Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:960
 
Αριθμός τόμων:2ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Νομοθεσία
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 26.12 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 886-905 από: 962
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/886.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

16

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1917-1918

(Β. Διάταγμα / 25 Δεκεμβρίου 1917)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Δ. Δίγκας

[Βλ. το κείμενο του διατάγματος στο A103]

Σελ. 886
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/887.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

17

Η ΑΒΕΡΩΦΕΙΟΣ ΜΕΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

(Νόμος 1278/10 Απριλίου 1918)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Ε. Ρέπουλης Περί την εν Λαρίση Αβερωφείου μέσης Γεωργικής Σχολής

ΝΟΜΟΣ 1278

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

Άρθρον 1. Η παρά την Λάρισαν εις το δημόσιον κτήμα Ακ-Σεράϊ ιδρυθείσα "Αβερώφειος Γεωργική σχολή", διά κληροδοτήματος του Γεωργίου Αβέρωφ, σκοπεί την πρακτικήν διά το γεωργικόν επάγγελμα και την συναπαιτουμένην δι' αυτήν θεωρητικήν μόρφωσιν.

Άρθρον 5. Τρεις το πολύ κατ' έτος εκ των αποφοιτώντων της σχολής, πρώτων κατά σειράν ευδοκιμήσεως, μαθητών δύνανται ν' αποστέλλωνται δαπάναις του Υπουργείου ως υπότροφοι εις ανωτέραν ειδικήν σχολήν η ειδικόν γεωργικόν ίδρυμα της Εσπερίας προς σπουδήν ειδικού κλάδου της γεωργίας επί χρόνον μέχρι τριών ετών, λαμβάνοντες μέχρι δραχ, 250 μηνιαίως ως τροφεία και ανά δραχμάς 300 δι' έξοδα μεταβάσεως και επανόδου, ως και τα οδοιπορικά αυτών διά μετακινήσεις εις την Χώραν των σπουδών, γινομένας εγκρίσει του Υπουργείου. Οι αποστελλόμενοι δέον να γνωρίζουν επαρκώς την γλώσσαν της χώρας, εις ην αποστέλλονται, δοκιμαζόμενοι εις τούτο.

Επιστρέφοντες και διοριζόμενοι εις δημοσίαν υπηρεσίαν, υπέχουν τας κατά το άρθρον 8 του νόμου 246 της 20 Απριλίου 1914 "περί αποστολής υποτρόφων προς σπουδήν της γεωπονίας" υποχρεώσεις και ποινικάς εύθύνας.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 82, τχ. Α'/16 Απριλίου 1918.

Σελ. 887
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/888.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Άρθρον 6. Οι καλούμενοι κατά την διάρκειαν των σπουδών των μαθηταί εις τας τάξεις του στρατού ως κληρωτοί τυγχάνουν αναβολής κατατάξεως, πλην εν ώρα πολέμου.

Άρθρον 7, Δια Β. Διαταγμάτων, εκδιδομένων μετά σύμφωνον γνωμοδότησιν του γνωμοδοτικού συμβουλίου της Γεωργίας κανονίζονται, αι διατάξεις περί των προσόντων και τρόπου εισαγωγής μαθητών, περί των εξετάσεων και διαγωνισμών, περί της διαρκείας των σπουδών, το πολύ τριετούς, περί των ακροατών, εσωτερικών η εξωτερικών μαθητών, περί της πειθαρχικής εξουσίας επ' αυτών και του κατωτέρου προσωπικού, περί των ετησίων τροφείων και του καθορισμού αυτών μέχρις 800 δραχμών εις δύο εξαμηνιαίας δόσεις κατά μαθητήν, περί των καθηκόντων του διδακτικού Συμβουλίου, του προσωπικού και των διδασκομένων, περί των μαθημάτων, της πρακτικής ασκήσεως, των μαθητών, εκδρομών, περί του προϋπολογισμού, απολογισμού και λογιστικής της σχολής, περί της αποστολής των υποτρόφων, διορισμού αυτών μετά την εκπαίδευσίν των και των υποχρεώσεων αυτών, και τέλος πάσα άλλη διάταξις, αναγκαία διά την λειτουργίαν της σχολής.

Άρθρον 8. Καταργούνται οι περί της Αβερωφείου πρακτικής γεωργικής σχολής νόμοι ,Γ^Α' της 12 Αυγούστου 1911, πλην του άρθρου 1 αυτού, και ,ΔΡΟΑ' της 8 Απριλίου 1913.

Μέχρι, δημοσιεύσεως των εκτελεστικών του παρόντος νόμου Β. Διαταγμάτων δι' ωρισμένα θέματα, ισχύουν αι μέχρι τούδε διατάξεις, αι διέπουσαι τα θέματα ταύτα.

Ο παρών νόμος, ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους,

Εν Αθήναις τη 10 Απριλίου 1918

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ο επί της Γεωργίας Υπουργός

ΕΜΜ. ΡΕΠΟΥΛΗΣ

Σελ. 888
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/889.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

18

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΒΕΡΩΦΕΙΟΥ ΜΕΣ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

(Β, Διάταγμα / 23 Αυγούστου 1918)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Α. Μιχαλακόπουλος

Περί κατατάξεως σπουδών και καθηκόντων των μαθητών της Αβερωφείου Μέσης Γεωργικής Σχολής Λαρίσης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει το άρθρον 7 του νόμου υπ' αριθ. 1278 του 1918 "περί της εν Λαρίση Αβερωφείου Μέσης Γεωργικής Σχολής", προτάσει του Ημετέρου επί της Γεωργίας Υπουργού, μετά σύμφωνον γνωμοδότησιν του παρά τω αυτώ Υπουργείω Γεωργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν.

