Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:960
 
Αριθμός τόμων:2ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Νομοθεσία
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 26.12 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 865-884 από: 962
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/865.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

11α

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ  ΝΑΥΤΟΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ

(Β. Διάταγμα / 21 Φεβρουαρίου 1886)

Κυβέρνηση θ. Δηλιγιάννη

Υπουργός Α. Κοντογούρης

Περί ναυτοδιδασκάλων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ A' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες ύπ' όψιν το Ημέτερον διάταγμα της 11 Απριλίου 1867 περί συστάσεως ναυτικών σχολών και τον μετά ταύτα επελθόντα νόμον ΑΛΘ' περί συστάσεως εμπορικών ναυτικών σχολών, πρόζ δε, τον υπό της νομοθετικής εξουσίας ψηφισθέντα προυπολογισμόν του επί της Εκπαιδεύσεως Υπουργείου διά το τρέχον έτος, δι' ου ωρίσθη πίστωσις δέκα χιλιάδων δραχμών διά τους διδασκάλους της ναυτικής'

Προτάσει του Ημετέρου επί τον Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού διατάσσομεν τάδε'

Άρθρον 1ον. Επιτρέπεται ο διά Βασιλικού διατάγματος διορισμός ναυτοδιδασκάλων μέν, ισοβαθμούντων προς ελληνοδιδάσκαλον τριτοβάθμιον η δευτεροβάθμιον, εν τοις ελληνικοίς σχολείοις Ερμουπόλεως, Ύδρας, Σπετσών, Γαλαξιδίου, Αργοστολίου της Κεφαλληνίας, ναυτοδιδασκάλου δε, ισοβαθμούντος προς βοηθόν ελληνικού σχολείου, εν αις ναυτικαίς νήσοις ήθελεν ορίσει ο Ημέτερος επί της Εκπαιδεύσεως Υπουργός δι' Υπουργικής διαταγής.

Άρθρον 2ον. Οι ναυτοδιδάσκαλοι διδάσκουσιν εν τοις ελληνικοίς σχολείοις την ναυτιλίαν και την κυβερνητικήν η ό,τι άλλο ναυτικόν μάθημα ήθελεν ανατεθή αυτοίς προσθέτως δι' Υπουργικής διαταγής· λαμβάνονται δε οι μεν ισοβαθμούντες προς ελληνοδιδάσκαλον εκ των εν αποστρατεία μαχίμων αξιωματικών του Βασιλικού ναυτικού η των διατελεσάντων ήδη ναυτοδιδασκάλων η των επί δεκαετίαν θαλασσοπλοησάντων εμποροπλοιάρχων οι δε προς βοηθόν ελληνικού σχολείου ισοβαθμουντες δύνανται να είναι και απλοί εμποροπλοίαρχοι θαλασσοπλοήσαντες επί πενταετίαν.

Άρθρον 3ον. Ο μισθός των ναυτοδιδασκάλων, χορηγούμενος εκ της εν

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 73/21 Μαρτίου 1886. 55

Σελ. 865
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/866.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

τω κεφ. 3 αριθ. 16 του προϋπολογισμού του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών αναγεγραμμένης πιστώσεως, θέλει εξισούσθαι προς τον μισθόν των διδασκάλων, ων διά του 10υ άρθρου του παρόντος διατάγματος κηρύσσονται ισόβαθμοι.

Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 21 Φεβρουαρίου 1886

ΓΕΩΡΓΙΟΣ A. ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΗΣ

Σελ. 866
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/867.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

12

ΙΔΡΥΣΗ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΤΡΙΤΣΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ

(Β. Διάταγμα / 26 Οκτωβρίου 1901)

Κυβέρνηση Γ. Θεοτόκη

Υπουργός Σ. Στάης

Περί συστάσεως ιδίου ναυτικού τμήματος εν τη Πετριτσείω Εμπορική Σχολή Ληξουρίου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, διατάσσομεν τάδε:

Άρθρον 1. Λαβόντες υπ' όψιν το Ημέτερον διάταγμα της 21 Σεπτεμβρίου 1900 "περί συστάσεως Εμπορικής Σχολής εν Ληξουρίω", συνιστώμεν ίδιον Ναυτικόν τμήμα, σκοπόν έχον την θεωρητικήν και πρακτικήν μόρφωσιν νέων προωρισμένων διά τας θέσεις αξιωματικών και πλοιάρχων του Εμμορικού Ναυτικού.

Άρθρον 2. Η Σχολή αυτή επονομάζεται του λοιπού "Πετρίτσειος Εμπορική και Ναυτική Σχολή Ληξουρίου", συγκειμένη εκ τριών τάξεων και δύο τμημάτων, του Εμπορικού και Ναυτικού· η μεν πρώτη τάξις της διά του διατάγματος της 21ης Σεπτεμβρίου 1900 συσταθείσης Σχολής θα χρησιμεύση ως προκαταρκτική και των δύο τμημάτων, αι δε δύο άλλαι θα συνιστώσι το ήδη υπάρχον Εμπορικον τμήμα, αι δε του Ναυτικού τμήματος κανονίζονται διά του παρόντος διατάγματος τα δε κοινά των δύο τμημάτων μαθήματα θα διδάσκωνται εν τω αυτώ χρόνω και χώρω.

Άρθρον 3. Τα εις τας δύο τάξεις διδασκόμενα μαθήματα είναι:

Η νέα Ελληνική γλώσσα και ιδία ασκήσεις εις σύνταξιν εκθέσεων περί ναυτικών συμβάντων και εις την σύνταξιν ημερολογίων πλοίων, η Αγγλική γλώσσα, η Γεωγραφία, η Ναυτιλία εξ αναμετρήσεως και η Αστρονομική, οι ναυτικοί υπολογισμοί, ήτοι πρακτική εφαρμογή των τύπων και προβλημάτων της Ναυτιλίας, και η χρήσις των ναυτικών εργαλείων, η Φυσική, τα Μαθηματικά,

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 233, τχ. A 727 Οκτωβρίου 1901.

Σελ. 867
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/868.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ήτοι Αριθμητική (συμπλήρωσις των εν τη α' τάξει) Άλγεβρα, Γεωμετρία, και Τριγωνομετρία, Κυβερνητική και Ονοματολόγιον, Ναυτικόν Δίκαιον και εκ των πρακτικών μαθημάτων η κωπηλασία, οι χειρισμοί, τα πρωρατικά έργα, η κοπή και ραφή ιστίων και η χρήσις του διεθνούς σηματολογίου.

