Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:960
 
Αριθμός τόμων:2ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Νομοθεσία
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 26.12 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 821-840 από: 962
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/821.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

11

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

(Β, Διάταγμα / 19 Αυγούστου 1882)

Κυβέρνηση X. Τρικούπη

Υπουργός Γ. Ρούφος

ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Περί συστάσεως εμπορικών ναυτικών σχολών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψιν τον ΑΛΘ' νόμον της 22 Ιουνίου ε.ε, περί συστάσεως εμπορικών ναυτικών σχολών, κατά πρότασιν του Ημετέρου επί τω Ναυτικώ Υπουργού, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν.

Άρθρον 1. Συνιστώμεν προς το παρόν εμπορικάς ναυτικάς σχολάς πρώτου μεν βαθμού τέσσαρας εν Πάτραις, Πειραιεί, Σύρω και Αργοστολίω, δευτέρου δε βαθμού τέσσαρας επίσης, εν Γαλαξειδίω, Ύδρα, Σπέτσαις και Θήρα.[1]

Άρθρον 2. Προς διδασκαλίαν των εμπορικών μαθημάτων διορισθήσονται εις εκάστην των ναυτικών σχολών, των μεν του πρώτου βαθμού τέσσαρες καθηγηταί, των δε του δευτέρου βαθμού τρεις διδάσκαλοι,

Προς διδασκαλίαν των Ελληνικών και Γαλλικών διορισθήσονται ειδικοί καθηγηταί και διδάσκαλοι δύο εν εκάστη σχολή πρώτου η δευτέρου βαθμού.

Οι καθηγηταί και διδάσκαλοι εκλεχθησόμενοι μεταξύ των εχόντων τα παρά του άρθρου 9 του ΑΛΘ' νομού οριζόμενα προσόντα, διορισθήσονται παρ' Ημών και κατά πρότασιν του επί των Ναυτικών Υπουργού επί πενταετίαν.121

Άρθρον 3, Εις των εις εκάστην εμπορικήν ναυτικήν σχολήν διορισθησομένων καθηγητών η διδασκάλων ορισθησόμενος παρ' Ημών, θέλει εκπληροί καθήκοντα διευθυντού της σχολής.

Τα καθήκοντα των διευθυντών των σχολών ορισθήσονται διά Β, Διατάγματος.[3]

Άρθρον 4. Εις εκάστην εμπορικήν ναυτικήν σχολήν διορισθήσεται εις

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ 87/27 Αυγούστου 1882.

Σελ. 821
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/822.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

κλητήρ με μηνιαίον μισθόν δραχμών 60 διά τας του πρώτου βαθμού 50 δε διά τας του δευτέρου βαθμού σχολάς.

Άρθρον 5. Τα ναυτικά' μαθήματα, τα παραδιδόμενα εν ταις εμπορικαίς ναυτικαίς σχολαίς, διανέμονται ως εξής μεταξύ των καθηγητών' εις τούτων διδάσκει τα μαθηματικά και την φυσικήν, εις την ναυτιλίαν, γεωγραφίαν και κοσμογραφίαν καί. την συγγραφήν του ημερολογίου, εις την κυβερνητικήν τέχνην, ιστιοποιΐαν και ιστοποιίαν και το ναυτικόν ονοματολόγιον, και εν ταις του πρώτου βαθμού ναυτικαίς σχολαίς, εις τα ατμομηχανικά.

Άρθρον 6. Η διδασκαλία του ναυτικού δικαίου θέλει γίνεσθαι εν ταις σχολαίς αμφοτέρων των βαθμών μόνον εν της Β' τάξει,

Τα περί του μαθήματος τούτου και των διοριστέων προς διδασκαλίαν αυτού καθηγητών και διδασκάλων κανονισθήσονται βραδύτερον διά Β, Διατάγματος.

Άρθρον 7, Δέκα ημέρας από της δημοσιεύσεως του παρόντος Διατάγματος, ο Υπουργός των Ναυτικών προκηρύξει διαγωνισμόν γενησόμενον εν τω Υπουργείω των Ναυτικών προς εξέτασιν των εφιεμένων να διορισθώσι καθηγηταί η διδάσκαλοι των κυρίως ναυτικών μαθημάτων των ναυτικών σχολών.

Τα των εξετάσεων τούτων ορισθήσονται διά Β. Διατάγματος.[4, 5, 6]

Καθηγηταί η διδάσκαλοι των μαθηματικών και της φυσικής διορισθήσονται. διδάκτορες των φυσικομαθηματικών επιστημών του Πανεπιστημίου ημών, η άλλου ομοταγούς.

Άρθρον 8. Δέκα ημέρας από της δημοσιεύσεως του παρόντος Διατάγματος άρχονται αι εγγραφαί των μαθητών των διαφόρων ναυτικών σχολών γινόμεναι επί του .παρόντος ενώπιον των κατά τόπους λιμενικών αρχών. Από του επιόντος δ' έτους αι εγγραφαί γενήσονται το τελευταίον δεκαήμερον του μηνός Αυγούστου ενώπιον των οικείων διευθυντών των σχολών;

Άρθρον 9. Δεκτοί γίνονται εν ταις εμπορικαίς ναυτικαίς σχολαίς του πρώτου μεν βαθμού οι έχοντες τουλάχιστον ενδεικτικόν -προβιβασμού από της πρώτης τάξεως Γυμνασίου εις την δευτέραν, του δευτέρου δε βαθμού οι έχοντες απολυτήριον σχολαρχείου.

Άρθρον 10. Η έναρξις των μαθημάτων γενήσεται τακτικώς το πρώτον δεκαήμερον του μηνός Σεπτεμβρίου· εξαιρετικώς δε διά το τρέχον έτος η έναρξις των μαθημάτων δύναται ν' αναβληθή επί δύο μήνας το πολύ.

Ο Υπουργός των Ναυτικών κανονίσει το πρόγραμμα των διδαχθησομένων μαθημάτων δι' έκαστον σχολικόν έτος και τα κεφάλαια εκάστου μαθήματος·[7]

Άρθρον 11. Η διδασκαλία των μαθημάτων εν ταις ναυτικαίς σχολαίς διαιρείται εις τάξεις, και αι μεν του πρώτου βαθμού ναυτικαί σχολαί περιλαμβάνουσι τρεις τάξεις, αι δε του δευτέρου βαθμού ναυτικαί σχολαί περιλαμβάνουσι τάξεις δύο.

Σελ. 822
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/823.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Εν εκάστη τάξει η διδασκαλία διαρκεί μήνας εννέα, καθ' εκάστην γινομένη, πλην των εορτών, και διαρκούσα μέχρι του πρώτου δεκαημέρου του μηνός 'Ιουνίου.

Εν τη ανωτάτη τάξει του πρώτου βαθμού ναυτικών σχολών η διδασκαλία διαρκεί μόνον εξ μήνας, λήγουσα το πρώτον δεκαήμερον του Μαρτίου, μεθ' ο χορηγείται τοις τελειοφοίτοις τρίμηνος προθεσμία, όπως προπαρασκευασθώσιν εις απολυτηρίους εξετάσεις.

