Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:960
 
Αριθμός τόμων:2ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Νομοθεσία
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 26.12 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 941-960 από: 962
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/941.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

29

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

(Ν. Διάταγμα / 7 Οκτωβρίου 1927)

Κυβέρνηση Α. Ζαΐμη

Περί Γεωργικών σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως [1]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Έχοντες υπ' όψει το άρθρον 77 του Συντάγματος και την από 27)8)27 ειδικήν εξουσιοδοτησιν της Βουλής, μετά σύμφωνον γνώμην της επί της Γεωργίας κλπ. Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν.

'Άρθρον 1. Σχολεία της Μέσης εκπαιδεύσεως, ήτοι κλασικά ημιγυμνάσια η πλήρη τετρατάξια, πεντατάξια και εξατάξια γυμνάσια, λειτουργούντα εις άγροτικας περιφερείας, δύνανται να μετατραπώσιν εις γεωργικά τοιαύτα, διά Διατάγματος προκαλουμένου υπό των δύο Υπουργών Παιδείας και Γεωργίας κατόπιν γνώμης του εκπαιδευτικού συμβουλίου, εισαγομένης εις αυτά και της διδασκαλίας γεωργικών μαθημάτων. .

Άρθρον 2. Προς μετατροπήν σχολείων της μέσης εκπαιδεύσεως εις γεωργικά τοιαύτα απαιτείται όπως η κοινότης εις ην λειτουργεί το ημιγυμνάσιον η πλήρες γυμνάσιον η συνεταιρισμός η γεωργικόν επιμελητήριον η οιοσδήποτε άλλος οργανισμός η Ιδιώτης παραχώρηση την κατοχήν υπό του εν λόγω σχολείου καλλιεργησίμου εκτάσεως επαρκούς κρινομένης παρά του Συμβουλίου Γεωργίας, πάντως ουχί μικροτέρας των πεντήκοντα στρεμμάτων.

'Άρθρον 3. Οι μαθηταί των γεωργικών ημιγυμνασίων η γυμνασίων θα διδάσκωνται υποχρεωτικώς τα γεωργικά μαθήματα και θα ασκώνται πρακτικώς εις τας γαίας αυτών και τας γεωργικας η και γεωργοβιομηχανικάς εγκαταστάσεις τούτων υπό την οδηγίαν του οικείου καθηγητού.

Τα διδακτέα μαθήματα, το ποσόν της ύλης, ο χρόνος της διδασκαλίας, αι πρακτικαί ασκήσεις και ο τρόπος της βαθμολογίας, καθορίζονται δι' αποφάσεων των Υπουργών Γεωργίας και Παιδείας, μετά γνώμην του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 219, τχ. Α'/13 Οκτωβρίου 1927.

Σελ. 941
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/942.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Άρθρον 4. Εις την συνεδρίασιν του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, προς συζήτησιν ζητημάτων σχετικώς μέ την διδασκαλίαν γεωργικών μαθημάτων εις τα σχολεία της μέσης εκπαιδεύσεως μετέχουν μετά δικαιώματος· ψήφου και δύο γεωπόνοι ανώτεροι υπάλληλοι αντιπρόσωποι του Υπουργείου της Γεωργίας, οριζόμενοι υπό του Υπουργού της Γεωργίας.

Άρθρον 5. Προς διδασκαλίαν των γεωργικών μαθημάτων διορίζεται η τοποθετείται ειδικός καθηγητής κεκτημένος πτυχίον ανωτέρας Γεωπονικής Σχολής εκ των υπαλλήλων του Υπουργείου Γεωργίας διατηρών τον βαθμόν και μισθόν του και προαγόμενος κατά τας περί προαγωγής διατάξεις των υπαλλήλων της γεωργικής υπηρεσίας χωρίς να έχη και το δικαίωμα προαγωγής εις τον βαθμόν του γυμνασιάρχου,

Οι καθηγηταί ούτοι διορίζονται υπό των Υπουργών της Παιδείας και της Γεωργίας και μισθοδοτούνται υπό του Υπουργείου της Παιδείας,

Επί των καθηγητών τούτων το Υπουργείον Παιδείας ασκεί την αυτήν ην και το Υπουργείον Γεωργίας πειθαρχικήν εξουσίαν. Δύναται δε το Υπουργείον Παιδείας μετά σύμφωνον πρότασιν του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου να απομακρύνη τον κρινόμενον ακατάλληλον εκ των ανωτέρω γεωπόνων καθηγητών, οπότε το Υπουργείον Γεωργίας υποχρεούται να τον αντικαταστήση δι' άλλου.

- Διά την πρακτικήν εξάσκησιν των μαθητών, την αναπλήρωσιν του καθηγητού και την εκμετάλλευσιν του κτήματος δύναται να διορισθή ως επιμελητής γεωπόνος εκ των επί βαθμώ δοκίμου νομογεωπόνου.

Αι ανωτέρω Θέσεις των καθηγητών γεωπόνων προστίθενται εις τας υπαρχούσας οργανικάς θέσεις νομογεωπόνων, αι δε των επιμελητών εις τας των δοκίμων νομογεωπόνων. Εις την θέσιν του καθηγητού δύναται να διορισθή γεωπόνος κατωτέρου βαθμού, μη αποκλειομένων των προς τούτο το πρώτον προσλαμβανομένων εις την υπηρεσίαν.

