Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:960
 
Αριθμός τόμων:2ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Νομοθεσία
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 26.12 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 902-921 από: 962
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/902.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

2l

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ - ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΩΝ

(Απόφαση 32760 / 19 Αυγούστου 1919)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Δ. Δίγκας

Αριθ. 32760

Περί μεταρρυθμίσεως τον προγράμματος των εν τοις αστικοίς

σχολείοις των θηλέων και τοις άνωτεροις γυμνασιακοΐς

παρθεναγωγείοις διδασκομένων μαθηματικών

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΛΠ.

Έχοντες υπ' όψει τα άρθρα 3 και 4 του Β. διατάγματος της 8ης Σεπτεμβρίου 1914 "περί ιδρύσεως αστικών σχολείων των θηλέων", το άρθρον 3 § 2 του νόμου 567 και την υπ' αριθ. 289 πράξιν του εκπαιδευτικού συμβουλίου) μεταρρυθμίζομεν το πρόγραμμα των εν τοις αστικοίς σχολείοις των θηλέων και τοις ανωτέροις η γυμνασιακοίς παρθεναγωγείοις διδασκομένων μαθηματικών, ως έπεται:

A'. Τάξις, ώραι 3 καθ' εβδομάδα.

Αριθμητική - Γραφή και απαγγελία των ακεραίων αριθμών. Θεμελιώδεις έπ' αυτών πράξεις. Ασκήσεις εις την από μνήμης και επί του πίνακος εκτέλεσιν των πράξεων τούτων. Δυνάμεις των ακεραίων αριθμών.

Προβλήματα προς άσκησιν.

Διαιρετότης. Χαρακτήρες διαιρετότητος διά 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 25 και 100.

Αριθμοί πρώτοι και πρώτοι προς αλλήλους. Ανάλυσις συνθέτων αριθμών εις πρώτους παράγοντας (όλως πρακτικώς).

Μέγιστος κοινός διαιρέτης και ελάχιστον κοινόν πολλαπλάσιον.

Εύρεσις τούτων διά της αναλύσεως των αριθμών εις τους πρώτους αυτών παράγοντας (όλως πρακτικώς). Ασκήσεις.

Κοινά κλάσματα. Εξέτασις των ιδιοτήτων αυτών (όλως πρακτικώς).

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 53, τχ. Β'/19 Αυγούστου 1919.

Σελ. 902
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/903.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Θεμελιώδεις πράξεις επί των κλασματικών αριθμών. Προβλήματα προς άσκησιν. Σύνθετα κλάσματα. Τροπή τούτων εις απλά. Ασκήσεις.

Δεκαδικοί αριθμοί, γραφή και απαγγελία αυτών. Θεμελιώδεις πράξεις επί των δεκαδικών αριθμών. Ασκήσεις και προβλήματα. Τροπή κοινών κλασμάτων εις ισοδύναμα (ακριβώς η κατά προσέγγισι,ν) δεκαδικά, μετά πολλών ασκήσεων και τροπή δεκαδικών εις κοινά κλάσματα. Πράξεις επί κοινών κλασμάτων και δεκαδικών. Προβλήματα, και ασκήσεις.

Συμβολικαί διά γραμμάτων παραστάσεις επί συμμέτρων αριθμών.

Μέτρα, σταθμά, και νομίσματα. Δεκαδικόν μετρικόν σύστημα. Προβλήματα αλλαγής της μονάδος. Συμμιγείς αριθμοί; Πράξεις επ' αυτών. Σχετικά προβλήματα. Ασκήσεις.

Β') Γεωμετρία - εποπτική εξέτασις των απλούστερων στερεών (κύβου, παραλληλεπιπέδων, πρισμάτων, πυραμίδων, κυλίνδρου, κώνου και σφαίρας). Γνωρίσματα και ορισμοί τούτων, Γραμμαί ευθεία!,, τεθλασμένα., και καμπύλαι, επιφάνειαι επίπεδοι, τεθλασμέναι και κυρταί η κοίλαι. Επίπεδοι γωνίαι, κορυφαί και πλευραί αυτών. Είδη επιπέδων γωνιών, ιδιότητες αυτών και πρακτικαί τούτων αποδείξεις. Εύθείαι κάθετοι έπ' αλλήλας και παράλληλοι, ονομασίαι και ιδιότητες των γωνιών των σχηματιζομένων υπό δύο παραλλήλων ευθειών τεμνομένων υπό τρίτης.

Ευθύγραμμα σχήματα. Τρίγωνα, είδη αυτών. Ιδιότητες των ισοσκελών και των ισόπλευρων τριγώνων εποπτικώς συναγόμεναι. Παραλληλόγραμμα, ιδιότητες αυτών εποπτικώς συναγόμεναι. Κυρτά πολύγωνα, πλευραί, κορυφαί, γωνίαι και διαγώνιοι αυτών.

Κύκλος και περιφέρεια αυτού, ακτίς, κέντρον, διάμετρος, χορδή, τόξον, τομεύς και τμήμα κύκλου.

Τάξις Β', ώραι 3 καθ' εβδομάδα.

Α.') Αριθμητική. Ποσά εξαρτώμενα απ' αλλήλων, απλαί συναρτήσεις. Ποσά κατ' ευθείαν και αντιστρόφως ανάλογα. Λύσις προβλημάτων διά της μεθόδου της αναγωγής εις την μονάδα. Λόγοι, μεγεθών ομοειδών και αριθμών) αναλογία., (όλως συντόμως). Απλή και σύνθετος μέθοδος των τριών.

Προβλήματα υπολογισμού ποσοστών.

Ασκήσεις.

Προβλήματα απλού τόκου. Εμπορικά γραμμάτια. Προβλήματα υφαιρέσεως, μίξεως, μερισμού εις μέρη ανάλογα, εταιρείας και μέσου όρου.

Ασκήσεις.

Τετραγωνική ρίζα των αριθμών, εύρεσις ταύτης όλως πρακτικώς.

Στοιχεία λογιστικής και καταστιχογραφίας. Σκοπός της λογιστικής.

Λογιστική, απλογραφική και διπλογραφική. Λογαριασμοί, χρέωσις, πίστωσις. Δούναι και λαβείν. Άνοιγμα, περάτωσις και μεταφορά λογαριασμών. Ενεργητικόν και παθητικόν. Κεφάλαια, κέρδη και ζημίαι. Απογραφή και ισολογισμός.

Σελ. 903
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/904.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Λογιστικά βιβλία (πρόχειρον, ημερολόγιον, καθολικόν, ταμείον, βιβλία απογραφής και ισολογισμού).

Β') Γεωμετρία. Γεωμετρικαί κατασκευαί, χρήσις του κανόνος, του διαβήτου, του γνώμονος και του μοιρογνωμονίου. Απλά γεωμετρικά προβλήματα. Ασκήσεις.