Άρθρον 4. Επιτρέπεται η απ' ευθείας κατάταξις μαθητών εις την β' τάξιν αμφοτέρων των τμημάτων μετά προηγουμένην δοκιμασίαν εις τα μαθήματα της πρώτης, η προκαταρκτικής.

Αι εισιτήριοι εξετάσεις άρχονται τη 1 Σεπτεμβρίου.

Εν τω παρόντι έτει αι αιτήσεις περί δοκιμασίας γίνονται δεκταί μέχρι της 1 Δεκεμβρίου.

Άρθρον 5. Τα καθαρώς ναυτικά μαθήματα εν τω Ναυτικώ τμήματι διδάσκονται υφ' ενός καθηγητού μεν τα θεωρητικά, τα δε πρακτικά υφ' ενός διδασκάλου.

Ο καθηγητής οφείλει να είναι απόφοιτος Πολεμικής Ναυτικής Σχολής του Κράτους η Ευρωπαϊκής Εμπορικής Ναυτικής Σχολής' ο δε διδάσκαλος δέον να είναι εκ των εν ενεργεία η αποστρατεία υπαξιωματικών του Ναυτικού η εμποροπλοίαρχος· τα δε λοιπά μαθήματα διδάσκονται παρά των άλλων καθηγητών της Σχολής.

Άρθρον 6. Ο διδάσκων τα θεωρητικά ναυτικά μαθήματα διευθύνει το Ναυτικόν τμήμα και κανονίζει μετά του διευθύνοντος την Σχολήν τας λεπτομέρειας της διδασκαλίας εν τω Ναυτικώ τμήματι.

Άρθρον 7. Συνιστάται παρά τη Σχολή και ιδία τάξις σκοπόν ειδικόν έχουσα την θεωρητικήν προπαρασκευήν των εφιεμένων να τύχωσι διπλώματος εμποροπλοιάρχου ενώπιον της υπό του νόμου οριζόμενης εξεταστικής των εμποροπλοιάρχων επιτροπής. Εν τη τάξει δε ταύτη η διδασκαλία περιορίζεται μόνον εις τας θεωρητικάς γνώσεις τας απαιτουμένας κατά το επίσημον πρόγραμμα του Υπουργείου των Ναυτικών.

Η διδασκαλία εν τη τάξει ταύτη διαρκεί από τριών μέχρι πέντε μηνών, συνιστάται δ' η τάξις αύτη δις του έτους, εν αρχή του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου· άρχονται δε τα μαθήματα αυτής ευθύς ως προσέλθωσι τουλάχιστον πέντε μαθηταί.

Κατά το τρέχον έτος δύναται να λειτουργήση η τάξις αύτη ευθύς άμα τη" συμπληρώσει του οριζομένου αριθμού.

Οι εγγραφόμενοι εις την τάξιν ταύτην καταβάλλουσι δραχμάς εβδομήκοντα πέντε προς όφελος του ταμείου της Σχολής εισπραττομένας παρά της διαχειριστικής επιτροπής.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Έτος Β'.

Μαθηματικά ................................ ώραι 6

Σελ. 868
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/869.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Αριθμητική, συμπλήρωσις και επανάληψις (διδασκόμενη προς τούτοις κατ' έκτασιν), λογάριθμοι, χρήσις των λογαριθμικών πινάκων, ιδιότητες των λογαρίθμων και εφαρμογαί αυτών. Άλγεβρας τα στοιχεία μέχρι των πρωτοβαθμίων εξισώσεων, συμπεριλαμβανομένης και της λύσεως συστήματος πρωτοβαθμίων εξισώσεων μέ αγνώστους ισαρίθμους προς το πλήθος των εξισώσεων. Γεωμετρία, τα στοιχεία Επιπεδομετρίας και Στερεομετρίας,

Ναυτιλία και ναυτικοί υπολογισμοί ..................... ώραι 6

Η εξ αναμετρήσεως ναυτιλία και εφαρμογή ταύτης διά προβλημάτων και υπολογισμών, Κοσμογραφία και εισαγωγή εις την Αστρονομικήν ναυτιλίαν' εξάσκησις εις την χρήσιν τετράντος και εξάντος των ναυτικών χαρτών, εις διοπτεύσεις κτλ.

Ονοματολόγιον και πρακτικαί ασκήσεις ................. " 6

Γεωγραφία ......................................... " 3

Φυσική, πολιτική και εμπορική

Φυσική ............................................. " 3

Στοιχεία Φυσικής, Βαρύτης, Θερμαντικόν, Οπτική ........

Ελληνικά .......................................... " 3

Αγγλικά. ........................................... " 6

33

Έτος Γ'.

Μαθηματικά ........................................ ώραι 6

Σύντομος επανάληψις Αριθμητικής, Αλγέβρας και Γεωμετρίας, Τριγωνομετρία κατ' έκτασιν ευθύγραμμος και σφαιρική, εφαρμογή των λογαρίθμων επί των τριγωνομετρικών τύπων, ασκήσεις εις λύσιν προβλημάτων επί των ευθυγράμμων και σφαιρικών τριγώνων.

Ναυτιλία και υπολογισμοί ............................ " 6

Αστρονομική ναυτιλία, επανάληψις Κοσμογραφίας, άσκησις εις τον εξάντα, άσκησις εις την λύσιν προβλημάτων της Ναυτιλίας, της Αστρονομίας διά της χρήσεως των λογαριθμικών πινάκων και των αστρονομικών εφημερίδων. Άσκησις εις την ρύθμισιν των πυξίδων.

Κυβερνητική ........................................ " 4

Επανάληψις ονοματολογίου, χειρισμοί ιστιοφόρων και ατμόπλοιων, ναυτική μετεωρολογία, στοιχειώδεις γνώσεις περί ατμομηχανών και Ονοματολογία κατά τα παραδεδειγμένα εν τω πολεμικώ Ναυτικώ.

Σελ. 869
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/870.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Ελληνικά .... ώραι 3

Αγγλικά............................................ " 3

Ναυτικόν Δίκαιον .................................... " 4

Αρχαί Δικαίου και ερμηνεία Ναυτικών εμπορικών νόμων, περί των εμπορικών πλοίων, περί των Ελλήνων ναυτικών, των επ' εμπορία ναυτολλομένων, περί ατμοπλοΐας, περί αλιείας, περί αστυνομίας, λιμένων και περί λιμενικών αρχών, υγειονομικαί διατάξεις, τελωνειακαί διατάξεις κλ.