Διάρκεια των σπουδών

Άρθρον 1. 1. Η διάρκεια των σπουδών εις την Αβερώφειον Μέσην Γεωργικήν Σχολήν ορίζεται τριετής, κατά το τελευταίον όμως εξάμηνον του γ' έτους γίνεται μόνον πρακτική εν τη γεωργία εξάσκησις,

2. To μεν 1ον εξάμηνον εκάστου έτους άρχεται την 15 Σεπτεμβρίου και λήγει την 30 Ιανουαρίου του επομένου έτους, το δε δεύτερον την 1 Φεβρουαρίου και λήγει την 30 Ιουνίου του αυτού έτους.

3. Κατά τας θερινάς διακοπάς των μαθημάτων εξακολουθώσιν αι πρακτικαί ασκήσεις μη παρεχομένης υπό της Διευθύνσεως αδείας εις τους μαθητάς ειμή εις τους της α' τάξεως εκ περιτροπής και εις το ήμισυ του ολικού αριθμού αυτών εκάστοτε.

Περί κατατάξεως των μαθητών

Άρθρον 2. 1. Εις την Σχολήν γίνονται δεκτοί εσωτερικοί και εξωτερικοί μαθηταί.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 190, τχ. Α'/31 Αυγούστου 1918.

Σελ. 889
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/890.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

2. Ο αριθμός των εισακτέων κατ' έτος εσωτερικών μαθητών ορίζεται κατόπιν προτάσεως του Διευθυντού της Σχολής διά προκηρύξεως του Υπουργού της Γεωργίας, δημοσιευομένης διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και του ημερησίου τύπου εντός του μηνός 'Ιουλίου εκάστου έτους. Οι υποψήφιοι, εσωτερικοί μαθηταί πρέπει να υποβάλωσιν εις το επί της Γεωργίας Υπουργείον μέχρι 15 Αυγούστου:

α') Αίτησιν εν η αναγράφεται η κατοικία και η διεύθυνσις του αιτούντος.

β') Ένδεικτικόν της σπουδής των, ήτοι απολυτήριον Δημοσίου Ελληνικού σχολείου μέ βαθμόν τουλάχιστον καλώς (6) και διαγωγήν κοσμίαν.

γ') Πιστοποιητικόν γεννήσεως εκ του μητρώου των αρρένων, εξ ου να εμφαίνηται ότι κατά την 15 Σεπτεμβρίου του έτους της εισαγωγής των εις την Σχολήν θα έχωσι συμπληρώσει το 14ον έτος της ηλικίας, μη υπερβή δε το 18ον. Οι εκ της αλλοδαπής υποβάλλουσι πιστοποιητικόν της Προξενικής αρχής η του ιερέως της κοινότητος.

3. Ο αριθμός των εισακτέων κατ' έτος εξωτερικών μαθητών ορίζεται κατά τα ανωτέρω, επίσης διά προκηρύξεως εντός του ,μηνός Αυγούστου.

Οι υποψήφιοι εξωτερικοί μαθηταί πρέπει να υποβάλωσι μέχρι της 10 Σεπτεμβρίου τα αυτά ως και οι εσωτερικοί πιστοποιητικά. Η ηλικία όμως τούτων δέον κατά την 15 Σ/βρίου του έτους της εισαγωγής να είνε ανωτέρα των 18. ετών και κατωτέρα του 23ου.

4. Εάν ο αριθμός των εχόντων τα ανωτέρω προσόντα υπερβαίνη τον αριθμόν των ορισθεισών θέσεων, καταρτίζεται πίναξ αναλόγως του βαθμού, ον κέκτηται έκαστος εις το απολυτήριον του Ελληνικού σχολείου, μη λαμβανομένου υπ' Όψει τυχόν παρουσιασθησομένου ενδεικτικού ανωτέρων σπουδών.

5. Μεταξύ πλειόνων εχόντων τον αυτόν βαθμόν προτιμώνται οι παρουσιάζοντες ενδεικτικόν δημοτικού η ελληνικού σχολείου εδρεύοντος εις αγροτικήν κοινότητα, οντες δε τέκνα γονέων ασκούντων το επάγγελμα του γεωργού.

6. Επί τη βάσει του ως άνω πίνακος καλούνται διά πράξεως του Υπουργού και εντός προθεσμίας οριζόμενης εν αυτή όπως εμφανισθώσιν ενώπιον του διευθυντού της σχολής υποψήφιοι ισάριθμοι προς τους εν τη προκηρύξει οριζομένους. εισακτέους δι' εκάστην κατηγορίαν (εσωτερικούς και εξωτερικούς).

7. Οι προσελθόντες υποβάλλονται προ της εγγραφής των εις ιατρικήν εξέτασιν υπό του ιατρού της Σχολής, εάν είναι υγιείς και σωματικώς ικανοί διά γεωργικάς εργασίας, οι δ' εκ τούτων κρινόμενοι ως ακατάλληλοι εξετάζονται υπό επιτροπής αποτελούμενης εκ του διευθυντού της σχολής και δύο Ιατρών της Λαρίσης, ων εις ο της Σχολής. Της επιτροπής ταύτης η απόφασις είναι τελεσίδικος περί της αποδοχής η μη αυτών.

8. Προς αναπλήρωσιν των μη εγκαίρως παρουσιασθησομένων ως και των κατά την ανωτέρω παράγραφον κριθησομένων ακαταλλήλων, ο Υπουργός προτάσει του Διευθυντού της Σχολής δύναται να καλέση τους αμέσως κατά σειράν

Σελ. 890
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/891.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

εν τω κατά την παράγρ. 4 πίνακι αναγραφόμενους υποψηφίους, μέχρι συμπληρώσεως του ορισθέντος αριθμού εισακτέων, πάντως δ' εφ' όσον δεν έχει παρέλθει εν τω μεταξύ η 1 Οκτωβρίου.

9. Εκ των εγγραφέντων αποβάλλονται της Σχολής οι προσαγαγόντες ψευδή πιστοποιητικά και προβάντες εις ανακριβείς δηλώσεις περί των προσόντων αυτών, επιφυλασσομένης και της ποινικής διώξεως.

10. Τους μαθητάς εγγράφει ο Διευθυντής εις μαθητολόγιον άνευ τινός εκπαιδευτικού τέλους.