Όμοια και κανονικά ευθύγραμμα σχήματα, κατασκευή και ιδιότητες αυτών. Μεταφορά ευθυγράμμων σχημάτων υπό κλίμακα. Ασκήσεις.

Μέτρησις γωνιών, ευθειών γραμμών, ευθυγράμμων σχημάτων και του κύκλου· Εύρεσις του σταθερού λόγου της περιφερείας προς την διάμετρον (όλως πρακτικώς). Εξήγησις και χρήσις των τύπων 2. π.α. και πα2, εφαρμογαί και ασκήσεις.

Γ' Τάξις, ώραι 3 καθ' εβδομάδα.

Α') Αριθμητική. Ποσά επιδεχόμενα αντίθεσιν. Θετικοί και αρνητικοί αριθμοί, αριθμοί αντίθετοι. Πράξεις επί των αρνητικών και των ετεροσήμων αριθμών. Ασκήσεις,

Γενικοί αριθμοί. Ρηταί παραστάσεις, μετασχηματισμοί, απλοποιήσεις, βαθμός και αριθμητικαί τιμαί των παραστάσεων τούτων, πράξεις επί των ρητών παραστάσεων, εξισώσεις του α' βαθμού, μετασχηματισμοί και λύσεις αυτών. Συστήματα εξισώσεων του α' βαθμού μέ ισαρίθμους αγνώστους.

Λύσεις των συστημάτων τούτων. Μέθοδος της διά των εξισώσεων λύσεως προβλημάτων. Ασκήσεις.

Πρόοδοι αριθμητικαί και γεωμετρικαί. Σχηματισμός των Ορων αύτών. Εύρεσις όρου κατέχοντος ωρισμένην τάξιν και αθροίσματος πλήθους εφεξής όρων. Προβλήματα, Ασκήσεις.

Λογάριθμοι. Σπουδή των ιδιοτήτων αυτών κατά τον απλούστερον και πρακτικώτερον τρόπον. Χρήσις των λογαριθμικών πινάκων εν τη ευρέσει των τιμών των μονωνύμων και των δυνάμεων και ριζών των αριθμών,

Εφαρμογαί και ασκήσεις,

Προβλήματα συνθέτου τόκου, ίσων καταθέσεων και χρεωλυσίας. Ασκήσεις.

Σύνθετα προβλήματα, αναφερόμενα εις πάντα τα κεφάλαια της αριθμητικής.

Β') Γεωμετρία, Διάφοροι θέσεις ευθείας και επιπέδου προς επίπεδον. Απόστασις απ' αλλήλων δύο παραλλήλων επιπέδων. Δίεδροι και στερεαί γωνίαι και γνωρίσματα αυτών.

Σφαίρα, σφαιρική επιφάνεια, κέντρον, ακτίς και διάμετρος της σφαίρας. Τομαί σφαίρας υπό παραλλήλων επιπέδων. Κύκλοι και πόλοι κύκλων σφαίρας. Μέγιστοι κύκλοι σφαίρας, Εύρεσις της ακτίνος δεδομένης σφαίρας. Σφαιρικαί ζώναι, βάσεις και ύψος αυτών, σφαιρικοί τομείς, τμήμα, όνυξ και άτρακτος.

Μέτρησις του κύβου, του ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου, του ορθού πρίσματος,

Σελ. 904
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/905.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

της κανονικής πυραμίδος, του κυλίνδρου, του κύκλου χαίτης σφαίρας, Εξήγησις των σχετικών προς τας μετρήσεις ταύτας τύπων, Υπολογισμός της χωρητικότητος κάδου και βυτίου, Εφαρμογαί και ασκήσεις.

Το πρόγραμμα τούτο θα εισαχθή διαδοχικώς από τάξεως εις τάξιν εις τα αστικά σχολεία των θηλέων και τα ανώτερα γυμνασιακά παρθεναγωγεία από του σχολικού έτους 1919-1920. Και δη, κατά μεν το πρώτον έτος θα εισαχθή εις την Α' τάξιν αυτών, κατά δε το αμέσως επόμενον και εις την Β' και κατά το μεθεπόμενον και εις την Γ' τάξιν.

Οδηγίαι

1. Η γεωμετρία διδάσκεται εν απάσαις ταις τάξεσιν από του Φεβρουαρίου ανά δύο ώρας καθ' εβδομάδα της τρίτης διατιθεμένης διά την συνέχειαν και συμπλήρωσιν της διδασκαλίας της αριθμητικής.

2. Το περί λογιστικής και καταστιχογραφίας κεφάλαιον διδάσκεται εν τη δευτέρα τάξει από του Φεβρουαρίου, της εν τη τάξει ταύτη διδασκαλίας των άλλων κεφαλαίων της αριθμητικής διαπεραινομένης μέχρι τέλους του Ιανουαρίου,

3. Τα αριθμητικά και τα γεωμετρικά προβλήματα δέον να εκλέγωνται εκ των συνηθέστερων εις τας ασχολίας του θήλεος φύλου,

4. Αι μαθήτριαι. δέον ν' ασκώνται εις τον χειρισμόν των γεωμετρικών οργάνων την εκ χάρτου και σύρματος κατασκευήν των διαφόρων στερεών και γεωμετρικών σχημάτων.

5. Μετά την διδασκαλίαν εκάστου κεφαλαίου η αυτοτελούς μέρους της αριθμητικής και της γεωμετρίας δέον να γίνωνται συγκεντρωτικαί διά καταλλήλων προβλημάτων επαναλήψεις επί της προδιδαχθείσης ύλης αυτού και πολλαπλαί εφαρμογαί και ασκήσεις. Ταύτας δε να επανακολουθώσι γραπταί δοκιμασία.., δι' ων να επιζητήται ο έλεγχος της περί το αυτενεργείν ικανότητος των μαθητριών.

Εν Αθήναις τη 19 Αυγούστου 1919

Ο Υπουργός ΔΗΜ. ΔΙΓΚΑΣ

Σελ. 905
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/906.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

22

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΑΚΩΝ "Η ΑΝΩΤΕΡΩΝ

ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΩΝ

(Β. Διάταγμα / 24 Αυγούστου 1919)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Δ. Δίγκας

Περί αφομοιώσεως των εν τω κρατεί δημοσίων γυμνασιακών η

ανωτέρων παρθεναγωγείων προς τα αστικά σχολεία των θηλέων,

ως προς το πρόγραμμα των μαθημάτων και τας ισχυούσας

διατάξεις περί εισαγωγής, προσαγωγής, απολύσεως

και προσόντων των μαθητριών αυτών

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει τους νόμους 402 και 567 και το Β. διάταγμα της 8 Σεπτεμβρίου 1914 "περί. ιδρύσεως αστικών σχολείων θηλέων", προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως εκτελούντος την υπ' αριθ. 288 πράξιν των γενικών συνεδριών του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν.