Φυσική ............................................. " 3

Ηλεκτρισμός και μαγνητισμός

Γεωγραφία ......................................... " 3

Συμπλήρωσις της Φυσικής, πολιτικής και εμπορικής Γεωγραφίας.

Πρακτικά μαθήματα ................................. " 6

Σηματολόγιον, χειρισμός λέμβων κτλ.

ώραι 38

Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργόν ανατίθεται η δημοσίευσις και εκτέλεσις του διατάγματος τούτου.

Εν Αθήναις τη 26 Οκτωβρίου 1901

Εν ονόματι του Βασιλέως

Το Υπουργικόν Συμβούλιον

Γ. Ν. ΘΕΟΤΟΚΗΣ, A. ΡΩΜΑΝΟΣ, Α. Ν. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ,

Σ. Ε. ΣΤΑΗΣ, Ν. ΤΣΑΜΑΔΟΣ, Β. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ

Ο επί των Εκκλησιαστικών κλπ.

Υπουργός Σ. E. ΣΤΑΗΣ

Σελ. 870
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/871.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

13

ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

(Νόμος ,ΓΨΚΒ'/Θ Απριλίου 1910)

Κυβέρνηση Σ. Δραγούμη

Υπουργός Α. Μιαούλης

Περί Σχολής εμποροπλοιάρχων

ΝΟΜΟΣ ,ΓΨΚΒ' (υπ' αριθ. 3722)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ A' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν.

Άρθρον 1. Συνιστάται εν Πειραιεί Ναυτική Σχολή, σκοπούσα την εκπαίδευσιν ναυτικών, προωρισμένων όπως πλοιαρχώσι των εμπορικών πλοίων.

Η Σχολή αύτη, καλούμενη "Σχολή των Εμποροπλοιάρχων", υπάγεται υπό την δικαιοδοσίαν του επί των Ναυτικών Υπουργείου και συντηρείται δαπάναις του Κράτους.

Άρθρον 2. Όπως εγγραφή τις εις την Σχολήν των εμποροπλοιάρχων ως μαθητής, δέον

α') Να η υπήκοος Έλλην η αλλοδαπός.

β') Να υπηρέτησεν επί διετίαν τουλάχιστον επί οιουδήποτε εμπορικού η πολεμικού πλοίου.

γ') Να άγη ηλικίαν ουχί κατωτέραν των δέκα εξ ετών, ουδέ ανωτέραν των τριάκοντα' και

δ') Να κέκτηται απολυτήριον ελληνικού σχολείου· η απολυτήριον εξαταξίου δημοτικού Σχολείού.

Αι εγγραφαί των μαθητών γίνονται δι' αιτήσεων αυτών, υποβαλλομένων απ' ευθείας προς την Διεύθυνσιν της Σχολής το πολύ μέχρι τέλους Αυγούστου εκάστου έτους.

Άρθρον 3. Η διδασκαλία εν τη Σχολή των εμποροπλοιάρχων ορίζεται

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 158, τχ. A73 Μαΐου 1910.

Σελ. 871
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/872.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ενιαυσία μεν διά τους προτιθεμένους ν' αποκτήσωσι δίπλωμα πλοιάρχου δευτέρας τάξεως, διετής δε διά τους προτιθεμένους ν" αποκτήσωσι δίπλωμα πλοιάρχου πρώτης τάξεως.

Τα αυτά διπλώματα δύνανται να λάβωσι και υπαξιωματικοί του πολεμικού ναυτικού άρμενων και πηδαλιουχίας έχοντες τουλάχιστον βαθμόν υποκελευστού και υποστάντες ευδοκίμως τας υπό του παρόντος νόμου οριζομένας εξετάσεις ενώπιον της επί τούτω επιτροπής,

Η διδασκαλία, κατά το πρώτον έτος των σπουδών, είναι κοινή διά πάντας τους μαθητάς της Σχολής, το δε έτος των σπουδών άρχεται εντός του πρώτου δεκαημέρου του μηνός Σεπτεμβρίου και λήγει κατά το τέλος του μηνός Μαΐου.

Άρθρον 4. Τα διδασκόμενα εις την Σχολήν των εμποροπλοιάρχων μαθήματα εισί τα εξής:

Πρώτον έτος σπουδών

1. Ελληνικά.

2. Μαθηματικά,

3. Κοσμογραφία και Ναυτιλία.

4. Ναυτικοί υπολογισμοί.

5. Ναυτικόν ονοματολόγιον, εξαρτυσμός και χειρισμός πλοίων, ιστιοποιΐα και μετεωρολογία,

6. Διεθνές σηματολόγιον.

7. Γεωγραφία.

8. Καθήκοντα πλοιάρχου κατά το αστικόν και δημόσιον δίκαιον.

9. Στοιχεία αλληλεθνούς δικαίου, 10. Σύνταξις ημερολογίου.

11. Γαλλικά.

12. Αγγλικά.

Δεύτερον έτος σπουδών

I. Ελληνικά.

2. Κοσμογραφία και ναυτιλία (συνέπεια).

3. Ναυτικοί υπολογισμοί (συνέχεια).

4. Εμπορική γεωγραφία.

5. Ιστορία της εμπορικής ναυτιλίας και του ναυτικού εμπορίου,

6. Εμπορική αλληλογραφία,

7. Ατμομηχαναί και ατμολέβητες πλοίων.

8. Στοιχεία φυσικής πειραματικής.

9. Ναυτικόν δίκαιον,

10. Γαλλικά,

11. Αγγλικά.

Σελ. 872
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/873.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Δια Β. Διατάγματος θέλει ορισθή λεπτομερώς ο τρόπος της διδασκαλίας των ανωτέρω μαθημάτων, άτινα δύνανται ν' αυξηθώσι διά Β. Διατάγματος μετά παρέλευσιν δύο ετών από της λειτουργίας της Σχολής. Επίσης μετά διετίαν από της λειτουργίας της σχολής δύνανται να ορισθώσι διά B. Διατάγματος και προσόντα προς εγγραφήν εις την Σχολήν ανώτερα των οριζομένων εν άρθρω 2ω § δ' του παρόντος νόμου.

[.........]

Άρθρον 8. Κατ' έτος και εντός του μηνός Ιουνίου ενεργούνται αι ενιαύσιοι και απολυτήριοι εξετάσεις της Σχολής των εμποροπλοιάρχων.

