Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:960
 
Αριθμός τόμων:2ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Νομοθεσία
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 26.12 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 912-931 από: 962
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/912.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

24 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

(Β. Διάταγμα / 7 Αυγούστου 1920)

Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

Υπουργός Γ. Καφαντάρης

Περί κατατάξεως, σπουδών και καθηκόντων των μαθητών των γενικών μέσων γεωργικών σχολών [1]

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει το άρθρον 10 του νόμου υπ' αριθ. 1956 του 1920 "περί Μέσων Γεωργικών Σχολών κλπ.", προτάσει του Ημετέρου επί της Γεωργίας Υπουργού, μετά σύμφωνον γνωμοδότησιν του παρά τω αυτώ Υπουργείω Γεωργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν·

Διάρκεια σπουδών

Άρθρον 1. 1. Η διάρκεια των σπουδών εις τας Μέσας Γεωργικάς Σχολάς γενικής γεωργικής εκπαιδεύσεως ορίζεται τριετής, κατά το τελευταίον όμως εξάμηνον του γ' έτους η διδασκαλία περιορίζεται μέχρι τέλους Απριλίου, αι δε πρακτικαί ασκήσεις εξακολουθούν μέχρι τέλους του σχολικού έτους.

2. Το μεν 1ον εξάμηνον εκάστου έτους άρχεται την 15 Σεπτεμβρίου και λήγει την 30 Ιανουαρίου του επομένου έτους, το δε δεύτερον την 1 Φεβρουαρίου και λήγει την 30 Ιουνίου του αυτού έτους.

3. Κατά τας θερινάς διακοπάς των μαθημάτων εξακολουθούσιν αι πρακτικαί ασκήσεις, μη παρεχομένης υπό της Διευθύνσεως αδείας εις τους μαθητάς ειμή εις τους της α' τάξεως εκ περιτροπής και εις το ήμισυ του ολικού αριθμού αυτών εκάστοτε.

Περί κατατάξεως των μαθητών

'Άρθρον 2. 1. Εις τας Σχολάς ταύτας γίνονται δεκτοί εσωτερικοί η εξωτερικοί μαθηταί η και αμφοτέρων των κατηγοριών.

2. Ο αριθμός των εις εκάστην Σχολήν εισακτέων κατ' έτος εσωτερικών

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 184, τχ. Α'/17 Αυγούστου 1920

Σελ. 912
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/913.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

η και εξωτερικών μαθητών ορίζεται κατόπιν προτάσεως του Διευθυντού της Σχολής διά προκηρύξεως του Υπουργού της Γεωργίας, δημοσιευμένης διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και του ημερησίου τύπου εντός του μηνός Ιουλίου εκάστου έτους το βραδύτερον.

3. Οι υποψήφιοι εσωτερικοί μαθηταί πρέπει να υποβάλωσιν εις το επί της Γεωργίας Υπουργείον (Διεύθυνσιν Γεωργίας) μέχρι, της 10 Αυγούστου:

α') Αίτησιν εν η αναγράφεται η κατοικία και η διεύθυνσις του αιτούντος και η Σχολή εν τη οποία επιθυμούν να καταταχθούν.

β') Ενδεικτικόν της σπουδής των, ήτοι απολυτήριον τουλάχιστον .Δημοσίου Ελληνικού σχολείου (σχολαρχείου) η άλλου Ισοτίμου δημοσίου ίδρύ,μάτος με βαθμόν ουχί κατώτερον του καλώς (6) και διαγωγήν κοσμίαν. .

γ') Πιστοποιητικόν γεννήσεως εκ του μητρώου των αρρένων.- εξ ου να εμφαίνηται ότι κατά την 15 Σεπτεμβρίου του έτους της εισαγωγής των εις την Σχολήν θα έχωσι συμπληρώσει το 14ον έτος της ηλικίας, μη υπερβή δε το 18ον. Οι εκ της αλλοδαπής υποβάλλουσι πιστοποιητικόν της Προξενικής αρχής η του ιερέως της κοινότητος.

4. Οι υποψήφιοι εξωτερικοί μαθηταί πρέπει να ύποβάλωσιν εντός της αυτής προθεσμίας (10 Αυγούστου) τα αυτά ως και οι εσωτερικοί πιστοποιητικά. Η ηλικία όμως τούτων δέον κατά την 15 Σεπτεμβρίου του έτους της εισαγωγής να είνε ανωτέρα του 14ου έτους και κατωτέρα του 23ου.

5. Διά τους μη προσάγοντας πιστοποιητικά αναγράφοντα την ημερομηνίαν γεννήσεως, ως τοιαύτη λογίζεται η 1 Ιανουαρίου του έτους της γεννήσεως.

6. Εάν ο αριθμός των εχόντων τα ανωτέρω προσόντα υπερβαίνη τον αριθμόν των ορισθεισών θέσεων, καταρτίζεται, πίναξ δι' εκάστην κατηγορίαν (εσωτερικών και εξωτερικών) αναλόγως του βαθμού, ον κέκτηται έκαστος υποψήφιος εις το απολυτήριον του Ελληνικού σχολείου. Εν περιπτώσει, δε καθ' ην προσάγεται ενδεικτικόν ανωτέρας τάξεως δημοσίου εκπαιδευτικού ιδρύματος, τότε δι' εκάστην τάξιν υπέρ το σχολαρχείον προστίθεται ήμισυ βαθμού εις τον εν τω ενδεικτικώ αναγραφόμενον βαθμόν και ούτω κανονίζεται η εν τω πίνακι σειρά του αιτούντος.

7. Μεταξύ πλειόνων εχόντων τα αυτά προσόντα προτιμώνται οι παρουσιάζοντες ενδεικτικόν σχολείου εδρεύοντος εις αγροτικήν κοινότητα, οντες δε τέκνα γονέων ασκούντων το επάγγελμα του γεωργού.

8. Επί τη βάσει των ως άνω πινάκων καλούνται διά πράξεως του Υπουργού και, εντός προθεσμίας οριζόμενης εν αυτή, όπως εμφανισθώσιν ενώπιον του διευθυντού της σχολής υποψήφιοι ισάριθμοι προς τους εν τη προκηρύξει οριζόμενους εισακτέους δι' εκάστην κατηγορίαν (εσωτερικούς και εξωτερικούς).

9. Οι προσερχόμενοι υποβάλλονται προ της εγγραφής των εις ιατρικήν εξέτασιν υπό επιτροπής αποτελούμενης εκ του διευθυντού και του ιατρού της σχολής και ενός έτι ιατρού οριζομένου υπό του Υπουργού της Γεωργίας, εάν

58

Σελ. 913
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/914.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

είναι υγιείς και σωματικώς ικανοί διά γεωργικάς εργασίας. Της επιτροπής ταύτης η απόφασις είναι τελεσίδικος περί της αποδοχής η μη αυτών.

