Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Γ΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1989
 
Σελίδες:487
 
Αριθμός τόμων:3ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Νομοθεσία
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 12.59 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 189-208 από: 490
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/189.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 22. Ωρολόγιο πρόγραμμα εσωτερικού Διδασκαλείου της Φ.Ε. κατά το σχολικό έτος 1876-77

α/α

Μαθήματα 14

Τάξεις

Σύνολο %

A

Β Γ

Δ

Ε

1

Ιερά Ιστορία Κατήχησις Θρησκευτικά 2 Χριστιανική Ηθική

2

2

2

1

1

4

3

1

8

4,

7

2

Ελληνικά

9

9

9

9

5

41

24,0

3

Γαλλικά

5

5

5

5

5

25

14,

6

4

Ιστορία

3

3

3

2

-

11

6,

4

5

Γεωγραφία

2

2

2

1

-

7

4,1

6

Αριθμητική Μαθηματικά

3

2

2

-

-

7

9

5,3

Γεωμετρία

-

-

-

2

-

2

Φυτολογία

-

-

-

-

-

7

Ζωολογία Φυσιογνωστικά

-

-

-

2

-

2

5

2,

9

Φυσική Πειραματική

-

-

-

-

3

3

8

Μαθηματική Γεωγραφία (= Κοσμογραφία)

-

-

-

-

1

1

0,

6

9

Παιδαγωγική Παιδαγωγικά Διδακτική

_

---

---

_

2

7

2

9

5,

3

10

Οικιακή Οικονομία

-

-

-

-

2

2

1,

1

11

Καλλιγραφία

2

2

1

1

-

6

3,

5

12

Ιχνογραφία

-

2

2

2

2

8

4,

7

13

Φωνητική Μουσική 3

3

3

3

3

2

14

8,

2

1. Ιεράρχηση των μαθημάτων: 1 Ελληνικά, 2α Γαλλικά, 2β Εργόχειρο, 4 Φωνητική μουσική, 5 Ιστορία, 6α Μαθηματικά, 6β Παιδαγωγικά, 8α Θρησκευτικά, 8β Ιχνογραφία, 10 Γεωγραφία, 11 Καλλιγραφία, 12 Φυσιογνωστικά, 13 Οικιακή Οικονομία, 14 Κοσμογραφία.

2. Εξήγησιν του Ευαγγελίου της Κυριακής κατά παν Σάββατον, από ώρας 11ης-12ης.  Την εξήγησιν του Ευαγγελίου ακροώνται η τε α', και η β', και η γ' τάξις ομού, συνερχόμεναι εις το αυτό ακροατήριον".

Σελ. 189
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/190.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 22 (συνέχεια)

α/α

Μαθήματα

Α

Β

Τάξεις

Γ

,

Δ

Ε

Σύνολο

%

14

Εργόχειρον

5

5

5

5

5

25

14,6

15

Γυμναστική "καθ' ορισθησομένας ημέρας και ώρας"

*

*

*

*

_

*

_

Σδύνολο

34

35

34

33

35

171

100,0

3. "Την μουσικήν διδάσκονται ομού η τε α', και η β', και η γ', και η δ' τάξις".

4. "Τινές των συσσίτων μαθητριών του εσωτερικού διδασκαλείου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας, πλην των μαθημάτων των εν αις είναι κατατεταγμέναι.τάξεων, διδάσκονται επί ιδιαιτέροις διδάκτροις και κλειδοκύμβαλον υπό των μουσικών διδασκάλων του καταστήματος".

ΠΗΓΗ: Πρόγραμμα των επί το σχολικόν έτος 1876-77 διδαχθησομένων εν τω εσωτερικώ διδασκαλείω της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας μαθημάτων: Κείμενο Γ9 (τ. Β, σ. 48-52).

Σελ. 190
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/191.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 23. Ωρολόγιο πρόγραμμα Διδασκαλείου της Φ.Ε. 1877

α/α

Μαθήματα1

Τάξεις

Σύνολο

%2

A

Β

Γ

Δ

Ε

Ιερά Ιστορία

2

2

--

-

-

4

ι

Κατήχησις Θρησκευτικά

-

-

2

1

-

3

8

5,2

Χριστιανική Ηθική

-

-

-

-

1

1

2

Ελληνικά

9

9

9

9

5

41

26,8

3

Αριθμητική Μαθηματικά

2

2

2

2

-

8

11

5,2

7,2

Γεωμετρία

-

-

-

3

-

3

2,0

4

Γεωγραφία

2

2

2

-

-

6

3,9

5

Ιστορία

2

3

3

2

._

10

6,5

6

Γαλλικά

5

5

5

5

5

25

16,3

7

Φυσική Ιστορία, Ζωολογία και Φυτολογία (2+2) Φυσιογνωστικά

-

-

-

4

-

4

7

2,6

4,6

Φυσική Πειραματική

-

-

-

-

3

3

2,0

8

Οικιακή Οικονομία

-

-

-

-

1

1

0,7

9

Παιδαγωγία Παιδαγωγικά

-

-

-

-

2

2

9

1,3

5,9

Διδακτική μετ' εφαρμογής. ..

