Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Γ΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1989
 
Σελίδες:487
 
Αριθμός τόμων:3ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Νομοθεσία
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 12.59 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 163-182 από: 490
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/163.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

11

Γυμναστική

1

.2

1

4

3,1

Γυμναστική και Κηπουρική

(2) 2

-

-

12

'Κηπουρική

1

1

-

2

1,6

:

Σύνoλo

38

47

43

128

100,0

1. Ιεράρχηση των μαθημάτων: l Ελληνικά, 2 Παιδαγωγικά, 3 Φυσιογνωστικά, 4 Μουσική, 5α Θρησκευτικά, 5β Καλλιγραφία και Ιχνογραφία, 5γ Μαθηματικά, 8 Ιστορία, 9α Γεωγραφία, 9β Γυμναστική, 11 Φιλοσοφικά, 12 Κηπουρική.

2. Οι .2 αυτές ώρες κατανέμονται ανά 1 στη Γυμναστική και την Κηπουρική. ΠΗΓΕΣ: α) Πίνακας 1' β) Β. διάταγμα 16 Ιουλίου 1879: Κείμενο Γ15 (τ. Β', σ. 93).

Σελ. 163
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/164.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 4. Ωρολόγιο πρόγραμμα Διδασκαλείων αρρένων 1886

α/α

Μαθήματα1

A

Τάξεις Β

Γ

Σύνολο %

Ερμηνεία συγγραφέων Αρχαία Ελληνικά

6

6

6

18

18,1

1

Ελληνικά

Θέματα και εκθέσεις ιδεών

2

2

2

6

27 6,1

27,2

Ανάγνωσις νεωτέρων Ελλήνων λογογράφων και

ποιητών... [Νέα Ελληνικά]

3

-

-

3

3,0

Ιστορία της παιδαγωγίας...

-

1

-

1

2

Παιδαγωγικά

θεωρία της παιδαγωγικής και μεθοδολογία

-

-

2

2

12

12,1

Ιστορία της νεωτέρας παιδαγωγίας...

-

-

1

1

Διδακτική

-

-

' 8

8

3

Μαθηματικά

Αριθμητική

3

-

-

3

5

5,1

Στοιχεία Γεωμετρίας

-

2

-

2

4

Φυσική

Φυσιογνωστικά

2

2

1

5

8

8,1

φυσική Ιστορία

2

1

-

3

5

Θρησκευτικά

2

2

1

5

5,1

6

' Φιλοσοφικά

-

2

-

2

2,0

.7

Ιστορία;

, 2

32

32

82

8 Ι2 0,1

8

Καλλιγραφία 'και Ιχνογραφία

2

2

-

4

5

5,1

Ιχνογραφία

-

-

1

1

9

Μουσική Ωδική

3

2

2

7

12

12,1

Οργανική

2

2

1

5

10

Κηπουρικής και δενδροκομίας πρακτικαί γνώσεις - -

1

1

1,0

Σελ. 164
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/165.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Γυμναστική

3

3

_

6

11

Γυμναστική

Γυμναστική και Υγιεινή

-

-

2

2

14

14,1

Οπλασκία

-

3

3

6

Σύνολο

32

33

34

99

100,0

1. Ιεράρχηση των μαθημάτων : 1 Ελληνικά, 2 Γυμναστική, 3α Μουσική, 3β Παιδαγωγικά, 5α Ιστορία, 5β Φυσιογνωστικά 7α Θρησκευτικά, 7β Καλλιγραφία και Ιχνογραφία, 7γ Μαθηματικά, 10 Φιλοσοφικά, 11 "Γεωπονικά".

2. Υπολογίζουμε ανά 1 ώρα διδασκαλία της Γεωγραφίας (όποτε για την Ιστορία έχουμε: ώρες 6, ποσοστό 6,1%, και για τη Γεωγραφία: ώρες 2, ποσοστό 2%).

