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Τάξις Γ',

(3 ώραι καθ' εβδομάδα).

Α'. Συγκεντρωτικόν σύστημα εγγραφών

Αναλυτικά Ημερολόγια: Ταμείου, Αγορών, Πωλήσεων, Διαφόρων πράξεων.

Αναλυτικά Καθολικά: Χρεωστών, Πιστωτών, 'Αποθήκης,

Συνθετικόν Ημερολόγιον. Συνθετικόν Καθολικόν.

Βιβλίον Ισοζυγίων. Βιβλίον Απογραφών και Ισολογισμών.

Βιβλία τάξεως.

Κλείσιμον και άνοιγμα των Βιβλίων,

Β'. Εφαρμογαί

Μονογραφία εμπορικού καταστήματος χονδρικής πωλήσεως κατά το συγκεντρωτικόν σύστημα μεθ' όλης της σειράς των βιβλίων και μετά δικαιολογητικών εγγράφων.

Εν τη Μονογραφία ταύτη δέον να περιληφθώσι και αι σπανιώτεραι περιπτώσεις των οικονομικών πράξεων ενός εμπορικού καταστήματος, μεταξύ δε αυτών αι αποσβέσεις, των οποίων αναπτύσσεται ενταύθα η θεωρία, επιστροφαί εμπορευμάτων, εκπτώσεις, τόκοι, αγοραί εκ του εξωτερικού και διακανόνισις εξωτερικού συναλλάγματος, πράξεις επί γραμματίων εισπρακτέων και πληρωτέων, διαπραγμάτευσις συναλλαγματικών κλπ.

Στατιστικαί πληροφορίαι εκ των λογαριασμών,1

Μικρά Μονογραφία καταστήματος λιανικής πωλήσεως μετ' ανοίγματος διπλογραφικών βιβλίων εξ απογραφής.

Διόρθωσις των λογιστικών σφαλμάτων.

Τι ορίζει ο νόμος επί του ζητήματος τούτου.

Λογιστική Συμμετοχικών επιχειρήσεων εξ 1)2 εξ 1)3 κλ.π.

Εγγραφαί εις τα βιβλία των ενδιαφερομένων.

Λύσις σχετικών αυτοτελών γυμνασμάτων κατά τους δύο τρόπους αμέσου και τελικού χωρισμού και μετά τοκοφόρων λογαριασμών.

Γ'. Λογιστική Εταιρειών α') Ομορρύθμων, β') Ετερορρύθμων, γ') Ανωνύμων δ') Συνεταιρισμών.

Εγγραφαί:

α') Σχηματισμού κεφαλαίου.

β') Απολήψεων συνεταίρων.

γ') Διανομής κερδών και ζημιών.

δ') Φορολογίας καθαράς προσόδου.

ε') Αυξήσεως η ελαττώσεως κεφαλαίου.

Σελ. 695
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/696.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

στ') Συγχωνεύσεως εταιρειών. ζ') Διαλύσεως.

η') Εκκαθαρίσεως α') υπό ξένου εκκαθαριστού και β') υπό των ιδίων συνεταίρων.

θ') Εκδόσεως μετοχών, ομολογιών, ιδρυτικών τίτλων. ι') Μετατροπής μιάς εταιρείας από ενός είδους εις έτερον. Λύσις διαφόρων αυτοτελών γυμνασμάτων. Σύνταξις και ανάλυσις ισολογισμών ανωνύμων εταιρειών,

Δ'. Λογιστική παραγγελιοδοχικών επιχειρήσεων

Παραγγελιοδοχικαί επιχειρήσεις αγοράς και πωλήσεως εμπορευμάτων διά λογαριασμόν τρίτων,

Εφαρμογαί επί διάφορων γυμνασμάτων,

Τήρησις λογαριασμού εις δύο νομίσματα, το εθνικόν και το ξένον. Τήρησις των βιβλίων του τε παραγγελιοδότου και παραγγελιοδόχου. Λειτουργία Ημερολογίου Καθολικού.

Τάξις Δ', (3 ώραι καθ' εβδομάδα) Α'. Λογιστική Τραπεζιτικών Επιχειρήσεων.

Λογιστική οργάνωσις των Τραπεζιτικών επιχειρήσεων. Καταμερισμός της εργασίας. Τμήματα.

Διπλογραφική διατύπωσις των διαφόρων τραπεζιτικών πράξεων.

Λογιστική Μονογραφία Τραπέζης μετά τρεχούμενων τοκοφόρων λ/σμών και των κυριωτέρων δικαιολογητικών εγγράφων.

Λογιστική υποκαταστημάτων.

Ανάλυσις Ισολογισμών Τραπεζών.

Β'. Λογιστική Βιομηχανικών Επιχειρήσεων

Σκοπός της βιομηχανικής Λογιστικής.

Σκόπιμος οργάνωσις της Λογιστικής εκάστης βιομηχανικής επιχειρήσεως.

Μελέτη των ειδικών λογαριασμών της Βιομηχανικής Λογιστικής και προσδιορισμός του αρχικού τιμήματος των βιομηχανικών προϊόντων δι' αυτών.

Μικραί Μονογραφίαι Βιομηχανικών επιχειρήσεων και γυμνάσματα Βιομηχανικής Λογιστικής.

Γ'. Διάφοροι εφαρμογαί της Λογιστικής.

Γενικαί γραμμαί της Λογιστικής: α') Γεωργικών επιχειρήσεων.

Σελ. 696
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/697.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

β') Ασφαλειών.

γ') Ατμοπλοϊκών εταιρειών.

δ') Σιδηροδρόμων.

Αναλυσις των Ισολογισμών των επιχειρήσεων τούτων, ε') Οικιακή Λογιστική. Χρήσις Ημερολογίου-Καθολικού, στ') Λογιστική Συλλόγων. ζ') Στοιχεία Δημοσίου Λογιστικού.

Α'. Πρακτικόν Γραφείον

Κατά τους τελευταίους μήνας του σχολικού έτους λειτουργεί εφ' όσον έχει συμπληρωθή η ύλη του προγράμματος, συστηματικόν πρακτικόν γραφείον, αφιερουμένων προς τούτο και των ωρών της αλληλογραφίας και εμποριολογίας.

Οι μαθηταί κατατάσσονται εις ομάδας. Εκάστη ομάς αντιπροσωπεύει μίαν επιχείρησιν, ης τηρεί την λογιστικήν. Κατά περιόδους, καταλλήλως οριζομένας, γίνεται μετάθεσις των μαθητών από τμήματος εις τμήμα της ιδίας επιχειρήσεως η και από οίκου εις οίκον. Ο καθηγητής προτείνει κατάλληλα θέματα εις τας ομάδας ταύτας.

Οι μαθηταί εκάστης ομάδος προβαίνουσιν εις πλήρη λογιστικήν επεξεργασίαν των θεμάτων υπό την επίβλεψιν και οδηγίαν του καθηγητού.

Β'. Μεθοδολογικαί οδηγίαι

Οι μαθηταί γινώσκοντες τας εμπορικάς πράξεις καταλλήλως εκ της διδασκαλίας της Εμποριολογίας θα είναι εις θέσιν να κατανοήσωσι την Λογιστικήν, ήτις αντικείμενον έχει την εγγραφήν των πράξεων τούτων εν τοις βιβλίοις και τοις λογαριασμοίς.

Η διδασκαλία της Λογιστικής πρέπει να γίνηται θεωρητικώς και πρακτικώς μετά πολλών γυμνασμάτων επί ενός εκάστου θέματος.

Εν εκάστη τάξει η διδασκαλία της Λογιστικής συμβαδίζει, κατά το μάλλον και ήττον προς τα μαθήματα της Εμποριολογίας και των Μαθηματικών, άτινα κατά φυσικόν λόγον πρέπει να προηγώνται αυτής.

