Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:960
 
Αριθμός τόμων:2ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Νομοθεσία
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 26.12 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 878-897 από: 962
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/878.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

15

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΘΗΛΕΩΝ

(Απόφαση 34514/15 Νοεμβρίου 1914)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Ι. Τσιριμώκος

Αριθ. 34514

Περί προγράμματος των αστικών σχολείων θηλέων

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΛΠ.

Έχοντες υπ' όψει τα άρθρα 3 § 5 και 4 του Β, διατάγματος της 8 Σεπτεμβρίου 1914 "περί χορηγείας αδείας εις την Φιλεκπαιδευτικήν Εταιρείαν ιδρύσεως αστικών σχολείων θηλέων", και το άρθρον 3 § 2 του νόμου 240 της 16 Απριλίου 1914 "περί διοικήσεως της δημοτικής και μέσης εκπαιδεύσεως", κανονίζομεν το πρόγραμμα των εν τοις αστικοίς σχολείοις θηλέων διδακτέων μαθημάτων από του σχολικού έτους 1914-1915 ως εξής:

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Α' Τάξις

Ο βίος και το έργον του Σωτήρος εξ αναγνώσεως των σχετικών περικοπών του ιερού Ευαγγελίου. Ερμηνεία και απομνημόνευσις τροπαρίων και δεσποτικών και Θεομητορικών εορτών ........................... ώραι 2.

Β' Τάξις

Τα σπουδαιότερα της Εκκλησιαστ. ιστορίας. Αι διακριθείσαι επί ευλάβεια και χριστιανικώ ζήλω γυναίκες. Ανάγνωσις και ερμηνεία σχετικών περικοπών εκ των πράξεων των Αποστόλων. Ερμηνεία και απομνημόνευσις τροπαρίων των αγίων και μαρτύρων ............................ ώραι 2.

Γ Τάξις

Εκ της Χριστιανικής ηθικής τα προς τον Θεόν και τον πλησίον καθήκοντα. Ο κατά Χριστόν οικογενειακός βίος και ανάγνωσις και ερμηνεία σχετικών περικοπών εκ των επιστολών του Παύλου. Τα κυριώτατα της κατηχήσεως.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 333, τχ. A'/17 Νοεμβρίου 1914.

Σελ. 878
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/879.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Εκ της λειτουργικής τα σπουδαιότερα και ιδία ερμηνεία της ιεράς λειτουργίας ................................................. ώραι 2

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α' Τάξις, ώραι 8

1) Αρχαία ελληνικά, α') Εκ της βιβλιοθήκης του Απολλοδώρου κατ' εκλογήν, β') Λουκιανού ενύπνιον, γ') Ξενοφώντος Κύρου Ανάβασις κατ' εκλογήν (εκ της καθόδου των μυρίων ιδία). i ;

2) Νέα ελληνικά. Εκ του διά την γ' τάξιν των ελλην. σχολείων εγκεκριμένου βιβλίου. Ανάγνωσις κατ' οίκον ποιημάτων και λογογραφημάτων νεωτέρων Ελλήνων, εξελεγχομένη καθ' εβδομάδα υπό του διδάσκοντος εν τη παραδόσει.

3) Σννθέσεις (μία καθ' εβδομάδα), Σύντομοι περιγραφαί αντικειμένων και γεγονότων εξ αμέσου αντιλήψεως,

Β' Τάξις, ώραι 8

1) Αρχαία ελληνικά. Ξενοφώντος απομνημονεύματα. Εκ της Κύρου Παιδείας κατ' εκλογήν μέρη κατάλληλα διά μαθήτριας.

Ομοίως εκ των ηθικών του Πλουτάρχου Γυναικών αρεταί. Λακαινών αποφθέγματα κλπ.

2) Νέα ελληνικά. Εκ του Αναγνωστικού βιβλίου του εγκεκριμένου διά την A' τάξιν του γυμνασίου. Ανάγνωσις κατ' οίκον κλπ. όπως και εν τη A' τάξει.

3) Συνθέσεις (μία καθ' εβδομάδα), α') Διηγήματα των οποίων η υπόθεσις λαμβάνεται εκ ποιημάτων, αναγινωσκομένων εν τω σχολείω εξ εικόνων η μετά προφοράν των κυρίων σημείων υπό του διδασκάλου, β') περιγραφαί μακρότεραι και συνθετώτεραι σκηνών του βίου εκδρομών, πανηγύρεων, γεγονότων οικογενειακών και κοινωνικών, γ') επιστολαί.

Γ Τάξις, ώραι 8

1) Αρχαία ελληνικά. Εκ των παραλλήλων βίων του Πλουτάρχου Δίων. Κοριολανός, Άγις και Κλεομένης κλπ. και του Οικονομικού του Ξενοφώντος,

2) Νέα ελληνικά. Εκ του διά την Β' τάξιν των γυμνασίων εγκεκριμένου αναγνωστικού βιβλίου, προς δε ανάγνωσις νεοελληνικού δράματος η αρχαίου ελληνικού η ξένου εν δοκίμω μεταφράσει.

Κατ' οίκον ανάγνωσις κλπ, όπως και εν ταις προηγουμέναις τάξεσιν,

3) Σννθέσεις (μία καθ' εβδομάδα), α') Διηγήματα ως εν τη Β' τάξει, αλλά συνθετώτερα.

β') Περιγραφαί αντικειμένων συνθετωτέρων (εικόνων, έργων αρχιτεκτονικής, πλαστικής κλπ,). Τα αυτά Θέματα και υπό μορφήν επιστολών.

Σελ. 879
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/880.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

γ') Περιλήψεις αναγνωσθέντων κειμένων, δ') Κοινωνικά έγγραφα,

ΙΣΤΟΡΙΑ

Α' Τάξις, ώραι 8

Ιστορία της αρχαίας Ελλάδος εξαιρομένων ιδία των διαφόρων στοιχείων του πολιτισμού αυτής (οικογενειακού βίου, θρησκείας, ηθικών ιδεών, επιστημών, καλών τεχνών, πολιτικής καταστάσεως) και του δημοσίου βίου εν Ελλάδι κατά τας διαφόρους περιόδους, ήτοι την ηρωϊκήν, την των μεγάλων νομοθετών, την των Μηδικών πολέμων, την του Περικλέους και την Μακεδονικήν,

Η θέσις της γυναικός εν ταις αρχαίαις Ελληνικαίς κοινωνίαις.

