Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Γ΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1989
 
Σελίδες:487
 
Αριθμός τόμων:3ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Νομοθεσία
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 12.59 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 177-196 από: 490
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/177.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

15 Ιχνογραφία και Καλλιγραφία  Ιχνογραφία

2

2

2

2

2

2

2 2

1 1/2

Η

4 9 1/2 5 1/2

4 9 1/2 5,4 5,4 5 1/2

16 Χειροτεχνία

2

2

2

2

2

2

2 2

1 1/2

1 1/2

9 1/2

9 1/2 5,4 5,4

17 Γυμναστική

3

3

2

2

3

3

3 3

3

2

14

14 8,0 7,9

Σύνολο

34

34

35

35

36

36

35 36

36s

365

176

177 100,0 100,0

1. Ιεράρχηση των μαθημάτων: α (αρρένων): l Ελληνικά, 2 Παιδαγωγικά, 3 Μουσική, 4 Φυσιογνωστικά, 5 Γυμναστική, 6α Ιχνογραφία - Καλλιγραφία, 6β Χειροτεχνία, 8 Ξένες γλώσσες, 9α Θρησκευτικά, 9β Ιστορία, 9γ Μαθηματικά (και Κοσμογραφία), 12 Γεωπονικά, 13 Γεωγραφία, 14α Υγιεινή, 14β Ψυχολογία, 16 Πολιτειακή αγωγή, β (θηλέων): 1-13 τα ίδια, 14α Οικιακή Οικονομία, 14β Υγιεινή,

14γ Ψυχολογία, 17 Πολιτειακή Αγωγή.

2. "Aι δια τας φροντιστηριακάς ασκήσεις ώραι θα λαμβάνωνται εκ των διά τας πρακτικάς ασκήσεις ωρισμένων δέκα και θα είνε πλείονες των δύο καθ' εβδομάδα" (βλ. § 7, Γ97).

3. Κοσμογραφία.

4. "Ώραι κατά τας εκασταχού ανάγκας" (βλ. § 11, Γ97).

5. Από το σχολικό έτος 1926-27 προστέθηκε στην τελευταία τάξη 1 ώρα για το νέο μάθημα "Κώδιξ των στρατιωτικών και ναυτικών εισφορών και ναυλώσεων" βλ. Γ95 (τ. Β', σ. 400-/405).

ΠΗΓΕΣ: α) Π. διάταγμα 16 Οκτωβρίου 1924: Κείμενο Γ92 (τ. Β', σ. 382-387). β) Η. διάταγμα 13 Σεπτεμβρίου 1925: Κείμενο Γ93 (τ. Β', σ. 388-393). γ) Π. διάταγμα 3 Φεβρουαρίου 1927: Κείμενο Γ94 (τ. Β', σ. 394-399). ο) π. διάταγμα 27 Σεπτεμβρίου 1927. Κείμενο Γ96 (τ. Β', σ. 406-411). ε) Π. διάταγμα 25 Ιανουαρίου 1929: κείμενο Γ97 (τ. Β', σ. 412-416).

Σελ. 177
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/178.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 13. Ωρολόγιο πρόγραμμα εξαταξίων Διδασκαλείων (Ν.3182/1924)

Τάξεις

α/α Μαθήματα1

Α

Β

Γ

Δ

Ε

,2 ΣΤ2 , Σύνολο %

α

θ

α

θ

α

θ

α

θ

α

θ α

θ α

θ α θ

1 Θρησκευτικά

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1 1

1 10

10 4,7 4,7

2 Ελληνικά

9

9

9

9

8

8

7

7

6

6 6

6 45

45 21,4 21,3

Παιδαγωγικά

-

-

- ;

-

-

-

-

-

6

6 -

- 6

6

Γενική Παιδαγωγική

-

-

-

-

-

-

-

-

-

__ g

3 3

3

Γενική Διδακτική

-

- '

-

-

-

-

-

-

-

- 2-3

2-3 3

3

3Ειδική Διδακτική και Πρακτικαί ασκήσεις Παιδαγωγικά

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 10

10 10 24

10 24 11,4 11,4

Ιστορία της Παιδαγωγικής

--

--

--

--

--

--

--

-

- 1

1 1

1

Φροντιστηριακαί

ασκήσεις

-

-

-

-

-

-

-

-

-

__ *3

*3 __

-

Ιστορία της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως

- -

-

-

-

-

-

- -/1

-/1 1.

4 Σωματολογία του παιδός

και Ψυχολογία

- -

-

-

-

-

2

5 Ξέναι γλώσσαι

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2 _

- 12

12 5,7 5,7

6 Ιστορία

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2 _

- 10

ίο 4,7 4,7

7 Πολιτειακή αγωγή

- -

-

-

-

-

-

- -

- 1

1 1

1 0,5 0,5

8 Μαθηματικά

2

2

2

2

2

2

2

2

24

24 -

- 10

ίο 4,7 4,7

9 Φυσιογνωστικά

5

5

5

5

5

5

3

3

3

3 1

1 22

22 10,5 10,4

10 Γεωγραφία

- -

-

-

2

2

2

2 - - -

- 4

4 1,9 1,9

Σελ. 178
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/179.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

