Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Γ΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1989
 
Σελίδες:487
 
Αριθμός τόμων:3ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Νομοθεσία
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 12.59 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 361-380 από: 490
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/361.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

που ύστερα από εναλλαγές μεταξύ υποχρεωτικού και προαιρετικού, από το πρόγραμμα του 1922 και μετά οριστικοποιείται .ως υποχρεωτικό, και η Γυμναστική, η οποία απουσιάζει από τα υποχρεωτικά μαθήματα μόνο στο πρόγραμμα του 1925, φαινομενικά όμως, γιατί διδάσκεται, με ειδική ρύθμιση46, γ')· Ορισμένα μαθήματα εμφανίστηκαν κατά την εξέλιξη των προγραμμάτων: έτσι, η Δακτυλογραφία εμφανίζεται ως υποχρεωτικό μάθημα στο πρόγραμμα του 1916, αλλά από το πρόγραμμα του 1920 μέχρι, και του 1925 αποτελεί ενιαίο μάθημα με την Καλλιγραφία, ενώ στο πρόγραμμα του 1928 αυτονομείται εκ νέου' η Υγιεινή, πρωτοεμφανίζεται στο πρόγραμμα του 1920 και διδάσκεται σε ώρες παρμένες από τη Γυμναστική (στις σχολές αρρένων, από τις οποίες απουσίαζε., στο πρόγραμμα του 1928), ενώ στις σχολές Θηλέων εμφανίζεται με την ονομασία "Υγιεινή και Νοσηλευτική"' οι Ασκήσεις εργαστηρίου εμφανίζονται στα προγράμματα 1920 και 1921, και ύστερα στο πρόγραμμα του 1928. δ') Στις σχολές θηλέων εμφανίζονται και ειδικά μαθήματα: Χειροτεχνία (από το 1921 και μετά). Οικιακή Οικονομία (από το 1921) σε συνδιδασκαλία με την Πολιτική Οικονομία, αλλά με πλήρη αυτονόμηση και υποκατάσταση της Πολιτικής Οικονομίας στο πρόγραμμα του 1928, και Οικιακή -Παιδαγωγική (μόνο στο πρόγραμμα του 1921).

20. 'Ως προς την εξέλιξη του εβδομαδιαίου χρόνου κατά μάθημα ο Πίνακας Ε24 δείχνει τις μεταβολές κάθε μαθήματος. Στον Πίνακα αυτόν παρατηρούμε ότι: α') ο χρόνος που διατίθεται για κάθε μάθημα μένει σχεδόν αμετάβλητος ως το 1925 μόνο στη Γεωγραφία και τα Θρησκευτικά (μετά το 1906)· β') στα υπόλοιπα μαθήματα ο χρόνος αυξομειώνεται κατά διαστήματα· γ') τελική αύξηση παρουσιάζουν τα Ελληνικά (που σχεδόν διπλασιάζουν το χρόνο), τα Φυσικά μαζί με την Εμπορευματολογία, η Καλλιγραφία-Δακτυλογραφία (που υπερδιπλασιάζουν το χρόνο), τα Εμπορικά γενικώς μαθήματα, ενώ τελική μείωση έχουν τα Μαθηματικά, τα Αγγλικά και η Ιστορία.

21. Τέλος, ως προς την ιεράρχηση των μαθημάτων, με βάση τον Πίνακα E25 - οπού τα μαθήματα έχουν ομαδοποιηθεί 47 -, παρατηρούμε τα ακόλουθα: 48 α') Η κατηγορία των Ξένων γλωσσών κατέχει την 1η θέση σε όλα τα

46. Ό.π., υποσημ. 40.

47. Τα μαθήματα έχουν ομαδοποιηθεί ως εξής: α') Φιλολογικά (Ελληνικά, Ιστορία, Ιστορία του Εμπορίου)' β') Φυσικομαθηματικά (Μαθηματικά, Φυσικά, Εμπορευματολογία)' γ') Νομικά-Εμπορικά (Εμπορικά, Εμπορικό Δίκαιο, Πολιτική Οικονομία)' δ') Ξένες γλώσσες (Γαλλικά, Αγγλικά, Γερμανικά)' ε') Πρακτικά (Καλλιγραφία, Δακτυλογραφία, Στενογραφία, Χειροτεχνία, Γυμναστική, Υγιεινή, Ασκήσεις "εργαστηριού) και στ') Γενικά (Θρησκευτικά, Γεωγραφία).

