Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:960
 
Αριθμός τόμων:2ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Νομοθεσία
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 26.12 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 922-941 από: 962
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/922.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

25

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΗΣ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

(Β, Διάταγμα / 31 Αυγούστου 1921)

Κυβέρνηση Δ. Γούναρη

Υπουργός Κ. Τερτίπης

Περί ιδρύσεως και λειτουργίας εν Πάτραις Μέσης Δενδροκομικής και Αμπελουργικής Σ χολής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει το άρθρον 1 του νόμου 1956 "περί μέσων γεωργικών σχολών κλπ,", εν συνδυασμώ προς το άρθρον 12 εδάφ. 4 του νόμου 2488 "περί οργανισμού της εξωτερικής γεωργικής υπηρεσίας κλπ"., προτάσει του Ημετέρου επί της Γεωργίας Υπουργού, μετά σύμφωνον γνωμοδότησιν του Γεωργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν'

Άρθρον 1. Ο εν Πάτραις Δενδροκομικός και Κηπουρικός Σταθμός μετατρέπεται εις Μέσην Γεωργικήν Σχολήν ειδικήν διά την δενδροκομίαν και την αμπελουργίαν υπό την ονομασίαν "Μέση Δενδροκομική και Αμπελουργική Σχολή Πατρών".

Άρθρον 2, 1. Τα εις την Σχολήν ταύτην διδακτέα μαθήματα και η κατανομή αυτών εις εξάμηνα, ως και αι διατιθέμεναι δι' έκαστον ώραι καθ' εβδομάδα ορίζονται ως εξής:

Έτος Α'.

Αύξων

Εξάμ. A'

Εξάμ, Β'

αριθ.

Μαθήματα

Ώραι

Ώραι

1

Ιχνογραφία

-

2

2

Ελληνικά

2

2

3

Πρακτική Αριθμητική

3

-

4

Γεωμετρία

2

-

5

Φυσική Πειραματική

2

2

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, άρ 166, τχ. A'/7 Σεπτεμβρίου 1921.

Σελ. 922
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/923.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Αύξων αριθ.

Εξαμ. A

Εξαμ, Β

 

Μαθήματα

Ώραι

'Ώραι

6

Γενική Χημεία

2

2

7

Βοτανική

3

3

8

Ζωολογία και εντομολογία

2

2

9

Γεωλογία και Ορυκτολογία

2

1

10

Κλιματολογία και εδαφολογία

-

2

11

Δενδροκομία

-

2

18

18

Έτος Β'.

Αύξων

Εξάμ. A'

Εξάμ, Β'

αριθ.

Μαθήματα

Ώραι

Ώραι

1

Γενική Μηχανική

2

-

2

Χωρομετρία

2

2

3

Δενδροκομία

3

3

4

Αμπελουργία

2

2

5

Γεωργία (Γενική και Ειδική)

2

2

6

Κτηνοτροφία και Πτηνοτροφία

-

2

7

Οινολογία

2

2

8

Ελαιοκομία

-

2

9 :

Εντομολογία

2

-

10

Μελισσοκομία

-

2

11

Σηροτροφία

2

-

12

Πολιτική Οικονομία

1

1

18

18

Ετος Γ.

Αύξων

Εξάμ. A'.

Εξάμ, Β'

αριθ.

Μαθήματα

Ώραι

Ώραι

1

Γεωργία (ειδική)

2

-

2

Σχεδιογραφία πάρκων και κήπων

-

2

3

Υδραυλική

2

-

4

Κηπουρική

2

2

5

Ανθοκομία

-

2

6

Δενδροκομία

2

2

7

Αμπελουργία

2

2

8

Οινολογία

-

2

Σελ. 923
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/924.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Αύξων

Έξαμ, Α'

Έξαμ, Β'

αριθ.

Μαθήματα

Ώραι

Ώραι

9

Ελαιουργία

. 2

-

10

Κτηνοτροφία

2

-

11

Γαλακτοκομία

1

-

12

Γεωργική Οικονομία

2 .

2

13

" Λογιστική

1

1

14

" Νομοθεσία

- -

1

15

Συσκευή, διατήρησις και επεξεργασία όπωρών, λαχανικών, ανθέων και μυρελαιοποιΐα

-

2

18

18

2. Η διδακτέα υλη εκάστου των μαθημάτων ορίζεται λεπτομερώς δι' υπουργικής διαταγής, προτάσει του διδακτικού συμβουλίου.

3. "Εκαστος καθηγητής υποχρεούται εντός προθεσμίας, οριζόμενης υπό του Υπουργείου, να παραδίδη εις την διεύθυνσιν της Σχολής προς εκτύπωσιν η λιθογράφησιν το μάθημα το οποίον διδάσκει η περίληψιν αύτού, εκτός εάν έχωσι προηγουμένως εκτυπωθή τοιαύτα. ·

4. Πρακτικαί ασκήσεις των μαθητών ορίζονται εις τέσσαρας ώρας καθ' εκάστην, κατά δε τας διακοπάς του θέρους εις πέντε,

5. Το είδος των ασκήσεων, ως και τα απαραίτητα εργαλεία τα οποία πρέπει και οι μαθηταί να προμηθεύωνται ιδίαις δαπάναις, κανονίζονται υπό της διευθύνσεως αναλόγως των εργασιών της Σχολής και της εποχής του έτους· πάντως εκ των 50 εβδομάδων του έτους θα ασχολώνται:

14 εβδομάδας μέ την δενδροκομίαν

8 " μέ την αμπελουργίαν

6 " μέ την οινοποιίαν

8 " μέ την κηπουρικήν και την ανθοκομίαν

4 " μέ την κτηνοτροφίαν και πτηνοτροφίαν

6 " μέ την γεωργίαν, μελισσοκομίαν και σηροτροφίαν

5 " μέ την συσκευήν, διατήρησιν και επεξεργασίαν οπωρών, λαχανικών, ανθέων και μυρελαιοποιΐαν.

Η ως άνω κατανομή δύναται να τροποποιηθή δι' υπουργικής διαταγής μετά πρότασιν του Συμβουλίου της Σχολής και απόφασιν του Γεωργικού Συμβουλίου,

6. Αι ασκήσεις των μαθητών γίνονται υπό την άμεσον επίβλεψιν των καθηγητών των διδασκόντων τους σχετικούς κλάδους, βοηθούμενων υπό των επιμελητών

Σελ. 924
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/925.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

και ειδικών, εις έκαστον των οποίων ανατίθεται υπό της διευθύνσεως η επιστασία μιάς η περισσοτέρων εργασιών του κτήματος της Σχολής,

7, Η εν τη Σχολή εκπαίδευσις των μαθητών συμπληρούται δι' εκδρομών εις τα εν Ελλάδι κτήματα η γεωργοβιομηχανικάς εκμεταλλεύσεις,

Άρθρον 3, 1. Η Σχολή αυτή θα λειτουργή κατά τας διατάξεις του νόμου 1956 "περί μέσων γεωργικών σχολών κλπ." και των εκτελεστικών αυτού Β. διαταγμάτων, αι δε διά τας γενικάς μέσας Γεωργικάς Σχολάς ισχύουσαι διατάξεις περί διαρκείας σπουδών, κατατάξεως μαθητών, τροφείων και διδάκτρων, ιματισμού, κατανομής ωρών του ημερησίου προγράμματος πειθαρχικών ποινών, προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, εφαρμόζονται και διά την Σχολήν ταύτην,

2. Οι πτυχιούχοι της Σχολής ταύτης έχουν τα αυτά προσόντα διά κατάληψιν δημοσίας θέσεως κλπ. με τους πτυχιούχους των άλλων δημοσίων μέσων γεωργικών σχολών.

