Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Γ΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1989
 
Σελίδες:487
 
Αριθμός τόμων:3ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Νομοθεσία
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 12.59 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 283-302 από: 490
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/283.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 14 (συνέχεια)

α/α

Μαθήματα

Τάξεις

Σύνολο

ο/ /ο

Α Β Γ Δ Ε

2ο

Γαλλική γλώσσα

4 4

2 2 2

14

8,6

21

Εβραϊκή γλώσσα

— —

2 _ _

2

1,2

2. Φιλοσοφικά

22

Ψυχολογία Φιλοσοφικά

— —

1 ___ _ —

1

2

1,2

23

Λογική

— —

_ 1 _

1

3. Πραγματικά

24

Ιστορία

2 2

2 2 —

8

4,9

25

Γεωγραφία

2 _

— — —

2

1,2

26

27

Γεωμετρία

Άλγεβρα

— 3

0 ___ ___

5

28

Αριθμητική

3 —

— — —

3

29

3ο

Τριγωνομετρία Μαθηματικά Κοσμογραφία

- -

- -

_ 2 _

-

2

10

6,1

3ι 32

Πειραματική φυσική Χημεία Φυσικά

__ __

2 2 —

2 2

7

4,3

3

Φυσική ιστορία

1 2

— — —

3

Γ. Τεχνικά

34

Εκκλησιαστική μουσική

2 2

2 2 —

8

4,9

35

Καλλιγραφία Τεχνικά

1 —

— — —

1

8

4,9

36

Ιχνογραφία

1 2

211

7

37

Γυμναστική

2 2

221

9

5,6

Σύνολο

32 32

34 33 32

163

100,0

ΠΗΓΗ: Β. διάταγμα 9 Δεκεμβρίου 1910: Κείμενο Δ22 (τ. Β', σ. 546-550).

Σελ. 283
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/284.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 15. Ωρολόγιο πρόγραμμα 1912

α/α

Τάξεις Μαθήματα1

Σύνολο %

Α Β Γ

Δ

E

1

Α. θεολογικά Ιστορία Π. Διαθήκης και Γεωγραφία της Αγίας Γης 2

2

2

Ιστορία της Καινής Διαθήκης - 2 -

-

-

2

3

Ιερά Κατήχησις - - 2

-

-

2

4

Εισαγωγή εις την Παλαιάν Διαθήκην - - 1

-

-

1

5

Εισαγωγή εις την Καινήν Διαθήκην - - 2

-

-

2

6

Ερμηνεία Παλαιάς Διαθήκης - - -

2

2

4

7

Ερμηνεία Καινής Διαθήκης - - -

4

2

6

8

Εκκλησιαστικόν Δίκαιον - - -

-

1

1

38 27,12

9

Εκκλησιαστική Ιστορία - - -

2

2

4

10

Πατρολογία - - -

-

2

2

11

Δογματική, Απολογητική και Συμβολική - - -

-

4

4

12

Χριστιανική Ηθική - - -

-

2

2

13

Ομιλητική - - -

2

-

2

14

Ομιλητικόν Φροντιστήριον και ανάγνωσις

εκκλησιαστικών ρητόρων - - -

-

2

2

15

Ποιμαντική - - -

-

1

1

16

Λειτουργική - - -

-

1

1

Β. Εγκυκλοπαιδικά

1. Φιλολογικά

17

Ελληνική γλώσσα 9 9 8

7

6

39 22,0

18

Ανάγνωσις Ελλήνων και Λατίνων Πατέρων 2 2 2

2

2

10 -

19

Λατινική γλώσσα 3 3 2

2

2

12 6,8

2ο

Γαλλική γλώσσα 4 4 3

3

2

16 9,1

Εβραϊκή γλώσσα - - 2

-

-

2 1,1

1. Ιεράρχηση των μαθημάτων (που η παρουσίαση τους εδώ γίνεται με βάση τον Πίνακα 14): 1 Θεολογικά, 2 Ελληνική γλώσσα, 3 Γαλλική γλώσσα, 4α Εκκλησιαστική μουσική, 4β Λατινική γλωσσά, 6 Μαθηματικά, 7α Γυμναστική, 7β Ιστορία, 9 Ιχνογραφία και Καλλιγραφία, 10 Φυσικά, 11 Φιλοσοφικά, 12α Γεωγραφία, 12β Εβραϊκή γλώσσα.

2. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε 48 ώρες, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι 10 του μαθήματος "Ανάγνωσις Ελλήνων και Λατίνων Πατέρων".

