Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Γ΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1989
 
Σελίδες:487
 
Αριθμός τόμων:3ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Νομοθεσία
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 12.59 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 310-329 από: 490
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/310.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Η εικόνα αυτή των διαφόρων κατηγοριών μαθημάτων παρουσιάζεται καλύτερα στη γραφική παράσταση 9.

Εξάλλου, από την ιεράρχηση των μαθημάτων που έχει καταγραφεί σε κάθε πίνακα προγράμματος παρατηρούμε τα εξής ως προς τα 5 πρώτα μαθήματα:."') Την 1η θέση κατέχουν τα Θεολογικά σε όλα τα προγράμματα εκτός από τα προγράμματα του 1844 και του 1918α, όπου υποχωρούν στη 2η θέση· β') Τα Ελληνικά βρίσκονται σταθερά στη 2η θέση, εκτός από τα δύο προαναφερθέντα προγράμματα, όπου κατέχουν την 1η θέση. γ') Την 3η θέση μοιράζονται τα Γαλλικά και τα Ακτινικά, και μόνο το 1918 υποχωρούν υπέρ των Παιδαγωγικών και δ') στην14η και 5η θέση εναλλάσσονται τα Μαθηματικά, η Γεωγραφία, η Ιστορία, τα Φυσικά και η Γυμναστική.

Β-, ΙΕΡΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ - ΣΧΟΛΕΣ

1. Το πρώτο πρόγραμμα των Ιερατικών Σχολείων ρυθμίστηκε από τον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας τους. Σύμφωνα με το πρόγραμμα αυτό,35 το 85,6% του εβδομαδιαίου χρόνου καταλαμβάνουν η Αρχαία Ελληνική γλώσσα, που κατέχει την 1η θέση στην ιεραρχία των μαθημάτων, και με μικρή διαφορά τα θεολογικά μαθήματα τον εναπομένοντα ελάχιστο χρόνο τον μοιράζονται τα υπόλοιπα "κοσμικά" μαθήματα. Επιπλέον, δύο μαθήματα, η Καλλιγραφία και η "Σύνθεσις εν τη καθ' ημάς γλώσση" διδάσκονται και ασκούνται σ' αυτά οι σπουδαστές "καθ1 ώρας υπό του σχολάρχου οριζομένας", καθώς επίσης και κάθε Κυριακή γίνεται επί 2ωρο μελέτη ιερών κειμένων.36

2. Το επόμενο πρόγραμμα είναι του 1911.37 Στο πρόγραμμα αυτό: α') έχει. μειωθεί κατά πολύ ο χρόνος των δύο πρώτων μαθημάτων -Ελληνικών και Θεολογικών-- (ποσοστό και των δύο 57,2%)· β') η μείωση αυτή οφείλεται στην προσθήκη και άλλων "κοσμικών" μαθημάτων (Γυμναστική, Υγιεινή, Φιλοσοφικά, Παιδαγωγικά, Κοσμογραφία) και στην αποσπάση της Εκκλησιαστικής 'μουσικής από τα Θεολογικά μαθήματα, όπως επίσης και στην αύξηση του χρόνου διδασκαλίας ορισμένων "παλαιών" μαθημάτων (Μαθηματικών, Ιστορίας, Γεωγραφίας, Φυσικών).

Αξιοσημείωτη εδώ είναι η προσθήκη των Φιλοσοφικών και Παιδαγωγικών μαθημάτων, με τα οποία οι σπουδαστές αποκτούσαν κάποια στοιχειώδη

35. Βλ. Δ5-6 (τ. Β', σ. 438-444) και Πίνακα Δ22.

36. Βλ. άρθρο 5 και 16 του Εσωτερικού Κανονισμού, εδώ Δ6 (τ. Β', σ 443-444).

37. Βλ, Δ23 (τ. Β', σ. 551-552) και πίνακα Δ23.

Σελ. 310
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/311.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

παιδαγωγική μόρφωση, αφού μπορούσαν να διοριστούν και δημοδιδάσκαλοι.

3. Ύστερα από τη διαρρύθμιση των Ιερατικών Σχολών Τριπόλεως και Άρτας το 1919,38 δημοσιεύθηκαν τα δύο επόμενα χρόνια νέα προγράμματα: το 1920 το πρόγραμμα του διετούς τμήματος και το 1921 το πρόγραμμα του τετραετούς τμήματος,

Στο πρόγραμμα του διετούς τμήματος39 τα Θεολογικά και Ελληνικά μαθήματα, κατέχοντας την 1η και 2η θέση αντίστοιχα στην ιεραρχία των μαθημάτων, συγκεντρώνουν σχεδόν το 50% του συνολικού εβδομαδιαίου χρόνου, και το το υπόλοιπο 50% μοιράζονται όλα τα υπόλοιπα "εγκύκλια" μαθήματα. Εξάλλου, ως προς τη διδακτέα ύλη παρατηρούμε ότι αυτή βασίζεται κατά πολύ στο πρόγραμμα του Γυμνασίου του 191440, κι αυτό γιατί στο διετές Τμήμα γίνονταν δεκτοί απόφοιτοι της γ' τάξεως του Ελληνικού σχολείου.