11 Υγιεινή

-

-

-

-

-

·-

1

1

1

1

-

-

2

2

1,0

ο,·9

12 Γεωπονία και Ζωοτεχνία / Γεωπονικά

- -

- -

.2

2

2

1

2

2

*5

*5

6

5

2,9

2,4

13 Οικιακή Οικονομία

-

- -

-

-

__

_ 1

__

1

__

1

-

-

-

2

-

0,9

14 Ωδική Μουσική Ενόργανος μουσική

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

1

2

1

2

1

2

2-3

2-3

21

21

10,0

10,0

15 Ιχνογραφία και Καλλιγραφία

2

2

2

2

-

-

- ,

-

-

-

-

-

4 11 1/2

4

11 1/2

5-5

5,5

Ιχνογραφία

-

-

-

-

2

2

2

2

2

2

Η

1 1/2

7 1/2

7 1/2

16 Χειροτεχνία

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1 1/2

1 1/2

11 1/2

HI

. 5,5

5,5

17 Γυμναστική

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

18

18

8,6

8,6

Σύνολο

34

34

34

34

36

36

35

35

35

36

366

366

210

211

-100.0 1

00,0

1. Ιεράρχηση των μαθημάτων: α (αρρένων): 1 Ελληνικά, 2 Παιδαγωγικά, 3 Φυσιογνωστικά, 4 Μουσική, 5 Γυμναστική' 6 Ξένες γλώσσες, 7α Ιχνογραφία - Καλλιγραφία, 7β Χειροτεχνία, 9α Θρησκευτικά, 9β Ιστορία, 9γ Μαθηματικά (και Κοσμογραφία), 12 Γεωπονικά, 13 Γεωγραφία, 14α Υγιεινή, 14β Ψυχολογία, 16 Πολιτειακή αγωγή, β (θηλέων): 1-13 τα 'ίδια, 14α Οικιακή Οικονομία, 14β Υγιεινή, 14γ Ψυχολογία, 17 Πολιτειακή αγωγή.

2. Τα προγράμματα των τάξεων Ε' και ΣΤ' είναι τα ίδια με τα προγράμματα των τάξεων Δ' και Ε' αντίστοιχα των πενταταξίων Διδασκαλείων (βλ. Πίνακα 12).

3. Βλ. σημ. 2 του Πίνακα 12.

4. Κοσμογραφία.

5. Βλ. σημ. 4 του Πίνακα 12.

6. Βλ. σημ. 5 του Πίνακα 12. ΠΗΓΕΣ: Βλ. Πίνακα 12.

Σελ. 179
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/180.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 14, Ωρολόγιο πρόγραμμα μονοταξίων Διδασκαλείων 1923

α/α

Μαθήματα 1

Μέχρι τέλους Δεκεμβρ.

Ώρες Κατά το λοιπόν έτος

Μ.Ο.

%

1

ψυχολογία

6

-

3

7,1

2

Γενική και Ειδική Διδακτική

6

3

4 1/2

10,6

3

Γενική Παιδαγωγική

-

3

1 1/2

3,5

4

Υγιεινή και πρώται βοήθειαι

1

1

1

2,4

5

Ιχνογραφία

6

6

6

14,1

6

καλλιγραφία

1

1

1

2,4

7

Χειροτεχνία

6

6

6

14,1

8

Γεωπονία και ζωοτεχνία

3

3

3

7,1

9

Ωδική και Εκκλησιαστική Μουσική

6

6

6

14,1

10

Γυμναστική

4

3

3 1/2

8,2

11

Διδακτικαί ασκήσεις

4

10

7

16,4

Σύνολο

43

42

42 1/2

100,0

1. Από το σχολικό έτος 1926-27 προστέθηκε 1 ώρα για το νέο μάθημα "Κώδιξ στρατιωτικών και ναυτικών εισφορών και ναυλώσεων" (βλ. Γ 95, τ. Β', σ. 400-405).

ΠΗΓΗ : Β. διάταγμα 2 Φεβρουαρίου 1924 : Κείμενο Γ 90 (τ. Β', σ. 371-374).

Σελ. 180
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/181.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

181

ΠΙΝΑΚΑΣ

15. Εξέλιξη του εβδομαδιαίου χρόνου

πρόγραμμα

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών

Μεταβολή (±) ως προς το 1878

Μεταβολή (±) ως προς το αμέσως προηγούμενο

Ώρες %

Ώρες

%

1878

129

— —

1879

128

—— 1 —— 0,8

— 1

- 0,8

1886

99

—3ο —23,3

—29

—22,7

1888

117

—12 — 9,3

+18

+ 18,2

1911

160

+31 +24,0

+43

+36,8

1914

126

_ 3 _ 2,3

—34

—21,3

1924α1

176

+47 +36,4

+50

+39,7

1924β1

210

+ 81 +62,8

+34

+19,3

1. 1924α = πεντατάξια

1924β = εξατάξια. ΠΗΓΗ: Προηγούμενοι Πίνακες 1, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 13.

