Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Γ΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1989
 
Σελίδες:487
 
Αριθμός τόμων:3ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Νομοθεσία
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 12.59 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 14-33 από: 490
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/14.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Ωρολόγιο πρόγραμμα διτάξιου Ελληνικού σχολείου 1836

α/α

Μαθήματα

Τάξεις α β

Σύνολο

%

1

Ελληνική [γλώσσα] Αρχαία Ελληνικά

12

12

24

27

43,6

2

Σύνθεσις

3

4

3

Ιερά ιστορία και κατηχησις Θρησκευτικά

4

1

8,1

4

Ανθρωπολογία η ηθική

1

5

Ιστορία

-

3

3

4,8

6

Γεωγραφία

3

2

5

8,1

7

8 9

Αριθμητική Αριθμητική η Άλγεβρα Μαθηματικά Γεωμετρία και Φυσική

3

2 2

3 2

2

7

11,3

10

Καλλιγραφία

2

1

3

4,8

11

Φυσική ιστορία

2

-

2

3,2

12

Γαλλικά

4

4

8

12,9

13

Λατινικά

-

2

2

3,2

Σύνολο

30

32

62

100,0

ΠΗΓΗ: Β. διάταγμα (= νόμος) 31 Δεκεμβρίου 1836/12 Ιανουαρίου 1837, άρθρο 15, β': Κείμενο A4 (τ. Α', σ. 89).

Σελ. 14
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/15.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 3, Σειρά εμφάνισης των μαθημάτων κατά τάξεις στο πρόγραμμα τον 1836

Ελληνικό Σχολείο

α

β

γ

1 Ελληνική [γλώσσα]

1 Ελληνική [γλώσσα]

1 Ελληνική [γλώσσα]

2 Ιερά ιστορία

2 Κατήχησις

2 Σύνθεσις

3 Γεωγραφία

3 Ιστορία

3 Αρχαί της ανθρωπολογίας η ηθικής

4 Αριθμητική

4 Γεωγραφία

4 Ιστορία

5 Καλλιγραφία

5 Αριθμητική

5 Γεωγραφία

6 Φυσική ιστορία

6 Καλλιγραφία

6 Γεωμετρία και Φυσική

7 Γαλλικά

7 Φυσική Ιστορία

7 Γαλλικά

8 Γαλλικά

8 Λατινικά

Σελ. 15
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/16.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (συνέχεια)

Γυμνάσιο

A

Β

Γ

Δ

1 Ελληνική [γλώσσα]

1 Ελληνική [γλώσσα]

1 Ελληνική [γλώσσα]

1 Ελληνική [γλώσσα]

2 Λατινική [γλώσσα]

2 Λατινική [γλώσσα]

2 Λατινική [γλώσσα]

2 Λατινική [γλώσσα]

3 Γύμνασις εις το γράφειν ελληνιστί

3 Θεωρία των περί τον λόγον επιστημών

3 Θεωρία των περί τον λόγον επιστημών

3 Θεωρία των περί τον λόγον επιστημών

4 Κατήχησις

4 Κατήχησις

4 Κατήχησις

4 Ιστορία και γεωγραφία

5 Ιστορία και Γεωγραφία

5 Ιστορία και Γεωγραφία

5 Ιστορία και Γεωγραφία

5 Κατήχησις

6 Μαθηματική

6 Μαθηματική

6 Μαθηματική και μαθηματικοφυσική γεωγραφία

6 Μαθηματική και μαθηματικοφυσική γεωγραφία

7 Φυσική και Φυσική Ιστορία

7 Φυσική και Φυσική ιστορία

7 Φυσική και Φυσική ιστορία

7 Φυσική, Φυσική ιστορία και αρχαί

τής χημείας

8 Γαλλική [γλωσσά]

8 Γαλλική [γλώσσα]

8 Γαλλική [γλώσσα]

8 Λογική και γενική εισαγωγή εις την φιλοσοφίαν

9 Γαλλική [γλώσσα]

ΠΗΓΗ: Β. διάταγμα (= νόμος) 31 Δεκεμβρίου 1836/12 Ιανουαρίου 1837, άρθρα 15 και 81: Κείμενο A4 (τ. Α', σ. 88-89 και 101-102).