[........]

Διδακτέα ύλη

Άρθρον 5. 1. Τα διδασκόμενα μαθήματα και η κατανομή αυτών εις εξάμηνα, ως και αι διατιθέμεναι δι' έκαστον ώραι καθ' εβδομάδα ορίζονται ως

εξής:

Έτος Α'.

Εξάμ. A'

Εξάμ. Β'

Ώραι

Ώραι

1) Πρακτική αριθμητική

3

2) Γεωμετρία

2

3) Φυσική πειραματική

2

2

4) Βοτανική

2

2

5) Ζωολογία και Γεν. Εντομολογία

2

6) Γενική Πειραματ. Χημεία

2

2

7) Ζωοτεχνία

2

2

8) Γενική Γεωργία

1

1

9) Στοιχεία τοπογραφίας

3

10) Στοιχεία υδραυλικής και οικοδομικής

2

11) Αρχαί μηχανικής

2

12) Ελληνικά

2

13) Αρχαί Πολιτικής Οικονομίας και Γεωργικού Δικαίου

2

18

18

Έτος Β'.

Εξάμ. A

Εξαμ. Β'

Ώραι

Ώραι

Γεωργική μηχανολογία

3

Δενδροκομία

2

2

Σελ. 891
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/892.gif&w=600&h=915HTML>17_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Α- Εξάμ. Β-

Ώραι

Γενική Γεωργία 2

Εδαφολογία Λιπασματολογία και στοιχεία γεωργίας 3

Ειδική Γεωργία 3

Γενική Ζωοτεχνία 3

Γαλακτοκομία και Τυροκομία 3

Οινοποιία 3

Γεωργική Βιομηχανία 3

Αμπελουργία 3

Μελισσοκομία και σηροτροφία 2

Γεωργ. Οικονομία 2

Κηπουρική και ανθοκομία 2

18 18

Έτος Γ

Εξαμ. Α Ώραι

Δενδροκ. ειδική, δασική και ελαιοκ. 3

Ειδική Γεωργία 2

Ειδική Ζωοτεχνία και πτηνοτροφία 3

Γεωργ. Οικονομία 2

Γεωργική εντομολογία 2

Γεωργική φυτοπαθολογία 2

Πεταλωτική, κτηνιατρική κλπ. 2

Γεωργική Λογιστική 2

18"

2. Η διδακτέα ύλη εκάστου των μαθημάτων ορίζεται λεπτομερώς δι' υπουργικής διαταγής, προτάσει του διδακτικού συμβουλίου.

3. Έκαστος καθηγητής υποχρεούται εντός προθεσμίας, οριζομένης υπό του Υπουργείου να παραδίδη εις την Διεύθυνσιν της Σχολής προς εκτύπωσιν το μάθημα, το οποίον διδάσκει, εκτός εάν έχωσι προηγουμένως εκτυπωθή τοιαύτα,

Άρθρον 6. 1. Αι πρακτικαί ασκήσεις των .μαθητών ορίζονται εις τέσσαρας ώρας καθ' εκάστην, κατά δε τας διακοπάς του θέρους εις πέντε.

2. Το είδος των ασκήσεων, ως και τα απαραίτητα εργαλεία τα οποία  δέον και οι μαθηταί να προμηθεύωνται ιδίαις δαπάναις, κανονίζονται υπό της Διευθύνσεως αναλόγως των εργασιών της Σχολής.

Σελ. 892
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/893.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

3. Αι ασκήσεις των μαθητών γίνονται υπό την άμεσον επίβλεψιν των καθηγητών των διδασκόντων τους σχετικούς κλάδους, βοηθούμενων υπό των επιμελητών και εργοδηγών, εις έκαστον των οποίων ανατίθεται η επιστασία μιάς η περισσοτέρων εργασιών του κτήματος της Σχολής

4. Η εν τη Σχολή εκπαίδευσις των μαθητών συμπληρούται δι' εκδρομών εις τα εν Ελλάδι κτήματα,

Άρθρον 7. Η κατανομή των ωρών του ημερησίου προγράμματος θα κανονίζεται διά πάσαν εποχήν υπό προγράμματος συντασσομένου υπό του Συμβουλίου της Σχολής.

Προαγωγικαί και απολυτήριοι εξετάσεις

Άρθρον 9. 1. Η προαγωγή και η απόλυσις των μαθητών κανονίζεται εκ των βαθμών των καθ' άπαν το έτος προφορικών και γραπτών δοκιμασιών αυτών εν τοις μαθήμασιν,

2. Εν εκάστω των μαθημάτων γίνεται εντός εκάστου διμήνου καθ' ημέρας, ουχί τακτικά, μία γραπτή δοκιμασία.

3. Αι γραπταί αύται δοκιμασία., ενεργούνται ενώπιον του διδάσκοντος το οικείον μάθημα και του Διευθυντού η τινός των άλλων καθηγητών υπό του διευθύνοντος οριζομένου ως συνεπιτηρητού. Τα δε προτεινόμενα προς λύσιν η διαπραγμάτευσιν Θέματα καταρτίζονται ολίγον προ της ενάρξεως της υπό του διδάσκοντος δοκιμασίας σχετικά προς την τελευταίως προδιδαχθείσαν όλην και τοιαύτα, ώστε να αποφεύγεται μεν η μηχανική απομνημόνευσις των μαθημάτων, να ελέγχεται δε η περί το αυτενεργείν ικανότης αυτών.

4. Μαθητής αποσχών από τινός γραπτής δοκιμασίας, ένεκα νόσου η άλλης τινός αίτιος, δύναται να υποστή τοιαύτην εν άλλη ημέρα οριζομένη υπό του διδάσκοντος το οικείον μάθημα, αν δε και πάλιν δεν εμφανισθή βαθμολογείται διά του μηδέν.

5. Επίσης λαμβάνει ως βαθμόν μηδέν, προφορικής δοκιμασίας κατά τι δίμηνον ο μηδόλως παρακολουθήσας κατά τούτο το οικείον μάθημα.