Σελ. 284
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/285.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 15 (συνέχεια)

Τάξεις

α/α

Μαθήματα

Σύνολο %

Α Β

Γ Δ E

2. Φιλοσοφικά

22

Ψυχολογία Ì Φιλοσοφικά - -

- 2 - - 2 3 1,7

23

Λογική  - -

- - 1 - 1

3. Πραγματικά

24

Φυσική ιστορία Ί 1

2 - - - 3

25

Φυσική πειραματική ί Φυσικά

7 4,0

και στοιχεία Χημείας J - -

- 2 2 - 4

26

Θεωρητική Αριθμητική 3 -

- - - - 3

27

Επιπεδομετρία Μαθηματικά

3 2 - - 5 10 5,6

28

Άλγεβρα 

29

Στερεομετρία - -

- - 2 - 2

καί Κοσμογραφία ,

30

Γεωγραφία 2 -

- - - - 2 1,1

31

Ιστορία 3

3 3 - - 9 5,1

Γ. Τεχνικά

32

Εκκλησιαστική Μουσική 3

3 3 2 1 12 6,8

33

Γυμναστική 2

2 2 2 1 9 5,1

34

Ιχνογραφία και Καλλιγραφία 2

2 2 2 - 8 4,5

Σύνολο 36 35 38 35 33 177 100,0

ΠΗΓΗ: Κείμενο Δ24 (τ. Β', σ. 553-554).

Σελ. 285
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/286.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 16. Ωρολόγιο πρόγραμμα 1918

α/α Μαθήματα1

1 Ιερά Ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης μεθ' ερμηνευτικής αναγνώσεως ιστορικών περικοπών εκ της Π. Δ. 2 Ιερά Ιστορία της Καινής Διαθήκης μεθ' ερμηνευτικής αναγνώσεως ιστορικών - περικοπών εκ της Κ.Δ. 3 Ιερά Κατήχησις 4 Εισαγωγή και ερμηνεία Παλαιάς Διαθήκης 5 Εισαγωγή και ερμηνεία Καινής Διαθήκης 6 Εκκλησιαστική ιστορία 7 Δογματική 8 Χριστιανική ηθική 9 Εκκλησιαστική ρητορική 10 Λειτουργική 11 Τελετουργική 12 Ποιμαντική και κανονικόν δίκαιον 13 Ερμηνεία Πατέρων 14 Ελληνικά

Τάξεις Α Β Γ Δ α2 Ε β2

2 _ _ _ _ _

__ 3 __ __ __ __

_ 2 _ _ _ _ _ _ _ 3 2 - 3 - - Β 2 - ' 4 - - - - 2 23

_ _ _ _ 3

_ _ _ 2 _ _ _ _ _ 2 2 _ _ 2 _ _ _ _ 2

__ __ 2 __ __ __ __ __ ο

9 9 7 7 6

α2

Σύνολο %

2

3

2

5 5

4 36 18,1 3

2 4' 2 2 2

38 19,1

β2 Σύνολο %

2

3

2 8 9 4 46 23,6 3

2

4

2 ' 2 2 3

38 19,5

Σελ. 286
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/287.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

15 Λατινικά

3 2 2 ι - 4

8 4,0

12 6,2

16 Γαλλικά

3 3 2 2 - 2

10 5,0

12 6,2

17 Ιστορία

2 2 2 2 - -

8 4,0

8 4,1

18 Γεωγραφία

2 2 _ _ _ _

4 2,0

4 2,0

19 Μαθηματικά

3 3 2 2 - -

10 5,0

10 5,1

20 Φυσικά, Γεωπονικά και Υγιεινή

3 3 3 3 2 2 -

16 8,0

14 7,2

21 Παιδαγωγική Ψυχολογία και Λογική

_ _ 4 _ _ _

4

4-1 6,4

22 Παιδαγωγικά

_ _ _ _ 14 -

14 23 11,6

9

23 Διδακτική

- - - 5 - -

5

5 1 1

24 Μουσική και Ωδική

4 3 3 3 2 -

15 7,6

3 6,6

25 Καλλιγραφία και Ιχνογραφία

3 2 1 1 1 -

8 4,0

7 3,6

26 Χειροτεχνία

2 2 2 1 1 -

8 4,0

7 3,6

27 Γυμναστική

3 3 3 3 3

15 7,6

15 7,7

Σύνολο

39 39 39 40 42 38

199 100,0

195 100,0

1. Ιεράρχηση των μαθημάτων: α) Ιεροδιδασκαλικό τμήμα: 1 Ελληνικά, 2 Θεολογικά, 3 Παιδαγωγικά, 4 Φυσικά, 5α Γυμναστική, 5β Μουσική και 'Ωδική, 7α Γαλλικά, 7β Μαθηματικά, 9α Ιστορία, 9β Καλλιγραφία και Ιχνογραφία, 9γ Λατινικά, 9δ Χειροτεχνία, 13 Γεωγραφία, β) Προπαρασκευαστικό τμήμα: 1 Θεολογικά, 2 Ελληνικά, 3 Γυμναστική, 4 Φυσικά, 5 Μουσική και 'Ωδική, 6α Γαλλικά, 6β Λατινικά, 8 Μαθηματικά, 9 Παιδαγωγικά, 10 Ιστορία, 11α Καλλιγραφία και Ιχνογραφία, 11β Χειροτεχνία, 13 Γεωγραφία (Βλ. και υποσημειώοεις 3 και 5 του πίνακα Δ19).

