Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:960
 
Αριθμός τόμων:2ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Νομοθεσία
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 26.12 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 80-99 από: 962
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/80.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

13

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ

(Β, Διάταγμα / 23 Αυγούστου 1878)

Α. Κουμουνδούρου

Υπουργός Θ. Δηλιγιάννης

ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Περί οργανιστικού του Διδασκαλείου και του Προτύπου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψιν τας §§ δ' και α' του άρθρου 8 του από 11 Ιανουαρίου 1878 περί συστάσεως Διδασκαλείου εν Αθήναις ΧΘ' νόμου, επί τη προτάσει του ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, αποφασίζομεν και διατάσσομεν τάδε.

Α'. Περί των καθ' έκαστον της διδασκαλίας.

Άρθρον 1. Το σχολικόν έτος του Διδασκαλείου αρχόμενον από της 1 Σεπτεμβρίου λήγει την 1 Ιουλίου, διακοπτομένων των μαθημάτων κατά τους μήνας Ιούλιον και Αύγουστον, Διαιρείται δε το σχολικόν έτος εις δύο εξάμηνα, το χειμερινόν λήγον την εβδομάδα της τυροφάγου, και το θερινόν την 1 Ιουλίου.

Άρθρον 2. Τα μαθήματα του Διδασκαλείου άρχονται κατά μεν το χειμερινόν εξάμηνον από της 8 π. μ. ώρας, κατά δε το θερινόν από της 7, Αναγκαίως δε γίνεται διακοπή μεταξύ των της πρωίας και των μετά μεσημβρίαν μαθημάτων επί μίαν μεν τουλάχιστον ώραν μέχρι τέλους Μαρτίου, επί δύο δε από 1 Απριλίου.

Άρθρον 3. Τα μαθήματα της Γ' τάξεως του Διδασκαλείου τάσσονται καθ' ώρας μη συμπιπτούσας προς τας της εν τω προτύπω διδασκαλίας των μαθητών αυτής.

Άρθρον 4. Βάσις της διδασκαλίας εκάστου μαθήματος πρέπει να ήνε βιβλίον έντυπον εγκριθέν υπό του συλλόγου των καθηγητών.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 49/28 Αυγούστου 1878.

Σελ. 80
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/81.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Μόνον εν ελλείψει καταλλήλων βιβλίων επιτρέπεται συντομωτάτη υπαγόρευσις.

Αρθρον 5, Η διδασκαλία συμφώνως τω προορισμώ του διδασκαλείου δέον να γίνηται επί το πρακτικώτερον, τείνουσα να καταστήση τους μαθητάς όσον οίον τε. έπιτηδειοτέρους εις το διδασκαλικόν έργον και να διαπλάσση το ήθος αυτών.

Άρθρον 6. Άπαντα τα μαθήματα του Διδασκαλείου είνε υποχρεωτικά.

Άρθρον 7. Ο αριθμός των μαθητών εκάστης τάξεως δεν δύναται να υπερβή τους πεντήκοντα.

Β'. Περί εσωτερικής τάξεως τον Διδασκαλείου

Άρθρον 8, Ο διευθυντής του Διδασκαλείου - έχει την γενικήν εποπτείαν του τε Διδασκαλείου και του προσηρτημένου αυτώ προτύπου σχολείου. Ως τοιούτος υπόκειται αμέσως εις το επί των Εκκλησιαστικών,και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργείον· έχει ίδιον γραφείον μετά των απαιτουμένων εις αυτό βιβλίων και σφραγίδα κατά τα περί τούτου κεκανονισμένα. Όθεν έχει τα εξής καθήκοντα.

α') Ο διευθυντής επαγρυπνεί εις την ακριβή εφαρμογήν των προγραμμάτων του τε Διδασκαλείου και του προτύπου κατά τε το ποσόν των ωρών και την παραδεδεγμένην υπό του συλλόγου των καθηγητών μέθοδον και εις την εκτέλεσιν των κανονισμών, των B. Διαταγμάτων και των οδηγιών του επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργείου, αναφερομένων εις τε το Διδασκαλείον και το πρότυπον σχολείον.

β') Ο διευθυντής του Διδασκαλείου προεδρεύει του συλλόγου των καθηγητών και διδασκάλων του Διδασκαλείου κατά τας κεκανονισμένας συνεδριάσεις. Δύναται δε να συγκαλή τον σύλλογον και εκτάκτως όποτε ήθελε νομίζει τούτο αναγκαίον.

γ') Προς τους καθηγητάς και διδασκάλους έχει το δικαίωμα ν' απευθύνη κατ' ιδίαν παρατηρήσεις, αν δεν εκτελώσιν ακριβώς τα καθήκοντα των. Εν περιπτώσει δε καθ' ην διά του μέσου τούτου δεν ήθελεν επιτευχθή η εις την ακριβή εκπλήρωσιν του καθήκοντος επάνοδος αυτών, ο διευθυντής οφείλει να υποβάλη εις το Υπουργείον έκθεσιν και ητιολογημένην γνώμην περί του πρακτέου.

δ') Οφείλει άπαξ τουλάχιστον του μηνός να παρευρίσκηται εις την διδασκαλίαν εκάστου μαθήματος, να επισκέπτηται δ' άπαξ τουλάχιστον της εβδομάδος το πρότυπον.

ε') Ο διευθυντής οφείλει να επαγρυπνή επί της ευκοσμίας και επιμελείας και της ακριβούς εκτελέσεως των καθηκόντων των μαθητών του Διδασκαλείου.

στ') Ο διευθυντής έχει το δικαίωμα να επιβάλη τοις μαθηταίς τας εξής ποινάς.

Σελ. 81
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/82.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Α' Επίπληξιν κατ' ιδίαν.

Β' Επίπληξιν ενώπιον του συλλόγου των καθηγητών.

Γ' Κράτησιν εν τω καταστήματι καθ' απάσας τας από πρωίας μέχρι της μεσημβρίας ώρας της διδασκαλίας.

Δ'. Κράτησιν εν αυτώ καθ' απάσας τας ώρας της διδασκαλίας από της πρωίας μέχρι της εσπέρας.

Ε' Πρόσκαιρον αποβολήν μέχρι τριών ημερών.

ζ') Μετά το πέρας των εξετάσεων εκάστης εξαμηνίας, ο διευθυντής υποβάλλει εις το επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργείον το αποτέλεσμα των εξετάσεων κατά δε το τέλος του σχολικού έτους υποβάλλει και λεπτομερή περί των πεπραγμένων έκθεσιν και υποδεικνύει τας τυχόν επενεκτέας διορθώσεις εν τε τω Διδασκαλείω και προτύπω.

η') Ο διευθυντής οφείλει να διδάσκη δέκα και οκτώ ώρας τουλάχιστον εν τω Διδασκαλείω καθ' εβδομάδα, έχων και δικαίωμα εκλογής επί των Ελληνικών μιάς τάξεως και παντός άλλου μαθήματος.