Και στο πρόγραμμα του τετραετούς τμήματος*1 τα Θεολογικά μαθήματα και τα Ελληνικά κατέχουν την 1η και 2η θέση αντίστοιχα, συγκεντρώνοντας μάλιστα τα 2/3 του συνολικού εβδομαδιαίου χρόνου και περιορίζοντας όλα τα υπόλοιπα μόνο στο 1/3, Εκείνο πάντως που είναι αξιοσημείωτο, είναι ότι ο εβδομαδιαίος χρόνος είναι αναλογικά μικρότερος σε σχέση με εκείνον του διετούς τμήματος (ο μέσος όρος κάθε τάξεως είναι 30 ώρες, ενώ στο διετές 37,5 ώρες),

4. Τέλος, μετά τον μετασχηματισμό των Ιερατικών σχολών σε ιεροδιδασκαλεία κατά το πρότυπο της Ριζαρείου Σχολής 42 δεν εκδόθηκε ιδιαίτερο πρόγραμμα, αλλά ίσχυσε εκείνο των μαθημάτων της Ριζαρείου Σχολής.

38. Βλ. Δ28 (τ. Β', σ. 581-583).

39. Βλ. Δ29 (τ. Β', σ. 584-590) και Πίνακα Δ24.

40. Βλ. σχετικά A99 (τ Α', σ. 606-628).

41. Βλ. Δ30 (τ. Β', σ. 591-593) και Πίνακα Δ25.

42. Βλ. Δ31 και 32 (τ. Β', σ. 594-599).

Σελ. 311
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/312.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 312
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/313.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ E'

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ  ΣΧΟΛΕΣ

Σελ. 313
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/314.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 314
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/315.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

I

ΠΙΝΑΚΕΣ

Σελ. 315
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/316.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 316
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/317.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 1, Ωρολόγιο πρόγραμμα Πετριτσείου Σχολής 1900

Τάξεις

α/α Μαθήματα 1 Σύνολο %

A Β Γ

1

Νέα Ελληνική γλώσσα

6

6

5

17

16,8

2

Γαλλική γλώσσα

5

5

4

14

13,9

3

Αγγλική γλώσσα

4

4

3

11

ιο,9

4

Αριθμητική Εμπορική

3

2

- .

5

5,0

5

Λογιστική και καταστιχογραφία

-

3

3

6

5,9

6

Εμπορική γεωγραφία

3

2

-

5

5,0

7

Στοιχεία εμπορικού δικαίου

-

-

6

6

5,9

8

Εμπορευματολογία

-

4

2

6

5,9

9

Στοιχεία πολιτικής η δημοσίας Οικονομίας

-

-

2

2

2,ο

10

: Εμπορική αλληλογραφία

-

-

3

3

2,9

11

Ιστορία Ελληνική αρχαία και νεωτέρα

2

-

-

2

2,ο

12

Ιστορία του Εμπορίου

-

2

-

2

2,0

13

Καλλιγραφία και Ιχνογραφία

4

-

-

Μ 8

7,9

1 Καλλιγραφία

-

2

2

4 1

14

Γυμναστική

5

5

4

14

13,9

Σύνολο 32 35 34 101 100,0

1. Ιεράρχηση των μαθημάτων με βάση τον εβδομαδιαίο χρόνο διδασκαλίας τους: 1 Νέα Ελληνική γλώσσα, 2α Γαλλική γλώσσα, 2β Γυμναστική, 4 Αγγλική γλώσσα, 5 Καλλιγραφία και Ιχνογραφία, 6α Εμπορευματολογία, 6β Λογιστική και Καταστιχογραφία, 6γ Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου, 9α Αριθμητική Εμπορική, 9β Εμπορική Γεωγραφία, 11 Εμπορική αλληλογραφία, 12α Ιστορία, 12β Ιστορία του εμπορίου, 12γ Στοιχεία πολιτικής η δημοσίας Οικονομίας.

ΠΗΓΗ: Β. Διάταγμα 21 Σεπτεμβρίου: Κείμενο E12 (τ. Β', σ. 623-626).

Σελ. 317
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/318.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙ

ΝΑΚΑΣ 2. Ωρολόγιο πρόγραμμα 1903

Τάξεις

 

α/α

Μαθήματα1

.

Σύνολο

%

A

Β

Γ

Δ

1

Θρησκευτικά

1

1

-

-

2

1,3

2

Ελληνικά

4

4

3

-

11

7,3

3

- Μαθηματικά

5

5

4

4

18

11,8

4

Φυσικά (Φυσική, Χημεία, Φυσική ιστορία) 2

2

2

-

6

4,θ

5

Εμπορευματολογία

-

-

2

2

4

2,6

6

Γαλλικά

5

5

4

4

18

11,8

7:

Αγγλικά

4

4

5

5

18

11,8

8

Γερμανικά

4

4

5

5

18

11,8

9

Γενική ιστορία

2

2

2

-

6

4,0

1ο

Ιστορία του Εμπορίου

-

-

-

2

2

1.3

11

Γεωγραφία

2

2

2

1

7

4,6

12

Εμπορικά (Εμποριολογία

και Λογιστική)