10. Προς αναπλήρωσιν των μη εγκαίρως παρουσιαζομένων ως και των κατά την ανωτέρω παράγραφον κρινόμενων ακαταλλήλων, ο Υπουργός, προτάσει του Διευθυντού της Σχολής δύναται να καλέση τους αμέσως κατά σειράν εις τους κατά την παραγρ. 6 πίνακας αναγραφομένους υποψηφίους, μέχρι συμπληρώσεως του ορισθέντος δι' εκάστην κατηγορίαν αριθμού εισακτέων, πάντως δε εφ' όσον δεν έχει παρέλθει εν τω μεταξύ η 15 Σεπτεμβρίου.

11. Εκ των εγγραφέντων αποβάλλονται της Σχολής οι μη προσερχόμενοι εντός 15 ημερών από της προσκλήσεως των ως και οι προσάγοντες ψευδή πιστοποιητικά και προβάντες εις ανακριβείς δηλώσεις περί των προσόντων αυτών, επιφυλασσομένης και της ποινικής διώξεως.

12. Τους μαθητάς εγγράφει ο Διευθυντής εις μαθητολόγιον άνευ τινός εκπαιδευτικού τέλους.

Διδακτέα ύλη

Άρθρον 5, 1. Τα διδασκόμενα μαθήματα εις τας σχολάς ταύτας και η κατανομή αυτών εις εξάμηνα, ως και αι διατιθέμεναι δι' έκαστον ώραι καθ' εβδομάδα ορίζονται ως εξής:

Έτος Α.

Εξάμ. A'

Εξάμ. Β'

Ώραι

Ώραι

1) Πρακτική αριθμητική

3

2) Γεωμετρία

2

3) Φυσική πειραματική και μετεωρολογία

2

2

4) Βοτανική

2

2

5) Ζωολογία και Γεν. Εντομολογία

2

1

6) Γενική Πειραματική Χημεία

3

2

7) Ζωοτεχνία

2

2

8) Γενική Γεωργία

2

9) Στοιχεία τοπογραφίας

3

10) Αρχαί μηχανικής

2

11) Ελληνικά

2

2

18

18

Σελ. 914
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/915.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Έτος Β'

Εξάμ. A'

Εξάμ. Β'

Ώραι

Ωρα

1) Γεωργική μηχανολογία

3

2) Δενδροκομία

2

2

3) Γεωργία (γενική και ειδική)

2

2

4) Γεωλογία, . Εδαφολογία, Λιπασματολογία 

2

2

5) Γενική Ζωοτεχνία

2

2

6) Γαλακτοκομία και Τυροκομία

2

1

7) Οινοποιία

3

8) Γεωργικαι Βιομηχανία., (ελαιουργία, μυρελαιοποιίακλπ,).

2

9) Αμπελουργία

3

10) Γεωργ. Εντομολογία

2

11) Πολιτική Οικονομία

2

12) Μελισσοκομία

1

13) Σηροτροφία

1

18

18

Έτος Γ',

Εξάμ. A'

Εξάμ, Β'

Ώραι

Ώραι

1) Ειδική Γεωγραφία

3

2) Ειδική Ζωοτεχνία

2

3) Γεωργική Οικονομία

2

3

4) Γεωργική φυτοπαθολογία

2

5) Γεωργική λογιστική και λογιστιστική συνεταιρισμών

2

2

6) Δενδροκομία

2

7) Ελαιοκομία

2

8) Δασοκομία

2

9) Κηπουρική, Ανθοκομία

3

10) Πτηνοτροφία

3

11 ) Κτηνιατρικής στοιχεία και πεταλωτική

2

1

12) Υδραυλική και Οικοδομική

1

2

13) Γεωργική νομοθεσία

2

18

18

Σελ. 915
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/916.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

2. Η διδακτέα ύλη εκάστου των μαθημάτων ορίζεται λεπτομερώς δι' υπουργικής διαταγής, προτάσει του διδακτικού συμβουλίου.

3. Έκαστος καθηγητής υποχρεούται εντός προθεσμίας, οριζόμενης υπό του Υπουργείου, να παραδίδη εις την Διεύθυνσιν της Σχολής προς εκτύπωσιν η λιθογράφησιν το μάθημα, το οποίον διδάσκει η περίληψιν αυτού, εκτός εάν έχωσι προηγουμένως εκτυπωθή τοιαύτα.

Άρθρον 6. 1. Αι πρακτικαί ασκήσεις των μαθητών ορίζονται εις τέσσαρας ώρας καθ' εκάστην, κατά δε τας διακοπάς του θέρους εις πέντε,

2. To είδος των ασκήσεων, ως και τα απαραίτητα εργαλεία τα οποία δέον και οι μαθηταί να προμηθεύωνται ιδίαις δαπάναις, κανονίζονται υπό της Διευθύνσεως αναλόγως των εργασιών της Σχολής,

3. Αι ασκήσεις των μαθητών γίνονται υπό την άμεσον επίβλεψιν των καθηγητών των διδασκόντων τους σχετικούς κλάδους, βοηθούμενων υπό των επιμελητών, και ειδικών, εις έκαστον των οποίων ανατίθεται η επιστασία μιάς η περισσοτέρων εργασιών του κτήματος της Σχολής.

4. Η εν τη Σχολή εκπαίδευσις των μαθητών συμπληρούται δι' εκδρομών εις τα εν Ελλάδι κτήματα,

Άρθρον 7. Η κατανομή των ωρών του ημερησίου προγράμματος θα κανονίζηται διά πάσαν εποχήν υπό προγράμματος συντασσομένου υπό του Συμβουλίου της Σχολής,

Προαγωγικαί και απολυτήριοι εξετάσεις

Άρθρον 9, 1. Η προαγωγή και η απόλυσις των μαθητών κανονίζεται εκ των βαθμών των καθ' άπαν το έτος προφορικών και γραπτών δοκιμασιών αυτών εν τοις μαθήμασιν, ως'καί εκ του βαθμού των προφορικών εξετάσεων του τέλους του σχολικού έτους.

2. Εν εκάστω των μαθημάτων γίνεται εντός μεν εκάστου διμήνου, καθ' ημέραν οριζομένην υπό του διδάσκοντος, μία γραπτή δοκιμασία, κατά το τέλος δε του σχολικού έτους και μία προφορική εξέτασις εφ' όλης της διδαχθείσης όλης αύτού,

3. Αι γραπταί αύται δοκιμασίαι ενεργούνται ενώπιον του διδάσκοντος το οικείον μάθημα και του Διευθυντού η τίνος των άλλων καθηγητών υπό του διευθύνοντος οριζομένου ως συνεπιτηρητού. Τα δε προτεινόμενα προς λύσιν η διαπραγμάτευσιν θέματα καταρτίζονται υπό του διδάσκοντος ολίγον προ της ενάρξεως της δοκιμασίας σχετικά προς την τελευταίως προδιδαχθείσαν όλην και τοιαύτα, ώστε να αποφεύγηται μεν η μηχανική απομνημόνευσις· των μαθημάτων, να έλέγχηται δε η περί το αύτενεργείν ικανότης των μαθητών,

4. Μαθητής αποσχών από τίνος γραπτής δοκιμασίας, ένεκα νόσου η άλλης τινός αιτίας, δύναται να υποστή τοιαύτην εν άλλη ημέρα οριζομένη υπό του

Σελ. 916
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/917.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

διδάσκοντος το οικείον μάθημα, αν δε και πάλιν δεν εμφανισθή βαθμολογείται διά του 0.