48. Οι παρατηρήσεις αναφέρονται στα προγράμματα των σχολών αρρένων' για τις

Σελ. 361
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/362.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

προγράμματα (εκτός του 1928 που υποβιβάζονται στη 2η υπέρ των Φιλολογικών), αλλά με συνεχή πτωτική τάση· έτσι, η -απώλεια του χρόνου έως το 1925 είναι 10,7% και το 1928 15,3%. β') Η κατηγορία, των Νομικών και Εμπορικών μαθημάτων ξεκινώντας από την 3η θέση σταθεροποιείται στη 2η ως το 1921, το 1922 περνά στην 4η, στην οποία και καταλήγει το 1928 ύστερα από την άνοδό της στην 3η το 1925, σημειώνοντας αύξηση του ποσοστού συμμετοχής της στον συνολικό εβδομαδιαίο χρόνο συνολικά 3,9% (1903-1925) αλλά επανερχόμενη στο αρχικό ποσοστό 15,1% με το πρόγραμμα του 1928. γ') Τα Φιλολογικά μαθήματα παρουσιάζουν μία συνεχή αύξηση του ποσοστού τους (ως το 1925 αύξηση 6,4% και το 1928 12,5%), ενώ η θέση τους από 4η το 1903 ανεβαίνει στην 1η το 1928, ο" ) Τα Φυσικομαθηματικά ξεκινώντας από τη 2η θέση, ως το 1919 παρουσιάζουν κάποια μείωση, η όποια όμως στα επόμενα προγράμματα μεταστρέφεται σε αύξηση με αιχμή το πρόγραμμα του 1925., οπού επανέρχονται στη 2η θέση· το άνοιγμα, πάντως μεταξύ του μικρότερου (το "1915-16") και του μεγαλύτερου (το 1925) ποσοστού είναι 5,1%. s') Η κατηγορία των Πρακτικών μαθημάτων, σταθεροποιούμενη στην 4η θέση, παρουσιάζει αυξομειώσεις του ποσοστού της: μεγαλύτερο το 15,8% του προγράμματος του 1906 και μικρότερο 11,3% του 1925 (φυσικά στα προγράμματα των σχολών θηλέων το ποσοστό των μαθημάτων αυτών είναι αρκετά αυξημένο εξαιτίας της ύπαρξης ειδικών μαθημάτων), στ') Τα Γενικά μαθήματα, κατέχοντας την τελευταία θέση, παρουσιάζουν μια σταθερότητα στο ποσοστό τους (με άνοιγμα περίπου μιας εκατοστιαίας μονάδας).

Η εικόνα αυτή των διαφόρων κατηγοριών μαθημάτων φαίνεται καλύτερα στη γραφική παράσταση 10,

Αλλά και η ιεράρχηση μεμονωμένα των μαθημάτων -όπως έχει καταγραφεί σε κάθε πίνακα προγράμματος- μας οδηγεί στα ακόλουθα γενικά συμπεράσματα: α') Αρκετά μαθήματα κατέχουν την ίδια, μαζί με άλλα. Θέση στην εκάστοτε ιεραρχία (π.χ. στο πρόγραμμα του 1903 5 μαθήματα βρίσκονται στην πρώτη Θέση), β') Κανένα μάθημα δεν κατέχει την ίδια σταθερή θέση σε όλη την εξέλιξη των προγραμμάτων, εκτός από τα Θρησκευτικά που βρίσκονται, μαζί με την Ιστορία του Εμπορίου, στην τελευταία θέση έως και το πρόγραμμα του 1925. γ') Στις πρώτες θέσεις εναλλάσσονται τα Εμπορικά, Γαλλικά και Ελληνικά, ακολουθούν τα Αγγλικά, τα Μαθηματικά και η Γυμναστική, ενώ αρκετά σταθερή είναι η Γεωγραφία.

σχολές θηλέων υπάρχουν ορισμένες διαφοροποιήσεις, με κυριότερη το αυξημένο ποσοστό των Πρακτικών μαθημάτων.

Σελ. 362
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/363.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΑ — ΑΣΤΙΚΑ— ΓΕΩΡΓΙΚΑ

Σελ. 363
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/364.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 364
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/365.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΕΣ

Σελ. 365
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/366.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 366
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/367.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Ωρολόγιο πρόγραμμα Ναυτικού τμήματος της Πετριτσείου Εμπορικής σχολής Ληξουρίου 1901

τάξεις

 

α/α

Μαθήματα

- Σύνολο

%

Β

Γ

1

Μαθηματικά

6

6

12

16,9

2

Ναυτιλία και ναυτικοί υπολογισμοί

6

6

12

16,9

3

Ονοματολόγιον και πρακτικαί ασκήσεις

6

-

6

8,5

4

Κυβερνητική

-

4

4

5,6

5

Γεωγραφία

3

3

6

8,5

6

Φυσική

3

3

6

8,5

7

Ελληνικά

3

3

6

8,5

8

Αγγλικά

6

3

9

12,6

9

Ναυτικόν Δίκαιον

-

4

4

5,6

10

Πρακτικά μαθήματα

-

6

6

8,5

Σύνολο

33

38

71

100,0

1. Για το πρόγραμμα της A' τάξεως, που ήταν κοινό με του Εμπορικού τμήματος, βλ. Μέρος Πρώτο, Ε12 και Μέρος Δεύτερο, Πίνακα E l.

