Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:960
 
Αριθμός τόμων:2ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Νομοθεσία
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 26.12 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 812-831 από: 962
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/812.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

8

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

(Εγκύκλιος 2819/8 Απριλίου 1867)

Κυβέρνηση Α. Κουμουνδούρου

Υπουργός Χ. Χριστόπουλος

Αριθ πρωτ. 2819.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Περί κανονισμού των δι' εμποροπλοιάρχους ναυτικών σχολείων

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ EKKA. KΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Προς τους νομάρχας, επάρχους και διδασκάλους των ναυτικών σχολείων

Δεν είναι υμίν άγνωστον ότι εκ των συντελεσάντων εις την έξαρσιν, την δύναμιν και τον πλούτον των ημετέρων προγόνων ήτο κατά πρώτον λόγον και η ναυτιλία, όπως και τανύν συμβαίνει, και δι' αυτής, εν τη εθνική παρακμή ετηρείτο αδιαλείπτως η του γένους συγκοινωνία και ο σύνδεσμος, και δι' αυτής εφαίνετο πανταχού ότι εις το αποβαλόν την εαυτού αυτονομίαν έθνος υπελείπετο κίνησις και ζωή, και εναπέμενον τα στοιχεία της ελπίδος και προσδοκίας της εαυτού αναγεννήσεως εις την ελευθερίαν, εις ην πάλιν η ναυτιλία έφερε την εαυτής συμβολήν γενναίαν και τελεσφόρον,

Η οσημέραι δε ανάπτυξις αυτής και επέκτασις δεν ηδύνατο να η περιωρισμένη άνευ βλάβης και δυστυχημάτων εις της απλής ευφυΐας και πείρας τας οδηγίας' διά τούτο και οίκοθεν συνεστήθησαν ναυτικαί σχολαί ίδιωτικαί εις τας κυριωτέρας των παραλίων και ναυτικών πόλεων του περικλύστου ημών τόπου, εις άς εδιδάσκοντο και θεωρητικώς την ναυτικήν οι δυνάμενοι να εκτίσωσι και δίδακτρα. Επειδή δε αι σχολαί αύται ως ιδιωτικαι δεν είχον την απαιτουμένην εν τη διδασκαλία ενότητα, ούτε υπήρχον όροι ωρισμένοι εις τους προσερχόμενους, ίνα επί των απαιτουμένων θεμελίων επιτεθή η της ναυτικής διδασκαλία, έγνωμεν, αναλαμβάνοντες δαπάναις του δημοσίου τας σχολάς ταύτας, να διατυπώσωμεν επί το ομοιόμορφον την εν αυταίς διδασκαλίαν, και να

Αναδημοσιεύεται από το Παρίσης, τ A', σ. 333-336.

Σελ. 812
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/813.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ορίσωμεν την τε διάρκειαν αυτής και τα προσόντα των μελλόντων να διδαχθώσιν αυτήν.

Φέρομεν δε εις γνώσιν υμών ταύτα, ίνα καταστήσετε γνωστά τα περί τούτων τοις εν τω διοικουμένω παρ' υμών νόμω ενδιαφερομένοις,

Διά Β. διατάγματος, σήμερον 'εκδοθέντος και παρά πόδας δημοσιευομένου, ορίζεται η προκαταρκτική μάθησις των προς τοιαύτην εκπαίδευσιν προσερχόμενων και η διάρκεια της ναυτικής αυτών διδασκαλίας' επί τη βάσει αυτού εξεδώκαμεν το πρόγραμμα των μαθημάτων, δι' ου εξηγείται αρκούντως το τε είδος και το ποσόν των γνώσεων των κατά τας ιδέας της Κυβερνήσεως απαραιτήτων τοις πλοιάρχοις των εθνικών εμπορικών πλοίων.

Και τα μεν εν τω προγράμματι των εν αυτοίς τοις σχολείοις παραδοθησομένων μαθημάτων παραγγελλόμενα εισίν ευκρινή και σαφή. Επειδή όμως ενδεχόμενον είναι' να λάβωσι ταύτα εφαρμογήν διάφορον του κυρίου σκοπού της συστάσεως των ναυτικών σχολείων και εναντίον του συμφέροντος των επ' έμπορία ναυτιλλομένων, το Υπουργείον σπεύδει να ερμηνεύση το πράγμα καθαρώτερον κατά το δυνατόν,

Στάδιον εξαίρετον των ναυτικών αυτών επιχειρήσεων οι Έλληνες έχουσι την έσω θάλασσαν, την λεγομένην Μεσόγειον· την θάλασσαν ταύτην αν τις εκλάβη ως λίμνην και όχι ως πέλαγος μετέωρον, μεγάλως δε σφάλλει· διότι μόλις η εν όψει ξηρά αφανισθή, ξηρά άλλη επιφαίνεται, Διά τούτο το ναυτίλλεσθαι εν τοιαύτη θαλασσή είναι μάλλον μακράς πείρας έργον η επιστημονικής θεωρίας κατόρθωμα. Τούτου ένεκα ούτε πολλήν απαιτούμεν παρά των ναυτικών μας προκαταρκτικήν μάθησιν, ούτε πολλά η δύσκολα επιβάλλομεν αυτοίς μαθήματα. Κατά ταύτην δε την ιδέαν θέλετε κανονίσει της διδασκαλίας την μέθοδον' διότι δεν έπιθυμούμεν, ουδ'αναγκαίον κρίνομεν να διδαχθώσιν οι μέλλοντες των ελληνικών πλοίων κυβερνήται θεωρίας αχρήστους η μαθήματα περιττά· αλλά περιορίζομεν άπασαν αυτών την προσοχήν εις τα κοινώς χρήσιμα, εις τα δεκτικά εφαρμογής, εις τα απαραίτητα.

Επειδή δε δύσκολον είναι η των ναυτικών τάξις να μάθη των σχολείων την γλώσσαν και τας μεθόδους και να αναβή μέχρι των διδασκάλων, οφείλουσιν oì διδάσκοντες να καταβώσι μέχρις αυτών και να χειραγωγήσωσιν αυτούς ως αρχάρια παιδία, τοιουτοτρόπως δε θέλομεν κατορθώση να καταστήσωμεν αυτοίς αγαπητά τα σχολεία και να αποκτήσωμεν εμποροπλοιάρχους κρείττονας των υπαρχόντων.

Θέλουσα δε η Κυβέρνησις να τύχωσιν οι ημέτεροι Ναυτικοί πάσης ευκολίας εις απόκτησιν των απαραιτήτων αυτοίς γνώσεων, δύω ώρισε να σχηματισθώσιν εν παντί ναυτικώ σχολείω τάξεις, η ετέρα της ετέρας κατά τριμηνίαν προτρέχουσα' ούτω δε ανά πάντα τρίτον μήνα ο επ' εμπορία ναυτιλλόμενος.- είτε παραχειμάζων, είτε το ίδιον σκάφος καταρτίζων εν ώρα θέρους, δύναται να εύρη εν τω ναυτικώ σχολείω τάξιν αρχομένην.