Από της ενάρξεως της διδασκαλίας της Λογιστικής ο Καθηγητής οφείλει να επιστήση την προσοχήν αυτού εις το καλλιτεχνικόν μέρος της Λογιστικής (καλλιγραφίαν εν γένει, κανονικήν θέσιν και γραφήν των αριθμών, των τίτλων των λογαριασμών και των επεξηγήσεων, κλείσιμον και άνοιγμα των λογαριασμών κλπ.).

Εν 'εκάστη τάξει η διδασκαλία της Λογιστικής ανακεφαλαιούται εις μίαν η περισσοτέρας συντόμους λογιστικάς μονογραφίας μετά των απαιτουμένων λογιστικών βιβλίων, λογαριασμών και δικαιολογητικών εγγράφων,

Η όλη δε διδασκαλία της Λογιστικής οφείλει να καταστήση τον απόφοιτον

Σελ. 697
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/698.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

της Εμπορικής Σχολής ικανόν να οργάνωση και τηρήση τα βιβλία και τους λογαριασμούς μιάς επιχειρήσεως κατά το νεώτερον της εποχής πνεύμα, καθ' ο επιδιώκεται το μέγιστον όριον της λογιστικής εν γένει τάξεως διά του ελαχίστου ορίου χρόνου τε και χρήματος.

Σημείωσις. Κατά την διδασκαλίαν ο διδάσκων είνε ελεύθερος να ακολουθήση κατά την κρίσιν του διάφορον σειράν ταξινομήσεως της όλης του προγράμματος εκάστης τάξεως.

Παρατηρήσεις διά τας σχολάς θηλέων

Κατά την διδασκαλίαν της Λογιστικής παραλείπονται εκ της όλης του προγράμματος εν τη Δ' Τάξει τα της Βιομηχανικής Λογιστικής και των διαφορών εφαρμογών της Λογιστικής, διδάσκεται όμως εν ταις Σχολαίς Θηλέων αναλυτικώτερον η Οικιακή Λογιστική. Εν τη Γ' δε τάξει τα της Λογιστικής των Συμμετοχικών Επιχειρήσεων.

III. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Διδακτέα ύλη,

Τάξις Γ.

(1 ώρα καθ' εβδομάδα)

1) Σκοπός της εμπορικής αλληλογραφίας. Νομική ταύτης σημασία.

2) Ταξινόμησις και φύλαξις των λαμβανομένων επιστολών και τηλεγραφημάτων.

3) Λήψις αντιγράφου των αποστελλομένων επιστολών και τηλεγραφημάτων. Τρόποι αντιγραφής.

4) Διάταξις της εμπορικής επιστολής. Κύρια μέρη του όλου περιεχομένου αυτής.

5) Αρεταί, ας δέον να παρουσιάζη εκάστη εμπορική επιστολή (τάξις, σαφήνεια, συντομία, καλλιγραφικός χαρακτήρ), υποδείγματα καλών επιστολών.

Προεισαγωγικαί ασκήσεις εις την εμπορικήν αλληλογραφίαν.

α') Φράσεις συνηθιζόμεναι εν τω προλόγω.

β') " " " " κυρίω σώματι του κειμένου.

γ') " " " " επιλόγω.

δ') Μετά επαρκή άσκησιν περί τας τοιαύτας φράσεις γίνεται έναρξις του συντακτικού συνδυασμού αυτών προς σύνταξιν πλήρους επιστολής, προηγουμένης εκάστοτε της λογικής κατατάξεως των διανοημάτων !

Η σύνταξις πλήρους επιστολής γίνεται επί τη βάσει του αντικειμένου αυτής. Διαδοχικώς δε εξετάζονται υποδείγματα επιστολών εκάστης κατηγορίας καταλλήλως εκλεγομένων, ώστε και ανάλογοι προς τας γνώσεις των μαθητών της τάξεως να είναι και σχετικαί πως προς τα διδασκόμενα μέρη της εμποριολογίας και της λογιστικής εν τη τάξει ταύτη.

Σελ. 698
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/699.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Εφαρμογαί :

Διάφοροι κατηγορίαι επιστολών: εγκυκλίων, προσφοράς εμπορευμάτων και υπηρεσιών κλπ.

Τάξις Δ',

(1 ώραν καθ' εβδομάδα)

Αλληλογραφία σχετική προς την παραγγελίαν και την εκτέλεσιν αυτής, προς το εισαγωγικόν και εξαγωγικόν εμπόριον, προς τας τραπεζιτικάς και βιομηχανικάς εργασίας.

Σύνταξις της ύλης σειράς της διαμειβομένης αλληλογραφίας μεταξύ δύο η περισσοτέρων εμπορικών οίκων επί μιας και της αυτής υποθέσεως (συναλλαγής) μετά των σχετικών εμπορικών εγγράφων.

Ασκήσεις επί διαφόρων συναλλαγών.

3. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙA

Α' Σκοπός της διδασκαλίας,

1) Γνώσις των γενικών γνωρισμάτων των πρωτευόντων εμπορευμάτων, ήτοι των αποτελούντων αντικείμενον παγκοσμίου εμπορίας φυσικών και τεχνικών προϊόντων διά συντόμου περιγραφής των ουσιωδεστέρων στοιχείων τούτων και δη των σχετικών προς τας νοθείας και παραποιήσεις.

2) Γνώσις των Ελλην. Εμπορευμάτων, ήτοι των γεωργικών και Βιομηχανικών προϊόντων της χώρας ημών των αποτελούντων αντικείμενον εξαγωγικού εμπορίου.

B', Διδακτέα ύλη,

τάξις Γ', (2 ώραι καθ' εβδομάδα)

Εισαγωγή.

1) Ορισμός του Εμπορεύματος και Σκοπός της Εμπορευματολογίας.

2) Στοιχεία περιγραφής και εξεταζόμενοι όροι των Εμπορευμάτων (Εμπορευματογνωσία). Χρησιμότης τούτων προς σπουδήν των Εμπορευμάτων,

Διαίρεσις των Εμπορευμάτων:

α') Εις άμεσα Εμπορεύματα (πρώται ύλαι) φυσικά η παραγωγικά προϊόντα φερόμενα αμέσως εις το εμπόριον και έμμεσα εμπορεύματα (Βιομηχ. προϊόντα).- Προϊόντα μετά κατεργασίαν φερόμενα εις το εμπόριον.

β') Ως προς την προέλευσιν, ήτοι Ορυκτά, φυτικά και Ζωικά.

γ') Γενικώς κατά κόσμον της φύσεως, ήτοι ανόργανα, και οργανικά,

Μέρος Α',

Περιεχόμενα. Μέταλλα και Κράματα. Χημικά προϊόντα, χρώματα, λιπάσματα

Σελ. 699
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/700.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

και εκρηκτικαί ύλαι. Οικοδομικαί ύλαι. Βιομηχανικοί λίθοι. Αγγειοπλαστική και Υαλουργία. Πολύτιμοι λίθοι.

Α'. Μέταλλα

Φυσικαί και χημικαί ιδιότητες των μετάλλων. Μεταλλεύματα, διαίρεσις τούτων και κατεργασία. (Μεταλλουργία), Μέθοδοι και είδη καμίνων. Διαίρεσις των μετάλλων εις α') κοινά, β') ελαφρά και γ') πολύτιμα,

Κοινά μέταλλα.- Σίδηρος και ορυκτά τούτου. Μεταλλουργία σιδήρου και είδη τούτου εν τω εμπορίω. Χαλκός, Κασσίτερος και Ψευδάργυρος. Μόλυβδος, ορυκτά τούτου. Έκκαμίνευσις τούτων εν Λαυρίω. Νικέλιον και Μαγγάνιον.