Σελ. 181
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/182.gif&w=600&h=393 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 16. Εξέλιξη του ωρολογίου προγράμματος

1 878

1879

1886

1 888

1911

1914

1924α

1924β

Μαθήματα

Ώρες

%

Ώρες

%

Ώρες

%

Ώρες

%

Ώρες

%

Ώρες

% "

Ώρες

%

Ώρες

%

Θρησκευτικά

9

7,0

9

7,0

5

5,1

6

5,1

6

3, 8

6

4,8

8

4,5

10

4,7

Παιδαγωγικά

21

16,3

21

16,4

12

12,1

17

14,5

24

15,0

18

14,3

24

13,6

24

11,4

Φιλοσοφικά

3

2,3

3

2,4

2

2,0

2

1,7

4

2,5

3

2,4

2

1,1

2

1,0

Ελληνικά

35

27,2

35

27,4

27

27,2

30

25,6

28

17,5

21

16,6

36

20,5

45

21,4

Ξένη γλώσσα

6

3,8

6

4,8

9

5,1

12

5,7

Ιστορία

6

4,6

6

4,7

6

6,1

6

5,1

8

5,0

6

4,8

8

4,5

10

4,7

Γεωγραφία

4

3,1

4

3,1

2

2,0

4

3,4

6

3,8

4

3,2

4

2,3

4

1,9

Μαθηματικά

8

6,2

8

6,2

5

5,1

6

5,1

3

1,9

2

1,6

6

3,4

8

3,7

Κοσμογραφία

1

0,8

1

0,9

2

1,2

1

0,8

2

1,1

2

1,0

Φυσιογνωστικά

14

10,9

14

10,9

8

8,1

10

8,6

11

6,9

11

8,7

17

9,7

22

10,5

Υγιεινή

2

1,5

-

——

——

4

2,5

2

1,6

2

1:,1

2

1,0

Πολιτική οικονομία

——

——

2

1,2

2

1,6

-

Πολιτειακή αγωγή

1

0,6

1

0,5

Γεωπονικά

2

1,5

2

1,6

1

1,0

2

1,1

7

4,4

5

3,9

6

3,4

6

2,9

Μουσική

12

9,3

12

9,4

12

12,1

17

14,6

21

13,1

17

13,5

18

10,3

21

ι10,0

Ιχνογραφία - Καλλιγραφία

9

7,0

9

7,0

5

5,1

6

5,1

9

5,6

1

5,5

9 1/2

5,4

11 1/2

5,5

Χειροτεχνία

__

__

——

9

5,6

6

4,8

9 1/2

5,4

11 1/2

5,5

Γυμναστική

4

3,1

4

3,1

14

14,1

10

8,6

10

6,2

9

7,1

14

8,0

18

8,6

Σύνολο

129

100,0

128

100,0

99

100,0

117

100,0

160

100,0

126

100,0

176

100,0

210

100,0

ΠΗΓΗ: Βλ. Πίνακα 15.

Σελ. 182
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/183.gif&w=600&h=393 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 17. Εξέλιξη του εβδομαδιαίου χρόνου κατά μάθημα

Μαθήματα

1878

1879 1886

1888

1911

1914

1924α

1924β

Σύνολο

Θρησκευτικά

9

_ _4

+1

+2

+2

+1

Παιδαγωγικά

21

— —9

+5

+ 11

—10

+6

+3

Φιλοσοφικά

3

_ _ 1

_ 2

+3

__ 1

—1

Ελληνικά

35

— —8

+3

_ 2

_ 7

+ 15

+9

+ 10

Ξένη γλώσσα

— —

+6

+ 3

+3

+12

Ιστορία

6

— —

—2

+2

_ 2

+ 2

+ 2

+4

Γεωγραφία

4

— —2

+4

+ 2

—2

Μαθηματικά

8

— —3

+ 1'

—3

—1

+ 4

+ 2

Κοσμογραφία

+1 —1

+1

+1

—1

+ 1

" —

+2

Φυσιογνωστικά

14

— —6

+2

+1

+ 6'

+5

+8

Υγιεινή

2

—2 —

+4

—2

Πολιτική οικονομία

— —

+•2

_ 2

Πολιτειακή αγωγή

_ _

+1

+1

Γεωπονικά

2

— —1

+1

+5

— 2

+1

_

+4

Μουσική

12

_ _

+ 5

+4

— 4

+1

+ 3

+9

Ιχνογραφία - Καλλιγραφία

9

— —4

+ 1

+3

— 2

+2 i

+2

+2 1/2

Χειροτεχνία

_ _

+9

— 3

+3 1/2

+2

+11 1/2

Γυμναστική

4

— +10

—4

— 1

+5'

+4

+14

Σύνολο μεταβολής

—1 —29

+18

+43

—34

+50

+34

+81

ΠΗΓΗ: Βλ. Πίνακα 15.

 

Σελ. 183
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/184.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 18. Εξέλιξη του εβδομαδιαίου χρόνου κατά κατηγορίες μαθημάτων (σε ποσοστιαία τοις % κατανομή)

προγράμματα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 1

Φιλολογικά

Παιδαγωγικά

Φυσικομαθηματικά

Πρακτικά

Ξένες γλώσσες

Γενικά

1878

31,8

18,6

18,6

20,9

10,1

1879

32,1

18,8

17,9

2ι,ι

10,1

1886

33,3

14,1

13,2

32,3

74

1888

30,7

16,2

14,6

30,0

8,5

1911

22,5

17,5

12,5

34,9

3,8

8,8

1914

2ι,4

16,7

12,7

34,8

4,8

9,6

1924α

25,0

14,7

15,3

32,5

5.1

7,4

1924β

26,1

12,4

16,2

32,5

5,7

7,1

1. Βλ. παρακάτω υποσημ. 45 της Επισκόπησης, A. ΠΗΓΗ: Βλ. Πίνακα 15.