Άρθρον 4. Το παρά τω μετατρεπομένω σταθμώ υπηρετούν προσωπικόν τοττοθετείται αυτοδικαίως δυνάμει του παρόντος εις αντιστοίχους θέσεις της Σχολής ταύτης, εφ' όσον προβλέπονται τοιαύται υπό του νόμου 1956.

Εις τον αυτόν Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

Εν Προύση τη 31 Αυγούστου 1921

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β.

Ο επί της Γεωργίας Υπουργός

Κ. ΤΕΡΤΙΠΗΣ

Σελ. 925
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/926.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

26 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

(Π. Διάταγμα / 9 Ιουλίου 1925)

Κυβέρνηση θ. Πάγκαλου

Υπουργός Κ. Σταμούλης

Περί κατατάξεως, σπουδών και καθηκόντων των μαθητών των γενικών μέσων γεωργικών σχολών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Έχοντες υπ' όψει το άρθρον 10 του νόμου υπ' αριθ. 1956 του 1920 "περί μέσων γεωργικών σχολών κλπ.", ως και το Νομ. Διάταγμα της 13 Δεκεμβρίου 1923 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως νόμων τινών Γεωργικής και Εποικιστικής Υπηρεσίας", προτάσει του Ημετέρου επί της Γεωργίας Υπουργού', μετά σύμφωνον γνωμοδότησιν του παρά τω αυτώ Υπουργειω Γεωργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν

Άρθρον 1. 1. Η διάρκεια των σπουδών εις τας Μέσας Γεωργικάς Σχολάς γενικής γεωργικής εκπαιδεύσεως ορίζεται τριετής.

2. Το σχολικόν έτος άρχεται την 15 Σεπτεμβρίου και λήγει την 30ήν Ιουνίου του επομένου έτους.

3. Κατά τας θερινάς διακοπάς των μαθημάτων εξακολουθούν αι πρακτικαί ασκήσεις, μη επιτρεπομένης της απομακρύνσεως εκ της Σχολήςτών μαθητών, ειμή κατόπιν αδείας παρεχομένης υπό της Διευθύνσεως εις τους μαθητάς.

Άρθρον 2. 1. Εις τας Σχολάς ταύτας γίνονται δεκτοί εσωτερικοί η εξωτερικοί μαθηταί η και αμφοτέρων των κατηγοριών.

2. Ο αριθμός των εις εκάστην Σχολήν εισακτέων κατ' έτος εσωτερικών η και εξωτερικών μαθητών ορίζεται κατόπιν προτάσεως του Διευθυντού της Σχολής διά προκηρύξεως τουΥπουργού της Γεωργίας, δημοσιευομένης διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και του ημερησίου τύπου εντός του μηνός Ιουλίου εκάστου έτους το βραδύτερον.

3. Οι υποψήφιοι, εσωτερικοί μαθηταί πρέπει να υποβάλωσιν εις το επί της Γεωργίας Υπουργείον (Διεύθυνσιν Γεωργίας) μέχρι της 15 Αυγούστου.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 188, τχ. Α'/22 Ιουλίου 1925.

Σελ. 926
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/927.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ά') Αίτησιν εν η αναγράφεται η κατοικία και η διεύθυνσις του αιτούντος και η Σχολή εν τη οποία επιθυμεί να καταταχθή. ,

β') Ενδεικτικόν της σπουδής των, ήτοι ενδεικτικόν τουλάχιστον β' τάξεως δημοσίου γυμνασίου της ημεδαπής η άλλης ισοτίμου τάξεως δημοσίου εκπαιδευτικού ιδρύματος. ;

γ') Πιστοποιητικόν γεννήσεως εκ του μητρώου, των αρρένων, εξ ου να εμφαίνηται ότι κατά την 15 Σεπτεμβρίόυ του έτους της εισαγωγής των εις την Σχολήν θα έχωσι συμπληρώσει το 16ον έτός της ηλικίας, μη υπερβή δε το 19ον. Οι εκ της αλλοδαπής υποβάλλουν πιστοποιητικόν της Προξενικής αρχής η του ιερέως της κοινότητος.

4. Οι υποψήφιοι εξωτερικοί μαθηταί πρέπει να υποβάλωσιν εντός της αυτής προθεσμίας (15 Αυγούστου) τα αυτά ως και οι εσωτερικοί πιστοποιητικά. Η ηλικία όμως τούτων δέον κατά την 15 Σεπτεμβρίου του έτους της εισαγωγής να είνε ανωτέρα του 16ου έτους και κατωτέρα του 23ου.

5. Διά τους μη προσάγοντας πιστοποιητικά αναγράφοντα την ημερομηνίαν γεννήσεως, ως τοιαύτη λογίζεται η 1η Ιανουαρίου του έτους της γεννήσεως.

6. Εάν ο αριθμός των εχόντων τα ανωτέρω προσόντα υπερβαίνη τον αριθμόν των ορισθεισών θέσεων, καταρτίζεται πίναξ δι' εκάστην κατηγορίαν (εσωτερικών και εξωτερικών) αναλόγως του βαθμού, ον κέκτηται έκαστος υποψήφιος εις το ενδεικτικόν της β' τάξεως γυμνασίου. Εν περιπτώσει δε καθ' ην προσάγεται ενδεικτικόν ανωτέρας τάξεως δημοσίου εκπαιδευτικού ιδρύματος τότε δι' εκάστην τάξιν υπέρ την β' τάξιν Γυμνασίου, προστίθεται ήμισυ βαθμού εις τον εν τω ενδεικτικώ αναγραφόμενον βαθμόν και ούτω κανονίζεται η εν τω πίνακι σειρά του αιτούντος. Ενδεικτικά μη αναγράφοντα βαθμόν δεν λαμβάνονται υπ' όψιν.

7. Μεταξύ πλειόνων εχόντων τα αυτά προσόντα προτιμώνται οι παρουσιάζοντες ενδεικτικόν γυμνασίου εδρεύοντος εις αγροτικήν κοινότητα, όντες δε τέκνα γονέων ασκούντων το επάγγελμα του γεωργού.