θ') Τον διευθυντήν απόντα η κωλυόμενον αναπληροί ο αρχαιότερος των δύο διδακτόρων του φιλολογικού τμήματος καθηγητών.

ι') Ο διευθυντής δύναται να χορηγή εις καθηγητήν η διδάσκαλον άδειαν απουσίας διήμερον.

ία') Ο διευθυντής ορίζει τα καθήκοντα του επιστάτου και των δύο υπηρετών του καταστήματος, οίτινες υπάγονται εις τας αμέσους διαταγάς αυτού.

Άρθρον 9. Έκαστος των καθηγητών και διδασκάλων του Διδασκαλείου οφείλει:

α') Νά διδάσκη ανελλιπώς τα διά του προγράμματος ανατεθέντα αυτώ μαθήματα, μερίμνων περί της ευκοσμίας των μαθητών κατά τας ώρας της διδασκαλίας.

β') Να παρευρίσκηται εν ταις τακτικαίς και εκτάκτοις συνεδριάσεσι του συλλόγου των καθηγητών και διδασκάλων του Διδασκαλείου. Μετά την απόφασιν δε του συλλόγου επί των αντικειμένων των προς διάσκεψιν υπό του διευθυντού προβαλλομένων, δύναται καθηγητής η διδάσκαλος να προτείνη τι προς συζήτησιν.

γ') Να εκτελή τας διατάξεις των κανονισμών και τα τυχόν ανατιθέμενα αυτώ καθήκοντα διά διαταγής του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως.

δ') Eι μεν είνε τακτικός καθηγητής, να διδάσκη είκοσι και μίαν ώρας τουλάχιστον καθ' εβδομάδα, ει δε καθηγητής η διδάσκαλος ειδικού μαθήματος, πάσας τας ώρας του μαθήματος του τας εν τω προγράμματι ωρισμένας. Αλλ' ο καθηγητής του Διδασκαλείου, εις ον είνε ανατεθειμένη η διεύθυνσις του προτύπου, οφείλει να διδάσκη πάσας τας κεκανονισμένας εν τω προτύπω ώρας και να εκτελή πάντα τα ανατεθειμένα αυτώ καθήκοντα· εν δε τω Διδασκαλείω οφείλει

Σελ. 82
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/83.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

να διδάσκη την μεθοδικήν (η διδασκαλικήν καλουμένην) και εν ανάγκη και άλλον τι μάθημα.

ε') Να αναλαμβάνη το μάθημα ασθενούντος καθηγητού η διδασκάλου προσκαλούμενος εγγράφως υπό του διευθυντού του Διδασκαλείου.

στ') Να μεριμνά περί της τακτικής φοιτήσεως, επιμελείας και προκοπής εν τω υπ' αυτού διδασκομένω μαθήματι εκάστου των μαθητών και να κρατή καθημερινόν έλεγχον των απουσιών και της προόδου και διαγωγής αυτών εντός και εκτός του καταστήματος,

Άρθρον 10, Οι καθηγηταί και οι διδάσκαλοι, του Διδασκαλείου και του προτύπου οφείλουσι να διδάσκωσι τα ανατεθειμένα αυτοίς μαθήματα συμφώνως προς την παραδεδεγμένην υπό του συλλόγου των καθηγητών μέθοδον.

Άρθρον 11. Ουδείς των καθηγητών και διδασκάλων, ουδέ ο διευθυντής δύναται., διαρκούντος του σχολικού έτους, να λάβη άδειαν απουσίας, ειμή δι' ασθένειαν πιστοποιουμένην ενόρκως υπό δύο ιατρών ενώπιον του αρμοδίου ειρηνοδίκου.

Άρθρον 12. "Εκαστος καθηγητής η διδάσκαλος έχει το δικαίωμα να επιβάλη εις τους μαθητάς τας εξής σωφρονιστικάς ποινάς.

α') Επίπληξιν το πρώτον κατ' ιδίαν, είτα δε εν τη παραδόσει.

β') Απομόνωσιν επί δύο το πολύ ώρας εν τινί δωματίφ του καταστήματος .μετά η άνευ γραφικής εργασίας.

γ') Έξωσιν από της παραδόσεως.

Άρθρον 13. Ο σύλλογος των καθηγητών του Διδασκαλείου αποτελείται από τους καθηγητάς αυτού υπό την προεδρείαν του διευθυντού του Διδασκαλείου η, τούτου κωλυομένου, υπό την του κατά τον νόμον αναπληρωτού αυτού, κατά το άρθρον 8, εδάφ. θ'· οι δε διδάσκαλοι της ιχνογραφίας, καλλιγραφίας, μουσικής και γυμναστικής παρευρίσκονται μεν εις τας συνεδριάσεις, όταν κληθώσι προς τούτο υπό του διευθυντού, δικαίωμα όμως ψήφου έχουσι μόνον όταν γίγνεται διάσκεψις περί του μαθήματος αυτών.

Άρθρον 14. Ο σύλλογος των καθηγητών του Διδασκαλείου συνέρχεται πάντοτε τη προσκλήσει του διευθυντού καθ' ώραν ωρισμένην υπό τούτου εκ των μη τεταγμένων προς διδασκαλίαν, τακτικώς μεν άπαξ του μηνός, εκτάκτως δε οπότε ήθελε κρίνει τούτο άναγκαϊον ο διευθυντής.

Άρθρον 15. Έργα του συλλόγου είνε τα εξής.

α') Ορίζει διά πρακτικού κατά την αρχήν του σχολικού έτους την μέθοδον της διδασκαλίας εκάστου μαθήματος, τα διδακτικά βιβλία και όργανα, καθ' α οφείλει ο καθηγητής η διδάσκαλος να διδάσκη· ωσαύτως δε και το διδαχθησόμενον ποσόν του μαθήματος καθ' εκάτερον έξάμηνον.

β') Προσδιορίζει τον διευθυντήν του προτύπου συμφώνως τοις ορισμοίς του άρθρου 14 του περί συστάσεως του Διδασκαλείου νόμου και κατανέμει εις

Σελ. 83
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/84.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

τους μαθητάς του Διδασκαλείου τα εν τω προτύπω διδακτέα υφ΄ εκάστου μαθήματα.

γ') Συντάττει το πρόγραμμα εκατέρας εξαμηνίας κατανέμων τα μαθήματα εις έκαστον των διδασκόντων και ορίζων τας ώρας της διδασκαλίας αυτών,

δ'} Γνωμοδοτεί περί της μεθόδου της διδασκαλίας εν τω προτύπω· εν διαφωνίο; δε περί τούτου μεταξύ των διευθυντών του προτύπου και του Διδασκαλείου αποφασίζει το Υπουργείον.

ε') Κρίνει περί του αποτελέσματος των εξετάσεων των μαθητών.

στ') Συσκέπτεται περί της προόδου, της επιμελείας και της διαγωγής των μαθητών και περί παντός ληπτέου μέτρου αφορώντος εις την πρόοδον των εργασιών του Διδασκαλείου και προτύπου· συντάσσει περί τούτου πρακτικά υποβαλλόμενα εις την έγκρισιν του Υπουργείου.