2. α = Ιεροδιδασκαλικόν τμήμα, β = Προπαρασκευαστικόν τμήμα.

3. Οι ώρες που βρίσκονται στο μέσο των δύο στηλών είναι κοινές "εν αμφοτέροις τοις τμήμασι". ΠΗΓΗ: Β. Διάταγμα 19 Οκτωβρίου 1918: Κείμενο Δ27 (τ. Β', σ. 564-580).

Σελ. 287
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/288.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

IIΙΝΑΚΑΣ 17. Ωρολόγιο πρόγραμμα σχολικού έτους 1927-28

Τάξεις α1 β1 α/α Μαθήματα ----------------------------------------------- Α Β Γ Δ α1 Ε β1 Σύνολο % Σύνολο %

1 Ιερά ιστορία της Π. Διαθήκης μεθ' ερμηνευτικής αναγνώσεως ιστορικών περικοπών εκ 'τής Π. Δ. 2 - - - - - 2 2 2 Ιερά Ιστορία της Καινής Διαθήκης μεθ' ερμηνευτικής αναγνώσεως ιστορικών περικοπών εκ της Κ.Δ. - 3 - - - - 3 3

3 Ιερά κατήχησις - 2 - - - - 2 2

4 Εισαγωγή και ερμηνεία Παλαιάς Διαθήκης - - 3 2 - 35 8 5 Εισαγωγή και ερμηνεία Καινής Διαθήκης - - 3 2 - 45 9 6 Εκκλησιαστική Ιστορία - - - 2 22 4 4 7 Δογματική - - - - 3 3 36 17,9 3 46 23,6 8 Χριστιανική ηθική - - - 2 - - 2. 2 ' 9 Εκκλησιαστική ρητορική - - - 2 2 4 4 10 Λειτουργική - - 2 - - - 2 2 11 Τελετουργική - - - - 2 2 2 12 Ποιμαντική και κανονικόν δίκαιον - - - - 2 2 2 13 Ερμηνεία Πατέρων - - - - - 3 - 3

Σελ. 288
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/289.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

14

Ελληνικά

9

9

7

7 6

38

18,9

38

19,5

15

Λατινικά

3

2

2

1 - 4

8

4,0

12

6,2

16

Γαλλικά

3

3

2

2 - 2

10

5,0

12

6,2

17

Ιστορία

2

2

2

2 _ _

8

4,0

8

4,1

18

Γεωγραφία

2

2

-

- - -

4

2,0

4

2,0

19

Μαθηματικά

3

3

2

2 _ _

10

5,0

10

5,1

20

.Φυσικά

3

3

3

1 2 12

12

2l

Υγιεινή

- -

-

-

1 1 2

16

8,0 1

l4

7,2

22

Γεωπονικά

-

-

-

1 1 - 2

1

23

Παιδαγωγικά

-

-

-

- 14 - 14

24

Παιδαγωγική, Ψυχολογία και Λογική

-

-

4

_ __ __ 4

23

11,4 4

4,6

25

Διδακτική

-

-

-

5 - - 5

5

26

Εκκλησιαστική Μουσική και Ωδική

4

3

3

3 2-

15

7,4

13

6,6

27

Καλλιγραφία και Ιχνογραφία

3

2

1

1 1 -

8

4,0

7

3,6

28

Χειροτεχνία

2

2

2

1 1 -

8

4,0

7

3,6

29

Γυμναστική

3

3

3

3 3

15

7,4

15

7,7

30

Κώδιξ εισφορών

-

-

·-

- 2 -

2

1,0

-

-

Σύνολο

39

39

39

40 44 38 201

100,0

195

100,0

1. a = Ιεροδιδασκαλικόν τμήμα, β = Προπαρασκευαστικόν τμήμα.

2. Οι ώρες που βρίσκονται στο μέσο των δύο στηλών είναι κοινές "εν αμφοτέροις τοις τμήμασι".

ΠΗΓΗ: "Πρόγραμμα των μαθημάτων της Σχολής" που υπάρχει στο: Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή, Επετηρίς του σχολικού έτους 1927-1928, εν Αθήναις 1928.