8. Επί τη βάσει των ως άνω πινάκων καλούνται διά πράξεως του Υπουργού και εντός προθεσμίας οριζόμενης εν αυτή, όπως εμφανισθώσιν ενώπιον του Διευθυντού της Σχολής υποψήφιοι ισάριθμοι προς τους εν τη προκηρύξει οριζόμενους εισακτέους δι' εκάστην κατήγορίαν (εσωτερικούς και εξωτερικούς).

9. Οι προσερχόμενοι υποβάλλονται προ της εγγραφής των εις ιατρικήν εξέτασιν υπό επιτροπής, αποτελούμενης εκ του διευθυντού και του Ιατρού της Σχολής και ενός έτι Ιατρού, οριζομένου υπό του Διδακτικού Συμβουλίου, εάν είνε υγιείς και σωματικώς ικανοί διά γεωργικάς εργασίας, Τής Επιτροπής ταύτης η απόφασις είνε τελεσίδικος περί της αποδοχής η μη αυτών.

10. Προς αναπλήρωσιν των μη εγκαίρως παρουσιαζομένων ως και των κατά την ανωτέρω παράγραφον κρινόμενων ακαταλλήλων, ο Υπουργός, προτάσει

Σελ. 927
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/928.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

του διευθυντού της Σχολής, δύναται να καλέση τους αμέσως κατά σειράν εις τους κατά την παράγραφον 6 πίνακας αναγραφόμενους υποψηφίους μέχρι συμπληρώσεως του ορισθέντος δι' εκάστην κατηγορίαν αριθμού εισακτέων, πάντως δε εφ' όσον δεν έχει παρέλθει εν τω μεταξύ η 15 Οκτωβρίου.

11. Εκ των γενομένων δεκτών μαθητών, αποβάλλονται της Σχολής οι μη προσερχόμενοι εντός 15 ημερών από της προσκλήσεως των, ως και οι προσάγοντες ψευδή πιστοποιητικά και προβάντες εις ανακριβείς δηλώσεις περί των προσόντων αυτών, επιφυλασσομένης και της ποινικής διώξεως,

12. Τους μαθητάς εγγράφει ο διευθυντής εις μαθητολόγιον άνευ τινός εκπαιδευτικού τέλους.

Άρθρον 5, 1. Τα διδασκόμενα μαθήματα εις τας Σχολάς ταύτας ως και αι διατιθέμεναι δι' έκαστον ώραι καθ' εβδομάδα ορίζονται ως εξής.

Έτος Α'.

Ώραι

1) Μαθηματικά 3

2) Φυσική και μετεωρολογία 2

3) Χημεία 3

4) Βοτανική 2

5) Ζωολογία και Γεν. Εντομολογία 1

6) Ορυκτολογία και Γεωλογία 1

7) Γεωργική Μηχανική (αρχαί μηχανικής τοπογραφίας) 2

8) Ιχνογραφία 1

9) Γεωργία 1

10) Ζωοτεχνία (Ανατομ. Φυσιολ. εξωτερικόν) 2

18

Έτος Β'

1) Γεωργία 3

2) Δενδροκομία 2

3) Ζωοτεχνία 2

4) Γεωργική Μηχανική (Υψομέτρησις, Γεωργ. μηχανολογία) 2

5) Αμπελουργία, Ελαιοκομία 2

6) Γεωργικαί Βιομηχανίαι Οινοποιΐα, Ελαιουργία 2

7) Γαλακτοκομία (βουτυροκομία, τυροκομία) και παραγωγή τεχνικού ψύχους 2

8) Γεωργική Εντομολογία 1

9) Μελισσοκομία - Σηροτροφία 1

Σελ. 928
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/929.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

10) Πολιτική Οικονομία

18

Έτος Γ΄

1) Γεωργία 3

2) Δενδροκομία, Κηπουρική, Ανθοκομία 2

3) Ζωοτεχνία 2 4) Γεωργική Μηχανική (Κινητήρες Εσωτερικ. καύσεως Υδραυλική, Οικοδομική) 2

5) Γεωργικαί Βιομηχανίαι (Συντήρησις προϊόντων. Αλευροποιία, Μυρελοποιία) 1

6) Γεωργική Οικονομία . 2

7) Γεωργική Λογιστική 2

8) Εγκυκλοπαιδεία δικαίου και Γεωργ. Νομοθεσίαι 1

9) Φυτοπαθολογία 1

10) Στοιχεία Κτηνιατρικής και Πεταλωτικής 2

18

2) Η διδακτέα ύλη εκάστου των μαθημάτων ορίζεται λεπτομερώς δι' Υπουργικής Διαταγής, προτάσει του διδακτικού συμβουλίου.

3) Έκαστος καθηγητής υποχρεούται εντός προθεσμίας οριζόμενης υπό του Υπουργείου, να παραδίδη εις την Διεύθυνσιν της Σχολής, προς εκτύπωσιν η λιθογράφησιν το μάθημα το οποίον διδάσκει η περίληψιν αυτού, εκτός εάν έχωσι εκτυπωθή τοιαύτα, και εγκριθώσιν υπό του Διδακτικού Συμβουλίου προτάσει του οικείου καθηγητού.

Άρθρον 6. 1, Αι πρακτικαί ασκήσεις των μαθητών ορίζονται ειςτρείς ώρας καθ' εκάστην, κατά δε τας διακοπάς του θέρους εις τεσσάρας.

2. Το είδος των ασκήσεων, ως και τα απαραίτητα εργαλεία, τα οποία δέον οι μαθηταί να προμηθεύωνται ιδίαις δαπάναις, κανονίζονται υπό της Διευθύνσεως αναλόγως των εργασιών της Σχολής.

3. Αι ασκήσεις των μαθητών γίνονται υπό την άμεσον επίβλεψιν των καθηγητών των διδασκόντων τους σχετικούς κλάδους βοηθούμενων υπό των επιμελητών και ειδικών, εις έκαστον των οποίων ανατίθεται η επιστασία μιάς η περισσοτέρων εργασιών του κτήματος της Σχολής.

4. Η εν τη Σχολή εκπαίδευσις των μαθητών συμπληρούται δι' εκδρομών εις τα εν Ελλάδι κτήματα.

Άρθρον 7. Η κατανομή των ωρών του ημερησίου προγράμματος θα κανονίζεται διά πάσαν εποχήν υπό προγράμματος συντασσομένου υπό του Συμβουλίου της Σχολής.

59

Σελ. 929
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/930.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Προαγωγικαί και απολυτήριοι εξετάσεις

Άρθρον 9. 1. Η προαγωγή και η απόλυσις των μαθητών κανονίζεται εκ των βαθμών των καθ' άπαν το έτος προφορικών και γραπτών δοκιμασιών αυτών εις τα μαθήματα, ως και εκ του βαθμού των προφορικών εξετάσεων του τέλους του σχολικού έτους.