Άρθρον 1. Από του σχολικού έτους 1919-1920 τα εν τω Κράτει δημόσια γυμνασιακά η ανώτερα παρθεναγωγεία αφομοιούνται προς τα διά του Β. διατάγματος της 8ης Σεπτεμβρίου 1914 ιδρυθέντα αστικά σχολεία των θηλέων, ως προς το πρόγραμμα των εν αυτοίς διδασκομένων μαθημάτων και τας περί είσαγωγής, προαγωγής, απολύσεως και προσόντων των μαθητριών αυτών ισχύουσας διατάξεις.

Άρθρον 2. Το πρόγραμμα των εν τοις αστικοίς σχολείοις των θηλέων διδασκομένων μαθημάτων θέλει εισαχθή εις τα προς ταύτα αφομοιούμενα γυμνασιακά η ανώτερα παρθεναγωγεία από του σχολικού έτους 1919-1920, διαδοχικώς από τάξεως εις τάξιν, Και δη, κατά μεν το έτος 1919-1920 θέλει, εισαχθή

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 193, τχ. Α'/30 Αυγούστου 1919.

Σελ. 906
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/907.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

τούτο εις την A' τάξιν, κατά το αμέσως επόμενον και εις την Β' και κατά το μεθεπόμενον και εις την Γ' τάξιν των γυμνασιακών η ανωτέρων παρθεναγωγείων.

Εις τον αυτόν Ημέτερον επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 24 Αυγούστου 1919

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ο Υπουργός επί των Εκκλησιαστικών κλπ.

ΔΗΜ. ΔΙΓΚΑΣ

Σελ. 907
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/908.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

23

ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΣΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

(Νόμος 1956/27 Ιανουαρίου 1920)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Γ. Καφαντάρης

Περί μέσων γεωργικών σχολών και κυρώσεως

των από 31 Ιουλίου και 23 Σεπτεμβρίου 1919

νομοθετικών διαταγμάτων

ΝΟΜΟΣ 1956

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν·

Άρθρον 1. 1. Διά Β, διαταγμάτων, εκδιδομένων μετά σύμφωνον γνωμοδότησιν του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου της Γεωργίας, δύνανται να συσταθώσι καθ' όλον το Κράτος μέχρις έξ μέσαι γεωργικαί σχολαί γενικαί η ειδικαί περί τινα η περί τινάς κλάδους.

2. Επιτρέπεται να μετατραπώσι κατά τον αυτόν τρόπον εις τοιαύτας σχολάς υπάρχοντα κατώτερα πρακτικά γεωργικά σχολεία η γεωργικοί σταθμοί,

Άρθρον 2. Σκοπός των σχολών τούτων είναι η θεωρητική και πρακτική μόρφωσις νέων, προωρισμένων ν' αναλάβωσι δι' ίδιον η διά λογ/σμόν άλλων επιχειρήσεις γεωργικάς, η συναφείς προς ταύτας, μέσης κυρίως εκτάσεως η να χρησιμοποιηθώσιν ως όργανα των γεωργικών υπηρεσιών του Κράτους.

Άρθρον 5. 1. Τρεις το πολύ εκ των κατ' έτος αποφοιτώντων εξ εκάστης μέσης γεωργικής σχολής πρώτων κατά σειράν ευδοκιμήσεως μαθητών, δύνανται ν' αποστέλλωνται δαπάναις του Υπουργείου ως υπότροφοι εις ανωτέραν ειδικήν σχολήν η ειδικόν γεωργικόν ίδρυμα η ειδικήν γεωργικήν εκμετάλλευσιν της Εσπερίας επί χρόνον μέχρι τριών ετών προς σπουδήν ειδικών κλάδων της

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 30, τχ. Α'/3 Φεβρουαρίου 1920.

Σελ. 908
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/909.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

γεωργίας η την εν Αθήναις ανωτέραν γεωπονικήν σχολήν, προς ευρυτέραν μόρφωσιν μέχρις αποπερατώσεως των εν αυτή σπουδών, λαμβάνοντες τα διά τους λοιπούς εν τη" αλλοδαπή" υποτρόφους προς σπουδήν της γεωπονίας κανονιζόμενα τροφεία και οδοιπορικά. Δια τους τοποθετούμενους εις την εν Αθήναις ανωτέραν γεωπονικήν σχολήν τα τροφεία δύνανται να ορίζωνται κατώτερα.

2. Οι αποστελλόμενοι εις την Εσπερίαν δέον να γνωρίζουν επαρκώς την γλώσσαν της χώρας, εις ην θα αποστέλλωνται, δοκιμαζόμενοι εις τούτο.

3. Επιστρέφοντες και διοριζόμενοι εις δημοσίαν υπηρεσίαν υπέχουν τας κατά το άρθρον 8 του νόμου 246 του 1914 "περί αποστολής υποτρόφων προς σπουδήν της γεωπονίας" υποχρεώσεις και ποινικάς ευθυνας.

Άρθρον 6. Οι καλούμενοι κατά την διάρκειαν των σπουδών των μαθηταί εις τας τάξεις του στρατού ως κληρωτοί, τυγχάνουν αναβολής κατατάξεως, πλην εν ώρα πολέμου,

Άρθρον 7, 1, Εις τας μέσας γεωργικάς σχολάς δύνανται, κατόπιν υπουργικής διαταγής μετά σύμφωνον Γνωμοδότησιν του γεωργικού συμβουλίου, να εισαχθώσιν ως τακτικοί μαθηταί άνευ καταβολής τροφείων η διδάκτρων ανάπηροι πολέμου και αν έτι δεν κέκτηνται όλα τα δι' εισαγωγήν απαιτούμενα προσόντα.

2. Τής καταβολής τροφείων και διδάκτρων δύνανται ν' απαλλαγώσι, κατόπιν διαταγής του Υπουργού της Γεωργίας, μετά σύμφωνον γνωμοδότησιν του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου της Γεωργίας και οι ανήκοντες εις οικογενείας αποδεδειγμένως απόρους η παθούσας εν πολέμω.

Άρθρον 9. 1. Η δυνάμει του άρθρου 4 του νόμου, ,Γ^Α' του 1911 ιδρυθείσα παρά την Λάρισαν εις το δημόσιον κτήμα Άκ-Σεράι "Αβερώφειος Γεωργική Σχολή" διά κληροδοτήματος του Γεωργίου Αβέρωφ, και η δυνάμει του άρθρου 1 του N. διατάγματος της 31 Ιουλίου 1919 ιδρυθείσα εν Θεσσαλονίκη "μέση γεωργική σχολή" διατηρούνται, διεπόμεναι εφεξής υπό των διατάξεων του παρόντος νόμου.

2. Εξαιρετικώς η Αβερώφειος μέση Γεωργική Σχολή θα δαπανά δι' εγκαταστάσεις, κτίρια, αγοράν εργαλείων, μηχανημάτων, ζώων, συλλογών, επίπλων, σκευών και γαιών εκ του σχετικού κληροδοτήματος Αβέρωφ, θα συντηρήται δε εκ των ετησίων προσόδων αυτής, εκ των τροφείων των μαθητών, εξ αναλόγου ετησίας επιχορηγήσεως του Δημοσίου και εξ ενδεχομένων δωρεών η κληροδοτημάτων.