ΠΗΓΗ: Β. διάταγμα 26 Οκτωβρίου 19O1: Κείμενο ΣΤ12 (τ. Β', σ. 867-870).

Σελ. 367
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/368.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝAΚΑΣ 2. Ωρολόγιο πρόγραμμα αστικών σχολείων 1914

α/α

Μαθήματα 1

Τάξεις

Σύνολο

%

A

Β

Γ

1

Θρησκευτικά

2

2

2

6

5,3

2

Ελληνικά (= "Αρχαία Ελληνικά,

Νέα Ελληνικά, Συνθέσεις")

8

9

8

25

21,9

3

Ιστορία

2

2

2

6

5,3

4

Γεωγραφία

2

2

2

6

5,3

5

Φυσικοϊστορικά. Ανθρωπολογία και Υγιεινή

2

2

2

6

5,3

6

Φυσικά (= "Χημεία και Φυσική")

2

2

1

5

4,3

7

Μαθηματικά

3

3

3

9

7,9

8

Οικιακή Οικονομία

και Οικιακή Παιδαγωγική

-

-

2

2

1,7

9

Ιχνογραφία

2

2

2

6

5,3

ίο

Καλλιγραφία

1

-

-

1 16

0,8 14,0

11

Χειροτεχνία

3

3

3

9

7,9

12

Ωδική

3

3

3

9

7,9

13

Γυμναστική

3

3

3

9

7,9

14

Γαλλικά

5

5

5

15

13,2

Σύνολο

38

38

38

114

100,0

1. Ιεράρχηση των μαθημάτων: 1 Ελληνικά, 2 Τεχνικά, 3 Γαλλικά, 4α Γυμναστική, 4β Μαθηματικά, 4γ Ωδική, 7α Γεωγραφία, 7β Θρησκευτικά, 7γ Ιστορία, 7δ Φυσικοϊστορικά, 11 Φυσικά, 12 Οικιακή Οικονομία και Οικιακή Παιδαγωγική.

ΠΗΓΗ: Απόφαση 15 Νοεμβρίου 1914: Κείμενο ΣΤ15 (τ. Β', σ. 878-885).

Σελ. 368
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/369.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Ειδικό ωρολόγιο πρόγραμμα, αστικών σχολείων κτλ. σχολικού έτους 1917-18

α/α Μαθήματα Τάξεις Σύνολο 

Α Β Γ

α

β

α

β

α

ß

α

β

1

Θρησκευτικά

1

1

1

1

1

1

3

3

2·.

Ελληνικά

6

6

6

6

6

6

18

18

3

4

Ιστορία

1

2

1

2

1

2

3

6

5

Γεωγραφία Φυσικοϊστορικά

1

2

1

2

1

2

3 3

3 6

6

Φυσικά

1

2

1

2

1

1

3

5

7

Μαθηματικά

2

2

2

2

2

2

6

6

8

Οικιακή Οικονομία και Παιδαγωγική

-

-

-

-

1

2

1

2

9

Ιχνογραφία

1

2

1

2

1

2

3

6

10

Καλλιγραφία

1

1

-

-

-

-

1

1

11

Χειροτεχνία

2

3

2

3

2

3

6

9

12

Ωδική

2

2

2

2

2

2

6

6

13

Γυμναστική

3

2

3

2

3

2

9

6

14

Γαλλικά

3

4

3

4

3

4

9

12

Σύνολο

25

30

24

29

25

30

74

89

 

α = Χειμερινή περίοδος (Δεκέμβριος - Ιανουάριος - Φεβρουάριος)

β = Εαρινή περίοδος (Μάρτιος - Απρίλιος - Μάϊος)

ΠΗΓΗ: Β. διάταγμα 25 Δεκεμβρίου 1917: Κείμενο ΣΤ16 (τ. Β', σ. 886).

Σελ. 369
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/370.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 4. Ειδικό ωρολόγιο πρόγραμμα αστικών σχολείων κτλ, σχολικού έτους 1918-19

Τάξεις

α/α

Μαθήματα

Α

Β

Γ

α

β

α

β

α

β

α

β

1

Θρησκευτικά

1

1

1

1

1

1

3

3

2

Ελληνικά

6

6

6

6

6

6

18

18

3

Ιστορία

2

1

2

1

2

1

6

3

4

Γεωγραφία

1

1

1

1

1

1

3

3

5

Φυσικοϊστορικά

2

1

2

1

2

1

6

3

6

Φυσικά

2

1

2

1

1

1

5

3

7

Μαθηματικά

2

2

2

2

2

2

6

6

8

Οικιακή Οικονομία και Παιδαγωγική

-

-

-

-

2

1

2

1

9

Ιχνογραφία

2

1

2

1

2

1

6

3

10

Καλλιγραφία

1

1

-

-

-

-

1

1

11

Χειροτεχνία

3

2

3

2

3

2

9

6

12

Ωδική

2

2

2

2

2

2

6

6

13

Γυμναστική

2

2

2

2

2

2

6

6

14

Γαλλικά

4

3

4

3

4

3

12

9

Σύνολο

30

24

29

23

30

24

89

71

α = Φθινοπωρινή και εαρινή περίοδος (Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος-Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος).