Σελ. 813
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/814.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Βεβαίως δε θέλουσιν οι διδασκόμενοι ευδοκιμήσει, βεβαιουμένου του εις αυτούς εξηγουμένου μαθήματος δι' εμπράκτων αποδείξεων. Επί τούτω δε θέλουσι προικισθή τα σχολεία διά των χρειωδών ναυτικών εργαλείων και διά παντός άλλου βοηθήματος επιτηδείου. Δεν διστάζει δε το Υπουργείον να πιστεύση ότι το περί ναυτικής εκπαιδεύσεως διανόημα αυτού θέλει εντελώς πραγματοποιηθή, αν οι μεν διδάσκαλοι εκτελέσωσι πιστώς τα παραγγελλόμενα, οι δε μαθηταί δείξωσι τοσαύτην προς εκμάθησιν της τέχνης αυτών προθυμίαν, όσην υπέρ αυτών η Κυβέρνησις δεικνύει πρόνοιαν, διότι εν παντί έργω προθυμία αθυμίας διαφέρει.

Εν Αθήναις τη 8 Απριλίου 1867.

Ο Υπουργός

Χ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Των εν τοις Ναυτικοίς σχολείοις διδαχθησομένων μαθημάτων

Έχοντες υπ' όψιν το 2 άρθρον του από 8 Απριλίου ε.ε. Βασιλικού Διατάγματος, κανονίζομεν τα εν τοις ναυτικοίς σχολείοις διδαχθησομενα μαθήματα ως εξής'

Αριθμητική. Επίτομος και πρακτική επανάληψις των τεσσάρων παθών των κλασμάτων (των τε κοινών και των δεκαδικών) και των συμμιγών αριθμών. Μέθοδος των τριών, της εταιρίας, του τόκου, επιτόμως και πρακτικώς.

Γεωμετρία. Απλαί ιδέαι της γραμμής της γωνίας, του τριγώνου, των παραλλήλων, του κύκλου, της σφαίρας, του κύκλου του μεγίστου της ζώνης. Διαίρεσις του κύκλου κατά μοίρας και λεπτά και υπολογισμοί των διαιρέσεων αυτών.

Γεωγραφία. Πρακτική εξήγησις του ορίζοντος, του ισημερινού, του μεσημβρινού, των τροπικών, των πολικών του άξονος, των πόλων, της εκλειπτικής. Περί πλάτους και μήκους πρακτικώς. Πλάτους και μήκους αναγωγαί, Μήκος κατά μοίρας και κατά χρόνον,

Υδρογραφία. Στοιχειώδης εξήγησις πίνακος υδρογραφικού, του σχήματος και του μεγέθους της γης, Μερκάτορος πίναξ. Πρακτικός προσδιορισμός του τόπου του πλοίου εν όψει ξηράς δι' αντιστοιχιών,

Ναυτιλία. Κατασκευή και χρήσις του δρομόμετρου. Εξήγησις της ναυτικής πυξίδος. Τρόπος του μαγνητίζειν την βελόνην της πυξίδος. Ναυτικον τρίγωνον. Αι τέσσαρες της λύσεως αυτού εξαίρετοι περιστάσεις. Πρακτική

Σελ. 814
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/815.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

λύσις του ναυτικού τριγώνου επί μερκατορικού πίνακος. Λύσις αυτού διά του τεταρτημορίου του κύκλου. Λύσις αυτού διά των Αγγλικών πινάκων.

Ναυτική Αστρονομία. Πρακτική εξήγησις των κοινών ναυτικών αστρονομικών οργάνων. Παρασκευή αυτών προς χρήσιν. Προσδιορισμός του μεσημβρινού ηλιακού εξάρματος. Πρακτική εξήγησις της αποκλίσεως του ήλιου και των πινάκων αυτής. Εξήγησις και χρήσις των πινάκων της κλίσεως του ορίζοντος, της θλάσεως των ηλιακών ακτίνων, των ημιδιαμέτρων του ήλιου. Προσδιορισμός του τόπου του πλοίου τη βοηθεία του μεσημβρινού ηλιακού εξάρματος και της αποκλίσεως του ήλίου. Διορθώσεις διά του άστρονομικώς ευρεθέντος πλάτους.

Κυβερνητική, Ημερολογίου σύνταξις. Ναυτικά παραγγέλματα.

Εν Αθήναις τη 8 Απριλίου 1867

Ο Υπουργός

Χ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Σελ. 815
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/816.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

9.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

(Β. Διάταγμα / 11 Απριλίου 1867)

Κυβέρνηση Α. Κουμουνδούρου

Υπουργός Χ. Χριστόπουλος

ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Περί συστάσεως ναυτικών σχολείων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'. ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψιν το Ημέτερον Διάταγμα 8 Απριλίου ε.έ, κατά πρότασιν του επί των Εκκλησιαστικών και της δημοσίας εκπαιδεύσεως Ημετέρου Υπουργού διατάσσομεν.

1. Συσταίνονται ναυτικά σχολεία

Εις Ερμούπολιν Σύρου.

Εις Ύδραν.

Εις Σπέτσας,

Εις Γαλαξείδιον.

Εις Αργοστόλιον της Κεφαλληνίας.

2. Επιφυλασσόμεθα να καταστήσωμεν τοιαύτα σχολεία και άλλοθι του Κράτους, οπού η ανάγκη καλέσει,

Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργόν ανατίθεται η εκτέλεσις του Διατάγματος τούτου,

Εν Αθήναις, την 11 Απριλίου 1867

Εν Ονόματι του Βασιλέως

Ο Αντιβασιλεύς

ΙΩΑΝΝΗΣ

Χ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 28/4 Μαΐου 1867.

Σελ. 816
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/817.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

10

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

(Νόμος ΑΛΘ'/22 Ιουνίου 1882)

Κυβέρνηση Χ. Τρικούπη

Υπουργοί Κ. Λομβάρδος, Γ. Ρούφος

ΝΟΜΟΣ ΑΛΘ'. Περί συστάσεως εμπορικών ναυτικών σχολών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν.

Άρθρον 1. Εν ναυτικαίς πόλεσι του: Κράτους συνιστώνται βαθμηδόν σχολαί ναυτικαί, σκοπούσαι την εκπαίδευσίν των διά το επάγγελμα του εμποροπλοιάρχου προωρισμένων νέων.

Αι σχολαί αύται είναι πρώτου η δευτέρου βαθμού, υπάγονται δε εις το Υπουργεΐον των Ναυτικών.

Άρθρον 2. Πρώτου βαθμού ναυτικαί σχολαί συσταθήσονται εν ναυτικαίς πόλεσιν, ένθα υπάρχουσι γυμνάσια, δευτέρου δε βαθμού εν ναυτικαίς πόλεσιν, ένθα υπάρχουσι σχολαρχεία.