Ελαφρά μέταλλα.- Κάλιον και Νάτριον. Μαγνήσιον και Αργίλλιον.

Πολύτιμα μέταλλα.- Υδράργυρος, ορυκτά, αμαλγάματα και χρήσιμα τούτου άλατα. Άργυρος - ορυκτά τούτου. Ο Αργυρούχος Γαληνίτης της Ελλάδος. Χρυσός και Λευκόχρυσος. Νομίσματα και κοσμήματα, τίτλοι αυτών και έλεγχος διά Λυδίας λίθου.

Κράματα, παρασκευή και χρήσις τούτων.

Β'. Χημικά Προϊόντα

Διαίρεσις τούτων χημικώς εις Στοιχεία, Οξέα, Βάσεις και Άλατα.

Στοιχεία.- Βρώμιον και Ιώδιον. Θείον και Φώσφορος. Αρσενικόν. Ανίχνευσις φωσφόρου και Αρσενικού κατά τας δηλητηριάσεις.

Οξέα.- Θειϊκόν, νιτρικόν και υδροχλωρικόν. Βιομηχ. παρασκευή τούτων και είδη εν τω εμπορίω. Εκ των οργανικών οξέων, τα πξεικόν, τρυγικόν και οξαλλικόν.

Βάσεις.- Καυστικά (Κάλι και Νάτριον). Άσβεστος και Αμμωνία.

Άλατα.- Μαγειρικόν άλας, Σόδα, Ποτάσσα, Βοραξ και Νίτρα, Χλωρικόν κάλι. Πυρεία και είδη τούτων. Αμμωνιακόν άλας και Χλωριούχος άσβεστος. Στυπτηρία. Θειϊκά (Σίδηρος και Χαλκός), Νιτρικός Άργυρος. Σιδηροκυανιούχον Κάλλιον, είδη τούτου. Χλωριούχος Ψευδάργυρος.

Χημ. Χρώματα.- Υδατοχρώματα και έλαιοχρώματα. Κυριώτερα τούτων εξ όλων των ειδών. Λευκά, Ερυθρά, Κίτρινα και Πράσινα. Κυανά και Μέλανα.

Λιπάσματα.- Είδη του εδάφους και ανάγκη των λιπασμάτων. Είδη τούτων. Απλά και σύνθετα. Φυτικά και Ζωϊκά, Χημ. λιπάσματα, (Φωσφορούχα, Αζωτούχα και Καλιούχα). Βιομηχ. παρασκευή και εμπόριον τούτων.

Εκρηκτικαί ύλαι.- Κοινή πυρίτις, σύστασις και εμπόριον αυτής. Είδη πυρίτιδος. Πυροτεχνία και βεγγαλικά φώτα.

Γ'. Οικοδομικαί ύλαι Ασβεστόλιθος και μάρμαρα. Πυριτικοί λίθοι. Άμμος και Αμμοκονία.

Σελ. 700
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/701.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Είδη αμμοκονιών. Φυσικαί αμμοκονίαι. Θηραϊκή γη. Τσιμέντα εν τω εμπορίω. Γύψος και είδη αυτής. Άσφαλτος, είδη αυτής και σφαλτώσεις.

Δ'. Βιομηχανικοί λίθοι.

Τάλκης και μαρμαγυρίας. Σμύρις και λιθογραφικαί πλάκες. Κιμωλία. Ε'. Αγγειοπλαστική και Υαλουργία.

Άργιλλος.- Είδη αυτής. Παρασκευή της ζύμης. Σκευη και είδη τούτων. Ύαλος.- Χημική σύστασις της υάλου και ιδιότητες αυτής. Είδη υάλων. Κατασκευή υάλινων σκευών και μέθοδοι κατ' αυτήν.

ΣΤ'. Πολύτιμοι λίθοι.

Διαίρεσις των πολυτίμων λίθων. Αδάμας, Εξαγωγή και κατεργασία τούτου. Εμπόριον του αδάμαντος. Σάπφειρος και Σμάραγδος. Ημιπολύτιμοι λίθοι. Καλλαΐτης και Αμέθυστος.

Μέρος Β'.

Περιεχόμενα.- Ξυλεία και Καύσιμοι ύλαι.

Α'. Ξυλεία.

Δάση και Δασικά προϊόντα. Είδη ξυλείας, υλοτομία εν Ελλάδι: Ιδιότητες και κατηγορίαι ξύλων. Περί της εγχωρίου ξυλείας, Εμπόριον της οικοδομησ'ιμου και ναυπηγησίμου ξυλείας. Περί του φελού. Παραγωγή και χρήσις τούτου.

Β'. Καύσιμοι ύλαι.

Περί καύσεως και καυσιμότητος. Θερμαντικαί μονάδες. Κατάταξις των καυσίμων υλών.

α') Στερεαί.- (φυσικαί, ορυκταί και τεχνικαί) Ξύλα και είδη ανθράκων. β') Ρευσταί.- Πετρέλαιον, έλαια και οινόπνευμα, γ') Αερώδεις.- Φωταέριον, ασετυλίνη.

τάξις Δ'.

(3 ώραι καθ' εβδομάδα και διά τας Σχολάς των θηλέων 2 ώραι). Περιεχόμενα.- Οργανικά Εμπορεύματα (Φυτικά και Ζωϊκά).

Μέρος A'.

Φυτικά Εμπορεύματα.- Σιτηρά και Όσπρια. Αποικιακά. Οίνος και οινοπνευματώδη ποτά. Έλαια και ρητίναι, Οπώραι και ξηροί καρποί. Φυτικαί, βαφικαί και υφαντικαί ύλαι. Καπνός, Χάρτης, Φαρμακευτικά φυτ. Εμπορεύματα. Κόμμεα,

Σιτηρά.- Τροφαί λευκής φυλής και δημητριακοί καρποί. Αμυλώδεις τροφαί και σίτος. Καλλιέργεια και τόποι παραγωγής. Αρτοποιία και φυραματοποιΐα.

Σελ. 701
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/702.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Άλλα σιτηρά, αραβόσιτος, σίκαλις, κριθή και βρώμη. Κονδυλώδη (Γεώμηλα και Μανιόκα). Όσπρια, Θρεπτική τούτων δύναμις και εμπόριον των κυριωτέρων (φασίολοι, ερέβινθοι και πίσα).

Αποικιακά.- Τροφαί κιτρίνης φυλής και Όρυζα, Παραγωγή και μεταφορά ορύζης. Εμπόριον ορύζης και ποιότητας. Κακάον και Σοκολάτα. Καφές και Τέϊον. Ζάκχαρις και παρασκευή ταύτης εκ Σακχαροκαλάμου και τεύτλων, Το μέγα εμπόριον της Ζακχάρεως. Άλλα είδη σακχάρου, γλύκωμα και Σακχαρίνη. ;Οίνος-οινόπνευμα και συναφή οινοπνευματώδη ποτά. Ζύθος, Έλαια, Έλαιον ελαίας και ελαιουργία. Σάπων και σαπωνοποΐα εκ φυτικών ελαίων. Σησαμέλαιον, λινέλαιον και σαπωνοποια εκ φυτικών ελαίων. Σησαμέλαιον, λινέλαιον και βαμβακέλαιον. Φαρμακευτικά και αιθέρια έλαια. Αμυγδαλέλαιον, κιτρέλαιον και ροδέλαιον, Τερεβινθέλαιον και Καφουρά. Ήλεκτρον. Οπώραι. Σταφίς και Σύκα, Αμύγδαλα. Κάρυα ' και Κάστανα, Κεράτια (χαρούπια). Βάλανοι και Φοίνικες. Εσπεριδοειδή, Πορτοκάλια, Λεμόνια και Κίτρα.