Προς τον σκοπόν τούτον, διορίζεται υπό του επί των Ναυτικών Υπουργείου εις ανώτερος μάχιμος αξιωματικός του Β, Ναυτικού, όστις προεδρεύει πασών των τριμελών εξεταστικών Επιτροπών, ων τα λοιπά δύο μέλη η Διεύθυνσις της Σχολής των εμποροπλοιάρχων ορίζει εκ του προσωπικού των καθηγητών της Σχολής δι' έκαστον μάθημα.

Ίνα μαθητής της Σχολής των εμποροπλοιάρχων θεωρηθή επιτυχών διά τε τας ενιαυσίους και απολυτηρίους εξετάσεις, δέον να λάβη τα 7/10 του ανωτάτου όρου της ικανότητος εις ολα ομού τα διδαχθέντα μαθήματα και τουλάχιστον τα 7/10 εις έκαστον των εξής μαθημάτων: ναυτιλίας, ναυτικών υπολογισμών, εξαρτυσμού και χειρισμού πλοίων, καθηκόντων πλοιάρχου κατά το δημόσιον και ιδιωτικόν δίκαιον και συγγραφής ημερολογίου.

Οι αριθμοί οι παριστώντες την αξίαν των μαθημάτων, ο τρόπος του καταρτισμού των εκ καθηγητών διμελών επιτροπών και ο τρόπος εν γένει της διεξαγωγής των εξετάσεων ορισθήσονται διά Β. Διατάγματος.

Άρθρον 9. Οι επιτυχώς αποφοιτώντες εξ οιασδήποτε τάξεως της Σχολής των εμποροπλοιάρχων ναυτικοί δύνανται να ναυτολογώνται ως ανθυποπλοίαρχοι, ως λογισταί η ως ναύκληροι επί οιουδήποτε εμπορικού πλοίου συμφώνως προς τας διατάξεις των κειμένων νόμων, λογίζονται δε και ως κυβερνήται α' τάξεως, συμφώνως προς τας διατάξεις του περί κυβερνητών και πλοιάρχων των ελληνικών εμπορικών πλοίων νόμου, δυνάμενοι να διευθύνωσι πλοία μέχρις 100 κόρων καθαράς χωρητικότητος. Ουδείς όμως δύναται να ναυτολογηθή ως πρώτος η δεύτερος πλοίαρχος, εάν δεν κέκτηται πενταετή τουλάχιστον πραγματικήν κατά θάλασσαν υπηρεσίαν εξαγομένην εκ των Μητρώων του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου η εξ επισήμων εγγράφων ξένης αρχής και δεν έχει συμπεπληρωμένον το 21ον έτος της ηλικίας του.

[.........]

Άρθρον 14. Ο νόμος ΑΛΘ' "περί συστάσεως εμπορικών ναυτικών σχολών" της 16 Ιουλίου 1882 και πάσα διάταξις αντιβαίνουσα εις τον παρόντα νόμον καταργείται.

Σελ. 873
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/874.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Άρθρον 15. Δια Β, Διατάγματος κανονισθήσεται λεπτομερώς ο τρόπος της εκτελέσεως του παρόντος νόμου, ο οργανισμός της Σχολής των εμποροπλοιάρχων και ο χρόνος της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος νόμου.

Ο παρών νόμος, ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Κερκύρα τη 9 Απριλίου 1910

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο επί των Ναυτικών Υπουργός

ΑΝΔΡ. ΜΙΑΟΥΛΗΣ

Σελ. 874
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/875.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

14

ΙΔΡΥΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΘΗΛΕΩΝ

(Β. Διάταγμα / 8 Σεπτεμβρίου 1914)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Ι. Τσιριμώκος

Περί χορηγίας αδείας εις την Φιλεκπαιδευτικήν Εταιρείαν ιδρύσεως αστικών σχολείων θηλέων

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει τας κειμένας διατάξεις περί της εν Αθήναις Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως λαβόντος υπ' όψιν γνωμοδότησιν του εκπαιδευτικού συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν τάδε:

Άρθρον 1, Επιτρέπεται εις την εν Αθήναις Φιλεκπαιδευτικήν Εταιρείαν να ιδρύη εν τω Κράτει αστικά σχολεία θηλέων.

Σκοπός των αστικών τούτων σχολείων θηλέων είνε η συμπλήρωσις της μορφώσεως των εκ των πλήρων δημοτικών σχολείων αποφοιτώντων θηλέων.

Τα αστικά σχολεία θηλέων καταλέγονται εν τοις σχολείοις της μέσης εκπαιδεύσεως.

Ο Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως ενασκεί την επί των αστικών τούτων σχολείων θηλέων εποπτείαν διά του εκπαιδευτικού συμβουλίου και των οικείων γενικών επιθεωρητών.

Άρθρον 2. Προς ίδρυσιν αστικών σχολείων θηλέων η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία υποβάλλει εις το Υπουργείον των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως αίτησιν, εν η αναφέρει τα μέρη ένθα προτίθεται να ιδρύση τοιαύτα σχολεία και ορίζει τα υπό εκάστης μαθήτριας πληρωτέα διδακτρα.

Αύξησις των εγκριθέντων διδάκτρων άνευ αδείας του Υπουργού των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, δεν επιτρέπεται.

Η ίδρυσις των αστικών σχολείων θηλέων γίνεται μετά γνωμοδότησιν

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 255, τχ. Α'/11 Σεπτεμβρίου 1914.

Σελ. 875
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/876.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

του εκπαιδευτικού συμβουλίου διά πράξεως υπουργικής, δημοσιευομένης εν τη εφημερίδι της Κυβερνήσεως.

Άρθρον 3. Τα αστικά σχολεία θηλέων έχουσι τρεις τάξεις ενιαυσίους.

Εγγράφονται εις μεν την πρώτην, την κατωτάτην, αι κεκτημέναι απολυτήριον της έκτης τάξεως του πλήρους δημοτικού σχολείου των θηλέων η ενδεικτικόν προαγωγής εκ της δευτέρας τάξεως των ελληνικών σχολείων, εις δε την δευτέραν αι προαγόμεναι εκ της πρώτης τάξεως η της εβδόμης των νυν λειτουργούντων ανωτέρων παρθεναγωγείων και αι φέρουσαι απολυτήριον του ελληνικού σχολείου και εις την τρίτην αι εκ της δευτέρας τάξεως των αστικών σχολείων θηλέων προαγόμεναι η εκ της όγδοης των νυν λειτουργούντων ανωτέρων παρθεναγωγείων,

Εάν αι εγγραφείσαι μαθήτριαι τάξεως τινός των αστικών σχολείων θηλέων υπερβαίνουσι τας 50, η τάξις αυτή διαιρείται εις τμήματα.