Εξαιρετικώς δύνανται να συσταθώσι πρώτου βαθμού ναυτικαί σχολαί και εν ναυτικαίς πόλεσιν, ένθα υπάρχουσι μόνον σχολαρχεία, διά Β, Διατάγματος, μετά προηγουμένην απόφασιν του Υπουργικού Συμβουλίου,

Άρθρον 3. Η διδασκαλία εν ταις ναυτικαίς σχολαίς ορίζεται εν μεν ταις του πρώτου βαθμού εις δύο έτη, αρχομένη μετά τον προβιβασμόν εις την δευτέραν τάξιν του Γυμνασίου, εν δε ταις του δευτέρου βαθμού εις μήνας δέκα οκτώ, αρχομένη μετά την απόλυσιν εκ του σχολαρχείου. Όπου δε δεν υπάρχουσι Γυμνάσια, συσταθώσι δε πρώτου βαθμού ναυτικαι σχολαί, η διδασκαλία άρχεται μετά την εκ του σχολαρχείου απόλυσιν και διαρκεί τρία έτη.

Άρθρον 4. Τα εν ταις ναυτικαίς σχολαίς παραδιδόμενα μαθήματα εισίν εν μεν ταις του πρώτου βαθμού. Ελληνικά, Γαλλικά, Γεωμετρία, κατωτέρα

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 60/2 Ιουλίου 1882. 52

Σελ. 817
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/818.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Άλγεβρα, Τριγωνομετρία, Φυσικά, Κοσμογραφία και Γεωγραφία, Ναυτιλία, Κυβερνητική τέχνη, Ιστιοποιΐα, τα Ατμομηχανικά, Ναυτικόν δίκαιον, η συγγραφή του ημερολογίου, το ναυτικόν ονοματολόγιον, Εν δε· ταις του δευτέρου βαθμού, τα αυτά, πλην των ατμομηχανικών, αλλ' επί το άπλουστερον και διά πρακτικών τύπων,

Β, Διάταγμα κανονίσει λεπτομερώς τα περί εξετάσεων και προβιβασμού των μαθητών,

Άρθρον 6, Προς διδασκαλίαν των ναυτικών μαθημάτων διορίζονται υπό του Υπουργού των Ναυτικών, εν μεν ταις του πρώτου βαθμού ναυτικαίς σχολαίς καθηγηταί μέχρι τεσσάρων, εν δε ταις του δευτέρου βαθμού διδάσκαλοι μέχρι τριών,

Άρθρον 8. Οι πολιτικοί καθηγηταί των πρωτοβαθμίων σχολών έχουσι τον μισθόν και τον βαθμόν των καθηγητών των γυμνασίων, οι δε των δευτεροβαθμίων τον μισθόν και τον βαθμόν του σχολάρχου. Οι δέεκτών αξιωματικών του ναυτικού καθηγηταί, εκτός του μισθού της αποστρατείας των, απολαμβάνουσι και το ήμισυ του μισθού του καθηγητού η σχολάρχου.

Άρθρον 10, Μετά το πέρας των ναυτικών μαθημάτων χορηγείται τρίμηνος προθεσμία εις τους τελειοφοίτους των Ναυτικών σχολείων, μεθ' ην υποβάλλονται εις εξετάσεις δημοσίας καθ' άπαντα τα παραδοθέντα μαθήματα, και οι ευδοκιμήσαντες λαμβάνουσιν απολυτήριον ναυτικόν πρωτοβάθμιον η δευτεροβάθμιον, αναλόγως του βαθμού της σχολής, εν η εξεπαιδεύθησαν, Επιβαίνουσι δε αμέσως μετά τούτο πλοίου πολεμικού, εφ' ου υπηρετούσι μήνας εξ ως ναύται, διδασκόμενοι τα γυμνάσια του πυροβολικού και πεζικού και τους ναυτικούς κανονισμούς. Απαλλάσσονται της στρατιωτικής υποχρεώσεως οι την εξάμηνον διανύσαντες υπηρεσίαν,

Άρθρον 11. Οι έχοντες απολυτήριον ναυτικής σχολής μόνον δύνανται να ναυτολογηθώσιν ως γραμματείς εμπορικών πλοίων πέντε έτη από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου. Και οι μεν κεκτημένοι απολυτήριον πρωτοβαθμίου σχολής δύνανται να υπηρετήσωσιν ως γραμματείς πλοίων ιστιοφόρων θαλασσοπλοούντων εν τω Ωκεανώ η ατμόπλοιων, οι δ' απολυτήριον δευτεροβαθμίου ναυτικής σχολής δυνανται να υπηρετήσωσιν ως γραμματείς πλοίων ιστιοφόρων, . θαλασσοπλοούντων εν τη Μεσογείω. Εξαίρεσις της διατάξεως ταύτης γίνεται μόνον, όταν πλοίον τι, ναυλωθέν διά λιμένα της Μεσογείου, λαβή διαταγήν, άμα εκείσε αφικόμενον, να πλεύση εις λιμένα του Ωκεανού.

Άρθρον 12. Ίνα λάβη τις δίπλωμα εμποροπλοιάρχου απαιτείται·

Σελ. 818
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/819.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

α'.) Να η πολίτης Έλλην.

β'.) Να μη κατεδικάσθη εις ποινήν προβλεπομένην υπό των άρθρων 21, 22, 456-462, 470-472 και 482-486 του ποινικού νόμου.

γ'.) Να η εγγεγραμμένος εν τοις μητρώοις των αρρένων.

Άρθρον 13. Τα διπλώματα των εμποροπλοιάρχων είναι πρώτου η δευτέρου βαθμού.

Ίνα λάβη τις δίπλωμα εμποροπλοιάρχου πρώτου βαθμού, πλην των εν τω άρθρω 11 οριζομένων, απαιτείται·

α',) Να έχη απολυτήριον πρωτοβαθμίου ναυτικής σχολής.

β'.) Να εθαλασσοπλόησεν επί δύο έτη, ων το εν εν τω Ωκεανώ.

γ'.) Να υπέστη ευδοκίμως εξετάσεις, κανονισθησομένας διά Β, Διατάγματος.

Ίνα λάβη τις δίπλωμα εμποροπλοιαρχίας δευτέρας τάξεως πλην των εν τω άρθρω 11 οριζομένων, απαιτείται

α'.) Να έχη απολυτήριον δευτεροβαθμίου ναυτικής σχολής.

β'.) Να εθαλασσοπλόησεν επί διετίαν εν τη Μεσογείω.

γ'.) Να υπέστη ευδοκίμως εξετάσεις, κανονισθησομένας διά Β, Διατάγματος.

Άρθρον 14. Οι δευτεροβάθμιοι εμποροπλοίαρχοι δύνανται να διορισθώσιν υποπλοίαρχοι πλοίων, θαλασσοπλοούντων εν τω Ώκεανώ η και ατμόπλοιων. Μετά τετραετή δε υπηρεσίαν κατά θάλασσαν ως υποπλοίαρχοι, δύνανται να αποκτήσωσι δίπλωμα πρωτοβάθμιον, αν εξετασθέντες ευδοκιμήσωσιν εις τα ναυτικά μαθήματα, τα παραδιδόμενα εν ταις πρωτοβαθμίοις ναυτικαίς σχολαίς.