Σελ. 16
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/17.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 4. Ιεράρχηση μαθημάτων του προγράμματος 1836 με βάση τον εβδομαδιαίο χρόνο διδασκαλίας τους

α/α

Ελληνικό σχολείο

α/α

Γυμνάσιο

α/α

Ελληνικό σχολείο και Γυμνάσιο

1

Αρχαία Ελληνικά

1

Αρχαία Ελληνικά

1

Αρχαία Ελληνικά

ο

Γαλλικά

2

Λατινικά

2

Λατινικά

3

Μαθηματικά

3

Μαθηματικά

3

Μαθηματικά

4

Γεωγραφία

4

Φυσικά

4

Γαλλικά

Θρησκευτικά

Γαλλικά

5

Φυσικά

Ιστορία

Ιστορία

e

Ιστορία

Φυσικά

7

Θρησκευτικά

7

Θρησκευτικά

8 .

Καλλιγραφία (= Τεχνικά)

8

Φιλοσοφικά

8

9

Γεωγραφία

Καλλιγραφία = (Τεχνικά)

9

Λατινικά

 

10

Φιλοσοφικά

ΠΗΓΗ: Στοιχεία Πίνακα 1.

Σελ. 17
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/18.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 5. Ωρολόγιο πρόγραμμα 1855

Ελληνικό σχολείo

Γυμνάσιο

Γενικό

α/α

Μαθήματα

Τάξεις

Σύνολο %

Τάξεις

Σύνολο

%

Σύνολο

%

α

β

γ

A

Β

Γ

Δ

1

Ελληνικά

9

9

9

27

12

12

12

12

48

75

2

Γραμματική και γραφικαί ασκήσεις

6

6

_

12

__

__

_

_

__ .

12

3

Στοιχεία συντάξεως μετά συντόμου θεματογραφίας

Αρχαία Ελληνικά

_

_

6

6

47 50

0

__

_

_

. __

48

40,3

6

95

44,6

4

Περί συνθέσεως λόγου

-

-

2

2

-

-

-

-

--

2

5

Αριθμητική

4

4

-

8

-

-

-

-

8

6

Αρχαί της Γεωμετρίας

-

-

4

4

-

-

-

-

4

7

Άλγεβρα

-

-

-

-

5

4

-

-

9

9

8

Επιπεδομετρία

Μαθηματικά

-

-

-

-

12

12,8

-

-

3

-

3

17

14,3

3

29

13,6

9

Στερεομετρία και επίπεδος Τριγωνομετρία

_

_

_

__

_

_

_

3

3

3

10

Γεωγραφία Μαθηματική και Φυσική

_

_

_

_

_

_

2

2

2

11

Ιστορία της Π. Διαθήκης

3

-

-

3

-

-

-

-

3

12

Ιστορία της Ν. Διαθήκης

. Θρησκευτικά

-

2

-

2

7

7,4

-

-

-

-

-

6

5,0

2

13

6,1

13

Κατήχησις

-

-

2

2

2

2.

1

1

6

8

14

Γεωγραφία

3

2

2

7

7,4

-

-

-

-

-

-

7

3,3

15

Φυσική Ιστορία

Φυσικά

2

2

-

4

4

4,3

-

-

-

-

-

4

3,4

4

8

3,7

16

Φυσική Πειραματική

-

-

-

-

-

2

2

-

4

4

17

Ιστορία

-

3

3

6

6,4

3

3

3

2

11

9,2

17

8,0

18

Γαλλικά

-

2

3

5

5,3

4

3

3

4

14

11,8

19

8,9

19

Λατινικά

-

-

2

2

2,1

4

4

4

3

15

12,6

17

8,0

20

2l

Ψυχολογία εμπειρική

Λογική

Φιλοσοφικά

Ι

_

-

_

--

_

_

2

2

2

2

4

3,4

2

4

1,9

22

Καλλιγραφία

Τεχνικά 

2

-

-

2

4

4,3

-

-

-

-

__ -

2

4

1 9

23

Ιχνογραφία και Καλλιγραφία .

-

2

-

2

-

-

-

-

-,

_

-

2

Σύνολο

29

32

33

94

100,0

30

30

30

29

119

100,0

5

13

100,0

ΠΗΓΗ: Εγκύκλιος 4168/31 Αυγούστου 1855: Κείμενο A7 (τ. Α', σ. 118-121).