Β' Τάξις, ώραι 2

Ιστορία του Βυζαντιακού Ελληνισμού μετά συντόμου προεισαγωγής εκ της Ρωμαϊκής ιστορίας, εξαιρομένων ιδία των διαφόρων στοιχείων του πολιτισμού αυτού, ως και εν τη A' τάξει.

Γ' τάξις, ώραι 2

Ιστορία της Ελλάδος από της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Τούρκων, μέχρι των ημερών ημών, μετά των κυριωτάτων γεγονότων της Παγκοσμίου ιστορίας των νέων και νεωτάτων χρόνων.

Εξέτασις ως και εν τη Α' και Β' τάξει,

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Α' Τάξις, ώραι 2

Γεωγραφία της Ελλάδος εξεταζομένης κατά την φυσικήν αυτής διαίρεσιν και τας αιτιώδεις σχέσεις των γεωγραφικών στοιχείων.

Β' Τάξις, ώραι 2

Γεωγραφία της λοιπής Ευρώπης και των περί την Μεσόγειον χωρών των άλλων Ηπείρων, εξεταζομένης εκάστης χώρας ως και εν τη A' τάξει.

Γ' Τάξις, ώραι 2

Γεωγραφία των λοιπών Ηπείρων, εξεταζομένης εκάστης χώρας ως και εν ταις προηγούμενας τάξεσιν.

ΦΥΣΙΚΟΪΣΤΟΡΙΚΑ

Α' Τάξις, ώραι 2 Ζωολογία., Φυσιολογία και Στοιχεία Γεωπονίας. Τα κατοικίδια ζώα της

Σελ. 880
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/881.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Ελλάδος. Αι σχετικαί στοιχειώδεις ζωοτεχνικαί γνώσεις, Τα σπουδαιότατα καλλωπιστικά φυτά και τα καλλιεργούμενα εν τω τόπω λάχανα μετά των σχετικών γνώσεων ανθοκομίας και λαχανοκομίας.

Β' Τάξις, ώραι 2

Ζωολογία, Φυτολογία και Στοιχεία Γεωπονίας. Tα σπουδαιότατα των εν Ελλάδι ζώων και οπωροφόρων δένδρων.

Στοιχειώδεις γνώσεις ζωοτεχνίας.- δενδροκομίας και οπωροκομίας. Δάση της Ελλάδος. Χρησιμότης αυτών. Δασικά προϊόντα.

Γ' Τάξις, ώραι 2 Ανθρωπολογία. Υγιεινή και νοσηλευτική.

ΦΥΣΙΚΑ

Α' Τάξις, ώραι 2

Χημεία και Ορυκτολογία. Τα σπουδαιότατα των χημικών φαινομένων εν σχέσει προς τον βίον των ζώων και των φυτών και τας καθημερινάς ανάγκας της ζωής του ανθρώπου. Τα σπουδαιότατα ορυκτά.

Β' Τάξις, ώραι 2

Φυσική πειραματική. Τα σπουδαιότατα εκ του θερμαντικού, της Μετεωρολογίας, της Αεροστατικής και Υδροστατικής και της Μηχανικής.

Γ Τάξις, ώρα 1

Φυσική πειραματική. Τα σπουδαιότατα εκ της ακουστικής, της οπτικής, του μαγνητισμού και του ηλεκτρισμού,

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α' Τάξις, ώραι 3

Α'. Αριθμητική. Ακέραιοι, δεκαδικοί και κλασματικοί αριθμοί. Μέθοδος διά της αναγωγής εις την μονάδα. Ασκήσεις εις την από μνήμης και την γραπτήν λύσιν σχετικών προβλημάτων.

Β'. Γεωμετρία. Ευθύγραμμα σχήματα. Στοιχειώδεις ιδιότητες αυτών συναγόμενα εποπτικώς. Περί κύκλου εν γένει.

Β' Τάξις, ώραι 3

A') Αριθμητική. Τα περί μέτρων και σταθμών, Συμμιγείς αριθμοί. Ποσά κατ' ευθείαν και αντιστρόφως ανάλογα, Αναλογίαι,

Απλή και σύνθετος μέθοδος των τριών. Προβλήματα ποσοστών απλού τόκου και υφαιρέσεως. Ασκήσεις.

56

Σελ. 881
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/882.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Β'. Γεωμετρία. Γεωμετρικά προβλήματα κατασκευής διά του κανόνος, του γνώμονος και του διαβήτου. Γεωμετρικά σώματα (πρίσματα, πυραμίδες, κύλινδρος, κώνος, σφαίρα). Διακριτικά γνωρίσματα αυτών. Κατασκευή στερεών διά χαρτονιού,

Γ Τάξις, ώραι 3

A'. Αριθμητική. Προβλήματα μερισμού εις μέρη ανάλογα και εταιρείας, Προβλήματα μείξεως και μέσου όρου. Περί δυνάμεων και τετραγωνικής ρίζης. Ασκήσεις συνθέτων προβλημάτων εξ όλων των κεφ. της αριθμητικής. Στοιχεία λογιστικής.

B'. Γεωμετρία. "Ομοια και κανονικά ευθύγραμμα σχήματα. Μέτρησις των επιπέδων σχημάτων και των στερεών. Αριθμητικαί εφαρμογαί και ασκήσεις. Σημ. Η Γεωμετρία διδάσκεται εν απάσαις ταις τάξεσιν από του Φεβρουαρίου ανά 2 ώρας καθ' εβδομάδα.

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Γ Τάξις, ώραι 2

1) Οικιακή οικονομία. Η κατοικία. Αερισμός, φωτισμός, θέρμανσις, επίπλωσις, καθαρισμός παραθύρων, λυχνιών, ταπήτων, επίπλων, σκευών (ξύλινων, αργυρών, χάλκινων, δερματίνων). Η ενδυμασία. Ενδύματα βαμβακερά, λινά, μάλλινα, μεταξωτά. Πλύσις βαμβακερών, λινών, μάλλινων, μεταξωτών και δαντελλών. Καθαρισμός κηλίδων. Βαφή ενδυμάτων. Καθαρισμός κτενίων, ψηκτρών, σαρώθρων, Σιδέρωμα. Κολλάρισμα. Επιδιόρθωσις φορεμάτων. Αι τροφαί. Είδη τροφών. Παρασκευή εδεσμάτων, Διατήρησις τροφίμων και εδεσμάτων,

2) Οικιακή παιδαγωγική. Έννοια και σκοπός της οικιακής αγωγής, Σωμωτική αγωγή. Τροφή, ενδυμασία, λουτρόν, κίνησις, ύπνος, θέρμανσις. Πνευματική αγωγή εν τη οικογενεία. Ηθική, θρησκευτική και καλαισθητική αγωγή. Τα μέσα της οικιακής αγωγής, πλεονεκτήματα της κατ' οίκον αγωγής.