Το απολυτήριον των αστικών σχολείων θηλέων παρέχει και το δικαίωμα της μετ' ευδόκιμον εισιτήριον δοκιμασίαν κατατάξεως εις την πρώτην τάξιν του διδασκαλείου των θηλέων η του διδασκαλείου των νηπιαγωγών η άλλης επαγγελματικής σχολής.

Τα καθ' έκαστον του τρόπου της προαγωγής και απολύσεως των μαθητριών, ως και τα του προγράμματος της διδασκαλίας αυτών κανονισθήσονται διά πράξεως του Υπουργού των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως μετά γνωμοδότησιν του εκπαιδευτικού συμβουλίου.

Άρθρον 4. Μαθήματα διδασκόμενα εν τοις αστικοίς σχολείοις θηλέων είνε τα εξής:

1) Θρησκευτικά,

2) Νέα και αρχαία ελληνική γλώσσα,

3) Γαλλική γλώσσα,

4) Ιστορία,

5) Γεωγραφία,

6) Πρακτική αριθμητική μετά λογιστικής και καταστιχογραφίας,

7) Πρακτική γεωμετρία,

8) Φυσική ιστορία, φυσική και χημεία μετ' εφορμογών εις την γεωργίαν, το εμπόριον και την βιομηχανίαν,

9) Οικιακή οικονομία και οικιακά έργα,

10) Οικιακή παιδαγωγική,

11) Υγιεινή και νοσηλευτική,

12) Χειροτεχνίαι,

13) Καλλιγραφία και ιχνογραφία,

14) Μουσική, και

15) Γυμναστική και ελληνικοί χοροί.

Σελ. 876
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/877.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Άρθρον 6. Υπό τους ανωτέρω όρους επιτρέπεται και εις δήμους και κοινότητας να ιδρύωσιν αστικά σχολεία θηλέων.

Αι κοινότητες και οι δήμοι υποβάλλοντες εις το Υπουργείον τας περί ιδρύσεως τοιούτων σχολείων αιτήσεις των, οφείλουσι προς τοις άλλοις να κατονομάζωσι και τους προς συντήρησιν αυτών διατιθεμένους πόρους.

Άρθρον 7, Των μέχρι τούδε λειτουργούντων ανωτέρων παρθεναγωγείων αι μεν δύο ανώτεραι τάξεις καταργούνται, αι δε εξ κατώτεραι διατηρούνται, αποτελούσαι πλήρες δημοτικόν σχολείον,

Άρθρον 8, Πάσα άλλη διάταξις, αντικειμένη, εις τας του παρόντος διατάγματος, καταργείται.

Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργόν ανατίθεται η δημοσίευσις και εκτέλεσις του διατάγματος τούτου.

Εν Αθήναις τη 8 Σεπτεμβρίου 1914

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β.

Ο επί των Εκκλησιαστικών κλπ. Υπουργός

Ι. Δ. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ

Σελ. 877
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/878.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

15

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΘΗΛΕΩΝ

(Απόφαση 34514/15 Νοεμβρίου 1914)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Ι. Τσιριμώκος

Αριθ. 34514

Περί προγράμματος των αστικών σχολείων θηλέων

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΛΠ.

Έχοντες υπ' όψει τα άρθρα 3 § 5 και 4 του Β, διατάγματος της 8 Σεπτεμβρίου 1914 "περί χορηγείας αδείας εις την Φιλεκπαιδευτικήν Εταιρείαν ιδρύσεως αστικών σχολείων θηλέων", και το άρθρον 3 § 2 του νόμου 240 της 16 Απριλίου 1914 "περί διοικήσεως της δημοτικής και μέσης εκπαιδεύσεως", κανονίζομεν το πρόγραμμα των εν τοις αστικοίς σχολείοις θηλέων διδακτέων μαθημάτων από του σχολικού έτους 1914-1915 ως εξής:

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Α' Τάξις

Ο βίος και το έργον του Σωτήρος εξ αναγνώσεως των σχετικών περικοπών του ιερού Ευαγγελίου. Ερμηνεία και απομνημόνευσις τροπαρίων και δεσποτικών και Θεομητορικών εορτών ........................... ώραι 2.

Β' Τάξις

Τα σπουδαιότερα της Εκκλησιαστ. ιστορίας. Αι διακριθείσαι επί ευλάβεια και χριστιανικώ ζήλω γυναίκες. Ανάγνωσις και ερμηνεία σχετικών περικοπών εκ των πράξεων των Αποστόλων. Ερμηνεία και απομνημόνευσις τροπαρίων των αγίων και μαρτύρων ............................ ώραι 2.

Γ Τάξις

Εκ της Χριστιανικής ηθικής τα προς τον Θεόν και τον πλησίον καθήκοντα. Ο κατά Χριστόν οικογενειακός βίος και ανάγνωσις και ερμηνεία σχετικών περικοπών εκ των επιστολών του Παύλου. Τα κυριώτατα της κατηχήσεως.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 333, τχ. A'/17 Νοεμβρίου 1914.

Σελ. 878
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/879.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Εκ της λειτουργικής τα σπουδαιότερα και ιδία ερμηνεία της ιεράς λειτουργίας ................................................. ώραι 2

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α' Τάξις, ώραι 8

1) Αρχαία ελληνικά, α') Εκ της βιβλιοθήκης του Απολλοδώρου κατ' εκλογήν, β') Λουκιανού ενύπνιον, γ') Ξενοφώντος Κύρου Ανάβασις κατ' εκλογήν (εκ της καθόδου των μυρίων ιδία). i ;

2) Νέα ελληνικά. Εκ του διά την γ' τάξιν των ελλην. σχολείων εγκεκριμένου βιβλίου. Ανάγνωσις κατ' οίκον ποιημάτων και λογογραφημάτων νεωτέρων Ελλήνων, εξελεγχομένη καθ' εβδομάδα υπό του διδάσκοντος εν τη παραδόσει.

3) Σννθέσεις (μία καθ' εβδομάδα), Σύντομοι περιγραφαί αντικειμένων και γεγονότων εξ αμέσου αντιλήψεως,

Β' Τάξις, ώραι 8

1) Αρχαία ελληνικά. Ξενοφώντος απομνημονεύματα. Εκ της Κύρου Παιδείας κατ' εκλογήν μέρη κατάλληλα διά μαθήτριας.