Σελ. 18
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/19.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 6. Σειρά εμφάνισης των μαθημάτων κατά τάξεις στο πρόγραμμα του 1855

Ελληνικό Σχολείο

α

β

γ

1 Ελληνικά

1 Ελληνικά

1 Ελληνικά

2 Γραμματική και γραφικαί ασκήσεις

2 Γραμματική και γραφικαί ασκήσεις

2 Στοιχεία της συντάξεως μετά συντόμου Θεματογραφίας

3 Αριθμητική

3 Αριθμητική

3 Περί συνθέσεως λόγου

4 Ιστορία τήςΠα-. λαιας Διαθήκης

4 Φυσική ιστορία

4 Αρχαί της Γεωμετρίας...

5 Γεωγραφια της Ελλάδος

5 Γεωγραφια Ευρώπης

5 Ιστορία μέση και νεωτέρα

6 Φυσική ιστορία

6 Ιστορία αρχαία

6 Γεωγραφία Ασία, Αφρική και Αμερική

7 Καλλιγραφία

7 Αρχαί της Γαλλικής

7 Γαλλικά

8 Ιστορία της νέας Διαθήκης

8 Ιερά κατήχησις

9 Ιχνογραφία και Καλλιγραφία

9 Λατινικά

Σελ. 19
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/20.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 (συνέχεια)

Γυμνάσιο

Α

Β

Γ

Δ

1 Ελληνικά

1 Ελληνικά

ι Ελληνικά

1 Ελληνικά

2 Επιστημονική Αριθμητική και Αλγεβρα

2 Άλγεβρα

2 Επιπεδομετρία και εφαρμογή της

Άλγεβρας

2 Στερεομετρία και επίπεδος τριγωνομετρία

3 Ιστορία αρχαία... μετά γεωγραφικής εισαγωγής

3. Ιστορία μέση...

3 Ιστορία νεωτέρα μετά γεωγραφικής εισαγωγής

3 Ιστορία της Ελλάδος

4 Γαλλικά

4 Γαλλικά

4 Γαλλικά

4 Γαλλικά

5 Λατινικά

5 Λατινικά

5 Λατινικά

5 Λατινικά

6 Κατήχησις Πλάτωνος Μητροπολίτου Μόσχας

6 Φυσική πειραματική

6 Ψυχολογία εμπειρική

6 Λογική

7 Κατήχησις Πλάτωνος

7 Φυσική πειραματική

7 Γεωγραφία μαθηματική και φυσική

8 Κατήχησις Πλάτωνος

8 Κατήχησις

ΠΗΓΗ: Εγκύκλιος 4168/31 Αυγούστου 1855: Κείμενο Α7 (τ. Α', σ. 118-121).

Σελ. 20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/21.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 7. Ιεράρχηση μαθημάτων του προγράμματος 1855

α/α

Ελληνικό σχολείο

α/α

Γυμνάσιο

α/α

Ελληνικό σχολείο και Γυμνάσιο

1

Αρχαία Ελληνικά

1

Αρχαία Ελληνικά

1

Αρχαία Ελληνικά

2

Μαθηματικά

2

Μαθηματικά

2

Μαθηματικά

Γεωγραφία

3

Λατινικά

3

Γαλλικά

Θρησκευτικά

4

Γαλλικά

Ιστορία

5

Ιστορία

5

Ιστορία

Λατινικά

6

Γαλλικά

6

Θρησκευτικά

6

Θρησκευτικά

Τεχνικά

Φιλοσοφικά

7

Φυσικά

Φυσικά

Φυσικά

8

Γεωγραφία

9

Λατινικά

Τεχνικά

Φιλοσοφικά

ΠΗΓΗ: Στοιχεία Πίνακα 5.