Σελ. 289
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/290.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ

18. Εξέλιξη του εβδομαδιαίου χρόνου

Μεταβολή

±

Μεταβολή

± ως

Πρόγραμμα

Σύνολο

εβδομαδιαίων — ωρών

ως προς το 1844

προς το αμέσως

προηγούμενο

Ώρες

%

Ώρες

%

1844

121

1852

140

+19

+ 15,7

+19

+15,7

1867

147

+26

+21,5

+ 7

+ 5,0

1893α

176

+55

+45,5

+29

+19,7

1893β

161

+40

+33,1

—15

— 8,5

1894α

170

+49

+40,5

+ 9

+ 5,6

1894β

178

+57

+ 47,1

+ 8

+ 4,7

1897

167

+46

+38,0

—11

- 6,2

1900

176

+55

+45,5

+ 9

+ 5,4

1906

169

+48

+ 39,7

— 7

- 4,0

1907

156

+35

+28,9

—13

- 7,7

1910

163

+42

+ 34,7

+ 7

+ 4,5

1912

177

+56

+46,3

+ 14

+ 8,6

1918α

199

+78

+ 64,5

+22

+ 12,4

1927

201

+80

+66,1

+ 2

+ 1,0

ΠΗΓΗ: Προηγούμενοι Πίνακες προγραμμάτων.

Σελ. 290
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/291.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚAΣ 19. Εξέλιξη τον ωρολογίου προγράμματος

Προγράμματα 1844 "1852 1867· 1893α 1893β 1894 1895 1897

Μαθήματα  Ώρες % Ώρες ' %

Ώρες % Ώρες , % Ώρες %

'Ώρες

%

"Ώρες

%

Ώρες %

Θεολογικά 28 23,1 47 33,6

47 32,θ

68,

38,6

53

32,9

62

36,5

62.

34,8 ·,.

70 41,9

Ελληνικά 44 36,3 44 3ι,4

43 29,2

24

13,6

36

22,4

36

21,2

36

20,2

23 13,7

Λατινικά 19 15,7 21 15,0

21 14,3

10

5,7

6

3,7

6

3,5

6

3,4

11 6,6

Γαλλικά 3 2,5 - -

6 4,1

11

6,3

15

9,3

15

8,8

15

8,4

9 5,4

Εβραϊκά 4 3,3 - -

- -

4

2,3

3

1,9

4

2,4

4

2,3

- -

Γερμανικά - - - -

- -

10

5,7

-

-

-

-

-

--

6 3,6

Παιδαγωγικά - - - -

- -

2

-

-

-

-

-

--

2 1,2

' Φιλοσοφικά - - 4 2,9

3 2,0

8

4,5

3

' 1,9

3

1,8

4

2,3

5 '3,0

Φυσικά - - - -

3 2,0

4

2,3

4

2,5

5

2,9

10

5,6

54 3,0

Μαθηματικά (και 6 5,0 11 7,8

11 7,5

4

2,3

10

6,2

10

5,9

12

6,7

6 3,6

Κοσμογραφία)

Γεωγραφία 6 5,0 7 5,0

7 4,8

6

3,4

6

3,7

6

3,5

6

3,4

- -

Ιστορία 4 3,3 6 4,3

6 4,1

9

5,1

12

7,4

9

5,3

9

5,0

9 5,4

Εκκλησιαστική Μουσική - - - -

- ·· -

6

3,4

4

2,5

5

2,9

5

2,8

8 4,8

Καλλιγραφία και 7 5,8 - -

- -

-

-

4

2,5

4

2,4

4

2,3

3 1,8

Ιχνογραφία

.Χειροτεχνία  Γυμναστική 

_ _

10

5.7

5

3,1

5

2,9

5

2,8

10 6,0

Κωδιξ εισφορών 

Σύνολο 121 100,0 140 100,0

147 100,0

176

100,0.

161

100,0

170

100,0

178 100,0

167 100,0

α. Στα τρία πρώτα προγράμματα συμπεριλαμβάνεται στα θεολογικά μαθήματα.

Σελ. 291
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/292.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 19 (συνέχεια)

Προγράμματα Μαθήματα

Θεολογικά Ελληνικά Λατινικά Γαλλικά Εβραϊκά Γερμανικά Παιδαγωγικά Φιλοσοφικά Φυσικά Μαθηματικά (και Κοσμογραφία) Γεωγραφία Ιστορία Εκκλησιαστική Μουσική Καλλιγραφία και Ιχνογραφία Χειροτεχνία Γυμναστική Κώδιξ εισφορών