Βαφικά.- Ερυθρόδανον (ριζάρι), Καμπεχιανόν ξύλον και Ίνδικόν.

Υφαντικά.- Βάμβαξ, Λίνον, και Κάνναβις, Κλωστικά και οφανσις. Διάκρισις των υφασμάτων. Καπνός. Καλλιέργεια και βιομηχανία τούτου. Χάρτης. Χαρτοττοιητικαΐ ύλαι και. είδη του χάρτου. Φαρμακευτικά. Γλυκόρρυζα και Κροκόρριζα, Κανέλλα και Κίνα. Όπιον και Χασίς. Κόμμεα διάφορα. Αραβικόν και ελαστικον. Χρήσις και εμπόριον του ελαστικού κόμμεος.

Μέρος B'.

Ζωϊκά εμπορεύματα.- Τρόφιμα Ζωικής προελεύσεως, Ζωϊκών Βιομηχανιών προϊόντα. Δέρματα. Ζωικαί ύλαι. Πολυτελείας εμπορεύματα.

Τρόφιμα.- Γάλα και προϊόντα γαλακτοκομίας. Βούτυρον και μαργαρίνη Τυρός. Ωά. Κρέας. Ιχθύες και Χαβιάρι. Μέλι και Κηρός. Δέρματα. Σισυρουργία και Βυρσοδεψία. Προϊόντα και εμπόριον τούτων.

Υφαντικά.- Έριον και Μέταξα. Τεχνητά είδη τούτων. Προϊόντα εριουργίας και Μεταξουργίας. Στεατοποιΐα και Σαπωνοποιΐα εκ ζωϊκής ύλης. Γλυκερίνη Ζωϊκή Κόλλα και είδη αυτής. Ελεφαντόδους και Μαργαρίται. Κοράλλιον και Σπόγγοι. Τρίχες και Πιλοποιΐα. Πτερά.

B'. Μεθοδολογικοί οδηγίαι

Κατά την διδασκαλίαν τρύ μαθήματος τούτου δέον ο διδάσκων να κατατάσση το εκάστοτε διδασκόμενον Θέμα δεόντως και εν πάση λεπτομερεία· να εκθέτη επιγραφικώς τα τε στοιχεία της περιγραφής του εμπορεύματος και τους απαραιτήτους εξεταζομένους όρους τούτου. Εάν το εμπόρευμα τυγχάνη παραγωγικον προϊόν συντόμως εκτίθενται τα στάδια της καλλιέργειας, αν όμως βιομηχανικόν προϊόν, δέον εν λεπτομέρεια να περιγράφωνται τα στάδια της βιομηχανικής

Σελ. 702
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/703.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

μηχανικής αυτού παρασκευής και αι λαμβάνουσαι χώραν κατά τα διάφορα στάδια χημικαί αντιδράσεις, να παραλείπωνται δε αι πολύπλοκοι μηχανικού κατεργασία., των πρώτων υλών. Προς τούτο ο διδάσκων όπως καθιστά όσο ένεστι εύληπτα τα διάφορα εξεταζόμενα αντικείμενα δέον να προσαγάγη κατά την διδασκαλίαν είδη εκ του Εμπορευματολογικού Μουσείου η είκόνας καλλιεργειών, μηχανικών εγκαταστάσεων και εξελίξεων βιομηχανικής παρασκευής, αν δε τούτο δυσχερές και αδύνατον αποβαίνη, δύναται μετά την θεωρητικήν και ακριβή εν τη αιθούση της διδασκαλίας ανάπτυξιν, να προβαίνη εις την εποπτικήν διδασκαλίαν προς συμπλήρωσιν του όλου διδακτικού έργου μεταβαίνων εις εργοστάσια της περιφερείας της σχολής μετά των μαθητών. Διά τας νοθείας των εμπορευμάτων, δέον να παρέχωνται στοιχειώδεις περί τούτων γνώσεις ως και οι πρακτικώτερο.. τρόποι της εξελέγξεως.

Προκειμένου δε περί της διδασκαλίας του μαθήματος τούτου εν τη Δ' τάξει εις τας Σχολάς των Θηλέων, ο διδάσκων δύναται συντομώτερον να διεξέλθη την ως άνω καθοριζομένην ύλην.

4) ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Α' Σκοπός.

Η διδασκαλία των Ελληνικών εν ταις Εμπ. σχολαίς σκοπόν έχει.

ί) Να καταστήση τους μαθητάς αυτών ικανούς αφ' ενός μεν να κατανοώσιν ευχερώς, αφ' ετέρου δ' ομιλούντες η γράφοντες να μεταχειρίζωνται ορθώς και καλλιεπώς την νεωτέραν δόκιμον Ελληνικήν γλώσσαν προς έκφρασιν των εαυτών διανοημάτων και

2) Να οξύνη τον νουν, να ευρύνη την διάνοιαν, ν' ανάπτυξη την καλαισθησίαν και την ηθικήν ως και την εθνικήν συνείδησιν αυτών διά μελέτης και καταλλήλου ερμηνείας των προϊόντων της τε αρχαίας και νέας Ελληνικής και ξένης λογοτεχνίας.

Β' Διδακτέα ύλη.

Tάξις A'.

(ώραι 6 εβδομαδιαίως.)

1) Νέα Ελληνικά.- (ώραι 2 καθ' εβδομάδα). Ανάγνωσις και ερμηνεία μικρών διατριβών, ων η ύλη λαμβάνεται εκ των εν τη τάξει ταύτη διδασκομένων μαθημάτων και περικοπών επικού και ιστορικού ιδία περιεχομένου προσαρμοζόμενου με τας εμπορικάς σπουδάς εκ της νέας Ελληνικής πεζογραφίας και ποιήσεως ως και εκ της αρχαίας Ελληνικής και ξένης λογοτεχνίας εν δοκίμω νεοελληνική μεταφράσει (π.χ. διηγήσεων εν στενωτέρα εννοία ιστορικών διηγήσεων, περιλήψεων ποικίλου περιεχομένου μικρών διατριβών εκ του κύκλου των εν ταις εμπορικαίς σχολαίς διδασκομένων μαθημάτων εκλεκτών περικοπών

Σελ. 703
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/704.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

εκ της Εθνικής ημών αρχαίας, μεσαιωνικής και νεωτέρας Επικής ποιήσεως, μικρών επιστολών οικογενειακών και φιλικών.

Απομνημόνευσις εν εκάστω μαθήματι της σημασ'ιας και ορθογραφίας των νέων λέξεων και επανάληψις αυτών διά καταλλήλων φράσεων γραπτώς και προφορικώς.

Γραμματικοί κανόνες κατά την ερμηνείαν συναγόμενοι και αναφερόμενοι εις το τυπικόν και την σύνταξιν της νέας Ελληνικής γλώσσης (καθαρευούσης τε και δημοτικής).

Ανάγνωσις κατ' οίκον εκλεκτών βιβλίων νεοελληνικών και αρχαίων Ελληνικών και ξένων εν δοκίμω νεοελληνική μεταφράσει προτιμώμενων κατά το δυνατόν των προς το πρόγραμμα της διδασκαλίας των νέων Ελληνικών εν τη τάξει ταύτη συμφώνων.