Σελ. 184
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/185.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ  7

Εξέλιξη του εβδομαδιαίου χρόνου των Διδασκαλείων αρρένων κατά κατηγορίες μαθημάτων

Σελ. 185
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/186.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 19, Ωρολόγιο πρόγραμμα Διδασκαλείου της Φ.Ε. 1842

α/α

,Μαθήματα 1

Τάξεις

Σύνολο

%

A

Β

Γ

Δ

α1

Ελληνική γλώσσα αρχαία και νεωτέρα

.13

10

10

10

43

39,4

β'

Γαλλική γλώσσα

' -

3

3

3

9

8,3

γ'

Ιερά ιστορία

2

2

-

-

4

δ'

Κατήχησις της ορθοδόξου ημών πίστεως Θρησκευτικά

-

-

2

-

2 8

7,3

ε'

Χριστιανική ηθική

-

-

-

2

2

στ'

Αριθμητική και τα στοιχειωδέστερα της Γεωμετρίας

3

2

0

-

7

6,4

ζ'

Ελληνική και γενική ιστορία

-

2

2

3

7

6,4

η'

Γεωγραφία

3

2

2

2

9

8,3

θ'

Φυσιογραφία και Φυσική

-

2

1

2

5

4,6

ι'

Ωδική

-

3

3

3

9

8,3

ια'

Καλλιγραφία

3

3

3

3

12

11,0

ιβ'

Ιχνογραφία

ιγ'

Χειροτεχνήματα ("τας λοιπάς εργασίμους ώρας")

-

-

-

-

-

--

Σύνολο

24

29

28

28

109

100,0

1. Ιεράρχηση των μαθημάτων με βάση τον εβδομαδιαίο χρόνο διδασκαλίας τους: 1 Ελληνική γλώσσα, 2 Καλλιγραφία και Ιχνογραφία, 3α Γαλλική γλώσσα, 3β Γεωγραφία, 3γ Ωδική, 6 Θρησκευτικά, 7α Αριθμητική, 7β Ιστορία, 9 Φυσικά.

ΠΗΓΗ: Κανονισμός του εν Αθήναις Διδασκαλείου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας: Κείμενο Γ2 (τ. B', σ. 23-25).

Σελ. 186
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/187.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 20.  Ωρολόγιο πρόγραμμα Διδασκαλείου της Φ.Ε. 1851

α/α

Μαθήματα1

A

Τάξεις

Β Γ Δ

Ε

Σύνολο

%

α'

β'

Ιερά ιστορία Κατήχησις Θρησκευτικά

2

2

2

-

-

4

2 9

7,6

γ'

Χριστιανική ηθική

-

-

-

1

2

3

δ'

Ελληνική γλώσσα αρχαία και νεωτέρα

1ο

U

8

8

7 1/2

41

34,5

ε'

Γαλλική γλώσσα

-

5

5

5

5

20

16,8

στ'

Αριθμητική και τα στοιχειωδέστερα της γεωμετρία!.,

3

2

2

2

2

11

9,2

ζ'

Ελληνική και γενική ιστορία

-

2

2

2

2

8

6,7

"ΐ'

Γεωγραφία

2

2

2

2

2

10

8,4

θ'

Φυσιογραφία

-

-

-

2

2

4

3,4

ι'

Καλλιγραφία

2

-

-

-

-

2

1,7

ια'

Ιχνογραφία

-

2

2

2

-

6

5,0

ιβ'

Φωνητική μουσική

-

2

2

2

2

8

6,7

ιγ

Χειροτεχνήματα "τας λοιπάς εργασίμους ώρας"

*

*

*

*

*

ιδ'

Οικιακή οικονομία

*

Σύνολο

19

24 1/2

25

26

24 1/2

119

100,0

1. Ιεράρχηση των μαθημάτων: 1 Ελληνική γλώσσα, 2 Γαλλική γλώσσα, 3 Αριθμητική, 4 Γεωγραφία, 5 Θρησκευτικά, 6α Ιστορία, 6β Μουσική, 8 Ιχνογραφία, 9 Φυσιογραφία, 10 Καλλιγραφία.

ΠΗΓΗ: Κανονισμός του εν Αθήναις Διδασκαλείου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας: Κείμενο Γ3 (τ. -Β', σ. 26-28).

Σελ. 187
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/188.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 21. Ωρολόγιο πρόγραμμα Διδασκαλείου της Φ.Ε. 1870

α/α

Μαθήματα1

Τάξεις

Σύνολο

%

A

Β

Γ

Δ

E

1 -

Ιερά Ιστορία

Κατήχησις Θρησκευτικά Χριστιανική Ηθική

2

2

2

1

1

4

3 8

1

5,7

2

Ελληνικά

9

9

9

9

6

42

30,0

3

Αριθμητική / Γεωμετρία

3

2

2

2

-

9

6,4

4

Γεωγραφία

2

2

2

-

-

6

4,3

5

Φυσική Ιστορία Φυσιογνωστικά Φυσική Πειραματική

-

-

-

2

3

2 5 3

3,6

6

"Ιστορία

2

3

3

2

-

10

7,1

7

Γαλλικά

5

5

5

5

5

25

17,9

8

Οικιακή Οικονομία

-

-

-

-

1

1

0,7

-

9

Παιδαγωγία

Διδακτική μετ' εφαρμογής εν τοις προκαταρκτικοίς Μέθοδος της νηπιαγωγίας. θεωρητικώς και πρακτικώς