Άρθρον 12. Διά τον από τάξεως εις τάξιν προβιβασμόν των μαθητών ενεργείται δημοσία εξέτασις κατά το πρώτον δεκαήμερον του μηνός Σεπτεμβρίου, ενώπιον συλλόγου των καθηγητών της σχολής, Διά δε τους τελειοφοίτους πρώτου βαθμού ναυτικών σχολών, η εξέτασις γίνεται το πρώτον δεκαήμερον του Ιουνίου, Μετά την εξέτασιν ταύτην, οι ευδοκιμήσαντες επιβαίνουσι πολεμικού πλοίου, εφ' ου υπηρετούσι μήνας εξ, κατά το άρθρον 10 του AΛΘ' νόμου.

'Άρθρον 13. Το Υπουργείον των Ναυτικών προνοήσει περί του καταλλήλου καταρτισμού και της καλής συντηρήσεως των εμπορικών ναυτικών σχολών, ως και περί της προμηθείας των αναγκαιούντων αυταίς βιβλίων, ναυτικών εργαλείων και λοιπών χρειωδών. Άπαξ δε του έτους αποστέλλεται; και επιθεωρητής, ανώτερος μάχιμος αξιωματικός του Β. Ναυτικού, προς εξέτασιν της επιδόσεως των μαθημάτων και της ευδοκίμου των σχολών λειτουργίας.

Ο αυτός Υπουργός δημοσιεύσει και εκτελέσει το παρόν Διάταγμα.

Εν Αθήναις, τη 19 Αυγούστου 1882

Εν ονόματι του Βασιλέως '

Το Υπουργικόν Συμβούλιον:

Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ, Δ.Γ. ΡΑΛΛΗΣ, Γ. ΡΟΥΦΟΣ, Κ. ΛΟΜΒΑΡΔΟΣ, Π. ΚΑΛΛΙΓΑΣ

Ο επί των Ναυτικών Υπουργός

Γ. ΡΟΥΦΟΣ

Σελ. 823
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/824.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

[1] ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Περί συστάσεως εμπορικών ναυτικών σχολών εν Βόλω και Ιθάκη

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'. ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες 6π' όψιν τον AΛΘ' νόμον της 22 Ιουνίου ε.ε. περί συστάσεως εμπορικών ναυτικών σχολών, κατά πρότασιν του Ημετέρου επί των Ναυτικών Υπουργού, συνιστώμεν εν Βόλω εμπορικήν ναυτικήν σχολήν πρώτου βαθμού και εν Ιθάκη ετέραν τοιαύτην δευτέρου βαθμού. Κατά τα λοιπά ισχύουσι και περί των σχολών αυτών αι σχετικαί διατάξεις του από 19 Αυγούστου ε,ε. Ημετέρου διατάγματος περί συστάσεως εμπορικών ναυτικών σχολών.

Εις τον αυτόν Υπουργόν ανατίθεται η δημοσίευσις και η εκτέλεσις του παρόντος Ημών διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 28 Οκτωβρίου 1882

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο Υπουργός των Ναυτικών

Γ. ΡΟΥΦΟΣ

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 151/31 Οκτωβρίου 1882.

[2]

ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Περί τροποποιήσεως τον άρθρου % τον από 19 Αυγούστου 1882 Β. διατάγματος περί συστάσεως εμπορικών ναυτικών σχολών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Επί τη προτάσει του Ημετέρου επί των Ναυτικών Υπουργού, τροποποιούμεν

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 16/15 Ιανουαρίου 1883.

Σελ. 824
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/825.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

τον τελευταίον παράγραφον του άρθρου 2 του από 19 Αυγούστου 1882 Ημετέρου διατάγματος περί συστάσεως εμπορικών ναυτικών σχολών, ως εξής:

Οι καθηγηταί και διδάσκαλοι εκλεχθησόμενοι μεταξύ των εχόντων τα παρά του άρθρου 9 του ΑΛΘ' νομού οριζόμενα προσόντα, διορίζονται παρ' Ημών κατά πρότασιν του επί των Ναυτικών Υπουργού.

Εις τον αυτόν Υπουργόν ανατίθεται η δημοσίευσις και εκτέλεσις του παρόντος διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 12 Ιανουαρίου 1883

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο Υπουργός των Ναυτικών

Γ. ΡΟΥΦΟΣ

[3]

ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Περί καθηκόντων των διευθυντών των εμπορικών ναυτικών σχολών και περί κανονισμού τούτων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'. ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψιν το άρθρον 3 του από 19 Αυγούστου ε.έ. Β, διατάγματος περί συστάσεως εμπορικών ναυτικών σχολών, κατά πρότασιν του Ημετέρου επί των Ναυτικών Υπουργού, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν·

Άρθρον 1. Οι καθηγηταί και διδάσκαλοι των εμπορικών ναυτικών σχολών, οι την διεύθυνσιν των σχολών αυτών επιτετραμμένοι εξασκούσι την γενικήν επιτήρησιν και διεύθυνσιν των σχολών τούτων, εφαρμόζοντες τας περί ευταξίας και πειθαρχίας διατάξεις κατά τους ορούς του από 31 Δεκεμβρίου 1836 Β. διατάγματος περί κανονισμού των ελληνικών σχολείων και γυμνασίων.

Άρθρον 2. Οι την διεύθυνσιν των εμπορικών ναυτικών σχολών επιτετραμμένοι επαγρυπνούσιν όπως η διδασκαλία ενεργήται τακτικώς και ανελλιπώς κατά τας υπό του προγράμματος των διδασκομένων μαθημάτων οριζομένας ημέρας και ώρας, πλην των διατεταγμένων εορτών και διακοπών, φροντίζουσιν

Αναδημοσιευεται από την ΕτΚ, αρ. 4/5 Ιανουαρίου 1883.

Σελ. 825
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/826.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

όπως τηρήται παρά των μαθητών η προσήκουσα τάξις και ησυχία εντός και εκτός του σχολείου, επιβάλλουσι τας προσηκούσας ποινάς, πλην της αποβολής και του αποκλεισμού, αίτινες αποφασίζονται προηγουμένως υπό του συλλόγου των καθηγητών η διδασκάλων, σημειούσιν εν μηνιαίοις ελέγχοις την πρόοδον, την διαγωγήν και τας τυχόν απουσίας εκάστου των μαθητών, καθώς και παν αξιοσημείωτον 'γεγονός, χρησιμεύον προς έλεγχον της διαγωγής και της επιμελείας των μαθητών.

Άρθρον 3, Οι την διεύθυνσιν των εμπορικών ναυτικών σχολών επιτετραμμένοι συγκαλούσι τακτικώς άπαξ του μηνός, εν ανάγκη δε και εκτάκτως, τους καθηγητάς η διδάσκαλους της σχολής εις συνεδρίασιν υπό την ιδίαν αυτών προεδρείαν, ανακοινούσιν αυτοίς τας εγκυκλίους και άλλας διαταγάς του Υπουργείου των Ναυτικών, ύποβάλλουσιν εις την σύσκεψιν και την απόφασιν αυτών τα αντικείμενα, εφ' ων δέον να αποφασίζη ο σύλλογος, τηρούντες πρακτικά των αποφάσεων του συλλόγου, υπογεγραμμένα παρά πάντων των παρόντων εις την συνεδρίασιν καθηγητών η διδασκάλων, εκτελούσι τας αποφάσεις ταύτας, εκδίδουσι τα αναγκαία έγγραφα, κρατούσι πρωτόκολλον των εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων, και αναφέρουσιν εγγράφως εις το Υπουργείον των Ναυτικών παν άξιον λόγου αντικείμενον, 'αιτούντες παρ' αυτού τας αναγκαίας διαταγάς και οδηγίας.