Εμπορικά 2

2

2

3 9

18

11,8

13

Αλληλογραφία και

πρακτικαί ασκήσεις

-

2

2

5 9

14

Πολιτική Οικονομία

-

-

-

2

2

1,3

15

Εμπορικόν Δίκαιον

-

-

-

3

3

2,0

16

Καλλιγραφία

2

2

-

-

4

2,7

17

Στενογραφία

-

-

2

1

3

2,0

18

Γυμναστική

3

3

3

3

12

7,9

Σύνολο

36

38

38

40

152

100,0

1. Ιεράρχηση των μαθημάτων: 1α Αγγλικά, 1β Γαλλικά,, 1γ Γερμανικά, 1δ Εμπορικά, 1ε Μαθηματικά, 6 Γυμναστική, 7 Ελληνικά, 8 Γεωγραφία, 9α Ιστορία, 9β Φυσικά, 11α Εμπορευματολογία, 11β Καλλιγραφία, 13α Εμπορικό Δίκαιο, 13β Στενογραφία, 15α Θρησκευτικά, 15β Ιστορία του Εμπορίου, 15γ Πολιτική Οικονομία.

ΠΗΓΗ: Β. διάταγμα 11 Σεπτεμβρίου 1903: Κείμενο Ε16 (τ. Β', σ. 635-638).

Σελ. 318
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/319.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 3, Ωρολόγιο πρόγραμμα Αχιλλοπουλείου. Εμπορικής Σχολής 1903

Τάξεις

 

Μαθήματα1

- Σύνολο

%

α/α

 

A

1

Θρησκευτικά

1

-

1

1,3

2 ..

Ελληνικά

4

4

8

10,3

3

Μαθηματικά

5

5

10

12,8

4

Φυσικά

3

3

6

7,7

5

.Γαλλικά

6

6

12

15,4

6

Αγγλικά

5

5

10

12,8

7

Γενική ιστορία

2

2

4

5,1

8

Γεωγραφία

3

2

5

6,4

9

Εμπορικά (Εμποριολογία και Λογιστική

2

3

5 12

15,4

Αλληλογραφία και Πρακτικαί ασκήσεις)

3

4

7

10

Καλλιγραφία

2

2

4

5,1

11 .

Γυμναστική

3

3

6

7,7

Σύνολο

39

39

78

100,0

1. Ιεράρχηση των μαθημάτων: Ια Γαλλικά, 1β Εμπορικά, 3α Αγγλικά, 3β Μαθηματικά, 5 Ελληνικά, 6α Γυμναστική, 6β Φυσικά, 8 Γεωγραφία, 9α Γενική ιστορία, 9β Καλλιγραφία, 11 Θρησκευτικά.

ΠΗΓΗ: Β. διάταγμα 7 Νοεμβρίου 1903: Κείμενο E18 (τ. Β', σ. 640-641).

Σελ. 319
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/320.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 4. Ωρολόγιο πρόγραμμα 1906

α/α

Μαθήματα 1

τάξεις

 

Σύνολο %

A

Β

Γ

Δ

1

Θρησκευτικά

1

-

-

-

1

0,7

2

Ελληνικά

5

4

2

2

13

9,4

s

Μαθηματικά

3

3

3

3

12

8,6

4

Φυσικά (Φυσική, Χημεία, Φυσική ιστορία)

2

2

2

-

6

4,3

5

Εμπορευματολογία

-

-

2

2

4

2,9

6

Γαλλικά

5

4

3

4

16

11,5

7

Αγγλικά

-

5

5

4

14

10,1

8

Γερμανικά

4

4

4

4

16

11,5

9

Γενική ιστορία

3

-

-

-

3

2,2

10

Ιστορία του Εμπορίου

-

-

-

1

1

0,7

11

Γεωγραφία

2

2

2

1

7

5,0

12

Εμπορικά (εμποριολογία, λογιστική.

αλληλογραφία και πρακτικαί ασκήσεις)

3

4

5

6

18

12,9

13

Στοιχεία Πολιτικής Οικονομίας, Δημοσιονομίας,

φορολογικής νομοθεσίας και ιδία

τελωνειακής νομοθεσίας

-

-

-

3

3

2,2

14

Έμπορικόν δίκαιον

-

-

-

3

3

2,2

15

καλλιγραφία

3

3

3

1

10

7,2

16

Γυμναστική

3

3

3

3

12

8,6

Σύνολο

34

34

34

37

139

100,0

Προαιρετικόν:

Στενογραφία

-

-

2

2

4

1. Ιεράρχηση των μαθημάτων: 1 Εμπορικά, 2α Γαλλικά, 2β Γερμανικά, 4 Αγγλικά, 5 Ελληνικά, 6α Γυμναστική, 6β Μαθηματικά, 8 Καλλιγραφία, 9 Γεωγραφία, 10 Φυσικά, 11 Εμπορευματολογία, 12α Γενική ιστορία, 12β Εμπορικό δίκαιο, 12γ Πολιτική Οικονομία, 15α Θρησκευτικά, 15β Ιστορία του εμπορίου.

ΠΗΓΗ: Β. διάταγμα 7 Σεπτεμβρίου 1906: Κείμενο E19 (τ. Β1, σ. 642-643).