ΙΧΝΟΓΡΑΦΙΑ

Α' Τάξις, ώραι 2 Ιχνογράφησις εκ του φυσικού.

Β' Τάξις, ώραι 2 Ιχνογράφησις εκ του φυσικού και κρητιδογραφία.

Γ Τάξις, ώραι 2 Ιχνογράφησις ως και εν τη Β' τάξει. Υδατογραφία,

Σελ. 882
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/883.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΚΑΛΛΙΓΡΑΦΙΑ

Α' τάξις, ώρα 1

Τα διάφορα είδη της γραφής και ίδια η ελευθέρα και η στρογγυλή και ταχυγραφική καλλιγραφία.

ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ

Α΄ Τάξις, ώραι 3

Εργασίαι βελόνης επί χάρτου διά χρωματιστού νήματος. Χαρτοπλεκτική, ψαθοπλεκτική και πηλοπλαστική. Ραπτική, ασπρόρρουχα. Κέντημα λευκόν προς στολισμον άσπρορρούχων.

1η' Τάξις, ώραι 3

Πηλοπλαστική, χαρτοτεχνία, κοπτική, ραπτική, ποικιλτική.

Γ Τάξις, ώραι 3

Πυροτεχνία, κοπτική και ραπτική ασπρορρούχων και εξωτερικών ενδυμάτων. Επιδιόρθωσις φορεμάτων (μαντάρισμα και έμβάλωμα).

ΩΔΙΚΗ Ανά 3 ώρας καθ' εβδομάδα εις εκάστην τάξιν.

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ Ανά 3 ώρας καθ' εβδομάδα εις εκάστην τάξιν, ελληνικοί χοροί.

ΓΑΛΛΙΚΑ Α' Τάξις, ώραι 2

Ανάγνωσις και ερμηνεία κατά την άμεσον εποπτικήν διδασκαλίαν φράσεων, απλών περιγραφών και αφηγήσεων αναφερομένων κατ' αρχάς μεν εις τα σχολικά όργανα και σκεύη και τα ενδύματα, τα μέρη της οικίας και τα τοιαύτα, είτα δε εις τον βίον εν γένει των μαθητριών και την περιβάλλουσαν αυτάς φύσιν και εις την εικόνα της πόλεως του Χέλτσελ και ποιημάτων εκ του εγκεκριμένου γαλλικού αναγνωσματαρίου.

Απομνημόνευσις της σημασίας και ορθογραφίας των εν εκάστω μαθήματι απαντωσών και δι' αμέσου εποπτείας προδιδαχθεισών νέων λέξεων και συχνή επανάληψις αυτών διά καταλλήλων φράσεων.

Εμπέδωσις του εκάστοτε διδασκομένου μέρους εκ του αναγνωσματαρίου διά καταλλήλων ερωτήσεων, γραφή κατ' οίκον της εν αυτώ οριζόμενης σχετικής ασκήσεως και διόρθωσις αυτής επί του πίνακος εν τω σχολείω. Διδασκαλία

Σελ. 883
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/884.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

των εκάστοτε εν τω αναγνωστικώ παρατιθεμένων γραμματικών κανόνων μετά στοιχειώδους γραμματικής αναλύσεως του ερμηνευθέντος τεμαχίου.

Ορθογραφικαί ασκήσεις: αντιγραφή κειμένου κατ' οίκον και γραφή καθ' υπαγόρευσιν εν τω σχολείω,

Άπαξ της εβδομάδος σύντομον γραπτόν εν τω σχολείφ επί των τετραδίων των οικείων ασκήσεων γύμνασμα, αναφερόμενον εις την κατά την εβδομάδα διδαχθείσαν όλην. Αντ' αυτού άπαξ του μηνός επί μίαν ώραν γραπτή εν τω σχολείω ωσαύτως μετάφρασις προτάσεων εκ του ελληνικού εις το γαλλικόν και τανάπαλιν, εκλεγομένων εκ της κατά τον μήνα διδαχθείσης ύλης.

Β' Τάξις, ώραι 5

Ανάγνωσις και ερμηνεία τεμαχίων εκ Γαλλικής Χρηστομάθειας ποικιλωτάτου περιεχομένου μεθ' ερμηνευτικών σημειώσεων εν τω τέλει του βιβλίου,

Επεξεργασία προς εμπέδωσιν του εκάστοτε ερμηνευομένου κειμένου διά καταλλήλων ερωτήσεων του διδάσκοντος και απομνημόνευσις της τε σημασίας και ορθογραφίας των εν εκάστω μαθήματι απαντωσών λέξεων νέων και ερμηνευθέντων ποιημάτων.

Ορθογραφικαί ασκήσεις. Αντιγραφή κειμένου κατ' οίκον και γραφή καθ' υπαγόρευσιν εν τω σχολείω ................ ώρα 1.

Γραμματικής της Γαλλικής γλώσσης συστηματική διδασκαλία απ' αρχής μέχρι των αντωνυμιών μετ' ανελλιπούς εκτελέσεως των περιεχομένων εν εκάστω μαθήματι θεμάτων ..................................... ώρα 1.

Εποπτική διδασκαλία της εικόνος του έαρος εκ της εγκεκριμένης μεθόδου και εκτέλεσις των εν τω σχετικώ κεφαλαίω γυμνασμάτων προς άσκησιν εις το διαλέγεσθαι και γράφειν γαλλιστί .... ώρα 1,

Δις του μηνός γραπτή εργασία γινομένη κατά τίνα των ωρών της διδασκαλίας των Γαλλικών εν τη τάξει και αναφερομένη είτε εις το διδασκόμενον μέρος της γραμματικής, είτε εις την ερμηνείαν είτε εις την μέθοδον.