3. Εις τον ειδικόν προϋπολογισμόν της σχολής ταύτης αναγράφονται πάντα τα έσοδα και έξοδα αυτής, και τα μεν έσοδα κατατίθενται εις το επαρχιακόν ταμείον Λαρίσης διά γραμματίων παραλαβής, διά δε τα έξοδα αυτής εκδίδονται

Σελ. 909
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/910.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

εντάλματα επί του αυτού ταμείου επί τη βάσει του ειδικού αυτής προϋπολογισμού, καθ' α. ορίζει Β. διάταγμα.

Άρθρον 10. Δια Β. διαταγμάτων, εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού της Γεωργίας, μετά σύμφωνον γνωμοδότησιν του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου της Γεωργίας, κανονίζονται αι διατάξεις περί των προσόντων και του τρόπου εισαγωγής των μαθητών, οίτινες είνε εσωτερικοί η εξωτερικοί η αμφοτέρων των κατηγοριών, δέον δε να κέκτηνται απολυτήριον δημοσίου Ελληνικού σχολείου η άλλου ισοτίμου δημοσίου εκπαιδευτικού ιδρύματος, περί των εξετάσεων και διαγωνισμών, περί της διαρκείας των σπουδών, το πολύ τριετούς, περί ακροατών και μαθητών και της πειθαρχικής επ' αυτών εξουσίας της Διευθύνσεως και του Διδακτικού Συμβουλίου, περί των ετησίων τροφείων των εσωτερικών μαθητών και του καθορισμού αυτών μέχρι 800 δραχμών εις δύο εξαμηνιαίας δόσεις κατά μαθητήν, περί των διδάκτρων των εξωτερικών μαθητών, περί των καθηκόντων του Διδακτικού Συμβουλίου, του προσωπικού και των διδασκομένων, περί των μαθημάτων, γενικώς δι' όλας τας μέσας σχολάς η ιδιαιτέρως δι' εκάστην των ειδικών τοιούτων, -περί της πρακτικής ασκήσεως των μαθητών και των εκδρομών αυτών, περί της λογιστικής κλπ. υπηρεσίας, περί της αποστολής των υποτρόφων και των υποχρεώσεων αυτών και τέλος πάσα άλλη διάταξις διά την εφαρμογήν του παρόντος νόμου.

Άρθρον 11. Κυρούται το εν απουσία της Βουλής εκδοθέν νομοθετικόν διάταγμα της 31 Ιουλίου 1919 "περί λειτουργίας εν Θεσσαλονίκη μέσης Γεωργικής Σχολής", δημοσιευθέν εν τω υπ' άριθ. 172 (Τεύχει A') φύλλω της 4 Αυγούστου 1919 της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, έχον ως εξής:

[Παρατίθεται το κείμενο αρ. 18]

Άρθρον 12. Κυρούται το από 23 Σ/βρίου 1919 νομοθ. διάταγμα "περί συμπληρώσεως του νομοθετικού διατάγματος της 31 Ιουλίου 1919 ; "περί λειτουργίας εν Θεσ/νίκη Μέσης Γεωργικής Σχολής", δημοσιευθέν εις το υπ' αριθ.

212 (Τεύχος A') φύλλον της 25 Σ/βρίου ε.έ. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, έχον ως εξής:

[Παρατίθεται το κείμενο που υπάρχει στο τέλος του 18]

Άρθρον 13, 1. Καταργούνται α') οι περί πρακτικής Αβερωφείου Γεωργικής σχολής νόμοι Γ^A' του 1911 και ΔροΑ' του 1913, β') ο νόμος 1278 του 1918 "περί της εν Λαρίση Μέσης Γεωργικής Σχολής" και τα σχετικά άρθρα 107-117 του κωδικοποιημένου νόμου 1651 του 1919 και γ') τα διά των άρθρων 11 και 12 του παρόντος νόμου κυρωθέντα νομοθ. διατάγματα, πλην των άρθρων 5 και 6 του πρώτου τούτων.

2. Οι δυνάμει τούτων διορισθέντες η οπωσδήποτε τοποθετηθέντες υπάλληλοι διατηρούν τους βαθμούς και τας θέσεις των, εφόσον προβλέπονται υπό του παρόντος νόμου, μέχρι δε εκδόσεως των υπ' αυτού προβλεπομένων Β. δια-

Σελ. 910
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/911.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ταγμάτων εξακολουθούν ισχύοντα τα επί τη βάσει των διατάξεων του νόμου 1278 εκδοθέντα τοιαύτα.

Ο παρών νόμος, ψηφισθείς υπό της Βουλής και πάρ' Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 27 Ιανουαρίου 1920

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ο επί της Γεωργίας Υπουργός

Γ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ

Σελ. 911
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/912.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

24 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

(Β. Διάταγμα / 7 Αυγούστου 1920)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Γ. Καφαντάρης

Περί κατατάξεως, σπουδών και καθηκόντων των μαθητών των γενικών μέσων γεωργικών σχολών [1]

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει το άρθρον 10 του νόμου υπ' αριθ. 1956 του 1920 "περί Μέσων Γεωργικών Σχολών κλπ.", προτάσει του Ημετέρου επί της Γεωργίας Υπουργού, μετά σύμφωνον γνωμοδότησιν του παρά τω αυτώ Υπουργείω Γεωργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν·

Διάρκεια σπουδών

Άρθρον 1. 1. Η διάρκεια των σπουδών εις τας Μέσας Γεωργικάς Σχολάς γενικής γεωργικής εκπαιδεύσεως ορίζεται τριετής, κατά το τελευταίον όμως εξάμηνον του γ' έτους η διδασκαλία περιορίζεται μέχρι τέλους Απριλίου, αι δε πρακτικαί ασκήσεις εξακολουθούν μέχρι τέλους του σχολικού έτους.

2. Το μεν 1ον εξάμηνον εκάστου έτους άρχεται την 15 Σεπτεμβρίου και λήγει την 30 Ιανουαρίου του επομένου έτους, το δε δεύτερον την 1 Φεβρουαρίου και λήγει την 30 Ιουνίου του αυτού έτους.

3. Κατά τας θερινάς διακοπάς των μαθημάτων εξακολουθούσιν αι πρακτικαί ασκήσεις, μη παρεχομένης υπό της Διευθύνσεως αδείας εις τους μαθητάς ειμή εις τους της α' τάξεως εκ περιτροπής και εις το ήμισυ του ολικού αριθμού αυτών εκάστοτε.

Περί κατατάξεως των μαθητών

'Άρθρον 2. 1. Εις τας Σχολάς ταύτας γίνονται δεκτοί εσωτερικοί η εξωτερικοί μαθηταί η και αμφοτέρων των κατηγοριών.