-

-

-

-

7

7

4,6

Κοσμογραφία

-

-

-

-

1

1

0,7

11

Καλλιγραφία

2

2

2

1

1

8

9,2

12

Ιχνογραφία

2

2

2

2

2

10

6,5

13

Ωδική

3

2

2

2

2

11

7,2

14

Γυμναστική

1

1

1

1

1

5

3,3

1. Ιεράρχηση των μαθημάτων: 1 Ελληνικά, 2 Γαλλικά, 3α Μαθηματικά, 3β 'Ωδική, 5α Ιστορία, 5β Ιχνογραφία, 7 Παιδαγωγικά, 8α Θρησκευτικά, 8β Καλλιγραφία, 10 Φυσιογνωστικά, 11 Γεωγραφία, 12 Γυμναστική, 13α Κοσμογραφία, 13β Οικιακή Οικονομία.

2. Αν προσμετρήσουμε και τις ώρες των Χειροτεχνημάτων -σύμφωνα με το προηγούμενο πρόγραμμα-, τα ποσοστά συμμετοχής κάθε μαθήματος παρουσιάζουν μείωση.

Σελ. 191
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/192.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 23 (συνέχεια)

α/α

Μαθήματα

Τάξεις

Σύνολο

%

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Εργόχειρα και ραπτική τας λοιπάς εργασίμους ώρας

*

*

*

_

_

15

Χειροτεχνήματα τας λοιπάς εργασίμους ώρας

-

-

-

*

-

Χειροτεχνήματα και άσκησις εις τα της οικιακής οικονομίας, κατά τας λοιπάς εργασίμους ώρας

-

-

-

-

*

Σύνολο

30

30

30

32

31

153

100,0

ΠΗΓΗ : Κανονισμός των Παρθεναγωγείων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας: ΓΙΟ (τ. Β', σ. 53-56).

Σελ. 192
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/193.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 24. Ωρολόγιο πρόγραμμα Διδασκαλείων της Φ.Ε. σχολικού έτους 1882-83

α/α Μαθήματα 1

Τάξεις

Σύνολο ,

ο/ /ο

'

Α

Β

Γ

Δ

Ε

ΣΤ

1 Θρησκευτικά 2 Ελληνικά 3 Μαθηματικά 4 Μαθηματική γεωγραφία (= Κοσμογραφία) 5 Παιδαγωγικά Παιδαγωγικά Διδακτικά 6 Ιστορικά 7 Γεωγραφικά 8 Φυσικά Φυσιογνωστικά Χημεία 9 Γαλλικά 10 Οικιακή Οικονομία

ιι Ιχνογραφία 12 Καλλιγραφία

13 Εργόχειρον 14 Ωδική μουσική

3

9

2

1

2 2

5

2 2 5

3

3

9

2

2 2 2

5

2 2 5

2

3

9

2

2 2 2

5

2 2 5

1

9 2

2 1

2

5

2 1 5 3

1

9 2 1

22

2 3

5 1 1

3 3

6 3

16

2

2 3

3

2

5

16

11 2

11 51 10 1 21

11

7 13

28 1 9 7 26 13

2,3

7,7 5,3

0,9

5,3 24,4 4,8 0,5 10,0

5,3 3,3 6,2

13,4 0,5 4,4 3,3 12,4 6,2

Σύνολο

36

36

34

33

33

37

209

100,0

1. Ιεράρχηση των μαθημάτων: 1 Ελληνικά, 2 Γαλλικά, 3Εργόχειρο, 4 Παιδαγωγικά; 5α Φυσιογνωστικά, 5β Ωδική μουσική, 7œ Θρησκευτικά, 7β Ιστορικά, 9 Μαθηματικά, 10 Ιχνογραφία, 11α Γεωγραφία 11β Καλλιγραφία, 13α Κοσμογραφία, 13β Οικιακή Οικονομία.

2. "Παιδαγωγική μετά συντόμου διδασκαλίας των δυνάμεων της ψυχής", που αντιπροσωπεύουν το μάθημα "Εμπειρική Ψυχολογία μετά στοιχειώδους Λογικής" το οποίο προβλεπόταν από το διάταγμα της 24 Απριλίου 1881 (Γ17). Οι ώρες αυτές (ποσοστό 1%) μπορούν να καταγραφούν ως "Φιλοσοφικά" (βλ. Πίνακα Γ33, Ιδώ σ. 203-204).

ΠΗΓΗ: Πρόγραμμα των επί το σχολικον έτος 1882-1883 διδαχθησομένων μαθημάτων... : Κείμενο Γ21 (τ. Β', σ. 105-109).

Σελ. 193
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/194.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚAΣ 25. 'Ωρολόγιο πρόγραμμα Διδασκαλείου της Φ.Ε. 1883-84

α/α-

Μαθήματα 1

Τάξεις

Σύνολο

%

1

Θρησκευτικά

Α

3

Β 3

Γ 3

Δ

2

Ε

11

5,9

2

Ελληνικά

9

9

9

9

6

42

: 22,3

3

Μαθηματικά ;

2

2

2

2

-

8

4,3

4

Μαθηματική γεωγραφία

(= Κοσμογραφία)

-

-

-

1

-

1

0,5

5

Ιστορικά

2

2

2

2

2

10

5,3

6

Γεωγραφικά

2

2

1

-

-

5

2,7

7

Φυσιογνωστικά

-

2

2

2

2

8

4,3

8

Παιδαγωγικά Παιδαγωγικά Διδακτικά

_

__

_ _

22 2

2

16

4 22 18

2,1 1173

9,6 ·

9

Οικιακή Οικονομία

-

-

-

1

-

1

0,5

10

Γαλλικά

5

5

5

5

5

25

13,3

11

Ιχνογραφία

2

2

2

1

-

7

3,7

12

Καλλιγραφία

2

2

1

-

-

5

2,7

13;