Άρθρον 15. Αι εξετάσεις των εμποροπλοιάρχων ενεργούνται δις του έτους εν τω Υπουργείω των Ναυτικών υπό Επιτροπής, διοριζομένης υπό του Υπουργού των Ναυτικών και αποτελούμενης εκ τριών ανωτέρων και μαχίμων αξιωματικών του Β. Ναυτικού, ων ο αρχαιότερος προεδρεύει,

Διά Β. Διατάγματος κανονισθήσονται τα περί τούτου.

Άρθρον 18. Οι υπάρχοντες εμποροπλοίαρχοι προ της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου, διατηρούσι μεν τα διπλώματα αυτών, μόνον όμως υποβαλλόμενοι. εις τας διατάξεις του παρόντος νόμου, δύνανται να απολαύσωσι των εκ τούτου ευεργετημάτων.

Άρθρον 19. Πάσα διάταξις, αντιβαίνουσα εις το παρόντα νόμον, καταργείται,

Ο παρών νόμος, ψηφισθείς υπό της Βουλής, και παρ' Ημών σήμερον

Σελ. 819
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/820.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις, τη 22 Ιουνίου 1882

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Οι Υπουργοί Επί των Εκκλησιαστικών κλπ.

Κ. ΛΟΜΒΑΡΔΟΣ

Επί των Ναυτικών

Γ. ΡΟΥΦΟΣ

Σελ. 820
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/821.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

11

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

(Β, Διάταγμα / 19 Αυγούστου 1882)

Κυβέρνηση X. Τρικούπη

Υπουργός Γ. Ρούφος

ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Περί συστάσεως εμπορικών ναυτικών σχολών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψιν τον ΑΛΘ' νόμον της 22 Ιουνίου ε.ε, περί συστάσεως εμπορικών ναυτικών σχολών, κατά πρότασιν του Ημετέρου επί τω Ναυτικώ Υπουργού, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν.

Άρθρον 1. Συνιστώμεν προς το παρόν εμπορικάς ναυτικάς σχολάς πρώτου μεν βαθμού τέσσαρας εν Πάτραις, Πειραιεί, Σύρω και Αργοστολίω, δευτέρου δε βαθμού τέσσαρας επίσης, εν Γαλαξειδίω, Ύδρα, Σπέτσαις και Θήρα.[1]

Άρθρον 2. Προς διδασκαλίαν των εμπορικών μαθημάτων διορισθήσονται εις εκάστην των ναυτικών σχολών, των μεν του πρώτου βαθμού τέσσαρες καθηγηταί, των δε του δευτέρου βαθμού τρεις διδάσκαλοι,

Προς διδασκαλίαν των Ελληνικών και Γαλλικών διορισθήσονται ειδικοί καθηγηταί και διδάσκαλοι δύο εν εκάστη σχολή πρώτου η δευτέρου βαθμού.

Οι καθηγηταί και διδάσκαλοι εκλεχθησόμενοι μεταξύ των εχόντων τα παρά του άρθρου 9 του ΑΛΘ' νομού οριζόμενα προσόντα, διορισθήσονται παρ' Ημών και κατά πρότασιν του επί των Ναυτικών Υπουργού επί πενταετίαν.121

Άρθρον 3, Εις των εις εκάστην εμπορικήν ναυτικήν σχολήν διορισθησομένων καθηγητών η διδασκάλων ορισθησόμενος παρ' Ημών, θέλει εκπληροί καθήκοντα διευθυντού της σχολής.

Τα καθήκοντα των διευθυντών των σχολών ορισθήσονται διά Β, Διατάγματος.[3]

Άρθρον 4. Εις εκάστην εμπορικήν ναυτικήν σχολήν διορισθήσεται εις

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ 87/27 Αυγούστου 1882.

Σελ. 821
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/822.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

κλητήρ με μηνιαίον μισθόν δραχμών 60 διά τας του πρώτου βαθμού 50 δε διά τας του δευτέρου βαθμού σχολάς.

Άρθρον 5. Τα ναυτικά' μαθήματα, τα παραδιδόμενα εν ταις εμπορικαίς ναυτικαίς σχολαίς, διανέμονται ως εξής μεταξύ των καθηγητών' εις τούτων διδάσκει τα μαθηματικά και την φυσικήν, εις την ναυτιλίαν, γεωγραφίαν και κοσμογραφίαν καί. την συγγραφήν του ημερολογίου, εις την κυβερνητικήν τέχνην, ιστιοποιΐαν και ιστοποιίαν και το ναυτικόν ονοματολόγιον, και εν ταις του πρώτου βαθμού ναυτικαίς σχολαίς, εις τα ατμομηχανικά.

Άρθρον 6. Η διδασκαλία του ναυτικού δικαίου θέλει γίνεσθαι εν ταις σχολαίς αμφοτέρων των βαθμών μόνον εν της Β' τάξει,

Τα περί του μαθήματος τούτου και των διοριστέων προς διδασκαλίαν αυτού καθηγητών και διδασκάλων κανονισθήσονται βραδύτερον διά Β, Διατάγματος.

Άρθρον 7, Δέκα ημέρας από της δημοσιεύσεως του παρόντος Διατάγματος, ο Υπουργός των Ναυτικών προκηρύξει διαγωνισμόν γενησόμενον εν τω Υπουργείω των Ναυτικών προς εξέτασιν των εφιεμένων να διορισθώσι καθηγηταί η διδάσκαλοι των κυρίως ναυτικών μαθημάτων των ναυτικών σχολών.

Τα των εξετάσεων τούτων ορισθήσονται διά Β. Διατάγματος.[4, 5, 6]

Καθηγηταί η διδάσκαλοι των μαθηματικών και της φυσικής διορισθήσονται. διδάκτορες των φυσικομαθηματικών επιστημών του Πανεπιστημίου ημών, η άλλου ομοταγούς.

Άρθρον 8. Δέκα ημέρας από της δημοσιεύσεως του παρόντος Διατάγματος άρχονται αι εγγραφαί των μαθητών των διαφόρων ναυτικών σχολών γινόμεναι επί του .παρόντος ενώπιον των κατά τόπους λιμενικών αρχών. Από του επιόντος δ' έτους αι εγγραφαί γενήσονται το τελευταίον δεκαήμερον του μηνός Αυγούστου ενώπιον των οικείων διευθυντών των σχολών;

Άρθρον 9. Δεκτοί γίνονται εν ταις εμπορικαίς ναυτικαίς σχολαίς του πρώτου μεν βαθμού οι έχοντες τουλάχιστον ενδεικτικόν -προβιβασμού από της πρώτης τάξεως Γυμνασίου εις την δευτέραν, του δευτέρου δε βαθμού οι έχοντες απολυτήριον σχολαρχείου.