Εκθέσεις κατ' οίκον και εν τω σχολείω εναλλάξ εν αις και Γραμματικαί ασκήσεις εκ βιβλίου επί τούτω συντεταγμένου, αναφερομένου δε εις όλα τα κεφάλαια της Γραμματικής (ώραι 2 καθ' εβδομάδα). Ύλη των εκθέσεων. Αναπαραγωγή βραχείας διηγήσεως, διήγησις σκηνών και γεγονότων του βίου εξ αμέσου και εμμέσου αντιλήψεως, σύνθεσις διηγημάτων, ων το περιεχόμενον κατά τα κύρια μόνον μέρη προσφέρεται τοις μαθηταίς, περιλήψεις δεδιδάγμένων η και κατ' οίκον αναγνωσθέντος κειμένου, μικραί διατριβαί, ων την όλην περιέχουσι τα αναγινωσκόμενα βιβλία, μετά την προσήκουσαν προπαρασκευήν, διάφορα είδη εκθέσεων επί τη βάσει του αναγνωστικού τεμαχίου 1) μεταβολαί περί τας λέξεις και φράσεις, 2) αφαίρεσις των προσώπων διηγήματος τίνος, 3) αφαίρεσις, ενός προσώπου διηγήματος τίνος, 4) μεταβολαί των χρόνων, προσώπων και αριθμών διηγήματος τινός, 5) τροπή ευθέος λόγου εις πλάγιον, 6) τροπή πλαγίου λόγου εις ευθύν, 6) μετατροπή διηγήματος εις επιστολήν, 8) μετασχηματισμός διηγήματος, 9) μετατροπή ποιήματος εις πεζόν λόγον, 10) απομίμησις αναγνωστικού τεμαχίου, 11) εκτενεστέρα περιεχομένου απόδοσις, 12) ανάπτυξις γεγονότος τινός εις αυτοτελές διήγημα, 13) σύντομοι επιστολαί οικογενειακαί και φιλικαί, σύνταξις τηλεγραφημάτων, απλών τίνων εν ταις εφημερίσι δημοσιευμάτων και των ομοίων.

2) Αρχαία Ελληνικά (2 ώραι καθ' εβδομάδα). Ερμηνεία Ξενοφώντος Ελληνικών η Κύρου Αναβάσεως η Ισοκράτους προς Δημόνικον, από δε των αρχών Μαρτίου, Λυσίου κατά σιτοπωλών εν ταις σχολαίς Θηλέων ώραι 2 καθ' εβδομάδα.

Συνοπτικαί Γραμματολογικαί γνώσεις, σχετικαί προς τους ερμηνευομένους συγγραφείς και περί Ιστοριογραφίας.

Επανάληψις του ομαλού τυπικού της Γραμματικής του Αττικού πεζού λόγου ουχί συστηματικώς, αλλ' όταν και εφ' όσον θα παρέχη αφορμήν προς τούτο η ερμηνεία, εκ βιβλίου ασκήσεων επί τούτων συντεταγμένου.

Εκ του Συντακτικού κατά την διδασκαλίαν των νεοελληνικών αναγνωσμάτων

Σελ. 704
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/705.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

και την ερμηνείαν του αρχαίου κειμένου τα εξής άνευ πολλών θεωριών και λεπτομερειών άνευ βιβλίου Συντακτικού. Απλή πρότασις και οροί αυτής, παράλειψις και συμφωνία των όρων της προτάσεως, σύνθετος πρότασις και συμφωνία των όρων αυτής, επηυξημένη η πεπλατυσμένη πρότασις, προσδιορισμοί, 1) ονοματικοί ομοιόπτωτοι τω προσδιοριζομένω ουσιαστικώ, 2) ονοματικοί ετερόπτωτοι η διά τινός των πλαγίων πτώσεων εκφερόμενοι, 3) έπιρρηματικοί και ως επιρρηματικοί, 4) εμπρόθετοι, 5), αντικείμενον (ώραι 2 η 1 καθ' εβδομάδα).

Προς εμπέδωσιν δ' εν τη μνήμη των μαθητών των εκάστοτε διδασκομένων ούτω μερών του συντακτικού άσκησις εν τω σχολείω προφορική και γραπτή επί του πίνακος και γραφή κατ' οίκον υπό των μαθητών γυμνάσματος σχετικού προς το διδαχθέν μέρος και διόρθωσις αυτού επί του πίνακος υπό του διδάσκοντος εν συνεργασία μετά των μαθητών κατά το αμέσως επόμενον μάθημα.

Μετά την διδασκαλίαν αυτοτελούς τμήματος του συντακτικού εκ του βιβλίου ασκήσεων γραπτόν εν τω σχολείω γύμνασμα επί των τετραδίων των οικείων ασκήσεων, αναφερόμενον εις το διδαχθέν τούτο μέρος. Το γύμνασμα άμα τη υπό των μαθητών εκτελέσει διορθούται εν τη παραδόσει υπό του διδάσκοντος εν συνεργασία μετά των μαθητών. Αντί του γυμνάσματος τούτου άπαξ του μηνός επί μίαν ώραν μετάφρασις αρχαίου κειμένου εκ των διδαχθέντων κατά τον μήνα συμμέτρου προς τας δυνάμεις των μαθητών.

Αντιγραφή κατ' οίκον στίχων τινών εκ του αναγινωσκομένου νέου και αρχαίου Ελληνικού κειμένου μετά η άνευ μεταβολών περί τας λέξεις και φράσεις (π.χ. αντιγραφή της δείνα παραγράφου τρεπομένων των ενεστώτων εις αορίστους η των θετικών επιθέτων εις υπερθετικά, της ενεργητικής συντάξεως εις παθητικήν η του ευθέος λόγου εις πλάγιον κ.τ.τ.) και εν τω σχολείω γραφή καθ' υπαγόρευσιν η από μνήμης.

Τάξις Β', (ωραι 6 καθ' εβδομάδα)

1) Νέα Ελληνικά (ώραι 2 καθ' εβδομάδα). Ανάγνωσις και ερμηνεία μικρών διατριβών, ων η ύλη λαμβάνεται εκ των εν τη τάξει ταύτη διδασκομένων μαθημάτων και περικοπών επικού, λυρικού και ιστορικού το πλείστον περιεχομένου σχετιζομένου κατά το δυνατόν με τας εμπορικάς σπουδάς εκ της νέας Ελληνικής Πεζογραφίας και ποιήσεως ως και εκ της αρχαίας Ελληνικής και ξένης λογοτεχνίας εν δοκίμω νεοελληνική μεταφράσει (π.χ. εκλεκτών περικοπών εκ της εθνικής ημών αρχαίας, μεσαιωνικής και νεωτέρας επικής και λυρικής ποιήσεως, βραχειών επισκοπήσεων ιστορικών περιόδων, περιγραφών ποικίλου περιεχομένου, διατυπώσεων, βιογραφιών, μικρών διατριβών εκ της ύλης των εν ταις εμπορικαίς σχολαίς διδασκομένων μαθημάτων, επιστολών ποικίλου και συνήθους περιεχομένου, εκλεκτών χρονογραφημάτων κ.τ.τ.).

45

Σελ. 705
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/706.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Απομνημόνευσις λέξεων και φράσεων και επανάληψις αυτών, ως εν τη προηγουμένη τάξει.

Γραμματικοί κανόνες κατά την ερμηνείαν συναγόμενοι και αναφερόμενοι εις το τυπικόν ετυμολογικόν και την σύνταξιν της νέας Ελληνικής γλώσσης.

Ανάγνωσις κατ' οίκον εκλεκτών βιβλίων νεοελληνικών και αρχαίων Ελληνικών και ξένων εν δοκίμω νεοελληνική μεταφράσει προτιμώμενων κατά το δυνατόν των προς το πρόγραμμα της διδασκαλίας των νέων Ελληνικών εν τη τάξει ταύτη συμφώνων.