Οι ήδη υπηρετούντες εις γυμνάσια η διδασκαλεία καθηγηταί των γεωργικών μαθημάτων δύνανται διά Διατάγματος, προτάσει των Υπουργών Παιδείας και Γεωργίας εκδιδομένου μετά γνώμην του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου να μονιμοποιηθούν εις τας θέσεις ταύτας επί βαθμώ και μισθώ νομογεωπόνου β' τάξεως, προαγόμενοι περαιτέρω μέχρι του νομογεωπόνου α' τάξεως, κατά τας περί τούτων διατάξεις.

Άρθρον 6. Οι τελειόφοιτοι των Γεωργικών Γυμνασίων έχουν τα αυτά προσόντα μέ τους κεκτημένους απολυτήριον Γυμνασίου, δεν δύνανται όμως να φοιτήσουν εις την Φιλολογικήν Σχολήν του Πανεπιστημίου αν δεν δώσουν εξετάσεις εις το μάθημα της Λατινικής κατά τρόπον κανονισθησόμενον διά Διατάγματος εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού της Παιδείας.

Άρθρον 7. Την διεύθυνσιν του κτήματος έχει ο καθηγητής των Γεωργικών μαθημάτων. Όλαι αι εκ της πωλήσεως των προϊόντων του πρόσοδοι.

Σελ. 942
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/943.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

αι τυχόν εισφοραί των σχετικών δήμων, κοινοτήτων. Γεωργικών Επιμελητηρίων, Συνεταιρισμών η άλλων οργανισμών η ιδιωτών ως και μέχρι 25% εκ των εσόδων του σχολικού Ταμείου διατίθενται διά την καλλιέργειαν και την εκμετάλλευσιν εν γένει του κτήματος. Τα της: διαχειρίσεως αυτού, μη υποκειμένης εις τους περιορισμους και τας διατυπώσεις· του λογιστικού νόμου ρυθμισθήσονται διά Διατάγματος εκδιδομένου προτάσει των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Γεωργίας.

Άρθρον 8. Γεωργικά πεντατάξια η εξατάξια της Μακεδονίας, Θράκης, Ηπείρου και Νήσων εφ' όσον έχουσι διηρημένας τας τρεις πρώτας τάξεις εις δύο τμήματα δύνανται να έχωσι Γεωργικόν και Κλασσικόν Τμήμα,

Μαθητής μιάς των κατωτέρων τάξεων του Κλασσικού τμήματος τυχών ενδεικτικού προαγωγής δύναται να εγγραφή εις την αμέσως ανωτέραν τάξιν του γεωργικού τμήματος αλλ' ίνα προαχθή οφείλει κατά το τέλος του έτους να υποστή εξέτασιν και επί των γεωργικών μαθημάτων των δύο προηγουμένων τάξεων του γεωργικού τμήματος.

Άρθρον 9. Πάσαι αι λεπτομέρειαι του παρόντος νόμου κανονισθήσονται διά Διαταγμάτων εκδιδομένων μετά γνώμην του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου υπό των Υπουργών της Παιδείας και Γεωργίας.

Η ισχύς· του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως εις τήν: Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, υποβληθήσεται δε προς κύρωσιν εις την μέλλουσαν να συνέλθη Βουλήν

Εν Ύδρα τη 7 Οκτωβρίου 1927

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ

To Υπουργικόν Συμβούλιον

Ο πρόεδρος

ΑΛ. ΖΑΪΜΗΣ

Τα Μέλη

Θ. ΤΟΥΡΚΟΒΑΣΙΛΗΣ, Θ. ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ, Κ .ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ, Ι. ΜΕΤΑΞΑΣ, Α. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Α. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ, Π. ΜΕΡΛΟΠΟΥΛΟΣ

Σελ. 943
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/944.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

[1]

Περί κυρώσεως τον από 7 Οκτωβρίου 1927 Ν. Α. "περί γεωργικών σχολείων Μέσης εκπαιδεύσεως"

ΝΟΜΟΣ 3790

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Έχοντες υπ' όψει το άρθρον 75 του Συντάγματος, εκδίδομεν τον επόμενον Νόμον ψηφισθέντα υπό της Βουλής.

Άρθρον πρώτον. Κυρούται το από 7 Οκτωβρίου 1927 Ν.Δ. "περί γεωργικών σχολείων Μέσης εκπαιδεύσεως", εκδοθέν μετά σύμφωνον γνώμην της επί της Γεωργίας κλπ. Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, δημοσιευθέν εις το υπ' αριθ. 219 (Τεύχος A') της 13 Οκτωβρίου 1927 φύλλον της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, και έχον ως εξής:

[Παρατίθεται το κείμενο 27] ,

Άρθρον 2. Εις το άρθρον 2 του ως άνω Διατάγματος προστίθενται μετά τας λέξεις "εις γεωργικά τοιαύτα απαιτείται όπως" αι λέξεις "ο Δήμος η".

Ο παρών νόμος, ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ' Ημών σήμερον εκδοθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 10 Ιανουαρίου 1929

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ

Οι Υπουργοί

Επί της Γεωργίας

Ι. ΚΑΝΝΑΒΟΣ

Επί της Παιδείας κλπ.

Κ. ΓΟΝΤΙΚΑΣ

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 12, τχ. Α'/16 Ιανουαρίου 1929.

Σελ. 944
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/945.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

Βενθύλος: Γεώργιος Βενθύλος, Θεσμολόγιον της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως, τ. A', 18331883, Αθήνα 1884· τ. Β', 1883-1884, Αθήνα 1887· τ. Γ', 1887-1892, Αθήνα 1892· τ. Δ', 1893-1898, Αθήνα 1898.

ΓΑΚ: Γενικά Αρχεία του Κράτους.

