Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:960
 
Αριθμός τόμων:2ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Νομοθεσία
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 26.12 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 785-804 από: 962
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/785.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΥΡΟΥ ΚΑΙ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

(Β. Διάταγμα / 31 Ιουλίου (12 Αυγούστου) 1837

Κυβέρνηση Όθωνος

Υπουργοί Α. Κριεζής, Α. Πολυζωίδης

ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Περί προσβάσεως διδασκάλον της ναυτικής εις τα Ελληνικά σχολεία Σύρου [1] και Ναυπλίας

ΟΘΩΝ

ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Θεωρούντες ότι διά την ανάπτυξιν και την πρόοδον της ναυτικής και του εμπορίου εις την Ελλάδα η κατά τε την θεωρίαν και την πράξιν εκπαίδευσις των μετέρχομένων την ναυτικήν και ιδίως των διευθυνόντων πλοία, είναι εκ των ων ουκ άνευ, λαβόντες υπ' όψιν και το 14 άρθρον του από 15 Δεκεμβρίου 1836 νόμου, ακούσαντες και την γνώμην της τε επί των Ναυτικών και της επί της Δημοσίου Εκπαιδεύσεως Γραμματείας της Επικρατείας, και κατά την έννοιαν της Ημετέρας αποφάσεως της 18 Ιουνίου 1837, απεφασίσαμεν και διατάττομεν

α'.

Εις εκάτερον των Ελληνικών σχολείων Σύρου και Ναυπλίας θέλει προστεθεί ανά εις διδάσκαλος της ναυτικής, διά τους επιθυμούντας να διδαχθώσι και θεωρητικώς την τέχνην ταύτην.

β'·

Η σειρά των ναυτικών μαθημάτων θέλει διδάσκεσθαι εις τριετίαν εις τας τρεις τάξεις του ελληνικού σχολείου, και εις μεν την πρώτην αυτού τάξιν Θέλει παραδίδεσθαι η αριθμητική μέχρι των λογαρίθμων.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 28/10 Αυγούστου 1837. 50

Σελ. 785
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/786.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Εις δε την δευτέραν η γεωμετρία μετά στερεομετρίας και επιπέδου και σφαιρικής τριγωνομετρίας.

Εις την τρίτην τέλος η ναυτιλία εν γένει, επίπεδος, σφαιρική και αστρονομική.

γ'·

Δια να μένη εις τους μαθητάς της ναυτικής ο απαιτούμενος καιρός διά τας ναυτικάς μελετάς, και επειδή αυτός ο διδάσκαλος της ναυτικής θέλει τοις παραδίδει κατ' έκτασιν τ' αναγκαία δι' αυτούς μαθηματικά, θέλουν απαλλαχθή της υποχρεώσεως του ν' ακούωσι τα εις τους λοιπούς μαθητάς των ελληνικών σχολείων παραδιδόμενα μαθηματικά, την Λατινικήν και την Γερμανικήν γλώσσαν· ολα τα λοιπά μαθήματα του ελληνικού σχολείου είναι δι' αυτούς υποχρεωτικά,

δ',

Επειδή κατά το άρθρον 14 του περί αστυνομίας της εμπορικής ναυτιλίας διατάγματος, οι πλοίαρχοι απαιτείται να γνωρίζωσι και θεωρητικώς την ναυτικήν, ουδείς θέλει λαμβάνει δίπλωμα πλοιάρχου, εάν μετά τριετίαν από της εγκαθιδρύσεως των μαθημάτων δεν φέρη απολυτήριον από εν των προκειμένων σχολείων, η αν καθυποβληθεΐς εις εξέτασιν εντός ενός αυτών, δεν απόδειξη ότι έχει όλας τας εις αυτό διδασκομένας γνώσεις· εξαιρούνται μόνοι εκείνοι περί όσων διαλαμβάνει το αρ. 16 του ανωτέρω διατάγματος.

ε',

Η δαπάνη της συντηρήσεως των ναυτικών τούτων σχολείων και των δι' αυτά απαιτουμένων βιβλίων και εργαλείων ανήκει εις την επί των Ναυτικών Γραμματείαν της Επικρατείας.

Εν Αθήναις, την 31 Ιουλίου (12 Αυγούστου) 1837

ΟΘΩΝ

Οι επί των Ναυτικών και της Δημοσίου

Εκπαιδ. Γραμματείας του Επικράτειας

Α. Γ. ΚΡΙΕΖΗΣ, Α. ΠΟΛΥΖΩΙΔΗΣ

Σελ. 786
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/787.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

[1] ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Περί συστάσεως ναυτικής σχολής εις Σύρου

ΟΘΩΝ

ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Επί τη προτάσει της Ημετέρας επί των Ναυτικών Γραμματείας της Επικρατείας απεφασίσαμεν και διατάττομεν τα εφεξής:

1. Καθίστανται εκ νέου εις Σύρον, παρά τω ελληνικώ σχολείω, η καθέδρα της διδασκαλίας του εμπορικού ναυτικού.

2. Καθηγητής διορίζεται ο σημαιοφόρος Ν. Δομεστίνης, με μισθόν 150 δραχμών κατά μήνα.

3. Η διδασκαλία θέλει γίνεσθαι κατά το Ημέτερον Διάταγμα της 31 Ιουλίου 1837.

Ο Ημέτερος επί των Ναυτικών Γραμματεύς της Επικρατείας να ενεργήση το παρόν Διάταγμα.

Εν Αθήναις, την 24 Σεπτεμβρίου 1843

ΟΘΩΝ Ο επί των Ναυτικών Γραμματεύς

Κ. ΚΑΝΑΡΗΣ

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 35/2 Οκτωβρίου 1843.

Σελ. 787
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/788.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

3

ΥΠΟΜΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

("Ειδοποίησις"/21 Φεβρουαρίου 1838)

Κυβέρνηση Όθωνος

Υπουργός Α. Κριεζής

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ

Περί των σπουδαζόντων ναυτών

H ΕΠΙ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Εις τον 28 αρ. της Βασιλικής εφημερίδος του 1837 έτους κατεχωρήθη το Διάταγμα δι.' ου συνιστώνται δύο θέσεις ναυτικών διδασκάλων εις Ναύπλιον και Σύρον, και προσδιορίζονται τα μαθήματα τα οποία απαιτείται να γνωρίζωσιν οι μέλλοντες να διευθύνωσι του λοιπού πλοία εμπορικοί πλοίαρχοι.

Επειδή εμάθομεν ότι πολλοί εκ των τελευταίων, ει'τε εξ αγνοίας, είτε εκ παραδρομής, δεν φροντίζουν να σπουδάζωσιν όλα τα μαθήματα όσα εις το ρηθέν Διάταγμα αναφέρονται, και επειδή η παράλειψις αύτη θέλει ακολούθως αποβή πολλά επιζήμιος εις αυτούς, καθόσον δεν θέλουν λάβει την άδειαν να διευθύνωσι πλοία β', κλάσεως, εθεωρήσαμεν συμφέρον να δημοσιεύσωμεν και αύθις διά της Βασιλικής εφημερίδος, καθώς και διά των εφημερίδων του Ναυπλίου και της Σύρου τα ανωτέρω Διάταγμα, και να είπωμεν κατ' επανάληψιν, ότι εάν κατά το αρ. δ', δεν αποδείξωσι μετά τριετίαν, από της συστάσεως των προκειμένων σχολείων, ότι γνωρίζουν τα εις αυτά ως και τα εις τα Ελληνικά διδασκόμενα μαθήματα, δεν θέλουν ποτέ αναγνωρισθή ως πλοίαρχοι εμπορικοί.