Εκθέσεις κατ' οίκον και εν τω σχολείω εν αις και Γραμματικαί ασκήσεις, από δε του Ιανουαρίου Συντακτικαί ασκήσεις, εκ βιβλίων ασκήσεων εναλλάξ (2 ώραι καθ' εβδομάδα). Ύλη των εκθέσεων. Διηγήματα εκτενέστερα πως, περιγραφή διαφόρων ειδών (γεγονότων του καθ' ημέραν βίου εκ του φυσικού, εορτών δηλ. υποδοχών, πανηγύρεων, εκδρομών, μετά οδοιπορικών σχεδίων, σχολικών ταξειδίων κ.τλ. αντικειμένων, τοπίων και φυσικών φαινομένων υποπιπτόντων εις την άμεσον αντίληψιν των μαθητών και ιδία γεγονότων και αντικειμένων εχόντων σχέσιν μέ την πραγματογνωσίαν του εμπορίου και της βιομηχανίας), διηγηματικαί περιγραφαί επισκέψεως εμπορικών και βιομηχανικών καταστημάτων, περιγραφικαί διηγήσεις γεγονότων του βίου καθόλου, διάφορα είδη εκθέσεων επί τη βάσει του αναγνωστικού τεμαχίου (μεταβολαί περί τας λέξεις και φράσεις, επιτομή αναγνωστικού τεμαχίου, τροπή ευθέος λόγου εις πλάγιον και τανάπαλιν, μετασχηματισμός περιγραφής, μετατροπή περιγραφής εις διήγημα, μετατροπή ποιήματος εις πεζόν λόγον, απομίμησις αναγνωστικού τεμαχίου, εκτενεστέρα του περιεχομένου απόδοσις, εξαγωγή περιγραφής εκ διηγήματος, μετατροπή περιγραφής εις επιστολήν) μικραί διατριβαί ως εν τη πρώτη τάξε!, επιστολαί ποικίλου περιεχομένου, αναφοραί και αιτήσεις, πιστοποιητικά, δημοσιεύματα εν ταις εφημερίσιν εκτενέστερά πως κ.τ.τ.

2) Αρχαία Ελληνικά (2 ώραι καθ' εβδομάδα). Ερμηνεία Πλουτάρχου περί παίδων αγωγής και διά τας σχολάς θηλέων Πλουτάρχου Γυναικών άρεται η Γυναικών Λακαινών αποφθέγματα, μερών κατ' εκλογήν εκ της Αθηναίων Πολιτείας του Αριστοτέλους και των Απομνημονευμάτων του Ξενοφώντος.

Συνοπτικαί Γραμματολογικαί γνώσεις σχετικαί μέ τους ερμηνευομένους συγγραφείς και περί έπους.

Επανάληψις του ανωμάλου τυπικού και του ετυμολογικού της Γραμματικής του Αττικού Πεζού λόγου, ως και εν τη 'πρώτη τάξει εκ βιβλίου ασκήσεων,

Εκ του Συντακτικού, ως εν τη πρώτη τάξει, τα εξής. Περί διαθέσεως των ρημάτων και περί των χρόνων και εγκλίσεων αυτών εν ταις κυρίαις και δευτερεύουσαις προτάσεσι. Περί ονοματικών τύπων του ρήματος, περί των

Σελ. 706
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/707.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

εις τός και τέος ρηματικών περί λογίου λόγου, άρθρου, αντωνυμιών, περί των συνηθεστέρων μορίων, επιφωνημάτων και σχημάτων (ώραι 2 η 1 καθ'εβδομάδα).

Ασκήσεις εις το συντακτικόν και γραπτά γυμνάσματα, ως εν τη προηγουμένη τάξει.

Αντιγραφή κειμένου ως εν τη προηγουμένη τάξει και γραφή καθ' υπαγόρευσιν η από μνήμης ωσαύτως,

Τάξις Γ΄,

(ώραι 5 καθ' εβδομάδα)

1) Νέα Ελληνικά (ώρα 1 καθ' εβδομάδα). Ανάγνωσις και Ερμηνεία μικρών διατριβών εξηγμένων εκ της ύλης των εν τη τάξει ταύτη διδασκομένων μαθημάτων ιδία της Οικονομικής Γεωγραφίας και Πολιτικής Οικονομίας και εκλεκτών τεμαχίων λυρικού, ρητορικού και φιλοσοφικού περιεχομένου σχετικών μέ τα εμπορικά μαθήματα κατά το δυνατόν και ειλημμένων εκ της Νέας Ελληνικής Πεζογραφίας ως και εκ της αρχαίας Ελληνικής και ξένης λογοτεχνίας εν δοκίμω νεοελληνική μεταφράσει (π.χ. Διατριβών, ων η ύλη εξάγεται εκ των εν τη τάξει ταύτη διδασκομένων μαθημάτων ρητορικών λόγων συμβουλευτικών ιδία και πανηγυρικών, συγκρίσεων παραλληλισμών παρατηρήσεων κ.τ,λ.).

Απομνημόνευσις λέξεων, φράσεων και εκλεκτών περικοπών απαντωσών κατά την ερμηνείαν,

Ανάγνωσις κατ' οίκον εκλεκτών βιβλίων νεοελληνικών και αρχαίων Ελληνικών και ξένων εν δοκίμω νεοελληνική μεταφράσει, ως εν ταις προηγουμέναις τάξεσι,

Εκθέσεις κατ' οίκον και εν τω σχολείω εναλλάξ (ωραι. 2 καθ' εβδομάδα). Ύλη των εκθέσεων. Διάφορα είδη εκθέσεων επί τη βάσει του αναγνωστικού τεμαχίου (μεταβολή περί τας λέξεις και φράσεις, επιτομή αναγνωστικού τεμαχίου, τροπή του ευθέος λόγου εις πλάγιον και τανάπαλιν, μετατροπή ποιήματος εις πεζόν λόγον, απομίμησις αναγνωστικού τεμαχίου, συγκρισις και συμπαράθεσις περιεχομένου πλειόνων αναγνωστικών τεμαχίων, εκτενεστέρα του περιεχομένου απόδοσις), ανάλυσις μερών ερμηνευθέντων ποιητών και συγγραφέων, ανάλυσις ερμηνευθέντος ήδη ρητορικού λόγου, συγκρίσεις και παραλληλισμοί, παρατηρήσεις περί αντικειμένου τινός, σκέψεις περί του περιεχομένου αναγνωσθέντος συγγράμματος, σκέψεις περί προτάσεων περιεχουσών γενικήν τινά αλήθειαν, κοινωνικά, ιδιωτικά και δημοσία έγγραφα, διατριβαί, ως εν ταις προηγουμέναις τάξεσιν, ιδία επί θεμάτων της Οικονομικής Γεωγραφία..., και Πολιτικής Οικονομίας, εξάσκησις των μαθητών προς ανάπτυξιν ομοίων θεμάτων υπό τύπον ομιλιών απλών η και μετά συζητήσεων.

2) Αρχαία Ελληνικά' (2 ώραι καθ' εβδομάδα). Ερμηνεία Ξενοφώντος, Οικονομικού η περί Προσόδων, Ισοκράτους Τραπεζιτικού, από δε των αρχών

Σελ. 707
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/708.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Μαρτίου, Ομήρου Οδύσσεια E η Ζ, του Λυσίου και του κατά των Σιτοπωλών.

Συνοπτικαί γραμματολογικαί γνώσεις σχετικαί προς τους ερμηνευομένους συγγραφείς και περί λυρικής ποιήσεως και ρητορείας,

 Άπαξ του μηνός ασκήσεις αναφερόμεναι εις πάντα τα κεφάλαια της γραμματικής και του Συντακτικού η γραπτά γυμνάσματα, ως εν ταις προηγουμέναις τάξεσι.

