Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Γ΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1989
 
Σελίδες:487
 
Αριθμός τόμων:3ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Νομοθεσία
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 12.59 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 206-225 από: 490
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/206.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ

35. Εξέλιξη τον εβδομαδιαίου χρόνου κατά κατηγορίες μαθημάτων (σε ποσοστιαία τοις % κατανομή)

προγράμματα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Φιλολογικά

Παιδαγωγικά

Φυσικομαθηματικά

Πρακτικά

Ξένες γλώσσες

Γενικά

1842

45,8

11,0

19,3

8,3

15,6

1851

41,2

12,6

13,4

16,8

16,0

1870

37,1

4,3

10,7

20,0

17,9

10,0

1877

33,3

5,9

12,5

22,9

16,2

9 Λ

1882-83

29,7

10,0

11,5

26,8

13,4

8,6

1883-84

27,6

11,7

9,1

29,7

13,3

8,6

1887-88

32,1

12,2

11,4

26,0

10,7

7,6

1892-93

29,9

11,0

12,3

27,8

10,2

8,8

1893

27,1

29,7

5,4

27,0

10,8

1897

27,8

19,4

11,1

28,7

5,6

7,4

1902

43,2

24,3

12,2

8,1

12,2

1914

21,6

16,8

12,8

36,0

4,8

8,0

1924α

24,8

14,7

15,2

32,8

5,1

7,4

1924β

26,0

12,3

16,0

32,9

5,7 -

7,1

ΠΗΓΗ: Βλ. Πίνακα 32.

Σελ. 206
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/207.gif&w=600&h=393 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 8 

Εξέλιξη του εβδομαδιαίου χρόνου των Διδασκαλείων θηλέων κατά κατηγορίες μαθημάτων

Σελ. 207
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/208.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Πίνακας 36: Ωρολόγιο πρόγραμμα του Διδασκαλείου Νηπιαγωγών

1908

Μαθήματα

Τ

ά ξ ε ι

ς

Σύνολο

%

A

Β

Γ

Ιερά

1

1

1

3

2,3

Άνάγνωσις και ορθογραφικαί ασκήσεις

2

-

-

2

Εκθεσις Ιδεών

-

1

-

1

5

3,9

Διήγημα

-

1

1

2

Μάθημα Αριθμητικής

1

-

-

1

1 2

1,6

Καταστιχογραφία

-

-

1

1

Φροεβελιανή θεωρία

-

2

2

4

Φροεβελιανά Δώρα

3

2

2

7

20

15,5

Πρακτικαί ασκήσεις Φροεβελιανών Δώρων

-

2

-

2

Φροεβελιαναι εργασίαι .

3

2

2

7

Ψυχολογία

-

2

_

2

1,6

Παιδαγωγική

,"-

-

1

1

Διδακτική :

-

-

1

1

1 6 6

47 4,7

Εξάσκησις εν τω Νηπιαγωγείω

-

-

4

4

Ιστορία

1

1

1

3

1 4

3,1

Αρχαιολογία

-

__

1

Ι

Ανθρωπολογία '

1

-

-

1

Υγιεινή

-

1

1

2

| 4

3,1

Νοσηλευτική

-

-

1

1

Πραγματογνωσία

-

1

1

2

1,6

Γαλλικά

3

3

3

9

7,0

Εργόχειρα

3

3

2

8

6,2

Κοπτική και Ραπτική

3

3

2

8

6,2

Τεχνικαί εργασίαι

4

4

3

11

8,5

Γυμναστική :

6

6

3

15

11,6

Ρυθμικά παίγνια :

1

1

1

3

2,3

Ωδική

3

2

2

7

10

7,7

Εκκλησιαστική μουσική

1

1

1

3

Πλαστική

2

2

2

6

4,7

Ιχνογραφία και Ζωγραφική

2

2

2

6

4,7

Απαγγελία ;

-

1

1

2

1,6

Πρακτική Κηπουρική ' - '.

1

1

l

3

2,3

Σύνολο

41

45

43

'

129

100,0

ΠΗΓΗ: Εσωτερικός κανονισμός του Εκπαιδευτικού τμήματος της Ενώσεως των Ελληνίδων...: Κείμενο Γ48 (τ. Β', σ. 219-224).