Σελ. 21
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/22.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 8, Ωρολόγιο πρόγραμμα 1867

Ελληνικό σχολείο

Γυμνάσιο

α/α Μαθήματα

Τάξεις

Τάξει.:

Γενικό

%

- Σύνολο

%

Σύνολο

%

Σύνολο

α

β

γ

A

Β

Γ

1 Ελληνικά

12

12

12

36

12

12

12

12

48

84

2 Γραμματική

4

3

3

10

-

-

-

-

-

10

3 Ανάγνωσις επί αρχαίου συγγραφέως μετά γραφικών ασκήσεων

Αρχαία Ελληνικά

3

3

49

53,8

48

40,0

3

97

46,0

4 Αριθμητική

4

4

2

10

-

-

-

-

-

10

5 Γεωμετρία

 Μαθηματικά

-

-

2

2

12

13,2 --

-

-

-

14 1/2

12,1

2

26 1/2

12,5

6 Μαθηματικά

-

-

-

-

4*

4

3

3

14 1/2

141/2

7 Ιερά ιστορία

3

2

-

5

-

-

-

-

~'

5

8 Ιερά κατήχησις

' Θρησκευτικά

-

-

2

2

7

7,7 2

2

-

-

4

8

6,6

6

15

7,1

9 Χριστιανική ηθική

-

-

-

- ·

-

-

2

2

4

4

10 Πολιτική Γεωγραφία

2

2

2

6

6,6 --

-

-

-

-

-

6

2,8

11 Ιστορία

-

3

3

6

6,6 3

3

3

3

12

10,0

18

8;5

12 Φυσική ιστορία

-

-

-

-

3

-

-

3

3

13 Φυσική και Ψυχολογία

 "Φιλοσοφικά" 1

_

-

_

_

- -

-

3

-

3

91

7,5

3

91

4,3

14 Φυσική και λογική

(= Φυσικά)

-

-

-

-

-

-

3

3

3 .

15 Γαλλικά

-

2

3

5

5,5 3

8

8

3

12

10,0

17

8,1

16 Λατινικά

-

-

2

2

2,2 4 1/2

4

4

4

16 1/2

13,8

18 1/2

8,8

17 Καλλιγραφία

2

2

-

4

4,4 -

-

-

-

-

-

4

1,9

Σύνολo

30

30

31

91

100,0 29

31

30

30

120

100,0

211 1

00,0

1. Υπολογίζονται 2 ώρες για τα κυρίως φιλοσοφικά μαθήματα (Ψυχολογία 1, Λογική 1). ΠΗΓΗ: Απόφαση 7071/2 Σεπτεμβρίου 1867: Κείμενο A24 (τ. A', σ. 177-183).

Σελ. 22
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/23.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝAΚΑΣ 9. Σειρά εμφάνισης των μαθημάτων κατά τάξεις στο πρόγραμμα τον 1867

Ελληνικό Σχολείο

α

β

γ

1 Ελληνικά

1 Ελληνικά

1 Ελληνικά

2 Αριθμητική

2 Αριθμητική

2 Ιστορία

3 Ιερά ιστορία

3 Ιερά ιστορία

3 Πολ. Γεωγραφία

4 Πολ. Γεωγραφία

4 πολ. Γεωγραφία

4 Ιερά Κατήχησις

5 Καλλιγραφία

5 Αρχαία: ιστορία

5 Αριθμητική

6 Ανάγνωσις

6 Γαλλικής αρχαί

6 Γεωμετρία

7 Καλλιγραφία

7 Λατινικά

8 Γαλλικά

Γυμνάσιο

Α

Β

Γ

Δ

1

Ελληνικά

ι Ελληνικά

1 Ελληνικά

1 Ελληνικά

2

Λατινικά

2 Λατινικά

2 Λατινικά

2 Λατινικά

3

Μαθηματικά

3 Μαθηματικά

3 Μαθηματικά

3 Μαθηματικά

4

Ιστορία

4 Ιστορία

4 Ιστορία

4 Ιστορία

5

Γαλλικά

5 Φιλοσοφικά (= Φυσιογνωστικά)

5 Φιλοσοφικά (Φυσική και Ψυχολογια)

5 Φιλοσοφικά (Φυσικής τα λοιπά και Λογική)

6

Ιερά μαθήματα

6 Γαλλικά

6 Γαλλικά

6 Γαλλικά

7 Ιερά μαθήματα

7 Ιερά μαθήματα

7 Ιερά μαθήματα

ΠΗΓΗ: Απόφαση 7071/2 Σεπτεμβρίου 1867: Κείμενο A24 (τ. A', σ. 177-183).