6. Τα δοκίμιο., των γραπτών δοκιμασιών φέροντα την σφραγίδα, της Σχολής και τας μονογραφάς του διευθύνοντος και του διδάσκοντος το οικείον μάθημα κατατίθενται παρ' αυτού εις το γραφείον του Διευθυντού της Σχολής εντός πέντε ημερών από της δοκιμασίας, φυλάσσονται δε μέχρι του επομένου σχολικού έτους. Εις το πρώτον δίμηνον περιλαμβάνεται άπαν το μέχρι τέλους Νοεμβρίου διάστημα.

Άρθρον 10. Βαθμοί της επιδόσεως των μαθητών ορίζονται ως εξής. 1-4,99 κακώς 5-8,99 μετριώτατα 9-11,99 μετρίως

Σελ. 893
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/894.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

12-12,99 καλώς σχεδόν

13-15,99 καλώς

16-18,99 λίαν καλώς

19-20 άριστα.

Άρθρον 11. 1. Εντός του τελευταίου πενθημέρου των μηνών Νοεμβρίου, Ιανουαρίου, Μαρτίου και Ιουνίου οφείλουσι να παραδίδωσιν οι διδάσκοντες εις τον Διευθυντήν της Σχολής επί φύλλου χάρτου φέροντος την υπογραφήν των, τους βαθμούς, ων ηξιώθη έκαστος μαθητής εν εκάστω μαθήματι κατά το λήξαν δίμηνον. Δίδονται δε δύο τοιούτοι βαθμοί, εξ ων ο μεν πρώτος εμφαίνει τον μέσον όρον των προφορικών δοκιμασιών, ο δε δεύτερος είναι ο της γραπτής δοκιμασίας.

2. Τα ημιαθροίσματα των βαθμών τούτων αναγράφονται υπό του Διευθυντού εν τω ειδικώ ελέγχω.

3. Εκ των βαθμών των τεσσάρων διμήνων συνάγονται ως μέσοι όροι οι εν εκάστω μαθήματι βαθμοί της ετησίας προόδου των μαθητών, οίτινες βαθμοί αναγράφονται εν τω γενικώ ελέγχω.

4. Η πράξις βαθμολογείται καθ' έκαστον δίμηνον υπό εκάστου των μελών του Συμβουλίου διά δύο βαθμών, ήτοι ενός της επιδόσεως και ενός εργατικότητος του βαθμολογούμενου.

Άρθρον 12. 1. Προς εξαγωγήν του γενικού βαθμού προστίθενται.

α') Ο μέσος όρος των εν εκάστω μαθήματι βαθμών μέ συντελεστήν τον αριθμόν των εις τα δύο εξάμηνα εβδομαδιαίων ωρών του μαθήματος.

β') Ο μέσος όρος των βαθμών της πράξεως πολλαπλασιαζόμενος επί συντελεστήν ίσον προς το ήμισυ του αθροίσματος των συντελεστών των μαθημάτων, το δε άθροισμα διαιρούμενον διά του αθροίσματος όλων των συντελεστών δίδει ως γενικόν πηλίκον τον γενικόν βαθμόν του έτους δι' έκαστον μαθητήν.

2. Της τρίτης τάξεως το δεύτερον εξάμηνον απασχολείται μόνον με την πράξιν, ο δε γενικός βαθμός της τάξεως ταύτης ισούται προς τον μέσον όρον του βαθμού του πρώτου εξαμήνου, εξαγομένου κατά τον αυτόν τρόπον, καθ' ον και κατά τα προηγούμενα έτη και του βαθμού της πράξεως του δευτέρου εξαμήνου,

3. Μαθητής μη τυχόν μέσου βαθμού τουλάχιστον 11 εις τα θεωρητικά μαθήματα η την πράξιν η την διαγωγήν, απορρίπτεται.

4. Ωσαύτως απορρίπτεται μαθητής μη λαβών γενικόν βαθμόν τουλάχιστον 12. Εάν όμως o γενικός βαθμός είνε μεταξύ 11 και 12, ο μαθητής υποχρεούται να υποβληθή και πάλιν εις εξετάσεις κατά τον Σεπτέμβριον και να εργασθή καθ' όλον το διάστημα των θερινών διακοπών, μόνον δε εάν επιτύχη τότε βαθμού προβιβασίμου (12) μεταβαίνει εις την αμέσως ανωτέραν τάξιν.

Σελ. 894
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/895.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

5. Μαθητής διαμείνας δις εν τη αυτή τάξει και μη προαχθείς, δεν δύναται να επαναλάβη και εκ τρίτου τα μαθήματα της αυτής τάξεως, αλλ' αποπέμπεται της Σχολής,

6. Μαθητής απουσιάσας καθ' όλον το έτος δι' οιονδήποτε λόγον έκ των μαθημάτων η εκ των ασκήσεων άνω των 60 ημερών υποχρεούται να επαναλάβη τα μαθήματα της άνω γ' τάξεως1'1 κατά το προσεχές σχολικόν έτος.

7. Η απουσία μαθητού και εξ ενός μόνου μαθήματος, ασκήσεων η γεωργικών εργασιών, λογίζεται απουσία ολοκλήρου ημέρας.

8. Οι απορριπτόμενοι μαθηταί η οι οπωσδήποτε κατά τας διατάξεις του παρόντος διατάγματος υποχρεούμενοι να ακολουθήσωσι τα μαθήματα της αυτής τάξεως, πράττουσι τούτο κατά το αμέσως επόμενον σχολικόν έτος, άλλως απόλλυσι το δικαίωμα της εν τω μέλλοντι φοιτήσεως εν τη Σχολή.

9. Ομοίως και οι από της πρώτης εις την δευτέραν τάξιν και από της β', εις την γ' προαχθέντες μαθηταί, οφείλουσι να φοιτήσωσιν εις την επομένην τάξιν κατά το αμέσως έπόμένον σχολικόν έτος, άλλως και ούτοι απόλλυσι το δικαίωμα της εν τω μέλλοντι φοιτήσεως εν τη Σχολή.