Σελ. 208
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/209.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 37, Ωρολόγιο πρόγραμμα Διδασκαλείων των Νηπιαγωγών

1914

α/α

Μαθήματα 1·2"

τάξεις

A

 

 Β

Σύνολο

%

Α'

Θρησκευτικά

1

1

2

2,4

Β'

Ελληνικά

6

6

12

14,3

Γ'

Νηπιαγωγικά

6

12

18

21,5

Δ'

Φυσιογνωστικά

6

-

6

7,1

Ε'

Οικιακή Οικονομία και Οικιακά έργα

6

4

10

11,9

ΣΤ'

Υγιεινή και Νοσηλευτική

-

3

3

3,6

Ζ'

Χειροτεχνία

4

4

8

9,5

Η'

Καλλιγραφία και Ιχνογραφία

4

4

8

9,5

Θ'

Ωδική

6

5

11

13,1

Ι'

Γυμναστική

3

3

6

7,1

Σύνολο

42

42

84

100,0

1. Ιεράρχηση των μαθημάτων: 1 Νηπιαγωγικά,1 2 Ελληνικά, 3 Ωδική, 4 Οικιακή Οικονομία και Οικιακά "έργα, 5α Καλλιγραφία και Ιχνογραφία, 5β Χειροτεχνία, 7α Γυμναστική, 7β Φυσιογνωστικά, 9 Υγιεινή και Νοσηλευτική, 10 Θρησκευτικά.

' 2. Σύμφωνα με το Β. διάταγμα της 8 Ιουνίου 1915 "περί κανονισμού της προαγωγής των μαθητών και μαθητριών των Διδασκαλείων κλπ." (ΕτΚ, άρ'ιθ; 246, τχ. Α' / 15 Ιουλίου 1915), "τα μαθήματα, εν οις βαθμολογείται η πρόοδος των μαθητριών της κατωτέρας τάξεως των διδασκαλείων των νηπιαγωγών είνε τα εξής: 1) τα Θρησκευτικά, 2) τα ελληνικά, 3) η ψυχολογία, 4) το Φρεβελιανόν σύστημα, 5) η φυσιογνωσία, 6) τα οικιακά έργα, 7') η χειροτεχνία, 8) η καλλιγραφία, 9) η ιχνογραφία, 10) η ωδική και 11) η γυμναστική" (άρθρον 2, εδάφ. 1)· και "τα μαθήματα, εν οις βαθμολογείται η επίδοσις των μαθητριών της β' τάξεως των διδασκαλείων των νηπιαγωγών, είνε τα εξής: 1) Θρησκευτικά, 2) ελληνικά; 3) Φροβελιανόν σύστημα, 4) διδακτική, 5) πρακτική διδασκαλία, 6) οικιακή οικονομία και οικιακά ε^γα, 7) υγιεινή και νοσηλευτική, 8) χειροτεχνία, 9) ιχνογραφία, 10) ωδική, και 11) γυμναστική" (άρθρον 5, εδάφ. 3).

ΠΗΓΗ: Β. διάταγμα 31 Οκτωβρίου 1914: Κείμενο Γ63 (τ. Β', σ. 266-269).

14

Σελ. 209
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/210.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 38, -Ωρολόγιο πρόγραμμα ανώτερου τμήματος Διδασκαλείων των Νηπιαγωγών 1919

α/α

Μαθήματα1·2 '

Τάξεις

Σύνολο

%

1

2

3

Ελληνικά Γαλλική :γλώσσα : Φιλοσοφική προπαιδεία και νηπιαγωγικά μαθήματα

Α

6

6

6

Β

5 5

9

11 11

15

14,3

14,3

19,4

4

Καλλιγραφία, Ιχνογραφία Καλλιγραφία

2

2

4

5,2

.καί Ζωγραφική

Ιχνογραφία

3

2

5

12

6,5

15,6

Ζωγραφική

1

2

3

3,9

5

Ωδική

2:

2

4

5,2

6

Χειροτεχνία

6

6

12

15,6

7

Οικιακά έργα

Σύνολο

6

38

6

39

12

77

15,6

100,0

1.Ίεραρχηση μαθημάτων: 1 Φιλοσοφική προπαιδεία και νηπιαγωγικά μαθήματα-, 2α-Καλλιγραφια 5 Ιχνογραφία και Ζωγραφική, 2β Οικιακά έργα, 2γ Χειροτεχνία, 5α -Γαλλική γλώσσα, 5β Ελληνικά, 7 Ωδική.