1 Άρθρον 4. Οι την διεύθυνσιν των εμπορικών ναυτικών σχολών επιτετραμμένοι επιμελούνται, επί ιδία αυτών ευθύνη, της καλής συντηρήσεως και διαφυλάξεως των ναυτικών βιβλίων, εργαλείων και λοιπών σκευών και επίπλων των σχολών, και διαφυλάττουσιν εν καταλλήλω τόπω πάντα τα έγγραφα και τα οικεία του εκπαιδευτηρίου βιβλία. Πάντα ταύτα, μετατιθέμενοι η άλλως απομακρυνόμενοι της έδρας της σχολής, οφείλουσι να παραδίδωσι διά τακτικού πρωτοκόλλου τοις διαδόχοις η αναπληρωταίς αυτών, η εις την επιτόπιον διοικητικήν αρχήν.

Άρθρον 5, Αι κατά τόπους υπάρχουσαι εφορίαι των ελληνικών σχολείων και γυμνασίων, κατά τα άρθρα 42-59 και 108 του από 31 Δεκεμβρίου 1836 Β. διατάγματος περί κανονισμού των ελληνικών σχολείων και γυμνασίων, εφορεύουσι κατά τους αυτούς όρους και τας εμπορικάς ναυτικάς σχολάς, υπαγόμενοι ως προς τα τοιαύτα αυτών καθήκοντα, εις το επί των Ναυτικών Υπουργείον.

Οι καθηγηταί καί. διδάσκαλοι των εμπορικών ναυτικών σχολών υπάγονται εις τας διατάξεις του αυτού διατάγματος, καθ' όσον αύται αφορώσιν εις τα καθήκοντα των καθηγητών και διδασκάλων.

Εις τον αυτόν Υπουργόν ανατίθεται η δημοσίευσις και η εκτέλεσις του παρόντος Ημών διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 31 Δεκεμβρίου 1882

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο επί των Ναυτικών Υπουργός

Γ. ΡΟΥΦΟΣ

Σελ. 826
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/827.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

[4] ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Περί εξετάσεων Καθηγητών και Διδασκάλων ναυτικών μαθημάτων εμπορικών ναυτικών σχολών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ A'. ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψιν το άρθρον 9 του ΑΑΘ' Νόμου της 22 Ιουνίου ε.ε. περί συστάσεως εμπορικών ναυτικών σχολών και .το άρθρον 7 του από 19 παρελθόντος μηνός Αυγούστου B. διατάγματος περί του αυτού αντικειμένου, κατά πρότασιν του Ημετέρου επί των Ναυτικών Υπουργού, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν.

Άρθρον 1. Ημέρα ενάρξεως των εξετάσεων των εφιεμένων να διορισθώσι καθηγηταί και διδάσκαλοι των κυρίως ναυτικών μαθημάτων εν ταις εμπορικαίς ναυτικαίς σχολαίς ορίζεται η πρώτη του επομένου μηνός Οκτωβρίου.

Άρθρον 2, Οι υποψήφιοι καθηγηταί διά την διδασκαλίαν της ναυτιλίας, γεωγραφίας, κοσμογραφίας και της συγγραφής του ημερολογίου εξετασθήσονται εις τα ακόλουθα μαθήματα,

1. Περί του σχήματος της γης, ορίζων κατακόρυφος -: Ζενίθ - Ναδίρ - Αντίποδες.

2. Περί κινήσεως της γης. Ανατολή. Δύσις.

3. Περί του ισημερινού και των παραλλήλων της γης.

4. Περί των ομωνύμων κύκλων της γήινης και Ουρανίας σφαίρας,

5. Περί του πλάτους και μήκους των τόπων της γης.

6. Περί αρχικού μεσημβρινού, :

7. Περί της θέσεως της σφαίρας, μεταβαλλόμενης της θέσεως του παρατηρητού. 

8. Περί αρχικών και δευτερευόντων σημείων του ορίζοντος,

9. Περί πολιτικού και αστρονομικού χρόνου, Σχέσις μεταξύ των ωρών και των μοιρών. Αναγωγή της ώρας τόπου τινός εις ώραν ετέρου τόπου,

10. Περί των ισομερών η επιπέδων χαρτών.

11. Περί των αυξομερών ή αναγωγικών χαρτών,

12. Περί κατασκευής αναγωγικού χάρτου.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, άρ 99/10 Σεπτεμβρίου 1882.

Σελ. 827
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/828.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

13. Περί των μεσημβρινών τμημάτων,

14. Περί κοινού και τεχνικού δρομόμετρου.

15. Περί της ναυτικής πυξίδος και του ανεμολογίου αυτής. Σχέσεις των μερών του ναυτικού τριγώνου προς τας τριγωνομετρικάς γραμμάς. θεωρήματα προς λύσιν των ναυτικών τριγώνων, λύσις των προβλημάτων διά γραφικής κατασκευής, λύσις των προβλημάτων διά του τετράντος, λύσις των προβλημάτων διά των πινάκων των αποχωρήσεων και των διαφορών πλάτους, ερμηνεία του πίνακος των μεσημβρινών τμημάτων, εξήγησις και αναγωγή της λοξοδρομίας διά τινός των μεθόδων.

16. Περί διοπτεύσεων εν γένει.

17. Περί ρευμάτων.

18. Περί συγγραφής ημερολογίου των εμπορικών πλοίων.

19. Περί του Ηλιακού συστήματος και των τροχιών των πλανητών.

20. Περί εκλειπτικής.

21. Περί ανωμαλιών.

22. Περί αστερισμού και των 9 Ζωδιακών αστέρων.

23. Περί ορισμών των κύκλων της Ουρανίας σφαίρας.

24. Περί του μήκους των αστέρων.

25. Περί του .πλάτους των αστέρων.

26. Περί των ισημερινών σημείων. Ηλιοστασίων, κύκλων κλίσεως και κύκλων του πλάτους,

27. Περί ορθής αναβάσεως και κλίσεως των αστέρων.

28. Περί κατακορύφων κύκλων. Πρώτου κατακόρυφου και ύψους των αστέρων.

29. Περί εύρους των αστέρων.

30. περί Αζιμούθ.

31. Περί ωρικής γωνίας,

32. Περί γωνίας της θέσεως του Αστέρος.

33. Περί τροπικών και πολικών κύκλων και ζωνών.

34. Περί καταμετρήσεως του χρόνου;

35. Περί αστρικού και τροπικού ενιαυτού.

36. Περί αστρικής αληθούς και μέσης ημέρας.

37. Περί εξισώσεως του χρόνου.

38. Περί του Ιουλιανού και Γρηγοριανού ημερολογίου.

39. Περί προσδιορισμού της θέσεως των αστέρων εις τον Ουρανόν.

40. Περί υπολογισμού της κλίσεως των αστέρων,

41. Περί υπολογισμού της ορθής αναβάσεως του ηλίου.

42. Περί της κλίσεως του ορίζοντος.

43. Περί της διαθλάσεως.

44. Περί παραλλαγής των αστέρων.