Άρθρον 13. Ο τελικός γενικός βαθμός του αποφοιτώντος μαθητού προκύπτει εκ της διαιρέσεως διά του 5 του αθροίσματος.

a') Tou γενικού βαθμού κατά το πρώτον έτος,

β') Του γενικού βαθμού κατά το δεύτερον έτος διπλασιαζομένου.

γ') Του γενικού βαθμού κατά το τρίτον έτος διπλασιαζομένου.

'Άρθρον 14. Εις τους αποφοιτώντας μαθητάς απονέμονται, πτυχία φέροντα ολογράφως και αριθμητικώς τον βαθμόν της ικανότητος και της διαγωγής του μαθητού, την σφραγίδα της Σχολής και τας υπογραφάς του Συμβουλίου της Σχολής. Τα πτυχία ταύτα θεωρούνται υπό του Υπουργού της Γεωργίας.

Εν τω αυτώ πτυχίω υπογράφει και ο λαμβάνων τούτο μαθητής.

Ο πίναξ των αποφοιτώντων μαθητών της Σχολής μετά της βαθμολογίας δημοσιεύεται διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Εις τον αυτόν Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 23 Αυγούστου 1918

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ο επί της Γεωργίας Υπουργός

Α. ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Σελ. 895
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/896.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

[1]

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως τον από

23 Αυγούστου 1918 Β. Δ . "περί κατατάξεως, σπουδών και

καθηκόντων των μαθητών της Αβερωφείου

Μέσης Γεωργικής Σχολής Λαρίσης"

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει το άρθρον 7 του νόμου υπ' αριθ. 1278 της 10 Απριλίου 1918 "περί της εν Λαρίση Αβερωφείου Μέσης Γεωργικής Σχολής", προτάσει του Ημετέρου επί της Γεωργίας "Υπουργού και μετά σύμφωνον γνωμοδότησιν του Γεωργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν.

Άρθρον 1, Αι λέξεις "της άνω γ' τάξεως" του 6ου εδαφ. του άρθρου 12 του από 23 Αυγούστου 1918 Ημετέρου διατάγματος, περί κατατάξεως, σπουδών και καθηκόντων των μαθητών της Αβερωφείου Μέσης Γεωργικής Σχολής Λαρίσης, αντικαθίστανται διά των λέξεων "της αυτής τάξεως".

Εις τον αυτόν Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 14 Μαρτίου 1919

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ο επί της Γεωργίας Υπουργός

Γ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 63, τχ. Α'/19 Μαρτίου 1919.

Σελ. 896
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/897.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

19

ΩΡΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1918-1919

(Β. Διάταγμα / 15 Σεπτεμβρίου 1918)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Δ. Δίγκας

[Βλ, το κείμενο του διατάγματος στο A104]

57

Σελ. 897
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/898.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

20

Η ΜΕΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(N. Διάταγμα / 31 'Ιουλίου 1919)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Ι. Τσιριμώκος

Περί λειτουργίας εν Θεσσαλονίκη Μέσης Γεωργικής Σχολής [1]

ΑΑΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Προτάσει του Ημετέρου "Υπουργικού Συμβουλίου, εν απουσία της Βουλής, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν·

'Άρθρον 1, Η εν Θεσσαλονίκη υφισταμένη πρακτική γεωργική σχολή θα λειτουργή εφεξής ως και η εν Λαρίση Αβερώφειος Γεωργική Σχολή, ως μέση σχολή υπό τον τίτλον "Μέση Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης".

Άρθρον 2. Αι διατάξεις των άρθρων 2, 5, 6 και 7 του Νόμου 1278 του 1918 "περί της εν Λαρίσση Αβερωφείου μέσης Γεωργικής Σχολής" ισχύουσι και διά την εν Θεσσαλονίκη τοιαύτην. Πάντα δε τα επί τη βάσει του ως άνω 1278 νόμου εκδοθέντα η εκδοθησόμενα Β, διατάγματα θα εφαρμόζωνται και διά την εν Θεσσαλονίκη Μέσην Γεωργικήν Σχολήν πλην των αφορώντων την λογιστικήν και διαχειριστικήν υπηρεσιαν αυτής, ήτις θα ενεργήται εν τη Σχολή ταύτη κατά τους περί των γεωργικών εν γένει ιδρυμάτων του Κράτους ισχύοντας νόμους και Β. διατάγματα, των αναγκαιουσών διά την λειτουργίαν αυτής δαπανών αναγραφομένων εις τον προϋπολογισμόν των εξόδων του Υπουργείου Γεωργίας.

Άρθρον 3. Οι διευθυνταί των Μέσων Γεωργικών Σχολών λαμβάνουσι βαθμόν και μισθόν τμηματάρχου α' τάξεως, υπάγονται όμως πειθαρχικώς υπό τον οικείον Επιθεωρητήν της Γεωργίας.

Άρθρον 4, Εις τας μέσας Γεωργικάς Σχολάς δύνανται, κατόπιν υπουργικής διαταγής, να γίνωνται δεκτοί ως τακτικοί μαθηταί εσωτερικοί και εξωτερικοί άνευ καταβολής τροφείων και διδάκτρων ανάπηροι πολέμου και αν έτι δεν κέκτηνται όλα τα δι' εισαγωγήν εις τας σχολάς ταύτας απαιτούμενα προσόντα.

Άρθρον 5. Οι εις την β' τάξιν της τέως πρακτικής Γεωργικής Σχολής

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 173, τχ. Α'/4 Αυγούστου 1919.

Σελ. 898
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/899.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Θεσσαλονίκης μέλλοντες να φοιτήσωσι μαθηταί κατά το σχολικόν έτος 1919 - 1920 θα παραμείνωσιν εν τη Σχολή μέχρι, πέρατος των σπουδών των, διδασκόμενοι εις ιδίαν τάξιν τα κεκανονισμένα μαθήματα, υπό τους αυτούς ως και πρότερον όρους.

