Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:960
 
Αριθμός τόμων:2ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Νομοθεσία
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 26.12 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 795-814 από: 962
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/795.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

6

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΟΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

(Β, Διάταγμα / 18 Οκτωβρίου 1852)

Κυβέρνηση Α. Κριεζή

Υπουργός Ναυτικών Α. Κριεζής

ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Περί εξετάσεων των Ελλήνων εμποροπλοιάρχων111

ΟΘΩΝ ΕΛΕΩ. ΘΕΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ,

Επιθυμούντες να δώσωμεν εις το περί εξετάσεως των Ελλήνων εμποροπλοιάρχων Ημέτερον Διάταγμα, το κατά τήν:24 Νοεμβρίου του 1850 έτους εκδοθέν, οσον  ένεστι σαφήνειαν, κατά πρότασιν του Ημετέρου επί των Ναυτικών Υπουργού διατάσσομεν τα παραπόδας. .

Άρθρον A'. Οι επιθυμούντες να λάβωσιν εμποροπλοιάρχου δίπλωμα, προς τοις άλλοις τοις οριζομένοις υπό του 14 άρθρου του περί αστυνομίας της εμπορικής ναυτιλίας Βασ. Διατάγματος, υποβάλλονται εις προφορικάς και εγγράφους εξετάσεις, καθ' άς πρέπει ν' αποδείξωσιν ότι γινώσκουσι τα ακόλουθα.

1) Το αναγιγνώσκειν, το γράφειν, το αριθμείν.

2) Την χρήσιν των λογαριθμικών πινάκων.

3) Τας γεωγραφικάς της σφαίρας διαιρέσεις.

4) Τους ναυτικούς χάρτας και την χρήσιν αυτών.

5) Την κατασκευήν και την χρήσιν του δρομόμετρου και της πυξίδος.

6) Την κατά τας κυριωτέρας μεθόδους εμπειρικήν λύσιν του ναυτικού τριγώνου.

7) Την χρήσιν των ναυτικών αστροσκοπίων (των κοινώς λεγομένων Σεττάντε, οττάντε).

8) Τον διά του μεσημβρινού ηλιακού εξάρματος προσδιορισμόν του πλάτους.

9) Τον τρόπον, καθ' όν εν θαλάσση προσδιορίζεται ο χρόνος.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 59/18 Νοεμβρίου 1852.

Σελ. 795
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/796.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

10) Τα μέσα, δι' ων γνωρίζεται η απόκλισις της μαγνητικής βελόνης.

11) Τον διά του πλάτους έμμεσον προσδιορισμόν του μήκους.

12) Τα περί ενιαυτού και μηνός και τα περί των φάσεων της "σελήνης.

13) Το συντάσσειν του διάπλου το ημερολόγιον.

14) Την κυβερνητικήν τέχνην κατά πράξιν,

15) Τα ναυκληρικά έργα,

Άρθρον Β'. Προς εξέτασιν των επιθυμούντων να λάβωσιν εμποροπλοιάρχου δίπλωμα, ο Ημέτερος επί των Ναυτικών Υπουργός κατά την α΄ Μαρτίου και την α'. Σεπτεμβρίου εκάστου έτους διορίζει επιτροπήν εκ τριών ειδημόνων αξιωματικών του Βασ, ναυτικού συνισταμένην.

Άρθρον Γ'. Η επιτροπή αύτη συνεδριάζει εν Αθήναις.

Άρθρον Δ'.: Αι συνεδριάσεις της εξεταστικής ταύτης επιτροπής δεν παρατείνονται επέκεινα των πεντήκοντα ημερών κατά πάσαν αυτής σύνοδον.

Άρθρον Ε', Οι θέλοντες να γίνωσιν εμποροπλοίαρχοι υποβάλλουσι διά των λιμεναρχών εις το επί των Ναυτικών. Υπουργείον τας αιτήσεις των τουλάχιστον ένα μήνα προ των εξετάσεων.

Άρθρ. ΣΤ'. Προς έκδοσιν διπλώματος εμποροπλοιάρχου απαιτείται ιδιαιτέρα: Ημών έγκρισις,

Άρθρ. Ζ'. Την περί της εγκρίσεως ταύτης αίτησιν υποβάλλει εις Ημάς ο Υπουργός των Ναυτικών, αφού η εξεταστική επιτροπή εγγράφως αποφανθή" υπέρ της κατατάξεως του εξετασθέντος εις των εμποροπλοιάρχων την χορείαν.

Άρθρον H'. Ο εξετασθείς και αποτυχών δέν·. εξετάζεται εκ νέου, ειμή μετά ,παρέλευσιν μιας τουλάχιστον εξαμηνίας.

Άρθρον Θ'. Τα διπλώματα αποστέλλονται προς τους αναγνωρισθέντας εμποροπλοιάρχους διά των λιμεναρχών.

Άρθρον Ι'. Πάσα εναντία τοις ειρημένοις καθεστώσα διάταξις καταργείται.

Εις τον Ημέτερον επί των Ναυτικών Υπουργόν ανατίθεται του παρόντος η εκτέλεσις.

Εν Αθήναις,τήν 18 Οκτωβρίου 1852

Εν ονόματι του Βασιλέως

Η Βασίλισσα

ΑΜΑΛΙΑ

Α. Γ. ΚΡΙΕΖΗΣ

Σελ. 796
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/797.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

[1]

Περί υποβολής σχεδίου Διατάγματος "περί εξετάσεων των "Ελλήνων εμποροπλοιάρχων"

Εν Αθήναις τη 2α Οκτωβρίου 1908

Μεγαλειότατε!

Αι περί πλοιάρχων του εμπορικού ναυτικού διατάξεις της ημετέρας νομοθεσίας, αι περιεχόμεναι εν τοις άρθροις 14 και 17 του "περί αστυνομίας της εμπορικής ναυτιλίας" Β, Διατάγματος της 15ης Δεκεμβρίου 1836, καθορίζουσαι τα προσόντα, άτινα έδει να έχωσιν οι την απόκτησιν του διπλώματος της πλοιαρχίας προτιθέμενοι ναυτικοί, επεφύλασσον εις Β, Διάταγμα τον καθορισμόν του τρόπου της ενεργείας των εξετάσεων των υποψηφίων εμποροπλοιάρχων, "Οντως δε το Β, Διάταγμα της 18ης Οκτωβρίου 1852 "περί εξετάσεως των Ελλήνων εμποροπλοιάρχων" και τα συμπληρώσαντα είτα αυτό Β, Διατάγματα της 2ας Μαΐου 1880 "περί βεβαιώσεως της θαλασσίου υπηρεσίας των ναυτικών των αξιούντων να λάβωσι δίπλωμα εμποροπλοιάρχου η κυβερνήτου", της 6ης Ιουλίου 1897 "περί της εποχής των εξετάσεων των υποψηφίων εμποροπλοιάρχων και της βεβαιώσεως της επί ξένων πλοίων υπηρεσίας αυτών τε και των υποψηφίων κυβερνητών" και της 29ης Μαΐου 1894 "περί εξετάσεων προς απόκτησιν διπλώματος εμποροπλοιάρχου", καθώρισαν, ως και εκ των τίτλων αυτών καταφαίνεται, και τον τρόπον, καθ' δν έδει να διενεργώνται αι εξετάσεις και τα απαιτούμενα έγγραφα προς βεβαίωσιν της επί πλοίων υπηρεσίας αυτών, ην το.. Ίσχυν νόμου επέχον Β. Διάταγμα .της 15ης Δεκεμβρίου 1836 απήτει από τους εφιεμένους την απόκτησιν διπλώματος πλοιαρχίας.

Εν τούτοις την 16ην Ιουλίου 1882 εκυρώθη παρά της Υμετέρας Μεγαλειότητος ο υπό της Βουλής ψηφισθείς νόμος ΑΛΘ' "περί συστάσεως εμπορικών ναυτικών σχολών", όστις, πλην του ειδικού θέματος όπερ υπηγόρευε την ψήφισιν αυτού, περιείχε και διατάξεις σχετικάς προς τε τον τρόπον της ενεργείας των εξετάσεων των εμποροπλοιάρχων και προς τα προσόντα, άτινα έδει να έχωσιν ούτοι, όπως λογισθώσιν ως υποψήφιοι διά την απόκτησιν διπλώματος.·

Και είνε μεν αληθές, ότι αι περί συστάσεως εμπορικών σχολών διατάξεις του εν λόγω νόμου ΑΛΘ' ουδέποτε, άχρι σήμερον τουλάχιστον, εφηρμόσθησαν καθ' όλην αυτών την έκτασιν, άτε μη λογισθείσαι ως δυνάμεναι επωφελή προς το εμπορικόν ναυτικόν υπηρεσίαν να παράσχωσιν, ουχ ήττον όμως αι περί του

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 276, τχ. Α'/1 Νοεμβρίου 1908.

Σελ. 797
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/798.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

τρόπου των εξετάσεων των εμποροπλοιάρχων και των προσόντων αυτών διατάξεις αυτού, αι άσχετοι προς την ίδρυσιν και λειτουργίαν των σχολών, υφίστανται, μη καταργηθείσαι έκτοτε υπό ουδενός μεταγενεστέρου νόμου.