β = Χειμερινή περίοδος (Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος).

ΠΗΓΗ: Β. διάταγμα 15 Σεπτεμβρίου 1918: Κείμενο ΣΤ19 (τ. Β', σ. 897).

Σελ. 370
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/371.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 5, Ωρολόγιο πρόγραμμα Αβερωφείου Μέσης Γεωργικής Σχολής1918

Τάξεις

α/α

Μαθήματα

Σύνολο

A B Γ

1

Πρακτική αριθμητική

3/- - - 1 1/2

2

Γεωμετρία

2/ _ _ _ 1

3

Φυσική πειραματική

2 - - 2

4

Βοτανική

2 - - 2

5

Ζωολογία και Γεν. Εντομολογία

2/__ _ _ 1

6

Γενική πειραματική Χημεία

'2 - - 2

7-

Ζωοτεχνία/Γενική Ζωοτεχνία/Ειδική Ζωοτεχνία. ..

2 -/3 3/- 5

8

Γενική γεωργία

1 2/- - 2

9

Στοιχεία τοπογραφίας

-/3 - - 1 1/2

1ο

Στοιχεία υδραυλικής και οικοδομικής

__ /2 __ __ 1

11

Αρχαί μηχανικής

-β - - 1

12

Ελληνικά

2/ _ _ _ 1

13

Αρχαί πολιτικής Οικονομίας και Γεωργικού Δικαίου

- /9 _ _ __ 1

14

Γεωργική μηχανολογία

- 3/- - 1 1/2

15

Δενδροκομία / Δενδροκομία ειδική, δασική...

2 3/- 3 1/2

16

Εδαφολ , Λιπασματολογία και στοιχεία γεωργίας

- -/3 - 1 1/2

17

Ειδική γεωργία

- -/3 2/- 1 1/2

18

Γαλακτοκομία και Τυροκομία

__ 3/ - - 1 1/2

- 3/- - 1 1/2

19

Οινοποιία

- 3/- - 11/2

20

Γεωργική Βιομηχανία

- 3/- - 1 1/2

21

Αμπελουργία

- -/3 - 11/2

22

Μελισσοκομία και σηροτροφία

__ _ /2 __

23

Γεωργική Οικονομία

_ _/2 2/- 2

24

Κηπουρική και ανθοκομία

_ 2/- - 1

25

Γεωργική εντομολογία

_ _ 2 /- 1

26

Γεωργική φυτοπαθολογία

__ 2/- 1

27

Πεταλωτική, κτηνιατρική κλπ.

_ ___ 2/ - 1

28*

Γεωργική Λογιστική

___ 2/- 1 1

29

Πρακτικαί ασκήσεις

24 24 24/42 81

Σύνoλο

42 42 42 126

ΠΗΓΗ: Β. διάταγμα 23 Αυγούστου 1918: Κείμενο ΣΤ18 (τ. Β', σ. 889-896).

Σελ. 371
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/372.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 6, Ωρολόγιο πρόγραμμα Μέσων Γεωργικών Σχολών 1920

Τάξεις

α/α

Μαθήματα

Σύνολο

A B Γ

1

Πρακτική αριθμητική

3/- - -

11/2

2

Γεωμετρία

2/- - -

1

3

Φυσική πειραματική και μετεωρολογία

2 - -

2

4

Βοτανική

2 - -

2

5

Ζωολογία και Γεν. Εντομολογία

2/1 - -

11/2

6

Γενική πειραματική Χημεία

3/2 - -

21/2

7

Ζωοτεχνία/Γενική και ειδική ζωοτεχνία

2 2 2/-

5

8

Γεωργία και Γενική και Ειδική

-/2 2 3 /-

41/2

9

Στοιχεία τοπογραφίας

-/3 - -

11/2

10

Αρχαί μηχανικής

-/2 - -

1

11

Ελληνικά

2 _ _

2

12

Γεωργική μηχανολογία

- 3/- -

11/2

13

Δενδροκομία

__ 2 2 /-

3

14

Γεωολογία, Εδαφολογία, Λιπασματολογία

- 2 -

2

15

Γαλακτοκομία και Τυροκομία

- 2/1 -

11/2

16

Οινοποιΐα

- 3/- -

11/2

17

Γεωργικαί Βιομηχανίαι

- 2/__ -

1

18

Αμπελουργία

- -/3 -

1 1/2

19

Γεωργική εντομολογία

- -/2 -

1

20

Πολιτική Οικονομία

- -/2 -

1

21

Μελισσοκομία

_ -/1 _

1/2

22

Σηροτροφία

- -/1 -

1/2

23

Γεωργική Οικονομία

- - 2/3

24

24

Γεωργική φυτοπαθολογία

- - 2/-

1

25

Γεωργική Λογιστική...