Σελ. 23
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/24.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 10. Ιεράρχηση μαθημάτων τον προγράμματος 1867

α/α

Ελληνικό σχολείο

α/α

Γυμνάσιο

α/α

Ελληνικό σχολείο και Γυμνάσιο

1

Αρχαία Ελληνικά

1

Αρχαία Ελληνικά

1

Αρχαία Ελληνικά

2

Μαθηματικά

2

Λατινικά

2

Μαθηματικά

3

Θρησκευτικά

3

Μαθηματικά

3

Λατινικά

Γεωγραφία

Γαλλικά

4

Ιστορία

Ιστορία

Ιστορία

5

Γαλλικά

6

Γαλλικά

6

Θρησκευτικά

6

Θρησκευτικά

7

Τεχνικά

7

Φυσικά

7

Φυσικά

8

Λατινικά

8

Φιλοσοφικά

8

Γεωγραφία

9

Τεχνικά

10

Φιλοσοφικά

ΠΗΓΗ: Στοιχεία Πίνακα 8.

Σελ. 24
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/25.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 11. Ωρολόγιο πρόγραμμα 1870-1883"

Ελληνικό

σχολείο

Γυμνάσιο

α/α Μαθήματα

 

Τάξεις

Τάξεις

Γενικό

--

--

--

-

Σύνολο

%

Σύνολο

-

-

--

-

Σύνολο

%

α

β

γ

A

Β

Γ

Δ

1 Ελληνικά

12

ι2

12

36

12

12

12

12

48

84

2 Γραμματική

4

8

3

10

__

__

__

__

__

10

3 Ανάγνωσις επί αρχαίου συγγραφέως 1 μετά γραφικών ασκήσεων

Αρχαία Ελληνικά

49

48,0

48

35,8

97

41,1

 

-

_

-

-

 

3

-

-

3

4 Αριθμητική 5 Γεωμετρία

6 Μαθηματικά

Μαθηματικά

4 -

-

4 -

-

2 2

-

10 2

-

12

11,8

_

-

4 1/2

-

4

-

3

-

3

--

-

14 1/2

14 1/2

10,8

10

2

14 1/2

26 1/2

11,2

7 Ιερά ιστορία

3

2

-

5

2

-

-

-

2

7

 8 Εκκλησιαστική ιστορία

Θρησκευτικά

- -

-

-

-

7

6,8

-

2

-

-

2

8

6,0

2

15

6,4

9 Ιερά κατήχησις

-

-

2

2

-

-

Ϊ

-

2

4 '

'

10 Ευαγγελική η κατά Χριστόν Ηθική

__

_

_

__'

-

---------

---------

2

2

2

11 Πολιτική γεωγραφία

2

2

2

6

5,9

1

1 '

-

-

2

1,5

8

3,4

12 Ιστορία

-

3

3

6

5,9

8

3

3

3

12

9,0

18

7,6

Σελ. 25
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/26.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 11 (συνέχεια)

Ελληνικό σχολείο

Γυμνάσιο

α/α Μαθήματα

Τάξεις

Σύνολο

%

Τάξεις

- Σύνολο

%

Γενικό

Σύνολο

%

α

β

γ

A

Β

Γ

Δ

13 Φυσική ιστορία

3

8

3

14 Φυσική και Ψυχολογία "Φιλοσοφικά"1

_

__

. -

2

2,0

-

3

-

3

9

6,7

3

11

4,7

15 Φυσική και λογική (= Φυσικά)

-

-

--

-

-

-

3

3

16 Αρχαί πειραματικής φυσικής

2

2

2

17 Γαλλικά

-

2

3

5

4,9

3

3

3

3

12

9,0

17

7,2

18 Λατινικά

-

-

2

2

2,0

4*

4

4

4

16 1/2

12,3

18 1/2

7,8

19 Καλλιγραφία,

2

2

-

4

3,9

-

-

-

-

-

-

4

1,7

20 Γυμναστική

3

3

3

9

8,8

3

3

3

3

12

8,9

21

8,9

21 Στρατιωτικαί ασκήσεις2

Σύνολο

33

33

36

102

100,0

33

35

33

33

134

100,0

236

100,0

1. Β. υποσημ. 1, Πίνακα 8.

2. Βλ. κείμενα A29-31, 37-38, 47 (τ. A', σ. 192-198, 206-222, 233-234).