Σελ. 320
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/321.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 5. Ωρολόγιο πρόγραμμα Αχιλλοπουλείου Εμπορικής Σχολής 1908

Τάξεις

α/α

Μαθήματα1

Σύνολο

%

A

Β

Γ

1

Θρησκευτικά

1

-

-

1

1,1

2

Ελληνικά

4

4

2

10

11,1

3

Μαθηματικά

4

4

4

12

13,3

4

Φυσικά

3

3

2

8

8,9

5

Εμπορευματολογία

-

-

2

2

2,2

6

Γεωγραφία

2

2

1

5

5,6

7

Ιστορία

2

2

-

4

4,5

8

Ιστορία εμπορίου

-

-

1

1

1,1

9

Εμπορικά (εμποριολογία, επιστολογραφία.

λογιστική )

2

4

6

12

13,3

10

Γαλλικά

4

4

4

12

13,3

11

Αγγλικά

5

5

e

16

17,8

12

Καλλιγραφία

3

2

2

7

7,8

Σύνολo

30

30

30

90

100,0

1. Ιεράρχηση των μαθημάτων: 1 Αγγλικά, 2α Γαλλικά, 2β Εμπορικά, 2γ Μαθηματικά, 5 Ελληνικά, 6 Φυσικά, 7 Καλλιγραφία, 8 Γεωγραφία, 9 Ιστορία, 10 Εμπορευματολογία, 11α Θρησκευτικά, 11β Ιστορία του Εμπορίου.

ΠΗΓΗ: Β. διάταγμα 16 Σεπτεμβρίου 1908: Κείμενο Ε20 (τ. Β', σ. 644-645).

21

Σελ. 321
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/322.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙ

ΝΑΚΑΣ 6. "'Ωρολόγιο πρόγραμμα

1909

α/α

Μαθήματα

Τάξεις

 

Σύνολο

%

Α

Β

Γ

Δ

4-

Θρησκευτικά

1

-

-

-

1

0,7

2

Ελληνικά

5

4

2

2

13

9,6

3

Μαθηματικά

3

3

3

3

12

8,9

4

Φυσικά (Φυσική, Χημεία, Φυσική ιστορία)

2

2

2

-

6

4,4

5

Εμπορευματολογία

-

-

2

2

4

3,0

6

Γαλλικά

5

4

3

4

16

11,9

7

Αγγλικά

-

5

5

4

14

10,4

8

Γερμανικά

4

4

4

4

16

11,9

9

Γενική ιστορία

3

-

-

-

3

2,2

10

Ιστορία του εμπορίου

-

-

-

1

1

0,7

11

Γεωγραφία

2

2

2

1

7

5,2

12

Εμπορικά (εμποριολογία, λογιστική, αλληλογραφία και πρακτικαί ασκήσεις)

3

4

5

6

18

13,3

13

Στοιχεία Πολιτικής Οικονομίας, Δημοσιονομίας, φορολογικής νομοθεσίας και ιδία τελωνειακής νομοθεσίας

 

-

-

-

3

3

2,2

14

Εμπορικόν δίκαιον

-

-

-

3

3

.2,2

15

Καλλιγραφία

3

3

2

1

9

6,7

16

Γυμναστική

3

2

2

2

9

6,7

Σύνολο

34

33

32

36

135

100,0

Προαιρετικά:

1

Στενογραφία

-

-

2

2

4

2

Ιταλικά

3

3

3

3

12

1. Ιεράρχηση των μαθημάτων: l Εμπορικά, 2œ Γαλλικά, 2β Γερμανικά, 4 Αγγλικά, 5 Ελληνικά, 6 Μαθηματικά, 7α Γυμναστική, 7β Καλλιγραφία, 9 Γεωγραφία, 10 Φυσικά, 11 Εμπορευματολογία, 12α Γενική ιστορία, 12β Εμπορικό Δίκαιο, 12γ Πολιτική Οικονομία, 15α Θρησκευτικά, 15β Ιστορία ίου εμπορίου.

ΠΗΓΕΣ: α) Πίνακας 4" β) Β. διάταγμα 29 Οκτωβρίου 1908: Κείμενο Ε21 (τ. Β', σ. 646)· γ) Β. διάταγμα 15 Δεκεμβρίου 1909: Κείμενο Ε22 (τ. B', σ. 647).

Σελ. 322
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/323.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 7. Ωρολόγιο πρόγραμμα

1915-1916

α/α

Μαθήματα 1

Τάξεις

Σύνολο %

Α

Β

Γ

Δ

1

Θρησκευτικά

1

-

-

-

1

0,7

2

Ελληνικά

6

6

3

3

18

12,5

3

Μαθηματικά

3

3

3

3

12

8,3

4

Φυσικά (Φυσική, Χημεία, Φυσική ιστορία)

2

2

2

-

6

4,2

5

Εμπορευματολογία

-

-

2

2

4

2,8

6

Γαλλικά

5

4

3

4

16

11,1

7

Αγγλικά

-

5

5

4

14

9,7

8

Γερμανικά

4

4

4

4

16

11,1

9

Γενική ιστορία

3

-

-

-

3

2,1

10

Ιστορία του εμπορίου

-

-

-

1

1

0,7

11

Γεωγραφία

2

2

2

1

7

4,9

12

Εμπορικά (εμποριολογία, λογιστική, αλληλογραφία και πρακτικαί ασκήσεις)