2. Σύμφωνα με το Β.διάταγμα της 16 Ιανουαρίου, 1919 "περί κανονισμού της προαγωγής. και απολύσεως των μαθητριών του ανωτέρου τμήματος των διδασκαλείων των νηπιαγωγών" (ΕτΚ, αρ.,18. τχ., -Α'/25 Ιανουαρίου 1919).- "τα μαθήματα, εν οις βαθμολογείται η πρόοδος των μαθητριών [τής α' τάξεως] είνε τα εξής: 1) η. ελληνική γλωσσά, 2) .;η.γαλλική γλώσσα.3) η ψυχολογία, 4) το Φρεβελιανόν σύστημα, 5) η καλλιγραφία, 6)η ιχνογραφία και ζωγραφική,7) η ωδική, 8) η χειροτεχνία, και 9,τα οικιακά έργα" (Άρθρο 2,εδάφιο 1) και "Τα μαθήματα, εν οις βαθμολογείται η επίδοσις των μαθητριών της β' τάξεως, είνε τα εξής;: 1) Η. ελληνική γλωσσά, 2) η, γαλλική γλώσσα, 3) το Φρεβελιανόν σύσι/ιμα, 4) ,η διδακτική ,του Νηπιαγωγείου., 5) η πρακτι.·") διδασκαλία εν τω Νηπιαγωγείω 6)..η καλλιγραφία και η μεθοδική της διδασκαλίας, αυτής, 7) η ιχνογραφία και η ζωγραφική και η μεθοδική της.διδασκαλίας αυτών, 8) η ωδική, 9) η χειροτεχνία και η μεθοδική της διδασκαλίας, αυτής και 10) τα οικιακά έργα και η μεθοδική της διδασκαλίας αυτών" (Άρθρο 5,' εδάφ. 1).

ΠΗΓΗ: B. διάταγμα 16 Ιανουαρίου 1919: Κείμενο Γ76 (τ. B', σ. 312-315).

Σελ. 210
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/211.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 39. Ωρολόγιο πρόγραμμα κατώτερου τμήματος Διδασκαλείων των Νηπιαγωγών. 1920

α/α

Μαθήματα1

Τάξεις

Α

 

 B

 

Γ

Σύνολο

%

Α'

Θρησκευτικά

2

2

2

6

5,7

Β'

Ελληνικά

7

6

4

17

16,2

Γ'

Νηπιαγωγικά

-

6

12

18

17,1

Δ'

Φυσιογνωστικά

4

4

-

8

7,6

Ε'

Οικιακά έργα και Οικιακή Οικονομία

4

4

3

11

10,5

ΣΤ'

Υγιεινή και Νοσηλευτική

-

-

3

3

2,9

Ζ'

Χειροτεχνία

4

4

3

11

10,5

Η'

Καλλιγραφία και Ιχνογραφία

4

3

3

10

9,5

Θ'

Ωδική

4

4

4

12

11,4

Ι΄

Γυμναστική

3

3

3

9

8,6

Σύνολο 32 36 37 105 100,0

1. Ιεράρχηση των μαθημάτων: 1 Νηπιαγωγικά, 2 Ελληνικά, 3 Ωδική, 4α Οικιακά "έργα και Οικιακή Οικονομία, 4β Χειροτεχνία, 6 Καλλιγραφία και Ιχνογραφία, 7 Γυμναστική, 8 Φυσιογνωστικά, 9 Θρησκευτικά, 10 Υγιεινή και Νοσηλευτική.

ΠΗΓΗ: B. διάταγμα 10 Σεπτεμβρίου 1920: Κείμενο Γ82 (τ. Β', σ. 344-349).

Σελ. 211
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/212.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Π Ι ΝΑΚΑΣ 40. Ωρολόγιο πρόγραμμα Α' τάξεως Διδασκαλείου της Τεχνικής Εκπαιδεύσεως κατά το σχολικό έτος 1915-16

α/α Μαθήματα Ώρες

1 Φυσικοτεχνία 2

2 Χημικοτεχνία 2

3 Τεχνολογία 2

4 Μαθηματικά 2

5 Χειροτεχνία 5

6 Ελευθέρα Ιχνογραφία 3

7 Προβολική Ιχνογραφία 3

8 Προοπτική Ιχνογραφία 2

9 Καλλιγραφία 3

10 Πλαστική : 3

11 Ξυλοτεχνία 3

12 Ανθρωπολογία και Υγιεινή 3

13 Γυμναστική και σκοποβολία 5

Σύνολο 38

ΠΗΓΗ:-Β. διάταγμα 21 Σεπτεμβρίου 1915: Κειμενο_Γ68 (τ. Β', σ. 280-289).