Δηλιγιάννης - Ζηνόπουλος: Θεόδωρος Π. Δηλιγιάννης - Γ. Κ. Ζηνόπουλος, Ελληνική Νομοθεσία (από τον 1833 μέχρι τον 1875), τ. ΣΤ', Αθήνα 1875- τ. Ζ', Αθήνα 1876.

Δημητριάδης: Συλλογή των περί Μέσης Εκπαιδεύσεως Ιδία Ισχυόντων Νόμων, Β. Διαταγμάτων, Εγκυκλίων διαταγών κ.λ.π από του 1833-1899 έτους, εκδοθείσα εγκρίσει τον Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως υπό Σωκράτους Χ. Δημητριάδου, Αθήνα 1899.

Εκπαιδευτικός Κώδιξ: Χριστόδουλος B. Λέφας, Εκπαιδευτικός Κώδιξ, τ. 2, Αθήνα 1924. ΕτΚ: Εφημερίς της Κυβερνήσεως.

Κλάδος: Εκκλησιαστικά και Εκπαιδευτικά, ήτοι Νόμοι, Διατάγματα, Εγκύκλιοι οδηγίαι κ.λπ., αποβλέποντα εις την Εκκλησιαν και την Δημοσίαν Έκπαίδευσιν εν Ελλάδι, αδεία του επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργείου, εκδοθέντα υπό Πέτρου Ι. Κλάδου, Μέρος A' (1833-1859), Αθήνα I860' Μέρος Β' (1860-1868), Αθήνα 1869.

Παρίσης: Ανωτέρα και Μέση Εκπαίδευσις, ήτοι Συλλογή των διεπόντων την Ανωτέραν και Μέσην Εκπαίδευσιν Νόμων, Β. Διαταγμάτων και Εγκυκλίων του επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργείου υπό Στεφάνου Μ. Παρίση, τ. Λ' (1833-1884), Αθήνα 1884· τ. Β' (1884-1886), Αθήνα 1886' τ. Γ' (1886-1893), Αθήνα 1893.

Το υλικό που περιέχεται στους δύο πρώτους τόμους αξιοποιείται καλύτερα με την παράλληλη μελέτη των Πινάκων και της Επισκόπησης που περιλαμβάνονται στον τρίτο τόμο.

60

Σελ. 945
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/946.gif&w=600&h=915 17_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 946
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/947.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΩΝ 7-418

1. Ίδρυση του πρώτου Διδασκαλείου (6/18 Φεβρουαρίου 1834) 9

2. Πρόγραμμα Διδασκαλείου Φ.Ε. 1842 23

3. Πρόγραμμα Διδασκαλείου Φ.Ε. 1852 26

4. Εσωτερική τάξη του Διδασκαλείου (20 Μαρτίου 1856) 29

5. Κανονισμός του Διδασκαλείου (25 Μαρτίου 1856) 30

6. Αναγνώριση του Διδασκαλείου της Φ,Ε. (13 Οκτωβρίου 1861) 4ο

7. To Αρσάκειο Παρθεναγωγείο αναγνωρίζεται ως Διδασκασκαλείο των διδασκαλισσών (11 Μαΐου 1867) 42

8. Πρόγραμμα Διδασκαλείου Φ,Ε. 1870 44

9. Πρόγραμμα εσωτερικού Διδασκαλείου Φ.Ε. σχολικού έτους 1876-1877 - 48 1ο. πρόγραμμα Διδασκαλείου Φ.Ε. 1877 53

11. Ίδρυση Διδασκαλείου στην Αθήνα (11 Ιανουαρίου 1878) 57

12. πρόγραμμα Διδασκαλείου 1878 (25 Μαΐου 1878) 61

13. Κανονισμός του Διδασκαλείου (23 Αυγούστου 1878) 80

14. Το Ζάππειο Παρθεναγωγείο Κωνσταντινουπόλεως ισότιμο προς το Διδασκαλείο της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας (3-4 Ιουλίου 1879) 85

15. Τροποποίηση στο πρόγραμμα του Διδασκαλείου (16 Ιουλίου 1879) 93

Σελ. 947
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/948.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

16. Σύσταση Διδασκαλείων στην Πελοπόννησο και τα Επτάνησα (6 Μαΐου 1880) 94

17. Παιδαγωγικά μαθήματα στα σχολεία της Φ.Ε. (24 Απριλίου 1881) 96

18. Σύσταση Διδασκαλείου στη Θεσσαλία (12 Ιουνίου 1882) 100

19. Προσθήκη μαθημάτων (22 'Ιουνίου 1882) 101

20. Αναστολή φοίτησης στα Παρθεναγωγεία της Φ.Ε. (17 Σεπτεμβρίου 1882) 103 21, πρόγραμμα Διδασκαλείων Φ.Ε, σχολ. έτους 1882-1883 105

22', Εισαγωγή των στρατιωτικών ασκήσεων στα Διδασκαλεία (14 Απριλίου 1883) 110

23. Πρόγραμμα Διδασκαλείων Φ.Ε, σχολ, έτους 1883-1884 112

24. Περί υποδιδασκάλων (17 Απριλίου 1884) 116

25. Προσωρινή σχολή γυμναστών (9 'Ιουνίου 1884) 118

26. Οδηγίες του υπουργού των στρατιωτικών για τις στρατιωτικές ασκήσεις- στα Διδασκαλεία . (8 Οκτωβρίου 1884) 121

27. Το "Όμήρειο" Παρθεναγωγείο Σμύρνης ισότιμο προς το Παρθεναγωγείο της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας (26 Ιουλίου 1885) 123