Άρθρον 10. Η έναρξις των μαθημάτων γενήσεται τακτικώς το πρώτον δεκαήμερον του μηνός Σεπτεμβρίου· εξαιρετικώς δε διά το τρέχον έτος η έναρξις των μαθημάτων δύναται ν' αναβληθή επί δύο μήνας το πολύ.

Ο Υπουργός των Ναυτικών κανονίσει το πρόγραμμα των διδαχθησομένων μαθημάτων δι' έκαστον σχολικόν έτος και τα κεφάλαια εκάστου μαθήματος·[7]

Άρθρον 11. Η διδασκαλία των μαθημάτων εν ταις ναυτικαίς σχολαίς διαιρείται εις τάξεις, και αι μεν του πρώτου βαθμού ναυτικαί σχολαί περιλαμβάνουσι τρεις τάξεις, αι δε του δευτέρου βαθμού ναυτικαί σχολαί περιλαμβάνουσι τάξεις δύο.

Σελ. 822
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/823.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Εν εκάστη τάξει η διδασκαλία διαρκεί μήνας εννέα, καθ' εκάστην γινομένη, πλην των εορτών, και διαρκούσα μέχρι του πρώτου δεκαημέρου του μηνός 'Ιουνίου.

Εν τη ανωτάτη τάξει του πρώτου βαθμού ναυτικών σχολών η διδασκαλία διαρκεί μόνον εξ μήνας, λήγουσα το πρώτον δεκαήμερον του Μαρτίου, μεθ' ο χορηγείται τοις τελειοφοίτοις τρίμηνος προθεσμία, όπως προπαρασκευασθώσιν εις απολυτηρίους εξετάσεις.

Άρθρον 12. Διά τον από τάξεως εις τάξιν προβιβασμόν των μαθητών ενεργείται δημοσία εξέτασις κατά το πρώτον δεκαήμερον του μηνός Σεπτεμβρίου, ενώπιον συλλόγου των καθηγητών της σχολής, Διά δε τους τελειοφοίτους πρώτου βαθμού ναυτικών σχολών, η εξέτασις γίνεται το πρώτον δεκαήμερον του Ιουνίου, Μετά την εξέτασιν ταύτην, οι ευδοκιμήσαντες επιβαίνουσι πολεμικού πλοίου, εφ' ου υπηρετούσι μήνας εξ, κατά το άρθρον 10 του AΛΘ' νόμου.

'Άρθρον 13. Το Υπουργείον των Ναυτικών προνοήσει περί του καταλλήλου καταρτισμού και της καλής συντηρήσεως των εμπορικών ναυτικών σχολών, ως και περί της προμηθείας των αναγκαιούντων αυταίς βιβλίων, ναυτικών εργαλείων και λοιπών χρειωδών. Άπαξ δε του έτους αποστέλλεται; και επιθεωρητής, ανώτερος μάχιμος αξιωματικός του Β. Ναυτικού, προς εξέτασιν της επιδόσεως των μαθημάτων και της ευδοκίμου των σχολών λειτουργίας.

Ο αυτός Υπουργός δημοσιεύσει και εκτελέσει το παρόν Διάταγμα.

Εν Αθήναις, τη 19 Αυγούστου 1882

Εν ονόματι του Βασιλέως '

Το Υπουργικόν Συμβούλιον:

Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ, Δ.Γ. ΡΑΛΛΗΣ, Γ. ΡΟΥΦΟΣ, Κ. ΛΟΜΒΑΡΔΟΣ, Π. ΚΑΛΛΙΓΑΣ

Ο επί των Ναυτικών Υπουργός

Γ. ΡΟΥΦΟΣ

Σελ. 823
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/824.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

[1] ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Περί συστάσεως εμπορικών ναυτικών σχολών εν Βόλω και Ιθάκη

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'. ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες 6π' όψιν τον AΛΘ' νόμον της 22 Ιουνίου ε.ε. περί συστάσεως εμπορικών ναυτικών σχολών, κατά πρότασιν του Ημετέρου επί των Ναυτικών Υπουργού, συνιστώμεν εν Βόλω εμπορικήν ναυτικήν σχολήν πρώτου βαθμού και εν Ιθάκη ετέραν τοιαύτην δευτέρου βαθμού. Κατά τα λοιπά ισχύουσι και περί των σχολών αυτών αι σχετικαί διατάξεις του από 19 Αυγούστου ε,ε. Ημετέρου διατάγματος περί συστάσεως εμπορικών ναυτικών σχολών.

Εις τον αυτόν Υπουργόν ανατίθεται η δημοσίευσις και η εκτέλεσις του παρόντος Ημών διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 28 Οκτωβρίου 1882

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο Υπουργός των Ναυτικών

Γ. ΡΟΥΦΟΣ

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 151/31 Οκτωβρίου 1882.

[2]

ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Περί τροποποιήσεως τον άρθρου % τον από 19 Αυγούστου 1882 Β. διατάγματος περί συστάσεως εμπορικών ναυτικών σχολών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Επί τη προτάσει του Ημετέρου επί των Ναυτικών Υπουργού, τροποποιούμεν

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 16/15 Ιανουαρίου 1883.

Σελ. 824
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/825.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

τον τελευταίον παράγραφον του άρθρου 2 του από 19 Αυγούστου 1882 Ημετέρου διατάγματος περί συστάσεως εμπορικών ναυτικών σχολών, ως εξής:

Οι καθηγηταί και διδάσκαλοι εκλεχθησόμενοι μεταξύ των εχόντων τα παρά του άρθρου 9 του ΑΛΘ' νομού οριζόμενα προσόντα, διορίζονται παρ' Ημών κατά πρότασιν του επί των Ναυτικών Υπουργού.

Εις τον αυτόν Υπουργόν ανατίθεται η δημοσίευσις και εκτέλεσις του παρόντος διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 12 Ιανουαρίου 1883

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο Υπουργός των Ναυτικών

Γ. ΡΟΥΦΟΣ

[3]

ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Περί καθηκόντων των διευθυντών των εμπορικών ναυτικών σχολών και περί κανονισμού τούτων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'. ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψιν το άρθρον 3 του από 19 Αυγούστου ε.έ. Β, διατάγματος περί συστάσεως εμπορικών ναυτικών σχολών, κατά πρότασιν του Ημετέρου επί των Ναυτικών Υπουργού, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν·

Άρθρον 1. Οι καθηγηταί και διδάσκαλοι των εμπορικών ναυτικών σχολών, οι την διεύθυνσιν των σχολών αυτών επιτετραμμένοι εξασκούσι την γενικήν επιτήρησιν και διεύθυνσιν των σχολών τούτων, εφαρμόζοντες τας περί ευταξίας και πειθαρχίας διατάξεις κατά τους ορούς του από 31 Δεκεμβρίου 1836 Β. διατάγματος περί κανονισμού των ελληνικών σχολείων και γυμνασίων.