2. Εν εκάστω των μαθημάτων γίνεται εντός μεν εκάστου τριμήνου καθ' ημέραν οριζομένην υπό του διδάσκοντος, μία γραπτή δοκιμασία, κατά το τέλος δε του σχολικού έτους και μία προφορική εξέτασις εφ' όλης της διδαχθείσης όλης αυτού.

3. Αι γραπταί αύται δοκιμασίαι, ενεργούνται ενώπιον του διδάσκοντος το οικείον μάθημα.

4. Μαθητής αποσχών από τινός γραπτής δοκιμασίας, ένεκα νόσου η άλλης τινός αιτίας, δύναται να υποστή τοιαύτη εν άλλη ημέρα οριζομένη υπό του διδάσκοντος το οικείον μάθημα, αν δε και πάλιν δεν εμφανισθή βαθμολογείται διά του 0.

5. Επίσης λαμβάνει ως βαθμόν μηδέν προφορικής δοκιμασίας κατά τι τρίμηνον 6 μηδόλως παρακολουθήσας κατά τούτο το οικείον μάθημα.

6. Τα δοκίμια των γραπτών δοκιμασιών φέροντα την σφραγίδα της Σχολής και τας μονογραφίας του διευθύνοντος και του διδάσκοντος το οικείον μάθημα κατατίθενται παρ' αυτού εις το γραφείον του Διευθυντού εντός πέντε ημερών από της δοκιμασίας, φυλάσσονται δε μέχρι του επομένου σχολικού έτους.

7. Το πρώτον τρίμηνον περιλαμβάνει άπαν το μέχρι τέλους Δεκεμβρίου διάστημα, το δεύτερον λήγει εις το τέλος Φεβρουαρίου, το δε τρίτον τρίμηνον λήγει τα μέσα Ιουνίου.

Άρθρον 10, Βαθμοί της επιδόσεως των μαθητών ορίζονται οι εξής: 1-4.99 κακώς 5-8J39 μετριώτατα 9-11.99 μετρίως

12-12.99 σχεδόν καλώς

13-15,99 καλώς . 16-18.9.9 λίαν καλώς 19-20 άριστα.

Άρθρον 11, Εντός του τελευταίου δεκαημέρου εκάστου τριμήνου οφείλουσι να παραδίδωσιν οι διδάσκοντες εις τον Διευθυντήν της Σχολής επί φύλλου χάρτου, φέροντος την υπογραφήν των, τους βαθμούς, ων ηξιώθη έκαστος μαθητής εν εκάστω μαθήματι κατά το λήξαν τρίμηνον.

Δίδονται δε δύο τοιούτοι, βαθμοί, εξ ων ο μεν πρώτος εμφαίνει τον μέσον όρον των προφορικών δοκιμασιών, ο δε δεύτερος είναι ο της γραπτής δοκιμασίας. Εντός δε του τελευταίου δεκαημέρου του Ιουνίου δίδονται υπό των διδασκόντων

Σελ. 930
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/931.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

και οι βαθμοί των προφορικών εξετάσεων του τέλους του έτους.

2. Τα ημιαθροίσματα των βαθμών των τριμήνων αναγράφονται εν τω βιβλίω του γενικού ελέγχου, εν τω οποίω επίσης εις ειδικήν στήλην αναγράφονται οι βαθμοί των προφορικών εξετάσεων του τέλους του έτους.

3. Η πράξις βαθμολογείται καθ' έκαστον τρίμηνον υπό εκάστου των μελών του Συμβουλίου, επί τη βάσει προσωπικής αντιλήψεως και των πληροφοριών των οικείων επιμελητών, αναφέρεται δε εις το βιβλίον του γενικού ελέγχου· εις βαθμός ανά τριμηνίαν, όστις είναι ο μέσος όρος της βαθμολογίας της δοθείσης υφ' όλων των μελών του Συμβουλίου.

Άρθρον 12, 1. Ο γενικός βαθμός εκάστου έτους προκύπτει διά της διαιρέσεως διά του 3 του αθροίσματος,

α') Του μέσου βαθμού της θεωρίας διπλασιαζομένου.

β') Του μέσου βαθμού της πράξεως.

2. Ο μέσος βαθμός της θεωρίας προκύπτει εκ των βαθμών των θεωρητικών μαθημάτων, Ο βαθμός εκάστου Θεωρητικού μαθήματος είναι ο μέσος όρος των βαθμών εκάστου τριμήνου και των προφορικών εξετάσεων του τέλους έτους, αφού πολλαπλασιασθή επί συντελεστήν ίσον μέ τον αριθμόν των εβδομαδιαίων ωρών. Το άθροισμα των βαθμών όλων των θεωρητικών μαθημάτων, διαιρούμενον διά του αθροίσματος όλων των συντελεστών, δίδει τον μέσον βαθμόν της θεωρίας,

3. Ο μέσος βαθμός της πράξεως προκύπτει εκ της διαιρέσεως διά 3 των βαθμών όλων των τριμήνων,

4. Διά να προάγηται μαθητής τις πρέπει να έχη μέσον βαθμόν τουλάχιστον 12 και εις την θεωρίαν και εις την πράξιν.

5. Μαθητής μη τυχών μέσου βαθμού τουλάχιστον ένδεκα (11) εις την θεωρίαν η την πράξιν η την διαγωγήν, απορρίπτεται.

6. Μαθητής τυχών μέσου βαθμού μεταξύ 11 και 12, υποχρεούται να υποβληθή και πάλιν εις εξετάσεις κατά Σεπτέμβριον, και να εργασθή καθ' όλον το διάστημα των θερινών διακοπών, μόνον δε εάν τύχη τότε βαθμού προβιβασίμου (12) προάγεται εις την αμέσως ανωτέραν τάξιν.

7. Μαθητής μη τυχών μέσου βαθμού τουλάχιστον 8 εις δύο μαθήματα, απορρίπτεται, ανεξαρτήτως του γενικού βαθμού ον έχει,

8) Μαθητής διαμείνας δις εν τη αυτή τάξει και μη προαχθείς, δεν δύναται να επαναλάβη και εκ τρίτου τα μαθήματα της αυτής τάξεως, αλλ' αποπέμπεται της Σχολής, εάν δε ο μέσος βαθμός της θεωρίας η της πράξεως ενός μαθητού είναι κατώτερος του 8, τότε δεν δύναται ούτος να επάναλάβη, και εκ δευτέρου τα μαθήματα αλλ' αποπέμπεται της Σχολής.

9. Μαθητής λαβών καθ' όλον το έτος, δι' οιονδήποτε λόγον, άνω των 150 απουσιών, υποχρεούται να επαναλάβη τα μαθήματα της αυτής τάξεως κατά

Σελ. 931
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/932.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

το προσεχές σχολικόν έτος, Η μη παρακολούθησις μιας ώρας θεωρητικού τινός μαθήματος ως και της πράξεως, λογίζεται ως μία απουσία.