28. Πρόγραμμα Διδασκαλείων αρρένων 18S6 (5 Σεπτεμβρίου 1886) 127

29. Πρόγραμμα Διδασκαλείου της Φ.Ε. κατά το σχολικό έτος 1887-1888, 131

30. Το Κεντρικό Γυμναστήριο (20 Δεκεμβρίου 1887) 137

31. πρόγραμμα Διδασκαλείων 1888 (13 Σεπτεμβρίου 1888) 139

32. Οδηγίες διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και των γραπτών εκθέσεων για το Διδασκαλείο της Φ.Ε. σχολ. έτους 1888-1889 143

33. Ίδρυση Υποδιδασκαλείων (6 Αυγούστου 1892) 147

34. Άδεια εκπαίδευσης διδασκαλισσών σε όλα τα Παρθεναγωγεία (27 Οκτωβρίου 1892) 151

35. Πρόγραμμα Διδασκαλείων Φ.Ε. 1892-1893 155

36. Οργανισμός - Πρόγραμμα Υποδιδασκαλείων (7 'Απριλίου 1893) 160

37. Πρόγραμμα Διδασκαλείων θηλέων 1893 (20 Αυγούστου 1893) 168

38. Κανονισμός κεντρικού γυμναστηρίου και της ειδικής γυμναστικής σχολής (29 Σεπτεμβρίου 1893) 180

Σελ. 948
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/949.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

39. Νέα αναγνώριση των Διδασκαλείων της Φ.Ε. (18 Ιουνίου 1896) 186

40. πρόγραμμα Διδασκαλείων θηλέων 1897 (11 Νοεμβρίου 1897) 188

41. Κανονισμός - πρόγραμμα της ειδικής γυμναστικής σχολής (14 Δεκεμβρίου 1897) 191

42. Εξετάσεις υποψηφίων γυμναστριών (30 Μαΐου 1898) 194

43. Εξετάσεις υποψηφίων νηπιαγωγών (11 Ιουνίου 1898) 197

44. Νέος κανονισμός - πρόγραμμα της ειδικής γυμναστικής σχολής (11 Δεκεμβρίου 1898) 199

45. Ίδρυση της σχολής γυμναστών (1ο Ιουλίου 1899) 203

45α. Πρόγραμμα της σχολής γυμναστών (10 Αυγούστου 1899) 205

46. πρόγραμμα Διδασκαλείων θηλέων 1902 (6 'Ιουλίου 1902) 210

47. 'Αναγνώριση του Διδασκαλείου νηπιαγωγών (2 Ιουνίου 1904) 216

48. πρόγραμμα Διδασκαλείου νηπιαγωγών: 1908 (5 Ιουνίου 1908) 219

49. Πρόγραμμα της τάξεως των γυμναστριών: 1908 (5 Ιουνίου 1908) 225

50. Τροποποίηση του νόμου περί γυμναστικής - Διδακτέα μαθήματα στη σχολή γυμναστών (27 Νοεμβρίου 1909) 227

51. Μετασχηματισμός του Διδασκαλείου Αθηνών (Μαράσλειο Διδασκαλείο) (1 Απριλίου 1910) 229

52. Οργανισμός - πρόγραμμα της σχολής γυμναστών (10 Μαΐου 1910) 233

53. Πρόγραμμα της A' τάξεως του Μαρασλείου Διδασκαλείου (30 Οκτωβρίου 1910) 238

54. Πρόγραμμα όλων των τάξεων του Μαραλείου Διδασκαλείου (8 Οκτωβρίου 1911) 24ο

55. Σύσταση μονοτάξιων Διδασκαλείων (17 Αυγούστου 1913) 244

56. Πρόγραμμα μονοτάξιων Διδασκαλείων (3 Οκτωβρίου 1913) 248

57. Κύρωση του διατάγματος για σύσταση μονοτάξιων Διδασκαλείων (9 Μαρτίου 1914) 249

58. Ίδρυση Διδασκαλείων "έκατέρου των φύλων" και Διδασκαλείων νηπιαγωγών (26 Αυγούστου 1914) 250

59. Διατήρηση, αναγνώριση, ίδρυση Διδασκαλείων (17 Σεπτεμβρίου 1914) 256

60. Το Διδασκαλείο νηπιαγωγών Καλλιθέας ισότιμο προς τα Διδασκαλεία του Κράτους (5 Οκτωβρίου 1914) 258

Σελ. 949
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/950.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

61. Προσαρτημένη τάξη (=μονοτάξια Διδασκαλεία) (6 Οκτωβρίου 1914) . 259

62. Πρόγραμμα Διδασκαλείων και προσαρτημένης τάξης 1914 (6 Οκτωβρίου 1914) 260

63. Πρόγραμμα Διδασκαλείου των νηπιαγωγών (31 Οκτωβρίου 1914) 266

64. Κύρωση του διατάγματος ιδρύσεως Διδασκαλείων (13 Νοεμβρίου 1914) 27ο

65. Ίδρυση Διδασκαλείου της τεχνικής εκπαιδεύσεως (31 Δεκεμβρίου 1914) 271

66. Φιλοσοφικά και παιδαγωγικά μαθήματα στο Διδασκαλείο θηλέων Θεσσαλονίκης (31 Ιανουαρίου 1915) 277

67. Προσθήκη μαθήματος στην προσαρτημένη τάξη (31 Ιανουαρίου 1915) 279

68. Λειτουργία του Διδασκαλείου της τεχνικής εκπαιδεύσεως - Πρόγραμμα A' τάξεως (21 Σεπτεμβρίου 1915) 280