Εργόχειρον

5

5

5

3

5

23

12,2

14:

Ωδική μουσική

2

2

2

2

2

10

5,3

15

Γυμναστική

2

2

2

2

2

10

5,3

Σύνολο 36 38 36 36 42 188 100,0

1. Ιεράρχηση των μαθημάτων (τα τελευταία S χαρακτηρίζονται ως "τεχνικά") : 1 Ελληνικά, 2 Γαλλικά, 3 Εργόχειρο, 4 Παιδαγωγικά, 5 Θρησκευτικά, 6α Γυμναστική, 6β: Ιστορικά, 6γ Ωδική μουσική, 9α Μαθηματικά, 9β Φυσιογνωστικά, 11 Ιχνογραφία, 12α Γεωγραφικά, 12β Καλλιγραφία, 14α Κοσμογραφία, 14β Οικιακή Οικονομία.

2. "Στοιχειώδης εμπειρική Ψυχολογία και Παιδαγωγική", βλ. και σημ. 2 του προηγούμενου Πίνακα.·

3. Το ποσοστό αυτό -λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη σημείωση- κατανέμεται ως εξής: Φιλοσοφικά 1,1% -Παιδαγωγικά 10,6%.

ΠΗΓΗ: Πρόγραμμα των κατά το σχολικόν έτος 1883-1884 διδαχθησομένων μαθημάτων: Κείμενο Γ23 (τ. Ε', σ. 112-115).

Σελ. 194
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/195.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 26, Ωρολόγιο πρόγραμμα Διδασκαλείου της Φ.Ε. σχολικού έτους 1887-88

α/α

Μαθήματα1

Τάζεις

Σύνολο

%

1

Θρησκευτικά

Α

2

Β

2

Γ

1

Δ

5

3.8

2

Ελληνικά

9

9

8

8

34

26,0

3

Οικιακή Οικονομία

-

-

1

-

1

0,8

4

Μαθηματικά

2

2

2

1

7

5,3

5

Κοσμογραφία

-

-

1

-

1

0,8

6

Ιστορικά

2"

2

2

2

8

6,1

7

Γεωγραφικά

2

2

1

-

5

3,8

8

Φυσιογνωστικά

2

2

2

1

7

5,3

9

Παιδαγωγικά Παιδαγωγικά Διδακτική

--

--

22

1

22 11

4 16

12

3,0 12,2 9,2.

10

Γαλλικά

3

3

• 4

4

14

10,7

11

Ιχνογραφία

1

1

1

-

3

2,3

12

Καλλιγραφία

2

-

-

-

2

1,5

13

'Ωδική

2

2

2

2

8

6,1

14

Γυμναστική

2

2

2

-

6

4,6

15

Χειροτεχνήματα

Σύνολο

3 32

4

31

3 33

4 35

14 131

10,7 100,0

1. Ιεράρχηση των μαθημάτων: 1 Ελληνικά, 2 Παιδαγωγικά, 3oc Γαλλικά, 3β Χειροτεχνήματα, 5α Ιστορικά, 5β Ωδική, 7α Μαθηματικά, 7β Φυσιογνωστικά, 9 Γυμναστική, 10α Γεωγραφικά, 10β Θρησκευτικά, 12 Ιχνογραφία, 13 Καλλιγραφία, 14α Κοσμογραφία, 14β Οικιακή Οικονομία.

2. Από 1 ώρα για την Ψυχολογία και τη Λογική, οπότε το σύνολο και το ποσοστό των ωρών διαφοροποιείται ως εξής: Παιδαγωγικά ώρες 14 - ποσοστό 10,7% και Φιλοσοφικά ώρες 2 - ποσοστό 1,5%.

ΠΗΓΗ: Πρόγραμμα των κατά το σχολικόν έτος 1887-1888 διδαχθησομένων μαθημάτων... : Κείμενο Γ29 (τ. Β', σ. 131-136).

Σελ. 195
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/196.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 27. Σννοπτικά ωρολόγια προγράμματα Διδασκαλείου Φ.Ε.

α/α

Μαθήματα / Προγράμματα

Ì1886-87

1887-88

1888-89

1889-90

1890-91

1891-92

1

Θρησκευτικά

5

5

5

5

6

6

2

Ελληνικά

34

34

33

33

33

38

3

Μαθηματικά και Κοσμογραφία

8

8

8 ·'··

8

9

9 ...

4

Ιστορικά

8

. 8

8

8

8

' 8

5

Γεωγραφία

5

5

5

6

6

6

6

Φυσιογνωστικά

7

7

8

8

8

8

7

Παιδαγωγικά (και Φιλοσοφικά)

15

16

15

15 .-

15

15

8

Γαλλικά

14

14

14

14

14

14

9

ΟΙκονομία

1

1

1

1

1

1

10

Ιχνογραφία

3; -..

3

3

3

3

4

11

καλλιγραφία

2

2

2

2

2

2

12

Ωδική

8 -

8

8

8

8

8

13

Χειροτεχνήματα

15

14

16

16

16

15

14

Γυμναστική

3

6

6

6

6

8

Σύνολο

128

131

132

133

185

137

ΠΗΓΕΣ : α) "Πρόγραμμα των κατά το σχολικόν έτος 1886-1887 διδαχθησομένων μαθημάτων εν τε τοις Προτύποις και τοις Διδασκαλείοις της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας", στον τόμο: Πρακτικά της εν Αθήναις Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας του έτους 1885-1886, Αθήνα 1886, σ. 42-46.