5. Επίσης λαμβάνει ως βαθμόν μηδέν προφορικής δοκιμασίας κατά τε δίμηνον ο μηδόλως παρακολουθήσας κατά τούτο το οικείον μάθημα.

6. Τα δοκίμια των γραπτών δοκιμασιών φέροντα την σφραγίδα της Σχολής και τας μονογραφάς του διευθύνοντος και του διδάσκοντος το οικείον μάθημα κατατίθενται παρ' αυτού εις το γραφείον του Διευθυντού της Σχολής εντός πέντε ημερών από της δοκιμασίας, φυλάσσονται δε μέχρι του επομένου σχολικού έτους. Εις το πρώτον δίμηνον περιλαμβάνεται άπαν το μέχρι τέλους Νοεμβρίου διάστημα. Εις το τελευταίον δε δίμηνον, το από 1 Απριλίου μέχρι τέλους του σχολικού έτους τοιούτον.

Άρθρον 10, Βαθμοί της επιδόσεως των μαθητών ορίζονται ως εξής:

1-4,99 κακώς

5-8,99 μετριώτατα

9-11,99 μετρίως

12-12,99 σχεδόν καλώς

13-15,99 καλώς 16-18,99 λίαν καλώς

19-20 άριστα.

Άρθρον 11. 1. Εντός του τελευταίου πενθημέρου των μηνών Νοεμβρίου, Ιανουαρίου, Μαρτίου και Μαΐου οφείλουσι να παραδίδωσιν οι διδάσκοντες εις τον Διευθυντήν της Σχολής επί φύλλου χάρτου, φέροντος την υπογραφήν των, τους βαθμούς, ων ηξιώθη έκαστος μαθητής εν εκάστω μαθήματι κατά το λήξαν δίμηνον. Δίδονται δε δύο τοιούτοι βαθμοί, εξ ων ο μεν πρώτος εμφαίνει το μέσον όρον των προφορικών δοκιμασιών, o δε δεύτερος είνε ο της γραπτής δοκιμασίας. Διά τους μαθητάς όμως της γ' τάξεως οι βαθμοί του τελευταίου διμήνου δίδονται υπό των διδασκόντων εντός του πρώτου πενθημέρου του Μαΐου. Εντός δε του τελευταίου πενθημέρου του Ιουνίου δίδονται υπό των διδασκόντων εις τον Διευθυντήν και οι βαθμοί των προφορικών εξετάσεων του τέλους του έτους.

2. Τα ημιαθροίσματα των βαθμών των διμήνων αναγράφονται υπό του Διευθυντού εν τω ειδικώ ελέγχω,

3. Εκ των βαθμών των τεσσάρων διμήνων συνάγονται ως μέσοι οροί οι εν εκάστω μαθήματι βαθμοί της ετησίας προόδου των μαθητών, οίτινες βαθμοί αναγράφονται εν τω γενικώ ελέγχω, εν τω οποίω επίσης εις ειδικήν στήλην εγγράφονται οι βαθμοί των προφορικών εξετάσεων του τέλους του έτους.

4. Η πράξις βαθμολογείται καθ' έκαστον δίμηνον υπό εκάστου των μελών του Συμβουλίου διά δύο βαθμών, ήτοι ενός της επιδόσεως και ενός της εργατικότητος του βαθμολογούμενου.

Άρθρον 12. 1. Προς εξαγωγήν του γενικού βαθμού προστίθενται·

Σελ. 917
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/918.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

α') Ο μέσος όρος εξαγόμενος εκ των βαθμών εκάστου διμήνου και των προφορικών εξετάσεων του τέλους του έτους, του βαθμού τούτου των προφορικών διπλασιαζομένου εάν το μάθημα διδάσκεται και κατά τα 2 εξάμηνα, εν τοιαύτη δε περιπτώσει ο μέσος δρος εξάγεται διά της διαιρέσεως του αθροίσματος των βαθμών τούτων διά του αριθμού των προστεθέντων ηυξημένου κατά εν. Ο μέσος ούτος όρος θα πολλαπλασιασθή επί συντελεστήν ίσον με το άθροισμα των εις τα 2 εξάμηνα εβδομαδιαίων ωρών του μαθήματος, αλλ' αι ώραι του β' εξαμήνου του γ' έτους θα υπολογισθούν διά τον συντελεστήν των μαθημάτων κατά μία ώραν ολιγώτερον.

β') Ο μέσος όρος των βαθμών της πράξεως πολλαπλασιαζόμενος επί συντελεστήν ίσον προς το ήμισυ του αθροίσματος των συντελεστών των μαθημάτων.

Το δε άθροισμα διαιρούμενον διά του αθροίσματος όλων των συντελεστών δίδει ως γενικόν πηλίκον τον γενικόν βαθμόν του έτους δι' εκαστον μαθητήν.

2. Μαθητής μη τυχών μέσου βαθμού τουλάχιστον 11 εις τα θεωρητικά μαθήματα η την πράξιν, η την διαγωγήν, απορρίπτεται.

3. Ωσαύτως απορρίπτεται.μαθητής μη λαβών γενικόν βαθμόν τουλάχιστον 12. Εάν όμως ο γενικός βαθμός είνε μεταξύ 11 και 12, ο μαθητής υποχρεούται να υποβληθη και πάλιν εις εξετάσεις κατά τον Σεπτέμβριον και να εργασθή καθ' όλον το διάστημα των θερινών διακοπών, μόνον δε εάν τύχη τότε βαθμού προβιβασίμοο (12) μεταβαίνει εις την αμέσως ανωτέραν τάξιν.

4. Μαθητής διαμείνας δις εν τη αύτη τάξει και μη προαχθείς, δεν δύναται να επαναλάβη και εκ τρίτου τα μαθήματα της αυτής τάξεως, αλλ' αποπέμπεται της Σχολής.

5. Μαθητής απουσιάσας καθ' όλον το έτος δι' οιονδήποτε λόγον εκ των μαθημάτων η εκ των ασκήσεων άνω των 90 ημερών η ο λαβών αδικαιολογήτως άνω των 20 απουσιών εις τι μάθημα η άσκησιν, υποχρεούται να επαναλάβη τα μαθήματα της αυτής τάξεως κατά το προσεχές σχολικον έτος. Ο δεδικαιολογημένως απουσιάσας έλαττον των 90 ήμερών, λαβών όμως άνω των 20 απουσιών εις τι μάθημα η άσκησιν υποβάλλεται εις εξετάσεις τον Σεπτέμβριον, αφού εργασθη καθ' όλον το διάστημα των θερινών διακοπών, μόνον δε εάν τύχη τότε γενικού βαθμού 12 προάγεται.

6. Οι απορριπτόμενοι μαθηταί η οι οπωσδήποτε χατα τας διατάξεις του παρόντος διατάγματος υποχρεούμενοι να ακολουθήσωσι τα μαθήματα της αυτής τάξεως, πράττουσι τούτο κατά το αμέσως επόμενον η το πολύ το μεθεπόμενον σχολικόν έτος, άλλως χάνουσι το δικαίωμα της εν τω μέλλοντι φοιτήσεως εν τη σχολή.