Σελ. 212
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/213.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 41, Ωρολόγιο πρόγραμμα. Διδασκαλείου της Τεχνικής Εκπαιδεύσεως 1916

α/α Μαθήματα1 Τάξεις Σύνολο %

Α Β Γ

1

Γενική Τεχνολογία

3

3

.2

8

7,4

2

Μαθηματικά και Εμπορικά

1

2

1

4

3,7

3

Ελευθέρα Ιχνογραφία

4

4

3

11

10,2

4

Προβολική Ιχνογραφία

4

3

-

7

6,5

5

Προοπτική

2

1

-

3

2,8

6

Τεχνικά σχέδια

3

4

3

10

9,3

7

Καλλιγραφία

2

2

1

5

4,6

8,

, Χειροτεχνία

3

3

2

8

7,4

9

Ξυλοτεχνία

3

3

3

9

8,3

10

Σιδηροτεχνία

3

3

3

9

8,3

11

Πλαστική και Γυψουργία

2

2

2

6

5,6

12

Ιστορία των τεχνών

-

-

1

1

0,9

13

Ανάγνωσις γαλλικών βιβλίων τεχνολογικού

περιεχομένου

2

2

2

6

5,6

14

Υγιεινή

1

1

2

4

3,7

15

Γυμναστική και σκοπό βόλια

3

3

3

9

8,3

16

Διδακτικαί ασκήσεις

-

-

- 8

8

7,4

Σύνολο

36

36

36

108

100,0

1. Ιεράρχηση των μαθημάτων: 1 Ελευθέρα Ιχνογραφία, 2 Τεχνικά σχέδια, 3α Γυμναστική και Σκοποβολία, 3β Ξυλοτεχνία, 3γ Σιδηροτεχνία,6α Γενική Τεχνολογία, 6β Διδακτικαί ασκήσεις, 6γ Χειροτεχνία, 9 Προβολική Ιχνογραφία, 10α Ανάγνωσις γαλλικών βιβλίων.., 10β Πλαστική και Γυψουργία, 12 Καλλιγραφία, 13α Μαθηματικά και Εμπορικά, 13β Υγιεινή, 15 Προοπτική, 16 Ιστορία των τεχνών.

ΠΗΓΗ: Β. διάταγμα 14 Οκτωβρίου 1916: Κείμενο Γ69 (τ. Β', σ. 290-297).

Σελ. 213
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/214.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 42. Ωρολόγιο πρόγραμμα Διδασκαλείου της Τεχνικής Εκπαιδεύσεως 1917

α/α

Μαθήματα1

Τάξεις

 

 

Σύνολο

%

Α

Β

Γ

1

Γενική Τεχνολογία

3

3

2

8

7,3

2

Μαθηματικά και "Εμπορικά

1

2

1

4

3,7

3

Ελευθέρα Ιχνογραφία

4

4

3

11

10,1

4

Προβολική Ιχνογραφία

4

3

-

7

6,4

5

Προοπτική

2

1

-

3

2,7

6

Τεχνικά σχέδια

3

4

3

10

9,2

7

Καλλιγραφία

2

2

1

5

4,6

8

Χειροτεχνία

3

3

2

8

7,3

9;

Ξυλοτεχνία

3

3

3

9

8,3

10

Σιδηροτεχνία

3

3

3

9

8,3

11

Πλαστική και Γυψουργία

2

2

2

6

5,5

12

Ιστορία των τεχνών

-

-

1

1

0,9

13

Ανάγνωσις γαλλικών βιβλίων τεχνολογικού

περιεχομένου

2

2

: 2

6

5,5

14

Υγιεινή

1

1

2

4

3,7

15

Γυμναστική και σκοποβολία

3

3

3

9

8,3

16

Ειδική διδακτική των τεχνικών μαθημάτων

-

3

-

3

2,7

17

Διδακτικαί ασκήσεις

-

-

6

6

5,5

Σύνoλο.