Άρθρον 2. Οι την διεύθυνσιν των εμπορικών ναυτικών σχολών επιτετραμμένοι επαγρυπνούσιν όπως η διδασκαλία ενεργήται τακτικώς και ανελλιπώς κατά τας υπό του προγράμματος των διδασκομένων μαθημάτων οριζομένας ημέρας και ώρας, πλην των διατεταγμένων εορτών και διακοπών, φροντίζουσιν

Αναδημοσιευεται από την ΕτΚ, αρ. 4/5 Ιανουαρίου 1883.

Σελ. 825
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/826.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

όπως τηρήται παρά των μαθητών η προσήκουσα τάξις και ησυχία εντός και εκτός του σχολείου, επιβάλλουσι τας προσηκούσας ποινάς, πλην της αποβολής και του αποκλεισμού, αίτινες αποφασίζονται προηγουμένως υπό του συλλόγου των καθηγητών η διδασκάλων, σημειούσιν εν μηνιαίοις ελέγχοις την πρόοδον, την διαγωγήν και τας τυχόν απουσίας εκάστου των μαθητών, καθώς και παν αξιοσημείωτον 'γεγονός, χρησιμεύον προς έλεγχον της διαγωγής και της επιμελείας των μαθητών.

Άρθρον 3, Οι την διεύθυνσιν των εμπορικών ναυτικών σχολών επιτετραμμένοι συγκαλούσι τακτικώς άπαξ του μηνός, εν ανάγκη δε και εκτάκτως, τους καθηγητάς η διδάσκαλους της σχολής εις συνεδρίασιν υπό την ιδίαν αυτών προεδρείαν, ανακοινούσιν αυτοίς τας εγκυκλίους και άλλας διαταγάς του Υπουργείου των Ναυτικών, ύποβάλλουσιν εις την σύσκεψιν και την απόφασιν αυτών τα αντικείμενα, εφ' ων δέον να αποφασίζη ο σύλλογος, τηρούντες πρακτικά των αποφάσεων του συλλόγου, υπογεγραμμένα παρά πάντων των παρόντων εις την συνεδρίασιν καθηγητών η διδασκάλων, εκτελούσι τας αποφάσεις ταύτας, εκδίδουσι τα αναγκαία έγγραφα, κρατούσι πρωτόκολλον των εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων, και αναφέρουσιν εγγράφως εις το Υπουργείον των Ναυτικών παν άξιον λόγου αντικείμενον, 'αιτούντες παρ' αυτού τας αναγκαίας διαταγάς και οδηγίας.

1 Άρθρον 4. Οι την διεύθυνσιν των εμπορικών ναυτικών σχολών επιτετραμμένοι επιμελούνται, επί ιδία αυτών ευθύνη, της καλής συντηρήσεως και διαφυλάξεως των ναυτικών βιβλίων, εργαλείων και λοιπών σκευών και επίπλων των σχολών, και διαφυλάττουσιν εν καταλλήλω τόπω πάντα τα έγγραφα και τα οικεία του εκπαιδευτηρίου βιβλία. Πάντα ταύτα, μετατιθέμενοι η άλλως απομακρυνόμενοι της έδρας της σχολής, οφείλουσι να παραδίδωσι διά τακτικού πρωτοκόλλου τοις διαδόχοις η αναπληρωταίς αυτών, η εις την επιτόπιον διοικητικήν αρχήν.

Άρθρον 5, Αι κατά τόπους υπάρχουσαι εφορίαι των ελληνικών σχολείων και γυμνασίων, κατά τα άρθρα 42-59 και 108 του από 31 Δεκεμβρίου 1836 Β. διατάγματος περί κανονισμού των ελληνικών σχολείων και γυμνασίων, εφορεύουσι κατά τους αυτούς όρους και τας εμπορικάς ναυτικάς σχολάς, υπαγόμενοι ως προς τα τοιαύτα αυτών καθήκοντα, εις το επί των Ναυτικών Υπουργείον.

Οι καθηγηταί καί. διδάσκαλοι των εμπορικών ναυτικών σχολών υπάγονται εις τας διατάξεις του αυτού διατάγματος, καθ' όσον αύται αφορώσιν εις τα καθήκοντα των καθηγητών και διδασκάλων.

Εις τον αυτόν Υπουργόν ανατίθεται η δημοσίευσις και η εκτέλεσις του παρόντος Ημών διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 31 Δεκεμβρίου 1882

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο επί των Ναυτικών Υπουργός

Γ. ΡΟΥΦΟΣ

Σελ. 826
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/827.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

[4] ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Περί εξετάσεων Καθηγητών και Διδασκάλων ναυτικών μαθημάτων εμπορικών ναυτικών σχολών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ A'. ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψιν το άρθρον 9 του ΑΑΘ' Νόμου της 22 Ιουνίου ε.ε. περί συστάσεως εμπορικών ναυτικών σχολών και .το άρθρον 7 του από 19 παρελθόντος μηνός Αυγούστου B. διατάγματος περί του αυτού αντικειμένου, κατά πρότασιν του Ημετέρου επί των Ναυτικών Υπουργού, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν.

Άρθρον 1. Ημέρα ενάρξεως των εξετάσεων των εφιεμένων να διορισθώσι καθηγηταί και διδάσκαλοι των κυρίως ναυτικών μαθημάτων εν ταις εμπορικαίς ναυτικαίς σχολαίς ορίζεται η πρώτη του επομένου μηνός Οκτωβρίου.

Άρθρον 2, Οι υποψήφιοι καθηγηταί διά την διδασκαλίαν της ναυτιλίας, γεωγραφίας, κοσμογραφίας και της συγγραφής του ημερολογίου εξετασθήσονται εις τα ακόλουθα μαθήματα,

1. Περί του σχήματος της γης, ορίζων κατακόρυφος -: Ζενίθ - Ναδίρ - Αντίποδες.

2. Περί κινήσεως της γης. Ανατολή. Δύσις.

3. Περί του ισημερινού και των παραλλήλων της γης.

4. Περί των ομωνύμων κύκλων της γήινης και Ουρανίας σφαίρας,

5. Περί του πλάτους και μήκους των τόπων της γης.

6. Περί αρχικού μεσημβρινού, :

7. Περί της θέσεως της σφαίρας, μεταβαλλόμενης της θέσεως του παρατηρητού. 

8. Περί αρχικών και δευτερευόντων σημείων του ορίζοντος,

9. Περί πολιτικού και αστρονομικού χρόνου, Σχέσις μεταξύ των ωρών και των μοιρών. Αναγωγή της ώρας τόπου τινός εις ώραν ετέρου τόπου,

10. Περί των ισομερών η επιπέδων χαρτών.

11. Περί των αυξομερών ή αναγωγικών χαρτών,

12. Περί κατασκευής αναγωγικού χάρτου.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, άρ 99/10 Σεπτεμβρίου 1882.