Αντί του γυμνάσματος τούτου κατά διμηνίαν επί μίαν ώραν γραπτή εν τω σχολείω μετάφρασις προτάσεων συμμέτρων προς τας δυνάμεις των μαθητών αναφερομένων δε εις την κατά τον χρόνον τούτον διδαχθείσαν ύλην, κατ' οίκον εξελεγχομένη και βαθμολογούμενη υπό του διδάσκοντος.

Γ Τάξις, ώραι 5

Ανάγνωσις και ερμηνεία τεμαχίων εκ Γαλλικής- Χρηστομάθειας, ποικίλου περιεχομένου μεθ' ερμηνευτικών σημειώσεων εν τω τέλει του βιβλίου.

Επεξεργασία προς εμπέδωσιν του εκάστοτε ερμηνευομένου κειμένου. Απομνημόνευσις λέξεων, φράσεων και ποιημάτων και Ορθογραφικαί ασκήσεις, ως εν τη προηγουμένη τάξει .................................. ώρα 1,

Σελ. 884
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/885.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Γραμματικής της Γαλλικής γλώσσης, αι αντωνυμίαι, τα ομαλά και ανώμαλα ρήματα, μετ' ανελλιπούς εκτελέσεως των εν εκάστω μαθήματι περιεχομένων ασκήσεων ................................. ώρα 1.

Εποπτική διδασκαλία. των εικόνων του Φθινοπώρου, του χειμώνος και θέρους εκ της εγκεκριμένης γαλλικής μεθόδου μετ' ανελλιπούς εκτελέσεως των περιεχομένων γυμνασμάτων .......................... ώρα 1.

Άπαξ του μηνός γραπτή εν τω σχολείω, ως εν τη προηγουμένη τάξει εργασία,

Σημ, Ο διδάσκων οφείλει εν ταις δυσίν ανωτέραις τάξεσι. κατά την διδασκαλίαν να ποιήται χρήσιν της Γαλλικής γλώσσης.

Ωρολόγιον πρόγραμμα Αστικού σχολείου θηλέων

A'

Β'

Γ'

1) Θρησκευτικά ................................

... 2

2

2

2) Ελληνικά ..............

... 8

9

8

3) Ιστορία ..................................

... 2

2

2

4) Γεωμετρία ..........................

... 2

2

2

5) Φυσικοϊστορικά. Ανθρωπολογία και Υγιεινή .....

... 2

2

2

6) Χημεία και Φυσική ......

... 2

2

1

7) Μαθηματικά ................

... 3

3

3

8) Οικιακή οικονομία και Οικιακή παιδαγωγική .....

2

9) Ιχνογραφία .................................

... 2

2

2

10) Καλλιγραφία ...........

. .. 1

11) Χειροτεχνία ......................

... 3

3

3

12) Ωδική .....................................

... 3

3

3

13) Γυμναστική ...................

... 3

3

3

14) Γαλλικά ....................................

... 5

5

5

38

38

38

Εν Αθήναις τη 15 Νοεμβρίου 1914

Ο Υπουργός Ι. Δ. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ

Σελ. 885
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/886.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

16

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1917-1918

(Β. Διάταγμα / 25 Δεκεμβρίου 1917)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Δ. Δίγκας

[Βλ. το κείμενο του διατάγματος στο A103]

Σελ. 886
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/887.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

17

Η ΑΒΕΡΩΦΕΙΟΣ ΜΕΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

(Νόμος 1278/10 Απριλίου 1918)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Ε. Ρέπουλης Περί την εν Λαρίση Αβερωφείου μέσης Γεωργικής Σχολής

ΝΟΜΟΣ 1278

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

Άρθρον 1. Η παρά την Λάρισαν εις το δημόσιον κτήμα Ακ-Σεράϊ ιδρυθείσα "Αβερώφειος Γεωργική σχολή", διά κληροδοτήματος του Γεωργίου Αβέρωφ, σκοπεί την πρακτικήν διά το γεωργικόν επάγγελμα και την συναπαιτουμένην δι' αυτήν θεωρητικήν μόρφωσιν.

Άρθρον 5. Τρεις το πολύ κατ' έτος εκ των αποφοιτώντων της σχολής, πρώτων κατά σειράν ευδοκιμήσεως, μαθητών δύνανται ν' αποστέλλωνται δαπάναις του Υπουργείου ως υπότροφοι εις ανωτέραν ειδικήν σχολήν η ειδικόν γεωργικόν ίδρυμα της Εσπερίας προς σπουδήν ειδικού κλάδου της γεωργίας επί χρόνον μέχρι τριών ετών, λαμβάνοντες μέχρι δραχ, 250 μηνιαίως ως τροφεία και ανά δραχμάς 300 δι' έξοδα μεταβάσεως και επανόδου, ως και τα οδοιπορικά αυτών διά μετακινήσεις εις την Χώραν των σπουδών, γινομένας εγκρίσει του Υπουργείου. Οι αποστελλόμενοι δέον να γνωρίζουν επαρκώς την γλώσσαν της χώρας, εις ην αποστέλλονται, δοκιμαζόμενοι εις τούτο.

Επιστρέφοντες και διοριζόμενοι εις δημοσίαν υπηρεσίαν, υπέχουν τας κατά το άρθρον 8 του νόμου 246 της 20 Απριλίου 1914 "περί αποστολής υποτρόφων προς σπουδήν της γεωπονίας" υποχρεώσεις και ποινικάς εύθύνας.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 82, τχ. Α'/16 Απριλίου 1918.

Σελ. 887
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/888.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Άρθρον 6. Οι καλούμενοι κατά την διάρκειαν των σπουδών των μαθηταί εις τας τάξεις του στρατού ως κληρωτοί τυγχάνουν αναβολής κατατάξεως, πλην εν ώρα πολέμου.

Άρθρον 7, Δια Β. Διαταγμάτων, εκδιδομένων μετά σύμφωνον γνωμοδότησιν του γνωμοδοτικού συμβουλίου της Γεωργίας κανονίζονται, αι διατάξεις περί των προσόντων και τρόπου εισαγωγής μαθητών, περί των εξετάσεων και διαγωνισμών, περί της διαρκείας των σπουδών, το πολύ τριετούς, περί των ακροατών, εσωτερικών η εξωτερικών μαθητών, περί της πειθαρχικής εξουσίας επ' αυτών και του κατωτέρου προσωπικού, περί των ετησίων τροφείων και του καθορισμού αυτών μέχρις 800 δραχμών εις δύο εξαμηνιαίας δόσεις κατά μαθητήν, περί των καθηκόντων του διδακτικού Συμβουλίου, του προσωπικού και των διδασκομένων, περί των μαθημάτων, της πρακτικής ασκήσεως, των μαθητών, εκδρομών, περί του προϋπολογισμού, απολογισμού και λογιστικής της σχολής, περί της αποστολής των υποτρόφων, διορισμού αυτών μετά την εκπαίδευσίν των και των υποχρεώσεων αυτών, και τέλος πάσα άλλη διάταξις, αναγκαία διά την λειτουργίαν της σχολής.