7. Ομοίως και οι από της πρώτης εις την δευτέραν τάξιν και από της β' εις την γ' προαχθέντ.ες μαθηταί οφείλουσιν να φοιτήσωσιν εις την επομένην τάξιν κατά το αμέσως επόμενον η μεθεπόμενον σχολικόν έτος, άλλως και ούτοι

Σελ. 918
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/919.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

χάνουν το δικαίωμα της εν τω μέλλοντι φοιτήσεως εν τη Σχολή.

8. Επιτρέπεται μετάθεσις μαθητού από της μιάς Σχολής εις την άλλην μόνον όμως μετά την λήξιν του σχολικού έτους και προ της ενάρξεως του επομένου.

Άρθρον 13, Ο τελικός γενικός βαθμός του αποφοιτώντος μαθητού προκύπτει εκ της διαιρέσεως διά του 5 του αθροίσματος·

α') Του γενικού βαθμού κατά το πρώτον έτος.

β') Του γενικού βαθμού κατά το δεύτερον έτος διπλασιαζομένου.

γ') Του γενικού βαθμού κατά το τρίτον έτος διπλασιαζομένου,

'Άρθρον 14. 1. Εις τους αποφοιτώντας μαθητάς απονέμονται πτυχία φέροντα ολογράφως και αριθμητικώς τον βαθμόν της ικανότητος και της διαγωγής του μαθητού, την σφραγίδα της Σχολής και τας υπογραφάς του διδακτικού Συμβουλίου της Σχολής. Τα πτυχία ταύτα θεωρούνται, υπό του Υπουργού η του Διευθυντού της Γεωργίας.

2. Εν τω αυτώ πτυχίω υπογράφει και ο λαμβάνων τούτο μαθητής,

3. Ο πίναξ των αποφοιτώντων μαθητών της Σχολής μετά της βαθμολογίας δημοσιεύεται διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Μεταβατικοί διατάξεις

Άρθρον 16. Οι κατά την δημοσίευσιν του παρόντος διατάγματος ακολουθούντες μαθήματα εις τας σχολάς ταύτας ως ακροαταί, δύνανται, προτάσει της διευθύνσεως της σχολής καί;έγκρίσει του Υπουργείου της Γεωργίας, να καταταχθώσιν ως τακτικοί μαθηταί (εσωτερικοί η εξωτερικοί) εφ' όσον έχουσι τα νόμιμα προσόντα, ακολουθήσει ανελλιπώς τα μαθήματα και τας ασκήσεις και υποστή επιτυχώς τας σχετικάς δοκιμασίας οίας και οι λοιποί συμμαθηταί των και συγχρόνως μετ' αυτών.

Άρθρον 17. Το από 23 Αυγούστου 1918 Β. Διάταγμα "περί κατατάξεως, σπουδών και καθηκόντων, των μαθητών της Αβερωφείου μέσης γεωργικής σχολής Λαρίσης" ως και το από 14 Μαρτίου 1919 Β. Διάταγμα "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 23 Αυγούστου 1918 Β. Διατάγματος περί κατατάξεως, σπουδών και καθηκόντων των μαθητών της Αβερωφείου μέσης γεωργικής σχολής Λαρίσης" καταργούνται.

Εις τον αυτόν Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 7 Αυγούστου 1920

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ο επί της Γεωργίας Υπουργός

Γ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ

Σελ. 919
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/920.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

[1]

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως "του περί κατατάξεως,

σπουδών και καθηκόντων των μαθητών των Γενικών μέσων

Γεωργικών Σχολών" Β. Δ. της 7 Αυγούστου 1920

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β'. ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει το άρθρον 10 του νόμου 1956 "περί μέσων γεωργικών σχολών κλπ,", ως ετροποποιήθη διά του άρθρου 4 του N. διατάγματος της 13 Δεκεμβρίου 1923 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως νόμων τινών γεωργικής και Εποικιστικής υπηρεσίας", προτάσει του Ημετέρου επί της Γεωργίας Υπουργού, μετά σύμφωνον γνωμοδότησιν του Γεωργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν.

Άρθρον 1. 1. Η περίπτωσις β' του εδαφίου 3 του άρθρου 2 του Β. διατάγματος της 7 Αυγούστου 1920 "περί κατατάξεως σπουδών και καθηκόντων των μαθητών των γενικών μέσων γεωργικών Σχολών" τροποποιείται ως εξής "ενδεικτικόν της σπουδής των ήτοι ενδεικτικόν β' τάξεως δημοσίου γυμνασίου, η άλλης ισοτίμου τάξεως δημοσίου εκπαιδευτικού ιδρύματος".

2. Η περίπτωσις γ' του αυτού εδαφίου και άρθρου του αυτού B. διατάγματος τροποποιείται ως εξής· πιστοποιητικόν γεννήσεως εκ του μητρώου των αρρένων, εξ ου να εμφαίνηται ότι κατά την 15 Σεπτεμβρίου του έτους της εισαγωγής των εις την Σχολήν θα έχωσι συμπλήρωσει, το δέκατον έκτον έτος της ηλικίας, μη υπερβή δε το δέκατον ένατον. Οι εκ της αλλοδαπής υποβάλλωσι πιστοποιητικόν της προξενικής αρχής η του ιερέως της κοινότητος.

3. Εν έδαφίω 4 του αυτού άρθρου 2 του αυτού B. διατάγματος η περικοπή "14ον έτος" αντικαθίσταται διά της "16ον έτος".

Άρθρον 2. Οι κατά την δημοσίευσιν του παρόντος μαθηταί των μέσων γεωργικών Σχολών θα καταβάλλουν τα κατά τας άχρι τούδε ισχύουσας διατάξεις δίδακτρα και τροφεία.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 9, τχ A'/17 Ιανουαρίου 1924.

Σελ. 920
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/921.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Εις τον αυτόν Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 4 Ιανουαρίου 1924

Εν ονόματι του Βασιλέως Ο Αντιβασιλεύς

Π. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ

Ο επί της Γεωργίας Υπουργός

A. ΔΟΞΙΑΔΗΣ

Σελ. 921
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/922.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

25

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΗΣ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

(Β, Διάταγμα / 31 Αυγούστου 1921)

Κυβέρνηση Δ. Γούναρη

Υπουργός Κ. Τερτίπης

Περί ιδρύσεως και λειτουργίας εν Πάτραις Μέσης Δενδροκομικής και Αμπελουργικής Σ χολής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει το άρθρον 1 του νόμου 1956 "περί μέσων γεωργικών σχολών κλπ,", εν συνδυασμώ προς το άρθρον 12 εδάφ. 4 του νόμου 2488 "περί οργανισμού της εξωτερικής γεωργικής υπηρεσίας κλπ"., προτάσει του Ημετέρου επί της Γεωργίας Υπουργού, μετά σύμφωνον γνωμοδότησιν του Γεωργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν'

Άρθρον 1. Ο εν Πάτραις Δενδροκομικός και Κηπουρικός Σταθμός μετατρέπεται εις Μέσην Γεωργικήν Σχολήν ειδικήν διά την δενδροκομίαν και την αμπελουργίαν υπό την ονομασίαν "Μέση Δενδροκομική και Αμπελουργική Σχολή Πατρών".