Εν Αθήναις, την 21 Φεβρουαρίου 1838

Ο επί των Ναυτικών Γραμματεύς της Επικρατείας

A. Γ. ΚΡΙΕΖΗΣ

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 8/4 Μαρτίου 1838.

Σελ. 788
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/789.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

4

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΡΥΣΗ ΟΜΟΙΟΥ ΣΤΗΝ ΥΔΡΑ

(Β. Διάταγμα/14(26) Δεκεμβρίου 1838)

Κυβέρνηση Όθωνος

Υπουργός Α. Κριεζής

ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Περί συστάσεως Ναυτικού Σχολείου εις Ύδραν

ΟΘΩΝ

ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Επί σκοπώ του να παρέξωμεν εις την νεολαίαν της Νήσου Ύδρας ευκαιρίαν προς απόκτησιν και των Θεωρητικών γνώσεων της Ναυτικής, απεφασίσαμεν να συστήσωμεν εις το εκεί Ελληνικόν Σχολείον, και Καθέδραν της Ναυτικής.

Θεωρούντες δε τον ολίγον αριθμόν των μαθητών, των σπουδαζόντων εν Ναυπλίω την επιστήμην ταύτην, καταργουμεν συγχρόνως την διά του Ημετέρου Διατάγματος την 31 Ιουλίου παρελθόντος έτους συστηθείσαν εν τη ρηθείση πόλει καθέδραν αυτής. Όλα τα ναυτικά εργαλεία και τα λοιπά σκεύη, .τα δημοσία δαπάνη προαποκτηθέντα θέλουν μετακομισθώ) εις Ύδραν.

Περί της εκτελέσεως της παρούσης αποφάσεως η Ημετέρα επί των Ναυτικών Γραμματεία θέλει συνεννοηθή με την επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίου Εκπαιδεύσεως, κοινοποιούσα αυτήν και διά της εφημερίδός της Κυβερνήσεως.

Εν Αθήναις, την 14 (26) Δεκεμβρίου 1838

ΟΘΩΝ

Ο επί των Ναυτικών Γραμματεύς της Επικρατείας

A. Γ.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 44/22 Δεκεμβρίου 1838 (όπου και επαναδημοσίευση του διατάγματος της 31 Ιουλίου 1837).

Σελ. 789
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/790.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

5

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΟΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

(Β. Διάταγμα / 34 Νοεμβρίου 1850)

Κυβέρνηση Α. Κριεζή

Υπουργός Ναυτικών Α. Κριεζής

ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Περί εξετάσεων των Εμποροπλοιάρχων

ΟΘΩΝ

ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Επί τη προτάσει του Ημετέρου επί των Ναυτικών Υπουργού, και λαβόντες υπ' όψιν το 14 άρθρον του περί Αστυνομίας της Εμπορικής Ναυτιλίας Διατάγματος, κατά το οποίον απαιτείται ου μόνον πρακτικώς, αλλά και θεωρητικώς να γνωρίζη την ναυτικήν τέχνην ο πλοίαρχος. Επιθυμούντες δε να χορηγήσωμεν πλείονας εγγυήσεις εις την Ναυτιλίαν και το Εμπόριον, απεφασίσαμεν και διατάττομεν τα εξής:

Άρθρον A'. Ουδείς του λοιπού δύνανται να λάβη εμποροπλοιάρχου δίπλωμα, αν, παρεκτός των υπό του άρθρου 14 του έίρημένου περί Ναυτιλίας Διατάγματος απαιτουμένων προσόντων, δεν αποδείξη δι' εξετάσεων ότι επίσταται τα

1. Τα στοιχεία της καθομιλουμένης Ελληνικής.

2. τας αρχάς της Γεωγραφίας,

3. Την πρακτικήν Αριθμητικήν,

4. Την Πλωτικήν, ήτοι αναμέτρησιν του Πλου.

5. Τας απαραιτήτους αρχάς της Ναυτικής Αστρονομίας.

6. Τον εξαρτισμόν και την κυβερνητικήν των Εμπορικών πλοίων και

7. Τα κυριώτερα του εμποροπλοιάρχου καθήκοντα, Άρθρον B'. Τη α'. Μαρτίου και τη α', Σεπτεμβρίου εκάστου έτους, ο Ημέτερος επί των Ναυτικών Υπουργός θέλει διορίζει επιτροπήν εκ τριών ειδημόνων

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 44/6 Δεκεμβρίου 1850.

Σελ. 790
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/791.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

μόνων αξιωματικών του Β. Ναυτικού, συνερχομένην εν Αθήναις προς εξέτασιν των επιθυμούντων να λάβωσι Πλοιαρχίας Δίπλωμα.

Άρθρον Γ'. Αι αιτήσεις συντεταγμέναι, καθ' ον τρόπον διαγράφει το 17 άρθρον του μνημονευθέντος περί Ναυτιλίας Διατάγματος υποβάλλονται προς τα επί. των Ναυτικών Υπουργείον προ ενός τουλάχιστον μηνός πριν η συνέλθη η εξεταστική επιτροπή.

Το επί των Ναυτικών Υπουργείον, αφού προηγουμένως εξέλεγξη τα αποδεικτικά των αναφερομένων, διαβιβάζει εις την επιτροπήν κατάλογον των οσοι μεταξύ αυτών έχουσι τ' απαιτούμενα προσόντα.

Άρθρον Δ'.. Ο εξεταζόμενος ενώπιον της επιτροπής οφείλει ν' απάντηση καλώς- τουναντίον, παραπέμπεται εις την προσεχή εξάμηνον έξέτασιν.

'Άρθρον Ε'. Μετά τας εξετάσεις η επιτροπή υποβάλλει αμέσως εις το Υπουργείον πρωτόκολλον περί της ικανότητος ενός εκάστου των εξετασθέντων, ,καί γνωμοδότησιν περί της παραδοχής η μη αυτών.

Άρθρον ΣΤ'. Το Υπουργείον λαβόν υπ' όψιν τα πρωτόκολλα και την γνωμοδότησιν της επιτροπής, υποβάλλει εις την έγκρισιν Ημών, κατά το 21 άρθρον του ανωτέρω Διατάγματος, τα ονόματα των αποδειχθέντων ικανών διά να λάβωσι το της Πλοιαρχίας Δίπλωμα.

Εις το δίπλωμα τούτο Θέλει μνημονεύεσθαι η περί τα ναυτικά θεωρητική τε και πρακτική ικανότης του εξετασθέντος.

Άρθρον Ζ'. Τα μέχρι τούδε εκδοθέντα εμποροπλοιαρχίας διπλώματα μένωσιν εν ισχύϊ· όσοι δ' εκ των εχόντων αυτά Ναυτικοί δύνανται και θεωρητικώς ικανοί ν' άναδειχθώσι, διευθύνουν την περί τούτου αίτησίν των προς το επί των Ναυτικών Υπουργείον, υποβάλλονται εις τας προσδιορισθείσας ως ανωτέρω εξετάσεις, και λαμβάνουσι το νέον δίπλωμα, ακυρουμένου του παλαιού.