Προς τας διατάξεις όμως ταύτας του εν λόγω νόμου, ουσιωδώς αντίκεινται αι των Β. Διαταγμάτων της 2ας Μαΐου 1880, της 6ης Ιουλίου 1897 και της 29ης Μαΐου 1894, προς δε τούτοις αι περεχόμεναι εν τω Β. Διατάγματι της 18ης Οκτωβρίου του 1852 διατάξεις περί εξετάσεως των Ελλήνων εμποροπλοιάρχων, παν άλλο η τας σημερινάς ανάγκας του εμπορικού ναυτικού πληρούσαι δύνανται να λογισθώσι.

Προτιθέμενος όθεν, το μεν την τακτοποίησαν των ισχυουσών διατάξεων των μνησθέντων ανωτέρω Β. Διαταγμάτων και την προσαρμογήν αυτών  εις τας διατάξεις του τε ισχύν νόμου επέχοντος Β. Διατάγματος της 15ης Δεκεμβρίου 1836 "περί. αστυνομίας της εμπορικής ναυτιλίας" και του νόμου ΑΑΘ' της 16ης Ιουλίου 1882, το δε τον καθορισμόν  του τρόπου των εξετάσεων συμφώνως πρός τας σημερινάς απαιτήσεις της ναυτικής τέχνης, λαμβάνω την τιμήν, να υποβάλω εις την κύρωσιν της Υμετέρας Μεγαλειότητος το συνημμένον σχέδιον Διατάγματος "περί εξετάσεων των Ελλήνων εμποροπλοιάρχων" μετά του προσηρτημένου εις αυτό προγράμματος των εξετάσεων τούτων,

Της Υμετέρας Μεγαλειότητος

πιστός υπήκοος και θεράπων

Ο επί των Ναυτικών Υπουργός

Ε. ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ

Περί εξετάσεων των ελλήνων εμποροπλοιάρχων κλπ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ A' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει.τα άρθρα 14 και 17 του "περί αστυνομίας της εμπορικής ναυτιλίας" Β. Διατάγματος της 15 Δεκεμβρίου 1836 και τα άρθρα. 12 και 15 του "περί συστάσεως εμπορικών ναυτικών σχολών" νόμου ΑΛΘ' της 16 Ιουλίου 1882, προτάσει του Ημετέρου επί των Ναυτικών Υπουργού, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν.

Άρθρον 1. Οι επιθυμούντες να λάβωσι δίπλωμα πλοιάρχου, πλην των εν εν τω 14 άρθρω του ανωτέρω Διατάγματος και των εν τω 12 άρθρω του ανωτέρω νόμου οριζομένων προσόντων, υποβάλλονται εις εγγράφους και προφορικάς εξετάσεις, συμφώνως προς τα κατωτέρω οριζόμενα.

Άρθρον 2. Αι εξετάσεις ενεργούνται την πρώτην των μηνών Δεκεμβρίου και Ιουνίου εκάστου έτους ενώπιον της υπό του άρθρου 15 του νόμου ΑΛΘ'

Σελ. 798
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/799.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

οριζομένης επιτροπής, εκτός εάν συμπέση ημέρα εορτάσιμος, οπότε αναβάλλονται διά την επομένην. Αι εξετάσεις ενεργούνται εν τω Υπουργείω των Ναυτικών.

Ο νεώτερος αξιωματικός εκ των μελών της επιτροπής εκτελεί χρέη εισηγητού της επιτροπής,

Άρθρον 3. Η κατά θάλασσαν υπηρεσία των αιτούντων να υποστώσι τας προς απόκτησιν διπλώματος πλοιάρχου εξετάσεις, ην ορίζει το άρθρον 14 του περί αστυνομίας της Εμπορικής ναυτιλίας Β, διατάγματος της 15 Δεκεμβρίου 1836, βεβαιούται·

α') Αν μεν διήνυσε ταύτην ο αιτών επί Ελληνικών εμπορικών πλοίων, διά των παρά τω Ναυτικώ Απομαχικώ Ταμείω τηρουμένων μητρώων των εργατών Θαλάσσης.

Εν περιπτώσει, όμως, καθ' ην η υπηρεσία ναυτικού τινός δεν φέρεται εγγεγραμμένη εις τα τοιαύτα μητρώα, επί τω λόγω ότι δεν περιήλθον εισέτι εις το Ναυτικον Απομαχικόν Ταμείον τα σχετικά ναυτολόγια η αποσπάσματα μεταβολών των ναυτολογίων, πιστοποιείται αυτη υπό της- λιμενικής η προξενικής αρχής, παρά τη οποία είναι κατατεθειμένον το σχετικόν ναυτολόγιον η ενώπιον της όποιας προσάγεται τούτο.

β') Αν δε επί πλοίων του πολεμικού ναυτικού, διά πιστοποιήσεων των κυβερνητών των πολεμικών πλοίων, η των προϊσταμένων των υπηρεσιών, κεκυρωμένων υπό του Διευθυντηρίου του Β. Ναυστάθμου.

γ') Αν τέλος επί πλοίων ξένης εθνικότητος, διά πιστοποιητικού των πλοιάρχων η των κυβερνητών των πλοίων τούτων, εν τω οποίω δέον ν' αναγράφηται το όνομα, το είδος και η χωρητικότης του πλοίου, ο λιμήν, εις τον οποίον το πλοίον είναι εγγεγραμμένον, ο χρόνος και ο τόπος της ναυτολογήσεως και απολύσεως του αιτούντος, και ο βαθμός και η ειδικοτης υπό την Οποίαν ούτος υπηρέτησεν εν τω πλοίω. Τα τοιαύτα πιστοποιητικά, εκδιδόμενα εφ' εκάστη ναυτολογία και εντός 15νθημέρου από της απολύσεως το πολύ, εν τη επικράτεια της οποίας την σημαίαν φέρει το πλοίον, επικυρούνται διά τε το γνήσιον της υπογραφής των πιστοποιούντων πλοιάρχων :η κυβερνητών και διά το περιεχόμενον αυτών υπό της επιτόπιου λιμενικής αρχής, εκδιδόμενα δε ;εν ετέρα επικρατεία, υπό της οικείας προξενικής αρχής- Κατά τας τοιαύτας επικυρώσεις πρέπει να γίνεται μνεία ρητή ότι το περιεχόμενον του πιστοποιητικού συνάγεται εκ των εγγράφων του πλοίου.

Άρθρον 4, Ως υπηρεσία κατά θάλασσαν, συμφώνως προς το ανωτέρω άρθρον, λογίζεται η διανυθείσα υπό την ειδικότητα, επί μεν των εμπορικών πλοίων, του ναυτόπαιδος, του μαθητευομένου ναύτου, ναύτου, ξυλουργού, ναυκλήρου, κυβερνήτου, λογιστού, ανθυποπλοιάρχου και υποπλοιάρχου, επί δε των πολεμικών πλοίων υπό την ειδικότητα παιδός, μαθητευομένου ναύτου, ναύτου

Σελ. 799
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/800.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

καταστρώματος, ναύτου και υπαξιωματικού αρμένων, πυροβολητού, τορπιλλητου, οπλίτου και οιακιστού.

Άρθρον 5. Οι επιθυμούντες να μετάσχωσι των εξετάσεων δέον να υποβάλωσι, συμφώνως προς το άρθρον 17 του περί αστυνομίας της Εμπορικής ναυτιλίας Β. Διατάγματος, διά των αρμοδίων λιμενικών αρχών, τας αιτήσεις αυτών προ της 15ης των μηνών Νοεμβρίου και Μαΐου.

Μετά των αναφορών δέον να συνυποβάλλωνται·

α') Πιστοποιητικόν ταυτότητος, έκδεδομένον υπό της αρμοδίας δημοτικής αρχής, εν τω οποίω ν' αναφέρηται η ηλικία αυτών και να βεβαιούται ότι είναι εγγεγραμμένοι εις το μητρώον των αρρένων,

β') Τα υπό του άρθρου 3 του παρόντος Διατάγματος όριζόμενα της "κατά θάλασσαν υπηρεσίας αυτών,

γ') Πιστοποιητικά των αρμοδίων δικαστικών αρχών, εκ των οποίων να εμφαίνηται, ότι δεν κατεδικάσθησαν εις ποινήν προβλεπομένην υπό των άρθρων 21, 22, 456-462, 470-472 και 482-486 του ποινικού νόμου.

Άρθρον 6. Τα πιστοποιητικά των .αιτούντων να υποβληθώσιν εις εξετάσεις ναυτικών εξελέγχονται; υπό του τμηματάρχου της εμπορικής ναυτιλίας, παραδίδεται δε εις τον πρόεδρον της επιτροπής, προ της ενάρξεως των εξετάσεων πίναξ των υποψηφίων, υπό του εν λόγω τμηματάρχου κεκυρωμένος, των κεκτημένων τα απαιτούμενα-προσόντα.