Άρθρον 2, 1. Τα εις την Σχολήν ταύτην διδακτέα μαθήματα και η κατανομή αυτών εις εξάμηνα, ως και αι διατιθέμεναι δι' έκαστον ώραι καθ' εβδομάδα ορίζονται ως εξής:

Έτος Α'.

Αύξων

Εξάμ. A'

Εξάμ, Β'

αριθ.

Μαθήματα

Ώραι

Ώραι

1

Ιχνογραφία

-

2

2

Ελληνικά

2

2

3

Πρακτική Αριθμητική

3

-

4

Γεωμετρία

2

-

5

Φυσική Πειραματική

2

2

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, άρ 166, τχ. A'/7 Σεπτεμβρίου 1921.

Σελ. 922
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/923.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Αύξων αριθ.

Εξαμ. A

Εξαμ, Β

 

Μαθήματα

Ώραι

'Ώραι

6

Γενική Χημεία

2

2

7

Βοτανική

3

3

8

Ζωολογία και εντομολογία

2

2

9

Γεωλογία και Ορυκτολογία

2

1

10

Κλιματολογία και εδαφολογία

-

2

11

Δενδροκομία

-

2

18

18

Έτος Β'.

Αύξων

Εξάμ. A'

Εξάμ, Β'

αριθ.

Μαθήματα

Ώραι

Ώραι

1

Γενική Μηχανική

2

-

2

Χωρομετρία

2

2

3

Δενδροκομία

3

3

4

Αμπελουργία

2

2

5

Γεωργία (Γενική και Ειδική)

2

2

6

Κτηνοτροφία και Πτηνοτροφία

-

2

7

Οινολογία

2

2

8

Ελαιοκομία

-

2

9 :

Εντομολογία

2

-

10

Μελισσοκομία

-

2

11

Σηροτροφία

2

-

12

Πολιτική Οικονομία

1

1

18

18

Ετος Γ.

Αύξων

Εξάμ. A'.

Εξάμ, Β'

αριθ.

Μαθήματα

Ώραι

Ώραι

1

Γεωργία (ειδική)

2

-

2

Σχεδιογραφία πάρκων και κήπων

-

2

3

Υδραυλική

2

-

4

Κηπουρική

2

2

5

Ανθοκομία

-

2

6

Δενδροκομία

2

2

7

Αμπελουργία

2

2

8

Οινολογία

-

2

Σελ. 923
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/924.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Αύξων

Έξαμ, Α'

Έξαμ, Β'

αριθ.

Μαθήματα

Ώραι

Ώραι

9

Ελαιουργία

. 2

-

10

Κτηνοτροφία

2

-

11

Γαλακτοκομία

1

-

12

Γεωργική Οικονομία

2 .

2

13

" Λογιστική

1

1

14

" Νομοθεσία

- -

1

15

Συσκευή, διατήρησις και επεξεργασία όπωρών, λαχανικών, ανθέων και μυρελαιοποιΐα

-

2

18

18

2. Η διδακτέα υλη εκάστου των μαθημάτων ορίζεται λεπτομερώς δι' υπουργικής διαταγής, προτάσει του διδακτικού συμβουλίου.

3. "Εκαστος καθηγητής υποχρεούται εντός προθεσμίας, οριζόμενης υπό του Υπουργείου, να παραδίδη εις την διεύθυνσιν της Σχολής προς εκτύπωσιν η λιθογράφησιν το μάθημα το οποίον διδάσκει η περίληψιν αύτού, εκτός εάν έχωσι προηγουμένως εκτυπωθή τοιαύτα. ·

4. Πρακτικαί ασκήσεις των μαθητών ορίζονται εις τέσσαρας ώρας καθ' εκάστην, κατά δε τας διακοπάς του θέρους εις πέντε,

5. Το είδος των ασκήσεων, ως και τα απαραίτητα εργαλεία τα οποία πρέπει και οι μαθηταί να προμηθεύωνται ιδίαις δαπάναις, κανονίζονται υπό της διευθύνσεως αναλόγως των εργασιών της Σχολής και της εποχής του έτους· πάντως εκ των 50 εβδομάδων του έτους θα ασχολώνται:

14 εβδομάδας μέ την δενδροκομίαν

8 " μέ την αμπελουργίαν

6 " μέ την οινοποιίαν

8 " μέ την κηπουρικήν και την ανθοκομίαν

4 " μέ την κτηνοτροφίαν και πτηνοτροφίαν

6 " μέ την γεωργίαν, μελισσοκομίαν και σηροτροφίαν

5 " μέ την συσκευήν, διατήρησιν και επεξεργασίαν οπωρών, λαχανικών, ανθέων και μυρελαιοποιΐαν.

Η ως άνω κατανομή δύναται να τροποποιηθή δι' υπουργικής διαταγής μετά πρότασιν του Συμβουλίου της Σχολής και απόφασιν του Γεωργικού Συμβουλίου,

6. Αι ασκήσεις των μαθητών γίνονται υπό την άμεσον επίβλεψιν των καθηγητών των διδασκόντων τους σχετικούς κλάδους, βοηθούμενων υπό των επιμελητών

Σελ. 924
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/925.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

και ειδικών, εις έκαστον των οποίων ανατίθεται υπό της διευθύνσεως η επιστασία μιάς η περισσοτέρων εργασιών του κτήματος της Σχολής,

7, Η εν τη Σχολή εκπαίδευσις των μαθητών συμπληρούται δι' εκδρομών εις τα εν Ελλάδι κτήματα η γεωργοβιομηχανικάς εκμεταλλεύσεις,

Άρθρον 3, 1. Η Σχολή αυτή θα λειτουργή κατά τας διατάξεις του νόμου 1956 "περί μέσων γεωργικών σχολών κλπ." και των εκτελεστικών αυτού Β. διαταγμάτων, αι δε διά τας γενικάς μέσας Γεωργικάς Σχολάς ισχύουσαι διατάξεις περί διαρκείας σπουδών, κατατάξεως μαθητών, τροφείων και διδάκτρων, ιματισμού, κατανομής ωρών του ημερησίου προγράμματος πειθαρχικών ποινών, προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, εφαρμόζονται και διά την Σχολήν ταύτην,

2. Οι πτυχιούχοι της Σχολής ταύτης έχουν τα αυτά προσόντα διά κατάληψιν δημοσίας θέσεως κλπ. με τους πτυχιούχους των άλλων δημοσίων μέσων γεωργικών σχολών.

Άρθρον 4. Το παρά τω μετατρεπομένω σταθμώ υπηρετούν προσωπικόν τοττοθετείται αυτοδικαίως δυνάμει του παρόντος εις αντιστοίχους θέσεις της Σχολής ταύτης, εφ' όσον προβλέπονται τοιαύται υπό του νόμου 1956.

Εις τον αυτόν Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

Εν Προύση τη 31 Αυγούστου 1921

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β.