ΠΗΓΗ: Β. διάταγμα 5 Σεπτεμβρίου 1886: Κείμενο Γ28 (τ. Β', σ. 127-130),

Σελ. 165
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/166.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 5, Ωρολόγιο πρόγραμμα Διδασκαλείων αρρένων 1888

α/α

Μαθήματα 1

Τάξεις Α Β

Γ

Σύνολο

%

1

Θρησκευτικά

2

2

2

6

5.1

2

Ελληνικά

12

9

9

30

25,6

Η Αρχαία Παιδαγωγία

2

-

-

2

Παιδαγωγικά

-

22

-

2

3

Παιδαγωγικά

Παιδαγωγική

-

-

2

2 17

14,5

Ιστορία της νεωτέρας παιδαγωγικής...

-

-

2

2

Διδακτικαί ασκήσεις

-

-

9

9

4

Φιλοσοφικά (=

= "Ψυχολογία και Λογική")

-

22

-

2

1,7

5

Μαθηματικά

3

3

-

6

5,1

6

Κοσμογραφία

-

-

1

1

0,9

7

Φυσική Φυσιογραφία

Φυσιογνωστικά

2 2

2 24

23

6 10

4

8,6

8

Γεωργία και δενδροκομία (= Γεωπονία)

-

-

25

2

1,7

9

Γεωγραφία

2

2

-

4

3,4

10

Ιστορία

2

2

2

6

5,1

Εκκλησιαστική μουσική

2

2

2

6

11

Μουσική

'Ωδική

2

2

2

6 17

14,6

Τετράχορδον προαιρετικόν

2

2

1

5

Σελ. 166
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/167.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

12

Ιχνογραφία και Καλλιγραφία 6

3

2

1

6

5,1

13

Γυμναστική Γυμναστική

2

2

27

6 10

8,6

Οπλασκία

-

2

2

4

Σύνολο

38

38

41

117

100,0

1. Ιεράρχηση των μαθημάτων: 1 Ελληνικά, 2α Μουσική, 2β Παιδαγωγικά, 4α Γυμναστική, 4β Φυσιογνωστικά, 6α Θρησκευτικά, 6β Ιστορία, 6γ Ιχνογραφία και Καλλιγραφία, 6δ Μαθηματικά, 10 Γεωγραφία, 11α Γεωπονία, 11β Φιλοσοφικά, 13 Κοσμογραφία.

2. Κατανομή των 4 ωρών των Παιδαγωγικών σε δύο χωριστά μαθήματα, όπως άλλωστε φαίνεται και από τους Γενικούς Ελέγχους του Διδασκαλείου Αθηνών που σώζονται στη Μαράσλειο Παιδαγωγική; Ακαδημία.

3. Χημεία.

4. Βλ. τη διδακτέα ύλη στο διάταγμα.

5. Τυπικά "Φυσιογραφία" αλλά ουσιαστικά "Γεωπονία".

6. Στους γενικούς ελέγχους εμφανίζεται άλλοτε ως ένα μάθημα και άλλοτε ως δύο.

7. Γυμναστική και Υγιεινή.

ΠΗΓΗ: Β. διάταγμα 13 Σεπτεμβρίου 1888: Κείμενο Γ31 (τ. Β', σ. 139-142).

Σελ. 167
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/168.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 6. Ωρολόγιο πρόγραμμα Υποδιδασκαλείων 1893

α/α

Μαθήματα

Ώρες

%

α'

Θρησκευτικά

4

9,5

β'

Παιδαγωγικά

4

9,5

γ'

Ελληνικά

5

11,9

8'

Ελληνική ιστορία

3

7,1

ε'

Γεωγραφία

2

4,8

στ'

Αριθμητική

2

4,8

ζ'

Άσματα

3

7,ι

η'

Καλλιγραφία

2

4,8

θ'

Ιχνογραφία

2

4,8

ι'

Γυμναστική

3

7,1

ια'

Πρακτικαί ασκήσεις

12

28,6

Σύνολο

42

100,0

ΠΗΓΗ: Β. διάταγμα 7 Απριλίου 1893: Κείμενο Γ36 (τ. Β', σ. 160-167).