2. Ο αριθμός των εις εκάστην Σχολήν εισακτέων κατ' έτος εσωτερικών

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 184, τχ. Α'/17 Αυγούστου 1920

Σελ. 912
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/913.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

η και εξωτερικών μαθητών ορίζεται κατόπιν προτάσεως του Διευθυντού της Σχολής διά προκηρύξεως του Υπουργού της Γεωργίας, δημοσιευμένης διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και του ημερησίου τύπου εντός του μηνός Ιουλίου εκάστου έτους το βραδύτερον.

3. Οι υποψήφιοι εσωτερικοί μαθηταί πρέπει να υποβάλωσιν εις το επί της Γεωργίας Υπουργείον (Διεύθυνσιν Γεωργίας) μέχρι, της 10 Αυγούστου:

α') Αίτησιν εν η αναγράφεται η κατοικία και η διεύθυνσις του αιτούντος και η Σχολή εν τη οποία επιθυμούν να καταταχθούν.

β') Ενδεικτικόν της σπουδής των, ήτοι απολυτήριον τουλάχιστον .Δημοσίου Ελληνικού σχολείου (σχολαρχείου) η άλλου Ισοτίμου δημοσίου ίδρύ,μάτος με βαθμόν ουχί κατώτερον του καλώς (6) και διαγωγήν κοσμίαν. .

γ') Πιστοποιητικόν γεννήσεως εκ του μητρώου των αρρένων.- εξ ου να εμφαίνηται ότι κατά την 15 Σεπτεμβρίου του έτους της εισαγωγής των εις την Σχολήν θα έχωσι συμπληρώσει το 14ον έτος της ηλικίας, μη υπερβή δε το 18ον. Οι εκ της αλλοδαπής υποβάλλουσι πιστοποιητικόν της Προξενικής αρχής η του ιερέως της κοινότητος.

4. Οι υποψήφιοι εξωτερικοί μαθηταί πρέπει να ύποβάλωσιν εντός της αυτής προθεσμίας (10 Αυγούστου) τα αυτά ως και οι εσωτερικοί πιστοποιητικά. Η ηλικία όμως τούτων δέον κατά την 15 Σεπτεμβρίου του έτους της εισαγωγής να είνε ανωτέρα του 14ου έτους και κατωτέρα του 23ου.

5. Διά τους μη προσάγοντας πιστοποιητικά αναγράφοντα την ημερομηνίαν γεννήσεως, ως τοιαύτη λογίζεται η 1 Ιανουαρίου του έτους της γεννήσεως.

6. Εάν ο αριθμός των εχόντων τα ανωτέρω προσόντα υπερβαίνη τον αριθμόν των ορισθεισών θέσεων, καταρτίζεται, πίναξ δι' εκάστην κατηγορίαν (εσωτερικών και εξωτερικών) αναλόγως του βαθμού, ον κέκτηται έκαστος υποψήφιος εις το απολυτήριον του Ελληνικού σχολείου. Εν περιπτώσει, δε καθ' ην προσάγεται ενδεικτικόν ανωτέρας τάξεως δημοσίου εκπαιδευτικού ιδρύματος, τότε δι' εκάστην τάξιν υπέρ το σχολαρχείον προστίθεται ήμισυ βαθμού εις τον εν τω ενδεικτικώ αναγραφόμενον βαθμόν και ούτω κανονίζεται η εν τω πίνακι σειρά του αιτούντος.

7. Μεταξύ πλειόνων εχόντων τα αυτά προσόντα προτιμώνται οι παρουσιάζοντες ενδεικτικόν σχολείου εδρεύοντος εις αγροτικήν κοινότητα, οντες δε τέκνα γονέων ασκούντων το επάγγελμα του γεωργού.

8. Επί τη βάσει των ως άνω πινάκων καλούνται διά πράξεως του Υπουργού και, εντός προθεσμίας οριζόμενης εν αυτή, όπως εμφανισθώσιν ενώπιον του διευθυντού της σχολής υποψήφιοι ισάριθμοι προς τους εν τη προκηρύξει οριζόμενους εισακτέους δι' εκάστην κατηγορίαν (εσωτερικούς και εξωτερικούς).

9. Οι προσερχόμενοι υποβάλλονται προ της εγγραφής των εις ιατρικήν εξέτασιν υπό επιτροπής αποτελούμενης εκ του διευθυντού και του ιατρού της σχολής και ενός έτι ιατρού οριζομένου υπό του Υπουργού της Γεωργίας, εάν

58

Σελ. 913
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/914.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

είναι υγιείς και σωματικώς ικανοί διά γεωργικάς εργασίας. Της επιτροπής ταύτης η απόφασις είναι τελεσίδικος περί της αποδοχής η μη αυτών.

10. Προς αναπλήρωσιν των μη εγκαίρως παρουσιαζομένων ως και των κατά την ανωτέρω παράγραφον κρινόμενων ακαταλλήλων, ο Υπουργός, προτάσει του Διευθυντού της Σχολής δύναται να καλέση τους αμέσως κατά σειράν εις τους κατά την παραγρ. 6 πίνακας αναγραφομένους υποψηφίους, μέχρι συμπληρώσεως του ορισθέντος δι' εκάστην κατηγορίαν αριθμού εισακτέων, πάντως δε εφ' όσον δεν έχει παρέλθει εν τω μεταξύ η 15 Σεπτεμβρίου.

11. Εκ των εγγραφέντων αποβάλλονται της Σχολής οι μη προσερχόμενοι εντός 15 ημερών από της προσκλήσεως των ως και οι προσάγοντες ψευδή πιστοποιητικά και προβάντες εις ανακριβείς δηλώσεις περί των προσόντων αυτών, επιφυλασσομένης και της ποινικής διώξεως.

12. Τους μαθητάς εγγράφει ο Διευθυντής εις μαθητολόγιον άνευ τινός εκπαιδευτικού τέλους.

Διδακτέα ύλη

Άρθρον 5, 1. Τα διδασκόμενα μαθήματα εις τας σχολάς ταύτας και η κατανομή αυτών εις εξάμηνα, ως και αι διατιθέμεναι δι' έκαστον ώραι καθ' εβδομάδα ορίζονται ως εξής:

Έτος Α.

Εξάμ. A'

Εξάμ. Β'

Ώραι

Ώραι

1) Πρακτική αριθμητική

3

2) Γεωμετρία

2

3) Φυσική πειραματική και μετεωρολογία

2

2

4) Βοτανική

2

2

5) Ζωολογία και Γεν. Εντομολογία

2

1

6) Γενική Πειραματική Χημεία

3

2

7) Ζωοτεχνία

2

2

8) Γενική Γεωργία

2

9) Στοιχεία τοπογραφίας

3

10) Αρχαί μηχανικής

2

11) Ελληνικά

2

2

18

18

Σελ. 914
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/915.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Έτος Β'

Εξάμ. A'

Εξάμ. Β'

Ώραι

Ωρα

1) Γεωργική μηχανολογία

3

2) Δενδροκομία

2

2

3) Γεωργία (γενική και ειδική)

2

2

4) Γεωλογία, . Εδαφολογία, Λιπασματολογία 

2

2

5) Γενική Ζωοτεχνία

2

2

6) Γαλακτοκομία και Τυροκομία

2

1

7) Οινοποιία

3

8) Γεωργικαι Βιομηχανία., (ελαιουργία, μυρελαιοποιίακλπ,).