3

4

5

6

18

12,5

13

Στοιχεία πολιτικής Οικονομίας, Δημοσιονομίας,

φορολογικής νομοθεσίας και

ιδία τελωνειακής νομοθεσίας

-

-

-

3

3

2,1

14

Εμπορικόν δίκαιον

-

-

-

3

3

2,1

15

Καλλιγραφία

3

3

2

1

9

6,2

16

Στενογραφία

-

-

2

2

4

2,8

17

Γυμναστική

3

2

2

2

9

6,2

Σύνολο

35

35

35

39

144

100,0

Προαιρετικό :

Ιταλικά

3

3

3

3

12

1 Ιεράρχηση των μαθημάτων: 1α Ελληνικά, 1β Εμπορικά, 3α Γαλλικά, 3β Γερμανικά, 5 Αγγλικά, 6 Μαθηματικά, 7α Γυμναστική, 7β Καλλιγραφία, 9 Γεωγραφία, 10 Φυσικά, 11α Εμπορευματολογία, 11β Στενογραφία, 13α Εμπορικό δίκαιο, 13β Ιστορία, 13γ Πολιτική οικονομία, 16α Θρησκευτικά, 16β Ιστορία του εμπορίου.

ΠΗΓΕΣ: α) Πίνακας 6' β) Β. διάταγμα 13 Απριλίου 1915: Κείμενο E27 (τ. Β', σ. 654-655)· γ) B. διάταγμα 7 Απριλίου 1916: Κείμενο E29 (τ. Β', σ. 658).

Σελ. 323
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/324.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8. Ωρολόγιο πρόγραμμα της κοινοτικής Χίου 1916

Εμπορικής

σχολής

α/α-

Μαθήματα 1

Τάξεις

 

Σύνολο

%

A

Β

Γ

Δ

1 .

Θρησκευτικά

1

-

-

-

1

0,7

2'

Ελληνικά

5

5

4

4

18

12,7

3

Μαθηματικά

3

3

3

3

12

8,5

4

Φυσικά (Φυσική, Χημεία, Φυσική ιστορία)

2

2

2

2

8

5,6

5

Έμπορευματολογία

-

-

2

2

4

2,8

6

Γαλλικά

5

5

5

5

10

14,1

7

Αγγλικά

5

5

4

4

18

12,7

8

Γενική ιστορία

2

2

2

-

6

4,2

9

Ιστορία του Εμπορίου

-

-

-

2

2

1,4

10

Γεωγραφία

2

2

2

2

8

5,6

11

Εμπορικά (εμποριολογία, λογιστική, αλληλογραφία, ασκήσεις)

 

3

4

5

6

18

12,7

12

Στοιχεία πολιτικής Οικονομίας και Δημοσιονομίας.

Φορολογική νομοθεσία και

ιδία τελωνειακή νομοθεσία

-

-

2

2

4

2,8

13

Εμπορικόν Δίκαιον

-

-

2

2

4

2,8

14

Καλλιγραφία

2

2

1

1

6

4,2

15

Δακτυλογραφία

-

1

1

1

3

24

16

Γυμναστική

3

3

2

2

10

7,1

Σύνολο

33

34

37

38

142

100,0

1. Ιεράρχηση των μαθημάτων: 1 Γαλλικά, 2α Αγγλικά, 2β Ελληνικά,

2γ Εμπορικά, 5 Μαθηματικά, 6 Γυμναστική, 7α Γεωγραφία, 7β Φυσικά, 9α Ιστορία, 9β Καλλιγραφία., 11α Εμπορευματολογία, 11β Εμπορικό Δίκαιο, 11γ Πολιτική Οικονομία, 14 Δακτυλογραφία, 15 Ιστορία του Εμπορίου, 16 Θρησκευτικά,

ΠΗΓΗ: Β. διάταγμα 21 Αυγούστου 1916: Κείμενο E30 (τ. Β', σ. 659-660).

Σελ. 324
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/325.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 9. Ωρολόγιο πρόγραμμα

1916 .

α/α Μαθήματα1

Τάξεις

 

Σύνολο

%

A

Β

Γ

Δ

Υποχρεωτικά:

1

Θρησκευτικά

1

-

-

-

1

0,7

2

Ελληνικά

5

5

3

3

16

11,3

3

Μαθηματικά

4

3

3

3

13

9,2

4

Φυσική (Φυσική, Χημεία, Φυσική ιστορία)

2

2

2

• -

6

4,2

5

Έμπορευματολογία

-

-

2

2

4

2ο ,0

6

Γαλλικά

5

4

3

4

16

11,3

7 :

Αγγλικά

-

5

5

4

14

9,9

8-

Γερμανικά

3

4

4

4

15

10,6

9

Γενική ιστορία

3

-

-

-

3

24

10

Ιστορία του Εμπορίου

-

-

-

1

1

0,7

11

Γεωγραφία

2

2

2

1

7

4,9

12

Εμπορικά (Έμποριολογία, Λογιστική αλληλογραφία. Ασκήσεις)

3

4

5

6

18

12,7

13

Στοιχεία; πολιτικής Οικονομίας και Δημοσιονομίας (και ιδία φορολογικά και τελωνειακά)

-

-

2

2

4

2,8

14

Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου και του αποτελούντος

την βάσιν αυτού μέρους του

Αστικού Δικαίου

-

-

2

.2

4

2,8

15

Καλλιγραφία

2

2

1

1

6

4,2

16

Δακτυλογραφία

1

1

1

2

. 5

3,5

17

Γυμναστική

3

2

2

2

9!