Σελ. 168
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/169.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 7. Ωρολόγιο πρόγραμμα Α' τάξεως Μαρασλείου Διδασκαλείου 1910

α/α

Μαθήματα

Ώρες

%

1

Θρησκευτικά

3

7,3

2

Ελληνική γλώσσα

8

19,5

3

Ιστορία

2

4,9

4

Μαθηματικά

3

7,3

5

Πολιτικής οικονομίας στοιχεία

1

2,4

6

Πειραματική φυσική

2

4,9

7

Ζωολογία

2

4,9

8

Γαλλική γλώσσα

2

4,9

9

Γεωπονική

3

7,3

10

Ωδική

2

4,9

11

Τετράχορδον

2

4,9

12

Εκκλησιαστική μουσική

2

4,9

13

Ιχνογραφία και καλλιγραφία

3

7,3

14

Γυμναστική και σκοποβολία

3

7,3

15

Χειροτεχνία

3

7,3

Σύνολο

41

100,0

ΠΗΓΗ: Β. διάταγμα 30 Οκτωβρίου 1910: Κείμενο Γ53 (τ. Β', σ. 238-239).

Σελ. 169
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/170.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 8. Ωρολόγιο πρόγραμμα Μαρασλείου Διδασκαλείου 1911

α/α

Μαθήματα 1

Τάξεις

Σύνολο %

Α

Β

Γ

Δ

1

Θρησκευτικά

2

2

2

-

6 3,8

2

Ψυχολογία και πολιτειακή ηθική

-

4

-

-

4 2,5

Γενική και ειδική Διδακτική

-

-

6

6

 Παιδαγωγική Παιδαγωγικά

4 4

24 15,0

'

Διδακτικαί ασκήσεις και συνεδρίαι

-

-

-

14 14

4

Ελληνικά

8

7

7

6

28 17,5

5

Ιστορία του Πολιτισμού

2

2

2

2

8 5,0

6

Γεωγραφία

-

-

3

3

6 3,8

7

Μαθηματικά

3

-

-

-

3 1,9

8

Κοσμογραφία

-

2

-

-

2 1,2

Πειραματική Φυσική

2

2

-

- 4

9

Ζωολογία Φυσιογνωστικά

2

-

-

- 2

11 6,9

χημεία

3

-

-

- 3

Φυσική Ιστορία

-

2

-

- 2..

10

Γεωπονικά

1

2

2

2

7 4,4

11

Υγιεινή (= Ανθρωπολογία και Υγιεινή)

-

1

3

-

4 2,5

12

Πολιτική Οικονομία - Εμπορικά μαθήματα

-

2

-

-

2 1,2

13

Γαλλική γλώσσα

2

-

2

2

6 3,8

'Ωδική

2

2

2

2 8

14 Τετράχορδον η αρμόνιον Μουσική

2

2

2

1 7

21 13,1

(.Εκκλησιαστική Μουσική

2

2

2

Σελ. 170
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/171.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

15 Ιχνογραφία και Καλλιγραφία

3

3

2,

-

8 9

5,6

Ιχνογραφία

-

-

-

1

1

16 Γυμναστική και Σκοποβολία2

3

3

2

2

10

6,2

17 Χειροτεχνία

3

2

2

2 ..

9

5,6

Σύνολο

40

40

39

41

160

100,0

1. Ιεράρχη ση των μαθημάτων, που έχουν αναγραφεί με τη σειρά που έχουν στο άρθρο 2 του νόμου ,ΓΧΒ' (βλ. Γ47): 1 Ελληνικά, 2 Παιδαγωγικά, 3 Μουσική, 4 Φυσιογνωστικά, 5 Γυμναστική και Σκοποβολία, 6α Ιχνογραφία - Καλλιγραφία, 6β Χειροτεχνία, 8 Ιστορία του Πολιτισμού, 9 Γεωπονικά, 10α Γαλλικά, 10β Γεωγραφία, 10γ Θρησκευτικά, 13α Υγιεινή, ISß1 Ψυχολογία, 15 Μαθηματικά, 16α Κοσμογραφία, 16β Πολιτική Οικονομία.

Aς σημειωθεί ότι στους Γενικούς Ελέγχους όλα τα μαθήματα και οι κλάδοι τους καταχωρίζονται ως ιδιαίτερα μαθήματα.

2. Στα διδακτέα μαθήματα, όπως ορίζονται από το άρθρο 2 του νόμου ,ΓΧ^Β'/1910, υπάρχουν δύο ξεχωριστά μαθήματα: Γυμναστική - Σκοποβολία και στρατιωτική εκπαίδευσις, αλλά στο αναλυτικό πρόγραμμα αποτελούν ένα υπό την ονομασία: Γυμναστική και σκοποβολία.