β) Κείμενο Γ29 (τ. Β', σ. 131-136).

γ) "Πρόγραμμα των κατά το σχολικόν έτος 1888-1889 διδοιχθησομένων μαθημάτων...", στον τόμο: Πρακτικά της εν Αθήναις Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας τον έτους 1887-1888, Αθήνα 1888, σ. 52-62.

δ) "Πρόγραμμα των κατά το σχολικόν έτος 1889-1890 διδαχθησομένων μαθημάτων...", στον τόμο: Πρακτικά της εν Αθήναις Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας του έτους 1888-1889, Αθήνα 1889, σ. 48-58.

ε) Πρόγραμμα των κατά το σχολικόν έτος 1890-1891 διδαχθησομένων μαθημάτων εν τοις Προτύποις και Διδασκαλείοις της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας..., Αθήνα 1890, σ. 10-20.

στ) "Πρόγραμμα των κατά το σχολικόν ί·5τος 1891-1892 διδαχθησομένων μαθημάτων...", στον τόμο: Τής εν Αθήναις Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας τα κατά το έτος 1890-91 πεπραγμένα, Αθήνα 1891, σ. 45-54.

Σελ. 196
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/197.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 28. "Ωρολόγιο πρόγραμμα Διδασκαλείων της Φ,Ε. σχολικού έτους 1892-93

α/"

; Μαθήματα1;

Τάξεις

Σύνολο

%

Α

Β

Γ

Δ

1 ,

Θρησκευτικά

2

2

1

1

6

4,4

2

Ελληνικά :

9

9

9

6

33

24,1

3

Μαθηματικά

2

2

2

2

S

5,8

4

Κοσμογραφία

-

-

1

-

1

0,7

5

Ιστορικά

_2

2

2

2

8

5,8

6

Γεωγραφικά

'2

2

-

2

6

4,4

7

Φυσιογνωστικά

2

2

2

; 2

8

5,8

8

Παιδαγωγικά Παιδαγωγικά Διδακτικά

Ι

Ι

22

2

22

9

4 15

11

2,9·: 11,0 8,0

9

Γαλλικά

3

3

4

4

14

10,2

10

Οικονομικά

-

1

-

-

1

0,8

Τεχνικά :

11

. Ιχνογραφία

1

1

1

1

4

2,9

12

- καλλιγραφία

2

-

-

-

2

1,5

13

Ωδική

2

2

2

2

8

5,8

14

Χειροτεχνήματα-

3

4

4

4

15

11,0

15

Γυμναστική Σύνολο

2 ,32

2 32

2 34

2

39'

8

137

5,8 100,0

1. Ιεράρχηση των μαθημάτων: l Ελληνικά, ' 2α Παιδαγωγικά, 2β Χειροτεχνήματα. 4 Γαλλικά, 5α Γυμναστική, 5β Ιστορικά, 5γ- Μαθηματικά, 58 Φυσιογνωστικά, 5ε Ωδική,:10α Γεωγραφικά, .10β Θρησκευτικά, 12 'Ιχνογραφία, 13 Καλλιγραφία, 14α Κοσμογραφία, 14β Οικονομικά.

2. Από 1 ώρα για την Ψυχολογία και τη Λογική, όποτε το σύνολο και το ποσοστό των ωρών διαφοροποιείται ως εξής : Παιδαγωγικά ώρες 13 - ποσοστό 9,4% και Φιλοσοφικά ώρες 2 - ποσοστό 1,5%.

ΠΗΓΗ: "Πρόγραμμα των κατά το σχολικόν έτος 1892-93 διδαχθησομένων μαθημάτων...": Κείμενο Γ 35 (τ. Β', σ. 155-159).

Σελ. 197
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/198.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 29. Πρόγραμμα Διδασκαλείων θηλέων 1893

α/α Μαθήματα 1

Τάξεις

Σύνολο

%

Α

Β

1 Θρησκευτικά

3

3

6

8,1

2 Ελληνικά

9

6

15

20,3

3 Αριθμητική Μαθηματικά

1

-

1 2

2,7

Γεωμετρία

1

-

1

4, Ιστορία

3

2

5

6,8

5 Γεωγραφία

2

-

2

2,7

6 Φυσική ιστορία

2

-

22

2,7

7 Παιδαγωγικά Παιδαγωγικά Ασκήσεις διδακτικαί

42

2

4 22

8 22 14

10,8 29,7

18,9

8 Χειροτεχνήματα

3

3

6

8,1

9 Ωδική

3

3

6

8,1

10 Καλλιγραφία

1

-

1

1,4

11 Ιχνογραφία

2

1

3

4,0

12 Γυμναστική

2

2

4

5,4

Σύνολο

38

36

74

100,0

1. Ιεράρχηση των μαθημάτων: 1 Παιδαγωγικά, 2 Ελληνικά, 3α Θρησκευτικά, 3β Χειροτεχνήματα, 3γ Ωδική, 6 Ιστορία, 7 Γυμναστική, 8 Ιχνογραφία, 9α Γεωγραφία, 9β Μαθηματικά, 9γ Φυσική ιστορία, 12 Καλλιγραφία.