Άρθρον 7. Των προφορικών εξετάσεων προηγούνται αι έγγραφοι.

Και εγγράφως μεν εξετάζονται οι υποψήφιοι επί των εξής. Ελληνικών Αριθμητικής Ναυτικών υπολογισμών Συντάξεως ημερολογίου εμπορικού πλοίου. Προφορικώς δε επί των: Κοσμογραφίας και ναυτιλίας Ναυτικής ονοματολογίας' Εξαρτισμού και χειρισμού πλοίων Διεθνούς σηματολογίου

Καθηκόντων πλοιάρχου, και Γεωγραφίας.

Ο τρόπος της εξετάσεως επί των ανωτέρω θεμάτων ορίζεται λεπτομερώς διά του προσηρτημένου εις το παρόν Διάταγμα αναλυτικού προγράμματος.

Άρθρον 8. Η έγγραφος εξέτασις εν εκάστω των εν τω ανωτέρω άρθρω οριζομένων θεμάτων ενεργείται, από κοινού διά πάντας τους υποψηφίους, οριζομένου υπό του προέδρου της επιτροπής του χρόνου, εντός του Οποίου έκαστος των εξεταζομένων' οφείλει να παραδώση την επί του δοθέντος θέματος έγγραφον εργασίαν του.

Σελ. 800
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/801.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Αι έγγραφοι εξετάσεις ενεργούνται κεκλεισμένων των θυρών,

Η προφορική εξέτασις ενεργείται δημοσία καλουμένου εκάστου υποψηφίου διά κλήρου.

Άρθρον 9. Μετά το πέρας των εξετάσεων εκάστου θέματος η επιτροπή, προ της ενάρξεως της εξετάσεως ετέρου τοιούτου, συνεδριάζει προς βαθμολογίαν των υποψηφίων εις το εξετασθέν θέμα.

Έκαστον μέλος από του νεωτέρου βαθμολογεί ένα έκαστον των υποψηφίων διά κλίμακος από 0 έως 20, καθ' ην 20 παριστά το άριστα, μη επιτρεπομένης δεκαδικής βαθμολογίας· ο δε μέσος όρος των βαθμολογιών των μελών της επιτροπής αποτελεί την εις το εξετασθέν μάθημα βαθμολογίαν.

Το επί τη εξετάσει εκάστου θέματος συντασσόμενον πρωτόκολλον υποβάλλεται αμέσως εις το επί τω Ναυτικών Υπουργείον,

Άρθρον 10, Η αξία εκάστου θέματος ορίζεται διά των εξής συντελεστών:

Ελληνικά 5

Αριθμητική 8

Ναυτικοί υπολογισμοί 10

Σύνταξις ημερολογίου εμπορικού πλοίου 5"

Κοσμογραφία και ναυτιλία 8

Ναυτική ονοματολογία 5

Εξαρτισμός και χειρισμός πλοίων 10

Διεθνές σηματολόγιον 5

Καθήκοντα πλοιάρχου 10

Γεωγραφία 5,

Το γινόμενον της βαθμολογίας εκάστου υποψηφίου πολλαπλασιαζόμενον επί τον σχετικόν συντελεστήν, αποτελεί την εις έκαστον θέμα ικανότητα του υποψηφίου,

Ο ανώτατος όρος της ικανότητος εις πάντα τα μαθήματα παρίσταται διά του αριθμού 1420.

Άρθρον 11. Το Τμήμα της Εμπορικής Ναυτιλίας συντάσσει τον γενικον πίνακα της βαθμολογίας και ικανότητος των υποψηφίων επί τη" βάσει των εις το Υπουργείον των Ναυτικών υποβαλλομένων πρωτοκόλλων της εξεταστικής επιτροπής. Ο πίναξ ούτος, εν ώ δέον ρητώς να σημειώνται οι επιτυχόντες, υπογράφεται υπό του Τμηματάρχου της Εμπορικής ναυτιλίας και κυρουται υπό του Υπουργού των Ναυτικών.

Άρθρον 12. Όπως θεωρηθή τις επιτυχών κατά τας εξετάσεις, δέον να λάβη τα 7/10 τουλάχιστον του ανωτάτου όρου της ικανότητος εις άπαντα τα εξεταζόμενα θέματα, ήτοι αριθμούς 994.

Διά τους επιτυχόντας προκαλείται Βασιλικόν Διάταγμα προς χορηγίαν διπλωμάτων πλοιαρχίας.

Άρθρον 13, Το παρόν Διάταγμα άρχεται ισχύον από 1ης Δεκεμβρίου

51

Σελ. 801
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/802.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

1908, από δε της δημοσιεύσεως αυτού καταργούνται αι περί εξετάσεων των Ελλήνων πλοιάρχων και περί ' βεβαιώσεως του τρόπού της υπηρεσίας αυτών επί πλοίων ξένης εθνικότητος διατάξεις, αι περιεχόμεναι εις τα Β. Διατάγματα της 1S Οκτωβρίου 1852, της 2 Μαΐου 1880, τ% 6 Ιουλίου 1897 και της 29 Μαΐου 1894.

Εις τον αυτόν Υπουργόν ανατίθεται, η του παρόντος διατάγματος δημοσίευσις και εκτέλεσις.

Εν Αθήναις τη 17 Οκτωβρίου 1908

Εν όνόμα-τι του Βασιλέως O Αντιβασιλεύς

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΔΟΧΟΣ

Ο επί των Ναυτικών Υπουργός

E. ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

της εξετάσεως θεμάτων δια την απόκτηοιν διπλώματος

πλοιάρχου, προσηρτημένον εις το περί εξετάσεων

των Ελλήνων εμποροπλοιάρχων Β. Διάταγμα.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΟΙ

Ελληνικά

Γραφή καθ' υπαγόρευσιν κειμένου της ομιλούμενης γλώσσης εκ τριάκοντα τουλάχιστον στίχων.

Αριθμητική

Δύο προβλήματα αριθμητικά εκ των εξής θεμάτων: Μερισμός αριθμού εις μέρη ανάλογα προς δοθέντας αριθμούς. Τόκος -Χρεολύσιον - Προεξόφλησις. Μέθοδος των τριών απλή και σύνθετος. Μετατροπή συμμιγών αριθμών εις δεκαδικούς. Μέτρα-σταθμά και νομίσματα εν χρήσει.

Εκ των δεδομένων εις τους υποψηφίους προβλημάτων υποχρεωτική είνε η λύσις του ενός.

Ναυτικοί υπολογισμοί

Από εν πρόβλημα εκ των εξής κατηγοριών.

Σελ. 802
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/803.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

A' κατηγορία.

Επίλυσις ενός συνθέτου προβλήματος.

Θαλασσοπλοΐα διά τόξου μεγίστου κύκλου.

Β' κατηγορία.

Προσδιορισμός του γεωγραφικού πλάτους διά του μεσημβρινού η παραμεσημβρινού ύψους του ήλιου.

Προσδιορισμός του πλάτους διά του ύψους του πολικού αστέρος.

Γ' κατηγορία.

Προσδιορισμός της απολύτου καταστάσεως του χρονομέτρου διά σειράς υψών του ήλιου.

Προσδιορισμός του μήκους διά της ώρας του τόπου.

Δ' κατηγορία.

Προσδιορισμός της παραλλαγής της πυξίδος κατά τίνα των εξής περιπτώσεων,

α'. Δια της ώρας του πλοίου.

β'. Δια του εύρους του αστέρος.

γ'. Διά των αστρονομικών διοπτεύσεων.

Σύνταξις ημερολογίου εμπορικού πλοίου.

Επί θέματος παρεχομένου προφορικώς τοις υποψηφίοις υπό της Επιτροπής και περιλαμβάνοντος διάφορα επί του πλοίου περιστατικά, εν πλω η εν ορμώ, συμβάντα επί ολόκληρον εικοσιτετράωρον.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ!