6,3

Σύνολο

34

-34

37

3?

142

100,0

Προαιρετικά:

1

Ιταλικά

3

3

3

3

12

2

Στενογραφία

-

-

2

2

4

16

1, Ιεράρχηση των μαθημάτων: l Εμπορικά, 2α Γαλλικά, 2β Ελληνικά, 4 Γερμανικά, 5 'Αγγλικά, 6 Μαθηματικά, 7 Γυμναστική, 8 Γεωγραφία, 9α Καλλιγραφία, 9β Φυσική, 11 Δακτυλογραφία, 12α Εμπορευματολογία, 12β Εμπορικό Δίκαιο, 12γ Πολιτική Οικονομία. 15 Ιστορία,; 16α Θρησκευτικά 16β Ιστορία του "Εμπορίου.

ΠΗΓΗ: Β. διάταγμα 21 Σεπτεμβρίου 1916: Κείμενο,Ε32 (τ. Β', σ. 662-665).

Σελ. 325
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/326.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 10. Ωρολόγιο πρόγραμμα 1919

α/α

Μάθηματα 1

Τάξεις

 

Σύνολο

%

Α

Β

Γ

Δ

α) Υποχρεωτικά:

1

Θρησκευτικά

1

-

-

-

1

0,7

2

Ελληνικά

5

5

3

3

16

11,1

3

Μαθηματικά

4

3

3

3

13

9,0

4

Φυσικά (Φυσική ιστορία. Φυσική πειραματική,

Χημεία)

2

2

2

-

6

4,1

5

Έμπορευματολογία

-

-

2

2

4

2,8

6

Γαλλικά

5

4

4

4

17

11,8

7

Αγγλικά

-

5

5

4

14

9,7

8

Γερμανικά

3

4

3

4

14

9,7

9

Γενική ιστορία

2

2

-

-

4

2,8

10

Ιστορίο; του Εμπορίου

-

-

-

1

1

0,7

11

Γεωγραφία

2

2

2

1

7

4,9

12

Εμπορικά (εμποριολογία, λογιστική, αλληλογραφία,

ασκήσεις)

4

4

5

6

19

13,2

13

Στοιχεία πολιτικής οικονομίας και δημοσιονομίας

(και ιδία φορολογικά και τελωνειακά)

-

-

2

2

4

2,8

14

Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου και του αποτελούντος

την βάσιν αυτού μέρους του

αστικού δικαίου

-

-

2

2

4

2,8

15

Καλλιγραφία

3

2

1

1

7

4,9

16

Δακτυλογραφία

-

1

1

2

4

2,8

17

Γυμναστική

3

2

2

2

9

6,2

Σύνολο

34

36

37

37

144

100,0

β) Προαιρετικά:

1

Ιταλικά

3

3

3

3

12

2

Στενογραφία

-

-

2

2

4

16

1. Ιεράρχηση των μαθημάτων: 1 Εμπορικά, 2 Γαλλικά, 3 Ελληνικά, 4α Αγγλικά, 4β Γερμανικά, 6 Μαθηματικά, 7 Γυμναστική, 8α Γεωγραφία, 8β Καλλιγραφία, 10 Φυσικά, 11α Δακτυλογραφία, 11β Εμπορευματολογία, 11γ Εμπορικό Δίκαιο, 11δ Ιστορία, 11ε Πολιτική Οικονομία, 16α Θρησκευτικά, 16β Ιστορία του Εμπορίου.

ΠΗΓΗ: B. διάταγμα 31 Οκτωβρίου 1919: Κείμενο E34 (τ. Β', σ. 667-671),

Σελ. 326
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/327.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙ

ΝΑΚΑΣ 11. Ωρολόγιο πρόγραμμα

1920

α/α

Μαθήματα1

τάξεις

 

Σύνολο % :

A

Β

Γ

Δ

α) Υποχρεωτικά:

1

Θρησκευτικά

1

-

-

-

1

0,7

'2

Ελληνικά

6

5

4

3

18

12,8

3

Μαθηματικά

4

4

4

4

16

11,3

4

Εμπορευματολογία (μετά των στοιχείων

της Φυσικής ιστορίας και Χημείας)

2

2

2

2 ;

8

5,7

5

Φυσική πειραματική

1

1

-

-

2

1,4

6=

Γαλλικά

6

5

5

5

21

14,9

7:

Αγγλικά

-

6

6

6

18

12,8

8

Γενική ιστορία

2

2

-

-

4

2,8

9

Ιστορία του Εμπορίου

-

-

-

1

1

0,7

10

Γεωγραφία

2

2

2

1

7

5,0

Εμποριολογία

2

2':

1

1

6

11

Εμπορικά Λογιστική και ασκήσεις

2

2.