Ομοίως εκ των ηθικών του Πλουτάρχου Γυναικών αρεταί. Λακαινών αποφθέγματα κλπ.

2) Νέα ελληνικά. Εκ του Αναγνωστικού βιβλίου του εγκεκριμένου διά την A' τάξιν του γυμνασίου. Ανάγνωσις κατ' οίκον κλπ. όπως και εν τη A' τάξει.

3) Συνθέσεις (μία καθ' εβδομάδα), α') Διηγήματα των οποίων η υπόθεσις λαμβάνεται εκ ποιημάτων, αναγινωσκομένων εν τω σχολείω εξ εικόνων η μετά προφοράν των κυρίων σημείων υπό του διδασκάλου, β') περιγραφαί μακρότεραι και συνθετώτεραι σκηνών του βίου εκδρομών, πανηγύρεων, γεγονότων οικογενειακών και κοινωνικών, γ') επιστολαί.

Γ Τάξις, ώραι 8

1) Αρχαία ελληνικά. Εκ των παραλλήλων βίων του Πλουτάρχου Δίων. Κοριολανός, Άγις και Κλεομένης κλπ. και του Οικονομικού του Ξενοφώντος,

2) Νέα ελληνικά. Εκ του διά την Β' τάξιν των γυμνασίων εγκεκριμένου αναγνωστικού βιβλίου, προς δε ανάγνωσις νεοελληνικού δράματος η αρχαίου ελληνικού η ξένου εν δοκίμω μεταφράσει.

Κατ' οίκον ανάγνωσις κλπ, όπως και εν ταις προηγουμέναις τάξεσιν,

3) Σννθέσεις (μία καθ' εβδομάδα), α') Διηγήματα ως εν τη Β' τάξει, αλλά συνθετώτερα.

β') Περιγραφαί αντικειμένων συνθετωτέρων (εικόνων, έργων αρχιτεκτονικής, πλαστικής κλπ,). Τα αυτά Θέματα και υπό μορφήν επιστολών.

Σελ. 879
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/880.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

γ') Περιλήψεις αναγνωσθέντων κειμένων, δ') Κοινωνικά έγγραφα,

ΙΣΤΟΡΙΑ

Α' Τάξις, ώραι 8

Ιστορία της αρχαίας Ελλάδος εξαιρομένων ιδία των διαφόρων στοιχείων του πολιτισμού αυτής (οικογενειακού βίου, θρησκείας, ηθικών ιδεών, επιστημών, καλών τεχνών, πολιτικής καταστάσεως) και του δημοσίου βίου εν Ελλάδι κατά τας διαφόρους περιόδους, ήτοι την ηρωϊκήν, την των μεγάλων νομοθετών, την των Μηδικών πολέμων, την του Περικλέους και την Μακεδονικήν,

Η θέσις της γυναικός εν ταις αρχαίαις Ελληνικαίς κοινωνίαις.

Β' Τάξις, ώραι 2

Ιστορία του Βυζαντιακού Ελληνισμού μετά συντόμου προεισαγωγής εκ της Ρωμαϊκής ιστορίας, εξαιρομένων ιδία των διαφόρων στοιχείων του πολιτισμού αυτού, ως και εν τη A' τάξει.

Γ' τάξις, ώραι 2

Ιστορία της Ελλάδος από της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Τούρκων, μέχρι των ημερών ημών, μετά των κυριωτάτων γεγονότων της Παγκοσμίου ιστορίας των νέων και νεωτάτων χρόνων.

Εξέτασις ως και εν τη Α' και Β' τάξει,

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Α' Τάξις, ώραι 2

Γεωγραφία της Ελλάδος εξεταζομένης κατά την φυσικήν αυτής διαίρεσιν και τας αιτιώδεις σχέσεις των γεωγραφικών στοιχείων.

Β' Τάξις, ώραι 2

Γεωγραφία της λοιπής Ευρώπης και των περί την Μεσόγειον χωρών των άλλων Ηπείρων, εξεταζομένης εκάστης χώρας ως και εν τη A' τάξει.

Γ' Τάξις, ώραι 2

Γεωγραφία των λοιπών Ηπείρων, εξεταζομένης εκάστης χώρας ως και εν ταις προηγούμενας τάξεσιν.

ΦΥΣΙΚΟΪΣΤΟΡΙΚΑ

Α' Τάξις, ώραι 2 Ζωολογία., Φυσιολογία και Στοιχεία Γεωπονίας. Τα κατοικίδια ζώα της

Σελ. 880
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/881.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Ελλάδος. Αι σχετικαί στοιχειώδεις ζωοτεχνικαί γνώσεις, Τα σπουδαιότατα καλλωπιστικά φυτά και τα καλλιεργούμενα εν τω τόπω λάχανα μετά των σχετικών γνώσεων ανθοκομίας και λαχανοκομίας.

Β' Τάξις, ώραι 2

Ζωολογία, Φυτολογία και Στοιχεία Γεωπονίας. Tα σπουδαιότατα των εν Ελλάδι ζώων και οπωροφόρων δένδρων.

Στοιχειώδεις γνώσεις ζωοτεχνίας.- δενδροκομίας και οπωροκομίας. Δάση της Ελλάδος. Χρησιμότης αυτών. Δασικά προϊόντα.

Γ' Τάξις, ώραι 2 Ανθρωπολογία. Υγιεινή και νοσηλευτική.

ΦΥΣΙΚΑ

Α' Τάξις, ώραι 2

Χημεία και Ορυκτολογία. Τα σπουδαιότατα των χημικών φαινομένων εν σχέσει προς τον βίον των ζώων και των φυτών και τας καθημερινάς ανάγκας της ζωής του ανθρώπου. Τα σπουδαιότατα ορυκτά.

Β' Τάξις, ώραι 2

Φυσική πειραματική. Τα σπουδαιότατα εκ του θερμαντικού, της Μετεωρολογίας, της Αεροστατικής και Υδροστατικής και της Μηχανικής.

Γ Τάξις, ώρα 1

Φυσική πειραματική. Τα σπουδαιότατα εκ της ακουστικής, της οπτικής, του μαγνητισμού και του ηλεκτρισμού,

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α' Τάξις, ώραι 3

Α'. Αριθμητική. Ακέραιοι, δεκαδικοί και κλασματικοί αριθμοί. Μέθοδος διά της αναγωγής εις την μονάδα. Ασκήσεις εις την από μνήμης και την γραπτήν λύσιν σχετικών προβλημάτων.