Σελ. 828
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/829.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

45. Περί ημιδιαμέτρων,

46. Περί της χρήσεως των αστρονομικών εφημερίδων,

47. Περί της κατασκευής και χρήσεως των λογαριθμικών πινάκων των τε τριγωνομετρικών γραμμών και των αριθμών,

48. Περί της σχέσεως μεταξύ της αστρικής ώρας τόπου τινός και της ορθής αναβάσεως και ωρικής γωνίας ενός αστέρος,

49. Περί της διαβάσεως των απλανών διά του μεσημβρινού τόπου τινός,

50. Περί της διαβάσεως των πλανητών διά του μεσημβρινού τόπου τινός,

51, περί της Σελήνης,

52. Περί τροπικής αστικής και συνοδικής περιόδου της Σελήνης,

53. Περί των φάσεων και εκλείψεων της Σελήνης,

54. Περί χρυσού" κύκλου και χρυσού αριθμού της Σελήνης.

55. Περί επακτής και ημερομηνίας της Σελήνης,

56. Περί διαβάσεως της Σελήνης, διά του μεσημβρινού.

57. Περί παλιρροιών,

58. Περί του οκτάντος και εξάντος.

59. Περί παρατηρήσεως του ύψους του Ηλίου και της Σελήνης.

60. Περί παρατηρήσεως του μεσημβρινού ύψους του Ηλίου.

61. Περί τεχνητού ορίζοντος.

62. Περί παρατηρήσεως των υψών διά του τεχνητού ορίζοντος.

63. Περί παρατηρηθέντος φαινομένου και αληθούς ύψους,

64. Περί προσδιορισμού της ώρας εν πελάγει,

65. Περί προσδιορισμού της αληθούς ανατολής και δύσεως,

66. Περί προσδιορισμού του πλάτους εν πελάγει διά πλειόνων μεθόδων.

67. Περί χρονομέτρων και κανονισμού αυτών,

68. Περί προσδιορισμού του μήκους διά πλειόνων μεθόδων.

69. Περί υπολογισμού του εύρους και του Αζιμούθ.

70. Περί προσδιορισμού της παραλλαγής της μαγνητικής βελόνης.

71. Περί κατασκευής εντός λιμένος ανεμολογίων η πινάκων διορθωτικών των παρεκτροπών της βελόνης.

72. Περί ερμηνείας και χρήσεως του ισημερινού κύκλου. (Circle equatorial η palinorium).

Εις τα αυτά μαθήματα, αλλ' επί το απλούστερον και πρακτικώτερον, εξετασθήσονται και οι επιθυμούντες να διορισθώσι διδάσκαλοι των αυτών μαθημάτων εν ταις δευτεροβαθμίοις ναυτικαίς σχολαίς,

Άρθρον 3. Οι υποψήφιοι καθηγηταί και διδάσκαλοι διά την διδασκαλ'ιαν της κυβερνητικής τέχνης, ιστοποιΐας, ιστιοποιΐας, και του ναυτικού Ονοματολογίου, εξετασθήσονται εις τα ακόλουθα μαθήματα,

1. Περί της ιστοθετήσεως του πλοίου εν γένει,

2. Περί του εξαρτισμού του πλοίου εν γένει.

Σελ. 829
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/830.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

3. Περί διατάξεως των αγομένων.

4. Περί εμβιβάσεως των αγκυρών και αναδέσεως των ιστίων.

5. Περί ορμίσεως και μεθορμίσεως του πλοίου,

6. Περί χειρισμού των αγκυρών.

7. Περί των ληπτέων μέτρων, όταν σφοδρύνεται ο άνεμος εν όρμω,

8. Περί εξαμφιδετήσεως πλοίου και παρασκευών απόπλου,.

9. Περί των παντοίων απάρσεων.

10. Περί των παντοίων ανακωχών.

11. Περί των παντοίων ιστιοδρομιών.

12. Περί των' παντοίων στροφών.

13. Περί σειροδετήσεως.

14. Περί χειρισμού εν ώρα λαίλαπος εν πλω.

15. Περί χειρισμού των ιστίων υπό παντοίους ανέμους.

16. Περί των δυνατών αντιμονών.

17. Περί πλοίου αντιμένοντος.

18. Περί πλοίου παραδιδομένου τω ανέμω.

19. Περί: βλαβών των αγομένων.

20. Περί βλαβών των εξαρτίων.

21. Περί βλαβών των κεραιών.

22. Περί βλαβών των ιστών.

23. Περί βλαβών των ιστίων.

24. Περί διαρροής και κλίσεως του πλοίου.

25. Περί βολίσεως εν γένει,

26. Περί αγκυροβολιών εν γένει.

27. Περί προσαράξεως ναυαγίου και πυρκαϊάς,

28. Περί κυβερνήσεως των ατμοκινήτων εν γένει.

29. Περί χειρισμού διά του ατμού,

30. Περί απάρσεων των ατμοκινήτων πλοίων,

31. Περί αγκυροβολίας των ατμοκινήτων πλοίων.

32. Περί προσαράξεως των ατμοκινήτων πλοίων,

33. Περί εκκαθίσεως των ατμοκινήτων πλοίων.

34. Περί της χρήσεως της μηχανής επ' αγκύρας.

35. Περί ρυμουλκήσεως.

36. Περί φωτισμού των πλοίων εν γένει,

37. Περί επιθαλασσίων συναντήσεων.

38. Περί διεθνών κανόνων προς αποφυγήν συγκρούσεων.

39. Περί ιστιοποιΐας και συρραφής τετραγώνων ιστίων τριγώνων ιστίων.

Σελ. 830
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/831.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

αμιολίων ιστίων

αναδρομικών ιστίων.

40. Περί λωματισμού και εκλωματισμού.

41. Περί επιρραμάτων των ιστίων.

42. Περί .παρεντομής και κυρτώματος των  ιστίων

43. Περί πρωρατικών έργων.

44. Περί απάντων των ναυτικών δεσμών και κόμβων.

45. Περί ερμηνείας των όρων του ναυτικού ονοματολογίου.

Άρθρον 4. Εκτός των εν τοις ανωτέρω δύο άρθροις οριζομένων μαθημάτων, οι διαγωνισθησόμενοι οφείλουσι να γινώσκωσιν ορθήν καθ' υπαγόρευσιν γραφήν της ομιλούμενης και γραφομένης γλώσσης και ορθήν ανάγνωσιν απλού έλληνος συγγραφέως,

Άρθρον 5. Ο πρόεδρος και τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής διορισθήσονται δι' ειδικού Διατάγματος.

Άρθρον 6. Η Εξεταστική Επιτροπή αποφαίνεται κατά πλειονοψηφίαν περί της ικανότητος των εξετασθέντων και της αναγνωρίσεως αυτών ως καθηγητών και διδασκάλων.

Άρθρον 7. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων μετά της έπ' αυτών γνωμοδοτήσεως της εξεταστικής; Επιτροπής υποβάλλονται εντός τριών ημερών μετά το .τέρας των εξετάσεων υπό του Προέδρου της Επιτροπής εις τον' Υπουργόν των Ναυτικών, όστις εντός δέκα ημερών εκδίδει τα Οικεία διπλώματα επ' ονόματι των ευδοκιμησάντων και κατά τον βαθμόν της ικανότητος αυτών.

Άρθρον 8. Οι εις το μέλλον παρουσιαζόμενοι, ίνα υποβληθώσιν εις εξετάσεις και αναγνωρισθώσιν ως καθηγηταί η διδάσκαλοι των κυρίως ναυτικών μαθημάτων, υποβάλλουσι την περί τούτου αίτησίν των εις τον Υπουργόν των Ναυτικών. Επί τη προτάσει δε του Υπουργού των Ναυτικών εκδίδεται εκάστοτε Διάταγμα, ορίζον την τε ημέραν των εξετάσεων και τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής.