Κοσμογραφία και Ναυτιλία

: Σχήμα, άξων και πόλοι της γης - Κατακόρυφος γραμμή - Ζενίθ και ναδίρ - Ορίζων αληθής και φαινόμενος - Κύρια σημεία του ορίζοντος - Αζιμούθ και εύρος - Ύψος και ζενιθιακή απόστασις - Ουρανία σφαίρα - Ημερησία κίνησις της γης και της ουράνιας σφαίρας - Παράλληλοι αστέρων -. Τόξα ημερήσια και νυκτερινά - Διάφοροι θέσεις της ουρανίου σφαίρας - Αστέρες απλανείς και πλανήται - κομήται διάττοντες - βολίδες - Αστερισμοί - Ισημερινός, Παράλληλοι - Πρώτος μεσημβρινός και μεσημβρινοί της γης -: Ορισμός του ναυτικού μιλίου - Ορισμός του γεωγραφικού πλάτους και μήκους - Διαφορά πλάτους - Διαφορά μήκους - Αποχώρησις - "Οργανα προς τήρησιν της πλεύσεως - Διάφορα είδη πυξίδων - Απόκλισις - Παρεκτροπή - Παραλλαγή - Έγκλισις - Η λοξοδρομία επί της σφαίρας - Ναυτικοί χάρται - Χάρται αυξομερείς και ισομερείς - Η λοξοδρομία επί του χάρτου - Πλεύσεις λοξοδρομικαί -Χάραξις πλεύσεως λοξοδρομικής επί ναυτικού χάρτου- Προσδιορισμός επί του χάρτου σημείου διά του πλάτους και μήκους αυτού - Προσδιορισμός από του χάρτου του πλάτους και μήκους δοθέντος σημείου -

Σελ. 803
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/804.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Μέτρησις επί του χάρτου της αποστάσεως δύο σημείων κατά λοξοδρομικόν τόξον - Διάστημα - Μέσα προς μέτρησιν του διαστήματος - Δρομόμετρον κοινόν, κόμβο., και ήμικόμβια - Πρόμετρον - μήκος των κόμβων θεωρητικόν και εν τη εφαρμογή εν σχέσει προς το αμμωτόν - Αμμωτών είδη εν χρήσει - Δρομόμετρα τεχνικά - Περί θαλασσίων ρευμάτων - Επήρεια αυτών. Προβλήματα σχετιζόμενα προς την έπήρειαν των ρευμάτων επί του πλου.

Επίλυσις επί του χάρτου των διαφόρων προβλημάτων της εξ αναμετρήσεως ναυτιλίας - Αντιστοιχία., αντικειμένων - Διόπτευσις αντικειμένων προς λήψιν της μαγνητικής αντιστοιχίας - μετατροπή της μαγνητικής αντιστοιχίας εις αληθή - Προσδιορισμός της θέσεως του πλοίου εν όψει ακτής - Διάφοροι περιπτώσεις και λύσεις αυτών επί ναυτικού χάρτου. - Περί φάρων, φανών, σημαντήρων και εν γένει σημείων χρησίμων κατά την προσγείωσιν - Αναγνώρισις φάρων εν ημέρα η νυκτί - Χάραξις επί ναυτικού χάρτου τόξου μεγίστου κύκλου διερχομένου διά δύο σημείων - Αντικείμενον της αστρονομιχής ναυτιλίας - Ύψος των αστέρων, ύψη του ήλιου και της σελήνης - Ύψος αληθές, φαινόμενον, και παρατηρηθέν - Ζενιθιακή απόστασις, όργανα προς μέτρησιν των υψών - Περιγραφή του εξάντος - Σφάλματα και διόρθωσις αυτών - Σφάλμα του εργαλείου θετικόν η αρνητικόν - Ανάγνωσις τόξου επί του εξάντος - μέτρησις υψών ήλιου, σελήνης και αστέρων διά του εξάντος - μέτρησις του μεσημβρινού ύψους του ηλίου, -- μέτρησις φαινομένων γωνιών αντικειμένων επί της ακτής - Ατμοσφαιρική και γηίνη διάθλασις - Κλίσις του ορίζοντος - Ημιδιάμετρος του ηλίου και της σελήνης - Παράλλαξις, ισημερινή, οριζόντια, καθ' ύψος. Διόρθωσις των παρατηρηθέντων υψών προς λήψιν των αληθών - Σειραί υψών - Κλίσις και ορθή αναφορά των αστέρων, του ήλιου και της σελήνης -- Περί χρόνου - 'Αστρικός, αληθής και μέσος χρόνος - Εξίσωσις του χρόνου - Περιγραφή αστρονομικής εφημερίδος - Λήψις στοιχείων από αστρονομικής εφημερίδος.

Περί χρονομέτρου - ρυθμισις χρονομέτρου - απόλυτος κατάστασις, ημερησία πορεία - Μετατροπή μοιρών εις ώρας - Μετατροπή της ώρας τόπου τινός εις ώραν ετέρου τόπου, γνωστής ούσης της διαφοράς του μήκους - Φάσεις της σελήνης ;- Περί παλιρροιών- Πλημμυρίς - άμπωτις -πλήμμη και ρηχία - Πρακτικός υπολογισμός των παλιρροιών.

Ναυτικόν ονοματολόγιον

Περί σκάφους και των μερών αύτού. - Διάφορα είδη ξύλινων εμπορικών σκαφών - Σιδηρά σκάφη - Ιστιοφόρα η ατμοκίνητα - Ονοματολογία των σιδηρών σκαφών - Διασκευή των σκαφών - Ονοματολογία των προς καθολικήν των σκαφών χρησίμων οργάνων - Σχοινίων είδη, κεδρωτά, ακέδρωτα η λευκά μονόπλοκο, δίπλοκα, έντριτα, εντέταρτα, καννάβινα, συρμάτινα, δερμάτινα, τρόχιλοι, σύσπαστα, πολύσπαστα και σκεύη εξαρτύσεως ιστιοφόρου πλοίου

Σελ. 804
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/805.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Σύσκευα και ιστιοθετικαί μηχαναί - Ιστοί και κεραίαι - Ιστία - διάφορα' αυτών είδη και ονοματολογία των μερών αυτών - Αλύσσεις - Σκεύη αγκυροβολίας - Πρωρατικά έργα - Δεσμοί, σύνδεσμοι,, αμματίσεις - Εξαρτία (αρματωσιά) πλοίων - αγόμενα (σερνάμενα) των ιστίων.

Σημ. Οι εξεταζόμενοι δύνανται, να μεταχέιρίζωνται όρους του κοινού ναυτικού ονοματολογίου η τους εν τω πολεμικώ ναυτικώ χρησιμοποιούμενους.

Εξαρτισμός και χειρισμός

Ιστιοφόρα σκάφη

Ιστοθέτησις πλοίου δι' ιστοθετικής σχεδίας. Ιστοθέτησις πλοίου διά των ιδίων αυτού μέσων. Τροπισμός πλοίου, περιστάσεις κατά τας οποίας κατακλίνεται πλοίον τι. - Περιγραφή των έκτελουμένων χειρισμών προς τροπισμόν και ανόρθωσιν ιστιοφόρου πλοίου. - Άρμοσις και εξόρμοσις του πηδαλίου εν ορμώ - Χειρισμοί των ιστίων εν ορμω και εν πλω. Παραλαβή επωτιδίου αγκύρας από φορτίδος και έπωτισμός αυτής, τοποθέτησις των εφέδρων αγκύρων. - Παραλαβή και τοποθέτησις εφέδρου αγκύρας από φορτίδος. Παραλαβή και τοποθέτησις της Ιεράς (σπεράντζας) αγκύρας από φορτίδος, - Υπόπρωρος τοποθέτησις ισχάδος. - Ευτρεπισμός των αλύσσεων. - Αμφιδεκτικός στρεπτήρ, συγκρίκωσις και αποκρίκωσις αύτού. - Στερέωσις των ιστών.- Έντασις των εξαρτίων. - Στερέωσις των κεραιών, των κεράτων και της κέρκου. - Οθόνη. - Κοπή και ραφή των ιστίων. - Διάγραμμα κατασκευής των ιστίων. - Επιρράμματα και ενδυναμώματα. - Μυόμματα και λωμάτισις των ιστίων. - Ληπτέα μέτρα κατά τας απάρσεις. - Εξαμφιδέτησις της αλύσου του ναυδέτου. - Άπαρσις πλοίου αναπρώρου προς τον άνεμον. - Δυσχέρειαι, δυνάμεναι να παρουσιασθώσιν εις τον επωτισμόν της αγκύρας. - Άπαρσις όταν το ρεύμα διευθύνεται πλαγίως προς τον άνεμον. - Άπαρσις πλοίου αναπρώρου προς τον άνεμον, αλλ' έχοντος παρ' αυτώ εμπόδια η κινδύνους. - Άπαρσις διά πλαγιοδέτου: - Προπαρασκευαί προς αγκυροβολίαν - Γενικαί παρατηρήσεις επί των .αγκυροβολιών. - Ζεύξις προς πλοίον η κάτεργον, πρόσδεσις εις κρηπίδα, αγκυροβολία πλοίου προχωρούντος, - Αγκυροβόλια πλοίου ανακρουομένου. - Αγκυροβολιά επί μιάς αγκύρας. - Αμφιδέτησις (δι' αμφοτέρων των αγκυρών). Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της αμφιδετήσεως, Πρόσδεσις πλοίου επί ναυδέτου. Αγκυροβολία επί αγκύρας ισχασμένης, Πλαγιοδέτησις διά πλαγιοδέτου η ισχάδος. - Αγκυροβολία εν κακοκαιρία. Πόντισις εφέδρου αγκύρας και ανάσπασις αυτής μετά την παροδον του κινδύνου, - Πόντισις της ιεράς αγκύρας. - Περί του βυθού της θαλάσσης, βυθού ποιότης, - Πώς άναγνωρίζομεν ότι το πλοίον σύρει τας αγκύρας αυτού. Αναστροφή συνήθης. - Αναστροφή όταν το πλοίον είναι οκνόν. - Αστοχία αναστροφής. - Αναστροφή όταν είναι απολύτως επιβεβλημένη η επιτυχία αυτής, - Υποστροφή -