36

39

34

109

100,0

1. Ιεράρχηση των μαθημάτων: 1 Ελευθέρα Ιχνογραφία, 2 Τεχνικά σχέδια, 3α Γυμναστική και σκοποβολία, 3β Ξυλοτεχνία, 3γ Σιδηροτεχνία, δα Γενική Τεχνολογία, 6β Χειροτεχνία, 8 Προβολική Ιχνογραφία, 9α Ανάγνωσις γαλλικών βιβλίων..., 9β Διδακτικαί ασκήσεις, 9γ Πλαστική και Γυψουργία, 12 Καλλιγραφία, 13α Μαθηματικά και Εμπορικά, 13β Υγιεινή, 15α Ειδική διδακτική..., 15β Προοπτική, 17 Ιστορία των τεχνών.

ΠΗΓΕΣ: α) Πίνακας 41' β) Β. διάταγμα 18 Δεκεμβρίου 1917: Κείμενο Γ70 (τ. Β', σ. 298).

Σελ. 214
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/215.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 43, Διδασκόμενα μαθήματα κατά τάξεις στο Διδασκαλείο Τεχνικής Εκπαιδεύσεως (1920)

α/α Μαθήματα

Α

Τάξεις B

Γ

Δ

Α) Γενικά

1 Ελληνικά

+

+

-

-

2 Ιστορία

+

+

-

-

3 Φυσικομαθηματικά

+

. +

-

-

4 Υγιεινή

+

+

-

-

5 Ωδική

+

+

+

+

6 Γυμναστική

+

+

+

+

Β) Ειδικά

1 Καλλιγραφία

+

+

*

*

2 Ιχνογραφία

+

+

*

*

3 Ιστορία των τεχνών

-

-

+

-

4 Στοιχειώδη παιδαγωγικά

-

-

+

-

5 Σχεδιογραφία

-

-

-

+

6 Ζωγραφική

-

-

-

+

7 Διδακτική και ασκήσεις

-

-

-

+

8 Πλαστική και γυψουργία

+

+

+

+

9 Χειροτεχνία

+

+

+

+

10 Στενογραφία

+

+

+

+

11 Κοπτική - γυναικεία χειροτεχνία ("διά τας μαθητρίας μόνον")

+

+

+

+

* Η άσκηση των μαθητών στα μαθήματα αυτά συνεχιζόταν υπό την εποπτεία των οικείων καθηγητών και στην Γ' και Δ' τάξη.

ΠΗΓΗ: Β. διάταγμα 21 Σεπτεμβρίου 1920: Κείμενο Γ83 (τ. Β', σ. 350-353).

Σελ. 215
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/216.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 44.- Πρόγραμμα της προσωρινής σχολής Γυμναστών 1884

α/α Μαθήματα Διδακτικές ώρες

Α) Θεωρητικά ι ασκήσεις

1 Επίτομος Ιστορία της γυμναστικής

2 Παιδαγωγία της γυμναστικής

3 Διδασκαλία αναγκαίων φυσιολογικών και ανατομικών ασκήσεων 12

4 Κυριώδεις θεωρητικαί περί κολυμβητικής γνώσεις

5 Οδηγίαι προς διδασκαλίαν της γυμναστικής

Β) Πρακτικαί ασκήσεις

1 Ασκήσεις στρατιωτικαί και γυμναστικαί 12

2 Ασκήσεις περί την κολυμβητικήν 6

Σύνολο30

ΠΗΓΗ: Β. διάταγμα 9 Ιουνίου 1884: Κείμενο Γ25 (τ. Β', σ. 118-120).

Σελ. 216
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/217.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 45. Ωρολόγιο πρόγραμμα Ειδικής γυμναστικής σχολής 1897

α/α

Μαθήματα

Τάξεις

 

Σύνολο

%

A

Β

1

Ιστορία της γυμναστικής και παιδαγωγία της

γυμναστικής ·

1

1

2

5,9

2

Φυσική

1

1

2

5,9

3

Ανατομική, φυσιολογία και υγιεινή

2

1

3

8,8

4

Περιγραφή, κατασκευή, πήξις και διατήρησις

γυμναστικών οργάνων

-

1

1

2,9 -

5

Ωδική

1

1

2

5,9

6

Ανόργανος και διά κινητών οργάνων γυμναστική

4

4

8

23,5

7

Γυμναστική επί ακινήτων οργάνων

2

2

4

11,8

8

Αθλητικαί ασκήσεις

3

3

6

17,6

9

Επιχώριοι και ξέναι παιδιαί

1

1

2

5,9

1ο

Οπλομαχητική

1

1

2

5,9

11

Στρατιωτικαι ασκήσεις και βολή

1

1

2

5,9

12

Πορείαι, κολυμβητική και κωπηλασία (αι ώραι

της διδασκαλίας των μαθημάτων τούτων ορισθήσονται δι' ειδικού προγράμματος της σχολής)

Σύνολο

17

17

34

100,0

ΠΗΓΗ: Β. διάταγμα 14 Δεκεμβρίου 1897: Κείμενο Γ41 (τ. Β', σ. 191-193).