ΠΗΓΗ: Β. διάταγμα 8 Οκτωβρίου 1911: Κείμενο Γ54 (τ. Β', σ. 240-243).

Σελ. 171
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/172.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 9. Ωρολόγιο πρόγραμμα Διδασκαλείων "εκατέρων των φύλων" 1914

Μαθήματα1

Τάξεις

Θρησκευτικά Ελληνικά Γαλλικά Φιλοσοφικά

Παιδαγωγικά Παιδαγωγική Διδακτικαί ασκήσεις και συνεδρίαι Ιστορία Γεωγραφία Μαθηματικά Φυσική Ιστορία Χημεία Φυσιογνωστικά Φυσική πειραματική Υγιεινή και Νοσηλευτική Πολιτική Οικονομία Οικιακή Οικονομία Γεωπονικά

Ωδική 1 Ενόργανος Μουσική Μουσική Εκκλησιαστική Μουσική

Σελ. 172
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/173.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

15

Ιχνογραφία

2

2

2'

2

1

1

5 7

5 7

5,5

5,6.

Καλλιγραφία

1

1

1

1

-

__

2

2

16

Χειροτεχνία

2

3

2

4

2

3

6

10

4,8

8,0

17

Γυμναστική (και

στρατιωτικαί ασκήσεις και σκοποβολία)

3

3

8

3

3

3

9

9

7,1

7,2

Σύνολο

42

42

42

42

42

126

125

100,0

100,0

1. Ιεράρχηση των μαθημάτων: α (== αρρένων): 1 Ελληνικά, 2 Παιδαγωγικά, 3 Μουσική, 4 Φυσιογνωστικά, 5 Γυμναστική, 6 Ιχνογραφία και Καλλιγραφία, 7α Γαλλικά, 7β Θρησκευτικά, 7γ Ιστορία, 7δ Χειροτεχνία, 11 Γεωπονικά, 12 Γεωγραφία, 13α Μαθηματικά, 13β Φιλοσοφικά, 15α Πολιτική Οικονομία, 15β Υγιεινή, β (= θηλέων): 1-4 τα ίδια, 5 Χειροτεχνία, 6 Γυμναστική, 7 Ιχνογραφία και Καλλιγραφία, 8α Γαλλικά, 8β Θρησκευτικά, 8γ Ιστορία, 11-13β τα ίδια, 15α Οικιακή Οικονομία, 15β Υγιεινή.

2. Κοσμογραφία.

3. Στοιχεία του ισχύοντος δικαίου.

ΠΗΓΗ: Β. διάταγμα 6 Οκτωβρίου 1914: Κείμενο Γ62 (τ. Β', σ. 260-265).

Σελ. 173
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/174.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 10. Ωρολόγιο πρόγραμμα μονοταξίων

1913

Διδασκαλείων αρρένων

α/α Μαθήματα

Ώρες

Εξάμηνο

Α' Β'

M.O.

%

1

Ψυχολογία μετά παιδαγωγικών εφαρμογών, στοιχεία λογικής και ηθικής και γενική διδακτική

ίο

5

11,9

2

Παιδαγωγική. Ιστορία της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως και η περί ταύτης παρ' ημίν νομοθεσία

_

3

1

3,6

3

Ειδική διδακτική και άσκησις των μαθητών εις το διδάσκειν

_

15

7,5

17,8

4

Ζωοτεχνία και Γεωπονία

6

4

5

11,9

5

Υγιεινή

2

-

1

2,4

6

Ωδική και Εκκλησιαστική Μουσική

8

6

7

16,7

7

Ιχνογραφία και Καλλιγραφία

6

6

6

14,3

8

Γυμναστική και Σκοποβολία

4

4

4

9,5

9

Χειροτεχνία

6

4

5

11,9

Σύνολο

42

42

42

100,0

ΠΗΓΗ: Απόφαση 21193/3 Οκτωβρίου 1913: Κείμενο Γ 56 (τ. Β', σ. 248).

Σελ. 174
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/175.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 11. Ωρολόγιο πρόγραμμα προσαρτημένης τάξεως

1914

Ώρες

α/α

Μαθήματα

Εξάμηνο

Α' Β'

M.O.

