Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:960
 
Αριθμός τόμων:2ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Νομοθεσία
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 26.12 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 748-767 από: 962
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/748.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

40

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1922

(Β. Διάταγμα / 29 Ιουλίου 1922)

Κυβέρνηση Ν. Τριανταφυλλάκου

Υπουργός Λ. Ρούφος

Περί του διδακτικού προσωπικού και τον προγράμματος των μαθημάτων των Δημοσίων Εμπορικών Σχολών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει το άρθρον 17 του νόμου 2261 "περί μέσης εμπορικής εκπαιδεύσεως" και το άρθρον 2 § γ' του νόμου ,Β^Α' του 1903, προτάσει του Ημετέρου επί της Εθνικής Οικονομίας Υπουργού, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν

Άρθρον 3. 1. Εις τας κατωτέρω αναφερομένας Δημοσίας Εμπορικάς Σχολάς προστίθενται τα ακόλουθα μαθήματα:

α') Η Γερμανική γλώσσα ως προαιρετικόν εις τας σχολάς Αθηνών, Πειραιώς.- Θεσσαλονίκης, Πατρών, Κερκύρας, Σύρου, Ηρακλείου, Πύργου, Χαλκίδος, Καβάλλας και Βόλου.

β') Η Ιταλική γλώσσα ως προαιρετικόν εις τας σχολάς Αθηνών (αρρένων μόνον), Πειραιώς, Πατρών, Κερκύρας, Πύργου, Ηρακλείου, Χανίων και Ξυλοκάστρου.

γ') Η Τουρκική γλώσσα ως προαιρετικόν εις τας σχολάς Ηρακλείου και Θεσσαλονίκης.

δ') Η Στενογραφία ως μάθημα υποχρεωτικόν μεν διά τας σχολάς 'Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Πατρών και Βόλου διδασκόμενον πέραν των τακτικών σχολικών ωρών, των διατιθεμένων διά την διδασκαλίαν των λοιπών υποχρεωτικών μαθημάτων.

Εις απάσας δε τας σχολάς ως προαιρετικόν.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 151, τχ. Λ'/20 Αυγούστου 1922 (και διόρθωση ΕτΚ, αρ. 165, τχ. Α'/12 Σεπτεμβρίου 1922).

Σελ. 748
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/749.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ε') Η Χειροτεχνία (κοπτική, ραπτική και εργόχειρον) ως υποχρεωτικόν μάθημα εις τας σχολάς θηλέων.

στ') Η Οικιακή οικονομία ως υποχρεωτικόν εις τας σχολάς θηλέων, διδασκόμενον εν αυταίς μετά της Πολιτικής Οικονομίας.

ζ') Η Υγιεινή (και νοσηλευτική εις τας σχολάς θηλέων) ως υποχρεωτικόν εις πάσας τας σχολάς, αλλά μη βαθμολογούμενον. To μάθημα τούτο διδάσκεται εις τας δύο κατωτέρας τάξεις, ανά μίαν ώραν καθ' εβδομάδα, λαμβανομένην εκ των ωρών της Γυμναστικής. Δύναται δε ελλείψει σχολικού ιατρού η άλλου πτυχιούχου Ιατρικής εν τη έδρα της Σχολής να ανατεθή" η διδασκαλία τούτου κατά το β' εξάμηνον εις τον καθηγητήν των Φυσικών επί τω κεκανονισμένω επιμισθίω.

2. Συμφώνως τω άρθρω 2 (παραγρ. 8) του νόμου 2261 δι' έκαστον των προστιθεμένων μαθημάτων συνιστάται ανά μία έδρα διδασκάλου.

Άρθρον 4. 1, Η φοίτησις εις τα προαιρετικά μαθήματα επιτρέπεται μόνον εις τους μαθητάς, ούτινες έχουσιν επαρκή επίδοσιν εις τα λοιπά μαθήματα και εφ' όσον κρίνονται από του Συλλόγου των καθηγητών ικανοί να παρακολουθήσωσιν άνευ βλάβης της υγείας αυτών,

2. Εις έκαστον μαθητήν δεν επιτρέπεται φοίτησις εις πλείονα του ενός εκ των προαιρετικών μαθημάτων.

3. Οι εγγεγραμμένοι εις τα προαιρετικά μαθήματα υποχρεούνται να φοι-τώσιν εις αυτά καθ' όλον το σχολικόν έτος, δυνάμενοι να απαλλαγώσι της φοιτήσεως μόνον κατόπιν αποφάσεως του Συλλόγου των καθηγητών. Αι απουσίαι των εγγραφόμενων εις τα μαθήματα ταύτα λογίζονται ως απουσίαι εις υποχρεωτικά μαθήματα.

[..........]

Α'. Σχολαί αρρένων.

Μαθήματα

ώραι καθ' εβδομάδα και τάξεις

A'

Β'.

Γ',

Δ',

Σύνολ.ωρών

Θρησκευτικά

1

-

-

-

1

Έμποριολογία

Εμπορ. (Λογιστική)

3

4

5

6

18

Αλληλογρ,

Έμπορευματολογία

-

-

2

3

5

Ελληνικά

6

6

5

4

21.

Μαθηματικά

4

4

4

3

15

Γαλλικά

Αγγλικά

5

5

5

4

 5

5

6

19

16

Σελ. 749
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/750.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Μαθήματα

ώραι καθ'

εβδομάδα και

τάξεις Σύνολ.

A'.

Β',

Γ.

Δ',

ωρών

Φυσ. Ιστορία

Φυσικά Πειρ. Φυσική και

3

3

2

-

8

Στοιχ. Χημείας

Γεωγραφία

2

2

2

1

7

Γεν. Ιστορία

2

2

-

-

4

Ιστορία του εμπορίου

-

-

-

2

2

Έμπ. Δίκαιο

-

-

2 '

2

4

Πολ. Οικονομία

-

-

2

2

4

Καλλιγραφία και Δακτυλογραφία

3

2

1

1

7

Γυμναστική και Υγιεινή

3

2

2

2

9

Σύνολον

32              35

36

37

Στενογραφία

-

-

3

3

6

Β'. Σχολαί θηλέων

 

Θρησκευτικά

1

-

-

-

1

Έμποριολ.

Εμπορικά Λογιστική

3

3

5

5

16

Αλληλογρ.

Έμπορευματολογία

-

-

2

2

4

Ελληνικά

6

5

5

4

21

Μαθηματικά

4

4

3

3

14

Γαλλικά

5

4

4

5

18

Αγγλικά

-

5

4

4

13

Φυσ. Ιστορία

Φυσικά Πειρ. Φυσική και

2

3

2

-

7

Στοιχ. Χημείας

Γεωγραφία

2

2

1

1

6

Γεν. Ιστορία

2

2

-

-

4

Ιστορία του Εμπορίου

-

-

-

2

2

Εμπορ. Δίκαιον

-

-

1

1

2

Πολιτική και Οικιακή Οικονομία

-

-

2

2

4

Καλλιγραφία και Δακτυλογραφία

3

2

2

2

9

Χειροτεχνία (κοπτική, ραπτική, εργόχειρον)

 

2

2

2

2

8

Γυμναστική και υγιεινή (καί στοιχ. νοσηλευτικής)

 

2

2

3

3

10

Σύνολον

32

34

36

36

Στενογραφία

3

3

6

Σελ. 750
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/751.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

2, Τα προαιρετικά μαθήματα εις τε τας σχολάς θηλέων και αρρένων κατανέμονται ως εξής:

Γερμανικά

3

3

4

4

Ιταλικά

2

2

3

3

Τουρκικά

2

2

3

3 .