69. Πρόγραμμα του Διδασκαλείου της τεχνικής εκπαιδεύσεως (14 Οκτωβρίου 1916) 290

70. Τροποποίηση στο πρόγραμμα του Διδασκαλείου της τεχνικής εκπαιδεύσεως (18 Δεκεμβρίου 1917) 298

71. Καθορισμός ωραρίου διδασκαλίας των Διδασκαλείων κατά το σχολικό έτος 1917-1918 (25 Δεκεμβρίου 1917) 299

72. Ίδρυση Διδασκαλείου της γυμναστικής (30 Απριλίου 1918) 300

73. Ωράριο διδασκαλίας στα Διδασκαλεία κατά το σχολικό έτος 1918-1919 (15 Σεπτεμβρίου 1918) " 304

74. Σύσταση του ανώτερου τμήματος του Διδασκαλείου νηπιαγωγών Καλλιθέας (15 Δεκεμβρίου 1918) 305

75. Υποδιδασκαλεία για προσωπικό των μουσουλμανικών σχολείων (3 Ιανουαρίου 1919) 308

76. Πρόγραμμα ανώτερου τμήματος του Διδασκαλείου των νηπιαγωγών (16 Ιανουαρίου 1919) 312

77. Κωδικοποίηση νομοθεσίας (24 Ιουνίου 1919) 316

78. Μετασχηματισμός του Διδασκαλείου της τεχνικής εκπαιδεύσεως (24 Ιουνίου 1920) 327

79. Ίδρυση Διδασκαλείου για τη μόρφωση καθηγητών της γαλλικής γλώσσας (24 Ιουνίου 1920) 331

Σελ. 950
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/951.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

80. Τροποποιήσεις σχετικές μέ τα Διδασκαλεία - Αγροτικά Διδασκαλεία (24 Ιουνίου 1920) 335

81. "Πρόγραμμα" Διδασκαλείου της γυμναστικής (24 Ιουνίου 1920) 337

82. Πρόγραμμα κατώτερου τμήματος των Διδασκαλείων των νηπιαγωγών (10 Σεπτεμβρίου 1920) 345

83. Μετασχηματισμός του Διδασκαλείου της τεχνικής εκπαιδεύσεως (21 Σεπτεμβρίου 1920) 350

84. Το Διδασκαλείο της γυμναστικής διτάξιο (6 Οκτωβρίου 1920). 354

85. Τα μαθήματα του Διδασκαλείου της τεχνικής εκπαιδεύσεως σχολ. έτους 1922-1923 (22 Οκτωβρίου 1922) 355

86. "Πρόγραμμα" Διδασκαλείου της γυμναστικής (4 Ιουνίου 1923) 357

87. Μετασχηματισμός του Διδασκαλείου της τεχνικής εκπαιδεύσεως σε εξατάξιο τεχνικό Διδασκαλείο (2'Ιουλίου 1923) 360

88. Ίδρυση μονοτάξιων Διδασκαλείων (27 'Ιουλίου 1923) 364

89. Περί του Μαρασλείου Διδασκαλείου (11 Οκτωβρίου 1923) 368

90. Πρόγραμμα των μονοτάξιων Διδασκαλείων (2 Φεβρουαρίου 1924) 371

91. Πολυτάξια (πεντατάξια και εξατάξια) Διδασκαλεία (5 Αυγούστου 1924) - 375

92. Πρόγραμμα της A' τάξεως πεντατάξιων και εξατάξιων Διδασκαλείων (16 Οκτωβρίου 1924) 382

93. Πρόγραμμα της Β' τάξεως πεντατάξιων και εξατάξιων Διδασκαλείων (13 Σεπτεμβρίου 1925) 388

94. Πρόγραμμα Γ' τάξεως πεντατάξιων και εξατάξιων Διδασκαλείων (3 Φεβρουαρίου 1927) - 394

95. Προσθήκη μαθήματος στα Διδασκαλεία (12 Απριλίου 1927) 400

96. Πρόγραμμα της Δ' τάξεως πεντατάξιων και εξατάξιων Διδασκαλείων (27 Σεπτεμβρίου 1927) 406

97. Πρόγραμμα E' τάξεως πεντατάξιων Διδασκαλείων (25 Ιανουαρίου 1929) 412

98. Διδασκαλία της υγιεινής στα Διδασκαλεία (22 Μαρτίου 1929) 417

Σελ. 951
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/952.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ

ΚΑΙ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (ΣΧΟΛΩΝ) 419-600

1. Ίδρυση της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής (25 Ιανουαρίου / 6 Φεβρουαρίου 1843) 421

2. Πρόγραμμα Ριζαρείου Σχολής 1844 (29 Απριλίου 1844) 425

3. Πρόγραμμα Ριζαρείου Σχολής 1852 (9 Σεπτεμβρίου 1852) 430

4. Ίδρυση Ιερατικών Σχολείων (27 Σεπτεμβρίου 1856) 435

5. Κανονισμός Ιερατικών Σχολείων: Διδακτέα μαθήματα (27 Οκτωβρίου 1856) 438

6. Εσωτερικός κανονισμός - Πρόγραμμα Ιερατικών Σχολείων 1857 (30 Απριλίου 1857) 441

7. Οργανισμός Ριζαρείου Σχολής 1867 - Διδακτέα μαθήματα (7 Οκτωβρίου 1867) 445

8. Κανονισμός Ριζαρείου Σχολής - Πρόγραμμα 1867 (9 Οκτωβρίου 1867) 449

9. Πρόγραμμα χειμερινού και Θερινού ωραρίου σχολικού έτους 1890-1891 455

10. Πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου σχολικού έτους 1891-1892 461