2. Υπολογίζουμε 2 ώρες για την Ψυχολογία και τη Λογική, οπότε το σύνολο και το ποσοστό των ωρών διαφοροποιείται ως εξής: Παιδαγωγικά ώρες - ποσοστό 27% και Φιλοσοφικά ώρες 2 - ποσοστό 2,7%.

ΠΗΓΗ: Β. διάταγμα 20 Αυγούστου 1893: Κείμενα Γ37 (τ. Β', σ. 168-179).

Σελ. 198
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/199.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 30. Πρόγραμμα Διδασκαλείων θηλέων 1897

α/α

' Μαθήματα 1

Τάξεις

Σύνολο

%

Α

Β

Γ

1

Θρησκευτικά·

2

2

2

6

5,6

.2

Ελληνικά

9

7

7

23 24

22,2

Γραμματολογία

-

1

-

1

3

Γεωμετρία

2

1

-

3

2,8

4

Κοσμογραφία

-

-

1

1

0,9

5

Ιστορία / Ιστορία της Τέχνης

2

3

1

6

5,6

Φυσική Πειραματική

2

-

-

2

1,8.

6

Χημεία.' Φυσιογνωστικά

-

2

-

2. 8

1,8

7,4

Φυσική Ιστορία·

2

2

-

4

3,8

7

Γεωγραφία

2

-

-

2

1,8

8

Ψυχολογία

-

2

-

2

1,8

9

Διδακτική μετ' ασκήσεων / Διδακτικαί ασκήσεις Παιδαγωγικά Παιδαγωγική και ιστορία αυτής

-

-

3

-

12

4

15 19

4

13.8

3,8

17,6

1ο

Γαλλικά

3

3

-

6

5,6

11

Καλλιγραφία και Ιχνογραφία / Ιχνογραφία

3

2

1

6

5,6

12

Χειροτεχνήματα

3

3

3

9

8,3

12

Ωδική και τετράχορδον

4

3

3

10

9,2

14

Γυμναστική

2

2

2

6

5,6

Σύνολο

36

36

36

108

100,0

1. Ιεράρχη ση των μαθημάτων: 1 Ελληνικά, 2 Παιδαγωγικά, 3 'Ωδική και τετράχορδον, 4 Χειροτεχνήματα, 5 Φυσιογνωστικά, 6α Γαλλικά, 6β Γυμναστική, 6γ Θρησκευτικά, 6δ Ιστορία, 6ε Καλλιγραφία και Ιχνογραφία, 11 Γεωμετρία, 12α Γεωγραφία, 12β Ψυχολογία, 14 Κοσμογραφία.

ΠΗΓΗ: Β. διάταγμα 11 Νοεμβρίου 1897: Κείμενο Γ40 (τ. Β', σ. 188-190).

Σελ. 199
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/200.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 31. Πρόγραμμα Διδασκαλείων θηλέων 1902

α/α  Μαθήματα1

Τάξεις

Σύνολο

%

Α

Β

Γ

Λ' Εγκύκλιος παίδευσις

1 Ιερά

2

2'

2

6

8,1

α' Ερμηνεία

6

6

6

18

2 Ελληνικά β' θεματογραφικαί ασκήσεις και έκθεσις ιδεών εναλλάξ

1

1

1

3 26

35,1

γ' Γραμματολογία και Ιστορία της Τέχνης

1

2

2

5

3 Γαλλικά

2

2

2

6

8,1

4 Ιστορία

2

2

2

6

8,1

5 Μαθηματικά

2

2

-

4

5,4

6 Φυσικαί επιστήμαι

2

2

1

5

6,8

7 Γεωγραφία

2

1

-

3

4,1

Β' Παιδαγωγική παίδευσις

8 Φιλοσοφική προπαιδεία

2

2

-

4

5,4

9 Διδακτική, Παιδαγωγική και Ιστορία αυτής παιδαγωγικά

1

2

3

6 14

8,1 18,9

10 Παιδαγωγικαΐ ασκήσεις

1

1

6

8

10,8

Σύνολο

24

25

25

74

100,0

Γ' Τεχνική παίδευσις και πρακτική

11 Ωδική και οργανική μουσική

12 Καλλιγραφία, Ιχνογραφία και Ζωγραφική

13 Ιματιουργική

14 Οικιακή Οικονομία

15 Γυμναστική και Παιδιαί

[Μουσική (ωδική και κλειδοκύμβαλον). Ζωγραφική, Καλλιγραφία, Χειροτεχνήματα, Ποικιλτική και πλεκτική. Μαγειρική και Ζαχαροπλαστική.

Σελ. 200
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/201.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Ιματιουργική (κοπτική και ραπτική). Κολλαριστική. Επιπλοστιλβωτική. Πηλοπλαστική. Εκμαγειοποιία. Γυμναστική].

1. Ιεράρχηση των μαθημάτων (πλην των Τεχνικών) Ί Ελληνικά, 2 Παιδαγωγικά, 3α Γαλλικά, 3β Ιερά, 3γ Ιστορία, 6 Φυσιογνωστικά, 7α Μαθηματικά, 7β Φιλοσοφικά, 9 Γεωγραφία.

ΠΗΓΗ: Β. διάταγμα 6 Ιουλίου 1902: Κείμενο Γ46 (τ. Β', σ. 210-215).