_ _ 2

2

26

Ελαιοκομία

- - 2/-

1

27

Δασονομία

- - -/2

1

28

Κηπουρική, Ανθοκομία

- - -/3

11/2

29

Πτηνοτροφία

- - -/3

11/2

30

Κτηνιατρικής στοιχεία και πεταλωτική

- - 2/1

11/2

31

Υδραυλική και Οικοδομική

- - 1/2

11/2

32

Γεωργική νομοθεσία

- - -/2

1

33

Πρακτικαί ασκήσεις

24 24 24

72

Σύνολο

42 42 42

126

ΠΗΓΗ: Β. διάταγμα 7 Αυγούστου 1920: Κείμενο ΣΤ24 (τ. Β', σ. 912-921).

Σελ. 372
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/373.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7. Ωρολόγιο πρόγραμμα Μέσης Δενδροκομικής και Αμπελουργικής Σχολής Πατρών 1921

 

α/α

Μαθήματα

Τάξεις

Σύνολο

A

Β

Γ

1

Ιχνογραφία

-/2

- -

-

1

2

Ελληνικά

2

-

-

2

3

Πρακτική Αριθμητική

3/-

-

-

11/2

4

Γεωμετρία

2h

-

-

1

5

Φυσική πειραματική

2

-

-

2

6

Γενική Χημεία

2·-·

' -

-

2

7 ·

Βοτανική

3

-

-

3

8

Ζωολογία και εντομολογία

2

-

- .

2

9

Γεωλογία και ορυκτολογία

2/1

-

-

11/2

ίο

Κλιματολογία και εδαφολογία

-/2

-

-

1

11

Δενδροκομία

--2

3

2

6

12 :

Γενική Μηχανική

-

2/-

-

1

13

Χωρομετρία

-

2

-

2

14 

Αμπελουργία

- '

2

2

4

15 .

Γεωργία (Γενική και Ειδική)

-

2

2/-

3

16'

Κτηνοτροφία και Πτηνοτροφία

-

-/2

2/-

2

17 '

Οινολογία

-

2

-/2

3

18

Έλαιοκομία / Ελαιουργία

-

-/2

2/-

2

19

Εντομολογία

-

2/-

-

1

20 ,.

Μελισσοκομία

-

-/2

-

1

21

Σηροτροφία

-

2/-

-

1

22 "

Πολιτική Οικονομία

-

1

-

1

23

Σχεδιογραφία πάρκων και κήπων

-

-

~/2

1

24 :

Υδραυλική

-

-

2/-

1

25

Κηπουρική

-

-

2

2

26

Ανθοκομία

-

^

-/2

1

27

Γαλακτοκομία

-

-

1/-

1/2

28

Γεωργική Οικονομία

-

-

2

2

29

Γεωργική Λογιστική

-

-

1

1

30

Γεωργική Νομοθεσία

-

-

-/1

1/2

31

Συσκευή, διατήρησις και επεξεργασία...

-

-

-/2

1

32

Πρακτικαί ασκήσεις

24

24

24

72

Σύνολο

42

42

42

126

ΠΗΓΗ: Β. διάταγμα 31 Αυγούστου 1921: Κείμενο ΣΤ 25 (τ. Β', σ. 922-925).

Σελ. 373
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/374.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 8 Ωρολόγιο πρόγραμμα  Μέσων Γεωργικών Σχολών 1925

α/α

Μαθήματα

Tάξεις

   

Σύνολο

.A,

Β

Γ

1

Μαθηματικά

3

-

-

3

2

Φυσική και μετεωρολογία

2

-

-

2

3

Χημεία

3

-

-

3

4

Βοτανική

2

- '

-

2

5

Ζωολογία και Γεν. Εντομολογία

1

-

-

1

6

. Ορυκτολογία και Γεωλογία

1

-

-

1

7

Γεωργική μηχανική

2

2

2

6

8

Ιχνογραφία

1

-

-

1

9

Γεωργία

1

3

3

7

10

Ζωοτεχνία

2

2

2

6

11

Δενδροκομία/Δενδροκομία, Κηπουρική, Ανθοκομία

-

2

2

4

12

Αμπελουργία, Ελαιουργία

-

2

-

2

13

Γεωργικαί Βιομηχανίαι

-

2

1

3 -

14

Γαλακτοκομία. . .