Εις τον Ημέτερον επί των Ναυτικών Υπουργόν ανατίθεται του παρόντος Διατάγματος η δημοσίευσις και εκτέλεσις.

Εν Αθήναις, τη 7 Σεπτεμβρίου 1882

Εν ονόματι του Βασιλέως

Το Υπουργικόν Συμβούλιον

Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ, Δ.Γ. ΡΑΛΛΗΣ, Γ. ΡΟΥΦΟΣ, Κ. ΛΟΜΒΑΡΔΟΣ, Π. ΚΑΛΛΙΓΑΣ

Ο επί των Ναυτικών Υπουργός

Γ. ΡΟΥΦΟΣ

Σελ. 831
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/832.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

[5] ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Περί εξετάσεως υποψηφίων καθηγητών και διδασκάλων τον εμπορικού ναυτικόν

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'. ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψιν το άρθρον 9 του ΑΛΘ' νόμου της 22 Ιουνίου ε.ε. περί συστάσεως εμπορικών ναυτικών σχολών, κατά πρότασιν του Ημετέρου επί των Ναυτικών Υπουργού, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν.

Προς εξέτασιν των εφιεμένων να διορισθώσι καθηγηταί και διδάσκαλοι των κυρίως ναυτικών μαθημάτων εν ταις εμπορικαίς ναυτικαίς σχολαίς, διορίζομεν εξεταστικήν Επιτροπήν αποτελουμένην εκ του Αντιπλοιάρχου Δημητρίου Λάσκαρη ως Προέδρου, των Πλωταρχών Κωνσταντίνου Σαχτούρη και Αριστείδου Ρέϊνεκ, του μηχανικού Επαμεινώνδα Τσακάλη και του Γυμνασιάρχου Γεωργίου Κρέμου ως μελών της Επιτροπής,

Εις τον αυτόν επί των Ναυτικών Υπουργόν ανατίθεται η δημοσίευσις και εκτέλεσις του παρόντος Διατάγματος,

Εν Αθήναις, τη 7 Σεπτεμβρίου 1882

Εν ονόματι του Βασιλέως

Το Υπουργικόν Συμβούλιον

Χ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ, Δ.Γ. ΡΑΛΛΗΣ, Κ. ΛΟΜΒΑΡΔΟΣ, Γ. ΡΟΥΦΟΣ, Π. ΚΑΛΛΙΓΑΣ

Ο επί των Ναυτικών Υπουργός

Γ. ΡΟΥΦΟΣ

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 100/11 Σεπτεμβρίου 1882.

Σελ. 832
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/833.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

[6]

ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Περί της Επιτροπής προς εξετάσω των καθηγητών κλπ. των εμπορικών ναυτικών μαθημάτων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'. ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψιν το από 7 τον παρόντος μηνός Ημέτερον Διάταγμα περί εξετάσεων καθηγητών και διδασκάλων ναυτικών μαθημάτων Ναυτικών σχολών, κατά πρότασιν του Ημετέρου επί των Ναυτικών Υπουργού, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν·

Η προς εξέτασιν των ναυτικών καθηγητών και διδασκάλων Επιτροπή , επί των μαθημάτων των οριζομένων εν τοις άρθροις 1, 2, 3 και 4 του ειρημένου Διατάγματος αποτελείται εκ των τριών ανωτέρων μαχίμων αξιωματικών του B. Ναυτικού και του καθηγητού των Ελληνικών, των διορισθέντων διά του από 7 του παρόντος μηνός Ημετέρου Διατάγματος, παραλειπομένου του ατμομηχανικού,

Εις τον Ημέτερον επί των Ναυτικών Υπουργόν ανατίθεται η δημοσίευσις και η εκτέλεσις του παρόντος Ημών Διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 29 Σεπτεμβρίου 1882

Εν ονόματι του Βασιλέως

To Υπουργικόν Συμβούλιον

Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ, Π. ΚΑΛΛΙΓΑΣ,

Κ. ΛΟΜΒΑΡΔΟΣ, Δ.Γ. ΡΑΛΛΗΣ.

Ο επί των Ναυτικών Υπουργός

Δ. Γ. ΡΑΛΛΗΣ

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 124/1 Οκτωβρίου 1882.

53

Σελ. 833
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/834.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

[71

Αριθ. 12160

Περί εγκρίσεως προγράμματος των εν ταις εμπορικαίς  ναυτικαίς σχολαίς διδασκομένων  μαθημάτων

Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Έχοντες υπ' όψιν το άρθρον 10 του από 19 Αυγούστου ε.έ. Β, Διατάγματος περί συστάσεως εμπορικών ναυτικών σχολών, έγκρίνομεν ίνα διδάσκωνται εν ταις εμπορικαίς ναυτικαϊς σχολαίς τα μαθήματα, τα εν τω κατωτέρω προγράμματι οριζόμενα.

Εν Αθήναις, τη 17 Δβρίου 1882. Ο Υπουργός

Γ. ΡΟΥΦΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΩΝ EN ΤΑΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙΣ ΝΑΠΊΚΑΙΣ ΣΧΟΛΑΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α'. πρωτοβάθμιοι σχολαί

α', σχολικόν έτος.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γεωμετρία

Αντικείμενον της Γεωμετρίας.

Γραμμή ευθεία, τεθλασμένη, καμπύλη.

Επιφάνεια επίπεδος - επιφάνεια καμπύλη,

Ορισμός και γένεσις της γωνίας - Εξ ενός σημείου ευθείας τινός μίαν και μόνην δυνάμεθα να υψώσωμεν κάθετον επί της ευθείας ταύτης - Γωνίαι προσκείμεναι· γωνίαι κατά κορυφήν.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 209, Παράρτημα/31 Δεκεμβρίου 1882.

Σελ. 834
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/835.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Τρίγωνα - Συνθήκαι ισότητος των τριγώνων - ιδιότητες του ισοσκελούς τριγώνου - ιδιότητες των καθέτων και των πλαγίων, αγομένων από σημείου τινός επί μιας ευθείας - Συνθήκαι ισότητος των ορθογωνίων τριγώνων - Ευθείαι παράλληλοι συναντώμεναι υπό τρίτης τεμνούσης -: Γωνίαι έχουσαι τας πλευράς παραλλήλους η καθέτους - 'Άθροισμα των γωνιών παντός τριγώνου η παντός πολυγώνου.

Παραλληλόγραμμα - ιδιότητες των πλευρών, των γωνιών και των διαγωνίων αυτών.

Περιφέρεια κύκλου - Σχέσις αμοιβαία τόξων και χορδών. - Αμοιβαία σχέσις του μεγέθους των χορδών και των αποστάσεων αυτών από του κέντρου - Ευθεία εφαπτομένη της περιφερείας - Παράλληλοι χορδαί - Συνθήκαι επαφής και τομής δύο κύκλων.

Μέτρον των γωνιών,

Κατασκευή γωνιών και τριγώνων - Αγωγή παραλλήλων και καθέτων. Χρήσις του κανόνος, του διαβήτου, του αναγωγέως και της ορθής γωνίας - Χρήσιμα προβλήματα.

Γραμμή ανάλογος - Πάσα παράλληλος μιας των πλευρών τριγώνου τινός διαιρεί τας δύο άλλας πλευράς εις μέρη αμοιβαίως ανάλογα.