2

9) Αμπελουργία

3

10) Γεωργ. Εντομολογία

2

11) Πολιτική Οικονομία

2

12) Μελισσοκομία

1

13) Σηροτροφία

1

18

18

Έτος Γ',

Εξάμ. A'

Εξάμ, Β'

Ώραι

Ώραι

1) Ειδική Γεωγραφία

3

2) Ειδική Ζωοτεχνία

2

3) Γεωργική Οικονομία

2

3

4) Γεωργική φυτοπαθολογία

2

5) Γεωργική λογιστική και λογιστιστική συνεταιρισμών

2

2

6) Δενδροκομία

2

7) Ελαιοκομία

2

8) Δασοκομία

2

9) Κηπουρική, Ανθοκομία

3

10) Πτηνοτροφία

3

11 ) Κτηνιατρικής στοιχεία και πεταλωτική

2

1

12) Υδραυλική και Οικοδομική

1

2

13) Γεωργική νομοθεσία

2

18

18

Σελ. 915
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/916.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

2. Η διδακτέα ύλη εκάστου των μαθημάτων ορίζεται λεπτομερώς δι' υπουργικής διαταγής, προτάσει του διδακτικού συμβουλίου.

3. Έκαστος καθηγητής υποχρεούται εντός προθεσμίας, οριζόμενης υπό του Υπουργείου, να παραδίδη εις την Διεύθυνσιν της Σχολής προς εκτύπωσιν η λιθογράφησιν το μάθημα, το οποίον διδάσκει η περίληψιν αυτού, εκτός εάν έχωσι προηγουμένως εκτυπωθή τοιαύτα.

Άρθρον 6. 1. Αι πρακτικαί ασκήσεις των μαθητών ορίζονται εις τέσσαρας ώρας καθ' εκάστην, κατά δε τας διακοπάς του θέρους εις πέντε,

2. To είδος των ασκήσεων, ως και τα απαραίτητα εργαλεία τα οποία δέον και οι μαθηταί να προμηθεύωνται ιδίαις δαπάναις, κανονίζονται υπό της Διευθύνσεως αναλόγως των εργασιών της Σχολής,

3. Αι ασκήσεις των μαθητών γίνονται υπό την άμεσον επίβλεψιν των καθηγητών των διδασκόντων τους σχετικούς κλάδους, βοηθούμενων υπό των επιμελητών, και ειδικών, εις έκαστον των οποίων ανατίθεται η επιστασία μιάς η περισσοτέρων εργασιών του κτήματος της Σχολής.

4. Η εν τη Σχολή εκπαίδευσις των μαθητών συμπληρούται δι' εκδρομών εις τα εν Ελλάδι κτήματα,

Άρθρον 7. Η κατανομή των ωρών του ημερησίου προγράμματος θα κανονίζηται διά πάσαν εποχήν υπό προγράμματος συντασσομένου υπό του Συμβουλίου της Σχολής,

Προαγωγικαί και απολυτήριοι εξετάσεις

Άρθρον 9, 1. Η προαγωγή και η απόλυσις των μαθητών κανονίζεται εκ των βαθμών των καθ' άπαν το έτος προφορικών και γραπτών δοκιμασιών αυτών εν τοις μαθήμασιν, ως'καί εκ του βαθμού των προφορικών εξετάσεων του τέλους του σχολικού έτους.

2. Εν εκάστω των μαθημάτων γίνεται εντός μεν εκάστου διμήνου, καθ' ημέραν οριζομένην υπό του διδάσκοντος, μία γραπτή δοκιμασία, κατά το τέλος δε του σχολικού έτους και μία προφορική εξέτασις εφ' όλης της διδαχθείσης όλης αύτού,

3. Αι γραπταί αύται δοκιμασίαι ενεργούνται ενώπιον του διδάσκοντος το οικείον μάθημα και του Διευθυντού η τίνος των άλλων καθηγητών υπό του διευθύνοντος οριζομένου ως συνεπιτηρητού. Τα δε προτεινόμενα προς λύσιν η διαπραγμάτευσιν θέματα καταρτίζονται υπό του διδάσκοντος ολίγον προ της ενάρξεως της δοκιμασίας σχετικά προς την τελευταίως προδιδαχθείσαν όλην και τοιαύτα, ώστε να αποφεύγηται μεν η μηχανική απομνημόνευσις· των μαθημάτων, να έλέγχηται δε η περί το αύτενεργείν ικανότης των μαθητών,

4. Μαθητής αποσχών από τίνος γραπτής δοκιμασίας, ένεκα νόσου η άλλης τινός αιτίας, δύναται να υποστή τοιαύτην εν άλλη ημέρα οριζομένη υπό του

Σελ. 916
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/917.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

διδάσκοντος το οικείον μάθημα, αν δε και πάλιν δεν εμφανισθή βαθμολογείται διά του 0.

5. Επίσης λαμβάνει ως βαθμόν μηδέν προφορικής δοκιμασίας κατά τε δίμηνον ο μηδόλως παρακολουθήσας κατά τούτο το οικείον μάθημα.

6. Τα δοκίμια των γραπτών δοκιμασιών φέροντα την σφραγίδα της Σχολής και τας μονογραφάς του διευθύνοντος και του διδάσκοντος το οικείον μάθημα κατατίθενται παρ' αυτού εις το γραφείον του Διευθυντού της Σχολής εντός πέντε ημερών από της δοκιμασίας, φυλάσσονται δε μέχρι του επομένου σχολικού έτους. Εις το πρώτον δίμηνον περιλαμβάνεται άπαν το μέχρι τέλους Νοεμβρίου διάστημα. Εις το τελευταίον δε δίμηνον, το από 1 Απριλίου μέχρι τέλους του σχολικού έτους τοιούτον.

Άρθρον 10, Βαθμοί της επιδόσεως των μαθητών ορίζονται ως εξής:

1-4,99 κακώς

5-8,99 μετριώτατα

9-11,99 μετρίως

12-12,99 σχεδόν καλώς

13-15,99 καλώς 16-18,99 λίαν καλώς

19-20 άριστα.