Σελ. 805
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/806.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Υποστροφή οταν ο άνεμος είνε σκληρός, - Υποστροφή καθ' ην πρέπει να χάσωμεν όσον το δυνατόν ολιγώτερον εκ της προς τον άνεμον θέσεως μας. Μετάπτωσις του ανέμου. Χειρισμός προς αποφυγήν της αναστροφής. - Διάφοροι ιστιοδρομίαι του πλοίου (εγγυτάτη, πλαγιοδρομία, φόρος, επίφορος, ουριοδρομία). Διάφοροι ανακωχών είδη, χειρισμός προς σωτηρίαν ανθρώπου πεσόντος εις την θάλασσαν. - Επαναφορά του πλοίου από της ανακωχής εις την προτέραν αυτού ιστιοδρομίαν, - Εφαρμογή της ανακωχής εν τη ποταμοπλοία. - Ληπτέα μέτρα όταν η δύναμις του ανέμου αυξάνη· τάξις καθ' ην ελαττούται η ιστιοφορία.- Σειροδέτησις των ιστίων εν συνήθει καιρώ και εν κακοκαιρία.- Περί λαιλάπων.- Μέτρα λαμβανόμενα όταν επίκειται λαίλαψ.- Χειρισμοί εκτελεστέοι υπό πλοίου καταληφθέντος υπό λαίλαπος.- Πλοίον κατακεκλιμένον.- Χειρισμοί προς ανόρθωσιν αυτού.- Διάφορα αντιμονών είδη.- Υποστροφή κατά τα διάφορα είδη των αντιμονών.- Παράδοσις τω ανέμω.- Αποτέλεσμα της χρήσεως του ήπλωμένου ελαίου επί της θαλάσσης. Τρόπος της χρήσεως του ελαίου.- Ληπτέα μέτρα υπό ιστιοφόρου ηγκυροβολημένου όταν επίκειται κακοκαιρία.- Αποφυγή συγκρούσεως μετά πλοίου εκπίπτοντος.- Βλάβαι της εξαρτίας των ιστών η της ιστιοφορίας εν κακοκαιρία και επισκευή των βλαβών.- Θραύσις του οιακοστροφίου η του οίακος.- Απώλεια του πηδαλίου.- Μέσα προς πρόχειρον αυτού αντικατάστασιν.- Διάφορα αυτοσχέδια πηδάλια.- Χειρισμός εν περιπτώσει διαρροής.- Συνήθεις περιστάσεις προσαράξεως.- Ληπτέα μέτρα και χειρισμοί προς εκκάθισιν πλοίου προσαράξαντος.- Κατασκευή σχεδίας.- Συνηθέστερα πρόχειρα μέσα προς εκβύθισιν πλοίου βυθισθέντος.

Άνεμοι σταθεροί, περιοδικοί, μεταβλητοί.- Βαρόμετρα.- Πρόγνωσις του καιρού.- Ατμοσφαιρικαί διαταράξεις.- Κυκλώνες.- Θάλασσαι εν αις απαντώσιν οι κυκλώνες.- Εποχή των κυκλώνων.- Μετέωρα και μετεωρολογικά φαινόμενα.- Αστραπή.- Βροντή.- Κεραυνός.- Σίφων.- Βόρειον σέλας -διόσκουροι- ίρις  - άλως.

Εκτελεστέοι χειρισμοί επί πλοίου υπό κυκλώνος καταληφθέντος εν ορμώ. Εκτελεστέοι χειρισμοί επί πλοίου υπό κυκλώνος καταληφθέντος εν πλώ.- Περιγραφή των κυριωτέρων θαλασσίων ρευμάτων.- Βολίδες απλαί και τεχνηταί.- Μέτρησις του βυθού.- Ρυμούλκησις ιστιοφόρου πλοίου υπό ιστιοφόρου.- Ανάδεσις των ρυμουλκίων επί πλοίου ευρισκομένου υπό ιστία.- Στροφαί ρυμουλκουμένων ιστιοφόρων.- Παρολκή Ιστιοφόρου πλοίου.- Πυρκαϊά επί πλοίου εν πλω ιστιοδρομούντος.- Πυρκαϊά επί πλοίου ορμούντος.- Εκτελεστέοι χειρισμοί κατ' αμφοτέρας τας περιπτώσεις.

Πλοία τροχήλατα και ελικοκίνητα.- Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα αυτών.- Πλοία διπλέλικα.- Κελεύσματα εκτελεστέα υπό της μηχανής.- Μέσα προς μετάδοσιν των κελευσμάτων.- Ατμοκίνητα πηδάλια.- Προετοιμασίαι προς άπαρσιν.

Σελ. 806
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/807.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Απάρσεις.- Διάφοροι περιπτώσεις απάρσεως ατμοπλοίων.- · Στροφή ατμόπλοιου εις το ελάχιστον δυνατόν διάστημα.- Ελιγμοί των ατμοκινήτων σκαφών.- Χειρισμός προς διάσωσιν ανθρώπου πεσόντος εις την θάλασσαν από ατμοπλοίου εν πλώ.- Ανακωχή.- Αγκυροβολίαι.- Διάφορα, αυτών είδη,

Πρόσδεσις ατμόπλοιου επί ναυδέτου.- Αμφιδέτησις και πρυμνοδέτησις ατμόπλοιου.- Ληπτέα μέτρα υπό ατμόπλοιου1 ηγκυροβολημένου όταν προαγγέλληται κακοκαιρία.- Συνθήκαι υπό τας όποιας τα ιστία βοηθούσι την μηχανήν.- Πλεονεκτήματα εκ της χρήσεως τριγωνικών και ήμιολικών ιστίων.- Στροφαί διά των ιστίων και του ατμού.- Ανακωχή ατμοπλοίου πλέοντος μέ τα ημιόλικα και τους αρτέμονας αυτού προς διάσωσιν ανθρώπου πεσόντος εις την θάλασσαν.- Θαλασσοπλοΐα διά μόνον των ιστίων.- Είδη ρυμουλκήσεως, - Σχοινία χρησιμοποιούμενα προς ρυμουλκίαν. - Ληπτέα μέτρα όπως δοθώσι και παραληφθώσι τα ρυμούλκια προς ρυμούλκησιν συρτήν.

Ανάδεσις των ρυμουλκουμένων επί πλοίου ήγκυροβολημένου.- Άπαρσις αμφοτέρων των πλοίων.- Θαλασσοπλοΐα κατά την ρυμούλκησιν.- Ρυμούλκησις διά ζεύξεως. - Αντιμοναί ατμοπλοίων.- Αντήνεμος αντιμονή, - Αναμονή υπό τα ημιόλια.- Αντιμονή τροχηλάτου πλοίου. - Στροφή πλοίου εν αντιμονή μικρά υπό τα ιστία και ατμον.- Χειρισμός των ατμόπλοιων εντός των λιμένων.- Βραχεία στροφή.- Επιτόπιος στροφή.- Άπαρσις από κρηπιδώματος.- Διάφοροι χειρισμοί επί ατμοπλοίου προσδεδεμένου εις κρηπίδωμα. - Παρολκή των ατμόπλοιων άνευ μηχανής.-

Φωτισμός των πλοίων. - Κανόνες οιακίσεως εν περιπτώσει συναντήσεως δύο πλοίων - Γενική άποψις του προς αποφυγήν συγκρούσεως διεθνούς κανονισμού.- Χειρισμοί εκτελεστέοι κατά τας διαφόρους περιπτώσεις συναντήσεων ιστιοφόρων η ατμοπλοίων.

Περιπτώσεις ομίχλης και σκότους.

ΣΗΜ. Οι εξεταζόμενοι δύνανται να μεταχειρίζονται όρους και εκφράσεις είτε τας συνήθεις του κοινού ναυτικού ονοματολογίου, είτε τους εν τω πολεμικώ ναυτικώ καθιερωμένους.

Διεθνές σηματολόγιον

Σκοπός, ον πληροί ο κώδιξ των διεθνών σημάτων.- Διακριτικά σήματα των πλοίων.- Περιγραφή του κωδικός.- Ανάγνωσις σημανθέντος σήματος.- Σήμανσις προς έτερον σκάφος.- Σηματοφορικοί σταθμοί.