Σελ. 201
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/202.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ

32 Εξέλιξη του εβδομαδιαίου χρόνου

πρόγραμμα

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών

Μεταβολή ως προς το

Ώρες

(±) 1842 °/

%

Μεταβολή προς το αμέσως

Ώρες

(±) ως προηγούμενο

%

1842

109

1851

119

+10

+ 9,2

+10

+ 9,2

1870

140

+31

Ί-28,4

+21

+ 17,6

1877

153

+44

+40,4

+13

+ 9,3

1882-83

209

+100

+ 91,7

+ 56

+36,6

1883-84

188

+79

+72,5

—21

——10,0

1887-88

131

+22

+20,2

-57

-30,3

1892-93

137

+28

+25,7

+6

+ 4,6

1893

74

—35

——32,1

—63

—46,0

1897

108

— 1

- 0,9

+34

+45,9

1902

74

—35

—32,1

—34

-31,5

1914

125

+16

+ 14,7

+51

+ 68,9

1924α

177

+ 68

+62,4

+52

+41,6

1924β

211

+102

+93,6

+34

+19,2

ΠΗΓΗ: Πίνακες 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 9, 12, 13.

Σελ. 202
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/203.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 33, Εξέλιξη τον ωρολογίου προγράμματος

1842

1851

1870

1877

1882-83 1883-84

1887-88

1892-93

Μαθήματα

Ώρες %

Ώρες % 

Ώρες %

Ωρες%

"Ώρες % 

Ώρες %

Ώρες %

Ώρες % 

Ώρες %

Ώρες %

Θρησκευτικά

s 7,3

9 7,6

8 5,7

8

5,2

11

5,3 11

5,9

5 3,8

6

4,4

Παιδαγωγικά

- -

- -

6 4,3

9

5,9

19

9,ο 2ο

ιο,6

14 ιο,7

13

.9,5

Φιλοσοφικά

- -

- -

- -

-

-

2

10, 2

1,1

2 1,5

2

1,5

Ελληνικά

43 39,4

4ι 34,5

42 3ο,ο

41

26,8

51

24,4 42

22,3

34 26,0

33

24,1

Ξένη γλώσσα

9 8,3

2ο 16,8

25 17,9

25

16,3

28

13,4 25

13,3

14 ιο,7

14

10,2

Ιστορία

7 6,4

s 6,7

ίο 7,ι

10

6,5

11

5,3 10

5,3

8 6,1

8

5,8

Γεωγραφία

9 8,3

ίο 8,4

6 4,3

6

3,9

7

3,3 5

2,7

5 3,8

6

'4,4

Μαθηματικά

7 6,4

ιι 9,2

9 6,4

11

7,2

10

4,8 8

4,3

7 5,3

8

5,8

κοσμογραφία

- , -

- -

ι ο,7

1

0,7

1

o,s ι

ο,5

1 0,8

1

0,7

Φυσιογνωστικά

5 4,6

4 3,4

5 3,6

7

4,6

13

6,2 s

4,3

7 5,3

8

5,8

Υγιεινή και Νοσηλευτική

Πολιτειακή αγωγή

--

---

-- --

---

Γεωπονικά

Ωδική

9 8,3

8 6,7

12 8,6

11

7,2

13

6,2 10

5,3

8 6,1

8

5,8

καλλιγραφία

2 1,7

4 2,9

8

5,2

7

3,3 5

2,7

2 1,5

2

1,5

Ιχνογραφία

12 11,0

6 5,0

4 2,8

10

6,5

9

4,4 7

3,7

3 2,3

4

2,9

Χειροτεχνία

* _

* _

* _

*

-

26

12,4 23

12,2

14 10,7

15

11,0

Οικιακή Οικονομία

- -

* _

1 0,7

1

0,7

1

05, 1

0,5

1 0,8

1

0,8

Γυμναστική

- -

- -

7 5,0

5

3,3

-

- 10

5,3

6 4,6

8

5,8

Σύνολο

109 100,0

119 100,0

140 100,0

153

100,0

209

100,0 188

100,0

131 100,0

137 100,0

ΠΗΓΗ: Βλ. Πίνακα 32.

Σελ. 203
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/204.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 33 (συνέχεια)

1893

1897

1902

1914

1924α

Ι924β

Mαθήματα

"Ωρες

%

"Ωρες

%

"Ωρες

%

Ωρες

% Ώρες

% ..

"Ωρες

%

Θρησκευτικά

6

8,1

6

5,6

6

8,1

6

4,8 8

4,5

10

4,7

Παιδαγωγικά

20

27,0

19

17,6

14

18,9

18

14,4 24

13,6

24

11,4

Φιλοσοφικά

2

2,7

2

1,8

4

5,4

3

2,4 2

1,1

2

0,9

Ελληνικά

15

20,3

24

22,2

26

35,1

21

16,8 36

20,3

45

21,3

Ξένη γλώσσα

-

-

6

5,6

6

8,1

6

4,8 9

5,1

12

5,7

Ιστορία

5

6,8

6

5,6

6

8,1

6

4,8 8

4,5

10

4,7

Γεωγραφία

2

2,7

2

1,8

3

4,1

4

3,2 4

2,3

4

1,9

Μαθηματικά

2

2,7

3

2,8

4

5,4

2

1,6 6

3,4

8

3,8

'Κοσμογραφία

-

-

1

0,9

-

-

1

0,8 2

1,1

2

0,9

Φυσιογνωστικά

2

2,7

8

7,4

5

6,8

11

8,8 17

9,6

22

10,4

Υγιεινή και Νοσηλευτική

• -

-

-

-

-

-

2

1,6 2

1,1

2

0,9

Πολιτειακή αγωγή

-

-

-

-

-

-

-

- 1

0,6

1

0,5

Γεωπονικά

-

-

-

-

-

-

5

4,0 5

2,8

5'