Άρθρον 7. Οι διδάσκοντες οφείλουσι να ακολουθώσι διά την διδακτέαν εν εκάστω μαθήματι όλην εν ολαις αυτού ταις λεπτομερείαις το από 20 Φεβρουαρίου 1922 καταρτισθέν και εις ίδιον τεύχος εκδοθέν αναλυτικόν πρόγραμμα των διδασκομένων μαθημάτων εν ταις Εμπορικαίς Σχολαίς.

Άρθρον 8. 1, Εκ του Β. διατάγματος της 15 Αυγούστου 1921 "περί οργανισμού των Δημοσίων Εμπορικών Σχολών" καταργούνται· τα άρθρα 2, 3, 4, 5, 6, 7 και εκ του άρθρου 37 τα εδ, 3 και 4.

2. Η ισχύς του παρόντος διατάγματος άρχεται από της δημοσιεύσεως του.

Εις τον αυτόν Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος,

Εν Αθήναις τη 29 Ιουλίου 1922.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β.

Ο επί της Εθν. Οικονομιας Υπουργός

Λ. K. ΡΟΥΦΟΣ

Σελ. 751
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/752.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

41

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1925

(Π, Διάταγμα / 30 Δεκεμβρίου 1925)

Κυβέρνηση θ. Πάγκαλου

Υπουργός Γ. Σεχιώτης

Περί λειτουργίας των Μέσων Εμπορικών Σχολών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Έχοντες υπ' όψει τα άρθρα:

α') 17 του νόμου 2261 "περί Μέσης Εμπορικής Εκπαιδεύσεως", β') 5 του νόμου 2648 "περί διδάκτρων και τελών Εμπορικής Εκπαιδεύσεως",

γ') 2 έδάφ. γ' του νόμου ,Β^Α' "περί Εμπορικών σχολών", δ') 1, 2, 3 του νόμου 3336 "περί συμπληρώσεως της νομοθεσίας της Εμπορικής Εκπαιδεύσεως".

ε') 3 και 4 του από 20 Νοεμβρίου 1925 N. Διατάγματος "περί προσθήκης διατάξεων τινών εν τη κειμένη νομοθεσία περί εμπορικής Εκπαιδεύσεως" και εν συνδυασμώ προς τας λοιπάς ισχύουσας γενικάς διατάξεις των άνω νόμων, ως επίσης και των νόμων 2494 "περί του προσωπικού των πολιτικών Υπουργείων" και 2258 "περί οργανισμού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου της Εθνικής Οικονομίας" ως ούτος εκωδικοποιήθη διά του από 2 Φεβρουαρίου 1922 Διατάγματος, προτάσει του Ημετέρου επί της Εθνικής Οικονομίας Υπουργού, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.

Άρθρον 1. 1, Αι εν Ελλάδι λειτουργούσαι Δημοσιαι Εμπορικαί Σχολαί είναι τετρατάξιοι, ευρίσκονται δ' εν τη εκπαιδευτική τάξει εν αντιστοιχία προς τα τετρατάξια Γυμνάσια της Μέσης Κλασσικής Εκπαιδεύσεως.

2. Εκάστη τάξις της τετραταξίου Εμπορικής Σχολής επιτρέπεται δι' αποφάσεως του Υπουργού της Εθνικής Οικονομίας, είτε κατά πάντα τα διδασκόμενα

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 63, τχ. Α'/18 Φεβρουαρίου 1926.

Σελ. 752
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/753.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

μαθήματα, είτε κατ' ένια τούτων να διαιρεθή εις δύο τμήματα, οταν ο αριθμός των μαθητών αυτής υπερβαίνη τους 35, εις τρία δ' όταν υπερβαίνη τους 70 και ούτω καθεξής,

3, Αι Δημόσιαι Εμπορικαί Σχολαί είναι η αρρένων η θηλέων και μικταί εν αις πόλεσι δεν υπάρχει ιδρυμένη Δημοσία Εμπορική Σχολή θηλέων η όπου δεν υπάρχει επαρκής αριθμός προς λειτουργίαν ίδιας Σχολής κατά φύλον,

Διδασκόμενα μαθήματα

Άρθρον 6, 1, Τα εν εκάστη τετραταξιω μέση Εμπορική Σχολή διδασκόμενα μαθήματα είναι τα υπό των νόμων καθωρισμένα και τα υπό των εκάστοτε διαταγμάτων προστεθέντα και εν τω παρόντι περιλαμβανόμενα, υποχρεωτικά και προαιρετικά, κοινά διά τας Σχολάς αμφοτέρων των φύλων και ίδια διά της των θηλέων, εισί δε τα εξής.

A) Υποχρεωτικά διά τας Σχολάς αμφοτέρων των φύλων:

1) Θρησκευτικά, 2) Ελληνικά, 3) Μαθηματικά, 4) Εμπορευματολογία μετά στοιχείων Φυσικής Ιστορίας, Φυσικής Πειραματικής και Χημείας, 5) Γαλλικά, 6) Αγγλικά, 7) Γενική Ιστορία, 8) Ιστορία του Εμπορίου, 9) Γεωγραφία, 10) Εμπορικά: Εμποριολογία, Λογιστική, Αλληλογραφία, 11) Εμπορικόν Δίκαιον, 12) Πολιτική Οικονομία, 13) Καλλιγραφία και Δακτυλογραφία, 14) Γυμναστική, 15) Υγιεινή, 16) Στενογραφία επί πλέον δε διά τας καθαρώς Σχολάς θηλέων, 17) Χειροτεχνία (Κοπτική, Ραπτική, Εργόχειρον κλπ.) 18) Νοσηλευτική (τής διδασκαλίας αυτής περιλαμβανομένης εν τη της Υγιεινής), 19) Οικιακή Οικονομία (της διδασκαλίας ταύτης περιλαμβανομένης εν τη της Πολιτικής Οικονομίας).

Β') Προαιρετικά:

1) Η Γερμανική γλώσσα εις δύο των εν 'Αθήναις Σχολών Αρρένων και μίαν θηλέων (εις άς δύνανται να προσέρχωνται προς διδασκαλίαν και των άλλων Σχολών οι μαθηταί), εις την Α' εν Πειραιεί Σχολήν Αρρένων, εις την εν Θεσσαλονίκη, Πάτραις, Ηρακλείω, Βόλω και Καβάλλα.

2) Η Ιταλική γλώσσα εις μίαν των εν Αθήναις Σχολών Αρρένων, εις μίαν των εν Θεσσαλονίκη Δημοσίων η ανεγνωρισμένων, εις την Σχολήν Ιωαννίνων και την της Κερκύρας.