'Άρθρον 6. Καταργούνται τα εξής διατάγματα της Προσωρινής Κυβερνήσεως της Θεσσαλονίκης:

1) Το υπ' αριθ. 508 "περί ανασυστάσεως της εν Θεσσαλονίκη Πρακτικής Γεωργικής Σχολής".

2) Το υπ' αριθ. 971 "περί λογιστικής υπηρεσίας της Γεωργικής Σχολής".

3) Το υπ' αριθ. 81 της 11 'Ιανουαρίου 1917 "περί εγγραφής της εκ 15.000 παγίας προκαταβολής διά Γεωργικήν Σχολήν".

4) Το υπ' αριθ. 1325 "περί τροποποιήσεως του νόμου ,ΒΩΛΣΤ' "περί του προσωπικού των γεωργικών ιδρυμάτων".

Επίσης καταργείται το διά του άρθρου 7 έδάφ. 7 του νόμου 1651 του 1919 χορηγούμενον 50δραχμον μηνιαίον επιμίσθιον εις τους διευθυντας των Μέσων Γεωργικών Σχολών.

Εις τον Ημέτερον επί της Γεωργίας Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος, ούτινος η ισχύς άρχεται από 7 Αυγούστου ε.έ., υποβληθησομένου δε εις την κρίσιν της Βουλής, άμα συνερχομένης.

Εν Αθήναις τη 31 Ιουλίου 1919

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Το Υπουργικόν Συμβούλιον

Ο Αντιπρόεδρος

EMM. ΡΕΠΟΥΛΗΣ

Τα μέλη

Α. ΔΙΟΜΗΔΗΣ, Ι. Α.. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ, Κ.Δ. ΡΑΚΤΙΒΑΝ, Δ. ΔΙΓΚΑΣ, ΜΙΛΤ. ΝΕΓΡΟΠΟΝΤΗΣ, Κ. ΣΠΥΡΙΔΗΣ,

Α. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Γ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ, Π. ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ,

ΑΛ. ΓΡΙΒΑΣ, Ι. ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ

Σελ. 899
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/900.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

[1]

Περί συμπληρώσεως τον νομοθετικού διατάγματος

της 31 Ιουλίου 1910 περί λειτουργίας εν Θεσσαλονίκη

Μέσης Γεωργικής Σχολής

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, εν απουσία της Βουλής, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν :

Άρθρον μόνον.

1) Εις το τέλος του άρθρου 3 του νομοθετικού διατάγματος της 31 Ιουλίου 1919 "περί λειτουργίας εν Θεσσαλονίκη Μέσης Γεωργικής Σχολής", προστίθεται:

"Εις θέσιν διευθυντού Μέσης Γεωργικής Σχολής διορίζεται η προάγεται ο έχων υπερέξαετή ευδόκιμον υπηρεσίαν, επί βαθμώ νομογεωπόνου τουλάχιστον".

2) Εις το τέλος του άρθρου 4 του αυτού νομοθετικού διατάγματος προστίθεται:

"Εκ των μαθητών των Μέσων Γεωργικών Σχολών δύνανται ν' απαλλαγώσι της καταβολής τροφείων και διδάκτρων, κατόπιν διαταγής του Υπουργού της Γεωργίας, μετά σύμφωνον γνωμοδότησιν του Γεωργικού Συμβουλίου, οι ανήκοντες εις οικογενείας αποδεδειγμένως απόρους".

3) Εις το τέλος του άρθρου 5 του αυτού νομοθετικού διατάγματος προστίθεται:

"Το εν τη τέως Πρακτική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης υπηρετούν προσωπικόν κατά την δημοσίευσιν του παρόντος νομοθετικού" διατάγματος, δύναται να διατηρηθη εις τας θέσεις του, εφ' όσον αύται προβλέπονται υπό του άρθρου 2 του νόμου 1278 του 1918. Ως διευθυντής αυτής δύναται να τοποθετηθή ο ήδη διευθυντής της μετασχηματιζομένης Πρακτικής Σχολής, ως λογιστής δε ο παρ' αυτή γραφεύς".

Εις τον Ημετερον επί της Γεωργίας Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 212, τχ. Α'/25 Σεπτεμβρίου 1919.

Σελ. 900
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/901.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

και εκτέλεσιν του παρόντος, όπερ' ισχύει από της δημοσιεύσεως του, υποβληθήσεται δε προς κύρωσιν εις την Βουλήν, άμα ως αυτή συνέλθη.

Εν Αθήναις τη 23 Σεπτεμβρίου 1919

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Το Υπουργικόν Συμβούλιον

Ο Αντιπρόεδρος

EMM. ΡΕΠΟΥΛΗΣ

Τα μέλη

Α. ΔΙΟΜΗΔΗΣ, Κ.Δ. ΡΑΚΤΙΒΑΝ, Κ. ΣΠΥΡΙΔΗΣ,

Γ: ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ, Σ. ΣΙΜΟΣ, Π. ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ,

ΑΛΕΞ. ΓΡΙΒΑΣ, Ι. ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ

Σελ. 901
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/902.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

2l

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ - ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΩΝ

(Απόφαση 32760 / 19 Αυγούστου 1919)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Δ. Δίγκας

Αριθ. 32760

Περί μεταρρυθμίσεως τον προγράμματος των εν τοις αστικοίς

σχολείοις των θηλέων και τοις άνωτεροις γυμνασιακοΐς

παρθεναγωγείοις διδασκομένων μαθηματικών

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΛΠ.

Έχοντες υπ' όψει τα άρθρα 3 και 4 του Β. διατάγματος της 8ης Σεπτεμβρίου 1914 "περί ιδρύσεως αστικών σχολείων των θηλέων", το άρθρον 3 § 2 του νόμου 567 και την υπ' αριθ. 289 πράξιν του εκπαιδευτικού συμβουλίου) μεταρρυθμίζομεν το πρόγραμμα των εν τοις αστικοίς σχολείοις των θηλέων και τοις ανωτέροις η γυμνασιακοίς παρθεναγωγείοις διδασκομένων μαθηματικών, ως έπεται:

A'. Τάξις, ώραι 3 καθ' εβδομάδα.