3

. 4

11 19

13,5

Αλληλογραφία

-

-

1

1

2

12

Εμπορικόν Δίκαιον

-

-

2

2

4

2,8

13-:

Πολιτική Οικονομία

-

-

1

2

3

2,1

14

Καλλιγραφία και Δακτυλογραφία

3

2

2

1

8

5,7

1-5

Γυμναστική

3

2

2

2

9

6,4

Υγιεινή [2 ώρας]

34

35

35

35

139

16

Ασκήσεις εργαστηρίου

-

-

1

1

2

1,4

Σύνολο

34

35

36

36

141

100,0

β) .Προαιρετικά:

1

Γερμανικά

3

3

3

3

12

2

Ιταλικά

3

3

3

3

12

3

Τουρκικά

3

3

3

3

12

4

Στενογραφία

-

-

3

3

6

1. Ιεράρχηση των μαθημάτων: 1 Γαλλικά, 2 Εμπορικά, 3α Αγγλικά, 3β Ελληνικά, 5 Μαθηματικά, 6 Γυμναστική και Υγιεινή, 7α Εμπορευματολογία, 7β Καλλιγραφία και Δακτυλογραφία, 9 Γεωγραφία, 10α Γενική ιστορία, 10β Εμπορικό Δίκαιο, 12 Πολιτική Οικονομία, 13α Ασκήσεις εργαστηρίου, 13β Φυσική πειραματική, 15α Θρησκευτικά, 15β Ιστορία του εμπορίου.

ΠΗΓΗ: Β. διάταγμα 16 Αυγούστου 1920: Κείμενο Ε36 (τ. Β', σ. 675-677).

Σελ. 327
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/328.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 12. Ωρολόγιο πρόγραμμα αρρένων 1921

α/α

Μαθήματα 1

Τάξεις

 

Σύνολο

%

A

Β

Γ

Δ

α) Υποχρεωτικά:

1

Θρησκευτικά

1

-

-

- ,

1

0,7

2

Ελληνικά

6

6

5

4

21

14,9

3

Μαθηματικά

4

4

4

3

15

10,6

4

Εμπορευματολογία (μετά των στοιχείων

της Φυσικής ιστορίας και Χημείας)

2

2

2

Ί

8

5,7

5

Φυσική πειραματική

1

1

-

-

2

1,4

6

Γαλλικά

6

5

5

5

21

14,9

7

Αγγλικά

-

5

6

6

17

12,1

8

Γενική ιστορία

2

2

-

4

2,8

9

Ιστορία του Εμπορίου

-

-

-

1

1

0,7

10

Γεωγραφία

2

2

2

1

7

5,0

}Εμποριολογία

2

2

1

1

6

11

Λογιστική και ασκήσεις

2

2

3

4

11 19

13,5

Αλληλογραφία

-

-

1

1

2

12

Εμπορικόν Δίκαιον

-

-

2

2

4

2.8

13

Πολιτική Οικονομία

-

-

1

2 .

3

2,1

14

Καλλιγραφία και Δακτυλογραφία

3

2

1

1

7

5,0

15

Γυμναστική

3

2

2

2

9

6,4

και Υγιεινή [2 -ώρας]

34

35

35

35

139

16

Ασκήσεις εργαστηρίου

-

-

1

1

2

1,4

Σύνολο

34

35

36

36

141

100,0

β) Προαιρετικά:

1

Γερμανικά

3

3

3

3

12

2

Ιταλικά

3

3

3

3

12

S

Τουρκικά

3

3

3

3

12

4

Στενογραφία

-

-

3

3

6

1. Ιεράρχηση των μαθημάτων: Ια Γαλλικά, 1 β Ελληνικά, 3 Εμπορικά, 4 Αγγλικά, 5 Μαθηματικά, 6 Γυμναστική και Υγιεινή, 7 Εμπορευματολογία, 8α Γεωγραφία, 8β Καλλιγραφία και Δακτυλογραφία., 10α. Γενική ιστορία, 10β Εμπορικό Δίκαιο, 12 Πολιτική Οικονομία, 13α Ασκήσεις εργαστηρίου, 13β Φυσική πειραματική, 15α Θρησκευτικά, 15β Ιστορία του εμπορίου.

ΠΗΓΗ: Β. διάταγμα 15 Αυγούστου 1921: Κείμενο Ε38 (τ. Β', σ. 679-683).

Σελ. 328
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/329.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 13. Ωρολόγιο πρόγραμμα θηλέων 1921

α/α

Μαθήματα1

τάξεις

 

Σύνολο

%

A

Β

Γ

Δ

α) Υποχρεωτικά:

-

1

Θρησκευτικά

1

-

-

-

1

0,7

2

Ελληνικά

6

6

5

4

21

14,5

3

Μαθηματικά

4

4

3'

3

14

9,7

4

Εμπορευματολογία (μετά των στοιχείων

τής Φυσικής ιστορίας και Χημείας)

2

2

2

-2

8

5,5

5

Φυσική πειραματική

1

1

-

-

2

1,4

6

Γαλλικά

6

5

5

5

21

14,6

7

Αγγλικά

-

5

6

6

17

11,8

8

Γενική ιστορία

2

1

1

-

4

2,8

9

Ιστορία του Εμπορίου

-

-

-

1

1

0,7

10

Γεωγραφία

2

2

2

1

7

4,9

1 Εμποριολογία

2

2

;2

2

8

11

Εμπορικά Λογιστική και ασκήσεις

2

2

2 ·

2

8 18

12,5

Αλληλογραφία;