'Άρθρον Η'. Τα διπλώματα αποστέλλονται, ως μέχρι τούδε, προς τους αρμοδίους Λιμενάρχας, διά να ενεργηθώσι τα περαιτέρω σύμφωνα με το 22 άρθρον του ειρημένου Διατάγματος.

Άρθρον θ', Το επί των Ναυτικών Υπουργείον θέλει εκδώσει και δημοσιεύσει το ανήκον Πρόγραμμα των ανωτέρω μαθημάτων προς γνώσιν των ναυτιλλομένων, άμα δε και οδηγίας προς την επιτροπήν περί τε του τρόπου των εξετάσεων και περί της συντάξεως των ΠΡΩΤΟκόλλων.

Ο Ημέτερος επί των Ναυτικών Υπουργός θέλει ενεργήσει και δημοσιεύσει το παρόν Διάταγμα.

Εν Αθήναις τη 24 Νοεμβρίου 1850

Εν ονόματι του Βασιλέως

Η Βασίλισσα

ΑΜΑΛΙΑ

Α. Γ. ΚΡΙΕΖΗΣ

Σελ. 791
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/792.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΟΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

Α'. Τα στοιχεία της καθομιλουμένης Ελληνικής

Ήγουν, το γράφειν ευχερώς και ευανάγνωστα, υπαγορεύοντος του εξεταστού.

Β'. Τας αρχάς της Γεωγραφίας

Ήγουν, επιπολαίως μεν την Πολιτικήν Γεωγραφίαν, ειδικώτερον δε τα παράλια των Ευρωπαϊκών επικρατειών, τα πλεόμενα συνήθως υπό της Ναυτιλίας μας πελάγη, και την θέσιν των επιφανέστερων λιμένων και επινείων της Οικουμένης,

Εκ της μαθηματικής δε Γεωγραφίας τους ορισμούς και την διαίρεσιν των κύκλων της Σφαίρας και των Ζωνών, τα περί μήκους και πλάτους γεωγραφικού· περί Πολιτικής και Αστρονομικής αγωγής του χρόνου περί μεγέθους και σχήματος Γής, και περί κινήσεως και φάσεων Σελήνης.

Γ'. Την Πρακτικήν Αριθμητικήν

Ήγουν, τας τέσσαρας πράξεις διά παραδειγμάτων εκτελουμένας επί ακεραίων αριθμών και κλασμάτων· την μέθοδον των τριών και τους εμπορικούς κανόνας του τόκου και της Εταιρίας, και την έκθεσιν του συστήματος των μέτρων και σταθμών.

Δ'. Την Πλωτικήν η αναμέτρησιν του Πλου

1) Την διαίρεσιν και ονοματολογίαν των μερών του ορίζοντος.

2) Την διαγραφήν και χρήσιν της Πυξίδος, ως ευθυντηρίας και διοπτηρίας (Compas de route et de relèvement).

3) Την διόρθωσιν της παραλλαγής της Πυξίδος.

4) Πώς αναμετράται η έκπτωσις και διορθούται ο Πλους.

5) Την διαγραφήν και χρήσιν του δρομομέτρου,

6) Την αναγωγήν του Πλου εις διαφοράν πλάτους και μήκους διά του Αβακίου (καρτέρι) η διά των πλωτικών πινάκων,

7) Τον ημερήσιον λογισμόν του Στίγματος (point).

8) Πώς στίζεται ο ναυτικός χάρτης· πως σημειούνται επ' αυτού οι πλοι, και αι διοπτεύσεις (relèvement) και μετρώνται αι αποστάσεις.

9) Την διά του χάρτου επίλυσιν των εξής προβλημάτων· α) Δοθέντος του αφετηρίου και του κατιτηρίου Στίγματος (point de depart et d'arrivée), τον πλουν και το δίαρμα ευρείν.

10) " " β) Δοθέντος του αφετηρίου πλάτους του πλού και του κατιτηρίου Στίγματος, το δίαρμα και το αφετήριον ανευρείν μήκος.

Σελ. 792
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/793.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

11) Την ανεύρεσιν του Στίγματος εν όψει στερεάς διά της διοπτεύσεως δύο αντικειμένων,

12) Πώς υπολογίζεται η φορά των ρευμάτων εν τη αναμετρήσει του πλου.

13) Πώς συγγράφεται το του πλου ημερολόγιον.

Ε'. Τας απαραιτήτους αρχάς της Ναυτικής Αστρονομίας

1) Την αναγωγήν των μοιρών του μήκους εις ώρας, και πως ευρίσκεται η ώρα του αρχικού μεσήμβρινούί

2) Πώς αναλογίζεται η απόκλισις του Ηλίου εκ των Αστρονομικών εφημερίδων.

3) Την διαγραφήν και χρήσιν των κατοπτρικών εξάντος η οκτάντος.

4) Πώς απορθούνται και παραλληλίζονται τα κάτοπτρα,

5) Τίνι τρόπω τηρείται εις το πέλαγος το του Ηλίου έξαρμα (μεσημβρινόν ύψος).

6) Τι εστί ταπείνωσις του ορίζοντος· τί δε διάκλασις, παράλλαξις και ημιδιάμετρος.

7) Την πρακτικήν διόρθωσιν του εξάρματος και την ανεύρεσιν του γεωγραφικού πλάτους.

8) Πώς λογίζεται η του Ηλίου δυσμοθεσία (Αζιμούθ της Ανατολής η Δύσεως) και η εκ τούτου παραλλαγή της πυξίδος.

9) Περί παλιρροιών' τους όρισμους της πλημμυρίδος και αμπώτεως, της πλήμης και ρηχίας κ.τ.λ.

10) Τον πρακτικώτερον λογισμόν της ώρας της πλήμης.

ΣΤ'. Τον εξαρτισμόν και κυβερνητικήν των εμπορικών πλοίων

1) Την όνοματολογίαν και ένδεσιν των κυριωτέρων μερών του σκάφούς.

2) Τον τρόπον του καθέλκειν εις την θάλασσαν τα εμπορικά πλοία.

3) Την διά δικρόας (γάβρια) ιστοθέτησίν των (αρμπόρισμα).

4) Πώς εξαρτίζονται οι ιστοί και εντείνεται η εξαρτία.

5) Την ερμασίαν (σαβούρωμα) και την των φορτίων στοιβασίαν,

6) Πώς τέμνονται και συρράπτονται τα διάφορα ιστία.

7) Πώς κεροδετούνται (δένονται εις τας αντένας) τα ιστία, και περώνται τα επίχειρα (σερβίτσια),

8) Πώς αγκυρούνται και αμφιδετούνται τα πλοία κατά τας περιστάσεις.

9) Πώς εκτείνονται και ισχάζονται (πινελάρονται) αι άγκυραι.

10) Πώς μετάγεται η ιερά άγκυρα από του κύτους εις το επώμιον (καπόνι).