Καθήκοντα πλοιάρχου

Δικαιώματα των πλοιοκτητών εν σχέσει προς τον πλοίαρχον, και υποχρεώσεις του πλοιάρχου προς αυτόν.- Περί της ευθύνης των πλοιάρχων εν γένει.- Πότε ευθύνεται ο πλοίαρχος διά τας υπ' αυτού συνομολογουμένας υπό την ιδιότητα του πράξεις.- Πότε δεν υπέχει ευθύνην ο πλοίαρχος.- Πότε

Σελ. 807
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/808.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ευθύνεται ο πλοίαρχος διά τα πταίσματα των επιβατών η του πληρώματος.- Καθήκοντα του πλοιάρχου προ του απόπλου.- Περί συγκροτήσεως του πληρώματος του πλοίου.- Περί προμηθείας τροφίμων κτλ. διά το πλήρωμα και εφοδίων διά τον πλουν.- Κατά ποίας περιπτώσεις ο πλοίαρχος δύναται να ενεργήση τας προμηθείας ταύτας αυτοβούλως.- Κατά, ποίαν περίπτωσιν επιτρέπεται η υπό του πλοιάρχου συνομολόγησις ναυτοδανείου. Διαδικασία καθ' ην λαμβάνεται η άδεια δικαστηρίου προς συνομολόγησιν ναυτοδανείου.- Περί επισκέψεως του πλοίου υπό του πλοιάρχου προ της φορτώσεως.- Περί απογραφής του πλοίου.- Περί των εγγράφων εν γένει και των βιβλίων, άτινα οφείλει να φέρη το πλοίον.- · Περί εγγράφου εθνικότητος.- Περί ναυτολογίου.- Περί ναυλωτικών και φορτωτικών.- Περί εξοφλητικών των τελωνειακών δικαιωμάτων και της αδείας αναχωρήσεως. - Περί υγειονομικής πιστοποιήσεως.- Περί ημερολογίου. - Περί βιβλίου ναυτοδανείων, πράξεις καταχωρούμεναι εν αυτώ.- Κανονισμοί ους υποχρεούται να φέρη το πλοίον. - Περί της εν γένει εξουσίας και των καθηκόντων του πλοιάρχου κατά τον πλουν.- Πότε οφείλει να εκπλεύση.- Διακεκριμένα καθήκοντα του πλοιάρχου και του υπό του φορτωτού διοριζομένου επιμελητού του φορτίου.^Υποχρεώσεις του πλοιάρχου κατά τον είσπλουν και έκπλουν.- Υποχρεώσεις του πλοιάρχου ως προς τον αρξάμενον πλουν.- Πότε και υπό τίνων δύναται ούτος ν' αντικατασταθή.- Σχέσις του πλοηγού προς τον πλοίαρχον.^- Τις διαδέχεται τον πλοίαρχον αν ούτος κατά τον πλουν αποθάνη.- Καθήκοντα του πλοιάρχου εν περιπτώσει κινδύνου κατά τον πλουν.- Εγκατάλειψις του πλοίου προς σωτηρίαν των επιβαινόντων.- Εγκατάλειψις πλοίου ρυμουλκούμενου.- Ποία τα του πλοιάρχου καθήκοντα εάν αναγκασθή να καταπλεύση εις λιμένα άλλον η τον του προορισμού.- Περί του εγκλήματος της πειρατείας.- Περί του εγκλήματος της ναυταπάτης.- Καθήκοντα του πλοιάρχου εν περιπτώσει ναυαγίου.- Καθήκοντα του πλοιάρχου προς τα κινδυνεύοντα πλοία και τους ναυαγούς.- Καθήκοντα του πλοιάρχου προς αποφυγήν συγκρούσεως.- Καθήκοντα του πλοιάρχου εν ανάγκη εκβολής.- Περί συνομολογήσεως υπό του πλοιάρχου δανείου κατά τον πλούν.- Ένεκεν τίνων περιστάσεων επιτρέπεται να δανεισθή" ο πλοίαρχος κατά τον πλουν.- Μέσα υπό του νόμου παρεχόμενα τω πλοιαρχώ προς - θεραπείαν αναγκών παρουσιαζομένων κατά τον πλούν.- Δύναται ο πλοίαρχος να εκδώση και συναλλαγματικήν ; "Οροι υφ' ους συνομολογείται κατά τον πλουν δάνειον.- Ευθύνη του πλοιάρχου προς τον πλοιοκτήτην διά τα συνομολογούμενα δάνεια.- Ενεχυρίασις η πώλησις πραγματειών διά τας ανάγκας του πλοίου.- Συνομολόγησις ναυτοδανείου επί του φορτίου.- Ευθύνη του πλοιάρχου δανεισθέντος άνευ ανάγκης.- Υποχρεώσεις του πλοιάρχου προς τους πλοιοκτήτας όταν πρόκειται ν' αναχώρηση από ξένου λιμένος ίνα επανέλθη εις ημεδαπόν.- Πότε δύναται ο πλοίαρχος να πωλήση το πλοίον κατά τον πλουν άνευ πληρεξουσιότητος του ιδιοκτήτου.-

Σελ. 808
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/809.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Περί της κατά τον πλουν ασκουμένης υπό του πλοιάρχου πειθαρχικής εξουσίας,:- Καθήκοντα πλοιάρχου εν περιπτώσει γεννήσεως, ασθενείας, η θανάτου συμβάντος εν τω πλοίω κατά τον πλουν.- Καθήκοντα του πλοιάρχου προς τα κατά τον πλουν συναντωμενα πολεμικά πλοία. Περί των καθηκόντων του πλοιάρχου κατά τον κατάπλουν εις τον λιμένα του προορισμού.- Τις η το ημερολόγιον επιθεωρούσα αρχή.- Λογοδοσία του πλοιάρχου προς τους πλοιοκτήτας. Διατάξεις περί της συγκροτήσεως των πληρωμάτων των εμπορικών πλοίων.- Υπό τίνος συνομολογείται η μίσθωσις των ανδρών του πληρώματος.- Διάφοροι τρόποι μισθώσεως.- Πώς αποδεικνύεται η περί μισθώσεως σύμβασις.- Υποχρεώσεις των μεμισθωμένων ναυτών κατά την φόρτωσιν των εμπορευμάτων, την στοιβασίαν και την εκφορτωσιν.- Υποχρεώσεις του πλοιάρχου και πλοιοκτήτου προς τους άνδρας του πληρώματος.- Τροφοδοσία. ;

Καταβολή η προκαταβολή μισθοδοσίας.- Περί των εν τω εξωτερικώ απολυομένων ναυτών υποχρεώσεις του πλοιοκτήτου η πλοιάρχου.- Διακοπή του ταξιδιού εκ πράξεων του πλοιάρχου, του πλοιοκτήτου η του ναυλωτού' επακολουθήματα αυτής.- Επακολουθήματα διακοπής του ταξιδιού ένεκεν απαγορεύσεως της εμπορίας η παρεμποδίσεως του έκπλου του πλοίου.- Παράτασις ταξιδίόυ, η επιβράχυνσις του ταξιδιού και επακολουθήματα κατά τας περιπτώσεις ταύτας.- Άλωσις, διάρρηξις η ναυάγιον του πλοίου.- - Δικαιώματα του κατά τον πλουν ασθενήσαντος η εν τη υπηρεσία τραυματισθέντος ναύτου.- Περίπτωσις, καθ' ην ο τραυματισμός οφείλεται εις ενέργειαν, σχετιζομένην μέ την κοινήν σωτηρίαν του πλοίου και του φορτίου.- Τραυματισμός ναύτου εν αδεία η άνευ αδείας έξω του πλοίου διατελούντος.- Θάνατος'ναύτου κατά τον πλουν.- Αναίτιος αποβολή ναυτών' οφειλομένη αυτοίς αποζημίωσις.- Απαγόρευσις αποβολής ναυτών εν τω εξωτερικώ.- Εξαίρεσις του τοιούτ.ου κανόνος.

Περί ναυλώσεως του πλοίου' ναύλωσις ολική η μερική, ναύλωσις κατά ταξίδιον, κατά μήνα, κατ' αποκοπήν, κατά τόννον, κατά στατήρα.- Υπό τίνων συνομολογείται η ναύλωσις.- Περί υποναυλώσεως.- Πώς καταρτίζεται η συμφωνία της ναυλώσεως.- Τέλος χαρτοσήμου, εις ο υπόκειται το ναυλοσυμφωνητικόν.- Τι δέον να διαλαμβάνη το ναυλοσυμφωνητικόν.- Όροι του ναυλοσυμφωνητικού.- Περί χρονοτριβής (σταλιών) η υπερμονής (κοντρασταλιών), έναρξις και λήξις αυτών, εορτάσιμοι ημέραι.- Πρόσθετοι όροι εν τω ναυλοσυμφωνητικώ.- Φιλοδώρημα και επίναυλος.- Δαπάναι ρυμουλκίας. - Περί φορτωτικού, χρησιμότητος και περιεχομένου αυτού.- Εις πόσα όμοια συντάσσεται το φορτωτικόν.- Όροι αφορώντες την χρονολόγησιν αυτού.- Φορτωτικόν των διά λ/σμόν του πλοιάρχου, του πληρώματος η των επιβατών εμπορευμάτων' σκοπός αυτού.

Ευθύνη του πλοιάρχου ως προς την φόρτωσιν και εκφόρτωσιν.- Εμπορεύματα επί του καταστρώματος.- Ευθύνη του πλοιάρχου διά την μη έγκαιρον

Σελ. 809
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/810.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

αναχώρησιν αυτού, η διά την ένεκεν υπαιτιότητός του βραδύτητα του πλου.