3) Η Σερβική γλώσσα εν μια. σχολή της Θεσσαλονίκης και τη της Κοζάνης.

2. Εκ των άνω οριζομένων μαθημάτων συνιστώσιν ανά μίαν έδραν: καθηγητού μεν 1) τα Ελληνικά - Ιστορία - Θρησκευτικά, 2) τα Μαθηματικά, 3) η Εμπορευματολογία μετά των Φυσικών μαθημάτων και της Γεωγραφίας, 4) τα Γαλλικά, 5) τα Αγγλικά, 6) τα Εμπορικά (Λογιστική - Εμποριολογία, Εμπ. Αλληλογραφία).

Σελ. 753
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/754.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Διδασκάλου δε 1) η Καλλιγραφια και Δακτυλογραφία, 2) η Γυμναστική, ως εν άρθρω 2 του νομού 2261 ορίζεται.

3. Οσάκις διά την διδασκαλίαν των προστιθεμένων είτε υποχρεωτικών, είτε προαιρετικών μαθημάτων αι διατιθέμεναι ώραι είναι άνω των 8 επιτρέπεται να διορίζωνται διδάσκαλοι των μαθημάτων τούτων δημιουργούμενης ούτω δι' έκαστον αυτών μιάς εισέτι έδρας διδασκάλου, ως εν εδαφ. 8 του άρθρου 2 του νόμου 2261 ορίζεται.

4. Εν αις Σχολαίς έχουσι προστεθή τρία τουλάχιστον τμήματα, λόγω διαιρέσεως τάξεων", ως εν εδαφ. 2 του άρθρου 1 του παρόντος όρίζεται, επιτρέπεται να συνιστάται παρ' εκάστη των υπό του εδαφ. 2 του άρθρου τούτου οριζομένων εδρών και δευτέρα του μαθήματος, διά το οποίον και διηρέθη η τάξις.

Κατανομή διδασκομένων μαθημάτων

Άρθρον 7. 1. Τα μαθήματα κατανέμονται κατά τάξεις και εβδομαδιαίας ώρας εν ταις Σχολαίς αρρένων και Θηλέων ως εξής:

Ώραι καθ' εβδομάδα και κατά τάξεις

Συνολον ωρών

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Α' ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Σχολαί

Αρρένων

Σχολαί

θηλέων

Σχολή

Αρρένων

Σχολή

Θηλέων

A'

Β'

Γ'

Δ'

Α'

Β'

Γ'

Δ'

Ελληνικά

Θρησκευτικά. .........

1

1

1

1

Νεοελληνικά (εκθέσεις ασκήσεις)

5

5

3

2

5

5

3

2

15

15

Αρχ. Ελληνικά. ......

1

1

2

2

1

1

2

2

6

6

Γεν, Ιστορία

2

2

2

2

4

4

Ιστορία του εμπορίου

1

1

1

1

2

2

Μαθηματικά

Εμπ. Αριθμητική .... Στοιχ. Γεωμετρίας, .... Στοιχ.Αλγέβρας ..... Οικονομ. Άλγεβρα ....

4

4

4

3

4

4

3

3

15

14

Έμπορευματολογία

Μετά στοιχείων Φυσικής

Ιστορίας ............

2

2

2

2

Χημείας ......

2

1

2

1

3

3

Σελ. 754
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/755.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Α΄ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ώραι καθ' εβδομάδα και κατά τάξεις

Σύνολον ωρών

Σχολαί

Αρρένων

Σχολαί

Θηλέων

A'

Β΄

Γ'

Δ'

A'

Β'

Γ΄

Δ'

Σχολή

Αρρένων

Σχολή

Θηλέων

Έμπορευματολογία και Φυσική Πειραματική

2

3

2

2

5

4

Γεωγραφία

2

1

1

1

1

1

' 4

3

Γενική, Φυσική, Μαθηματική, Έμπορική - Οικονομική

2

2

2

1

2

2

2

1

7

7

Γαλλικά .................

5

5

4

5

5

4

4

5

19

18

Αγγλικά. ................

5

5

6

5

4

4

16

13

Εμπορικά

Έμποριολογία ........

2

2

1

1

2

1

1

1

6

5

Λογιστική και ασκήσεις

2

2

3

4

2

2

3

4

11

11

Αλληλογραφία .......

1

1

1

1

2

2

Νομικά

Εμπορικόν Δίκαιον . . .

2

2

1

2

4

3

Πολ. Οικονομία ......

2

2

2

2

4

4

Τεχνικά

Καλλιγραφία .........

3

2

2

1

1

1

3

2

2

1

1

1

5 2

5 2

Δακτυλογραφία. .......

Στενογραφία .........

1

1

2

1

1

2

4

4

Χειροτεχνία ..........

2

3

2

2

8

Υγιεινή .................

1

1

1

1

1

2

3

34

36

36

34

36

36 36

36

142

142

Β, ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Σχολαί Αρρένων και θηλέων

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ώραι

καθ'

εβδομάδα

και κατά

τάξεις

A'

Β'

Γ'

Δ'

.Γερμανική

3

3

3

3

'Ιταλική .............

2

2

3

3

Σερβική .............

2

2

3

3

Σελ. 755
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/756.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

η καθ' ομάδας

Α' ομάς Β' ομάς

Γερμανική............ 3 3

Ιταλική ............. 3 3

Σερβική ...... ....... 3 3

2. Εκτός των υπό του άνω προγράμματος οριζομένων μαθημάτων και ωρών, το υποχρεωτικόν μάθημα της Γυμναστικής διδάσκεται καθ' ομάδας των μαθητών ως εν άρθρω 9 έδαφ. 3 του παρόντος ορίζεται. Αι ώραι της Γυμναστικής ορίζονται υπό του Διευθυντού και του Γυμναστού, ο δε αριθμός αυτών δι' εκάστην Ομάδα δέον να μη είναι κατώτερος των 3 εβδομαδιαίως.

3. Ασχέτως προς τα εν άρθρω 47 έδ. 2 του παρόντος περί πρακτικών ασκήσεων εις τίνα των υποχρεωτικών μαθημάτων δύναται ο Διευθυντής η ο αρμόδιος καθηγητής να ενεργή πρακτικάς ασκήσεις εν τω μαθήματι αυτού και εν ώραις εκτός των υπό του άνω προγράμματος καθοριζομένων.

Άρθρον 8. 1. Εφ' όσον είνε εφικτόν επιτρέπεται η κατανομή των ωρών του ωρολογίου προγράμματος εις τας εξ εργασίμους ημέρας της εβδομάδος κατά τοιούτον τρόπον ώστε να μένουν και περί το μέσον της εβδομάδος ελεύθεραι, αι μιάς ημέρας μεταμεσημβριναί ώραι της διδασκαλίας υποχρεωτικών μαθημάτων.