Σύνολο

1900

Ήρες %

59 33,6 . 40 22,7 12 6,8 12 6,8 2 1,1

2 1,1 7 4,0

10 5,7 3 1,7 6 3,4 6 3,4

7 4,0

10 5,7

176 100,0

1906 Ώρες %·

54 32,0 39 23,0 11 6,5 12 7,1 2 1,2

2 1,2 7 4,1

10 5,9 3 1,8 6 3,6 6 3,6

7 4,1 10 5,9

169 100,0

1907

Ώρες %

43 27,6 40 25,6 12 7,7

12 7,7

1 0,7

2 1,3

7 4,5 10 6,4

3 1,9 6 3,8 6 3,8

5 3,2 9 5,8

156 100,0

1910 Ώρες %'

41 ,25,2 39 23,9 13 8,0 14 8,6 2 1,2

2 1,2

7 4,3

10 6,1 2 1,2 8 4,9 8 4,9

8 4,9 9 5,6

163 100,0

1912 Ώρες %

48 .27,1 39 22,0 12 6,8 16 9,1 2 1,1

3 1,7

1 4,0

10 5,6 2 1,1 9 5,1 12 6,8

8 4,5 9 5,1

177 100,0

1918α1 Ώρες % '

36 18,1 38 19,1 8 4,0 10 5,0

21 10,6 23 1,0 165 8,0

10 5,0 4 2,0 8 4,0

15 7,6

8 4,0 8 4,0

15 7,6 199 100,0

1918Ρ1

Ώρες % '

46 23,6 38 19,5 12 6,2 12 6,2

7 3,6 23 1,0

14s 7,2

10 5,1 4 2,0 8 4,1 13 6,6

7 3,6 7 3,6 15 7,7

195 100,0

19272

Ώρες %

36 17,9 38 18,9 8 4,0 10 5,0

21 10,4 23 1,0 16s 8,0

10 5,0 4 2,0 8 4,0

15 7,4

8 4,0 8 4,0 15 7,4 2 1,0

201 100,0

1. 1918α = Ιεροδιδασκαλικό τμήμα' 1918β = Προπαρασκευαστικό τμήμα,

2. 1927 = Ιεροδιδασκαλικό τμήμα.

3. Οι 2 ώρες αντιστοιχούν ατή Λογική, ενώ οι άλλες 2 ώρες της Παιδαγωγικής Ψυχολογίας υπολογίζονται στα Παιδαγωγικά.

4. Έχουν προστεθεί και οι 2 ώρες της Κοσμογραφίας και Γεωλογίας.

5. Συμπεριλαμβάνονται και οι ώρες της Γεωπονίας και Υγιεινής. ΠΗΓΗ: Προηγούμενοι πίνακες προγραμμάτων.

Σελ. 292
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/293.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 20.  Εξέλιξη τον εβδομαδιαίου χρόνου κατά μάθημα

Μαθήματα

1844

1852 1867

1893α

1893β

1894α 1894β

1897

1900 1906

1907 1910

1912 1918α 1927

Σύνολο

Θεολογικά

28

+19 -

+21

-15

+9 -

+ 8

-11 -5

-11 -2

+7 -12 -

+ 8

Ελληνικά

44

- -1

-19

+12

-

-13

+17 -1

+ 1 -1

___ . ___ 1 ___

- 6

Λατινικά

19

+ 2 -

-11

_ 4

- -

+ 5

+ 1-1

+ 1+1

-1-4 -

-11

Γαλλικά

3

- 3-3

+ 5

+ 4

- -

- 6

+ 3 -

- +2

+2-6 -

+ 7,

Εβραϊκά

4

_ 4 -

+ 4

- 1

+1

- 4

+ 2 -

-1+1

__ _ 9 __

- 4

Γερμανικά

-

- -

+10

-10

- -

+ 6

_ β __

- -

-- -- --

-

Παιδαγωγικά

-

- -

+ 2

- 2

' _ _

+ 2

_ 2 _

- -

- +21 -

+21

Φιλοσοφικά

-

+ 4-1

+ 5

- 5

- +1

+ 1

__ 0 ___

- -

+1 - 1 -

+ 2

Φυσικά

-

- +3

+ 1

-

+1 +5

- 5

+ 2 -

- -

- +9 -

+16

Μαθηματικά (και Κοσμογραφία)

6

+ 5 · -

- 7

+ 6

- +2

- 6

+ 4 -

- -

- - -

+ 4

Γεωγραφία

6

+ 1 - '

- 1

-

- -

- 6

+ 3 -

__ _1

- + .2 -

_ 2

Ιστορία

4

+ 2 -

+ 3

+ 3

-3 -

-

- 3 -

- +2

+1-1 -

+ 4

Εκκλησιαστική μουσική

-

- -

+ 6

- 2

+1 -

+ 3

_ 2 _

- +2

+4 + 3 -

+15

Καλλιγραφία και Ιχνογραφία

7

_ y _

-

+ 4

- -

- 1

+ 4 -

- 2+3

- - -

+ 1

Χειροτεχνία

- +8 -

+ 8

--- +8 0

Γυμναστική

-

- -

+10

- 5

- -

+ 5

- -

-1 -1

- + 6 _

+15

Κώδιξ εισφορών

- - +2

+ 2

-- -- +2

Σύνολο μεταβολής

-

+19 +7

+29

-15

+9 +8

-11

+ 9 - 7

-13 +7

+14 +22 +2

+80

ΠΗΓΗ: Προηγούμενοι Πινάκες προγραμμάτων.