-

-

1

1

2

ι~2

Εμπορικόν Δίκαιον

-

-

-

2

2

1,4

13

Πολιτική και Οικιακή Οικονομία

-

-

1

2

3

2,1

14

Καλλιγραφία και Δακτυλογραφία

3

2

2

7

4,9

15

Γυμναστική

2

2

2

2

8

5,5

16

Υγιεινή και Νοσηλευτική

-

1

1

- ·

2

1,4

17

Χειροτεχνία

2

1

1

-

4

2,8

18

Οικιακή παιδαγωγική

-

-

-

2

2

1,4

35

36

36

35

; 142

19

Ασκήσεις εργαστηρίου

-

-

1

i

2

1,4

Σύνολο

35

36

37

36

144

100,0

β) Προαιρετικά:

1

Γερμανικά

3

3

3

3

12

2

Ιταλικά

3

3

3

3

12

3

Τουρκικά

3

3

3

3

12

4

Στενογραφία

-

' -

3

3

6

1.Ιεράρχηση των :μαθημάτων: 1α Γαλλικά; 1β; Ελληνικά, 3 Εμπορικά, 4 Αγγλικά, .5 Μαθηματικά, 6α Γυμναστική, 6β Έμπορευματολογία, 8α Γεωγραφία,. 8β Καλλιγραφία και Δακτυλογραφία, 10α-Γενική ιστορία, 10β Χειροτεχνία, 12 Πολιτική και Οικιακή Οικονομία, 13α Ασκήσεις εργαστηρίου, 13β Εμπορικό Δίκαιο, 13γ Οικιακή Παιδαγωγική, 13δ Υγιεινή και Νοσηλευτική, 13ε Φυσική πειραματική, 18α Θρησκευτικά, 18β Ιστορία του Εμπορίου.

ΠΗΓΗ: Β. διάταγμα 15 Αυγούστου 1921: Κείμενο E38 (τ. Β', σ. 679-683).

Σελ. 329
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Γ΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 310
  17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

  Η εικόνα αυτή των διαφόρων κατηγοριών μαθημάτων παρουσιάζεται καλύτερα στη γραφική παράσταση 9.

  Εξάλλου, από την ιεράρχηση των μαθημάτων που έχει καταγραφεί σε κάθε πίνακα προγράμματος παρατηρούμε τα εξής ως προς τα 5 πρώτα μαθήματα:."') Την 1η θέση κατέχουν τα Θεολογικά σε όλα τα προγράμματα εκτός από τα προγράμματα του 1844 και του 1918α, όπου υποχωρούν στη 2η θέση· β') Τα Ελληνικά βρίσκονται σταθερά στη 2η θέση, εκτός από τα δύο προαναφερθέντα προγράμματα, όπου κατέχουν την 1η θέση. γ') Την 3η θέση μοιράζονται τα Γαλλικά και τα Ακτινικά, και μόνο το 1918 υποχωρούν υπέρ των Παιδαγωγικών και δ') στην14η και 5η θέση εναλλάσσονται τα Μαθηματικά, η Γεωγραφία, η Ιστορία, τα Φυσικά και η Γυμναστική.

  Β-, ΙΕΡΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ - ΣΧΟΛΕΣ

  1. Το πρώτο πρόγραμμα των Ιερατικών Σχολείων ρυθμίστηκε από τον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας τους. Σύμφωνα με το πρόγραμμα αυτό,35 το 85,6% του εβδομαδιαίου χρόνου καταλαμβάνουν η Αρχαία Ελληνική γλώσσα, που κατέχει την 1η θέση στην ιεραρχία των μαθημάτων, και με μικρή διαφορά τα θεολογικά μαθήματα τον εναπομένοντα ελάχιστο χρόνο τον μοιράζονται τα υπόλοιπα "κοσμικά" μαθήματα. Επιπλέον, δύο μαθήματα, η Καλλιγραφία και η "Σύνθεσις εν τη καθ' ημάς γλώσση" διδάσκονται και ασκούνται σ' αυτά οι σπουδαστές "καθ1 ώρας υπό του σχολάρχου οριζομένας", καθώς επίσης και κάθε Κυριακή γίνεται επί 2ωρο μελέτη ιερών κειμένων.36

  2. Το επόμενο πρόγραμμα είναι του 1911.37 Στο πρόγραμμα αυτό: α') έχει. μειωθεί κατά πολύ ο χρόνος των δύο πρώτων μαθημάτων -Ελληνικών και Θεολογικών-- (ποσοστό και των δύο 57,2%)· β') η μείωση αυτή οφείλεται στην προσθήκη και άλλων "κοσμικών" μαθημάτων (Γυμναστική, Υγιεινή, Φιλοσοφικά, Παιδαγωγικά, Κοσμογραφία) και στην αποσπάση της Εκκλησιαστικής 'μουσικής από τα Θεολογικά μαθήματα, όπως επίσης και στην αύξηση του χρόνου διδασκαλίας ορισμένων "παλαιών" μαθημάτων (Μαθηματικών, Ιστορίας, Γεωγραφίας, Φυσικών).

  Αξιοσημείωτη εδώ είναι η προσθήκη των Φιλοσοφικών και Παιδαγωγικών μαθημάτων, με τα οποία οι σπουδαστές αποκτούσαν κάποια στοιχειώδη

  35. Βλ. Δ5-6 (τ. Β', σ. 438-444) και Πίνακα Δ22.

  36. Βλ. άρθρο 5 και 16 του Εσωτερικού Κανονισμού, εδώ Δ6 (τ. Β', σ 443-444).

  37. Βλ, Δ23 (τ. Β', σ. 551-552) και πίνακα Δ23.