Ο επί της Γεωργίας Υπουργός

Κ. ΤΕΡΤΙΠΗΣ

Σελ. 925
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/926.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

26 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

(Π. Διάταγμα / 9 Ιουλίου 1925)

Κυβέρνηση θ. Πάγκαλου

Υπουργός Κ. Σταμούλης

Περί κατατάξεως, σπουδών και καθηκόντων των μαθητών των γενικών μέσων γεωργικών σχολών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Έχοντες υπ' όψει το άρθρον 10 του νόμου υπ' αριθ. 1956 του 1920 "περί μέσων γεωργικών σχολών κλπ.", ως και το Νομ. Διάταγμα της 13 Δεκεμβρίου 1923 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως νόμων τινών Γεωργικής και Εποικιστικής Υπηρεσίας", προτάσει του Ημετέρου επί της Γεωργίας Υπουργού', μετά σύμφωνον γνωμοδότησιν του παρά τω αυτώ Υπουργειω Γεωργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν

Άρθρον 1. 1. Η διάρκεια των σπουδών εις τας Μέσας Γεωργικάς Σχολάς γενικής γεωργικής εκπαιδεύσεως ορίζεται τριετής.

2. Το σχολικόν έτος άρχεται την 15 Σεπτεμβρίου και λήγει την 30ήν Ιουνίου του επομένου έτους.

3. Κατά τας θερινάς διακοπάς των μαθημάτων εξακολουθούν αι πρακτικαί ασκήσεις, μη επιτρεπομένης της απομακρύνσεως εκ της Σχολήςτών μαθητών, ειμή κατόπιν αδείας παρεχομένης υπό της Διευθύνσεως εις τους μαθητάς.

Άρθρον 2. 1. Εις τας Σχολάς ταύτας γίνονται δεκτοί εσωτερικοί η εξωτερικοί μαθηταί η και αμφοτέρων των κατηγοριών.

2. Ο αριθμός των εις εκάστην Σχολήν εισακτέων κατ' έτος εσωτερικών η και εξωτερικών μαθητών ορίζεται κατόπιν προτάσεως του Διευθυντού της Σχολής διά προκηρύξεως τουΥπουργού της Γεωργίας, δημοσιευομένης διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και του ημερησίου τύπου εντός του μηνός Ιουλίου εκάστου έτους το βραδύτερον.

3. Οι υποψήφιοι, εσωτερικοί μαθηταί πρέπει να υποβάλωσιν εις το επί της Γεωργίας Υπουργείον (Διεύθυνσιν Γεωργίας) μέχρι της 15 Αυγούστου.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 188, τχ. Α'/22 Ιουλίου 1925.

Σελ. 926
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/927.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ά') Αίτησιν εν η αναγράφεται η κατοικία και η διεύθυνσις του αιτούντος και η Σχολή εν τη οποία επιθυμεί να καταταχθή. ,

β') Ενδεικτικόν της σπουδής των, ήτοι ενδεικτικόν τουλάχιστον β' τάξεως δημοσίου γυμνασίου της ημεδαπής η άλλης ισοτίμου τάξεως δημοσίου εκπαιδευτικού ιδρύματος. ;

γ') Πιστοποιητικόν γεννήσεως εκ του μητρώου, των αρρένων, εξ ου να εμφαίνηται ότι κατά την 15 Σεπτεμβρίόυ του έτους της εισαγωγής των εις την Σχολήν θα έχωσι συμπληρώσει το 16ον έτός της ηλικίας, μη υπερβή δε το 19ον. Οι εκ της αλλοδαπής υποβάλλουν πιστοποιητικόν της Προξενικής αρχής η του ιερέως της κοινότητος.

4. Οι υποψήφιοι εξωτερικοί μαθηταί πρέπει να υποβάλωσιν εντός της αυτής προθεσμίας (15 Αυγούστου) τα αυτά ως και οι εσωτερικοί πιστοποιητικά. Η ηλικία όμως τούτων δέον κατά την 15 Σεπτεμβρίου του έτους της εισαγωγής να είνε ανωτέρα του 16ου έτους και κατωτέρα του 23ου.

5. Διά τους μη προσάγοντας πιστοποιητικά αναγράφοντα την ημερομηνίαν γεννήσεως, ως τοιαύτη λογίζεται η 1η Ιανουαρίου του έτους της γεννήσεως.

6. Εάν ο αριθμός των εχόντων τα ανωτέρω προσόντα υπερβαίνη τον αριθμόν των ορισθεισών θέσεων, καταρτίζεται πίναξ δι' εκάστην κατηγορίαν (εσωτερικών και εξωτερικών) αναλόγως του βαθμού, ον κέκτηται έκαστος υποψήφιος εις το ενδεικτικόν της β' τάξεως γυμνασίου. Εν περιπτώσει δε καθ' ην προσάγεται ενδεικτικόν ανωτέρας τάξεως δημοσίου εκπαιδευτικού ιδρύματος τότε δι' εκάστην τάξιν υπέρ την β' τάξιν Γυμνασίου, προστίθεται ήμισυ βαθμού εις τον εν τω ενδεικτικώ αναγραφόμενον βαθμόν και ούτω κανονίζεται η εν τω πίνακι σειρά του αιτούντος. Ενδεικτικά μη αναγράφοντα βαθμόν δεν λαμβάνονται υπ' όψιν.

7. Μεταξύ πλειόνων εχόντων τα αυτά προσόντα προτιμώνται οι παρουσιάζοντες ενδεικτικόν γυμνασίου εδρεύοντος εις αγροτικήν κοινότητα, όντες δε τέκνα γονέων ασκούντων το επάγγελμα του γεωργού.

8. Επί τη βάσει των ως άνω πινάκων καλούνται διά πράξεως του Υπουργού και εντός προθεσμίας οριζόμενης εν αυτή, όπως εμφανισθώσιν ενώπιον του Διευθυντού της Σχολής υποψήφιοι ισάριθμοι προς τους εν τη προκηρύξει οριζόμενους εισακτέους δι' εκάστην κατήγορίαν (εσωτερικούς και εξωτερικούς).

9. Οι προσερχόμενοι υποβάλλονται προ της εγγραφής των εις ιατρικήν εξέτασιν υπό επιτροπής, αποτελούμενης εκ του διευθυντού και του Ιατρού της Σχολής και ενός έτι Ιατρού, οριζομένου υπό του Διδακτικού Συμβουλίου, εάν είνε υγιείς και σωματικώς ικανοί διά γεωργικάς εργασίας, Τής Επιτροπής ταύτης η απόφασις είνε τελεσίδικος περί της αποδοχής η μη αυτών.

10. Προς αναπλήρωσιν των μη εγκαίρως παρουσιαζομένων ως και των κατά την ανωτέρω παράγραφον κρινόμενων ακαταλλήλων, ο Υπουργός, προτάσει

Σελ. 927
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/928.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

του διευθυντού της Σχολής, δύναται να καλέση τους αμέσως κατά σειράν εις τους κατά την παράγραφον 6 πίνακας αναγραφόμενους υποψηφίους μέχρι συμπληρώσεως του ορισθέντος δι' εκάστην κατηγορίαν αριθμού εισακτέων, πάντως δε εφ' όσον δεν έχει παρέλθει εν τω μεταξύ η 15 Οκτωβρίου.