2,4

Ωδική

6

8,:1

10

9,2

*

-

12

9,6 18

10,2

10,0

Καλλιγραφία

1

1,4

6 '

5,6·

*

Ιχνογραφία

3

4,0

-

7

5,6 9 1/2

5,4

11 1/2

5,5

Χειροτεχνία

6

8,1

9

8,3

*

-

10

8,0 9 1/2

5,4

11 1/2

5,5

Οικιακή Οικονομία

-

-

-

-

*

-

2

1,6 2

1,1

2

0,9

Γυμναστική

4

5,4

6

5,6

*

-

9

7,2 14

7,9

18

8,6

Σύνολο

74

100,0

108

100,0

74

100,0

125

100,0 177

100,0

211

100,0

Σελ. 204
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/205.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 34. Εξέλιξη του εβδομαδιαίου χρόνου κατά μάθημα

Μαθήματα

1842

1851

187ο

1877

1882-

1883-

1887-

1892-

1893

1897

1902

1914

1924α

1924ß

Σύνολο

1883

1884

1888

1893

Θρησκευτικά

8

+1

-1

-

+3

-

-6

+1

---

-

-

-

+2,"

+2

+2

Παιδαγωγικά

-

-

+6

+3

+10

+ 1

-6

. _1

+ 7

-1

-5

+4

+6

-

+ 24

Φιλοσοφικά

-

-

-

-

+2

-

-

-

-

-

+2

-1

-1

- ·.

+2

Ελληνικά

43

-2

+1

-1

+10

-9

-8

. _1

-18

-1-9

+2

-5

+15

+9;

+2

Ξένη γλώσσα

9

+ 11

+ 5

-

+3

-3

-11

-

-14

+ 6

-

-

+3·

+3

+3

Ιστορία

7

+1

+2

-

+1

-1

-2

-

-3

+ 1

-

-

+2

+2

+3

Γεωγραφία

9

+1

-4

-

+1

-- 2

-

+1

-4

-

+ 1

+1

·~-

-

-5

Μαθηματικά

7

+4

_ 2

+2

-1

_ 2

-1

+1

-6

+1

+1

.- 2

+4.

+2

+ 1

Κοσμογραφία

-

-

+1

-

-

-

-

- .

-1

+1

-1

"+1·

+ 2

-

+2'

Φυσιογνωστικά

5

__ Λ

+1

+2

+ 6

-5

-1

+1

-6

+ 6

-3

+6

+6

+5

+17

Υγιεινή και Νοσηλευτική

+2

-

-

+ 2

Πολιτική Οικονομία

-

Πολιτειακή αγωγή

+1

-

+1

Γεωπονικά

g

+5

Ωδική

9

-1

+4

- 1

+2

-3

-2

-

-2

+4

-10

+12

+ 6

+3

+ 12

Ιχνογραφία - Καλλιγραφία

12

-4

-

+10

_ 2

' -4

-7

+1

-2

+2

-6

+ 7

+2 i

; +2

- \

Χειροτεχνία

*

-

-

-

+26

-3

-9

+1

-9

+ 3

-9

+10

-i

+2

+11 ί-

Οικιακή Οικονομία

-

-

+1

-

-

-

- '

-

-1

-

-

+2

-

-

+2

Γυμναστική

-

-

+ 7

_ 2

_ g

+10

-4

+2

-4

+2

-6

+9

+5

+4

+ 18"

Σύνολο μεταβολής

-

+10

+21

+13

+56

-21

-57

+6

-63

+34

-34

+51

+52

+ 34

+ 102

ΠΗΓΗ: Βλ. Πίνακα 32.

Σελ. 205
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/206.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ

35. Εξέλιξη τον εβδομαδιαίου χρόνου κατά κατηγορίες μαθημάτων (σε ποσοστιαία τοις % κατανομή)

προγράμματα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Φιλολογικά

Παιδαγωγικά

Φυσικομαθηματικά

Πρακτικά

Ξένες γλώσσες

Γενικά

1842

45,8

11,0

19,3

8,3

15,6

1851

41,2

12,6

13,4

16,8

16,0

1870

37,1

4,3

10,7

20,0

17,9

10,0

1877

33,3

5,9

12,5

22,9

16,2

9 Λ

1882-83

29,7

10,0

11,5

26,8

13,4

8,6

1883-84

27,6

11,7

9,1

29,7

13,3

8,6

1887-88

32,1

12,2

11,4

26,0

10,7

7,6

1892-93

29,9

11,0

12,3

27,8

10,2

8,8

1893

27,1

29,7

5,4

27,0

10,8

1897

27,8

19,4

11,1

28,7

5,6

7,4

1902

43,2

24,3

12,2

8,1

12,2

1914

21,6

16,8

12,8

36,0

4,8

8,0

1924α

24,8

14,7

15,2

32,8

5,1

7,4

1924β

26,0

12,3

16,0

32,9

5,7 -

7,1

ΠΗΓΗ: Βλ. Πίνακα 32.