ζ') Αποφασίζει περί τιμωρίας άτακτημάτων μαθητού η μαθητών έχων δικαίωμα αποβολής παντελούς η πρόσκαιρου.

Άρθρον 16. Εν απαρτία θεωρείται ο σύλλογος όταν είνε τέσσαρα τουλάχιστον μέλη αυτού παρόντα, ων τα τρία αναγκαίως πρέπει να ήνε εκ των καθηγητών' αποφαίνεται δε επί πάντων των ζητημάτων κατά πλειοψηφίαν, του προέδρου έχοντος εν ισοψηφία την νικώσαν.

Άρθρον 17. Ο διευθυντής, εάν κρίνη επιβλαβή η αλυσιτελή απόφασίν τινα του συλλόγου, έχει το δικαίωμα να αναστείλη η να διακόψη την εκτέλεσιν αυτής. Αλλά τότε οφείλει να υποβάλη αμέσως αναφοράν λεπτομερή και ητιολογημένην εις το επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργείον, ότι αποφάσιζε., οριστικώς έγκρίνον, τροποποιούν η ακυρούν την απόφασίν του συλλόγου.

Άρθρον 18. Τα πρακτικά του συλλόγου αναγράφονται εν ιδίω βιβλίω υπό του νεωτέρου την ηλικίαν καθηγητού· ο δε μειονοψηφών έχει το δικαίωμα να αναγράφη εν αυτοίς αιτιολογίαν της γνώμης του.

Εις τον ημέτερον επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως υπουργόν ανατίθεται η δημοσίευσις και εκτέλεσις του παρόντος Διατάγματος.

Εν Αθήναις :τη 23 Αυγούστου 1878.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. Π. ΔΗΛΙΓΙΑΝΝΗΣ

Σελ. 84
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/85.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

14

ΤΟ ΖΑΠΠΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΣΟΤΙΜΟ ΠΡΟΣ ΤΟ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

(Έγγραφο και απόφαση 4180/3-4 Ιουλίου 1879)

Κυβέρνηση Α. Κουμουνδούρου Υπουργός Α. Αυγερινός

Αριθ. Πρωτ. 4180

Περί αναγνωρίσεως τον εν Κωνσταντινούπολη Ζαππείου Παρθεναγωγείου ως Ισοβαθμίου τω εν Αθήναις Αρσακείω Διδασκαλείω

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΟΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Προς τον κ. Πρόεδρον τον Διοικητικού Συμβουλίου τον εν Κωνσταντινουπόλει Ζαππείου.

Ευχαρίστως κοινοποιώ υμίν αντίγραφον της υπό χθεσινήν ημερομηνίαν αποφάσεως μου, δι' ης αναγνωρίζεται ως ίσοβάθμιον τω ενταύθα υπό της φιλεκπαιδευτικής εταιρίας συντηρουμένω Αρσακείω διδασκαλείω, το καθ' υμάς Ζάππειον Παρθεναγωγείον.

Αθήναι τη 4 Ιουλίου 1879.

Ο Υπουργός A. Δ. ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ

Αναδημοσιεύεται από το: Βενθύλος, τ. Α', σ. 97-98.

Σελ. 85
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/86.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Αριθ. Πρωτ. 4180.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ

ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Προς τον φιλογενέστατον κ. Κωνστ. Ζάππαν.

Λαβόντες εν όψει τας περί του φερωνύμου υμίν εν Κωνσταντινουπόλει Παρθεναγωγείου αξιώσεις υμών, ας διά της από 28 παρελθόντος Μαΐου υμετέρας αιτήσεως προς το καθ' ημάς Υπουργείον απηυθύνατε, περί αναγνωρίσεως του εν Κωνσταντινουπόλει Ζαππείου ως ισοβαθμίου τω εν Αθήναις Αρσακείω Παρθεναγωγείω τω υπό της φιλεκπαιδευτικής εταιρίας συντηρουμένω, και το συνημμένον εν τη επιστολή υμών ταύτη αντίτυπον του κανονισμού του Ζαππείου και του γενικού προγράμματος ·των εν αυτώ διδασκομένων μαθημάτων, [1,2] εξ ου προκύπτει ότι εν τω Ζαππείω διδάσκονται τω όντι κύκλος μαθημάτων ευρύτερος και πληρέστερος των εν τω Αρσακείω Διδασκαλείω διδασκομένων και την επίδοσιν των μαθητριών του Ζαππείου εν τοις διδασκομένοις μαθήμασιν εκ των υπό της διευθύντριας αυτού παρουσιασθέντων εις το καθ' ημάς Υπουργείον θεματογραφικών αγωνισμάτων των μαθητριών του Ζαππείου, ων το γνήσιον προσεπιμαρτυρεί η υπογραφή λίαν αξιότιμων και σεβασμίων ανδρών παραστάντων κατά την έγγραφον των μαθητριών εξέτασιν, τεκμηράμενοι και επιθυμούντες να συντελέσω μεν εις παγίωσιν του εθνωφελεστάτου τούτου καθιδρύματος, του επαγγελλομένου την διάδοσιν της ελληνικής παιδείας και γλώσσης κατά την Ανατολήν, αποδεχόμεθα την εύλογωτάτην αίτησιν υμών ταύτην και ανακηρύσσομεν διά της παρούσης ημών αποφάσεως το εν Κωνσταντινουπόλει Ζάππειον Παρθεναγωγείον ισοβάθμιον τω εν Αθήναις Αρσακείω Διδασκαλείω, παρέχοντες αυτώ την προνομίαν όπως αι εξ αυτού απολυόμεναι τελειοδίδακτοι μαθήτρια., έχωσι το δικαίωμα να ύποβάλωνται εις εξέτασιν επί δημοδιδασκαλικώ πτυχίω υπό της προς τούτο τεταγμένης εξεταστικής επιτροπείας της υπό του Γενικού επιθεωρητού των δημοτικών σχολείων προεδρευομένης, όπως υποβάλλονται και αι από του Αρσακείου Παρθεναγωγείου απολυόμεναι τελειοδίδακτοι αυτού μαθήτριαι.

Αντίγραφα της παρούσης αποφάσεως υμών θέλουσι κοινοποιηθή τω τε Διοικητικω συμβουλίω του Ζαππείου και τω της φιλεκπαιδευτικής εταιρίας.

Εν Αθήναις τη 3 Ιουλίου 1879.

Ο Υπουργός

A. Δ. ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ

Σελ. 86
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/87.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

[1] Γενικόν πρόγραμμα μαθημάτων

Γ'. ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ

Τάξις Α'.

Ελληνική γλώσσα' ερμηνεία' Ισοκράτους προς Δημόνικον, Πλούταρχος, ανάγνωσις επί του Χρυσοστόμου και Λουκιανού μετά γυμνασμάτων συντακτικών και Θεματογραφίας, καθ' εκάστην ανά δύο ώρας.

Απαγγελία, ποιημάτων της νεωτέρας φιλολογίας, δις της εβδομάδος, έκθεσις ιδεών,

Εκκλησιαστική Ιστορία, δις της εβδομάδος ανά μίαν ώραν.