Σελ. 217
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/218.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 46. Ωρολόγιο πρόγραμμα της Ειδικής γυμναστικής σχολής

1898

α/α

Μαθήματα

Τάξεις

Σύνολο

%

A Β

1

Ιστορία της Γυμναστικής

2

Παιδαγωγία της Γυμναστικής και πρακτική

2 2

4

9,5

περί το διδάσκειν άσκησις των μαθητών

μετά το τέλος της ιστορίας

3

Ανατομική, φυσιολογία και υγιεινή

3 3

6

14,3

4

Πειραματική φυσική

1 1

Ζ

4,8

5

Περιγραφή, διαστάσεις, διατήρησις γυμναστικών οργάνων

6

Στοιχειώδεις περί κολυμβητικής γνώσεις μετά

1 1

2

4,8

το τέλος της περιγραφής κλπ. των... οργάνων

7

Μουσική

2 2

4

9,5

8

Ανόργανος και διά κινητών οργάνων γυμναστική 4 4

8

19,0

9

Επί ακινήτων οργάνων γυμναστική

3 3

6

14,3

10

Αθλητικαί ασκήσεις και παιδιαί

3 3

6

14,3

11

Στρατιωτικαί ασκήσεις

1 1

2

4,8

12

Οπλομαχητική

1 1

2

4,8

Σύνολο

21 21

42

100,0

ΠΗΓΗ: Β διάταγμα 11 Δεκεμβρίου 1898: Κείμενο Γ44 (τ. Β', σ. 199-202).

Σελ. 218
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/219.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

 

ΠΙΝΑKAΣ 47, Ωρολόγιο πρόγραμμα της Σχολής των Γυμναστών1899

 

α/α

Μαθήματα

Τάξεις

Α

 

Β

Σύνολο

%

1

Διδακτική της Γυμναστικής

2

-

2

4,5

2

Ιστορία, της Γυμναστικής

-

2

2

4,5

3

Ανατομική

2

-

2

4,5

4.

Φυσιολογία και Υγιεινή

-

2

2

4,5

5

Ωδική (διάφορα άσματα...)

2

2

4

9,0

6

; Παιδιαί (επιχώριοι και ξέναι)

2

2

4

9,0

7

Ανόργανος και ενόργανος Γυμναστική

3

,3

6

13,5

8

Αι ευχερέστεραι επί των... ακινήτων οργάνων ασκήσεις

3

3

6

13,5

9

Άθλητικαί ασκήσεις

3

3

6

13,5

ίο

Κολυμβητική

1/3

-/3

3 1/2

7,8

11

Οπλομαχητική

' 3

3

6

13,5

12

Τα περί κατασκευής, πήξεως... οργάνων και μηχανημάτων

_

2/-

1

2,2

13

Υποδειγματική και δοκιμαστική άσκησις - πρακτική άσκησις

Σύνολo

22

22/23

44 |

100,0

1. Δεν αναφέρονται συγκεκριμένες διδακτικές ώρες.

ΠΗΓΗ: Β. διάταγμα 10 Αυγούστου 1899: Κείμενο Γ45α (τ. Β', σ. 205-209).

Σελ. 219
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/220.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 48. Ωρολόγιο πρόγραμμα της σχολής των Γυμναστών 1910

α/α

Μαθήματα

Τάξεις

Σύνολο

%

A

Β

1

Παιδαγωγική γυμναστική

6

6

12

-'26,6

2

Αγωνιστική

3

3

6

13,3

3

Έπιχώριοι και ξέναι παιδιαί και εθνικοί χοροί

2

2

4

8,9

4

Οπλομαχία

2

2

4

8,9

5

Σκοποβολία

2:

2

4

8,9

6

Ανατομική του ανθρώπου

-3

-

3

6,7

7

Φυσιολογία του ανθρώπου και υγιεινή και μετά το

πέρας αυτής περί το τέλος του δευτέρου εξαμήνου τα περί κολυμβήσεως (2 ώρας καθ' εβδομάδα)

 

-

3(2)

3(2)

6,7

8

Πρακτική των μαθητών άσκησις

2

3

5

11,1

9

Στοιχειώδης στρατιωτική προάσκησις

2

2

4

8,9

Σύνολο

22

23(22)

45(44) .