Παιδαγωγικά

-

---------

-

-

1 3

2

1 3 6

2

4,3

1 0

Κοσμογραφία

__

__

___

__

1

1

0,7

11

Καλλιγραφία

2

2

_

_

4 4

2,9

12

Ιχνογραφία Σκιαγραφία

2

2

-

2 4

2

2,8

13

'Ωδική

3

3

2

2

2

12

8,6

14

Γυμναστική

2

2

2

1

-

7

5,0

Εργόχειρα και ραπτική κατά τας λοιπάς εργασίμους ώρας Χειροτεχνήματα και άσκησις εις τα της οικιακής οικονομίας, κατά τας λοιπάς εργασίμους ώρας

*

*

*

*

Σύνολο

30

30

29

26

25

140

100,0

1, Ιεράρχηση των μαθημάτων: l Ελληνικά, 2 Γαλλικά, 3 'Ωδική, 4 Ιστορία, 5 Μαθηματικά, 6 Θρησκευτικά, 7 Γυμναστική, 8α Γεωγραφία, 8β Παιδαγωγικά, 10 Φυσιογνωστικά, 11α Ιχνογραφία, 11β Καλλιγραφία, 13α Κοσμογραφία, 13β Οικιακή Οικονομία. ΠΗΓΗ: Κανονισμός των Παρθεναγωγείων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας: Κείμενο Γ8 (τ. Β', σ. 44-47).

Σελ. 188
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/189.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 22. Ωρολόγιο πρόγραμμα εσωτερικού Διδασκαλείου της Φ.Ε. κατά το σχολικό έτος 1876-77

α/α

Μαθήματα 14

Τάξεις

Σύνολο %

A

Β Γ

Δ

Ε

1

Ιερά Ιστορία Κατήχησις Θρησκευτικά 2 Χριστιανική Ηθική

2

2

2

1

1

4

3

1

8

4,

7

2

Ελληνικά

9

9

9

9

5

41

24,0

3

Γαλλικά

5

5

5

5

5

25

14,

6

4

Ιστορία

3

3

3

2

-

11

6,

4

5

Γεωγραφία

2

2

2

1

-

7

4,1

6

Αριθμητική Μαθηματικά

3

2

2

-

-

7

9

5,3

Γεωμετρία

-

-

-

2

-

2

Φυτολογία

-

-

-

-

-

7

Ζωολογία Φυσιογνωστικά

-

-

-

2

-

2

5

2,

9

Φυσική Πειραματική

-

-

-

-

3

3

8

Μαθηματική Γεωγραφία (= Κοσμογραφία)

-

-

-

-

1

1

0,

6

9

Παιδαγωγική Παιδαγωγικά Διδακτική

_

---

---

_

2

7

2

9

5,

3

10

Οικιακή Οικονομία

-

-

-

-

2

2

1,

1

11

Καλλιγραφία

2

2

1

1

-

6

3,

5

12

Ιχνογραφία

-

2

2

2

2

8

4,

7

13

Φωνητική Μουσική 3

3

3

3

3

2

14

8,

2

1. Ιεράρχηση των μαθημάτων: 1 Ελληνικά, 2α Γαλλικά, 2β Εργόχειρο, 4 Φωνητική μουσική, 5 Ιστορία, 6α Μαθηματικά, 6β Παιδαγωγικά, 8α Θρησκευτικά, 8β Ιχνογραφία, 10 Γεωγραφία, 11 Καλλιγραφία, 12 Φυσιογνωστικά, 13 Οικιακή Οικονομία, 14 Κοσμογραφία.

2. Εξήγησιν του Ευαγγελίου της Κυριακής κατά παν Σάββατον, από ώρας 11ης-12ης.  Την εξήγησιν του Ευαγγελίου ακροώνται η τε α', και η β', και η γ' τάξις ομού, συνερχόμεναι εις το αυτό ακροατήριον".

Σελ. 189
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/190.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 22 (συνέχεια)

α/α

Μαθήματα

Α

Β

Τάξεις

Γ

,

Δ

Ε

Σύνολο

%

14

Εργόχειρον

5

5

5

5

5

25

14,6

15

Γυμναστική "καθ' ορισθησομένας ημέρας και ώρας"

*

*

*

*

_

*

_

Σδύνολο

34

35

34

33

35

171

100,0

3. "Την μουσικήν διδάσκονται ομού η τε α', και η β', και η γ', και η δ' τάξις".

4. "Τινές των συσσίτων μαθητριών του εσωτερικού διδασκαλείου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας, πλην των μαθημάτων των εν αις είναι κατατεταγμέναι.τάξεων, διδάσκονται επί ιδιαιτέροις διδάκτροις και κλειδοκύμβαλον υπό των μουσικών διδασκάλων του καταστήματος".

ΠΗΓΗ: Πρόγραμμα των επί το σχολικόν έτος 1876-77 διδαχθησομένων εν τω εσωτερικώ διδασκαλείω της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας μαθημάτων: Κείμενο Γ9 (τ. Β, σ. 48-52).