ΠΗΓΕΣ: α) Πίνακας 8, β) Κείμενα A27-28 (για την Πολιτική γεωγραφία, τ. Α', σ. 190-191), Α40, 43-46 (για τη Γυμναστική, τ. Α', σ. 224-225, 228-232).

Σελ. 26
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/27.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 12, Ιεράρχηση μαθημάτων του «προγράμματος 1870-1883»

α/α

Ελληνικό σχολείο

α/α

Γυμνάσιο

α/α

Ελληνικό σχολείο καί Γυμνάσιο

1

Αρχαία Ελληνικά

1

Αρχαία Ελληνικά

1

Αρχαία Ελληνικά

2

Μαθηματικά

2

Λατινικά

2

Μαθηματικά

3

Γυμναστική

3

Μαθηματικά

3

Γυμναστική

4

Θρησκευτικά

Γαλλικά

4

Λατινικά

Γεωγραφία

Γυμναστική

5

Ιστορία

Ιστορία

Ιστορία

6

Γαλλικά

7

Γαλλικά

7

Θρησκευτικά

7

Θρησκευτικά

8

Τεχνικά

8

Φυσικά

8

Φυσικά

Λατινικά

Γεωγραφία

9

Γεωγραφία

Φυσικά

Φιλοσοφικά

10

Τεχνικά

11

Φιλοσοφικά

ΠΗΓΗ: Στοιχεία Πίνακα 11.

Σελ. 27
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/28.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 13. Ωρολόγιο πρόγραμμα 1884

Ελληνικό σχολείο

Γυμνάσιο

α/α Μαθήματα

Τάξεις

Τάξεις

Γενικό

%

--

Σύνολο

%

--

Σύνολο

%

Σύνολο

α

β

Υ

A

Β

Γ

Δ

1 Ελληνικά

8

9

9

26

10

10

10

10

40

66

2 Θέματα και εκθέσεις ιδεών

Αρχαία Ελληνικά

26

28,5

2

2

2

2

8

52

38,7

8

78

34,7

3 Ιστορία της ελληνικής γραμματολογίας

__

_

__

__

_

2

2

4

4

4 [Νέα Ελληνικά]1

6

4

4

14

15,4

-

-

-

-

-

--

14

6,2

5 Θρησκευτικά

2

2

2

6

1

1

2

-

4

10

6 Λειτουργική

Θρησκευτικά

-

-

-

-

6,6

1

-

-

-

1

6

4,4

1

12

5,3

7 Χριστιανική ηθική

-

-

-

-

-

1

-

-

1

1

8 Λατινικά

-

-

2

2

2,2

3

3

3

3

12

9,0

14

6,2

9 Μαθηματικά

4

8

3

10

11,0

3

3

3

3

12

9,0

22

9,8

1 0 Φυσιογνωσία

-

2

2

4

-

-

-

-

-

4

11 Φυσική ιστορία

Φυσικά

-

-

-

-

4

4,4

2

2

-

-

4

9

6,7

4

13

5,8

12 Φυσική πειραματική

-

-

-

-

-

-

2

2

4

4

13 Χημεία

1

1

1

 
Σελ. 28
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/29.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

14

Γεωγραφία

2

2'

1

5

5,5

2

2

_

_

4

3,0

9

4,0

15

Κοσμογραφία

-

-

-

-

-

-

-

1

1

0,7

1

0,4

16

Ιστορία

-

2

2

4

4,4

3

3

3

3

12

9,0

16

7,1

17

Φιλοσοφία

-

-

-

-

-

-

1

1

2

1,5

2

0,9

18

Γαλλικά

-

3

3

6

6,6

3

3

3

3

12

9,0

18

8,0

19

2ο

Καλλιγραφία και Ιχνογραφία Τεχνικά Ιχνογραφία

3

1

1

4

2

5

5,5

-

-

-

-

_

._

-

3

2

5

2,2

21

Γυμναστική

3

3

3

9

9,9

3

3

-

-

6

4,5

15

6,7

22

Στρατιωτικαί ασκήσεις 2

-

-

-

-

-

-

-

3

3

6

4,5

6

2,7

Σύνολο

28

31

32

91

100,0

33

33

34

34

134

100,0

225

100,0

1. Πρώτη εμφάνιση του μαθήματος, όχι αυτοτελούς, αλλά ως υποδιαίρεσης των Ελληνικών".