Άρθρον 8. Καταργούνται οι περί της Αβερωφείου πρακτικής γεωργικής σχολής νόμοι ,Γ^Α' της 12 Αυγούστου 1911, πλην του άρθρου 1 αυτού, και ,ΔΡΟΑ' της 8 Απριλίου 1913.

Μέχρι, δημοσιεύσεως των εκτελεστικών του παρόντος νόμου Β. Διαταγμάτων δι' ωρισμένα θέματα, ισχύουν αι μέχρι τούδε διατάξεις, αι διέπουσαι τα θέματα ταύτα.

Ο παρών νόμος, ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους,

Εν Αθήναις τη 10 Απριλίου 1918

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ο επί της Γεωργίας Υπουργός

ΕΜΜ. ΡΕΠΟΥΛΗΣ

Σελ. 888
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/889.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

18

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΒΕΡΩΦΕΙΟΥ ΜΕΣ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

(Β, Διάταγμα / 23 Αυγούστου 1918)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Α. Μιχαλακόπουλος

Περί κατατάξεως σπουδών και καθηκόντων των μαθητών της Αβερωφείου Μέσης Γεωργικής Σχολής Λαρίσης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει το άρθρον 7 του νόμου υπ' αριθ. 1278 του 1918 "περί της εν Λαρίση Αβερωφείου Μέσης Γεωργικής Σχολής", προτάσει του Ημετέρου επί της Γεωργίας Υπουργού, μετά σύμφωνον γνωμοδότησιν του παρά τω αυτώ Υπουργείω Γεωργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν.

Διάρκεια των σπουδών

Άρθρον 1. 1. Η διάρκεια των σπουδών εις την Αβερώφειον Μέσην Γεωργικήν Σχολήν ορίζεται τριετής, κατά το τελευταίον όμως εξάμηνον του γ' έτους γίνεται μόνον πρακτική εν τη γεωργία εξάσκησις,

2. To μεν 1ον εξάμηνον εκάστου έτους άρχεται την 15 Σεπτεμβρίου και λήγει την 30 Ιανουαρίου του επομένου έτους, το δε δεύτερον την 1 Φεβρουαρίου και λήγει την 30 Ιουνίου του αυτού έτους.

3. Κατά τας θερινάς διακοπάς των μαθημάτων εξακολουθώσιν αι πρακτικαί ασκήσεις μη παρεχομένης υπό της Διευθύνσεως αδείας εις τους μαθητάς ειμή εις τους της α' τάξεως εκ περιτροπής και εις το ήμισυ του ολικού αριθμού αυτών εκάστοτε.

Περί κατατάξεως των μαθητών

Άρθρον 2. 1. Εις την Σχολήν γίνονται δεκτοί εσωτερικοί και εξωτερικοί μαθηταί.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 190, τχ. Α'/31 Αυγούστου 1918.

Σελ. 889
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/890.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

2. Ο αριθμός των εισακτέων κατ' έτος εσωτερικών μαθητών ορίζεται κατόπιν προτάσεως του Διευθυντού της Σχολής διά προκηρύξεως του Υπουργού της Γεωργίας, δημοσιευομένης διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και του ημερησίου τύπου εντός του μηνός 'Ιουλίου εκάστου έτους. Οι υποψήφιοι, εσωτερικοί μαθηταί πρέπει να υποβάλωσιν εις το επί της Γεωργίας Υπουργείον μέχρι 15 Αυγούστου:

α') Αίτησιν εν η αναγράφεται η κατοικία και η διεύθυνσις του αιτούντος.

β') Ένδεικτικόν της σπουδής των, ήτοι απολυτήριον Δημοσίου Ελληνικού σχολείου μέ βαθμόν τουλάχιστον καλώς (6) και διαγωγήν κοσμίαν.

γ') Πιστοποιητικόν γεννήσεως εκ του μητρώου των αρρένων, εξ ου να εμφαίνηται ότι κατά την 15 Σεπτεμβρίου του έτους της εισαγωγής των εις την Σχολήν θα έχωσι συμπληρώσει το 14ον έτος της ηλικίας, μη υπερβή δε το 18ον. Οι εκ της αλλοδαπής υποβάλλουσι πιστοποιητικόν της Προξενικής αρχής η του ιερέως της κοινότητος.

3. Ο αριθμός των εισακτέων κατ' έτος εξωτερικών μαθητών ορίζεται κατά τα ανωτέρω, επίσης διά προκηρύξεως εντός του ,μηνός Αυγούστου.

Οι υποψήφιοι εξωτερικοί μαθηταί πρέπει να υποβάλωσι μέχρι της 10 Σεπτεμβρίου τα αυτά ως και οι εσωτερικοί πιστοποιητικά. Η ηλικία όμως τούτων δέον κατά την 15 Σ/βρίου του έτους της εισαγωγής να είνε ανωτέρα των 18. ετών και κατωτέρα του 23ου.

4. Εάν ο αριθμός των εχόντων τα ανωτέρω προσόντα υπερβαίνη τον αριθμόν των ορισθεισών θέσεων, καταρτίζεται πίναξ αναλόγως του βαθμού, ον κέκτηται έκαστος εις το απολυτήριον του Ελληνικού σχολείου, μη λαμβανομένου υπ' Όψει τυχόν παρουσιασθησομένου ενδεικτικού ανωτέρων σπουδών.

5. Μεταξύ πλειόνων εχόντων τον αυτόν βαθμόν προτιμώνται οι παρουσιάζοντες ενδεικτικόν δημοτικού η ελληνικού σχολείου εδρεύοντος εις αγροτικήν κοινότητα, οντες δε τέκνα γονέων ασκούντων το επάγγελμα του γεωργού.