100,0

ΠΗΓΗ: Β. διάταγμα 10 Μαΐου 1910: Κείμενο Γ52 (τ. Β', σ. 233-237).

Σελ. 220
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/221.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΊΝΑΚΑΣ 49: Διδασκόμενα μαθήματα στο τριτάξιο Διδασκαλείο της Γυμναστικής 1920

α/α - Μαθήματα

Τάξεις

A) Θεωρητικά

A

B

Γ

1 Ανατομική

: +

. :+

+

2 Φυσιολογία

+

+

3 Μηχανική των ασκήσεων

. +

4 Μηχανική και φυσιολογία των ασκήσεων

+

+

5 Ιστορία της Γυμναστικής

+

- +

+

6 Ορθοπεδική και θεραπευτική γυμναστική, τριψις και κινησιοθεραπεία

·· +

+

+

Β) Πρακτικά

1 Παιδαγωγική γυμναστική

+

+ :

+

2 Αγωνιστική και παιδιαί

+

+

+

3 Στρατιωτική προπαίδευσις και σκοποβολία

: +

+

+

4 Οπλομαχητική

- +

+

5 Προσκοπισμός .

+

+

6 'Ωδική και χορός

+

+

+

ΠΗΓΗ: B. διάταγμα 24 Ιουνίου 1920: Κείμενο Γ81 (τ. Β', σ. 337-344).

Σελ. 221
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/222.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 50. Διδασκόμενα μαθήματα στο διτάξιο Διδασκαλείο της Γυμναστικής 1923

α/α Μαθήματα

Τάξεις

A

B

Α) Θεωρητικά

1 Ανατομική του ανθρώπου και ιστολογία 2 Μηχανική των ασκήσεων 3 Ιστορία της γυμναστικής 4 Παιδαγωγικά : 5 Φυσιολογία 6 Υγιεινή 7 Ορθοπεδική και θεραπευτική γυμναστική, τρίψις και κινησιοθεραπεία 8 Νοσηλευτική και Παιδοκομία (για τις μαθήτριες)

+ +

+ +

-

-

-

-

+ + + + + + + +

Β) Πρακτικά

α) Για μαθητές

1 Παιδαγωγική γυμναστική 2 Αγωνιστική και παιδιαί και χορός 3 Στρατιωτική προπαίδευσις και σκοποβολία 4 Κολυμβητική και κωπηλασία 5 Οπλομαχητική 6 Προσκοπισμός 7 Ωδική

+ + + + + +

-

+

+ + + + + +

β) Για μαθήτριες

1 Παιδαγωγική γυμναστική 2 Παιδιαί και χορός 3 Κολυμβητική 4 Ωδική

+ +

-

-

+ + + +

ΠΗΓΗ: Β. διάταγμα 4 Ιουνίου 1923: Κείμενο Γ86 (τ. Β', σ. 357-359).

Σελ. 222
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/223.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΙΙ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Σελ. 223
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/224.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 224
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/225.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

A'.  ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ ΑΡΡΕΝΩΝ

1. Για το Διδασκαλείο που ιδρύθηκε στο Ναύπλιο το 1834 και λειτούργησε σχεδόν επί τριακονταετία, ο ιδρυτικός του νόμος1 δεν καθόριζε τίποτε σχετικό με το πρόγραμμα διδασκαλίας, όπως γινόταν με τον αντίστοιχο νόμο για τα Ελληνικά σχολεία και Γυμνάσια.2 Εκείνο που καθόριζε ήταν οι απαιτούμενες γνώσεις για τις τρεις κατηγορίες των δασκάλων (άρθρα 9, 10, 11) και η πρόβλεψη ότι "περί των εν αυτώ παραδοτέων μαθημάτων, του τρόπου της διδασκαλίας, και περί των παραδεκτέων διδακτικών βιβλίων, θέλουν συντεθή παρά της επί των εκκλησιαστικών κτλ. Γραμματείας ιδιαίτεραι οδηγίαι, αι οποίαι θέλουν καθυποβληθή εις την επικύρωσιν του Βασιλέως" (άρθρο 69).