11. Οργανισμός - πρόγραμμα Ριζαρείου Σχολής 1893α (2 Οκτωβρίου 1893) 464

12. Οργανισμός - πρόγραμμα Ριζαρείου Σχολής 1893β (3 Δεκεμβρίου 1893) 480

13. Πρόγραμμα Ριζαρείου Σχολής 1894- (21 Σεπτεμβρίου 1894) 490

14. Ορισμός των εδρών της Ριζαρείου Σχολής (13 Νοεμβρίου 1895) 495

15. Νέο ωρολόγιο πρόγραμμα Ριζαρείου Σχολής 1895 (15 Δεκεμβρίου 1895) 497

16. Νέος οργανισμός - πρόγραμμα Ριζαρείου Σχολής 1897 (9 Σεπτεμβρίου 1897)  499

17. Ίδρυση - πρόγραμμα προπαρασκευαστικού τμήματος της Ριζαρείου Σχολής (20 Οκτωβρίου 1897) 517

18. Νέος οργανισμός - πρόγραμμα Ριζαρείου Σχολής 1900 (2 Σεπτεμβρίου 1900) 522

19. Σύσταση Ιερατικής Σχολής στην Άρτα (9 Ιουνίου 1903) 537

20. Πρόγραμμα Ριζαρείου Σχολής 1906 (21 Ιανουαρίου 1906) 540

21. πρόγραμμα Ριζαρείου Σχολής 1907 (7 Φεβρουαρίου 1907) 541

Σελ. 952
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/953.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

22. Πρόγραμμα Ριζαρείου Σχολής 1910 (9 Δεκεμβρίου 1910) 546

23. Πρόγραμμα Ιερατικών Σχολών 1911 (8 Οκτωβρίου 1911) 551

24. Πρόγραμμα Ριζαρείου Σχολής 1912 553

25., Η Ριζάρειος Σχολή πεντατάξιο Ιεροδιδασκαλείο - Ίδρυση ιερατικού φροντιστηρίου (16 Απριλίου 1918) 555

26. Οργανισμός της Ριζαρείου Σχολής 1918 (7 Σεπτεμβρίου 1918) 561

27. Πρόγραμμα Ριζαρείου Σχολής 1918 (19 Οκτωβρίου 1918) 564

28. Διαρρύθμιση των Ιερατικών Σχολών Τριπόλεως και Άρτας (21 Νοεμβρίου 1919) · 581

29. Πρόγραμμα Ιερατικών Σχολών Τριπόλεως και Άρτας (25 Ιουλίου 1920) . 584

30. Πρόγραμμα του δεύτερου (τετραετούς) τμήματος των Ιερατικών Σχολών 1921 (23 Σεπτεμβρίου 1921) 591

31. Μετασχηματισμός των Ιερατικών Σχολών (17 Οκτωβρίου 1927) 594

32. Νέος οργανισμός Ιερατικών Σχολών (11 Νοεμβρίου 1927) 596

33. Διδασκαλία της υγιεινής (22 Μαρτίου 1929) 600

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 601-778

1. Εμπορικά μαθήματα στο Γυμνάσιο Σύρου (18 Ιουνίου 1856) 603

2. Ρυθμίσεις για τη διδασκαλία των εμπορικών μαθημάτων (10 Ιουλίου 1856) 604

3. Εμπορικά μαθήματα στο Γυμνάσιο Πατρών (3 Αυγούστου 1857) 606

4. Ρυθμίσεις για τη διδασκαλία των εμπορικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Πατρών (27 Αυγούστου 1857) 607

5. Διδασκαλία του εμπορικού δικαίου στην A' τάξη του Γυμνασίου Σύρου (9 Οκτωβρίου 1859) 608

6. Ιδιαίτερη τάξη στο Γυμνάσιο Σύρου για τα εμπορικά μαθήματα (10 Σεπτεμβρίου 1864) 610

7α. Διοργάνωση της εκπαίδευσης στα Επτάνησα (20 Δεκεμβρίου 1865) 612

7β. Οδηγίες για την εκπαίδευση στα Επτάνησα (3 Φεβρουαρίου 1866) · 613

8. Σύσταση δημοσυντήρητου Γυμνασίου στον Πειραιά με τμήμα εμπορικών μαθημάτων (16 Ιουνίου 1882) 614

Σελ. 953
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/954.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

9. Εκτελεστικό διάταγμα του προηγούμενου νόμου για το Γυμνάσιο του Πειραιά (18 Ιανουαρίου 1883) 616

10. Διευκρινήσεις για τη διδασκαλία εμπορικών μαθημάτων (29 Σεπτεμβρίου 1884) 617

11. Κατάργηση του νόμου για το Γυμνάσιο του Πειραιά (30 'Ιουλίου 1885) 619

11α. Σύσταση Εμπορικής Σχολής στον Πειραιά (22 Ιουλίου 1892) 621

12. Σύσταση Εμπορικής Σχολής στο Ληξούρι (21 Σεπτεμβρίου 1900) 623

13. Ίδρυση Εμπορικής Σχολής στην Αθήνα (8 Ιουνίου 1901) 627

14. Πρόγραμμα της 1ης τάξης της Εμπορικής Σχολής της Αθήνας (27 Ιουλίου 1901) : 630

15. Ιδρυτικός νόμος των Εμπορικών Σχολών (22 Ιουλίου 1903) 632

16. πρόγραμμα 1903 (11 Σεπτεμβρίου 1903) 635

17. Σύσταση Εμπορικών Σχολών στην Αθήνα και Πάτρα (11 Σεπτεμβρίου 1903) ' 639

18. Σύσταση και πρόγραμμα της Αχιλλοπουλείου Εμπορικής Σχολής Τσαγκαράδας (7 Νοεμβρίου 1903) 640