11) Πώς γριπίζονται αι αποκεκομμέναι άγκυραι και αλώσεις,

12) Πώς αφέλκονται, επωμίζονται (καπονάρονται) και εχμάζονται (μποτζάρονται) αι άγκυραι εις πλουν.

Σελ. 793
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/794.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

13) Τας διαφόρους απάρσεις (σαρπάρισμα),

14) Την ιστιοφορίαν κατά την του ανέμου δύναμιν και την κερουλκίαν (μπρατσάρισμα) κατά τας πλεύσεις (αρμενισίαις).

15) Τας ανατοιχήσεις (πώς πέρνουν την βόλταν) και διαδρομάς (βολτετζάρισμα).

16) Τας ανακωχεύσεις (αλακάπα).

17) Πώς αποσώζουσι τον πεσόντα εις την θάλασσαν.

18) Τας εν δυσπλοία (κακοκαιρία) προφυλάξεις του τε σκάφους και των φορτίων.

19) Περί αντλίας (όταν κάνη νερά).

20) Περί πυρκαϊάς.

21) Περί καθισμού και διαρείσεως (υποστηρίξεως) κατά παλίρροιαν.

22) Περί συγκρούσεως πλοίων αρμενιζόντων· κανών προς αποφυγήν αυτής.

23·) Περί αποβολής ιστών (εξαρπόρισμα)' αυτοσχέδιοι ιστοί (πρόστυχα κατάρτια).

24) Περί ναυαγίας και διασώσεως.

25) Περί επιβολής και ορμίσεως (πώς ατακάρουν την στεριά και αράζουν),.

26) Περί ρυμουλκίας και παρολκής (γεντέκι).

27) Περί επισκευής εμπορικών πλοίων· διατοιχισμοί (καργάρισμα).

Ζ' Τα καθήκοντα του Εμποροπλοιάρχου

Ήγουν, εν περιλήψει τα διαγραφόμενα εν τοις Βασιλικοίς Διατάγμασι της 14ης Νοεμβρίου 1836, περί Εμπορικής Ναυτιλίας,' της 15 και 27 Δεκεμβρίου 1836 περί Αστυνομίας της Εμπορικής Ναυτιλίας, τα οποία οι Εμποροπλοίαρχοι οφείλουν να σπουδάζωσι μετά προσοχής.

Σελ. 794
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/795.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

6

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΟΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

(Β, Διάταγμα / 18 Οκτωβρίου 1852)

Κυβέρνηση Α. Κριεζή

Υπουργός Ναυτικών Α. Κριεζής

ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Περί εξετάσεων των Ελλήνων εμποροπλοιάρχων111

ΟΘΩΝ ΕΛΕΩ. ΘΕΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ,

Επιθυμούντες να δώσωμεν εις το περί εξετάσεως των Ελλήνων εμποροπλοιάρχων Ημέτερον Διάταγμα, το κατά τήν:24 Νοεμβρίου του 1850 έτους εκδοθέν, οσον  ένεστι σαφήνειαν, κατά πρότασιν του Ημετέρου επί των Ναυτικών Υπουργού διατάσσομεν τα παραπόδας. .

Άρθρον A'. Οι επιθυμούντες να λάβωσιν εμποροπλοιάρχου δίπλωμα, προς τοις άλλοις τοις οριζομένοις υπό του 14 άρθρου του περί αστυνομίας της εμπορικής ναυτιλίας Βασ. Διατάγματος, υποβάλλονται εις προφορικάς και εγγράφους εξετάσεις, καθ' άς πρέπει ν' αποδείξωσιν ότι γινώσκουσι τα ακόλουθα.

1) Το αναγιγνώσκειν, το γράφειν, το αριθμείν.

2) Την χρήσιν των λογαριθμικών πινάκων.

3) Τας γεωγραφικάς της σφαίρας διαιρέσεις.

4) Τους ναυτικούς χάρτας και την χρήσιν αυτών.

5) Την κατασκευήν και την χρήσιν του δρομόμετρου και της πυξίδος.

6) Την κατά τας κυριωτέρας μεθόδους εμπειρικήν λύσιν του ναυτικού τριγώνου.

7) Την χρήσιν των ναυτικών αστροσκοπίων (των κοινώς λεγομένων Σεττάντε, οττάντε).

8) Τον διά του μεσημβρινού ηλιακού εξάρματος προσδιορισμόν του πλάτους.

9) Τον τρόπον, καθ' όν εν θαλάσση προσδιορίζεται ο χρόνος.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 59/18 Νοεμβρίου 1852.

Σελ. 795
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/796.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

10) Τα μέσα, δι' ων γνωρίζεται η απόκλισις της μαγνητικής βελόνης.

11) Τον διά του πλάτους έμμεσον προσδιορισμόν του μήκους.

12) Τα περί ενιαυτού και μηνός και τα περί των φάσεων της "σελήνης.

13) Το συντάσσειν του διάπλου το ημερολόγιον.

14) Την κυβερνητικήν τέχνην κατά πράξιν,

15) Τα ναυκληρικά έργα,

Άρθρον Β'. Προς εξέτασιν των επιθυμούντων να λάβωσιν εμποροπλοιάρχου δίπλωμα, ο Ημέτερος επί των Ναυτικών Υπουργός κατά την α΄ Μαρτίου και την α'. Σεπτεμβρίου εκάστου έτους διορίζει επιτροπήν εκ τριών ειδημόνων αξιωματικών του Βασ, ναυτικού συνισταμένην.

Άρθρον Γ'. Η επιτροπή αύτη συνεδριάζει εν Αθήναις.

Άρθρον Δ'.: Αι συνεδριάσεις της εξεταστικής ταύτης επιτροπής δεν παρατείνονται επέκεινα των πεντήκοντα ημερών κατά πάσαν αυτής σύνοδον.

Άρθρον Ε', Οι θέλοντες να γίνωσιν εμποροπλοίαρχοι υποβάλλουσι διά των λιμεναρχών εις το επί των Ναυτικών. Υπουργείον τας αιτήσεις των τουλάχιστον ένα μήνα προ των εξετάσεων.

Άρθρ. ΣΤ'. Προς έκδοσιν διπλώματος εμποροπλοιάρχου απαιτείται ιδιαιτέρα: Ημών έγκρισις,

Άρθρ. Ζ'. Την περί της εγκρίσεως ταύτης αίτησιν υποβάλλει εις Ημάς ο Υπουργός των Ναυτικών, αφού η εξεταστική επιτροπή εγγράφως αποφανθή" υπέρ της κατατάξεως του εξετασθέντος εις των εμποροπλοιάρχων την χορείαν.

Άρθρον H'. Ο εξετασθείς και αποτυχών δέν·. εξετάζεται εκ νέου, ειμή μετά ,παρέλευσιν μιας τουλάχιστον εξαμηνίας.

Άρθρον Θ'. Τα διπλώματα αποστέλλονται προς τους αναγνωρισθέντας εμποροπλοιάρχους διά των λιμεναρχών.

Άρθρον Ι'. Πάσα εναντία τοις ειρημένοις καθεστώσα διάταξις καταργείται.

Εις τον Ημέτερον επί των Ναυτικών Υπουργόν ανατίθεται του παρόντος η εκτέλεσις.