10. Οι απορριπτόμενοι μαθηταί η οι όπως δήποτε κατά τας διατάξεις του παρόντος διατάγματος υποχρεούμενοι να ακολουθήσωσι τα μαθήματα της αυτής τάξεως, πράττουσι τούτο κατά το αμέσως επόμενον σχολικόν έτος, άλλως χάνουν το δικαίωμα της εν τω μέλλοντι φοιτήσεως εν τη Σχολή.

11. Ομοίως και οι από της α' εις την β' τάξιν και από της β' εις την γ' προαχθέντες μαθηταί οφείλουσι να φοιτήσωσι εις επομένην τάξιν κατά το αμέσως επόμενον σχολικόν έτος, άλλως και ούτοι χάνουν το δικαίωμα της εν τω μέλλοντι φοιτήσεως, Εξαίρεσις επιτρέπεται μόνον εάν η μη κατά το αμέσως επόμενον έτος προσέλευσις οφείλεται εις πρόσκλησιν του μαθητού εις τας τάξεις του στρατού, οπότε ούτος υποχρεούται ν' ακολουθήση τα μαθήματα κατά το αμέσως μετά την έκ των τάξεων του στρατού απόλυσίν του επόμενον έτος.

12. Επιτρέπεται μετάθεσις μαθητού από της μιας Σχολής εις την άλλην μόνον όμως μετά την λήξιν του σχολικού έτους και προς της ενάρξεως του επομένου.

13. Οι μεταξεταστέοι μαθηταί υποβάλλονται κατά Σεπτέμβριον εις γραπτήν και προφορικήν εξέτασιν εφ' εκάστου μαθήματος και εφ' όλης της διδαχθείσης ολης, δίδεται δε ανά εις βαθμός διά την γραπτήν και προφορικήν έξέτασιν, ο δε μέσος όρος αυτών αποτελεί τον γενικον βαθμόν.

Άρθρον 13. Ο τελικός γενικός βαθμός του αποφοιτώντος μαθητού προκύπτει εκ της διαιρέσεως διά του 6 του αθροίσματος· α') του γενικού βαθμού κατά το πρώτον έτος' β') του γενικού" βαθμού κατά το δεύτερον έτος διπλασιαζομένου· γ') του γενικού βαθμού κατά το τρίτον έτος τριπλασιαζομένου, Άρθρον 14. 1. Εις τους αποφοιτώντας μαθητάς απονέμονται πτυχία φέροντα ολογράφως και αριθμητικώς τον βαθμόν της ικανότητος και διαγωγής του μαθητού, την σφραγίδα της Σχολής και τας υπογραφάς του Διδακτικού Συμβουλίου της Σχολής. Τα πτυχία ταύτα θεωρούνται υπό του Υπουργού η του διευθυντού της Γεωργίας.

2. Εν τω αυτώ πτυχίω υπογράφει και ο λαμβάνων τούτο μαθητής,

3. Ο πίναξ των αποφοιτώντων μαθητών της Σχολής μετά της βαθμολογίας δημοσιεύεται διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως,

Άρθρον 15. Οι κατά την δημοσίευσιν του παρόντος μαθηταί των Μέσων Γεωργικών Σχολών θα καταβάλλουν τα κατά το έτος της εισαγωγής των εις την Σχολήν καταβαλλόμενα δίδακτρα και τροφεία,

Άρθρον 16. Το από 7 Αυγούστου 1920 Β. Διάταγμα "περί κατατάξεως, σπουδών και καθηκόντων των μαθητών των γενικών μέσων Γεωργικών Σχολών", ως και το από 4 Ιανουαρίου 1924 Β. Διάταγμα περί τροποποιήσεως

Σελ. 932
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/933.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

και συμπληρώσεως των περί κατατάξεως, σπουδών και καθηκόντων των μαθητών των γενικών μέσων Γεωργικών Σχολών Β.Δ. της 7 Αυγούστου 1920 καταργούνται.

Εις τον αυτόν Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος.

Εν Αθήναις τη 9 Ιουλίου 1925

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ

Ο επί της Γεωργίας Υπουργός

Κ. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ

Σελ. 933
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/934.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

27

ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

(N. Διάταγμα / 14 Σεπτεμβρίου 1925)

Κυβέρνηση Θ. Πάγκαλου

Υπουργός Α. Χατζηκυριάκος

Περί Ναυτικής Εκπαιδεύσεως 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Έχοντες υπ' όψει το από 1 Ιουλίου 1925 ψήφισμα της Δ' των Ελλήνων Συντακτικής Συνελεύσεως "περί συστάσεως Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς ψήφισιν του Καταστατικού Χάρτου κλπ.", προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, μετά σύμφωνον γνωμοδότησιν της αρμοδίας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

Άρθρον 1. 1. Ιδρύεται εν Πειραιεί υπό του Διευθυντού του Εμπορικού Ναυτικού, τη εγγράφω εντολή του Υπουργού των Ναυτικών, Δημοσία Ναυτική Σχολή προς τον σκοπόν της αρχαίας επαγγελματικής εκπαιδεύσεως των πλοιάρχων και των μηχανικών του Εμπορικού Ναυτικού και των εντεταλμένων την Διοίκησιν του Εμπορικού Ναυτικού λειτουργών,

2. Εις την Σχολήν ταύτην δύναται να λειτουργή και παν Τμήμα, εξυπηρετούν την Εμπορικήν Ναυτιλίαν,

Άρθρον 2. 1, Πάσαι αι διά του άρθρου 1 συνιστώμεναι Σχολαί, τελούσιν υπό την άμεσον διεύθυνσιν του Εμπορικού Ναυτικού.

2. Διοικητής των Σχολών ορίζεται ανώτερος μάχιμος αξιωματικός εκ των εν ενεργεία η εφεδρεία.

3. Καθηγηταί η διδάσκαλοι, δύνανται να διορισθώσιν αξιωματικοί και υπαξιωματικοί του Π. Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος εν ενεργεία η εφεδρεία.

Άρθρον 3. Η εις τας ανωτέρω Σχολάς εκπαίδευσις παρέχεται δωρεάν. Άρθρον 4. 1. Δια πάσης φύσεως δαπάνας προς πλήρη λειτουργίαν των Σχολών τούτων διατίθενται, τα δυνάμει του άρθρου 5 του νόμου 2993 "περί μεταβιβάσεως η υποθηκεύσεως εις αλλοδαπούς Ελληνικών πλοίων και ναυπηγημάτων" προερχόμενα χρηματικά ποσά, εκ προστίμων καταβληθέντων λόγω

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 310, τχ. Α'/17 Οκτωβρίου 1925.

Σελ. 934
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/935.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

παρανόμων πωλήσεων πλοίων ως και τα δυνάμει του άρθρου 1 παράγραφος 18 του νόμου 1285 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του νόμου 1043 περί φορολογίας των εκτάκτων κερδών" καταβαλλόμενα χρηματικά ποσά.