Σελ. 293
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/294.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 21. Εξέλιξη του εβδομαδιαίου χρόνου κατά κατηγορίες μαθημάτων (σε ποσοστιαία τοις % κατανομή)

πρόγραμμα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Θεολογικά

•Φιλολογικά

Παιδαγωγικά Φυσικά Φιλοσοφικά μαθηματικά

Ξένες γλώσσες

Πρακτικά

1844

23,1

55,3

10,0

5,8

5,8

1852

33,6

50,7

2,9

12,8

1867

32,0

47,6

2,0

14,3

4,1

1893α

38,6

24,4

5,6

8,0

14,3

9,1

1893β

32,9

33,5

1,9

12,4

11 ,2

8,1

1894

36,5

30,0

1,8

12,3

11,2

3,2

1895

34,8

28,6

2,3

15,7

10,7

7,9

1897

41,9

25,7

4,2

6,6

9,0

12.6

1900

33,6

32,9

1,1

11,4

7,9

13,1

1906

32,0

33,1

1,2

11,8

8,3

13,6

1907

27,6

37,1

1,3

12,8

8,4

12,8

1910

25,2

36,8

1,2

11,6

9,8

15,4

1912

27,1

33,9

1,7

10,7

10,2

16,4

1918α

18,1

27,1

11,6

15,0

5,0

23,2

1918β

23.,6

32,3

4,6

14,3

6,2

21,5

1927

17,9

26,9

11,4

15,0

5,0

23,8

ΠΗΓΗ: Προηγούμενοι Πίνακες προγραμμάτων.

Σελ. 294
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/295.gif&w=600&h=393 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ  9

Εξέλιξη τον εβδομαδιαίου χρόνου των Εκκλησιαστικών Σχολών κατά κατηγορίες μαθημάτων

Σελ. 295
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/296.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 22, Ωρολόγιο πρόγραμμα ιερατικών σχολείων 1856

α/α

Μαθήματα1

A

Τάξεις

Β

Γ

Δ

Σύνολο

%

Ιερά κατήχησις

-/6

-

5

-

8

Ιερά ιστορία

6/-

-

5

-

8

Εκκλησιαστική ιστορία

-

-

-

6

6

1

Ερμηνεία θείων γραφών θεολογικά

-

-

-

3

3

47

42,3

Γεωγραφία αγίων τόπων

-

5

-

-

5

Χριστιανική ηθική

-

-

-

3

3

Εκκλησιαστική μουσική

3

3

3

3

12

Ι

Τελετουργικόν

-

-

-

2

2

2

Αρχαία ελληνική γλώσσα

13

13

13

9

48

43,3

3

Πολιτική ιστορία

-

4

-

-

4

3,6

4

Πολιτική γεωγραφία

3

-

-

-

3

2,7

5

Αριθμητική

2

2

1

-

5

4,5

6

Στοιχειώδεις γνώσεις Φυσικής

-

-

2

-

2

1,8

7

Στοιχειώδης Γεωπονία

-

-

-

2

2

1.8

(β)

Καλλιγραφία2

*

*

*

-

-

-

(9)

"Σύνθεσις εν τη καθ' ημάς γλώσση" 2

-

-

-

*

-

-

Σύνολο

27

27

29

28

111

100,0

1. Ιεράρχηση των μαθημάτων με βάση τον εβδομαδιαίο χρόνο διδασκαλίας τους: 1 Ελληνική γλώσσα, 2 θεολογικά, 3 Αριθμητική, 4 Πολιτική ιστορία, 5 Πολιτική γεωγραφία:, 6α Στοιχειώδης γεωπονία, 6β Στοιχειώδεις γνώσεις Φυσικής.

2. Βλ. άρθρο 5 του Εσωτερικού κανονισμού: Κείμενο Δ6.

ΠΗΓΕΣ: α) Β. διάταγμα 27 Οκτωβρίου 1856 (ως προς τη σειρά των μαθημάτων): Κείμενο Δ5 (τ. Β', σ. 438-44Ο)· β) Απόφαση 2689/30 Απριλίου 1857: Κείμενο Δ6 (τ. Β', σ. 441-444).