2. Αι ώραι αύται, ασχέτως προς τα εν άρθρω 4 § ΣΤ' οριζόμενα, χρησιμοποιούνται προς εκτέλεσιν η πρακτικής ασκήσεως μαθήματος τίνος η μαθητικής εκδρομής η επισκέψεως εις εμπορικόν, βιομηχανικόν, τραπεζικόν ίδρυμα η δημόβιον κατάστημα η Μουσείον η εις παν άλλο αξιόλογον ίδρυμα, συντελεστικά εις την γενικήν η την ειδικήν μόρφωσιν των μαθητών των εμπορικών Σχρλών, προσέτι δε και προς όργάνωσιν πρόσφορων διαλέξεων εν τω καταστήματι της Σχολής.

3. Το χρονικόν διάστημα εκάστης ώρας διδασκαλίας ορίζεται εις 50' της ώρας, των λοιπών 10' της αναψυχής διατιθεμένων προ της ενάρξεώς και μετά το πέρας του οικείου μαθήματος.

4. Επιτρέπεται η τροττοποίησις του ωρολογίου προγράμματος, η περιστολή των ωρών ωρισμένων μαθημάτων, η αναστολή της διδασκαλίας μαθήματος τίνος, η σύντμησις του χρονικού διαστήματος της ώρας διδασκαλίας εν περιπτώσει ελλείψεως χώρου συνεπεία λειτουργίας δύο Σχολών εν τω αυτώ οικήματι η διαιρέσεως τάξεως της αυτής Σχολής εις τμήματα, η ετέρου εξαιρετικού λόγου, μόνον τη διαταγή του Υπουργού της Εθνικής Οικονομίας, εκτιμώμενων υπό τούτου των άνω περιπτώσεων και κατόπιν γνωμοδοτήσεως του Επιθεωρητού της Εμπορικής Εκπαιδεύσεως.

5. Η λειτουργία των Σχολών είνε καθ' όλην την διάρκειαν της ημέρας.

Σελ. 756
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/757.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

προμεσημβρινή καί. μεταμεσημβρινή. Επιτρέπεται δε εις τον Υπουργόν της Εθνικής Οικονομίας, κατόπιν γνωμοδοτήσεως του οικείου Επιθεωρητού να διάταξη πρωινήν η μεταμεσημβρινήν την λειτουργίαν Σχολής τινός, ένεκα η λειτουργίας δύο Σχολών εν τω αυτώ οικήματι, η δι' έλλειψιν χώρου η διά κλιματολογικούς λόγους η δι' άλλα αίτια, εκτιμώμενα υπ' αυτού.

6. Εν εκάστη Σχολή το μάθημα των Ελληνικών, των Εμπορικών και των Μαθηματικών δέον να ορίζωνται κατά τας πρώτας πρωϊνάς ώρας,

7. Το ωρολόγιον πρόγραμμα συντάσσεται' υπό του Διευθυντού της Σχολής; μετά προηγουμένην σύσκεψιν μεταξύ αυτού και των λοιπών μελών του διδακτικού προσωπικού και υποβάλλεται εν αντιγράφω προς το Υπουργείον της Εθνικής Οικονομίας εντός πέντε ημερών προς έγκρισιν, είτε ως έχει είτε και τροποποιημένον μετά γνωμοδότησιν του Επιθεωρητού της Εμπορικής Εκπαιδεύσεως. Το αυτό ισχύει και διά πάσαν μεταγενεστέραν τυχόν τροποποίησιν του αρχικού προγράμματος.

'Άρθρον 9. 1. Τα υποχρεωτικά μαθήματα διακρίνονται εις πρωτεύοντα, δευτερεύοντα και τριτεύοντα,

Πρωτεύοντα είναι τα Ελληνικά, τα Εμπορικά και τα Μαθηματικά. Δευτερεύοντα η Εμπορευματολογία μετά των λοιπών φυσικών μαθημάτων, τα Γαλλικά, τα Αγγλικά, τα Νομικά (Εμπορικόν Δίκαιον - Πολιτική Οικονομία), η Οικονομική Γεωγραφία και τα Τεχνικά (Καλλιγραφία, Δακτυλογραφία, Στενογραφία).

Τριτεύοντα η Ιστορία (Γενική και του Εμπορίου), τα Θρησκευτικά, η Χειροτεχνία (εν ταις Σχολαίς θηλέων), η Υγιεινή (μετά της Νοσηλευτικής εν ταις Σχολαίς θηλέων), τα προαιρετικά μαθήματα, η Γυμναστική.

2, Η εν τω σχολείω συμπεριφορά εκάστου μαθητού (σχολική συμπεριφορά) ορίζεται διά τας Εμπορικάς Σχολάς επέχουσα θέσιν και δύναμιν υποχρεωτικού μαθήματος πρωτεύοντος· ως εν άρθρω 48 έδ. 2 § 5 ορίζεται και ανεξαρτήτως του χαρακτηρισμού της διαγωγής του μαθητού,

3. Το μάθημα της Γυμναστικής διδάσκεται εν μεν ταις Σχολαίς αρρένων η θηλέων κατά δύο ομάδας των μαθητών, κατανεμομένων τούτων εις ταύτας αδιαφόρως τάξεως, λόγω αναστήματος μεγάλου η μικρού και ασθενικής κράσεως, εν δε ταις μικταίς Σχολαίς κατανέμονται ομοίως εις δύο ομάδας οι άρρενες, εις τρίτην δε τα θήλεα.

Ο αριθμός των μαθητών εκάστης ομάδος δεν δύναται' να υπερβαίνη τους πεντήκοντα εν εναντία δε περιπτώσει οι μαθηταί της Σχολής κατανέμονται εις τρεις ομάδας.

4. Απαλλαγή μαθητού από του μαθήματος της Γυμναστικής επιτρέπεται διά λόγους υγείας η σωματικής βλάβης, μετ' απόφασιν επιτροπής απαρτιζόμενης υπό του διευθυντού της Σχολής, του γυμναστού και του σχολικού η ετέρου ιατρού, οριζομένου υπό του διευθυντού. Η απόφασις αύτη δέον να καθορίζη

Σελ. 757
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/758.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ότι το μάθημα της Γυμναστικής Θέλει αποβή πρόξενον βλάβης εις τον μαθητήν, διά τούτο δε και προτείνεται η από τούτου απαλλαγή αυτού.

5. Ετερόδοξοι η αλλόθρησκοι μαθηταί απαλλάσσονται του μαθήματος των Θρησκευτικών και του κατά Κυριακήν εκκλησιασμού.

6. Τα προαιρετικά μαθήματα διδάσκονται είτε κατά τάξεις είτε ανεξαρτήτως τάξεως καθ' ομάδας, αποφάσει του Διευθυντού της Σχολής μετά γνωμοδότησιν του αρμοδίου διδασκάλου.

7. Εις έκαστον μαθητήν, έχοντα επαρκή επίδοσιν εις τα υποχρεωτικά μαθήματα επιτρέπεται η παρακολούθησις ενός εκ των οριζομένων προαιρετικού μαθήματος, εκλεγομένου υπ' αυτού ελευθέρως, εν αρχή του εκπαιδευτικού έτους και εφ' όσον κρίνεται υπό του Συλλόγου των καθηγητών ότι ο μαθητής ούτος είναι ικανός να παρακολούθηση το προαιρετικόν μάθημα άνευ βλάβης της υγείας του.