2. Εν η περιπτώσει τα καταβαλλόμενα συμφώνως τοις ανωτέρω νόμοις χρηματικά ποσά δεν ήθελον επαρκέσει προς συντήρησιν των Σχολών, συνιστάται Ταμείον Ναυτικής Εκπαιδεύσεως, ου- οι πόροι και η λειτουργία ορισθήσονται διά Διαταγμάτων.

Άρθρον 5. Τα περί ων το άρθρον 3 χρηματικά ποσά αποδίδονται εκ του δημοσίου Ταμείου και κατατίθενται εις την Εθνικήν Τράπεζαν επ' ονόματι του Διευθυντού του Εμπορικού Ναυτικού.

'Άρθρον 6. Ο Διευθυντής του Εμπορικού Ναυτικού αναλαμβάνει διά χρηματικών εντολών υπογεγραμμένων υπ' αυτού και θεωρουμένων υπό του Υπουργού των Ναυτικών τα απαιτούμενα χρηματικά ποσά.

'Άρθρον 7. 1. Επί των Ναυτικών ιδιωτικών Σχολών, ασκεί η Διεύθυνσις του Εμπορικού Ναυτικού εποπτείαν.

2. Διά Διατάγματος επιτρέπεται η αναγνώρισις εκ των κατά την προηγουμένην παράγραφον ιδιωτικών Σχολών, εφ' όσον ήθελε διαπιστωθή ότι οι όροι της εν αυταίς διδασκαλίας είνε οι αυτοί προς τους της Δημοσίας Σχολής και η οικονομική ενίσχυσις αυτών.

Η αναγνώρισις αυτή δύναται να ανακληθή εφ' όσον οι όροι της διδασκαλίας της Σχολής έπαυσαν ανταποκρινόμενοι προς τους της Δημοσίας.

3. Διά Διατάγματος επιτρέπεται η εν όλω η εν μέρει εξομοίωσις των αποφοίτων των ανεγνωρισμένων ιδιωτικών Σχολών προς τους της Δημοσίας.

Άρθρον 8. 1. Τα άνω βιβλία των Ναυτικών Σχολών, ως και παν άλλο σύγγραμμα σκοπόν έχον την επαγγελματικήν μόρφωσιν και εξυπηρέτησιν των εργατών Θαλάσσης, η κωδικοποίησις νόμων, χρησίμων αυτοίς, εκτυπούνται επιμελεία και δαπάναις της Διευθύνσεως Εμπορικού Ναυτικού.

2. Τα άνω βιβλία και κώδικες, διατιμώμενα δι' αποφάσεως του Υπουργού των Ναυτικών, πωλούνται κατά τα Διατάγματος ορισθησόμενα.

3. Τα της συγγραφής, αποζημιώσεως των συγγραφέων και εκτυπώσεως των βιβλίων και κωδίκων, ορισθήσονται διά Διατάγματος προκαλουμένου υπό των επί των Οικονομικών και των Ναυτικών Υπουργών.

Αρθρον 9. Δια Διατάγματος προτάσει του επί των Ναυτικών Υπουργού κανονισθήσονται:

1) Ο Οργανισμός των κατά το άρθρον 1 ιδρυομένων Σχολών.

2) Τα προσόντα, ο αριθμός και ο τρόπος της εισαγωγής των εν αυταίς εκπαιδευθησομένων.

3) Ο τρόπος της προσλήψεως και απολύσεως του διδακτικού προσωπικού και τα της αποζημιώσεως αυτού.

Σελ. 935
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/936.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

4) Ο χρόνος της φοιτήσεως, τα των διδασκομένων θεμάτων, τα. της πρακτικής εκπαιδεύσεως, τα των εξετάσεων και απονομής διπλωμάτων.

5) Τα προνόμια των αποφοίτων των Σχολών.

6) Ο τρόπος της διαχειρίσεως των αναλαμβανομένων υπό του Διευθυντού του Εμπορικού Ναυτικού χρηματικών ποσών.

7) Πασά λεπτομέρεια προς πλήρη εφαρμογήν του παρόντος N. Διατάγματος.

Άρθρον 10. Πάσα διάταξις αντικείμενη εις το παρόν Ν. Διάταγμα καταργείται,

Η ισχύς του παρόντος, ανακοινωθησομένου εις την Δ' Εθνικήν Συνέλευσιν.. άρχεται από της δημοσιεύσεως του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Εις τον Ημέτερον επί των Ναυτικών Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος.

Εν Ύδρα τη 14 Σεπτεμβρίου 1925

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ

Το Υπουργικόν Συμβούλιον

Ο πρόεδρος

Θ. ΠΑΓΚΑΛΟΣ

Τα Μέλη

Κ. ΡΕΝΤΗΣ, Ι. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ, Α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ,

Ι. Δ. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ, Γ. ΚΟΦΙΝΑΣ, Α. ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ, Κ. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ, Φ. ΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ, Α. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ

[1]

Περί Ναυτικής Εκπαιδεύσεως

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Έχοντες υπ' όψει το από 18 Φεβρουαρίου 1927 ψήφισμα της Βουλής "περί της περαιτέρω ισχύος συντακτικών τίνων πράξεων και νομοθετικών διαταγμάτων, εκδοθέντων απρακτούσης της Βουλής," προτάσει του Υπουργού των Ναυτικών, μετ' απόφασιν του Υπουργικού Συμβουλίου και σύμφωνον

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 143, τχ. Α'/14 Ιουλίου 1927.

Σελ. 936
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/937.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

γνωμοδότησιν της επί των Ναυτικών Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν.

Άρθρον μόνον. Κυρούται τροποποιημένον ως κατωτέρω το από 14 Σεπτεμβρίου 1925 Ν. Διάταγμα, "περί Ναυτικής εκπαιδεύσεως", έχον ούτω:

Άρθρον 1. 1. Ιδρύεται εν Πειραιεί Δημοσία Ναυτική Σχολή προς τον σκοπόν της αρτίας επαγγελματικής εκπαιδεύσεως των πλοιάρχων και των μηχανικών του Εμπορικού Ναυτικού.

Άρθρον 2. 1. Η διά του άρθρου 1 συνιστώμενη σχολή τελεί υπό την άμεσον εποπτείαν του Εμπορικού Ναυτικού.

2. Διοικητής της Σχολής ορίζεται ανώτερος μάχιμος αξιωματικός εκ των εν ενεργεία η εφεδρεία. 

3. Καθηγηταί η διδάσκαλοι δύνανται να διορισθώσιν αξιωματικοί και υπαξιωματικοί του Π. Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος εν ενεργεία η εφεδρεία.

'Άρθρον 3. Διά την ανωτέρω σχολήν η εκπαίδευσις παρέχεται δωρεάν.