Σελ. 827
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/828.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

13. Περί των μεσημβρινών τμημάτων,

14. Περί κοινού και τεχνικού δρομόμετρου.

15. Περί της ναυτικής πυξίδος και του ανεμολογίου αυτής. Σχέσεις των μερών του ναυτικού τριγώνου προς τας τριγωνομετρικάς γραμμάς. θεωρήματα προς λύσιν των ναυτικών τριγώνων, λύσις των προβλημάτων διά γραφικής κατασκευής, λύσις των προβλημάτων διά του τετράντος, λύσις των προβλημάτων διά των πινάκων των αποχωρήσεων και των διαφορών πλάτους, ερμηνεία του πίνακος των μεσημβρινών τμημάτων, εξήγησις και αναγωγή της λοξοδρομίας διά τινός των μεθόδων.

16. Περί διοπτεύσεων εν γένει.

17. Περί ρευμάτων.

18. Περί συγγραφής ημερολογίου των εμπορικών πλοίων.

19. Περί του Ηλιακού συστήματος και των τροχιών των πλανητών.

20. Περί εκλειπτικής.

21. Περί ανωμαλιών.

22. Περί αστερισμού και των 9 Ζωδιακών αστέρων.

23. Περί ορισμών των κύκλων της Ουρανίας σφαίρας.

24. Περί του μήκους των αστέρων.

25. Περί του .πλάτους των αστέρων.

26. Περί των ισημερινών σημείων. Ηλιοστασίων, κύκλων κλίσεως και κύκλων του πλάτους,

27. Περί ορθής αναβάσεως και κλίσεως των αστέρων.

28. Περί κατακορύφων κύκλων. Πρώτου κατακόρυφου και ύψους των αστέρων.

29. Περί εύρους των αστέρων.

30. περί Αζιμούθ.

31. Περί ωρικής γωνίας,

32. Περί γωνίας της θέσεως του Αστέρος.

33. Περί τροπικών και πολικών κύκλων και ζωνών.

34. Περί καταμετρήσεως του χρόνου;

35. Περί αστρικού και τροπικού ενιαυτού.

36. Περί αστρικής αληθούς και μέσης ημέρας.

37. Περί εξισώσεως του χρόνου.

38. Περί του Ιουλιανού και Γρηγοριανού ημερολογίου.

39. Περί προσδιορισμού της θέσεως των αστέρων εις τον Ουρανόν.

40. Περί υπολογισμού της κλίσεως των αστέρων,

41. Περί υπολογισμού της ορθής αναβάσεως του ηλίου.

42. Περί της κλίσεως του ορίζοντος.

43. Περί της διαθλάσεως.

44. Περί παραλλαγής των αστέρων.

Σελ. 828
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/829.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

45. Περί ημιδιαμέτρων,

46. Περί της χρήσεως των αστρονομικών εφημερίδων,

47. Περί της κατασκευής και χρήσεως των λογαριθμικών πινάκων των τε τριγωνομετρικών γραμμών και των αριθμών,

48. Περί της σχέσεως μεταξύ της αστρικής ώρας τόπου τινός και της ορθής αναβάσεως και ωρικής γωνίας ενός αστέρος,

49. Περί της διαβάσεως των απλανών διά του μεσημβρινού τόπου τινός,

50. Περί της διαβάσεως των πλανητών διά του μεσημβρινού τόπου τινός,

51, περί της Σελήνης,

52. Περί τροπικής αστικής και συνοδικής περιόδου της Σελήνης,

53. Περί των φάσεων και εκλείψεων της Σελήνης,

54. Περί χρυσού" κύκλου και χρυσού αριθμού της Σελήνης.

55. Περί επακτής και ημερομηνίας της Σελήνης,

56. Περί διαβάσεως της Σελήνης, διά του μεσημβρινού.

57. Περί παλιρροιών,

58. Περί του οκτάντος και εξάντος.

59. Περί παρατηρήσεως του ύψους του Ηλίου και της Σελήνης.

60. Περί παρατηρήσεως του μεσημβρινού ύψους του Ηλίου.

61. Περί τεχνητού ορίζοντος.

62. Περί παρατηρήσεως των υψών διά του τεχνητού ορίζοντος.

63. Περί παρατηρηθέντος φαινομένου και αληθούς ύψους,

64. Περί προσδιορισμού της ώρας εν πελάγει,

65. Περί προσδιορισμού της αληθούς ανατολής και δύσεως,

66. Περί προσδιορισμού του πλάτους εν πελάγει διά πλειόνων μεθόδων.

67. Περί χρονομέτρων και κανονισμού αυτών,

68. Περί προσδιορισμού του μήκους διά πλειόνων μεθόδων.

69. Περί υπολογισμού του εύρους και του Αζιμούθ.

70. Περί προσδιορισμού της παραλλαγής της μαγνητικής βελόνης.

71. Περί κατασκευής εντός λιμένος ανεμολογίων η πινάκων διορθωτικών των παρεκτροπών της βελόνης.

72. Περί ερμηνείας και χρήσεως του ισημερινού κύκλου. (Circle equatorial η palinorium).

Εις τα αυτά μαθήματα, αλλ' επί το απλούστερον και πρακτικώτερον, εξετασθήσονται και οι επιθυμούντες να διορισθώσι διδάσκαλοι των αυτών μαθημάτων εν ταις δευτεροβαθμίοις ναυτικαίς σχολαίς,

Άρθρον 3. Οι υποψήφιοι καθηγηταί και διδάσκαλοι διά την διδασκαλ'ιαν της κυβερνητικής τέχνης, ιστοποιΐας, ιστιοποιΐας, και του ναυτικού Ονοματολογίου, εξετασθήσονται εις τα ακόλουθα μαθήματα,

1. Περί της ιστοθετήσεως του πλοίου εν γένει,

2. Περί του εξαρτισμού του πλοίου εν γένει.

Σελ. 829
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/830.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

3. Περί διατάξεως των αγομένων.

4. Περί εμβιβάσεως των αγκυρών και αναδέσεως των ιστίων.

5. Περί ορμίσεως και μεθορμίσεως του πλοίου,

6. Περί χειρισμού των αγκυρών.

7. Περί των ληπτέων μέτρων, όταν σφοδρύνεται ο άνεμος εν όρμω,

8. Περί εξαμφιδετήσεως πλοίου και παρασκευών απόπλου,.

9. Περί των παντοίων απάρσεων.

10. Περί των παντοίων ανακωχών.

11. Περί των παντοίων ιστιοδρομιών.

12. Περί των' παντοίων στροφών.

13. Περί σειροδετήσεως.

14. Περί χειρισμού εν ώρα λαίλαπος εν πλω.

15. Περί χειρισμού των ιστίων υπό παντοίους ανέμους.

16. Περί των δυνατών αντιμονών.

17. Περί πλοίου αντιμένοντος.

18. Περί πλοίου παραδιδομένου τω ανέμω.