Εν Αθήναις,τήν 18 Οκτωβρίου 1852

Εν ονόματι του Βασιλέως

Η Βασίλισσα

ΑΜΑΛΙΑ

Α. Γ. ΚΡΙΕΖΗΣ

Σελ. 796
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/797.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

[1]

Περί υποβολής σχεδίου Διατάγματος "περί εξετάσεων των "Ελλήνων εμποροπλοιάρχων"

Εν Αθήναις τη 2α Οκτωβρίου 1908

Μεγαλειότατε!

Αι περί πλοιάρχων του εμπορικού ναυτικού διατάξεις της ημετέρας νομοθεσίας, αι περιεχόμεναι εν τοις άρθροις 14 και 17 του "περί αστυνομίας της εμπορικής ναυτιλίας" Β, Διατάγματος της 15ης Δεκεμβρίου 1836, καθορίζουσαι τα προσόντα, άτινα έδει να έχωσιν οι την απόκτησιν του διπλώματος της πλοιαρχίας προτιθέμενοι ναυτικοί, επεφύλασσον εις Β, Διάταγμα τον καθορισμόν του τρόπου της ενεργείας των εξετάσεων των υποψηφίων εμποροπλοιάρχων, "Οντως δε το Β, Διάταγμα της 18ης Οκτωβρίου 1852 "περί εξετάσεως των Ελλήνων εμποροπλοιάρχων" και τα συμπληρώσαντα είτα αυτό Β, Διατάγματα της 2ας Μαΐου 1880 "περί βεβαιώσεως της θαλασσίου υπηρεσίας των ναυτικών των αξιούντων να λάβωσι δίπλωμα εμποροπλοιάρχου η κυβερνήτου", της 6ης Ιουλίου 1897 "περί της εποχής των εξετάσεων των υποψηφίων εμποροπλοιάρχων και της βεβαιώσεως της επί ξένων πλοίων υπηρεσίας αυτών τε και των υποψηφίων κυβερνητών" και της 29ης Μαΐου 1894 "περί εξετάσεων προς απόκτησιν διπλώματος εμποροπλοιάρχου", καθώρισαν, ως και εκ των τίτλων αυτών καταφαίνεται, και τον τρόπον, καθ' δν έδει να διενεργώνται αι εξετάσεις και τα απαιτούμενα έγγραφα προς βεβαίωσιν της επί πλοίων υπηρεσίας αυτών, ην το.. Ίσχυν νόμου επέχον Β. Διάταγμα .της 15ης Δεκεμβρίου 1836 απήτει από τους εφιεμένους την απόκτησιν διπλώματος πλοιαρχίας.

Εν τούτοις την 16ην Ιουλίου 1882 εκυρώθη παρά της Υμετέρας Μεγαλειότητος ο υπό της Βουλής ψηφισθείς νόμος ΑΛΘ' "περί συστάσεως εμπορικών ναυτικών σχολών", όστις, πλην του ειδικού θέματος όπερ υπηγόρευε την ψήφισιν αυτού, περιείχε και διατάξεις σχετικάς προς τε τον τρόπον της ενεργείας των εξετάσεων των εμποροπλοιάρχων και προς τα προσόντα, άτινα έδει να έχωσιν ούτοι, όπως λογισθώσιν ως υποψήφιοι διά την απόκτησιν διπλώματος.·

Και είνε μεν αληθές, ότι αι περί συστάσεως εμπορικών σχολών διατάξεις του εν λόγω νόμου ΑΛΘ' ουδέποτε, άχρι σήμερον τουλάχιστον, εφηρμόσθησαν καθ' όλην αυτών την έκτασιν, άτε μη λογισθείσαι ως δυνάμεναι επωφελή προς το εμπορικόν ναυτικόν υπηρεσίαν να παράσχωσιν, ουχ ήττον όμως αι περί του

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 276, τχ. Α'/1 Νοεμβρίου 1908.

Σελ. 797
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/798.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

τρόπου των εξετάσεων των εμποροπλοιάρχων και των προσόντων αυτών διατάξεις αυτού, αι άσχετοι προς την ίδρυσιν και λειτουργίαν των σχολών, υφίστανται, μη καταργηθείσαι έκτοτε υπό ουδενός μεταγενεστέρου νόμου.

Προς τας διατάξεις όμως ταύτας του εν λόγω νόμου, ουσιωδώς αντίκεινται αι των Β. Διαταγμάτων της 2ας Μαΐου 1880, της 6ης Ιουλίου 1897 και της 29ης Μαΐου 1894, προς δε τούτοις αι περεχόμεναι εν τω Β. Διατάγματι της 18ης Οκτωβρίου του 1852 διατάξεις περί εξετάσεως των Ελλήνων εμποροπλοιάρχων, παν άλλο η τας σημερινάς ανάγκας του εμπορικού ναυτικού πληρούσαι δύνανται να λογισθώσι.

Προτιθέμενος όθεν, το μεν την τακτοποίησαν των ισχυουσών διατάξεων των μνησθέντων ανωτέρω Β. Διαταγμάτων και την προσαρμογήν αυτών  εις τας διατάξεις του τε ισχύν νόμου επέχοντος Β. Διατάγματος της 15ης Δεκεμβρίου 1836 "περί. αστυνομίας της εμπορικής ναυτιλίας" και του νόμου ΑΑΘ' της 16ης Ιουλίου 1882, το δε τον καθορισμόν  του τρόπου των εξετάσεων συμφώνως πρός τας σημερινάς απαιτήσεις της ναυτικής τέχνης, λαμβάνω την τιμήν, να υποβάλω εις την κύρωσιν της Υμετέρας Μεγαλειότητος το συνημμένον σχέδιον Διατάγματος "περί εξετάσεων των Ελλήνων εμποροπλοιάρχων" μετά του προσηρτημένου εις αυτό προγράμματος των εξετάσεων τούτων,

Της Υμετέρας Μεγαλειότητος

πιστός υπήκοος και θεράπων

Ο επί των Ναυτικών Υπουργός

Ε. ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ

Περί εξετάσεων των ελλήνων εμποροπλοιάρχων κλπ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ A' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει.τα άρθρα 14 και 17 του "περί αστυνομίας της εμπορικής ναυτιλίας" Β. Διατάγματος της 15 Δεκεμβρίου 1836 και τα άρθρα. 12 και 15 του "περί συστάσεως εμπορικών ναυτικών σχολών" νόμου ΑΛΘ' της 16 Ιουλίου 1882, προτάσει του Ημετέρου επί των Ναυτικών Υπουργού, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν.

Άρθρον 1. Οι επιθυμούντες να λάβωσι δίπλωμα πλοιάρχου, πλην των εν εν τω 14 άρθρω του ανωτέρω Διατάγματος και των εν τω 12 άρθρω του ανωτέρω νόμου οριζομένων προσόντων, υποβάλλονται εις εγγράφους και προφορικάς εξετάσεις, συμφώνως προς τα κατωτέρω οριζόμενα.

Άρθρον 2. Αι εξετάσεις ενεργούνται την πρώτην των μηνών Δεκεμβρίου και Ιουνίου εκάστου έτους ενώπιον της υπό του άρθρου 15 του νόμου ΑΛΘ'

Σελ. 798
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/799.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

οριζομένης επιτροπής, εκτός εάν συμπέση ημέρα εορτάσιμος, οπότε αναβάλλονται διά την επομένην. Αι εξετάσεις ενεργούνται εν τω Υπουργείω των Ναυτικών.