-

2

-

2

15

Γεωργική Εντομολογία

-

1

-

1

16

Μελισσοκομία - Σηροτροφία

-

1

-

1

17

Πολιτική Οικονομία

-

1

-

1

18

Γεωργική Οικονομία

-

-

2

2

19

Γεωργική Λογιστική

-

-

2

2

20

Εγκυκλοπαιδεία δικαίου και Γεωργ. Νομοθεσία

-

-

1

1

21

Φυτοπαθολογία

-

-

1

1

22

Στοιχεία Κτηνιατρικής και Πεταλωτικής

-

-

2

2

23

Πρακτικαί ασκήσεις

18

18

18

54

Σύνολο

36

36

36

108

ΠΗΓΗ: Π. διάταγμα 9 Ιουλίου 1925: Κείμενο ΣΤ26 (τ. Β', σ. 926-933).

Σελ. 374
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/375.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 9. Ωρολόγιο πρόγραμμα Μέσης Δενδροκομικής και Αμπελουργικής Σχολής Πατρών 1926

Τάξεις

α/α Μαθήματα Σύνολο

Α Β Γ

1

Φυσική Γεν. Μηχανική και Μετεωρολογία

3

-

-

3

2

Χημεία

2

-

-

2

3

Ζωολογία και Εντομολογία

3

-

-

3

4

Γεωργικά μαθήματα

2

-

-

2

5

Χωρομετρία

1

-

-

1

6

Γεωλογία και Ορυκτολογία

1

-

-

1

7

Βοτανική

3

-

-

3

8

Ζωοτεχνία / Ζωοτεχνία και Πτηνοτροφία

2

2

-

4

9

Γεωργική Μηχανολογία

1

-

-

1

10

Γεωργική Χημεία

-

2

-

2

11

Δενδροκομία

-

2

3

5

12

Οινολογία

-

2

1

3

13

Έλαιουργία / Ελαιοκομία

-

1

1

2

14

Αμπελουργία

-

2

2

4

15

Γεωργία (Γενική και Ειδική)

-

3

1

4

16

Σηροτροφία

-

1

-

1

17

Μελισσοκομία

-

1

-

1

18

Πολιτική Οικονομία

-

1

-

1

19

Γαλακτοκομια και Τυροκομία

-

1

-

1

20

Υδραυλική

-

-

1

1

21

Κηπουρική

-

-

2

2

22

Ανθοκομία και σχεδιογραφία πάρκων

-

-

1

1

23

Φυτοπαθολογία

-

-

1

1

24

Γεωργική Οικονομία

-

-

2

2

25

Γεωργική Λογιστική και Νομοθεσία

-

-

1

1

26

Στοιχεία Κτηνιατρικής και Πεταλωτικής

-

-

1

1

27

Συσκευή και διατήρησις οπωρών...

-

-

1

1

28

Πρακτικαί ασκήσεις1

24

24

24

72

Σύνολο 42 42 42 126

1. Όπως προβλέπονται από το διάταγμα της 31 Αυγούστου 1921: Κείμενο ΣΤ25 (τ. Β', σ. 922-925).

ΠΗΓΗ: Π. διάταγμα 6 Σεπτεμβρίου 1926: Κείμενο ΣΤ28 (τ. Β', σ. 939-940).

Σελ. 375
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/376.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 376
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/377.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΙΙ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Σελ. 377
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/378.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 378
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/379.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

A', ΝΑΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

1. Στην αρχική φάση της λειτουργίας των Ναυτικών σχολείων δεν μπορούμε να μιλούμε για ιδιαίτερα προγράμματα, αλλά για διδασκαλία ορισμένων θεωρητικών ναυτικών μαθημάτων, Έτσι:

α) Σύμφωνα με το διάταγμα διορισμού διδασκάλου της Ναυτικής στα Ελληνικά σχολεία Σύρου και Ναυπλίου της 31 Ιουλίου (12 Αυγούστου) 1837',1 τα θεωρητικά ναυτικά μαθήματα διδάσκονταν και στις τρεις τάξεις του Ελληνικού σχολείου ως εξής:

α' τάξη: "Η αριθμητική μέχρι των λογαρίθμων" -

β' " : "Η γεωμετρία μετά στερεομετρίας και επιπέδου και σφαιρικής τριγωνομετρίας"

γ' " : "Η ναυτιλία εν γένει, επίπεδος, σφαιρική και ναυτική". Φυσικά, όσοι παρακολουθούσαν τα ναυτικά μαθήματα, 'ήταν υποχρεωμένοι να παρακολουθούν και τα υπόλοιπα μαθήματα του Ελληνικού σχολείου, εκτός από τα Μαθηματικά, τα Λατινικά και τα Γερμανικά.