'Ιδιότητες της διχοτομούσης γωνίαν τινά οιουδήποτε τριγώνου,

Όμοια πολύγωνα - Συνθήκαι ομοιότητος των πολυγώνων - Αποσύνθεσις ομοίων πολυγώνων εις όμοια τρίγωνα - Σχέσις των περιμέτρων.

Σχέσις μεταξύ της καταβιβαζομένης καθέτου από της κορυφής της ορθής γωνίας ενός ορθογωνίου τριγώνου επί της υποτεινούσης, των τμημάτων της υποτεινούσης και των καθέτων πλευρών.

Σχέσις μεταξύ του τετραγώνου, του κατασκευαζόμενου επί μιας πλευράς τριγώνου τινός, κειμένης απέναντι ορθής γωνίας, οξείας γωνίας, αμβλείας γωνίας, και των τετραγώνων, των κατασκευαζόμενων εκ των δύο άλλων πλευρών.

Εάν εξ ενός σημείου ληφθέντος εντός κύκλου, αγάγωμεν δύο τέμνουσας, το γινόμενον των αποστάσεων του σημείου τούτου εξ αμφοτέρων των σημείων της συναντήσεως εκάστης τεμνούσης μετά της περιφερείας είναι σταθερόν, οπωσδήποτε αγομένων των τεμνουσών - Πότε η τέμνουσα καθίσταται εφαπτομένη.

Διελείν δοθείσαν ευθείαν εις μέρη ανάλογα δοθεισών ευθειών γραμμών - Ευρείν τετάρτην ανάλογον τριών ευθειών - Ευρείν μέσην ανάλογον δύο ευθειών,

Κατασκευάσαι επί δοθείσης ευθείας πολύγωνον όμοιον δοθέντι πολυγώνω.

Κανονικά πολύγωνα - Παν κανονικόν πολύγωνον εγγράφεται και περιγράφεται εις κύκλον.

Λόγος των περιμέτρων των κανονικών πολυγώνων ισαρίθμων πλευρών.

Εγγράψαι εν κύκλω κανονικόν τετράγωνον και εξάγωνον.

Υπολογίσαι τον προσεγγίζοντα λόγον της περιφερείας προς την διάμετρον

Σελ. 835
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/836.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

δια του υπολογισμού των περιμέτρων των κανονικών πολυγώνων, αποτελουμένων εκ 4, 8, 16, 32... πλευρών, εγγεγραμμένων εν κύκλω δοθείσης ακτίνος.

Εμβαδόν του ορθογωνίου, του παραλληλογράμμου, του τριγώνου, του τραπεζίου, και οιουδήποτε πολυγώνου. - Λόγος των εμβαδών δύο ομοίων πολυγώνων.

Εμβαδόν κανονικού πολυγώνου - Εμβαδόν κύκλου, τομέως, τμήματος, κλπ. - Λόγος των εμβαδών δύο κύκλων ανίσων ακτίνων.

Περί επιπέδου και ευθείας γραμμής. - Συνθήκαι καθετότητος ευθείας τινός επί επιπέδου - Ιδιότητες των καθέτων και των πλαγίων, των αγομένων από ενός σημείου επί τινός επιπέδου - Παραλληλισμός ευθειών γραμμών και επιπέδων - Δίεδροι γωνίαι· ορθή δίεδρος γωνία· επίπεδος γωνία ανταποκρινόμενη τη διέδρω γωνία' λόγος δύο διέδρων γωνιών - Επίπεδα κάθετα προς άλληλα' κοινή τομή δύο επιπέδων καθέτων τρίτω τινί επιπέδω - Τρίεδρος γωνία - Πολύεδρα - Παραλληλεπίπεδα. - Μέτρον του όγκου του ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου και οιουδήποτε παραλληλεπιπέδου, του τριγωνικού πρίσματος, και οιουδήποτε πρίσματος.

Πυραμίς - Μέτρον του όγκου της πυραμίδος· της τετμημένης, πυραμίδος μέ παραλλήλους βάσεις. - Ορθός κώνος με βάσιν κυκλικήν, τομαί παράλληλοι της βάσεως - Επιφάνειαι και όγκος του κώνου, του κολούρου κώνου με βάσεις παραλλήλους.

Κύλινδρος ορθός μέ βάσιν κυκλικήν - Μέτρον της επιφανείας και του όγκου αυτού.

Σφαίρα - Τομαί δι' επιπέδου - Μέγιστοι κύκλοι· μικροί κύκλοι - Πόλος κύκλου - Εύρείν την ακτίνα γνωστής σφαίρας - Εφαπτόμενον επίπεδον - Σφαιρικόν τρίγωνον' ιδιότητες των πλευρών αυτού - Μέτρον γωνίας σχηματιζόμενης υπό δύο τόξων μεγίστων κύκλων - Πολικά τρίγωνα - Κυριώτεραι περιπτώσεις, ισότητες σφαιρικών τριγώνων - Άθροισμα των γωνιών σφαιρικού τριγώνου - Εμβαδόν σφαιρικής ζώνης' σφαίρας ακεραίας - Όγκος σφαιρικού τομέως· σφαίρας ακεραίας.

Χρήσις των γραμμάτων και των σημείων ως μέσων συντομίας και γενικότητος - Όμοιοι όροι.

Πρόσθεσις και αφαίρεσις. Πολλαπλασιασμός.

Κανών των σημείων.

Διαίρεσις μονωνύμων - Περί αξίας α° - Διαίρεσις των πολυωνύμων.

πρωτοβάθμιος εξίσωσις - Λύσις των πρωτοβαθμίων εξισώσεων με μίαν η πλείονας αγνώστους διά της μεθόδου της εισαγωγής.

Γενικοί τύποι - διά την λύσιν ενός συστήματος εξισώσεων πρωτοβαθμίων με δύο αγνώστους.

Σελ. 836
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/837.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Περί λόγων - Εν τινί σειρά ίσων λόγων το αθροισμάτων αριθμητών και των παρανομαστών σχηματίζει τον αυτόν λόγον.

Μέθοδος των τριών, ευθεία και αντίστροφος - Μέθοδος του τόκου, της υφαιρέσεως, της εταιρίας και της μίξεως.

Ιδιότητες των γεωμετρικών και αριθμητικών προόδων,

Λογάριθμοι - Λογάριθμοι ενός γινομένου - λόγ. αμ - λογ. α/β - λογ. 

Συμπληρώματα σχετικά διά την διαίρεσιν, την υψωσιν εις δυνάμεις, και εξαγωγήν ριζών.

Λογάριθμοι, ων η βάσις είναι 10. Λογαριθμικοί πίνακες - Χαρακτηριστικόν λογαρίθμου - Χρήσις των αρνητικών χαρακτηριστικών.

Εφαρμογή των λογαρίθμων.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Γεωγραφία Φυσική

Περί ξηράς - Μέρη της ξηράς. Μέγεθος της ξηράς. Επιφάνεια της ξηράς και εσωτερική κατάστασις αυτής. - Όρη, βουνοί, λόφοι και μέρη αυτών. Φορά των ορέων· Ζυγός· πύλαι' εγκλίσεις. Οροπέδια' ύψος των ορέων. Κύριαι σειραί ορέων της γης. - Πεδιάδες και κοιλάδες. Αμμώδεις έρημοι και οάσεις. Στέππαι - Ερεικιαί - Ηφαίστια όρη, - Άντρα.