Ο νεώτερος αξιωματικός εκ των μελών της επιτροπής εκτελεί χρέη εισηγητού της επιτροπής,

Άρθρον 3. Η κατά θάλασσαν υπηρεσία των αιτούντων να υποστώσι τας προς απόκτησιν διπλώματος πλοιάρχου εξετάσεις, ην ορίζει το άρθρον 14 του περί αστυνομίας της Εμπορικής ναυτιλίας Β, διατάγματος της 15 Δεκεμβρίου 1836, βεβαιούται·

α') Αν μεν διήνυσε ταύτην ο αιτών επί Ελληνικών εμπορικών πλοίων, διά των παρά τω Ναυτικώ Απομαχικώ Ταμείω τηρουμένων μητρώων των εργατών Θαλάσσης.

Εν περιπτώσει, όμως, καθ' ην η υπηρεσία ναυτικού τινός δεν φέρεται εγγεγραμμένη εις τα τοιαύτα μητρώα, επί τω λόγω ότι δεν περιήλθον εισέτι εις το Ναυτικον Απομαχικόν Ταμείον τα σχετικά ναυτολόγια η αποσπάσματα μεταβολών των ναυτολογίων, πιστοποιείται αυτη υπό της- λιμενικής η προξενικής αρχής, παρά τη οποία είναι κατατεθειμένον το σχετικόν ναυτολόγιον η ενώπιον της όποιας προσάγεται τούτο.

β') Αν δε επί πλοίων του πολεμικού ναυτικού, διά πιστοποιήσεων των κυβερνητών των πολεμικών πλοίων, η των προϊσταμένων των υπηρεσιών, κεκυρωμένων υπό του Διευθυντηρίου του Β. Ναυστάθμου.

γ') Αν τέλος επί πλοίων ξένης εθνικότητος, διά πιστοποιητικού των πλοιάρχων η των κυβερνητών των πλοίων τούτων, εν τω οποίω δέον ν' αναγράφηται το όνομα, το είδος και η χωρητικότης του πλοίου, ο λιμήν, εις τον οποίον το πλοίον είναι εγγεγραμμένον, ο χρόνος και ο τόπος της ναυτολογήσεως και απολύσεως του αιτούντος, και ο βαθμός και η ειδικοτης υπό την Οποίαν ούτος υπηρέτησεν εν τω πλοίω. Τα τοιαύτα πιστοποιητικά, εκδιδόμενα εφ' εκάστη ναυτολογία και εντός 15νθημέρου από της απολύσεως το πολύ, εν τη επικράτεια της οποίας την σημαίαν φέρει το πλοίον, επικυρούνται διά τε το γνήσιον της υπογραφής των πιστοποιούντων πλοιάρχων :η κυβερνητών και διά το περιεχόμενον αυτών υπό της επιτόπιου λιμενικής αρχής, εκδιδόμενα δε ;εν ετέρα επικρατεία, υπό της οικείας προξενικής αρχής- Κατά τας τοιαύτας επικυρώσεις πρέπει να γίνεται μνεία ρητή ότι το περιεχόμενον του πιστοποιητικού συνάγεται εκ των εγγράφων του πλοίου.

Άρθρον 4, Ως υπηρεσία κατά θάλασσαν, συμφώνως προς το ανωτέρω άρθρον, λογίζεται η διανυθείσα υπό την ειδικότητα, επί μεν των εμπορικών πλοίων, του ναυτόπαιδος, του μαθητευομένου ναύτου, ναύτου, ξυλουργού, ναυκλήρου, κυβερνήτου, λογιστού, ανθυποπλοιάρχου και υποπλοιάρχου, επί δε των πολεμικών πλοίων υπό την ειδικότητα παιδός, μαθητευομένου ναύτου, ναύτου

Σελ. 799
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/800.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

καταστρώματος, ναύτου και υπαξιωματικού αρμένων, πυροβολητού, τορπιλλητου, οπλίτου και οιακιστού.

Άρθρον 5. Οι επιθυμούντες να μετάσχωσι των εξετάσεων δέον να υποβάλωσι, συμφώνως προς το άρθρον 17 του περί αστυνομίας της Εμπορικής ναυτιλίας Β. Διατάγματος, διά των αρμοδίων λιμενικών αρχών, τας αιτήσεις αυτών προ της 15ης των μηνών Νοεμβρίου και Μαΐου.

Μετά των αναφορών δέον να συνυποβάλλωνται·

α') Πιστοποιητικόν ταυτότητος, έκδεδομένον υπό της αρμοδίας δημοτικής αρχής, εν τω οποίω ν' αναφέρηται η ηλικία αυτών και να βεβαιούται ότι είναι εγγεγραμμένοι εις το μητρώον των αρρένων,

β') Τα υπό του άρθρου 3 του παρόντος Διατάγματος όριζόμενα της "κατά θάλασσαν υπηρεσίας αυτών,

γ') Πιστοποιητικά των αρμοδίων δικαστικών αρχών, εκ των οποίων να εμφαίνηται, ότι δεν κατεδικάσθησαν εις ποινήν προβλεπομένην υπό των άρθρων 21, 22, 456-462, 470-472 και 482-486 του ποινικού νόμου.

Άρθρον 6. Τα πιστοποιητικά των .αιτούντων να υποβληθώσιν εις εξετάσεις ναυτικών εξελέγχονται; υπό του τμηματάρχου της εμπορικής ναυτιλίας, παραδίδεται δε εις τον πρόεδρον της επιτροπής, προ της ενάρξεως των εξετάσεων πίναξ των υποψηφίων, υπό του εν λόγω τμηματάρχου κεκυρωμένος, των κεκτημένων τα απαιτούμενα-προσόντα.

Άρθρον 7. Των προφορικών εξετάσεων προηγούνται αι έγγραφοι.

Και εγγράφως μεν εξετάζονται οι υποψήφιοι επί των εξής. Ελληνικών Αριθμητικής Ναυτικών υπολογισμών Συντάξεως ημερολογίου εμπορικού πλοίου. Προφορικώς δε επί των: Κοσμογραφίας και ναυτιλίας Ναυτικής ονοματολογίας' Εξαρτισμού και χειρισμού πλοίων Διεθνούς σηματολογίου

Καθηκόντων πλοιάρχου, και Γεωγραφίας.

Ο τρόπος της εξετάσεως επί των ανωτέρω θεμάτων ορίζεται λεπτομερώς διά του προσηρτημένου εις το παρόν Διάταγμα αναλυτικού προγράμματος.

Άρθρον 8. Η έγγραφος εξέτασις εν εκάστω των εν τω ανωτέρω άρθρω οριζομένων θεμάτων ενεργείται, από κοινού διά πάντας τους υποψηφίους, οριζομένου υπό του προέδρου της επιτροπής του χρόνου, εντός του Οποίου έκαστος των εξεταζομένων' οφείλει να παραδώση την επί του δοθέντος θέματος έγγραφον εργασίαν του.

Σελ. 800
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/801.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Αι έγγραφοι εξετάσεις ενεργούνται κεκλεισμένων των θυρών,

Η προφορική εξέτασις ενεργείται δημοσία καλουμένου εκάστου υποψηφίου διά κλήρου.