%

1

Ψυχολογία, στοιχεία φιλοσοφικής ηθικής και Γενική διδακτική

10

5

11,9

2

Παιδαγωγική, ιστορία της δημοτικής εκπαιδεύσεως και η περί ταύτης παρ' ημίν νομοθεσία

-

3

1 1/2

3,6

3

Ειδική διδακτική και άσκησις των μαθητών εις το διδάσκειν

-

15

7 1/2

17,8

4

Ζωοτεχνία και γεωπονία

5

4

4 1/2

10,7

5

Υγιεινή

2

-

1

2,4

e

Ωδική και Εκκλησιαστική μουσική1

8

6

7

16,7

7

Καλλιγραφία

2

1

1 1/2

3,6

8

Ιχνογραφία

5

5

5

11,9

9

Χειροτεχνία

6

4

5

11,9

10

Γυμναστική και σκοποβολία

4

4

4

9,5

Σύνολο

42

42

42

100,0

1. Σύμφωνα με το Β. διάταγμα της 31 Ιανουαρίου 1915 (Κείμενο Γ67, τ. Β', σ. 279) προστίθεται το μάθημα "Στοιχεία του ισχύοντος δικαίου και της πολιτικής οικονομίας" επί 1 ώρα εβδομαδιαίως και στα δύο εξάμηνα (ποσοστό 2,4%), με αντίστοιχη μείωση των ωρών του μαθήματος της ωδικής και εκκλησιαστικής μουσικής. (7 ώρες το α' εξάμηνο, 5 το β': μέσος 8ρος 6 και ποσοστό 14,3%).

ΠΗΓΗ: Β. διάταγμα 6 Οκτωβρίου 1914,:άρθρο 2: Κείμενο Γ62 (τ. Β', σ. 265).

Σελ. 175
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/176.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 12. Πρόγραμμα πενταταξίων Διδασκαλείων (Ν. 3182/1924)

α/α Μαθήματα1 ,Α Β Γ Δ Ε Σύνολο % '

1 Θρησκευτικά

2 Ελληνικά

Παιδαγωγικά Γενική Παιδαγωγική Γενική Διδακτική 3 Ειδική Διδακτική και πρακτικαί ασκήσεις Παιδαγωγικά Ιστορία της Παιδαγωγικής Φροντιστηριακαί ασκήσεις Ιστορία της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως 4 Σωματολογία του παιδός και Ψυχολογία 5 Ξέναι γλώσσαι 6 Ιστορία 7 Πολιτειακή αγωγή 8 Μαθηματικά 9 Φυσιογνωστικά 10 Γεωγραφία 11 Υγιεινή 12 Γεωπονία και Ζωοτεχνία / Γεωπονικά 13 Οικιακή Οικονομία 14 Ωδική Μουσική Ενόργανος μουσική

Σελ. 176
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/177.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

15 Ιχνογραφία και Καλλιγραφία  Ιχνογραφία

2

2

2

2

2

2

2 2

1 1/2

Η

4 9 1/2 5 1/2

4 9 1/2 5,4 5,4 5 1/2

16 Χειροτεχνία

2

2

2

2

2

2

2 2

1 1/2

1 1/2

9 1/2

9 1/2 5,4 5,4

17 Γυμναστική

3

3

2

2

3

3

3 3

3

2

14

14 8,0 7,9

Σύνολο

34

34

35

35

36

36

35 36

36s

365

176

177 100,0 100,0

1. Ιεράρχηση των μαθημάτων: α (αρρένων): l Ελληνικά, 2 Παιδαγωγικά, 3 Μουσική, 4 Φυσιογνωστικά, 5 Γυμναστική, 6α Ιχνογραφία - Καλλιγραφία, 6β Χειροτεχνία, 8 Ξένες γλώσσες, 9α Θρησκευτικά, 9β Ιστορία, 9γ Μαθηματικά (και Κοσμογραφία), 12 Γεωπονικά, 13 Γεωγραφία, 14α Υγιεινή, 14β Ψυχολογία, 16 Πολιτειακή αγωγή, β (θηλέων): 1-13 τα ίδια, 14α Οικιακή Οικονομία, 14β Υγιεινή,

14γ Ψυχολογία, 17 Πολιτειακή Αγωγή.