Περί των υδάτων της ξηράς. Κυκλοφορία των υδάτων. Πηγαί και διαίρεσις αυτών. Ποταμοί. Διεύθυνσις και πτώσις ποταμού. Πλάτος και κοίτη ποταμού. Ταχύτης ποταμού. Δίναι. Καταρράκται. Πλημμύραι - Λίμναι. Έλη,

Περί της θαλάσσης. Ωκεανοί. Μεσόγειοι θάλασσαι. Κόλποι. Λιμένες. Ακταί - Έδαφος, βάθος και χρώμα της θαλάσσης. - Ύψος θαλασσίου επιφανείας .- Φωσφορισμός, - Συστατικά θαλασσίου ύδατος, και ειδικόν βάρος αυτού. - Θερμοκρασία θαλασσίου ύδατος, - Κινήσεις θαλάσσης' παλίρροιαι· ρεύματα, δίναι· κυμάτωσις,

Περί της ατμοσφαίρας. Συστατικά ατμοσφαιρικού αέρος. Βάρος και πίεσις αέρος. Πυκνότης. Ύψος ατμοσφαίρας.

Περί μετεώρων. Υδρομετέωρα: δρόσος, πάχνη, ομίχλη, νέφη, βροχή, χιών, χάλαζα. Ηλεκτρομετέωρα: αστραπή, βροντή, κεραυνός, σίφων-Βόρειον σέλας, διόσκουροι, Φωτομετέωρα: ϊρις, κατοπτρισμός, άλως, παρήλιοι και παρασελήναι, λυκαυγές και ήως - Πυρομετέωρα Π: πλανώμενα φώτα, διάττοντες αστέρες, βολίδες.

Περί θερμοκρασίας. Πηγή της θερμοτητος. Μέση θερμοκρασία. Ισόθερμοι γραμμαί, Τα έπηρεάζοντα την θερμοκρασίαν,

Περί κλίματος.

Σελ. 837
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/838.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Πολιτική Γεωγραφία

Ηπειρογραφία,

Θαλασσογραφία.

Ωκεανογραφία,

Εθνογραφία,

Ορογραφία.

Ποταμογραφία.

Λιμενογραφία,

ΦΥΣΙΚΗ

Περί βαρύτητος. - Περί διευθύνσεως της βαρύτητος - Περί ισορροπίας. - Περί προσδιορισμού του κέντρου της βαρύτητος των σωμάτων, - Περί των νόμων της πτώσεως των σωμάτων, της εντάσεως της βαρύτητος και του εκκρεμούς. Περί χρήσεως του εκκρεμούς. - Περί των αιτιών των μεταβαλλουσών την έντασιν της βαρύτητος.

Περί πυκνότητος,

Περί ειδικού βάρους.

Περί υδροστάτου,

Περί αρτεσιανών φρεάτων.

Περί αραιομέτρων.

Περί πυκνόμετρων.

Περί ατμοσφαιρικής πιέσεως. - Περί μέτρου της ατμοσφαιρικής πιέσεως.

Περί βαρομέτρων. - Περί διορθώσεως επί των υπό του βαρομέτρου δεικνυομένων υψών. - Περί κατασκευής του βαρομέτρου. - Περί χρήσεως του βαρομέτρου προς καταμέτρησιν των υψών.

Περί μανομέτρων,

Περί αεροστάτων.

Περί αναρροφητικής υδραντλίας, - Περί καταθλιπτικής υδραντλίας. -

Περί μικτής υδραντλίας. - Περί πνευματικής αντλίας.

Περί σιφώνων,

Περί αποτελεσμάτων της ατμοσφαιρικής πιέσεως.

Περί θερμότητος. - Περί θερμομέτρων. - Περί κατασκευής του υδραργυρικού θερμομέτρου. - Περί βαθμολογίας του θερμομέτρου. - Περί προσδιορισμού των δύο σταθερών σημείων. - Περί κατασκευής της θερμομετρικής κλίμακος. - Περί ακριβούς θερμομέτρου. - Περί συνθηκών αναισθησίας του θερμομέτρου. - Περί καταπτώσεως του μηδενός. - Περί συγκρίσεως των διαφόρων θερμομετρικών κλιμάκων. - Περί ορίων του υδραργυρικού θερμομέτρου. - Περί οινοπνευματικού Θερμομέτρου.

Σελ. 838
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/839.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΝΑΥΤΙΚΗ

Σχήμα της γης. - Ορίζων αισθητός, νοητός, ορατός. - Αντίποδες' κατακόρυφος· Ζενίθ ' Ναδίρ.

Κίνησις της γης ημερησία και ετησία. Άξων και πόλοι της γης. Ανατολή και δύσις ουρανίων σωμάτων. Ισημερινός και παράλληλοι της γης. Μεσημβρινοί, Ουράνιοι πόλοι. Ουράνιος άξων. Ουράνιοι παράλληλοι και μεσημβρινοί. Ουράνιος ισημερινός.

Πλάτος και μήκος των τόπων της γης. Αρχικός μεσημβρινός. Προσδιορισμός της θέσεως επί της γης τόπου τινός.

Θέσεις της Σφαίρας, πλαγίας, ορθής η παραλλήλου.

Διαίρεσις του ορίζοντος εις αρχικούς και δευτερεύοντας άνεμορρόμβους.

Πολιτικός και αστρονομικός χρόνος. Μεσημβρία. Μεσονύκτιον. Ώραι πρωίας, εσπέρας. Τροπή πολιτικού χρόνου εις αστρονομικόν και τανάπαλιν. Τροπή ωρών εις μοίρας· και τανάπαλιν. Αναγωγή της ώρας τόπου τινός εις τον αρχικόν μεσημβρινόν η άλλον μεσημβρινόν.

Δρομόμετρον, κοινόν και τεχνικόν. Παντοία τεχνικά δρομόμετρα. Προσδιορισμός του μήκους των κόμβων του κοινού δρομόμετρου, Σχέσις μεταξύ των γαλλικών και αγγλικών ποδών.

Ναυτική πυξίς και περιγραφή αυτής. Παραλλαγή της βελόνης, Ανεμολογιον της πυξίδος, Ευθυντηρία πυξίς· διοπτηρία πυξίς. Διόρθωσις πορειών εκ της παραλλαγής και παρεκτροπής, Διόρθωσις της έγκλίσεως, Διόρθωσις της πορείας εκ της εκπτώσεως.

Ναυτικόν τρίγωνον, και λύσις αυτού διά του τετράντος. Ερμηνεία και χρήσις των πινάκων των διαφορών πλάτους και αποχωρήσεων. Λύσις των ναυτικών τριγώνων διά των πινάκων. Λύσις του ναυτικού τριγώνου διά γραφικής κατασκευής. Ερμηνεία του πίνακος των μεσημβρινών τμημάτων. Αναγωγή πολλών πορειών εις μίαν. Κατασκευή του λοξοδρομικού πίνακος. Περί των διοπτεύσεων. Προσδιορισμός ενός σημείου επί του χάρτου διά των παντοίων διοπτεύσεων,

Ήμερολόγιον των εμπορικών πλοίων συγγραφή και τήρησις αυτού.

Περί ρευμάτων και ταχύτητος αυτών. Προσδιορισμός της ταχύτητος των ρευμάτων. Διόρθωσις πορείας εκ των ρευμάτων.