8. Ο εγγεγραμμένος εις προαιρετικόν μάθημα μαθητής υποχρεούται εις ανελλιπή εις αυτό φοίτησιν καθ' όλον το εκπαιδευτικόν έτος, δυνάμενος ν' απαλλαγή ταύτης μόνον κατόπιν αποφάσεως του Συλλόγου των καθηγητών, αι δε απουσίαι αυτού λογίζονται ως απουσίαι εν υποχρεωτικώ μαθήματι.

9. Επιτρέπεται εις μαθητάς Εμπορικής Σχολής, όπως παρακολουθώσι προαιρετικόν τι μάθημα μη διδασκόμενον εν τη εν η φοιτώσι Σχολή, εις ετέραν τοιαύτην της αυτής πόλεως, κατόπιν γνωμοδοτήσεως του Συλλόγου της Σχολής εις ην ανήκουσιν. Η επίδοσις των μαθητών εις το μάθημα τούτο κρίνεται υπό του Συλλόγου της Σχολής εις ην ούτοι ανήκουσι, βάσει της βαθμολογίας και των απουσιών, ας υποχρεούται να ανακοινοί αυτή ο διδάσκων το προαιρετικόν μάθημα εν τη ετέρα Σχολή.

10. Η φοίτησις εις πλείονα του ενός προαιρετικά μαθήματα απαγορεύεται.

Αναλυτικόν πρόγραμμα διδασκαλίας

Άρθρον 10. 1. Ως προς την διδακτέαν όλην εκάστου μαθήματος κατά ποιόν, ποσόν και οικονομίαν, τηρούνται το εκάστοτε ισχύον αναλυτικόν πρόγραμμα και αι ιδιαίτεραι μεθοδικαί οδηγίαι.

2. Προκειμένου περί προαιρετικού μαθήματος η και άλλου, μη συμπεριλαμβανομένου εις το ισχύον αναλυτικόν πρόγραμμα, το ποσόν και το ποιον της ύλης αυτού ρυθμίζεται υπό του αρμοδίου επιθεωρητού της Εμπορικής Εκπαιδεύσεως τη προτάσει του Διευθυντού της Σχολής, στηριζομένης επί ομοίας, του διδάσκοντος αυτό, κατά τρόπον ανάλογον προς έτερον συγγενές μάθημα, αναγραφόμενον εν τω αναλυτικώ προγράμματι και ανταποκρινόμενον προς τε τον χαρακτήρα της Σχολής και την φύσιν του μαθήματος.

3. Το αναλυτικόν πρόγραμμα, καταρτιζόμενον υπό Επιτροπής υπό ειδικών, εγκρίνεται δι' Υπουργικής αποφάσεως και εκδίδεται εις έντυπον τεύχος

Σελ. 758
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/759.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Κατά τον αυτόν, ως άνω τρόπον, επιτρέπεται η κατά ,τετραετίαν, αποφάσει του Υπουργού της Εθνικής Οικονομίας, κατόπιν γνωματεύσεως του αρμοδίου Επιθεωρητού της Εμπορικής Εκπαιδεύσεως, ανασύνταξις και μεταρρύθμισις του αναλυτικού προγράμματος συμφώνως προς τα διδάγματα της πείρας και της διδακτικής και τας αναφυείσας κατά την εφαρμογήν αυτού ανάγκας.

4. Η κατά την διάρκειαν του εκπαιδευτικού έτους συμπλήρωσις, τροποποίησες, περιστολή, εν όλω η εν μέρει, εν απάσαις ταις Σχολαίς η ιδία εν τισί τούτων, του αναλυτικού προγράμματος γίνεται αποφάσει του Υπουργού της Εθνικής Οικονομίας, μετά πρότάσιν του Επιθεωρητού της Εμπορικής Εκπαιδεύσεως, εκθέσασαν τους λόγους οίτινες επιβάλουσι την τοιαύτην εν τη εφαρμογή του προγράμματος μεταβολήν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.

Περί μαθητών. - Εισαγωγή και προσόντα

Άρθρον 30, Όπως εισαχθή μαθητής τις εν Δημοσία Εμπορική  Σχολή απαιτείται:

α') Να γίνη δεκτός εις τον εισιτήριον διαγωνισμόν διά την πρώτην τάξιν αυτής,

β') Να επιτύχη εν τούτω,

'Άρθρον 31, α.') Ίνα τις γίνη δεκτός εις τον εισιτήριον διαγωνισμόν δέον:

1) Να φέρη απολυτήριον δημοσίου η ιδιωτικού ελληνικού σχολείου τουλάχιστον η ενδεικτικόν της τρίτης τάξεως Πρακτικού Λυκείου η ενδεικτικόν δευτέρας τάξεως Αστικής Σχολής θηλέων η της δευτέρας τάξεως εξαταξίου γυμνασίου η ημιγυμνασίου η αποδεικτικόν της προπαρασκευαστικής τάξεως των πενταταξίων Εμπορικών Σχολών του έξω Ελληνισμού και εν γένει πιστοποιητικόν σπουδής ελληνικής Σχολής εν ημεδαπή η αλλοδαπή ισότιμον προς το απολυτήριον ελληνικού σχολείου η να φέρη πιστοποιητικόν σπουδής εκ ξένης Σχολής της αλλοδαπής η ημεδαπής, ισότιμον προς το απολυτήριον ελληνικού σχολείου, μετά πιστοποίησιν της δυνάμεως του τίτλου τούτου η υπό του Έλληνος Προξένου της περιφερείας εν η εδρεύει η εξ ης προέρχεται Σχολή η υπό του Υπουργείου των Εξωτερικών η του Υπουργείου της Δημοσίας εκπαιδεύσεως, προκειμένου περί ξένης Σχολής εν Ελλάδι.

2) Να έχη διαγωγήν πιστοποιουμένην εν τω προσαγομένω τίτλω σπουδής του τουλάχιστον κοσμίαν.

3) Να μη άγη ηλικίαν άνω των 16 ετών, η άνω των 17 εάν ο μαθητής είναι εκ των εχόντων ενδεικτικόν προαγωγής A' γυμνασιακής τάξεως.

Σελ. 759
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/760.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

4) Να είναι εγγεγραμμένος εις το μητρώον των αρρένων δήμου η κοινότητος και

5) Νά μη πάσχη νόσον, δυναμένην να επιδράση κακώς επί της υγείας και των άλλων μαθητών, ένεκα του συγχρωτισμού. [.....]

4. Ο εισιτήριος διαγωνισμός ενεργείται ενώπιον εξεταστικής Επιτροπής, αποτελούμενης εκ των καθηγητών των Ελληνικών και των Μαθηματικών και του Διευθυντού της Σχολής, αν μη εν τω προσώπω αυτού συμπίπτη η ιδιότης ενός των δύο ειρημένων καθηγητών, Ο Διευθυντής ορίζει επιτηρητάς και εκ των άλλων καθηγητών η διδασκάλων της Σχολής.