Σελ. 190
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/191.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 23. Ωρολόγιο πρόγραμμα Διδασκαλείου της Φ.Ε. 1877

α/α

Μαθήματα1

Τάξεις

Σύνολο

%2

A

Β

Γ

Δ

Ε

Ιερά Ιστορία

2

2

--

-

-

4

ι

Κατήχησις Θρησκευτικά

-

-

2

1

-

3

8

5,2

Χριστιανική Ηθική

-

-

-

-

1

1

2

Ελληνικά

9

9

9

9

5

41

26,8

3

Αριθμητική Μαθηματικά

2

2

2

2

-

8

11

5,2

7,2

Γεωμετρία

-

-

-

3

-

3

2,0

4

Γεωγραφία

2

2

2

-

-

6

3,9

5

Ιστορία

2

3

3

2

._

10

6,5

6

Γαλλικά

5

5

5

5

5

25

16,3

7

Φυσική Ιστορία, Ζωολογία και Φυτολογία (2+2) Φυσιογνωστικά

-

-

-

4

-

4

7

2,6

4,6

Φυσική Πειραματική

-

-

-

-

3

3

2,0

8

Οικιακή Οικονομία

-

-

-

-

1

1

0,7

9

Παιδαγωγία Παιδαγωγικά

-

-

-

-

2

2

9

1,3

5,9

Διδακτική μετ' εφαρμογής. ..

-

-

-

-

7

7

4,6

Κοσμογραφία

-

-

-

-

1

1

0,7

11

Καλλιγραφία

2

2

2

1

1

8

9,2

12

Ιχνογραφία

2

2

2

2

2

10

6,5

13

Ωδική

3

2

2

2

2

11

7,2

14

Γυμναστική

1

1

1

1

1

5

3,3

1. Ιεράρχηση των μαθημάτων: 1 Ελληνικά, 2 Γαλλικά, 3α Μαθηματικά, 3β 'Ωδική, 5α Ιστορία, 5β Ιχνογραφία, 7 Παιδαγωγικά, 8α Θρησκευτικά, 8β Καλλιγραφία, 10 Φυσιογνωστικά, 11 Γεωγραφία, 12 Γυμναστική, 13α Κοσμογραφία, 13β Οικιακή Οικονομία.

2. Αν προσμετρήσουμε και τις ώρες των Χειροτεχνημάτων -σύμφωνα με το προηγούμενο πρόγραμμα-, τα ποσοστά συμμετοχής κάθε μαθήματος παρουσιάζουν μείωση.

Σελ. 191
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/192.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 23 (συνέχεια)

α/α

Μαθήματα

Τάξεις

Σύνολο

%

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Εργόχειρα και ραπτική τας λοιπάς εργασίμους ώρας

*

*

*

_

_

15

Χειροτεχνήματα τας λοιπάς εργασίμους ώρας

-

-

-

*

-

Χειροτεχνήματα και άσκησις εις τα της οικιακής οικονομίας, κατά τας λοιπάς εργασίμους ώρας

-

-

-

-

*

Σύνολο

30

30

30

32

31

153

100,0

ΠΗΓΗ : Κανονισμός των Παρθεναγωγείων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας: ΓΙΟ (τ. Β', σ. 53-56).

Σελ. 192
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/193.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 24. Ωρολόγιο πρόγραμμα Διδασκαλείων της Φ.Ε. σχολικού έτους 1882-83

α/α Μαθήματα 1

Τάξεις

Σύνολο ,

ο/ /ο

'

Α

Β

Γ

Δ

Ε

ΣΤ

1 Θρησκευτικά 2 Ελληνικά 3 Μαθηματικά 4 Μαθηματική γεωγραφία (= Κοσμογραφία) 5 Παιδαγωγικά Παιδαγωγικά Διδακτικά 6 Ιστορικά 7 Γεωγραφικά 8 Φυσικά Φυσιογνωστικά Χημεία 9 Γαλλικά 10 Οικιακή Οικονομία

ιι Ιχνογραφία 12 Καλλιγραφία

13 Εργόχειρον 14 Ωδική μουσική

3

9

2

1

2 2

5

2 2 5

3

3

9

2

2 2 2

5

2 2 5

2

3

9

2

2 2 2

5

2 2 5

1

9 2

2 1

2

5

2 1 5 3

1

9 2 1

22

2 3

5 1 1

3 3

6 3

16

2

2 3

3

2

5

16

11 2

11 51 10 1 21

11

7 13

28 1 9 7 26 13

2,3

7,7 5,3

0,9

5,3 24,4 4,8 0,5 10,0

5,3 3,3 6,2

13,4 0,5 4,4 3,3 12,4 6,2

Σύνολο

36

36

34

33

33

37

209

100,0

1. Ιεράρχηση των μαθημάτων: 1 Ελληνικά, 2 Γαλλικά, 3Εργόχειρο, 4 Παιδαγωγικά; 5α Φυσιογνωστικά, 5β Ωδική μουσική, 7œ Θρησκευτικά, 7β Ιστορικά, 9 Μαθηματικά, 10 Ιχνογραφία, 11α Γεωγραφία 11β Καλλιγραφία, 13α Κοσμογραφία, 13β Οικιακή Οικονομία.

2. "Παιδαγωγική μετά συντόμου διδασκαλίας των δυνάμεων της ψυχής", που αντιπροσωπεύουν το μάθημα "Εμπειρική Ψυχολογία μετά στοιχειώδους Λογικής" το οποίο προβλεπόταν από το διάταγμα της 24 Απριλίου 1881 (Γ17). Οι ώρες αυτές (ποσοστό 1%) μπορούν να καταγραφούν ως "Φιλοσοφικά" (βλ. Πίνακα Γ33, Ιδώ σ. 203-204).

ΠΗΓΗ: Πρόγραμμα των επί το σχολικον έτος 1882-1883 διδαχθησομένων μαθημάτων... : Κείμενο Γ21 (τ. Β', σ. 105-109).