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ

Διδασκαλία των αναγκαίων τη κυβερνητική ναυτικών ορών, συμφώνως τω ναυτικώ όνοματολογίω, τω εν χρήσει εις το πολεμικόν ναυτικόν.

Ιστοθέτις. Τοποθετείν τας στήλας διά της ιστοθέτιδος. - Αμείβοντες. Ιστοθετείν διά των αμειβόντων. Τοποθετείν τον πρόβολον διά των αμειβόντων και ενός επιστηλίου δόλωνος. Τοποθετείν τον πρόβολον διά μόνης της κεραίας της δολωνίδος.

Σελ. 839
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/840.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Εξαίρειν την στήλην του επιδρόμου διά της μεγίστης κεραίας, - Ενθέτειν τα θωράκια και τοποθετείν αυτά, - Επίδεσμοι του προβόλου. - Κατασκευάζειν επιδέσμους - Ενδύειν τον πρόβολον - Κατασκευάζειν τας υπήνας. Τοποθετείν και έντείνειν αυτάς. - Τοποθετείν τους έπιτόνους του προβόλου. - Διάφοροι τρόποι επιδέσμων, στροφών, υπηνών και έπιτόνων του προβόλου. - Τάξις του τραχηλώματος των στηλών.- Τραχηλούν τους έπιτόνους.- Τοποθετείν τους προτόνους. - Προτονίζειν τας στήλας. - Παντοίοι τρόποι της εντάσεως. - Κατασκευάζειν βαθμίδας, ρίζας του θωρακίου, και τοποθετείν αυτάς - Ενθέτειν τα μεγάλα στηλόκρανα. Αίρειν αυτά επί του θωρακίου έτοιμα προς τραχήλωσιν.

Ενθέτειν και παραβάλλειν επιστήλιον μέγα - Τραχηλούν μέγα στηλόκρανον δι' ενός μεγάλου επιστηλίου η σφηκίσκου - Διαπεραν ανάγουσαν μεγάλου επιστηλίου. - Τοποθετείν τα δίζυγα επί των στηλοκράνων. - Τραχηλούν την εξαρτίαν των μεγάλων επιστηλίων. - Τάξις του τραχηλώματος. - Αριθμός επιτόνων και παρατόνων.

Παντοίοι τρόποι του τοποθετείν τον ανάδρομον του αρτέμονος και τους παρατόνους του επιστηλίου. - Τοποθετείν προτόνους και ανάδρομους των μεγάλων επιστηλίων - Ανάγειν και προτονίζειν τα μεγάλα επιστήλια.  Παραβάλλειν δοράτιον αρτέμονος και τοποθετείν αυτό. - Τάξις του τραχηλώματος. - Τοποθετείν τας διατεινούσας και τον Θαλασσομάχον. - Προέλκειν δοράτιον του αρτέμονος. - Τρόποι του διαβάλλειν τα παντοία σχοινιά του τραχηλώματος του δορατίου. - Δίκτυον του αρτέμονος.

Ενθέτειν τας μεγάλας κεραίας και ενδύειν αυτάς. - Γινωσκειν τας παντοίας αγκοίνας, αρτάνας, ιστιούχους και τραχηλώματα. - Διαβάλλειν τους κεροίακας και ολκούς. - Στερεούν τας μεγάλας κεραίας. - Περί των ποικίλων συστημάτων κεραιών των δολώνων. Ενθέτειν και ενδύειν τας κεραίας. - Διαβάλλειν τους επάγοντας, τας υπέρας, τους κεροίακας και ολκούς. - Ιδιαιτέρα τοποθέτησις των τραχίλων των μέσων συστολέων των δολώνων. - Τοποθετείν διαβάθρας. - Σταυρούν τους δόλωνας. - Τοποθετείν τα δοράτια των παριστίων των μειζόνων κεραιών και των δολώνων. - Ενδύειν την κέρκον, Διαβάλλειν τους πόδας και τους ορθωτήρας. Χρήσις και διάθεσις του νεύρου αυτής. - Παντοίοι τρόποι του τοποθετείν και ενδύειν το κέρας. - Διαβάλλειν την γναθίαν και τερθρίαν υπέραν. - Διαθέτειν τους τραχήλους της μεσουρίας και των άνω συστολέων. - Τοποθετείν τους κερούχους, - Αίρειν το κέρας - Ιδιαίτεραι τοποθετήσεις των κεράτων του μεγάλου και του πρωραίου ιστού. - Παραστήλιον. - Τάξις του τραχηλώματος της εξαρτίας, των επιστηλίων, του φόσωνος και σιπάρου. Αριθμός των παράτονων αυτών. - Καθαπτοί τράχιλοι του τραχηλώματος των επιστηλίων των φοσώνων. -Τάξις του τραχηλώματος της επιδορατίδος, Διάθεσις των σχοινιών του τραχηλώματος αυτής, - Διαβάλλειν την ανάγουσαν μικρού επιστηλίου, - Ανάγειν επιστήλιον φόσωνος. Ενδύειν

Σελ. 840
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 821
  17_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

  11

  ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

  (Β, Διάταγμα / 19 Αυγούστου 1882)

  Κυβέρνηση X. Τρικούπη

  Υπουργός Γ. Ρούφος

  ΔΙΑΤΑΓΜΑ

  Περί συστάσεως εμπορικών ναυτικών σχολών

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

  Έχοντες υπ' όψιν τον ΑΛΘ' νόμον της 22 Ιουνίου ε.ε, περί συστάσεως εμπορικών ναυτικών σχολών, κατά πρότασιν του Ημετέρου επί τω Ναυτικώ Υπουργού, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν.

  Άρθρον 1. Συνιστώμεν προς το παρόν εμπορικάς ναυτικάς σχολάς πρώτου μεν βαθμού τέσσαρας εν Πάτραις, Πειραιεί, Σύρω και Αργοστολίω, δευτέρου δε βαθμού τέσσαρας επίσης, εν Γαλαξειδίω, Ύδρα, Σπέτσαις και Θήρα.[1]

  Άρθρον 2. Προς διδασκαλίαν των εμπορικών μαθημάτων διορισθήσονται εις εκάστην των ναυτικών σχολών, των μεν του πρώτου βαθμού τέσσαρες καθηγηταί, των δε του δευτέρου βαθμού τρεις διδάσκαλοι,

  Προς διδασκαλίαν των Ελληνικών και Γαλλικών διορισθήσονται ειδικοί καθηγηταί και διδάσκαλοι δύο εν εκάστη σχολή πρώτου η δευτέρου βαθμού.

  Οι καθηγηταί και διδάσκαλοι εκλεχθησόμενοι μεταξύ των εχόντων τα παρά του άρθρου 9 του ΑΛΘ' νομού οριζόμενα προσόντα, διορισθήσονται παρ' Ημών και κατά πρότασιν του επί των Ναυτικών Υπουργού επί πενταετίαν.121

  Άρθρον 3, Εις των εις εκάστην εμπορικήν ναυτικήν σχολήν διορισθησομένων καθηγητών η διδασκάλων ορισθησόμενος παρ' Ημών, θέλει εκπληροί καθήκοντα διευθυντού της σχολής.

  Τα καθήκοντα των διευθυντών των σχολών ορισθήσονται διά Β, Διατάγματος.[3]

  Άρθρον 4. Εις εκάστην εμπορικήν ναυτικήν σχολήν διορισθήσεται εις

  Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ 87/27 Αυγούστου 1882.