Β'. Γεωμετρία. Ευθύγραμμα σχήματα. Στοιχειώδεις ιδιότητες αυτών συναγόμενα εποπτικώς. Περί κύκλου εν γένει.

Β' Τάξις, ώραι 3

A') Αριθμητική. Τα περί μέτρων και σταθμών, Συμμιγείς αριθμοί. Ποσά κατ' ευθείαν και αντιστρόφως ανάλογα, Αναλογίαι,

Απλή και σύνθετος μέθοδος των τριών. Προβλήματα ποσοστών απλού τόκου και υφαιρέσεως. Ασκήσεις.

56

Σελ. 881
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/882.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Β'. Γεωμετρία. Γεωμετρικά προβλήματα κατασκευής διά του κανόνος, του γνώμονος και του διαβήτου. Γεωμετρικά σώματα (πρίσματα, πυραμίδες, κύλινδρος, κώνος, σφαίρα). Διακριτικά γνωρίσματα αυτών. Κατασκευή στερεών διά χαρτονιού,

Γ Τάξις, ώραι 3

A'. Αριθμητική. Προβλήματα μερισμού εις μέρη ανάλογα και εταιρείας, Προβλήματα μείξεως και μέσου όρου. Περί δυνάμεων και τετραγωνικής ρίζης. Ασκήσεις συνθέτων προβλημάτων εξ όλων των κεφ. της αριθμητικής. Στοιχεία λογιστικής.

B'. Γεωμετρία. "Ομοια και κανονικά ευθύγραμμα σχήματα. Μέτρησις των επιπέδων σχημάτων και των στερεών. Αριθμητικαί εφαρμογαί και ασκήσεις. Σημ. Η Γεωμετρία διδάσκεται εν απάσαις ταις τάξεσιν από του Φεβρουαρίου ανά 2 ώρας καθ' εβδομάδα.

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Γ Τάξις, ώραι 2

1) Οικιακή οικονομία. Η κατοικία. Αερισμός, φωτισμός, θέρμανσις, επίπλωσις, καθαρισμός παραθύρων, λυχνιών, ταπήτων, επίπλων, σκευών (ξύλινων, αργυρών, χάλκινων, δερματίνων). Η ενδυμασία. Ενδύματα βαμβακερά, λινά, μάλλινα, μεταξωτά. Πλύσις βαμβακερών, λινών, μάλλινων, μεταξωτών και δαντελλών. Καθαρισμός κηλίδων. Βαφή ενδυμάτων. Καθαρισμός κτενίων, ψηκτρών, σαρώθρων, Σιδέρωμα. Κολλάρισμα. Επιδιόρθωσις φορεμάτων. Αι τροφαί. Είδη τροφών. Παρασκευή εδεσμάτων, Διατήρησις τροφίμων και εδεσμάτων,

2) Οικιακή παιδαγωγική. Έννοια και σκοπός της οικιακής αγωγής, Σωμωτική αγωγή. Τροφή, ενδυμασία, λουτρόν, κίνησις, ύπνος, θέρμανσις. Πνευματική αγωγή εν τη οικογενεία. Ηθική, θρησκευτική και καλαισθητική αγωγή. Τα μέσα της οικιακής αγωγής, πλεονεκτήματα της κατ' οίκον αγωγής.

ΙΧΝΟΓΡΑΦΙΑ

Α' Τάξις, ώραι 2 Ιχνογράφησις εκ του φυσικού.

Β' Τάξις, ώραι 2 Ιχνογράφησις εκ του φυσικού και κρητιδογραφία.

Γ Τάξις, ώραι 2 Ιχνογράφησις ως και εν τη Β' τάξει. Υδατογραφία,

Σελ. 882
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/883.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΚΑΛΛΙΓΡΑΦΙΑ

Α' τάξις, ώρα 1

Τα διάφορα είδη της γραφής και ίδια η ελευθέρα και η στρογγυλή και ταχυγραφική καλλιγραφία.

ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ

Α΄ Τάξις, ώραι 3

Εργασίαι βελόνης επί χάρτου διά χρωματιστού νήματος. Χαρτοπλεκτική, ψαθοπλεκτική και πηλοπλαστική. Ραπτική, ασπρόρρουχα. Κέντημα λευκόν προς στολισμον άσπρορρούχων.

1η' Τάξις, ώραι 3

Πηλοπλαστική, χαρτοτεχνία, κοπτική, ραπτική, ποικιλτική.

Γ Τάξις, ώραι 3

Πυροτεχνία, κοπτική και ραπτική ασπρορρούχων και εξωτερικών ενδυμάτων. Επιδιόρθωσις φορεμάτων (μαντάρισμα και έμβάλωμα).

ΩΔΙΚΗ Ανά 3 ώρας καθ' εβδομάδα εις εκάστην τάξιν.

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ Ανά 3 ώρας καθ' εβδομάδα εις εκάστην τάξιν, ελληνικοί χοροί.

ΓΑΛΛΙΚΑ Α' Τάξις, ώραι 2

Ανάγνωσις και ερμηνεία κατά την άμεσον εποπτικήν διδασκαλίαν φράσεων, απλών περιγραφών και αφηγήσεων αναφερομένων κατ' αρχάς μεν εις τα σχολικά όργανα και σκεύη και τα ενδύματα, τα μέρη της οικίας και τα τοιαύτα, είτα δε εις τον βίον εν γένει των μαθητριών και την περιβάλλουσαν αυτάς φύσιν και εις την εικόνα της πόλεως του Χέλτσελ και ποιημάτων εκ του εγκεκριμένου γαλλικού αναγνωσματαρίου.

Απομνημόνευσις της σημασίας και ορθογραφίας των εν εκάστω μαθήματι απαντωσών και δι' αμέσου εποπτείας προδιδαχθεισών νέων λέξεων και συχνή επανάληψις αυτών διά καταλλήλων φράσεων.

Εμπέδωσις του εκάστοτε διδασκομένου μέρους εκ του αναγνωσματαρίου διά καταλλήλων ερωτήσεων, γραφή κατ' οίκον της εν αυτώ οριζόμενης σχετικής ασκήσεως και διόρθωσις αυτής επί του πίνακος εν τω σχολείω. Διδασκαλία

Σελ. 883
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/884.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

των εκάστοτε εν τω αναγνωστικώ παρατιθεμένων γραμματικών κανόνων μετά στοιχειώδους γραμματικής αναλύσεως του ερμηνευθέντος τεμαχίου.