Άρθρον 4. 1. Διά πάσης φύσεως δαπάνας προς πλήρη λειτουργίαν της σχολής ταύτης διατίθενται τα δυνάμει του άρθρου 5 του νόμου 2993 "περί μεταβιβάσεως η υποθηκεύσεως εις αλλοδαπούς Ελληνικών πλοίων και ναυπηγημάτων" προερχόμενα χρηματικά ποσά εκ προστίμων καταβληθέντων λόγω παρανόμων πωλήσεων πλοίων, ως και τα δυνάμει του άρθρου 1 παραγρ. 18 του νόμου 1927 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του νόμου 1043 περί φορολογίας των εκτάκτων κερδών" καταβαλλόμενα χρηματικά ποσά. '

Άρθρον 5. Τα περί ων το άρθρον 4 χρηματικά ποσά αποδίδονται εκ του Δημοσίου Ταμείου και κατατίθενται εις την Εθνικήν Τράπεζαν υπό ίδιον λογαριασμόν.

Άρθρον 6. 1. Ο Διευθυντής του Εμπορικού Ναυτικού αναλαμβάνει διά χρηματικών εντολών υπογεγραμμένων υπ' αυτού και θεωρουμένων υπό του Υπουργού των Ναυτικών τα απαιτούμενα χρηματικά ποσά.

Άρθρον 7. 1. Επί των Ναυτικών ιδιωτικών σχολών ασκεί η Διεύθυνσις Εμπορικού Ναυτικού εποπτείαν.

2. Δια διατάγματος επιτρέπεται η αναγνώρισις των κατά την προηγουμένην παράγραφον ιδιωτικών σχολών εφ' όσον ήθελον αναλάβη την υποχρέωσιν της τηρήσεως ωρισμένου προγράμματος και όρων διδασκαλίας και εποπτείας κανονιζομένων υπό του Υπουργείου.

3. Προς οικονομικήν ενίσχυσιν των ούτως αναγνωριζομένων ιδιωτικών σχολών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και αι σχολαί ασυρμάτου, επιτρέπεται εις τον Υπουργον των Ναυτικών να διάθεση εκ νέου δι' αποφάσεως αυτού, εφ' άπαξ η δι' ωρισμένην χρονικήν περίοδον τα θεωρούμενα ως αναγκαία δι' εκάστην των σχολών τούτων χρηματικά ποσά λαμβανόμενα εκ του

Σελ. 937
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/938.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

κατά τα άρθρα 4 και 5 του παρόντος κονδυλίου του προερχομένου εκ του νόμου 2993 (άρθρον 5) και κατατεθειμένων εις την Εθνικήν Τράπεζαν της Ελλάδος, μη δυνάμενα δε να υπερβώσιν εν συνόλω το ποσόν των δραχμών 150 χιλιάδων,

4. Αι αναλήψεις των χρηματικών ποσών προς εφαρμογήν του παρόντος θα γίνωνται συμφώνως προς το άρθρον 6.

5. Η κατά το παρόν άρθρον αναγνώρισις ιδιωτικών ναυτικών σχολών δύνανται να ανακληθή εφ' όσον δεν ήθελον τηρηθή υπ' αυτών αι αναληφθείσαι κατά την αναγνώρισιν υποχρεώσεις.

Άρθρον 8. 1. Τα διδακτικά βιβλία των Ναυτικών Σχολών εκτυπούνται επιμελεία και δαπάναις της Διευθύνσεως Εμπορικού Ναυτικού,

2. Τα ανωτέρω βιβλία διατιμώμενα δι' αποφάσεως του Υπουργού των Ναυτικών, πωλούνται κατά τα διά Διατάγματος ορισθησόμενα.

3. Τα της συγγραφής, αποζημιώσεως των συγγραφέων και εκτυπώσεως των βιβλίων ορισθήσονται διά διατάγματος, προκαλουμένου υπό των επί των Οικονομικών και Ναυτικών Υπουργών.

Άρθρον 9. Διά διατάγματος προτάσει του επί των Ναυτικών Υπουργού κανονισθήσονται :

1. Ο οργανισμός της κατά το άρθρον 1 Σχολής.

2. Τα προσόντα, ο αριθμός και ο τρόπος της εισαγωγής των εν αυτή εκπαιδευθησομένων.

3. Ο τρόπος της προσλήψεως και απολύσεως του διδακτικού προσωπικού και τα της αποζημιώσεως αυτού.

4. Ο χρόνος της φοιτήσεως, τα των διδασκομένων θεμάτων, τα της πρακτικής εκπαιδεύσεως, τα των εξετάσεων και απονομής διπλωμάτων.

5. Τα προνόμια των αποφοίτων σχολών.

6. Ο τρόπος της διαχειρίσεως των αναλαμβανομένων υπό του Διευθυντού του Εμπορικού Ναυτικού χρηματικών ποσών.

7. Πάσα λεπτομέρεια προς πλήρη εφαρμογήν του παρόντος Ν. Διατάγματος.

Άρθρον 10, Πάσα διάταξις αντικειμένη εις το παρόν Ν, Διάταγμα καταργείται.

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Εις τον Ημέτερον επί των Ναυτικών Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος.

Εν Ύδρα τη 11 Ιουνίου 1927

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ

Ο επί των Ναυτικών Υπουργός

Α. ΚΑΝΑΡΗΣ

Σελ. 938
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/939.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

28

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

(Π. Διάταγμα / 6 Σεπτεμβρίου 1926)

Κυβέρνηση Γ. Κονδύλη

Υπουργός Α. Νάκος

Περί τροποποιήσεως Β. Δ. 31 Αυγούστου 1921

"Περί ιδρύσεως και λειτουργίας εν Πάτραις Μέσης Δενδροκομικής και Αμπελουργικής Σχολής"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Έχοντες υπ' όψει το άρθρον 10 του νόμου 1925 "περί Γεωργ. Σχολών", προτάσει του Ημετέρου επί της Γεωργίας κ.λ.π, Υπουργού, μετά σύμφωνον γνωμοδότησιν του Γεωργικού Συμβουλίου κατά την συνεδρίασιν αυτού της 2 Σεπτεμβρίου ε.έ., απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

Άρθρον 1. το εδάφ. 1 [του άρθρου 2] του Β.Δ. της 31 Αυγούστου 1921

"Περί ιδρύσεως και λειτουργίας εν Πάτραις Μέσης Δενδροκομικής και Αμπελουργικής Σχολής" τροποποιείται ως εξής:

1, Τα εις την Σχολήν ταύτην διδακτέα μαθήματα ως και αι διατιθέμεναι δι' έκαστον ώραι καθ' εβδομάδα ορίζονται ως εξής:

Έτος Α'.

Μαθήματα Ώραι καθ' εβδομάδα

1) Φυσική Γεν. Μηχανική και Μετεωρολογία .................. 3

2) Χημεία ............................................ 2

3) Ζωολογία και Εντομολογία ............................. : 3

4) Γεωργικά Μαθήματα .................................... 2

5) Χωρομετρία  ............................................ 1

6) Γεωλογία και Ορυκτολογία .... ... ......................... 1

7) Βοτανική .............................................. 3

8) Ζωοτεχνία (Ανατομία, φυσιολογία, εξωτερικόν)............... 2

9) Γεωργική Μηχανολογία ..................................1

18

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 342, τχ. Α'/30 Σεπτεμβρίου 1926.