- Τίς ο λιμήν  του προορισμού κατά τας διαφόρους περιπτώσεις.- Ευθύνη του πλοιάρχου' διά την ένεκεν αυτού " βραδύτητα της εκφορτώσεως.- Τίς ο παραλήπτης κατά τας διαφόρους περιστάσεις, προς δν δέον ο πλοίαρχος να παραδώση τα εμπορεύματα.- Τί πρέπει να πράξη ο πλοίαρχος εν περιπτώσει αρνήσεως του παραλήπτου,, όπως παραλάβη το φορτίον η μέρος αυτού.- Ο πλοίαρχος δύναται να παρακράτηση το φορτίον λόγω πληρωμής του ναύλου;

-Υποχρεώσεις του πλοιάρχου προς τους επιβάτας.- Αβαρίαι· υλικαί ζημίαι· έκτακτοι δαπάναι.- Τίνες βλάβαι του πλοίου και του φορτίου χαρακτηρίζονται ως αβαρίαι;- Τίνες έκτακτοι δαπάναι γενόμεναι διά το πλοίον και το φορτίον χαρακτηρίζονται ως αβαρίαι;-Χρόνος, καθ' όν αι ζημίαι του πλοίου, η αι χάριν αυτών γενόμεναι δαπάναι, χαρακτηρίζονται ως αβαρίαι.

Τακτικαί δαπάναι εις βάρος του πλοίου και του φορτίου, μη αποτελούσαι αβαρίαν.- Διάκρισις των αβαριών εις γενικάς και μερικάς.- Περί των εκβαλλομένων εις την Θάλασσαν πραγμάτων.- Τίνα πράγματα προτιμώνται εις την εκβολήν.- Χαρακτήρ των μερικών αβαριών.- Περί ασφαλείας.- : Στοιχεία προς σύνταξιν του ασφαλιστικού συμβολαίου.- Ασφάλιστρα.- Πολλαπλαί ασφάλειαι. Δύναται ο πλοίαρχος ν' ασφαλίση το πλοίον η το φορτίον;-Ασφάλεια διά μεσιτών.- Ασφαλισταί διάλογαριασμόν.- Διάφορα είδη ασφαλειών.- Υποχρεώσεις του ασφαλιζομένου.- Περί εγκαταλείψεως.- Εγκατάλειψις εν περιπτώσει ναυαγίας, καθίσματος μετά διαρρήξεως, ανικανότητος προς πλουν, βλάβης του εμπορεύματος, απωλείας η βλάβης του πλοίου, - Δικαιούται ο πλοίαρχος να εγκαταλείψη ;- Τύποι συντάξεως διαφόρων εκθέσεων, διασκεμμάτων η εγγράφων σχετικών προς την εν γένει διαχείρισιν του πλοίου.

Κανονισμοί λιμένων;- Κανονισμοί ναυσιπλοΐας διωρύγων και ποταμών,

- Περί τελών υπό των πλοίων και υπό των εργατών θαλάσσης καταβαλλομένων.

Καθήκοντα του πλοιάρχου κατά τον περί Ναυτ. Απομ, Ταμείου νόμον.

ΣΗΜ. Η επί των καθηκόντων του πλοιάρχου εξέτασις δεν δύναται να διαρκέση δι' έκαστον υποψήφιον έλαττον του τετάρτου της ώρας.

Γεωγραφία

Περί ξηράς και θαλάσσης.- Επιφάνεια της ξηράς και εσωτερική αυτής κατάστασις.- Όρη, βουνά, λόφοι.- Ακρωτήρια.- Ηφαίστεια.- Λίμναι.- Υποδιαίρεσις της ξηράς εις Ηπείρους.- Νήσοι και χερσόνησοι.- Ισθμοί.- Ποταμοί, χείμαρροι, ρύακες, ποταμοί πλωτοί.

Υποδιαίρεσις της θαλάσσης εις ωκεανούς και θαλάσσας.- Κόλποι, όρμοι και λιμένες.- Πορθμοί.- Περί του βυθού των θαλασσών.- Πολιτική γεωγραφία.- Διαίρεσις των ηπείρων πολιτικώς.- Οι κυριώτεροι εμπορικοί λιμένες.- Θαλάσσιοι οδοί διεθνούς κινήσεως.

Σελ. 810
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/811.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

7

ΝΑΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

(Β; Διάταγμα / 8 Απριλίου 1867)

Κυβέρνηση Α. Κουμουνδούρου

Υπουργός Χ. Χριστόπουλος

ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Περί ναυτικής διδασκαλίας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'. ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψιν τα άρθρα 12 και έπόμ. του περί Αστυνομίας της Εμπορικής Ναυτικής Βασιλικού Διατάγματος 15 Δεκεμβρίου 1836, κατά πρότασιν του επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Ημετέρου Υπουργού, διατάσσομεν τάδε.

Άρθρον 1. Εν τοις Ναυτικοίς Σχολείοις, τοις προς εκπαίδευσιν εμποροπλοιάρχων, δεκτός μαθητής γίνεται ο γινώσκων τουλάχιστον το αναγινώσκειν, το γράφειν, το αριθμείν.

Άρθρον 2. Τα εν αυτοίς τοις Σχολείοις διδαχθησόμενα μαθήματα ορισθήσονται διά προγράμματος, εκδοθησομένου υπό του αυτού Ημετέρου Υπουργού.

Άρθρον 3. Των μαθημάτων αυτών η διδασκαλία είναι καθημερινή, διαρκεί δε εξ μήνας.

Άρθρον 4. Δύω εν παντί Ναυτικώ Σχολείω θέλουσι σχηματισθή τάξεις, η ετέρα της ετέρας προτρέχουσα όλην τριμηνίαν.

Άρθρον 5. Εις τα Ναυτικά Σχολεία διακοπαί δεν επιτρέπονται.

Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργόν ανατίθεται η εκτέλεσις του παρόντος Διατάγματος.

Εν Αθήναις, την 8 Απριλίου 1867

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 28/4 Μαΐου 1867.

Σελ. 811
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/812.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

8

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

(Εγκύκλιος 2819/8 Απριλίου 1867)

Κυβέρνηση Α. Κουμουνδούρου

Υπουργός Χ. Χριστόπουλος

Αριθ πρωτ. 2819.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Περί κανονισμού των δι' εμποροπλοιάρχους ναυτικών σχολείων

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ EKKA. KΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Προς τους νομάρχας, επάρχους και διδασκάλους των ναυτικών σχολείων

Δεν είναι υμίν άγνωστον ότι εκ των συντελεσάντων εις την έξαρσιν, την δύναμιν και τον πλούτον των ημετέρων προγόνων ήτο κατά πρώτον λόγον και η ναυτιλία, όπως και τανύν συμβαίνει, και δι' αυτής, εν τη εθνική παρακμή ετηρείτο αδιαλείπτως η του γένους συγκοινωνία και ο σύνδεσμος, και δι' αυτής εφαίνετο πανταχού ότι εις το αποβαλόν την εαυτού αυτονομίαν έθνος υπελείπετο κίνησις και ζωή, και εναπέμενον τα στοιχεία της ελπίδος και προσδοκίας της εαυτού αναγεννήσεως εις την ελευθερίαν, εις ην πάλιν η ναυτιλία έφερε την εαυτής συμβολήν γενναίαν και τελεσφόρον,

Η οσημέραι δε ανάπτυξις αυτής και επέκτασις δεν ηδύνατο να η περιωρισμένη άνευ βλάβης και δυστυχημάτων εις της απλής ευφυΐας και πείρας τας οδηγίας' διά τούτο και οίκοθεν συνεστήθησαν ναυτικαί σχολαί ίδιωτικαί εις τας κυριωτέρας των παραλίων και ναυτικών πόλεων του περικλύστου ημών τόπου, εις άς εδιδάσκοντο και θεωρητικώς την ναυτικήν οι δυνάμενοι να εκτίσωσι και δίδακτρα. Επειδή δε αι σχολαί αύται ως ιδιωτικαι δεν είχον την απαιτουμένην εν τη διδασκαλία ενότητα, ούτε υπήρχον όροι ωρισμένοι εις τους προσερχόμενους, ίνα επί των απαιτουμένων θεμελίων επιτεθή η της ναυτικής διδασκαλία, έγνωμεν, αναλαμβάνοντες δαπάναις του δημοσίου τας σχολάς ταύτας, να διατυπώσωμεν επί το ομοιόμορφον την εν αυταίς διδασκαλίαν, και να

Αναδημοσιεύεται από το Παρίσης, τ A', σ. 333-336.

Σελ. 812
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/813.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ορίσωμεν την τε διάρκειαν αυτής και τα προσόντα των μελλόντων να διδαχθώσιν αυτήν.

Φέρομεν δε εις γνώσιν υμών ταύτα, ίνα καταστήσετε γνωστά τα περί τούτων τοις εν τω διοικουμένω παρ' υμών νόμω ενδιαφερομένοις,

Διά Β. διατάγματος, σήμερον 'εκδοθέντος και παρά πόδας δημοσιευομένου, ορίζεται η προκαταρκτική μάθησις των προς τοιαύτην εκπαίδευσιν προσερχόμενων και η διάρκεια της ναυτικής αυτών διδασκαλίας' επί τη βάσει αυτού εξεδώκαμεν το πρόγραμμα των μαθημάτων, δι' ου εξηγείται αρκούντως το τε είδος και το ποσόν των γνώσεων των κατά τας ιδέας της Κυβερνήσεως απαραιτήτων τοις πλοιάρχοις των εθνικών εμπορικών πλοίων.