β'} "Υστέρα από τη ,'μεταβολή των όρων της λειτουργίας των ναυτικών σχολείων,2' δημοσιεύτηκε νέο Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας,3 περισσότερο σύμφωνο με τις απαιτήσεις του κράτους για τη χορήγηση διπλώματος εμποροπλοιάρχου. Τα μαθήματα που διδάσκονταν ήταν: Αριθμητική, Γεωμετρία, Γεωγραφία, Υδρογραφία, Ναυτιλία, Ναυτική 'Αστρονομία και Κυβερνητική.

2'. Το πρόγραμμα των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων ναυτικών σχολών του νόμου ΑΛΘ'/1882 είναι πολύ αναλυτικό και λεπτομερειακό όσον αφορά τη διδακτέα όλη των διαφόρων μαθημάτων, τα οποία είναι ίδια και για τα δύο είδη σχολών, αλλά με περισσότερο πρακτικό χαρακτήρα για τις δευτεροβάθμιες. Οι τίτλοι των μαθημάτων: Μαθηματικά, Γεωγραφία, Φυσική, Ναυτική, Κυβερνητική, Ναυτικό Δίκαιο, Ελληνικά και Γαλλικά.3"

1. Βλ. ΣΤ2 (τ. Β', σ. 785-786).

2. Βλ. ΣΤ7 (τ. Β', σ. 811) και Εισαγωγή: ΣΤ2 (τ. Α', σ. 59-60).

3. Βλ. ΣΤ8 (τ. Β', σ. 81'2-815).

3α Βλ. ΣΤ11 [7] (τ. Β, σ. 834-864).

Σελ. 379
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/380.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

3. Με την ίδρυση ναυτικού τμήματος στην Πετρίτσειο Εμπορική Σχολή Ληξουρίου δημοσιεύτηκε και ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα,4 Τα μαθήματα που διδάσκονταν ήταν Θεωρητικά και πρακτικά, περισσότερο σύγχρονα και απαραίτητα για μέλλοντες πλοιάρχους. Αξίζει να τονιστεί η διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας "και ιδία ασκήσεις εις σύνταξιν εκθέσεων περί ναυτικών συμβάντων και εις την σύνταξιν ημερολογίων πλοίων".

4. Στο νόμο ,PΨKB' / 1910, που προέβλεπε την ίδρυση Σχολής Εμποροπλοιάρχων στον Πειραιά αλλά δεν λειτούργησε, καταγράφονταν τα διδακτέα μαθήματα, ενώ δεν συμβαίνει το ίδιο και για τη Ναυτική Σχολή που προβλεπόταν από το διάταγμα της 14 Σεπτεμβρίου 1925. αλλά που δεν λειτούργησε κι αυτή,5

Β'. ΑΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΘΗΛΕΩΝ

1. Το ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα των Αστικών σχολείων ρυθμίστηκε με την απόφαση 34514 της 15 Νοεμβρίου 1914.6 Τα κυριότερα γνωρίσματα του προγράμματος αυτού είναι τα ακόλουθα: α') Ο συνολικός εβδομαδιαίος χρόνος διδασκαλίας είναι πολύ μεγάλος, και υπερβαίνει μάλιστα τον αντίστοιχο του προγράμματος του 1914 για το Ελληνικό σχολείο.7 β') Εκτός από την Καλλιγραφία, που διδάσκεται μόνο στην A' τάξη, και την Οικιακή Οικονομία, που διδάσκεται μόνο στην Γ' τάξή, όλα τα άλλα μαθήματα διδάσκονται κα.1 στις τρεις τάξεις, γ') Η διδακτέα όλη των διαφόρων μαθημάτων περιγράφεται, αρκετά αναλυτικά και σε αρκετά σημεία ομοιάζει με την αντίστοιχη του Ελληνικού σχολείου και Γυμνασίου.

2. Το πρόγραμμα αυτό ίσχυσε ως το τέλος της περιόδου που εξετάζουμε αναλλοίωτο, εκτός από μία τροποποίηση της διδακτέας ύλης των Μαθηματικών το 1919,(r) η οποία περιγράφεται με πολλές λεπτομέρειες, ενώ παρέχονται και Οδηγίες για τον τρόπο διδασκαλίας της. Επίσης θυμίζουμε ότι λόγω των εκτάκτων περιστάσεων καθορίστηκε ειδικό ωρολόγιο πρόγραμμα και για τα Αστικά σχολεία κατά τα σχολικά έτη 1917-18 και 1918-19,9

4. Βλ. ΣΤ12 (τ. Β', σ. 867-870) και Πίνακα ΣΤ1,

5. Βλ. ΣΤ13 και 27 (τ. Β', σ. 871-874 και 934-938).

6. Βλ. ΣΤ15 (τ. Β', σ. 878-885) και Πίνακα ΣΤ2.

7. Βλ. Α99 (τ. Α', σ. 606-615) και Πίνακα Α36.