Γεωγραφία φυσικοπολιτική Ευρώπης, δις της εβδομάδος ανά μίαν ώραν μετά γυμνασμάτων εθνολογικών και πινακογραφικών.

Θεωρητική Αριθμητική, δις της εβδομάδος ανά μίαν ώραν.

Φυσική Ιστορία· Ζωολογία και το οργανογραφικόν της Βοτανικής, δις της εβδομάδος ανά μίαν ώραν.

Ελληνική Ιστορία, δις της εβδομάδος ανά μίαν ώραν,

Ιχνογραφία και ζωγραφική, τρις της εβδομάδος ανά μίαν ώραν.

Γαλλικά, καθ' εκάστην ανά μίαν ώραν,

Ωδική και Οργανική μουσική, δις της εβδομάδος εκάστη μετά γυμνασμάτων γραπτών.

Καλλιγραφικαί ασκήσεις, εργόχειρα, γυμναστική και χορός.

Τάξις Β'.

Ελληνική γλώσσα' ερμηνεία, Ξενοφών, Λυσίας, Ισοκράτης· ανάγνωσις εκ του Αρριανού, Πολυβίου, Μεγάλου Βασιλείου, Πλουτάρχου, μετά γυμνασμάτων συντακτικών και Θεματογραφίας, καθ' εκάστην ανά δύο ώρας.

Απαγγελία ποιημάτων της νεωτέρας και τής. αρχαίας φιλολογίας εκ παραλλήλου, δις της εβδομάδος· έκθεσις ιδεών,

Αναδημοσιεύεται από το: Κανονισμός του Ζαππείου Ανωτάτου Ελληνικού Εκπαιδευτηρίου του θήλεος φύλου εν Κωνσταντινουπόλει. ιδρυθέντος τω 1875 (Ανεγνωρισμενον υπό της Ελληνικής Κυβερνήσεως ισοβαθμίου τω Αρσακείω), Κωνσταντινούπολη 1879,

σ. 51-54.

Σελ. 87
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/88.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Εκκλησιαστική Ιστορία (συνέχεια) άπαξ της εβδομάδος ανά μίαν ώραν.

Γεωγραφία φυσικοπολιτική των τεσσάρων Ηπείρων, δις της εβδομάδος ανά μίαν ώραν.

Φυσική Γεωγραφία, άπαξ της εβδομάδος ανά μίαν ώραν.

Θεωρητική Αριθμητική και Γεωμετρία, δις της εβδομάδος ανά μίαν ώραν,

Φυσική Ιστορία, Βοτανική, το φυσιολογικόν, και Ορυκτολογία, δις της εβδομάδος ανά μίαν ώραν.

Ελληνική Ιστορία, δις της εβδομάδος ανά μίαν ώραν,

Ιχνογραφία και Ζωγραφική, τρις της εβδομάδος ανά μίαν ώραν.

Γαλλικά, καθ' έκάστην ανά μίαν ώραν,

Ωδική και Οργανική μουσική, δις της εβδομάδος εκάστη μετά γυμνασμάτων γραπτών.

Αντιγραφαί, οικιακά, εργόχειρα και χορός.

Τάξις Γ.

Ελληνική γλώσσα' ερμηνεία, Πλάτωνος Απολογία και Κρίτων- ανάγνωσις εκ της Κύρου Αναβάσεως του Ξενοφώντος και εκ του Ηροδότου το δεύτερον βιβλίον κατ' εκλογήν, μετά γυμνασμάτων συντακτικών Θεματογραφίας και ποιήσεως, καθ' εκάστην ανά δύο ώρας.

Απαγγελία αρχαίων ποιημάτων, δις της εβδομάδος έκθεσις ιδεών.

Κατήχησις. Ερμηνεία Ψαλμών και Αποστόλων, δις της εβδομάδος ανά μίαν ώραν,

Κοσμογραφία, δις της εβδομάδος ανά μίαν ώραν.

Φυσική άπαξ της εβδομάδος ανά μίαν ώραν.

Μαθηματικά, ανακεφαλαίωσις, άπαξ της εβδομάδος μίαν ώραν.

Γενική Ιστορία (αρχαία), δις της εβδομάδος ανά μίαν ώραν.

Ψυχολογία, δις της εβδομάδος ανά μίαν ώραν.

Γαλλικά, καθ' εκάστην ανά μίαν ώραν.

Ωδική και Οργανική μουσική, δις της εβδομάδος εκάστη μετά γυμνασμάτων γραπτών.

Αντιγραφαί, οικιακά, εργόχειρα και χορός.

Ανθρωπολογία και φυσιολογία στοιχειώδης δις της εβδομάδος ανά μίαν ώραν.

Τάξις Δ'.

Ελληνική γλώσσα' ερμηνεία' Πλάτων, Δημοσθένης, Θουκυδίδου τας δημηγορίας, Ομήρου Ιλιάς, ανάγνωσις εκ του Ηροδότου, εκ της Οδύσσειας μετά γυμνασμάτων γραμματικών και καλλιλογικών, πεντάκις της εβδομάδος ανά δύο ώρας.

Σελ. 88
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/89.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Απαγγελία αρχαίων ποιημάτων, δις της εβδομάδος' έκθεσις ιδεών.

Κατά Χριστόν Ηθική, δις της εβδομάδος ανά μίαν ώραν.

Ελληνική Γραμματολογία (αρχαία και νεωτέρα), δις της εβδομάδος ανά μίαν ώραν.

Φυσική, δις της εβδομάδος ανά μίαν ώραν,

Γενική Ιστορία (μέση), δις της εβδομάδος ανά μίαν ώραν.

Οικιακή Οικονομία, δις της εβδομάδος ανά μίαν ώραν.

Λογική, δις της εβδομάδος ανά μίαν ώραν.

Παιδαγωγική, δις της εβδομάδος ανά μίαν ώραν.

Καλλιτεχνία, δις της εβδομάδος ανά μίαν ώραν.

Ιχνογραφία και Ζωγραφική, Γαλλικά, 'Ωδική μετά γυμνασμάτων γραπτών και

Οργανική μουσική. Αντιγραφαί, εργόχειρα, παιδαγωγικαί ασκήσεις ήτοι διδασκαλείον και χορός.

Τάξις Ε'.

Ελληνική γλώσσα· ερμηνεία· τραγικοί και λυρικοί ποιηταί, ανάγνωσις εκ του Δημοσθένους και Πλάτωνος· Θουκυδίδου δημηγορίαι μετά καλλιλογικών ασκήσεων, τετράκις της εβδομάδος ανά μίαν ώραν.

Ελληνική Γραμματολογία (αρχαία και νεωτέρα) δις της εβδομάδος ανά μίαν ώραν.

Φιλοσοφική Ηθική, δις της εβδομάδος ανά μίαν ώραν.

Χημεία, δις της εβδομάδος ανά μίαν ώραν.

Γενική Ιστορία (νεωτέρα) δις της εβδομάδος ανά μίαν ώραν.