19, πρόγραμμα 1906 (7 Σεπτεμβρίου 1906) 642

20. Μεταρρύθμιση και νέο πρόγραμμα της Αχιλλοπουλείου Εμπορικής Σχολής (16 Σεπτεμβρίου 1908) 644

21. Η ιταλική γλώσσα προαιρετικό μάθημα (29 Οκτωβρίου 1908) 646

22. Ώρες διδασκαλίας καλλιγραφίας και. γυμναστικής (15 Δεκεμβρίου 1909) 647

23. Η ιταλική γλώσσα υποχρεωτικό μάθημα στην Εμπορική Σχολή Σύρου (15 Απριλίου 1911)  648

24. Η αλβανική και τουρκική γλώσσα προαιρετικά μαθήματα στην Εμπορική Σχολή Κέρκυρας (22 Ιουλίου 1911) 649

25. Η ιταλική γλώσσα προαιρετικό μάθημα στην Εμπορική Σχολή Κέρκυρας (11 Οκτωβρίου 1911) 651

26. Εισαγωγή στην Εμπορική Σχολή Αθηνών της νομισματικής και μετρολογίας (14 Ιουνίου 1912) 652

27. Κανονισμός της  χρονικής διανομής των ελληνικών και της νομισματικής και μετρολογίας (13 Απριλίου 1915) 654

Σελ. 954
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/955.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

28. Η Κοινοτική Εμπορική Σχολή Χίου ισότιμη με τις δημόσιες (16 Σεπτεμβρίου 1915) 656

29. Η στενογραφία υποχρεωτικό μάθημα (7 Απριλίου 1916) 658

30. Πρόγραμμα της Κοινοτικής Εμπορικής Σχολής Χίου (21 Αυγούστου 1916) 659

31. Μεταρρύθμιση της διδασκαλίας ορισμένων μαθημάτων στην Εμπορική Σχολή Αθηνών (16 Σεπτεμβρίου 1916) 661

32. πρόγραμμα 1916 (21 Σεπτεμβρίου 1916) 662

33. Η δακτυλογραφία προαιρετικό μάθημα (16 Νοεμβρίου 1916) 666

34. πρόγραμμα 1919- (31 Οκτωβρίου 1919) 667

35 Νέος νόμος περί Εμπορικής Εκπαιδεύσεως (25 Ιουνίου 1920) 672

36. πρόγραμμα 192ο (16 Αυγούστου 1920) 675

37. Η ιταλική γλώσσα προαιρετικό μάθημα στην Εμπορική Σχολή Χανίων (1 Φεβρουαρίου 1921) 678

38. πρόγραμμα 1921 (15 Αυγούστου 1921) 679

39. Αναλυτικό πρόγραμμα (20 Φεβρουαρίου 1922) 684

40. πρόγραμμα 1922 (29 'Ιουλίου 1922) 748

41. Λειτουργία των Εμπορικών Σχολών - πρόγραμμα 1925 (30 Δεκεμβρίου 1925) 752

42. Μετατροπή τετρατάξιων Εμπορικών Σχολών σε πεντατάξιες (20 Σεπτεμβρίου 1927) , 762

43. Ίδρυση πρακτικών Εμπορικών Σχολών (12 Νοεμβρίου 1927) 764

44. Μετατροπή των τετρατάξιων Εμπορικών Σχολών των νέων χωρών σε πεντατάξιες (21 Σεπτεμβρίου 1928) 770

45. Πρόγραμμα πεντατάξιων και τριτάξιων Εμπορικών Σχολών (28 Σεπτεμβρίου 1928) 772

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΝΑΥΤΙΚΩΝ - ΑΣΤΙΚΩΝ - ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 779-944

1. Δοκιμασία και αναγνώριση πλοιάρχων και κυβερνητών (15/27 Δεκεμβρίου 1836) 781

2. Διδάσκαλος της ναυτικής στα Ελληνικά σχολεία Σύρου και Ναυπλίου (31 Ιουλίου/12 Αυγούστου 1837) 785

Σελ. 955
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/956.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

3. Υπόμνηση για την παρακολούθηση των ναυτικών μαθημάτων (21 Φεβρουαρίου 1838) 788

4. Κατάργηση του ναυτικού σχολείου Ναυπλίου και ίδρυση ομοίου στην Ύδρα (14/26 Δεκεμβρίου 1838) 789

5. Εξετάσεις των Εμποροπλοιάρχων (24 Νοεμβρίου 1850) 790

6. Εξετάσεις των Εμποροπλοιάρχων (18 Οκτωβρίου 1852) 795

7. Ναυτική διδασκαλία (8 Απριλίου 1867) 811

8. Οδηγίες και πρόγραμμα ναυτικής διδασκαλίας (8 Απριλίου 1867) 812

9. Συσταση ναυτικών σχολείων (11 Απριλίου 1867) 816

10. Σύσταση εμπορικών ναυτικών σχολών (22 Ιουνίου 1882) 817

11. Σύσταση εμπορικών ναυτικών σχολών (19 Αυγούστου 1882) 821

11α. Διορισμός ναυτοδιδασκάλων (21 Φεβρουαρίου 1886) 865

12. Ίδρυση ναυτικού τμήματος στην Πετρίτσειο Εμπορική Σχολή Ληξουρίου (26 Οκτωβρίου 1901) 867