Άρθρον 9. Μετά το πέρας των εξετάσεων εκάστου θέματος η επιτροπή, προ της ενάρξεως της εξετάσεως ετέρου τοιούτου, συνεδριάζει προς βαθμολογίαν των υποψηφίων εις το εξετασθέν θέμα.

Έκαστον μέλος από του νεωτέρου βαθμολογεί ένα έκαστον των υποψηφίων διά κλίμακος από 0 έως 20, καθ' ην 20 παριστά το άριστα, μη επιτρεπομένης δεκαδικής βαθμολογίας· ο δε μέσος όρος των βαθμολογιών των μελών της επιτροπής αποτελεί την εις το εξετασθέν μάθημα βαθμολογίαν.

Το επί τη εξετάσει εκάστου θέματος συντασσόμενον πρωτόκολλον υποβάλλεται αμέσως εις το επί τω Ναυτικών Υπουργείον,

Άρθρον 10, Η αξία εκάστου θέματος ορίζεται διά των εξής συντελεστών:

Ελληνικά 5

Αριθμητική 8

Ναυτικοί υπολογισμοί 10

Σύνταξις ημερολογίου εμπορικού πλοίου 5"

Κοσμογραφία και ναυτιλία 8

Ναυτική ονοματολογία 5

Εξαρτισμός και χειρισμός πλοίων 10

Διεθνές σηματολόγιον 5

Καθήκοντα πλοιάρχου 10

Γεωγραφία 5,

Το γινόμενον της βαθμολογίας εκάστου υποψηφίου πολλαπλασιαζόμενον επί τον σχετικόν συντελεστήν, αποτελεί την εις έκαστον θέμα ικανότητα του υποψηφίου,

Ο ανώτατος όρος της ικανότητος εις πάντα τα μαθήματα παρίσταται διά του αριθμού 1420.

Άρθρον 11. Το Τμήμα της Εμπορικής Ναυτιλίας συντάσσει τον γενικον πίνακα της βαθμολογίας και ικανότητος των υποψηφίων επί τη" βάσει των εις το Υπουργείον των Ναυτικών υποβαλλομένων πρωτοκόλλων της εξεταστικής επιτροπής. Ο πίναξ ούτος, εν ώ δέον ρητώς να σημειώνται οι επιτυχόντες, υπογράφεται υπό του Τμηματάρχου της Εμπορικής ναυτιλίας και κυρουται υπό του Υπουργού των Ναυτικών.

Άρθρον 12. Όπως θεωρηθή τις επιτυχών κατά τας εξετάσεις, δέον να λάβη τα 7/10 τουλάχιστον του ανωτάτου όρου της ικανότητος εις άπαντα τα εξεταζόμενα θέματα, ήτοι αριθμούς 994.

Διά τους επιτυχόντας προκαλείται Βασιλικόν Διάταγμα προς χορηγίαν διπλωμάτων πλοιαρχίας.

Άρθρον 13, Το παρόν Διάταγμα άρχεται ισχύον από 1ης Δεκεμβρίου

51

Σελ. 801
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/802.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

1908, από δε της δημοσιεύσεως αυτού καταργούνται αι περί εξετάσεων των Ελλήνων πλοιάρχων και περί ' βεβαιώσεως του τρόπού της υπηρεσίας αυτών επί πλοίων ξένης εθνικότητος διατάξεις, αι περιεχόμεναι εις τα Β. Διατάγματα της 1S Οκτωβρίου 1852, της 2 Μαΐου 1880, τ% 6 Ιουλίου 1897 και της 29 Μαΐου 1894.

Εις τον αυτόν Υπουργόν ανατίθεται, η του παρόντος διατάγματος δημοσίευσις και εκτέλεσις.

Εν Αθήναις τη 17 Οκτωβρίου 1908

Εν όνόμα-τι του Βασιλέως O Αντιβασιλεύς

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΔΟΧΟΣ

Ο επί των Ναυτικών Υπουργός

E. ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

της εξετάσεως θεμάτων δια την απόκτηοιν διπλώματος

πλοιάρχου, προσηρτημένον εις το περί εξετάσεων

των Ελλήνων εμποροπλοιάρχων Β. Διάταγμα.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΟΙ

Ελληνικά

Γραφή καθ' υπαγόρευσιν κειμένου της ομιλούμενης γλώσσης εκ τριάκοντα τουλάχιστον στίχων.

Αριθμητική

Δύο προβλήματα αριθμητικά εκ των εξής θεμάτων: Μερισμός αριθμού εις μέρη ανάλογα προς δοθέντας αριθμούς. Τόκος -Χρεολύσιον - Προεξόφλησις. Μέθοδος των τριών απλή και σύνθετος. Μετατροπή συμμιγών αριθμών εις δεκαδικούς. Μέτρα-σταθμά και νομίσματα εν χρήσει.

Εκ των δεδομένων εις τους υποψηφίους προβλημάτων υποχρεωτική είνε η λύσις του ενός.

Ναυτικοί υπολογισμοί

Από εν πρόβλημα εκ των εξής κατηγοριών.

Σελ. 802
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/803.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

A' κατηγορία.

Επίλυσις ενός συνθέτου προβλήματος.

Θαλασσοπλοΐα διά τόξου μεγίστου κύκλου.

Β' κατηγορία.

Προσδιορισμός του γεωγραφικού πλάτους διά του μεσημβρινού η παραμεσημβρινού ύψους του ήλιου.

Προσδιορισμός του πλάτους διά του ύψους του πολικού αστέρος.

Γ' κατηγορία.

Προσδιορισμός της απολύτου καταστάσεως του χρονομέτρου διά σειράς υψών του ήλιου.

Προσδιορισμός του μήκους διά της ώρας του τόπου.

Δ' κατηγορία.

Προσδιορισμός της παραλλαγής της πυξίδος κατά τίνα των εξής περιπτώσεων,

α'. Δια της ώρας του πλοίου.

β'. Δια του εύρους του αστέρος.

γ'. Διά των αστρονομικών διοπτεύσεων.

Σύνταξις ημερολογίου εμπορικού πλοίου.

Επί θέματος παρεχομένου προφορικώς τοις υποψηφίοις υπό της Επιτροπής και περιλαμβάνοντος διάφορα επί του πλοίου περιστατικά, εν πλω η εν ορμώ, συμβάντα επί ολόκληρον εικοσιτετράωρον.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ!