Υγιεινή, δις της εβδομάδος ανά μίαν ώραν.

Ελληνική Καλλιτεχνία, δις της εβδομάδος ανά μίαν ώραν.

Πολιτική Οικονομία, δις της εβδομάδος ανά μίαν ώραν.

Ιστορία των παιδαγωγικών και διδακτικών συστημάτων, δις της εβδομάδος ανά μίαν ώραν.

Γαλλικά, καθ' εκάστην ανά μίαν ώραν,

Συνθέσεις, Ασκήσεις παιδαγωγικαί, καθ' εκάστην ανά δύο ώρας,

Καταστιχογραφία, άπαξ της εβδομάδος μίαν ώραν.

Σελ. 89
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/90.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

[2] Γενικόν πρόγραμμα μαθημάτων

Γ'. ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ

Α'. Γυμνασίου,

Ιερά· Εκκλησιαστική Ιστορία μέχρι Φωτίου .................. ώραι 2

Ελληνικά· Ξενοφών, Λυσίας, Λυκούργος κατά Λεωκράτους, Συντακτικού A' μέρος, Θεματογραφικά. Εκθέσεις . ... ......... ... " 12

Μαθηματικά· Θεωρητική αριθμητική  ........ " " 3

Ιστορία' Τα ανατολικά έθνη και εκ της Ελληνικής Ιστορίας μέχρι των

Μηδικών ............................................. " 3

Γεωγραφία· Ελληνική Χερσόνησος ........................... " 2

Ζωολογία, Το φυσιολογικόν μέρος ............................ " 2

Γαλλικά ................. " 4

Ιχνογραφία ............................................... " 2

Ωδική ............. " 2

Καλλιγραφία .............................................. " 2

Εργόχειρον .............................................. " 6

Γυμναστική και χορός ...................................... " 2

42

Β' Γυμνασίου,

Ιερά· Εκκλησιαστική Ιστορία μέχρι των ημερών μας .......... ώραι 2

Ελληνικά· Πλουτάρχου, παράλληλοι Βίοι, Ισοκράτης, Δημοσθένης

Β' και Γ' μέρος του Συντακτικού μετά Θεματογραφίας. Εκθέσεις " 12

Μαθηματικά· Επανάληψις Γεωμετρίας και Αριθμητικής ........ " 2

Ιστορία· Συνέχεια και τέλος Ελληνικής και Ρωμαϊκή ............ " 2

Φυσική Γεωγραφία ........................................ " 2

Βοτανική· Το φυσιολογικόν μέρος ............................ " 2

Χημεία .................................................. " 2

Γαλλικά ................................................. " 4

Ιχνογραφία ............................................... " 2

Ωδική ................................................... " 2

Αναδημοσιεύεται από το: Κανονισμός του Ζαππείου Εθνικού Παρθεναγωγείου εν Κωνσταντινουπόλει, ιδρυθέντος τω 1875, Κωνσταντινούπολη 1885, σ. 38-41.

Σελ. 90
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/91.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

91 Καλλιγραφία ............................................. ώραι 2

Εργόχειρον............................................... " 6

Γυμναστική και χορός ...................................... " 2

42

Γ' Γυμνασίου.

Ιερά Κατήχησις .......................................... ώραι 2

Ελληνικά· Δημοσθένης, Πλάτων, κατ' εκλογήν. Ομήρου Οδύσσεια, Ηροδότου ανάγνωσις. Γραμματική των διαλέκτων. Εκθέσεις και Θεματογραφία ........................................ " 12

Φυσική Πειραματική ....................................... " 2

Ιστορία. Μεσαιωνική, επικρατούσης της βυζαντινής .............. " 2

Καλλιτεχνία .............................................. " 2

Οικιακή Οικονομία ......................................... " 2

Οικιακής Οικονομίας ασκήσεις ............................... " 3

Κοσμογραφία ............................................. " 2

Ορυκτολογία ............................................. " 2

Γαλλικά.................................................. " 3

Ωδική ................................................... " 2

Ιχνογραφία και Καλλιγραφία ................................ " 2

Εργόχειρον............................................... " 4

Γυμναστική και χορός ..................................... " 2

42

Δ' Γυμνασίου.

Ιερά' Παραβολαί Ευαγγελίου. Λειτουργική ................... ώραι 2

Ελληνικά· Ομήρου Ιλιάς, Θουκυδίδου ιστορικόν. Τραγικοί ποιηταί.

Γραμματική των διαλέκτων. Θεματογραφικά γυμνάσματα ...... " 12

Ελληνική Γραμματολογία ..................... " 2

Φυσική Πειραματική ....................................... " 3

Εμπειρική Ψυχολογία ........................................ " 3 ;

Οικιακή Οικονομία μετ' ασκήσεων ............................ " 4

Καλλιτεχνία ............................................... " l

Ιστορία Νεωτέρα  " 2

Γαλλικά ............... " 3

Ωδική ............................. " 2 |?

Ιχνογραφία και Καλλιγραφια ................................. " 2

Εργόχειρον .................. ώραι 4

Γυμναστική και χορός ...................................... " 2

42

Σελ. 91
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/92.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Δ'. ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΝ

Α' Διδασκαλείου.

Ιερά· Κατά Χριστόν ηθική .................................. ώραι 1

Ελληνικά' Θουκυδίδου Δημηγορίαι, Τραγικοί ποιηταί ............ " 6

Ελληνική Γραμματολογία .................................. " 2

Εμπειρικής Ψυχολογίας συνέχεια. Λογικής αρχαί ................ "- 3

Παιδαγωγική ............ , .............................. , " 2

Ιστορία Παιδαγωγίας ...................................... " 2

Ιστορία Ελληνικού Πολιτισμού .............................. " 2

Παιδαγωγικαί και Οικιακής Οικονομίας ασκήσεις ............... " 9

Διδακτικαί ασκήσεις επί των εν τω σχολείω διδασκομένων μαθημάτων " 3

Μαθηματικαί ασκήσεις ..................................... " 2

Γαλλικά .................................................. " 3

Ωδική ................................................... " 2

Ιχνογραφία και Καλλιγραφία ............................... , " 2

Εργόχειρον .............................................. " 3

42

Β' Διδασκαλείου.

Ιερά· Κατά Χριστόν ηθική ................ ώραι 1

Ελληνικά' Καλολογικαί αναπτύξεις αττικών συγγραφέων πεζών και ποιητών .............................................. " 4

Λογική ................................................... " 2

Ιστορία Ελληνικού Πολιτισμού .............................. " 2

Μαθηματικαί ασκήσεις και Καταστιχογραφία ..................... " 3

Παιδαγωγική ............................................. " 2

Ιστορία Παιδαγωγίας ............. " 2

Παιδαγωγικαί και Οικιακής Οικονομίας ασκήσεις ................. " 10

Διδακτικαί ασκήσεις επί των εν τω σχολείω διδασκομένων μαθημάτων " 6

Υγιεινή .................................................. " 2

Ιχνογραφία και Καλλιγραφία ................................ " 2

Γαλλικά ................................................. " 3

Εργόχειρον ............................................... " 3

42

Σελ. 92
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/93.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

15

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ

(Β. Διάταγμα / 16 'Ιουλίου 1879)

Κυβέρνηση Α. Κουμουνδούρου Υπουργός Α. Αυγερινός

ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Περί τροποποιήσεως τον από 25 Μαΐου 1878 Β.Α. περί κατανομής των μαθημάτων εις τας 3 τάξεις του εν Αθήναις Διδασκαλείου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α' κλπ.