Σελ. 193
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/194.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚAΣ 25. 'Ωρολόγιο πρόγραμμα Διδασκαλείου της Φ.Ε. 1883-84

α/α-

Μαθήματα 1

Τάξεις

Σύνολο

%

1

Θρησκευτικά

Α

3

Β 3

Γ 3

Δ

2

Ε

11

5,9

2

Ελληνικά

9

9

9

9

6

42

: 22,3

3

Μαθηματικά ;

2

2

2

2

-

8

4,3

4

Μαθηματική γεωγραφία

(= Κοσμογραφία)

-

-

-

1

-

1

0,5

5

Ιστορικά

2

2

2

2

2

10

5,3

6

Γεωγραφικά

2

2

1

-

-

5

2,7

7

Φυσιογνωστικά

-

2

2

2

2

8

4,3

8

Παιδαγωγικά Παιδαγωγικά Διδακτικά

_

__

_ _

22 2

2

16

4 22 18

2,1 1173

9,6 ·

9

Οικιακή Οικονομία

-

-

-

1

-

1

0,5

10

Γαλλικά

5

5

5

5

5

25

13,3

11

Ιχνογραφία

2

2

2

1

-

7

3,7

12

Καλλιγραφία

2

2

1

-

-

5

2,7

13;

Εργόχειρον

5

5

5

3

5

23

12,2

14:

Ωδική μουσική

2

2

2

2

2

10

5,3

15

Γυμναστική

2

2

2

2

2

10

5,3

Σύνολο 36 38 36 36 42 188 100,0

1. Ιεράρχηση των μαθημάτων (τα τελευταία S χαρακτηρίζονται ως "τεχνικά") : 1 Ελληνικά, 2 Γαλλικά, 3 Εργόχειρο, 4 Παιδαγωγικά, 5 Θρησκευτικά, 6α Γυμναστική, 6β: Ιστορικά, 6γ Ωδική μουσική, 9α Μαθηματικά, 9β Φυσιογνωστικά, 11 Ιχνογραφία, 12α Γεωγραφικά, 12β Καλλιγραφία, 14α Κοσμογραφία, 14β Οικιακή Οικονομία.

2. "Στοιχειώδης εμπειρική Ψυχολογία και Παιδαγωγική", βλ. και σημ. 2 του προηγούμενου Πίνακα.·

3. Το ποσοστό αυτό -λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη σημείωση- κατανέμεται ως εξής: Φιλοσοφικά 1,1% -Παιδαγωγικά 10,6%.

ΠΗΓΗ: Πρόγραμμα των κατά το σχολικόν έτος 1883-1884 διδαχθησομένων μαθημάτων: Κείμενο Γ23 (τ. Ε', σ. 112-115).

Σελ. 194
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/195.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 26, Ωρολόγιο πρόγραμμα Διδασκαλείου της Φ.Ε. σχολικού έτους 1887-88

α/α

Μαθήματα1

Τάζεις

Σύνολο

%

1

Θρησκευτικά

Α

2

Β

2

Γ

1

Δ

5

3.8

2

Ελληνικά

9

9

8

8

34

26,0

3

Οικιακή Οικονομία

-

-

1

-

1

0,8

4

Μαθηματικά

2

2

2

1

7

5,3

5

Κοσμογραφία

-

-

1

-

1

0,8

6

Ιστορικά

2"

2

2

2

8

6,1

7

Γεωγραφικά

2

2

1

-

5

3,8

8

Φυσιογνωστικά

2

2

2

1

7

5,3

9

Παιδαγωγικά Παιδαγωγικά Διδακτική

--

--

22

1

22 11

4 16

12

3,0 12,2 9,2.

10

Γαλλικά

3

3

• 4

4

14

10,7

11

Ιχνογραφία

1

1

1

-

3

2,3

12

Καλλιγραφία

2

-

-

-

2

1,5

13

'Ωδική

2

2

2

2

8

6,1

14

Γυμναστική

2

2

2

-

6

4,6

15

Χειροτεχνήματα

Σύνολο

3 32

4

31

3 33

4 35

14 131

10,7 100,0

1. Ιεράρχηση των μαθημάτων: 1 Ελληνικά, 2 Παιδαγωγικά, 3oc Γαλλικά, 3β Χειροτεχνήματα, 5α Ιστορικά, 5β Ωδική, 7α Μαθηματικά, 7β Φυσιογνωστικά, 9 Γυμναστική, 10α Γεωγραφικά, 10β Θρησκευτικά, 12 Ιχνογραφία, 13 Καλλιγραφία, 14α Κοσμογραφία, 14β Οικιακή Οικονομία.

2. Από 1 ώρα για την Ψυχολογία και τη Λογική, οπότε το σύνολο και το ποσοστό των ωρών διαφοροποιείται ως εξής: Παιδαγωγικά ώρες 14 - ποσοστό 10,7% και Φιλοσοφικά ώρες 2 - ποσοστό 1,5%.

ΠΗΓΗ: Πρόγραμμα των κατά το σχολικόν έτος 1887-1888 διδαχθησομένων μαθημάτων... : Κείμενο Γ29 (τ. Β', σ. 131-136).

Σελ. 195
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/196.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 27. Σννοπτικά ωρολόγια προγράμματα Διδασκαλείου Φ.Ε.