Σελ. 939
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/940.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Έτος Β'.

Μαθήματα , Ώραι καθ' εβδομάδα

1) Γεωργική Χημεία (Εδαφολογία, λιπασματολογία, κλιματολογία) . 2

2) Δενδροκομία ............................................ 2

3) Οινολογία .......................................... 2

4) Ελαιουργία ............................................ 1

5) Αμπελουργία ........................................... 2

6) Γεωργία (γενική και ειδική) .............................. 3

7) Σηροτροφία ............................................ 1

8) Μελισσοκομία .......................................... 1

9) Ζωοτεχνία και Πτηνοτροφία .............................. 2

10) Πολιτική Οικονομία ..................................... 1

11) Γαλακτοκομία και Τυροκομία .............................1

18 Έτος Γ'.

1) Γεωργία (ειδική) ........................................ 1

2) Υδραυλική ............................................. 1

3) Κηπουρική .............................................. 2

4) Ανθοκομία και Σχεδιογραφία Πάρκων ...................... 1

5) Δενδροκομία ............................................ 3

6) Αμπελουργία ........................................... 2

7) Οινολογία .............................................. 1

8) Ελαιοκομία............................................. 1

9) Φυτοπαθολογία .......................................... 2

10) Γεωργική Οικονομία ..................................... 2

11) Γεωργική Λογιστική και Νομοθεσία ....................... 1

12) Στοιχεία Κτηνιατρικής και Πεταλωτικής .................... 1

13) Συσκευή και διατήρησις οπωρών, λαχανικών κλπ.  ...........1

18

'Άρθρον 2, Το διδακτικόν συμβούλιον της Σχολής διά πράξεως του καθορίζει τας τυχόν απαιτουμένας προσθέτους ώρας διδασκαλίας, ώστε εν συνόλω οι νυν φοιτώντες εις την Σχολήν μαθηταί να διδαχθώσι μέχρι πέρατος των σπουδών των τας υπό του παρόντος οριζομένας δι' έκαστον μάθημα ώρας, Εις τον αυτόν Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος.

Εν Ύδρα τη 6 Σεπτεμβρίου 1926

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ

Ο επί της Γεωργίας κλπ. Υπουργός

A. ΝΑΚΟΣ

Σελ. 940
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/941.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

29

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

(Ν. Διάταγμα / 7 Οκτωβρίου 1927)

Κυβέρνηση Α. Ζαΐμη

Περί Γεωργικών σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως [1]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Έχοντες υπ' όψει το άρθρον 77 του Συντάγματος και την από 27)8)27 ειδικήν εξουσιοδοτησιν της Βουλής, μετά σύμφωνον γνώμην της επί της Γεωργίας κλπ. Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν.

'Άρθρον 1. Σχολεία της Μέσης εκπαιδεύσεως, ήτοι κλασικά ημιγυμνάσια η πλήρη τετρατάξια, πεντατάξια και εξατάξια γυμνάσια, λειτουργούντα εις άγροτικας περιφερείας, δύνανται να μετατραπώσιν εις γεωργικά τοιαύτα, διά Διατάγματος προκαλουμένου υπό των δύο Υπουργών Παιδείας και Γεωργίας κατόπιν γνώμης του εκπαιδευτικού συμβουλίου, εισαγομένης εις αυτά και της διδασκαλίας γεωργικών μαθημάτων. .

Άρθρον 2. Προς μετατροπήν σχολείων της μέσης εκπαιδεύσεως εις γεωργικά τοιαύτα απαιτείται όπως η κοινότης εις ην λειτουργεί το ημιγυμνάσιον η πλήρες γυμνάσιον η συνεταιρισμός η γεωργικόν επιμελητήριον η οιοσδήποτε άλλος οργανισμός η Ιδιώτης παραχώρηση την κατοχήν υπό του εν λόγω σχολείου καλλιεργησίμου εκτάσεως επαρκούς κρινομένης παρά του Συμβουλίου Γεωργίας, πάντως ουχί μικροτέρας των πεντήκοντα στρεμμάτων.

'Άρθρον 3. Οι μαθηταί των γεωργικών ημιγυμνασίων η γυμνασίων θα διδάσκωνται υποχρεωτικώς τα γεωργικά μαθήματα και θα ασκώνται πρακτικώς εις τας γαίας αυτών και τας γεωργικας η και γεωργοβιομηχανικάς εγκαταστάσεις τούτων υπό την οδηγίαν του οικείου καθηγητού.

Τα διδακτέα μαθήματα, το ποσόν της ύλης, ο χρόνος της διδασκαλίας, αι πρακτικαί ασκήσεις και ο τρόπος της βαθμολογίας, καθορίζονται δι' αποφάσεων των Υπουργών Γεωργίας και Παιδείας, μετά γνώμην του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 219, τχ. Α'/13 Οκτωβρίου 1927.

Σελ. 941
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 922
  17_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

  25

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΗΣ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

  (Β, Διάταγμα / 31 Αυγούστου 1921)

  Κυβέρνηση Δ. Γούναρη

  Υπουργός Κ. Τερτίπης

  Περί ιδρύσεως και λειτουργίας εν Πάτραις Μέσης Δενδροκομικής και Αμπελουργικής Σ χολής

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

  Έχοντες υπ' όψει το άρθρον 1 του νόμου 1956 "περί μέσων γεωργικών σχολών κλπ,", εν συνδυασμώ προς το άρθρον 12 εδάφ. 4 του νόμου 2488 "περί οργανισμού της εξωτερικής γεωργικής υπηρεσίας κλπ"., προτάσει του Ημετέρου επί της Γεωργίας Υπουργού, μετά σύμφωνον γνωμοδότησιν του Γεωργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν'

  Άρθρον 1. Ο εν Πάτραις Δενδροκομικός και Κηπουρικός Σταθμός μετατρέπεται εις Μέσην Γεωργικήν Σχολήν ειδικήν διά την δενδροκομίαν και την αμπελουργίαν υπό την ονομασίαν "Μέση Δενδροκομική και Αμπελουργική Σχολή Πατρών".

  Άρθρον 2, 1. Τα εις την Σχολήν ταύτην διδακτέα μαθήματα και η κατανομή αυτών εις εξάμηνα, ως και αι διατιθέμεναι δι' έκαστον ώραι καθ' εβδομάδα ορίζονται ως εξής:

  Έτος Α'.

  Αύξων

  Εξάμ. A'

  Εξάμ, Β'

  αριθ.

  Μαθήματα

  Ώραι

  Ώραι

  1

  Ιχνογραφία

  -

  2

  2

  Ελληνικά

  2

  2

  3

  Πρακτική Αριθμητική

  3

  -

  4

  Γεωμετρία

  2

  -

  5

  Φυσική Πειραματική

  2

  2

  Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, άρ 166, τχ. A'/7 Σεπτεμβρίου 1921.