13. Σύσταση ναυτικής σχολής Εμποροπλοιάρχων στον Πειραιά (9 Απριλίου 1910) 871

14. Ίδρυση Αστικών σχολείων θηλέων (8 Σεπτεμβρίου 1914) 875

15. πρόγραμμα Αστικών σχολείων θηλέων (15 Νοεμβρίου 1914) 878

16. Καθορισμός ωραρίου διδασκαλίας Αστικών σχολείων κατά το σχολικό έτος 1917-1918 (25 Δεκεμβρίου 1917) 886

17. Η Αβερώφειος μέση Γεωργική Σχολή (10 Απριλίου 1918) 887

18. πρόγραμμα Αβερωφείου Μέσης Γεωργικής Σχολής (23 Αυγούστου 1918) 889

19. Ωράριο διδασκαλίας στα Αστικά σχολεία κατά το σχολικό έτος 1918-1919 (15 Σεπτεμβρίου 1918) 897

20. Η Μέση Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης (31 Ιουλίου 1919) 898

21. Νέο πρόγραμμα μαθηματικών Αστικών σχολείων - ανώτερων Παρθεναγωγείων (19 Αυγούστου 1919) 902

22. Ρύθμιση του προγράμματος των γυμνασιακών η ανώτερων παρθεναγωγείων (24 Αυγούστου 1919) 906

23. Νόμος για τις Μέσες Γεωργικές Σχολές (27 Ιανουαρίου 1920) 908

Σελ. 956
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/957.gif&w=600&h=91517_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

24. πρόγραμμα Μέσων Γεωργικών Σχολών (7 Αυγούστου 1920) 912

25. πρόγραμμα Μέσης Δενδροκομικής και Αμπελουργικής Σ χολής Πατρών (31 Αυγούστου 1921) 922

26. Νέο πρόγραμμα των Μέσων Γεωργικών Σχολών (9 'Ιουλίου 1925) 926

27. Ναυτική Εκπαίδευση (14 Σεπτεμβρίου 1925) 934

28. Νέο πρόγραμμα της Μέσης Δενδροκομικής και Αμπελουργικής Σχολής Πατρών (6 Σεπτεμβρίου 1926) 939

29. Γεωργικά σχολεία Μέσης Εκπαιδεύσεως (7 Οκτωβρίου 1927) 941

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ  945

Σελ. 957
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/958.gif&w=600&h=915 17_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 958
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/959.gif&w=600&h=915 17_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΟΜΟΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΑΥΙΔ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(1833-1929) ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ, ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

ΚΑΙ ΤΥΠΩΘΗΚΕ ΣΤΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΤΩΝ Ε. ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΥ - Α. ΛΟΓΟΘΕΤΗ O.E. ΦΩΤΟΜΑΡΑ 54-Ν. ΚΟΣΜΟΣ

ΤΗΛ. 92.38.933-92.36.675 ΜΕ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΒΑΣΩΣ ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΥ

ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ 1988

ΠΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

Σελ. 959
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/29/gif/960.gif&w=600&h=915 17_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 960
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Β΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 941
  17_B. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

  29

  ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

  (Ν. Διάταγμα / 7 Οκτωβρίου 1927)

  Κυβέρνηση Α. Ζαΐμη

  Περί Γεωργικών σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως [1]

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

  Έχοντες υπ' όψει το άρθρον 77 του Συντάγματος και την από 27)8)27 ειδικήν εξουσιοδοτησιν της Βουλής, μετά σύμφωνον γνώμην της επί της Γεωργίας κλπ. Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν.

  'Άρθρον 1. Σχολεία της Μέσης εκπαιδεύσεως, ήτοι κλασικά ημιγυμνάσια η πλήρη τετρατάξια, πεντατάξια και εξατάξια γυμνάσια, λειτουργούντα εις άγροτικας περιφερείας, δύνανται να μετατραπώσιν εις γεωργικά τοιαύτα, διά Διατάγματος προκαλουμένου υπό των δύο Υπουργών Παιδείας και Γεωργίας κατόπιν γνώμης του εκπαιδευτικού συμβουλίου, εισαγομένης εις αυτά και της διδασκαλίας γεωργικών μαθημάτων. .

  Άρθρον 2. Προς μετατροπήν σχολείων της μέσης εκπαιδεύσεως εις γεωργικά τοιαύτα απαιτείται όπως η κοινότης εις ην λειτουργεί το ημιγυμνάσιον η πλήρες γυμνάσιον η συνεταιρισμός η γεωργικόν επιμελητήριον η οιοσδήποτε άλλος οργανισμός η Ιδιώτης παραχώρηση την κατοχήν υπό του εν λόγω σχολείου καλλιεργησίμου εκτάσεως επαρκούς κρινομένης παρά του Συμβουλίου Γεωργίας, πάντως ουχί μικροτέρας των πεντήκοντα στρεμμάτων.

  'Άρθρον 3. Οι μαθηταί των γεωργικών ημιγυμνασίων η γυμνασίων θα διδάσκωνται υποχρεωτικώς τα γεωργικά μαθήματα και θα ασκώνται πρακτικώς εις τας γαίας αυτών και τας γεωργικας η και γεωργοβιομηχανικάς εγκαταστάσεις τούτων υπό την οδηγίαν του οικείου καθηγητού.

  Τα διδακτέα μαθήματα, το ποσόν της ύλης, ο χρόνος της διδασκαλίας, αι πρακτικαί ασκήσεις και ο τρόπος της βαθμολογίας, καθορίζονται δι' αποφάσεων των Υπουργών Γεωργίας και Παιδείας, μετά γνώμην του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου.

  Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 219, τχ. Α'/13 Οκτωβρίου 1927.