Εξάλλου, ούτε οι διασωθείσες πηγές αναφέρονται άμεσα σ' αυτό το θέμα.3 Έτσι, μόνο από έμμεσες πηγές και από πληροφορίες διαφόρων μελετητών μπορούμε να σχηματίσουμε κάποια εικόνα του προγράμματος:

α') -Ο Γ. Πυργιωτάκης, που έχει ειδικά ασχοληθεί με το θέμα,4 αφού αναφέρει τις πληροφορίες των διαφόρων μελετητών (Kipper, Bourlotos, Αμαριώτου, Λέφα κ ά.), καταλήγει: "Όσον αφορά τα μαθήματα που διδάσκονταν στο διδασκαλείο, συμπεραίνει κανείς ύστερα από διασταύρωση πηγών, ότι η εκπαίδευση των μαθητών του πρέπει να περιοριζόταν από τη μια μεριά σε μια ελλιπή στοιχειώδη γενική μόρφωση, και από την άλλη στην εξοικείωση των

1. Βλ. Π (τ. Β', σ. 9-14).

2. Βλ. A4 (τ. A', σ. 84-109).

3. Υπάρχει ίσως πιθανότητα να .- .χει σωθεί κάποιο πρόγραμμα στο "Βιβλίον του εν Αθήναις Διδασκαλείου, επιγραφόμενον Πρωτόκολλον Συνεδριάσεων" από 5 Φεβρουαρίου 1855 έως 25 Μαΐου 1863", το οποίο βρίσκεται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, αλλά δυστυχώς εινάι απρόσιτο (βλ. Κ. Διαμάντη, Τα περιεχόμενα των Γενικών Αρχείων του Κράτους, τ. Β', Αθήνα 1973, σ. 592). Πάντως, θεωρούμε επιεικώς απαράδεκτο, τόσο σημαντικές πηγές-να είναι απρόσιτες στους μελετητές. Εξάλλου, από ό,τι γνωρίζω, η Σιδηρούλα Ζιώγου - Καραστεργίου πρόκειται να δημοσιεύσει το πρόγραμμα που είχε συντάξει ο πρώτος διευθυντής Χρ. Κορκ, όπως και τον πρώτο κανονισμό του Ιω. Κοκκώνη.

4. Βλ. Γ. Πυργιωτάκης, Προβλήματα στην ιστορία της Εκπαιδεύσεως των Δασκάλων στα πρώτα πενήντα χρόνια μετά την απελευθέρωση (1828-1878), Αθήνα 1981' του ιδιου, "Ξεκίνησε σωστά το εκπαιδευτικό σύστημα;", περ. Επιστημονικό Βήμα (των Λειτουργών της Δημοτικής Εκπαίδευσης}, ετ. 29ο, τχ. 2ό (Δεκέμβρ. 1983 -Γενάρ.,Φλεβάρ. 1984), σ. 9-26.

15

Σελ. 225
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Γ΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 206
  17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

  ΠΙΝΑΚΑΣ

  35. Εξέλιξη τον εβδομαδιαίου χρόνου κατά κατηγορίες μαθημάτων (σε ποσοστιαία τοις % κατανομή)

  προγράμματα

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

  ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

  Φιλολογικά

  Παιδαγωγικά

  Φυσικομαθηματικά

  Πρακτικά

  Ξένες γλώσσες

  Γενικά

  1842

  45,8

  11,0

  19,3

  8,3

  15,6

  1851

  41,2

  12,6

  13,4

  16,8

  16,0

  1870

  37,1

  4,3

  10,7

  20,0

  17,9

  10,0

  1877

  33,3

  5,9

  12,5

  22,9

  16,2

  9 Λ

  1882-83

  29,7

  10,0

  11,5

  26,8

  13,4

  8,6

  1883-84

  27,6

  11,7

  9,1

  29,7

  13,3

  8,6

  1887-88

  32,1

  12,2

  11,4

  26,0

  10,7

  7,6

  1892-93

  29,9

  11,0

  12,3

  27,8

  10,2

  8,8

  1893

  27,1

  29,7

  5,4

  27,0

  10,8

  1897

  27,8

  19,4

  11,1

  28,7

  5,6

  7,4

  1902

  43,2

  24,3

  12,2

  8,1

  12,2

  1914

  21,6

  16,8

  12,8

  36,0

  4,8

  8,0

  1924α

  24,8

  14,7

  15,2

  32,8

  5,1

  7,4

  1924β

  26,0

  12,3

  16,0

  32,9

  5,7 -

  7,1

  ΠΗΓΗ: Βλ. Πίνακα 32.