2. "Aι δια τας φροντιστηριακάς ασκήσεις ώραι θα λαμβάνωνται εκ των διά τας πρακτικάς ασκήσεις ωρισμένων δέκα και θα είνε πλείονες των δύο καθ' εβδομάδα" (βλ. § 7, Γ97).

3. Κοσμογραφία.

4. "Ώραι κατά τας εκασταχού ανάγκας" (βλ. § 11, Γ97).

5. Από το σχολικό έτος 1926-27 προστέθηκε στην τελευταία τάξη 1 ώρα για το νέο μάθημα "Κώδιξ των στρατιωτικών και ναυτικών εισφορών και ναυλώσεων" βλ. Γ95 (τ. Β', σ. 400-/405).

ΠΗΓΕΣ: α) Π. διάταγμα 16 Οκτωβρίου 1924: Κείμενο Γ92 (τ. Β', σ. 382-387). β) Η. διάταγμα 13 Σεπτεμβρίου 1925: Κείμενο Γ93 (τ. Β', σ. 388-393). γ) Π. διάταγμα 3 Φεβρουαρίου 1927: Κείμενο Γ94 (τ. Β', σ. 394-399). ο) π. διάταγμα 27 Σεπτεμβρίου 1927. Κείμενο Γ96 (τ. Β', σ. 406-411). ε) Π. διάταγμα 25 Ιανουαρίου 1929: κείμενο Γ97 (τ. Β', σ. 412-416).

Σελ. 177
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/178.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 13. Ωρολόγιο πρόγραμμα εξαταξίων Διδασκαλείων (Ν.3182/1924)

Τάξεις

α/α Μαθήματα1

Α

Β

Γ

Δ

Ε

,2 ΣΤ2 , Σύνολο %

α

θ

α

θ

α

θ

α

θ

α

θ α

θ α

θ α θ

1 Θρησκευτικά

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1 1

1 10

10 4,7 4,7

2 Ελληνικά

9

9

9

9

8

8

7

7

6

6 6

6 45

45 21,4 21,3

Παιδαγωγικά

-

-

- ;

-

-

-

-

-

6

6 -

- 6

6

Γενική Παιδαγωγική

-

-

-

-

-

-

-

-

-

__ g

3 3

3

Γενική Διδακτική

-

- '

-

-

-

-

-

-

-

- 2-3

2-3 3

3

3Ειδική Διδακτική και Πρακτικαί ασκήσεις Παιδαγωγικά

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 10

10 10 24

10 24 11,4 11,4

Ιστορία της Παιδαγωγικής

--

--

--

--

--

--

--

-

- 1

1 1

1

Φροντιστηριακαί

ασκήσεις

-

-

-

-

-

-

-

-

-

__ *3

*3 __

-

Ιστορία της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως

- -

-

-

-

-

-

- -/1

-/1 1.

4 Σωματολογία του παιδός

και Ψυχολογία

- -

-

-

-

-

2

5 Ξέναι γλώσσαι

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2 _

- 12

12 5,7 5,7

6 Ιστορία

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2 _

- 10

ίο 4,7 4,7

7 Πολιτειακή αγωγή

- -

-

-

-

-

-

- -

- 1

1 1

1 0,5 0,5

8 Μαθηματικά

2

2

2

2

2

2

2

2

24

24 -

- 10

ίο 4,7 4,7

9 Φυσιογνωστικά

5

5

5

5

5

5

3

3

3

3 1

1 22

22 10,5 10,4

10 Γεωγραφία

- -

-

-

2

2

2

2 - - -

- 4

4 1,9 1,9

Σελ. 178
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/179.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