11. Εκ των γενομένων δεκτών μαθητών, αποβάλλονται της Σχολής οι μη προσερχόμενοι εντός 15 ημερών από της προσκλήσεως των, ως και οι προσάγοντες ψευδή πιστοποιητικά και προβάντες εις ανακριβείς δηλώσεις περί των προσόντων αυτών, επιφυλασσομένης και της ποινικής διώξεως,

12. Τους μαθητάς εγγράφει ο διευθυντής εις μαθητολόγιον άνευ τινός εκπαιδευτικού τέλους.

Άρθρον 5, 1. Τα διδασκόμενα μαθήματα εις τας Σχολάς ταύτας ως και αι διατιθέμεναι δι' έκαστον ώραι καθ' εβδομάδα ορίζονται ως εξής.

Έτος Α'.

Ώραι

1) Μαθηματικά 3

2) Φυσική και μετεωρολογία 2

3) Χημεία 3

4) Βοτανική 2

5) Ζωολογία και Γεν. Εντομολογία 1

6) Ορυκτολογία και Γεωλογία 1

7) Γεωργική Μηχανική (αρχαί μηχανικής τοπογραφίας) 2

8) Ιχνογραφία 1

9) Γεωργία 1

10) Ζωοτεχνία (Ανατομ. Φυσιολ. εξωτερικόν) 2

18

Έτος Β'

1) Γεωργία 3

2) Δενδροκομία 2

3) Ζωοτεχνία 2

4) Γεωργική Μηχανική (Υψομέτρησις, Γεωργ. μηχανολογία) 2

5) Αμπελουργία, Ελαιοκομία 2

6) Γεωργικαί Βιομηχανίαι Οινοποιΐα, Ελαιουργία 2

7) Γαλακτοκομία (βουτυροκομία, τυροκομία) και παραγωγή τεχνικού ψύχους 2

8) Γεωργική Εντομολογία 1

9) Μελισσοκομία - Σηροτροφία 1

Σελ. 928
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/929.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

10) Πολιτική Οικονομία

18

Έτος Γ΄

1) Γεωργία 3

2) Δενδροκομία, Κηπουρική, Ανθοκομία 2

3) Ζωοτεχνία 2 4) Γεωργική Μηχανική (Κινητήρες Εσωτερικ. καύσεως Υδραυλική, Οικοδομική) 2

5) Γεωργικαί Βιομηχανίαι (Συντήρησις προϊόντων. Αλευροποιία, Μυρελοποιία) 1

6) Γεωργική Οικονομία . 2

7) Γεωργική Λογιστική 2

8) Εγκυκλοπαιδεία δικαίου και Γεωργ. Νομοθεσίαι 1

9) Φυτοπαθολογία 1

10) Στοιχεία Κτηνιατρικής και Πεταλωτικής 2

18

2) Η διδακτέα ύλη εκάστου των μαθημάτων ορίζεται λεπτομερώς δι' Υπουργικής Διαταγής, προτάσει του διδακτικού συμβουλίου.

3) Έκαστος καθηγητής υποχρεούται εντός προθεσμίας οριζόμενης υπό του Υπουργείου, να παραδίδη εις την Διεύθυνσιν της Σχολής, προς εκτύπωσιν η λιθογράφησιν το μάθημα το οποίον διδάσκει η περίληψιν αυτού, εκτός εάν έχωσι εκτυπωθή τοιαύτα, και εγκριθώσιν υπό του Διδακτικού Συμβουλίου προτάσει του οικείου καθηγητού.

Άρθρον 6. 1, Αι πρακτικαί ασκήσεις των μαθητών ορίζονται ειςτρείς ώρας καθ' εκάστην, κατά δε τας διακοπάς του θέρους εις τεσσάρας.

2. Το είδος των ασκήσεων, ως και τα απαραίτητα εργαλεία, τα οποία δέον οι μαθηταί να προμηθεύωνται ιδίαις δαπάναις, κανονίζονται υπό της Διευθύνσεως αναλόγως των εργασιών της Σχολής.

3. Αι ασκήσεις των μαθητών γίνονται υπό την άμεσον επίβλεψιν των καθηγητών των διδασκόντων τους σχετικούς κλάδους βοηθούμενων υπό των επιμελητών και ειδικών, εις έκαστον των οποίων ανατίθεται η επιστασία μιάς η περισσοτέρων εργασιών του κτήματος της Σχολής.

4. Η εν τη Σχολή εκπαίδευσις των μαθητών συμπληρούται δι' εκδρομών εις τα εν Ελλάδι κτήματα.

Άρθρον 7. Η κατανομή των ωρών του ημερησίου προγράμματος θα κανονίζεται διά πάσαν εποχήν υπό προγράμματος συντασσομένου υπό του Συμβουλίου της Σχολής.

59

Σελ. 929
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/930.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Προαγωγικαί και απολυτήριοι εξετάσεις

Άρθρον 9. 1. Η προαγωγή και η απόλυσις των μαθητών κανονίζεται εκ των βαθμών των καθ' άπαν το έτος προφορικών και γραπτών δοκιμασιών αυτών εις τα μαθήματα, ως και εκ του βαθμού των προφορικών εξετάσεων του τέλους του σχολικού έτους.

2. Εν εκάστω των μαθημάτων γίνεται εντός μεν εκάστου τριμήνου καθ' ημέραν οριζομένην υπό του διδάσκοντος, μία γραπτή δοκιμασία, κατά το τέλος δε του σχολικού έτους και μία προφορική εξέτασις εφ' όλης της διδαχθείσης όλης αυτού.

3. Αι γραπταί αύται δοκιμασίαι, ενεργούνται ενώπιον του διδάσκοντος το οικείον μάθημα.

4. Μαθητής αποσχών από τινός γραπτής δοκιμασίας, ένεκα νόσου η άλλης τινός αιτίας, δύναται να υποστή τοιαύτη εν άλλη ημέρα οριζομένη υπό του διδάσκοντος το οικείον μάθημα, αν δε και πάλιν δεν εμφανισθή βαθμολογείται διά του 0.

5. Επίσης λαμβάνει ως βαθμόν μηδέν προφορικής δοκιμασίας κατά τι τρίμηνον 6 μηδόλως παρακολουθήσας κατά τούτο το οικείον μάθημα.

6. Τα δοκίμια των γραπτών δοκιμασιών φέροντα την σφραγίδα της Σχολής και τας μονογραφίας του διευθύνοντος και του διδάσκοντος το οικείον μάθημα κατατίθενται παρ' αυτού εις το γραφείον του Διευθυντού εντός πέντε ημερών από της δοκιμασίας, φυλάσσονται δε μέχρι του επομένου σχολικού έτους.

7. Το πρώτον τρίμηνον περιλαμβάνει άπαν το μέχρι τέλους Δεκεμβρίου διάστημα, το δεύτερον λήγει εις το τέλος Φεβρουαρίου, το δε τρίτον τρίμηνον λήγει τα μέσα Ιουνίου.