Περιλήψεις ερμηνευθέντων τεμαχίων, κατ' οίκον,

τάξις Δ',

1) Νέα Ελληνικά (ώρα 1 καθ' εβδομάδα). Ανάγνωσις και ερμηνεία πραγματειών σχετικών με τον Οικονομικόν, Κοινωνικόν και Πολιτικόν βίον και εκλεκτών περικοπών, εκ της νέας ελληνικής δραματικής ποιήσεως και φιλοσοφίας των οικονομικών ιδία επιστημών ως και εκ της αρχαίας Ελληνικής και ξένης δραματικής ποιήσεως και φιλοσοφίας εν δοκίμω νεοελληνική μεταφράσει.

Απομνημόνευσις λέξεων, φράσεων και εκλεκτών τεμαχίων, ως εν τη προηγουμένη τάξει.

Γραμματικοί και συντακτικοί κανόνες κατά την Ερμηνείαν συναγόμενοι, ως εν ταις προηγουμέναις τάξεσι.

Ανάγνωσις κατ' οίκον εκλεκτών βιβλίων νεοελληνικών και αρχαίων Ελληνικών και ξένων εν δοκίμω νεοελληνική μεταφράσει ως εν ταις προηγουμέναις τάξεσιν.

Εκθέσεις κατ' οίκον και εν τω σχολείω εναλλάξ (ώρα 1 καθ'εβδομάδα), Ύλη των εκθέσεων. Πραγματείαι παντοίαι, ιδία πραγματείαι οινονομικού περιεχομένου, ανάπτυξις παροιμιών, ρητών και αποφθεγμάτων, χαρακτηρισμοί προσώπων, περίληψις η ανάλυσις αρχαίων και νέων δραμάτων και σύγκρισις αρχαίου δράματος προς νέον αναγνωσθέν πρότερον κατ' οίκον μετά την προσήκουσαν προπαρασκευήν, εξάσκησις των μαθητών προς ανάπτυξιν διαφόρων θεμάτων υπό τύπον ομιλιών, ως εν τη προηγουμένη τάξει, σύνταξις εγγράφων προς δημοσίας Αρχάς ποικίλης υποθέσεως και ιδιωτικών πάσης φύσεως (π.χ. πρακτικών εκθέσεων επί ισολογισμών, λογοδοσιών, διαφημίσεως κ.τ,τ.).

2) Αρχαία Ελληνικά (ωραι 2 καθ' εβδομάδα). Ερμηνεία του Κρίτωνος η Απολογίας Σωκράτους του Πλάτωνος και Ιλιάδος A η Ζ (των Τραγωδιών του Σοφοκλέους και Ευριπίδου). Και Γενικαί Αρχαί Ελληνικής αρχαιολογίας.

Συνοπτικαί γραμματολογικαί γνώσεις σχετικαί προς τους ερμηνευομένους συγγραφείς και περί δράματος και φιλοσοφίας.

Άπαξ του μηνός ασκήσεις η γραπτά γυμνάσματα ως εν τη προηγουμένη τάξει, εκ βιβλίου ασκήσεων.

(Περιλήψεις ερμηνευθέντων τεμαχίων).

Σελ. 708
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/709.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Πίναξ καταλλήλων βιβλίων διά την κατ' οίκον ανάγνωσιν. Διάφορα βιβλία προς χρήσιν των μαθητών.

τάξις Α'

Εκ των του προς διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων Συλλόγου 1) Ιστορία ενός πλουσίου, 2) Το εμπόριον, 3) Το κράτος του πλούτου, 4) Ανακαλύψεις και εφευρέσεις, 5) Τα ωφέλιμα πτηνά της Ελλάδος, 6) Ο κυρ Σίμος, Αι μέλισσαι, 8) Ο Γεωργός, 9) Ο Εθνικός πλούτος, 10) Τα άνθη, 11) το δένδρον, 12) Αι όρνιθες, 13) Οι Αργοναύται, 14) Οι Μετανάσται, 15) Η αποταμίευσις, 16) Ο Καπνός, 17) Ιστορία της μετάξης, 18) Η ελαία.

Διαφόρων δ' εκδοτών, 19) Η τέχνη του πλουτείν και ευτυχείν υπό Βενιαμίν Φραγκλίνου, 20) Πολεμικά Διηγήματα, 21) Ο Λουκής Λάρας του Βικέλα, 22) Εκ του έπους του Αντωνιάδου τα εξής: 1) Η έξοδος του Μεσολογγίου και 2) Η Χρυσομαλλούσα των Σφακίων, 23) Εκλεκταί περικοπαί εκ της Εθνικής ημών αρχαίας μεσαιωνικής και νεωτέρας επικής ποιήσεως, 24) Διαφόρων εκδοτών τα Μεγαλουργήματα του 1821, 25) Διηγήματα Παπαδιαμάντη, 26) Μεταφράσεις αρχαίων Ελληνικών και ξένων έργων περιεχομένου αναλόγου προς τα εν τη τάξει ταύτη διδασκόμενα λογοτεχνικά είδη κ.τ.λ.

Τάξις Β'.

Εκ των του προς διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων Συλλόγου, 1) Η Αίγυπτος, 2) Ο Υλικός κόσμος; 3) Νοσήματα και Μικρόβια, 4) Η Βασίλισσα Βικτωρία,

5) οι Μάρτυρες της Επιστήμης, 6) Η Ρωσσία, 7) Ο Μέγας Αλέξανδρος, 8) Βενιαμίν Φραγκλίνος, 9) Ο Βίος του Ιησού Χριστού, 10) Ο καθαρός αήρ, 11) Οι τρεις Μεγάλοι Ιεράρχαι, 12) Ο Μεταξοσκώληξ, 13) Η Σουηδία. Διαφόρων εκδοτών 14) το Εμπόριον υπό Καντακουζηνού, 15) Πολεμικά διηγήματα υπό A. Παπαδοπούλου, 16) Εγκόλπιον των νέων υπό Βενεδέτη, 17) Αναμνήσεις και Εντυπώσεις υπό Δροσίνη, 18) Αναγνώσματα Πλάτωνος Κριτοβουλίδου, 19) Κατάλληλα χρονογραφήματα, 20) Διηγήματα Έμμ, Λυκούδη, 21) Η Κυρά Φροσύνη του Βαλαωρίτου, 22) Μεταφράσεις αρχαίων Ελληνικών και ξένων έργων περιεχομένου αναλόγου προς τα εν τη τάξει ταύτη διδασκόμενα λογοτεχνικά είδη κ.τ.λ.

Τάξις Γ',

Εκ των του προς διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων Συλλόγου, 1) Η Ευρώπη κατά τον 19ον αιώνα, 2) Ο Ήλιος, ζωή, κίνησις, 3) Τα Ελληνικά γράμματα, 4) Αι πρώται βοήθειαι, 5) Ο Οίνος, 6) Τα Μεταλλεία, 7) Το άλας, 8) Το έργον του Παστέρ, 9) Τα Ελληνικά γράμματα κατά τους χρόνους του Χριστιανικού Ελληνισμού. Διαφόρων εκδοτών, 10) Πέραν του Ισθμού υπό Σπ, Παγανέλη, 11) Αι Ελληνικαί Παροικίαι ανά τον κόσμον, υπό Δένδια, 12) Κατάλληλα χρονογραφήματα

Σελ. 709
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/710.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

εξ εφημερίδων, 13) Αι Αποικίαι υπό Λαμπρίδου, 14) Βυζάντιον και Βυζαντινός Πολιτισμός, 15) Βοήθει σαυτόν υπό Σμάιλς, 16) Η Πρόοδος των Επιστημών υπό Βουκερίδου, 17) Νεοελληνική Ανθολογία εγκεκριμένη διά τα διδασκαλεία, 18) Ξέναι λογοτεχνίαι υπό Σιδέρη, έκδοσις ιδίου, 18) Μεταφράσεις αρχαίων Ελληνικών και ξένων έργων περιεχομένου αναλόγου προς τα εν τη τάξει ταύτη διδασκόμενα λογοτεχνικά είδη, 19) Συγγράμματα οικονομικού περιεχομένου ως είνε π.χ, Αι γενικαί αρχαί του Δημοσίου Λογιστικού του Βασιλείου Λαμπρινάκη, το Δελτίον του Υπουργείου της Εθνικής Οικονομίας κτλ.