6. Επί τη βάσει του ως άνω πίνακος καλούνται διά πράξεως του Υπουργού και εντός προθεσμίας οριζόμενης εν αυτή όπως εμφανισθώσιν ενώπιον του διευθυντού της σχολής υποψήφιοι ισάριθμοι προς τους εν τη προκηρύξει οριζομένους. εισακτέους δι' εκάστην κατηγορίαν (εσωτερικούς και εξωτερικούς).

7. Οι προσελθόντες υποβάλλονται προ της εγγραφής των εις ιατρικήν εξέτασιν υπό του ιατρού της Σχολής, εάν είναι υγιείς και σωματικώς ικανοί διά γεωργικάς εργασίας, οι δ' εκ τούτων κρινόμενοι ως ακατάλληλοι εξετάζονται υπό επιτροπής αποτελούμενης εκ του διευθυντού της σχολής και δύο Ιατρών της Λαρίσης, ων εις ο της Σχολής. Της επιτροπής ταύτης η απόφασις είναι τελεσίδικος περί της αποδοχής η μη αυτών.

8. Προς αναπλήρωσιν των μη εγκαίρως παρουσιασθησομένων ως και των κατά την ανωτέρω παράγραφον κριθησομένων ακαταλλήλων, ο Υπουργός προτάσει του Διευθυντού της Σχολής δύναται να καλέση τους αμέσως κατά σειράν

Σελ. 890
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/891.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

εν τω κατά την παράγρ. 4 πίνακι αναγραφόμενους υποψηφίους, μέχρι συμπληρώσεως του ορισθέντος αριθμού εισακτέων, πάντως δ' εφ' όσον δεν έχει παρέλθει εν τω μεταξύ η 1 Οκτωβρίου.

9. Εκ των εγγραφέντων αποβάλλονται της Σχολής οι προσαγαγόντες ψευδή πιστοποιητικά και προβάντες εις ανακριβείς δηλώσεις περί των προσόντων αυτών, επιφυλασσομένης και της ποινικής διώξεως.

10. Τους μαθητάς εγγράφει ο Διευθυντής εις μαθητολόγιον άνευ τινός εκπαιδευτικού τέλους.

[........]

Διδακτέα ύλη

Άρθρον 5. 1. Τα διδασκόμενα μαθήματα και η κατανομή αυτών εις εξάμηνα, ως και αι διατιθέμεναι δι' έκαστον ώραι καθ' εβδομάδα ορίζονται ως

εξής:

Έτος Α'.

Εξάμ. A'

Εξάμ. Β'

Ώραι

Ώραι

1) Πρακτική αριθμητική

3

2) Γεωμετρία

2

3) Φυσική πειραματική

2

2

4) Βοτανική

2

2

5) Ζωολογία και Γεν. Εντομολογία

2

6) Γενική Πειραματ. Χημεία

2

2

7) Ζωοτεχνία

2

2

8) Γενική Γεωργία

1

1

9) Στοιχεία τοπογραφίας

3

10) Στοιχεία υδραυλικής και οικοδομικής

2

11) Αρχαί μηχανικής

2

12) Ελληνικά

2

13) Αρχαί Πολιτικής Οικονομίας και Γεωργικού Δικαίου

2

18

18

Έτος Β'.

Εξάμ. A

Εξαμ. Β'

Ώραι

Ώραι

Γεωργική μηχανολογία

3

Δενδροκομία

2

2

Σελ. 891
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/892.gif&w=600&h=915HTML>17_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Α- Εξάμ. Β-

Ώραι

Γενική Γεωργία 2

Εδαφολογία Λιπασματολογία και στοιχεία γεωργίας 3

Ειδική Γεωργία 3

Γενική Ζωοτεχνία 3

Γαλακτοκομία και Τυροκομία 3

Οινοποιία 3

Γεωργική Βιομηχανία 3

Αμπελουργία 3

Μελισσοκομία και σηροτροφία 2

Γεωργ. Οικονομία 2

Κηπουρική και ανθοκομία 2

18 18

Έτος Γ

Εξαμ. Α Ώραι

Δενδροκ. ειδική, δασική και ελαιοκ. 3

Ειδική Γεωργία 2

Ειδική Ζωοτεχνία και πτηνοτροφία 3

Γεωργ. Οικονομία 2

Γεωργική εντομολογία 2

Γεωργική φυτοπαθολογία 2

Πεταλωτική, κτηνιατρική κλπ. 2

Γεωργική Λογιστική 2

18"

2. Η διδακτέα ύλη εκάστου των μαθημάτων ορίζεται λεπτομερώς δι' υπουργικής διαταγής, προτάσει του διδακτικού συμβουλίου.

3. Έκαστος καθηγητής υποχρεούται εντός προθεσμίας, οριζομένης υπό του Υπουργείου να παραδίδη εις την Διεύθυνσιν της Σχολής προς εκτύπωσιν το μάθημα, το οποίον διδάσκει, εκτός εάν έχωσι προηγουμένως εκτυπωθή τοιαύτα,

Άρθρον 6. 1. Αι πρακτικαί ασκήσεις των .μαθητών ορίζονται εις τέσσαρας ώρας καθ' εκάστην, κατά δε τας διακοπάς του θέρους εις πέντε.

2. Το είδος των ασκήσεων, ως και τα απαραίτητα εργαλεία τα οποία  δέον και οι μαθηταί να προμηθεύωνται ιδίαις δαπάναις, κανονίζονται υπό της Διευθύνσεως αναλόγως των εργασιών της Σχολής.

Σελ. 892
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/893.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

3. Αι ασκήσεις των μαθητών γίνονται υπό την άμεσον επίβλεψιν των καθηγητών των διδασκόντων τους σχετικούς κλάδους, βοηθούμενων υπό των επιμελητών και εργοδηγών, εις έκαστον των οποίων ανατίθεται η επιστασία μιάς η περισσοτέρων εργασιών του κτήματος της Σχολής

4. Η εν τη Σχολή εκπαίδευσις των μαθητών συμπληρούται δι' εκδρομών εις τα εν Ελλάδι κτήματα,

Άρθρον 7. Η κατανομή των ωρών του ημερησίου προγράμματος θα κανονίζεται διά πάσαν εποχήν υπό προγράμματος συντασσομένου υπό του Συμβουλίου της Σχολής.