Ορθογραφικαί ασκήσεις: αντιγραφή κειμένου κατ' οίκον και γραφή καθ' υπαγόρευσιν εν τω σχολείω,

Άπαξ της εβδομάδος σύντομον γραπτόν εν τω σχολείφ επί των τετραδίων των οικείων ασκήσεων γύμνασμα, αναφερόμενον εις την κατά την εβδομάδα διδαχθείσαν όλην. Αντ' αυτού άπαξ του μηνός επί μίαν ώραν γραπτή εν τω σχολείω ωσαύτως μετάφρασις προτάσεων εκ του ελληνικού εις το γαλλικόν και τανάπαλιν, εκλεγομένων εκ της κατά τον μήνα διδαχθείσης ύλης.

Β' Τάξις, ώραι 5

Ανάγνωσις και ερμηνεία τεμαχίων εκ Γαλλικής Χρηστομάθειας ποικιλωτάτου περιεχομένου μεθ' ερμηνευτικών σημειώσεων εν τω τέλει του βιβλίου,

Επεξεργασία προς εμπέδωσιν του εκάστοτε ερμηνευομένου κειμένου διά καταλλήλων ερωτήσεων του διδάσκοντος και απομνημόνευσις της τε σημασίας και ορθογραφίας των εν εκάστω μαθήματι απαντωσών λέξεων νέων και ερμηνευθέντων ποιημάτων.

Ορθογραφικαί ασκήσεις. Αντιγραφή κειμένου κατ' οίκον και γραφή καθ' υπαγόρευσιν εν τω σχολείω ................ ώρα 1.

Γραμματικής της Γαλλικής γλώσσης συστηματική διδασκαλία απ' αρχής μέχρι των αντωνυμιών μετ' ανελλιπούς εκτελέσεως των περιεχομένων εν εκάστω μαθήματι θεμάτων ..................................... ώρα 1.

Εποπτική διδασκαλία της εικόνος του έαρος εκ της εγκεκριμένης μεθόδου και εκτέλεσις των εν τω σχετικώ κεφαλαίω γυμνασμάτων προς άσκησιν εις το διαλέγεσθαι και γράφειν γαλλιστί .... ώρα 1,

Δις του μηνός γραπτή εργασία γινομένη κατά τίνα των ωρών της διδασκαλίας των Γαλλικών εν τη τάξει και αναφερομένη είτε εις το διδασκόμενον μέρος της γραμματικής, είτε εις την ερμηνείαν είτε εις την μέθοδον.

Αντί του γυμνάσματος τούτου κατά διμηνίαν επί μίαν ώραν γραπτή εν τω σχολείω μετάφρασις προτάσεων συμμέτρων προς τας δυνάμεις των μαθητών αναφερομένων δε εις την κατά τον χρόνον τούτον διδαχθείσαν ύλην, κατ' οίκον εξελεγχομένη και βαθμολογούμενη υπό του διδάσκοντος.

Γ Τάξις, ώραι 5

Ανάγνωσις και ερμηνεία τεμαχίων εκ Γαλλικής- Χρηστομάθειας, ποικίλου περιεχομένου μεθ' ερμηνευτικών σημειώσεων εν τω τέλει του βιβλίου.

Επεξεργασία προς εμπέδωσιν του εκάστοτε ερμηνευομένου κειμένου. Απομνημόνευσις λέξεων, φράσεων και ποιημάτων και Ορθογραφικαί ασκήσεις, ως εν τη προηγουμένη τάξει .................................. ώρα 1,

Σελ. 884
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 865
  17_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

  11α

  ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ  ΝΑΥΤΟΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ

  (Β. Διάταγμα / 21 Φεβρουαρίου 1886)

  Κυβέρνηση θ. Δηλιγιάννη

  Υπουργός Α. Κοντογούρης

  Περί ναυτοδιδασκάλων

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ A' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

  Έχοντες ύπ' όψιν το Ημέτερον διάταγμα της 11 Απριλίου 1867 περί συστάσεως ναυτικών σχολών και τον μετά ταύτα επελθόντα νόμον ΑΛΘ' περί συστάσεως εμπορικών ναυτικών σχολών, πρόζ δε, τον υπό της νομοθετικής εξουσίας ψηφισθέντα προυπολογισμόν του επί της Εκπαιδεύσεως Υπουργείου διά το τρέχον έτος, δι' ου ωρίσθη πίστωσις δέκα χιλιάδων δραχμών διά τους διδασκάλους της ναυτικής'

  Προτάσει του Ημετέρου επί τον Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού διατάσσομεν τάδε'

  Άρθρον 1ον. Επιτρέπεται ο διά Βασιλικού διατάγματος διορισμός ναυτοδιδασκάλων μέν, ισοβαθμούντων προς ελληνοδιδάσκαλον τριτοβάθμιον η δευτεροβάθμιον, εν τοις ελληνικοίς σχολείοις Ερμουπόλεως, Ύδρας, Σπετσών, Γαλαξιδίου, Αργοστολίου της Κεφαλληνίας, ναυτοδιδασκάλου δε, ισοβαθμούντος προς βοηθόν ελληνικού σχολείου, εν αις ναυτικαίς νήσοις ήθελεν ορίσει ο Ημέτερος επί της Εκπαιδεύσεως Υπουργός δι' Υπουργικής διαταγής.

  Άρθρον 2ον. Οι ναυτοδιδάσκαλοι διδάσκουσιν εν τοις ελληνικοίς σχολείοις την ναυτιλίαν και την κυβερνητικήν η ό,τι άλλο ναυτικόν μάθημα ήθελεν ανατεθή αυτοίς προσθέτως δι' Υπουργικής διαταγής· λαμβάνονται δε οι μεν ισοβαθμούντες προς ελληνοδιδάσκαλον εκ των εν αποστρατεία μαχίμων αξιωματικών του Βασιλικού ναυτικού η των διατελεσάντων ήδη ναυτοδιδασκάλων η των επί δεκαετίαν θαλασσοπλοησάντων εμποροπλοιάρχων οι δε προς βοηθόν ελληνικού σχολείου ισοβαθμουντες δύνανται να είναι και απλοί εμποροπλοίαρχοι θαλασσοπλοήσαντες επί πενταετίαν.

  Άρθρον 3ον. Ο μισθός των ναυτοδιδασκάλων, χορηγούμενος εκ της εν

  Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 73/21 Μαρτίου 1886. 55