Αριθμητική - Γραφή και απαγγελία των ακεραίων αριθμών. Θεμελιώδεις έπ' αυτών πράξεις. Ασκήσεις εις την από μνήμης και επί του πίνακος εκτέλεσιν των πράξεων τούτων. Δυνάμεις των ακεραίων αριθμών.

Προβλήματα προς άσκησιν.

Διαιρετότης. Χαρακτήρες διαιρετότητος διά 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 25 και 100.

Αριθμοί πρώτοι και πρώτοι προς αλλήλους. Ανάλυσις συνθέτων αριθμών εις πρώτους παράγοντας (όλως πρακτικώς).

Μέγιστος κοινός διαιρέτης και ελάχιστον κοινόν πολλαπλάσιον.

Εύρεσις τούτων διά της αναλύσεως των αριθμών εις τους πρώτους αυτών παράγοντας (όλως πρακτικώς). Ασκήσεις.

Κοινά κλάσματα. Εξέτασις των ιδιοτήτων αυτών (όλως πρακτικώς).

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 53, τχ. Β'/19 Αυγούστου 1919.

Σελ. 902
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/903.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Θεμελιώδεις πράξεις επί των κλασματικών αριθμών. Προβλήματα προς άσκησιν. Σύνθετα κλάσματα. Τροπή τούτων εις απλά. Ασκήσεις.

Δεκαδικοί αριθμοί, γραφή και απαγγελία αυτών. Θεμελιώδεις πράξεις επί των δεκαδικών αριθμών. Ασκήσεις και προβλήματα. Τροπή κοινών κλασμάτων εις ισοδύναμα (ακριβώς η κατά προσέγγισι,ν) δεκαδικά, μετά πολλών ασκήσεων και τροπή δεκαδικών εις κοινά κλάσματα. Πράξεις επί κοινών κλασμάτων και δεκαδικών. Προβλήματα, και ασκήσεις.

Συμβολικαί διά γραμμάτων παραστάσεις επί συμμέτρων αριθμών.

Μέτρα, σταθμά, και νομίσματα. Δεκαδικόν μετρικόν σύστημα. Προβλήματα αλλαγής της μονάδος. Συμμιγείς αριθμοί; Πράξεις επ' αυτών. Σχετικά προβλήματα. Ασκήσεις.

Β') Γεωμετρία - εποπτική εξέτασις των απλούστερων στερεών (κύβου, παραλληλεπιπέδων, πρισμάτων, πυραμίδων, κυλίνδρου, κώνου και σφαίρας). Γνωρίσματα και ορισμοί τούτων, Γραμμαί ευθεία!,, τεθλασμένα., και καμπύλαι, επιφάνειαι επίπεδοι, τεθλασμέναι και κυρταί η κοίλαι. Επίπεδοι γωνίαι, κορυφαί και πλευραί αυτών. Είδη επιπέδων γωνιών, ιδιότητες αυτών και πρακτικαί τούτων αποδείξεις. Εύθείαι κάθετοι έπ' αλλήλας και παράλληλοι, ονομασίαι και ιδιότητες των γωνιών των σχηματιζομένων υπό δύο παραλλήλων ευθειών τεμνομένων υπό τρίτης.

Ευθύγραμμα σχήματα. Τρίγωνα, είδη αυτών. Ιδιότητες των ισοσκελών και των ισόπλευρων τριγώνων εποπτικώς συναγόμεναι. Παραλληλόγραμμα, ιδιότητες αυτών εποπτικώς συναγόμεναι. Κυρτά πολύγωνα, πλευραί, κορυφαί, γωνίαι και διαγώνιοι αυτών.

Κύκλος και περιφέρεια αυτού, ακτίς, κέντρον, διάμετρος, χορδή, τόξον, τομεύς και τμήμα κύκλου.

Τάξις Β', ώραι 3 καθ' εβδομάδα.

Α.') Αριθμητική. Ποσά εξαρτώμενα απ' αλλήλων, απλαί συναρτήσεις. Ποσά κατ' ευθείαν και αντιστρόφως ανάλογα. Λύσις προβλημάτων διά της μεθόδου της αναγωγής εις την μονάδα. Λόγοι, μεγεθών ομοειδών και αριθμών) αναλογία., (όλως συντόμως). Απλή και σύνθετος μέθοδος των τριών.

Προβλήματα υπολογισμού ποσοστών.

Ασκήσεις.

Προβλήματα απλού τόκου. Εμπορικά γραμμάτια. Προβλήματα υφαιρέσεως, μίξεως, μερισμού εις μέρη ανάλογα, εταιρείας και μέσου όρου.

Ασκήσεις.

Τετραγωνική ρίζα των αριθμών, εύρεσις ταύτης όλως πρακτικώς.

Στοιχεία λογιστικής και καταστιχογραφίας. Σκοπός της λογιστικής.

Λογιστική, απλογραφική και διπλογραφική. Λογαριασμοί, χρέωσις, πίστωσις. Δούναι και λαβείν. Άνοιγμα, περάτωσις και μεταφορά λογαριασμών. Ενεργητικόν και παθητικόν. Κεφάλαια, κέρδη και ζημίαι. Απογραφή και ισολογισμός.

Σελ. 903
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/904.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Λογιστικά βιβλία (πρόχειρον, ημερολόγιον, καθολικόν, ταμείον, βιβλία απογραφής και ισολογισμού).

Β') Γεωμετρία. Γεωμετρικαί κατασκευαί, χρήσις του κανόνος, του διαβήτου, του γνώμονος και του μοιρογνωμονίου. Απλά γεωμετρικά προβλήματα. Ασκήσεις.

Όμοια και κανονικά ευθύγραμμα σχήματα, κατασκευή και ιδιότητες αυτών. Μεταφορά ευθυγράμμων σχημάτων υπό κλίμακα. Ασκήσεις.