2. Πρώτη "επίσημη" εμφάνιση) στα προγράμματα Ελληνικών σχολείων - Γυμνασίων. ΠΗΓΗ: Β. διάταγμα 23 Ιουνίου 1884: Κείμενο Α52 (τ. Α', σ. 243-256).

Σελ. 29
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/30.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

30

ΠΙΝΑΚΑΣ 14. Σειρά εμφάνισης των μαθημάτων κατά τάξεις στο πρόγραμμα του 1884

Ελληνικό Σχολείο

α

β

γ

1 [Αρχαία] Ελληνικά

1 [Αρχαία]Ελληνικά

1 [Αρχαία] Ελληνικά

2 [Νέα Ελληνικά]

2 [Νέα Ελληνικά]

2 [Νέα Ελληνικά]

3 Θρησκευτικά

3 Θρησκευτικά

3 Θρησκευτικά

4 Μαθηματικά

4 Μαθηματικά

4 Μαθηματικά

5 Γεωγραφία

5 Φυσιογνωσία

5 Φυσιογνωσία

6 Καλλιγραφία και Ιχνογραφία

6 Γεωγραφία

6 Γεωγραφία

7 Γυμναστική

7 Ιστορία

7 Ιστορία

8 Γαλλικά

8 Λατινικά

9 Ιχνογραφία

9 Γαλλικά

10 Γυμναστική

10 Γυμναστική

11 Ιχνογραφία

Σελ. 30
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/31.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 14

(συνέχεια)

Γυμνάσιο

Α

Β

Γ

Δ

1

[Αρχαία]

Ελληνικά

1

[Αρχαία]

Ελληνικά

1

[Αρχαία] Ελληνικά

1

[Αρχαία] Ελληνικά

2

Θρησκευτικά

2

Θρησκευτικά

2

Θρησκευτικά

2

Λατινικά

3

Λατινικά

3

Λατινικά

3

Λατινικά

3

Μαθηματικά

4

Μαθηματικά

4

Μαθηματικά

4

Μαθηματικά

4

Φυσική Πειραματική

5

Φυσική ιστορία

5

Φυσική ιστορία

5

Φυσική Πειραματική

5

Χημεία

6

Γεωγραφία

e

Γεωγραφία

6

Φιλοσοφία

6

Κοσμογραφία

7

Ιστορία

7

Ιστορία

7

Ιστορία

7

Φιλοσοφία

8

Γαλλικά

8

Γαλλικά

8

Γαλλικά

8

Ιστορία

9

Γυμναστική

9

Γυμναστική

9

Στρατιωτικαί ασκήσεις

9

Γαλλικά

10

Στρατιωτικαί ασκήσεις

ΠΗΓΗ: Β. διάταγμα 23 Ιουνίου 1884: Κείμενο A52 (τ. A', σ. 243-256).

Σελ. 31
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/32.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 15. Ιεράρχηση μαθημάτων τον προγράμματος 1884

α/α

Ελληνικό σχολείο

α/α

Γυμνάσιο

α/α

Ελληνικό σχολείο και Γυμνάσιο

1

Αρχαία Ελληνικά

1

Αρχαία Ελληνικά

1

Αρχαία Ελληνικά

2

Νέα Ελληνικά

Γαλλικά

2

Μαθηματικά

3

Μαθηματικά

Γυμναστική

3

Γυμναστική

4

Γυμναστική

Ιστορία

4

Γαλλικά

Γαλλικά

Λατινικά

5

Ιστορία

Θρησκευτικά

Μαθηματικά

Λατινικά

Γεωγραφία

7

Φυσικά

Νέα Ελληνικά

Τεχνικά

8

Θρησκευτικά

8

Φυσικά

Ιστορία

9

Γεωγραφία

9

Θρησκευτικά

Φυσικά

10

Φιλοσοφικά

10

Γεωγραφία

11

Λατινικά

11

Κοσμογραφία

11

Τεχνικά

12

Φιλοσοφικά

 

13

Κοσμογραφία

ΠΗΓΗ : Στοιχεία Πίνακα 13.