Προαγωγικαί και απολυτήριοι εξετάσεις

Άρθρον 9. 1. Η προαγωγή και η απόλυσις των μαθητών κανονίζεται εκ των βαθμών των καθ' άπαν το έτος προφορικών και γραπτών δοκιμασιών αυτών εν τοις μαθήμασιν,

2. Εν εκάστω των μαθημάτων γίνεται εντός εκάστου διμήνου καθ' ημέρας, ουχί τακτικά, μία γραπτή δοκιμασία.

3. Αι γραπταί αύται δοκιμασία., ενεργούνται ενώπιον του διδάσκοντος το οικείον μάθημα και του Διευθυντού η τινός των άλλων καθηγητών υπό του διευθύνοντος οριζομένου ως συνεπιτηρητού. Τα δε προτεινόμενα προς λύσιν η διαπραγμάτευσιν Θέματα καταρτίζονται ολίγον προ της ενάρξεως της υπό του διδάσκοντος δοκιμασίας σχετικά προς την τελευταίως προδιδαχθείσαν όλην και τοιαύτα, ώστε να αποφεύγεται μεν η μηχανική απομνημόνευσις των μαθημάτων, να ελέγχεται δε η περί το αυτενεργείν ικανότης αυτών.

4. Μαθητής αποσχών από τινός γραπτής δοκιμασίας, ένεκα νόσου η άλλης τινός αίτιος, δύναται να υποστή τοιαύτην εν άλλη ημέρα οριζομένη υπό του διδάσκοντος το οικείον μάθημα, αν δε και πάλιν δεν εμφανισθή βαθμολογείται διά του μηδέν.

5. Επίσης λαμβάνει ως βαθμόν μηδέν, προφορικής δοκιμασίας κατά τι δίμηνον ο μηδόλως παρακολουθήσας κατά τούτο το οικείον μάθημα.

6. Τα δοκίμιο., των γραπτών δοκιμασιών φέροντα την σφραγίδα, της Σχολής και τας μονογραφάς του διευθύνοντος και του διδάσκοντος το οικείον μάθημα κατατίθενται παρ' αυτού εις το γραφείον του Διευθυντού της Σχολής εντός πέντε ημερών από της δοκιμασίας, φυλάσσονται δε μέχρι του επομένου σχολικού έτους. Εις το πρώτον δίμηνον περιλαμβάνεται άπαν το μέχρι τέλους Νοεμβρίου διάστημα.

Άρθρον 10. Βαθμοί της επιδόσεως των μαθητών ορίζονται ως εξής. 1-4,99 κακώς 5-8,99 μετριώτατα 9-11,99 μετρίως

Σελ. 893
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/894.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

12-12,99 καλώς σχεδόν

13-15,99 καλώς

16-18,99 λίαν καλώς

19-20 άριστα.

Άρθρον 11. 1. Εντός του τελευταίου πενθημέρου των μηνών Νοεμβρίου, Ιανουαρίου, Μαρτίου και Ιουνίου οφείλουσι να παραδίδωσιν οι διδάσκοντες εις τον Διευθυντήν της Σχολής επί φύλλου χάρτου φέροντος την υπογραφήν των, τους βαθμούς, ων ηξιώθη έκαστος μαθητής εν εκάστω μαθήματι κατά το λήξαν δίμηνον. Δίδονται δε δύο τοιούτοι βαθμοί, εξ ων ο μεν πρώτος εμφαίνει τον μέσον όρον των προφορικών δοκιμασιών, ο δε δεύτερος είναι ο της γραπτής δοκιμασίας.

2. Τα ημιαθροίσματα των βαθμών τούτων αναγράφονται υπό του Διευθυντού εν τω ειδικώ ελέγχω.

3. Εκ των βαθμών των τεσσάρων διμήνων συνάγονται ως μέσοι όροι οι εν εκάστω μαθήματι βαθμοί της ετησίας προόδου των μαθητών, οίτινες βαθμοί αναγράφονται εν τω γενικώ ελέγχω.

4. Η πράξις βαθμολογείται καθ' έκαστον δίμηνον υπό εκάστου των μελών του Συμβουλίου διά δύο βαθμών, ήτοι ενός της επιδόσεως και ενός εργατικότητος του βαθμολογούμενου.

Άρθρον 12. 1. Προς εξαγωγήν του γενικού βαθμού προστίθενται.

α') Ο μέσος όρος των εν εκάστω μαθήματι βαθμών μέ συντελεστήν τον αριθμόν των εις τα δύο εξάμηνα εβδομαδιαίων ωρών του μαθήματος.

β') Ο μέσος όρος των βαθμών της πράξεως πολλαπλασιαζόμενος επί συντελεστήν ίσον προς το ήμισυ του αθροίσματος των συντελεστών των μαθημάτων, το δε άθροισμα διαιρούμενον διά του αθροίσματος όλων των συντελεστών δίδει ως γενικόν πηλίκον τον γενικόν βαθμόν του έτους δι' έκαστον μαθητήν.

2. Της τρίτης τάξεως το δεύτερον εξάμηνον απασχολείται μόνον με την πράξιν, ο δε γενικός βαθμός της τάξεως ταύτης ισούται προς τον μέσον όρον του βαθμού του πρώτου εξαμήνου, εξαγομένου κατά τον αυτόν τρόπον, καθ' ον και κατά τα προηγούμενα έτη και του βαθμού της πράξεως του δευτέρου εξαμήνου,

3. Μαθητής μη τυχόν μέσου βαθμού τουλάχιστον 11 εις τα θεωρητικά μαθήματα η την πράξιν η την διαγωγήν, απορρίπτεται.

4. Ωσαύτως απορρίπτεται μαθητής μη λαβών γενικόν βαθμόν τουλάχιστον 12. Εάν όμως o γενικός βαθμός είνε μεταξύ 11 και 12, ο μαθητής υποχρεούται να υποβληθή και πάλιν εις εξετάσεις κατά τον Σεπτέμβριον και να εργασθή καθ' όλον το διάστημα των θερινών διακοπών, μόνον δε εάν επιτύχη τότε βαθμού προβιβασίμου (12) μεταβαίνει εις την αμέσως ανωτέραν τάξιν.