5. Ο εισιτήριος διαγωνισμός ενεργείται δημοσία και μόνον γραπτώς εν τοις Ελληνικοίς και τοις Μαθηματικοίς καθ' ην σειράν των μαθημάτων τούτων ήθελεν ορίσει το πρόγραμμα του διαγωνισμού, Εν αμφοτέροις τοις μαθήμασι οι υποψήφιοι εξετάζονται επί της εν τοις Ελληνικοίς Σχολείοις διδασκόμενης ύλης, και διά μεν τα Ελληνικά:

α') Ορθογραφίαν αδιδάκτου νεοελληνικού κειμένου,

β') Ζήτημα γραμματικής,

γ') Έκθεσιν ιδεών

διά δε τα Μαθηματικά τρία ζητήματα εξ όλης της πρακτικής Αριθμητικής, ων υποχρεούνται να λύσωσι τα δύο.

Τα ζητήματα ταύτα ολίγον προ της ενάρξεως του διαγωνισμού εν εκάστω μαθήματι ορίζονται υπό του οικείου καθηγητού και του Διευθυντού της Σχολής, αν μη άλλως ορίση απόφασις του Υπουργού της Εθνικής Οικονομίας. [...]

Άρθρον 68. Καταργούνται τα Διατάγματα:

1) Της 31 Οκτωβρίου 1919 "περί εκτελέσεως του νομού ,Β^Α' περί συστάσεως Εμπορικών Σχολών", πλην των διατάξεων 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 49,50,77, 78,79 και 81.

2) Της 15 Αυγούστου 1921 "περί οργανισμού των Δημοσίων Εμπορικών Σχολών",

3) Της 21 Αυγούστου 1921 "περί του τρόπου της .εισπράξεως των διδάκτρων εν ταις Δημοσίαις Εμπορικαίς Σχολαίς".

4) Της 20 Δεκεμβρίου 1921 "περί-εγγραφής και εξετάσεων στρατευθέντών. μαθητών Εμπορικών Σχολών κλπ,".

5) Της 2 Ιουνίου 1922 "περί τροποποιήσεως του από 15 Αυγούστου 1921 B. διατάγματος περί οργανισμού των Δημοσίων Εμπορικών Σχολών".

6) Της 29 Ιουλίου 1922 "περί του διδακτικού προσωπικού και του προγράμματος των μαθημάτων των δημοσίων Εμπορικών Σχολών".

7) Της 24 Αυγούστου 1922 "περί τροποποιήσεως του από 2 Ιουνίου 1922 Β. διατάγματος".

Σελ. 760
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/761.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Επίσης πάσα διάταξις αντικειμένη προς τας διατάξεις του παρόντος καταργείται,

Εν Αθήναις τη 30 Δεκεμβρίου 1925

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ

Ο επί της Εθνικής Οικονομίας Υπουργός

Γ. ΣΕΧΙΩΤΗΣ

Σελ. 761
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/762.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

42

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΕΤΡΑΤΑΞΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΣΕ ΠΕΝΤΑΤΑΞΙΕΣ

(Π. Διάταγμα / 20 Σεπτεμβρίου 1927)

Κυβέρνηση Α. Ζαΐμη

Υπουργός Ν. Βελέντζας

Περί μετατροπής τετραταξίων Εμπορικών Σχολών εις πενταταξίους

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Έχοντες υπ' όψει τας διατάξεις του άρθρου 25 του N. διατάγματος της 10 Σεπτεμβρίου 1926 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των κειμένων περί ιδιωτικής εμπορικής εκπαιδεύσεως διατάξεων και προσθήκης ετέρων τοιούτων περί Εμπορικής Εκπαιδεύσεως εν γένει προτάσει του Ημετέρου Υπουργού της Εθνικής Οικονομίας, στηριζομένη επί συμφώνου γνωμοδοτήσεως του Συμβουλίου Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν.

Αι μέσαι δημόσιαι τετρατάξιοι Εμπορικαί Σχολαί: A', Β' και Γ' αρρένων και η θηλέων εν Αθήναις, Πειραιώς, Βόλου, Θεσσαλονίκης, Καβάλλας, Ιωαννίνων, Πατρών, Ηρακλείου, Σύρου, Καλαμών, Κερκύρας και αι προς ταύτας αφομοιωμέναι: Κοινοτική Εμπορική Σχολή Χίου και εν Αργοστολίω "Εμπορική Σχολή Παναγή Βαλλιάνου" μετατρέπονται από του αρξαμένου σχολικού έτους εις πενταταξίους, προστιθεμένης εις εκάστην των σχολών τούτων μιας κατωτέρας προπαρασκευαστικής τάξεως.

Τα περί προγράμματος των διδασκομένων μαθημάτων και ωρολογίου τοιούτου, ως και πάσαι περί εφαρμογής του παρόντος λεπτομέρειαι κανονισθήσονται δι' ετέρου διατάγματος.

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως αυτού εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, άρ 204, τχ. A'/26 Σεπτεμβρίου 1927.

Σελ. 762
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/763.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργόν της Εθνικής Οικονομίας ανατίθεται η δημοσίευσις και εκτέλεσις του παρόντος διατάγματος.

Εν Ύδρα τη 20 Σεπτεμβρίου 1927.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ

Ο επί της Εθνικής Οικονομίας Υπουργός

Ν. ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ

Σελ. 763
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/764.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

43 ΙΔΡΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

(N, Διάταγμα / 12 Νοεμβρίου 1927)

Κυβέρνηση Α. Ζαΐμη

Υπουργός Ν. Βελέντζας

Περί κυρώσεως και τροποποιήσεως του Ν. Δ. της

10 Σεπτεμβρίου 1926 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως

των κειμένων περί ιδιωτικής εμπορικής εκπαιδεύσεως διατάξεων

καί προσθήκης ετέρων τοιούτων περί εμπορικής εκπαιδεύσεως

εν γένει"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Έχοντες υπ' όψει την από 27 Αυγούστου 1927 απόφασιν της Βουλής "περί των Ν. Διαταγμάτων της δικτακτορικής περιόδου και εκδόσεως τοιούτων διαταγμάτων επειγούσης φύσεως", προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, στηριζόμενη εις σύμφωνον γνωμοδότησιν της υπό στοιχ. Κ' Συνεδριάσεως της 30 Οκτωβρίου 1927 συνεδριάσεως της αρμοδίας επί των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας κλπ. Κοινοβουλευτικής Επιτροπής συμφώνως προς το άρθρον 77 του Συντάγματος, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν.

Κυρούμεν το από 10 Σεπτεμβρίου 1926 Νομοθ. Διάταγμα "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των κειμένων περί ιδιωτικής Εμπορικής Εκπαιδεύσεως διατάξεων και προσθήκης ετέρων τοιούτων περί Εμπορικής Εκπαιδεύσεως εν γένει"1 τροποποιούμενον ως εξής.