τάξις Δ'.

Εκ των του Συλλόγου προς διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων. 1) Ο Στρατιώτης, 2) Τα καθήκοντα του Πολίτου, 3) Ο Χαρακτήρ, 4) Ουάσιγκτων, 5) Φρειδερίκος ο Μέγας, 6) Ηράκλειος, 7) Ιουστινιανός, 8) Αυτοκράτωρ Διογένης ο Ρωμανός, 9) Ο Κοραής, 10) Ο Καποδίστριας, 11)Η αγωγή, του Σπένσερ,12) Ηθικά του Πλουτάρχου, Παραφράσεις αρχαίων δραμάτων και πεζών συγγραφέων.

Διαφόρων δ' εκδοτών 13) Οικονομολογικά περιοδικά (ως ο αιών, το μέλλον), 14) Δελτία Εμπορικών Επιμελητηρίων και Συλλόγων, 15) Το Δελτίον του Υπουργείου Εθν, Οικονομίας, 16) Προξενικαί εκθέσεις, 17) Λογοδοσίαι Διευθυντών Ανωνύμων Εταιριών, 18) Εκλεκταί περικοπαί εκ των εξής έργων του Β. Γαβριηλίδου. Τόμος A' αι νέαι βιομηχανίαι. Τόμος Β' Το Εμπορικόν ναυτικόν μας. Τόμος Γ' Εμπόριον και Τράπεζαι και Μεταφράσεις αρχαίων Ελλην. έργων ως και ξένων, περιεχομένου σχετικού προς τα εν τη τάξει ταύτη διδασκόμενα λογοτεχνικά είδη,

Γ'. Μεθοδολογικού οδηγίαι.

Κατά την επεξεργασίαν του κειμένου δεν πρέπει να θυσιάζηται χρόνος υπέρμετρος εις την γραμματικήν και συντακτικήν ανάλυσιν του λόγου, αλλά να καταβάλληται μέριμνα όπως κινήται το ενδιαφέρον των μαθητών και εισάγωνται ούτοι εις τον τρόπον της διαρθρώσεως των νοημάτων, εις το πνεύμα και το ύφος του συγγραφέως ούτως ώστε οι μαθηταί ν' αντλώσιν εκ του διδασκομένου παν δυνατόν δίδαγμα,

Η απομνημόνευσις λέξεων και φράσεων εις τας δύο κατωτέρας τάξεις δέον να ενεργήται εν αυτώ τω σχολείω, να προτάσσηται δε της γλωσσικής επεξεργασίας και ν' αποτελή ίδιον αυτής μέρος. Εις δε τας δύο ανωτέρας, δέον να συνυφαίνηται, μετά της όλης γλωσσικής του εκάστοτε ερμηνευομένου κειμένου επεξεργασίας, ν' αποτελή δ' έργον των μαθητών κατ' οίκον.

Αι απομνημονευτέαι λέξεις εκλέγονται εκ των συχνότερον απαντωσών εν τοις κειμένοις και διασώζονται από της λήθης διά της κατά την πρώτην απομνημόνευσιν συνδέσεως αυτών προς άλλας ήδη απομνημονευθείσας επί τη βάσει της ετυμολογικής η συνωνυμικής σχέσεως της μεταξύ αυτών υπαρχούσης.

Σελ. 710
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 691
  17_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

  ΚΗ'. Περί τραπεζών

  1. Αντικείμενον των Τραπεζιτικών επιχειρήσεων και οικονομική σημασία αυτών. Λεπτομερής εξέτασις των συνηθέστερων και σπουδαιότερων εργασιών των Τραπεζών. Καταθέσεις, Ταμιευτήριον. Άνοιγμα τρεχούμενων λογαριασμών, ηγγυημένων, σχετική προμήθεια και μικροέξοδα. Επιταγαί και Βιβλιάρια επιταγών. Επιταγαί Αλληλοχρεωπιστώσεως (Bons de virement). Προεξόφλησις εμπορικών γραμματίων, σχετικοί όροι. Έκδοσις πιστωτικών επιστολών. Άνοιγμα πιστώσεως άνευ εγγυήσεως.

  Αποδοχή και πληρωμή συναλλαγματικών διά λογαριασμόν τρίτων. Δάνεια επί ενεχύρω εμπορευμάτων η τίτλων. Δάνεια ενυπόθηκα. Δάνεια άπλα. Δάνεια Χρεωλυτικά. Δάνεια εις ανωνύμους εταιρείας, κοινότητας και Κράτη. Συμμετοχή εις εταιρικάς επιχειρήσεις. Αγορά και πώλησις εξωτερικού Συναλλάγματος. Αγορά και πώλησις εξωτερικών νομισμάτων και πολυτίμων μετάλλων. Αγορά και πώλησις τίτλων κατά διαταγήν και διά λογαριασμόν τρίτων. Εισπράξεις εμπορικών γραμματίων τιμολογίων και λοιπών τίτλων διά λογαριασμόν τρίτων. Πληρωμαί διά λογαριασμόν τρίτων, Φύλαξις τίτλων και τιμαλφών αντικειμένων. Εκμίσθωσις χρηματοκιβωτίων. Ασφάλισις κατά της εις το άρτιον κληρώσεως ομολογιών. Παροχή πληροφοριών.

  2. Περί της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος, Ιστορικόν και οικονομική ταύτης σημασία. Μελέτη συνοπτική των κυριωτέρων αυτής εργασιών. Μελέτη επί του ισολογισμού ταύτης και σχετικά συμπεράσματα.

  4. Περί των άλλων εν Ελλάδι Τραπεζών,

  5. Περί των Συμψηφιστηρίων Τραπεζιτικών ιδρυμάτων (Cham bres de compensation) εν Λονδίνω και Παρισίοις. Σκοπός και λειτουργία αυτών.

  6. Υποκαταστήματα και ανταποκριταί Τραπεζών.

  7. Όροι, ους δέον να λαμβάνη υπ' όψει ο μελετών την ίδρυσιν τραπεζιτικής επιχειρήσεως.

  ΚΘ. Χρηματιστήρια αξίων

  1, Αντικείμενον των χρηματιστηρίων τούτων. Πράξεις ενεργούμεναι εν αυτοίς. 2. Χρηματιστήριον Αθηνών, ιστορικόν τούτου και συνοπτική εξήγησις του οργανισμού αυτού. Εξέτασις των εν αυτώ ενεργουμένων διαπραγματεύσεων. 3, Ξένα Χρηματιστήρια του είδους τούτου εν γένει. Συνοπτική αλλά σαφής εξήγησις των εν αυτοίς εφαρμοζομένων διατάξεων και συνηθειών (ιδία εν Λονδίνω και Παρισίοις),

  Λ'. Περί βιομηχανικών επιχειρήσεων

  1, Βιομηχανία εν γένει, Κυριώτατοι Βιομηχανικοί κλάδοι της Ελλάδος. 2. Οργάνωσις Βιομηχανικής επιχειρήσεως, Όροι σχετικοί και ανάλογον προσωπικόν.