11 Υγιεινή

-

-

-

-

-

·-

1

1

1

1

-

-

2

2

1,0

ο,·9

12 Γεωπονία και Ζωοτεχνία / Γεωπονικά

- -

- -

.2

2

2

1

2

2

*5

*5

6

5

2,9

2,4

13 Οικιακή Οικονομία

-

- -

-

-

__

_ 1

__

1

__

1

-

-

-

2

-

0,9

14 Ωδική Μουσική Ενόργανος μουσική

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

1

2

1

2

1

2

2-3

2-3

21

21

10,0

10,0

15 Ιχνογραφία και Καλλιγραφία

2

2

2

2

-

-

- ,

-

-

-

-

-

4 11 1/2

4

11 1/2

5-5

5,5

Ιχνογραφία

-

-

-

-

2

2

2

2

2

2

Η

1 1/2

7 1/2

7 1/2

16 Χειροτεχνία

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1 1/2

1 1/2

11 1/2

HI

. 5,5

5,5

17 Γυμναστική

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

18

18

8,6

8,6

Σύνολο

34

34

34

34

36

36

35

35

35

36

366

366

210

211

-100.0 1

00,0

1. Ιεράρχηση των μαθημάτων: α (αρρένων): 1 Ελληνικά, 2 Παιδαγωγικά, 3 Φυσιογνωστικά, 4 Μουσική, 5 Γυμναστική' 6 Ξένες γλώσσες, 7α Ιχνογραφία - Καλλιγραφία, 7β Χειροτεχνία, 9α Θρησκευτικά, 9β Ιστορία, 9γ Μαθηματικά (και Κοσμογραφία), 12 Γεωπονικά, 13 Γεωγραφία, 14α Υγιεινή, 14β Ψυχολογία, 16 Πολιτειακή αγωγή, β (θηλέων): 1-13 τα 'ίδια, 14α Οικιακή Οικονομία, 14β Υγιεινή, 14γ Ψυχολογία, 17 Πολιτειακή αγωγή.

2. Τα προγράμματα των τάξεων Ε' και ΣΤ' είναι τα ίδια με τα προγράμματα των τάξεων Δ' και Ε' αντίστοιχα των πενταταξίων Διδασκαλείων (βλ. Πίνακα 12).

3. Βλ. σημ. 2 του Πίνακα 12.

4. Κοσμογραφία.

5. Βλ. σημ. 4 του Πίνακα 12.

6. Βλ. σημ. 5 του Πίνακα 12. ΠΗΓΕΣ: Βλ. Πίνακα 12.

Σελ. 179
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/180.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 14, Ωρολόγιο πρόγραμμα μονοταξίων Διδασκαλείων 1923

α/α

Μαθήματα 1

Μέχρι τέλους Δεκεμβρ.

Ώρες Κατά το λοιπόν έτος

Μ.Ο.

%

1

ψυχολογία

6

-

3

7,1

2

Γενική και Ειδική Διδακτική

6

3

4 1/2

10,6

3

Γενική Παιδαγωγική

-

3

1 1/2

3,5

4

Υγιεινή και πρώται βοήθειαι

1

1

1

2,4

5

Ιχνογραφία

6

6

6

14,1

6

καλλιγραφία

1

1

1

2,4

7

Χειροτεχνία

6

6

6

14,1

8

Γεωπονία και ζωοτεχνία

3

3

3

7,1

9

Ωδική και Εκκλησιαστική Μουσική

6

6

6

14,1

10

Γυμναστική

4

3

3 1/2

8,2

11

Διδακτικαί ασκήσεις

4

10

7

16,4

Σύνολο

43

42

42 1/2

100,0

1. Από το σχολικό έτος 1926-27 προστέθηκε 1 ώρα για το νέο μάθημα "Κώδιξ στρατιωτικών και ναυτικών εισφορών και ναυλώσεων" (βλ. Γ 95, τ. Β', σ. 400-405).

ΠΗΓΗ : Β. διάταγμα 2 Φεβρουαρίου 1924 : Κείμενο Γ 90 (τ. Β', σ. 371-374).

Σελ. 180
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/181.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

181

ΠΙΝΑΚΑΣ

15. Εξέλιξη του εβδομαδιαίου χρόνου

πρόγραμμα

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών

Μεταβολή (±) ως προς το 1878

Μεταβολή (±) ως προς το αμέσως προηγούμενο

Ώρες %

Ώρες

%

1878

129

— —

1879

128

—— 1 —— 0,8

— 1

- 0,8

1886

99

—3ο —23,3

—29

—22,7

1888

117

—12 — 9,3

+18

+ 18,2

1911

160

+31 +24,0

+43

+36,8

1914

126

_ 3 _ 2,3

—34

—21,3

1924α1

176

+47 +36,4

+50

+39,7

1924β1

210

+ 81 +62,8

+34

+19,3

1. 1924α = πεντατάξια

1924β = εξατάξια. ΠΗΓΗ: Προηγούμενοι Πίνακες 1, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 13.