Άρθρον 11. 1. Εντός του τελευταίου πενθημέρου των μηνών Νοεμβρίου, Ιανουαρίου, Μαρτίου και Μαΐου οφείλουσι να παραδίδωσιν οι διδάσκοντες εις τον Διευθυντήν της Σχολής επί φύλλου χάρτου, φέροντος την υπογραφήν των, τους βαθμούς, ων ηξιώθη έκαστος μαθητής εν εκάστω μαθήματι κατά το λήξαν δίμηνον. Δίδονται δε δύο τοιούτοι βαθμοί, εξ ων ο μεν πρώτος εμφαίνει το μέσον όρον των προφορικών δοκιμασιών, o δε δεύτερος είνε ο της γραπτής δοκιμασίας. Διά τους μαθητάς όμως της γ' τάξεως οι βαθμοί του τελευταίου διμήνου δίδονται υπό των διδασκόντων εντός του πρώτου πενθημέρου του Μαΐου. Εντός δε του τελευταίου πενθημέρου του Ιουνίου δίδονται υπό των διδασκόντων εις τον Διευθυντήν και οι βαθμοί των προφορικών εξετάσεων του τέλους του έτους.

2. Τα ημιαθροίσματα των βαθμών των διμήνων αναγράφονται υπό του Διευθυντού εν τω ειδικώ ελέγχω,

3. Εκ των βαθμών των τεσσάρων διμήνων συνάγονται ως μέσοι οροί οι εν εκάστω μαθήματι βαθμοί της ετησίας προόδου των μαθητών, οίτινες βαθμοί αναγράφονται εν τω γενικώ ελέγχω, εν τω οποίω επίσης εις ειδικήν στήλην εγγράφονται οι βαθμοί των προφορικών εξετάσεων του τέλους του έτους.

4. Η πράξις βαθμολογείται καθ' έκαστον δίμηνον υπό εκάστου των μελών του Συμβουλίου διά δύο βαθμών, ήτοι ενός της επιδόσεως και ενός της εργατικότητος του βαθμολογούμενου.

Άρθρον 12. 1. Προς εξαγωγήν του γενικού βαθμού προστίθενται·

Σελ. 917
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/918.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

α') Ο μέσος όρος εξαγόμενος εκ των βαθμών εκάστου διμήνου και των προφορικών εξετάσεων του τέλους του έτους, του βαθμού τούτου των προφορικών διπλασιαζομένου εάν το μάθημα διδάσκεται και κατά τα 2 εξάμηνα, εν τοιαύτη δε περιπτώσει ο μέσος δρος εξάγεται διά της διαιρέσεως του αθροίσματος των βαθμών τούτων διά του αριθμού των προστεθέντων ηυξημένου κατά εν. Ο μέσος ούτος όρος θα πολλαπλασιασθή επί συντελεστήν ίσον με το άθροισμα των εις τα 2 εξάμηνα εβδομαδιαίων ωρών του μαθήματος, αλλ' αι ώραι του β' εξαμήνου του γ' έτους θα υπολογισθούν διά τον συντελεστήν των μαθημάτων κατά μία ώραν ολιγώτερον.

β') Ο μέσος όρος των βαθμών της πράξεως πολλαπλασιαζόμενος επί συντελεστήν ίσον προς το ήμισυ του αθροίσματος των συντελεστών των μαθημάτων.

Το δε άθροισμα διαιρούμενον διά του αθροίσματος όλων των συντελεστών δίδει ως γενικόν πηλίκον τον γενικόν βαθμόν του έτους δι' εκαστον μαθητήν.

2. Μαθητής μη τυχών μέσου βαθμού τουλάχιστον 11 εις τα θεωρητικά μαθήματα η την πράξιν, η την διαγωγήν, απορρίπτεται.

3. Ωσαύτως απορρίπτεται.μαθητής μη λαβών γενικόν βαθμόν τουλάχιστον 12. Εάν όμως ο γενικός βαθμός είνε μεταξύ 11 και 12, ο μαθητής υποχρεούται να υποβληθη και πάλιν εις εξετάσεις κατά τον Σεπτέμβριον και να εργασθή καθ' όλον το διάστημα των θερινών διακοπών, μόνον δε εάν τύχη τότε βαθμού προβιβασίμοο (12) μεταβαίνει εις την αμέσως ανωτέραν τάξιν.

4. Μαθητής διαμείνας δις εν τη αύτη τάξει και μη προαχθείς, δεν δύναται να επαναλάβη και εκ τρίτου τα μαθήματα της αυτής τάξεως, αλλ' αποπέμπεται της Σχολής.

5. Μαθητής απουσιάσας καθ' όλον το έτος δι' οιονδήποτε λόγον εκ των μαθημάτων η εκ των ασκήσεων άνω των 90 ημερών η ο λαβών αδικαιολογήτως άνω των 20 απουσιών εις τι μάθημα η άσκησιν, υποχρεούται να επαναλάβη τα μαθήματα της αυτής τάξεως κατά το προσεχές σχολικον έτος. Ο δεδικαιολογημένως απουσιάσας έλαττον των 90 ήμερών, λαβών όμως άνω των 20 απουσιών εις τι μάθημα η άσκησιν υποβάλλεται εις εξετάσεις τον Σεπτέμβριον, αφού εργασθη καθ' όλον το διάστημα των θερινών διακοπών, μόνον δε εάν τύχη τότε γενικού βαθμού 12 προάγεται.

6. Οι απορριπτόμενοι μαθηταί η οι οπωσδήποτε χατα τας διατάξεις του παρόντος διατάγματος υποχρεούμενοι να ακολουθήσωσι τα μαθήματα της αυτής τάξεως, πράττουσι τούτο κατά το αμέσως επόμενον η το πολύ το μεθεπόμενον σχολικόν έτος, άλλως χάνουσι το δικαίωμα της εν τω μέλλοντι φοιτήσεως εν τη σχολή.

7. Ομοίως και οι από της πρώτης εις την δευτέραν τάξιν και από της β' εις την γ' προαχθέντ.ες μαθηταί οφείλουσιν να φοιτήσωσιν εις την επομένην τάξιν κατά το αμέσως επόμενον η μεθεπόμενον σχολικόν έτος, άλλως και ούτοι

Σελ. 918
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/919.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

χάνουν το δικαίωμα της εν τω μέλλοντι φοιτήσεως εν τη Σχολή.

8. Επιτρέπεται μετάθεσις μαθητού από της μιάς Σχολής εις την άλλην μόνον όμως μετά την λήξιν του σχολικού έτους και προ της ενάρξεως του επομένου.

Άρθρον 13, Ο τελικός γενικός βαθμός του αποφοιτώντος μαθητού προκύπτει εκ της διαιρέσεως διά του 5 του αθροίσματος·

α') Του γενικού βαθμού κατά το πρώτον έτος.

β') Του γενικού βαθμού κατά το δεύτερον έτος διπλασιαζομένου.

γ') Του γενικού βαθμού κατά το τρίτον έτος διπλασιαζομένου,

'Άρθρον 14. 1. Εις τους αποφοιτώντας μαθητάς απονέμονται πτυχία φέροντα ολογράφως και αριθμητικώς τον βαθμόν της ικανότητος και της διαγωγής του μαθητού, την σφραγίδα της Σχολής και τας υπογραφάς του διδακτικού Συμβουλίου της Σχολής. Τα πτυχία ταύτα θεωρούνται, υπό του Υπουργού η του Διευθυντού της Γεωργίας.