Λαβόντες υπ' όψει το από 25 Μαΐου π.ε, Ημέτερον Διάταγμα περί κατανομής εις τας τρεις τάξεις του εν Αθήναις Διδασκαλείου των διά του ΧΘ' Νόμου περί συστάσεως Διδασκαλείου εν Αθήναις ορισθέντων μαθημάτων, και επιθυμούντες να διατάξωμεν ευσκοπώτερον και προς καρποφόρον διδασκαλίαν λυσιτελέστερον τα εν τω Διδασκαλείω διδασκόμενα μαθήματα, κατά πρότασιν του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού τροποποιούμεν το ειρημένον Διάταγμα κατά τα εξής:

α') Η διδασκαλία της Πειραματικής φυσικής περιορίζεται εν τη β' και γ' τάξει του εν Αθήναις Διδασκαλείου προστιθεμένης μιας καθ' εβδομάδα ώρας διδασκαλίας εν εκατέρα των τάξεων τούτων,

β') Η διδασκαλία της Χριστιανικής Ηθικής μετατίθεται από της δευτέρας εις την τρίτην τάξιν, της δε Εκκλησιαστικής ιστορίας από της τρίτης εις την δευτέραν τάξιν.

γ') Η διδασκαλία της Υγιεινής θέλει συναφθή μετά της διδασκαλίας της Σωματολογίας,

.δ') Εν τη γ' τάξει θέλει διδάσκεσθαι Μαθηματική Γεωγραφία.

Εις τον επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργόν ανατίθεμεν την εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

Εν Πειραιεί τη 16 Ιουλίου 1879.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ A. Δ. ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ

Αναδημοσιεύεται από το: Βενθύλος, τ. A', σ. 98.

Σελ. 93
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/94.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

16

ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΤΑΝΗΣΑ

(Νόμος ΩΝΘ'/6 Μαΐου 1880)

Κυβέρνηση Χ, Τρικούπη

Υπουργός Ν. Μαυροκορδάτος

ΝΟΜΟΣ ΩΝΘ',

Περί συστάσεως διδασκαλείων εν Πελοποννήσω και Επτανήσω

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν και διατάττομεν.

Άρθρον 1. Προς μόρφωσιν και αναγνώρισαν διδασκάλων ικανών να διδάσκωσιν εν τοις δημοτικοίς Σχολείοις του Βασιλείου, θέλουσι συσταθή προς το εν Αθήναις, δύο έτι Διδασκαλεία, το μεν εν Πελοποννήσω, το δε εν Επτανήσω. Η πόλις, εν η θέλει συσταθή εκάτερον, και ο χρόνος της ενάρξεως των εργασιών αυτών όρισθήσεται υπό του αρμοδίου Υπουργού διά Βασιλικού Διατάγματος.

Άρθρον 2. Πάσαι αι διατάξεις των 20 άρθρων του από 11 Ιανουαρίου 1878 περί συστάσεως Διδασκαλείου εν Αθήναις ΧΘ' νόμου, αι μη τροποποιούμεναι διά του παρόντος νόμου, ισχύουσι και εφαρμόζονται και εν τοις συσταθησομένοις διδασκαλείοις· ωσαύτως αι διά του νόμου οριζόμεναι συμπληρωτικαί εκείνου διατάξεις ισχύουσι και εφαρμόζονται και εν τω εν Αθήναις Διδασκαλείω. Καταργούνται δε αι εις τον παρόντα νόμον αντικείμεναι.

Άρθρον 3, Διευθυνταί Διδασκαλείων δύνανται να διορισθώσι και διδάκτορες της Φιλολογίας ειδικώς τα Παιδαγωγικά σπουδάσαντες και ευδοκίμως διδάξαντες.

Άρθρον 4. Ο αριθμός των κατά το άρθρον 15 του ΧΘ' νόμου διοριζομένων επί επιμισθίω καθηγητών διδασκαλείων, δεν δύναται να υπερβή τους τρεις, των δε διδασκάλων τους τεσσάρας. Αλλ' η διδασκαλία της Μουσικής, Ιχνογραφίας,

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 52/12 Μαΐου 1880.

Σελ. 94
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/95.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Καλλιγραφίας και Γυμναστικής δύναται να ανατεθή και εις ένα καθηγητήν, φέροντα αποδείξεις ότι εσπούδασεν ειδικώς τα μαθήματα ταύτα, η και εις αλλοδαπόν έχοντα τα ανωτέρω προσόντα. Ο δε μισθός του αναλαβόντος την διδασκαλίαν των μαθημάτων τούτων δεν δύναται να υπερβή τας δραχ. 300,

Άρθρον 5. Κατά των παραβαινόντών η αμελούντών το καθήκον των διευθυντών, καθηγητών και διδασκάλων των Διδασκαλείων έχει ο Υπουργός της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως πειθαρχικήν εξουσίαν, δυνάμενος να επιβάλλη αυτοίς μετ" απολογίαν τας εξής ποινάς. 1) Επίπληξιν 2) Πρόστιμον από 10 έως 50 δραχμών 3) Προσωρινήν παύσιν το πολύ ενός μηνός μετά στερήσεως του μισθού.

Άρθρον 6. Τα διδασκαλεία διατελούσιν υπό την άμεσον εποπτείαν του Υπουργού των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, ασκούντος αυτήν το μεν διά του Γενικού Επιθεωρητού, όφείλοντος άπαξ τουλάχιστον του έτους να επιθεωρή αυτά, το δε δι' Εφορίας συγκειμένης εκ του Επισκόπου, ως Πρόεδρου, του Προέδρου των Εφετών η των Πρωτοδικών, αν Εφετείον δεν υπάρχη, και του Γυμνασιάρχου η των νομίμως αναπληρούντων αυτούς. Τα καθήκοντα και η εξουσία της Εφορίας ταύτης θέλουσι κανονισθή διά Βασ. Διατάγματος.