Κοσμογραφία και Ναυτιλία

: Σχήμα, άξων και πόλοι της γης - Κατακόρυφος γραμμή - Ζενίθ και ναδίρ - Ορίζων αληθής και φαινόμενος - Κύρια σημεία του ορίζοντος - Αζιμούθ και εύρος - Ύψος και ζενιθιακή απόστασις - Ουρανία σφαίρα - Ημερησία κίνησις της γης και της ουράνιας σφαίρας - Παράλληλοι αστέρων -. Τόξα ημερήσια και νυκτερινά - Διάφοροι θέσεις της ουρανίου σφαίρας - Αστέρες απλανείς και πλανήται - κομήται διάττοντες - βολίδες - Αστερισμοί - Ισημερινός, Παράλληλοι - Πρώτος μεσημβρινός και μεσημβρινοί της γης -: Ορισμός του ναυτικού μιλίου - Ορισμός του γεωγραφικού πλάτους και μήκους - Διαφορά πλάτους - Διαφορά μήκους - Αποχώρησις - "Οργανα προς τήρησιν της πλεύσεως - Διάφορα είδη πυξίδων - Απόκλισις - Παρεκτροπή - Παραλλαγή - Έγκλισις - Η λοξοδρομία επί της σφαίρας - Ναυτικοί χάρται - Χάρται αυξομερείς και ισομερείς - Η λοξοδρομία επί του χάρτου - Πλεύσεις λοξοδρομικαί -Χάραξις πλεύσεως λοξοδρομικής επί ναυτικού χάρτου- Προσδιορισμός επί του χάρτου σημείου διά του πλάτους και μήκους αυτού - Προσδιορισμός από του χάρτου του πλάτους και μήκους δοθέντος σημείου -

Σελ. 803
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/804.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Μέτρησις επί του χάρτου της αποστάσεως δύο σημείων κατά λοξοδρομικόν τόξον - Διάστημα - Μέσα προς μέτρησιν του διαστήματος - Δρομόμετρον κοινόν, κόμβο., και ήμικόμβια - Πρόμετρον - μήκος των κόμβων θεωρητικόν και εν τη εφαρμογή εν σχέσει προς το αμμωτόν - Αμμωτών είδη εν χρήσει - Δρομόμετρα τεχνικά - Περί θαλασσίων ρευμάτων - Επήρεια αυτών. Προβλήματα σχετιζόμενα προς την έπήρειαν των ρευμάτων επί του πλου.

Επίλυσις επί του χάρτου των διαφόρων προβλημάτων της εξ αναμετρήσεως ναυτιλίας - Αντιστοιχία., αντικειμένων - Διόπτευσις αντικειμένων προς λήψιν της μαγνητικής αντιστοιχίας - μετατροπή της μαγνητικής αντιστοιχίας εις αληθή - Προσδιορισμός της θέσεως του πλοίου εν όψει ακτής - Διάφοροι περιπτώσεις και λύσεις αυτών επί ναυτικού χάρτου. - Περί φάρων, φανών, σημαντήρων και εν γένει σημείων χρησίμων κατά την προσγείωσιν - Αναγνώρισις φάρων εν ημέρα η νυκτί - Χάραξις επί ναυτικού χάρτου τόξου μεγίστου κύκλου διερχομένου διά δύο σημείων - Αντικείμενον της αστρονομιχής ναυτιλίας - Ύψος των αστέρων, ύψη του ήλιου και της σελήνης - Ύψος αληθές, φαινόμενον, και παρατηρηθέν - Ζενιθιακή απόστασις, όργανα προς μέτρησιν των υψών - Περιγραφή του εξάντος - Σφάλματα και διόρθωσις αυτών - Σφάλμα του εργαλείου θετικόν η αρνητικόν - Ανάγνωσις τόξου επί του εξάντος - μέτρησις υψών ήλιου, σελήνης και αστέρων διά του εξάντος - μέτρησις του μεσημβρινού ύψους του ηλίου, -- μέτρησις φαινομένων γωνιών αντικειμένων επί της ακτής - Ατμοσφαιρική και γηίνη διάθλασις - Κλίσις του ορίζοντος - Ημιδιάμετρος του ηλίου και της σελήνης - Παράλλαξις, ισημερινή, οριζόντια, καθ' ύψος. Διόρθωσις των παρατηρηθέντων υψών προς λήψιν των αληθών - Σειραί υψών - Κλίσις και ορθή αναφορά των αστέρων, του ήλιου και της σελήνης -- Περί χρόνου - 'Αστρικός, αληθής και μέσος χρόνος - Εξίσωσις του χρόνου - Περιγραφή αστρονομικής εφημερίδος - Λήψις στοιχείων από αστρονομικής εφημερίδος.

Περί χρονομέτρου - ρυθμισις χρονομέτρου - απόλυτος κατάστασις, ημερησία πορεία - Μετατροπή μοιρών εις ώρας - Μετατροπή της ώρας τόπου τινός εις ώραν ετέρου τόπου, γνωστής ούσης της διαφοράς του μήκους - Φάσεις της σελήνης ;- Περί παλιρροιών- Πλημμυρίς - άμπωτις -πλήμμη και ρηχία - Πρακτικός υπολογισμός των παλιρροιών.

Ναυτικόν ονοματολόγιον

Περί σκάφους και των μερών αύτού. - Διάφορα είδη ξύλινων εμπορικών σκαφών - Σιδηρά σκάφη - Ιστιοφόρα η ατμοκίνητα - Ονοματολογία των σιδηρών σκαφών - Διασκευή των σκαφών - Ονοματολογία των προς καθολικήν των σκαφών χρησίμων οργάνων - Σχοινίων είδη, κεδρωτά, ακέδρωτα η λευκά μονόπλοκο, δίπλοκα, έντριτα, εντέταρτα, καννάβινα, συρμάτινα, δερμάτινα, τρόχιλοι, σύσπαστα, πολύσπαστα και σκεύη εξαρτύσεως ιστιοφόρου πλοίου

Σελ. 804
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 785
  17_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

  ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΥΡΟΥ ΚΑΙ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

  (Β. Διάταγμα / 31 Ιουλίου (12 Αυγούστου) 1837

  Κυβέρνηση Όθωνος

  Υπουργοί Α. Κριεζής, Α. Πολυζωίδης

  ΔΙΑΤΑΓΜΑ

  Περί προσβάσεως διδασκάλον της ναυτικής εις τα Ελληνικά σχολεία Σύρου [1] και Ναυπλίας

  ΟΘΩΝ

  ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Θεωρούντες ότι διά την ανάπτυξιν και την πρόοδον της ναυτικής και του εμπορίου εις την Ελλάδα η κατά τε την θεωρίαν και την πράξιν εκπαίδευσις των μετέρχομένων την ναυτικήν και ιδίως των διευθυνόντων πλοία, είναι εκ των ων ουκ άνευ, λαβόντες υπ' όψιν και το 14 άρθρον του από 15 Δεκεμβρίου 1836 νόμου, ακούσαντες και την γνώμην της τε επί των Ναυτικών και της επί της Δημοσίου Εκπαιδεύσεως Γραμματείας της Επικρατείας, και κατά την έννοιαν της Ημετέρας αποφάσεως της 18 Ιουνίου 1837, απεφασίσαμεν και διατάττομεν

  α'.

  Εις εκάτερον των Ελληνικών σχολείων Σύρου και Ναυπλίας θέλει προστεθεί ανά εις διδάσκαλος της ναυτικής, διά τους επιθυμούντας να διδαχθώσι και θεωρητικώς την τέχνην ταύτην.

  β'·

  Η σειρά των ναυτικών μαθημάτων θέλει διδάσκεσθαι εις τριετίαν εις τας τρεις τάξεις του ελληνικού σχολείου, και εις μεν την πρώτην αυτού τάξιν Θέλει παραδίδεσθαι η αριθμητική μέχρι των λογαρίθμων.

  Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 28/10 Αυγούστου 1837. 50