2. Εν τω αυτώ πτυχίω υπογράφει και ο λαμβάνων τούτο μαθητής,

3. Ο πίναξ των αποφοιτώντων μαθητών της Σχολής μετά της βαθμολογίας δημοσιεύεται διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Μεταβατικοί διατάξεις

Άρθρον 16. Οι κατά την δημοσίευσιν του παρόντος διατάγματος ακολουθούντες μαθήματα εις τας σχολάς ταύτας ως ακροαταί, δύνανται, προτάσει της διευθύνσεως της σχολής καί;έγκρίσει του Υπουργείου της Γεωργίας, να καταταχθώσιν ως τακτικοί μαθηταί (εσωτερικοί η εξωτερικοί) εφ' όσον έχουσι τα νόμιμα προσόντα, ακολουθήσει ανελλιπώς τα μαθήματα και τας ασκήσεις και υποστή επιτυχώς τας σχετικάς δοκιμασίας οίας και οι λοιποί συμμαθηταί των και συγχρόνως μετ' αυτών.

Άρθρον 17. Το από 23 Αυγούστου 1918 Β. Διάταγμα "περί κατατάξεως, σπουδών και καθηκόντων, των μαθητών της Αβερωφείου μέσης γεωργικής σχολής Λαρίσης" ως και το από 14 Μαρτίου 1919 Β. Διάταγμα "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 23 Αυγούστου 1918 Β. Διατάγματος περί κατατάξεως, σπουδών και καθηκόντων των μαθητών της Αβερωφείου μέσης γεωργικής σχολής Λαρίσης" καταργούνται.

Εις τον αυτόν Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 7 Αυγούστου 1920

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ο επί της Γεωργίας Υπουργός

Γ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ

Σελ. 919
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/920.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

[1]

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως "του περί κατατάξεως,

σπουδών και καθηκόντων των μαθητών των Γενικών μέσων

Γεωργικών Σχολών" Β. Δ. της 7 Αυγούστου 1920

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β'. ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει το άρθρον 10 του νόμου 1956 "περί μέσων γεωργικών σχολών κλπ,", ως ετροποποιήθη διά του άρθρου 4 του N. διατάγματος της 13 Δεκεμβρίου 1923 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως νόμων τινών γεωργικής και Εποικιστικής υπηρεσίας", προτάσει του Ημετέρου επί της Γεωργίας Υπουργού, μετά σύμφωνον γνωμοδότησιν του Γεωργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν.

Άρθρον 1. 1. Η περίπτωσις β' του εδαφίου 3 του άρθρου 2 του Β. διατάγματος της 7 Αυγούστου 1920 "περί κατατάξεως σπουδών και καθηκόντων των μαθητών των γενικών μέσων γεωργικών Σχολών" τροποποιείται ως εξής "ενδεικτικόν της σπουδής των ήτοι ενδεικτικόν β' τάξεως δημοσίου γυμνασίου, η άλλης ισοτίμου τάξεως δημοσίου εκπαιδευτικού ιδρύματος".

2. Η περίπτωσις γ' του αυτού εδαφίου και άρθρου του αυτού B. διατάγματος τροποποιείται ως εξής· πιστοποιητικόν γεννήσεως εκ του μητρώου των αρρένων, εξ ου να εμφαίνηται ότι κατά την 15 Σεπτεμβρίου του έτους της εισαγωγής των εις την Σχολήν θα έχωσι συμπλήρωσει, το δέκατον έκτον έτος της ηλικίας, μη υπερβή δε το δέκατον ένατον. Οι εκ της αλλοδαπής υποβάλλωσι πιστοποιητικόν της προξενικής αρχής η του ιερέως της κοινότητος.

3. Εν έδαφίω 4 του αυτού άρθρου 2 του αυτού B. διατάγματος η περικοπή "14ον έτος" αντικαθίσταται διά της "16ον έτος".

Άρθρον 2. Οι κατά την δημοσίευσιν του παρόντος μαθηταί των μέσων γεωργικών Σχολών θα καταβάλλουν τα κατά τας άχρι τούδε ισχύουσας διατάξεις δίδακτρα και τροφεία.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 9, τχ A'/17 Ιανουαρίου 1924.

Σελ. 920
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/921.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Εις τον αυτόν Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 4 Ιανουαρίου 1924

Εν ονόματι του Βασιλέως Ο Αντιβασιλεύς

Π. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ

Ο επί της Γεωργίας Υπουργός

A. ΔΟΞΙΑΔΗΣ

Σελ. 921
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 902
  17_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

  2l

  ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ - ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΩΝ

  (Απόφαση 32760 / 19 Αυγούστου 1919)

  Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

  Υπουργός Δ. Δίγκας

  Αριθ. 32760

  Περί μεταρρυθμίσεως τον προγράμματος των εν τοις αστικοίς

  σχολείοις των θηλέων και τοις άνωτεροις γυμνασιακοΐς

  παρθεναγωγείοις διδασκομένων μαθηματικών

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΛΠ.

  Έχοντες υπ' όψει τα άρθρα 3 και 4 του Β. διατάγματος της 8ης Σεπτεμβρίου 1914 "περί ιδρύσεως αστικών σχολείων των θηλέων", το άρθρον 3 § 2 του νόμου 567 και την υπ' αριθ. 289 πράξιν του εκπαιδευτικού συμβουλίου) μεταρρυθμίζομεν το πρόγραμμα των εν τοις αστικοίς σχολείοις των θηλέων και τοις ανωτέροις η γυμνασιακοίς παρθεναγωγείοις διδασκομένων μαθηματικών, ως έπεται:

  A'. Τάξις, ώραι 3 καθ' εβδομάδα.

  Αριθμητική - Γραφή και απαγγελία των ακεραίων αριθμών. Θεμελιώδεις έπ' αυτών πράξεις. Ασκήσεις εις την από μνήμης και επί του πίνακος εκτέλεσιν των πράξεων τούτων. Δυνάμεις των ακεραίων αριθμών.

  Προβλήματα προς άσκησιν.

  Διαιρετότης. Χαρακτήρες διαιρετότητος διά 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 25 και 100.

  Αριθμοί πρώτοι και πρώτοι προς αλλήλους. Ανάλυσις συνθέτων αριθμών εις πρώτους παράγοντας (όλως πρακτικώς).

  Μέγιστος κοινός διαιρέτης και ελάχιστον κοινόν πολλαπλάσιον.

  Εύρεσις τούτων διά της αναλύσεως των αριθμών εις τους πρώτους αυτών παράγοντας (όλως πρακτικώς). Ασκήσεις.

  Κοινά κλάσματα. Εξέτασις των ιδιοτήτων αυτών (όλως πρακτικώς).

  Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 53, τχ. Β'/19 Αυγούστου 1919.