Και τα μεν εν τω προγράμματι των εν αυτοίς τοις σχολείοις παραδοθησομένων μαθημάτων παραγγελλόμενα εισίν ευκρινή και σαφή. Επειδή όμως ενδεχόμενον είναι' να λάβωσι ταύτα εφαρμογήν διάφορον του κυρίου σκοπού της συστάσεως των ναυτικών σχολείων και εναντίον του συμφέροντος των επ' έμπορία ναυτιλλομένων, το Υπουργείον σπεύδει να ερμηνεύση το πράγμα καθαρώτερον κατά το δυνατόν,

Στάδιον εξαίρετον των ναυτικών αυτών επιχειρήσεων οι Έλληνες έχουσι την έσω θάλασσαν, την λεγομένην Μεσόγειον· την θάλασσαν ταύτην αν τις εκλάβη ως λίμνην και όχι ως πέλαγος μετέωρον, μεγάλως δε σφάλλει· διότι μόλις η εν όψει ξηρά αφανισθή, ξηρά άλλη επιφαίνεται, Διά τούτο το ναυτίλλεσθαι εν τοιαύτη θαλασσή είναι μάλλον μακράς πείρας έργον η επιστημονικής θεωρίας κατόρθωμα. Τούτου ένεκα ούτε πολλήν απαιτούμεν παρά των ναυτικών μας προκαταρκτικήν μάθησιν, ούτε πολλά η δύσκολα επιβάλλομεν αυτοίς μαθήματα. Κατά ταύτην δε την ιδέαν θέλετε κανονίσει της διδασκαλίας την μέθοδον' διότι δεν έπιθυμούμεν, ουδ'αναγκαίον κρίνομεν να διδαχθώσιν οι μέλλοντες των ελληνικών πλοίων κυβερνήται θεωρίας αχρήστους η μαθήματα περιττά· αλλά περιορίζομεν άπασαν αυτών την προσοχήν εις τα κοινώς χρήσιμα, εις τα δεκτικά εφαρμογής, εις τα απαραίτητα.

Επειδή δε δύσκολον είναι η των ναυτικών τάξις να μάθη των σχολείων την γλώσσαν και τας μεθόδους και να αναβή μέχρι των διδασκάλων, οφείλουσιν oì διδάσκοντες να καταβώσι μέχρις αυτών και να χειραγωγήσωσιν αυτούς ως αρχάρια παιδία, τοιουτοτρόπως δε θέλομεν κατορθώση να καταστήσωμεν αυτοίς αγαπητά τα σχολεία και να αποκτήσωμεν εμποροπλοιάρχους κρείττονας των υπαρχόντων.

Θέλουσα δε η Κυβέρνησις να τύχωσιν οι ημέτεροι Ναυτικοί πάσης ευκολίας εις απόκτησιν των απαραιτήτων αυτοίς γνώσεων, δύω ώρισε να σχηματισθώσιν εν παντί ναυτικώ σχολείω τάξεις, η ετέρα της ετέρας κατά τριμηνίαν προτρέχουσα' ούτω δε ανά πάντα τρίτον μήνα ο επ' εμπορία ναυτιλλόμενος.- είτε παραχειμάζων, είτε το ίδιον σκάφος καταρτίζων εν ώρα θέρους, δύναται να εύρη εν τω ναυτικώ σχολείω τάξιν αρχομένην.

Σελ. 813
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/814.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Βεβαίως δε θέλουσιν οι διδασκόμενοι ευδοκιμήσει, βεβαιουμένου του εις αυτούς εξηγουμένου μαθήματος δι' εμπράκτων αποδείξεων. Επί τούτω δε θέλουσι προικισθή τα σχολεία διά των χρειωδών ναυτικών εργαλείων και διά παντός άλλου βοηθήματος επιτηδείου. Δεν διστάζει δε το Υπουργείον να πιστεύση ότι το περί ναυτικής εκπαιδεύσεως διανόημα αυτού θέλει εντελώς πραγματοποιηθή, αν οι μεν διδάσκαλοι εκτελέσωσι πιστώς τα παραγγελλόμενα, οι δε μαθηταί δείξωσι τοσαύτην προς εκμάθησιν της τέχνης αυτών προθυμίαν, όσην υπέρ αυτών η Κυβέρνησις δεικνύει πρόνοιαν, διότι εν παντί έργω προθυμία αθυμίας διαφέρει.

Εν Αθήναις τη 8 Απριλίου 1867.

Ο Υπουργός

Χ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Των εν τοις Ναυτικοίς σχολείοις διδαχθησομένων μαθημάτων

Έχοντες υπ' όψιν το 2 άρθρον του από 8 Απριλίου ε.ε. Βασιλικού Διατάγματος, κανονίζομεν τα εν τοις ναυτικοίς σχολείοις διδαχθησομενα μαθήματα ως εξής'

Αριθμητική. Επίτομος και πρακτική επανάληψις των τεσσάρων παθών των κλασμάτων (των τε κοινών και των δεκαδικών) και των συμμιγών αριθμών. Μέθοδος των τριών, της εταιρίας, του τόκου, επιτόμως και πρακτικώς.

Γεωμετρία. Απλαί ιδέαι της γραμμής της γωνίας, του τριγώνου, των παραλλήλων, του κύκλου, της σφαίρας, του κύκλου του μεγίστου της ζώνης. Διαίρεσις του κύκλου κατά μοίρας και λεπτά και υπολογισμοί των διαιρέσεων αυτών.

Γεωγραφία. Πρακτική εξήγησις του ορίζοντος, του ισημερινού, του μεσημβρινού, των τροπικών, των πολικών του άξονος, των πόλων, της εκλειπτικής. Περί πλάτους και μήκους πρακτικώς. Πλάτους και μήκους αναγωγαί, Μήκος κατά μοίρας και κατά χρόνον,

Υδρογραφία. Στοιχειώδης εξήγησις πίνακος υδρογραφικού, του σχήματος και του μεγέθους της γης, Μερκάτορος πίναξ. Πρακτικός προσδιορισμός του τόπου του πλοίου εν όψει ξηράς δι' αντιστοιχιών,

Ναυτιλία. Κατασκευή και χρήσις του δρομόμετρου. Εξήγησις της ναυτικής πυξίδος. Τρόπος του μαγνητίζειν την βελόνην της πυξίδος. Ναυτικον τρίγωνον. Αι τέσσαρες της λύσεως αυτού εξαίρετοι περιστάσεις. Πρακτική

Σελ. 814
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 795
  17_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

  6

  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΟΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

  (Β, Διάταγμα / 18 Οκτωβρίου 1852)

  Κυβέρνηση Α. Κριεζή

  Υπουργός Ναυτικών Α. Κριεζής

  ΔΙΑΤΑΓΜΑ

  Περί εξετάσεων των Ελλήνων εμποροπλοιάρχων111

  ΟΘΩΝ ΕΛΕΩ. ΘΕΟΥ

  ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ,

  Επιθυμούντες να δώσωμεν εις το περί εξετάσεως των Ελλήνων εμποροπλοιάρχων Ημέτερον Διάταγμα, το κατά τήν:24 Νοεμβρίου του 1850 έτους εκδοθέν, οσον  ένεστι σαφήνειαν, κατά πρότασιν του Ημετέρου επί των Ναυτικών Υπουργού διατάσσομεν τα παραπόδας. .

  Άρθρον A'. Οι επιθυμούντες να λάβωσιν εμποροπλοιάρχου δίπλωμα, προς τοις άλλοις τοις οριζομένοις υπό του 14 άρθρου του περί αστυνομίας της εμπορικής ναυτιλίας Βασ. Διατάγματος, υποβάλλονται εις προφορικάς και εγγράφους εξετάσεις, καθ' άς πρέπει ν' αποδείξωσιν ότι γινώσκουσι τα ακόλουθα.

  1) Το αναγιγνώσκειν, το γράφειν, το αριθμείν.

  2) Την χρήσιν των λογαριθμικών πινάκων.

  3) Τας γεωγραφικάς της σφαίρας διαιρέσεις.

  4) Τους ναυτικούς χάρτας και την χρήσιν αυτών.

  5) Την κατασκευήν και την χρήσιν του δρομόμετρου και της πυξίδος.

  6) Την κατά τας κυριωτέρας μεθόδους εμπειρικήν λύσιν του ναυτικού τριγώνου.

  7) Την χρήσιν των ναυτικών αστροσκοπίων (των κοινώς λεγομένων Σεττάντε, οττάντε).

  8) Τον διά του μεσημβρινού ηλιακού εξάρματος προσδιορισμόν του πλάτους.

  9) Τον τρόπον, καθ' όν εν θαλάσση προσδιορίζεται ο χρόνος.

  Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 59/18 Νοεμβρίου 1852.