Δ' Γενικαί διατάξεις περί Εμπορικής Εκπαιδεύσεως

Άρθρον 20. 1) Υπό τας προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου 3 του Ν. Δ. της 2 Ιουνίου 1926 "περί καταργήσεως Εμπορικών Σχολών" επιτρέπεται

1. Το Ν. Διάταγμα αυτό δημοσιεύτηκε στην ΕτΚ, αρ. 302, τχ. A'/14 Σεπτεμβρίου 1926. Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 258, τχ Α'/12 Νοεμβρίου 1927

Σελ. 764
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/765.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

η ίδρυσις Πρακτικών Εμπορικών Σχολών η η μετατροπή εις τοιαύτας λειτουργουσών Μέσων Δημοσίων η προς ταύτας αφομοιωμένων Εμπορικών Σχολών διά Διατάγματος εκδιδομένου, προτάσει του Υπουργού της Εθνικής Οικονομίας, κατόπιν συμφώνου γνωμοδοτήσεως του Συμβουλίου Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως.

2. Αι πρακτικαί Εμπορικαί Σχολαί, άποτελούσαι τον στοιχειώδη τύπον Εμπορικής Εκπαιδεύσεως, περιλαμβάνουσι τριετή φοίτησιν, μέ αυτοτελή κύκλον μαθημάτων, και σκοπούσι την παροχήν στοιχειωδών Εμπορικών γνώσεων εις νέους προοριζομένους διά κατωτέρας λειτουργίας του Εμπορίου και διά τοπικάς περιφερείας έχουσας, λόγω του ασκουμένου εν αυταίς εμπορίου μικράς εκπαιδευτικάς εμπορικάς ανάγκας.

3. Εν τη πρώτη και κατωτάτη τάξει πρακτικής Εμπορικής Σχολής εισάγονται μαθηταί φέροντες είτε απολυτήριον εξαταξίου δημοτικού Σχολείου είτε ενδεικτικόν προαγωγής δευτέρας τάξεως Ελληνικού δημοσίου σχολείου η ομοίους τοις ανωτέρω τίτλους σπουδών αντιστοίχων τάξεων ετέρων, δημοσίων, ανεγνωρισμένων η μη, ομοταγών προς τας δημοσίας ιδιωτικών Ελληνικών εν ημεδαπή η αλλοδαπή η ξένων εν ημεδαπή Σχολών,

4. Τα εν ταις σχολαίς ταύταις διδασκόμενα μαθήματα είναι τα εξής:

α') Θρησκευτικά.

β') Νεοελληνικά.

γ') Πρακτικαί γνώσεις εμπορίου, λογιστικής και εμπορικής αλληλογραφίας.

δ') Εμπορική αριθμητική και στοιχειώδης πρακτική γεωμετρία,

ε') Στοιχεία πολιτικής και οικονομικής γεωγραφίας.

στ') Πρακτικαί γνώσεις και Εμπορευματολογίας.

ζ') Στοιχεία φυσικής, πειραματικής και φυσικής ιστορίας,

η') Γαλλικά.

θ') Ιστορία.

ι') Καλλιγραφία και Δακτυλογραφία.

ια') Γυμναστική.

Δια Διατάγματος δύνανται να προστεθώσι και άλλα μαθήματα η ν' αφαιρεθή η αντικατασταθή τι εκ των ως άνω, ορισθέντων, δι' άλλου συμφώνως προς τας τοπικάς ανάγκας πάντοτε όμως μετά προηγουμένην σύμφωνον γνωμοδότησιν του Συμβουλίου της Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως και κατόπιν προτάσεως του Επιθεωρητού' της Εμπορικής Εκπαιδεύσεως.

5. Οι αποφοιτώντες ευδοκίμως εκ της τρίτης τάξεως των σχολών τούτων λαμβάνουσιν απολυτήριον, δυνάμει του οποίου δύνανται να γίνωσι δεκτοί προς κατάταξιν άνευ μεν εξετάσεων εις την β', μετ' ευδόκιμον δε κατατακτήριον εξέτασιν εις την γ' τάξιν Μέσης τετραταξίου Εμπορικής Σχολής είτε εις τας ισοδυνάμους τάξεις πενταταξίου μέσης Εμπορικής Σχολής.

Σελ. 765
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/766.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

6. Οι μαθηταί των δημοσίων τριταξίων πρακτικών εμπορικών Σχολών καταβάλλουσι δίδακτρα, οι δε των ομοταγών ιδιωτικών τοιούτων τέλη εγγραφής. Οι αυτοί μαθηταί καταβάλλουσι τέλη εκδόσεως σχολικών τίτλων και πιστοποιητικών σπουδών,

7. Δι' εκάστην δημοσίαν πρακτικήν σχολήν συνιστάται σχολικόν Ταμείον, εάν τοιούτο δεν υφίσταται, ισχυουσών αναλόγως, ως προς τους πόρους, τον σκοπόν, την διοίκησιν, λειτουργία και διαχείρισιν αυτών, πασών των σχετικών διατάξεων των διεπουσών τα σχολικά ταμεία των μέσων δημοσίων Εμπορικών Σχολών.

8. Αι ισχύουσαι περί "Γενικού Ταμείου Εμπορικής Εκπαιδεύσεως" διατάξεις επί των μέσων Εμπορικών Σχολών εφαρμόζονται και επί των πρακτικών Εμπορικών Σχολών.

Άρθρον 21. 1, Εν εκάστη πρακτική Εμπορική Σχολή συνιστώνται τρεις έδραι καθηγητών και μία διδασκάλου.

2. Τα εν άρθρω 20 οριζόμενα μαθήματα κατανέμονται ως εξής.

α') Έδραι καθηγητών.

1) Έδρα Ελληνικών, Ιστορίας και Θρησκευτικών.

2) Έδρα Εμπορικών και Μαθηματικών,

3) Έδρα Εμπορευματολογίας Φυσικών και Γεωγραφίας, β') Έδρα διδασκάλου,

1) Έδρα Καλλιγραφίας, Δακτυλογραφίας και Γυμναστικής.

2) Το μάθημα της Γαλλικής γλώσσης ανατίθεται εις τίνα η πλείονας των καθηγητών των καταλαμβανόντων τας ως άνω τρεις έδρας καθηγητών, κατόπιν προτάσεως του Επιθεωρητού της Εμπορικής Εκπαιδεύσεως,

Εν η δε περιπτώσει ουδείς, εκ των ως άνω καθηγητών συγκεντροί επαρκή προς διδασκαλίαν της Γαλλικής ειδικότητα επιτρέπεται ο διορισμός διά το μάθημα τούτο ιδίου καθηγητού, ως δοκίμου, εκτάκτου η προσωρινού.

3) Το μεν μόνιμον διδακτικόν προσωπικόν πρακτικής Εμπορικής Σχολής, το καταλαμβάνον τας, ως άνω, οριζομένας έδρας, αποτελείται εκ τριών τακτικών πρωτοβαθμίων η δευτεροβαθμίων καθηγητών, αναλόγως της ειδικότητος των; εξ ων το πολυ οι δύο δύνανται να έχωσιν τον βαθμόν πρωτοβαθμίου καθηγητού, και εξ ενός διδασκάλου πρωτοβαθμίου η δευτεροβαθμίου, το δε μη μόνιμον αποτελείται εκ δοκίμων καθηγητών η διδασκάλων και εξ εκτάκτων η προσωρινών τοιούτων.