Σελ. 296
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/297.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 23. Ωρολόγιο πρόγραμμα Ιερατικών σχολών

1911

Τάξεις

α/α

Μαθήματα 1

Σύνολο

ο/ /ο

Α

Β

Γ

Δ

Ιερά ιστορία Π. και Κ. Διαθήκης

3

- -

-

-

3

Ιερά Γεωγραφία

1

-

-

-

1

Ιερά Κατήχησις

-

2

-

-

2

Χριστιανική Ηθική

-

-

-

2

2

Εκκλησιαστική Ιστορία

-

3

2

-

5

1

Ανάγνωσις Ελλήνων Πατέρων

Θεολογικά 1

1

1

-

3

30

25,6

Εισαγωγή εις την Π.

και Κ. Διαθήκην

-

3

-

-

0 Ο

Δογματική

-

-

2

-

2

Ερμηνεία των ιερών γραφών

-

-

3

3

6

Κανονικόν Δίκαιον

-

-

-

1

1

Ομιλητική

-

-

-

2

2

2

Ελληνικά

10

9

9

9

37

31,6

3

Ψυχολογία Φιλοσοφικά

-

-

1

1

1

2

1,7

Λογική

-

-

-

-

1

Θεωρητική Αριθμητική

3

-

-

-

3

4

Επιπεδομετρία Μαθηματικά -

2

-

1

3

7

6,0

"Άλγεβρα και Τριγωνομετρία

-

-

2

-

2

5

Κοσμογραφία

-

-

-

-

1

0,9

Ζωολογία

1

-

-

-

1

6

Φυσική Φυσικά

-

2

-

-

2

5

4,2

Φυσική πειραματική

-

-

2

-

2

7

Γεωγραφία

2

2

-

-

4

3,4

8

Ιστορία

3

2

.2

-

7

6,0

Ιστορία της Παιδαγωγικής

-

-

2

-

2

9

Παιδαγωγική Παιδαγωγικά - -

2

-

2

6

5,1

Διδακτική

-

-

-

2

2

10

Υγιεινή

-

-

-

1

1

0,9

11

Καλλιγραφία και Ιχνογραφία

1

-

-

-

1

0,9

12

Γυμναστική

2

2

2

1

7

6,0

13

Εκκλησιαστική Μουσική

3

2

2

2

9

7,7

Σύνολο

30

30

32

25

117

100,0

1. Ιεράρχηση των μαθημάτων: 1 Ελληνικά, 2 Θεολογικά, 3 Εκκλησιαστική μουσική, 4α Γυμναστική, 4β Ιστορία, 4γ Μαθηματικά, 7 Παιδαγωγικά, 8 Φυσικά, 9 Γεωγραφία, 10 Φιλοσοφικά, 11α Καλλιγραφία και Ιχνογραφία, 11β Κοσμογραφία, 11γ Υγιεινή

ΠΗΓΗ: Β. διάταγμα 8 Οκτωβρίου 1911: Κείμενο Δ23 (τ. Β', σ. 551-552).

Σελ. 297
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/298.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 24. Ωρολόγιο πρόγραμμα διετούς τμήματος Ιερατικών σχολών 1920

Τάξεις

α/α

Μαθήματα1

- Σύνολο

%

A

Β

Ιερά ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης

3

___

3

Ιερά ιστορία της Καινής Διαθήκης

-

3

3

Κατήχησις

2

-

2

1

Χριστιανική Ηθική

Θεολογικά -

2

2

22

29,4

Εκκλησιαστική Ιστορία

3

3

6

Λειτουργική

2

2

4

Διοίκησις της Εκκλησίας.

-

2

2

2

Αρχαία Ελληνικά Ελληνικά

7

6

13

15

20,0

Νέα Ελληνικά

1

1

2

3

Ιστορία

2

2

4

5,3

4

Γεωγραφία

2

2

4

5,3

5

Μαθηματικά

4

2

6

8,0

6

Φυσικά

4

3

7

9,3

7

Μουσική

3

4

7

9,3

8

Καλλιγραφία και Ιχνογραφία

4(2+2)

2

6

8,0

9

Χειροτεχνία

-

2

2

2,7

io

Γυμναστική

1

1

2

2,7

Σύνολο

38

37

75

100,0

1. Ιεράρχηση των μαθημάτων: l Θεολογικά, 2 Ελληνικά, 3α Μουσική, 3β Φυσικά, 5α Καλλιγραφία και Ιχνογραφία, 5β Μαθηματικά, 7α Γεωγραφία, 7β Ιστορία, 9α Γυμναστική, 9β Χειροτεχνία.

ΠΗΓΗ: Β. διάταγμα 25 Ιουλίου 1920: Κείμενο Δ29 (τ. Β', σ. 584-590).