Άρθρον 7, Οι από των Διδασκαλείων αναγνωρισθησόμενοι διδάσκαλοι δευτέρας τάξεως διορίζονται ως Διευθυνταί δημοτικού σχολείου εν ταις πρωτευούσαις δήμων η Επαρχιών, οι δε αναγνωρισθησόμενοι πρωτοβάθμιοι διορίζονται τοιούτοι εν πρωτευούση Επαρχιών η Νομών. Εν ελλείψει δε δευτεροβαθμίων δημοδιδασκάλων, διορίζονται και τριτοβάθμιοι εν πρωτευούσαις δήμων ως δεύτεροι δε δημοδιδάσκαλοι σχολείου, έχοντος ανάγκην πλειόνων του ενός διδασκάλων, δύνανται να διορισθώσιν εν Σχολείοις πρωτευουσών Νομών η Επαρχιών και δευτεροβάθμιοι η τριτοβάθμιοι, εν δε τοις σχολείοις κωμών διορίζονται τριτοβάθμιοι' δύναται κατ' ιδίαν βούλησιν να διορισθή και πρωτοβάθμιος η δευτεροβάθμιος εν Σχολείω κώμης, αλλ' έχων τον μισθόν και τας αποδοχάς τριτοβαθμίου.

Ο παρών νόμος, ψηφισθείς παρά της Βουλής, και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς, θέλει δημοσιευθή διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθή ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις, τη 6 Μαΐου 1880.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Ν. ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ

Σελ. 95
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/96.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

17

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ Φ.Ε.

(Β. Διάταγμα / 24 Απριλίου 1881)

Κυβέρνηση Λ. Κουμουνδούρου Υπουργός Ν. Παπαμιχαλόπουλος

Περί διδασκαλίας των παιδαγωγικών μαθημάτων

και των εξετάσεων των υποψηφίων διδασκαλισσών

εν τοις Παρθεναγωγείοις της Φιλεκπαιδευτικής εταιρίας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ A' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψιν α'.) τα άρθρα 13, 14 και 58 του περί δημοδιδασκαλίας νόμου της 6 Φεβρουαρίου 1834, β.) τα άρθρα 1 και 5-15 του κανονισμού των Παρθεναγωγείων της Φιλεκπαιδευτικής εταιρίας, του διά του Ημετέρου Διατάγματος της 21 Ιανουαρίου 1870 κεκυρωμένου, και γ'.) το Ημέτερον Διάταγμα της 11 Μαΐου 1867 περί του Αρσακείου ως διδασκαλείου διδασκαλισσών, και επιθυμούντες να κανονίσωμεν εν αυτοίς τα της διδασκαλίας των παιδαγωγικών μαθημάτων, και των πρακτικών ασκήσεων των υποψηφίων διδασκαλισσών, ως και τα των επί πτυχίω εξετάσεων αυτών, συμφώνως προς τα διά των νόμων ΧΘ' της 11 Ιανουαρίου 1878 και ΩΝΘ' της 6 Μαΐου 1880 περί συστάσεως Διδασκαλείων και των προς εκτέλεσιν αυτών εκδοθέντων Ημετέρων Διαταγμάτων δεδογμένα, ώστε η των αρρένων και των θηλέων προκαταρκτική παίδευσις εν άπασι τοις δημοτικοίς σχολείοις του Βασιλείου να χωρή ομόρρυθμος και προς τας αναπτυσσομένας οσημέραι κοινωνικάς σχέσεις και χρείας ηρμοσμένη, επί τη προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού απεφασίσαμεν και διατάσσομεν τάδε·

Άρθρ. 1. Τα υπό της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας συντηρούμενα εν Αθήναις δύο Παρθεναγωγεία, το Εσωτερικόν Αρσάκειον και το Εξωτερικόν, ως και το εν Κερκύρα τούτοις ισοβάθμιον, αναγνωρίζονται προσωρινώς ως Διδασκαλεία 

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 41/11 Μαΐου 1881.

Σελ. 96
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/97.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

της Κυβερνήσεως προς μόρφωσιν και εξέτασιν διδασκαλισσών υπό τους όρους των επομένων διατάξεων.

Άρθρ. 2. Το πρόγραμμα των κατά παν έπιόν έτος διδαχθησομένων εν τοις Παρθεναγωγείοις τούτοις μαθημάτων υποβάλλεται κατά Μάιον εκάστου έτους υπό την έγκρισιν του επί της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργείου, αι δ' επ' αυτού τροποποιήσεις εφαρμόζονται αναγκαίως από της αρχής του επομένου σχολικού έτους.

Άρθρ. 3. Σκοπός της διδασκαλίας πάντων των εν τοις Παρθεναγωγείοις τούτοις διδασκομένων μαθημάτων τίθεται η ηθική κυρίως μόρφωσις των νεανίδων και η προπαρασκευή αυτών εις το διδασκαλικόν έργον. Προς τον σκοπόν δε τούτον ρυθμίζεται η διδασκαλία των μαθημάτων επί το πρακτικώτερον.

Άρθρ. 4. Εν ταις ανωτέραις τάξεσι των Παρθεναγωγείων τούτων, τη τετάρτη και πέμπτη διδάσκονται τα εξής. Παιδαγωγικά μαθήματα. 1) Εμπειρική Ψυχολογία μετά στοιχειώδους Λογικής, 2) Παιδαγωγική, 3) Διδακτική και Μεθοδική μετ' ασκήσεων καθ' εκατέραν τάξιν εν προσηρτημένω προτύπω δημοτικώ σχολείω θηλέων δι' υποδειγματικής διδασκαλίας υπό εμπείρου καθηγητού αποδεδειγμένως, εν Πανεπιστήμιο) και Διδασκαλείω τα Παιδαγωγικά ειδικώς σπουδάσαντος. Εις την θέσιν του καθηγητού τούτου, όστις έσται και Διευθυντής του προτύπου, εν ω αι ασκήσεις των υποψηφίων διδασκαλισσών, δύναται να διορισθή και Διευθύντρια κεκτημένη τα αυτά προσόντα.

Άρθρ. 6. Αι κατά τα άρθρα 13 και 14 του περί δημοδιδασκαλίας νόμου της 6 Φεβρουαρίου 1834 εξετάσεις επί πτυχίω η επί προβιβασμώ των διδασκαλισσών ενεργούνται εν τε τω εν Αθήναις και εν Κέρκυρα Αρσακείω κατά μήνα Οκτώβριον η Μάρτιον οριζόμενης της ημέρας της ενάρξεως και των καθ' εκάστην εργασίμων ωρών υπό του αρμοδίου Υπουργείου. Εις τας εξετάσεις παρίστανται μόνον οι βουλόμενοι των συμβούλων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας και οι γονείς η κηδεμόνες των Εξεταζομένων, αναγκαίως δ' η Διευθύντρια ή η υποδιευθύντρια.

Άρθρ. 7, Αι υποψήφιοι εξετάζονται εν Αθήναις μεν υπό επιτροπείας συγκειμένης εξ επτά μελών, ήτοι του Γενικού επιθεωρητού των δημοτικών σχολείων, ως Προέδρου, τριών καθηγητών του εν Αθήναις Διδασκαλείου διοριζομένων υπό του αρμοδίου υπουργείου και τριών καθηγητών εκ των εν τοις Παρθεναγωγείοις της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας διδασκόντων υπό του αυτού Υπουργείου διοριζομένων, αλλά κατά πρότασιν του Συμβουλίου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας. Εν Κέρκυρα δε υπό Επιτροπείας ωσαύτως εξ επτά μελών, ήτοι του Γενικού Επιθεωρητού ως Προέδρου, και τριών καθηγητών του εν Κέρκυρα Γυμνασίου, μέχρις ου συσταθή το εν Επτανήσω Διδασκαλείον, και μετά τούτο, εκ καθηγητών του Διδασκαλείου τούτου, υπό του

Σελ. 97
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/98.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Υπουργείου διοριζομένων, και τριών καθηγητών εκ των διδασκόντων εν τω εν Κερκύρα Αρσακείω τη προτάσει του Συμβουλίου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας υπό του Υπουργού διοριζομένων.