8. Βλ. ΣΤ21 (τ. Β', σ. 9o2-9o5).

9. Βλ. ΣΤ16 (τ. Β', σ. 886) και Πίνακα ΣΤ3 (για το σχολικό έτος 1917-18) και ΣΤ19 και Πίνακα ΣΤ4 (γιά το σχολικό έτος 1918-19).

Σελ. 380
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Γ΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 361
  17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

  που ύστερα από εναλλαγές μεταξύ υποχρεωτικού και προαιρετικού, από το πρόγραμμα του 1922 και μετά οριστικοποιείται .ως υποχρεωτικό, και η Γυμναστική, η οποία απουσιάζει από τα υποχρεωτικά μαθήματα μόνο στο πρόγραμμα του 1925, φαινομενικά όμως, γιατί διδάσκεται, με ειδική ρύθμιση46, γ')· Ορισμένα μαθήματα εμφανίστηκαν κατά την εξέλιξη των προγραμμάτων: έτσι, η Δακτυλογραφία εμφανίζεται ως υποχρεωτικό μάθημα στο πρόγραμμα του 1916, αλλά από το πρόγραμμα του 1920 μέχρι, και του 1925 αποτελεί ενιαίο μάθημα με την Καλλιγραφία, ενώ στο πρόγραμμα του 1928 αυτονομείται εκ νέου' η Υγιεινή, πρωτοεμφανίζεται στο πρόγραμμα του 1920 και διδάσκεται σε ώρες παρμένες από τη Γυμναστική (στις σχολές αρρένων, από τις οποίες απουσίαζε., στο πρόγραμμα του 1928), ενώ στις σχολές Θηλέων εμφανίζεται με την ονομασία "Υγιεινή και Νοσηλευτική"' οι Ασκήσεις εργαστηρίου εμφανίζονται στα προγράμματα 1920 και 1921, και ύστερα στο πρόγραμμα του 1928. δ') Στις σχολές θηλέων εμφανίζονται και ειδικά μαθήματα: Χειροτεχνία (από το 1921 και μετά). Οικιακή Οικονομία (από το 1921) σε συνδιδασκαλία με την Πολιτική Οικονομία, αλλά με πλήρη αυτονόμηση και υποκατάσταση της Πολιτικής Οικονομίας στο πρόγραμμα του 1928, και Οικιακή -Παιδαγωγική (μόνο στο πρόγραμμα του 1921).

  20. 'Ως προς την εξέλιξη του εβδομαδιαίου χρόνου κατά μάθημα ο Πίνακας Ε24 δείχνει τις μεταβολές κάθε μαθήματος. Στον Πίνακα αυτόν παρατηρούμε ότι: α') ο χρόνος που διατίθεται για κάθε μάθημα μένει σχεδόν αμετάβλητος ως το 1925 μόνο στη Γεωγραφία και τα Θρησκευτικά (μετά το 1906)· β') στα υπόλοιπα μαθήματα ο χρόνος αυξομειώνεται κατά διαστήματα· γ') τελική αύξηση παρουσιάζουν τα Ελληνικά (που σχεδόν διπλασιάζουν το χρόνο), τα Φυσικά μαζί με την Εμπορευματολογία, η Καλλιγραφία-Δακτυλογραφία (που υπερδιπλασιάζουν το χρόνο), τα Εμπορικά γενικώς μαθήματα, ενώ τελική μείωση έχουν τα Μαθηματικά, τα Αγγλικά και η Ιστορία.

  21. Τέλος, ως προς την ιεράρχηση των μαθημάτων, με βάση τον Πίνακα E25 - οπού τα μαθήματα έχουν ομαδοποιηθεί 47 -, παρατηρούμε τα ακόλουθα: 48 α') Η κατηγορία των Ξένων γλωσσών κατέχει την 1η θέση σε όλα τα

  46. Ό.π., υποσημ. 40.

  47. Τα μαθήματα έχουν ομαδοποιηθεί ως εξής: α') Φιλολογικά (Ελληνικά, Ιστορία, Ιστορία του Εμπορίου)' β') Φυσικομαθηματικά (Μαθηματικά, Φυσικά, Εμπορευματολογία)' γ') Νομικά-Εμπορικά (Εμπορικά, Εμπορικό Δίκαιο, Πολιτική Οικονομία)' δ') Ξένες γλώσσες (Γαλλικά, Αγγλικά, Γερμανικά)' ε') Πρακτικά (Καλλιγραφία, Δακτυλογραφία, Στενογραφία, Χειροτεχνία, Γυμναστική, Υγιεινή, Ασκήσεις "εργαστηριού) και στ') Γενικά (Θρησκευτικά, Γεωγραφία).

  48. Οι παρατηρήσεις αναφέρονται στα προγράμματα των σχολών αρρένων' για τις