Άρθρον 10, Βαθμοί της επιδόσεως των μαθητών ορίζονται οι εξής: 1-4.99 κακώς 5-8J39 μετριώτατα 9-11.99 μετρίως

12-12.99 σχεδόν καλώς

13-15,99 καλώς . 16-18.9.9 λίαν καλώς 19-20 άριστα.

Άρθρον 11, Εντός του τελευταίου δεκαημέρου εκάστου τριμήνου οφείλουσι να παραδίδωσιν οι διδάσκοντες εις τον Διευθυντήν της Σχολής επί φύλλου χάρτου, φέροντος την υπογραφήν των, τους βαθμούς, ων ηξιώθη έκαστος μαθητής εν εκάστω μαθήματι κατά το λήξαν τρίμηνον.

Δίδονται δε δύο τοιούτοι, βαθμοί, εξ ων ο μεν πρώτος εμφαίνει τον μέσον όρον των προφορικών δοκιμασιών, ο δε δεύτερος είναι ο της γραπτής δοκιμασίας. Εντός δε του τελευταίου δεκαημέρου του Ιουνίου δίδονται υπό των διδασκόντων

Σελ. 930
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/931.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

και οι βαθμοί των προφορικών εξετάσεων του τέλους του έτους.

2. Τα ημιαθροίσματα των βαθμών των τριμήνων αναγράφονται εν τω βιβλίω του γενικού ελέγχου, εν τω οποίω επίσης εις ειδικήν στήλην αναγράφονται οι βαθμοί των προφορικών εξετάσεων του τέλους του έτους.

3. Η πράξις βαθμολογείται καθ' έκαστον τρίμηνον υπό εκάστου των μελών του Συμβουλίου, επί τη βάσει προσωπικής αντιλήψεως και των πληροφοριών των οικείων επιμελητών, αναφέρεται δε εις το βιβλίον του γενικού ελέγχου· εις βαθμός ανά τριμηνίαν, όστις είναι ο μέσος όρος της βαθμολογίας της δοθείσης υφ' όλων των μελών του Συμβουλίου.

Άρθρον 12, 1. Ο γενικός βαθμός εκάστου έτους προκύπτει διά της διαιρέσεως διά του 3 του αθροίσματος,

α') Του μέσου βαθμού της θεωρίας διπλασιαζομένου.

β') Του μέσου βαθμού της πράξεως.

2. Ο μέσος βαθμός της θεωρίας προκύπτει εκ των βαθμών των θεωρητικών μαθημάτων, Ο βαθμός εκάστου Θεωρητικού μαθήματος είναι ο μέσος όρος των βαθμών εκάστου τριμήνου και των προφορικών εξετάσεων του τέλους έτους, αφού πολλαπλασιασθή επί συντελεστήν ίσον μέ τον αριθμόν των εβδομαδιαίων ωρών. Το άθροισμα των βαθμών όλων των θεωρητικών μαθημάτων, διαιρούμενον διά του αθροίσματος όλων των συντελεστών, δίδει τον μέσον βαθμόν της θεωρίας,

3. Ο μέσος βαθμός της πράξεως προκύπτει εκ της διαιρέσεως διά 3 των βαθμών όλων των τριμήνων,

4. Διά να προάγηται μαθητής τις πρέπει να έχη μέσον βαθμόν τουλάχιστον 12 και εις την θεωρίαν και εις την πράξιν.

5. Μαθητής μη τυχών μέσου βαθμού τουλάχιστον ένδεκα (11) εις την θεωρίαν η την πράξιν η την διαγωγήν, απορρίπτεται.

6. Μαθητής τυχών μέσου βαθμού μεταξύ 11 και 12, υποχρεούται να υποβληθή και πάλιν εις εξετάσεις κατά Σεπτέμβριον, και να εργασθή καθ' όλον το διάστημα των θερινών διακοπών, μόνον δε εάν τύχη τότε βαθμού προβιβασίμου (12) προάγεται εις την αμέσως ανωτέραν τάξιν.

7. Μαθητής μη τυχών μέσου βαθμού τουλάχιστον 8 εις δύο μαθήματα, απορρίπτεται, ανεξαρτήτως του γενικού βαθμού ον έχει,

8) Μαθητής διαμείνας δις εν τη αυτή τάξει και μη προαχθείς, δεν δύναται να επαναλάβη και εκ τρίτου τα μαθήματα της αυτής τάξεως, αλλ' αποπέμπεται της Σχολής, εάν δε ο μέσος βαθμός της θεωρίας η της πράξεως ενός μαθητού είναι κατώτερος του 8, τότε δεν δύναται ούτος να επάναλάβη, και εκ δευτέρου τα μαθήματα αλλ' αποπέμπεται της Σχολής.

9. Μαθητής λαβών καθ' όλον το έτος, δι' οιονδήποτε λόγον, άνω των 150 απουσιών, υποχρεούται να επαναλάβη τα μαθήματα της αυτής τάξεως κατά

Σελ. 931
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 912
  17_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

  24 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

  (Β. Διάταγμα / 7 Αυγούστου 1920)

  Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου

  Υπουργός Γ. Καφαντάρης

  Περί κατατάξεως, σπουδών και καθηκόντων των μαθητών των γενικών μέσων γεωργικών σχολών [1]

  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

  ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

  Έχοντες υπ' όψει το άρθρον 10 του νόμου υπ' αριθ. 1956 του 1920 "περί Μέσων Γεωργικών Σχολών κλπ.", προτάσει του Ημετέρου επί της Γεωργίας Υπουργού, μετά σύμφωνον γνωμοδότησιν του παρά τω αυτώ Υπουργείω Γεωργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν·

  Διάρκεια σπουδών

  Άρθρον 1. 1. Η διάρκεια των σπουδών εις τας Μέσας Γεωργικάς Σχολάς γενικής γεωργικής εκπαιδεύσεως ορίζεται τριετής, κατά το τελευταίον όμως εξάμηνον του γ' έτους η διδασκαλία περιορίζεται μέχρι τέλους Απριλίου, αι δε πρακτικαί ασκήσεις εξακολουθούν μέχρι τέλους του σχολικού έτους.

  2. Το μεν 1ον εξάμηνον εκάστου έτους άρχεται την 15 Σεπτεμβρίου και λήγει την 30 Ιανουαρίου του επομένου έτους, το δε δεύτερον την 1 Φεβρουαρίου και λήγει την 30 Ιουνίου του αυτού έτους.

  3. Κατά τας θερινάς διακοπάς των μαθημάτων εξακολουθούσιν αι πρακτικαί ασκήσεις, μη παρεχομένης υπό της Διευθύνσεως αδείας εις τους μαθητάς ειμή εις τους της α' τάξεως εκ περιτροπής και εις το ήμισυ του ολικού αριθμού αυτών εκάστοτε.

  Περί κατατάξεως των μαθητών

  'Άρθρον 2. 1. Εις τας Σχολάς ταύτας γίνονται δεκτοί εσωτερικοί η εξωτερικοί μαθηταί η και αμφοτέρων των κατηγοριών.

  2. Ο αριθμός των εις εκάστην Σχολήν εισακτέων κατ' έτος εσωτερικών

  Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 184, τχ. Α'/17 Αυγούστου 1920