Σελ. 32
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/33.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 16. Ωρολόγιο πρόγραμμα 1885

Ελληνικό σχολείο

Γυμνάσιο

α/α Μαθήματα Τάξεις

Τάξεις

Γενικό

%

Σύν

ολο

%

-Σύνολο

%

Σύνολο

α

β

γ

A

Β

Γ

Δ

1 Ελληνικά

9

9

9

27

10

10

10

10

40

67

2 Ασκήσεις ορθογραφικαί

Αρχαία Ελληνικά 3

2

2

7

34

37,0

-

-

-

-

-

48

38,1

7

82

37,6

3 θέματα και εκθέσεις ιδεών

-

_-

-

_

2

2

2

2

8

4 [Νέα Ελληνικά]

2

2

2

6

6,5

-

-

-

-

-

-

6

2,8

5 Θρησκευτικά

6 Λειτουργική

7 Χριστιανική ηθική

2 Θρησκευτικά

2

2

6

6

6,5

1 1

2

1

-

1

5

4,0

1

11

5,0

8 Λατινικά

-

-

2

2

2,2

4

4

3

3

14

11,1

16

7,3

9 Μαθηματικά

4

3

3

10

10,9

3

3

3

3

12

9,5

22

10,1

10 Φυσιογνωσία

-

2

2

4

-

-

-

-

-

4

11 Φυσική ιστορία

-

-

-

-

2

2

-

-

4

4

12 Φυσική πειραματική

Φυσικά

-

-

-

4

4,3

-

-

2

2

4

8

6,3

4

12

5,5

13 Χημεία

-

-

-

-

-

-

-

-

14 Γεωγραφία

2

2

2

6

6,5

1

1

-

-

2

1,6

8

3,6

15 Κοσμογραφία

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

0,8

1

0,5

16 Ιστορία

-

2

2

4

4,3

2

2

3

3

10

7,9

14

6,4

1 7 Φιλοσοφία

-

-

-

-

-

-

-

1

1

2

1,6

2

0,9

18 Γαλλικά

-

2

3

5

5,5

3

3

3

3

12

9,5

17

7,8

19 Καλλιγραφία και Ιχνογραφία

20 Ιχνογραφία

Τεχνικά 3

1 1

1

4

2

6

6,5

-

-

_

_

-

4

2

6

2,8

21 Γυμναστική

3

3

3

9

9,8

3

3

-

-

6

4,8

15

6,9

22 Στρατιωτικαί ασκήσεις

-

-

-

-

-

-

-

3

3

6

4,8

6

2,8

Σύνολο 28

31

33

92 '

100,0

32

32

31

31

126

100,0 218

100,0

ΠΗΓΕΣ: α) Πίνακας 13· β) B. διάταγμα 31 Αυγούστου 1885: Κείμενο Α59 (τ. Α', σ. 279-282).

Σελ. 33
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Γ΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 14
  17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

  ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Ωρολόγιο πρόγραμμα διτάξιου Ελληνικού σχολείου 1836

  α/α

  Μαθήματα

  Τάξεις α β

  Σύνολο

  %

  1

  Ελληνική [γλώσσα] Αρχαία Ελληνικά

  12

  12

  24

  27

  43,6

  2

  Σύνθεσις

  3

  4

  3

  Ιερά ιστορία και κατηχησις Θρησκευτικά

  4

  1

  8,1

  4

  Ανθρωπολογία η ηθική

  1

  5

  Ιστορία

  -

  3

  3

  4,8

  6

  Γεωγραφία

  3

  2

  5

  8,1

  7

  8 9

  Αριθμητική Αριθμητική η Άλγεβρα Μαθηματικά Γεωμετρία και Φυσική

  3

  2 2

  3 2

  2

  7

  11,3

  10

  Καλλιγραφία

  2

  1

  3

  4,8

  11

  Φυσική ιστορία

  2

  -

  2

  3,2

  12

  Γαλλικά

  4

  4

  8

  12,9

  13

  Λατινικά

  -

  2

  2

  3,2

  Σύνολο

  30

  32

  62

  100,0

  ΠΗΓΗ: Β. διάταγμα (= νόμος) 31 Δεκεμβρίου 1836/12 Ιανουαρίου 1837, άρθρο 15, β': Κείμενο A4 (τ. Α', σ. 89).