Άρθρ. 8. Τον Πρόεδρον  της εξεταστικής των δημοδιδασκαλισσών Επιτροπείας απόντα η κωλυόμενον αναπληροί εν Αθήναις μεν ο υπό του Υπουργείου διοριζόμενος η Διευθυντής Διδασκαλείου η καθηγητής Πανεπιστημίου η Γυμνασιάρχης, εν Κέρκυρα δε ο Διευθυντής του εν Επτανήσω Διδασκαλείου η ο Γυμνασιάρχης του εν Κερκύρα Γυμνασίου.

Άρθρ. 9. Αι διατάξεις των άρθρων 5-14 περιλαμβανομένου πλην της του 6 άρθρου του Ημετέρου Διατάγματος της 6 Μαΐου 1880 "περί κανονισμού των απολυτηρίων εξετάσεων εν τω εν Αθήναις Διδασκαλείω" ισχύουσι και εφαρμόζονται κατ' αναλογίαν και επί των εξετάσεων των διδασκαλισσών.

Άρθρ. 10. Τα μαθήματα εν οις εξετάζονται αι υποψήφιοι ανάγονται εις επτά κύκλους, ων έκαστος ανατίθεται υπό του Υπουργείου εις έκαστον των της εξεταστικής Επιτροπείας μελών' ορίζονται δε οι κύκλοι των μαθημάτων

οι εξής·

1) Ο των Θρησκευτικών.

2) Ο των Παιδαγωγικών.

3) Ο των της Μεθοδολογίας και πρακτικής διδασκαλίας.

4) Ο της Ελληνικής γλώσσης.

5) Ο των Φυσικομαθηματικών.

6) Ο της Ιστορίας και Γεωγραφίας· και

7) Ο των τεχνικών μαθημάτων.

Άρθρ. 11. Εις εξέτασιν επί διδασκαλικώ πτυχίω γίνονται δεκταί αι ως τακτικαί μαθήτριαι διανύσασαι τουλάχιστον τας δύο ανωτέρας τάξεις των εν τω άρθρω  l του παρόντος Διατάγματος οριζομένων Παρθεναγωγείων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας και παρουσιάζουσαι τρεις τουλάχιστον ημέρας προ της ενάρξεως των εξετάσεων εις τον Πρόεδρον της Επιτροπείας αποδεικτικόν μαρτυρούν ότι εξετασθείσαι εν τοις μαθήμασι της ανωτάτης τάξεως κατά τας δημοσίους του Παρθεναγωγείου εξετάσεις ηξιώθησαν απολυτηρίου, και ότι ησκήθησαν  τας εν τω προτύπω διά του άρθρου 5ου του παρόντος Διατάγματος κανονιζομένας ασκήσεις.

Άρθρ. 12. Aι μη σκοπούσαι να επιδοθώσιν εις το διδασκαλικόν επάγγελμα μαθήτριαι των Παρθεναγωγείων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας απαλλάσσονται της υποχρεώσεως να ακροώνται των μεθοδολογικών μαθημάτων και να ασκώνται εν τοις προτύποις, εξεταζόμεναι δε κατά τας δημοσίας εξετάσεις λαμβάνουσιν απολυτήριον.

Άρθρ. 13. Εκάστω των παρά του Υπουργείου διοριζομένων τριών μελών της εξεταστικής των δημοδιδασκαλισσών Επιτροπείας, δίδεται αποζημίωσις

Σελ. 98
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/99.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

δραχμών εξ καθ' ήμέραν, τω δε Προέδρω η τω αναπληρωτή αυτού όκτώ, εκ της προς εξέτασιν δημοδιδασκάλων οριζόμενης πιστώσεως εν τω προϋπολογισμώ του επί της Εκπαιδεύσεως Υπουργείου.

Άρθρ. 14, Κατά το εφεστώς έτος αι εξετάσεις των διδασκαλισσών ενεργηθήσονται κατά τα μέχρι τούδε νενομισμένα δυνάμει του από 11 Μαΐου 1867 Ημετέρου Διατάγματος.

Άρθρ. 15. Πάσα διάταξις αντικειμένη εις το παρόν Διάταγμα καταργείται.

Εις τον Ημέτερον επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργόν ανατίθεμεν την εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

Εν Αθήναις, τη 24 Απριλίου 1881.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Σελ. 99
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 80
  17_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

  13

  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ

  (Β, Διάταγμα / 23 Αυγούστου 1878)

  Α. Κουμουνδούρου

  Υπουργός Θ. Δηλιγιάννης

  ΔΙΑΤΑΓΜΑ

  Περί οργανιστικού του Διδασκαλείου και του Προτύπου

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'

  ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

  Έχοντες υπ' όψιν τας §§ δ' και α' του άρθρου 8 του από 11 Ιανουαρίου 1878 περί συστάσεως Διδασκαλείου εν Αθήναις ΧΘ' νόμου, επί τη προτάσει του ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, αποφασίζομεν και διατάσσομεν τάδε.

  Α'. Περί των καθ' έκαστον της διδασκαλίας.

  Άρθρον 1. Το σχολικόν έτος του Διδασκαλείου αρχόμενον από της 1 Σεπτεμβρίου λήγει την 1 Ιουλίου, διακοπτομένων των μαθημάτων κατά τους μήνας Ιούλιον και Αύγουστον, Διαιρείται δε το σχολικόν έτος εις δύο εξάμηνα, το χειμερινόν λήγον την εβδομάδα της τυροφάγου, και το θερινόν την 1 Ιουλίου.

  Άρθρον 2. Τα μαθήματα του Διδασκαλείου άρχονται κατά μεν το χειμερινόν εξάμηνον από της 8 π. μ. ώρας, κατά δε το θερινόν από της 7, Αναγκαίως δε γίνεται διακοπή μεταξύ των της πρωίας και των μετά μεσημβρίαν μαθημάτων επί μίαν μεν τουλάχιστον ώραν μέχρι τέλους Μαρτίου, επί δύο δε από 1 Απριλίου.

  Άρθρον 3. Τα μαθήματα της Γ' τάξεως του Διδασκαλείου τάσσονται καθ' ώρας μη συμπιπτούσας προς τας της εν τω προτύπω διδασκαλίας των μαθητών αυτής.

  Άρθρον 4. Βάσις της διδασκαλίας εκάστου μαθήματος πρέπει να ήνε βιβλίον έντυπον εγκριθέν υπό του συλλόγου των καθηγητών.

  Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 49/28 Αυγούστου 1878.