19. Περί: βλαβών των αγομένων.

20. Περί βλαβών των εξαρτίων.

21. Περί βλαβών των κεραιών.

22. Περί βλαβών των ιστών.

23. Περί βλαβών των ιστίων.

24. Περί διαρροής και κλίσεως του πλοίου.

25. Περί βολίσεως εν γένει,

26. Περί αγκυροβολιών εν γένει.

27. Περί προσαράξεως ναυαγίου και πυρκαϊάς,

28. Περί κυβερνήσεως των ατμοκινήτων εν γένει.

29. Περί χειρισμού διά του ατμού,

30. Περί απάρσεων των ατμοκινήτων πλοίων,

31. Περί αγκυροβολίας των ατμοκινήτων πλοίων.

32. Περί προσαράξεως των ατμοκινήτων πλοίων,

33. Περί εκκαθίσεως των ατμοκινήτων πλοίων.

34. Περί της χρήσεως της μηχανής επ' αγκύρας.

35. Περί ρυμουλκήσεως.

36. Περί φωτισμού των πλοίων εν γένει,

37. Περί επιθαλασσίων συναντήσεων.

38. Περί διεθνών κανόνων προς αποφυγήν συγκρούσεων.

39. Περί ιστιοποιΐας και συρραφής τετραγώνων ιστίων τριγώνων ιστίων.

Σελ. 830
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/831.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

αμιολίων ιστίων

αναδρομικών ιστίων.

40. Περί λωματισμού και εκλωματισμού.

41. Περί επιρραμάτων των ιστίων.

42. Περί .παρεντομής και κυρτώματος των  ιστίων

43. Περί πρωρατικών έργων.

44. Περί απάντων των ναυτικών δεσμών και κόμβων.

45. Περί ερμηνείας των όρων του ναυτικού ονοματολογίου.

Άρθρον 4. Εκτός των εν τοις ανωτέρω δύο άρθροις οριζομένων μαθημάτων, οι διαγωνισθησόμενοι οφείλουσι να γινώσκωσιν ορθήν καθ' υπαγόρευσιν γραφήν της ομιλούμενης και γραφομένης γλώσσης και ορθήν ανάγνωσιν απλού έλληνος συγγραφέως,

Άρθρον 5. Ο πρόεδρος και τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής διορισθήσονται δι' ειδικού Διατάγματος.

Άρθρον 6. Η Εξεταστική Επιτροπή αποφαίνεται κατά πλειονοψηφίαν περί της ικανότητος των εξετασθέντων και της αναγνωρίσεως αυτών ως καθηγητών και διδασκάλων.

Άρθρον 7. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων μετά της έπ' αυτών γνωμοδοτήσεως της εξεταστικής; Επιτροπής υποβάλλονται εντός τριών ημερών μετά το .τέρας των εξετάσεων υπό του Προέδρου της Επιτροπής εις τον' Υπουργόν των Ναυτικών, όστις εντός δέκα ημερών εκδίδει τα Οικεία διπλώματα επ' ονόματι των ευδοκιμησάντων και κατά τον βαθμόν της ικανότητος αυτών.

Άρθρον 8. Οι εις το μέλλον παρουσιαζόμενοι, ίνα υποβληθώσιν εις εξετάσεις και αναγνωρισθώσιν ως καθηγηταί η διδάσκαλοι των κυρίως ναυτικών μαθημάτων, υποβάλλουσι την περί τούτου αίτησίν των εις τον Υπουργόν των Ναυτικών. Επί τη προτάσει δε του Υπουργού των Ναυτικών εκδίδεται εκάστοτε Διάταγμα, ορίζον την τε ημέραν των εξετάσεων και τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής.

Εις τον Ημέτερον επί των Ναυτικών Υπουργόν ανατίθεται του παρόντος Διατάγματος η δημοσίευσις και εκτέλεσις.

Εν Αθήναις, τη 7 Σεπτεμβρίου 1882

Εν ονόματι του Βασιλέως

Το Υπουργικόν Συμβούλιον

Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ, Δ.Γ. ΡΑΛΛΗΣ, Γ. ΡΟΥΦΟΣ, Κ. ΛΟΜΒΑΡΔΟΣ, Π. ΚΑΛΛΙΓΑΣ

Ο επί των Ναυτικών Υπουργός

Γ. ΡΟΥΦΟΣ

Σελ. 831
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 812
  17_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

  8

  ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  (Εγκύκλιος 2819/8 Απριλίου 1867)

  Κυβέρνηση Α. Κουμουνδούρου

  Υπουργός Χ. Χριστόπουλος

  Αριθ πρωτ. 2819.

  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

  Περί κανονισμού των δι' εμποροπλοιάρχους ναυτικών σχολείων

  ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ EKKA. KΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

  Προς τους νομάρχας, επάρχους και διδασκάλους των ναυτικών σχολείων

  Δεν είναι υμίν άγνωστον ότι εκ των συντελεσάντων εις την έξαρσιν, την δύναμιν και τον πλούτον των ημετέρων προγόνων ήτο κατά πρώτον λόγον και η ναυτιλία, όπως και τανύν συμβαίνει, και δι' αυτής, εν τη εθνική παρακμή ετηρείτο αδιαλείπτως η του γένους συγκοινωνία και ο σύνδεσμος, και δι' αυτής εφαίνετο πανταχού ότι εις το αποβαλόν την εαυτού αυτονομίαν έθνος υπελείπετο κίνησις και ζωή, και εναπέμενον τα στοιχεία της ελπίδος και προσδοκίας της εαυτού αναγεννήσεως εις την ελευθερίαν, εις ην πάλιν η ναυτιλία έφερε την εαυτής συμβολήν γενναίαν και τελεσφόρον,

  Η οσημέραι δε ανάπτυξις αυτής και επέκτασις δεν ηδύνατο να η περιωρισμένη άνευ βλάβης και δυστυχημάτων εις της απλής ευφυΐας και πείρας τας οδηγίας' διά τούτο και οίκοθεν συνεστήθησαν ναυτικαί σχολαί ίδιωτικαί εις τας κυριωτέρας των παραλίων και ναυτικών πόλεων του περικλύστου ημών τόπου, εις άς εδιδάσκοντο και θεωρητικώς την ναυτικήν οι δυνάμενοι να εκτίσωσι και δίδακτρα. Επειδή δε αι σχολαί αύται ως ιδιωτικαι δεν είχον την απαιτουμένην εν τη διδασκαλία ενότητα, ούτε υπήρχον όροι ωρισμένοι εις τους προσερχόμενους, ίνα επί των απαιτουμένων θεμελίων επιτεθή η της ναυτικής διδασκαλία, έγνωμεν, αναλαμβάνοντες δαπάναις του δημοσίου τας σχολάς ταύτας, να διατυπώσωμεν επί το ομοιόμορφον την εν αυταίς διδασκαλίαν, και να

  Αναδημοσιεύεται από το Παρίσης, τ A', σ. 333-336.