Σελ. 894
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/895.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

5. Μαθητής διαμείνας δις εν τη αυτή τάξει και μη προαχθείς, δεν δύναται να επαναλάβη και εκ τρίτου τα μαθήματα της αυτής τάξεως, αλλ' αποπέμπεται της Σχολής,

6. Μαθητής απουσιάσας καθ' όλον το έτος δι' οιονδήποτε λόγον έκ των μαθημάτων η εκ των ασκήσεων άνω των 60 ημερών υποχρεούται να επαναλάβη τα μαθήματα της άνω γ' τάξεως1'1 κατά το προσεχές σχολικόν έτος.

7. Η απουσία μαθητού και εξ ενός μόνου μαθήματος, ασκήσεων η γεωργικών εργασιών, λογίζεται απουσία ολοκλήρου ημέρας.

8. Οι απορριπτόμενοι μαθηταί η οι οπωσδήποτε κατά τας διατάξεις του παρόντος διατάγματος υποχρεούμενοι να ακολουθήσωσι τα μαθήματα της αυτής τάξεως, πράττουσι τούτο κατά το αμέσως επόμενον σχολικόν έτος, άλλως απόλλυσι το δικαίωμα της εν τω μέλλοντι φοιτήσεως εν τη Σχολή.

9. Ομοίως και οι από της πρώτης εις την δευτέραν τάξιν και από της β', εις την γ' προαχθέντες μαθηταί, οφείλουσι να φοιτήσωσιν εις την επομένην τάξιν κατά το αμέσως έπόμένον σχολικόν έτος, άλλως και ούτοι απόλλυσι το δικαίωμα της εν τω μέλλοντι φοιτήσεως εν τη Σχολή.

Άρθρον 13. Ο τελικός γενικός βαθμός του αποφοιτώντος μαθητού προκύπτει εκ της διαιρέσεως διά του 5 του αθροίσματος.

a') Tou γενικού βαθμού κατά το πρώτον έτος,

β') Του γενικού βαθμού κατά το δεύτερον έτος διπλασιαζομένου.

γ') Του γενικού βαθμού κατά το τρίτον έτος διπλασιαζομένου.

'Άρθρον 14. Εις τους αποφοιτώντας μαθητάς απονέμονται, πτυχία φέροντα ολογράφως και αριθμητικώς τον βαθμόν της ικανότητος και της διαγωγής του μαθητού, την σφραγίδα της Σχολής και τας υπογραφάς του Συμβουλίου της Σχολής. Τα πτυχία ταύτα θεωρούνται υπό του Υπουργού της Γεωργίας.

Εν τω αυτώ πτυχίω υπογράφει και ο λαμβάνων τούτο μαθητής.

Ο πίναξ των αποφοιτώντων μαθητών της Σχολής μετά της βαθμολογίας δημοσιεύεται διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Εις τον αυτόν Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 23 Αυγούστου 1918

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ο επί της Γεωργίας Υπουργός

Α. ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Σελ. 895
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/896.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

[1]

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως τον από

23 Αυγούστου 1918 Β. Δ . "περί κατατάξεως, σπουδών και

καθηκόντων των μαθητών της Αβερωφείου

Μέσης Γεωργικής Σχολής Λαρίσης"

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει το άρθρον 7 του νόμου υπ' αριθ. 1278 της 10 Απριλίου 1918 "περί της εν Λαρίση Αβερωφείου Μέσης Γεωργικής Σχολής", προτάσει του Ημετέρου επί της Γεωργίας "Υπουργού και μετά σύμφωνον γνωμοδότησιν του Γεωργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν.

Άρθρον 1, Αι λέξεις "της άνω γ' τάξεως" του 6ου εδαφ. του άρθρου 12 του από 23 Αυγούστου 1918 Ημετέρου διατάγματος, περί κατατάξεως, σπουδών και καθηκόντων των μαθητών της Αβερωφείου Μέσης Γεωργικής Σχολής Λαρίσης, αντικαθίστανται διά των λέξεων "της αυτής τάξεως".

Εις τον αυτόν Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 14 Μαρτίου 1919

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ο επί της Γεωργίας Υπουργός

Γ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 63, τχ. Α'/19 Μαρτίου 1919.

Σελ. 896
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/897.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

19

ΩΡΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1918-1919

(Β. Διάταγμα / 15 Σεπτεμβρίου 1918)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Δ. Δίγκας

[Βλ, το κείμενο του διατάγματος στο A104]

57

Σελ. 897
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 878
  17_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

  15

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΘΗΛΕΩΝ

  (Απόφαση 34514/15 Νοεμβρίου 1914)

  Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

  Υπουργός Ι. Τσιριμώκος

  Αριθ. 34514

  Περί προγράμματος των αστικών σχολείων θηλέων

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΛΠ.

  Έχοντες υπ' όψει τα άρθρα 3 § 5 και 4 του Β, διατάγματος της 8 Σεπτεμβρίου 1914 "περί χορηγείας αδείας εις την Φιλεκπαιδευτικήν Εταιρείαν ιδρύσεως αστικών σχολείων θηλέων", και το άρθρον 3 § 2 του νόμου 240 της 16 Απριλίου 1914 "περί διοικήσεως της δημοτικής και μέσης εκπαιδεύσεως", κανονίζομεν το πρόγραμμα των εν τοις αστικοίς σχολείοις θηλέων διδακτέων μαθημάτων από του σχολικού έτους 1914-1915 ως εξής:

  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

  Α' Τάξις

  Ο βίος και το έργον του Σωτήρος εξ αναγνώσεως των σχετικών περικοπών του ιερού Ευαγγελίου. Ερμηνεία και απομνημόνευσις τροπαρίων και δεσποτικών και Θεομητορικών εορτών ........................... ώραι 2.

  Β' Τάξις

  Τα σπουδαιότερα της Εκκλησιαστ. ιστορίας. Αι διακριθείσαι επί ευλάβεια και χριστιανικώ ζήλω γυναίκες. Ανάγνωσις και ερμηνεία σχετικών περικοπών εκ των πράξεων των Αποστόλων. Ερμηνεία και απομνημόνευσις τροπαρίων των αγίων και μαρτύρων ............................ ώραι 2.

  Γ Τάξις

  Εκ της Χριστιανικής ηθικής τα προς τον Θεόν και τον πλησίον καθήκοντα. Ο κατά Χριστόν οικογενειακός βίος και ανάγνωσις και ερμηνεία σχετικών περικοπών εκ των επιστολών του Παύλου. Τα κυριώτατα της κατηχήσεως.

  Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 333, τχ. A'/17 Νοεμβρίου 1914.