Σελ. 206
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/207.gif&w=600&h=393 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 8 

Εξέλιξη του εβδομαδιαίου χρόνου των Διδασκαλείων θηλέων κατά κατηγορίες μαθημάτων

Σελ. 207
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/208.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Πίνακας 36: Ωρολόγιο πρόγραμμα του Διδασκαλείου Νηπιαγωγών

1908

Μαθήματα

Τ

ά ξ ε ι

ς

Σύνολο

%

A

Β

Γ

Ιερά

1

1

1

3

2,3

Άνάγνωσις και ορθογραφικαί ασκήσεις

2

-

-

2

Εκθεσις Ιδεών

-

1

-

1

5

3,9

Διήγημα

-

1

1

2

Μάθημα Αριθμητικής

1

-

-

1

1 2

1,6

Καταστιχογραφία

-

-

1

1

Φροεβελιανή θεωρία

-

2

2

4

Φροεβελιανά Δώρα

3

2

2

7

20

15,5

Πρακτικαί ασκήσεις Φροεβελιανών Δώρων

-

2

-

2

Φροεβελιαναι εργασίαι .

3

2

2

7

Ψυχολογία

-

2

_

2

1,6

Παιδαγωγική

,"-

-

1

1

Διδακτική :

-

-

1

1

1 6 6

47 4,7

Εξάσκησις εν τω Νηπιαγωγείω

-

-

4

4

Ιστορία

1

1

1

3

1 4

3,1

Αρχαιολογία

-

__

1

Ι

Ανθρωπολογία '

1

-

-

1

Υγιεινή

-

1

1

2

| 4

3,1

Νοσηλευτική

-

-

1

1

Πραγματογνωσία

-

1

1

2

1,6

Γαλλικά

3

3

3

9

7,0

Εργόχειρα

3

3

2

8

6,2

Κοπτική και Ραπτική

3

3

2

8

6,2

Τεχνικαί εργασίαι

4

4

3

11

8,5

Γυμναστική :

6

6

3

15

11,6

Ρυθμικά παίγνια :

1

1

1

3

2,3

Ωδική

3

2

2

7

10

7,7

Εκκλησιαστική μουσική

1

1

1

3

Πλαστική

2

2

2

6

4,7

Ιχνογραφία και Ζωγραφική

2

2

2

6

4,7

Απαγγελία ;

-

1

1

2

1,6

Πρακτική Κηπουρική ' - '.

1

1

l

3

2,3

Σύνολο

41

45

43

'

129

100,0

ΠΗΓΗ: Εσωτερικός κανονισμός του Εκπαιδευτικού τμήματος της Ενώσεως των Ελληνίδων...: Κείμενο Γ48 (τ. Β', σ. 219-224).

Σελ. 208
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Γ΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 189
  17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

  ΠΙΝΑΚΑΣ 22. Ωρολόγιο πρόγραμμα εσωτερικού Διδασκαλείου της Φ.Ε. κατά το σχολικό έτος 1876-77

  α/α

  Μαθήματα 14

  Τάξεις

  Σύνολο %

  A

  Β Γ

  Δ

  Ε

  1

  Ιερά Ιστορία Κατήχησις Θρησκευτικά 2 Χριστιανική Ηθική

  2

  2

  2

  1

  1

  4

  3

  1

  8

  4,

  7

  2

  Ελληνικά

  9

  9

  9

  9

  5

  41

  24,0

  3

  Γαλλικά

  5

  5

  5

  5

  5

  25

  14,

  6

  4

  Ιστορία

  3

  3

  3

  2

  -

  11

  6,

  4

  5

  Γεωγραφία

  2

  2

  2

  1

  -

  7

  4,1

  6

  Αριθμητική Μαθηματικά

  3

  2

  2

  -

  -

  7

  9

  5,3

  Γεωμετρία

  -

  -

  -

  2

  -

  2

  Φυτολογία

  -

  -

  -

  -

  -

  7

  Ζωολογία Φυσιογνωστικά

  -

  -

  -

  2

  -

  2

  5

  2,

  9

  Φυσική Πειραματική

  -

  -

  -

  -

  3

  3

  8

  Μαθηματική Γεωγραφία (= Κοσμογραφία)

  -

  -

  -

  -

  1

  1

  0,

  6

  9

  Παιδαγωγική Παιδαγωγικά Διδακτική

  _

  ---

  ---

  _

  2

  7

  2

  9

  5,

  3

  10

  Οικιακή Οικονομία

  -

  -

  -

  -

  2

  2

  1,

  1

  11

  Καλλιγραφία

  2

  2

  1

  1

  -

  6

  3,

  5

  12

  Ιχνογραφία

  -

  2

  2

  2

  2

  8

  4,

  7

  13

  Φωνητική Μουσική 3

  3

  3

  3

  3

  2

  14

  8,

  2

  1. Ιεράρχηση των μαθημάτων: 1 Ελληνικά, 2α Γαλλικά, 2β Εργόχειρο, 4 Φωνητική μουσική, 5 Ιστορία, 6α Μαθηματικά, 6β Παιδαγωγικά, 8α Θρησκευτικά, 8β Ιχνογραφία, 10 Γεωγραφία, 11 Καλλιγραφία, 12 Φυσιογνωστικά, 13 Οικιακή Οικονομία, 14 Κοσμογραφία.

  2. Εξήγησιν του Ευαγγελίου της Κυριακής κατά παν Σάββατον, από ώρας 11ης-12ης.  Την εξήγησιν του Ευαγγελίου ακροώνται η τε α', και η β', και η γ' τάξις ομού, συνερχόμεναι εις το αυτό ακροατήριον".