Μέτρησις γωνιών, ευθειών γραμμών, ευθυγράμμων σχημάτων και του κύκλου· Εύρεσις του σταθερού λόγου της περιφερείας προς την διάμετρον (όλως πρακτικώς). Εξήγησις και χρήσις των τύπων 2. π.α. και πα2, εφαρμογαί και ασκήσεις.

Γ' Τάξις, ώραι 3 καθ' εβδομάδα.

Α') Αριθμητική. Ποσά επιδεχόμενα αντίθεσιν. Θετικοί και αρνητικοί αριθμοί, αριθμοί αντίθετοι. Πράξεις επί των αρνητικών και των ετεροσήμων αριθμών. Ασκήσεις,

Γενικοί αριθμοί. Ρηταί παραστάσεις, μετασχηματισμοί, απλοποιήσεις, βαθμός και αριθμητικαί τιμαί των παραστάσεων τούτων, πράξεις επί των ρητών παραστάσεων, εξισώσεις του α' βαθμού, μετασχηματισμοί και λύσεις αυτών. Συστήματα εξισώσεων του α' βαθμού μέ ισαρίθμους αγνώστους.

Λύσεις των συστημάτων τούτων. Μέθοδος της διά των εξισώσεων λύσεως προβλημάτων. Ασκήσεις.

Πρόοδοι αριθμητικαί και γεωμετρικαί. Σχηματισμός των Ορων αύτών. Εύρεσις όρου κατέχοντος ωρισμένην τάξιν και αθροίσματος πλήθους εφεξής όρων. Προβλήματα, Ασκήσεις.

Λογάριθμοι. Σπουδή των ιδιοτήτων αυτών κατά τον απλούστερον και πρακτικώτερον τρόπον. Χρήσις των λογαριθμικών πινάκων εν τη ευρέσει των τιμών των μονωνύμων και των δυνάμεων και ριζών των αριθμών,

Εφαρμογαί και ασκήσεις,

Προβλήματα συνθέτου τόκου, ίσων καταθέσεων και χρεωλυσίας. Ασκήσεις.

Σύνθετα προβλήματα, αναφερόμενα εις πάντα τα κεφάλαια της αριθμητικής.

Β') Γεωμετρία, Διάφοροι θέσεις ευθείας και επιπέδου προς επίπεδον. Απόστασις απ' αλλήλων δύο παραλλήλων επιπέδων. Δίεδροι και στερεαί γωνίαι και γνωρίσματα αυτών.

Σφαίρα, σφαιρική επιφάνεια, κέντρον, ακτίς και διάμετρος της σφαίρας. Τομαί σφαίρας υπό παραλλήλων επιπέδων. Κύκλοι και πόλοι κύκλων σφαίρας. Μέγιστοι κύκλοι σφαίρας, Εύρεσις της ακτίνος δεδομένης σφαίρας. Σφαιρικαί ζώναι, βάσεις και ύψος αυτών, σφαιρικοί τομείς, τμήμα, όνυξ και άτρακτος.

Μέτρησις του κύβου, του ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου, του ορθού πρίσματος,

Σελ. 904
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/905.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

της κανονικής πυραμίδος, του κυλίνδρου, του κύκλου χαίτης σφαίρας, Εξήγησις των σχετικών προς τας μετρήσεις ταύτας τύπων, Υπολογισμός της χωρητικότητος κάδου και βυτίου, Εφαρμογαί και ασκήσεις.

Το πρόγραμμα τούτο θα εισαχθή διαδοχικώς από τάξεως εις τάξιν εις τα αστικά σχολεία των θηλέων και τα ανώτερα γυμνασιακά παρθεναγωγεία από του σχολικού έτους 1919-1920. Και δη, κατά μεν το πρώτον έτος θα εισαχθή εις την Α' τάξιν αυτών, κατά δε το αμέσως επόμενον και εις την Β' και κατά το μεθεπόμενον και εις την Γ' τάξιν.

Οδηγίαι

1. Η γεωμετρία διδάσκεται εν απάσαις ταις τάξεσιν από του Φεβρουαρίου ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα της τρίτης διατιθεμένης διά την συνέχειαν και συμπλήρωσιν της διδασκαλίας της αριθμητικής.

2. Το περί λογιστικής και καταστιχογραφίας κεφάλαιον διδάσκεται εν τη δευτέρα τάξει από του Φεβρουαρίου, της εν τη τάξει ταύτη διδασκαλίας των άλλων κεφαλαίων της αριθμητικής διαπεραινομένης μέχρι τέλους του Ιανουαρίου,

3. Τα αριθμητικά και τα γεωμετρικά προβλήματα δέον να εκλέγωνται εκ των συνηθέστερων εις τας ασχολίας του θήλεος φύλου,

4. Αι μαθήτριαι. δέον ν' ασκώνται εις τον χειρισμόν των γεωμετρικών οργάνων την εκ χάρτου και σύρματος κατασκευήν των διαφόρων στερεών και γεωμετρικών σχημάτων.

5. Μετά την διδασκαλίαν εκάστου κεφαλαίου η αυτοτελούς μέρους της αριθμητικής και της γεωμετρίας δέον να γίνωνται συγκεντρωτικαί διά καταλλήλων προβλημάτων επαναλήψεις επί της προδιδαχθείσης ύλης αυτού και πολλαπλαί εφαρμογαί και ασκήσεις. Ταύτας δε να επανακολουθώσι γραπταί δοκιμασία.., δι' ων να επιζητήται ο έλεγχος της περί το αυτενεργείν ικανότητος των μαθητριών.

Εν Αθήναις τη 19 Αυγούστου 1919

Ο Υπουργός ΔΗΜ. ΔΙΓΚΑΣ

Σελ. 905
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 886
  17_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

  16

  ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ

  ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1917-1918

  (Β. Διάταγμα / 25 Δεκεμβρίου 1917)

  Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

  Υπουργός Δ. Δίγκας

  [Βλ. το κείμενο του διατάγματος στο A103]