Σελ. 181
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/182.gif&w=600&h=393 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 16. Εξέλιξη του ωρολογίου προγράμματος

1 878

1879

1886

1 888

1911

1914

1924α

1924β

Μαθήματα

Ώρες

%

Ώρες

%

Ώρες

%

Ώρες

%

Ώρες

%

Ώρες

% "

Ώρες

%

Ώρες

%

Θρησκευτικά

9

7,0

9

7,0

5

5,1

6

5,1

6

3, 8

6

4,8

8

4,5

10

4,7

Παιδαγωγικά

21

16,3

21

16,4

12

12,1

17

14,5

24

15,0

18

14,3

24

13,6

24

11,4

Φιλοσοφικά

3

2,3

3

2,4

2

2,0

2

1,7

4

2,5

3

2,4

2

1,1

2

1,0

Ελληνικά

35

27,2

35

27,4

27

27,2

30

25,6

28

17,5

21

16,6

36

20,5

45

21,4

Ξένη γλώσσα

6

3,8

6

4,8

9

5,1

12

5,7

Ιστορία

6

4,6

6

4,7

6

6,1

6

5,1

8

5,0

6

4,8

8

4,5

10

4,7

Γεωγραφία

4

3,1

4

3,1

2

2,0

4

3,4

6

3,8

4

3,2

4

2,3

4

1,9

Μαθηματικά

8

6,2

8

6,2

5

5,1

6

5,1

3

1,9

2

1,6

6

3,4

8

3,7

Κοσμογραφία

1

0,8

1

0,9

2

1,2

1

0,8

2

1,1

2

1,0

Φυσιογνωστικά

14

10,9

14

10,9

8

8,1

10

8,6

11

6,9

11

8,7

17

9,7

22

10,5

Υγιεινή

2

1,5

-

——

——

4

2,5

2

1,6

2

1:,1

2

1,0

Πολιτική οικονομία

——

——

2

1,2

2

1,6

-

Πολιτειακή αγωγή

1

0,6

1

0,5

Γεωπονικά

2

1,5

2

1,6

1

1,0

2

1,1

7

4,4

5

3,9

6

3,4

6

2,9

Μουσική

12

9,3

12

9,4

12

12,1

17

14,6

21

13,1

17

13,5

18

10,3

21

ι10,0

Ιχνογραφία - Καλλιγραφία

9

7,0

9

7,0

5

5,1

6

5,1

9

5,6

1

5,5

9 1/2

5,4

11 1/2

5,5

Χειροτεχνία

__

__

——

9

5,6

6

4,8

9 1/2

5,4

11 1/2

5,5

Γυμναστική

4

3,1

4

3,1

14

14,1

10

8,6

10

6,2

9

7,1

14

8,0

18

8,6

Σύνολο

129

100,0

128

100,0

99

100,0

117

100,0

160

100,0

126

100,0

176

100,0

210

100,0

ΠΗΓΗ: Βλ. Πίνακα 15.

Σελ. 182
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Γ΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 163
  17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

  11

  Γυμναστική

  1

  .2

  1

  4

  3,1

  Γυμναστική και Κηπουρική

  (2) 2

  -

  -

  12

  'Κηπουρική

  1

  1

  -

  2

  1,6

  :

  Σύνoλo

  38

  47

  43

  128

  100,0

  1. Ιεράρχηση των μαθημάτων: l Ελληνικά, 2 Παιδαγωγικά, 3 Φυσιογνωστικά, 4 Μουσική, 5α Θρησκευτικά, 5β Καλλιγραφία και Ιχνογραφία, 5γ Μαθηματικά, 8 Ιστορία, 9α Γεωγραφία, 9β Γυμναστική, 11 Φιλοσοφικά, 12 Κηπουρική.

  2. Οι .2 αυτές ώρες κατανέμονται ανά 1 στη Γυμναστική και την Κηπουρική. ΠΗΓΕΣ: α) Πίνακας 1' β) Β. διάταγμα 16 Ιουλίου 1879: Κείμενο Γ15 (τ. Β', σ. 93).