4) Δόκιμοι καθηγηταί η διδάσκαλοι καταλαμβάνουσι κενήν έδραν καθηγητού η διδασκάλου αναλόγως της ειδικότητος των η αναπληρούσι τους εις ταύτας διορισθέντας τακτικούς καθηγητάς κωλυόμενους λόγω στρατεύσεως η υπέρ τους εξ μήνας, προβλεπομένης μακράς απουσίας λόγώ ασθενείας τούτων.

5) Εις εκτάκτους καθηγητάς η διδασκάλους, είτε εις ένα, είτε εις πλείονας, δύναται να ανατεθή η διδασκαλία μαθήματος τίνος, η πλειόνων, η και όλων,

Σελ. 766
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/767.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

έδρας τινός κενής ούσης, και εν ελλείψει η αδυναμία τακτικού η δοκίμου καθηγητού η διδασκάλου.

Επί πλέον δε εις τούτους δύναται να ανατεθή εν ανάγκη και η διδασκαλία μαθήματος τίνος η πλειόνων διαφόρων εδρώ".ι κατά πρότασιν του επιθεωρητού της Εμπορικής Εκπαιδεύσεως.

6) Εις προσωρινούς καθηγητάς η διδασκάλους δύναται να ανατεθή η διδασκαλία εν ταις πρακτικαίς σχολαίς ομοίως, ως κατά τα, ως άνω οριζόμενα διά τους εκτάκτους, εν ελλείψει τακτικών δοκίμων η εκτάκτων.

Άρθρον 22. 1) Η Διεύθυνσις πρακτικής Σχολής ανατίθεται εις τον κατά βαθμόν ανώτερον και μεταξύ ομοιοβάθμων, εις τον εν τη Εμπορική" Εκπαιδεύσει αρχαιότερον μεταξύ των εν τη Σχολή υπηρετούντων καθηγητών τακτικών δι' αποφάσεως του Υπουργού της Εθνικής Οικονομίας κατόπιν συμφώνου γνωμοδοτήσεως του Συμβουλίου Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως, ανακαλούμενης κατά τον αυτόν τρόπον, είτε λόγω μεταθέσεως εκ της Σχολής, είτε αν κριθή αναγκαίον τούτο εξ ετέρου υπηρεσιακού λόγου.

Τον Διευθυντήν απόντα η κωλυόμενον αναπληροί ο κατά βαθμόν ανώτερος η αρχαιότερος των λοιπών τακτικών καθηγητών και ούτω καθ' εξής και μέχρι του διδασκάλου της Σχολής.

2) Ο την Διεύθυνσιν της Σχολής αναλαμβάνων καθηγήτής λαμβάνει μηνιαίον επίδομα ίσον προς το 1)5 του μηνιαίου μισθού του.

3) Εν εκάστη πρακτική Σχολή διορίζεται επί βαθμώ κλητήρος δευτέρας τάξεως, εις επιστάτης αυτής εκτελών και χρέη καθαριστού.

Άρθρον 23. 1) Πάσαι αι διατάξεις αι αφορώσαι εις το διδακτικόν και υπηρεσιακόν προσωπικόν, τα προσόντα, τον τρόπον διορισμού, τας προαγωγάς και διαβαθμίσεις, τας αποδοχάς, τας προσαυξήσεις και συντάξεις, τας άδειας, την πειθαρχίαν και απόλυσιν, τα νοσήλεια, τας υποχρεωτικάς ώρας διδασκαλίας, την ανάθεσιν προσθέτου διδασκαλίας, και εν γένει τας υποχρεώσεις και τα καθήκοντα αυτού, αι ισχύουσα!, επί του προσωπικού των μέσων δημοσίων Εμπορικών Σχολών διατάξεις εφαρμόζονται και επί του προσωπικού των Πρακτικών Εμπορικών Σχολών, εφ' όσον δεν αντίκεινται προς τας διατάξεις του παρόντος.

2) Η λειτουργία των Πρακτικών Εμπορικών Σχολών, το πρόγραμμα των μαθημάτων αυτών, ο καθορισμός των καταβλητέων διδάκτρων, τελών εγγραφής και τελών εκδόσεως τίτλων, ως και πάσα ειδική λεπτομέρεια της λειτουργίας τούτων, μη προβλεπομένη υπό του παρόντος. και υπό της κειμένης νομοθεσίας περί μέσων Εμπορικών Σχολών, καθορίζονται διά Διατάγματος.

Άρθρον 24. Εκτός των ημερησίων πρακτικών Σχολών επιτρέπεται η ίδρυσις νυκτερινών Σχολών του αυτού τύπου και του αυτού κύκλου μαθημάτων προς τας Πρακτικάς Εμπορικάς Σχολάς διά την πρακτικήν μόρφωσιν προσώπων ανηκόντων εις Επαγγελματικάς τάξεις βοηθητικάς του εμπορίου υπό

Σελ. 767
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 748
  17_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

  40

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1922

  (Β. Διάταγμα / 29 Ιουλίου 1922)

  Κυβέρνηση Ν. Τριανταφυλλάκου

  Υπουργός Λ. Ρούφος

  Περί του διδακτικού προσωπικού και τον προγράμματος των μαθημάτων των Δημοσίων Εμπορικών Σχολών

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

  Έχοντες υπ' όψει το άρθρον 17 του νόμου 2261 "περί μέσης εμπορικής εκπαιδεύσεως" και το άρθρον 2 § γ' του νόμου ,Β^Α' του 1903, προτάσει του Ημετέρου επί της Εθνικής Οικονομίας Υπουργού, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν

  Άρθρον 3. 1. Εις τας κατωτέρω αναφερομένας Δημοσίας Εμπορικάς Σχολάς προστίθενται τα ακόλουθα μαθήματα:

  α') Η Γερμανική γλώσσα ως προαιρετικόν εις τας σχολάς Αθηνών, Πειραιώς.- Θεσσαλονίκης, Πατρών, Κερκύρας, Σύρου, Ηρακλείου, Πύργου, Χαλκίδος, Καβάλλας και Βόλου.

  β') Η Ιταλική γλώσσα ως προαιρετικόν εις τας σχολάς Αθηνών (αρρένων μόνον), Πειραιώς, Πατρών, Κερκύρας, Πύργου, Ηρακλείου, Χανίων και Ξυλοκάστρου.

  γ') Η Τουρκική γλώσσα ως προαιρετικόν εις τας σχολάς Ηρακλείου και Θεσσαλονίκης.

  δ') Η Στενογραφία ως μάθημα υποχρεωτικόν μεν διά τας σχολάς 'Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Πατρών και Βόλου διδασκόμενον πέραν των τακτικών σχολικών ωρών, των διατιθεμένων διά την διδασκαλίαν των λοιπών υποχρεωτικών μαθημάτων.

  Εις απάσας δε τας σχολάς ως προαιρετικόν.

  Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 151, τχ. Λ'/20 Αυγούστου 1922 (και διόρθωση ΕτΚ, αρ. 165, τχ. Α'/12 Σεπτεμβρίου 1922).