α/α

Μαθήματα / Προγράμματα

Ì1886-87

1887-88

1888-89

1889-90

1890-91

1891-92

1

Θρησκευτικά

5

5

5

5

6

6

2

Ελληνικά

34

34

33

33

33

38

3

Μαθηματικά και Κοσμογραφία

8

8

8 ·'··

8

9

9 ...

4

Ιστορικά

8

. 8

8

8

8

' 8

5

Γεωγραφία

5

5

5

6

6

6

6

Φυσιογνωστικά

7

7

8

8

8

8

7

Παιδαγωγικά (και Φιλοσοφικά)

15

16

15

15 .-

15

15

8

Γαλλικά

14

14

14

14

14

14

9

ΟΙκονομία

1

1

1

1

1

1

10

Ιχνογραφία

3; -..

3

3

3

3

4

11

καλλιγραφία

2

2

2

2

2

2

12

Ωδική

8 -

8

8

8

8

8

13

Χειροτεχνήματα

15

14

16

16

16

15

14

Γυμναστική

3

6

6

6

6

8

Σύνολο

128

131

132

133

185

137

ΠΗΓΕΣ : α) "Πρόγραμμα των κατά το σχολικόν έτος 1886-1887 διδαχθησομένων μαθημάτων εν τε τοις Προτύποις και τοις Διδασκαλείοις της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας", στον τόμο: Πρακτικά της εν Αθήναις Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας του έτους 1885-1886, Αθήνα 1886, σ. 42-46.

β) Κείμενο Γ29 (τ. Β', σ. 131-136).

γ) "Πρόγραμμα των κατά το σχολικόν έτος 1888-1889 διδοιχθησομένων μαθημάτων...", στον τόμο: Πρακτικά της εν Αθήναις Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας τον έτους 1887-1888, Αθήνα 1888, σ. 52-62.

δ) "Πρόγραμμα των κατά το σχολικόν έτος 1889-1890 διδαχθησομένων μαθημάτων...", στον τόμο: Πρακτικά της εν Αθήναις Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας του έτους 1888-1889, Αθήνα 1889, σ. 48-58.

ε) Πρόγραμμα των κατά το σχολικόν έτος 1890-1891 διδαχθησομένων μαθημάτων εν τοις Προτύποις και Διδασκαλείοις της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας..., Αθήνα 1890, σ. 10-20.

στ) "Πρόγραμμα των κατά το σχολικόν ί·5τος 1891-1892 διδαχθησομένων μαθημάτων...", στον τόμο: Τής εν Αθήναις Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας τα κατά το έτος 1890-91 πεπραγμένα, Αθήνα 1891, σ. 45-54.

Σελ. 196
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Γ΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 177
  17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

  15 Ιχνογραφία και Καλλιγραφία  Ιχνογραφία

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2 2

  1 1/2

  Η

  4 9 1/2 5 1/2

  4 9 1/2 5,4 5,4 5 1/2

  16 Χειροτεχνία

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2 2

  1 1/2

  1 1/2

  9 1/2

  9 1/2 5,4 5,4

  17 Γυμναστική

  3

  3

  2

  2

  3

  3

  3 3

  3

  2

  14

  14 8,0 7,9

  Σύνολο

  34

  34

  35

  35

  36

  36

  35 36

  36s

  365

  176

  177 100,0 100,0

  1. Ιεράρχηση των μαθημάτων: α (αρρένων): l Ελληνικά, 2 Παιδαγωγικά, 3 Μουσική, 4 Φυσιογνωστικά, 5 Γυμναστική, 6α Ιχνογραφία - Καλλιγραφία, 6β Χειροτεχνία, 8 Ξένες γλώσσες, 9α Θρησκευτικά, 9β Ιστορία, 9γ Μαθηματικά (και Κοσμογραφία), 12 Γεωπονικά, 13 Γεωγραφία, 14α Υγιεινή, 14β Ψυχολογία, 16 Πολιτειακή αγωγή, β (θηλέων): 1-13 τα ίδια, 14α Οικιακή Οικονομία, 14β Υγιεινή,

  14γ Ψυχολογία, 17 Πολιτειακή Αγωγή.

  2. "Aι δια τας φροντιστηριακάς ασκήσεις ώραι θα λαμβάνωνται εκ των διά τας πρακτικάς ασκήσεις ωρισμένων δέκα και θα είνε πλείονες των δύο καθ' εβδομάδα" (βλ. § 7, Γ97).

  3. Κοσμογραφία.

  4. "Ώραι κατά τας εκασταχού ανάγκας" (βλ. § 11, Γ97).

  5. Από το σχολικό έτος 1926-27 προστέθηκε στην τελευταία τάξη 1 ώρα για το νέο μάθημα "Κώδιξ των στρατιωτικών και ναυτικών εισφορών και ναυλώσεων" βλ. Γ95 (τ. Β', σ. 400-/405).

  ΠΗΓΕΣ: α) Π. διάταγμα 16 Οκτωβρίου 1924: Κείμενο Γ92 (τ. Β', σ. 382-387). β) Η. διάταγμα 13 Σεπτεμβρίου 1925: Κείμενο Γ93 (τ. Β', σ. 388-393). γ) Π. διάταγμα 3 Φεβρουαρίου 1927: Κείμενο Γ94 (τ. Β', σ. 394-399). ο) π. διάταγμα 27 Σεπτεμβρίου 1927. Κείμενο Γ96 (τ. Β', σ. 406-411). ε) Π. διάταγμα 25 Ιανουαρίου 1929: κείμενο Γ97 (τ. Β', σ. 412-416).