Σελ. 298
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/299.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 25. Ωρολόγιο πρόγραμμα τετραετούς τμήματος

Ιερατικών σχολών 1921

Τάξεις

α/α Μαθήματα1

Σύνολο %

Α

Β Γ Δ

Ιερά ιστορία της Π. Διαθήκης

3

__ __ --

3

Ιερά ιστορία της Κ. Διαθήκης

-

o __ __

3

Ιερά γεωγραφία

1

- - -

1

Ιερά κατήχησις

-

2 - -

2

Ερμηνεία Π. Διαθήκης

μετ' εισαγωγής

-

__ 3 __

3

Ερμηνεία Κ. Διαθήκης

μετ' εισαγωγής

-

_ _ 3

3

Άνάγνωσις Ελλήνων Πατέρων

1

12 -

4

1 Εκκλησιαστική ιστορία

Θεολογικά -

33 -

6 41 34,5

Δογματική

-

_ 2 _

2

Χριστιανική Ηθική

-

_ _ 2

2

Ποιμαντική και Κανονικόν

Δίκαιον

-

_ _ 3

3

Ομιλητική και Ομιλητικά

Φροντιστήρια

-

- - 3

3

Λειτουργική

-

_ - 2

2

Τελετουργική

-

- - 2

2

Απολογητική

-

- - 2

2

2 Ελληνικά 10

9 9 8

1 36 30,2

3 Ψυχολογία Φιλοσοφικά -

___ 1 ___

2 1,7

Λογική -

- - 1

1

Θεωρητική αριθμητική 3

- - -

3

4 Επιπεδομετρία Μαθηματικά -

2 - -

2 7 5,9

Κοσμογραφία -

_ 2 _

2

5 Φυσική πειραματική Φυσικά -

2 _ _

2 4 3,4

Φυτολογία -

_ 2 _

2

6 Γεωγραφία 2

2 _ _

4 3,4

7 Ιστορία 3

9 3 __

8 6,7

8 Εκκλησιαστική Μουσική 3

332

11 9,2

9 Καλλιγραφία και Ιχνογραφία 2

1 ___ ___

3 2,5

1 0 Γυμναστική 1

11 -

3 2,5

Σύνολο 29

31 31 28

119 100,0

1, Ιεράρχηση των μαθημάτων: 1 Θεολογικά, 2 Ελληνικά, 3 Εκκλησιαστική μουσική, 4 Ιστορία, 5 Μαθηματικά, 6α Γεωγραφία, 6β Φυσικά, 8α Γυμναστική, 8β Καλλιγραφία και Ιχνογραφία, 10 Φιλοσοφικά.

ΠΗΓΗ: Β. διάταγμα 23 Σεπτεμβρίου 1921; Κείμενο Δ30 (τ. Β', σ 591-593).

Σελ. 299
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/300.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 300
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/301.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

II

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Σελ. 301
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/302.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 302
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Γ΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 283
  17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

   

  ΠΙΝΑΚΑΣ 14 (συνέχεια)

  α/α

  Μαθήματα

  Τάξεις

  Σύνολο

  ο/ /ο

  Α Β Γ Δ Ε

  2ο

  Γαλλική γλώσσα

  4 4

  2 2 2

  14

  8,6

  21

  Εβραϊκή γλώσσα

  — —

  2 _ _

  2

  1,2

  2. Φιλοσοφικά

  22

  Ψυχολογία Φιλοσοφικά

  — —

  1 ___ _ —

  1

  2

  1,2

  23

  Λογική

  — —

  _ 1 _

  1

  3. Πραγματικά

  24

  Ιστορία

  2 2

  2 2 —

  8

  4,9

  25

  Γεωγραφία

  2 _

  — — —

  2

  1,2

  26

  27

  Γεωμετρία

  Άλγεβρα

  — 3

  0 ___ ___

  5

  28

  Αριθμητική

  3 —

  — — —

  3

  29

  3ο

  Τριγωνομετρία Μαθηματικά Κοσμογραφία

  - -

  - -

  _ 2 _

  -

  2

  10

  6,1

  3ι 32

  Πειραματική φυσική Χημεία Φυσικά

  __ __

  2 2 —

  2 2

  7

  4,3

  3

  Φυσική ιστορία

  1 2

  — — —

  3

  Γ. Τεχνικά

  34

  Εκκλησιαστική μουσική

  2 2

  2 2 —

  8

  4,9

  35

  Καλλιγραφία Τεχνικά

  1 —

  — — —

  1

  8

  4,9

  36

  Ιχνογραφία

  1 2

  211

  7

  37

  Γυμναστική

  2 2

  221

  9

  5,6

  Σύνολο

  32 32

  34 33 32

  163

  100,0

  ΠΗΓΗ: Β. διάταγμα 9 Δεκεμβρίου 1910: Κείμενο Δ22 (τ. Β', σ. 546-550).